YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

3. Hur ni söker bidrag från SMR

Det här kapitlet handlar om hur ni söker Sidabidrag för olika typer av insatser via Svenska missionsrådet samt regler för ansökan och rapportering av dessa bidrag.

De Sidadokument som direkt styr förmedlingen av bidrag är:

• Allmänna villkor för Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer (2003)

• Anvisningar för anslagsposten enskilda organisationer (2007)

För det humanitära anslaget finns särskilda anvisningar. Förutom Sidas allmänna villkor, styr följande dokument detta bidrag:

• Riktlinjer för smärre humanitära rambidrag (2006) • Anvisningar för Sidas bidrag till enskilda organisationer för humanitära

insatser (2006).

Kapitlet är indelat i tio avsnitt. De tre inledande avsnitten handlar om bidrag till utvecklings- och kommunikationsinsatser generellt:

3.1 – Insatsplanering: Avsnittet handlar om hur man ansöker om och rapporterar bidrag via SMR. Här finns också två texter som beskriver behovet av planerad kommunikation och organisationsutveckling i insatserna och i verksamheter runt omkring insatsen. 3.2 – Särskilda policy- och analysområden: Avsnittet tar upp de centrala utvecklingsfrågor som har särskilda policies, riktlinjer, analyser och krav. 3.3 – Regler för bidraget: Avsnittet tar upp formella regler för bidraget som bland annat handlar om avtal, revision, budget och ekonomisk redovisning.

3.4 – 3.10 – Särskilda typer av insatser Avsnittet beskriver bidrag till några särskilda typer av insatser: personal, praktikanter, utbytesverksamhet, fältstudier, värdehöjande insatser, transitionsinsatser och humanitära insatser.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 1

Page 2: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

3.1 Insatsplanering (Ansökan och rapportering)

3.1.1 Ansökan

Vem kan söka bidrag? SMRs medlemsorganisationer, förutom de som är berörda av andra ramavtal med Sida, kan söka Sidabidrag genom SMR.

SMRs mål för bidragen De bidrag som SMR förmedlar kommer från olika Sida-anslag och har olika mål. Beskrivningarna av målen använder SMR när vi administrerar de olika bidragen. Därför ska det alltid i insatserna finnas en tydlig koppling till dessa mål.

Det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete är:

• Att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Det övergripande målet delar Sida upp i två delar. 1. För stödet till civila samhället i samarbetsländerna är målet:

• Att främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle som stärker fattiga människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor.

2. För enskilda organisationers kommunikationsarbete i Sverige är målet:

• Att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom ett ökat intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor i Sverige.

Beskrivning av projekt, program och programavtalsorganisationer En insats är namnet på en aktivitet, ett projekt eller ett program. Ni kan söka till SMR antingen i projekt- eller programform. Ett projekt är en ansökan för en enskild insats med ett specifikt mål. Ett program är ett antal projekt med ett gemensamt mål. När det gäller en ansökan i programform ska ni alltid diskutera med oss på SMR för att tillsammans med oss komma fram till upplägg och format för ansökan och rapportering. SMRs ansökningsmallar används som en utgångspunkt för vad som ska ingå.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 2

Page 3: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

Både projekt- och programansökningar kan ha en utbetalningsplan för ett till tre år.

En organisation som genom SMR varje år får minst fem miljoner kronor i stöd för utvecklingsarbete i samarbetslandet eller en miljon kronor för kommunikationsarbete i Sverige, har möjlighet att ansöka om att bli en programavtalsorganisation. Ni ansöker om detta hos SMR. De krav som ställs för att bli programavtalsorganisation finns i ett dokument på hemsidan, www.missioncouncil.se/programavtalsorganisationer. Formellt sett är det Sida som tar beslut om vilka organisationer som blir programavtalsorganisationer.

När er organisation har blivit antagen som programavtalsorganisation gör ni en sammanhållen ansökan för hela den verksamhet som ni vill söka bidrag för. Det kan vara för en period om ett till tre år. Ansökan kan innehålla ett eller flera program. Upplägg och format för ansökan fastställer ni i samråd med SMR.

Programavtalsorganisationer är ansvariga inför SMR när det gäller ansökan och rapportering. Men de är även viktiga dialogpartners med Sida om metod- och policyfrågor.

Lista på insatser att söka bidrag för Det finns olika typer av insatser som ni kan söka bidrag för, se A-J nedan.

Insatstyper: Insatsen sker i Sverige: A. Projekt eller program för kommunikationsinsatser i Sverige.

Insatsen sker i Sverige och i samarbetslandet: B. Projekt eller program för kommunikationsinsats i Sverige och utvecklingsinsats i samarbetslandet

Insatsen sker i samarbetslandet: C. Projekt eller program för en utvecklingsinsats i samarbetslandet D. Personalbidrag E. Praktikantbidrag F. Utbytesverksamhet G. Fältstudier H. Värdehöjande insatser (förstudier, utvärderingar m.m.) I. Humanitära insatser J. Transitionsinsatser

Mer information om de olika insatserna D-J finns under avsnitten 3.4 – 3.10.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 3

Page 4: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

Ansökningstider Ansökningar för insatser med planerad start nästkommande budgetår lämnas in till SMR senast den 31 maj.

För följande insatstyper kan ansökan lämnas in löpande eller vid ett flertal tillfällen under året:

• ansökan om bidrag till kommunikationsarbete i Sverige upp till 75 000

kronor • ansökan om bidrag till utbytesinsats (se avsnitt 3.6) • ansökan om bidrag till fältstudie (se avsnitt 3.7) • ansökan om bidrag till värdehöjande insats(se avsnitt 3.8 ) • ansökan om bidrag till humanitär insats (se avsnitt 3.10)

För ansökningstider se www.missioncouncil.se/utvecklingssamarbete/sokastod.

Hur ni lämnar in ansökan I handbokens kapitel 8 finns mallar för alla olika typer av insatser. Ni ska inte se mallarna som ett planeringsverktyg. De är ett sätt att kortfattat sammanfatta insatsplanen.

Representanter från samtliga formella samarbetsorganisationer ska skriva under ansökan. I ert samarbetsavtal med SMR ska det stå vem som har rätt att skriva under er ansökan.

Ansökan skickas till SMR i ett exemplar med post samt per e-post i word-format.

Adress: Svenska missionsrådet

SE-172 99 Sundbyberg.

E-post: [email protected].

Om ni arbetar om er ansökan efter att ni har skickat den till SMR, ansvarar ni för att den slutgiltiga versionen av ansökan skickas till SMR. Den ska ni också skicka både per post och e-post. Kom ihåg att även den slutgiltiga versionen av ansökan måste vara underskriven.

Ansöknings- och beslutsprocessen SMR registrerar ansökan när den har kommit in till oss. Vi går sedan igenom ansökan. Om det behövs ställer vi frågor till er om insatsen eller ber att få kompletteringar eller omarbetningar.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 4

Page 5: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

SMRs kansli skriver sedan ett underlag för beslut till utvecklings- och/eller informationsutskottet. SMRs styrelse har tillsatt utskotten och de består av representanter från medlemsorganisationerna.

Utskotten fattar beslut om bidraget och dess storlek utifrån målen för de olika bidragen. Utskotten kan godkänna, avslå eller föreslå att bordlägga en ansökan för att ge den sökande medlemsorganisationen möjlighet att komplettera eller arbeta om sin ansökan. Mer information om utskottens roll och funktion inom SMR finns på hemsidan www.missioncouncil.se/utskott. Om ni får avslag på er ansökan kan ni begära en omprövning senast 30 dagar efter det att beslutet har meddelats. En begäran om omprövning ska innehålla en tydlig motivering. Den ska också innehålla fakta som inte tidigare har kommit fram eller som ni tycker att SMR har missuppfattat när er ansökan bedömdes. Ni begär omprövning till det utskott som avslog er ansökan.

Så går bedömningen till Vissa grundläggande krav på den sökande svenska organisationen och dess samarbetsorganisation måste vara uppfyllda för att SMR ska bedöma innehållet i en ansökan.

De krav som Sidas anvisningar ställer på svensk organisation uppfylls delvis genom medlemskapet i SMR. Både den svenska organisationen och organisationen i samarbetslandet ska ha ett strategiskt tänkande för sitt arbete, kapacitet att genomföra insatsen och ska ha genomfört och rapporterat tidigare insatser på ett tillfredsställande sätt. För samarbetsorganisationen gäller dessutom följande krav:

1. Den ska vara en organisation med en ideell eller kooperativ inriktning. 2. Den ska vara baserad på demokratiska värderingar och präglas av

öppenhet och ansvarstagande. 3. Den ska arbeta för en samhällsutveckling på demokratisk grund. 4. Den ska ha genomfört dokumenterad verksamhet under minst ett år. I

undantagsfall kan en organisation under uppbyggnad eller med informella strukturer, exempelvis nätverk, få räknas som lokal samarbetsorganisation, om en demokratisk karaktär och ideell eller kooperativ inriktning kan styrkas.

5. Den ska kunna ta ansvar för insatsen och ha tillräckliga resurser när det gäller personal och ekonomi.

6. Den får inte vara ett politiskt parti.

När dessa grundläggande krav bedöms vara uppfyllda, bedömer vi själva insatsen.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 5

Page 6: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

Viktigt i vår bedömning är om insatsen är relevant, hur genomförbar insatsen är, kostnadseffektiviteten och de bestående effekterna. Vi använder ett antal frågor för att göra denna bedömning. Frågorna finns som bilaga till handboken i avsnitt 8.10.

SMRs ansökan till Sida SMR ansöker om medel från Sida för en period på tre år. Därefter kommer ett mellanår, och sedan börjar en ny treårsperiod. Vi lämnar in vår ansökan till Sida i mitten av oktober året innan en ny period. I slutet av december får vi besked från Sida. Vi vidarebefordrar beskedet till våra medlemsorganisationer.

Vi baserar vår ansökan till Sida på de ansökningar som ni medlemsorganisationer har lämnat in och som blivit godkända av SMRs två utskott. Dessutom innehåller vår ansökan de verksamheter SMRs kansli ansvarar för och som får stöd från Sida. SMRs styrelse fattar beslut om dessa verksamheter och aktiviteter.

3.1.2 Rapportering Att rapportera till SMR är en viktig del av organisationernas uppföljning och resultatredovisning. Du kan läsa mer om resultatredovisning i kapitel 2.1.4.

Hur ni ska rapportera program eller hur programavtalsorganisationerna rapporterar fastställs tillsammans med SMR.

Slutrapport Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk del och en berättande del. Den ska också innehålla en revision av insatsen. För revisionen finns särskilda regler som ni måste följa. Mer information om detta finns i avsnitt 3.3 Regler för bidraget.

Den berättande delen ska beskriva insatsens resultat och om ni har genomfört insatsen enligt planen. Resultatredovisningen ska visa om och hur bra insatsen nått sina mål. Eftersom målen ska vara formulerade i presens som en önskvärd förbättrad situation, är resultatredovisningen alltså en berättelse om denna förändrade situation. Ni ska alltså inte bara räkna upp genomförda aktiviteter. En sådan lista ska endast vara en liten del av berättelsen.

Resultatredovisningen ska också beskriva och analysera orsakerna till vad som gick bra eller dåligt samt vad alla inblandade har lärt sig av det. Lärdomar som har betydelse för vad ni kommer att göra i framtiden och arbetssätt för detta, är viktiga att lyfta fram i rapporten.

Vi uppmuntrar alltså de formella samarbetsorganisationerna att i slutrapporten berätta vad som har hänt, vilka lärdomar och slutsatser ni har dragit, vilka

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 6

Page 7: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

förändringar som skett och i vilken grad ni har uppnått målen. Det är viktigt att ni beskriver eventuella förändrade beteenden. Förändrade beteenden gör att förändringen också har förutsättningar att bli bestående. Delrapport I delrapporterna ska ni ge en beskrivning av hur insatserna har utvecklats, om något har ändrats under rapporteringsperioden och i så fall varför. Beskriv viktiga resultat som ni har uppnått under perioden samt vad ni har lärt er. Rapporten ska även innehålla en ekonomisk redovisning av hur mycket medel som betalats ut till samarbetsorganisationen och en redovisning av vad som faktiskt har spenderats under genomförandet av insatsen.

Rapporteringstider Slutrapporter lämnas in löpande under året, men senast 18 månader efter sista utbetalningsdag från SMR, eller enligt det avtal som ni har med SMR för bidraget. Delrapporter lämnas in för alla pågående insatser den sista februari varje år. Med pågående insatser menas alla insatser som ännu inte har slutrapporterats. Hur del- och slutrapporter lämnas in I handbokens kapitel 8 finns rapportmallar för samtliga insatstyper.

Representanter från samtliga formella samarbetsorganisationer ska skriva under slutrapporter. I era samarbetsavtal med SMR ska det stå vem som har rätt att skriva under en rapport. För delrapporter räcker det med underskrift av svensk organisation.

Rapporter skickas till SMR i ett exemplar med post samt per e-post i word-format. Ni ska endast skicka in kompletta slutrapporter med revision. Adress: Svenska missionsrådet

SE-172 99 Sundbyberg.

E-post: [email protected]. Så går bedömningen till SMR läser och granskar alla inkomna rapporter. Vi använder ett antal frågor för att göra denna granskning. Frågorna finns som bilaga till handboken i avsnitt 8.10. Granskningen ger ett underlag för att bedöma rapporten och ge återkoppling till er. Om det behövs, ber vi er om kompletteringar.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 7

Page 8: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

SMRs rapport till Sida Varje år sammanställer vi en rapport till Sida. Rapporten innehåller övergripande slutsatser och lärdomar. Att läsa och bedöma del- och slutrapporter är alltså en viktig del i vårt eget lärande om vilken utveckling vi bidrar till. Vi gör övergripande analyser och sammanfattningar av insatserna för att ge en samlad bild till Sida av vilken förändring som har uppnåtts. Dessutom innehåller rapporten information om de Sidafinansierade verksamheter som SMRs kansli ansvarar för.

Vi skickar rapporten till Sida senast den 31 maj och Sida beslutar om eventuellt godkännande efter sommaren.

3.1.3 Betydelsen av kapacitetsutveckling SMRs stöd till utvecklingssamarbete betonar det civila samhällets roll i en samhällsutveckling. Verksamhet med bestående resultat behöver motiverade människor och stabila organisationer. Därför är det en central uppgift för SMR att stärka enskilda organisationers kapacitet. Det tror vi skapar förutsättningar för bestående utveckling. Vi vill därför förstå de samarbetande organisationernas roller och kapacitet samt hur organisationerna genom utvecklingssamarbetet blir bättre på att främja utsatta människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor.

Kapacitetsutveckling är det samlingsbegrepp som SMR använder för processer och aktiviteter som ska stärka organisationers kapacitet. Det gäller till exempel organisationsutveckling, kompetensutveckling och utveckling av bra system för verksamheten. Genom att ge bidrag till planerade förändringsprocesser inom medlems- och samarbetsorganisationer, vill vi öka organisationernas kontroll över sin situation, sin verksamhet och sin framtid. Bidrag för kapacitetsutveckling kan sökas vid ordinarie ansökningstillfälle den 31 maj eller löpande, se avsnitt 3.8 Värdehöjande insatser. Se också SMRs skrift “The OD Booklet – useful models and practices in organisational development”.

3.1.4 Betydelsen av en planerad kommunikation En medveten och planerad kommunikation är en viktig metod för att utveckling ska bli bestående. Det är lika viktigt att planera kommunikationen som att planera organisationens eller insatsens organisationsstruktur, personal och ekonomi. Planerad kommunikation är alltså en metod för att nå målen, oavsett om insatsen är i Sverige eller i samarbetslandet.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 8

Page 9: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

Kommunikation som kärnverksamhet I insatser som till exempel är ett folkbildnings- eller påverkansarbete fyller den planerade kommunikationen en självklar funktion som kärnverksamhet. Det gäller också då det finns behov att skapa mötesplatser för dialog till exempel då två rivaliserande folkgrupper behöver börja samtala för att skapa fred i ett område. Kommunikation som stödfunktion Det är också viktigt att ni planerar kommunikationen som en stödfunktion både vid kommunikationsinsatser och vid utvecklingsinsatser. Kommunikationen som stödfunktion behöver ha egna mål. De målen ska visa hur de bidrar till att uppfylla insatsens mål.

När den planerade kommunikationen har en stödfunktion leder det till att ni tidigt i insatsen måste identifiera de aktörer som måste vara en del av insatsen för att få ett så bra och bestående resultat som möjligt. Nästa steg är att planera processer och rutiner för involvering, delaktighet och samarbete mellan aktörerna (se avsnitt 2.1.2). En öppen kommunikation mellan aktörerna är en viktig förutsättning för att nå dessa mål. Detta är anledningen till att identifieringen av aktörerna i mallarna för ansökan och rapportering ligger som en av de främsta huvudrubrikerna.

Samordning av insatser i Sverige och i samarbetslandet En planerad kommunikation uppmuntrar slutligen till en ökad samordning mellan ett kommunikationsarbete i Sverige och en utvecklingsinsats i samarbetslandet. Samordningen erkänner behovet av utveckling både i Sverige och i samarbetslandet, även om behoven oftast ser olika ut. Om ni samordnar arbetet ökar förutsättningarna för en större utvecklingseffekt. Samlade resurser med gemensamma utvecklingsmål har större chans att bli framgångsrika. Därför finns det separata ansöknings- och rapporteringsmallar för ett sådant samordnat arbete (se avsnitt 8.1).

Bidragen för organisationers kommunikation i Sverige och stödet till det civila samhället i samarbetsländerna är separata poster hos Sida. Därför ska den ekonomiska redovisningen göras separat vid en samordnad insats. Utmaningen för er är att i ansökan och rapporteringen beskriva hur det gemensamma arbetet bidrar till en förändring.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 9

Page 10: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

3.2 Särskilda policy- och analysområden

3.2.1 SMRs policies och riktlinjer SMR har beskrivit sina åsikter om olika centrala utvecklingsfrågor i ett antal policies. De beskriver mål och principer som ska styra vår verksamhet, där förmedling av bidrag är en del. Det är styrelsen som fattar beslut om en policy. I dag finns följande policies, se bilagor i kapitel 9:

• Aids angår oss alla – policy för hiv- och aidsarbete (2007) • Policy för miljö och framsynt hushållning med naturresurser (2004) • Policy för jämställdhet mellan kvinnor och män (2003)

SMR utvecklar också riktlinjer för bedömning av särskilda typer av insatser. I dag finns följande riktlinjer, se bilagor i kapitel 9:

• SMC Guidelines and Criteria for Microfinance (2007) 3.2.2 Centrala utvecklingsfrågor med särskilda analyser och krav Inför varje utvecklings- och kommunikationsinsats vill SMR att aktörerna reflekterar kring hur insatsen förhåller sig till hiv och aids, jämställdhet, miljö, konflikt och korruption. Reflektionen syftar till att ni ska ta ställning till i vilken utsträckning insatsen ska ta hänsyn till dessa centrala utvecklingsfrågor i planering, genomförande och uppföljning. Er ansökan ska visa hur analysen har påverkat insatsplaneringen. För att kunna ta ställning till det, måste ni bli medvetna om insatsens positiva och negativa effekter på dessa områden och hur de eventuellt påverkar möjligheten för er att nå insatsmålen. Ni ska alltid utforma en insats så att risker och negativa effekter minimeras. För att hjälpa er att göra analysen, finns det särskilda analysbilagor, se kapitel 8.6, till ansökningsmallarna (inte för korruption). Ni ska alltid göra en analys, men ni behöver inte använda bilagorna. Bilagorna ska inte heller lämnas in tillsammans med ansökan. Dessa bilagor är ursprungligen skrivna för arbetet i samarbetsländerna, men hela eller delar av dem kan också användas för arbetet i Sverige. I rapporten ska ni sedan visa om arbetet med dessa centrala utvecklingsfrågor har bidragit till förändringen.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 10

Page 11: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

Hiv och aids Ni ska alltid göra en hiv- och aidsanalys för varje insats. När ni gör analysen är det bra att ta del av studier och rapporter från organisationer med andra perspektiv, till exempel kvinnorörelsen, människorättsorganisationer eller organisationer bestående av personer som lever med hiv. Syftet med analysen är bland annat att olika grupper ska göras synliga i insatsen. Ni ska reflektera kring de samarbetande organisationernas roller i förhållande till hiv och aids, och fundera på hur samarbete med andra aktörer kan utmana eller förstärka diskriminering av vissa grupper. Er analys ska visa om arbetet förändrar rådande maktordningar eller om det finns en risk att ni förstärker dessa. För att hjälpa er med hiv- och aidsanalysen finns en särskild bilaga till ansökningsmallarna. När det gäller hiv och aids finns särskilda krav som Sidas anvisningar för anslagsposten enskilda organisationer (2007) ställer på insatser i Afrika söder om Sahara. Där måste ett hiv-perspektiv ingå i alla utvecklingsinsatser.

Därför måste alla era insatser i Afrika söder om Sahara ha ett hiv-perspektiv. Det betyder att er insats måste ha med något eller flera av följande tre alternativ:

1. Lindra effekterna av hiv och aids. Det är viktigt att organisationen

visar hur analysen av hiv- och aidssituationen kopplas till den egna projektverksamheten; hur lindras effekterna genom fattigdomsbekämpning?

2. Utbildningsdel. Er insats arbetar för att öka medvetenheten och/eller

ändra attityder kring sexualitet, till exempel folkbildning som en del av insatsen.

3. Vård och behandling. Det kan till exempel innebära påverkansarbete

för att människor ska få tillgång till vård och behandling.

Tvånget av hiv-perspektiv betyder inte att alla insatser i Afrika söder om Sahara måste innehålla nya hiv- och aidsaktiviteter. Det ska istället leda till att samarbetsorganisationen visar hur den egna verksamheten kopplas till analysen av den lokala hiv- och aidssituationen. I princip kan alla insatser på något sätt bidra till att mildra effekterna av hiv och aids. Den särskilda bilagan till ansökningsmallarna ger er ytterligare vägledning till hur ni kan göra detta.

Jämställdhet Med jämställdhet menar vi lika möjligheter till delaktighet för kvinnor och män inom alla samhällsområden. Ni ska göra en jämställdhetsanalys för att förstå hur det är med jämställdheten i det sammanhang som ni ska genomföra insatsen. En jämställdhetsanalys är en granskning av vilka roller män och kvinnor har, och hur de rollerna påverkar möjligheten till utveckling.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 11

Page 12: Instruktioner och riktlinjer

Reviderad 2008-02-20

Ni ska göra en jämställdhetsanalys för varje insats för att ta reda på vilka långsiktiga effekter insatsen kan ha på könsroller och -relationer i samhället. Analysen ska leda till att ni tar hänsyn till maktstrukturer samt roller, ansvar, prioriteringar och inflytande hos både män och kvinnor när ni utformar insatsen. För att hjälpa er att göra jämställdhetsanalysen finns en särskild bilaga till ansökningsmallarna, se kapitel 8.6.

Miljö Ni ska göra en miljöbedömning för varje insats. Miljöbedömningen ska granska miljöaspekterna av insatsen och på så sätt avgöra om er insats bidrar till eller motverkar hållbar utveckling. För att hjälpa er att göra miljöbedömningen finns en särskild bilaga till ansökningsmallarna, se kapitel 8.6. Ni kan också läsa mer i: Hållbar utveckling – Handledning för granskning av miljökonsekvensbedömningar (Sidas miljöpolicyenhet, 2002). Länk: http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=2532&searchWords=H%E5llbar%2520utveckling%3F Konflikt Ni ska göra en konfliktbedömning för varje insats. En konfliktbedömning analyserar konsekvenserna av en insats utifrån ett konfliktperspektiv. Alla relationer och aktiviteter påverkar på något sätt konfliktgraden i ett samhälle. Det är viktigt att ni tar särskild hänsyn till om er insats ökar eller minskar befintliga konflikter eller risk för konflikt, samt er möjlighet att hantera konsekvenserna av insatsen. För att hjälpa er att göra konfliktbedömningen för humanitära insatser finns en särskild bilaga till ansökningsmallarna, se kapitel 8.6.

Korruption Inför varje insats ska ni också göra en bedömning av riskerna för korruption. Samarbetsorganisationerna ska tillsammans planera hur ni kan förebygga dem. Både svensk organisation och dess samarbetsorganisation ska ha riktlinjer för att kunna agera på rätt sätt vid misstanke om oegentligheter. Ni ska skapa bra kontrollsystem för att undvika missbruk av bidragsmedel. Detta kan kräva olika lösningar och strategier beroende på vilket land och kultur ni verkar i. En policy för arbetet mot korruption ska finnas både hos den svenska organisationen och hos deras samarbetsorganisation.

SMRs handbok kapitel 3 – Hur ni söker bidrag från SMR 12

Page 13: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 13

3.3 Regler för bidraget 3.3.1 Avtalsvillkor För alla typer av insatser finns avtalsvillkor som är knutna till bidraget. För SMR är det de aktuella avtalen med Sida samt Sidas anvisningar och allmänna villkor som gäller. De avtalsvillkor som SMR ska förmedla vidare till sina medlemsorganisationer är nu inkluderade i detta kapitel i SMRs handbok. Begreppet SMR-bidrag används här för de medel som Sida har beviljat SMR och som SMR i sin tur hanterar i relation till medlemsorganisationerna. Följande dokument utgör tillsammans de avtalsvillkor som gäller mellan SMR och SMRs medlemsorganisationer:

• Aktuellt avtal mellan SMR och den svenska medlemsorganisationen • SMRs handbok, kapitel 3.3. • SMRs revisionsinstruktion

Den svenska medlemsorganisationen ansvarar för att skriva avtal med sina samarbetsorganisationer. Varje organisation ansvarar för att föra vidare gällande avtalsvillkor till nästa led. SMR har utarbetat en avtalsmall som svenska medlemsorganisationer kan utgå ifrån för att teckna avtal med sina samarbetsorganisationer. Svensk medlemsorganisation har därmed också ett ansvar för att följa upp och kontrollera att samarbetsorganisationer i nästa led följer aktuella regler och avtalsvillkor. För bidrag för smärre humanitära insatser gäller delvis andra regler. Se avsnitt 3.10. 3.3.2 Revision av bidragsmedel Det är viktigt att förvaltning, rapportering och redovisning av SMRs bidrag har god kvalitet. Därför har SMR utarbetat en revisionsinstruktion för medlemsorganisationer samt en för samarbetsorganisationer. Instruktionen beskriver de krav och riktlinjer som finns för de Sida-bidrag som SMR förmedlar. Revisionsinstruktionen förklarar de begrepp som förekommer i redovisning och förvaltning av bidragsförmedlande verksamhet och som är viktiga att förstå. Revisionsinstruktionen beskriver också ansvarsfördelningen mellan revisor, medlemsorganisation respektive samarbetsorganisation. Det är bidragets storlek som avgör inriktning och omfattning av revisionen. Det påverkar också kraven på revisor, revisionsrapport samt utformningen av revisionsintyget. Som bilagor till revisionsinstruktionen finns mallar för revisionsintyg och revisionsrapport. Ni måste följa dessa mallar. Det är viktigt att ansvariga inom organisationerna, revisor och projektledning i ett tidigt skede tar del av revisionsinstruktionen, för att ni ska klara den granskning

Page 14: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 14

som krävs. Det är också viktigt att alla tydligt ser det ansvar som vilar på ekonomihantering och revision i nästa led. Som bilagor till revisionsinstruktionen finns det checklistor till hjälp för bedömning av samarbetsorganisationens ekonomihantering och revisor. Revisionsinstruktionen för samarbetsorganisationer finns översatt till engelska, franska, spanska och portugisiska. Revisionsinstruktionen med bilagor finns på SMRs hemsida www.missioncouncil.se/revisionsinstruktion. 3.3.3 Egeninsats En medlemsorganisation som får Sida-bidrag via SMR ska finansiera en del av kostnaderna med egna medel. Denna egeninsats är ett uttryck för organisationens prioriteringar och förmåga att mobilisera ett engagemang. Egeninsatsen ska vara kontanta, privata medel insamlade i Sverige. Ni kan ha fått pengarna genom vanlig insamlingsverksamhet, men också från gåvor, företagssponsring, avgifter på tjänster eller andra intäkter som föreningen får från privatpersoner. Ni får inte räkna eget eller insamlat material som del av egeninsatsen, inte heller värdet av svensk eller samarbetsorganisations eget arbete. Ni måste kunna redogöra för hur egeninsatsen är beräknad, hur ni kontrollerar och säkerställer att enbart godkända intäkter ingår. Kravet på egeninsatsen är att den ska vara minst 10 procent av kostnaden för den SMR-stödda insatsen. Egeninsats är inte ett krav för volontär, praktikant- och utbytesbidrag. 3.3.4 Administrationsbidrag Administrationsbidraget är ett bidrag till den svenska medlemsorganisationen för uppföljning av insatser. I detta ingår även revisionskostnader i Sverige. Administrationsbidraget motsvaras av 8 procent av det beviljade bidraget (2,5 procent för det humanitära anslaget). Summan ska inte ingå i budgeten för er ansökan till SMR. SMR räknar ut administrationsbidraget utifrån storleken på det bidrag ni får. Ni har möjlighet att budgetera och söka för ytterligare uppföljningskostnader. Sådana kostnader måste preciseras och vara möjliga att bedöma samt vara värdehöjande för genomförandet av insatsen. Utbetalningen av administrationsbidraget sker proportionerligt vid varje utbetalningstillfälle under den aktuella perioden.

Page 15: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 15

3.3.5 Andra bidrag Ni kan kombinera bidragen med annan typ av verksamhet med bidrag från andra källor så länge som ni använder medlen på det sätt ni skrivit i den godkända ansökan. Exempel på andra källor är EU-bidrag, se kapitel 4, eller bidrag från något studieförbund. I er ansökan ska ni uppdelat per år presentera den totala budgeten, uppdelad på sökt bidrag, egeninsats och bidrag från andra givare. SMR-bidraget ska alltid redovisas separat. 3.3.6 När en insats kan påbörjas SMR beviljar aldrig medel till redan genomförda aktiviteter. Om en insats är beroende av bidrag från SMR får ni inte påbörja insatsen förrän respektive utskott hos SMR har fattat sitt beslut, medel är beviljade av Sida, avtal är skrivet med samarbetsorganisationen och avtal mellan den svenska medlemsorganisationen och SMR är undertecknat. Insatserna ska genomföras utifrån de av SMR godkända ansökningarna. 3.3.7 Rekvisition och utbetalning av beviljat bidrag Medlemsorganisationen ska lämna en lyftplan för planerade rekvisitioner per insats och år. När denna är godkänd och avtal har undertecknats med SMR kan den sökande medlemsorganisationen rekvirera bidraget. Detta sker skriftligen och efter behov av medel. Rekvisition av SMR-bidrag ska göras med hjälp av en särskild blankett som undertecknas av er behöriga representant, enligt gällande avtal. När ni begär utbetalning ska ni, förutom formalia angående organisationen och insatsen också skriva det belopp som begärs, vid första rekvisitionen ange när insatsen beräknas starta, och ge en prognos av medelsbehovet fram till nästa rekvisition. Vid senare rekvisitioner ska ni redovisa förbrukade medel för insatsen. Ni kan skanna in och skicka rekvisitionen via e-post, förutsatt att ni samtidigt skickar originalet med ordinarie postgång. Före den första utbetalningen måste ni skicka en kopia på avtal med er samarbetsorganisation till SMR. Vi granskar avtalet för att säkerställa att avtalsvillkoren har förts vidare. Utbetalning av medel kan endast göras om organisationerna har fullgjort de rapporteringskrav som gäller. Ni måste rekvirera bidrag före den 31 december det år som det är avsett för. Om det sker senare kan ni inte längre använda pengarna för insatsen. För att kunna rekvirera bidraget efter den 31 december måste ni ha gjort en särskild överenskommelse med SMR.

Page 16: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 16

Den svenska medlemsorganisationen ska för sin samarbetsorganisation följa samma regler för utbetalning av pengar som ovan. Det är viktigt att ni kontrollerar rapportering och det aktuella behovet av medel innan ni betalar ut pengarna. Ni ska även begära att samarbetsorganisationen bekräftar mottagandet av bidraget genom att ange mottagen summa i lokal valuta, eller den valuta som används i projektet. Svensk medlemsorganisation som vidarebefordrar SMR-bidrag till en samarbetsorganisation ska göra detta via det svenska och/eller internationella banksystemet. Om ni bedömer att befintliga banksystem inte fungerar tillräckligt bra, måste ni begära ett godkännande av SMR för att pengar ska kunna transfereras på annat sätt. 3.3.8 Bankkonton, ränta, valutakursdifferenser och återbetalning Utbetalda bidrag från SMR ska hållas på ett separat konto hos den svenska medlemsorganisationen. Kontot ska tecknas av minst två personer i förening. All uppkommen ränta på kontot i Sverige ska ni betala tillbaka till SMR senast den 31 januari varje år. Den svenska medlemsorganisationen ska försäkra sig om att samarbetsorganisationen håller SMR-bidrag på ett bankkonto. Om det är omöjligt att ha pengarna på ett separat konto på grund av landets gällande lagstiftning räcker det att medlen finns på ett bankkonto. Det är viktigt att bokföringen och ekonomihanteringen möjliggör särredovisning. Eventuell ränteintäkt på samarbetsorganisationens konto ska redovisas som intäkt på en separat rad i slutrapporten. Denna ränteintäkt kan enbart användas inom ramen för den godkända insatsen. I slutrapporten ska ni även redovisa valutakursdifferenser som uppstått i hanteringen av SMR-bidraget. Detta sker på den ekonomiska sammanställningen. Eventuella valutakursdifferenser ska kommenteras i den berättande rapporten och hanteras inom ramen för den godkända insatsen. Den svenska medlemsorganisationen ska försäkra sig om att samarbetsorganisationen beräknar valutakurser på ett korrekt sätt. Ni ska begära mottagarbevis vid varje utbetalningstillfälle, där den mottagna summan i annan valuta bekräftas av samarbetsorganisationen. Detta ger möjlighet till kontroll av valutakurser i efterhand. Den svenska medlemsorganisationens revisor ska vidimera slutrapporten i enlighet med revisionsinstruktionen. Återbetalning När en insats är avslutad, ska ni betala tillbaka de pengar som finns kvar av det ni tagit emot för insatsen.

Page 17: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 17

Återbetalningsskyldighet gäller:

• När utbetalda medel har använts på ett sätt som avviker från vad SMR och den svenska medlemsorganisationen har kommit överens om enligt gällande avtal.

• När utbetalda medel inte har använts inom den period för vilken de är beviljade, och förlängning inte godkänts av SMR.

• När utbetalda medel som inte utnyttjats överstiger 500 kronor. • Ränteintäkter som finns på det bankkonto där den svenska

medlemsorganisationen har haft SMR-bidraget. Återbetalningsskyldigheten gäller inte utbetalat administrationsbidrag. När ni betalar tillbaka måste ni tydligt ange insatsnumret. Återbetalning ska ske till:

• Bankgiro 5873-5937 för utvecklingsinsatser • Bankgiro 5873-6067 för humanitära insatser • Bankgiro 5873-6240 för informationsinsatser • Bankgiro 5873-6190 för insatser inom Östanslaget

När SMR bedömer slutrapporten kontrollerar vi att rätt belopp har återbetalats eller försäkrar oss om att rätt belopp kommer att återbetalas. 3.3.9 Informationsmaterial och kommunikationsaktiviteter På informationsmaterial och vid kommunikationsaktiviteter ska det vara tydligt:

• Att er insats sker med stöd från SMR och Sida • Att SMR och Sida inte har medverkat vid utformningen av material eller

aktiviteter • Att SMR och Sida inte tar ställning till de synpunkter som ni framför.

På informationsmaterial och vid kommunikationsaktiviteter som finansieras helt eller delvis med SMR-bidrag ska följande text finnas med: ”Detta har finansierats med stöd från Svenska missionsrådet och Sida. SMR/Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs här. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.” SMRs eller Sidas logotyp får inte förekomma på material som inte är utgivet av SMR eller Sida.

Page 18: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 18

3.3.10 Omdisponeringar och förändringar Om ni behöver göra stora ändringar inom ramen för godkänd insats, måste SMR först godkänna det. Detta gäller normalt följande områden:

• omdisponeringar som överstiger 10 procent per budgetpost, • förändringar som innebär helt nya kostnader och nya budgetposter, • tidsförskjutningar som påverkar genomförandet av insatsen enligt

godkänd plan, • andra förändringar hos svensk medlemsorganisation eller

samarbetsorganisation som påverkar möjligheterna att genomföra insatsen enligt beviljad plan, exempelvis förändringar på viktiga besluts- och ledningspositioner.

Om ni vill förlänga en insats måste detta godkännas av SMR. 3.3.11 Krav på god redovisningsstandard SMR kräver en god redovisningsstandard av svenska medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer. I minst tio år efter att en insats är avslutad, ska rapporter, redovisningar, bokföringsunderlag och övrig relevant dokumentation finnas tillgängliga hos respektive organisation. SMR och Sida har rätt att med egen personal, eller med inhyrda konsulter, besöka, granska och utvärdera verksamheten. Den svenska medlemsorganisationen ska ha ett ändamålsenligt redovisningssystem, en systematisk och kronologisk bokföring samt god intern kontroll och förvaltning. Ni ska även försäkra er om att samarbetsorganisation har detta. I SMRs revisionsinstruktion finns en checklista för ekonomihantering som stöd för er granskning. Ni ska samla in och granska årsredovisningar, revisionsberättelser och revisionsrapporter från samarbetsorganisationen för att försäkra er om att SMR-bidraget specificerats som intäkt i den finansiella rapporten, alternativt i en fotnot eller kommentar, samt om organisationens verksamhet är rimlig i relation till dess ekonomiska ställning. 3.3.12 Speciella regler för vissa utgifter Särskilda begränsningar gäller för bidrag till vissa typer av utgifter:

• Bidrag för byggnader, fordon och annan kapitalkrävande utrustning kan ni bara få om investeringen inte är huvudändamålet med insatsen. Ni måste

Page 19: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 19

också beskriva hur utrustningen ska användas eller avyttras efter insatsens slut.

• Ni kan inte få bidrag för inköp av land eller tomtmark. • Bidrag till frakt av insamlade varor kan ni endast få om det är en

nödvändig del av er insats. • Bidrag till inköp av mediciner eller andra medicinska förbrukningsvaror

kan ni i de allra flesta fall inte få. 3.3.13 Upphandling All upphandling av varor och tjänster som den svenska medlemsorganisationen gör med SMR-bidrag ska göras på ett affärsmässigt sätt. Ni ska utnyttja konkurrensmöjligheter och behandla anbud från anbudsgivare objektivt så att konkurrens på lika villkor kan uppnås. För upphandling av samarbetsorganisation gäller att:

• Den ska ske i konkurrens • Den ska följa lokal lagstiftning • Samarbetsorganisationen ska ha egna upphandlingsbestämmelser som de

följer.

3.3.14 Rapportering och redovisning Att rapportera till SMR är en viktig del av organisationernas uppföljning och resultatredovisning. I kapitel 2.1.4 finns mer att läsa om resultatredovisning. Tillsammans med SMR fastställer ni hur rapportering av program ska gå till liksom hur programavtalsorganisationerna ska rapportera. Delrapport För en insats som löper över flera år ska en delrapport lämnas in senast den sista februari varje år. Delrapporten ska göras på SMRs särskilda mall för detta och vara undertecknad av behörig person från SMRs medlemsorganisation. I delrapporterna ska ni ge en beskrivning av hur insatserna har utvecklats, om något har ändrats under rapporteringsperioden och i så fall varför. Ni ska beskriva viktiga resultat som ni har uppnått under perioden och vad ni har lärt er. Rapporten ska även innehålla en ekonomisk redovisning av hur mycket medel som betalats ut till samarbetsorganisationen och en redovisning av vad som faktiskt har spenderats under perioden. Slutrapport Slutrapporter lämnas in löpande under året, men senast 18 månader efter sista utbetalningsdag från SMR, eller enligt det avtal som ni har med SMR för bidraget.

Page 20: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 20

Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk del och en berättande del. Den ska också innehålla en revision av insatsen. För revisionen finns särskilda regler som ni måste följa, se nedan. Den berättande delen ska beskriva insatsens resultat och om ni har genomfört insatsen enligt planen. Resultatredovisningen ska visa om och hur väl insatsen har uppfyllt sina mål. Eftersom målen ska vara formulerade i presens som en önskvärd förbättrad situation, är resultatredovisningen alltså en berättelse om denna förändrade situation. Ni ska alltså inte bara räkna upp genomförda aktiviteter. En sådan lista ska endast vara en liten del av berättelsen. Resultatredovisningen ska också beskriva och analysera orsakerna till vad som gick bra eller dåligt samt vad alla inblandade har lärt sig av det. Lärdomar som har betydelse för vad ni kommer att göra i framtiden och arbetssätt för detta, är viktiga att lyfta fram i rapporten. Vi uppmuntrar alltså de formella samarbetsorganisationerna att gemensamt i slutrapporten berätta vad som har hänt, vilka lärdomar och slutsatser ni har dragit, vilka förändringar som skett och i vilken grad ni har uppnått målen. Det är viktigt att ni beskriver eventuella förändrade beteenden. Förändrade beteenden gör att förändringen har förutsättningar att bli bestående. Rapporten ska även innehålla en ekonomisk redovisning av hur mycket medel som betalats ut till samarbetsorganisationen och en redovisning av vad som har spenderats under genomförandet av insatsen. Detta görs på den ekonomiska sammanställningen som återfinns i SMRs mall för slutrapport. Slutrapporter från den svenska medlemsorganisationen ska åtföljas av ett svenskt revisionsintyg och en svensk revisionsrapport undertecknade av en auktoriserad eller godkänd revisor om bidraget överstiger 200 000 kronor. Om bidraget understiger 200 000 kronor kan revisionsintyget vara undertecknat av organisationens förtroendevalda revisor. Revision ska ske enligt SMRs revisionsinstruktion. Revisionsintygen och revisionsrapporten ska vara utformade i enlighet med SMRs mallar. Den svenska medlemsorganisationen ska i sin tur förmedla SMRs revisionsinstruktion och mallar för revisionsintyg och revisionsrapporter vidare till samarbetsorganisationen. Medlemsorganisationen ska granska så att samarbetsorganisationer revideras i enlighet med revisionsinstruktionen och ska ta in revisionsintyg och revisionsrapporter från samarbetsorganisationens revisor. Se vidare SMRs revisionsinstruktion. Rapporteringstider Delrapporter ska lämnas in för alla pågående insatser den sista februari varje år. Med pågående insatser menas alla insatser som ännu inte har slutrapporterats. Slutrapporter kan ni lämna in löpande under året, men senast 18 månader efter sista utbetalningsdag från SMR eller enligt det avtal som ni har med SMR för bidraget.

Page 21: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 21

Slutrapporter för humanitära insatser ska lämnas in senast 12 månader efter SMRs sista utbetalning av bidraget. För programavtalsorganisationer kan särskilda regler gälla. Hur del- och slutrapporter lämnas in I handbokens kapitel 8 finns rapportmallar för samtliga insatstyper. Den svenska medlemsorganisationen ska tillförsäkra sig om att det är en behörig person hos samarbetsorganisationen som skriver under de rapporter som inlämnas till medlemsorganisationen. Behörig person hos den svenska medlemsorganisationen ska underteckna de rapporter som sedan skickas till SMR. Rapporter skickas till SMR i ett exemplar per post samt per e-post i pdf-format. Filnamnet måste innehålla insatsnumret. Ni ska endast skicka in kompletta och reviderade slutrapporter. Adress: Svenska missionsrådet

SE-172 99 Sundbyberg

E-post: [email protected] 3.3.15 Felaktig användning av medel och otillbörligt beteende Den svenska medlemsorganisationen ska aktivt arbeta för att undvika, förebygga och upptäcka alla former av förskingring och korruption inom den egna organisationen och i aktiviteter som organisationen deltar i, inklusive – men inte begränsat till – de program eller insatser som ingår i avtal och finansieras med SMR-medel. Personal och anlitade konsulter får inte – för sig själv eller annan – ta emot eller utge, begära eller lämna, utlova eller erbjuda muta eller annan otillbörlig belöning, ersättning kompensation, otillbörlig vinning eller förmån av något slag som kan utgöra illegalt eller otillbörligt beteende. Ni ska snarast vidta åtgärder om ni känner till eller har blivit informerade om illegal eller otillbörlig hantering, eller annan form av missbruk av medel, i någon aktivitet som faller under ert avtal med SMR. Detta oavsett om ni har ansvar för det otillbörliga beteendet eller inte. Ni ska snarast informera SMR om sådana upptäckter samt om vilka åtgärder som vidtagits. Därefter ska ni tillsammans med SMR diskutera och fatta beslut om hur frågan ska hanteras vidare. Ni ska därefter informera SMR om utvecklingen och lämna en slutrapport när resultaten av frågan avslutats. Den svenska medlemsorganisationen ska säkerställa att samarbetsorganisation känner till och aktivt arbetar efter dessa regler. Vid misstanke om korruption eller ekonomisk misskötsel kan SMR eller Sida genomföra en särskild extern revision av insatsen. Om misstankarna bekräftas kan

Page 22: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 22

SMR överväga att avbryta sitt stöd samt säga upp befintliga avtal och ni kan komma att bli återbetalningsskyldiga. 3.3.16 Dokumentation I minst tio år efter sista utbetalningen, ska rapporter, redovisningar, räkenskaper, bokföringsunderlag och övrig relevant dokumentation som rör insatser som är finansierade med SMR-bidrag finnas tillgänglig hos den svenska medlemsorganisationen liksom hos samarbetsorganisationen. I SMRs ansökningsmallar framgår vilken insatsdokumentation som krävs för respektive typ av insats. Därutöver ska svensk medlemsorganisation dokumentera samarbetsorganisation med beskrivning av:

• Samarbetsorganisationens legala status, uppbyggnad, inriktning och syfte samt hur länge organisationen har bedrivit verksamhet.

• Hur länge samarbetsorganisationen har samarbetat med medlemsorganisationen och med andra eventuella samarbetsorganisationer och aktörer.

• Vilken kapacitet och vilka resurser (personella, ekonomiska och materiella) samarbetsorganisationen har för att genomföra insatsen.

• Vilka relationer samarbetsorganisationen har till målgruppen. • Vem som är kontaktperson/ansvarig för insatsen.

SMR och Sida har rätt att med egen personal eller med inhyrda konsulter besöka och granska dokumentationen samt utvärdera verksamheten. 3.3.17 Särskilda regler för kommunikationsarbete i Sverige Bidraget för kommunikationsarbete i Sverige får inte användas för insamlingsverksamhet, allmän profilering av er organisation eller för medlemsvärvning. Särskilda aktiviteter Följande aktiviteter ska ni beskriva och motivera särskilt utifrån insatsens mål:

• Större materialproduktioner, till exempel tidskrifter • Kapitalkrävande utrustning • Omfattande resor och reseprogram. • För att kommunikation ska vara effektiv måste den vara trovärdig. Den

erfarenhet som resor ger, kan öka trovärdigheten i ert

Page 23: Instruktioner och riktlinjer

Senast reviderad 2009-08-24

SMRs handbok – kapitel 3.3 Regler för bidraget 23

kommunikationsarbete. Ni måste göra en tydlig plan för resan och för det resultat som resan ska ge när det gäller kommunikation. SMR ger bara del till finansiering av studieresor. Vi förutsätter att ni eller resedeltagarna själva står för en del av kostnaden.

• Video eller DVD-produktion. • Videofilmer är ofta dyra att producera. Våra erfarenheter visar att

effekterna av en video ofta inte motsvarar förväntningar och kostnader. Därför är vi restriktiva med att ge bidrag för videoproduktion. Vi gör en bedömning utifrån en medvetenhet om att videoproduktionen endast är ett medel i kommunikationsarbetet. Den ska vara en del i en större kommunikationsinsats för att vara effektiv. Ni måste göra en tydlig beskrivning i er ansökan av produktionens innehåll och syfte samt hur detta är en bra metod för att nå er målgrupp.

Anställningar och fast egendom Ni kan få bidrag för kommunikationsarbete i Sverige för projektanställning av personal. Ni kan inte få bidrag för kommunikationsarbete i Sverige för tillsvidareanställningar där personalkostnaden utgör stöd till er ordinarie verksamhet. Bidraget för kommunikationsarbete i Sverige får ni inte heller använda till investeringar i form av fast egendom. Långvariga insatser Bidraget för kommunikationsarbete i Sverige ska göra det möjligt att utveckla nya metoder för kommunikationsarbetet. Men det är inte alltid så att nya projekt är bättre än gamla projekt. Om ni vill söka pengar för en fortsättning eller påbyggnad av en insats, måste ni först göra en utvärdering eller en plan för utvärdering av den pågående insatsen. Ni måste presentera detta för oss innan ni lämnar in en ny ansökan. Om vi ska bevilja pengar för en långvarig insats måste insatsen vara välplanerad, strategiskt viktig och effektiv.


Related Documents