Top Banner
Problematika Problematika zdravotnictví zdravotnictví osnova: osnova: základní pojmy základní pojmy faktory ovlivňující faktory ovlivňující zdravotní stav zdravotní stav zdravotní systémy zdravotní systémy situace v ČR situace v ČR
30

Problematika zdravotnictví

Jan 13, 2016

Download

Documents

aneko

Problematika zdravotnictví. osnova: základní pojmy faktory ovlivňující zdravotní stav zdravotní systémy situace v ČR. zdraví : základní lidská hodnota různé definice : WHO - „…zdraví je stav plné fyzické, psychické a sociální pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“ - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Problematika zdravotnictví

Problematika Problematika zdravotnictvízdravotnictví

osnova:osnova:►základní pojmyzákladní pojmy►faktory ovlivňující zdravotní stavfaktory ovlivňující zdravotní stav►zdravotní systémyzdravotní systémy►situace v ČRsituace v ČR

Page 2: Problematika zdravotnictví

zdraví :zdraví : základní lidská hodnota základní lidská hodnota různé různé definicedefinice: WHO - „…zdraví je stav plné : WHO - „…zdraví je stav plné fyzické, psychické a sociální pohody a nikoli fyzické, psychické a sociální pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“právo na zdraví:právo na zdraví: garantovaný přístup ke garantovaný přístup ke zdravotnickým službámzdravotnickým službám►liberální přístupliberální přístup - jedinec získá pouze - jedinec získá pouze takovou zdravotní péči, na kterou mátakovou zdravotní péči, na kterou má►rovnostářský přístuprovnostářský přístup - každý získá co - každý získá co nejlepší možnou úroveň péče bez ohledu na nejlepší možnou úroveň péče bez ohledu na důchodovou situaci - ALE není to právo důchodovou situaci - ALE není to právo neomezené – garantovaná péčeneomezené – garantovaná péče

požadavky rovnosti dle WHO - požadavky rovnosti dle WHO - stejný stejný přístup ke zdravotní péči při stejné přístup ke zdravotní péči při stejné potřebě, stejná kvalita péče pro potřebě, stejná kvalita péče pro všechny při stejné potřeběvšechny při stejné potřebě

Page 3: Problematika zdravotnictví

ekonomie zdravotnictví -ekonomie zdravotnictví - 50.léta 20.století 50.léta 20.století (Feldstein, Grosmann, Arrow…)(Feldstein, Grosmann, Arrow…)

mikroekonomická disciplina :mikroekonomická disciplina :1)1) analyzuje chování ekonomických subjektů v analyzuje chování ekonomických subjektů v

souvislosti s poskytováním a užíváním souvislosti s poskytováním a užíváním zdravotnických služebzdravotnických služeb

2)2) definuje charakteristiky zdravotnického trhu ….definuje charakteristiky zdravotnického trhu ….

námitky proti aplikacinámitky proti aplikaci : : eetické námitky - tické námitky - zdraví je významná hodnota, zdraví je významná hodnota,

nelze posuzovat ekonomickými kritérii (cena, nelze posuzovat ekonomickými kritérii (cena, náklady..)náklady..)

ttechnické námitkyechnické námitky - nemožnost definovat výstup - nemožnost definovat výstup (zdraví je obtížně měřitelné, neplatí vztah mezi (zdraví je obtížně měřitelné, neplatí vztah mezi objemem zdravotnických služeb a zlepšením objemem zdravotnických služeb a zlepšením zdraví )zdraví )

Page 4: Problematika zdravotnictví

Důvody „státní“ účasti ve Důvody „státní“ účasti ve zdravotnictvízdravotnictví

►mimoekonomické důvodymimoekonomické důvody

►ekonomické důvodyekonomické důvody – – mikroekonomická tržní selhání:mikroekonomická tržní selhání:

externality (očkování, epidemiologická externality (očkování, epidemiologická vyšetření…)vyšetření…)

veřejné statky (smíšené)veřejné statky (smíšené) statky pod ochranou (preventivní statky pod ochranou (preventivní

prohlídky, očkování, prenatální prohlídky, očkování, prenatální ošetření…)ošetření…)

Page 5: Problematika zdravotnictví

standardní konkurenční

trhy

trh ve zdravotnictví

velké množství

prodávajících

omezený počet

poskytovatelů

maximalizace zisku absence ziskového

motivu

homogenní komodity heterogenní

komodity

dobře informovaní

kupující

neinformovaní

kupující

(informační

asymetrie)

přímé platby spotřebitelů obvykle úhrada

pouze části nákladů

přímo

Page 6: Problematika zdravotnictví

problematika určení „velikosti“ státní problematika určení „velikosti“ státní regulaceregulace

závisí na způsobu financování zdravotnictví tzn.závisí na způsobu financování zdravotnictví tzn. 1.kolik a jak (mechanismus) budou vybírány 1.kolik a jak (mechanismus) budou vybírány

prostředky na zdravotní péči prostředky na zdravotní péči 2. jakým způsobem budou prostředky 2. jakým způsobem budou prostředky

rozdělovány poskytovatelům zdravotní péče rozdělovány poskytovatelům zdravotní péče

OtázkyOtázky::► má stát regulovat počet a typ zdravotnických má stát regulovat počet a typ zdravotnických

zařízení? zařízení? ► má stát regulovat počet a rozmístění lékařů? má stát regulovat počet a rozmístění lékařů? ► má stát prostřednictvím např. daňového má stát prostřednictvím např. daňového

systému ovlivňovat životní styl občanů? (nižší systému ovlivňovat životní styl občanů? (nižší daně na určité potraviny…)daně na určité potraviny…)

► jak se má „trestat“ poškozování zdraví?jak se má „trestat“ poškozování zdraví?

Page 7: Problematika zdravotnictví
Page 8: Problematika zdravotnictví
Page 9: Problematika zdravotnictví

Faktory ovlivňující výdaje na Faktory ovlivňující výdaje na zdravotnictvízdravotnictví

►stárnutí obyvatelstva stárnutí obyvatelstva ►charakter zdravotnických služeb charakter zdravotnických služeb

(smíšené veřejné statky)(smíšené veřejné statky)►počet, kvalita pracovníků ve počet, kvalita pracovníků ve

zdravotnictví - mzdy (Baumolův zákon), zdravotnictví - mzdy (Baumolův zákon), ►množství poskytovatelů zdravotnických množství poskytovatelů zdravotnických

služeb (informační asymetrie - efekt služeb (informační asymetrie - efekt poptávky indukované nabídkou)poptávky indukované nabídkou)

► technický pokrok a inovace, nové technický pokrok a inovace, nové léčebné postupy, nové léky (dle léčebné postupy, nové léky (dle některých autorů váha 60% )některých autorů váha 60% )

►očekávání veřejnostiočekávání veřejnosti

Page 10: Problematika zdravotnictví

Faktory ovlivňující zdravotní stavFaktory ovlivňující zdravotní stav► genetický základ (faktory vnitřního genetický základ (faktory vnitřního

prostředí)prostředí)► faktory vnějšího prostředí faktory vnějšího prostředí - životní prostředíživotní prostředí- způsob života (stravovací zvyklosti, způsob života (stravovací zvyklosti,

návykové látky, pohyb……)návykové látky, pohyb……)- zdravotní péče (množství zdravotnických zdravotní péče (množství zdravotnických

zařízení, struktura, vybavenost, počet a zařízení, struktura, vybavenost, počet a kvalita zdravotnického personálu, způsob kvalita zdravotnického personálu, způsob financování ….)financování ….)

Page 11: Problematika zdravotnictví

Zdravotní systémyZdravotní systémy

I.dle převažujícího způsobu financování I.dle převažujícího způsobu financování

a) přímé financování a) přímé financování

b) nepřímé financováníb) nepřímé financování

Page 12: Problematika zdravotnictví

Finanční propojeníFinanční propojení

1.1. pacient – zprostředkovatel pacient – zprostředkovateldaně – povinné, neúčelové (např.VB – součást daně – povinné, neúčelové (např.VB – součást daňové kvóty - jednoduché)daňové kvóty - jednoduché)zdravotní pojištění – není funkcí stavu pojištěné zdravotní pojištění – není funkcí stavu pojištěné osoby, obvykle – povinné, jednotné, různý osoby, obvykle – povinné, jednotné, různý vyměřovací základ, účast zaměstnance, vyměřovací základ, účast zaměstnance, zaměstnavatele, státu (př.SRN, ČR)zaměstnavatele, státu (př.SRN, ČR)

2.2. zprostředkovatel – zdravotnické zprostředkovatel – zdravotnické zařízenízařízeníurčité rozdíly dle typu zařízení – lůžková zařízeníurčité rozdíly dle typu zařízení – lůžková zařízeníambulantní zařízeníambulantní zařízení

Page 13: Problematika zdravotnictví

► Platba za ošetřovací denPlatba za ošetřovací den –– fixní paušální částka, –– fixní paušální částka, charakteristika:charakteristika: prodlužování doby pacienta prodlužování doby pacienta

v nemocnicích, poskytování méně nákladných služebv nemocnicích, poskytování méně nákladných služeb

► Platba za výkonPlatba za výkon– platba za každou jednotlivou – platba za každou jednotlivou službu, službu, problémproblém:růst výkonů!!! , někdy i výkonů, :růst výkonů!!! , někdy i výkonů, které mohou škodit (opakované vyšetření které mohou škodit (opakované vyšetření rentgenem..)rentgenem..)

► Platba za případPlatba za případ– platba za určitý objem výkonů, – platba za určitý objem výkonů, spojených do případu – paušální platbaspojených do případu – paušální platbaplatba DRG - diagnosis related groups - diagnosticky platba DRG - diagnosis related groups - diagnosticky příbuzné skupiny příbuzné skupiny (poprvé v 70. letech v USA financování nemocniční (poprvé v 70. letech v USA financování nemocniční péče zdravotní péče - Medicare a Medicaid)péče zdravotní péče - Medicare a Medicaid)

► Kontrakty Kontrakty – – finanční prostředky na základě smluv finanční prostředky na základě smluv mezi poskytovateli a správcem zdravotního fondu, mezi poskytovateli a správcem zdravotního fondu, růst konkurence mezi poskytovateli , snaha nakoupit růst konkurence mezi poskytovateli , snaha nakoupit co nejlevněji, předplacená péče co nejlevněji, předplacená péče

Page 14: Problematika zdravotnictví

► Rozpočty Rozpočty -- prostředky na základě kalkulace za prostředky na základě kalkulace za určitou jednotku (pacient, den, počet lůžek…)určitou jednotku (pacient, den, počet lůžek…)

tvorba rozpočtutvorba rozpočtu: na základě analýzy časových : na základě analýzy časových řad - rozpočet historický řad - rozpočet historický na základě vybraných kritériína základě vybraných kritérií (např. (např. demografické podmínky, ukazatele zdravotního demografické podmínky, ukazatele zdravotního stavu, rozsah lůžkového fondu…)stavu, rozsah lůžkového fondu…)

rozpočet - vázán na objem poskytované péče,rozpočet - vázán na objem poskytované péče, minimální minimální a a maximální objem služebmaximální objem služeb

účelově vázanýúčelově vázaný - sestavení rozpočtu - sestavení rozpočtu v položkovém třídění, přesuny jsou zakázány v položkovém třídění, přesuny jsou zakázány nebo povoleny omezeněnebo povoleny omezeně

globálníglobální rozpočet rozpočet - přidělení celkové částky - - přidělení celkové částky - vedení rozhoduje o rozdělenívedení rozhoduje o rozdělení

výraz decentralizace rozhodovacích pravomocí na výraz decentralizace rozhodovacích pravomocí na nemocnicinemocnici

Page 15: Problematika zdravotnictví

II.dle účasti státuII.dle účasti státu► centralizované centralizované – zdraví je státem – zdraví je státem

dodávaná služba dodávaná služba výhoda: zlepšení zdravotního stavuvýhoda: zlepšení zdravotního stavunevýhoda: administrativně náročné, nemožnost nevýhoda: administrativně náročné, nemožnost

výběru lékaře, zdrav.zařízení, přiřazovací výběru lékaře, zdrav.zařízení, přiřazovací systém, státní vlastnictvísystém, státní vlastnictví

► koordinovaně pluralitníkoordinovaně pluralitní – zdraví je státem – zdraví je státem garantovaná službagarantovaná služba

charakteristiky: možnost výběru, profesní charakteristiky: možnost výběru, profesní organizace, soukromé i státní vlastnictví, organizace, soukromé i státní vlastnictví, systém pojišťovací (Bismarck), systém národní systém pojišťovací (Bismarck), systém národní zdravotní služby zdravotní služby

( Beveridge)( Beveridge)► pluralitní pluralitní – – zdraví je předmět prodeje a koupězdraví je předmět prodeje a koupěchrakteristiky: nákladný, kvalitní péče, nerovnost chrakteristiky: nákladný, kvalitní péče, nerovnost

přístupu, zdůraznění úlohy jedince….(USA)přístupu, zdůraznění úlohy jedince….(USA)

Page 16: Problematika zdravotnictví

Zdravotnictví v ČRZdravotnictví v ČR

Principy:Principy:

► solidarita (sazba 13,5% z vyměřovacího základu)solidarita (sazba 13,5% z vyměřovacího základu)

► vícezdrojové financování - veřejné zdravotní vícezdrojové financování - veřejné zdravotní pojištění, přímé platby, státní a územní rozpočtypojištění, přímé platby, státní a územní rozpočty

► svobodná volby lékaře a zdravotnického zařízenísvobodná volby lékaře a zdravotnického zařízení

► svobodná volby zdravotní pojišťovny (9 pojišťoven)svobodná volby zdravotní pojišťovny (9 pojišťoven)

► stejná dostupnost a kvalita poskytovaných služebstejná dostupnost a kvalita poskytovaných služeb

Page 17: Problematika zdravotnictví

Výdaje na zdravotnictví Výdaje na zdravotnictví Výdaje v milionech Kč

Rok

celkem veřejné soukromé

Výdaje na

1 obyv. v

Podíl výdajů na

HDP v %

1995 102 664 93 309 9 355 9 938 7,00%

1996 112 939 102 400 10 539 10 949 6,71%

1997 120 655 109 033 11 622 11 710 6,66%

1998 131 929 119 267 12 662 12 815 6,61%

1999 136 440 123 453 12 987 13 269 6,56%

2000 146 835 132 962 13 873 14 294 6,71%

2001 161 300 145 206 16 094 15 776 6,86%

2002 178 923 162 297 16 626 17 540 7,26%

2003 195 155 175 592 19 563 19 130 7,57%

2004 206 752 184 825 21 927 20 256 7,34%

2005 215 584 191 356 24 228 21 065 7,20%

2006* 224 634 199 193 25 441 21 880 6,98%

Page 18: Problematika zdravotnictví

Struktura finanční účastiStruktura finanční účasti

Page 19: Problematika zdravotnictví
Page 20: Problematika zdravotnictví
Page 21: Problematika zdravotnictví
Page 22: Problematika zdravotnictví

Výdaje na zdravotnictví dle typu Výdaje na zdravotnictví dle typu péčepéče

Druh péče 2000 2001 2002 2003 2004 2005

nárůst

2005/2000

Léčebná péče 63590 72331 79096 87223 90677 92643 46%

Rehabilitační péče 5874 5746 6311 7032 7183 7624 30%

Dlouhodobá péče 5041 5987 6720 6741 7750 7114 41%

Podpůrné služby 17500 17618 19810 21351 24025 25560 46%

Léky a PZT 37966 43040 47006 52550 57484 60973 61%

Prevence 2197 2339 2684 3223 3977 3600 64%

Správa 3887 4162 4613 4806 6394 6640 71%

Související činnost 10020 9158 11472 10938 9340 10301 3%

Neznámá péče 771 929 1219 1297 1587 1127 46%

celkem 146846 161310 178931 195161 208417 215582 47%

Page 23: Problematika zdravotnictví

Výdaje na zdravotnictví dle typu péče v Výdaje na zdravotnictví dle typu péče v %%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Léčebná péče

Rehabilitační péče

Dlouhodobá péče

Podpůrné služby

Léky a PZT

Prevence

Správa

Související činnost

Neznámá péče

Page 24: Problematika zdravotnictví

Způsoby úhrady ZZZpůsoby úhrady ZZ► r. 1992 – výkonová platba - seznam r. 1992 – výkonová platba - seznam

zdravotních výkonů, jednotlivé výkony zdravotních výkonů, jednotlivé výkony - bodově ohodnoceny, určení ceny bodu - bodově ohodnoceny, určení ceny bodu

► r. 1997 - nové úhradové mechanismyr. 1997 - nové úhradové mechanismyambulantní lékaři - kombinovaná kapitačně ambulantní lékaři - kombinovaná kapitačně

výkonová platba (regulace - sledování výkonová platba (regulace - sledování frekvence výkonů, limitní časové omezení, frekvence výkonů, limitní časové omezení, počet pacientů…), speciální ceník pro počet pacientů…), speciální ceník pro zubařezubaře

nemocniční péče - aplikace rozpočtů nemocniční péče - aplikace rozpočtů (historické rozpočty – minimálně 70% (historické rozpočty – minimálně 70% objemu péče, jinak krácení)objemu péče, jinak krácení)

snaha: aplikace DRGsnaha: aplikace DRG

Page 25: Problematika zdravotnictví

PřerozdělováníPřerozdělování- - r. 1993r. 1993 : : 50%50% pojistného dle přepočteného počtu pojistného dle přepočteného počtu

pojištěncůpojištěnců

státní pojištěnci do 60 let a nad 60 let (1 podíl : 2 státní pojištěnci do 60 let a nad 60 let (1 podíl : 2 podíly )podíly )

- 1994 až 2004  úpravy mechanismu přerozdělování- 1994 až 2004  úpravy mechanismu přerozdělování► 60%60% přerozdělováno přerozdělováno► kritérium -  státní pojištěnci dle věku do 60 let a kritérium -  státní pojištěnci dle věku do 60 let a

nad 60 let (nad 60 let (1 podíl : 3 podíly1 podíl : 3 podíly z přerozdělení)  z přerozdělení) 

Nedostatky :Nedostatky :o nebyl zohledněn věk a zdravotní stav pojištěnců nebyl zohledněn věk a zdravotní stav pojištěnců o nízký stupeň přerozdělování nízký stupeň přerozdělování o malá kompenzace rizika spojená s věkem , pouze u malá kompenzace rizika spojená s věkem , pouze u

státních pojištěncůstátních pojištěncůo nízká kompenzace nákladů na velmi drahé nízká kompenzace nákladů na velmi drahé

pojištěnce  (1% nejdražších pojištěnců spotřebuje pojištěnce  (1% nejdražších pojištěnců spotřebuje 20 až 30% nákladů) 20 až 30% nákladů)

Page 26: Problematika zdravotnictví

Nový způsob přerozdělení:Nový způsob přerozdělení:

- - dle nákladovosti pojištěnců dle věku a dle nákladovosti pojištěnců dle věku a pohlaví (nákladové indexy 36) + pohlaví (nákladové indexy 36) + kompenzace rizika (fond sdílení rizika – na kompenzace rizika (fond sdílení rizika – na nákladnou péči)nákladnou péči)

- od 1.1.2005, - od 1.1.2005,

- 100% přerozdělování od 1. 4. 2006- 100% přerozdělování od 1. 4. 2006

Page 27: Problematika zdravotnictví

Indexy

věk muži ženy 0-5 1,5679 1,3585

5-10 0,9400 0,8463

10-15 0,8821 0,9109 15 -20 0,7543 1,0000 20- 25 0,6739 1,0445

25 -30 0,7314 1,3483

30-35 0,8141 1,3350

35-40 0,9464 1,3335

40-45 1,1145 1,4530

45-50 1,4781 1,8259

50-55 2,0368 2,2425

55-60 2,7291 2,5260

60-65 3,2945 2,9434

65-70 4,1153 3,5426

70-75 4,9160 4,2185

75-80 5,4246 4,6579 80-85 5,4097 4,9353

85- 5,0610 5,2381

Page 28: Problematika zdravotnictví

Výdaje dle věkových kategoriíVýdaje dle věkových kategorií

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Muži Ženy

2005

0-4

5,1-9

10,1-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

Page 29: Problematika zdravotnictví

ProblémyProblémy::►chybí definice garantované péče chybí definice garantované péče

►náklady na lékynáklady na léky

►velké množství poskytovatelůvelké množství poskytovatelů

►využívání lůžkových kapacitvyužívání lůžkových kapacit

►nedostatečná zodpovědnost za nedostatečná zodpovědnost za zdravízdraví

►způsob úhrady – absence způsob úhrady – absence konkurencekonkurence

►zneužívání zdravotní péče, sankce za zneužívání zdravotní péče, sankce za „poškozování“ zdraví„poškozování“ zdraví

Page 30: Problematika zdravotnictví

VZP ČR VZP ČR VZP ČR0 - 4 roky 134 946 4,1 56,1 127 178 3,8 56,1 262 124 3,9 56,15 - 9 let 139 173 4,2 59,0 131 751 3,9 58,8 270 924 4,1 58,910 - 14 let 192 488 5,8 61,1 181 104 5,3 60,6 373 592 5,6 60,915 - 19 let 211 094 6,4 62,3 196 691 5,8 60,8 407 785 6,1 61,620 - 24 let 232 781 7,1 63,4 211 940 6,3 61,2 444 721 6,7 62,325 - 29 let 297 082 9,0 64,7 254 392 7,5 58,6 551 474 8,3 61,730 - 34 let 252 624 7,7 59,3 228 149 6,7 56,8 480 773 7,2 58,135 - 39 let 225 470 6,8 63,2 196 944 5,8 58,5 422 414 6,3 60,940 - 44 let 225 016 6,8 64,6 200 038 5,9 60,4 425 054 6,4 62,645 - 49 let 239 606 7,3 66,4 220 044 6,5 62,3 459 650 6,9 64,450 - 54 let 264 263 8,0 67,0 251 659 7,4 63,1 515 922 7,7 65,155 - 59 let 251 672 7,6 67,5 255 970 7,6 65,1 507 642 7,6 66,360 - 64 let 190 867 5,8 69,2 213 901 6,3 68,9 404 768 6,1 69,165 - 69 let 134 151 4,1 72,2 175 200 5,2 75,6 309 351 4,6 74,170 - 74 let 126 955 3,9 77,7 184 655 5,5 80,0 311 610 4,7 79,175 - 79 let 95 870 2,9 80,4 168 137 5,0 83,1 264 007 4,0 82,180 - 84 let 57 487 1,7 82,9 127 179 3,8 86,4 184 666 2,8 85,3přes 84 let 21 693 0,7 86,3 62 620 1,8 89,9 84 313 1,3 88,9Celkem 3 293 238 100,0 65,2 3 387 552 100,0 64,4 6 680 790 100,0 64,8

podíl na celkovém počtu pojištěnců v %

Ženy

podíl na celkovém počtu pojištěnců v %

Celkem

podíl na celkovém počtu pojištěnců v %

Věková skupina

VZP

Muži