Top Banner
Rastlinné orgány: Koreň (Radix) ód ITMS projektu: 26110130519 ymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet Biológia Ročník, triedy: 2., 3.ročník; VI OA, VII OA Tematický celok: Rastlinná organológia Vypracoval: PaedDr.Katarína Adamková Dátum: 30.1.2013
13

Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Mar 19, 2016

Download

Documents

Hashim

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Rastlinné orgány: Koreň (Radix). Obsah. Druhotné hrubnutie koreňa Priebežný test 1.časť Priebežný test 2.časť Priebežný test 3.časť Zdroje. Vegetatívne orgány rastlín Funkcie koreňa - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Kód ITMS projektu: 26110130519Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Predmet Biológia

Ročník, triedy: 2., 3.ročník; VI OA, VII OA

Tematický celok: Rastlinná organológia

Vypracoval: PaedDr.Katarína Adamková

Dátum: 30.1.2013

Page 2: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Obsah1. Vegetatívne orgány

rastlín2. Funkcie koreňa3. Typy koreňových sú

stav4. Anatomická stavba

koreňa5. Koreňová čiapočka6. Rast koreňa

2

7. Druhotné hrubnutie koreňa

8. Priebežný test 1.časť9. Priebežný test 2.časť10. Priebežný test 3.časť11. Zdroje

Page 3: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Vegetatívne orgány rastlín

3

Medzi vegetatívne orgány rastlín patrí: koreň stonka listHlavná funkcia: - zabezpečenie fyziologických funkcií ( t.j. rast a výživa)

Page 4: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Funkcie koreňa

4

a) základné (prvotné) - mechanická - vyživovacia - metabolickáb) doplnkové (druhotné) - zásobný orgán - vegetatívne rozmnožovanie

Page 5: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Typy koreňových sústav

5

Koreňové sústavyKoreňové sústavy: 1.primárna (alorízia): 1.primárna (alorízia) 2.vedľajšia (homorízia)2.vedľajšia (homorízia)

Page 6: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Anatomická stavba koreňa

6

1. pokožka (rizoderma)2. primárna kôra: endoderma3. stredný valec pericykel radiálny cievny zväzok stržeň a stržňové lúče4. koreňový vrchol

(chránený koreňovou čiapočkou)

Page 7: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Koreňová čiapočka

7

chráni koreňový vrchol umožňuje lepšie

prenikanie koreňa v pôde

zabezpečuje pozitívny geotropizmus

Page 8: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Rast koreňa

8

Koreňový vrchol z hľadiska fyziologickej a biochemickej aktivity delíme na tri oblasti: Meristematická zóna – typické intenzívne delenie buniek.

Zóna predlžovania – bunky sa zväčšujú a rastú, nedelia sa.

Zóna dozrievania – špecializácia a diferenciácia buniek, na príslušné funkcie.

Page 9: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Druhotné hrubnutie koreňa

9

Koreň druhotne hrubne činnosťou sekundárnych meristémov:a) Kambia - vyskytuje sa u nahosemenných a dvojklíčnolistových rastlín - umiestnené je medzi drevnou a lykovou časťou cievneho zväzku

- spôsobuje produkciu sekundárneho dreva(do stredu ) a sekundárneho lyka (k obvodu)

b) Felogénu - vyskytuje sa u trvácich rastlín - vzniká z parenchymatických buniek

pericykla - produkuje korok (k obvodu)

Page 10: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Priebežný test 1.časť

10

1.Vymenujte aspoň dve základné funkcie koreňa. a)........................ b)...........................

2.Primárna koreňová sústava je typická pre: a) jednoklíčnolistové rastliny b) dvojklíčnolistové rastliny c) vodné rastliny

Page 11: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Priebežný test 2.časť

11

3.Ktorý typ cievneho zväzku sa nachádza v koreni? a) kolaterálny b) bikolaterálny c) koncentrický d) radiálny

4. Primárnu stavbu koreňa tvorí: a) epiderma, primárna kôra, stredný valec b) rizoderma, primárna kôra, stredný valec c) rizoderma, primárna kôra, kambium, stredný valec

Page 12: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Priebežný test 3.časť

12

5. Hlavnou ochranou delivého pletiva koreňa je: a) koreňová čiapočka b) rizoderma c) endoderma

6. Primárna koreňová sústava, pri ktorej z klíčka vyrastá hlavný koreň a z neho bočné korene sa odborne nazýva ................................... .

7. Sekundárne drevo a sekundárne lyko vzniká činnosťou sekundárneho meristému, ktorý sa nazýva ................................... .

Page 13: Rastlinné orgány: Koreň (Radix)

Použité zdroje

13

BOHÁČ, I. Cvičenia z Biológie pre 1.ročník gymnázia. 2.vydanie. Bratislava: SPN, 1987. 139 s. LENOCHOVÁ, M., NEČAS, O., DVOŘÁK, F. Biológia pre 1.ročník gymnázií. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., NAGYOVÁ, S. Biológia 7 - Praktické cvičenia a seminár z biológie I pre gymnáziá. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 2007. 110 s. ISBN 978-80-10-00766-0 UŠÁKOVÁ, K., HUDÁK, J., KRAJČOVIČ, J. Biológia pre gymnáziá - 1.časť. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 2006. 87 s. ISBN 80-10-00990-3 VILČEK, F. Prehľad biológie I. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 1997. 316 s. ISBN 80-08-00990-X lms.planetavedomosti.sk (kurz biológie ZŠ – učiteľ)www.nmj.sk (stredoškolská odborná činnosť/fotodokumentácia)www.oskole.sk (maturity/Bio)