Top Banner

Click here to load reader

RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ... RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ASIAHAKEMISTO Helmikuu 2006 Tämä hakemisto sijoitetaan kortiston Hakemistot-kansion alkuun. HAKEMISTON

Dec 24, 2019

ReportDownload

Documents

others

 • hakemisto

  helmikuu 2006 korvaa sisällysluettelon ja hakemiston helmikuu 2005 sekä lähetteet 2005:2 ja 2005:3 1(25)

  RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ASIAHAKEMISTO Helmikuu 2006

  Tämä hakemisto sijoitetaan kortiston Hakemistot-kansion alkuun.

  HAKEMISTON KÄYTTÖ Ratu-kortistosta voi hakea tietoa Talo 90 -nimikkeistön tai asiahakemiston avulla. Talo 90 -hakemistoon on merkitty myös vanhat kortit, joihin ei ole painettu Talo 90 -luokitustunnusta.

  Asiahakemisto

  Kaikki Ratu-kortit ja -kirjat ovat aakkosel- lisessa asiahakemistossa. Ratu-tunnuk- sen jäljessä ta merkitsee Talo-Ratua, kr Korjaus-Ratua, ko Kone-Ratua, kt Kone- tieto-osaa ja ki Ratu-käsikirjaa. Asiaha- kemiston hakusanat ovat pääasiassa työlaji-, rakennusosa ja tarviketermejä.

  S eR

  /h el

  m ik

  uu 20

  06 /8

  00 /K

  yr iir

  i/R ak

  en nu

  st ie

  to O

  y ©

  R ak

  en nu

  st ie

  to sä

  ät iö

  R T

  S 20

  06

  SISÄLLYSLUETTELO

  1 RATU-KORTISTO 2 Käsikirjat Kansioiden sisältö Tarviketieto CD

  2 LUOKITUSJÄRJESTELMÄ 2

  3 HAKEMISTO-OSAN SISÄLLYSLUETTELO 2

  4 TALO-RATUN SISÄLLYSLUETTELO 4 Kansio 1, 2 Työlajit Kansio 3...5 Työlajit Kansio 6, 7 Työlajit Kansio C...J Hankeosat

  5 KORJAUS-RATUN SISÄLLYSLUETTELO 6 Kansio 1001... Työlaji 8 Kansio Rakennusosat F1, F2, F3 Kansio Rakennusosat F6, F7 Kansio Rakennusosat F4, F5 Venäjänkieliset Ratu-kortit

  6 TALO-RATU (vanhat tunnukset) 8

  7 KONE-RATUN SISÄLLYSLUETTELO 9

  8 KONETIEDON SISÄLLYSLUETTELO 9

  9 RATU-KÄSIKIRJAT 10

  10 ASIAHAKEMISTO 11

  Hakemisto sisältää Ratu-kortiston si- sällysluettelon ja asiahakemiston. Hakemisto ilmestyy kerran vuodessa ja kattaa tällöin voimassa olevat Ratu- kortit ja -käsikirjat. Ratu-kortisto täydentyy kolmesti vuo- dessa ja tuoreutuserien lähetteet ovat hakemiston lisälehtiä ja täydentävät tätä hakemistoa. Hakemistossa hinnat on ilmoitettu ar- vonlisäverottomina ja -verollisina.

 • Rakennustieto tuotteet ja hinnat 1.1.2006 20 s.

  KÄYTTÖOHJEET Ratun sisältö ja käyttö 4 s.

  TIEDOTTEET

  401-T / TI Asuinrakennusten betonielemen ttitöiden kehitys 2 s. Hinta 2,50 3,05**

  402-T / TI Teollisuus- ja liikerakennusten betonielementtitöiden kehitys 1 s. Hinta 1,97 2,40**

  403-T / TI Ratu-tuotantotiedoston työme- nekkien nykyinen käyttökelpoi- suus 2 s. Hinta 2,50 3,05**

  404-T / TI Muottitöiden kehitys 2 s. Hinta 2,50 3,05**

  405-T / TI Kattotöiden kehitys 1977...1980 2 s. Hinta 2,50 3,05**

  407-T / TI Teräs-Ratu -tutkimus 1989...1990 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  408-T / TI Muuraustöidenkehitys1977...1990 2 s. Hinta 2,50 3,05**

  409-T / TI Ratu-tuotantotiedostojen tietoko- neistaminen käynnistynyt 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  410-T / TI Standardiaikajärjestelmä yhden- mukaistaa Ratu-tiedoston 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  411-T / TI TALO 90 -nimikkeistö Ratussa 11 s. Hinta 7,30 8,90**

  414-T / TI Maarakennustyöt 1974–1996 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  415-T / TI Puutyöt 1975-1997 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  416-T / TI Pintatyöt 1977–1997 4 s. Hinta 3,57 4,35**

  417-T / TI Rakennusurakan yleiset sopi- musehdot YSE 1998. 19 s. Hinta 6,56 8,00**

  418-T / TI Korjausrakentamisen Ratu-tutki- mus on käynnistynyt 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  419-T / TI Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. 8 s. Hinta 5,70 6,95**

  421-T / TI Rakennusalan erikoistöitä koske- vat yleiset sopimusehdot REYS-8 1995. 7 s. Hinta 3,20 3,90**

  422-T / TI Rakennustuotteiden yleiset han- kinta- ja toimitusehdot RYHT 2000. (Vastaava lomake RT 80268) 4 s. Hinta 3,20 3,90**

  423-T / TI Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  424-T / TI Sisäilmastoluokitus 2000 (2001) + lisälehti (2003) 21 s. Hinta 12,62 15,40**

  425-T / TI Rakennusalan töitä koskevat ylei- set kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998 7 s. Hinta 3,20 3,90**

  426-T / TI Metallirakennetyöt 1991–2002 4 s. Hinta 3,57 4,35**

  427-T / TI Maarakennustyöt 1997–2003 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  Ratu hakemisto 2

  Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %

  1 RATU-KORTISTO

  Kansio HAK Ratu-hakemistot

  Ratu-kortisto koostuu kymmenestä kan- siosta ja seitsemästä käsikirjasta. Kortis- to päivitetään kolmesti vuodessa, jolloin tilaajalle postitetaan uutta Ratu-tietoa ja samalla ilmoitetaan poistettavat julkai- sut.

  Kortit säilytetään kansioissa seuraa- vasti: – Hakemisto-kansion kortit korttilajin T, L

  tai S ja tuotenumeron mukaan – Talo-Ratun kortit Talo 90 luokituksen ja

  tuotenumeron mukaan – Korjaus-Ratun kortit (vanhat tunnuk-

  set) järjestysnumeron mukaan. Uudet työlaji- ja rakennusosakortit luokitus- tunnuksen ja tuotenumeron mukaan

  – Kone-Ratun ja Konetiedon kortit sijoi- tetaan luokitustunnuksen ja tuo- tenumeron mukaan

  – Tehtäväsuunnittelu- ja työmaatekniik- kavihot säilytetään erillään käsikirjojen kanssa.

  Tarviketieto CD

  Tarviketieto CD kuuluu Ratu-kortistoon ja päivitetään kolmesti vuodessa.

  Kansioiden sisältö

  HAK Ratu-hakemistot TALO-RATU OHJEET • Kansio 1,2 Työlajit • Kansio 3…5 Työlajit • Kansio 6,7 Työlajit • Kansio C…J Hankeosat

  KORJAUS-RATU OHJEET • Kansio 1001..., Työlaji 8 • Kansio Rakennusosat F1...F3 • Kansio Rakennusosat F4, F5 • Kansio Rakennusosat F6, F7

  KONE-RATU OHJEET ja KONETIETO • Kansio KONE 3001

  Käsikirjat Aikataulukirja 2004 Työmaan hankintahakemisto Rakennushankkeen ohjaus Rakennushankkeen työturvallisuus Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus Rakennustöiden laatu RTL 2005 Rakennustöiden menekit 2006 Rakennustöiden turvallisuusohjeet.

  Raturva 2 Tehtäväsuunnitteluvihot 15 kpl Työmaatekniikkavihot 4 kpl

  2 LUOKITUSJÄRJESTELMÄ Ratu-kortin numerotunnus muodostuu luokitusosasta ja tuotenumerosta. Talo-Ratun luokitustunnuksena on joko Talo 90-työlaji tai -rakennusosa. Luoki- tustunnuksen jäljessä on tuotenumero 0001… . Ennen vuotta 1993 laadituissa Talo-Ratu -korteissa ei ole luokitustunnusta, vaan tunnus muodostuu kortin järjestysnume- rosta ja tietolajin kirjaintunnuksesta M Menetelmä tai R Menekki. Hakemiston Vanhat tunnukset -osassa on vanhojen korttien tunnuksen rinnalle merkitty sen Talo 90 -luokka. Korjaus-Ratu -kortit säilytetään kansiois- sa luokituksen mukaan. Vanhat kortit, joi- ta on enää 6 kpl, säilytetään kortin järjes- tysnumeron mukaisessa järjestyksessä. Kone-Ratun kortit on luokiteltu VTT:n laatiman Rakennuskoneiden jaottelun mukaan. Luokitustunnuksen jäljessä on tuotenumero 3001... . Konetiedon tuotekorttien luokitus on Suomen Rakennusurakoitsijaliiton ra- kennuskoneiden ja -laitteiden käyttöala- luokituksen mukainen. Luokitustunnuk- sen jäljessä on tuotenumero 2001… .

  3 HAKEMISTO-OSAN SISÄLLYSLUETTELO

 • 428-T / TI Betonirakennetyöt 1995–2004 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  429-T / TI Muuraus- ja kivityöt 1997–2003 3 s. Hinta 3,03 3,70**

  HUKAT

  306-L / HU Maarakennustöiden massamää- rät talonrakennustuotannossa 8 s. Hinta 5,70 6,95**

  307-L / HU Rakennustyömaan työturvalli- suus 4 s. Hinta 3,57 4,35**

  308-L / HU Rakennustyömaan esinevahingot 7 s. Hinta 5,16 6,30**

  309-L / HU Talonrakennustyömaan työtur- vallisuuden tason mittaus 8 s. Hinta 5,70 6,95**

  SUUNNITTELUOHJEET

  1128-S / SU Purkusuunnitelman laadintaohje 8 s. Hinta 5,70 6,95**

  1129-S / SU Purkusuunnitelma, toimenpiteet, lomakkeen täyttömalli. 4 s. Hinta 3,57 4,35**

  1130-S / SU Purkutyösuunnitelma, lomakkeen täyttömalli. 4 s. Hinta 3,57 4,35**

  1132-S / SU Korjaustöiden työryhmät ja am- mattityön osuudet 4 s. Hinta 3,57 4,35**

  1180-S / SU Työmaan laatusuunnitelma 8 s. Hinta 5,70 6,95**

  1181-S / SU Työturvallisuus tuotannonsuun- nittelussa 11 s. Hinta 7,30 8,90**

  1182-S / SU Nostotöiden turvallisuus 8 s. Hinta 5,70 6,95**

  1183-S / SU Räjäytys-, louhinta- ja kaivutöi- den turvallisuus 10 s. Hinta 6,76 8,25**

  1184-S / SU Tuki- ja telinetöiden turvallisuus 12 s. Hinta 7,83 9,55**

  1185-S / SU Purkutöiden turvallisuus 8 s. Hinta 5,70 6,95**

  1186-S / SU Tulitöiden turvallisuus 8 s. Hinta 5,70 6,95**

  1188-S / SU Säiliöiden sisäpuolinen painepe- su. Menetelmät 5 s. Hinta 4,10 5,00**

  1189-S / SU Putkien aukaisu painevesityönä. Menetelmät 5 s. Hinta 4,10 5,00**

  1190-S / SU Rakennustyön lisäajat 27 s. Hinta 15,82 19,30**

  1191-S / SU Rakennustyön materiaalilisät ja -hukat 16 s. Hinta 9,96 12,15**

  1193-S / SU Väliseinät ja alakatot. Tehtävä- suunnittelu – aliurakka, työkaup- pa 36 s. Hinta 10,00 12,20**

  1194-S / SU Pintatyöt. Tehtäväsuunnittelu – aliurakka, työkauppa 32 s. Hinta 10,00 12,20**

  1195-S / SU Lattiatyöt. Tehtäväsuunnittelu – aliurakka, työkauppa 44 s. Hinta 10,00 12,20**

  1196-S / SU Puu- ja kiviaineiset julkisivut.Teh- täväsuunnittelu – aliurakka, työ- kauppa 40 s. Hinta 10,00 12,20**

  1197-S / SU Metalli- ja lasijulkisivut. Tehtävä- suunnittelu – aliurakka, työkaup- pa 36 s. Hinta 10,00 12,20**

  1198-S / SU Perustukset. Tehtäväsuunnittelu - aliurakat, työkaupat 48 s. Hinta 10,00 12,20**

  1199-S / SU Rakentamisen tehtäväsuunnitte- lu. Ohje aliurakan ja työk