Top Banner
Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013 Realizácia pietneho miesta na ul. Svätopeterská Vchod do areálu garáží, bývalý cintorín v tejto časti mesta. Vybudovanie okrasných múrikov, chodníkového telesa zo zámkovej dlažby k pamätníku, terénne úpravy a sadové úpravy, v rozsahu položenia trávnatého koberca a výsadby tují.
98

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Jun 24, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Realizácia pietneho miesta na ul. Svätopeterská Vchod do areálu garáží, bývalý cintorín v tejto časti mesta. Vybudovanie okrasných múrikov, chodníkového telesa zo zámkovej dlažby k pamätníku, terénne úpravy a sadové úpravy, v rozsahu položenia trávnatého koberca a výsadby tují.

Page 2: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Realizácia parkových úprav na sídlisku M. Bela Vybudovanie okrasného kruhu pre výsadby z palisád, vybudovanie chodníkového telesa zo

zámockej dlažby, terénne úpravy a sadové úpravy v rozsahu položenia trávnatého koberca a výsadby tují.

Realizácia III. etapy budovania bezdrôtového rozhlasu M.Č. Šulekovo, vrátane Terezova, zahustenie na sídlisku M. Bela a Manckovičova, výmena rozhlasovej ústredne v M.Č. Šulekovo

- prostriedky vo výške 34 964 €

Page 3: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Šafárikova

V úseku od križovatky s MK Vinohradská po križovatku s ul. SNP. Pokládka káblových rozvodov VO, osadenie cestných stožiarov a osvetľovacích telies vrátane príslušného elektrovybavenia.

Page 4: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Realizácia spevnených plôch pre nádoby na separovaný zber a zber TKO - prostriedky vo výške 9 461 €

Ul. Za poštou, pri bytovom dome č.16–vybudovanie spevnenej plochy a realizácia oplotenia

Ul. Manckovičova, pri bytovom dome č. 1 - realizácia oplotenia na jestvujúcu plochu

Page 5: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Ul. Manckovičova, pri bytovom dome č. 5 - vybudovanie oplotenia na jestvujúcu plochu

Ul. R. Dilonga, pri bytovom dome č. 8 - vybudovanie spevnenej plochy a realizácia oplotenia

Ul. M. Bela pri CO sklade - realizácia oplotenia na jestvujúcu plochu

Page 6: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Realizácia rozšírenia a dobudovania parkovacích plôch na sídlisku Nitrianska

Page 7: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Pre zefektívnenie rokovaní MsZ bol zaobstaraný hlasovací, evidenčný a riadiaci systém

- prostriedky vo výške 11 780 €; z toho vo výške 8 366 € za obstaranie hlasovacieho, evidenč- ného a riadiaceho systému a v čiastke 3 414 € za obstaranie softvéru V roku 2011 bolo doplnené grafické riešenie informačného systému samosprávy (GIS) o Ortofotomapu, ktorá sa integrovala do Portálu ISS ako samostatná vrstva.

- prostriedky vo výške 3 828 €

Page 8: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Riešenie WEB Modul eGOVernment - všeobecná zóna, ktorý slúži na publikovanie vybratých údajov z Mestského informačného systému na webové sídlo Mesta Hlohovec.

Prostriedky vo výške 5 205 € za nové moduly: WEB modul e-GOVernment a modul ISS Dokumenty, ktoré zabezpečili systémové riešenie pri povinnom zverejňovaní

Obstaranie kopírovacieho zariadenia s možnosťou OCR skenovania - v zmysle platnej legislatívy s účinnosťou zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo potrebné zabezpečiť povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v súlade so štandardami ISVS

- prostriedky vo výške 11 475 €

Page 9: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

V budove Základnej školy na ulici A.Felcána 4, Hlohovec, bolo potrebné realizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Page 10: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Predmetom stavby bola rekonštrukcia sociálnych zariadení v nasledovnom rozsahu:

WC – chlapci, WC- dievčatá a WC – deti Materskej školy. Pri rekonštrukcii boli vymenené

keramické dlažby, keramické obklady, zariaďovacie predmety ako sú umývadlá, WC misy,

pisoáre, vodovodné batérie, jestvujúce radiátory, jestvujúce drevené okná za plastové a

vymenené boli aj sanitárne oddeľovacie steny. Súčasťou rekonštrukcie bola úprava

jestvujúcich rozvodov vody, kanalizácie a vymaľovanie všetkých priestorov sociálnych

zariadení III. ZŠ. Na rekonštrukciu boli vynaložené prostriedky vo výške 49 079 €.

Page 11: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

V roku 2011 začali stavebné práce na prístavbe v objekte Základnej umeleckej školy na Pribinovej ulici.

V roku 2011 boli preinvestované prostriedky v sume 116 360 €.

Page 12: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Letné prímestské tábory v CVČ Dúha Hlohovec

Centrum voľného času Dúha v Hlohovci zorganizovalo LPT v nasledovných termínoch: 4. 7. - 8. 7. 2011 , 18. 7. - 22. 7. 2011 a 25. 7. - 29. 7. 2011. Celkovo sa táborov zúčastnilo 80 detí. Deti prichádzali do CVČ o 7, 00 hod. a program trval do 16, 00 hod. Vychovávateľky pripravili pestrý kultúrny a športový program v meste Hlohovec, navštívili

kúpalisko, mestskú políciu, vlastivedné múzeum, hvezdáreň, elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, kúpalisko v Koplotovciach.

Počas všetkých táborov absolvovali výlety do týchto miest: Smolenice, návšteva jaskyne Driny, Galanta, Tomášikovo, Kráľová nad Váhom, Lukáčovce, Podolie - park miniatúr a Čachtický hrad.

Zámok SMOLENICE a jaskyňa DRINY

Page 13: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Na letné prímestské tábory sa poskytli z rozpočtu mesta prostriedky vo výške 660 €.

HLOHOVSKÉ HRY MLÁDEŽE 2011

Správa o organizovaní 47. ročníka HHM

Mesto Hlohovec poskytlo finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie 47. ročníka Hlohovských hier mládeže v roku 2011 vo výške 800 €.

Finančné prostriedky, poskytnuté zriaďovateľom, mestom Hlohovec, boli použité na športové potreby, nákup násteniek, ktoré slúžili na vyhodnotenia a výsledky športových disciplín, USB kľúčov na zaznamenávanie výsledkov jednotlivých základných škôl v športových disciplínach, na papier a písacie potreby.

Page 14: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

STREDOŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ HRY 2011

Mesto prispelo na športové aktivity študentov stredných škôl – 18. ročník stredoškol-

ských športových hier sumou 450 €. Usporiadateľmi boli Odborné učilište internátne a Reedukačné centrum. Súťaže

v jednotlivých športových disciplínach sa konali v dňoch 27. január, 4. február, 8. a 10. jún

2011.

V uvedených dňoch súťažili žiaci stredných škôl Hlohovca: Gymnázium Ivana Kupca,

Obchodná akadémia, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola, Reedukačné

centrum a Odborné učilište internátne o prvenstvo v nasledovných športových disciplínach:

- basketbal, floorbal, minifutbal a atletika (beh 100 m, 1 500 m, 800 m, štafeta 4 x 200 m,

vrh guľou, skok do diaľky, skok do výšky).

Page 15: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Empírové divadlo v Hlohovci – reštaurovanie

Sanačný projekt predkladaný v rámci grantového systému MK SR vyžadoval spolufinancovanie vo

výške 1 496 €. Dotácia MK SR bola poskytnutá v sume 10 000 €. Práce na reštaurovaní divadla boli zrealizované do konca roka 2011 a v decembri 2011 zúčtované na MK SR. Na reštaurovaní soklovej časti objektu bolo preinvestovaných ďalších 1 638,00 eur z vlastných zdrojov, čím reštaurovanie interiéru objektu je kompletné. Ďalšou časťou obnovy objektu bude odizolovanie a zamedzenie vzlínavosti vody do objektu, čo je predmetom novej žiadosti na MK SR pre rok 2012 spracovanej v novembri 2011.

Page 16: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

REKONŠTRUKCIA II. ZŠ KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC

Realizácia projektu sa začala v auguste 2010. Prestavanosť v roku 2011 bola 527 180,00 eur. V r. 2011 boli čerpané prostriedky z EU a ŠR 170 262 €, spolufinancovanie 13 011 € + 343 907 € úhrada faktúry zaradením prostriedkov rezervného fondu (platba, ktorá mala byť realizovaná predfinancovaním, bola z dôvodu urgencií zo strany dodávateľa hradená z prostriedkov mesta (následná refundácia vo výške 95 % až v ďalš. r.)

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu bolo vydané 27.4.2011. Záverečná žiadosť o platbu

formou refundácie na výdavky vzniknuté od začiatku prípravy a realizáciu projektu bola spracovaná a zaslaná v novembri 2011.

Page 17: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

REKONŠTRUKCIA VI.ZŠ PODZÁMSKA 35, HLOHOVEC

Realizácia projektu v zmysle predmetu podpory riadiaceho orgánu pre ROP bola schválená v termíne 05/2011-04/2012. Stavenisko bolo odovzdané 10.6.2011. Stavebné práce v sume 826 605,54 € bez DPH boli zmluvne upravené dodatkom č. 1. a schválené s rozdielom

výšky DPH sumou 8 266 € ako oprávnený výdavok. Financovanie prebiehalo kombinovaným spôsobom – predfinancovaním a refundáciou. Prestavanosť v roku 2011 bola vo výške 457 456,60 €.

Realizované práce boli vyfakturované,

žiadosť o platbu bola spracovaná a zaslaná v novembri 2011 formou predfinancovania (úhrada a zúčtovanie v nasl. r.).

Kapitálové výdavky uhradené z rozpočtu mesta v r. 2011 boli vo výške 57 251 €, + 750 € z bežných výdavkov za reklamnú a trvalo vysvetľujúcu tabuľu.

Page 18: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

HLOHOVEC- ŠULEKOVO- II.ETAPA- ODKANALIZOVANIE MIESTNEJ ČASTI Prestavanosť v roku 2011 bola 1 538 143,99 eur. Dňa 14. 11. 2011 bol spracovaný preberací

protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Vydanie kolaudačného rozhodnutia plánované na február 2012. Preinvestované prostriedky: z EÚ a ŠR 1 450 997 €, z vlastných zdrojov 100 368 €, 10 027 € stavebný a autorský dozor, naviac práce v súvislosti s potrebou prípojok k novým nehnuteľnostiam 112 298 €.

Page 19: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Spätné úpravy komunikácií

Page 20: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Z vlastných zdrojov Mesto Hlohovec zabezpečilo realizáciu naviac prác na ulici Hájskej, kde boli vybudované nové rodinné domy a kanalizačná stoka v dĺžke cca 200m vrátane prípojok nebola súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie v rámci schvále- ného projektu v Operačnom programe Životné prostredie.

Page 21: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Via Hlohoviensis

Projekt podpory cestovného ruchu schválený vo výške celkových oprávnených výdavkov

234 492,05 €, s výškou dotovaných finančných prostriedkov 222 767,44 €. Zmluva bola

podpísaná zo strany riadiaceho orgánu

10.6.2011. Projekt a čerpanie finančných

prostriedkov bolo plánované až do mája 2014.

V septembri 2011 bol ukončený a spracovaný

strategický dokument – Stratégia rozvoja

cestovného ruchu okresu Hlohovec (2012 –

2018) vo výške 27 900,- eur. Projekt bol

financovaný formou refundácie. Mesto

Hlohovec v r. 2011 realizovalo prípravné práce

pre Komplexný informačný portál,

a v decembri 2011 po podpise zmluvy o spolupráci s Mestským kultúrnym centrom

v Hlohovci mesto Hlohovec koordinovalo činnosti pri verejnom obstarávaní zákazok na

predmet podpory projektu.

„Vybudovanie vodozádržných opatrení pre mesto Hlohovec“ Na základe Výzvy na zapojenie obce do prvého realizačného projektu Programu revitalizácie

krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 sa Mesto Hlohovec dňa 15. 3. 2011 zaregistrovalo k získaniu dotácie z dôvodu, že opakovanie v rokoch 2001, 2006, 2010 došlo k dočasnému zaplaveniu inundačného územia Váhu. Miera nezamestnanosti a povodňový ukazovateľ boli rozhodujúce pri výbere obcí na realizáciu protipovodňových opatrení. Zmluva o poskytnutí

Page 22: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

finančných prostriedkov na realizáciu prác bola s Úradom vlády SR podpísaná 7. 6. 2011 v sume 92 700,00 eur. Štruktúrovaný rozpočet tvorili výdavky:

- osobné výdavky, kde bolo zahrnuté 5% spolufinancovanie na 10 pracovných miest podľa § 50j - výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu (stavebné práce) - výdavky na služby (odborný garant, PD, porealizačné zameranie) - iné výdavky (strava zamestnancov). Projekt do výšky 120 000,00 eur mohla naplniť dotácia z ÚPSVaR Piešťany na 10 nezamestnaných

vo výške 95 % refundácie mzdy - 16 703,38 eur. Z rozpočtovanej čiastky 1 200,00 eur určenej na 5% spolufinancovanie hradené z ÚV SR bolo vyčerpaných 879,29 eur. Toto nedočerpanie spôsobilo preobsádzanie pracovných miest nezamestnanými – ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca, PN. Na základe prieskumu trhu (Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk zákazky s nízkou hodnotou zo dňa 21. 04. 2011) bola uzavretá Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom EKOSTAV Oščadnica, s.r.o., dňa 17. 06. 2011.

Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre mesto Hlohovec sa realizovalo v k.ú. Hlohovec, parcely č. 6956/2, 6967/3, 6967/2, 4962, 4963, 4964, 4966, 5028, 5030, 5031, 4673, 4676, 4766, 4767, 5145, 5146 na základe súhlasných stanovísk vlastníkov nehnuteľností. Práce sa realizovali na základe rozhodnutia o využití územia č. 364/2011-LM zo dňa 12. 09. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21. 10. 2011. Realizované boli nasledovné stavebné objekty: Objekt č.1- Prehrádzky 0,5-3,0 m Objekt č.2- Zrubové studne drevené Objekt č.3- Odrážky drevené Objekt č.4- Zasakovacie pásy Objekt č.5- Úprava zasakovacích vlastností pôdy mulčovaním Objekt č.6- Výsadba stromov a krov s aquaholdingmi

Práce sa realizovali v termíne 07/2011-10/2011.

Súčasťou realizácie projektu bolo aj vyčistenie Šumperského jarku od odpadu a náletových drevín, ktoré boli z časti použité ako stavebný materiál pre budovanie drevených častí hrádzí.

V koryte Šumperského jarku sa vybudovali nasledovné druhy hrádzí:

2 ks štetovnicových drevených hrádzí, 1 ks gabionový múr, 1 ks hlinená hrádza prietočná s potrubím DN 300 a prepadová hrana spevnená gobunkovým systémom, 1 ks hrádza kamenná sypaná, 1 ks hrádza hlinená sypaná spevnená drevenými kolmi so 6 ks prietočných rúr s DN 150 mm, 1 objekt s tromi gabionovými výhonmi, 2 ks hrádze hlinené sypané s kamennou drenážou, spevnené kokosovou rohožou, 1 ks zrubovej hrádze kamennej, 1 ks kolová hrádza na zachytenie haluzoviny, 1 ks hrádza kamenná sypaná, 55 ks garnisáží malých a veľkých (prekladané hrádze).

Ako protipovodňové opatrenia boli aj úpravy terénu a to vybudovanie vsakovacích pásov okolo polí v celkovej dĺžke 2,5 km, ktoré zabezpečia zdržanie dažďovej vody a sčasti spôsobia aj vsakovanie dažďovej vody, 10 ks odrážok v poľných cestách. Vysadených bolo 1 500 stromov (borovice, agáty,

Page 23: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

javory a rôzne druhy kríkov). Projekt bol zúčtovaný a v termíne do 15. 11. 2011 bolo zúčtovanie zaslané poskytovateľovi finančných prostriedkov.

Page 24: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 25: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 26: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

„Drogy očami detí“

Ďalším z projektov, ktorý Mesto Hlohovec spolufinancovalo, bol projekt protidrogovej prevencie „Drogy očami detí“ v rámci Verejnej výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011.

Výška poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR bol 4 251,70 eur. Spolufinancovanie bolo vo výške 250,02 eur.

Cieľom projektu bolo využiť potenciál odborníkov a zdroje na podporu boja proti drogám a napomáhať prístupu k informáciám detí, rodičov a laickej verejnosti v oblasti prevencie drogových závislostí.

Realizované výstupy projektu: 1/Spracovanie textov Bulletinu – 40 hodín 2/Prednášky psychológa – 12 hodín 3/Nákup kníh – 48 titulov 4/ Polygrafické služby – 1 5/Obálky C6 samolepiace – 70 ks 6/Poštovné - 70 ks 7/Nákup kníh – spolufinancovanie – 18 ks. Participujúce subjekty na príprave a implementácii projektu boli: Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Mestská polícia Hlohovec, Pedagogicko-psychologická

poradňa s centrom výchovy a prevencie Hlohovec. Vysoko hodnotíme ich odborný prístup, skúsenosti, iniciatívu a uvedomenie si závažnosti problému užívania drog a dôležitosti protidrogovej prevencie. Jedným z dôvodov spracovania a predloženia tohto projektu bolo zvýšiť koordináciu spolupráce medzi takýmito inštitúciami v regióne.

Page 27: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 28: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 29: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Realizácia bezbariérových priechodov pre chodcov Na údržbu mestských komunikácií boli v r. 2012 použité prostriedky z rozpočtu mesta v celkovej výške 350 000 € a na údržbu dopravného značenia prostriedky v sume 45 000 €. Nábrežie A. Hlinku

Zábranie

Page 30: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Vybudovanie chodníka pre peších na ul. Závalie

Page 31: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Realizácia spevnených plôch pre nádoby na separovaný zber a zber TKO (prostriedky vo výške 7 887 €)

Hlohová medzi bytovými domami č. 16 a 18

Ul. Koperníkova/Vinohradská

Ul. SNP č. 23

Page 32: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Vinohradská 1

Za poštou 11 Závalie č. 3

Realizácia rozšírenia/dobudovania parkovacích plôch

Závalie /prostriedky na opravu a rozší- renie spevenených parkovacích plôch na sídliskách v celk. sume 14 000 €/

Page 33: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Za poštou 7

Ul. SNP č. 21 (za bytovým domom)

Page 34: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Rozšírenie MK Koperníkova – priestor na otáčanie vozidiel

Úprava pietneho miesta na ul. Svätopeterská

Page 35: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Prístavba Základnej umeleckej školy

bola začatá v roku 2011 a stavba bola v roku 2012 ukončená a skolaudovaná. V rámci prístavby

boli vybudované nové priestory pre výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor, ktoré boli umiestnené v priestoroch II. ZŠ.

Po ukončení stavby prebieha výuka všetkých odborov v jednom objekte ZUŠ na Pribinovej ulici. V novej prístavbe je tiež nová koncertná miestnosť. V roku 2012 boli na dokončenie prístavby použité prostriedky vo výške 184 072 € (celkové náklady od r. 2011 boli vo výške 300 432 €).

Page 36: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 37: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Vybudovanie/predĺženie „cyklochodníka“

V roku 2012 bola zrealizovaná úprava hrádze smerom od Zámockej záhrady až po koniec hrádze za ČOV Hlohovec. Celková dĺžka novovybudovanej časti „cyklistického chodníka“ je 2,2 km. Na cyklistickom chodníku boli vytvorené 3 oddychové zóny, bolo osadených 5 ks smetných košov, 6 ks oceľových zábran, 9 ks lavičiek, 3 ks stojanov na bicykle a 7 ks zákazových značiek. Suma vynaložených prostriedkov: 129 282 €.

Page 38: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 39: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Výmena okien ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec K dotácii zo ŠR na výmenu okien ZŠ A. Felcána vo výške 30 000 € boli potrebné ďalšie prostriedky

na spolufinancovanie z rozpočtu mesta (v sume 38 145 €). V rámci stavebných úprav bolo vymenených 134 plastových okien vrátane nových vonkajších a vnútorných parapetov, 11 ks presklených stien, 2 ks výdajných okien a 2 ks vstupných dverí. Na okná z južnej strany objektu boli namontované okenné celotieniace žalúzie.

Page 40: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 41: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

REKONŠTRUKCIA VI.ZŠ PODZÁMSKA 35, HLOHOVEC

Realizácia projektu bola v termíne 05/2011-04/2012. Financovanie bolo schválené

kombinovaným spôsobom – predfinancovaním a refundáciou. V r. 2011 bola podaná žiadosť

o platbu vo výške 434 592,59 €, ktorá bola uhradená v 5/2012. V 6/2012 bola spracovaná

ďalšia žiadosť o platbu vo výške 591 721,26 € formou refundácie, prostriedky vo výške 95 %

boli uhradené v 12/2012. Ostatné náklady - predmetom záverečnej žiadosti o platbu

/záverečná žiadosť o platbu spracovaná a zaslaná v r. 2013/.

Stavba ZŠ Podzámska 35, bola dňa 28.6.2012 skolaudovaná, avšak aktivity projektu

neboli v r. 2012 ukončené z dôvodu neplynulého financovania zo strany riadiaceho orgánu.

Page 42: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 43: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Via Hlohoviensis

Projekt podpory cestovného ruchu schválený vo výške celkových oprávnených výdavkov 234 492,05 €, s výškou dotovaných finančných prostriedkov 222 767,44 €. Zmluva bola podpísaná zo strany riadiaceho orgánu 10.6.2011. Projekt je financovaný formou refundácie. V II. polroku 2012 boli uhradené finančné prostriedky vo výške 55 400,00 eur. Na ostatné aktivity prebiehalo v r. 2012 verejné obstarávanie.

Ďalšie projekty: Domov dôchodcov Harmonia – nadstavba Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – I. etapa Empírové divadlo v Hlohovci boli v r. 2012 pripravené v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie, keďže bol predpoklad

zverejnenia výziev na podávanie žiadostí v r. 2013 /výzvy zverejňované v závislosti od výšky disponibilných finančných zdrojov v rámci jednotlivých operačných programov.

Zrealizované projekty z dotácií Trnavského samosprávneho kraja

v rámci výziev Trnavského samosprávneho kraja boli realizované projekty: Country Hlohovec s dotáciou vo výške 240,00 eur a Aktívny život seniorov vo výške 750,00 eur.

Page 44: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Športové podujatia v roku 2012 organizované CVČ Dúha Hlohovec

XXXXIII. ročník Jarného behu Termín : 20.4.2012 Miesto konania : Zámocká záhrada Hlohovec Počet účastníkov : 330 Bežci od predškolského veku až po veteránov nad 50 rokov z Hlohovca a jeho širokého okolia Riaditeľ pretekov : Martin Balla

Page 45: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

XVII. ročník Michalského behu do kopca Termín : 21.9.2012 Miesto : Zámok Hlohovec Počet účastníkov : 304 Bežci od predškolského veku až po veteránov nad 50 rokov z Hlohovca a jeho širokého okolia Riaditeľ pretekov : Martin Balla

Page 46: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

LETO S DÚHOU 2012 Centrum voľného času zorganizovalo počas leta prázdninový futbal pouličných družstiev, 3

prímestské tábory a 1 pobytový tábor v Zákopčí.

Page 47: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Športové podujatia organizované s finančnou podporou Mesta Hlohovec

Celkové výdavky vynaložené na šport v roku 2012: 221 059 €

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC JARNÝ POCHOD HP 2012 - 34. ROČNÍK

Dátum konania: Sobota, 21.apríl 2012 Štart: Železničná stanica Hlohovec, 0700 – 0900 hod Kontrola: Rázcestie Ovčia skala, 0730 – 1300 hod Cieľ: Sedlo Havran, 1030 – 1930 hod Trasy: Trasa A (12 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové Trasa B (17 km) – Jalšové – Ovčia skala – Havran Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran Trasa D (35 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov: Celkový počet turistov = 499 turistov Rozdelenie turistov podľa trasy – A (12 km) = 37 turistov – B (17 km) = 93 turistov – C (22 km) = 330 turistov – D (35 km) = 39 turistov

Kontrola Ovčia skala Cieľ Havran

Page 48: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

JESENNÝ POCHOD HP 2012 - 34. ROČNÍK

Dátum konania: Sobota, 20.október 2012 Štart: Železničná stanica Hlohovec, 0700 – 0900 hod Kontrola: Rázcestie Ovčia skala, 0730 – 1300 hod Cieľ: Sedlo Havran, 1030 – 1900 hod

Počet účastníkov: Celkový počet turistov = 499 turistov Rozdelenie turistov podľa trasy – A (12 km) = 42 turistov – B (17 km) = 170 turistov – C (22 km) = 275 turistov – D (35 km) = 12 turistov

Page 49: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Cesta v Studenej doline

Kontrola Ovčia skala

Page 50: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

KLUB KOLKÁROV ZENTIVA HLOHOVEC

Dorastenecká liga – KKZ Hlohovec 8. miesto Extraliga ženy – KKZ Hlohovec 9. miesto

Liga muži – KKZ Hlohovec 2. Miesto

Page 51: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Majstrovstvá SR veteránov vo vzpieraní 14.04.2012 v Hlohovci

Naši hlohovskí veteráni v absolútnom poradí: 6. miesto Divilek Jozef 8. miesto Ondrejka Ľubomír 13. miesto Tužinčín Branislav 20. miesto Hrušovský Igor 21. miesto Ondrejka Jaroslav 29. miesto Bíro Pavel

X. ročník súťaže Fraštacké hrozno vzpieračov do 18 rokov Hlohovec 29.09.2012

Celkové poradie: 1. TJ Sokol Hlohovec 1 3. Považan Nové Mesto n. Váhom 2. Krásno nad Kysucou 4. TJ Sokol Hlohovec 2

Page 52: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Zámocký jazdecký klub

Mesto podporilo v roku 2012 výjazdy klubu na súťaže doma a v zahraničí.

Rok 2012 - rok športových úspechov

Nitra – Kynek L - 3. miesto, S - 3. miesto MBO Ivanka pri Dunaji L – 2. miesto, S – 5. miesto

Show program Nitra – Kynek Šaľa L – 2. miesto, S – 4. miesto Motešice L – 1. miesto, L4 – 1. miesto

Page 53: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Mesto podporilo organizáciu Drezúrnych pretekov Madunice 3.6.2012

Jedna zo súťaží niesla názov Cena primátora mesta Hlohovec

FK Šulekovo

Okresné majstrovstvá Trnava

Page 54: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

HC SPORTA HLOHOVEC

Prípravka HC SPORTA Hlohovec po turnaji Minihandball SPORTA CUP, na ktorom obsadila 2. miesto pri účasti deviatich družstiev zo Slovenska

Foto zo zápasu SPORTA -Viedeň, ktorý bol súčasťou medzinárodného turnaja MAYNET CUP, ktorého víťazom sa stala HC SPORTA Hlohovec

Page 55: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Spoločné foto s fanúšikmi po finálovom zápase FINAL 4 s HC Tatran Prešov, na ktorom HC SPORTA Hlohovec obhájila titul Vicemajstra SR v sezóne 2012/2013.

„Hlohovec má talent“

Akcia Hlohovec má talent je prehliadkou talentov detí materských a základných škôl mesta Hlohovec. Podujatie bolo konané 17.04.2012.

Page 56: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Ďalšou zaujímavou akciou bola Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec, na ktorej súťažia jednotlivci a kolektívy v behu na 2 x 10 m, hode loptou do diaľky a skoku z miesta do diaľky, ktorá sa konala 26.10.2012.

Page 57: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Prostriedky v kultúrnej oblasti boli v r. 2012 čerpané vo výške 424 058 €.

1. občan mesta Hlohovec v roku 2012

1. občanom mesta Hlohovec v roku 2012 sa stal Tomáško Malec, ktorý sa narodil 2. januára 2012 v Trnave, vážil 2890 g a meral 48 cm. Je to prvé dieťa Zuzany a Martina Malecových, 2. vnúča rodiny Brockových a 3. vnúča v rodine Malecových. Prvému Hlohovčanovi ako i šťastným rodičom prišiel zablahoželať aj primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran a vedúca odd. spoločenských vecí Ing. Mária Janíčková. Tomáško je veľmi dobré, kľudné a pekné bábätko.

ITF SLOVAKIATOUR 2012

V dňoch 19. – 22. januára 2012 sa Mesto Hlohovec spolu s vinármi nášho mesta: Pavlom Tuturom a Ladislavom Černým prezentovalo na prestížnom medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour a Danubius Gastro 2012. Na veľtrhu sa predstavilo 405 vystavovateľov z 21 krajín a navštívilo ho 72 764 registrovaných návštevníkov. Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran privítal hostí, medzi ktorými bol prezident SR Ivan Gašparovič, bývalý prezident SR Rudolf Schuster, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Fígeľ, predseda TTSK Tibor Mikuš a mnohí ďalší, ktorým predstavil mesto Hlohovec a galériu „ fraštackých“ vín. Absolvoval i niekoľko stretnutí s primátormi iných miest, podnikateľmi a radom významných osobností z oblasti kultúry a cestovného ruchu z domova i zo zahraničia. Neodmysliteľnou súčasťou našej expozície sa stala prezentácia folklóru, ktorý návštevníci obdivovali v ľudových piesňach z nášho regiónu v podaní Janka Bielika s hudobným doprovodom dcéry Lenky a Mariána Daniša, a pre našu oblasť v nezvyčajnej výrobe fujár a píšťal Jozefa Mikulášeka.

Page 58: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Po prvýkrát sa na výstave zúčastnili i študenti Strednej odbornej školy na Nerudovej ul. v Hlohovci, ktorí prilákali množstvo návštevníkov nielen umeleckým tvorením prezentovanom na paneloch samotného stánku, ale i predstavovanou prácou v oblasti grafického umenia a kozmetiky, ktorú návštevníci využívali s veľkým záujmom. Počas výstavy sa k nášmu mestu opäť prihlásilo veľa rodákov, ktorí sa zaujímali najmä o osudy „starých Fraštačanov“. Mnohých potešil „ najkrajší stromček na Slovensku“, ktorý si pri návšteve Hlohovca cez vianočné sviatky odfotografovali a zasielali príbuzným do rôznych končín sveta. Návštevníci prejavovali záujem i o historické pamiatky, činnosť Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika, tiež o činnosť samosprávy a spôsob využívania európskych fondov v prospech mesta.

Deň učiteľov

V piatok, dňa 23.03.2012 v refektári Vlastivedného múzea, primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran, poďakoval zástupcom pedagógov všetkých škôl nachádzajúcich sa na území mesta Hlohovec, za obetavú prácu pri odovzdávaní vedomostí a príprave žiakov do života. Vo svojom príhovore vyzdvihol kvalitnú a vytrvalú prácu slovenských učiteľov. Program pre pedagógov k ich sviatku pripravili žiaci ZUŠ. Programom sprevádzala Kristína Belčíková.

Page 59: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Slávnostné ocenenie osobností mesta Hlohovec

Dňa 16.5.2012 sa v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci konalo Slávnostné ocenenie osobností mesta Hlohovec. Čestná pocta in memoriam bola udelená akad. soch. Ľudovítovi Gogovi za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti kultúry a umenia a Ladislavovi Kunovi za vynikajúce výsledky v športovej činnosti. Plaketu mesta Hlohovec si z rúk pána primátora Petra Dvorana osobne prevzal Prof. Ing. Ladislav Soják, Dr.Sc. za mimoriadne zviditeľňovanie a propagáciu mesta Hlohovec doma i v zahraničí. Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec bolo udelené Mgr. Františkovi Turbekovi, Helene Medveckej a Jánovi Lackovičovi za vynikajúce výsledky v športovej činnosti a taktiež Mgr. Art. Júliusovi Karabovi za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti kultúry a umenia. Cenu primátora si prevzal Ján Bielik, B.A.i Rudolf Podušel a akad. soch. Jozef Sušienka za prínos pre kultúrny rozvoj mesta.

Page 60: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Slávnostné prijatie paralympionikov – PH Londýn 2012

Dňa 26.9.2012 sa uskutočnilo slávnostné prijatie paralympionikov, ktorí sa zúčastnili na Paralympijskych hrách v Londýne 2012. Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran, srdečne poďakoval všetkým za úspešnú reprezentáciu mesta Hlohovec a športovcom odovzdal ďakovné listy. Poďakovanie patrilo PhDr. Mgr. Miloslavovi Bardiovskému, Bc. Hanke Kolníkovej, trénerovi Jánovi Lackovičovi a PhDr. Jánovi Riapošovi, PhD., ktorý v kategórii stolný tenis získal dve zlaté medaily. Poďakovanie patrilo taktiež Ing. Petrovi Šiškovi, za pomoc pri príprave športovcov na PH Londýn 2012. Podujatia sa zúčastnil taktiež kulturista Michal Púček, ktorý si z rúk primátora prevzal ďakovný list za vzornú reprezentáciu mesta Hlohovec doma i v zahraničí v kulturistike.

Odhalenie pamätnej tabule

Pri príležitosti tradičného Michalského jarmoku v Hlohovci na sviatok sv. Michala bol v piatok 28.09. 2012 odhalený pamätný stĺp s tabuľou k 650. výročiu udelenia privilégií trhového mestečka podľa zvyklostí kráľovského mesta Budín.

Najstaršie právo konať slobodné výročné trhy v Hlohovci pochádza z roku 1362. Toto trhové privilégium získal pre Hlohovec významný zemepán Mikuláš Kont od uhorského kráľa Ľudovíta I. pre niekdajšiu osadu kráľovských hostí – Nový Hlohovec.

Page 61: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Táto mimoriadna výsada zaistila Hlohovcu hospodársky rozvoj a rozkvet a rok 1362 je vďaka tejto trhovej výsadnej listine považovaný za počiatok mestského vývinu Hlohovca. Slávnostného odhaľovania pamätnej tabule sa zúčastnili zástupcovia Mesta Hlohovec, poslanci mestského zastupiteľstva a pozvanie k oslavám Michalského jarmoku, ako aj k odhaľovaniu pamätnej tabule prijali tiež zástupcovia družobných miest zo slovinského mesta Slovenské Konjice a českého mesta Hranice.

Úvodným slovom a básňou sa prítomným prihovorila Ing. Mária Janičková a historické pozadie s dejinnými súvislosťami priblížil riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský.

Samotný akt odhaľovania pamätnej tabule bol zverený primátorovi mesta Hlohovec Petrovi Dvoranovi, ktorý k slávnostnému úkonu prizval aj zástupcu družobného mesta Slovenské Konjice v zastúpení županom Miranom Gorinšekom a zástupcu družobného mesta Hranice v zastúpení tajomníkom mestského úradu Ing. Vladimírom Vyplelíkom.

Odhaľovania pamätnej tabule sa zúčastnil aj autor diela kamenosochár Vincent Vadovský, ktorý kamenný monolit tvoriaci pamätný stĺp priviezol zo svojho rodného Spiša a podľa jeho slov tak spojil svoj rodný kraj s mestom, ktoré sa stali domovom jemu i jeho detí.

Page 62: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

MICHALSKÝ JARMOK

V dňoch 28.9. – 30.9.2012 sa uskutočnil 19. ročník Michalského jarmoku s tradičným jarmočným tovarom, bohatým kultúrnym programom a atrakciami.

Page 63: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 64: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Mesiac úcty k starším

Dňa 10. októbra 2012 primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran, pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, v Dome kultúry privítal seniorov, ktorí v tomto roku oslavovali svoje významné životné jubileum. Osobne zablahoželal a obdaroval najstarších prítomných seniorov – pani Adelu CHORVÁTHOVÚ, Editu SCHUDICHOVÚ a Letíciu TANDLMAJEROVÚ.

Príjemné popoludnie svojím vystúpením spestrila Akadémia mažoretiek, Folklórna

skupina Šulekovčan, Hlohovskí fujaristi a spevácky zbor Hlohovčatá.

Slávnostné ocenenie osobností mesta Hlohovec - november 2012

Dňa 22.11.2012 sa v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci konalo Slávnostné ocenenie osobností mesta Hlohovec. Cenu primátora si z rúk primátora mesta Petra Dvorana osobne prevzal Mgr. Vojtech Kocián za prínos pre kultúrny rozvoj mesta, Peter Baláž za úspešnú činnosť v oblasti športu a Ing. Róbert Jalakša za rozvoj mesta v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Oceneným srdečne blahoželáme.

Page 65: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013

Hlohovský tanečný večer

Dňa 30. novembra 2012 sa v Dome kultúry v Hlohovci uskutočnil 10. ročník Hlohovského tanečného večera, kde sa konala prehliadka tanečných žánrov na pozvanie. Účinkujúci v programe predviedli mažoretkové tance, disco dance, orientálne tance, štandardné tance, Boogie Woogie a Lindy hop, videoclipdancing a freestyleshow, tango argentino, hip hop, salsa, break dance, latinsko-americké tance, dance show, akrobatický RnR a jive.

Vianočná kvapka krvi

Mesto Hlohovec, v snahe oceniť humánne aktivity občanov darujúcich krv, uskutočnilo 14.12.2012 pre darcov tejto drahocennej tekutiny posedenie spojené s odovzdávaním malých upomienkových predmetov v obradnej sieni mesta Hlohovec, v refektári Vlastivedného múzea.

Page 66: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Prostriedky na starostlivosť o zeleň boli vynaložené v celkovej výške 539 748 €, z toho na výsadbu vzrastlej zelene boli použité prostriedky v sume 40 631 €. Lipová alej v Zámockej záhrade

v Zámockej záhrade bolo vysadených 40 ks lipy

Page 67: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

živý plot pri Empírovom divadle

výsadba zelene na Šulekovej ulici (14 ks novovysadených stromov)

Page 68: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Zeleň v kontajneroch na autobusovej stanici

Page 69: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Na údržbu komunikácii boli v r. 2013 vynaložené prostriedky z rozpočtu mesta v celkovej sume 351 500 € vrátane opravy čakární, schodov a zábradlí, na údržbu dopravného značenia finančné prostriedky v sume 36 883 €, na údržbu a revízie cestnej svetelnej signalizácie v sume 1 637 €.

Priechod pre chodcov na Sereďskej ulici v m.č. Šulekovo

Schodište na Závalí (Františkánske námestie)

Prístupová cesta na „cyklochodník“

Page 70: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Chodník na cintoríne v Hlohovci

Parkovisko na ulici Nábrežie A. Hlinku (mestská časť Sihoť)

Na vybudovanie spevnených plôch pod nádoby na komunálny odpad a separovaný zber boli v r. 2013 čerpané prostriedky v sume 9 077 €

- v areáli ZŠ Podzámska

Page 71: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Michalská ul. Závalie č. 11

Závalie č. 15

Pod Beranom

Page 72: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Dolná Sihoť

Ul. SNP pri bytovom dome č. 21

Page 73: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Rozšírenie kamerového systému mesta V r. 2013 mesto získalo dotáciu na rozšírenie kamerového systému vo výške 12 000 €,

spolufinancovanie z rozpočtu mesta bolo potrebné v sume 6 597 € Kamerový systém bol rozšírený o dve otočné kamery. Jedna kamera je umiestnená na ul.

Michalská a monitoruje priestor od ul. Podzámska po ul. Pod Beranom. Druhá kamera je umiestnená na ul. Nitrianska a monitoruje priestor ul. Nitrianska a ul. Tehelná.

Uvedené lokality boli vybrané pre zvýšenie bezpečnosti v tejto časti mesta a súčasne boli zohľadnené požiadavky OOPZ Hlohovec.

Pod Beranom

Nitrianska ulica

Page 74: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Informatika - elektronizácia, virtualizácia, propagácia

Dňa 15.02.2013 Mesto Hlohovec slávnostne predstavilo svoje logo. Logo Mesta Hlohovec je neoficiálnym symbolom mesta, ktorému prináleží funkcia komunikačného prvku reprezentujúceho Mesto Hlohovec smerom navonok pri vlastnej komunikácii s občanom, propagácii mesta, v oblasti turizmu, cestovného ruchu, reklamy a pod.

Logom Mesta Hlohovec je návrh vypracovaný Mgr. Jurajom Gejdošom, ktorý sa umiestnil na 1. mieste verejnej neanonymnej súťaže, ktorú vyhlásilo Mesto Hlohovec v roku 2012. Autorské práva k logu sú chránené licenčnou zmluvou. Použitie loga Mesta Hlohovec fyzickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a právnickými osobami je podmienené povolením, ktoré vydáva Mesto Hlohovec na žiadosť.

Mesto Hlohovec v r. 2013 aktívne participovalo na

projekte Zodpovedne.sk. Zabezpečilo distribúciu publikácie „Deti v sieti“ v tlačenej forme do MŠ, ZŠ, CVČ, stredných škôl, mestskej knižnice i elektronicky do ďalších inštitúcií okresu Hlohovec.

Publikácia Deti v sieti má prispieť k zvýšeniu

ochrany detí pred nástrahami nových technológií.

V r. 2013 sa realizovala 2. etapa virtualizácie serverovej infraštruktúry – „Poskytnutie zálohovacích systémov IT prostredia Mesta Hlohovec, ktorá si vyžiadala prostriedky vo výške 12 000 €. Finančná záťaž pre virtualizáciu je rozložená do viac rokov. Toto riešenie znamená konsolidáciu serverov, zvýšenie ich dostupnosti, zníženie nákladov na ich prevádzku a údržbu.

Page 75: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

V budove mestského úradu na ul. M.R.Štefánika 1 bol pre občanov na verejných priestoroch

(chodbách) zriadený prístup na internet prostredníctvom wifi. Prostriedky vo výške 480 €.

Na webovom sídle mesta www.hlohovec.sk bolo zabezpečené on-line publikovanie z IS MsÚ - evidencia psov v meste (t.j. každých 24 hodín sa aktualizujú údaje z informačného systému na webové sídlo).

Page 76: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Z dôvodu končenia doby funkčnosti a životnosti pôvodnej analógovej telefónnej ústredne bolo potrebné vybrať nového poskytovateľa telefónnych služieb.

V rámci zmluvy uzatvorenej s víťazom verejného obstarávania služby „Poskytovanie verejných

služieb a pripojenie virtuálnej ústredne“ bolo zabezpečené dodanie uvedenej služby formou virtuálnej GSM ústredne.

Mesto tým ušetrilo prostriedky a to z dôvodu, že nebolo potrebné obstarať digitálnu ústredňu,

ako i poklesom výšky mesačných platieb za telekomunikačné služby /mesačne cca o 100 €/.

Page 77: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

V mesiacoch júl a august 2013 sa zrealizovala úprava dopravných plôch na autobusovej stanici na Železničnej ulici. Vybudovalo sa 56 ks parkovacích miest a vytvoril sa dopravný pás pre autobusovú stanicu. Nový nájomca SAD INVEST Trnava na AS umiestnil tri prístrešky a dva prístrešky boli zabezpečené mestom. Medzi plochou s parkovacími miestami a AS a medzi prístreškami AS boli osadené mobilné kvetináče s vysadenou zeleňou.

Cena rekonštrukčných prác parkoviska 49 745 €, mobilné kvetináče 11 820 €.

Page 78: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Parkovisko pri Empírovom divadle na Šomodskej ulici

V roku 2013 bola ukončená ďalšia investičná akcia mesta. V blízkosti Empírového divadla na Šomodskej ulici sa zrekonštruovala voľná plocha a po výstavbe parkoviska je k dispozícii 45 parkovacích miest pre osobné automobily návštevníkov Empírového divadla alebo obyvateľov na Šomodskej ulici.

Náklady na realizovanú akciu: 101 987 €, (+ sadové úpravy 978 €)

Page 79: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Parkovisko na Manckovičovej ulici V mesiacoch október – november 2013 prebiehali stavebné práce na ďalšom parkovisku

na uliciach Manckovičova – M. Bela. Bolo vytvorených 59 parkovacích miest pre osobné automobily. Výdavky z rozpočtu mesta na uvedenú akciu: 83 004 €.

Page 80: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Výmena okien ZŠ V. Šuleka

Mestu boli pridelené prostriedky zo ŠR vo výške 50 000 € účelovo určené na riešenie havarijnej situácie výmenia okien pre ZŠ V. Šuleka, Hlohovec v decembri 2012 s použitím do 31.03.2013 v zmysle zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V roku 2013 boli zrealizované stavebné práce na objekte, kde sa vymenilo 105 ks okien, 5 ks vstupných dverí a bolo namontovaných 276 ks tieniacich žalúzií.

Page 81: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Detské ihrisko - ul. M. Bela - Manckovičova ul. Pri bytových domoch na ul. M. Bela bolo vybudované nové detské ihrisko. Náklady 17 264 €.

Page 82: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Implementácia projektu „Via Hlohoviensis“ financovaného zo zdrojov

Európskej únie v roku 2012 pokračovala ukončením verejných obstarávaní v termíne do 30.6.2013 a podpisom zmlúv vysúťažených aktivít:

- Výroba a dodanie filmu o prírodnom a kultúrnom dedičstve a produktoch cestovného ruchu v regióne Hlohovecka (podpísaná 29.4.2013)

- Organizačné zabezpečenie podujatí (podpísaná 20.5.2013) - Výroba propagačných materiálov (zmluva podpísaná 10.7.2013) - spoločný obal na propagačné materiály (podpísaná 10.7.2013)

Z aktivít projektu sa realizovali všetky podujatia v zmysle harmonogramu pri príležitosti 900. výročia I. písomnej zmienky o meste Hlohovec:

- Deň koní (26.5.2013), - Hlohovec – moje mesto očami detí (7.6.2013), - Futbalový turnaj mestských častí (6.7.2013), - Súťaž o najlepší guláš (6.7.2013), - Špeciality Fraštáku (17.8.2013), - Historický sprievod mestom (21.9.2013), - Špeciality regiónu (21.9.2013), - Ukončenie turistickej sezóny (2.10.2013), - Ex Libris Hlohovec – kvety (3.-.5.10.2013)

Dňa 2.10.2013 bol podpísaný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom na výšku oprávnených výdavkov projektu po ukončení všetkých častí verejného obstarávania na výšku 215 758,00 €. Dňa 5.11.2013 bola spracovaná žiadosť o platbu vo výške prostriedkov 206 362,00 €. Finančné prostriedky boli poukázané na účet mesta v decembri 2013. Záverečná žiadosť o platbu bude spracovaná podľa zmluvy v marci 2014.

Hlohovec – moje mesto očami detí Mestské kultúrne centrum v Hlohovci v spolupráci s Centrom voľného času DÚHA zorganizovalo súťaž kreslenia na chodník pre materské školy a I. stupeň základných škôl. Súťažiace družstvá boli 5-členné a víťazné práce boli po posúdení odbornej poroty odmenené vecnými cenami. Pre každé zúčastne- né družstvo a jednotlivca bol pripravený účastnícky diplom.

Page 83: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Kreslenie rozvíja výtvarné vnímanie detí a ich tvorivosť, prispieva k budovaniu pozitívneho vzťahu k mestu, okoliu, prírode, životnému prostrediu, v ktorom žijú. Rozvíja individuálne talenty - a to bolo aj cieľom tohto projektu.

Page 84: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Deň koní (v Maduniciach)

Dňa 26.5.2013 sa v areáli Poľno- hospodárskeho výrobno-obchodného družstva v Maduniciach uskutočnilo športovo-relaxačné podujatie s názvom Deň koní Madunice. Projekt realizovalo Mesto Hlohovec, partnermi podujatia boli Zámocký jazdecký klub Hlohovec a obec Madunice.

Page 85: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Futbalový turnaj hlohovských mestských častí

6.7.2013 sa konali ďalšie dve z radu podujatí pri príležitosti 900. výročia od prvej písomnej zmienky o Hlohovci v rámci projektu Via Hlohoviensis. Súťažili jednotlivé mestské časti mesta Hlohovec a to Peter – Nová štvrť, Hlohovec centrum a Šulekovo.

V popoludňajších hodinách pán Martin Balla st., ktorý celý zápas komentoval, pristúpil k vyhláseniu výsledkov súťaží. V oboch „disciplínach“ – vo futbalovom turnaji i vo varení guláša – napokon zvíťazilo družstvo Hlohovec – centrum.

Page 86: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Súťaž o najlepší guláš

Page 87: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Špeciality Fraštáku Dňa 17.08.2013 bola zorganizovaná ďalšia aktivita v rámci projektu Via Hlohoviensis - gastronomické podujatie Špeciality Fraštáku.

Page 88: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Návštevníci mali možnosť ochutnať rôzne tradičné fraštacké jedlá, mohli sa dozvedieť podrobnosti o jednotlivých dobrotách a odniesť si tajomstvo ich prípravy v podobe receptov pripravených za týmto účelom šikovnými gazdinkami.

Page 89: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Okrem maškŕt, ktoré sa míňali veľkou rýchlosťou, bol pripra- vený bohatý kultúrny program. Deti sa vozili na člnoch v zámoc-kom jazierku, behali vo vodných guliach, jazdili na koníkoch a strieľali z luku.

Page 90: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Historický sprievod mestom Špeciality regiónu Námestie sv. Michala 21.09.2013 Jubilejné výročie nášho mesta sa stalo dôvodom zorganizovania podujatia, ktoré spojilo Hlohovec symbolicky, ľudsky i nadčasovo. Za 900. rokov trvania našej písomnej histórie sa udialo množstvo príbehov, historických míľnikov a udalostí, ktoré menili tvár Hlohovca. Chod mesta ovplyvnil celý rad významných osobností, rodákov, zemepánov i panovníkov a aspoň kúsok z tejto širokej mozaiky sa organizátori sprievodu pokúsili predstaviť v Historickom sprievode. Akciu slávnostne otvoril primátor mesta Peter Dvoran

Page 91: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

vlajkonosiči

Zoborská listina Sprievod pozostával z dvanástich obrazov, v ktorých boli reprezen- tované dôležité míľniky histórie Hlohovca a jeho najvýznamnejších osobností. V jednotlivých obrazoch bol predstavený praveký Hlohovec, obdobie Slovanov, udelenie práva organizovať mestské trhy, obdobie husitov, príchod františkánov, vpád Turkov, revolučné roky 1848-1849, vlastníci mesta a zámku – Ujlaky, Thurzo, Forgách, Erdody a obdobie, keď bol Hlohovec Fraštákom.

Slovania v Hlohovci

Page 92: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

príchod husitov vpád Turkov

Page 93: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Bohatá účasť divákov na tomto podujatí svedčí o záujme občanov Hlohovca o históriu mesta a rovnako svojou prítomnosťou podporili množstvo účastníkov sprievodu, ktorí odhodlane a svedomito stvárnili svoje úlohy a s nadšením dokázali vytvoriť ojedinelé predstavenie pre Hlohovčanov, za čo im patrí hlboké uznanie a vďaka.

Na Námestí sv. Michala sa počas tohto dňa uskutočnila aj ochutnávka gastronomických špecialít, typických pre Hlohovec a región a vo večerných hodinách sa pri železničnej stanici uskutočnil koncert, v ktorom nechýbal ani rodák z Hlohovca Richard Müller.

Page 94: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Ukončenie turistickej sezóny Dňa 2. októbra 2013 sa konalo v Dome kultúry v Hlohovci jedno z podujatí v rámci Športovo-

relaxačných dní Organizačného zabezpečenia podujatí projektu Via Hlohoviensis s názvom Ukončenie turistickej sezóny.

Prvej časti prebiehajúcej v dopoludňajších hodinách sa zúčastnili školy I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ, V. ZŠ, VI. ZŠ, ZŠ sv. Jozefa, stredné školy: Gymnázium, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola. Druhá časť bola určená pre verejnosť.

Ústrednou témou celého podujatie bola príroda. Účastníci si mohli prezrieť tvorivé dielne na tému živá a neživá príroda, Klub slovenských turistov prezentoval informácie o náučnom chodníku Sedliská.

Page 95: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Page 96: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

EX LIBRIS HLOHOVEC – kvety V dňoch 3. – 5. októbra 2013 sa konalo posledné podujatie v rámci Organizačného zabezpečenia podujatí projektu VIA HLOHOVIENSIS pod názvom EX LIBRIS – Kvety, ktoré sa uskutočnilo v rámci Kultúrno – tvorivých dní.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo za účasti primátora mesta v Dome kultúry.

Page 97: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

20.04. 2013 – Otvorenie náučného chodníka Sedliská

Projekt Vybudovanie Náučného chodníka Sedliská bol podporený z Nadačného fondu Tesco pre

zdravšie mestá v Nadácii Pontis formou grantu v hodnote 1 000 €. Projekt bol zrealizovaný vo výške 1 770 €, dodávateľom Vlastivedným múzeom v Hlohovci.

Do úpravy okolia náučného chodníka Sedliská sa zapojili aj dobrovoľníci - študenti, ktorí dňa 11.4. 2013 zrealizovali čistenie prírodného prameňa nachádzajúceho sa pod kopcom Soroš

Pevne veríme, že zrealizovaný projekt bude prínosom pre širokú verejnosť, pretože bude nielen prostriedkom na poznávanie prírodného dedičstva regiónu, ale aj miestom oddychu a relaxu všetkých návštevníkov tejto lokality.

Page 98: Realizované výdavky v meste Hlohovec v r. 2011-2013web.hlohovec.sk/Prezentacny_material_o... · a Čachtický hrad. Záok SMOLENICE a jaskyňa DRINY. Realizované výdavky v meste

Realizované výdavky v Meste Hlohovec v r. 2011-2013

Monografia „Hlohovec naše mesto“

Projekt na vydanie publikácie – monografie o meste Hlohovec bol podaný na MK SR dňa

6.11.2012 (pre rok 2013) v rámci programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno –

osvetová činnosť v podprograme 7.4. – Vedecko – výskumná a publikačná činnosť. Celkový

rozpočet na projekt bol 26 995 € , spolufinancovanie je vo výške 1 350 €.

Projekt bol podporený vo výške 10 000 €, s povinným spolufinancovaním 1 350 € ( 5%

z celkového rozpočtu. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 3.9.2013 (Vlastivedné

múzeum v Hlohovci). Dielo bolo odovzdané Mestu Hlohovec 16.11.2013. Uvedenie

publikácie bolo dňa 1.12.2013 v Kostole všetkých svätých v Hlohovci.