Top Banner
Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom) ód ITMS projektu: 26110130519 ymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet Biológia Ročník, triedy: 2., 3.ročník; VI OA, VII OA Tematický celok: Rastlinná organológia Vypracoval: PaedDr.Katarína Adamková Dátum: 30.1.2013
15

Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Jan 16, 2016

Download

Documents

Balin

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom). Obsah. Diferenciácia stoniek podľa polohy v priestore Rast stonky Rozkonárenie stonky Druhotné hrubnutie stonky Priebežný test 1.časť - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Kód ITMS projektu: 26110130519Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Predmet Biológia

Ročník, triedy: 2., 3.ročník; VI OA, VII OA

Tematický celok: Rastlinná organológia

Vypracoval: PaedDr.Katarína Adamková

Dátum: 30.1.2013

Page 2: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Obsah

1. Funkcie stonky2. Anatomická stavba sto

nky3. Prierez stonkou4. Diferenciácia stoniek p

odľa tvaru a konzistencie

5. Diferenciácia stoniek podľa prierezu

2

6. Diferenciácia stoniek podľa polohy v priestore

7. Rast stonky8. Rozkonárenie stonky9. Druhotné hrubnutie

stonky10. Priebežný test 1.časť11. Priebežný test 2.časť12. Priebežný test 3.časť13. Zdroje

Page 3: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Funkcie stonky

3

a) mechanická spevňuje rastlinu a zväčšuje povrch

rozkonárovaním priestorovo rozmiestňuje vegetatívne a reprodukčné

orgány

b) vodivá rozvádza vodu a v nej rozpustené minerálne látky rozvádza produkty fotosyntézy

Page 4: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Anatomická stavba stonky

4

1. pokožka (epiderma s kutikulou a chlpmi)

2. primárna kôra

(so živicovými, silicovými

kanálikmi) - endoderma

3. stredný valec

- pericykel

- kolaterálny cievny zväzok

- stržeň a stržňové lúče

4. rastový vrchol stonky

Page 5: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Prierez stonkou

5

jednoklíčnolistová dvojklíčnolistová

rastlina rastlina

Page 6: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Diferenciácia stoniek podľa tvaru a Diferenciácia stoniek podľa tvaru a konzistenciekonzistencie

6

Podľa tvaru a konzistenciePodľa tvaru a konzistencie1. Byliny

a) byľ (zemiak)

b) stvol (púpava)

c) steblo (obilie)

2. Dreviny

a) poloker (čučoriedka)

b) ker (ríbezľa)

c) strom (dub)

Page 7: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Diferenciácia stoniek podľa prierezuDiferenciácia stoniek podľa prierezu

7

Podľa prierezuPodľa prierezu a) valcovitá (žito)

b) hranatá - štvorhraná (hluchavka), trojhranná(šachor)

c) krídlatá - s pozdĺžne vysunutými listami

d) ryhovaná - s pozdĺžnymi ryhami (praslička)

Page 8: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Diferenciácia stoniek podľa polohy v priestoreDiferenciácia stoniek podľa polohy v priestore

8

Podľa polohy v priestorePodľa polohy v priestore

a) priama - rastie priamo dohora (mak)

b) stúpavá- z poliehavej spodiny sa oblúkovite napriamuje (ďatelina)

c) položená - leží na zemi, len vrchol sa zdvíha (stavikrv)

d) plazivá - leží na zemi, v uzlinách zakoreňuje (nátržník )

e) ovíjavá - špirálovite sa ovíja okolo opory (chmeľ)

f) popínavá - k opore sa prichytáva úponkami (hrach), adventívnymi

koreňmi (brečtan) alebo sa opiera o ostne (ostružina)

Page 9: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Rast stonky

9

Rast stonky do dĺžky nie je rovnomerný.

Rastový vrchol stonky tvorí meristematické pletivo.

Stonka je článkovaná, rozdelená na :Stonka je článkovaná, rozdelená na :nódy (uzly) – krátke úseky,

z ktorých vyrastajú listy

internódiá (články) – bezlisté časti

medzi susednými uzlami

majú veľký predlžovací rast

Page 10: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Rozkonárenie stonky

10

a) Strapcovité (dcérske stonky neprerastú hlavnú - dub)

b) Vrcholíkovité (dcérske stonky prerastú hlavnú - vinič)

Page 11: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Druhotné hrubnutie stonky

11

Prebieha len u nahosemenných a dvojklíčnolistových rastlín.

Činnosťou sekundárnych meristémov stonka Činnosťou sekundárnych meristémov stonka

druhotne hrubne: druhotne hrubne: činnosťou kambia sa tvorí sekundárne drevo a

sekundárne lyko činnosťou felogénu sa tvorí sekundárna kôra (smerom do stredu stonky )

Felogén oddeľuje bunky zelenej kôry a na obvode korkové pletivo.

Page 12: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Priebežný test 1.časť

12

1.Vypíšte základné funkcie stonky:

....................................

....................................

2.Na priečnom priereze stonky možno z anatomického hľadiska rozlíšiť tri vrstvy. Vypíšte ich:

a)......................................

b)......................................

c)......................................

Page 13: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Priebežný test 2.časť

13

3.Napíšte, aký typ stonky je znázornený na obrázku.

a)................. b).............. c )................

4. Činnosťou pletiva nazývaného ............... stonka

druhotne hrubne, tvorí sekundárne drevo a lyko.

Page 14: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Priebežný test 3.časť

14

5. Po prezretí obrázka , vysvetlite strapcovité rozkonárenie stonky.

...................... ...................... ......................

Page 15: Rastlinné orgány: Stonka (Kaulom)

Použité zdroje

15

BOHÁČ, I. Cvičenia z Biológie pre 1.ročník gymnázia. 2.vydanie. Bratislava: SPN, 1987. 139 s. LENOCHOVÁ, M., NEČAS, O., DVOŘÁK, F. Biológia pre 1.ročník gymnázií. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., NAGYOVÁ, S. Biológia 7 - Praktické cvičenia a seminár z biológie I pre gymnáziá. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 2007. 110 s. ISBN 978-80-10-00766-0 UŠÁKOVÁ, K., HUDÁK, J., KRAJČOVIČ, J. Biológia pre gymnáziá - 1.časť. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 2006. 87 s. ISBN 80-10-00990-3 VILČEK, F. Prehľad biológie I. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 1997. 316 s. ISBN 80-08-00990-X lms.planetavedomosti.sk (kurz biológie ZŠ – učiteľ)www.nmj.sk (stredoškolská odborná činnosť/fotodokumentácia)www.oskole.sk (maturity/Bio)