Top Banner
Kod bolesnika u komi prvo se Glazgov koma skalom se sabira (skoruje) Glazgov koma skor (zbor) 3 znači da je bolesnik Koji su regioni odgovorni za normalno stanje svesti Koma metaboličkog porekla se razlikuje od kome koja je posledica bolesti Koma može da se javi u sklopu kliničke simptomatologije kod Kod bolesnika u komi važno je prvo Glazgov koma skor 3 je kod bolesnika sa akutnim moždanim udarom Moždana smrt podrazumeva Dijagnoza moždane smrti se postavlja kada Globalna ishemija mozga može da se javi kod Oporavak bolesnika posle globalne ishemije mozga zavisi od Kod trovanja morfijumom zenice su Za trovanje metil alkoholom karakteristično je Koma označava poremećaj stanja svesti sa Koma označava poremećaj stanja svesti sa Glazgov koma skorom koji je Reverzibilno stanje kome se najčešće viđa kod Najčešći uzroci ireverzibilnih koma su Kod bolesnika u komi prvo se obavlja Kod kome koja nije praćena fokalnim neurološkim deficitom prvo treba posu Kod kome sa fokalnim neurološkim deficitom prvo treba posumnjati na Kod kome bez fokalnog neurološkog deficita uz postojanje meningizma prvo Kod kome sa unilateralno prisutnom širokom i nereaktivnom zenicom najvero Kod koma sa bilateralno uskim zenicama treba pomisliti na Primarna terapijska mera kod bolesnika u komi je primena Kod bolesnika u komi prvo treba uraditi Bolesnika u komi treba postaviti u Kod sumnje na to da je koma uzrokovana trovanjem benzodiazepinima prvo se Kod bolesnika u komi nepoznate etiologije treba dati
67

urgentna stanja

Jun 29, 2015

Download

Documents

Stefan Tanasa
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: urgentna stanja

Kod bolesnika u komi prvo se

Glazgov koma skalom se sabira (skoruje)

Glazgov koma skor (zbor) 3 znači da je bolesnik

Koji su regioni odgovorni za normalno stanje svesti

Koma metaboličkog porekla se razlikuje od kome koja je posledica bolesti mozga

Koma može da se javi u sklopu kliničke simptomatologije kod

Kod bolesnika u komi važno je prvo

Glazgov koma skor 3 je kod bolesnika sa akutnim moždanim udarom

Moždana smrt podrazumeva

Dijagnoza moždane smrti se postavlja kada

Globalna ishemija mozga može da se javi kod

Oporavak bolesnika posle globalne ishemije mozga zavisi od

Kod trovanja morfijumom zenice su

Za trovanje metil alkoholom karakteristično je

Koma označava poremećaj stanja svesti sa

Koma označava poremećaj stanja svesti sa Glazgov koma skorom koji je

Reverzibilno stanje kome se najčešće viđa kod

Najčešći uzroci ireverzibilnih koma su

Kod bolesnika u komi prvo se obavlja

Kod kome koja nije praćena fokalnim neurološkim deficitom prvo treba posumnja

Kod kome sa fokalnim neurološkim deficitom prvo treba posumnjati na

Kod kome bez fokalnog neurološkog deficita uz postojanje meningizma prvo treb

Kod kome sa unilateralno prisutnom širokom i nereaktivnom zenicom najverovatni

Kod koma sa bilateralno uskim zenicama treba pomisliti na

Primarna terapijska mera kod bolesnika u komi je primena

Kod bolesnika u komi prvo treba uraditi

Bolesnika u komi treba postaviti u

Kod sumnje na to da je koma uzrokovana trovanjem benzodiazepinima prvo se p

Kod bolesnika u komi nepoznate etiologije treba dati

Page 2: urgentna stanja

obezbedi disanje i da 50% glukoza sa B1 vitaminom

verbalni odgovor, pokretljivost ekstremiteta i očiju (otvaranje)

u dubokoj komi

veliki mozak i aktivirajuća retikularna formacija moždanog stabla

prisustvu fokalnih neuroloških ispada kod bolesnika sa oboljenjem mozga

a + b (akutnog moždanog udara, encefalitisa, tumora mozga + hipo i hipertermije, hiponatremije, hiperkapnije)

obezbediti disanje

loš prognostički znak

sve navedeno (duboku ireverzibilnu komu + odsustvo refleksa moždanog stabla + nemogućnost spontanog disanja + ravnu EEG liniju)

je prisutna duboka koma, apneja i kada su odsutni svi refleksi moždanog stabla

sve navedeno je tačno (srčanog zastoja, vešanja, davljenja + trovanja ugljen monoksidom + respiratornog zastoja)

dužine trajanja ishemije mozga (pre preduzetih mera kardiopulmonalne reanimacije)

miotične

sve navedeno je tačno (oštećenje optikusa + izražena metabolička acidoza + izmena stanja svesti + leči se etil alkoholom)

odsustvom otvaranja očiju, motornog i verbalnog odgovora

≤ 8

metaboličkih poremećaja

traume glave i vaskularna oboljenja mozga

merenje vitalnih funkcija

intoksikaciju alkoholom

intracerebralnu hemoragiju

akutni bakterijski meningitis

hernijaciji temporalnog režnja

trovanje opijatima

50 ml 50% rastvora glukoze sa 100 mg tiamina

gasne analize

lateralni položaj sa licem prema podlozi

flumazenil (aneksat)

Ringerov rastvor

Page 3: urgentna stanja

a + b (akutnog moždanog udara, encefalitisa, tumora mozga + hipo i hipertermije, hiponatremije, hiperkapnije)

sve navedeno (duboku ireverzibilnu komu + odsustvo refleksa moždanog stabla + nemogućnost spontanog disanja + ravnu EEG liniju)

sve navedeno je tačno (srčanog zastoja, vešanja, davljenja + trovanja ugljen monoksidom + respiratornog zastoja)

sve navedeno je tačno (oštećenje optikusa + izražena metabolička acidoza + izmena stanja svesti + leči se etil alkoholom)

Page 4: urgentna stanja

Koja je od navedenih definicija zdravstvene zaštite najkompletnija

Termin "primarna prevencija" se koristi za sledeću grupu mera i aktivnosti

Sve navedene mere pripadaju primarnoj prevenciji izuzev jedne

Primarna prevencija podrazumeva samo jednu od navedenih aktivnosti

Primarna prevencija kod oboljenja srca i krvnih sudova podrazumeva samo

Termin "sekundarna prevencija" se koristi za samo jednu od navedenih grupa me

Zaokružiti oboljenje za koje se preporučuje skrining kao efikasna mera zdravstv

Za sva navedena oboljenja se preporučuje rano otkrivanje bolesti izuzev za jed

Termin "tercijarna prevencija" se koristi za samo jednu od navedenih grupa mera

Tercijarna prevencija AIDSa obuhvata

Konferencija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti odžana je

Među navedenim karakteristikama zaokružite onu koja ne pripada PZZ

Na nivou PZZ primenjuje se jedna od navedenih grupa mera i aktivnosti

Intersektorska saradnja je

Dom zdravlja je institucionalni nosilac samo jedne od navedenih organizacionih

Jedna od navedenih delatnosti ne pripada domu zdravlja

Koja od navedenih zdravstvenih ustanova obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu

Koja od navedenih službi/ustanova ne pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Koji od navedenih profila zdravstvenih radnika nije član tima u primarnoj zdravst

Koji od navedenih profila zdravstvenih radnika nije član tima u primarnoj zdravst

Koja od navedenih grupa bolesti prema MKB čini 2/3 (više od 60%) morbiditeta u

Koja od navedenih grupa bolesti prema MKB čini 2/3 (više od 60%) morbiditeta

Usluge planiranja porodice ne mogu se pružiti samo u jednoj od navedenih ust

U planiranje porodice ne spada jedna od navedenih aktivnosti

Planiranje porodice se može potpuno definisati jednim od ponuđenih odgovora

Kompletan odgovor na pitanje šta su faktori rizika je samo jedan od ponuđenih

Faktori rizika su svi navedeni sem jedne grupe

Svi navedeni faktori rizika spadaju u nepromenljive izuzev jednog

Svi navedeni faktori rizika se mogu promeniti zdravstveno - vaspitnim metoda

Svi navedeni faktori rizika se mogu promeniti zdravstveno - vaspitnim metoda

Faktori rizika za nastanak KVO su svi sem jednog

Osnovnu medicinsku dokumentaciju vanbolničkih zdravstvenih ustanova (doma z

U praktičnom smislu vaspitanje za zdravlje se može definisati jednim od naved

Zdravstveno vaspitanje kao mera pripada

Broj članova za zdravstveno - vaspitni rad u maloj grupi je

Neformalno zdravstveno vaspitanje je

Koja od navedenih metoda ne pripada zdravstveno-vaspitnim

Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u organizacione

Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u organizacione

Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u organizacione

Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda je strategija sticanja veština

Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda je strategija sticanja veština

Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda je strategija sticanja veština

Jedna od navedenih metoda ne spada u strategiju sticanja veština

Jedna od navedenih metoda ne spada u strategiju sticanja veština

Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u komunikacijske

Page 5: urgentna stanja

Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u komunikacijske

Potpuna definicija savetovanja kao metode zdravstveno-vaspitnog rada je sam

Page 6: urgentna stanja

skup mera i aktivnosti namenjenih unapređenju i očuvanju zdravlja, sprečavanju i suzbijanju bolesti, ranom otkrivanju, blagovremenom lečenju i rehabilitaciji

očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti

blagovremeno lečenje

izbegavanje rizičnog i formiranje zdravog ponašanja

izbegavanje rizičnog i formiranje zdravog ponašanja

rano otkrivanje i blagovremeno lečenje bolesti

karcinom grlića i materice

grip

sve oblike rehabilitacije

aktivnosti na društvenom prihvatanju ljudi koji ćive sa HIV/AIDSom

1978. godine u Alma Ati

bazirana je na medicinskom konceptu zdravlja

sve mere i aktivnosti zdravstvene zaštite

saradnja zdravstvenog sektora sa drugim sektorima koji doprinose zdravlju ljudi

ambulantno-polikliničke zdravstvene zaštite

stacionarno lečenje

dom zdravlja

dečija klinika

lekar specijalista hirurgije

hirurg

oboljenja respiratornog sistema

oboljenja respiratornog sistema

zavod za zdravstveno osiguranje

abortus

dobrovoljno korišćenje metoda i procedura koje utiču na željeni broj trudnoća i odgovarajući vremenski razmak među njima

aspekt individualnog ponašanja ili životnog stila, izlaganje uticajima životne sredine, urođena ili nasleđena karakteristika za koje se zna da su udruženi sa stanjima vezanim za zdravlje a čije se sprečavanje smatra važnim

epidemiološki

pušenje

nasleđe

godine starosti

zagađena životna sredina

zdravstveni karton

planirana i kontrolisana intervencija koja utiče na dobrovoljno prihvatanje ponašanja koje vodi zdravlju

svim merama prevencije

od 8-12 ljudi

deo vaspitanja koje se odvija u porodici i zajednici bez posebno organizovanih formi

transakciona analiza

razvoj zajednice

društvene akcije

društveno planiranje i organizacioni razvoj

grupni rad

simulacije

edukativna istraživanja

predavanje

diskusija

savetovanje

Page 7: urgentna stanja

intervju

metod rada sa pojedincem ili grupom u kome se, tokom interakcije između osobe/osoba koje imaju problem i osobe koja pruža pomoć u rešavanju tog problema, razvija odnos poverfenja i podrške sa zajedničkim ciljem

Page 8: urgentna stanja

skup mera i aktivnosti namenjenih unapređenju i očuvanju zdravlja, sprečavanju i suzbijanju bolesti, ranom otkrivanju, blagovremenom lečenju i rehabilitaciji

dobrovoljno korišćenje metoda i procedura koje utiču na željeni broj trudnoća i odgovarajući vremenski razmak među njima

aspekt individualnog ponašanja ili životnog stila, izlaganje uticajima životne sredine, urođena ili nasleđena karakteristika za koje se zna da su udruženi sa stanjima vezanim za zdravlje a čije se sprečavanje smatra važnim

planirana i kontrolisana intervencija koja utiče na dobrovoljno prihvatanje ponašanja koje vodi zdravlju

Page 9: urgentna stanja

metod rada sa pojedincem ili grupom u kome se, tokom interakcije između osobe/osoba koje imaju problem i osobe koja pruža pomoć u rešavanju tog problema, razvija odnos poverfenja i podrške sa zajedničkim ciljem

Page 10: urgentna stanja

aspekt individualnog ponašanja ili životnog stila, izlaganje uticajima životne sredine, urođena ili nasleđena karakteristika za koje se zna da su udruženi sa stanjima vezanim za zdravlje a čije se sprečavanje smatra važnim

Page 11: urgentna stanja

metod rada sa pojedincem ili grupom u kome se, tokom interakcije između osobe/osoba koje imaju problem i osobe koja pruža pomoć u rešavanju tog problema, razvija odnos poverfenja i podrške sa zajedničkim ciljem

Page 12: urgentna stanja

Obavezna sistematska imunizacija sprovodi se u našoj zemlji protiv

Vakcina protiv hepatitisa B sadrži

Koja od navedenih vakcina nije u kalendaru obavezne sistematske imunizacije u

Koje od navedenih stanja predstavlja kontraindikaciju za imunizaciju u dečjem u

Koje od sledećih oboljenja ne ostavlja imunitet

Masovni skrining preporučuje se kao rutinska javno zdravstvena mera za rano o

Koja je od sledećih zaraznih bolesti u Evropi uspešno eradikovana

Bolničke infekcije se u našoj zemlji obično prenose svim navedenim putevima o

Najčešće akutne zarazne bolesti u ambulanti lekara opšte medicine su iz grupe

Obavezne vakcine po epidemiološkim indikacijama su sve osim

Primena skrininga obuhvata

Najznačajniji pojedinačni faktor rizika za nastanak malignih tumora je

Zaokruži netačnu rečenicu

Ishrana bogata mastima (posebno životinjskog porekla) a siromašna celuloznim

Skrining pripada

Imunizacija pripada

Samopregled dojki pripada

Cilj primarne prevencije poremećaja zdravlja je

Cilj sekundarne prevencije poremećaja zdravlja je

Cilj tercijarne prevencije poremećaja zdravlja je

Kalendar obavezne sistematske imunizacije u našoj zemlji obuhvata imunizaciju p

Pokazatelj rizika umiranja u populaciji je

Pokazatelj rizika obolevanja u populaciji je

Bolesti pod nadzorom Svetske zdravstvene organizacije su sve navedene, osim

Na teritoriji Srbije vode se registri za sledeće nezarazne bolesti izuzev za

Registri kliconoša vode se za sve navedene bolesti izuzev za

Izvori podataka o obolevanju uključuju sve osim

Lica zaposlena u proizvodnji i prometu namirnica i snabdevanju stanovništva

Prijave zaraznih bolesti šalju se

Koja od navedenih bolesti u našoj zemlji ne podleže obaveznom prijavljivanju

Page 13: urgentna stanja

poliomijelitisa

prečišćen HBs antigen

vakcina protiv trbušnog tifusa

akutno febrilno stanje

tetanus

cervixa uteri

poliomijelitis

insektima

respiratornih infekcija

vakcine protiv hepatitisa A

rano otkrivanje bolesti u presimptomatskoj fazi

pušenje

maligni tumori debelog creva povezani su sa konzumiranjem jako usoljene i dimljene hrane

debelog creva

sekundarnoj prevenciji

primarnoj prevenciji

sekundarnoj prevenciji

smanjenje stope incidencije

smanjenje prevalencije

smanjenje stope komplikacija i stope mortaliteta

tuberkuloze, poliomijelitisa, difterije, tetanusa, pertusisa, morbila, parotitisa, rubele, hepatitisa B

stopa mortaliteta

stopa incidencije

kuge

psorijazu

stafilokoknu intoksikaciju

podataka matičarske službe

dva puta godišnje

regionalnom zavodu za zdravstvenu zaštitu

kongenitalne malformacije

Page 14: urgentna stanja

tuberkuloze, poliomijelitisa, difterije, tetanusa, pertusisa, morbila, parotitisa, rubele, hepatitisa B

Page 15: urgentna stanja

Povećanje potreba za dnevnim unosom belančevina tokom trudnoće iznosi

U cilju zaštite zdravlja radnika ispitivanje mikroklimatskih faktora u radnoj sredini

Beri-beri je

Skorbut je

Antidot kod trovanja nervnim bojnim otrovima je

Normativi za pojedine mikroklimatske uslove su dati za

Trovanje aflatoksinom može da nastane prilikom unosa sledećih namirnica

Pri planiranju za izgradnju stambenih objekata toleriše se nagib terena od najviše

U planiranju naselja izdvajaju se tri zone

Voda za piće iz kaptiranih (zatvorenih) izvora ne sme da ima MPN/100ml veći od

Voda za piće iz zatvorenih izvora ne sme da sadrži u 1ml ukupnih bakterija više o

U bakterije koje predstavljaju fekalne indikatore u vodi za piće spadaju

Donja granica koncentracije rezidualnog hlora u dezinfikovanoj vodi za piće iznos

Vrednost maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) za gas SO2 u vazduhu iznos

Granična vrednost imisije (GVI pojedinačna) za gas SO2 u vazduhu iznosi

Normativ za minimalnu stambenu površinu po članu domaćinstva iznosi

Najmanja visina tavanice u stambenom prostoru treba da iznosi

Preparat malation spada u

Aeracija je metoda za

Sedimentacija je inicijalni postupak za

Hlorni preparat sa najvećom količinom aktivnog hlora među navedenim je

Postrojenja bazične hemijske industrije moraju da budu udaljena od naselja najm

Dopušteno vreme izlaganja budic od 85dB (A) u toku radnog vremena iznosi

Sumpordioksid (SO2) je

Kantonman je

Minimalna dnevna količina vode po osobi pri logorskom smeštaju je

Zastupljenost ugljenih hidrata u dnevnom obroku školske dece treba da iznosi

Ultraljubičasto tračenje je

Postojeći normativi za pojedine faktore mikroklime dati su u odnosu na

Osnovni faktori mikroklime su (zaokružiti netačan odgovor)

Osnovni hemijski pregled vode za piće ne podrazumeva određivanje

U fizičke osobine vode za piće ne spada

Maksimalna dopuštena koncentracija (MDK) za nitrate u vodi za piće iznosi

Maksimalna dopuštena koncentracija (MDK) za hloride u vodi za piće iznosi

Maksimalna dopuštena koncentracija (MDK) za Fe u vodi za piće iznosi

Čuvanje zrnaste hrane od parazita postiže se skladištenjem u odgovarajućim mi

Dnevne potrebe za magnezijumom za zdrave odrasle ljude iznose

Dnevne potrebe za vitaminom K za zdrave odrasle osobe iznose

Tiamin je vitamin

Najniži sloj atmosfere naziva se

Hronična izloženost UV zračenju izaziva sledeću kožnu promenu

Za otpočinjanje formiranja fotosmoga neophodno je

Maksimalna dozvoljena koncentracija za MDK za NO2

U pneumopatije (bronhopneumopatije) spadaju

Najčešći put prodora aerosolnih pesticida u organizam čoveka je

Klasa I prirodnih voda definisana je

Page 16: urgentna stanja

Normalni uslovi za hlorisanje vode (SZO) definisani su

Prema indeksu telesne mase (BMI, SZO 97) definisani su

Dnevne potrebe odraslih zdravih osoba za jodom iznose

Dnevna potreba za unosom proteina kod odraslih ljudi sa mešovitom ishranom je

Page 17: urgentna stanja

6-10 g

dva puta godišnje (tokom zimskog i letnjeg perioda)

hipovitaminoza B1

hipovitaminoza C

atropin

vrstu rada i period godine

žitarice i kikiriki

10%

zona stanovanja, zona privrede, zona rekreacije

10

100

E. Coli, Proteus, Enterococcus

0,1 mg/l

5 mg/m3

0,35 mg/m3

16m2

2,6m

organofosforne insekticide

uklanjanje Fe i Mn iz vode

prečišćavanje površinske vode

kaporit

2000m

8 sati

iritantni gas

smeštaj u naselju u objektu kojem to nije namena

30l

50-60%

zračenje koje u primarnoj interakciji sa tkivima nema jonizacioni efekat

vrstu rada (lak, srednje težak i težak) i period godine (letnji i zimski)

prašina u vazduhu

količine Mn

tvrdoća

10mg/l

200mg/l

0,3mg/l

temperaturu vazduha < 15C i relativnu vlažnost < 13%

250-350mg

1mcg/kg telesne težine

B1

troposfera

pterigijum

prisustvo CO

6mg/m3

bisinoza

intaktna izložena koža

suspendovane materije do 10 mg/l, najmanje 8mg O2/l

Page 18: urgentna stanja

pH<8, mutnoća<1 NTU, kontakt sa 0,5mg/l Cl tokom 30 min

normalna uhranjenost u rasponu vrednosti 18,5 - 24,9 kg/m2

100-150 mcg

0,8 g/kg TM

Page 19: urgentna stanja

Koji biohemijski parametar ima najvažniji prognostički značaj kod bolesnika sa akutnom insufici

Najčešći uzroci akutne insuficijencije jetre su

Sepsa je

Lek izbora za terapiju meticilin-rezistentnog stafilokoka je

Najčešći izazivač sepse u bolničkim uslovima je

Akutna respiratorna insuficijencija je najčešća kod

Hemoragična ospa (petehije, purpura) je najčešća kod

Bakterijemija, sepsa i septikemija su

Dijagnoza tetanusa se najčešće postavlja na osnovu

Izbor antimikrobnih lekova ima najveći značaj u lečenju

Akutna bubrežna insuficijencija u toku infektivnih bolesti najčešća je kod

Tetanus je

Najčešći uzročnici akutnog meningitisa su

Akutni bakterijski meningitis najčešće ima

Pacijentima sa alimentarnom intoksikacijom antibiotici se daju

Pacijentima sa alimentarnom toksiinfekcijom antibiotici se daju

Najvažniji terapijski postupak u lečenju akutnih crewvnih infekcija je

Primena furosemida kod lečenja moždanog edema može dovesti do

Najčešći izazivač bakterijskog meningitisa u našoj sredini je

U patogenezi encefalopatije virusne etiologije primarni toksin je

Koji metabolički poremećaj imaju bolesnici sa akutnom insuficijencijom jetre u toku B virusne in

Najefikasnija mera u lečenju akutne insuficijencije jetre izazvane B i C virusnom infekcijom je

Septički šok je

Najčešći izazivač infekcija kod splenektomisanih bolesnika je

Sepsu kod neutropeničnih bolesnika (broj granulocita manji od 500) najčešće izaziva

Kod osoba sa intravaskularnim kateterom sepsu najčešće izaziva

Za hemokulturu u cilju dijagnostike sepse kod odrasle osobe treba uzeti dva uzorka krvi od po

Inicijalnu terapiju sepse sa ishodištem u urinarnom traktu čini

U lečenju septičnog šoka najvažniju ulogu ima primena

U toku inflamacije u moždanom parenhimu moždani edem se najefikasnije leči primenom

Tetanus i botulizam su

Najteže oblike encefalitisa daju lokalizacije u

Akutna respiratorna insuficijencija kod tetanusa se zbrinjava

Erozivni gastritis u toku encefalitisa najčešće nastaje zbog

U lečenju tetanusa najvažnija je primena

Najopasnija komplikacija kod trihineloze je

U akutnim infekcijama poremećaj svesti je najčešći kod

Prva mera u lečenju septičnog šoka je

Relativna kontraindikacija u lečenju zapaljenskog edema mozga 20% manitolom je

Pozitivni meningealni znaci sa temperaturom i poremećajem svesti su

Poremećaj čina gutanja u nekim infektivnim bolestima se može zbrinuti

Oksigenoterapija u toku respiratorne insuficijencije kao posledice teške infekcije sprovodi se n

Primena sveže smrznute plazme najčešće se sprovodi kod

Meningealni sindrom je

Albuminocitološka disocijacija likvora je

Posledica povišenog intrakranijalnog pritiska je

Page 20: urgentna stanja

Akutni meningitis je

Akutna respiratorna insuficijencija u toku encefalitisa posledica je

Prva klinička manifestacija tetanusa je

Vitalno ugrožavajući grč kod tetanusa je

Konvulzivni napadi u toku infekcija CNS prekidaju se primenom

Prva mera u lečenju respiratorne insuficijencije u toku encefalitisa je

Prekidanje laringospazma kod tetanusa se postiže

Botulizam je

Botulizam lečimo

Pacijentu sa akutnom crevnom infekcijom koji se žali na bolove u trbuhu spazmolitici se mogu

Kod pacijenata sa akutnim dijarealnim sindromom i posledičnom dehidratacijom puls je opipljiv iz

Kod pacijenata sa akutnom crevnom infekcijom u cilju sprečavanja proliva antiperistaltička sre

Najčešći uzročnik akutne crevne toksiinfekcije je

Antidot za trovanja lekovima morfinske grupe je

Povišeni intrakranijalni pritisak u infekcijama CNS se leči

U kojoj plućnoj manifestaciji AIDS-a se najčešće javlja respiratorna insuficijencija

Koja oportunistička manifestacija CNA-a ne dovodi do razvoja kome

Posle kog vremena od rizičnog kontakta negativan rezultat ELISA HIV testa može da se tumači

Da li postoji strategija profilakse HIV infekcije posle profesionalnog rizika

Koji izazivač sepse predstavlja klinički kriterijum za manifestnu HIV bolest (AIDS)

Page 21: urgentna stanja

faktori koagulacije

virusi

sistemski inflamatorni odgovor organizma izazvan infekcijama

vankomicin

koagulaza negativan stafilokok

tetanusa

meningokokne bolesti

moguće faze u razvoju infekcije

karakteristične kliničke slike

bakterijskih gnojnih meningitisa

hemoragijskih virusnih groznica (Hantan infekcije)

nekontagiozna neurointoksikacija

bakterije i virusi

mutan ili zamućen likvor

nikada

određenim kategorijama bolesnika

nadoknada tečnosti i elektrolita

hipokaliemije

Streptococcus pneumoniae

amonijak

hipoglikemiju

transplantacija jetre

sepsa sa hipotenzijom (pad arterijskog pritiska ispod 90mmHg) u toku koje postoji multiorganska disfunkcija i poremećaj perfuzije tkiva

pneumokok

pseudomonas

koagulaza negativni stafilokok

10 ml krvi

kombinacija cefalosporina III generacije i aminoglikozida

simpatikomimetskih amina (dopamin, noradrenalin)

20% rastvora maniola intravenski

akutne neurointoksikacije

moždanom stablu

traheotomijom

hipoperfuzije, ishemije i nekroze sluznice

miorelaksantnih lekova

ishemijsko oštećenje srca

virusnih encefalitisa

nadoknada volumena cirkulišuće tečnosti

akutna bubrežna insuficijencija

apsolutna indikacija za lumbalnu punkciju

plasiranjem nazogastrične sonde

pokazatelja gasnih analiza

septičnog bakterijskog šoka

skup simptoma koji su posledica oboljenja moždanih opni

porast likvornih albumina bez ćelijskog odgovora

poremećaj svesti

Page 22: urgentna stanja

zapaljenska bolest moždanih opni

edema mozga i povišenog intrakranijalnog pritiska

trizmus

laringospazam

dijazepama

primena mera CPC reanimacije

primenom dijazepama venskim putem

alimentarna neurointoksikacija

antibotulinim serumom i antibioticima

ukoliko ne povraća

80 mmhg

kada se dokaže da proliv nije infekcijske prirode

Salmonela enteritidis

nalorfin

antiedematoznom terapijom

Pneumocystis carini penumonia

progresivna multifokalna leukoencefalopatija

6 meseci

postoji profilaksa antiretrovirusnim lekovima i može se sprečiti transmisija HIV virusne infekcije

Salmonella species

Page 23: urgentna stanja

sepsa sa hipotenzijom (pad arterijskog pritiska ispod 90mmHg) u toku koje postoji multiorganska disfunkcija i poremećaj perfuzije tkiva

Page 24: urgentna stanja

postoji profilaksa antiretrovirusnim lekovima i može se sprečiti transmisija HIV virusne infekcije

Page 25: urgentna stanja

Sindrom Delirijuma je

Akutni organski mentalni poremećaj ima najčešće kliničku sliku

Hronični organski mentalni poremećaj je poznat kao sindrom

Najčešći uzroci sindroma delirijuma su

Katatona pomama se javlja kod

Samoubistvo predstavlja poremećaj

Rizik od samoubistva je najveći kod

Samoubistvo je češće

Osnovni znaci delirijuma su

Za brzu trankilizaciju/smirenje psihotičnih pacijenata se koriste

U parenteralnoj urgentnoj primeni od benzodiazepina se najviše koriste

Samoubistvo se najčešće javlja kod

Samoubistvo je često kod

Pokušaji samoubistva su češći

Alkoholni delirijum (Delirium tremens) je uzrokovan

Gde treba da se leči delirijum

Šta je prioritet u lečenju delirijuma

Akutne simptomatske psihoze kod mladih su često izazvane

Teška alkoholna intoksikacija se završava

Kombinacija alkohola i benzodiazepina može izazvati

Vizuelne halucinacije su karakteristika

Predelirijum odlikuje

Akutne neurolepticima izazvane diskinezije se prekidaju

Šta često izazivaju sintetski opijati (trodon i dr.)

Da li je "ekstazi" (3,4-metilen dioksi metamfetamin)

Koliko često konzumenti marihuane i hašiša obolevaju od psihoze

Koliko često tumori mozga počinju psihijatrijskim poremećajima

Kakva je psihijatrijska klinička slika kod akutne intermitentne porfirije

Morija je psihijatrijski sindrom kod oštećenja

Sumračno stanje se često javlja kod

Sužena svest je najčešća u

Hipomanično/manično stanje mogu izazvati

Steroidna terapija kao nuspojavu može imati i

Ponašanje kod tireotoksične krize može podsećati na

Večernji delirijum je čest kod

Akutna konfuznost kod demencije je često uzrokovana

Psihostimulansi (amfetamini, "ekstazi") mogu izazvati

Psihofarmaci koji mogu izazvati epileptične napade su

Panični napad se u hitnoj službi kupira

Ponovljene povrede mogu ukazati na

Maligni neuroleptički sindrom je često izazvan

Prvi hitan terapijski postupak kod malignog neuroleptičkog sindroma je

U kom životnom dobu je najveća stopa samoubistva kod žena

Na šta treba lekara da upozore izjave pacijenata o nemanju izlaza iz životne situacije

Rizik od samoubistva je povećan kod

Patološko napito stanje je izazvano

Page 26: urgentna stanja

Strasne sumanutosti nose veliki rizik za

Da li pokušaj samoubistva zahteva obaveznu konsultaciju

Da li se akutne halucinacije ("flash back") posle zloupotrebe halucinogena (LSD, ekstazi itd

Koji su najčešći precipitirajući faktori za razvoj alkoholnog delirijuma

Page 27: urgentna stanja

akutni organski mentalni poremećaj

delirijuma

demencije

intoksikacije, infekcije, povrede, metabolički poremećaji

shizofrenije

nagona za življenjem

osoba sa prethodnim pokušajem samoubistva

pri izlasku iz depresivnog stanja

dezorijentacija, halucinacije i agitacija

neuroleptici i anksiolitici

lorazepam, diazepam i midazolam

depresije

maskiranih depresija

u ranim jutarnjim časovima

prekidom uzimanja alkohola kod hroničnog alkoholizma

u jedinicama intenzivne nege

zbrinjavanje opšteg telesnog stanja

drogama i infekcijom

komom i smrću

pojačanje toksičnog dejstva alkohola

egzogenih (simptomatskih) psihoza

strah, nesanica, nemir, znojenje

antiparkinsonicima (parenteralno)

disocijativno (psihotično) stanje

stimulativna i halucinogena droga

do 30% slučajeva

do 60% slučajeva

histeriformna

frontalnog režnja

temporalne epilepsije

afektu i kod zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

antidepresivi i psihostimulansi

psihozu

maniformno stanje

starijih osoba

metaboličkim poremećajem, vaskularnim poremećajem, infekcijom, lekovima

hipertenzivnu krizu, tahiaritmiju, hiponatremiju, hipertermiju

antidepresivi i klozapin

benzodiazepinima

bolesti zavisnosti

indiosinkrazijom na incizivne neuroleptike

obustava neuroleptika

45-55

na suicidalni apel

depresije, bolesti zavisnosti i hroničnih bolnih stanja

preosetljivošću na male količine alkohola

Page 28: urgentna stanja

homicid

psihijatra

više godina

infekcija i trauma

Page 29: urgentna stanja

Akutni polyradiculoneuritis (Guillain-Barre-ov sindrom) je bolest koja ima sledeće

Specifičan nalaz u cerebrospinalnoj tečnosti kod akutnog poliradikuloneuritisa je

Akutni poliradikulonuritis se leči

Respiratorna insuficijencija (disfunkcija) se manifestuje

Poremećaj kog elektrolita može da se manifestuje slabošću ekstremiteta

Karakteristika Wernickeove encefalopatije je

Nalaz u cerebrospinalnoj tečnosti (CST) kod subarahnoidalne hemoragije je

Status epileptikus se leči

Akutni moždani udar se leči antikoagulantnom terapijom u sledećim stanjima

Kortikosteroidi se koriste u lečenju moždanog edema kod

Respiratorna insuficijencija kod neuroloških bolesnika može nastati kao posledica

Respiratorna insuficijencija kod akutnog poliradikuloneuritisa je

Najteža komplikacija akutnog poliradikuloneuritisa je

Najteža komplikacija mijastenije gravis je

Mijastenična kriza se leči

Fibrinolitička terapija kod akutnog moždanog udara se daje

Antikoagulantna terapija kod akutnog moždanog udara se daje zbog

Medikamentozna rekanalizacija obstruisanog krvnog suda kod akutnog moždanog

Kod davanja antikoagulantne terapije kontroliše se

Primarna prevencija akutnog moždanog udara antikoagulantnim lekovima je neop

Kontraindikacije za primenu antikoagulantne terapije su

Povišeni arterijski pritisak na početku moždanog udara

Lekovi koje treba primenjivati za regulisanje arterijske hipertenzije kod akutnog

Ukoliko se za vreme lečenja heparinom jave znaci predoziranosti sa hemoragijs

Pre primene antikoagulantne terapije kod bolesnika sa akutnim moždanim udarom

Primena fibrinolitičke terapije kod bolesnika sa akutnim moždanim udarom je kon

Diplopije, nistagmus, kortikalno slepilo i obostrano oštećenje kortikospinalnog pu

Kod migrene

Povreda peronealnog nerva

Vernikeova encefalopatija

Vernikeova encefalopatija se leči

Kod hipoglikemije mogu da se jave

Glavobolje koje je neophodno odmah detaljno ispitati su one

Osnovne dijagnostičke procedure za ispitivanje bolesnika sa intenzivnom, novona

U hitnim uslovima neophodno je kod bolesnika sa novonastalom, intenzivnom glavob

Najčešća lokalizacija intracerebralne hemoragije je

Najčešći uzrok intracerebralne hemoragije je

Embolijski akutni moždani udar kod odraslih je najčešće posledica

Najčešći uzrok nastanka cerebralnih aneurizmi je

Najčešći uzrok netraumatskog krvavljenja u subarahnoidalni prostor je

Ruptura intrakranijalne aneurizme često počinje sa

Akutna intermitentna porfirija

Protiv postavljanja dijagnoze mijastenije gravis govore sledeći simptomi i znaci

Trigeminalna neuralgija

Za moždani apsces je karakteristično

Moždani edem se povećava

Page 30: urgentna stanja

Antiedematozni lekovi su

Neurološki nalaz odmah nakon akutne lezije kičmene moždine pokazuje

Vertigo koji je posledica vertebrobazilarne insuficijencije se prepoznaje po

Neuronitis n. Vestibularisa karakteriše

U vazovagalnom napadu

U sindromu hiperventilacije

Akutni moždani udar se leči antikoagulantnom terapijom u sledećim stanjima

Tokom akutnog moždanog udara

Page 31: urgentna stanja

sve od navedenog (mlitavu slabost svih ekstremiteta + ispad senzibiliteta po tipu kratkih čarapa i rukavica + bolove po radikularnoj distribuciji)

tačni su odgovori pod A i C (povišena količina belančevina uz mali broj ćelija + nalaz može biti normalan u prve tri nedelje bolesti)

intravenskim imunoglobulinima ili izmenom plazme

sve od navedenog (konfuznim stanjem + tahikardijom + povišenjem CO2 u krvi)

kalijum

sve od navedenog (javlja se kod alkoholičara + posledica je deficita B1 vitamina + poremećaj funkcije očnih mišića)

sve od navedenog (homogeno krvav CST u tri epruvete + može biti normalan u prvih šest sati bolesti + može pokazivati subarahnoidalnu hemoragiju i pored urednog CT nalaza + pokazuje ksantohromiju posle centrifugiranja)

tačni su odgovori pod A i B (isključivo davanjem intravenske terapije + prvi lek koji se daje je lorazepam)

kod kardioembolizacije

edema kod tumora i metastaza u CNS-u

sve od navedenog (patoloških procesa u produženoj moždini + patoloških procesa u visokoj vratnoj kičmi + akutnog poliradikuloneuritisa i mijastenične krize)

tačni su odgovori pod A i C (posledica oduzetosti mišića za disanje + reverzibilna)

respiratorna insuficijencija

mijastenična kriza

sve od navedenog (intravenskim imunoglobulinima + terapijskom izmenom plazme + obezbeđivanjem arteficijalne respiracije + kortikosteroidima)

u prva tri sata od početka simptoma

sekundarne prevencije

fibrinolitičke terapije (rekombinantni tkivni aktivator plazminogena)

parcijalno tromboplastinsko vreme (PTT) i treba da iznosi od 60-80 sek.

sve od navedenog (sa aritmijom absolutom + kod bolesnika sa veštačkim valvulama + kod bolesnika sa trombom u srcu + kod bolesnika sa dilatativnim miokardiopatijama)

masivan moždani infarkt, krvareći ulkus, trombocitopenija

treba spuštati ako su vrednosti preko 220/120 mmHG

tačni su odgovori pod A i B (beta blokatori + angiotenzin konvertujući enzim inhibitori)

protamin sulfat

kompjuterizovanu tomografiju mozga

tačni su odgovori pod A i C (postoje znaci ranog infarkta na kompjuterizovanoj tomografiji mozga + kada je prošlo sedam sati od početka bolesti)

arterija vertebrobazilarnog sliva

sve od navedenog (može da se javi tranzitorna disfazija + mogu biti prisutne parestezije + mogu da se jave poremećaji vida čak i bez glavobolje)

sve od navedenog (se javlja kod povreda kolena + dovodi do visećeg stopala + dovodi do hipoalgezije dorzuma stopala i anterolateralnog dela potkolenice)

sve od navedenog (nastaje kao posledica deficita B1 vitamina + najčešće se javlja kod alkoholičara ili kod deficijentne ishrane iz drugih razloga + za neurološki nalaz su karakteristični: polineuritis, nistagmus i oftalmoplegija)

davanjem vitamina B1 intravenski

sve od navedenog (diplopije i nistagmus + afazija + hemipareza)

sve od navedenog (koje su jake i javljaju se prvi put u životu + koje pokazuju pozitivan neurološki nalaz + koje se javljaju kod bolesnika sa karcinomima ili bolesnika sa HIV infekcijom)

kompjuterizovana tomografija mozga i lumbalna punkcija

sve od navedenog (subarahnoidalna hemoragija + meningitis, apsces mozga + hipertenzivna encefalopatija)

u bazalnim ganglijama

hipertenzija

kardioembolizacije

kongenitalni faktori

ruptura aneurizme

tačni su odgovori pod A i B (intenzivnom glavoboljom, mukom i povraćanjem + zatezanjem vrata, poremećajem stanja svesti)

sve od navedenog (često počinje sa bolom u trbuhu i daje promene u urinu koji je boje tamnog piva + daje znake oštećenja i perifernog i centralnog neurona + napad bolesti se najčešće provocira različitim lekovima)

sve od navedenog (fascikulacije, poremećaj refleksa + negativan prostigminski i tenzilonski test + oftalmoplegija sa poremećenom funkcijom zenica)

može da zahvati bilo koju granu nerva

sve od navedenog (febrilno stanje, glavobolja, pospanost, konfuznost + paraliza šestog ređe, trećeg kranijalnog živca + pojava edema papile n.optici u kasnijem toku bolesti)

sve od navedenog (za vreme epileptičnog napada + za vreme intubiranja bolesnika + kada je bolesnik psihomotorno uznemiren)

Page 32: urgentna stanja

tačni su odgovori pod B i C (manitol + kortikosteroidi)

flakcidnu oduzetost sa sniženim refleksima ispod nivoa oštećenja uz retenciju urina

tačni su odgovori pod A i B (prisustvu simptoma kao što su hemianopsija, duple slike, izmene senzibiliteta ili slabost polovine tela + pojavi tegoba spontano ili nakon okretanja glave)

sve od navedenog (vrtoglavica, mučnina, povraćanje, nesigurnost pri hodu + pojavi tegoba prethodi najčešće neka virusna infekcija + tegobe dobro reaguju na kortikosteroide)

sve od navedenog (često se javljaju bledilo i znojenje, širenje zenica i bradikardija + periferna vazodilatacija naročito u mišićima je početni znak + javlja se često osećanje pomućenja stanja svesti)

sve od navedenog (javlja se stezanje u grudima, gušenje i nelagodnost u epigastrijumu + tetanija i karpopedalni spazmi mogu biti prisutni + javljaju se često trnjenja oko usana)

počinje naglom pojavom neuroloških simptoma ukoliko se radi o emboliji, a postepeno se razvija ako je reč o trombozi

sve od navedenog (moždani edem se javlja kao komplikacija kod 2/3 bolesnika + poremećaj stanja svesti može biti posledica moždanog edema, febrilnog stanja, sedacije ili elektrolitnog disbalansa + oporavak izgubljene funkcije može da traje mesecima)

Page 33: urgentna stanja

sve od navedenog (mlitavu slabost svih ekstremiteta + ispad senzibiliteta po tipu kratkih čarapa i rukavica + bolove po radikularnoj distribuciji)

tačni su odgovori pod A i C (povišena količina belančevina uz mali broj ćelija + nalaz može biti normalan u prve tri nedelje bolesti)

sve od navedenog (javlja se kod alkoholičara + posledica je deficita B1 vitamina + poremećaj funkcije očnih mišića)

sve od navedenog (homogeno krvav CST u tri epruvete + može biti normalan u prvih šest sati bolesti + može pokazivati subarahnoidalnu hemoragiju i pored urednog CT nalaza + pokazuje ksantohromiju posle centrifugiranja)

tačni su odgovori pod A i B (isključivo davanjem intravenske terapije + prvi lek koji se daje je lorazepam)

sve od navedenog (patoloških procesa u produženoj moždini + patoloških procesa u visokoj vratnoj kičmi + akutnog poliradikuloneuritisa i mijastenične krize)

sve od navedenog (intravenskim imunoglobulinima + terapijskom izmenom plazme + obezbeđivanjem arteficijalne respiracije + kortikosteroidima)

sve od navedenog (sa aritmijom absolutom + kod bolesnika sa veštačkim valvulama + kod bolesnika sa trombom u srcu + kod bolesnika sa dilatativnim miokardiopatijama)

tačni su odgovori pod A i C (postoje znaci ranog infarkta na kompjuterizovanoj tomografiji mozga + kada je prošlo sedam sati od početka bolesti)

sve od navedenog (može da se javi tranzitorna disfazija + mogu biti prisutne parestezije + mogu da se jave poremećaji vida čak i bez glavobolje)

sve od navedenog (se javlja kod povreda kolena + dovodi do visećeg stopala + dovodi do hipoalgezije dorzuma stopala i anterolateralnog dela potkolenice)

sve od navedenog (nastaje kao posledica deficita B1 vitamina + najčešće se javlja kod alkoholičara ili kod deficijentne ishrane iz drugih razloga + za neurološki nalaz su karakteristični: polineuritis, nistagmus i oftalmoplegija)

sve od navedenog (koje su jake i javljaju se prvi put u životu + koje pokazuju pozitivan neurološki nalaz + koje se javljaju kod bolesnika sa karcinomima ili bolesnika sa HIV infekcijom)

sve od navedenog (subarahnoidalna hemoragija + meningitis, apsces mozga + hipertenzivna encefalopatija)

tačni su odgovori pod A i B (intenzivnom glavoboljom, mukom i povraćanjem + zatezanjem vrata, poremećajem stanja svesti)

sve od navedenog (često počinje sa bolom u trbuhu i daje promene u urinu koji je boje tamnog piva + daje znake oštećenja i perifernog i centralnog neurona + napad bolesti se najčešće provocira različitim lekovima)

sve od navedenog (fascikulacije, poremećaj refleksa + negativan prostigminski i tenzilonski test + oftalmoplegija sa poremećenom funkcijom zenica)

sve od navedenog (febrilno stanje, glavobolja, pospanost, konfuznost + paraliza šestog ređe, trećeg kranijalnog živca + pojava edema papile n.optici u kasnijem toku bolesti)

sve od navedenog (za vreme epileptičnog napada + za vreme intubiranja bolesnika + kada je bolesnik psihomotorno uznemiren)

Page 34: urgentna stanja

tačni su odgovori pod A i B (prisustvu simptoma kao što su hemianopsija, duple slike, izmene senzibiliteta ili slabost polovine tela + pojavi tegoba spontano ili nakon okretanja glave)

sve od navedenog (vrtoglavica, mučnina, povraćanje, nesigurnost pri hodu + pojavi tegoba prethodi najčešće neka virusna infekcija + tegobe dobro reaguju na kortikosteroide)

sve od navedenog (često se javljaju bledilo i znojenje, širenje zenica i bradikardija + periferna vazodilatacija naročito u mišićima je početni znak + javlja se često osećanje pomućenja stanja svesti)

sve od navedenog (javlja se stezanje u grudima, gušenje i nelagodnost u epigastrijumu + tetanija i karpopedalni spazmi mogu biti prisutni + javljaju se često trnjenja oko usana)

počinje naglom pojavom neuroloških simptoma ukoliko se radi o emboliji, a postepeno se razvija ako je reč o trombozi

sve od navedenog (moždani edem se javlja kao komplikacija kod 2/3 bolesnika + poremećaj stanja svesti može biti posledica moždanog edema, febrilnog stanja, sedacije ili elektrolitnog disbalansa + oporavak izgubljene funkcije može da traje mesecima)

Page 35: urgentna stanja

sve od navedenog (homogeno krvav CST u tri epruvete + može biti normalan u prvih šest sati bolesti + može pokazivati subarahnoidalnu hemoragiju i pored urednog CT nalaza + pokazuje ksantohromiju posle centrifugiranja)

sve od navedenog (nastaje kao posledica deficita B1 vitamina + najčešće se javlja kod alkoholičara ili kod deficijentne ishrane iz drugih razloga + za neurološki nalaz su karakteristični: polineuritis, nistagmus i oftalmoplegija)

sve od navedenog (koje su jake i javljaju se prvi put u životu + koje pokazuju pozitivan neurološki nalaz + koje se javljaju kod bolesnika sa karcinomima ili bolesnika sa HIV infekcijom)

sve od navedenog (često počinje sa bolom u trbuhu i daje promene u urinu koji je boje tamnog piva + daje znake oštećenja i perifernog i centralnog neurona + napad bolesti se najčešće provocira različitim lekovima)

Page 36: urgentna stanja

tačni su odgovori pod A i B (prisustvu simptoma kao što su hemianopsija, duple slike, izmene senzibiliteta ili slabost polovine tela + pojavi tegoba spontano ili nakon okretanja glave)

sve od navedenog (često se javljaju bledilo i znojenje, širenje zenica i bradikardija + periferna vazodilatacija naročito u mišićima je početni znak + javlja se često osećanje pomućenja stanja svesti)

sve od navedenog (moždani edem se javlja kao komplikacija kod 2/3 bolesnika + poremećaj stanja svesti može biti posledica moždanog edema, febrilnog stanja, sedacije ili elektrolitnog disbalansa + oporavak izgubljene funkcije može da traje mesecima)

Page 37: urgentna stanja

Kod školskog deteta je konstatovano kongestivno popuštanje srca. Odmah biste

Dete sa tetralogijom Fallot ima akutnu krizu cijanoze. Primenićete

Na EKGu ste kod odojčeta našli supraventrikularnu paroksizmalnu tahikardiju k

Kod novorođenčeta je izmerena glikemija 1,9 mmol/l. Šta ćete uraditi

Novorođenče ima konvulzije. Izmerena je vrednost glikemije od 1,3 mmol/l. Napa

Novorođenče je aspiriralo mekonijalnu plodovu vodu. Prvo ćete

Anafilaktički šok je nastupio kod deteta odmah pri ubodu igle sa penicilinom. Hit

U ambulantu je dovedeno dete sa akutnim astmatičnim napadom. Terapiju ćete

U kome periodu možete očekivati anafilaktičku reakciju na penicilin

Koje neželjene efekte očekujete kod primene beta 2 agoinsta u akutnom napad

Komplikacije akutnog napada astme su

Detetu sa dijabetičnom ketoacidozom morate što ranije započeti primenu brzode

Koji rastvor glukoze ćete dati detetu u komi sa teškom hipoglikemijom

Glukagon dat intramuskularno može korigovati hipoglikemiju kod

Šta je najbolje dati detetu sa akutnom insuficijencijom kore nadbubrežnih žlezda

Kod deteta sa dijabetičnom ketoacidozom je započeta iv rehidracija. Bikarbonate

Lečenja dijabetske ketoacidoze kod dece počinjete sa insulinom bezog dejstva u

Započeli ste lečenje dijabetične ketoacidoze kod školskog deteta. Kalijum dodaj

U toku infekcije Epstein Barrovim virusom kod adolescenta nastaju naglo abdomi

Dete hemofiličar krvari izt posekotine. Šta ćete dati

Imate dete sa akutnom bubrežnom insuficijencijom u anuriji. Njegov život najvi

Dete sa oligurijom u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji razvija edem pluća. Mora

Konstatovana je hipertenzivna kriza. Poželjno je, kod deteta, sniziti arterijski krvn

Hipertenzija u akutnom nefritičkom sindromu nastaje zbog

Dete je u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji sa oligurijom tj diurezom manjom od

U lečenju hiperkaliemije energične mere se primenjuju kada je vrednost kalijum

Pri kojoj vrednosti natrijuma ćete započeti hemodijalizu kod deteta sa bubrežnom

U ambulantu vam dolazi dete kod koga ste našli visok arterijski krvni pritisak.

Kalijum se dodaje u osnovnu infuzionu tečnost nakon

Kod deteta sa masivnom akutnom gastrointestinalnom hemoragijom primarno je

Dete ima akutnu insuficijenciju jetre. Čega ćete se najviše bojati (šta ga vitalno

Dete sa hiperkaliemijom vitalno ugrožava

Osnovu lečenja akutnog bakterijskog enterokolita čini

Kod deteta u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji ćete odmah uraditi EKG zbog hiperka

Morali ste započeti totalnu parenteralnu ishranu centralnim venskim putem kod d

Kod predškolskog deteta se pojavila krv u stolici. Najčešći razlog za to je

Dete ima znake toksičnog megakolona, komplikacije

U dečijem uzrastu je akutna insuficijencija jetre najčešće posledica trovanja

Šta očekujete kod deteta sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom (DI

U sindromu vene kave kod dece treba odmah

Uradili ste krvnu sliku kod deteta; transfuzija koncentrovanih eritrocita indikova

Novorođenče rođeno sa 28 gestacijskih nedelja u prvih 6 sati života razvija polipn

Započeli ste lečenje bakterijskog meningitisa. Koje komplikacije možete očekivat

Uradili ste lumbalnu punkciju šestomesečnom odojčetu i dijagnostifikovali bakter

Najčešći uzroci epileptičkog statusa u dece sa epilepsijom su

Dete je u epileptičnom statusu. Napad ćete kupirati

Page 38: urgentna stanja

kardiotonik i diuretik

propranolol

digitalis

dati 200 mg/kg 10% glukoze kao iv bolus (10-15 min)

10% glukozom iv u bolusu 200 mg/kg

odstraniti mekonijum iz disajnih puteva

adrenalin

inhalacijom salbutamola i urbazonom

unutar sata od injekcije

hipokaliemiju i hiperglikemiju

pneumotoraks

instravenskom kontinuiranom infuzijom

25%

hipoglikemije dece obolele od dijabetes mellitusa

hidrokortizon (rastvorljiv u vodi)

pH krvi ispod 7,1

0,1 jed./kg/sat

kada se uspostavi diureza

ruptura slezine

preparat koncentrovanog faktora VIII

hiperkaliemija

urgentnu hemodijalizu

24-36h

smanjenja glomerulske filtracije

200-250 ml/m2/24h ili diureza manja od 10ml/h

iznad 7 mmol/l

ispod 120mmol/l

nifedipin

uspostavljene diureze

uspostaviti i održavati cirkulatorni volumen

edem mozga

poremećaj srčanog ritma (ventrikularne fibrilacije)

rehidracija

visok T talas na uskoj osnovi

sepsa

rektalni polip

ulceroznog kolitisa

paracetamolom

snižen fibrinogen, povišeni degradacioni produkti fibrina (DFP) i D dimer

dati citostatsku terapiju

HB < 7 , HCT < 20

nedostatka surfaktanta

konvulzije, paraliza kranijalnih nerava, cerebralna hernijacija, tromboza duralnih sinusa, subduralna efuzija

hemophilus inluenzae, pneumokok, meningokok

neredovno davanje leka, interkurentna infekcija, naglo ukidanje leka

benzodiazepini, fenobarbiton, fenitoin iv.

Page 39: urgentna stanja

konvulzije, paraliza kranijalnih nerava, cerebralna hernijacija, tromboza duralnih sinusa, subduralna efuzija

Page 40: urgentna stanja

Angina pectoris je

Rane komplikacije infarkta miokarda su

Klinički znaci tamponade srca su

Kod kompletnog AV bloka sa sporom srčanom frekvencom i sinkopom treba dati

Paroksizmalna ventrikularna tahikardija se može kupirati

U toku napada angine pektoris nitrati se uzimaju zbog efekta

Dijagnoza akutnog infarkta miokarda postavlja se na osnovu sledećih kriterijuma

Nestabilna angina pektoris praćena je EKG promenama

Hemoptizije se definišu kao

Antikoagulantni lekovi se primenjuju kod bolesnika sa

Koja od navedenih stanja ili obeljenja ne pripadaju uvek urgentnim stanjima

Kod bolesnika u akutnoj repsiracijskoj insuficijenciji kiseonik se primenjuje

Fizički nalaz "nemih pluća" kod bolesnika u teškom astmatičnom napadu ukazuj

Koji od navedenih lekova ima najbrže dejstvo u astmatičnom napadu

Paradoksalni puls u bolesnika sa brnhijalnom astmom je znak

Dezorijentisanost bolesnika u akutnom pogoršanju hronične respiracijske insufici

Sistemski eritemski lupus karakterišu

Stridorozno disanje ukazuje na

Osoba koja godinama u rano proleće u vreme cvetanja drveća dobija napade kijan

Najčešći uzroci hipoperfuzije bubrega (ABI) su

Osnovni srčani poremećaji u uremiji su

Metabolički poremećaji u uremiji su

Lečenje edema pluća kod bolesnika sa uremijom vrši se

Razlika akutne i hronične bubrežne insuficijencije postavlja se na osnovu

Pojam "uremijska pluća" odnosi se na

Osnovni uzrok anemije u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji je

Hiperkaliemija kao posledica hronične bubrežne insuficijencije ispoljava se kada

U terapiji edema pluća u uremiji, najefikasnije je primeniti

Najopasniji poremećaj elektrolita u uremiji je

Najčešći uzroci nastanka hronične bubrežne insuficijencije su

Procena početne bubrežne slabosti vrši se na osnovu

Bolesnici u uremiji najčešće umiru usled

Procena jačine glomerulske filtracije neophodna je za definisanje

Anurija ukazuje na

U akutnoj bubrežnoj insuficijenciji dolazi do hipoperfuzije bubrega zbog

Transfuzija krvi usled anemije u HBI potrebna je ukoliko je

Dokazivanje opstruktivne bubrežnbe insuficijencije vrši se na osnovu

Transfuzija pune krvi indikovana je ako postoji

U hemoliznoj anemiji

Krvarenje kod hemofilije A zaustavlja se

Krvarenje usled predozirane oralne antikoagulantne terapije zaustavlja se

Heparin se dozira u zavisnosti od

U von Willerbrandovoj bolesti produženo je

Kod bolesnika sa akutnom venskom trombozom lečenje treba započeti

Vreme krvarenja je produženo u

Lečenje autoimune trombocitopenijske purpure treba započeti

Page 41: urgentna stanja

Krvarenje u hemofiliji B leči se

Krvarenje usled predozirane oralne antikoagulantne terapije zaustavlja se

Bolesnika sa pernicioznom anemijom treba lečiti vitaminom B12

Transfuzija krvi se primenjuje

Za ileus nije karakterističan simptom

Najčešći uzrok mehaničkog ileusa je

Lečenje akutne encefalopatije u bolestima jetre počinje sa

Tipičan rendgensski znak ileusa je

Patognomoničan laboratorijski znak akutnog poankreatitisa je

Toksični megakolon najčešće je

Najčešći medikamentozni uzrok akutne insuficijencije jetre je

Akutni divertikulitis kolona najčešće daje bolove

Najčešći uzroci krvarenja iz kolona i rektuma kod dece i adolescenata su

Najčešći uzorci akutnog krvarenja iz debelog creva kod odraslih su

Pseudomomebranozni kolitis nastaje kao posledica

Centralna cijanoza se vidi na

Bolesnika sa agranulocitozom ne treba lečiti

Koje od navedenih bolesti uzrokuju hipertenziju

Tipična promena na EKG-u u akutnom plućnom srcu je

Kalcifikacija pankreasa, steatoreja i dijabetes melitus obično se nalaze u

Koji od navedenih simptoma i znakova ukazuje na insuficijenciju levog srca

Patognomoničan klinički znak feohromocitoma je

Koji se klinički znaci koriste za dijagnozu tetanije

Za kupiranje napada tetanije koristi se

U terapiji miksedemske kome treba primeniti

Karakterističan laboratorijski nalaz u Adisonovoj bolesti je

U dijabetesnoj ketoacidozi za lečenje se koristi

Karakteristični simptomi tireotoksične krize su

Lek izbora za kupiranje napada kod atrijalne fibrilacije i flatera sa brzom frekve

Loši efekti morfijuma koji je dat bolesniku sa akutnim infarktom mogu se ublaži

Kod malog i parcijalnog pneumotoraksa pražnjenje vazduha

Krv u stolici i/ili povišena temperatura, malaksalost, anoreksija, gubitak u težini

Kod bolesnika sa profuznim krvarenjem promena vrednosti hemoglobina i trombo

Trombolitička terapija u akutnom infarktu miokarda najviše popravlja prognozu b

U akutnom infarktu miokarda se registruje najraniji porast enzima

Lekovi koji produžavaju život posle akutnog infarkta mokarda su

Stepen srčane insuficijencije u akutnom infarktu miokarda se određuje na osnov

U akutnom infarktu miokarda donjeg zida i desne komore se ne smeju dati lekov

Disekcija aorte najčešće počinje u

Vodeći simptom u disekciji aorte je

Disekcija aorte je akutna kada je prošlo od momenta bola do kliničke prezentaci

Najčešći fizikalni nalaz u boelsnika sa disekcijom aorte je

Disekcija aorte tip I po DeBakey-u je kada je zahvaćena

Lekovi prve linije sa sumnjom na disekciju aorte su

Najčešći simptom kod plućne embolije je

Najčešći znak embolije pluća je

Page 42: urgentna stanja

Simptomatska tromboza dubokih vena (DVT) je prisutna kod bolesnika sa plućn

Od laboratorijskih nalaza najveću senzitivnost za plućnu emboliju imaju

Koja terapija prema dosadašnjim saznanjima predstavlja adekvatnu terapiju za

Koliko dugo treba da traje oralna antikoagulantna terapija posle prve epizode

Kakva je širina QRS kompleksa u komorskoj tahikardiji

Komorska tahikardija postoji ako je broj ektopičnih QRS kompleksa u nizu veći o

kakav je razmak između QRS kompleksa u tahiaritmiji apsoluti

Izgled QRS kompleksa u tahikardiji "torsades de pointes"

U kom oboljenju se najčešće sreće komorska tahikardija

Koji je lek izbora u komorskoj tahikardiji

Koji se lek nmajčešće primenjuje u tahiaritmiji apsoluti

Page 43: urgentna stanja

klinički sindrom koji karakterišu napadi bolova u grudnom košu izazvani prolaznom ili reverzibilnom ishemijom srčanog mišića

rana postinfarktna angina pektoris, insuficijencija leve komore, rupture slobodnog zida leve komore, rupture papilarnog mišića, rupture intraventrikularnog septuma, sistemske i plućne embolije, epistenokardični parikarditis

hipotenzija, nabrekle vene vrata, tihi tonovi, paradoksalni puls, tahikardija

atropin iv, monitoring EKG, ukoliko je potrebno privremeni ili stalni pacemaker

lidokainom iv, DS - šokom

dilatiraju epikardijajlne krvne sudove, redukuju venski priliv

jak bol u grudima koji traje duže od 30 min. Praćen EKG promenama (elevacija ili depresija ST segmenta) povišena vrednost serumskih enzima

ST denivelacija 1-2 mm ili ST elevacija

iskašljavanje bilo koje količine krvi

plućnom embolijom, anginom pektoris i akutnim infarktom miokarda

hronična respiracijska insuficijencija

kontinuirano u toku 24h

pogoršanje bolesti

beta agonisti primenjeni putem inhalacije

akutnog teškog napada

hipoksije mozga

eritem na licu u obliku leptira, produkcija imunih kompleksa u cirkulaciji, česti poliarteritisi

opstrukciju gornjih disajnih puteva

alergijskog rinitisa i polenske alergije

gubitak tečnosti gastrointestinalnim traktom, krvavljenje

kongestivna srčana insuficijencija, perikarditis

hiperkalijemija, hipervolemija

dijalizom/ultrafiltracijom

anamneznih podataka o toku bolesti i ehosonografskog nalaza

uremijski plućni edem

smanjena sinteza eritropoetina

manje od 15ml/min

ultrafiltraciju

hiperkalijemija

glomerulonefritisi, šećerna bolest, nefroangioskleroza

klirensa ureje i kreatinina

popuštanja srca i cerebrovaskularnog insulta

normalne funkcije bubrega i početne bubrežne insuficijencije

opstruktivnu insuficijenciju

efekta prekapilarnog sfinktera vas afferens

hemoglobin manji od 70 g/l

kateterizacije mokraćne bešike i jednog uretera

anemija zbog akutnog krvarenja

povišen je urobilinogen u urinu, povišeno je serumsko gvožđe

koncentracijom faktora VIII ili krioprecipitatom

transfuzijom plazme

aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena

vreme krvarenja

heparinom

trombocitopeniji i u von Willebrandovoj bolesti

steroidima

Page 44: urgentna stanja

plazmom ili koncentratom faktora IX

transfuzijom plazme, vitaminom K

doživotno

kod krvarenja sa hemoragijskim šokom

proliv

priraslice, maligne strikture kolona, hernije trbušnog zida

smanjenjem proteina u ishrani

hidroaerične senke

višestruko povišena amilaza

akutna komplikacija ulceroznog kolitisa

paracetamol

levo ilijačno

juvenilna polipoza, Mekelov divertikulum

divertikuloza kolona, angiodisplazija creva

antibiotske terapije

jeziku

pirazolonskim preparatima

feohromocitom, Cushingova bolest, primarni aldosteronizam

S1, Q3, T3 sa negativnim T u V1-V6 i ponekada blok desne grane Hisa

hroničnom pankreatitisu

ortopnea, paroksizmalna noćna dispnea

paroksizmalna hipertenzija

Chvostekov, Trousseauov, Erbov

kalcijum

prvo hidrokortizon iv, a potom levotiroksin

hiponatremija sa hiperkalijemijom

kratkodelujući insulin

tahikardija, hipertermija, tremor, znojenje, strah

digitalis iv

0,5mg atropina

nije potrebno

inflamatorna (ulcerozni kolitis, M. Crohn) infektivna (TBC) ili maligna (karcinom, limfom) oboljenja tankog i debelog creva

Hb i HCT se ne menjaju u prva 3-4h, a u prvom satu broj trombocita raste

1h

mioglobina

Beta-blokatori, ACE inhibitori, antiagregacioni lekovi, statini

Killip-ove klasifikacije

nitrati intravenski, diuretici

ushodnoj aorti

oštar, cepajući i razdarajući bol u grudima i/ili leđima koji je najjači na početku

do dve nedelje

šum aortne insuficijencije

ushodna aorta, propagira se u luk, a često i dalje distalno

intravenski beta blokatori

dispnea

tahipnea (≥ 20 u minuti)

Page 45: urgentna stanja

≤ 25% bolesnika

povišen D-dimer (> 500 mcg/l)

fibrinolitička th + heparin

najmanje 6 meseci

široka

3 QRS kompleksa

potpuno nepravilan

imaju odlike uvrtanja oko zamišljene ose

u akutnom infarktu miokarda

lidokain

digitalis

Page 46: urgentna stanja

klinički sindrom koji karakterišu napadi bolova u grudnom košu izazvani prolaznom ili reverzibilnom ishemijom srčanog mišića

rana postinfarktna angina pektoris, insuficijencija leve komore, rupture slobodnog zida leve komore, rupture papilarnog mišića, rupture intraventrikularnog septuma, sistemske i plućne embolije, epistenokardični parikarditis

jak bol u grudima koji traje duže od 30 min. Praćen EKG promenama (elevacija ili depresija ST segmenta) povišena vrednost serumskih enzima

Page 47: urgentna stanja

inflamatorna (ulcerozni kolitis, M. Crohn) infektivna (TBC) ili maligna (karcinom, limfom) oboljenja tankog i debelog creva

Page 48: urgentna stanja

rana postinfarktna angina pektoris, insuficijencija leve komore, rupture slobodnog zida leve komore, rupture papilarnog mišića, rupture intraventrikularnog septuma, sistemske i plućne embolije, epistenokardični parikarditis

Page 49: urgentna stanja

Othematom se leči

Traumatska ruptura bubne opne tretira se

Najpouzdanija metoda za identifikaciju koštanih lezija temporalne kosti je

Otoantritis je

Terapija otogene paralize facijalisa kod akutnog otitisa

Terapija otogene paralize facijalisa kod hroničnog otitisa

Morbus Meniere je

Prelom nosnih kostiju nakon povrede, može se reponirati

Položaj bolesnika koji ima epistaksu treba da bude

Kada se odlučujemo za zadnju tamponadu

Hematom septuma se leči

Peritonzilarni apsces leči se antibioticima i

Osnovni cilj hirurškog lečenja frontobazilarnih povreda je

Prisustvo bistre tečnosti koja spontano curi iz nosa, kod frontobazilarnih povreda

Koji sinusi su najčešće zahvaćeni zapaljenskim procesom u dece

Koja je prva pomoć kod aspiracije voluminoznog stranog tela u dece

Konačna dijagnoza kod stranog tela traheobronhijalnog stabla postavlja se

Kod korozivnih povreda jednjaka prva pomoć je

Koja je najčešća komplikacija uzimanja kiseline

Ezofagoskopija kod korozivnih povreda jednjaka se radi

Commotio laryngis se može završiti letalno zbog

Prva pomoć kod otvorenih povreda larinksa je

Prvi znak širenja infekcije u prednji medijastinum predstavlja

Terapija dubokih flegmona vrata sastoji se u

Traheotomija se radi kod

Traheotomijom se obezbeđuje

Hirurška traheotomija izvodi se u nivou

Šta se preseca pri konikotomiji

Glavni simptom stranog tela u nosa dece je

Subglotični laringitis se leči

Page 50: urgentna stanja

incizijom

konzervativno antibioticima vazokonstriktivnim kapima i sterilnom štrajfnom u uvo

CT

akutna upala novorođenčeta i odojčeta

primena antibiotika uz paracentezu

primarno hirurška, timpanoplastika ili radikalna trepanacija

bolest membranoznog labirinta

prvih sedam dana

sedeći sa glavom nagnutom napred

kada bolesnik krvari na usta i pored korektne prednje tamponade

incizijom i fenestracijom

incizijom

prekidanje komunikacije spoljašnje sredine i endokranijuma

oštećenja integriteta dure

etmoidalni sinusi

pritisak rukom u predelu epigastrijuma (Hajmlihov manevar)

traheobronhoskopijom

kontraindikovano je davati antidot

oligurija i anurija

najčešće nakon četvrtog dana

nadražaja vagusa i simpatikusa

obezbediti disanje i privremenu hemostazu

ubrzan puls, crvenilo i otok kože koji se brzo spušta preko sternuma

hirurška drenaža apscesa i visoke doze antibiotika

kod respiratornih insuficijencija na nivou larinksa (by pass disanja)

premošćavanje prepreke u respiratornom putu u nivou larinksa

II-IV trahealnog prstena

krikotiroidna membrana

kortikosteroidima i antibioticima

Page 51: urgentna stanja

Kod bola u predelu oka ili okoline oka, ako je oftalmološki nalaz uredan, kao prvo

Diplopije pri pogledu na gore, posle kontuzije predela orbite ukazuju na

Prva pomoć kod povrede oka kaustičnom supstancom podrazumeva

Jak bol u oku sa naglim padom vida, kod zdrave osobe, hipermetropa, može ukazivat

Akutni gnojni konjuktivitis kod novorođenčeta starog 1-3 dana je urgentno stanje i

Kod penetrantne (probojne) povrede aklere postoji

Do kakvog oštećenja u oku dovodi ultraviolentno zračenje

Koja je najvažnija terapijska mera kod traumatske hifeme

Šta je Ophthalmia neonatorum

Šta obuhvata lečenje akutnog glaukoma

Ekstremno velike oči "Buftalmus" kod malog deteta zahteva neodložno ispitivanje

Palpacijom očne jabučice preko gorenje kapka možemo diferencirati

Anegdota "ne vidi ni pacijent ni doktor" u vezi standardnog oftalmološkog pregle

Povremeni bol u oku praćen duginim bojama oko izvora svetlosti zahteva neodložn

Mehaničkom silom nastao defekt epitela rožnjače treba tretirati na sledeći način

Zapaljenski otok kapaka sa protruzijom i smanjenjem pokretljivosti bulbusa, uz opš

Dejstvo ultravioletnih zraka na oči kod varioca praćeno je dramatičnom reakcijom (bo

Cover test (test pokrivanja) služi za blagovremeno otkrivanje poremećaja

Površno metalno strano telo rožnjače "špon" je često stanje i zahteva

Kod pacijenata sa sumnjom na povredu oka prvo treba

Najteža posledica penetrantne povrede oka je

Blagovremeni i adekvatni tretman daje najbolje šanse za vidnu restituciju kod

Kod sumnje na intrakranijalnu hipertenziju kao prvo treba

Nestručna i nehigijenska primena kontaktnih sočiva često je praćena stanjem za ur

Kod paralize facijalisa neophodna je hitna zaštita oka zbog

Arteficijalnu midrijazu treba oprezno primenjivati zbogt mogućih neželjenih efekat

Bol u oku i pad vida kod dugogodišnjeg dijabetičara ukazuje na

Najbolji način za očuvanje vida kod početne dijabetičke retinopatije je

Leukokorija kod novorođenčeta ili malog deteta zahteva neodložno ispitivanje a naj

Elektromagnetno zračenje vidljivog i intracrvenog dela spektra fokusirano na oko m

Page 52: urgentna stanja

pregled otorinolaringologa i neurologa

frakturu poda orbite

isprati oko bilo kojom neutralnom tečnošću, dati lokalni anestetik

akutnom glaukomu

gonoblenorrea neonatorum

duboka prednja očna komora

do oštećenja vežnjače i rožnjače i nastanka stanja poznatog pod imenom "ophthalmia electrica"

mirovanje

gnojno zapaljenje vežnjače kod novorođenčeta uzrokovano hlamidijama i gonokokom

miotike

kongenitalnog glaukoma

glaukom

retrobulbarni neuritis

angularni glaukom

lokalna primena antibiotika, zavoj i kontrola

flegmonu orbite

isključiti prisustvo stranog tela, lokalna terapija, kontrola

okulomotorne ravnoteže

vađenje stranog tela posebnim instrumentom pod mikroskopom, lokalna terapija, zavoj, kontrola

uzeti detaljnu anamnezu

bilateralni plastični uveitis

akutnog glaukoma

pregledati očno dno

ulkusa rožnjače

lagoftalmusa

hipermetropnih očiju

neovaskularni glaukom

blagovremena laserfotokoagulacija

"amaurotično mačje oko"

retinu i horoideu

Page 53: urgentna stanja

do oštećenja vežnjače i rožnjače i nastanka stanja poznatog pod imenom "ophthalmia electrica"

vađenje stranog tela posebnim instrumentom pod mikroskopom, lokalna terapija, zavoj, kontrola

Page 54: urgentna stanja

Pelveoperitonitis je

Prirodni odbrambeni sistem organizma žene protiv infekcije sačinjavaju

Faktori koji smanjuju odbrambeni sistem organizma žene protiv infekcije su

Pri nastanku pelveoperitonitisa infekcija se najčešće širi

Faktori rizika za pojavu pelveoperitonitisa su

Najčešći uzročnik infekcije danas je

Klasični klinički znaci akutnog pelveoperitonitisa su

Najpouzdaniji klinički znak akutnog pelveoperitonitisa je

Dijagnoza akutnog pelveoperitonitisa se postavlja

Akutni pelveoperitonitis se leči

Septički šok ima tri sukcesivne faze. To su

Šta najčešće dovodi do septičkog šoka

Temperatura kod septičkog šoka je

Najčešće do septičkog šoka dovode sledeće bakterije

Inicijalna terapija septičkog šoka se sastoji od

Najveća pomoć anesteziologa u uznapredovaloj fazi septičkog šoka je

Koagulopatija se najčešće javlja kod

Najvažniji laboratorijski parametri za dijagnozu DIK-a su

Normalna hemostaza zavisi od

Sveža smrznuta plazma sadrži

Koje je najčešće mesto nidacije kod ektopične trudnoće

Koji je najsigurniji dijagnostički postupak za utvrđivanje tubarne trudnoće

Etiologija trudnoćom indikovane hipertenzije je

Kontraindikovani antihipertenzivi tokom trudnoće su

Novorođenče majke sa dijabetesom je

Tokom trudnoće primena Aspirina je

Akutno pogoršanje hroničnog zapaljenja žučne kese u trudnoći može nastati kao

Koja je incidencija tromboze u trudnoći

Koji od navedenih simptoma ne pripada kliničkoj slici tromboze

Koja od navedenih metoda se ne koristi u dijagnostici tromboze

Koja je najčešća ozbiljna komplikacija tromboze

Koja je glavna terapija tromboze

Gojazna dijabetičarka, stara 65 godina, dolazi na pregled zbog krvnog pritiska

Ektopična trudnoća je

Koja je najčešća lokalizacija ektopične trudnoće

Pacijentkinja stara 25 godina, sa sekundarnom amenorejom, galaktorejom i bolom

Nidacija oplođene jajne ćelije u ampularnom delu jajovoda najčešće dovodi do

Nidacija oplođene jajne ćelije u istmičnom delu jajovoda najčešće dovodi do

Nidacija oplođene jajne ćelije u istmičnom delu grlića materice najčešće dovodi

Diferencijalna dijagnoza ektopičnog graviditeta podrazumeva

Terapija ektopičnog graviditeta je

Pacijentkinja stara 50 godina dolazi na pregled zbog intenzivnog i obilnog vagina

Krvavljenje kod parcijalne placente previje je najjače

Kod prevremenog odljubljivanja normalno usađene placente

Uteroplacentna apopleksija (Kuvelerov sindrom) predstavlja

Kada postoje znaci preteće rupture materice u porođaju porođaj je potrebno zavr

Page 55: urgentna stanja

Krvavljenje koje nastaje posle porođaja placente pri čemu je materica dobro kon

Krvavljenje kod placente previje počinje uvek

Ukoliko do jakog krvarenja dođe nbeposredno posle porođaja odmah treba uradit

Najčešći uzrok spontane rupture materice za vreme porođaja je

Krvarenje kod rupture sinus placente marginalis

Kod krvavljenja posle porođaja gde je materica dobro kontrahovana i čvrsta, a

Bol u maloj karlici možemo okvalifikovati kao

Akutni bol u maloj karlici može se kvalifikovati kao

U diferencijalno dijagnostičkom razmatranju akutnog bola u maloj karlici, oboljen

Torzija (uvrtanje) najčešće se događa kod

Vodeća simptomatologija torzije (uvrtanja) na genitalnim organima je

Dijagnoza torzije (uvrtanja) tumora ili adneksa u maloj karlici uspostavlja se na

Postupak nakon dijagnoze torzije u adneksalnom prostoru je

Do iznenadnog krvarenja kod pacijentkinje sa uvećanom matericom u postmenop

Prilikom pregleda spekulumom kontaktno krvarenje se javlja najčešće kod mali

U sklopu dijagnostike akutnog abdomena izazvanog degeneracijom mioma posto

Hitne mere u sklopu terapije kod vaginalnog krvarenja izazvanog malignim tum

Terapija akutnog apendicitisa u trudnoći je

Adneksalni tumori za vreme trudnoće mogu se torkvirati

Septički šok u ginekologiji najčešće nastaje posle

Intraoperativne povrede uretera najčešće nastaju tokom

Lezije uretera kod ginekoloških operacija najčešće nastaju

Najčešći prethodnik plućne embolije je

Diseminovana intravaskularna koagulacija se najčešće javlja

Najčešći znaci plućne okluzije embolusom su

Pojava septičnog stanja tokom trudnoće najčešće je uslovljena

Najčešći izazivači septičnog stanja su

Septični šok se može manifestovati krzo

Lečenje srpstičnog šoka podrazumeva i primenu antibiotske terapije

Cilje lečenja septičnog šoka je

Osnovni patogeni mehanizam u nastanku sindroma ovarijalne hiperstimulacije je

Način prevencije sindroma ovarijalne hiperstimulacije

Ultrazvučna predikcija sindroma ovarijalne hiperstimulacije

Tretman teškog oblika sindroma ovarijalne hiperstimulacije

Povrede genitalnih organa žene su najčešće na

Slučajne traumatske povrede genitalnih organa najčešće su kod

Kod intrauterinih intervencija sa ciljem da se izvrši abortus najčešće može doći

Poerforacija tela materice najčešće nastaje

Najčešći razlog juvenilne metroragije je

Juvenilna metroragija se u najvećem broju slučajeva leči

Da li krvarenje u adolescentnom periodu može biti vezano za komplikacije trudn

Atrezija himena dovodi do

Simptomi rupture ciste jajnika su

Koji su najčešći klinički znaci torzije adneksalnih tumora

Koji su klinički znaci nekroze mioma

Koji su znaci ektopičnog graviditeta

Page 56: urgentna stanja

Akutni abdomen izazvan rupturom gravidne materice zahteva

Ruptuiru gravidne materice u terminu diferencijalno dijagnostički najteže je razli

Torkvacija adneksa u trudnoći zahteva primenu

Difuzni peritonitis posle carskog reza leči se

Simptomi i znaci difuznog peritonitisa posle carskog reza najčešće se ispoljavaju

Page 57: urgentna stanja

zapaljenje parijetalnog i visceralnog peritoneuma koji oblažu zid i pokrivaju organe male karlice

vulva, vagina, grlić i materica zajedno

starost, menses i puerperijum

ascedentno

prethodna infekcija u maloj karlici, veliki broj seksualnih partnera

chlamydia trachomatis

bol i osetljivost u donjem delu stomaka i povišena telesna temperatura

bol u donjem delu abdomena

anamnezom, kliničkim pregledom i laboratorijskim analizama

antibioticima

topla faza, hladna faza, faza ireverzibilnog šoka

kriminalni pobačaj

povišena u prvoj a u subnormalna u drugoj i trećoj fazi

koliformne bakterije koje stvaraju endotoksin

davanja dva ili više antibiotika bez bakteriološke potvrde o osetljivosti

merenje centralnog venskog pritiska

prevremenog odljubljivanja posteljice

fibrin degradirajući produkti

ravnoteže koagulacionog i fibrinolitičkog sistema

sve prokoagulanse sem trombocita

jajovod

laparoskopija

nepoznata

ACE inhibitori

zavisi od glikoregulacije tokom trudnoće

samo povremeno uz savet ginekologa

sve zajedno (prekomernog prirasta telesne mase + metaboličkih promena + kompresije progresivno rastuće materice + endokrinih promena)

5 puta veća u poređenju sa negravidnim ženama iste starosne dobi

krvarenje

gasne analize

embolija pluća

heparin

karcinomu endometrijuma

nidacija oplođene jajne ćelije van tipičnog mesta

ampularni deo jajovoda

ginekološki i ultrazvučni pregled, određivanje nivoa beta-hCG, prolaktina i broja leukocita u krvi

tubarnog abortusa

rupture jajovoda

profuznog krvarenja zbog lezije r. cervicalis arteriae uterinae

rupturu ciste jajnika, torziju adneksalnih tumora, abortus, appendicitis i pseudocyesis

u zavisnosti od lokalizacije i kliničkog stanja pacijentkinje konzervativna ili operativna

perzistenstnom folikulu u perimenopauzi

u porođaju kada započnu porođajni trudovi a plodovi ovojci su celi

dolazi do stvaranja retroplacentarnog hematoma

najteži oblik prevremenog odljubljivanja normalno usađene placente

hitnim carskim rezom

Page 58: urgentna stanja

iz rascepa na grliću materice

pre prskanja plodovih ovojaka

ručnu reviziju materične duplje

sužena karlica

je najjače tokom porođaja

krvarenje zbog koagulopatije

akutni, hroničan i ciklični

akutni propagirajući i količni

komplikacije trudnoće, akutne infekcije i poremećaji na adneksama

dermoidne ciste

akutni propagirajući bol, često intermitentnog karaktera sa znacima nadražaja pelvičnog peritoneuma uz odgovor autonomnog nervnog sistema (muka, gađenje, povraćanje)

anamneze, simptomatologije, ginekološkog nalaza brzorastuće adneksalne mase, sonografske konstatacije odsutnosti venskog protoka u adneksalnoj masi

hirurški tretman (laparatomija ili laparaskopija) zavisno od porekla i osobina tumora

malignih tumora grlića ili tela materice

grlića materice

ultrasonografski nalaz pokazuje miom sa sekundarnim promenama

klemovanje cervikalnih grana arterije uterine

hirurška

mogu se torkvirati bez obzira na gestacijsku starost

operacije tubo-ovarijalnog ili pelvičnog apscesa

radikalne histerektomije

u distalnoj trećini

tromboza ilijačnih ili femoralnih vena

posle teških i velikih operativnih zahvata, praćenih krvarenjem

tahipneja i tahikardija

septičnim abortusom

polimikrobne gram negativne bakterije

tri faze

kombinovanom primenom antibiotika

brzo uspostavljanje tkivne perfuzije uz antibiotsku terapiju

prelazak intravaskularne tečnosti u ekstravaskularni prostor

selekcija pacijentkinja

prisustvo velikog broja imaturnih folikula

obavezna hospitalizacija i odgovarajuća reanimacija

spoljašnjim genitalijama

perforacije tela materice

perforacije tela materice

tokom dilatiranja cervikalnog kanala

anovulacija

hormonskom terapijom (estrogen + gestagen)

može, vezano za poremećaje prvog, drugog i trećeg trimestra graviditeta

hematokolposa i hematometre

bol u abdomenu, pad pritiska, ubrzanje pulsa

peritonealni nadražaj, defans

temperatura, leukocitoza, kolike

bol, amenoreja, vaginalno krvarenje, "Krik Duglasa"

Page 59: urgentna stanja

hitnu laparatomiju

abrupcije placente

laparatomije i eventualno adneksektomije

histerektomijom sa lavažom i drenažom trbušne duplje

od 4-og do 7-og dana

Page 60: urgentna stanja

zapaljenje parijetalnog i visceralnog peritoneuma koji oblažu zid i pokrivaju organe male karlice

sve zajedno (prekomernog prirasta telesne mase + metaboličkih promena + kompresije progresivno rastuće materice + endokrinih promena)

ginekološki i ultrazvučni pregled, određivanje nivoa beta-hCG, prolaktina i broja leukocita u krvi

Page 61: urgentna stanja

akutni propagirajući bol, često intermitentnog karaktera sa znacima nadražaja pelvičnog peritoneuma uz odgovor autonomnog nervnog sistema (muka, gađenje, povraćanje)

anamneze, simptomatologije, ginekološkog nalaza brzorastuće adneksalne mase, sonografske konstatacije odsutnosti venskog protoka u adneksalnoj masi