Top Banner
SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ Konference „Paliativní medicína“ Krajská zdravotní, a.s. a Hospic Sv. Štěpána Ústí n.L. 8.4.2010 MUDr. Eva Kalvínská FN v Motole a Sekce spirituální péče Společnosti lékařské etiky ČLS JEP
37

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Mar 18, 2016

Download

Documents

e_d_n_a

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ. Konference „Paliativní medicína“ Krajská zdravotní, a.s. a Hospic Sv. Štěpána Ústí n.L. 8.4.2010 MUDr. Eva Kalvínská FN v Motole a Sekce spirituální péče Společnosti lékařské etiky ČLS JEP. O čem budu hovořit. Úvod Stanoviska WHO Spiritualita - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Konference „Paliativní medicína“Krajská zdravotní, a.s. a Hospic Sv. Štěpána

Ústí n.L. 8.4.2010MUDr. Eva Kalvínská

FN v Motole a Sekce spirituální péče

Společnosti lékařské etiky ČLS JEP

Page 2: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

• Úvod• Stanoviska WHO• Spiritualita• Spirituální péče• Proč ji poskytovat• Kdo by ji měl poskytovat• Rozpoznávání duchovních potřeb• Dokumenty, ze kterých můžeme vycházet • Situace v ČR• Situace ve FN v Motole• Cesty ke zlepšení situace• Závěr

O čem budu hovořit

Page 3: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Situace v zahraničí• lékaři i sestry se zabývají - spiritualitou pacienta i jeho blízkých - jaký vliv může mít na příčinu a průběh

onemocnění i stanovení terapie- kdo je odpovědný za poskytování této péče

pacientům i jejich příbuzným atd.• uvědomují si, že by se zdravotní péče neměla

omezovat pouze na léčení biologické patologie chemickými či fyzikálními postupy

Page 4: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

WHO – kvalita života

1. fyzické zdraví2. psychické zdraví3. míra nezávislosti 4. sociální vztahy5. prostředí6. spiritualita/religiozita/osobní

přesvědčení

Zdroj: (WHOQOL-100), 1995

Page 5: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Prohlášení WHO z roku 1998 „Až donedávna postupovaly medicínské profese

většinou podle modelu, který se snaží léčit pacienta tím, že se zaměřuje na léky a chirurgické postupy, a přisuzuje menší důležitost víře a naději v uzdravení, v lékaře samotného a ve vztah lékař - pacient.

Tento redukcionistický či mechanistický pohled na pacienty již není dále udržitelný. Pacienti i lékaři si začínají uvědomovat význam víry, naděje i soucitu v procesu uzdravování.“  

Page 6: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Spiritualita

• mezinárodní konference o spiritualitě - Praha 2007 (ČMPS a KTF)

• 70 přednášejících ze 4 kontinentů ze 30 zemí

• všeobecná definice spirituality neexistuje, protože je to jedinečná kvalita každého člověka

Page 7: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

World Health Organisation Statement 1990:

Spirituální aspekty péče o pacienty jsou takové stránky lidského života, které se nějakým způsobem vztahují k zážitkům, přesahujícím smyslový fenomén. Nejsou stejné jako náboženské prožitky, ačkoli pro mnoho lidí je náboženství vyjádřením jejich spirituality. Na spirituální rozměr lidského života můžeme nahlížet jako na něco, co propojuje fyzické, psychologické a sociální složky života jedince. Často se spiritualita chápe jako zabývání se smyslem a účelem života a pro lidi na sklonku života je běžně spojována s potřebou odpuštění, usmíření a potvrzením jejich hodnoty a užitečnosti.

Zdroj: http://whqlibdoc.who.int//WHO_TRS_804.pdf

Page 8: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Nursing Concepts for Health Promotion

Spiritualita je hodnota, která přesahuje náboženské začlenění, jež usiluje o inspiraci, úctu, respekt, smysl a účel, dokonce i u těch, kteří nevěří v Boha. Spirituální rozměr se pokouší o to být v harmonii s univerzem, snaží se odpovídat na otázky ohledně nekonečnosti a dostává se do popředí především v obdobích emočního stresu, fyzické i duševní nemoci, bolestné ztráty, či úmrtí.

zdroj: R. Murray and J. Zenter, 1989

Page 9: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozlišení mezi spiritualitou a religiozitou

Zdroj: Koenig a spol, Handbook of Religion and Health, 2001

Page 10: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Spirituální péče

• zde součást ošetřovatelské péče - tudíž většinou neznamená totéž co péče náboženská, i když ji zatím poskytují duchovní z jednotlivých církví

(ti by měli by mít specifické vzdělání i praxi a měli by být otevřeni všem lidem bez ohledu na jejich vyznání)

• v ČR se dosud setkáváme s velkým počtem zdravotníků i teologů, kteří se domnívají, že spirituální péče ve zdravotnictví náleží především lidem religiózním

Page 11: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Definice spirituální péčeNemoc a umírání vedou k naléhavějšímu kladení otázek o smysluplnosti života, platnosti hodnot a důvěry v tyto hodnoty.

Spirituální péče se týká člověka jako celistvé bytosti.

Nabízí možnost pomoci porozumět příběhu života, lidsky důstojně zvládat obtížnou situaci a objevovat hodnoty, kterým je možno důvěřovat v další fázi existence.

Zahrnuje psychologické, sociální a duchovní aspekty.

Může obsahovat specifické náboženské prvky, přiměřené zvyklostem klientů.

zdroj: Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP 2006, nyní

Sekce spirituální péče

Page 12: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Proč poskytovat spirituální péči • každý člověk hledá smysl života (Puchalski, 2006)

• spiritualita patří v životě člověka k nejvyššímu smyslu a cíli a má klinickou důležitost především v situacích, kdy pacienti prožívají utrpení z vážné nemoci nebo umírají, i při rozhodování o léčbě (Puchalski a spol,2000)

• je obecným lidským jevem (Culliford, 2002)

• hluboké spirituální přesvědčení a duchovní potřeby může mít každý člověk, i nereligiózní

(Speck, 2004); spiritualita může, ale nemusí být konfesní

Page 13: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Proč poskytovat spirituální péči

Psychosomatika (PS)

Existenciální otázky (EO)

Page 14: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Proč poskytovat spirituální péčiÚdaje z posledního sčítání lidu v r. 2001

V ČR je asi 5% praktikujících obyvatel z počtu celkem

25 - 30% registrovaných v církvích.

Z toho vyplývá, že převážná většina našich pacientů - 70% populace, i více - registrována v církvích není,

nicméně duchovní podporu v určitých chvílích svého života může potřebovat

Zdroj: www.ekumenickarada.cz

Page 15: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Proč poskytovat spirituální péči• v době zdravotní krize mívají pacienti obavy z

toho, co je čeká a často začínají hledat odpovědi na otázky, ze kterých mají strach

• strach potom může působit coby trvalý stresor, jenž může ovlivňovat jejich obranyschopnost, hojení organismu, ale i kvalitu umírání (Tausk, Elenkov, Moynihan, 2008)

• pro pacienty v nemocnici je důležitá přítomnost

někoho, kdo by je provázel v období těžké nemoci, event. umírání, pokud si to přejí

Page 16: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Z čeho lidé mívají strach:

• z bolesti• z nejisté budoucnosti• z ohrožených vztahů• ze závislosti na druhých• ze ztráty důstojnosti• z utrpení• z umírání

apod.

Page 17: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Lékař Viktor E. Frankl• každý člověk duchovní rozměr má a každý člověk, je-

li lidsky a profesně zralý, může druhému člověku v této „lidské“ duchovní oblasti pomoci

• logoterapie (logos zde značí smysl) terapeutický přístup, zaměřený na duchovní stránku

lidské existence

• s otázkami ohledně „vztahu k veličině“, která člověka přesahuje nebo k “víře v tuto veličinu“ někdy nazývané Bůh, týkající se nejniternějších hlubin člověka, oproti tomu mohou pomoci s  dobře připravení duchovní

Page 18: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vazby mezi stránkami lidského života TĚLESNÁ, SOMATICKÁ, „HMOTNÁ“

DUŠEVNÍ, PSYCHICKÁ,„PROŽITKOVÁ“

DUCHOVNÍ, SPIRITUÁLNÍ,„TRANSCENDENTNÍ“

PSOM „NOÚS“

PSOM = PSYCHOSOMATICKÁ + SOMATOPSYCHICKÁ

NOÚS = NO(ET)ICKÁ, „LIDSKY DUCHOVNÍ“

Zdroj: doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. dle P.T. P.Wonga

Page 19: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Kdo by měl poskytovat spirituální péči

• měl by být odborně i lidsky připraven

• jeho přístup k pacientovi by měl být – citlivý ke stavu pacienta– vždy s respektem k přesvědčení pacienta– k jeho chápání světa – a současnému emocionálnímu stavu

SPIRITUÁLNÍ PÉČE MUSÍ NAPLŇOVAT DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTA, NIKOLI POSKYTOVATELE.

Page 20: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Diskuse o poskytovatelích spirituální péče

• nemocniční (hospicoví) duchovní – sami mají zázemí v církvích, ale byli by školeni v provázení i nereligiózních lidí; nicméně část populace je dosud nepřijímá

• krizoví spirituální pracovníci – nemusí mít církevní zázemí; pro část sekulární populace by mohli být přijatelnější, provázeli by pacienty existenciálními otázkami, nikoli teologickými

úzce by spolupracovali - tak, jak je běžné v zahraničí

Page 21: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozpoznávání duchovních potřeb pacientů

Zdravotníci (spirituální anamnéza)

Spolupráce zdravotníků a specialistů

Page 22: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Spirituální anamnézaV USA je již několik let je uzákoněn požadavek, že se lékař musí při příjmu do nemocnice zeptat na pacientovy duchovní potřeby, tj. co může nemocnice či hospic pro pacienta z tohoto pohledu během hospitalizace učinit. V mnohých nemocnicích a hospicích je léta používána spirituální anamnéza (Puchalski).

V UK a jiných evropských zemích v současné době připravují spirituální anamnézu pro nemocnice a hospice; někde i pro ambulantní lékaře.

Page 23: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Dokumenty, podporující spirituální péči ve zdravotnictví

• Požadavky WHO na hodnocení kvality života• Mezinárodní akreditační standardy pro

nemocnice• Charta práv a svobod starších občanů• Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999

„O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících“ („Charta práv umírajících“)

Page 24: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Současná situace v ČR• zdravotníci se teprve začínají učit rozpoznávat

duchovní potřeby svých pacientů• zdravotníci většinou nemají dost času reagovat

na jejich duchovní potřeby• mnoho pacientů v naší sekulární společnosti o

provázení v nemoci stojí, ale není připraveno spolupracovat s duchovními; krizoví spirituální pracovníci ještě nejsou integrováni do modelu zdravotnictví

• v církvích je dosud málo duchovních, kteří by mohli a chtěli poskytovat spirituální péči v nemocnicích

Page 25: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Poskytovatelé spirituální péče v českých nemocnicích

• nemocniční duchovní - zaměstnanci nemocnic: Nové Město n.M., Praha, Teplice, Hodonín

• pastorační asistenti/ky (Havířov, Třinec, Český Těšín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Brno, Praha, Beřkovice, Olomouc, Teplice, Luže…) - zaměstnanci církví, kteří působí na základě dohody mezi církví a nemocnicí

• nemocniční kaplani dle církevního práva (Brno, Praha, Hradec Králové) zaměstnanci církví - jejich služba se týká převážně - i když ne výlučně - členů katolické církve

• nemocniční vojenský kaplan v ÚVN v Praze

Page 26: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Situace ve FN v Motole

• vycházíme ze zkušenosti, že každý člověk hledá smysl života, má spirituální rozměr a své duchovní potřeby, které může potřebovat ošetřit, zvláště v období vážné nemoci nebo umírání, bez ohledu na své názorové přesvědčení

• integrovali jsme spirituální péči do péče ošetřovatelské, abychom poskytli komplexní nemocniční péči tak, jak je obvyklé  zahraničích nemocnicích všem pacientům, kteří si to přejí

Page 27: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Situace ve FN v MotoleV listopadu 2007 byl otevřen Prostor ticha

Page 28: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Situace ve FN v MotoleVyužití Prostoru ticha

• návštěvy pacientů, příbuzných a personálu• setkávání rodinných příslušníků• rozhovory nad Biblí• bohoslužby a pobožnosti různých církví• setkávání pacientů stejného onemocnění• plán – koncerty• setkávání s duchovními (v pracovně)

Page 29: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Situace ve FN v Motole Vzdělávání • během roku 2008 proběhlo za podpory MZČR

pět vzdělávacích seminářů pro zdravotnický personál o spirituální péči, pořádaný společně psychologem, lékařem-psychoterapeutem a teologem, abychom ukázali více úhlů pohledu na tuto problematiku

• tým nemocničních duchovních s koordinátorkou průběžně edukuje personál na odděleních

Page 30: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Situace ve FN v Motole

Pracovní místa nemocničních duchovních• v březnu 2008 ředitel nemocnice za podpory náměstkyně

pro ošetřovatelskou péči uvolnil 1 pracovní úvazek pro nemocničního duchovního – rozděleno mezi tři interní pracovníky

• vybráno sedm oddělení, kam pravidelně docházejí během pracovních dní (Interna, Plicní, Neurologie, LDN, Radioterapie, Transplantační jednotka plic a Spinální jednotka ); na ostatní oddělení a o víkendech po zavolání

• od září 2008 průběžně navazována spolupráce s dalšími externími pracovníky, placenými církvemi

• od října 2009 zřízen druhý pracovní úvazek nemocničního duchovního – t.č. rozděleno mezi pět interních pracovníků

Page 31: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Situace ve FN v Motole Počet klientů, kterým byla poskytnuta péče

interními pracovníky od 4/08 do 9/09, v rámci jednoho pracovního místa

• 3010 konzultací• 1520 klientů - z toho: - 1445 pacientů

- 198 příbuzných - 367 zaměstnanců

v naprosté většině se nejednalo o členy církví

Page 32: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Cesty ke zlepšení situace 1. Zajistit informovanost lékařů, sester a ostatních

zdravotníků o smyslu, náplni a provádění spirituální péče v nemocnicích v rámci pregraduálního i postgraduálního studia.

2. Odborná příprava krizových spirituálních pracovníků a nemocničních duchovních, kteří mají spirituální pomoc profesionálně poskytovat a organizovat a budou součástí týmů zdravotnických zařízení

3. Bylo by třeba vyvolat legislativní změny, které by umožnily zařazení pracovníků poskytujících spirituální pomoc mezi personál zdravotnických zařízení tak, aby byli uznanou součástí týmu pečujícího o vážně nemocné osoby.

Kalvínská, Opatrný 2007

Page 33: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Cesty ke zlepšení situace 4. Informovat veřejnost o možnostech poskytování

spirituální péče ve zdravotnictví

5. Zohlednit etické a duchovní aspekty v rámci péče o umírající a zemřelé ve zdravotnických zařízeních i o jejich rodiny.

6. Příprava programů zajišťujících duchovní podporu ošetřujícímu personálu v nemocnicích

Kalvínská, Opatrný 2007

Page 34: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Sekce spirituální péče Společnosti lékařské etiky ČLS JEP

• založena jako Sekce krizové asistence (2005)

• členové: teologové, psychologové, lékaři, zdravotní sestry a sympatizující

• z různých denominací i nezařazení v církvi

• cíl: především podporovat rozvoj péče o spirituální potřeby pacientů, jejich blízkých i personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních

kontakt: jep.cls.cz

Page 35: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Spirituální péče by měla přispět k

• lepší pohodě pacientů v nemocnicích i hospicích

• zajištění důstojnosti pacientů během nemoci i umírání

• důstojnému zacházení s ostatky nemocného po smrti

• důstojnému a citlivému přístupu k jeho blízkým v průběhu nemoci i po smrti pacienta

• oddálení syndromu vyhoření personálu• zlepšení celkové atmosféry v nemocnici či v hospici

Page 36: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Závěr• praxe potvrdila, že začlenění spirituální péče do

ošetřovatelské péče je prospěšné pacientům, jejich blízkým i personálu bez ohledu na jejich přesvědčení

• zejména v hospicích a na odděleních nemocnic, kde jsou pacienti hospitalizováni pro závažná a život ohrožující onemocnění a kde dochází častěji k úmrtím

• všude tam, kde je personál opakovaně vystavován náročným emočně vypjatým situacím (jakým bývá utrpení pacientů i jejich rodin i proces umírání), což u některých může vyvolávat pocit bezmoci a z toho pramenící frustraci nebo syndrom vyhoření

Page 37: SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

[email protected]: 224431047mobil: 737237547

Děkuji Vám za pozornost

MUDr. Eva Kalvínská FNM V Úvalu 84 150 06 Praha 5