Top Banner
Mgr. Pavol Kmec referent pre národné a nadnárodné projekty Ing. Rastislav Seč referent pre národné a nadnárodné projekty PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU
41

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Jul 07, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Mgr. Pavol Kmecreferent pre národné a nadnárodné projekty

Ing. Rastislav Sečreferent pre národné a nadnárodné projekty

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Page 2: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Page 3: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Základné informácie o Grantoch UK nájdete na internetovej stránke:

• https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 4: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Granty UK sú určené:

• mladým učiteľom a vedeckým pracovníkom UK

• doktorandom, študujúcim v dennej forme štúdia na fakultách UK

Žiadateľ musí byť ku dňu podania žiadosti o grant mladší než 30 rokov

(To platí aj pre všetkých členov riešiteľského kolektívu)

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 5: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Termín na elektronické podávanie nových žiadostí je 31. december 2016.

Všetky elektronicky odoslané žiadosti je potrebné vytlačiť a najneskôr

do 9. januára 2017 doručiť prostredníctvom pošty alebo podateľne na

adresu:

PdF UK

OVDŠ

Račianska 59

813 34 Bratislava

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 6: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Každý študent doktorandského štúdia, mladší ako 30 rokov, má povinnosť

vypracovať žiadosť o grant UK, výnimkou sú len študenti v končiacom

ročníku

• pomôžete si pri príprave dizertačnej práce

• naučíte sa pracovať s vedeckými projektmi

• zvýšite šance sebe a aj ostatným

POČET POČET PODANÝCH PROJEKTOV

SCHVÁLENÝCH = --------------------------------------------------

PROJEKTOV 2

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 7: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

V publikáciách, ktoré vzniknú s prispením Grantu UK je potrebné

uviesť názov vedeckého projektu a jeho číslo!

Page 8: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov plne

zodpovedá mladý vedecký pracovník a o ich použití nemôže

rozhodovať fakulta ani pracovisko!

Fakulta je zodpovedná za administratívny servis realizácie grantu.

V prípade záujmu môžete prísť na konzultáciu rozpočtu na OVDŠ.

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 9: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Finančne zvýhodnené budú tzv. „INTEGROVANÉ PROJEKTY“.

ŽIADANÉ FINANCIE BUDÚ NÁSOBENÉ KOEFICIENTOM

1,6

Riešiteľ pôsobiaci na

Lekárskej fakulte UK

Riešiteľ pôsobiaci na Pedagogickej

fakulte UK

ŽIADANÉ FINANCIE BUDÚ NÁSOBENÉ KOEFICIENTOM

1,4

Riešiteľ pôsobiaci na Filozofickej fakulte UK

Riešiteľ pôsobiaci na Pedagogickej

fakulte UK

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

ŽIADANÉ FINANCIE BUDÚ NÁSOBENÉ KOEFICIENTOM

1,2

Riešiteľ pôsobiaci

na Katedre logopédie PdF UK

Riešiteľ pôsobiaci

na Katedre pedagogiky

PdF UK

Maximálna možná výška grantu: 3 000,- EUR

Granty sa udeľujú na jeden kalendárny rok.

Page 10: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

V roku 2017 nebudú z Grantov UK financované kapitálové výdavky!

DRUHY VÝDAVKOV

(600)

Bežné výdavky

Cestovné výdavky

Materiál a dodávky

Ostatné tovary a služby

InéNepriame

režijné náklady

(700)

Kapitálové výdavky

Zariadenie, ktoré slúži viac ako rok a stojí viac ako

1 700,- EUR

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 11: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

BEŽNÉ VÝDAVKY

Cestovné výdavky

Materiál a dodávky

Ostatné tovary a služby

Iné

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 12: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

BEŽNÉ VÝDAVKY

Cestovné výdavky

Materiál a dodávky

Ostatné tovary a služby

Iné

POD „CESTOVNÉ VÝDAVKY“ RÁTAJTE PREDOVŠETKÝM:

631001 Tuzemské cestovné náhrady pre zamestnancov (cestovné, stravné)

631002 Zahraničné cestovné náhrady pre zamestnancov (cestovné, stravné, vreckové)

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (poplatky za účasť)

Cestovné náklady a náklady spojené s účasťou na konferenciách

a sympóziách nemôžu v roku 2017 prekročiť výšku 340,- EUR!

Vysvetlivky

k ekonomickej

klasifikácii

(KLIKNITE PRI SPUSTENEJ PREZENTÁCII)

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 13: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

BEŽNÉ VÝDAVKY

Cestovné výdavky

Materiál a dodávky

Ostatné tovary a služby

Iné

POD „MATERIÁL A DODÁVKY“ RÁTAJTE PREDOVŠETKÝM:

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

632004 Komunikačná infraštruktúra

633002 Výpočtová technika

633003 Telekomunikačná technika

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

633006 Všeobecný materiál

633007 Špeciálny materiál

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

633013 Softvér

633018 Licencie

633019 Komunikačná infraštruktúra

...

Vysvetlivky

k ekonomickej

klasifikácii

(KLIKNITE PRI SPUSTENEJ PREZENTÁCII)

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 14: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

BEŽNÉ VÝDAVKY

Cestovné výdavky

Materiál a dodávky

Ostatné tovary a služby

Iné

POD „OSTATNÉ TOVARY A SLUŽBY“ RÁTAJTE PREDOVŠETKÝM:

637003 Propagácia, reklama a inzercia

637004 Všeobecné služby

637005 Špeciálne služby

637011 Štúdie, expertízy, posudky

637023 Kolkové známky

...

Vysvetlivky

k ekonomickej

klasifikácii

(KLIKNITE PRI SPUSTENEJ PREZENTÁCII)

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 15: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

BEŽNÉ VÝDAVKY

Cestovné výdavky

Materiál a dodávky

Ostatné tovary a služby

Iné

POD „INÉ“ RÁTAJTE TIE POLOŽKY, KTORÉ POTREBUJETE PRE

REALIZÁCIU PROJEKTU A NEPODARILO SA VÁM ICH ZARADIŤ DO

NIEKTOREJ Z PREDCHÁDZAJÚCICH KATEGÓRIÍ.

Vysvetlivky

k ekonomickej

klasifikácii

(KLIKNITE PRI SPUSTENEJ PREZENTÁCII)

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

Page 16: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Page 17: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

• https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 18: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Prihlasovacie meno a heslo do elektronického systému je rovnaké ako

prihlasovacie meno a heslo do AIS.

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 19: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 20: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 21: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 22: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 23: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 24: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 25: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Údaje o

žiadateľovi a

spoluriešiteľoch

Údaje o

projekte

Prílohy

Poznámky

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 26: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Údaje o

žiadateľovi a

spoluriešiteľoch

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 27: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Údaje o

projekte

Cestovné výdavky nesmú prekročiť 340,- EUR

Kapitálové výdavky sú neoprávnené

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 28: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Prílohy

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 29: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Poznámky

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Page 30: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Ako by mohla vyzerať príloha

„FINANČNÉ NÁROKY PROJEKTU A ICH ODÔVODNENIE“?

Page 31: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

Ako najlepšie odhadnúť cenu jednotlivých položiek?

Cenovým prieskumom na internete a tiež pomocou „zoznamu vysúťažených

firiem“ dostupnom na stránke: https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-

uk/oddelenie-verejneho-obstaravania-ovo/ramcove-zmluvy/

Page 32: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH UK

• PODANIE ŽIADOSTI O GRANT UK

• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Page 33: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Termín na elektronické podávanie záverečných správ je 12. december 2016.

Všetky elektronicky odoslané záverečné správy je potrebné vytlačiť a

najneskôr do 16. decembra 2016 doručiť v dvoch vyhotoveniach

prostredníctvom pošty alebo podateľne na adresu:

PdF UK

OVDŠ

Račianska 59

813 34 Bratislava

OVDŠ zabezpečí doručenie tlačenej verzie záverečnej správy prorektorovi

pre vedeckú činnosť UK.

Page 34: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Záverečná správa musí obsahovať:

• Správu spolu s vyúčtovaním pridelených finančných prostriedkov a

publikovanými výstupmi

Pán prorektor prosí všetkých riešiteľov, aby boli „správa“ a „publikované

výstupy“ predložené v stanovenom termíne so zachovaním povinnej

administratívnej kultúry tak, aby predstavovali dva zvláštne dokumenty

riadne označené číslom a názvom projektu, menom a podpisom riešiteľa (obe

časti sa budú posudzovať osobitne).

Page 35: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Vo vlastnom záujme si archivujte fotokópie všetkých dokladov!

Page 36: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Správy riešiteľov posudzuje komisia, ktorá môže o ich posúdenie

požiadať aj iných odborníkov.

Pri posudzovaní správ sa hodnotia dosiahnuté výsledky, kvalita výstupov

(najmä publikácií, pričom sa kontroluje aj to, či je v nich uvedený odkaz na

grant UK s jeho názvom a číslom), ako aj hospodárnosť, efektívnosť a

účelnosť použitia pridelených finančných prostriedkov. Výsledky svojho

hodnotenia postúpi komisia rektorovi UK.

Page 37: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

• https://granty.uniba.sk/main.do

Page 38: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Page 39: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Vyúčtovanie

pridelených

finančných

prostriedkov

Správa a

publikované

výstupy

Page 40: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017• PODANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY PROJEKTU

Ako by mohlo vyzerať „ČERPANIE PRIDELENÝCH

PROSTRIEDKOV“ v záverečnej správe?

Page 41: PREZENTÁCIA – GRANTY UK 2017 - uniba.sk › fileadmin › pdf › Studium › ...BEŽNÉ VÝDAVKY Cestovné výdavky Materiál a dodávky Ostatné tovary a služby Iné POD „MATERIÁL

Mgr. Pavol Kmecreferent pre národné a nadnárodné projekty

Ing. Rastislav Sečreferent pre národné a nadnárodné projekty