Top Banner
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Sremska Mirovica SEMINARSKI RAD Predmet :Metodika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja II Tema: Fudbal,tehnika,taktika i pravila igre
34

Visoka Škola Strukovnih Studija Za Obrazovanje Vaspitačafudbal

Sep 30, 2015

Download

Documents

Marija Boricic

fudbal
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Visoka kola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaaSremska Mirovica

SEMINARSKI RAD

Predmet:Metodika fizikog i zdravstvenog vaspitanja II

Tema: Fudbal,tehnika,taktika i pravila igre

Profesor: Dr Miroljub Ivanovi Student:Marija Borii 186/2012

UVOD

Fudbal je igra milionske populacije dece, omladine i odraslih rasprostranjena na svim kontinentima. Kao kreativni izraz irokog socijalnog i kulturnog spektra fudbal se kree u prostoru od pet ljudskih fenomena. O tome svedoi i veoma razuena sportska infrastruktura ( od improvizovanih terena na kojima dominira igra do fudbalskih dvoraca na kojima se isprobanom komunikacijom demonstriraju rezultati rada ) bogat kadrovski potencijal ( igrai oba pola, menaderi, naunici, novinari i dr. ), dominacija medijskim prostorom, finansijske mega dimenzije, kao i drugi brojni indikatori.U svemu tome, posebno mesto zauzimaju viemilionske socijalne grupe stratifikovane po posebnim kriterijumima ( od emocionalnih i racionalnih do lokalnih i nacionalnih ) oznaene kao publika i navijai koji sa fudbalom i meu sobom komuniciraju na sebi svojstven nain. Ta komunikacija ima posebno, spektakularna obeleja u zavrnim klupskim i reprezentativnim takmienjima kao to su : Kup evropskih klubskih prvaka, Prvenstvo Evrope i Prvenstvo sveta u kojima uestvuju nacionalne selekcije.

Nastanak fudbala

Pouzdani istorijski izvori govore da se prva igra loptom pojavila kod Kineza. Naime, kineski imperator Huang Ti, poznat kao ujedinitelj kineske imperije, podsticao je upranavanje borbene igre loptom pod imenom cu ki ( zu-ki ) ( cu gurati; ki lopta ). Lopta je bila od koe, punjena perjem i krznom ivotinja. Igra je ubrzo postala veoma popularna u narodu. Smisao igre sastojao se u tome da su dve ekipe, postavljene jedna nasuprot druge, gurale loptu svim delovima tela, osim ruku, u pravcu dveju vertikalno postavljenih bambusovih trski. Pobednikom se smatrala ekipa koja bi prva proterala loptu izmeu bambusovih trski. U igri je uestvovao veliki broj igraa. Taan broj igraa nije poznat. Postoji sumnja da li je taj broj bio i podjednak sa obe strane.Ova igra kasnije prelazi granice Kine i pojavljuje se u Japanu.GRKA- U kolevci Olimpijskih igara upranjavane su, takoe, igre loptom. Jedna od najstarijih igara starih Grka poznata je po imenu episkuros. Igrala se malom punjenom loptom ( pilla ) i veom, od ivotinjske beike, koja je bila opivena koom ( folis ).U igri su nastupale dve ekipe sa jednakim brojem igraa. Nije bilo odreeno koliki je to broj. Polje igre oznaeno je sa dve paralelne linije. Srednjom linijom igralite je bilo podeljeno na dva dela. Linije su bile povuene ( oznaene ) kameniima sloenim u nizu.ITALIJA- Pisani spomenici svedoe i o igri velikom loptom calcio . Ove igre meusobno su se razlikovale , kako po veliini lopte tako i po mestu u kojem su se igrale ( Padova i Firenca ). Padovski fudbal igrali su uglavnom studenti. Igralite je po obliku i dimenzijama odgovaralo dananjem terenu za fudbal. Broj igraa varirao je od 20 do 40 na svakoj strani. Lopta je bila napunjena travom. Bila je teka oko 280 gr., a po obimu neto manja od dananje. Igra je poinjala sa sredine igralita. Igrai su bili rasporeeni u etiri linije, te su se u toj formaciji kretali po terenu. Igra je bila vrlo slina dananjem ragbiju, to znai da se igralo rukama i nogama. Gol je bio oznaen sa dva tapa, a dimenzija igralita omeena konopcem.U Firenci za vreme Mediija igrao se fudbal koji se razlikovao od onoga u Padovi. Fudbal je bio privilegija plemstva, a igrao se u vreme praznika na najpoznatijim trgovima. Naroito su bile zapaene igre u okviru velikih sveanosti koje su odravane u ast stranih velikana. U njima je uestvovalo itavo plemstvo i veliki ibroj graana Firence. Za tu priliku trg je bio bogato okien zastavama koje su postavljene na tribine i atore. Igralite je bilo pravougaonog oblika 100x50m. Po duini, s jedne strane bio je zid, a s druge jarak. Ue strane igralita sluile su kao gol, a bile su izraene u obliku ograda od dasaka. U sreditu polja bila je ugraena mermerna ploa sa koje je zapoinjala igra.Ekipe su bile sastavljene od 27 igraa. grai su bili rasporeeni u 4 linije. U prednjem redu bilo je 15 igraa ( 3 grupe po 5 igraa ). U drugoj liniji nalazilo se 5 igraa sconciatori ( koji ometaju ); u treoj 4 igraa datori inananzi . U zadnjoj liniji bilo je etiri igraa. Igrai su bili obueni u plavu i crvenu odeu usko priljubljenu uz telo. Sudije su bile na dominantnim mestima na tribinama. Na prvi znak trube igralite se praznilo. Kod drugog znaka igrai bi zauzimali svoja mesta, a kod treeg pojavio bi se sudija s loptom u ruci, obuen u dres ija boja je prestavljala sintezu boja takmiarskih ekipa. Na sredini igralita, sudija je bacanjem lopte oznaavao poetak igre.Igralo se nogama i rukama, ali se lopta nije smela nositi, ve samo udarati. Gol je bio postignut kada je lopta proterana preko oznaene linije na suprotnoj uoj strani igralita. Posle svakog gola strane su se menjale. Usput je vren mimohod oko igralita uz mahanje zastave pobednika, dok je druga ekipa nosila sputene zastave. Igra je trajala sve dok sa gradske kule sat nije otkucao 24 asa. Ekipa koja je postigla vie golova kao nagradu za pobedu dobijala je protivniku zastavu. Kod nereene igre obe strane zadravale su svoje zastave. Pred utakmicu odvijala se sveana parada uglednih gostiju na tribinama. Na elu povorke bili su trubai i bubnjari, zatim rukovodioci, sudije zastavnici i igrai obe ekipe, svrstani u kolone po parovima. Na kraju je najstariji igra nosio loptu, a iza njega su ili jo i zastavnici i kneevska garda. Vrhovni nadzor nad igrom bio je poveren istaknutoj linosti u gradu. Ova funkcija je bila nasledna i vezana uz jednu porodicu. Ove sveanosti imali su istaknute uesnike i igrae iz redova visokog plemstva. Meu poznatim igraima bili su Giulio Medii, kasnije papa Klement VII, Aleksandar Medii, kasnije papa Leo XI i Maffeo Barberini, kasnije papa Urban VIII. Fiorentinski calcio odigran je poslednji put 1902.godine.FRANCUSKA- Igre nalik na dananji fudbal mogle su se prepoznati i u igrama loptom koje su se i u Francuskoj odravale svake godine na pokladni dan,Boi i Uskrs.Igra pod nazivom Choule bila je slina rimskoj igri . U njoj se obino takmiilo selo protiv sela. Druga igra koja se spominje u Francuskoj nazivala se shoulage , a odigravala se na igralitu pravougaonog oblika dugakog 300m.Dok su kralj Filip V ( 1683 1746 ) i Karlo V ( 1500 1558 ) zabranjivali ovu igru ( ludus soularum ) u nekim crkvenim zadubinama su podsticane. Tako npr., radi upranjavanja te igre, svetenstvo je za svoje redovnike predvialo nabavku 7 lopti godinje.U arhivi francuskog manastira Auxere naena su pravila igranja loptom iz 1396.godine, kojih su se u igri pridravali redovnici. Pored toga, svaki redovnik bi poklanjao loptu. Veliina lopte odreena je tako da se ne moe obuhvatiti jednom rukom . Prezentacija igre shoulage obavljena je poslednji put 1900.godine za vreme Svetske izlobe u Parizu. Igra shoulage jo uvek se zadrala u mestu FolotBRITANIJA- Na Britanska ostrva igru loptom doneli su rimski legionari. Engleski hroniar William Fitzstephen u zapisima koji potiu iz XII veka pominje veoma omiljenu igru loptom koja se, kao i na kontinentu, igrala u vreme pokladnih praznika. Igra se u poetku odvijala na poljanama, a zatim je ula i u gradske ulice, koje su za tu priliku bile posebno osigurane. Iz bezbedonosnih razloga bili su zabarikadirani svi prozori a sve to nije vrsto uzidano bilo je sklanjano. gra je bila vrlo surova. Zbo toga su stanovnici Londona traili da se ova igra zabrani. Tako je Edvard III , kralj Engleske, 1314.godine bio primoran da izda nalog kojim se ova igra zabranjuje. Izdao je proklamaciju sledee sadrine : Zbog velike buke u gradu, izazvane guranjem velikih lopti iz ega bi moglo nastati ogromno zlo, nareujemo i zabranjujemo, i ime kralja, pod pretnjom kazne zatvora, dalje igranje ovih igara u gradu .I pored toga igra se upranjavala i dalje pa je kralj Edvard III izdao 1349.godine novu naredbu kojom se zabranjuje glupa i kodljiva igra nogom .Obino je igralo selo protiv sela, ulica protiv ulice, s dogovorenim brojem igraa sa svake strane. Bilo je odreeno mesto kroz koje se uz snaan otpro protivnike strane morala progurati lopta. Igre su bile poput pravih bojeva veoma otre. Igra je u to vreme dobila i svoj dananji naziv foodball iako se jo igrala i rukama.

Poetkom XIX veka u engleskim kolama intenziviraju se igre loptom. Kako su se igre odvijale bez univerzalnih pravila, posebno onih koja reguliu prava o kontaktu sa loptom, dolo je do neodlone potrebe da se ona definiu.Ove potrebe delimino su zadovoljene ve 1862.godine, kada je M. Tring, rektor kole u Uppinghamu, izdao prva fudbalska pravila. Pravila su bila situirana u 9 taaka obuhvativi : opis igre nogom, zaustavljanje lopte ( nogom i rukom bez prava udaranja lopte nogom u vazduhu ), postizanje gola i dr. Ovim pravilima i klupskim zatvorenou tadanje elite pokuala je da prisvoji fudbalsku igru. Meutim, kako su fudbaleri i navijai poticali iz istog ( radnikog ) socijalnog miljea, toj tendenciji uspeno su odoleli. Nastajanje klubova, pre svega, u gradovima sa radnikim etvrtima ( Arsenal, Manester, Totenhem i dr. ) to najbolje i potvruje. U pokuaju da se izvre odreena preciziranja u Tringovim pravilima, u decembru 1863.godine u Londonu, organizovano je znaajno savetovanje o fudbalskim pravilima. Na tom savetovanju dolo je do nepremostive polarizacije izmeu pristalica ragby i dribling naina igre. Tako je i dolo do jasne diferencijacije na ragby pristalice i pristalice dribling igranja. Homogenizovane pristalice dribling pristupa u igri loptom formiraju svoj fudbalski savez Footbal Association.Pravila su predviala igralite pravougaonog oblika 200x100 jardi ( 182,88x91,44m ). Po sredini poprenih strana nalazili su se golovi, oznaeni vertikalnim stubovima koji su bili rastojanju od 7,96 jardi ( 7,28m ). Svako udaranje lopte rukom i glavom bilo je zabranjeno. Protivnik se mogao napasti samo ramenom, prsima ili trupom, ali bez upotrebe nogu i ruku. Ekipu je inilo po 11 igraa sa svake strane. Posle svakog postignutog gola ekipe su menjale gol koji su branili, odnosno napadale.Dakle, od decembra 1863.godine moe se govoriti o fudbalskoj igri u dananjem pojmovnom smislu. Na taj nain svet sporta postao je bogatiji za jednu novu sportsku igru. Poela se dalje razvijati sportska igra kodifikovana u 13 fudbalskih pravila.Ve sledee 1864.godine izvrena je i prva dopuna pravila koja su pripisivala obavezu fudbalskih cipela. U toku 1866.godine uvedeneo je pravilo ofsajd ( u sluaju prijema lopte na protivnikoj polovini, a da se ispred igraa nalaze samo dva igraa ). Do tada igraima nije bilo dozvoljeno da prime loptu ako su ispred nje.Fudbalska infrastruktura obogaena je 1867.godine spajanjem ( konopcem ) vertikalnih ipova koji su oznaavali vrata gola. U toku 1870.godine uvedeno je pravo na udaranje lopte glavom. Sledee 1871.godine, postavljen je igra sa posebnim zadatkom da uva gol ( golman ). Uvoenje golmana nastalo je kao logika posledica brojnih implikacija igre u kojoj su igrai u polju ostali bez prava igranja rukom to je izazvalo tekoe u odbrani sopstvenog gola.Pravo golmana na igru rukom samo u svom kaznenom prostoru ogranieno je 1912.godine.Prvo slubeno takmienje u fudbalu Engleski kup , osnovano je 1871.godine. Do uvoenja kornera dolo je 1873.godine. To je udarac koji se izvodi iz take gol-aut linije koja je bila udaljena 15m od gola. Dananje pravilo korner, s obzirom na mesto izvoenja, uvedeno je 1913.godine.Sankcije slobodnim udarcem uvedene su 1874.godine. Veliina dananjeg gola 7,32x2,44m odreena je 1875.godine.Pravilo aut nastalo je 1875.godine. Lopta se uvodila u igru najpre jednom, a zatim sa dve ruke. Do tada se, inae, aut ispucavao nogom s mesta gde je lopta napustila igralite. Aut se bacao najpre samo u pravcu sredine igralita, a kasnije u svim pravcima.Prvi zvuni signal sudijskom pitaljkom, kao znak za prekid igre uveden je 1878.godine. Zanimljive su dve verzije o tome kako se dolo na misao da se upotrebi pitaljka. Prva govori da su za vreme jedne utakmice nedaleko od igralita, lovci jurili divlja. Kako su tom prilikom za uznemiravanje divljai upotrebljavali pitaljke, dolo se na ideju da se ona mogla upotrebiti i kao sredstvo za davanje znakova kod prekraja u toku fudbalske igre. Druga verzija govori da se u blizini jednog igralita, u vreme dok se odvijala utakmica, kretala lokomotiva koja je zvidukom emitovala signale u skladu sa svojom funkcijom. Ovo zvidanje lokomotive, navodno, posluilo je kao ideja za uvoenje pitaljke i na fudbalski teren.U toku 1881.godine uvedeno je vie pravila meu kojima : kontrola trajanja igre i preciziranje uloge sudije u njoj. Glavne sudije dobile su i pomone, 1884.godine. One su, kao i danas, delovale pored aut linjije. Razvoj sudijske organizacije 1882.godine dovelo je do osnivanja internacionalne sudijske organizacije ( International Football Board ) sa ekskluzivnim pravom da menja, dopunjuje i tumai pravila igre. Za sedite asocijacije odreen je Manester.Na predlog Iraca 1891.godine uveden je jedanaesterac. Uvoenje jedanaesterca imalo je za cilj da zatiti navalne igrae od grubih nasrtaja na igraa koji se brane. Kod odbrane jedanaesterca, golman je mogao istravati sa gol linije. Iste godine uveden je kazneni i golmanski prostor. Za potrebe sudijske organizacije Udruenje fudbalskih sudija 1893.godine tampalo je fudbalska pravila. Do odreivanja trajanja igre od 90 minuta dolo je 1897.godine, a 1906.godine uveden je i odmor u trajanju od 5 minuta.Pod uticajem Engleske fudbal poinje da se igra i na kontinentu : Italija, Danska i Holandija ( 1875. ), vajcarska ( 1882. ), Nemaka ( 1885. ), Francuska ( 1890. ), Austro Ugarska ( 1890. ).U Junoj Americi fudbalska organizacija se razvijala uporedo sa evropskom : Argentina ( 1883. ), ile ( 1895. ), Urugvaj ( 1900. ), Brazil ( 1914. ).Umnoavanje fudbalskih organizacija dovelo je ( 24.05. 1904.godine u Parizu ) do osnivanja Meunarodnog fudbalskog saveza ( Federation Internationale de Football Association FIFA ) sa seditem u vajcarskoj. Zanimljivo je da meu lanovima FIFA ( Francuska, Holandija, Belgija, vajcarska, vedska, Danska, panija ) nije bilo Engleza koji su smatrali da je fudbal nedovoljno razmnoen da bi se formirala meunarodna asocijacija. Meutim, Englezi ve 1905.godine menjaju svoj stav i ulaze u FIFA-u. Uz to, engleski delegat Vulf postaje presednik FIFA-e. Tri godine kasnije, lanice FIFA-e postaju i prekookeanske zemlje : SAD, Argentina i ile.U ovom periodu uvedena su i nova jedinstvena pravila od kojih je najvanije ofsajd pravilo ( 1925. ) koje na protivnikoj polovini ne dozvoljava dalju akciju ako je samo jedan od protivnikih igraa ispred njega. Ova izmena u pravilu ofsajd umnogome je opredelila dalji tok fudbalske igre. Pojava fudbala u jugoslovenskom prostoru vezana je za ime Danila, ika Dae Stojanovi koji je u Kragujevcu 14. Septembra 1903.godine osnovao Loptaki klub umadija . Meutim, prema Veernjim novostima ( broj 142. od 23.maja 1896.godine ) prvu fudbalsku loptu u Srbiju doneo je Hugo Buli maja 1896.godine. Naime, na terenu tadanje SANU-u u Beogradu , u okviru Gimnastikog drutva Soko , igrale su se prve igre loptom. Ova aktivnost je institucionalizovana osnivanjem Loptarske sekcije u okviru beogradskog Sokola 12. Maja 1896.godine. Prva utakmica izmeu dveju Loptakih sekcija odigrana je 19. Maja 1896.godine u blizini Nebojine kule ispod Kalemegdana uz prisustvo do 50 gledalaca. Prema Vladeti Simi, prva lopta za fudbal u Niu pojavila se 1914.godine, a prvi klub ( Stevan Sineli ) osnovan je 1919.godine. Novonastala dravna zajednica Srba, Hrvata i Slovenaca formirala je 1919.godine Fudbalski savez Jugoslaveije. Iste godine ovaj Savez primljen je kao privremen, a 1923.godine kao stalni lan FIFA-e. Fudbal je u poslednjih pedeset godina postao najomiljeniji sport na planeti, i ujedno najvanija sporedna stvar na svetu. U fudbal je umijean veliki broj svetske populacije. Igra se na svim kontinentima, u veini drzava i u stalnom je porastu, kako po kvalitetu, atrakciji, finansijama i po dostupnosti irokim masama populacije.

Najvee svetske fudbalske organizacije

FIFA - fudbalska organizacija, nosilac razvoja, svetskog fudbala. Glavni organizator Svetskog prvenstva i Kupa konfederacija.UEFA - fudbalska organizacija na evropskom nivou. Posjeduje veliki autoritet u svetu fudbala i van granica Evrope. Organizator je elitnih takmicenja kao to su: Evropsko prvenstvo, UEFA Champions League, UEFA Cup, UEFA Intertoto Cup.

Statistika Svetskih prvenstava

FUDBALSKA OPREMA

Fudbalska oprema uobiajena je i obavezna za sve igrae i sudije u igri. Igra mora da koristi sledeu opremu: Majcu (dres) Kratke pantalone Kopake titnike za cevanice Duge arape- dokolenice Golmanske rukaviceSat sme da nosi samo sudija.OSTALA ZATITNA OPREMAGolmani najee nose rukavice, iako one nisu obavezne. Golmani imaju dresove koji su razliitih boja od ostalih igraa na terenu. U zavisnosti od vremenskih uslova golmani mogu da nose i kapu, kao i donji deo trenerke. Igrai sa slabim vidom nose specijalno oblikovane naoare. Tokom treninga kada je loe vreme igrai nose trenerke, prsluk-markere, kao i jakne protiv kie.Kompletna oprema za fudbal sadri jo i sportsku torbu, specijalni klju za krampone a u novije vreme i lina sredstva za higijenu.

FUDBALSKA TEHNIKA

Voenje lopte koristi se za izvoenje razliitih naina igre, ukljuujui i izlaz na slobodnu poziciju, da bi se lopta dodala saigrau ili da bi se utiralo na protivniki gol. Pomou raznovrsnih udaraca postie se gol, izvode dodavanja lopte saigraima tokom igre. Oduzimanje i zaustavljanje lopte koristi se da bi se osvojila lopta i dalje nastavila igra sopstvenog tima.Uvod u trening fudbalera poinje zagrevanjem, kako ne bi dolo do povrede i da bi se skeletni miii i nervni sistem pripremili za sistematsko vebanje. U glavnoj etapi treninga uvebavaju se odreeni oblici tehnike, taktiki zadaci ili se poboljava kondicija.Intenzitet i duina treninga zavise od uzrasne kategorije igraa. to su igrai stariji treba trenirati i ostale inioce kao to su: fizika sposobnost, taktika i kondicija. U fudbalu postoji nekoliko osnovnih tehnika: Voenje lopte Primanje lopte utiranje loptom Udarac lopte glavom Dribling Oduzimanje lopte Odbrana golmana

ELEMENTI FUDBALSKE TEHNIKE

To su: Zagrevanje igraa Voenje lopte Finte Udarci po lopti Uvoenje lopte u igru posle prekida Zabranjeni zahvati i igra u odbrani Zaustavljanje lopte Dribling Dodavanje lopte Udarci po lopti glavom

U najirem smislu taktika predstavlja izbor sredstava i nain za realizaciju odredjenog plana u procesu takmienja. Poinje od grke rei taktika (nauka o vodjenju bitke u ratu). U fudbalu se pod taktikom podrazumeva smiljen i uveban plan po kome se ele maksimalno iskoristiti sposobnosti svih igraa u timu, da bi se ostvario odredjeni cilj.Za postizanje visokih sportskih rezultata veoma je vana uzajamna povezanost taktike i tehnike pripremljenosti. U strukturi svake sportske taktike razlikujemo optu i specijalnu taktiku pripremu.Opta taktika priprema obuhvata ovladavanje optim teorijskim osnovama taktike i sportske igre, nain njihovog korienja u razliitim uslovima bliskim uslovima fudbalske igre i razvoj irokog taktikog miljenja.Specijalna taktika priprema odnosi se neposredno na fudbaslku igru. Usmerena je na produbljivanje i usavravanje taktikih umea i sposobnosti.Fudbalska igra se sastoji iz naizmeninih izvodjenja napada i odbrane. U toku fudbalske utakmice odredjeni taktiki zadaci mogu se reavati:

individualnom taktikom (igra uestvuje sam)

grupnom taktikom (uestvuje nekoliko igraa)

kolektivnom taktikom (uestvuje cela ekipa).

Svaki od navedenih elemenata moe biti primenjen i u odbrani i u napadu.

Taktika u napaduNapad se zasniva na inicijativi, prednosti posedovanja lopte i pretpostavci da se postigne pogodak.Principi napada

Osnovni zahtev, odnosno zadatak napada je usredsredjivanje svih akcija ka protivnikom golu. Da bi se uspeno realizovao osnovni zadatak napada sluimo se sledeim principima:

Prilagodjavanje napada protivnikoj odbrani

Uspeh napada, ne zavisi samo od sposobnosti vlastite ekipe, njene koncepcije igre, ve i od naina organizovanja i ponaanja suprotne ekipe u svim fazama igre. Svaka ekipa u napadu mora da rauna da i odbrana nastoji da primeni najefikasnija sredstva u realizaciji svojih zadataka. U ovakvim okolnostima, napad mora da koristi inicijativu i da je obogauje sa novim reenjima, kako bi odbranu doveo u oteane uslove i naruio njenu organizaciju i ravnoteu.Princip prilagodjavanja napada odbrani sastoji se u pravovremenom otkrivanju naina dejstva odbrane a zatim usmeravanje teita napada na slabije obezbedjenim delovima terena, kao i oslanjanje na individualne sposobnosti, bogatstva, raznovrsnosti i kreativnosti igraa napada.

Organizacija rasporeda igraa u napadu

U sadanjim uslovima fudbalske igre organizaciju rasporeda igraa u napadu karakterie mali broj igraa i izraena promenjivost i prostorna pokretljivost.Osnovni zahtev je da raspored igraa optimalno odgovara bliim i daljim taktikim reenjima napada. Zahtev malog broja igraa proizilazi iz injenice da se gotovo sve ekipe uglavnom opredeljuju za defanzivan nain igre.Zahtev promenljivosti proizilazi iz injenice da napad mora da bude raznovrstan, sa stalnom tendencijom premetanja prostornog delovanja, to uslovljava formiranje novog rasporeda. Ovo proizilazi iz injenice da su gotovo svi delovi terena, a naroito manevarski red i odbrambeni red dobro pokriveni.Zahtev pokretljivosti proizilazi iz dinaminosti igre, kao i dobre pokrivenosti i tehniko-taktike obuenosti igraa odbrane. Organizacija rasporeda igraa u napadu uslovljava nain igranja ekipe i govori o njihovim individualnim i kolektivnim sposobnostima.

Dovodjenje protivnika do grekeU sadanjim uslovima fudbalske igre odbrana ima prednost u odnosu na napad, jer se u napadu nalazi mali broj igraa, tako da je veoma teko da napad uspe ukoliko itava odbrana, njeni delovi ili pak igrai pojedinano ne naprave greku.

esto puta nevidljiva greka u odbrani u mnogome moe da pomogne, odnosno da omogui uspean napad i postizanje pogotka. Zadatak igraa u napadu je da novim taktikim reenjima i varijantama pokuaju iznenaditi protivniku odbranu. Pri tome, koriste se snagom sopstvene inicijative, raznovrsnosti i kreativnosti to esto puta igrae odbrane dovodi u nepredvidjene taktike situacije, iz kojih lake proizilaze greke.Za napad su najpovoljnije greke u odbrani, koje se javljaju u prvoj fazi (posle prekida napada), donekle u drugoj (transformacija igraa iz napada i manevra u odbranu), a najpovoljnije u treoj fazi (optimalno zatvaranje pristupa prema golu).Prema tome, od pravovremenog i racionalnog izbora taktikih reenja u pojedinim fazama igre, zavisi efikasnost napada i dovodjenje protivnika do greke.

Kretanje igraa

U savremenom fudbalu kretanje igraa napada predstavlja jedno od najopasnijih sredstava modernog napada. Od brzine kretanja igraa zavisi dinamika napada, izbor taktikih reenja i koncepcija igre. Kretanje igraa jo vie dobija na znaaju ako se zna da je fudbaler za vreme utakmice u kontaktu sa loptom proseno 4-5 minuta.

Brojana nadmonost napada

U savremenom fudbalu kada se veina ekipa opredeljuje za zatvoreniji, odnosno defanzivan nain igre, bojanu nadmonost napada jedino je mogue ostvariti brzom transformacijom igraa manevarskog reda, a ponekad kada to uslovi dozvoljavaju i ulaskom igraa iz treeg plana. Stvaranjem brojane nadmonosti, omoguuju se uslovi za laku realizaciju taktikih kombinacija. Brojana nadmonost napada naroito dolazi do izraaja neposredno nakon prekida protivnikog napada. Da bi se obezbedila brojana nadmonost, ekipa koja napada mora da igra brzo, da svojim nainom kretanja naruava organizaciju odbrane i koristi nova taktika reenja koja protivniku nisu poznata.

Iznenadjenje u igri

Iznenadjenje u giri se ostvaruje promenom ritma, neoekivanim elementima tehnike, pravovremenim izborom taktikih kombinacija, za vreme ili u prekidu igre. Primena iznenadjenja u igri karakteristika je ekipa koje poseduju visoke kolektivne i individualne sposobnosti.

Medjusobna saradnja

Kolektivni karakter igre i medjusobna saradnja igraa u izvravanju zadataka u napadu osnovni je preduslov za uspeh ekipe. to su individualni kvaliteti igraa na veem nivou, to je i lake uspostaviti saradnju medju njima. To se mnogo puta pokazalo na revijalnim utakmicama, kada po prvi put zajedno igraju najbolji fudbaleri Evrope ili sveta, gde je medjusobna saradnja navalnih i odbrambenih igraa na visokom nivou.

Vrste napada

Za vrema fudbalske utakmice ili treninga napad se moe izvesti na vie naina ali mi emo se opredeliti za napade koji se najee primenjuju:

kontra napad brzi napad kombinatorni napad i individualni napad.

Kontra napad

Kontra napad je najbri i najefikasniji nain kojim moemo s loptom doi do protivnike zone uta ili do protivnikog gola. Njegove karakteristike su: izvodi se brzo, neoekivano, uestvuje mali broj igraa, a ponekad i samo jedan igra. Utrenutku kada se napad izvodi sa 2-3 igraa, lopta se mora dugim udarcem uputiti na protivniku polovinu, kako bi se to pre dolo do protivnikog gola. Za efikasno izvodjenje kontra napada potrebno je da u ekipi imamo igrae koji poseduju visok nivo vizuelne i specijalne orijentacije u prostoru ili kako se obinim fudbalskim jezikom kae oseaj za prostor, kako bi pravovremeno uposlio svoje saigrae. Igra, kome je pravoremeno i na pravo mesto poslata lopta mora biti brz i mora na vreme krenuti kako bi primio loptu iza protivnika. Nakon toga nastavlja akciju sam ili uz pomo saigraa. Kontra napad se moe zapoeti sa bilo kog dela terena, pa ak i iz sopstvenog bekovskog prostora. Obino se za kontra napad kae da je najjednostavniji nain napada ali od uesnika zahteva visok nivo tehnikih, taktikih, fikih i koordinacijskih sposobnosti. Uspenim izvodjenjem kontra napada moe se postii brojana nadmonost nad protivnikom, zbog pravovremenog reagovanja igraa, a to se moe efikasno i uspeno koristiti. Ova vrsta napada uspenije se moe izvoditi ukoliko protivnika ekipa primenjuje individualnu odbranu.

Brzi napadBrzi napad se primenjuje obino u trenutku kada ne terenu dodje do brojane ravnotee igraa koji napadaju i protivnike odbrane. Navalni igrai, da bi stvorili efikasnu zavrnicu, mogu brzim dodavanjima, pravilnom izmenom mesta, duplim pasom, ili individualnim akcijama da postignu brojanu prednost koja im omoguava postizanje gola. Preporuuje se da se nakon izvodjenja akcije na jednom delu terena, akcija prenese na suprotni deo terena gde je obino manji broj protivnikih igraa. U takvim situacijama ne bi trebalo da uestvuje vie od 3-4 igraa, kako se ne bi stvarala prevelika guva u kaznenom prostoru protivnika. Isto kao i kontra napad i brzi napad se izvodi protiv individualne odbrane ukoliko ne postoji velika razlika u sposobnosti navalnih igraa i igraa protivnike odbrane.

Kombinovani napad

Ova vrsta napada se primenjuje kada se protivnik brani sa 7-8 igraa, odnosno kada protivnik primenjuje zonsku odbranu. Ovaj nain napada danas koristi veina kvalitetnih ekipa jer se gotovo svaka gostujua ekipa brani sa 7-8 igraa, odnosno igraju elastini bunker.Kroz ovakav odbrambeni zid veoma je teko proi, obzirom da se na malom prostoru nalazi veliki broj igraa. Da bi se na ovom malom prostoru moglo dodavati, potrebno je pre svega, da se oba krila nalaze na spoljnim pozicijama, zatim da se ispred zone nalaze 2-3 igraa a unutar zone 1-2 igraa. Sada je potrebno da se lopta oko zone po zemlji brzo dodaje kako bi se railrila odbrana i stvorila mogunost da u tom medju prostoru utrava igra koji se nalazi u najpovoljnijem poloaju i koji zavrava akciju. U korienju ovakvog napada preporuljivo je da se u odgovarajuem momentu iskoristi dribling, dupli pas po zemlji, a ponekad i udarac iz daljine, obzirom da je odbrana zgusnuta, pa igrai dolaze veoma retko u situaciju da iz blizine utiraju na gol.

Individualni napad

Individualni napad je takav napad u kome jedan igra brzim vodjenjem lopte i efikasnom primenom driblinga savladava prostor ispre sebe, gde se nalaze protivniki igrai i sam zavrava akciju. Saigrai svojim kretanjem i pravilnim postavljanjem omoguavaju uspenu realizaciju akcije. Pored ovog naina esto se u toku igre primenjuju osnovne kombinacije izmedju dvojice igraa. Izvodi se tako to se dvojica igraa preciznim i tanim dodavanjem izmedju sebe oslobode nekoliko protivnikih igraa na prostoru od polovine igralita do protivnikog gola. Ovakav nain napada od uesnika zahteva visok nivo tehniko-taktike uigranosti kao i visok nivo fizikih sposobnosti kako bi mogli zavriti akciju na najbolji mogui nain.Primena bilo kog od navedenih napada zavisi od vie faktora. U prvom redu zavisi od nivoa tehniko-taktikih i fizikih sposobnosti, od naina odbrane koju protivnik primenjuje, a i od trenutne situacije na terenu. Iz ovoga proizilazi, da svaka ekipa u okviru sistema igre treba da zna vie taktikih varijanti i kombinacija koje e u zavisnosti od trenutne situacije na terenu moi i adekvatno da primeni.

U izvodjenju napada treba se pridravati pravila da se veoma esto jedino uspeno napad moe sprovesti preko krilnih pozicija. Ovi prostori su mnogo slobodniji i mogu se koristiti za manevrisanje igraa. Protivnik je prisiljen da pokriva igraa na krilnim pozicijama, tako da je odbrana malo rairena i postoji mogunost da u tom medjuprostoru, utrava neko od saigraa ili da se po krilnim pozicijama ubacuju igrai iz drugog plana. Ovog se pravila treba pridravati bez obzira kojim nainom ekipa napada, odnosno kojim se nainom protivnik brani. Ovo ne vai samo ako postoji mogunost da se napad izvede preko sredine terena jer je to najkrai put do gola.

Faze napada

U strukturi svakog dobro organizovanog napada moe se prepoznati poetak napada, razvoj napada i zavretak napada.

Poetak napada Napad obino poinje kada ekipa dodje u posed lopte, zatim kod svih prekida igre, odnosno poluvremenu utakmice. Svaki poetak napada ima svoje karakteristike i razvojne mogunosti. Od efikasnosti poetka napada u mnogome zavise i ostale faze. Dobar poetak napada karakterie smirenost i odlunost, veliki izbor razvojnih taktikih reenja i brzina transformacije od odbrambenih u napadake akcije.

Razvoj napadaOva faza napada se sastoji iz kretanja i taktikih kombinacija od mesta poetka napada do zone udarca na gol. U odnosu na vreme, razvoj napada moe da traje due ili krae vreme, a u odnosu na teren, moe biti na uem ili irem prostoru. U fazi razvoja napada mogu biti zastupljene sledee vrste napada: kontra napad, brzi napad, kombinovani ili individualni napad.

Zavretak napadaOva faza napada se sastoji iz individualne akcije, koja se zavrava udarcem na gol. Prostorno, zavrna faza podudara se sa zonom udarca na gol. Udaljenost zone udarca zavisi od individualnih sposobnosti igraa i to pre svega tehnikog umea, snage i preciznosti, kao i sposobnosti protivnikog golmana. Efikasnost zavrne faze takodje zavisi i od efikasnosti razvoja napada i dovodjenja igraa u adekvatan poloaj za realizaciju udarca na gol.

U elemente individualne taktike u napadu spadaju oni zadaci koje reavaju pojedini igrai u napadu i od njihove efikasnosti uglavnom zavisi uspeh itave ekipe. Elementi individualne taktike u napa su: vodjenje lopte, dribling, udarac na gol, otkrivanje, dodavanje lopte, primanje lopte i promena pravca kretanja.

Vodjenje lopteS obzirom da se vodjenje lopte moe izvoditi na relativno duem ili kraem prostoru za koji je neophodno odredjeno vreme, direktno je uslovljen zahtevima taktike. Ukoliko nije svrsishodno, due vodjenje lopte usporava akcije napada, a isto tako u datim situacijama prekratko vodjenje oneomoguava kretanje saigraa prema pravcima toka napada. Opravdanost vodjenja lopte postoji u sledeim situacijama i to: u kontra napadu, u situaciji 1:1, kada protivnika ekipa igra na ofsajd zamku, kada igra individualnim prodorom dolazi u zonu uta ili na neki drugi nain ugroava gol protivnika, ili su svi igrai dobro pokriveni i sl. Dobro i uspeno vodjenje lopte moe stvoriti i brojanu nadmonost nad protivnikom ekipom.

Driblinzi i finteDribling je veoma vano tehniko-taktiko sredstvo igranja, ali samo kada je taktiki opravdano. Kada se dribling uspeno izvede veoma efikasno deluje kako na igrae, tako i na publiku. Driblingom se oslobadjamo protivnika i dolazimo u situaciju za nastavak akcije (udarac na gol, dodavanje lopte saigrau i sl.) Finta ili varka je akcija koju izvodi pojedinac sa ciljem da protivnik ne otkrije njegovu nameru. Finte se mogu izvesti pogledom, pokretom pojedinog dela tela, promenom ritma tranja i dr.

Udarac na golKao element individualne taktike, udarac na gol se moe izvesti iz raznih poloaja i situacija u igri i sa razliite distance. Medjutim, to se tie naina udarca po lopti oni mogu biti izvedeni nogom i glavom. Udarac na gol se moe izvesti kada lopta miruje ili kada se kree.

Otkrivanje ili postavljanje igraa

Jedan od nedostataka srpskog fudbala je nedovoljna pokretljivost igraa, ili bolje reeno nedovoljno kretanje igraa bez lopte. Otkrivanje je jedna veoma vana taktika osobina igraa u napadu. Postavljanje ili otkrivanje u savremenim uslovima fudbalske igre postaje svakim danom sve vaniji faktor, jer se uglavnom svi igrai pokrivaju na celom terenu i svaki deo terena je dobro uvan i blokiran. Samo igrai koji poseduju visok nivo kretnih sposobnosti mogu u odgovarajuem trenutku dobro reiti taktiki zadatak u napadu ili omoguiti saigrau efikasnu zavrnicu. Igrai uvek i u svakom trenutku, moraju paziti kako se postavljaju, odnosno kao i gde se otkrivaju. Znai, igra mora da poseduje dobre kretne sposobnosti, kako bi se pravovremeno i na pravom mestu otkrio. Pravovremeno otkrivanje omoguava igrau koji je u posedu lopte da je lake preda otkrivenom saigrau. Kod bilo kog naina otkrivanja, saigrai moraju pratiti akciju i aktivno uestvovati u svakom trenutku igre.

Dodavanje lopteDodavanje lopte je jedno od najvanijih sredstava taktike u napadu. Dodavanje uglavnom zavisi od poloaja saigraa kome se lopta eli dodati i poloaja protivnikog igraa. U svim situacijama lopta se moe dodati unutranjim ili spoljanjim delom stopala ili punim risom stopala. Za kratka i tana dodavanja najee se koristi udarac unutranjim, a neto manje spoljanjim delom stopala. Dodavanje lopte se moe izvesti u slobodan prostor i to najee po duini i irini igralita i dijagonalno, a lopta se moe kretati po zamlji ili u vazduhu parabolino, to ujedno u odredjenim trenucima igre moe biti i najefikasnije. Jedan od vanijih faktora pri dodavanju lopte je intenzitet kretanja lopte (kada se lopta dodaje ili moment predaje), put koji lopta treba da predje do saigraa kome se dodaje. Pri dodavanju se mora poznavati i sposobnost igraa kome se lopta upuuje (visina igraa), kvalitet terena (blato, sneg, trava...)

Primanje lopte

Kod primanja lopte treba voditi rauna da se lopta prima u pokretu, jer ovakav nain primanja lopte utie na dinaminost fudbalske igre. Loptu treba nakon prijema to manje zadravati, odnosno to pre nai reenje za njeno dodavanje, vodjenje ili ut na gol. Za ovakav nain proigravanja, odnosno brzu primopredaju lopte svaki igra treba da poseduje visok nivo tehniko-taktikih sposobnosti. Za uspeno izvodjenje prijema lopte potrebno je prethodno pravovremeno dodavanje od strane saigraa.Prijem lopte zavisan je s jedne strane od dodavanja, otkrivanja i od poloaja protivnikih igraa, a s druge strane od akcije koja dalje sledi.

Promena pravca kretanjaVeliku prednost imaju oni igrai koji mogu brzo promeniti pravac svog kretanja, bilo da tre sa ili bez lopte. Ovu sposobnost mogu razviti igrai koji su okretni i imaju dobru startnu brzinu, a pored toga dobro su savladali i tehniku vodjenja lopte.

U toku igre veoma se retko primenjuju napadi gde uestvuje samo jedan igra. Ukoliko to i ini, onda je potrebno da takav igra raspolae izvanrednim tehniko-taktikim i fizikim sposobnostima da bi mogao savladati nekoliko protivnikih igraa a zatim izvesti udarac na gol. ak i takvu pojedinanu akciju gotovo nikada ne izvodi samo jedan igra, ve mu ostali igrai svojim kretanjem i dobrim postavljanjem olakavaju zadatak. Napad e biti mnogo uspeniji ukoliko gaorganizovano izvode vie igraa, koji zajedniki deluju u svim fazama napada.

Osnovna kombinacijaOsnovnom kombinacijom nazivamo onu akciju grupne taktike kojom se osvaja odredjeni prostor na terenu, odnosno savladava protivniki igra. Akcija se izvodi preciznim i pravovremenim dodavanjem lopte izmedju dvojice saigraa. Dodavanje lopte je najvaniji element grupne taktike jer se njime izvode kombinacije koje su najefikasnije sredstvo za uspeno odvijanje napada. Kod izvodjenja kombinacija lopta se uglavnom dodaje ispred saigraa, mada ima situacija kada se lopta dodaje pravo na igraa (u noge), pa ak i pozadi.

Izmena mesta izmedju vie igraaU situaciji kada protivnik primenjuje individualnu odbranu, preporuljivo je da navalni igrai izvre promenu mesta u odredjenoj fazi napada, kako bi svojim kretanjem pokuali da iznenade protivnika koji ih stalno prati. Kada igra srednjeg sreda organizuju napad, i predju na protivniki deo terena, tada navalni igrai brzim kretanjem zamene svoja mesta elei da se oslobode protivnika ili pak da stvore zabunu u odbrani. U tom trenutku igra koji poseduje loptu pokuava da pronadje najadekvatnije reenje za datu situaciju. Za vreme igre nije preporuljvia esta promena mesta, ve povremena i iznenadna. esta promena mesta od igraa zahteva odredjeni nivo tehniko-taktike obuenosti i izvanredne fizike kvalitete.

UkrtanjeOvo je takodje jedan od naina oslobadjanja od protivnika i mogunosti za uspeniju realizaciju napada. Ukrtanje e biti uspenije ukoliko se igrai brzo kreu jedan prema drugom i ako su na dovoljnom odstojanju u trenutku preuzimanja lopte.

Utravanje u prazan prostorZa uspeno sprovodjenje napada veoma je vano stvaranje slobodnog prostora u blizini protivnikog gola. Prazan prostor se moe stvoriti brzim kretanjem jednog ili vie navalnih igraa koji sa sobom odvode direktne protivnike. U slobodan prostor se utrava pravovremeno, a lopta se upuuje neto ranije i veoma previzno, kako bi je igra to lake primio. Za uspenu realizaciju ovog elementa grupne taktike u mapadu treba da je ostvarena potpuna usaglaenost izmedju igraa koji uestvuju u ovoj akciji.

Dupli pasOvo je veoma efikasan nain proigravanja saigraa koji sadri karakteristike osnovne kombinacije izmedju dvojice igraa. Medjutim, postoje i neke razlike koje su bitne za uspeno izvodjenje ovog sredstva grupne taktike. Izvodi se tako to jedan igra brzo vodi loptu pravo prema protivniku, a saigra mu se nalazi na 2-5m sa strane i u istoj liniji sa protivnikom. Kada protivnik napadne igraa koji poseduje loptu, on je daje spoljnom stranom risa tano na noge svom saigrau i nastavlja tranje sa strane protivnika. Saigra postavlja prema lopti unutranju stranu stopala i ona se odbija tano ispred igraa koji je pre toga dodao loptu. Ponovo je prima i jo brim tranjem nastavlja akciju sa loptom. Za uspeno izvodjenje lopta se mora veoma brzo kretati i biti oba puta precizno dodana, a to je veoma teko jer najee se cela akcija odvija u kratkom vremenskom intervalu i na malom prostoru terena.

TEHNIKA GOLMANA

Tehnika kretanja bez lopte i tehnika kontrolisanja odnosno vladanja loptom, naravno sa svojim specifinim zahtevima, karakteristika je i igraa u polju i golmana. Tehnika kretanja bez lopte u najirem smislu obuhvata: hodanje, tranje, skakanje, zaustavljanje i okretanje. Tehnika kontrolisanja, odnosno vladanja loptom, u najirem smislu obuhvata: udarce, primanja, voenja, driblovanja (varanja), oduzimanja, izvodenja auta i tehniku kretanja golmana. Pokreti golmana sa loptom sastoje se iz: hvatanja, obaranja, odbijanja, boksovanja, izbacivanja rukama i degairanja. Ovako generalno sistematizovana tehnika fudbala podlee daljoj podsistematizaciji, pri emu mnotvo pojavnih oblika, varijanti i podvarijanti, svedoe o neprevazienom bogatstvu fudbalske u odnosu na tehnike svih ostalih sportskih igara.

ZVANINA PRAVILA I Teren za igruPodloga igralistaUtakmice se mogu igrati na terenima sa prirodnom i vestackom podlogom u skladu sa pravilima takmicenja.Razmere terenaTeren za igru mora da ima oblik pravouganika. Duzina uzduzne linije mora biti veca od duine poprecne.Duzina: najmanja 90m najveca 120m Sirina: najmanja 45m najveca 90m Obelezavanje terenaTeren za igru se obelezava linijama koje pripadaju prostoru koji ogranicavaju. Dve due granicne linije zovu se uzdune linije. Dve krace linije zovu se poprecne linije. Sve linije mogu biti irine od 12 do 15 cm.Teren za igru je podeljen u dvije polovine sredisnjom linijom.Stub sa zastavicomStub sa zastavicom, ne manji od 1,5 m visine i zaobljen na vrhu postavlja se na svaki ugao terena.

Gol

Golovi se postavljaju na sredinu svake poprecne linije.Ona se sastoje od dva vertikalna stuba na jednakoj razdaljini od ugaonih stubova sa zastavicama i spojena su vodoravnom preckom.Razdaljina izmedju stubova je 7,32 m, a razdaljina od donje ivice precke do tla je 2,44 m.Oba stuba vrata kao i precka imaju istu sirinu ne vecu od 12cm. Stubovi i vrata moraju biti bele boje i moraju biti cvrsto pricvrscena za tlo.

Broj igracaUtakmicu igraju dva tima, od kojih se svaki sastoji od po 11 igraca, od kojih je jedan golman. Utakmica ne moze poceti ako svaki tim nema najmanje sedam igraca.U svakoj utakmici koja se igra u okviru slubenih takmicenja FIFA, ili u takmicenjima koja organizuju konfederacije i nacionalni savez, moguce je koristiti tri zamenika.Pravilnik takmicenja mora da precizira broj zamenika od najmanje tri do najvie sedam.Procedura zamene - Sudija mora biti obavesten pre nego sto se predlozena zamena ucini.- Zamenik ulazi na teren tek kada igrac koga zamenjuje napusti teren i posto dobije znak odobrenja od sudije.- Zamenik ulazi na teren samo u nivou sredinje linije i za vrijeme prekida igre.- Od tog trenutka zamenik je postao igrac, a igrac koji je zamenjen nije vie igrac.- Igrac koji je zamenjen ne moze vise da ucestvuje u utakmici.- Svi zamenici su pod vlascu i odlukama sudije bilo da su pozvani u igri ili ne.

Zamena golmana:

Bio koji igrac moze zameniti mesto sa golmanom, pod uslovom da je:- -sudija obavesten pre izvrsenja zamene.- -zamena izvrsena u toku prekida igre Ako zamenik ue u teren bez sudijske dozvole- igra se zaustavlja- zamenika opomenuti, pokazati mu zuti karton i zatraziti da napusti teren.- Igru nastaviti spustanjen lopte na mesto gde se nalazila kada je igra prekinuta osim za prostor gola.Oprema igracaIgrac nesme upotrebljavati opremu ili nositi na sebi neto to je opasno za njega licno ili drugog igraca.Osnovna oprema- dres ili majica.- gacice ako nosi i termalne podgacice,moraju biti iste preovladavajuce boje kao gacice.- dokoljenice- stitnici (kostobrani)- cipele (kopacke)

Stitnici (kostobrani - potpuno pokriveni dokolenicama- napravljeni od pogodnog materijala (guma, plastika ili slicne supstance)- da pruzaju razuman stepen zatiteGolman mora da nosi boje koje ga razlikuju od drugih igraca, sudije i sudija pomocnika.Za bilo koji prekraj iz ovih pravila igru ne treba zaustavljati.- igraca koji je pogresio sudija ce uputiti da napusti teren da popravi svoju opremu.- svaki igrac upucen sa terena da popravi svoju opremu ne moze da se vrati na teren pre nego to dobije dozvolu sudije.- igracu se dozvoljava da se vrati u teren samo kad lopta nije u igri.Igrac koji udje u teren bez dozvole sudije bice kaznjen opomenom (zutim kartonom).

Ako je utakmica prekinuta radi izricanja opomene nastavice se indirektnim slobodnim udarcem igraca protivnicke ekipe sa mjesta gde se lopta nalazila kada je sudija prekinuo igru osim za prostor gola.

Trajanje utakmiceUtakmica se sastoji iz dva dela, svaki od po 45 minuta, izuzev ako drugacije nije dogovoreno izmedju sudije i obe ekipe ucesnice. Svaka saglasnost o promjeni trajanja utakmice mora imperativno biti ostvarena prije pocetka utakmice i u skladu sa previlima takmicenja.

PoluvremeIgraci imaju pravo na odmor izmedju dva dela utakmice.Odmor u poluvremenu ne bi trebao preci 15 minuta. Pravila takmicenja moraju da utvrde trajanje odmora u poluvremenu. Trajanje odmora izmedju dva poluvremena moze se menjati samo uz saglasnost sudije.

Nadoknada izgubljenog vremenaSvaki period igre ce se produziti da bi se nadoknadilo izgubljeno vreme zbog:- zamjene igraca- povrede igraca- iznosenja povredjenih igraca sa terena za igru- manevri koji imaju za cilj namerno gubljenje vremena- bilo koji drugi uzrok

Produenje (ekstra vreme)Pravilnik takmicenja moe propisati produzetak utakmice u dva jednaka dijela.Trajno prekinuta utakmicaUtakmica trajno prekinuta pre isteka regularnog vremena, ponovo ce se odigrati izuzev ako pravilnikom o takmicenju nije drugacije odluceno.

Pocetak i nastavak igre

Pocetni udaracPocetni udarac je procedura za pocetak igre ili nastavak igre:- na pocetku utakmice- posle postignutog pogotka- na pocetku druge polovine utakmicePogodak se moze postici direktno iz pocetnog udarca.Ako izvodjac dodirne loptu drugi put pre nego je loptu dodirnuo drugi igrac, indirektan slobodan udarac ce se dosuditi protivnickoj ekipi sa mesta gde se prekraj dogodio.

Spustanje lopteSpustanje lopte je nacin nastavka igre posle privremenog prinudnog prekida dok je lopta u igri, zbog bilo kog razloga koji nije pomenut drugde u pravilima igre.

Posebni slucajevi(nastavak igre iz prostora vrata) Slobodan udarac dosudjen odbrambenoj ekipi u sopstvenom prostoru vrata, izvodi se sa bilo kog mjesta u tom prostoru.Indirektan slobodan udarac dosudjen napadajucoj ekipi u protivnickom prostoru vrata izvodi se sa linije prostora vrata paralelne poprecnoj liniji sa mjesta koje je najblie mestu gde je prekraj ucinjen.

Lopta u igri i van igre

Lopta van igre:- kada potpuno predje poprecnu ili uzduznu liniju(celim obimom) bilo po zemlji ili u vazduhu.- kada sudija zaustavi igruLopta je u igri:- kada se odbije u igralistu posto je dodirnula stub gola, precku ili stubic sa ugaonom zastavicom- kada se odbije u teren za igru postose odbila od sudiju ili sudiju pomocnika koji se nasao na terenu

PogodakPostizanje pogotkaPogodak je postignut kada lopta predje preko poprecne linije, izmedju stubova gola i ispod precke, pod uslovom da pre nije nacinjen nikakav prekrsaj od strane ekipe za koju je postignut.

Pobednicka ekipaEkipa koja ostvari veci broj pogodaka za vreme utakmice je pobednik. Ako obe ekipe postignu jednak broj pogodaka ili ne postignu ni jedan rezultat je neresen.

Pravila takmicenjaKada je pravilnicima odredjeno da se mora dobiti pobednik a posle neresenog rezultata, samo sledeci nacini dobijanja pobednika su odobreni:- pravilo prednosti ekipe koja je postiglavise golova u gostima- produzetci- kazneni udarciPrekrsaji i nesportsko ponasanjePrekrsaj i nesportsko ponasanje kaznjava se na sledeci nacin:Direktan slobodan udaracDirektan slobodan udarac se dosudjuje protivnickom timu ako igrac ucini neki od sledeci prekrsaja:

- udari ili pokusa da udari protivnickog igraca- saplete ili pokusa da saplete protivnickog igraca- skace na protivnika- napada protivnika- udari ili pokusa da udari rukom protivnickog igraca- gura protivnika- drzi protivnika- pljuje na protivnika- namerno dodirne loptu rukom (izuzev golmana u sopstvenom kaznenom prostoru)

Kazneni udarac ce se dosuditi ako bilo koji od gore navedeni prekrsaja igrac nacini u svom kaznenom prostoru, bez obzirana polozaj lopte pod uslovom da je u igri i izvodi se sa 11 mIndirektan slobodan udaracIndirektan slobodan udarac se dosudjuje protivnickom timu ako igrac ucini neki od sledeci prekrsaja:- igra na opasan nacin- sprecava kretanje protvnika- sprecava golmana da vrati loptu u igru- ucini bilo koji prekrsaj koji njie spomenut zbog koga je igra zaustavljena da bi se izrekla opomena

Prekrsaji koji se kaznavaju opomenom Igrac ce biti opomenut i kaznjen zutim kartonom ako ucini neki od sledeci prekrsaja:- -kriv zbog nesporskog ponasanja- -negoduje recima ili pokretima- -uporno krsi pravila igre- -odlaze nastavljanje igre- -udje ili ponovo udje u teren za igru bez sudiske dozvole- -namerno napusti teren zaigru bez sudiske dozvole

IskljucenjeIgrac ce biti iskljucen sa terena za igru i bice mu pokazan crveni karton ako ucini neki od sledeci prekrsaja:- - kriv za ozbiljan prekrsaj u igri- -kriv zanasilno ponasanje- -pljuje na protivnika ili neko drugo lice- -upotrebljava pogrdne i uvredljive reci i gestove- -dobije drugu opomenu u istoj utakmici- -ako igranjem rukom spreci siguran pogodak protivnickoj ekipi- -ako protivnickog igraca spreci u povoljnoj prilici za pogodak prekrsajem koji se kaznjava slobodnim udarcem ili kaznenim udarcemIskljuceni igrac mora da napusti teren kao i tehnicki prostor Udarac iz ugla

Udarac iz ugla je jedan od nacina nastavljanja igre. Pogodak se moze postici direktno iz slobodnog udarca. Udarac iz ugla se dosudjuje kada cela lopta koju je poslednji dotaknuo igrac odbrane predje poprecnu liniju, bilo po zemlji ili po vazduhu a da nije postignut pogodakUdarac sa golaUdarac sa gola je jedan od nacina nastavljanja igre koji se direktno moze postici pogodak. Udarac sa gola se dosudjuje kada cela lopta koju je zadnji dotaknuo igrac napadajuce ekipe predje poprecnu liniju a da pri tome nije postignut gol.

SudijaSvaka utakmicu kontrolise sudija koji ima potpunu vlast u primeni pravila igre u vezi sa utakmicom koja mu je dodjeljena.Prava i duznosti:- primenjuje pravila igre- meri vreme i previ zapisnik o utakmici- osigurava da oprema igraca bude uredna- zaustavlja, privremeno ili trajno prekida utakmic zbog intervencije sa strane- da kazni najteze prekrsaje kad igrac ucini vise prekrsaja- da ne dozvoli ulazak neovlastenim licim na teren- da daje znak za nastavljanje utakmice poslje prekida- da intervenise na obavestenje sudije pomocnika koje se odnosi na incident koji nije mogao da vidi

Odluke sudije

Odluke sudije u vezi sa utakmicom su konacne. Sudija moze da promeni svoju odluku ako se uveri da je neispravna posle obavestenja sudije pomocnika pod uslovom da igra nije nastavljena.

Kazneni udarac

Kazneni udarac ce se dosuditi protiv ekipe koja u sopstvenom kaznenom prostoru , dok je lopta u igri ucinila neki od vec navedeni prekrsaja za koje se dosudjuje direktan slobodan udarac.Gol se moze direktno postici iz kaznenog udarca. Dozvoljeno je dodatno vreme da se izvede kazneni udarac na kraju svakog dela utakmice.Izvodi se sa udaljenosti od 11 m.

Slobodni udarci

Slobodni udarci su direktni ili indirektni. Kod direktnog kao i indirektnog slobodnog udarca lopta mora da bude nepokretna u trenutku kad se udara i izvodjac jene sme dodirnuti drugi put dok je nije dirnuo drugi igracDirektan slobodan udarac- -ako lopta udje u protivnicka vrata gol se priznaje- -ako je iz direktnog slobodnog udarca lopta upucena u sopstvena vrata dosudjuje se udarac iz ugla za protivnicku ekipu Indirektan slobodan udaracSudija oznacava indirektan slobodan udarac podizanjem ruke iznad glave, ruka ostaje u tom polozaju dok se udarac ne izvede.Pogodak iz indirektnog udarca se moze priznati samo ako dodirne drugog igraca pre nego udje u gol.- -ako je indirektan udarac upucen direktno na protivnicka vrata dosudjuje se udarac sa vrata- -ako je indirektan udarac upucen direktno u sopstvena vrata dosudjuje se udarac iz ugla za protivnicku ekipu.