Top Banner
SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO PREDSTAVLJA sistem pravnih propisa kojim r!ava" rai svoje krivi#no pravne $a%tite ore&'je krivi#na je(a i njihove '#inio)e i  propis'je sank)ije prema tim '#inio)ima* Krivi#no materija(no pravo" ' onos' na krivi#no pro)esno pravo" omo+',ava a se jean krivi#ni o+a&aj -ormira ' krivi#n' stvar kao premet krivi#no+ post'pka" te je krivi#no materija(no pravo pretpostavka krivi#nom pro)esnom prav'* ŠTA ČINI KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U BIH Krivično zakonodovastvo u našo z!"#i sačinavau . /* Kri vi#ni $ ako n 0i1" 2 0i1" RS i 0D3 4* Dr '+i $ako ni 0i 1" Enti teta i 0r# ko ist ri kt a" koj ima s' eve nt 'a(no pr opi sana kr ivi# na j e(a 5 ' svim ov im $a ko ni ma ko ji #i ne op' ns ko krivi# no $akonoavstvo" ka$ne i r'+e mjere mo+' se propisivati ' sk(a' sa ore6ama sistemsko+ krivi#no+ $akonoavstva* 7* 8 %irem sm is('" ov je se '6raj aj' Kri vi#ni pro )esni $ak oni 9:KP 0i1" 20i1" RS i 0D; i :akon o i$vr%enj' krivi#nih sank)ija3 <* Pose6no k rivi#n o $akono avstvo 9np r* :akon o ravn opravno sti spo( ova i s(*; koje mora 6iti ' sk(a' sa krivi#nim $akonima ' po+(e' 's(ova o+ovornosti i ka!njivosti* NAČ$%O %$&ITI'IT$TA (osnov zakonitosti) Osnova i *rani+! krivično,ravn! ,rinud! Krivi#na je(a i krivi#nopravne sank)ije propis'j' se samo $a ona pona%anja kojima se '+ro!avaj' i(i povrje&'j' oso6ne s(o6oe i prava #ovjeka" te r'+a prava i r'%tvene vrijenosti $ajam#ene i $a%ti,ene 8stavom i me&'naronim pravom 5 a se njihova $a%tita ne 6i mo+(a osmaterijaiti 6e$ krivi#nopravne prin'e* Prop isi van je kri vi# nih je (a i vrst e i mje re krivi# nop ravn ih san k)i ja $as niv a se na n'!n osti pri mjene krivi# nopr avne pri n'e i njenoj ra$m jer nost i ja#ini opas nost i $a oso6ne s(o6oe i prava #ovjeka" te r'+e osnovne vrijenosti* NAČ$%O ZAKONITOSTI Ovo na#e(o postoji ' materija(nom i pro)esnom smis('* 5 8 m ater ij a(no m s mis(' ovo na #e (o ima 4 as pe kt a $na#e nj a. 1. da s! krivi čna d!#a i krivi čn! sank+i ! za ta d!#a "o*u ,ro,isivati sa"o zakono"- a n! ,ro,isi"a ni.! ,ravn! sna*!* 2. da s! niko"! na "o.! izr!či sank+i a za d!#o- ako ono ,ri ! n!*o što ! učin! no- u zakonu ni! ,ro,i sano kao krivično d!#o i za ko! u zakonu ni! ,ro,isana sank+ia* Sarajevo, 11.05.2012.
423

Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

Jun 02, 2018

Download

Documents

InaNaic
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO PREDSTAVLJA sistem pravnih propisa kojimr!ava" rai svoje krivi#no pravne $a%tite ore&'je krivi#na je(a i njihove '#inio)e i propis'je sank)ije prema tim '#inio)ima*Krivi#no materija(no pravo" ' onos' na krivi#no pro)esno pravo" omo+',ava a se jeankrivi#ni o+a&aj -ormira ' krivi#n' stvar kao premet krivi#no+ post'pka" te je krivi#nomaterija(no pravo pretpostavka krivi#nom pro)esnom prav'*

 

ŠTA ČINI KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U BIH

Krivično zakonodovastvo u našo z!"#i sačinavau./* Krivi#ni $akon 0i1" 20i1" RS i 0D34* Dr'+i $akoni 0i1" Entiteta i 0r#ko istrikta" kojima s' event'a(no propisana

krivi#na je(a 5 ' svim ovim $akonima koji #ine op'nsko krivi#no$akonoavstvo" ka$ne i r'+e mjere mo+' se propisivati ' sk(a' sa ore6amasistemsko+ krivi#no+ $akonoavstva*

7* 8 %irem smis('" ovje se '6rajaj' Krivi#ni pro)esni $akoni 9:KP 0i1" 20i1" RS i0D; i :akon o i$vr%enj' krivi#nih sank)ija3

<* Pose6no krivi#no $akonoavstvo 9npr*:akon o ravnopravnosti spo(ova i s(*; kojemora 6iti ' sk(a' sa krivi#nim $akonima ' po+(e' 's(ova o+ovornosti ika!njivosti*

 

NAČ$%O %$&ITI'IT$TA (osnov zakonitosti)

Osnova i *rani+! krivično,ravn! ,rinud!Krivi#na je(a i krivi#nopravne sank)ije propis'j' se samo $a ona pona%anja kojima se'+ro!avaj' i(i povrje&'j' oso6ne s(o6oe i prava #ovjeka" te r'+a prava i r'%tvenevrijenosti $ajam#ene i $a%ti,ene 8stavom i me&'naronim pravom 5 a se njihova$a%tita ne 6i mo+(a osmaterijaiti 6e$ krivi#nopravne prin'e*Propisivanje krivi#nih je(a i vrste i mjere krivi#nopravnih sank)ija $asniva se nan'!nosti primjene krivi#nopravne prin'e i njenoj ra$mjernosti ja#ini opasnosti $aoso6ne s(o6oe i prava #ovjeka" te r'+e osnovne vrijenosti*

NAČ$%O ZAKONITOSTI

Ovo na#e(o postoji ' materija(nom i pro)esnom smis('*5 8 materija(nom smis(' ovo na#e(o ima 4 aspekta $na#enja.

1. da s! krivična d!#a i krivičn! sank+i! za ta d!#a "o*u ,ro,isivati sa"ozakono"- a n! ,ro,isi"a ni.! ,ravn! sna*!*

2. da s! niko"! na "o.! izr!či sank+ia za d!#o- ako ono ,ri! n!*o što !učin!no- u zakonu ni! ,ro,isano kao krivično d!#o i za ko! u zakonu ni!,ro,isana sank+ia*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 2: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

8 pro)esnom smis(' ovo na#e(o je propisano :KP 20i1 5 Prin)ip $akonitosti.Pravi(a 'tvr&ena ovim $akonom tre6aj' osi+'rati a niko

nevin ne 6'e os'&en" a a se '#inite(j' i$rekne krivi#nopravna sank)ija po's(ovima koje previ&a K:20i1" r'+i $akoni 2eera)ije" $akoni kantona i $akoni0i1 ' kojima s' propisana krivi#na je(a i na osnov' $akonom propisano+ post'pka*

Prije ono%enja pravomo,ne pres'e os'mnji#eni" on*opt'!eni mo!e 6iti o+rani#en ' svojoj s(o6oi i r* pravima" samo po 's(ovima koje propisnim $akonom*

Krivi#nopravn' sank)ij' mo!e '#inite(j' krivi#no+ je(ai$re,i samo na(e!an s'" onosno s' kome je S' 0i1 prenio vo&enje post'pka" ' post'pk' koji je pokren't i proveen po ovom $akon'*

 

VR$'$NSKO VA/$N0$ KRIV1 ZAKONA (o2av!zna ,ri"!na 2#a.!* zakona)

3r!"a učinit!#u krivično* d!#a ,ri"!nu! s! zakon koi ! 2io na snazi u vri!"!učin!na krivično* d!#a1 Dak(e" vrijei prin)ip a nema retroaktivne primjene propisa*

Ako s! ,os#i! učin!na krivično* d!#a zakon !dno" i#i viš! ,uta iz"i!ni-,ri"i!nit 4! s! zakon koi ! 2#a.i za učinit!#a1 8 toj sit'a)iji" mo+',e je a 6'e primjenjen novi i(i stari $akon" ' $avisnosti o to+a koji je o njih 6(a!i*

8 $akon' nis' i$ri#ito propisani kriteriji po kojima se o)jenj'je koji je $akon 6(a!i $a'#inio)a ' svakom konkretnom s('#aj'" me&'tim sudska ,raksa i t!oria su utvrdi#iodr!5!n! krit!ri! na osnovu koi6 s! utvr5u! koi ! zakon 2#a.i- a to su781 osnovni kriterij je onaj koji previ&a a je 6(a!i onaj krivi#ni $akon  koi

konkr!tno ,onašan! uo,št! n! ,ro,isu! kao krivično d!#o  (npr. u ranijem kriv. zakonodavstvu postojalo je kriv. djelo kockanje, uvreda, veći broj kriv. djela protiv oružanih snaga. Međutim, ta djela i još neka u važećem K su dekriminisana sl.! " Ovo je k(j'#ni kriterij $a'tvr&ivanje koji je $akon 6(a!i i 'ko(iko se primjeni na konkretnom s('#aj" nema potre6e $a 'tvr&ivanje osta(ih kriterija*

91  6(a!i je onaj krivi#ni $akon koji propis'je ore&eno je(o kao krivi#no je(o"a(i isk#uču! krivičnu od*ovornost i krivično *on!n!3  (npr. osl. provali u tuđi stanradi hvatanja u#inioca kriv. djela $ neće krivi#no odgovarati jer je to u#inio u vršenju službeneradnje!"

:1  6(a!i je onaj $akon koi ,r!dvi5a "o*u4nost os#o2a5ana od kazn! i#iizri+ana 2#a.! vrst! kazn! i#i "an! "!r! kazn! 9npr. kod krivi#nog djela krađe blaži je

važeći zakon jer postoji mogućnost izricanja blaže kazne! ";1  6(a!i je onaj krivi#ni $akon koi n! ,r!dvi5a izri+an! s,or!dn! kazn! i#i

"!r! 2!z2!dnosti3<1  6(a!i je onaj krivi#ni $akon koi ,r!dvi5a šir! "o*u4nosti za izri+an!

us#ovn! osud! i(i 2#a.! ka.navan! za ,okuša ore&eno+ krivi#no+ je(a* 

 

Kako s! ,ri"!nu! 2#a.i zakon=− 0(a!i $akon se primjenj'je ' onos' na konkretno je(o i konkret* '#ino)a" a ne

apstraktno* Dak(e" ana(i$om prethonih kriterija se 'tvr&'je kako se ti $akoni onosena konkret* '#inio)a

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 3: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

− 0(a!i $akon mora se primjeniti ' )je(osti" a ne par)ija(no i(i kom6inovano sar'+im $akonima*

− 0(a!i $akon mora se primjeniti o pravosna!nosti pres'e* I$'$etno" ako je povoom pravnih (ijekova 9!a(6a i(i ponav(janje post'pka; pres'a 'kin'ta iore&eno novo s'&enje" 6(a!i $akon se mora primjeniti i ' toj sit'a)iji* Ovo i$ ra$(o+a%to vi%e ne postoji pravosna!na pres'a i s'&enje po#inje ispo#etka*

− Ako nije ispo%tovan ovaj prin)ip tj" ako je s' primjenio stro!iji $akon" postoja,e povrea krivi#no+ $akona*

 

KRIVIČN$ SANK>I0$

Vrst! krivično,ravni6 sank+ia su7 81 kazn!

a) $atvor i '+otrajni $atvor 2) ma(o(jetni#ki $atvor +) nov#ana ka$na

91 "!r! u,ozor!naa) s'ska opomena2) 's(ovna os'a

:1 "!r! 2!z2!dnostia) o6ave$no psihijatrijsko (ije#enje 9na s(o6oi;2) o6ave$no (ije#enje o ovisnosti+) $a6rana vr%enja po$iva" je(atnosti i(i -'nk)ijed) $a6rana 'prav(janja motornim vo$i(om!) o'$imanje premeta

;1 od*on! "!r! ?  primjenj'j' se prema ma(o(jetni)ima '$ o+ojne prepor'kea) is)ip(inske mjere2) mjere poja#ano+ na$ora+) $avoske mjere

Svr6a krivično,ravni6 sank+ia7a) *!n!ra#na ,r!v!n+ia @ preventivni 'ti)aj na r'+e a po%t'j' pravni

sistem i ne '#ine krivi#na je(a32) s,!+ia#na ,r!v!n+ia @spre#avanje '#inite(ja a '#ini krivi#na je(a i

 posti)anje nje+ovo+ preo+oja*

Isk#uč!n! ,ri"!n! krivično* zakonodavstva u !d!ra+ii ,r!"a d!+i Krivi#no $akonoavstvo ne primjenj'je se prema jetet' koje ' vrijeme '#injenjakrivi#no+ je(a nije navr%i(o /< +oina !ivota*

 

ZASTAR0$%OST

Zastar!#ost krivično* *on!na 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 4: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Zastar!#ost krivično* *on!na !  instit't koji pora$'mjeva prestanak ov(a%tenjar!avnih or+ana $a pre'$imanje krivi#no+ +onjenja 's(je proteka ore&eno+ vremena*Zastar!#ost ni! na dis,ozi+ii stranaka" tj* nast'pa 6e$ o6$ira na vo(j' '#inio)a i nikose ne mo!e ore#i $astare=

Rokovi zastar!#osti $avise o te!ine krivi#no+ je(a i propisane ka$ne" pa se krivi#no+onjenje ne mo!e po'$eti ka o '#injenja krivi#no+ je(a protekne.a) :< *od1 5 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom '+otrajno+ $atvora3b) 9 *od1  5 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora preko />

+oina3c) 8< *od1  5 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora preko ?

+oina3d) 8 *od1  5 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora preko 7

+oine3e) < *od1 5 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora preko / +oine3f) : *od1  5 $a kriv* je(o s propisanom ka$nom $atvora o / +o* i(i

nov#anom ka$nom*Ako je $a kriv* je(o propisano vi%e ka$ni" rok $astarje(osti ore&'je se po najte!oj*3ostoi r!#ativna i a,so#utna zastar!#ost75 re(ativna $astarje(ost 5 nast'pa kaa protekn' +ore naveeni

$astarni rokovi 'tvr&eni prema propisanoj ka$ni*5 apso('tna $astarje(ost 5 nast'pa kaa protekne 'p(o vrijeme

 previ&eno $a re(ativn' $astarje(ost*

Zastari!van! krivično* *on!na ,očin! @ o ana ka je krivi#no je(o '#injeno*

OBUSTAVA ZASTAR0$%OSTI5 O2ustava zastar!#osti nastu,a z2o* n!k! zakonsk! t1 ,ravn! s"!tn! @ kao

npr* pos(ani#ki im'nitet" '%evno o6o(jenje '#inio)a" post'pak ekstrai)ije i s(*5 8 toj sit'a)iji kriv* +onjenje ne mo!e otpo#eti" a ako je otpo#e(o ne mo!e se

 pro'!iti*5 Kaa prestane $akonska smetnja tok $astarjevanja se nastav(ja* Pri tome se ' rok 

$astarjevanja 'ra#'nava vrijeme koje je protek(o o o6'stave $astarjevanja*5 :astarje(ost se o6'stav(ja samo ' onos' na ono (i)e na koje se onose pravne

smetnje" a ne 'ti#e na r'+e sa'#esnike*

3R$KID ZASTAR0$%OSTI3r!kid zastar!#osti znači  nast'p takve oko(nosti 's(je koje je $a'stav(jen tok $astarje(osti tako a sa svakim prekiom $astarijevanje po#inje ponovno te,i* Ko prekia $astarje(osti vrijeme koje je protek(o ne 'ra#'nava se ' vrijeme $astarjevanja" ve,$astarjevanje po#inje i$nova i mo!e trajati sve o nast'panja apso('tne $astarje(osti*3r!kid zastar!#osti nastu,a 9$astarijevanje se prekia; u 9 s#učaa71.  pre'$imanjem svake pro)esne ranje o strane s'a i(i t'!io)a" koja se

 pre'$ima rai +onjenja '#inio)a $6o+ '#injeno+ krivi#no+ je(a* Ranje os(* prije pokretanja kriv* post'pka nemaj' karakter pro)esnih ranji i ne ovoe o prekia$astarje(osti*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 5: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

2. kaa '#ini(a) ' vrijeme trajanja $astarje(osti '#ini isto tako te%ko i(i te!e kriv*je(o*

 

Zastar!#ost izvrš!na kazn! 

Zastar!#ost izvrš!na kazn! ! osnov $a prestanak ov(a%tenjana(e!nih or+ana na i$ri)anje sank)ija i i$vr%enje tih krivi#nih sank)ija*

Zastar!#ost izvrš!na kazn! nasta!  istekom ore&eno+vremena o i$vr%enja krivi#no+ je(a i(i istekom ore&eno+ vremena o ono%enja pravomo,ne pres'e*

 Na $astarje(ost i$vr%enja ka$ne primjenj'j' se isti rokovi kao iko $astarje(osti krivi#no+ +onjenja*

Zastar!#ost izvrš!na s,or!dn! kazn! i si*urnosni6 "!ra.:astarje(ost i$vr%enja novčan! kazn! kao s,or!dn! kazn! 

nast'pa 5 ka protekn' 4 +oine o ana pravosna!nosti pres'e kojom je ta ka$nai$re#ena*

:astarje(ost i$vr%enja si+'rnosnih mjera o6ave$no+ psihijatrijsko+ (ije#enja" o6ave$no+ (ije#enja o ovisnosti i o'$imanja premetanast'pa 5 ka protekne ? +oina o ana pravosna!nosti o('ke kojom s' te mjerei$re#ene*

:astarje(ost i$vr%enja si*urnosni6 "!ra za2ran! vrš!na,oziva- aktivnosti i#i Cunk+ia i za2ran! u,rav#ana "otorni" vozi#o" 5 nast'paka protekne ono(iko vremena ko(iko je s' oreio $a trajanje te mjere*

Krivično *on!n! i izvrš!n! kazn! n! zastari!va za krivična d!#a za koa ,o"!5unarodno" ,ravu zastar!#ost n! "o.! nastu,iti (krivična d!#a tarni6 z#očina)*

 

KRIVIČNO D0$%O

Krivično d!#o 9Č(an 4/*;Krivično d!#o ! ,rotiv,ravno d!#o (koje kumulativno ima sve slijedeće elemente!.

a; ko! ! zakono" ,ro,isano kao krivično d!#o- 6; čia su o2i#!.a ,ro,isana zakono" i); za ko! ! zakono" ,ro,isana krivično,ravna sank+ia1

a) 3rotiv,ravnost kao !#!"!nt krivično* d!#a3rotiv,ravnost znači  a

 

 je ore&eno pona%anje ' s'protnosti sa po$itivnim normama pravno+ poretka* To s' ona protivpravna pona%anja pojein)a koja $na#e napa i(i'+ro!avanje najva!nijih r'%tvenih onosa*Me&'tim" ,ravni ,or!dak dozvo#ava u odr!5!ni" situa+ia"a i ,od odr!5!ni"us#ovi"a ,ostoan! n!ko* osnova koi isk#uču! ,rotiv,ravnost* Ti osnovi mo+' 6iti' krivi#nom materija(nom i krivi#nom pro)esnom prav'*8 krivi#nom materija(nom $akon' protivpravnost isk(j'#'je.

/; je(o ma(o+ $na#aja"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 6: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

4; n'!na o6rana i7; krajnja n'!a*

8 krivi#nom pro)esnom prav' osnov isk(j'#enja protivpravnosti postoji ' s('#ajevima.(i%enja s(o6oe '#inio)a kriv* je(a" ore&ivanja pritvora" vr%enja pretresa i r" Nare&enje pretpostav(jeno+ ne isk(j'#'je protivpravnost*

2) 3ro,isanost krivično* d!#a u zakonu kao !#!"!nt krivično* d!#a (,rin+i,zakonitosti) 8 materija(nom smis(' ovo na#e(o $na#i a se krivi#na je(a i krivi#nesank)ije $a ta je(a mo+' propisivati samo $akonom" a ne propisima ni!e pravne sna+e*Dr'+i aspekt ovo+ na#e(a $na#i a se nikome na mo!e i$re#i sank)ija $a je(o" ako ono prije ne+o %to je '#injeno" ' $akon' nije propisano kao krivi#no je(o i $a koje ' $akon'nije propisana sank)ija*O2i#!.a krivično* d!#a (2i4! krivično* d!#a)

To su oko(nosti koje karakteri%' ore&eno pona%anje kao krivi#no je(o* Te oko(nostina$ivaj' se o6i(je!jima on* e(ementima 6i,a krivi#no+ je(a*

O6$irom na priro' pojeinih je(a" svako je(o ima ore&ene e(emente koji #ine 6i,eto+ krivi#no+ je(a* 0i,e krivi#no+ je(a je sk'p svih pose6nih e(emenata jeno+krivi#no+ je(a1

Da 6i je(o 6i(o svr%eno moraj' 6iti ostvarena sva nje+ova o6i(je!ja* Osta(a o6i(je!jas('!e $a 6(i!e o$na#avanje ka!njivo+ pona%anja i po potre6i $a ra$+rani#enje o r'+ihsronih krivi#nih je(a* %pr. kod krivi#nog djela krađe bitna obilježja su& da se radi o tuđoj pokretnoj stvari, da se ta stvar oduzima i da se to #ini u namjeri u namjeri pribavljanja protivpravne imovinskekoristi. Krivi#no djelo teške krađe sadrži sva ova obilježja, ali i dodatno obilježje u pogledu na#inaizvršenja krađe npr. da se krađa vrši obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih prostora, da se krađa vrši uvrijeme elementarnih nepogoda (poplave, zemljotresi itd!. 'rema tome, po ovim dodatnim obilježjima ovodjelo se razlikuje od krivi#nog djela krađe. Krivi#no djelo ubistva sastoji se u tome da u#inilac lišava života drugo lice. Međutim, ako se to lišavanje vrši iz nacionalnih, vjerskih ili rasnih pobuda, na okrutanna#in, iz bezobzirne osvete i sl. radiće se o teškim slu#ajevima ubistva koji su zaprije#eni strožijom kaznom.

Radna izvrš!na krivično* d!#a (način učin!na krivično* d!#a)Ranja i$vr%enja krivi#no+ je(a je ona ranja kojom se i$vr%ava krivi#no je(o i koja

 je ' opis' krivi#no+ je(a o$na#ena kao ranja i$vr%enja* %pr. kod kriv. djela krađe radnja se sastoji u oduzimanju tuđe pokretne stvari, a kod ubistva radnja se sastoji u lišavanju života drugog lica *

Ko nekih krivi#nih je(a ranja i$vr%enja se sastoji o vije i(i vi%e ranji" kojemo+' 6iti ore&ene k'm'(ativno i(i a(ternativno.a; k'm'(ativno 5 +je se ranja i$vr%enja sastoji se o vije je(atnosti i +je je $a

 postojanje krivi#no+ je(a n'!no je a s' k'm'(ativno ostvarene o6je naveeneranje t$v* kumulativne dispozicije*  %pr. kod krivi#nog djela razbojništva, radnje suupotreba sile i oduzimanje tuđe pokretne stvari. Kod takvih krivi#nih djela obje teradnje ulaze u sastav izvršenja krivi#nog djela i njihovim preduzimanjem ostvaruje sekrivi#no djelo. Kod ovih djela preduzimanjem samo jedne radnje neće se raditi o svršenom krivi#nom djelu, npr. upotreba sile, već o pokušaju krivi#nog djelarazbojništva. 

 6; a(ternativno 5 +je se ranja i$vr%enja sastoji se o vije i(i vi%e je(atnosti tako a je krivi#no je(o i$vr%eno pre'$imanjem 6i(o koje o propisanih ranji t$v*alternativne dispozicije* 8ko(iko s' ostvarene sve ranje" rait ,e se o k'm'(a)ijiranji" %to se mo!e '$eti ' o6$ir kao ote!avaj',a oko(nost ko omjeravanja ka$ne* %pr. kod krivi#nog djela krivotvorenja isprave, radnja izvršenja je određena

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 7: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

alternativno, pa se djelo može izvršiti pravljenjem lažne isprave ili nabavljanjnjem iliupotrebom lažne isprave*  zvršenjem djela na bilo koji od ovih na#ina tj.ispunjavanjem bilo koje alternacije, djelo je izvršeno.

 Blanketne dispozicije s' nepotp'ne i(i okvirne ispo$i)ije ' krivi#nom $akon' koje s'same $a se6e neprimjenjive 6e$ '$imanja ' o6$ir r'+o+ propisa na koji 'p','j'* Da 6ise ' takvim s('#ajevima mo+(o 'tvriti a (i je ' pitanj' krivi#no je(o i(i ne" n'!no jekons'(tovati propise na koje se ta 6(anketna ispo$i)ija onosi i tek taa ,emo 6iti 'mo+',nosti 'tvriti a (i ' konkretnom pona%anj' postoje e(ementi krivi#no+ je(a*0(anketne ispo$i)ije ' krivi#nom $akon' s' naj#e%,e ko krivi#nih je(a protiv 6e$6jenosti sao6ra,aja i protiv 6e$6jenosti (j'i i imovine* %pr. krivi#no djelo ugrožavanja saobraćaja govori o postupanju u saobraćaju suprotno propisima )*+$a ili kod krivi#nog djela protivpravni prekid trudnoće, u dispozitivu se navodi da se prekid trudnoće izvodi protivno propisima o prekidu trudnoće. Ko opt'!enja i ' i$re)i pres'e ko ovih kriv* je(a n'!no je '+raitiore&ene #(anove $akona i(i r'+o+ propisa na koji 'p','je 6(anketna ispo$i)ija*

Krivično d!#o "o.! 2iti izvrš!no čin!n!" i n!čin!n!"7− 8 praksi" krivi#no je(o se naj#e%,e #ini #injenjem neke ranje* Činjenje postoji

ona kaa (i)e pre'$ima nek' ranj' koj' ne 6i smje(o pre'$eti npr. oduzima tuđu

 pokretnu stvar, alsiikuje ispravu, drugom nanosi povredu i sl * Dak(e" ko #injenja rai se onekoj (i#noj aktivnosti '#inio)a koja ovoi o ore&* promjena ' vanjskom svijet'$povreda, ugrožavanja.

− Krivi#no je(o je '#injeno ne#injenjem 9t$v* omisivni e(ikti; 5 kaa '#ini(a) ne pre'$ima ranj' koj' je '!an pre'$eti* npr. majka ne hrani djete i usljed toga nastupi zabranjena posljedica, ili skretni#ar propusti da pomjeri šine u slobodan prolaz i nastupi udes. -užnost majke na hranjenje djeteta propisana je u porodi#nom zakonu. -užnost skretni#ara propisana je u odgovarajućim propisima u oblasti željezni#kog saobraćaja.  Dak(e" ko ovih je(a 'vijek serai o tome a '#ini(a) prop'%ta tj* ne pre'$ima ranj' koj' m' na(a!e stat's i(i'!nost*

3os#!di+a krivično* d!#aKo najve,ih 6roja krivi#nih je(a" pos(jei)a je '+ra&ena ' ispo$i)ij' krivi#no+ je(a isamim tim je vi(jiva (npr. lišenje života, teška tjelesna povreda, prenošenje zarazne bolesti i sl.!

Me&'tim" ima kriv* je(a ko kojih pos(jei)a nije vi(jiva" a(i ona postoji (npr. kod krivi#nog djela davanje lažnog iskaza, posljedica se sastoji u stvaranju pogrešnog mišljenja kod suda idonošenju pogrešne sudske odluke!.3os#!di+a kriv1 d!#a "o.! s! "aniC!stovati u vidu.1. ,ovr!d! zašti4!no* do2ra @ to je 'ni%tenje i(i o%te,enje neko+ pravno+ o6ra* Ta

 povrea se 'o#ava #'(ima i ko ovih je(a pos(jei)a se 'vijek ore&'je kao o6i(je!je 6i,a kriv* je(a 9npr. tjelesna povreda, lišenje života, krađa i sl.! . 

2. u*ro.avana zašti4!no* do2ra @ to je stvaranje opasnosti o nast'panja povree*Ta opasnost mo!e 6iti konkretna i(i apstraktna.a; konkr!tna @ ovje je ta opasnost ore&ena ' 6i,' krivi#no+ je(a i ona se

mora oka$ivati kao i osta(i e(ementi krivi#no+ je(a* %aj#ešća su krivi#na djela protivbezbjednosti javnog saobraćaja i krivi#na djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine.

 6; a,straktna @ postoji kaa je pos(jei)a mo+(a a nast'pi 's(je pre'$eteranje a(i ' konkretnom s('#aj' nije nast'pi(a* Takva krivi#na je(a ne sar!e

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 8: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

opasnost kao o6i(je!je krivi#no+ je(a" kao ' s('#aj' konkretne opasnosti" ve, taopasnost n'!no proi$i(a$i i$ ranje i$vr%enja* To $na#i a je ko takvih krivi#nihje(a nast'panje pos(jei)e n'!na i neo6oriva pretpostavka* Čim je ranjai$vr%ena" ov' opasnost ne tre6a oka$ivati kao konkretn' opasnost" jer se njeno postojanje 'vijek pretpostav(ja 9npr. u slu#aju predaje u prevozno sredstvo lako zapaljivih,eksplozivnih ili radioaktivnih materijala, djelo se smatra svršenim samim #inom predaje takvihmaterijala u prevozno sredstvo. -akle, u ovom slu#aju se uopšte ne dokazuje postojanje posljedice, jer se ona pretpostavlja samim time što se radi o materijama koje su izuzetno opasne i#iji je promet u javnom saobraćaju izri#ito zabranjen.!

O2!ktivni us#ov inkri"ina+i!To s' oko(nosti koje $akon ore&'je kao 's(ov koji tre6a a se stvori a 6i jeno pona%enje #ovjeka 6i(o protivpravno i(i a 6i o6i(o opasni karakter*Ove oko(nosti '(a$e ' sastav krivi#no+ je(a" a(i se $a postojanje krivnje ne $ahtijevasvijest '#inio)a a te oko(nosti postoje* Dovo(jno je a one ' konkretnom s('#aj'e+$istiranj' 6e$ o6$ira na svijest '#inio)a (npr. kod krivi#nog djela u#estvovanja u tu#i nemamo svijest, ali smo uletili u tu#u, i nastane teška tjelesna povreda ili je neko umro" li npr u privredi dovoljno je da je nastupila šteta!* :na#aj ovih 's(ova je %to o njih $avisi postojanje krivi#no+ je(a iako one ne ore&'j'krivi#no je(o*

Su2!kt izvrš!na krivično* d!#aS'6jekt i$vr%enja krivi#no+ je(a po va!e,em $akon' mo!e 6iti -i$i#ko i pravno (i)e*

Ko pojeinih krivi#nih je(a s'6jekt i$vr%enja je(a o$na#ava se na ra$(i#ite na#ine.− Ko najve,e+ 6roja je(a s'6jekt se o$na#ava rje#j' koB (npr. ko drugog liši života,

ko oduzme tuđu pokretnu stvar!* 8 ovoj sit'a)iji to prakti#no $na#i a takva krivi#na je(amo!e po#initi svako (i)e" on* ko njih postoji naj%iri kr'+ mo+',ih i$vr%i(a)a*

− Ko nekih krivi#nih je(a s'6jekt se o$na#ava prema svojstv' (i)a i(i nje+ovomstat's' npr. službeno lice, odgovorno lice, vojno lice, voza# motornog vozila, branilac, ljekar, svjedok,

u#esnik u saobraćaju. Ko ovih krivi#nih je(a s'!en je 6roj mo+',ih '#ini(a)a tako a ovaje(a mo!e '#initi samo (i)e koje ima ore&eno svojstvo* Ova je(a na$ivaj' sev(astor'#na i(i delicta propria* 8tvr&ivanje svojstva '#inio)a ko ovakvih krivi#nihje(a je veoma $na#ajno" jer ako '#ini(a) nema ore&eno svojstvo ne,e se raiti o tomkrivi#nom je('" (npr. kod kriv. djela #edomorstva (ubistvo djeteta pri porođaju! u#inilac, odnosno subjekt tog kriv. djela može biti samo majka djeteta. /o je privilegovano djelo ubistva koje može u#initi samo majka u posebnom stanju do koga dolazi u vezi sa porođajem. -ruga lica koja bi eventualno samajkom u#estvovala u izvršenju tog kriv. djela odgovarala bi za neki od oblika su#esništva u izvršenjukriv. djela ubistva kao pomaga#, podstreka# ili saizvršilac. -akle, ta lica bi odgovarala strožije jer nemaju svojstvo koje ima majka!.

S'6jekt krivi#no+ je(a mo!e se pojaviti kao 5 i$vr%i(a) 9sai$vr%i(a);" poma+a# i postreka#*O s'6jekta tre6a ra$(ikovati pasivno+ s'6jekta 5 ako se neko (i)e pos('!i r'+im (i)ema '#ini kriv* je(o* %pr. lice 0 gurne lice * na lice 1, pa lice 1 pretrpi povrede ili nastupi smrt. 2ice 0 je subjekt izvršenja krivi#nog djela, a lice * samo sredstvo kojim se lice 0 poslužilo.  S'6jekt krivi#no+ je(a" on* '#ini(a) i kriva) nis' sinonimi" jer je kriv samo onaj $a ko+ase to 'tvri pravosna!nom pres'om*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 9: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Vri!"! izvrš!na (učin!na) krivično* d!#a 

Krivično d!#o ! učin!no u vri!"! kada ! učinit!# radio i#i 2io du.an raditi- 2!zo2zira na to kad ! ,os#!di+a čin!na i#i n!čin!na nastu,i#a1 

Vri!"! izvrš!na krivično* d!#a značano !.1) rai 'tvr&ivana '$rasta '#inio)a tj* a (i je ' pitanj' ma(o(jetnik i(i p'no(jetno (i)e"

a %to je $na#ajno rai 'tvr&ivanja 'ra#'n(jivosti '#inio)a32) rai primjene $akona na '#inio)a" kako ore6i materija(nopravno+" tako i

 pro)esnopravno+ karaktera*3) rai 'tvr&ivanja $astarje(osti krivi#no+ +onjenja34) rai 'tvr&ivanja starosti o%te,eno+" ko krivi#nih je(a +je je '$rast o%te,eno+

e(emenat 6i,a krivi#no+ je(a3 npr. kod krivi#nog djela vanbra#na zajednica sa maljoljetnimlice, zavođenje, obljuba nad maloljetnim licem, zlostavljanje ili napuštanje maloljetnog lica *

5) ko nekih krivi#nih je(a vrijeme je e(emenat 6i,a krivi#no+ je(a* npr. djeloizvršeno za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, za vrijeme epidemije i sl.

5 Ka se ne mo!e pre)i$no 'tvriti vrijeme" '$ima se ono koje jenajpovo(jnije $a '#inio)a*

5 Ako se je(o sastoji o ra$(i#itih je(atnosti" a #ine jen' ranj' @ '$ima seono vrijeme kaa je '#injena pos(jenja ranja 9k'm'(ativne ranje;*

5 Pro'!eno je(o @ '$ima se vrijeme svake i$vr%ene ranje ' sastav' kriv*je(a* :astara je o $anje+*

 

'!sto izvrš!na krivično* d!#a

Pos(jei)a se naj#e%,e e%ava ' mjest' ranje" a(i ko istan)ionih krivi#nih je(a" ranjamo!e 6iti ' jenom" a pos(jei)a ' r'+om mjest'* Na% $akon je prihvatio Ckriterij '6ikviteta* Krivično d!#o ! izvrš!no u "!stu *d! !učini#a+ radio i#i ! 2io du.an da radi- tako i u "!stu *d! ! ,os#!di+a nastu,i#a1

Znača "!sta izvrš!na krivično* d!#a75 Prema mjest' i$vr%enja je(a ore&'je se koji ,e se $akon primjeniti na

'#inio)a* Ovo je naro#ito $na#ajno ko istan)ionih krivi#nih je(a i t$v* tran$itnihkrivi#nih je(a sa e(ementom inostranosti" npr. paket sa eksplozivom utovaren je u našoj zemljiu avion ili voz koji saobraća prema inostranstvu. 

5 Mjesto i$vr%enja je(a $na#ajno je i $a ore&ivanje mjesno na(e!no+s'a*

 

UZROČNA (KAUZA%NA) V$ZA RADN0$ I 3OS%0$DI>$

8tvr&ivanje '$ro#ne ve$e ' konkretnom s('#aj' je #injeni#no pitanje i rje%ava se naosnov' prironih $akona i isk'stveno+ sa$nanja*8 praksi" naj#e%,i s('#ajevi s' a je (j'ska ranja neposreni '$rok nast'panja$a6ranjene pos(jei)e" tako a je '$ro#na ve$a nes'mnjiva*  %pr. u#inilac puca iz vatrenog 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 10: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

oružja u grudi žrtve u predio srca, što dovede do smrti.  /u je o#igledno da postoji uzro#na veza izmeđuradnje u#inioca i nastale posljedice. Me&'tim" mo+',i s' s('#ajevi a se i$me&' (j'ske ranje i nast'pje(e pos(jei)einterpo(ira jean i(i vi%e o+a&aja ko 's(ova nastanka pos(jei)e* npr. u#inilac tjelesno povrijedi žrtvu, a kasnije se ispostavi da je žrtva bolovala od hemoilije ili u#inilac povrijedi žrtvu, a * lice žrtvi zavije ranu septi#kim zavojem, pa se rana inicira i žrtva umre . 8 tom s('#aj' postav(ja se pitanje a (i o%(o o prekia '$ro#ne ve$e i$me&' prvo6itne ranje i$vr%io)a i nast'pje(e pos(jei)e*Ko spornih s('#ajeva na%a pravna teorija i s'ska praksa prihva,aj' t!oriu!kviva#!n+i! (!dnak! vri!dnosti)* 3o ovo t!orii svi Caktori koi su us#ovi#inastu,!#u ,os#!di+u i"au !dnaku vri!dnost1 To znači da  s! uzroko" s"atrasvaki ona us#ov 2!z ko*a konkr!tna ,os#!di+a n! 2i nastu,i#a* Po ovoj teoriji"'$ro#nost ,e postojati i ' s('#aj' potp'no nepreviivih i naknanih pojava koje senaove$'j' na ranj' '#inio)a" Ako je (j'ska ranja '%(a ' '$ro#ni (ana) koji je oveoo pos(jei)e @ mora se '$eti a je ona '$rok pos(jei)e" 6e$ o6$ira ' kojem stepen' jeoprinje(a proi$vio&enj' pos(jei)e* 8 s('#aj' prekia '$ro#nosti" '#ini(a) o+ovarasamo $a pos(jei)' koja je nast'pi(a prije prekia '$ro#ne ve$e* npr. u#inilac je oštećenomnanio tjelesne povrede, nakon toga ga vozilom vozi u bolnicu, u toku vožnje dođe do udesa krivicomdrugog voza#a, usljed #ega oštećeni pogine. )vaj drugi udes prekinuo je tok uzro#nosti pa će prvobitniu#inilac krivi#no odgovararati za nanošenje tjelesnih povreda oštećenom, a drugi voza# za krivi#no djelougrožavanja bezbjednosti saobraćaja kvalikikovano smrtnom posljedicom. -rugi primjer& provalnik je provalio u tuđu kuću, zati#e oštećenog i nanese mu teške tjelesne povrede i dovede ga u stanje da ovaj višene može da vlada sobom, oduzima stvar i odlazi. %akon toga dolazi do požara i #ovjek pogine. 3#inilac ćeodgovarati za krajnju posljedicu, jer nije došlo do prekida uzro#nosti, jer je #ovjeka doveo u stanje da nemože da se spasi sam.

 

INSTITUTI KO0I ISK%0UČU0U 3OSTO0AN0$ KRIVIČNO& D0$%A

To s' s(ijee,i pravni instit'ti. 2!značano d!#o- nu.na od2rana i krana nu.da1Ore&eno pona%anje koje ima sva o6i(je!ja ore&eno+ krivi#no+ je(a ne,e 6itiinkriminisano on* '#ini(a) ne,e 6iti krivi#no +onjen $6o+ takvo+ pona%anja 'ko(iko postoji jean o ova tri instit'ta*

81

 

B!značano d!#o 

0e$na#ajno je(o nije krivi#no je(o*0e$na#ajno je(o postoji kaa odr!5!no d!#o sadr.i o2i#!.a krivično* d!#aodr!5!na u zakonu- a#i i,ak s! n!4! raditi o krivično" d!#u s o2ziro" na7

81 način izvrš!na krivično* d!#a-91 n!znatnost i#i n!,ostoan! št!tn! ,os#!di+! i:1 nizak st!,!n krivičn! od*ovornosti učinio+a1

Ova 7 e(ementa tre6aj' 6iti k'm'(ativno isp'njena a 6i se ore&eno pona%anje mo+(oo)ijeniti kao 6e$na#ajno je(o*:na#ajan kriterij $a o)jen' a (i je ' pitanj' 6e$na#ajno je(o i(i ne" jeste i $aprije#enaka$na i priroa je(a npr. u slu#aju razbojništva ili ubistva, zbog prirode tih djela i zaprije#ene kaznenikada se neće moći raditi o bezna#ajnom djelu.  

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 11: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ovaj instit't mo+ao 6i imati primjen' ko imovinskih krivi#nih je(a* 3 praksi su poznati slu#ajevi krađe pakla ili šteke cigareta, artikala za ishranu, protivpravnog zauzimanja male površine zemljišta u državnoj svojini i sl.  Pri tome svakako tre6a )ijeniti i stepen krivi#ne o+ovornosti '#inio)a npr. u#inilac nijeranije osuđivan, izvršio je krađu u gladnom stanju ili su ukradeni predmeti oduzeti.  8 s'%tini rai se o t$v* 6a+ate(nim je(ima kojima neostaje potre6ni kvantitet i(i kva(itet$a postojane krivi#no+ je(a" tako a ne $as('!'j' krivi#ni pro+on*

91

 

Nu.na od2rana

(4! %ije krivi#no djelo ono djelo koje je u#injeno u nužnoj odbrani.(5! %užna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da u#initelj od sebe ili od drugog odbije istovremeni ili direktno predstojeći protivpravni napad, a koja je srazmjernanapadu.(6! 3#initelj koji prekora#i granice nužne odbrane može se blaže kazniti, a ako je prekora#enje u#inio zbog jake razdraženosti ili straha izazvanog napadom, može se iosloboditi kazne.

Nu.na od2rana prestav(ja suko2 ,rava i n!,rava*

Ni! krivično d!#o ono d!#o ko! ! učin!no u nu.no od2rani1 Dak(e"  n'!nao6rana prestav(ja op%ti osnov isk(j'#enja prot'pravnosti @ postojanja krivi#no+ je(a*

Nu.na od2rana ! @ ona od2rana koa ! n!o,6odno ,otr!2na da učini#a+ od s!2! i#idru*o* od2i! istovr!"!ni i#i n!,osr!dno ,r!dsto!4i ,rotiv,ravni na,ad i koa !sraz"!rna sa ti" na,ado"1 Dak(e"5 napa (koji može dolaziti samo od #ovjeka! tre6a a je

/* protivpravan" 4* istovremen i(i irektno prestoje,i i 7* neskriv(jen*5 a o6rana tre6a a je sra$mjerna napa'*

Op%teprihva,eno je a nu.na od2rana i"a dvi! ko",on!nt!" napa s jene io6ijanje napaa sa r'+e strane*Pri tome tre6a imati ' vi' a svaki napa ne opravava o6ran'" a(i i a svaka o6rananije n'!na o6rana* Da 6i o6ijanje napaa ima(o kva(itet i karakter 9nužne; o6rane kaoosnova koji isk(j'#'je protivpravnost" potre6no je a napa i o6rana isp'njavaj'ore&ene 's(ove koji s' eta6(irani ' teoriji i praksi*

NA3ADNa,ad ,r!dstav#a  #udsku radnu  @ %to $na#i a napa mo!e o(a$iti samo o

#ovjeka* 0e$ $na#aja je nje+ov '$rast i(i 'ra#'n(jivost" a (i je napa pre'$et 'mi%(jajno"i(i nehatno i s(* Napaa# je #ovjek i ona kaa koristi !ivotinj' kao srestvo napaa i(ineka tehni#ka postrojenja i(i naprave*

Radna na,ada  se reovno sastoji ' #injenj'" a(i nije isk(j'#eno a i$'$etno ine#injenje" on* prop'%tanje ima karakter napaa protiv ko+a je o$vo(jena o6rana(npr.odbijanje ljekara da pruži pomoć licu kome je život u opasnosti ima karakter napada i sl.!* :a postojanje n'!ne o6rane nije neophono a napa istovremeno prestav(ja ikrivi#no je(o*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 12: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 Napa mo!e 6iti 'prav(jen ,rotiv 2i#o ko!* ,ravnozašti4!no* do2ra (život, tijelo,imovina!* N'!na o6rana postoji ne samo ona kaa se protivpravni napa o6ija ose6e ve, i o neko+ r'+o+ 9t$v* nužna pomoć ;* 

Na,ad "ora 2iti ,rotiv,ravan" jer samo protivpravan napa (e+itimira pravo nao6ran'* Napa je protivpravan kaa se pre'$ima 6e$ ikakvo+ $akonsko+ ov(a%tenja"on* kaa se tim napaom povre&'j' pravni propisi 6i(o koje +rane prava* Ako se rai oranjama koje se pre'$imaj' na osnov' $akonsko+ ov(a%tenja" iako sar!ajno 'k(j'#'j'i akte napaa" napan'tom se ' takvim s('#ajevima ne pri$naje pravo na o6ran'* (npr.lišenje slobode na osnovu naredbe o pritvoru, pretresanje stana od strane organa gonjenja, lišavanje slobode lica zate#enog u izvršenju kriv.djela!   I$ $ahtjeva a napa mora 6iti protivpravan proi$i(a$i a nije o$vo(jena o6rana protiv ono+a koji se 6rani ' n'!noj o6rani 5 neman'!ne o6rane na n'!n' o6ran'" a(i samo po 's(ovom (i)e koje se 6rani ne prije&e+rani)e o$vo(jene o6rane* Ako se to esi taa o6rana o6ija karakter protivpravno+napaa i (i)e koje je 6i(o napaa# sti#e pravo na n'!n' o6ran'* Napa je protivpravan iako +a je napan'ti  sam izazvao, odn. skrivio* Pri tome ne smije a se rai o t$v*insceniranoj nužnoj odbrani koja postoji ona kaa je napa namjerno isprovo)iran a 6ise po viom n'!ne o6rane i$vr%i(o krivi#no je(o" onosno povrijei(o nekonapaa#evo o6ro Rai se o $(o'potre6i prava na n'!n' o6ran'" %to se ne mo!e oo6riti*

Na,ad i od2rana "orau 2iti istovr!"!ni- !r su ov! dvi! ko",on!nt! ukor!#a+ii* Istovremenost postoji kako ona kaa je napa akt'e(an 9kaa traje i sve ok ne prestane;" tako i ona kaa neposreno prestoji (npr. jedno lice sa nožem tr#i prema drugom

licu u namjeri da ga udari! * N'!na o6rana ne,e postojati 'ko(iko s' o6ram6ene ranje pre'$ete nakon $avr%etka napaa" jer 6i to $na#i(o (e+a(i$ovanje osvete* Prakti#no" imase '$eti a istovremenost postoji ' sit'a)iji kaa napa jo% nije po'$et" a(i se prema po'$etoj prethonoj ranji napaa#a rea(no mo!e o)ijeniti i o#ekivati a ,e ranjanapaa neposreno 's(ijeiti npr. ako napada# prilazi stolu nekog gosta i po#ne ga napadati to jeistovremen inapad i odbrana bez sumnje" ili npr. napada# prilazi žrtvi i hvata se za džep kaputa, a radi se o#ovjeku koji je poznat kao siledžija i lako se hvata oružja. maju nesuglasice od ranije. -ruga osoba realnomože zaklju#iti da napad predstoji i može se braniti.  Danas je osta sporno pitanje o6rane protiv prijete,ih napaa" a koja se sastoje ' pre'$imanj' t$v* zaštitnih mjera  (npr. elektri#ne

ograde, postavljene eksplozivne naprave koje se aktiviraju ulaženjem i sl. . )vaj segment ustanove nužneodbrane kod nas je postao aktuelan posebno u zadnje vrijeme, jer sve više ima slu#ajeva smrtnog stradanjau slu#ajevima provala u vikendice u kojima su bile postavljene eksplozivne naprave!.  Ova"

 

 pro uturen'!na o6rana nije o$vo(jena" jer se ovje rai samo o prijetnjama o 9event'a(no+; 6'',e+ napaa" $a koje se ne mo!e 'naprije previjeti koje vrste i inten$iteta ,e 6iti" pa je te%ko tvriti a je ovakva o6rana neophono potre6na*

Na,ad "ora stvarno ,ostoati odn1 2iti stvaran- a n! uo2ra.!n- kada ,ostoi tzv1 putativna (uobražena) nužna odbrana1 P'tativna n'!na o6rana je po+re%na pro)jenasit'a)ije o strane napan'to+* Ovje se napan'ti na(a$i ' stvarnoj $a6('i" jer premaoko(nostima s('#aja smatra a se na nje+a vr%i napa" iako to nije s('#aj* %pr. jedno lice unoći sa#eka drugo lice i u mraku usmjeri u njega dje#iji pištolj. %apadnuti u uvjerenju da je napadnut,upotrijebi nož ili vatreno oružje te povrijedi ili liši života napada#a. )vdje je o#igledno da napadnuti nijebio u mogućnosti pouzdano zaklju#iti da se prema njemu ne vrši napad i da se ne radi o pravom pištolju. %apadnuti je iz opravdanih razloga bio u zabludi da je napadnut, te bi se radilo o isklju#enju krivi#neodgovornosti zbog postojanja stvarne zablude u kojoj je preduzeta odbrana.   8 s('#aj' p'tativnen'!ne o6rane nema n'!ne o6rane i o6ram6ene ranje taa ,e 6iti protivpravne" a pitanje event'a(ne krivi)e rje%ava se na nivo' krivi#ne o+ovornosti" konkretno kro$stvarn' $a6(''* I$vr%i(a)" ' ovom s('#aj'" o+ovara $a nehatno i$vr%enje krivi#no+ je(a

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 13: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ako je ' $a6('i" i$ nehata i ako $akon previ&a ka!njavanje $a to je(o ' s('#aj' a jei$vr%eno i$ nehata*

Krivično d!#o u2istvo na"a6 se #ini ' s(i#nom stanj'" kao ' s('#aj' p'tativnen'!ne o6rane*/ Kaa o&emo ' sit'a)ij' a pro)jenj'jemo a (i se rai o n'!noj o6ranii(i '6istv' na mah" s' ,e 'vijek iskoristiti pravi(o  n dubio pro reo te ,e o('#iti a serai o prekora#enj' n'!ne o6rane jer taa postoji mo+',nost o os(o6a&anja o ka$ne* 

ODBRANAOd2rana i#i od2ian! na,ada !  r'+a strana ovo+ instit'ta koja se sastoji '

o6ijanj' napaa kojim se povre&'je neko napaa#evo o6ro* Ona mo!e 6iti e-an$ivna"a(i napan'ti ima pravo i na o-an$ivn' o6ran' ako se r'+a#ije ne mo!e o6iti napa*

N!o,6odno ! da s! od2rana odvia u odr!5!ni" *rani+a"a" jer svaka o6rananije n'!na o6rana i a 6i ona ima(o takav karakter" pa je ,otr!2no.5 Prvo" ,otr!2no ! da su radna"a od2ran! ostvar!na o2i#!.a n!ko*

krivično* d!#a (tzv1 d!#o nu.n! od2ran!)" jer ako 6i napa 6io otk(onjen ranjamakojima nije ostvareno krivi#no je(o" ona takva sit'a)ija nije ni re(evantna sakrivi#no5pravno+ stanovi%ta*

5 Od2rana tr!2a 2iti usmjerena protiv napadača i#i n!ko* n!*ovo* do2ra- ako ! to ,otr!2no radi od2iana na,ada* 8ko(iko je o6rana otk(onjena povreomneko+ r'+o+ (i)a i(i nje+ovih o6ara" nema n'!ne o6rane" a(i mo!e a postojievent'a(no krajnja n'!a* Me&'tim" postoja,e n'!na o6rana 'ko(iko je i$vr%i(a)je(a n'!ne o6rane 'ni%tio i(i o%tetio t'&' stvar koj' je napaa# koristio kao srestvonapaa*

5 Naznačanii us#ov od2ran! s! sastoi u n!no nu.nosti - n!o,6odnosti da 2is! od2io na,ad* 8 tom po+(e' je $na#ajno %to  ! zakon !ks,#i+itno na*#asio,otr!2u ,ostoana sraz"!r! iz"!5u na,ada i od2ran!1 Da (i je o6rana 6i(aneophono potre6na" a time i sra$mjerna napa' -akti#ko je pitanje i $avisi o na#ina"srestva i mo+',nosti sa kojima je napan'ti raspo(a+ao ' vrijeme napaa*Sra$mjernost napaa i o6rane ne mo!e se )ijeniti isk(j'#ivo imaj',i ' vi''potre6(jena srestva ' napa' i o6rani ve, tre6a )ijeniti inten$itet napaa" sna+' ispretnost napaa#a ' onos' na napan'to+" srestva koja s' 6i(a na raspo(a+anj'napan'tom $a o6ran' o napaa* Mora se imati ' vi' a se o '#inio)a je(an'!ne o6rane ne mo!e $ahtijevati posve tre$veno pros'&ivanje i matemati#koomjeravanje i pro)jenjivanje pre'$ete ak)ije* Naveeni propor)iona(itet i$me&'napaa i o6rane ne tre6a shvatiti kao potp'n' ekviva(en)ij' i$me&' ko(iiraj',iho6ara* Rai,e se o n'!noj o6rani i ona kaa se povre&'je napaa#evo o6ro ve,evrijenosti o ono+ koje je $a%ti,eno* N'!na o6rana je ko(i$ija prava i neprava i$#e+a proi$i(a$i i pravo na n'!n' o6ran' i sto+a stav a napan'ti nije o6ave$an ase 'k(oni napa'" 6je!anjem i(i na r'+i na#in*

5 3r!korač!n! *rani+! nu.n! od2ran! i#i tzv1 !ks+!s nu.n! od2ran! postoji 5 's('#aj' kaa napan'ti prekora#i +rani)e koje s' neophono potre6ne $a o6ijanjenapaa* Eks)es n'!ne o6rane 5 mo!e 6iti.a) inten$ivni 5 postoji kaa pre'$eta o6rana nije 6i(a neophono

 potre6na"

1  Ubistvo namah - Ko druoa usmrti namah, doveden be! svoje "rivnje u ja"u ra!dra#enost i$i %re%ast njeovimna%adom, !$ostav$janjem i$i te&"im vrije'anjem, "a!nit (e se "a!nom !atvora od 1 do 10 odina.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 14: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

b) eksten$ivni 5 postoji kaa je napa ve, 6io prestao* Na%a s'ska praksa opravano prihvata samo inten$ivni eks)es" jer prestankomnapaa prestaje i stanje n'!ne o6rane i povre&ivanje o6ara napaa#a nakon sto+ane prestav(ja n'!n' o6ran'* Imaj',i ' vi' a i$vr%i(a) #esto nije ' mo+',nosti a pravi(no o)ijeni potre6ne +rani)e o6rane" $akon je prekora#enje n'!ne o6rane previio kao

 

 akultativni osnov za ublažavanje i(i oslobođenje od kazne" ' $avisnostio to+a po kakvim oko(nostima je prekora#enje i$vr%eno*Krivi#no je(o '6istvo namah se #ini ' s(i#nom stanj'1 Kaa o&emo ' sit'a)ij' a pro)jenj'jemo a (i se rai o n'!noj o6rani i(i '6istv' na mah" s' ,e 'vijek koristiti pravi(o In '6io pro reoB i '$eti a se rai o n'!noj o6rani*

:1

 

Krana nu.da

(4! %ije krivi#no djelo ono djelo koje je u#injeno u krajnjoj nuždi.(5! Krajnja nužda postoji kad je djelo u#injeno da u#initelj od sebe ili od drugog otkloniistovremenu ili direktno predstojeću neskrivljenu opasnost koja se na drugi na#in nijemogla otkloniti, a pritom u#injeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo.(6! 3#initelj koji sam izazove opasnost, ali iz nehata, ili prekora#i granice krajnje nužde,može se blaže kazniti, a ako je prekora#enje u#injeno pod naro#ito olakšav. okolnostima,može se i osloboditi kazne.(7! %ema krajnje nužde ako je u#initelj bio dužan izložiti se opasnosti.

Zakon krano nu.di" kao i n'!noj o6rani" ,rizna! karakt!r o,št!* osnovaisk#uč!na krivično* d!#a- iako se ova 'stanova po svojoj priroi 6itno ra$(ik'je on'!ne o6rane*:a ra$(ik' o n'!ne o6rane ko koje je ' pitanj' s'ko6 prava i neprava" krana nu.da,r!dstav#a suko2 dva ,rava i#i ko#iziu dva int!r!sa zasnovana na ,ravu* Dak(e"ovje s' ' kon-(ikt'

 

 pravo sa pravom" on* pojenako pravno $a%ti,ena o6ra* 8stanovakrajnje n'!e o6'hvata one !ivotne sit'a)ije ' kojima se jeno o6ro koje je ' opasnosti%titi !rtvovanjem t'&e+ o6ra" pri #em' se ranjom otk(anjanja opasnosti ostvar'j'o6i(je!ja ore&eno+ kriv* je(a* Ako s' ' takvoj sit'a)iji isp'njeni svi $akonski 's(ovi $a postojanje krajnje n'!e" ona takvo je(o nije protivpravno" on* nije krivi#no je(o (štonije po zakonu dozvoljeno, nužda #ini dozvoljenim!*

Krana nu.da ,ostoi @ kada učini#a+ ,r!duzi"a radnu da 2i od s!2! i#i dru*o*aotk#onio o,asnost koa ! istovr!"!na- n!skriv#!na i na dru*i s! način ni! "o*#aotk#oniti1 3ri to"! učin!no z#o n! s"i! 2iti v!4! od z#a ko! ! ,ri!ti#o1 npr. neko licenasilno prodre u tuđi stan da bi od požara spasilo drugo lice" prilikom masovnog okupljanja ljudi nastupi požar ili dojava da je podmetnuta eksplozivna naprava, te u metežu koji nastane ljudi nekontrolisano bježei pri tome jedno lice pregazi drugo lice i nanese mu povredu" voza# prevozi u bolnicu povrijeđeno lice iusljed neprilagođene brzine sleti s puta, udari u pješaka i nanese mu tjelesne povrijede" vatrogasci pri#ine štetu na imovini nekog lica tokom gašenja požara.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 15: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

8s(ovi $a pro)jen' postojanja krajnje n'!e s' ri+oro$niji ne+o ' s('#aj' n'!ne o6rane" jer se rai o s'ko6' va interesa $asnovana na prav'" pri #em' o%te,eni ni na koji na#innije oprinio nast'panj' pos(jei)e*

Krana nu.da o2u6vata 9 osnovn! ko",on!nt!781 opasnost $a ore&eno o6ro"91 neophonost otk(anjanja te opasnosti na %tet' t'&e+" on* r'+o+ o6ra*

OPASNOST :A ODREFENO DO0ROO,asnost 

 

 je stanje '+ro!enosti ore&eno+ o6ra ' kojem je prema o6jektivnimoko(nostima ate sit'a)ije i op%tim na#e(ima isk'stva nast'panje povree vjerovatno* Po priroi stvari n'!no je a se rai o $na#ajnijim opasnostima o kojih prijeti nast'panjeo$6i(jnije %tete* Ne$natna '+ro!avanja" ne'+onosti svakonevno+ !ivota" ne mo+'$asnovati pravo na krajnj' n'!'*

Da 2i o,asnost zasnova#a stan! kran! nu.d!- "orau s! is,uniti odr!5!ni us#ovi71. O,asnost tr!2a da ,ri!ti n!ko" ,ravnozašti4!no" do2ru1 Opasnost koja ne

 prijeti nikome i ni#em' ne mo!e $asnovati stanje krajnje n'!e* 8 praksi" ovaj instit'tnajvi%e o(a$i o i$ra!aja ' otk(anjanj' opasnosti $a !ivot" tje(esni inte+ritet" $rav(jei imovin'* Naravno i ovje se mo+' %titi kako svoja tako i t'&a o6ra*

2. O,asnost "ora 2iti stvarna . Ako opasnost o6jektivno ne postoji mo!e se raiti o p'tativnoj krajnjoj n'!i" $a %to va!i sve %to je re#eno $a p'tativn' n'!n' o6ran'*Mo!e se raiti i o tome a '#ini(a) pok'%ava opravati i$vr%eno kriv* je(o po$ivanjem na krajnj' n'!'* :a ra$(ik' o n'!ne o6rane" +je napa mo!e o(a$itiisk(j'#ivo o #ovjeka" opasnost ko krajnje n'!e mo!e o(a$iti i$ ra$(i#itih i$vora(od radnji #ovjeka, prirodnih nepogoda, životinja, kvara tehni#kih uređaja i sl.!. 

3. O,asnost n! s"i! 2iti skriv#!na t1 izazvana od učinio+a (koi otk#anao,asnost)1 :na#i" a se ne,e mo,i po$ivati na krajnj' n'!' onaj '#ini(a) koji je 6io'mi%(jajan i(i nehatan ' onos' na #injeni)' a nje+ovo pona%anje mo!e pro'$rokovati opasno stanje i$ ko+a mo!e proi$a,i povrea ore&enih o6ara* npr.kada planinar nedovoljno odjeven provali u tuđu planinsku kuću da bi se spasio" prekid trudnoće izrazloga medicinskih indikacija iako se žena u vrijeme trudnoće nije pridržavala ljekarskih uputa, radi#ega je intervencija postala nužna" lice 0 nakratko lišava slobode lice * da bi sprije#ilo njegovo samoubistvo koje je i ono djelimi#no skrivilo svojim ponašanjem, ostavljanje bez pomoći lica koje jeu#inilac povrijedio u saobraćaju, da bi spasio svoj život, itd.  

OTKLANJANJE OPASNOSTI NA GTET8 T8FEH ODN* DR8HOHDO0RA Otklanjanje opasnosti   je je(atnost kojom se mijenja ovijanje nasta(e sit'a)ije" jer 

'#ini(a) prijete,' opasnost sa jeno+ pre6a)'je na r'+o pravno o6ro* Time se'+ro!enom o6r' pr'!a $a%tita a povre&'je se o6ro neko+ r'+o+ (i)a*

Samo i$'$etno" mo!e se raiti i o6r' isto+ (i)a kome prijeti opasnost" kaa se rai ot$v* n'!noj pomo,i (npr. pristanak pacijenta na rizi#nu operaciju da bi mu se spasio život, #ime se stavlja u drugu opasnost, i da bi bio spašen povređuje se njegov tjelesni integritet, ili trudnica izmedicinskih indikacija prihvata uništavanje ploda da bi spasila svoj život i sl.! .

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 16: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ranja otk(anjanja opasnosti reovno $na#i ostvarenje ore&eno+ krivi#no+ je(a9djelo krajnje nužde;" a(i ' 's(ovima krajnje n'!e" protivpravnost takvo+ je(a jean'(irana* Otk(anjanje opasnosti" i(i je(o krajnje n'!e" se reovno vr%i #injenjem" a(ii$'$etno to mo!e 6iti i prop'%tanjem '!no+ #injenja (npr. neprijavljivanje krivi#nog djela i

u#inioca da bi se spasio život!.S o6$irom a ' krajnjoj n'!i ko(iiraj' o6ra jenakopravno $a%ti,ena i a se

opasnost pre6a)'je na nes'je('j',e i nevino (i)e" $a otk(anjanje opasnosti kod kran!nu.d! ,ostav#!ni su dosta stro*i us#ovi 2!z koi6 d!#o ,ri to"! učin!no osta!,rotiv,ravno d!#o181 Prvi i najstro!i 's(ov sastoji se u n!o,6odnosti ,ovr!d! tu5!* do2ra* :a ra$(ik'

o n'!ne o6rane" krajnja n'!a se pri$naje samo ako se opasnost nije mo+(aotk(oniti na r'+i na#in* 8ko(iko je postojao r'+i" i(i manje %tetan i$(a$ i$ te sit'a)ije(npr. sklanjanje od opasnosti, bijeg, dozivanje u pomoć, organizovanje zaštite, povreda nekog svog manje važnog dobra, i sl.!" ne mo!e se oo6riti krajnja n'!a* Ovaj 's(ov prestav(ja jean o naj6itnijih e(emenata ovo+ instit'ta*

91 Pose6no+ $na#aja je i 's(ov sraz"!rnosti ko#idirau4i6 do2ara- t1 da učin!noz#o ni! v!4! od z#a ko! ! ,ri!ti#o1 Dak(e"  potre6no je a povrije&eno o6ro nijeve,e vrijenosti o $a%ti,eno+ o6ra" a 6i je(o krajnje n'!e 'op%te mo+(o 6itiopravano" neprotivpravno" jer ' s'protnom" kaa je '#injeno $(o ve,e o $(a koje je prijeti(o" rai se o prekora#enj' +rani)a krajnje n'!e 9eks)es krajnje n'!e;*

:1 Radna otk#anana tr!2a da ! istovr!"!na sa o,asnoš4u1  Istovremenost postoji kaa je ranja otk(anjanja pre'$eta kaa je opasnost nasta(a" ok traje kao ika neposreno prestoji* To $na#i a" min'(a i 6'',a opasnost ne mo+' 6iti osnovaovo+ instit'ta* Opasnost neposreno prestoji kaa 5 je posta(a to(iko o$6i(jna a jenjeno nast'panje +otovo si+'rno i(i krajnje vjerovatno 'ko(iko se mjere $a%tite ne pre'$m' omah*

;1 Pore naveenih" op%teprihva,en je stav a je za va#anost d!#a kran! nu.d!,otr!2an i subjektivni elemenat koi s! sastoi u svi!sti i vo#i da s! nav!d!ni"radna"a otk#ana o,asnost1 Post'pak ' ovakvim sit'a)ijama mo!e se opravatisamo ona kaa s'" pore o6jektivnih" postoja(i i s'6jektivni 's(ovi opravanja" samoona kaa je '#ini(a) je(a krajnje n'!e svjestan to+a stanja i nastoji otk(onitiopasnost" s(ijei )i(j spa%avanja" $a%tite* Dak(e" samo pris'stvo takve s'6jektivnekomponente mo!e opravati povre' pravno$a%ti,enih o6ara*

3r!korač!n! *rani+a kran! nu.d! (!ks+!s kran! nu.d!) ?  postoji kaa je'#injeno $(o ve,e o $(a koje je prijeti(o 5 to je t$v* int!nzivni !ks+!s1Osim inten$ivno+" postoji i !kst!nzivni !ks+!s 9postoji kaa se otk(anja opasnost koja poo6jektivnoj o)jeni jo% nije nast'pi(a niti je neposreno prestav(ja(a opasnost;* Ko ovo+"eksten$ivno+ eks)esa se ne rai o krajnjoj n'!i" niti o prekora#enj' krajnje n'!e" jer neostaje e(ement istovremenosti" tj* rai se o pro -'t're opasnosti $a koj' se pretpostav(ja a tek tre6a a se esi (npr. dvije susjedne kuće, u jednoj ogromno drvo, pa vlasnik 

druge kuće misli da mu drvo predstavlja opasnost i obori ga!*8 s('#ajevima kaa je '#ini(a) je(o i$vr%io ' prekora#enj' +rani)a krajnje n'!e" i(i akos' 'tvri a 'op%te nema krajnje n'!e" i$vr%eno je(o ostaje protivpravno" tj* ostajekrivi#no je(o* Me&'tim" $akon po(a$i o to+a a '#ini(a) je(a krajnje n'!e nije 'vijek ' mo+',nosti a pravi(no o)ijeni njene +rani)e" pa i$vr%enje je(a ' prekora#enj' +rani)akrajnje n'!e tretira kao -ak'(tativni osnov $a '6(a!avanje ka$ne" pa #ak i os(o6o&enje*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 17: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3rivi#!*ia kran! nu.d! n! vri!di za on! s#uča!v! kada su odr!5!na #i+a z2o*vrš!na odr!5!ni6 ,roC!sia du.na da s! iz#a.u o,asnosti1 Ako je neko '!an a sei$(a!e opasnosti ' o6av(janj' svoje s('!6ene '!nosti i(i po nekom r'+om pravnomosnov'" ne mo!e se po$ivati na instit't krajnje n'!e 'ko(iko ne post'pi ' sk(a' sasvojim o6ave$ama* %pr. ljekar se na može pozivati na strah od zaraze i odbiti pružiti pomoć oboljelom" vatrogasac ne može iz straha odbiti intervenciju. 8 ovim s('#ajevima"naveena (i)a #ine ore&eno krivi#no je(o i t' nema mo+',nosti $a primjen' krajnjen'!e* Me&'tim" ovo o+rani#enje nije apso('tno" jer o6ave$a i$(a+anja opasnosti prestajekaa je sasvim i$vjesno a prijeti opasnost njihovom !ivot'* 

 

3OKUŠA0

(5! 3#initelj će se za pokušaj krivi#nog djela kazniti u granicama kazne propisane za tokrivi#no djelo, a može se i blaže kazniti.

3okuša ! sa u"iš#a!" za,oč!to a#i n!dovrš!no krivično d!#o1To znači da ! za ,ostoan! ,okušaa ,otr!2no da 2udu ostvar!na : !#!"!nta" kojise sastoje ' tome a je.

1) $apo#eto i$vr%enje krivi#no+ je(a"2) a je ' pravi(' i$osta(a pos(jei)a i3) a ko '#inio)a postoji 'mi%(jaj onosno vo(ja a i$vr%i krivi#no je(o*

8) Osnovni konstit'tivni e(emenat pok'%aja sastoji se ' tome da ! učini#a+ ,r!duz!oradn! koi"a ! za,oč!to izvrš!n! krivično* d!#a1 Mo!e se re,i a je i$vr%i(a)$apo#eo i$vr%enje kriv* je(a kaa je svojom ranjom ostvario neko o o6i(je!ja kriv*je(a (npr. izvjesno je da postoji pokušaj u slu#aju kada je u#inilac pucao u drugoga u namjeri lišenja života i promašio" ili kada zapo#eo je daviti žrtvu u namjeri da je ubije" ali ko je nabavio samo sredstva za pravljenje alsiikovanog novca, pa je uhvaćen već prilikom nabavljanja i pripreme tih sredstava, tek je u azi pripremanja!* Nekaa ,e 6iti ovo(jno a je '#ini(a) primijenio neko o srestava i(ina#ina i$vr%enja ato+ je(a" (npr. kod razbojništva ili silovanja, kod kojih pokušaj postoji već samom

 primjenom sile od strane u#inioca!*9) S(jee,e o6i(je!je pok'%aja sastoji se ' tome da krivično d!#o ni! dovrš!no1 Neovr%enost krivi#no+ je(a je ne+ativni e(emenat" ne+ativna pretpostavka pok'%aja* Nast'panje pos(jei)e prestav(ja po pravi(' jasan oka$ a se rai o ovr%enomkrivi#nom je('" a ne o pok'%aj'*Pri tome se mo+' ra$(ikovati vije sit'a)ije onosno vije vrste pok'%aja.a; n!svrš!ni i#i n!dovrš!ni ,okuša  5 postoji kaa je '#ini(a) $apo#eo ranj'

i$vr%enja" a(i je nije ovr%io* (npr. zamahne nožem na drugo lice, ali radnju ne dovrši, bilo svojom voljom ili postupanjem trećeg!

 6; svrš!ni i#i dovrš!ni ,okuša 5 postoji kaa je '#ini(a) pre'$eo ranj' i$vr%enja iist' ovr%io" a(i pos(jei)a nije nast'pi(a* (npr. lice 0 puca na lice *, ali dođe do promašaja!

Sto+a ko svr%eno+ pok'%aja '#ini(a) vi%e ne mo!e o6'staviti svoje je(ovanje" pa seo6rovo(jni o'stanak o ovo+ pok'%aja mo!e sastojati samo ' aktivnoj ranji'smjerenoj na spre#avanje pos(jei)e* 8 praksi se $a nesvr%eni pok'%aj 6(a!eka!njava" ne+o $a svr%eni*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 18: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

:) Naj$a" jeno o o6i(je!ja pok'%aja je i n!*ov su2!ktivni !#!"!nat koi s! sastoi uu"iš#au i#i vo#i učinio+a da izvrši krivično d!#o1 :a postojanje pok'%aja n'!no je a je o('ka o i$vr%enj' je(a e-initivna" kona#na* (stoga nema pokušaja npr. kod onog ko je samo posegnuo, ko se samo mašio za pištoljem, ali se nije još odlu#io da puca, već eventualno samo da zaprijeti!0'',i a je 'mi%(jaj konstit'tivno o6i(je!je pok'%aja" ' teoriji je v(aaj',e shvatanje a je nehatni pok'%aj nemo+',*U v!zi sa ka.navan!"- tr!2a raz#ikovati 9 ,itana7/; kaa se ka!njava $a pok'%aj @ ,okuša ! ka.niv kod svi6 d!#a sa ,ro,isano"

kazno" od : *odin! i t!.o"- a za ,okuša dru*o* kriv1 d!#a kad zakon izričitoodr!5u! ka.navan! za ,okuša1

4; kako se ka!njava $a pok'%aj @ učini#a+ 4! s! za ,okuša kazniti u *rani+a"akazn! ,ro,isan! za to krivično d!#o- a#i s! "o.! i 2#a.! kazniti1 Pok'%aj je na tajna#in previ&en kao -ak'(tativna oko(nost $a '6(a!avanje ka$ne 9pravi pok'%aj;" ok  je $akon ko nepoo6no+ pok'%aj ao jo% %ire mo+',nosti $a '6(a!avanje" jer je previio #ak i mo+',nost os(o6o&enja o ka$ne" %to pora$'mijeva i neo+rani#eno'6(a!avanje* Da (i ,e s' omjeriti ka$n' ' +rani)ama ka$ne propisane $a ovr%enokrivi#no je(o" kako se prvenstveno ' $akon' s'+eri%e" i(i ,e 9i ' kojoj mjeri;iskoristiti mo+',nost '6(a!avanja ka$ne" $avisi,e o ni$a oko(nosti svako+konkretno+ s('#aja* Pri tome ,e svakako s' '$imati ' o6$ir mjer' ostvarenja ranjei$vr%enja" on* a (i se rai o svr%enom i(i nesvr%enom pok'%aj'" koji je stepen'#inio#eve vo(je $a i$vr%enjem je(a 9nje+ove krivi)e i(i krivnje;" a (i je nastojao i(i!e(io sprije#iti nast'panje pos(jei)e" iako je ona i$osta(a i$ r'+ih ra$(o+a" a (i je ' pitanj' nepoo6ni pok'%aj it* 8 osaa%njoj praksi s'ovi s' $a pok'%aj je(areovno '6(a!i(i ka$n'" iako to ne proisti#e i$ $akonske ekspresije" +je se -orsiraka$na ' +rani)ama propisane $a ovr%eno je(o*

3okuša kao vi rea(i$a)ije i$vr%enja neko+ krivi#no+ je(a ni! "o*u4 kod svi6krivični6 d!#a1 Postoje krivi#na je(a koja ko kojih pok'%aj nije mo+',.a; $ato %to takva je(a $6o+ svoje priroe ne mo+' 6iti i$vr%ena ' vi'

 pok'%aja" (npr. kod kriv. djela u#estvovanja u tu#i ili verbalnih delikata, zatim kod #istih omisivnihdelikata koji se izvršavaju ne#injenjem, kakva su krivi#na djela nepružanje pomoć i napuštanjenemoćne osobe, jer se kod ovih djela pravog ne#injenja, momenat dovršenja djela i momenat kadaono postaje kažnjivo posve podudaraju, nastupaju istovremeno" dok naprotiv pokušaj je moguć kod djela nepravog ne#injenja $ npr. majka koja u namjeri da ubije svoje dijete odbije da ga hrani, ali tou#ini neko drugi, izvršila je pokušaj ubistva ne#injenjem! " i(i

 6; i$ ra$(o+a %to je sam pok'%aj o6'hva,en ispo$i)ijom je(a kao nje+ov 6itni e(emenat" pa 's(je to+a" sam pok'%aj prestav(ja i$vr%enje kriv* je(a 9npr*napa na 'stavni poreak i(i '+ro!avanje teritorija(ne )je(ine 2eera)ije;*

Kva#iCikovani ,okuša  prestav(ja pose6n' vrst' pok'%aja ko koje+ se nis' ostvari(ao6i(je!ja ono+ kriv* je(a koje je '#ini(a) namjeravao i$vr%iti" ve, neko+ r'+o+ je(akoje je previ&eno kao pose6no kriv* je(o* Ovo je jean o s('#ajeva kaa pok'%aj postoji iako je o%(o o i$vjesne pos(jei)e 9ot'a kva(i-ikovani pok'%aj;" a(i ne one koj' je '#ini(a) imao ' vi'" 9npr. 3#inilac puca na žrtvu sa bliske udaljenosti u predjelu grudi ili glave, alimu nanese samo tjelesnu povredu. Kod ovog slu#aja radiće se o pokušaju krivi#nog djela ubistva, a nedovršenom krivi#nom djelu tjelesene povrede. )vo iz razloga što je umišljaj u#inoca i sve okolnostidogađaja govorile da je on htio lišenje života drugog lica. li u#inilac obija trgovinu da bi izvršio krađunekih predmeta, ali je zate#en prije dovršenja djela i ovdje će se raditi o pokušaju krivi#nog djela teške

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 19: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

krađe, a ne o svršenom djelu oštećenja tuđe stvari.! . 8 ovakvim s('#ajevima je(o se ipak kva(i-ik'je kao pok'%aj krivi#no+ je(a na koje je 6io 'prav(jen 'mi%(jaj" a ne kaoovr%eno krivi#no je(o koje je ostvareno pok'%ajem to+a je(a* Ovo r'+o je(o je ' privinom sti)aj' sa pok'%anim je(om pa se sto+a '#ini(a) $a nje+a ne,e ka!njavati" a(i,e se to reovno '$eti ' o6$ir pri omjeravanj' ka$ne $a pok'%ano krivi#no je(o*

 

N!,odo2an ,okuša 

N!,odo2an (n!"o*u4) ,okuša ,ostoi 5 kada n!ko ,okuša učiniti krivično d!#oa) n!,rik#adni" sr!dstvo" (npr. pokušaj lišenja života drugog lica potpuno

neispravnim pištoljem ili pokušaj ubistva trovanjem hemijskom supstancom koja je izgubila svojstva! i#i

2) ,r!"a n!,rik#adno" ,r!d"!tu (npr. postoji kod pokušaja ubistva leša, pokušaja abortusa žene koja nije trudna!* 

Raz#ikuu s! i a,so#utno n!,odo2an ,okuša i r!#ativno n!,odo2an ,okuša*5 Apso('tno nepoo6an pok'%aj postoji kaa srestva i(i o6jekt ranje i$vr%enja

'op%te nis' poo6ni $a i$vr%enja krivi#no+ je(a" npr. u odnosu na objekat radnje izvršenja postoji u slu#aju pokušaja ubistva na lešu, a u pogledu sredstva radnje izvršenja u slu#aju pucanja iz prazne puške.

5 Re(ativno nepoo6an pok'%aj postoji kaa s' srestva i(i o6jekt ranje i$vr%enja poo6ni" a(i ' konkretnom s('#aj' nis' mo+(i ovesti o !e(jeno+ re$'(tata samo $6o+naro#itih oko(nosti" koje s' postoja(e ' konkretnom s('#aj'* npr. lopov zavu#e ruku u tuđi prazan đep, ili u#inilac puca kroz prozor u namjeri da žrtvu liši života, ali je ona prije napustila kuću.

Kod svi6 n!,odo2ni6 ,okušaa va.no ! da učini#a+ ni! sv!stan nav!d!ni6n!,odo2nosti* 8 protivnom" ako je '#ini(a) to+a svjestan" ona nema ni vo(je a sei$vr%i krivi#no je(o" pa ni samo+ pok'%aja*

Ina#e" nepoo6ni pok'%aj je ka!njiv 'vijek kaa je ka!njiv i o6i#ni pok'%aj* Ra$(ika je jeino ' tome %to 5 kod ovo* ,okušaa zakon ! ,r!dvidio "o*u4nost os#o2o5!naod kazn! @ n!,odo2ni ,okuša kao Caku#tativni osnov os#o2o5!na od kazn!1 

 

DOBROVO%0NI ODUSTANAK 

Do2rovo#ni odustanak  ! 5 situa+ia kada učini#a+ ,okuša učiniti krivično d!#o-a#i od izvrš!na do2rovo#no odustan!- odn1 izvrš!n! krivično* d!#a s,ri!či* Dak(e"'#ini(a) je '%ao ' ka!njiv' $on'" a(i se potom preomis(io i sam o'stao o i$vr%enjakrivi#no+ je(a*

:a ra$(ik' o ve,ine krivi#nih $akonoavstava koji ' ovom s('#aj' previ&aj'o6ave$no os(o6o&enje o ka$ne" prema na%em $akon'" do2rovo#ni odustanak !Caku#tativni osnov za os#o2o5!n! od kazn! @ E"o.! s! od#o2oditi od kazn!F*

Odustanak od izvrš!na krivično* d!#a u osnovi i"a 9 o2#ika- ' $avisnosti oto+a a (i se rai o svr%enom i(i nesvr%enom pok'%aj'.a; Ko nesvr%eno+ pok'%aja" $a o6rovo(jni o'stanak je ovo(jno a je '#ini(a)

 prekin'o a(je je(ovanje" a je o6'stavio pre'$imanje ranje (npr. u#inilac koji je

oborio žrtvu sa zamahnutim nožem u ruci odustao je od ubistva i sl.! *

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 20: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 6; :a ra$(ik' o nesvr%eno+ pok'%aja ko ko+a je ovo(jna o6i#na pasivnost" kosvr%eno+ pok'%aja se $ahtijeva je(ovanje ' vi' aktivno+ pona%anja 'smjereno+ naspre#avanje pos(jei)e (npr. u#inilac žrtvi zada teške tjelesne povrede u namjeri da je ubije, ali je

onda odveze ljekaru koji je spasi i sl.! *

Da 2i odustaan! od izvrš!na d!#a "o*#o 2iti osnov za os#o2o5!n! od kazn!-ono "ora 2iti do2rovo#no1 Do2rovo#nost ,ostoi uvi!k kada ! učini#a+ i ,or!dto*a što ! 2io sv!stan da kriv1 d!#o "o.! dovršiti- odustao od n!*ovo* izvrš!na*Ono je o6rovo(jno kaa se $asniva na a'tonomnoj o(')i '#inio)a" tj* kaa je ona 're$'(tat s(o6ono+ i v(astito+ opreje(jenja samo+ '#inio)a" koje nije nasta(o po prete!nim 'ti)ajem vanjskih oko(nosti*

Sto*a n!4! 2iti odustanka75 ako je to neko r'+i" mimo nje+a '#inio" (npr. kada je smrt sprije#ena hitnom ljekarskom

intervencijom koja je uslijedila mimo u#inioca! *5 ako je '#ini(a) s('#ajno sprije#io nast'panje pos(jei)e"5 ako je pos(jei)a nast'pi(a" iako je '#ini(a) pre'$eo mjere a sprije#i njeno

nast'panje* Ta oko(nost se mo!e '$eti samo kao o(ak%avaj',a ko omjeravanjaka$ne* npr. 3#inilac žrtvi da otrov u namjeri da je liši života, ako žrtva umre raditi će se o ubistvu,bez obzira što je u#inilac naknadno pozvao ljekare radi spašavanja žrtve. 0ko u ovoj situaciji u#inilacnakon davanja otrova angažuje ljekare, koji spase žrtvu može se raditi o dobrovoljnom odustanku jer  posljedica nije nastupila.

  kaa je '#ini(a) o'stao o krivi#no+ je(a kra&e $6o+ o(aska#'vara" $6o+ otpora !rtve" $6o+ to+a %to je 'viio a je nepoo6no srestvo i$vr%enjaje(a* +toga nema dobrovoljnog odustanka kada je u#inilac odustao, jer nije mogao odnijetiukradenu kasu radi njene težine, ili nije izvršio razbojništvo radi otpora vlasnika automobila koji se suprotstavio naoružanom napada#u, ili nije mogao dovršiti silovanje zbog upornog otpora žrtve, ili zbog nedovoljne erekcije, ili zbog toga što nije znao da žrtva ima mjese#nicu

  kaa je '#ini(a) o'stao o krivi#no+ je(a $6o+ nemo+',nostii$vr%enja krivi#no+ je(a* npr. obija# kase utvrdi da nije u stanju da obije kasu.  

kaa je '#ini(a) o'stao 's(je nekih spo(jnih 'ti)aja" npr.

kradljivac #uje glasove ukućana, prolaznika i sl.  i(ikaa '#ini(a) po+re%no r!i a postoji neka spo(jna oko(nost koja

ne postoji"  (npr. pogrešno je mislio da je naišao policajac, ili je odustao od razbojništva jer je pogrešno smatrao da žrtva tom prilikom kod sebe nema novca!

  'ko(iko je o'stanak 's(ijeio rai to+a %to 6i i$vr%enje je(a 6i(oskop#ano sa ne'+onostima po i$vr%io)a" a sa kojima on nije ra#'nao" (npr. ne bi bio priznat dobrovoljni odustanak u#iniocu koji je odustao od pokušaja silovanja zato što ga je djevojka prepoznala i zaprijetila mu da će ga prijaviti policiji i da će mu se njen mladić osvetiti!,

kaa je '#ini(a) o'stao $ato %to '#inio)' je(o ne onosi ono %to je p(anirao" (kada je npr. umjesto vrijedne umjetnine naišao samo na bezvrijednu kopiju, ili je u kasibilo malo novca!*

$tička vri!dnost "otiva ! ir!#!vantna" jer o6rovo(jni o'stanak nije eti#ki" ve, psiho(o%ki pojam* Sto+a o'stanak mo!e 6iti mora(ne priroe (npr. sažaljenje, stid, probuđena

 savjest i sl.!" a(i i ne mora"  (pa će dobrovoljni odustanak npr. od razbojništva ili silovanja postojati i

onda kada se u#inilac prilikom susreta sa žrtvom uplašio i pobjegao! * Event'a(no vrenovanje

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 21: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

motiva o'stanka je mo+',e ko omjeravanja ka$ne" po+otovo kaa se s' o('#'jeho,e (i '#inio)a os(o6oiti o ka$ne*

Kod n!,odo2no* ,okušaa- n!"a "!sta do2rovo#no" odustanku" jer se t' nema%ta sprije#iti i(i 'k(oniti" a(i s' mo!e vrenovati novi i$mijenjeni stav '#inio)a priomjeravanj' ka$ne*

Do2rovo#ni odustanak ,odrazu"i!va da ! d!#o osta#o u ,okušau- ,a ! sto*aon isk#uč!n u svi" s#uča!vi"a kad ! kriv1 d!#o dovrš!no* :ato nema o6rovo(jno+o'stanka ako je '#ini(a) o'stao o i$vr%enja je(a" a(i ono ipak 6'e ovr%eno" kaa'#ini(a) nakon -orma(no+ ovr%enja kriv* je(a pok'%a sprije#iti nast'panje pos(jei)e" i(ikaa nakon i$vr%eno+ je(a 'k(anja %tetne pos(jei)e je(a*

U s#učau do2rovo#no* odustanka  učini#a+ 4! s! kazniti za on! radn! ko! čin!n!ko dru*o sa"osta#no kriv1 d!#o1 /ako npr. u slu#aju alsiikovanja isprave kojom je u#inilac pokušao izvršiti prevaru ili pronevjeru, od kojih je dobrovoljno odustao, pitanje je njegove odgovornosti za alsiikovanje isprave" ili da li će u#inilac koji je dobrovoljno odustao od razbojništva ili silovanja,odgovarati za prinudu, što je sastavni dio tih djela" ili da li će u#inilac koji je odustao od ubistvaodgovarati za tešku tjelesnu povredu, ili koji je odustao od teške krađe da li će odgovarati za oštećenje tuđe stvari, jer je razbio vrata, itd.

 

SAUČ$SNIŠTVO

Sauč!sništvo ! uč!š4! dva i#i viš! #i+a u izvrš!nu krivično* d!#a uz istovr!"!no,ostoan! svi!sti o za!dničko" d!#ovanu1

Sauč!sništvo s! "aniC!stu! kao saizvrši#aštvo- ,odstr!kavan! i ,o"a*an!1Sa'#esni%tvo ' krivi#nopravnom smis(' pora$'mijeva samo ,odstr!kavan! i,o"a*an! odn1 sauč!sništvo u u.!" s"is#u" jer ono prestav(ja ranje kojima se'#estv'je ' krivi#nom je(' koje pre'$ima neko r'+o (i)e*S r'+e strane" sai$vr%i(a) '#estv'je ' svom a ne ' t'&em je('" pa  !  sto*asaizvrši#aštvo sa"o !dna ,os!2na vrsta izvrši#aštva" jer sai$vr%i(a) je ve, i$vr%i(a) inje+ovo je(o ne mo!e $avisiti o ne#ije ranje i$vr%enja* Takv' po$i)ij' ' ostvarenj'krivi#no+ je(a sa'#esni)i" on* poma+a#i i postreka#i nemaj'3 oni samo pre'$imaj'ranje koje prestav(jaj' 9sa;'#estvovanje ' t'&em je('" je(' koje ostvar'je neko r'+i*Iako pojam i$vr%io)a $akon i$ri#ito ne re+'(i%e" "!5u izvršio+i"a odn1 saizvršio+i"araz#ikuu s! neposreni i$vr%i(a)" sai$vr%i(a) i posreni i$vr%i(a)" a "!5u sauč!sni+i"a postreka# i poma+a#* Naj$a" sa'#esni)i o+ovaraj' samo $a 'mi%(jajno '#e%,e ' ostvarenj' krivi#no+ je(a"ok sai$vr%io)i o+ovaraj' i $a nehatno '#e%,e*

 

Saizvrši#aštvo

 0ko više osoba zajedni#ki u#ini krivi#no djelo, u#estvovanjem u u#injenju krivi#nog djelaili preduzimajući što drugo #ime se na odlu#ujući na#in doprinosi u#injenju krivi#nog djela, svaka će se od njih kazniti kaznom propisanom za to krivi#no djelo.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 22: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

SAIZVRŠI%AŠTVO 3OSTO0I @ kada viš! #i+! za!dnički izvrš! krivično d!#ouč!stvovan!" u izvrš!nu krivično* d!#a i#i ,r!duzi"au4i što dru*o- či"! s! naod#učuu4i način do,rinosi izvrš!nu krivično* d!#a1

Saizvrši#aštvo ! dak#! o2#ik izvrši#aštva koi ,ostoi 5 kaa vi%e (i)a" kojaisp'njavaj' sve 's(ove koji se $ahtijevaj' $a i$vr%io)a" na osnov' $ajeni#ke o('ke"svjesno i vo(jno" '#ine ore&eno krivi#no je(o*

O pravnoj priroi sai$vr%i(a%tva postoji vi%e teorija* Kako viimo" na%a pravna teorijai s'ska praksa prihvataj' t!oriu ,od!#! u#o*a u izvrš!nu d!#a* Dak(e" saizvrši#a+ !ona uč!snik koi za!dno sa dru*i"a na 2azi ,od!#! rada d!#u! na ostavr!nud!#a kao ni6ovo" za!dničko" +i#u1 :a ra$(ik' o sa'#esnika ' '!em smis('9postreka#a i poma+a#a;" sai$vr%o)i ne '#estv'j' ' je(' koje ostvar'je neko r'+o (i)e9t'&em je(';" ve, svi $ajeni#ki ostvar'j' 9svoje; $ajeni#ko je(o" pri #em' svaki onjih ' tome aje svoj pri(o+ koji je 6itan i 6e$ koje+ krivi#no je(o ne 6i 6i(o ostvareno i(ine 6i 6i(o ostvareno na $ami%(jeni na#in* To $na#i a svaki o sai$v%i(a)a ' ostvarenj'ato+ je(a ima takv' '(o+' koja je o 6itno+ $na#aja ' pro)es' i$vr%enja je(a" jer ako 6ineko o sai$vr%i(a)a prop'stio a i$vr%i svoj io $aatka" je(o ne 6i mo+(o 6itirea(i$ovano on* ne 6i mo+(o 6iti rea(i$ovano onako kako je p(anirano* +toga će ulogu saizvršioca imati i lice koje je, u skladu sa prethodnim dogovorom da će izvršiti razbojništvo ili krađu,imalo zadatak da #eka u automobilu i ostale #lanove grupe nakon oduzetog novca i stvari, odveze ih samjesta razbojništva ili krađe, nakon #ega su svi međusobno podijelili plijen.Saizvrši#aštvo s! ostvaru! na 9 načina7/; kaa sai$vr%io)i irektno '#estv'j' ' i$vr%enj' je(a npr. više lica se dogovore da

 zajedni#ki napadnu treće lice i zajedni#ki ga ubiju. 8adi se o saizvršilaštvu bez obzira ko je od njihnanio povrede $ iz razloga što su se saizvršioci prethodno dogovorili da zajedni#ki izvrše djelo i u tome su istrajali.

4; kaa sai$vr%i(a) ne '#estv'je irektno ' i$vr%enj' je(a" a(i pre'$ima r'+eranje kojima na o('#'j',i na#in oprinosi i$vr%enj' je(a* npr. saizvšioci se dogovore daobiju prodavnicu skupocjenih aparata.   'rilikom dogovora podijele uloge u procesu izvršenja djelatako da neki od njih #uvaju stražu, drugi vrše provaljivanje objekta, a treći odnose stvari. 9uvari uovom slu#aju ne u#estvuju direktno u radnji izvršenja djela, jer niti vrše obijanje niti uzimaju stvari,ali oni se imaju tretirati kao saizvršioci jer su kod podjele uloga u izvršenju ovog djela dobili ulogu da#uvaju stražu i tako obezbjeđuju ostale u toku provaljivanja. *ez te njihove radnje, ostali ne bi pristupili tom djelu, tako da uloga #uvanja straže na odlu#ujući na#in doprinosi izvršenju djela.  

S,orazu" saizvrši#a+a "o.! 2iti pre,'tan" a mo!e s(ijeiti i$ konk('entnih ranji*

Za ,ostoan! saizvrši#aštva ! ,otr!2no da 2udu is,un!n! su2!ktivn! i o2!ktivn!,r!t,ostavk!7/* Za!dnička od#uka o d!#u 5  ! su2!ktivna ko",on!nta i o+(ea se ' tome a je

svaki sai$vr%i(a) ima o('k' i vo(j' a $ajeni#ki sa r'+ima i$vr%i krivi#no je(o*Sto+a sai$vr%i(a%tvo ne,e postojati ' s('#ajevima $ajeni#ko+ i$vr%enja je(a ostrane vi%e (i)a koja nis' $na(a jeno $a r'+o" on* koja s' je(ova(a 6e$ $ajeni#keo('ke" ne$avisno jeno o r'+o+* Taa se $apravo rai o s('#ajnom 9nehatnom;sai$vr%i(a%tv' i(i para(e(nom i$vr%i(a%tv'" (npr. dva lica ne znajući jedno za drugo daju otrov žrtvi ili npr. dva lica provale u objekat radi krađe stvari, nailazi treće lice koje koristi pogodnost, te iz provaljenog objekta uzima neke stvari za sebe! . Svijest o $ajeni#kom je(ovanj' ne $na#iistovremeno i postojanje $ajeni#ko+ 'mi%(jaja o je('" jer je rije# samo o svijesti osai$vr%i(a#koj ranji" ok svijest o pos(jei)i je(a koja je 6itna $a 'mi%(jaj" ne mora

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 23: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 6iti ista ko svih sai$vr%i(a)a" jer je mo+',e a na strani nekih o njih postoji samonehat ' onos' na pos(jei)'*

4* Za!dničko izvrš!n! krivično* d!#a 5  ! o2!ktivna ko",on!nta koja $na#i a jesai$vr%i(a) onaj koji je pre'$eo ranj' i$vr%enja konkretno+ je(a i(i pre'$imanjene#e+ r'+o+ %to na o('#'j',i na#in oprinosi i$vr%enj' krivi#no+ je(a* /ako, ako višelica zajedni#ki ukradene stvari stavljaju u vreće i odnose u automobil, saizvršioci su u krađi" ako zajedno daju otrov žrtvi, ili je zajedni#ki do smrti tuku motkama, ili je jedni tuku a drugi je za tovrijeme drže, saizvršioci su u ubistvu.  

Nu.no i ,rividno saizvrši#aštvo7 N'!no sai$vr%i(a%tvo 5 postoji pri(ikom i$vr%enja onih je(a +je je po

 priroi stvari" kao 's(ov $a njihovo i$vr%enje" potre6no s'je(ovanje vi%e (i)a* Ono se pojav(j'je ' neko(iko moa(iteta./; krivi#na je(a s'sretanja 5 ka se ranje sai$vr%i(a)a na(a$e se jena nas'prot

r'+e (npr. krivi#no djelo rodoskrvljenja! . 4; konver+entna krivi#na je(a 5 kaa s' ranje sai$vr%i(a)a 'smjerene ka istom )i(j'

(npr. oružana pobuna lica lišenih slobode! .7; iver+entna krivi#na je(a 5 ka s' ranje sai$vr%i(a)a tj* njihovi interesi s' '

s'ko6' (npr. krivi#no djelo u#estvovanja u tu#i! .Privino sai$vr%i(a%tvo 5 o n'!no+ sai$vr%i(a%tva tre6a ra$(ikovati

s('#ajeve kaa ko i$vr%enja je(a n'!no '#estv'j' va (i)a a $akon ka!njava samo jeno* (npr. vanbra#na zajednica sa maloljetnim licem!.

S#učano (n!6atno) saizvrši#aštvo i#i ,ara#!#no izvrši#aštvo  5 postoji kaa vi%e (i)as'je('j' ' i$vr%enj' isto+ je(a" a(i ne$avisno jeni o r'+ih i 6e$ ikakve svijesti io('ke o $ajeni#kom je('* Svako o tih (i)a jeste i$vr%i(a)" a(i oni nis' sai$vr%io)i* npr.dva lica neovisno jedan od drugog daju otrov trećem licu i ono umre. )va lica su izvršioci krivi#nog djelaubistva, ali nisu saizvršioci. npr. treće lice naiđe na provaljenu prodavnicu iz koje druga lica iznose stvari,a prethodno su je obili. /reće lice uđe i ono uzme stvari za sebe, to lice je izvršilac krivi#nog djela krađe,ali nije saizvršilac u krivi#nom djelu teške krađe, jer su njegove radnje samostalne i usljedile su bez prethodnog dogovora sa ostalim licima. 

Od*ovornost saizvrši#a+aPravi(o je a svaki saizvrši#a+ od*ovara u *rani+a"a svo* u"iš#aa- odn1 n!6ata* Onne o+ovara $a eks)ese r'+o+ sai$vr%io)a* npr. ako se dvojica dogovore da nad trećim izvršerazbojništvo, te do#ekaju to treće lice i upotrebom sile oduzmu mu novac, a nakon toga jedan od  saizvršilaca ubije to lice. )n će odgovarati za razbojništvo i ubistvo, a drugi samo za razbojništvo izrazloga što ubistvo nije obuhvaćeno dogovorom.

 

3odstr!kavan!

3odstr!kavan! ! u"iš#ano navo5!n! i#i na*ovaran! dru*o* #i+a ko! n!"aod#uku o izvrš!nu d!#a- da izvrši odr!5!no krivično d!#o1 3odstr!kavan! ,ostoi iu s#učau kada s! navo5!n!" učvrš4u! od#uka kod dru*o* #i+a da izvrši krivičnod!#o1 8 prvom s('#aj'" '#ini(a) 'op%te nema o('k' o i$vr%enj' je(a" a(i postreka#'ti#e na nje+ov' psih' i po tim 'ti)ajem posti#e to (i)e a '#ini je(o* 8 r'+oms('#aj'" '#ini(a) je ' -a$i ra$mi%(janja a (i a i$vr%i krivi#no je(o i(i ne* On se ko(e6aoko to+a" a(i jo% nije onio o('k'* Postreka# 'ti#e na nje+a i po tim 'ti)ajem i$vr%i(a)'#vr%,'je o('k' o i$vr%enj' krivi#no+ je(a*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 24: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ako je ko i$vr%io)a takva o('ka ve, postoja(a" postrekavanje ne postoji" ve, serai o t$v*" ne'spje(om postrekavanj' i(i Cnepoo6nom pok'%aj'*

3odstr!kavan! "o.! 2iti svako sr!dstvo i d!#atnost koi"a s! "o.! uti+ati navo#u dru*o*a i donoš!n! od#uk! o izvrš!nu krivično* d!#a* npr. upućivanje molbe,ubjeđivanje ili nagovaranje, prikazivanje koristi od izvršenja djela, davanje ili obećanje poklona, prijetnja,kompulzivna sila (ne i apsolutna sila!, zloupoteba odnosa podređenosti ili zavisnosti, dovođenje iliodržavanje u zabludi odnosno prevara, davanje savjeta, opklada, uvjeravanje da djelo neće biti otkriveno, i sl. Ipak" ni jenom o tih ranji postreka# ne '#estv'je ' ranji i$vr%enja i ' tom smis('se ra$(ik'je o sai$vr%io)a* :a ra$(ik' o poma+anja" postrekavanje je mo+',e samo#injenjem*

Ako je o('ka o i$vr%enj' krivi#no+ je(a re$'(tat 9spora$'mno+; postrekavanja vi%e(i)a" rai se o t$v* sapostrekavanj'* Ako  ne postoji svijest o $ajeni#kom postrekavanj'" rai se o t$v* para(e(nom i(i privinom postrekavanj'* 8 tom s('#aj'svaki o njih je samosta(ni postreka# i svaki ,e o+ovarati po 's(ovom a je nje+ovo postrekavanje oprinije(o stvaranj' o('ke $a i$vr%enje je(a* Ako se postrekava prekotre,e+ (i)a i(i vi%e (i)a" rai se o posrenom i(i s'k)esivnom postrekavanj' i(i t$v*(an#anom postrekavanj'* Pri tome je ovo(jno a postreka# koji je 'k(j'#en ' posteka#ki (ana) $na (i)e koje on postrekava" a(i ne mora $nati (i#no osta(e posrenikeniti njihov 6roj" kao ni +(avno+ i$vr%io)a* Ako je postreka# ' vi%e navrata i na ra$(i#itena#ine 'ti)ao na i$a$ivanje o('ke o i$vr%enj' je(a" rai,e se o postrekavanj' ' pro'!enj'" tj* samo o jenom postrekavanj'* Ako se sa jenim postrekavanjem jenoi(i vi%e (i)a navee na i$vr%enje vi%e krivi#nih je(a" postoji iea(ni sti)aj na strani postreka#a" a ako se sa vi%e postrekavanja postrekne na vi%e krivi#nih je(a" postoja,erea(ni sti)aj na strani postreka#a*

Ko postrekne neko+a a pomo+ne nekom (i)' ' i$vr%enj' krivi#no+ je(ao+ovara,e $a poma+anje" jer postrekavanje na poma+anje je svojevrsni vi posreno+ poma+anja* Isto tako" i poma+anje ' postrekavanj' je poma+anje* Ako je jeno (i)e ' istom je(' 6i(o i postreka# i poma+a#" poma+anje je kons'mirano postrekavanjem*

Za ,odstr!kavan! ! ,otr!2no da s! navodi na izvrš!n! krivično* d!#a ko! !us#!d to*a i izvrš!no i#i "akar ,okušano*

Postrekavanje mora 6iti 'prav(jeno na ore&eno krivi#no je(o i ore&eno+ '#inio)a"a(i to ne $na#i a '#ini(a) mora 6iti i inivi'a(no ore&en a jo% manje a tre6a 6iti (i#no po$nat postreka#'* Dovo(jno je a je postreka# svjestan kr'+a (i)a" koja s' na nekina#in oreiva i(i pove$ana 9prostorno" iejno" sportski" pos(ovno i s(*; i a je neko onjih poten)ija(ni i$vr%i(a)*

S r'+e strane" ne $ahtijeva se a postrekn'ti $na postreka#a" niti mora 6itisvjestan a je nje+ova o('ka a i$vr%i krivi#no e(o nasta(a po 'ti)ajem postreka#a" jer se postrekavanje nekaa mo!e i$vesti tako so-isti)irano a postrekn'ti i nemaosje,aj a je nje+ova o('ka nasta(a po 'ti)ajem neko+a r'+o+a*

:a postrekavanje nije neophono a je sam i$vr%i(a) krivi#no o+ovoran" niti a'op%te mo!e 6iti krivi#no o+ovoran 9postrekn'ti mo!e 6iti i ijete i(i '%evno 6o(esno(i)e;* %pr. sud je u jednom slu#aju uzeo da postoji podstrekavanje kada je podstreknutodijete od 4: god.

Za ,odstr!kavan! s! za6ti!va ,ostoan! u"iš#aa* Nehatno postrekavanje"iako je mo+',e nije ka!njivo" jer 6i to $na#i(o neop'stivo pro%irivanje krivi#ne

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 25: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

o+ovornosti* Postreka# mora 6iti svjestan a svojim ranjama r'+o+ navoi nai$vr%enje krivi#no+ je(a" tj* a je nje+ovo pona%anje 'prav(jeno na i$vr%enje krivi#no+je(a* Dovo(jan je i event'a(ni 'mi%(jaj* Vo(jna komponenta 'mi%(jaja se sastoji ' htjenj'i$vr%enja krivi#no+ je(a i(i makar pristajanje na nje+ovo i$vr%enje* Dak(e" 'mi%(jaj postreka#a je vostr'k. mora o6'hvatiti kako stvaranje o('ke ko r'+o+" tako ikrivi#no je(o onosno nje+ovo i$vr%enje*

3odstr!kač ! u krivično,ravno" s"is#u ,osv! iz!dnač!n sa sa"i" izvršio+!"" %to$na#i a je postrekavanje ka!njivo ko svako+ krivi#no+ je(a 6e$ o6$ira na nje+ov'te!in'" kao i a se postreka# ka!njava kao a je sam '#inio krivi#no je(o* To" me&'tim"ne $na#i a se pri(ikom omjeravanja ka$ne postreka#' ne mo!e i$re,i 6(a!a a(i ponekaa i stro!ija ka$na ne+o i$vr%io)'" %to je ' sk(a' sa na#e(om inivi'a(i$a)ije*Te!e ka!njavanje postreka#a ' i$'$etnim s('#ajevima" opravano je rai to+a %to on 'i$vjesnim sit'a)ijama ima o('#'j',' '(o+' ' samom pro)es' nastajanja krimina(no+#ina" %to je #esto on sam" koriste,i onos pore&enosti i(i a'toriteta" +(avni kriva) $ai$vr%enje krivi#no+ je(a* Dak(e" ka!njavanje postreka#a $avisi o o)jene o strane s'asvih konkretnih oko(nosti ato+ s('#aja*

N!us,!#o ,odstr!kavan! i#i ,okuša ,odstr!kavana3ostoi 5 kaa se r'+i sa 'mi%(jajem postrekava na i$vr%enje krivi#no+ je(a $a koje se po $akon' mo!e i$re,i ka$na $atvora o tri +oine i(i te!a ka$na" a kriv* je(o ne 6'e ni pok'%ano*:akon je previio a ,e se ovo #i+! kazniti kao za ,okuša1 Neki a'tori smatraj' a ne'spje(o postrekavanje nije ni sa'#esni%tvo ni postrekavanje" jer nije o%(o o protivpravno+ ostvarenja kriv* je(a" ve, se $apravo rai o pose6nomkriv* je(' postav(jenom ' op%tem ije('" $a koje je na pose6an na#in ore&ena ka$na* Ne'spje(o postrekavanje "o.! da s! "aniC!stu! u n!ko#iko o2#ika71. nesvr%eni pok'%aj postrekavanja 5 postoji kaa postreka# nije 'spio -ormirati

o('k' ko postrekn'to+32. svr%eni pok'%aj postrekavanja 5 postoji kaa je postreka# 'spio -ormirati o('k'

ko postrekn'to+" a(i ovaj i$ neko+ ra$(o+a 9preomis(io se" sprije#en i s(*; nijei$vr%io ni pok'%ao krivi#no je(o3

3. nepoo6ni pok'%aj postrekavanja 5 postoji kaa postrekn'ti 'op%te nije shvatioi(i ra$'mio postreka#a i(i je ko nje+a ve, 6i(a onesena o('ka o i$vr%enj' je(a3

4.  proma%eno postrekavanje 5 postoji kaa je postrekn'ti i$vr%io neko sasvimr'+o krivi#no je(o a ne ono na koje +a je postreka# navoio*

 Naveeni s('#ajevi ne'spje(o+ postrekavanja" po svom sar!aj' i $na#aj'" seme&'so6no ra$(ik'j'" %to s'ovi pri(ikom omjeravanja ka$ne tre6aj' imati ' vi'*Me&'tim" svima im je $ajeni#ko a nije o%(o o i$vr%enja krivi#no+ je(a*

Za ,ostoan! n!us,!#o* ,odstr!kavana- ,or!d u"iš#aa- za6ti!va s! da,ostoi i radna ,odstr!kavana- t1 da ! vrš!n uti+a na vo#u ,odstr!kavano** /ako,nema ni neuspjelog podstrekavanja ako npr. pismena poruka nije ni stigla ;podstrekavanom;.

N!us,!#o ,odstr!kavan! ! ka.nivo sa"o ako ! u ,itanu krivično d!#o zako! ! ,r!dvi5!na kazna zatvora od tri *odin! i#i t!.a kazna- i(i r'+im rije#ima ko

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 26: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

svih je(a ko kojih je ka!njiv i pok'%aj to+a je(a* Sto+a je neophono a s' 'tvri nakoje je(o je 'mi%(jaj postreka#a 6io 'prav(jen i a to je(o ta#no navee ' i$re)i svoje pres'e* Isto tako" previ&eno je a ,e se ' tom s('#aj' ka$niti kao $a pok'%aj krivi#no+je(a" %to $na#i a se ka$na omjerava ' +rani)ama ka$ne propisane $a ato krivi#noje(o" a(i s' mo!e i$re,i i 6(a!' ka$n'*

 

3o"a*an!

Član 33. K !Bi" # $oma%anje&(4! Ko drugom s umišljajem pomogne u u#injenju krivi#nog djela, kaznit će se kao da ga je sam u#inio, a može se i blaže kazniti.(5! Kao pomaganje u u#injenju krivi#nog djela smatra se naro#ito& davanje savjeta iliuputa kako da se u#ini krivi#no djelo, stavljanje na rapolaganje u#initelju sredstava zau#injenje krivi#nog djela, uklanjanje prepreka za u#injenje krivi#nog djela, te unaprijed obećano prikrivanje krivi#nog djela, u#initelja, sredstava kojima je krivi#no djelou#injeno, tragova krivi#nog djela ili predmeta pribavljenih krivi#nim djelom.

9/; 3o"a*an! ! takav o6(ik sa'#esni%tva  pri kojem  poma+a# pre'$ima ranje kojimase t'&e je(o potpoma!e" 'naprije&'je i(i o(ak%ava* Poma+a# ni je(imi#no ne '#estv'je 'i$vr%enj' kriv* je(a" on je samo 9sa;'#esnik ' t'&em je('" je(' koje ostvar'je nekor'+i* Dak(e" poma+anje o6'hvata one ranje koje s' 'smjerene na omo+',avanjei$vr%enja krivi#no+ je(a koje #ini r'+o (i)e" koje s' na (iniji 'napre&enja i(i o(ak%avanjai$vr%enja t'&e+ krivi#no+ je(a" ranje koje po'pir' r'+o (i)e ' i$vr%enj' kriv* je(a*

3o"a*an! s! "o.! vršiti7 a) ' pripremi i(i prije i$vr%enja je(a (nabavka sredstava za izvršenje djela"

uklanjanje prepreka" snimanje i ispitivanje mjesta izvršenja djela u cilju olakšanjaizvršenja djela!" onosno

b) ' tok' i$vr%enja je(a" kao ic) nakon i$vr%enja je(a*

3o"a*an! ! "o*u4! sa"o ako ! ,r!t6odno 2i#o o2!4ano" ' s'protnom rai se osasvim r'+om krivi#nom je('*

Da 6i prestav(ja(e poma+anje" ,o"a*ačk! radn! "orau do,rinositi ostvar!nukrivično* d!#a-  imati ore&eni $na#aj ' nje+ov' i$vr%enj'" moraj' potpoma+ati"'napre&ivati nje+ovo i$vr%enje* Ako te ranje nis' ima(e nikakav oprinos ' i$vr%enj'krivi#no+ je(a i(i ih i$vr%i(a) 'op%te nije koristio" rai se samo o pok'%aj' poma+anja i(ine'spje(om poma+anj' koje nije ka!njivo* S r'+e strane" ne $ahtijeva se a one imaj'o('#'j',' '(o+' ' i$vr%enj' krivi#no+ je(a ' smis(' -orm'(e conditio sine <ua non"onosno a 6e$ tih ranji je(o ne 6i 6i(o ni i$vr%eno*

Prema $akon'" ka.nivo ! sa"o u"iš#ano ,o"a*an!" ok nehatno poma+anje"iako je mo+',e i nerijetko se e%ava" po $akon' nije ka!njivo*

Reovan o6(ik poma+anja je n!,osr!dno ,o"a*an!" kaa i$me&' poma+a#a ii$vr%io)a ne postoji neko r'+o (i)e" kaa m' ak(e pomo, pr'!a neposreno* Me&'tim"ako se to #ini preko neko+ r'+o+ rai se o ,osr!dno" ,o"a*anu" %to je $apravo poma+anje poma+a#'" tj* poma+anje ' poma+anj'* Posreni poma+a# ovje pr'!a pomo,neposrenom poma+a#'" a(i on postoji i kaa postrekava poma+a#a na pr'!anje pomo,i"kao i ona kaa pr'!a pomo, postreka#'* Rije# je o t$v* #ančano" ,o"a*anu" a ono

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 27: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 postoji kaa se vi%e (i)a na(a$i ' (an)' poma+anja* Kaa vi%e (i)a istovremeno poma!ei$vr%io)' rai se o t$v*" ,o"a*ačko" saizvrši#aštvu*

:a ra$(ik' o postrekavanja" ,o"a*an! "o.! 2iti izvrš!no i n!čin!n!" koje sesastoji ' prop'%tanj' pre'$imanja '!ne ranje kako 6i se pomo+(o r'+ome ' i$vr%enj'krivi#no+ je(a 9npr* no,ni #'var ostavi otvoren pro$or i(i otk(j'#ana vrata" a 6i o(ak%aoi$vr%enje kra&e;* S r'+e strane" ,o"a*an! ! "o*u4! i kod krivični6 d!#a n!čin!nai kod krivični6 d!#a koa "o*u izvršiti sa"o odr!5!na #i+a  9e(i)ta propra;"'+(avnom kao psihi#ko poma+anje*

3o"a*an! ,r!t,ostav#a da ! u vri!"! ,r!duzi"ana ,o"a*ački6 radni kod#i+a ko!" s! ,o"a.! v!4 2i#a stvor!na od#uka o izvrš!nu d!#a* Ako je poma+a#karanja pre'$eta prije ne+o se to (i)e o('#i(o a i$vr%i je(o" nema poma+anja" a(i semo!e raiti o postrekavanj'* npr. podstrekavanje predstavlja savjetovanje ili obećanje pomoći nakon izvršenja kriv. djela, ako je u#injeno prije nego je lice donijelo odluku oizvršenju, ako se na taj na#in izaziva ili u#vršćuje odluka za izvršenje djela. 

:a ra$(ik' o postrekavanja" zakon ! nav!o n!k! od radni ko! "o*u 2iti,o"a*ačk! radn!1  S o6$irom na njihov' priro'" one mo+' prestav(jati ,si6ičko(int!#!ktua#no) i Cizičko ,o"a*an!* Jenom rije#j'" poma+anje se sastoji 'omo+',avanj' 9ranjom i(i savjetom; r'+om (i)' i$vr%enja kriv* je(a*

8 sk(a' s tim" $akon" kao mo+',e o6(ike poma+anja" navoi.81 avanje savjeta i(i 'p'ta kako a se '#ini krivi#no je(o"91 stav(janje '#inio)' na raspo(a+anje srestva $a i$vr%enje krivi#no+ je(a":1 'k(anjanje prepreka $a i$vr%enje krivi#no+ je(a" te;1 'naprije o6e,ano prikrivanje krivi#no+ je(a" '#ini(a)a" srestava kojima je

krivi#no je(o i$vr%eno" tra+ova krivi#no+ je(a i(i premeta pri6av(jenih krivi#nimje(om*:akon je o6(ike poma+anja ovje ao samo primjeri)e" pa se ono ak(e mo!e jav(jati i

' nekim r'+im o6(i)ima*3si6ičko ,o"a*an!  prestav(ja ja#anje vo(je '#inio)a koje se" mo!e sastojati '

avanj' savjeta i(i 'p'tstava kako a se i$vr%i krivi#no je(o 9npr. kako da izvršikrijum#arenje, djelo prevare itd.!  i(i 'naprije o6e,anim prikrivanjem krivi#no+ je(a(kao što je njegovo prikrivanje, prikrivanje sredstava izvršenja djela, predmeta pribavljenih djelom ili tragova krivi#nog djela!* Jean o #e%,ih viova ovo+ o6(ika poma+anja je o6e,anje a ,e se rea(i$ovati proaja ro6e pri6av(jene krivi#nim je(omkra&e (npr. obećanje trgovca automobilima da će ukradene automobile plasirati natržištu kao oblik pomaganja u teškoj krađi!* Psihi#ko poma+anje" osim prije naveenih"mo!e o6'hvatati i neke r'+e ranje (npr. kada pomaga# savjetima, isticanjem dodatnihmotiva održava i stabilizuje već stvorenu izvršila#ku volju, uklanja skrupule u odnosu prema djelu, kada uputama i savjetima uti#e na u#inioca da duže i ja#e zlostavlja žrtvudjela, itd!*

izičko ,o"a*an! je pr'!anje materija(ne" -i$i#ke por%ke ' nje+ovom #injenj'* 8 praksi s' naj#e%,i o6(i)i -i$i#ko+ poma+anja stav(janje i$vr%io)' na raspo(a+anjesrestava $a i$vr%enje krivi#no+ je(a" (npr. dodavanjem noža izvršiocu za vrijeme tu#e ilidodavanje alata za provaljivanje, stavljanje na raspolaganje prevoznog sredstva radi

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 28: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

krađe stvari u preduzeću, stavljanje na raspolaganje prostora uz mjese#nu naknadu zabavljenje neovlašćenom trgovinom i sl!, $atim 'k(anjanje prepreka $a i$vr%enje je(a 9npr*#'vanje stra!e i(i o6e$6je&enje i$vr%enja krivi#no+ je(a" i$vi&anje mjesta i$vr%enjakrivi#no+ je(a" pre6a)ivanje i$vr%io)a na mjesto i$vr%enja je(a" avanje ore&eniho6avje%tenja koja s' o $na#aja $a i$vr%enje krivi#no+ je(a i$no%enje kerami#kih p(o#i)ai$ $atvorene prostorije kako 6i ih i$vr%i(a) kra&e (ak%e i$nio" p'%tanje +(asne m'$ike kako 6i se o(ak%a(o si(ovanje;*Poma+a#ke ranje s' mo+',e sve o e-initivno+ okon#anja krivi#no+ je(a" onosno onje+ovo+ ovr%enja ' materija(nom smis('* One mo+' prethoiti samom i$vr%enj'krivi#no+ je(a 9prethono poma+anje" npr* kaa je v(asnik '+ostite(jsko+ o6jektai$vr%io)a i jevojk' koja je kasnije si(ovana" a'tomo6i(om ove$ao ' taj o6jekat" otvorioim vrata i tamo ih ostavio;" a mo+' se pre'$imati i istovremeno sa ovijanjem ranjei$vr%enja" a(i i nakon njeno+ pre'$imanja a(i prije ne+o %to je pos(jei)a nast'pi(a 9t$v*me&'pomo,;" onosno i pos(ije ovr%enja je(a ' -orma(nom pa sve o nje+ovo+ovr%enja ' materija(nom smis(' (npr. neko na zahtjev ucjenjiva#a prenosi novac koji je žrtva ucjene ostavila" ili pomaže izvršiocu na taj na#in što spre#ava pomoć koju trećelice želi pružiti povrijeđenom" nakon ormalnog dovršenja krađe pomaže izvršiocu da pobjegne sa ukradenim stvarima i sl.!* Ko trajnih krivi#nih je(a (npr. protivpravnog lišenja slobode! poma+anje mo+',e sve o njihovo+ ovr%enja ' materija(nom smis('" tj*)ije(o vrijeme trajanja protivpravno+ stanja" sve o nje+ovo+ prestanka (a ne samo dolišenosti slobode, dovršenje u ormalnom smislu!*

3o"a*an! ! u"iš#ano ,odu,iran! tu5!* krivično* d!#a* Nehatno poma+anje"iako je mo+',e" nije poma+anje ' krivi#nopravnom smis(' onosno nije ka!njivo" a(imo!e 6iti ka!njivo kao nehatno sai$vr%i(a%tvo* 8mi%(jaj se sastoji ' svijesti a se pr'!a pomo, ore&enom '#inio)' ' i$vr%enj' ore&eno+ krivi#no+ je(a" pa m' je sto+a isar!aj vostr'k. on prvenstveno mora 6iti svjestan a svojim ranjama poma!e 'i$vr%enj' neop'%teno+ je(a r'+o+ (i)a" kao i 6itnih o6i(je!ja krivi#no+ je(a* Ne mora 6iti svjestan pojeinosti" kao %to je konkretan tok $6ivanja" mjesto i vrijeme i$vr%enjaje(a" it*

Iako s' poma+a# i i$vr%i(a) je(a reovno me&'so6no pove$ani" nije neophono a seoni me&'so6no i po$naj'" niti je n'!no a je poma+a#' i$vr%i(a) inivi'a(no po$nat"ovo(jno je a m' je po$nat kr'+ (i)a i$ kojih ,e proi$a,i i$vr%i(a)*

S r'+e strane" nije 's(ov $a postojanje poma+anja ni a i$vr%i(a) $na $a poma+a#aniti a je svjestan a m' je neko pomo+ao 9t$v* potajno poma+anje;*

Kona#no" $a postojanje poma+anja nije potre6no ni a je sam i$vr%i(a) krivi#noo+ovoran" kao ni a je ka!njen 9(imitirana ak)esornost;*

Kao i ko postrekavanja" $a postojanje i ka!njavanje poma+anja potre6no je a jei$vr%i(a) i$vr%io krivi#no je(o" onosno a +a je pok'%ao i(i a je pre'$eo ka!njive pripremne ranje* Ono je ka!njivo ko svih krivi#nih je(a" 6e$ o6$ira na propisan'ka$n'* 8ko(iko je je(o osta(o ' pok'%aj'" poma+anje je ka!njivo ako je ka!njiv pok'%aj"a to s' sva je(a sa propisanom ka$nom o tri +oine i(i te!om ka$nom*

8 po+(e' +rani)a ka!njavanja poma+a#a" zakon ,r!dvi5a da s! ,o"a*ač ka.navakao da ! sa" izvršio krivično d!#o- a#i o"o*u4ava i u2#a.avana kazn!* To $na#i ave, sam $akon po(a$i o stava a je poma+anje naj(ak%i o6(ik sa'#esni%tva" pa sto+a+otovo reovno s'ovi poma+a#' i$ri#' 6(a!' ka$n'" maa nis' isk(j'#eni ni s('#ajevi ase poma+a# ka$ni stro!e o i$vr%io)a* Kona#no" ' s('#ajevima kaa je je(o osta(o '

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 29: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 pok'%aj'" potre6no je imati ' vi' a taa postoje va osnova $a '6(a!avanje ka$ne. sam pok'%aj ko koje+ se ka$na i ina#e mo!e '6(a!avati" kao i poma+anje" %to s'ovi moraj')ijeniti i 'va!avati pri(ikom ka!njavanja poma+a#a*

Kao i postrekavanje i ,o"a*an! ! u izv!sni" s#uča!vi"a ,r!dvi5!no kao,os!2no krivično d!#o* Ra$(o$i s' +otovo isti kao i ko postrekavanja" a se ' nekims('#ajevima poma+anje pose6no inkrimini%e (npr. djelo pomaganja neprijatelju zavrijeme rata od strane građanina *i=! i(i se !e(i previjeti stro!e ka!njavanje o ono+akoje 6i ono ima(o kaa 6i se tretira(o kao sa'#esni%tvo (npr. djelo pomaganja drugome u samoubistvu, ili pomaganja bremenitoj ženi da ona sama izvrši prekid trudnoće!" i(i kaase !e(i inkriminisati poma+anje i ona kaa se ono ne 6i mo+(o ka$niti kao sa'#esni%tvo"s o6$irom a je(o ' kojem se poma!e samo po se6i nije ka!njivo* Ko poma+anja postoji i jean oatni ra$(o+" koji postoji ona kaa se !e(i $a poma+a#a i$6je,imo+',nost 6(a!e+ ka!njavanja*

N!us,!#o ,o"a*an! 6i postoja(o ako pomo+n'ti nije i$vr%io ni pok'%ao i$vr%enjekrivi#no+ je(a i(i je to '#inio ne$avisno o ranje poma+anja* Naravno" ono ,e postojatii ako je '#ini(a) o6io poma+anje" kao i kaa je i$vr%i(a) i$vr%io sasvim r'+o krivi#noje(o* Ne'spje(o poma+anje" iako ak(e mo+',e" po pravi(' nije krivi#nopravnore(evantno" onosno ka!njivo* :akon ipak poneka ost'pa o ovo+ pravi(a i previ&aka!njavanje i $a ne'spje(o poma+anje" kaa +a previ&a kao samosta(no krivi#no je(o(npr. izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivi#nog djela iz entitetskih krivi#nih zakona!*

 

&rani+! krivičn! od*ovornosti i ka.nivost sauč!snika

Član 3'. K !Bi" ranice krivične od%ovornosti i kažnjivost saučesnika(4! +au#initelj je krivi#no odgovoran u granicama svojeg umišljaja ili nehata, a podstreka# i pomaga# u granicama svog umišljaja.(5! +au#initelja, podstreka#a ili pomaga#a koji dobrovoljno sprije#i u#injenje krivi#nog djela sud će osloboditi kazne.(6! )sobni odnosi, svojstva i okolnosti zbog kojih zakon isklju#uje krivi#nu odgovornost ili dopušta oslobođenje od kazne ili ublažavanje kazne mogu se uzeti u obzir samo onomu#initelju, sau#initelju, podstreka#u ili pomaga#u kod kojega takvi odnosi, svojstva iokolnosti postoje.

Kod sauč!sništva vri!di ,ravi#o individua#n! krivičn! od*ovornosti" jer svakisa'#esnik 6e$ o6$ira na o6(ik nje+ovo+ '#e%,a ' i$vr%enj' krivi#no+ je(a" o+ovara prema stepen' svo+ oprinosa ' je('" stepen' svoje krivi)e" ne$avisno o to+a ' kojojmjeri o+ovaraj' r'+i '#esni)i i a (i oni 'op%te o+ovaraj' 9na#e(o samosta(neo+ovornosti sa'#esnika;*

Za6ti!va s!- sa"o to da ! izvrši#a+ izvršio d!#o- odn1 da ! ,r!duz!o ka.niv!radn!- što ,odrazu"i!va i ka.niv! ,ri,r!"n! radn!1 To proi$i(a$i i$ prin)ipas'6jektivne krivi#ne o+ovornosti koja je potp'no a'tonomna i ne $avisi o krivi)er'+ih" 6e$ o6$ira a (i se rai o i$vr%io)' i(i nekom r'+om '#esnik' ' i$vr%enj'krivi#no+ je(a*

Me&'tim" kako je sa'#esni%tvo ipak spe)i-i#an i pose6an o6(ik t$v* ko(ektivno+vr%enja jeno+ krivi#no+ je(a" neophono je a se" pore op%tih pravi(a koja se ina#eonose na krivi#n' o+ovornost i jenako vrijee i $a sa'#esnike" ' $akon' postave ineka pose6na pravi(a kojima se re+'(i%e krivi#na o+ovornost ' takvim sit'a)ijama*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 30: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 Na 6a$i ovih oreni)a -ormirana s' osnovna ,ravi#a o od*ovornosti sauč!snika" koja+(ase.

• Sa'#esni)i o+ovaraj' ' +rani)ama svo+ 'mi%(jaja on* nehata 5 sai$vr%io)i3• Sa'#esni)i o+ovaraj' ' +rani)ama posti+n'to+ stepena rea(i$a)ije krivi#no+

je(a" on* i$vor o+ovornosti sa'#esnika je ve$an $a i$vr%enje je(a* Ako je(onije i$vr%eno" ne postoji ni o+ovornost3

• S'6jektivne oko(nosti i(i svojstva koje 'ti#' na o+ovornost i ka!njivost onosese samo na ono+ sa'#esnika ko koje+ takve oko(nosti i(i svojstva postoje*

 9/; Osnovno ,ravi#o od*ovornosti sauč!snika s! sastoi u to"! da oni od*ovarau u*rani+a"a svo* u"iš#aa- n!zavisno od od*ovornosti *#avno* učinio+a" ok  saizvršio+i od*ovarau- kako u *rani+a"a svo* u"iš#aa- tako i n!6ata1

Iako se 'mi%(jaj sa'#esnika i i$vr%io)a kao '#esnika ' $ajeni#kom je('" ' osnovi po'araj'" nisu ri!tki s#uča!vi ,ostoana i tzv1 !ks+!sa na strani izvršio+a- ,rič!"u ,osto! 2itna odstu,ana iz"!5u ni6ovi6 u"iš#aa" koja mo+' a se sve' ' 4osnovne kate+orije. ' nes(a+anja i(i eks)ese ' kva(itativnom i nes(a+anja i(i eks)ese 'kvantitativnom smis(' 9koji mo!e 6iti po$itivan i ne+ativan kvantitativni eks)es;*8) KVA%ITATIVNI $KS>$S postoje ' onim sit'a)ijama kaa je i$vr%i(a) '#inio

sasvim r'+o krivi#no je(o o ono+a %to je sa'#esnik 9postreka# i(i poma+a#; imao' vi'* 8 takvoj sit'a)iji" sauč!sništvo ! isk#uč!no i kriv1 od*ovornost na stranisauč!snika n! ,ostoi" jer je(o koje s' sa'#esni)i ima(i ' vi' nije ni pok'%ano"on* '#ini(a) nije ni '%ao ' ka!njiv' $on'* npr. ako je podstreka# podstrekavao na silovanje, a podstreknuti je izvršio tešku tjelesnu povredu ili razbojništvo, tu nema zajedni#kog djelovanja više lica, pa dakle ni samog sau#esništva" ili ako je pomaga# nabavio sredstva za izvršenje krađe, a podstreknuti je izvršio ubistvo i sl. Svakako a,e ' tom s('#aj' postojati od*ovornost za n!us,!#o ,odstr!kavan! na dato d!#o"naravno" po 's(ovom a je postrekavanje 6i(o 'prav(jeno na je(o $a koje je propisana ka$na $atvora o tri +oine i(i te!a ka$na 9ko svih je(a ko kojih jeka!njiv i pok'%aj to+a je(a ka$na preko tri +oine;" jer ' s'protnom nema krivi#neo+ovornosti postreka#a i taa ne'spje(o postrekavanje nije ka!njivo* I ovje je posve ire(evantno a (i je i(i nije r'+o je(o i$vr%eno*

9) KVANTITATIVNI $KS>$SI  postoje ' s('#ajevima kaa i$vr%i(a) ostaje naistovrsnom 9jenoronom; krivi#nom je('" a(i je pri i$vr%enj' je(a o%(o oore&eno+ ost'panja" on* i$vr%ia(a) je '#inio vi%e i(i manje o ono+a na %to sesa'#esni%tvo onosi(o*Kvantitativni !ks+!s "o.! 2iti ,ozitivan i n!*ativan7a) ,ozitivni kvantitativni !ks+!s 5  postoji kaa je i$vr%i(a) '#inio vi%e o

ono+a na %to se sa'#esni%tvo onosi(o i to tako %to je ostvario te!i o6(ik je(a" %tovoi ' r'+' 9te!'; kva(i-ika)ij' je(a* 8 ovom s('#aj'" sa'#esnik ,e o+ovaratisamo ' +rani)ama svo+ 'mi%(jaja* npr. ako se umišljaj sau#esnika striktno odnosina osnovni oblik djela (npr. krađe!, a u#inilac izvrši teže kriv. djelo, (npr. provalnu krađu ili razbojništvo!, onda će sau#esnik odgovarati samo u granicama svog umišljaja, (tj. za obi#nu krađu!" a izvršilac će odgovarati za provalnu krađuili razbojništvo koje je izvršio samostalno. Ovakva ost'panja ovoe or'+a#ije kva(i-ika)ije je(a" a(i je mo+',e i ost'panje koje 'op%te ne ovoi '

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 31: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 pitanj' kva(i-ika)ij' krivi#no+ je(a" a(i o tome ipak s'ovi moraj' voiti ra#'na pri(ikom omjeravanja ka$ne" naravno ako je mo+',e 'tvriti ta#no 'mi%(jajsa'#esnika* 0ko je npr. podstreka# od podstreknutog tražio da ukrade samo ta#noodređenu stvar a ovaj je prilikom krađe uzeo i neke druge stvari (pod uslovom dato ne dovodi do promjene kvaliikacije krađe!, onda će i jedan i drugi odgovarati za obi#nu krađu, ali će sud pri odmjeravanju kazne morati voditi ra#una o sadržaju umišljaja podstreka#a. 

2) n!*ativni kvantitativni !ks+!s 5 postoji kaa a je i$vr%i(a) '#inio (ak%io6(ik istorono+ krivi#no+ je(a" on* manje o ono+a na %to se sa'#esni%tvoonosi(o*  %pr. lice koje je podstreknuto na razbojništvo izabralo je ipak samoobi#nu krađu, ili umjesto ubistva ono se ograni#ilo samo na otmicu i sl. 8 takvims('#ajevima ipak je o('#'j',e ono %to je i$vr%i(a) '#inio" pa se sto+a ovjei$'$etno nap'%ta prin)ip +rani)a 'mi%(jaja i o+ovornost sa'#esnika se o+rani#avasamo na ono %to je i$vr%eno" a(i ,e s' pri(ikom omjeravanja ka$ne svakakoimati na 'm' sar!aj i 'smjerenost sa'#esni#ko+ 'mi%(jaja* Dr'+im rije#ima , kaa je i$vr%i(a) ostvario manje o ono+ na %to je 6io postrekavan" postreka# ii$vr%i(a) ,e o+ovarati $a ono %to je ostvareno" on* 6(a!e je(o" jer premanaveenom pravi(' o o+ovornosti sa'#esnika" i$vor o+ovornosti svihsa'#esnika je je(o koje je stvarno i$vr%eno* Ovje se $apravo rai ot$v*(imitiranoj ak)esornosti tj* o+ovornosti 's(ov(jenoj postojanjem krivi#no+je(a" a ne o+ovornosti pojeinih sa'#esnika*

:) Izuz!tno- "o.! ,ostoati i tr!4a situa+ia u koo ,odstr!kač izvršio+u na n!kinačin da! ,unu s#o2odu- odv!zan! ruk!" kaa npr* i$vr%enje je(a tra!i po svak')ijen'* 8 takvom s('#aj'" +rani)e nje+ovo+ 'mi%(jaja ije(e s'6in' i$6ora samo+i$vr%io)a" na#ina koji je on i$a6rao $a posti$anje ato+ krimina(no+ )i(ja. (da li je npr.tražena stvar oduzeta obi#nom, teškom ili razbojni#kom krađom" da li se do drogedošlo prevarom, ucjenom ili #ak uz izvršenje i nekog drugog krivi#nom djela, npr. podmićivanjem" da li se npr. do supstance za proizvodnju droge došlo alsiikovanjemuvoznih dokumenata, zloupotrebom službenog položaja, protivzakonitim posredovanjem itd.!. 

94; 8 ore6i st* 4* re+'(isano je ,itan! do2rovo#no* odustanka i#i ,r!+izni!do2rovo#no* s,r!čavana izvrš!na d!#a od stran! sauč!snika" %to ovje pora$'mijeva sa'#esni%tvo ' %irem smis('" odn1 kako ,odstr!kača i ,o"a*ača tako isaizvršio+a1 

Prema tome" ovje ni! dovo#no odustaan! sauč!snika od da#!* ,r!duzi"anaradn! sauč!sništva- v!4 ! n!o,6odno da ! sauč!snik s,ri!čio izvrš!n! d!#a1 

:a primjen' ove ore6e sasvim je ire(evantno na koji na#in je sa'#esnik sprije#ioi$vr%enje krivi#no+ je(a3 6itno je samo a je samo o'stajanje o i$vr%enja krivi#no+je(a 6i(o o6rovo(jno*

:a ra$(ik' o o6rovo(jno+ o'stanka '#inio)a o i$vr%enja krivi#no+ je(a" $akon jeo6rovo(jno spre#avanje i$vr%enja je(a o strane sa'#esnika" previio kao osnov $ao6ave$no os(o6o&enje o ka$ne*

97; Ore6om i$ st* 7* ore&eno je a #ični odnosi- svostva i oko#nosti z2o* koi6zakon isk#uču! krivičnu od*ovornost i#i do,ušta os#o2o5!n! od kazn! i#i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 32: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

u2#a.avan! kazn!- "o*u da s! uz"u u o2zir sa"o ono" izvršio+u- saizvršio+u-,odstr!kaču i#i ,o"a*aču kod ko*a takvi odnosi- svostva i oko#nosti ,osto!1 Rai se o oko(nostima #isto persona(no+ karaktera koje s' to(iko ve$ane $a (i#nostsa'#esnika" nje+ove oso6ine i stanja" a ih je neop'stivo prote$ati i prenositi i na r'+e'#esnike ' je('" pa s' sto+a reovno ' $akonima o+rani#ene samo na ono+ sa'#esnikako ko+a postoje i 'ti#' na nje+ov' krivi#nopravn' po$i)ij' 9t$v* neprenosive persona(neoko(nosti;*Li#ne oko(nosti $6o+ kojih $akon isk(j'#'je krivi#n' o+ovornost s' npr* ne'ra#'n(jivosti $a6('e koje isk(j'#'j' kriv* o+ovornost i koje s' to(iko ve$ane $a (i#nost a s'neprenosive na r'+e sa'#esnike*Oko(nosti na osnov' kojih $akon op'%ta os(o6o&enje o ka$ne i(i '6(a!avanje ka$ne s'npr* pravna $a6('a" 6itno smanjena 'ra#'n(jivost" o6rovo(jni o'stanak" prekora#enje+rani)a n'!ne o6rane i krajnje n'!e" i r* Rije# je tako&e o oko(nostima inivi'a(no+karaktera koje se mo+''$eti samo onim sa'#esni)ima ko kojih se na&'" a ne i onima koji nis' 6i(i ' $a6('i"koji se nis' na(a$i(i ' stanj' jake prepasti i$a$vane napaom i(i opasno%,'" kao i nekeoko(nosti koje se na(a$e ' opisima pojeinih krivi#nih je(a kao #isto (i#ne oko(nosti koje$akon tretira kao privi(e+iraj',e i(i kva(i-ikatorne oko(nosti" $6o+ kojih sam $akon previ&a 6(a!' i(i stro!' ka$n' (npr. svojstvo majke$rodilje kod krivi#nog djela#edomorstva je kao strogo personalna okolnost neprenosiva i na sau#esnike, tj. ne možeuticati na njihovu krivi#nu odgovornost i kažnjavanje!*

 

KRIVIČNA OD&OVORNOST

Član 3*. K$ !Bi" # +adržaj (elementi) krivične od%ovornosti&(4! Krivi#no je odgovoran u#initelj koji je ura#unljiv i kriv za u#injeno krivi#no djelo.(5! 3#initelj je kriv ako je krivi#no djelo u#inio s umišljajem.(6! 3#initelj je kriv i ako je krivi#no djelo u#inio iz nehata, ako to zakon izri#ito propisuje.

8 savremenom krivi#nom prav' op%teprihva,en je prin)ip a je $a ka!njavanje'#inio)a" osim protivpravno+ je(a" potre6no a postoji i krivi#na o+ovornost*

Krivična od*ovornost ! sk'p s'6jektivnih pretpostavki koje tre6aj' 6iti isp'njenea 6i jeno neop'%teno i protivpravno je(o mo+(o pripisati '#inio)' on* staviti nateret*

Konstit'tivne komponente krivi#ne o+ovornosti čin! 9 su2!ktivna !#!"!nta kojitempore )riminis karakteri%' '#inio)a" a to s'.

/* uračun#ivost @ tj" nje+ovo psihi#ko stanje i4* krivi+a i#i vinost @ tj* psihi#ki onos prema krivi#nom je('*

Dak(e" da 2i n!ko 2io krivično od*ovoran @ "ora ku"u#ativno is,unavati dvaus#ova- t1 da ! kriv za učin!no krivično d!#o i da ! uračun#iv1

Uračun#ivost ! svojstvo norma(no+ i '%evno $ravo+ #ovjeka a ispravno ras'&'jeon* a shvati $na#enje ore&eno+ je(a i a se ' sk(a' sa tim pona%a" %to +a #ini poo6nim a 6'e krivi#no o+ovoran $a i$vr%eno krivi#no je(o*

Vinost i#i krivi+a ,odrazu"i!va nje+ov psihi#ki onos prema i$vr%enom je(' koji potvr&'je nje+ov' krivi)' $a to je(o i prestav(ja osnov nje+ove o+ovornosti * Onamo!e 6iti ra$(i#ito+ inten$iteta onosno mo!e se i$ra!avati ' ra$(i#itim stpenima te!ine"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 33: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

koji se '+(avnom svoe na va osnovna o6(ika. u"iš#a i n!6at* Pri tome" 'mi%(jaj prestav(ja te!i o6(ik krivi)e $a koji se reovno previ&a ka!njavanje" ok je nehat (ak%io6(ik i sto+a je $a nehatno i$vr%enje krivi#nih je(a o+ovornost i$'$etna" samo kaa je toi$ri#ito previ&eno*

Krivična od*ovornost ! u osnovi individua#na kat!*oriaG ona ! n!,r!nosiva isvaki učini#a+ od*ovora sa"o za ono što ! on učinio i#i ! ,ro,ustio učiniti*

 

Uračun#ivost

Član 3,. K$ !Bi" -računljivost   (4! %ije ura#unljiva osoba koja u vrijeme u#injenja krivi#nog djela nije mogla shvatiti zna#aj svog djela ili nije mogla upravljati svojim postupcima zbog trajne ili privremeneduševne bolesti, privremene duševne poremećenosti ili zaostalog psihi#kog razvoja(neura#unljivost!.(5! 3#initelj krivi#nog djela #ija je sposobnost da shvati zna#aj svog djela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena zbog nekog stanja iz stava 4. ovog #lana, može se blaže kazniti (bitno smanjena ura#unljivost!.(6! Krivi#no je odgovoran u#initelj krivi#nog djela koji se upotrebom alkohola, droga ilina drugi na#in doveo u stanje u kome nije mogao shvatiti zna#aj svog djela ili upravljati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovođenja u to stanje krivi#no djelo bilo obuhvaćenonjegovim umišljajem ili je u pogledu krivi#nog djela kod njega postojao nehat a zakon zatakvo krivi#no djelo propisuje krivi#nu odgovornost i za nehat (samoskrivljenaneura#unljivost!.(7! *itno smanjena ura#unljivost u koju se u#initelj doveo na na#in iz stava 6. ovog #lanane može biti osnov za ublažavanje kazne.

Uračun#ivost !  5 svostvo nor"a#no* i duš!vno razvi!no* čov!ka da is,ravnorasu5u!- odn1 da s6vati znač!n! odr!5!no* d!#a i da s! u sk#adu s ti" ,onaša1:akon 'ra#'n(jivost ore&'je ne+ativno tj* ore&'je ko se smatra ne'ra#'n(jivim"  jer jeop%ta prepostavka a s' (j'i 'ra#'n(jivi" a ne'ra#'n(jivi s' samo i$'$etno* Ako pitanje'ra#'n(jivosti 'op%te nije pro6(emati#no i ako na to oko(nosti ato+ s('#aja 'ka$'j'" %to postoji ' najve,em 6roj' s('#ajeva" s' se i ne 'p'%ta ' ispitivanje postojanja'ra#'n(jivosti* Dak(e" s' ,e 'tvr&ivanj' ne'ra#'n(jivosti prist'piti samo ona kaa postoje oko(nosti koje ' konkretnom s('#aj' i$a$ivaj' s'mnj' ' onos' na 'ra#'n(jivost'#inio)a*Prema $akonskom ore&enj' n!uračun#iva ! ona oso2a- koa u vri!"! izvrš!nakrivično* d!#a ni! "o*#a s6vatiti zanača svo* d!#a- i#i koa ni! "o*#a u,rav#atisvoi" ,otu,+i"a*Svijest o $na#aj' je(a je inte(ekt'a(na komponenta a mo+',nost 'pravjanja post'p)imavo(jna komponenata* :a postojanje ne'ra#'n(jivosti" a time i isk(j'#enje krivi#neo+ovornosti" ovo(jno je a je isp'njen jean o va naveena 's(ova* To prakti#no$na#i a je ne'ra#'n(jiva oso6a" koja ' vrijeme i$vr%enja krvi#no+ je(a" nije mo+(ashvatiti $ana#aj svo+a je(a" kao i oso6a koja nije mo+(a 'pravjati svojim post'p)ima* 8 praksi se naj#e%,e e%ava a s' o6a ova 's(ova k'm'(ativno isp'njena" a(i postojes('#ajevi" kaa je isp'njen samo jean 's(ov*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 34: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Raz#ozi koi dovod! do n!uračun#ivosti su.1. trana duš!vna 2o#!st  5 naj#e%,e se mani-est'je ' vi' %i$o-renije" pro+resivne

 para(i$e i neki s('#ajevi po(i+o-rernije* Ka je rije# o ovom osnov' ' praksi '+(avnomnema pro6(ema oko 'tvr&ivanja ne'ra#'n(jivosti" jer se rai o '%evnim 6o(estima"koje reovito veoma '+o i(i vje#no traj' i koje s' skoro 'vjek nei$(je#ive*

2. ,rivr!"!na duš!vna 2o#!st  5 to s' o6o(jenja koja se jav(jaj' povremeno i(i sera$vijaj' ' ore&enim interva(ima" tako a se smjenj'j' perioi o6o(jenja i perioi'%evno+ $rav(ja* To se #esto jav(ja ko mani#no@epresivne psiho$e* Ko ove 6o(esti smjenj'j' se epresivno stanje i s(o6oni interva(i* 8 s(o6onim interva(ima postoji '%evno $rav(je i oso6a je o+ovorna $a je(o '#injeno ' tom stanj'* Ovao6o(jenja po$nata s' i po na$ivom (')ia interva(a" tj* svjet(i momenti*

3. ,rivr!"!na duš!vna ,or!"!4!nost 5 to s' nenorma(na psihihi#ka stanja* Ova stanjanemaj' karakter '%evno+ o6o(jenja" njihovo trajanje je privremeno* 8$rok ovihstanja mo+' 6iti. a(koho(" ro+a" i r* omam(j'j',a srestva" otrovi" stanje 6'ni(a's(je trovanja" visoke temperat're i(i +ro$ni)e" stanje hipnotisanosti" mjese#arstvo is(* Ova stanja s' pro(a$na" tako a (i)e koje je '#ini(o je(o ' takvom stanj'" kasnijeo(a$e ' sasvim norma(no stanje*

4. zaosta#i duš!vni razvo  5 to je nenorma(no psiho(o%ko stanje nasta(o 's(jeneovo(jne psihi#ke ra$vijenosti (i#nosti* Stepen '%evne $aosta(osti mo!e 6itira$(i#it" pa se '%evno $aosta(a (i)a svrstavaj' ' e6i(e" im6e)i(e i iiote* 8$ro)i kojiovoe o $aosta(o+ '%evno+ ra$voja s' ra$(i#iti i mo+' 6iti. povree )entra(no+nervno+ sistema i(i povree mehani#kim srestvima i(i pre(e!ane 6o(esti* Te povreei(i promjene mo+' nastati i ' perio' em6riona(no+ ra$voja* O $aosta(o+ '%evno+ra$voja tre6a ra$(ikovati '%evn' neo$re(ost je)e i ma(o(jetnika" ko kojih je pro)essa$rijevanja (i#nosti jo% ' tok'*

Dak(e" n!uračun#ivost 2i s! "o*#a d!Cinisati kao n!s,oso2nost učinio+a da uvri!"! izvrš!na d!#a s6vati znača to*a d!#a i#i da u,rav#a svoi" ,ostu,+i"aus#!d tran! i#i ,rivr!"!n! duš!vn! 2o#!sti- ,rivr!"!n! duš!vn! ,or!"!4!nosti i#izaosta#o* duš!vno* razvoa1

3ostoan! n!uračun#ivosti r!#!vantno ! sa"o u odnosu na ,si6ičko stan!učinio+a u vri!"! izvrš!na krivično* d!#a 9temp's )ommissi e(i)ti;" sa izuz!tko"koi s! odnosi na samoskrivljenu neuračunljivost tj. ustanovu actiones liberae incausa/.

N!uračun#ivost s! uvi!k utvr5u! u odnosu na konkr!tno krivično d!#o- jer koore&eno+ (i)a mo!e postojati 'ra#'n(jivost ' onos' na jeno je(o" a(i ne mora i 'onos' na r'+a* /ako npr. jedno lice nedovoljne duševne razvijenosti može biti svjesno zna#aja krivi#nog djela ubistva a istovremeno da ne bude svjesno zna#ajaneprijavljivanja krivi#nog djela ili nepružanja pomoći.

:akon je ' onos' prema ne'ra#'n(jivim (i)ima nap'stio k(asi#n' kon)ep)ij'" premakojoj s' ovakvi '#inio)i" iako ne'ra#'n(jivi i 6e$ krivi)e $a '#injeno je(o" ostaja(i 'krivi#nom prav' i prema njima s' primjenjivane prin'ne mjere mei)insko+ karaktera*Po '+(e' na neka $akonoavstva" K: 20i1 je prihvatio r'+o rje%enje prema kojem s'ova 9apso('tno; ne'ra#'n(jiva (i)a isk(j'#ena i$ omena krivi#no+ prava" %to $na#i a $aova (i)a nis' previ&ene nikakve krivi#nopravne mjere* Prema tome" i$ri)anjekrivi#nopravne sank)ije 'vijek ima $a pretpostavk' vinost '#inio)a" a ne'ra#'n(jivo (i)e

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 35: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

$a to ne posje'je sposo6nost* Time se nap'%ta i vojni ko(osijek ka$ne i mjere 6e$6jenosti. ka$na $a 'ra#'n(jivo+ i vino+ '#inio)a" a mjera 6e$6jenosti $ane'ra#'n(jivo+ '#inio)a*

Bitno s"an!na uračun#ivost

3#initelj krivi#nog djela #ija je sposobnost da shvati zna#aj svog djela ili sposobnost daupravlja svojim postupcima bila bitno smanjena zbog nekog stanja iz stava 4. ovog #lana, može se blaže kazniti (bitno smanjena ura#unljivost!

Bitno s"an!na uračun#ivost ! takvo stanje '#inio)a ' vrijeme i$vr%enja krivi#no+je(a ' kojem je nje+ova sposo6nost a shvati $na#aj svo+a je(a i(i mo+',nost a'prav(ja svojim post'p)ima 6i(a bitno smanjena $6o+ trajne i(i privremene '%evne 6o(esti" privremene '%evne poreme,enosti i(i $aosta(o+ '%evno+ ra$voja

Dak(e" $a ra$(ik' o ne'ra#'n(jivosti koja mo!e samo a postoji i(i ne postoji"'ra#'n(jivost se mo!e stepenovati" mani-estovati ' ra$(i#itoj mjeri* :apravo" osnovnaraz#ika iz"!5u n!uračun#ivosti i 2itno s"an!n! uračun#ivosti sastoi s! uinten$itet' poreme,enosti psihi#kih -'nk)ija3 ko ne'ra#'n(jivosti one s' posveisk(j'#ene" a ovje one postoje a(i s' 's(je postoje,ih a6norma(nih stanja 6itnosmanjene* To $na#i a je $a primjen' ove 'stanove potre6no a je smanjenje ovihmo+',nosti ve,e+ inten$iteta" a je ono i$ra!eno ' $natnijoj mjeri i a je opreje(j'j',e'ti)a(o na '#inio)a ' onos' na i$vr%enje je(a* 8manjenja ovih psihi#kih mo+',nostikoja s' manje+ inten$iteta ne isk(j'#'j' 'ra#'n(jivost" a(i se mo+' '$eti pri omjeravanj'ka$ne ' okvir' stepena krivi#ne o+ovornosti* Ra$+rani#enje i$me&' ne'ra#'n(jivosti i 6itno smanjene 'ra#'n(jivosti ' praksi je veoma s(o!6eno i ovo pitanje ' praksi sera$rje%ava isk(j'#ivo vje%ta#enjem o strane spe)ija(i$ovanih $ravstvenih 'stanova i(i '(ak%im s('#ajevima vje%ta#enjem o strane (jekara ne'ropsihijatara kao pojeina)a*

Ako se pojavi s'mnja a je 'ra#'n(jivost smanjena" ona se mora ' svakomkonkretnom s('#aj' a 'tvr&'je" kao %to se to #ini kaa je ' pitanj' i ne'ra#'n(jivost*

Zakon 2itno s"an!nu uračun#ivost tr!tira kao Caku#tativni osnov zau2#a.avan! kazn!" i$ #e+a se $ak(j'#'je a  takvo stan! učinio+a n! isk#uču!n!*ovu krivičnu od*ovornost" onosno a ovakav '#ini(a) mo!e a post'pa kako'mi%(jajno tako i nehatno" pa $6o+ to+a s! ovi" #i+i"a uz kaznu "o*u izri+ati i "!r!2!z2!dnosti*

Sa"oskriv#!na n!uračun#ivost

 Krivi#no je odgovoran u#initelj kriv. djela koji se upotrebom alkohola, droga ili nadrugi na#in doveo u stanje u kome nije mogao shvatiti zna#aj svog djela ili upravljati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovođenja u to stanje kriv. djelo bilo obuhvaćenonjegovim umišljajem ili je u pogledu kriv. djela kod njega postojao nehat a zakon zatakvo kriv. djelo propisuje kriv. odgovornost i za nehat (samoskrivljena neura#unljivost!.

3ravi#o je a se ne'ra#'n(jivost kao i 6itno smanjena 'ra#'n(jivost pro)jenj'j' se 'vrijeme i$vr%enja krvi#no+ je(a*Izuz!tak  o ovo+ pravi(a postoji u s#učau tzv1 sa"oskriv#!n! n!uračun#ivosti" kaase 'ra#'n(jivost pro)ijenj'je prema vremen' kaa se '#ini(a) stav(jao ' ne'ra#'n(jivo

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 36: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

stanje* npr. lice koje je sklono upotrebi alkohola i pravljenju izgreda, u alkoholiziranom stanju napadnedrugo lice i nanese mu tjelesnu povredu. 3 vrijeme nanošenja povrede u#inilac je neura#unljiv, ali jekrivi#no odgovoran jer je bio ura#unljiv u vrijeme kada se dovodio u alkoholizirano stanje, a pri tome je znao da u takvom stanju može u#initi kriv. djelo

Suština ovo* instituta ! u to"! da  se '#ini(a) oveo ' stanje ne'ra#'n(jivosti'potre6om a(koho(a i(i r'+ih omam(j'j',ih srestava 's(ije #e+a nije mo+ao shvatiti$na#aj je(a i(i 'prav(jati svojim post'p)ima*Uračun#ivost ovakvi6 oso2a n! ,ro+!nu! s! u vri!"! izvrš!na d!#a- n!*o uvri!"! kada s! učini#a+ dovodio u takvo stan!* On je krivi#no o+ovoran" ako je 'vrijeme ovo&enja ' ne'ra#'n(jivo stanje krivi#no je(o 6i(o o6'hva,eno 'mi%(jajem i(i je ' onos' na krivi#no je(o ko nje+a postojao nehat" a $akon $a takvo je(o propis'jeka!njavanje $a nehata*

Ovaj instit't po$nat je i po na$ivom >actiones libera in cause ? radn! s#o2odn! uuzroku a nisu s#o2odn! u izvo5!nu1  %pr. pijanac ima vlastito iskustvo u pijanstvu,(zna se daagresivan kad je pijan! pa u pijanom stanju u#ini krivi#no djelo, tu se ne može primjeniti ovaj institut" dok recimo kod nekog ko nikad ne pije i iz nekih razloga se napije pa u#ini krivi#no djelo, tada se može isti pozvati na institut ura#unljivosti.  li npr& voza#i teretnjaka po nepisanom pravilu svraćaju u birtije gdje seopijaju. %aš voza# ide iz +koplja u 2jubljanu i svjestan je, odnosno mora biti svjestan da je saobraćajopasna djelatnost i da alkohol smanjuje mogućnost upravljanja vozilom, da mora stići na odredište i šta ga sve #eka na putu. )n ipak nakon toga sjedne u auto i nastavi vožnju i dođe do saobraćajne nesreće. 3 vrijeme po#injenja bio je neura#unljiv, ali sudja da ima u vidu ovaj institut, mi ga osuđujemo zbog toga što je kada je sjeo da pije bio sjestan jer je voza# proesionalac. 8adit će se o eventualnom umišljaju$neisklju#uje krivi#nu odgovornost samo kod odmjeravanja kazne

 

Krivna (vinost)

3od vinoš4u (krivi+o"- krivno") s! ,odrazu"i!va  psihi#ki onos '#inio)a prema i$vr%enom krivi#nom je(' na osnov' ko+a m' se ovo je(o mo!e pripisati 'krivi)'" on* na osnov' ko+a m' se mo!e 'p'titi prijekor $a i$vr%enje je(a koje m' sestav(ja na teret*

Psihi#ki onosi '#inio)a prema krivi#nom je(' po svojoj sar!ini i inten$itet' mo+' 6iti ra$(i#iti" a(i se svi oni ' teoriji i $akonoavstv' '+(avnom svoe na svoja dvaosnovna o2#ika7 u"iš#a i n!6at1

8mi%(jaj je osnovni o6(ik vinosti $a koji se 'vijek o+ovara s o6$irom a se on$ahtijeva ko svih krivi#nih je(a" ok se $a nehatno i$vr%enje je(a o+ovara samoi$'$etno" ona kaa je to ' $akon' i$ri#ito ore&eno*

8mi%(jaj je istovremeno i te!i o6(ik i stepen vinosti rai #e+a je ko 'mi%(jajnihkrivi#nih je(a propisana te!a ka$na*

U'IŠ%0A0 (DO%US)

Član 30. K ! Bi" -mi1ljaj&(4! Krivi#no se djelo može u#initi s direktnim ili eventualnim umišljajem.(5! 3#initelj postupa s direktnim umišljajem kada je bio svjestan svog djela i htio njegovou#injenje.(6! 3#initelj postupa s eventualnim umišljajem kada je bio svjestan da zbog njegovog #injenja ili ne#injenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njenonastupanje.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 37: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3osto! dva o2#ika u"iš#aa irektni i event'a(ni.1. dir!ktni u"iš#a  9o('s ire)t's; 5 postoji ka je '#inio) 6io svjestan

svo+ je(a i htio nje+ovo i$vr%enje32. !v!ntua#ni u"iš#a  9o('s event'a(is; 5 postoji ka je ko '#inio)a

 postoja(a svjest a $6o+ nje+ovo+ #injenja i(i ne #injenja mo!e nast'piti $a6ranjena pos(jei)a" pa je pristao na njeno nast'panje*

Ko o6a o6(ika 'mi%(jaja svjesna komponenta je po'arna* To $na#i a je ko o6avijevrste 'mi%(jaja je(o o6'hva,eno svjest' '#inio)a*Ra$(ika i$me&' ovih vrsta 'mi%(jaja jav(ja se ' sveri vo(je* Tako se ko irektno+'mi%(jaja vo(ja '#inio)a mani-est'je ' htijenj'" tj* on ho,e a '#ini je(o* Nas'prot tome"ko event'a(no+ 'mi%(jaja vo(ja se mani-est'je ' vi' pristajanja na nast'panje pos(jei)e* O6i#no se ka!e a se ko event'a(no+ 'mi%(jaja '#ini(a) pona%a ' sk(a' sat$v* rankovom ormulom tj* '#in(a) se pona%a ' prav)' ako ne%to 6'e tj* ako o&e oje(a neka o&e* Prakti#ki $na#aj ra$(ikovanja irektno+ i event'a(no+ 'mi%(jaja o(a$i oi$ra!aja" ko omjeravanja ka$ne*8 praksi irektni i event'a(ni 'mi%(jaj se )ijeni prema oko(nostima s('#aja @ sveoko(nosti se '$imaj' i na osnov' to+a )ijeni a (i je '#injeno je(o ' irektnom 'mi%(jaj'npr. #ovjek puca iz vatrenog oružja sa 7$?m i po#ini ubistvo sa to diretknim umišljajem jer je svjesno ciljaou vitalne organe #ovjeka. 3 istoj situaciji ako bi on promašio, onda ćemo to cijeniti kao pokušaj kriv. djelaubistva, ako posljedica nije natupila jer je neispravno oružje, i sl. 0ko je u istim okolnostima u#inilac gađao u noge i došlo je do povređivanje onda ne možemo reći da je sa umišljajem išao na lišenje života.3r!du"iš#a  prestav(ja '+otrajno stvaranje o('ke $a i$vr%enje krivi#no+ je(a i postoji ' s('#ajevima kaa je '#ini(a) ' '!em vremenskom perio' pripremao i$vr%enjeje(a" ak(e je(o se jav(ja kao re$'(tat '+otrajno+ i $re(o+ ra$mi%(janja* Na% $akon ne po$naje pre'mi%(jaj* 8nato# tome" postojanje pre'mi%(jaja ora$i,e se na omjeravanjeka$ne" jer je stepen krivi#ne o+ovornosti takvo+ '#inio)a ve,i" 6'',i a je imaomo+',nost i vrijeme a 'vii %tetnost v(astito+ 6'',e+ pona%anja" te o'stane oi$vr%enja krivi#no+ je(a* Me&'tim" on se pona%ao 6a% s'protno" iska$'j',i 'pornost 'svojoj $amis(i*

N$HAT (>U%3A)

Član 32. K !Bi" # e4at&(4! Krivi#no djelo može se u#initi iz svjesnog ili nesvjesnog nehata.(5! 3#initelj postupa iz svjesnog nehata kada je bio svjestan da zbog njegovog #injenjaili ne#injenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je olahko držao da ona nećenastupiti ili da će je moći sprije#iti.(6! 3#initelj postupa iz nesvjesnog nehata kada nije bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice, iako je prema okolnostima i prema svojim osobnim svojstvima biodužan i mogao biti svjestan te mogućnosti.

N!6at ! korektivni o6(ik krivnje i ' onos' na 'mi%(jaj to 6(a!i o6(ik krivnje* Na%i $akoni po(a$e o to+a a je priroi krivi#no+ je(a imanentan 'mi%(jaj" tj* a'#ini(a) ima i svijest i vo(j' $a '#injenje* Nas'prot tome" ko nehata 6e$ o6$ira na o6(ik ne postoji vo(jni onos prema krivi#nom je('" pa 6i mo+(i re#i a je nehat neprironio6(ik krivnje* :ato se #esto $a nehatne e(ikte na+(a%ava a se rai o t$v* nevo(jnim

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 38: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

krivi#nim je(ima* 8pravo $6o+ to+a ' $akon' je previ&eno a se $a nehatno i$vr%enjeje(a o+ovara samo i$'$etno" tj* samo ona kaa je to ' $akon' i$ri#ito ore&eno*

N!6at s! ,oav#u! u dva o2#ika" i to kao svjesni i nesvjesni nehat.1. Sv!sni n!6at 9lu@uria" samopo'$anje" (akomis(enost; ,ostoi kada !

učini#a+ 2io sv!stan svo* d!#a- odn1 sv!stan da z2o* n!*ov! radn! (čin!na i#in!čin!na) "o.! nastu,iti za2ran!na ,os#!di+a- a#i ! o#ako dr.ao da 4! !"o4i s,ri!čiti i#i da ona i,ak n!4! nastu,iti" (npr. ako neko lice kod izgradnjeobjekta ne pokrije kre#anu, pa dijete prilikom igre upadne u kre#anu i uguši se" lovacu šumi ne ugasi vatru, te dođe do požara i nastupanja štete!* Dak(e" ko '#inio)a postoji svijest o je('" a(i ne postoji vo(ja jer '#ini(a) ne,e pos(jei)'" niti pristaje nanjeno nast'panje* Nje+ov vo(jni onos prema nast'panj' pos(jei)e je ne+ativan*Dr'+im rije#ima ko ovo+ '#inio)a pris'tno je samopo'$anje ' svoje sposo6nosti imo+',nost a sprije#i nast'panje pos(jei)e" i(i po'$anje ' spo(jne oko(nosti 's(jekojih pos(jei)a ne,e nast'piti iako $a to postoji mo+',nost* Prema tome koevent'a(no+ 'mi%(jaja i svjesno+ nehata e(emenat svjesti je isti" a(i je ra$(ika 'vo(jnom e(ement'* Naime ko event'a(no+ 'mi%(jaja '#ini(a) pristaje na pos(jei)'" ako svjesno+ nehata on ne pristaje na pos(jei)'" ve, r!i a o to+a ne,e o,i*

2. N!sv!sni n!6at 9negligentia" nemar" nepa!nja; ,ostoi kad učini#a+ ni! 2iosv!stan "o*u4nosti nastu,ana ,os#!di+!- iako ! ,r!"a oko#nosti"a i svoi"#ični" svostvi"a- "orao i "o*ao 2iti sv!stan t! "o*u4nosti* Dak(e konesvjesno+ nehata postoji os'stvo svjesti o mo+',nosti nast'panja pos(jei)e ios'stv' vo(je* Krivnja ovo+ '#inio)a je ' tome %to je 6io '!an i mo+ao a imatakv' svjest" a(i je nije imao* :na#i nesvjesni nehat prestav(ja nepa!(jivo pona%anje*(npr. lovac u šumi puca na divlja# i ubije #ovjeka koji je slu#ajno naišao stazom kroz šumu" prilikom pravljenja kuće vlasnik ne pokrije kre#anu te dođe do pada kre#a i ugušenja djeteta" #ovjek ne ugasivatru koju je zapalio na otvorenom, te usljed vjetra dođe do požara" udarac oštećenog šakom teoštećeni padne na asvalt i doživi rakture! .  Neostatak pa!nje koj' je '#ini(a) ' atojsit'a)iji mo+ao i 6io '!an a ima" $6o+ #e+a nije previio ina#e previiv' pos(jei)'" prestav(ja s'%tin' nesvjesno+ nehata" on' nje+ov' komponent' koja +a#ini o6(ikom vinosti* :a o)jen' '#inio#eve '!nosti i mo+',nosti previ&anja pos(jei)e o('#'j',a s' s'6jektivna svojstva '#inio)a i o6jektivne oko(nosti pokojima je je(o '#injeno* Kaa je ' pitanj' '#ini(a)" mjeroavne s' inivi'a(neoko(nosti" (i#ne i s'6jektivni mo+',nosti i svojstva '#inio)a* To pora$'mijevara$(i#ite oko(nosti koje s' re(evantne $a t' o)jen'" kao %to s' nje+ov '$rast"inte(ekt'a(ne mo+',nosti" stanje nje+ovo+ via i s('ha" nje+ovo isk'stvo" psiho-i$i#kostanje" onosno event'a(no stanje premorenosti" straha i s(* Kaa s' ' pitanj'o6jektivne oko(nosti" tre6a '$eti ' o6$ir" ' $avisnosti o to+a kako se ovija(oi$vr%enje je(a" ra$(i#ite oko(nosti kao %to s' mjesto i$vr%enja ranje" vremenske pri(ike" a (i je 6i(a no, i(i an" stepen vi(jivosti" postojanje 6'ke" pris'stvo r'+ih(i)a" srestva sa kojima je '#ini(a) raspo(a+ao" s(o!enost sit'a)ije it*

Prakti#ni $na#aj ra$(ikovanja ova va o6(ika nehata o(a$i o i$ra!aja ko omjeravanjaka$ne*

Kao pose6an o6(ik nehata" ' teoriji se pominje i tzv1 ,roC!siona#ni i#i ,ozivni n!6atko+a karakteri%e to %to '#ini(a) ' pre'$imanj' ranje nije imao onaj stepen pa!nje ' previ&anj' pos(jei)e koji se $ahtijeva ' o6av(janj' pro-esije kojom se on 6avi* Rije# jeak(e o nehat' (i)a koja s' po svom po$iv' i(i $animanj' (npr. ljekari, proesionalni

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 39: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

voza#i, inansijski eksperti, stru#njaci za eksplozivne i lakozapaljive materije i dr.! 6i(a'!na a 6'' pa!(jivija ' vr%enj' svoje pro-esije" ne+o %to se to ina#e ' r'+im pri(ikama $ahtijeva o r'+ih (i)a* Oko(nost a je ' pitanj' vr%enje pro-esiona(ne'!nosti" mo!e a se )ijeni kako ko nesvjesno+ tako i svjesno+ nehata* Naravno" pritakvoj sit'a)iji '!nost i mo+',nost previ&anja pos(jei)e je ve,a" jer je rije# o pro-esiji'#inio)a ko ko+a postoji mno+o ve,i stepen po$navanja i ra$'mijevanja ore&enih pro)esa i sit'a)ija a time i svijesti o mo+',nosti nast'panja %tetnih pos(jei)a ' ve$i saranjama koje se pri tome pre'$imaj'* Rai to+a s' i ko svjesno+ nehata manjemo+',nosti o(ako+ r!anja a o pos(jei)e ne,e o,i i(i a ,e je mo,i sprije#iti" jer jeko takvih '#ini(a)a stepen svijesti o mo+',nosti nast'panja $a6ranjene pos(jei)e ve,i*Takv' oko(nost kao ote!avaj',' tre6a )ijeniti i pri omjeravanj' ka$ne*

 

Stvarna za2#uda

Član 35. K !Bi" +tvarna zabluda&(4! %ije krivi#no odgovorna osoba koja u vrijeme u#injenja krivi#nog djela nije bila svjesna nekog njegovog zakonom propisanog obilježja, ili koja je pogrešno smatrala da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo bilo dopušteno(5! 0ko je osoba bila u zabludi iz nehata, krivi#no je odgovorna za krivi#no djelou#injeno iz nehata ako zakon za to krivi#no djelo propisuje kažnjavanje i za nehat.

9/; :a6('a 9(at* error; ' prav' 'op%te prestav(ja nepostojanje svijesti i(i postojanje po+re%ne svijesti o nekim pravno re(evantnim oko(nostima i(i sar!ajima*U krivično" ,ravu- za2#uda ,r!dstav#a nepostojanje svijesti i(i postojanje po+re%nesvijesti '#inio)a o re(evantnim oko(nostima krivi#no+ je(a koje #ini*

8 $avisnosti o to+a na koje se e(emente krivi#no+ je(a onosno oko(nosti $a6('aonosi" u krivično" ,ravu s! raz#ikuu dvi! osnovn! vrst! za2#uda71. stvarna za2#uda 5 $a6('a o #injeni)ama (lat. error acti! 5 postoji kaa '#ini(a)

' vrijeme i$vr%enja krivi#no+ je(a nije 6io svjestan neko+ nje+ovo+ $akonom propisano+ o6i(je!ja" i(i je po+re%no smatrao a postoje oko(nosti prema kojima 6i"ako 6i one stvarno postoja(e" to je(o 6i(o op'%teno*

2. ,ravna za2#uda  5 $a6('' o prav' (lat. error iuris!" 5 postoji kaa '#ini(a) 'vrijeme i$vr%enja je(a i$ opravanih ra$(o+a nije $nao a je to je(o $a6ranjeno*

Stvarna za2#uda ! instit't koji isk(j'#'je kriv* o+ovornost '#inio)a i ,oav#u! s! u 9o2#ika- ' '!em i %irem smis('*

Stvarna za2#uda u u.!" s"is#u 5 $a6('a o $akonskim o6i(je!jima 96i,'; krivi#no+je(a* Postoji kaa ' vrijeme i$vr%enja '#ini(a) nije 6io svjestan neko+ $akonomore&eno+ o6i(je!ja je(a* :a6('a o 6i,' kriv* je(a" se mo!e onositi na sve oko(nostikoje se jav(jaj' kao o6i(je!ja kriv* je(a" kao %to s' ranja" pos(jei)a" o6jekat ranje"'$ro#nost i(i ka'$a(itet* Ona se mo!e onositi i na svak' r'+' oko(nost koja '(a$i 'str'kt'r' e(emenata ato+ kriv* je(a ' nje+ovom osnovnom" privi(e+ovanom i(ikva(i-ikovanom o6(ik'" 6e$ o6$ira a (i se rai o oko(nostima stvarno+ i(i pravno+karaktera* 3 ovoj zabludi nalazi se npr. lice koje plaća lažnim nov#anicama ne znajući da su lažne (kriv.djelo alsiikovanja novaca!" ili kada brat i sestra vrše obljubu ne znajući da su brat i sestra (kriv. djelorodoskrnjavljenja!" neko uzme tuđu stvar pogrešno misleći da je njegova" lice stupi u brak sa drugim pogrešno misleći da mu je raniji brak prestao, itd.  Ova $a6('a se mo!e onositi i na mjesto"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 40: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

vrijeme" srestvo i(i na#in i$vr%enja" (i#no svojstvo '#inio)a i(i svojstvo pasivno+s'6jekata" 'ko(iko se i te oko(nosti jav(jaj' kao o6i(je!je nekih kriv* je(a* (npr. da se radi o žrtvi sa određenim svojstvima, licu koje nije navršilo određene godine starosti kod nekih djela" ili licu pod međunarodnopravnom zaštitom, ili da navedeni predmeti predstavljaju vojnu opremu, itd.! . :a6('e o 6i,' kriv* je(a nema 'ko(iko se rai o $a6('i o po+(e' nekih oko(nosti koje nis'$akonska o6i(je!ja kriv* je(a* 0ko je u#inilac lišio života jedno lice, pogrešno misleći da se radi odrugom, ili ako je kod krijum#arenja lica mislio da se radi npr., o 0lbancima, a radilo se o Kurdima, ili ako je prenosio supstance za spravljanje jedne vrste droge, pogrešno misleći da se radi o drugoj vrsti.  

Stvarna za2#uda u šir!" s"is#u  5 $a6('a o oko(nostima koje isk(j'#'j' protivpravnost je(a" tj* oko(nostima koje 6i" ako 6i 'istin' postoja(e" to je(o #ini(eop'%tenim* Postoji kaa je ' vrijeme i$vr%enja je(a '#ini(a) po+re%no smatrao a postoje oko(nosti prema kojima 6i a s' one stvarno postoja(e to je(o 6i(o o$vo(jeno*Dak(e" ovje se ne rai o $a6('i o 6i,' kriv* je(a" ve, o $a6('i o oko(nostima koje sena(a$e van 6i,a kriv* je(a i koje imaj' karakter osnova isk(j'#enja opasnosti ii(i protivpravnosti je(a" pa samim tim i postojanja kriv* je(a ' )je(ini* Iako je ovje'#ini(a) svjestan 6i,a kriv* je(a" ipak se rai o $a6('i koja je po svom e-ekt' i '#in)ima jenaka $a6('i o 6i,' kriv* je(a" jer se rai o $a6('i o #injeni)ama koje s' materija(niosnov ra$(o+a isk(j'#enja protivpravnosti* 8#ini(a) ovje po+re%no smatra a postojineka oko(nost koja opravava nje+ovo je(o" #injeni#na sit'a)ija koja aje (e+itimitetnje+ovom pona%anj'" %to $na#i a nje+ov post'pak nije 'prav(jen na ostvarenje protivpravno+ je(a" pa sto+a ni nema ra$(o+a a se tako ne pona%a* 0ko npr. policajac hapsi jedno lice u pogrešnom uvjerenju da je to u#inilac razbojništva za kojim je raspisana potjernica, ili vojnik u ratu ubija svog vojnika misleći da je neprijateljski, provaljivanje u susjedov stan pogrešno misleći da iznjega te#e voda ili se doziva u pomoć, i sl.   S(i#no+ s' karaktera i neki r'+i s('#ajevi kojispaaj' ' ovaj o6(ik $a6('e" kao npr* p'tativna n'!na o6rana i(i krajnja n'!a* npr.tokom svađe jedan od u#esnika poteže za pištolj, a poznat je kao brz na pištolju, a drugi naspram njega poteže pištolj i ubija prvog, ali na na#in da bi sud utvrdio da je djelo u#injeno u putativnoj (uobraženoj!nužnoj odbrani u uslovima stvarne zablude.

0e$ o6$ira %to se ' prvom s('#aj' rai o oko(nostima koje se na(a$e ' $akonskomopis' 6i,a kriv* je(a" a ' r'+om o oko(nostima van 6i,a kriv* je(a" i jena i r'+a prema $akonskom tekst' imaj' iste krivi#nopravne e-ekte* To je sto+a %to s' i jene ir'+e oko(nosti" iako ra$(i#ite" o pojenako+ $na#aja" pa ,e i $a6('a o njima po istimoko(nostima ' prin)ip' imati isti $na#aj i ejstvo* Sto+a i naveena poje(a na stvarn'$a6('' ' '!em i %irem smis('" koja je 'o6i#ajena ' na%oj (iterat'ri" nije o pose6no+ prakti#no+ $na#aja*

94; Ve, je naveeno a stvarna $a6('a 'vijek isk(j'#'je 'mi%(jaj" jer '#inio)' neostajesvijest neophona $a postojanje 'mi%(jaja* Me&'tim" to ne $na#i a ona ' svakom s('#aj'ne+ira svaki o6(ik krivi#ne o+ovornosti* Da 6i se $na(o kakvo ejstvo na krivi)'onosno krivi#n' o+ovornost '#inio)a ima ova $a6('a" potre6no je 'tvriti a (i je'#ini(a) $a t' $a6('' kriv i(i nije" tj* a (i je $a6('a ' kojoj se na%ao re$'(tat nje+ovenepa!nje koj' je" a je 6io o6a$riviji" tre6ao i mo+ao i$6je,i* Dr'+im rije#ima" tre6a'tvriti a (i se naveena $a6('a '#inio)' mo!e staviti na teret i(i ne mo!e" on* a (i jeona 6i(a skriv(jena i(i nei$vinjavaj',a" i(i je 6i(a neskriv(jena i(i i$vinjavaj',a* 8 na%ojkrivi#nopravnoj (iterat'ri ' tom smis(' se '+(avnom +ovori o t$v* otk(onjivoj i(ineotk(onjivojstvarnoj $a6('i* Dak(e" stvarna za2#uda "o.! 2iti otk(onjiva i neotk(onjiva.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 41: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

a) Otk#oniva stvarna za2#uda  5 postoji kaa se '#ini(a) na(a$i ' $a6('i's(je nehata3 ak(e" to je nehatno skriv(jena stvarna $a6('a" %to $na#i a je on 6io'!an i mo+ao imati pravi(n' prestav' o je(' koje je '#inio* Ko otk(onjive stvarne$a6('e ne isk(j'#'je se krivi#na o+ovornost '#inio)a" te ,e '#ini(a) 6iti o+ovoran$a nehatno i$vr%enje je(a" ako je $a to je(o previ&eno ka!njavanje $a nehat*

2) N!otk#oniva stvarna za2#uda 5 postoji kaa '#ini(a) nije 6io '!an aima" niti je mo+ao imati pravi(n' prestav' o je(' koje je '#inio* 8#ini(a) koji sena(a$io ' neotk(onjivoj stvarnoj $a6('i nije krivi#no o+ovoran" jer takva $a6('aisk(j'#'je nje+ov' krivnj'*

Prakti#no" to $na#i a 'ko(iko se 'tvri a postoji stvarna $a6('a" ona se ne,e prist'patiispitivanj' a (i je rije# o otk(onjivoj i(i neotk(onjivoj $a6(''" 'ko(iko se rai o kriv*je(' $a koje $akon ne propis'je ka!njavanje i $a nehatno i$vr%enje takvo+ je(a*8ko(iko je '#ini(a) 6io ' $a6('i ' onos' na nek' kva(i-ikatorn' oko(nost" postoja,enje+ova o+ovornost samo $a osnovni o6(ik je(a" ok ,e ' s('#aj' postojanja $a6('e 'onos' na nek' privi(e+'j',' oko(nosti" ipak o+ovarati samo $a privi(e+ovani o6(ik je(a*

3os!2ni s#uča!vi stvarn! za2#ud!781 za2#uda o o2!ktu  9error in o6je)to; 5 postoji kaa '#ini(a) vr%i kriv#no je(o na

 jenom o6jekt'" po+re%no mis(e,i a se rai o r'+om o6jekt'* Ako se ' o6a s('#ajarai o krivi#nom je(' i $a%ti,enim o6jektima iste vrijenosti" postojanje $a6('e je pravno ire(evantno* npr. u#inilac ukrade ovcu vlasništvo lica 0, misleći da je ona vlasništvo lica *.

Me&'tim 'ko(iko je '#ini(a) 6io ' $a6('i ' onos' na neke oso6ine i(i svojstvao6jekta" koje 'jeno prestav(jaj' i o6i(je!ja krivi#no+ je(a" takva $a6('a ,e 6itire(evantna* npr. ako neko oduzme tuđu stvar ne znajući da se radi o stvari od posebnog istorijskog  zna#aja, neće odgovarati za tešku krađu, već za obi#nu krađu

91 za2#uda o #i+u 9error in persona; 5 to je pose6an o6(ik $a6('e o o6jekt'" kaa se#ovjek pojav(j'je kao o6jekt kriv#no+ je(a" npr. u#inilac u mraku sa#eka neko lice i napadne

 ga misleći da je to lice sa kojim ima sukob, međutim utvrdi se da je to sasvim drugo lice. Ovje sene,e raiti o stvarnoj $a6('i" jer sva (i)a '!ivaj' jenak' krivi#no5pravn' $a%tit'" panije 6itno prema kome je 'smjeren napa* Me&'tim 'ko(iko je '#ini(a) 6io ' $a6('i' onos' na neke oso6ine i(i svojstva (i)a" koje 'jeno prestav(jaj' i o6i(je!jakrivi#no+ je(a" takva $a6('a ,e 6iti re(evantna* npr. ako službeno lice u institucijama *i= ograni#i slobodu kretanja licu pod međunarodnopravnom zaštitom, pogrešno misleći da se radi onekom drugom licu, neće odgovarati za krivi#no djelo 3grožavanja lica pod međunarodnopravnom zaštitom iz #l. 4A5. K *i=, već za kriv. djelo protivpravnog lišenja slobode iz #l. 47B. K *i=.

:1 ,ro"aš!ni udara+  9a6eratio i)t's sive impet's; 5 postoji kaa '#ini(a) pre'$imaranj' rai i$vr%enja je(a prema jenom o6jekt'" a pos(jei)a nast'pi na r'+omo6jekt'* Ovje se 'stvari ne rai o stvarnoj $a6('i" ne+o o skretanj' ka'$a(no+ i(i'$ro#no+ toka prema r'+om o6jekt'* npr. lice 0 puca na lice * ali ga promaši i pogodi lice 1,ili prilikom pucanja na lice 0 dođe do rikošeta (odbijanja zrna od tvrdi predmet! i povređivanja nekog lica prema kome nije usmjeren napad. 3 ovom slu#aju naša sudska praksa i pravna teorija zauzimaju stanovište prema kome će se raditi o pokušaju ubistva lica prema kome je pucano i ubistva iz nehatalica koje je metak pogodio. /a dva djela tretiraju se kao djela u sticaju.  A6era)ije s' veoma s(i#ne$a6('ama o ka'$a(itet' i postoje kaa '#ini(a) nije pro'$rokovao pos(jei)' na!e(jenom ne+o na nekom r'+om o6jekt'* Ovje se ne rai ' pravom smis(' ostvarnoj $a6('i" ve, je ' pitanj' evija)ija ' i$vo&enj' ranje" skretanj' 'ar)a" po+re%nom smjer' ranje rai to+a %to je (o%e i$veena pa je sto+a proma%i(a !e(jeni

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 42: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

)i(j* %pr. u#inilac je u namjeri ubistva bacio kamen na komšiju u vrtu, ali je pogodio njegovu suprugu pored njega" pucao je na jedno lice a pogodio drugo" supruga je htjela otrovati muža, ali je otrovanovino koje je stavila na sto popilo drugo lice" (aberacije s objektom iste vrijednosti!" ili, u#inilac je pucao na zvijer a pogodio je prolaznika (aberacije s objektom razli#ite vrijednosti!.   Prema prete!nom shvatanj' ' ovakvim s('#ajevima postoji iea(ni sti)aj pok'%aja !e(jeno+krivi#no+ je(a i nehatno+ krivi#no+ je(a stvarno i$vr%eno+ prema r'+om o6jekt'*Va(ja ipak 'po$oriti a" se ' $avisnosti o s('#aja" tre6a ispitati a (i je '#ini(a)op'%tao mo+',nost a po+oi r'+o (i)e" %to se rasprav(ja po pravi(imaa(ternativno+ 'mi%(jaja 9o('s a(ternativ's;* Ako je on s tim ra#'nao" taa se ne,eraiti o a6eratio i)t's5'*

;1 za2#uda o kauza#it!tu 5 postoji ko '#inio)a koji je ovijanje ranje" on* ka'$a(no+toka $amis(io na jean na#in a to se o+oi(o na r'+i na#in" tj* pos(jei)a je pro'$rokovana na r'k#iji na#in ne+o %to je '#ini(a) $amis(io3 prestav(jeni i stvarnionosno rea(i$ovani ka'$a(ni tok se ne pok(apaj'* :a o)jen' krivi#nopravno+ $na#ajaove $a6('e mjeroavan je sam karakter i stepen ost'panja* S o6$irom a nijemo+',e 'vijek sa+(eati ka'$a(ni tok ' svim eta(jima i pojeinostima" $a6('a ,e 6iti ire(evantna ako s' ' pitanj' ne6itna ost'panja stvarno+ o $ami%(jeno+ka'$a(no+ toka* /ako npr. u#inilac je radi ubistva bacio žrtvu s mosta u vodu da se utopi, ali je žrtva umrla prije radi sr#anog udara i sl.  )vdje su odstupanja nebitna i stoga su irelevantna paumišljajna odgovornost ostaje.  Tek ako se rai o 6itnim ost'panjima rai ,e se o $a6('ikoja je o $na#aja i koja isk(j'#'je 'mi%(jaj ' onos' na pos(jei)'*

 

3ravna za2#uda

Član '6. K !Bi" $ravna zabluda&3#inilac krivi#nog djela koji iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabranjeno,može se blaže kazniti ili osloboditi kazne.

3ravna za2#uda (error iuris!  ,r!dstav#a @  ,o*r!šnu ,r!dstavu učino+a oza2ran!nosti krivično* d!#a- odn1 n!*ovo ,rotiv,ravnosti* Rai se o sit'a)ijamakaa učini#a+ ,o*r!šno dr.i da ono što čini ni! ,ravno za2ran!no" on je ' $a6('i ' po+(e' $a6rane koj' je ' atom s('#aj' morao a po%t'je" tj neostaje m' svijest oneop'%tenosti je(a*

:a ra$(ik' o stvarne $a6('e ko koje '#ini(a) nije svjestan ono+a %to #ini" ko pravne $a6('e on je to+a svjestan" a(i ne $na a je to %to rai pravno neop'%teno on* propisano kao krivi#no je(o* Dak(e" '#ini(a) ko stvarne $a6('e ne $na %to rai" a ko pravne $a6('e ne $na a ono %to rai ne smije raiti* /ako npr. ako u#inilac djelarodoskrvnjenja nije svjestan srodni#kog odnosa, postoji stvarna zabluda, a ako takva svijest postoji, aliu#inilac smatra da to nije zabranjeno, rije# je o pravnoj zabludi" ili u#inilac vrši obljubu sa djetetom znajući da ono nije navršilo 47 godina starosti, ali ne zna da je to pravno zabranjeno.Kao i stvarna $a6('a i ,ravna za2#uda s! "o.! aviti u 9 o2#ika7a) dir!ktna  pravna $a6('a 5 $asnivaj' se na po+re%nom 'vjerenj' '#inio)a o

op'%tenosti nje+ovo+ je(a i postoji ka '#ini(a) nije svjestan norme koja se onosina ato je(o i(i je po+re%no ra$'mije* 8#ini(a) ak(e nije svjestan a je nje+ovo pona%anje previ&eno kao krivi#no je(o*

2) indir!ktna pravna $a6('a 5 sastoji se ' po+re%noj prestavi o nekom o ra$(o+aisk(j'#enja protivpravnosti i postoji ka je '#ini(a) svjestan $a6ranjenosti nje+ovo+je(a" a(i on po+re%no pro)jenj'je a ' atom s('#aj' postoji pose6na norma koja

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 43: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

nje+ovo pona%anje #ini op'%tenim" i(i po+re%no r!i a postoji neki osnovisk(j'#enja protivpravnosti" a(i koje+ pravni poreak ne pri$naje" a %to on ne $na" on* po+re%no shvata +rani)e jeno+ ina#e pravno pri$nato+ ra$(o+a $a isk(j'#enja protivpravnosti*  %pr. u#inilac smatra da je vršenje ratnog zlo#ina protiv civilnog stanovništvadopušteno ukoliko ga vrši po naređenju pretpostavljenog" službeno lice pogrešno smatra da je svakonjegovo djelo dozvoljeno ukoliko ga #ini po naređenju pretpostavljenog" u#inilac misli da eutanazijanjegovo djelo #ini dopuštenim ili u istom smislu ocjenjuje pristanak oštećenog ili neopravdano proširuje njegovo dejstvo" neko misli da kao stariji može primjenjivati disciplinske mjere kažnjavanja prema djeci svojih rođaka, pa ih na određeno vrijeme zatvara i sl.

Prema na%em $akon'" ,ravna za2#uda n! isk#uču! ,ostoan! krivičn!od*ovornosti*

3ravna za2#uda  proi$voi krivi#nopravne '#inke i(i ejstvo samo ' se+ment'ka!njavanja" jer se ,r!dvi5a "o*u4nost u2#a.avana i#i os#o2o5!na od kazn!1Me&'tim" takvu "o*u4nost sud "o.! koristiti sa"o ,od us#ovo" da ! učini#a+ u,ravno za2#udi 2io iz o,ravdani6 raz#o*a" %to pro)jenj'je s' ' svakom konkretnoms('#aj'* S' ,e pri tome pro)jenjivati sve o6jektivne i s'6jektivne oko(nosti" kako nastrani samo+ krivi#no+ je(a" tako i na strani '#inio)a on* nje+ove po$i)ije i onosa prema je('*

8 tom smis(' je ,otr!2no raz#ikovati iz"!5u otk#onivu i n!otk#onivu ,ravnuza2#udu1 a) otk#oniva ,ravna za2#uda @ postoji ka je '#ini(a) prema oko(nostima tempore

)riminis mo+ao a $na a je je(o koje #ini $a6ranjeno"b) n!otk#oniva ,ravna za2#uda  @ postoji ka '#ini(a) nije mo+ao a i$6je+ne

$a6('' ' kojoj se na(a$io" ak(e" kaa '#ini(a) po atim oko(nostima nije mo+ao a$na a je to je(o neop'%teno*3ri ,ro+!ni da #i s! radi o !dno i#i dru*o za2#udi- osnovno ,o#azišt! !

karakt!r krivično* d!#a ko! ! u ,itanu7@ Ako je rije# o krivi#nim je(ima koja '(a$e ' kate+orij' je(a #ija je

neprihvat(jivost o#i+(ena" on* $a koja je o#i+(eno i op%te po$nato a imaj' protivr'%tveni karakter" ona kriteriji o)jene opravanosti ra$(o+a" on* otk(onjivostii(i neotk(onjivosti $a6('e" svakako moraj' 6iti veoma stro+i* 8#ini(a) te%ko a semo!e po$ivati a nije $nao a je takvo je(o $a6ranjeno pa a +a je $6o+ to+a '#inio* Kod nekih od njih kao što je npr. ubistvo, silovanje, razbojništvo i sli#na djela prakti#no je isklju#enamogućnost postojanja pravne zablude.

@ S r'+e strane" ako se rai o je(ima #ija neprihvat(jivost nije takoo#i+(ena i ko kojih krimina(nost nije tako i$ra$ita" ' o6$ir ,e se '$eti ni$ oko(nostiate sit'a)ije" 'k(j'#'j',i pose6no svojstva samo+ '#inio)a" nje+ovo $vanje i$animanje" onos '#inio)a prema je(' i s(* 'ravna zabluda bi mogla postojati u slu#aju kada stranac ili naš građanin koji duže boravi van zemlje, na teritoriju *i= vrše prodaju deviza i sli#nihradnji koje su u drugim državama dozvoljene. 'ravna zabluda mogla bi postojati i u situacijamavelikih elementarnih nepogoda, kada u#inilac boravi na određenom podru#ju koje je odsje#eno i nemanikakve komunikacije, tako da iz opravdanih razloga ne zna za eventualno nove propise koji su sedonosili u takvoj situaciji.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 44: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3ravna za2#uda ! u ,raksi v!o"a ri!tka1

KAZN$

Vrst! kazni

Član '7. K$ !Bi" 8rste kazni (4! Krivi#no odgovornim u#initeljima krivi#nih djela mogu se izreći ove kazne&

a! kazna zatvora"b! nov#ana kazna.

(5! Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna.(6! %ov#ana kazna može se izreći i kao glavna i kao sporedna kazna.(7! 0ko je za jedno krivi#no djelo propisano više kazni, samo se jedna može izreći kao glavna.(?! a krivi#na djela u#injena iz koristoljublja nov#ana kazna kao sporedna može seizreći i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da će se u#initeljkazniti kaznom zatvora ili nov#anom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.

&#avn! kazn! s' one ka$ne koje s' takvo+ karaktera a se samo njihovom primjenom ')ije(osti mo!e ostvariti svrha ka!njavanja*S,or!dn! kazn! s' one ka$ne kojima se ne mo!e ' potp'nosti posti#i svrha ka!njavanjai koje se mo+' i$ri)ati samo '$ +(avn' ka$n'" a a 6i se poja#a(o i op'ni(o svojstvo+(avne ka$ne* Ako se nov#ana i$ri#e kao +(avna" ona se 'vijek i$ri#e kao jeina ka$na*

Kazn! su7 zatvor (i du*otrani zatvor)- "a#o#!tnički zatvor i novčana kazna15 Zatvor i "a#o#!tički zatvor su uvi!k *#avn! kazn!15 Novčana kazna "o.! 2iti i *#avna i s,or!dna15 Kada ! za krivično d!#o ,ro,isano viš! kazni- sa"o !dna s!

"o.! izr!4i kao *#avna15 Kod krivični6 d!#a iz koristo#u2#a novčana kazna s! "o.!

izr!4i uz kaznu zatvora i kad ni! izričito ,ro,isana za to krivično d!#o1

 

Svr6a ka.navana

Član '9. K !Bi" +vr4a kažnjavanja&+vrha kažnjavanja jeste&a! da se izrazi društvena osuda u#injenog krivi#nog djela"b! da se uti#e na u#initelja da ubuduće ne u#ini krivi#na djela"c! da se uti#e na ostale da ne u#ine krivi#na djela"d! i da se uti#e na svijest građana o pogibeljnosti krivi#nih djela i o pravednostikažnjavanja u#initelja.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 45: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

:akon 9najprije ' ore6i #(* * K: 20i1; ore&'je op%t' svrh' svih krivi#nih sank)ija ato je preventivni 'ti)aj na r'+e a po%t'j' pravni sistem i ne #ine krivi#na je(a" tespre#avanje '#inio)a a #ini krivi#na je(a i posti)anje nje+ova prevaspitanja*

Po(a$e,i o tako postav(jenih op%tih okvira svrhe ka!njavanja" $akon je ' ovoj ore6i propisao samo svr6u kazn! odn1 svr6u ka.navana koa s! sastoi u71. a se i$ra$i r'%tvena os'a '#injeno+ krivi#no+ je(a32. spre#avanje '#inio)a a '#ini krivi#no je(o i nje+ovo poprav(janje @ spe)ija(na

 preven)ija33. a se 'ti#e na sve poten)ija(ne '#inio)e a se '$r!e takve je(atnosti 5 +enera(na

 preven)ija34. a se 'ti#e na svijest +ra&ana o neprihvat(jivosti i %tetnosti krivi#nih je(a i o

 pravenosti ka!njavanja '#inio)a*

Dak(e" svrh' ka!njavanja #ine va osnovna e(ementa koja tre6a posmatrati ' njihovom jeinstv'./; Prvi e(emenat je s'$6ijanje opasnih je(atnosti kojima se povre&'j' i(i '+ro!avaj'

vrijenosti $a%ti,ene krivi#nim $akonoavstvom" r'+im rije#ima" to je $a%titar'%tva o krimina(iteta kao ne+ativne r'%tvene pojave*

4; Pose6na svrha ka!njavanja (e!i ' njenoj preventivnoj -'nk)iji koja se mani-est'je' 4 o6(ika.a; Spe)ija(na i(i pose6na preven)ija 5 $na#i 'ti)aj na '#inio)a a ne #ini krivi#na je(a

i nje+ovo prevaspitanje* 6; Henera(na i(i op%ta preven)ija 5 $na#i 'ti)aj na r'+e a ne #ine krivi#na je(a*

8 pravi('" ejstvo ka$ne nije 'smjereno na oma$' i(i retri6')ij'" ve, na preven)ij'*Ka$na koj' s' i$rekne tre6a 6iti takva a se njenim i$vr%enjem mo!e ostvariti svrhaka!njavanja*

 

Kazna zatvora 

Član '3. K !Bi" Kazna zatvora&(4! Kazna zatvora ne može biti kraća od trideset dana niti duža od dvadeset godina.(5! a najteže oblike teških krivi#nih djela u#injenih s umišljajem može se propisatikazna zatvora u trajanju od dvadeset do #etrdeset pet godina (dugotrajni zatvor!.(6! Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne može propisati kao jedina glavna kazna za pojedino kriv.djelo.(7! Kazna dugotrajnog zatvora ne može se izreći u#initelju koji u vrijeme u#injenjakrivi#nog djela nije navršio dvadeset jednu godinu života.(?! 'od uslovima propisanim glavom C ('ravila o odgojnim preporukama, odgojnimmjerama i o kažnjavanju maloljetnika! ovog zakona može se izreći kazna maloljetni#kog  zatvora. Kazna maloljetni#kog zatvora je po svojoj svrsi, prirodi, trajanju i na#inuizvršenja posebna kazna lišenja slobode.(D! Kazna zatvora se izri#e na pune godine i mjesece, a do šest mjeseci i na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora se izri#e samo na pune godine.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 46: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

(B! 0ko je izre#ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija i pomilovanje mogu se dati tek nakon izdržane tri petine te kazne.

8 na%em krivi#nom $akonoavstv' ka$na $atvora je osnovna krivi#na sank)ija*Ona je propisana $a svako krivi#no je(o" nekaa kao jeina ka$na a nekaa

a(ternativno sa nov#anom ka$nom*Ka$na $atvora je vremenska ka$na koja se i$ri#e ' raspon' o 7> ana o 4> +oina*

Dak(e" op%ti minim'm je 7> ana a op%ti maksim'm 4> +oina* Proi$i(a$i ak(e a se na%$akon opreije(io $a sistem re(ativno ore&enih ka$ni" %to $na#i a $akon $a svako kriv*je(o propis'je ka$n' ' ore&enim okvirima" ore&'j',i njen' onj' ' +ornj' +rani)'* Nekaa je ore&ena i jena i r'+a +rani)a" a nekaa samo jena o njih" on* samo pose6ni minim'm i(i pose6ni maksim'm ka$ne $atvora* 8 s('#ajevima kaa je ore&enasamo onja +rani)a" kao +ornja +rani)a ka$ne '$ima se op%ti maksim'm" a ' o6rn'toms('#aj'" kaa je ore&ena samo +ornja +rani)a" kao onja +rani)a '$ima se op%timinim'm o 7> ana*

Kaa se rai o +rani)ama ka$ne $a jeno krivi#no je(o ' okvir' kojih s' mo!eomjeriti ka$n'" tre6a imati ' vi' i a(ternativni na#in propisivanja ka$ne* 8 takvims('#ajevima" i$me&' vije ka$ne $atvora o kojih svaka mo!e 6iti +(avna" s' 6ira jen'o njih i i$ri#e je kao +(avn'* Na% $akon ni ' jenom s('#aj' $atvor ne propis'jek'm'(ativno sa nov#anom ka$nom" osim ' s('#aj' krivi#nih je(a '#injenih i$koristo(j'6(ja ko kojih je previ&ena ova mo+',nost*

:a ra$(ik' o nekih kriv* $akonoavstava" na% $akon ne previ&a mo+',nost prekora#enja op%te+ maksim'ma ka$ne ni ' s('#aj' sti)aja krivi#nih je(a* Visina jeinstvene ka$ne $atvora ' takvim s('#ajevima mo!e osti,i op%ti maksim'm" a(i 's('#ajevima sti)aja je(a sa propisanom ka$nom $atvora o 7 +oine" jeinstvena ka$nane mo!e ni osti,i op%ti maksim'm ka$ne $atvora" on* ona ne mo!e 6iti ve,a o +oina*

Ka$na $atvora se i$ri#e na p'ne +oine i p'ne mjese)e" a ka$na $atvora ' trajanj'o mjese)i i na p'ne ane* npr. nepravilno je izreći kaznu zatvora u trajanju od 7?dana ili D: dana i sl. 3 prvom slu#aju pravilno bi bilo kazna zatvora u trajanju od 4mjeseca i 4? dana, a u drugom u trajanju od 5 mjeseca.

Ka$na $atvora ' trajanj' o mjese)i mo!e se '$ pristanak os'&eno+ $amijeniti 'nov#an' ka$n'" a i$'$etno op%tekorisnim raom na s(o6oi*

Ka$na $atvora se i$vr%ava ' $atvorenim" po('otvorenim i(i otvorenim 'stanovama $ai$r!avanje ka$ni* 9$a ra$(ik' o ka$ne '+otrajno+ $atvora koja se isk(j'#ivo i$vr%ava ''stanovama $atvoreno+ tipa;*

Postoji i t$v*s'p(etorna ka$na $atvora koja nastaje $amjenom nov#ane ka$ne ka$nom$atvora ' s('#aj' nep(a,anja nov#ane ka$ne*

Du*otrani zatvorD'+otrajni $atvor n ije i$ri#ito propisan kao pose6na vrsta ka$ne" a(i on to jeste po

ni$' o6i(je!ja*D'+otrajni $atvor je nova ka$na (i%enja s(o6oe" $amjena je $a smrtn' ka$n' koja je

'kin'ta na teme(j' Protoko(a * '$ Evropsk' konven)ij' o (j'skim pravima*D'+otrajni $atvor se propis'je $a najte!e o6(ike krivi#nih je(a '#injenih sa

'mi%(jajem*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 47: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 Nikaa se ne propis'je kao jeina ka$na $a ore&eno krivi#no je(o" ve, 'vijek a(ternativno '$ ka$n' $atvora*

I$ri#e se ' raspon' o 4> o <? +oina i to samo na p'ne +oine* Ne mo!e se i$re,i m(a&em p'no(jetnom (i)' tj* i$vr%io)' krivi#no+ je(a koji '

vrijeme i$vr%enja krivi#no+ je(a nije navr%io 4/ +oin' !ivota*Ko ove vrste ka$ne poo%treni s' 's(ovi t$v* $akonskih po+onosti ' onos' na ka$n'

$atvora" tako a se os'&enik na '+otrajni $atvor mo!e amnestirati i pomi(ovati tek nakoni$r!anih 7? i$re#ene ka$ne* 8s(ovni otp'st se takvom os'&enik' ne mo!e nikako ati*

I$vr%ava se samo ' ka$neno5popravnim 'stanovama $atvoreno+ tipa*

 

Rad za o,4! do2ro na s#o2odi

Član ''. K$ !Bi" :ad za opće dobro na slobodi (4! Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najviše šest mjeseci može istovremenoodrediti da se izre#ena kazna, uz pristanak optuženog, zamijeni radom za opće dobro na slobodi.(5! )dluka da se kazna zatvora zamijeni radom za opće dobro na slobodi zasniva se naocjeni da, uzimajući u obzir sve okolnosti koje određuju vrstu i mjeru kazne, izvršenjekazne zatvora ne bi bilo prijeko potrebno za ostvarenje svrhe kažnjavanja, aliistovremeno uslovna kazna ne bi bila dovoljna za postizanje opće svrhe krivi#nopravnih sankcija.(6! 8ad za opće dobro na slobodi određuje se u trajanju srazmjernom izre#enoj kazni zatvora od najmanje deset do najviše šezdeset radnih dana. 8ok za izvršenje rada zaopće dobro na slobodi ne može biti kraći od jednog mjeseca niti duži od jedne godine.(7! 'ri ocjenjivanju trajanja rada za opće dobro na slobodi, kao i vremena izvršenja tog rada, sud će uzeti u obzir izre#enu kaznu zatvora koja se zamjenjuje i mogućnostiu#initelja, s obzirom na njegovu osobnu situaciju i zaposlenje.(?! 3 slu#aju kada osuđenik po isteku određenog roka nije izvršio ili je samo djelimi#noizvršio rad za opće dobro na slobodi, sud će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora utrajanju srazmjernom vremenu preostalog rada za opće dobro na slobodi.(D! amjena kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi može se primijeniti i u slu#ajevima kada se nov#ana kazna zamjenjuje kaznom zatvora prema odredbama #l.7B.(amjena nov#ane kazne! ovog zakona.(B! 8aspoređivanje na rad za opće dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mjestaobavlja kantonalno ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osuđenika, vodeći ra#una o njegovim sposobnostima i znanjima.

Rad za o,št! do2ro na s#o2odi i#i društv!no koristan rad ,r!dstav#a  pose6n'krivi#nopravn' mjer'" jen' o mjera i$ kate+orije 9novih; a(ternativnih krivi#nihsank)ija*

Ri!č ! o sui *!n!ris "!ri- koa s! 2azira na dva konstitutivna !#!"!nta781  prvi se sastoji ' tome a je $a njen' primjen' neophoan ,ristanak osu5!no*" i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 48: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

91 r'+i" rad osu5!nika na s#o2odi  kao srei%nji i osnovni e(emenat" koji ima pose6n' so)ija(no5inte+rativn' vrijenost" naro#ito ' smis(' reso)ija(i$a)ije'#inio)a*

)va mjera ne podrazumijeva samo rad u bolnicama ili ustanovama za njegu, već i svakidrugi rad u državnim ustanovama, po#ev od kurirskih poslova, poslova održavanja#istoće, pomoći ženama i žrtvama nasilja, pomoći raznim oblicima građanskihudruženja, humanitarnih organizacija, restauracije istorijskih spomenika, baštovanskih poslova na javnim zelenim površinama i drugim sli#nim poslovima.

Rad za o,št! do2ro na s#o2odi s! ,oav#u! kao za"!na za izr!č!nu kaznuzatvora do "!s!+i-  %to +ovori a je namjena ove mjere i$6je+avanje primjenekratkotrajnih ka$ni $atvora*

Ovakvu svou od#uku- sud zasniva na uv!r!nu da izvrš!n! izr!č!n! kazn!zatvora ni! n!o,6odno za ostvar!n! svr6! ka.navana- a#i da istovr!"!no nius#ovna osuda n! 2i 2i#a dovo#na za ,ostizan! o,št! svr6! krivično,ravni6sank+ia1 Pri tome s' )ijeni sve oko(nosti" koje ore&'j' vrst' i visin' ka$ne*

Proi$i(a$i a se mjera raa $a op%te o6ro na(a$i ne+je i$me&' ka$ne i 's(ovneos'e* Ipak te!ina krivi#no+ je(a nije o('#'j',e mjeri(o pri njenom i$6or'* Kako $akonnije ao jasna mjeri(a s'' $a i$6or naveene mjere" s'' preostaje a )ijeni op%t' svrh'krivi#nih sank)ija on* +enera(n' preven)ij'* 8ko(iko" ak(e" s' o)ijeni a se ovakvommjerom ne 6i i$vr%io 'ti)aj na r'+e a po%t'j' pravni sistem i ne #ine takva krivi#naje(a" ona $amjena ka$ne raom $a op%te o6ro na s(o6oi ne 6i 6i(a opravana* Kako serai o kriterij' koji je osta apstraktan" #ini se ipak a 6i ko o('ke ' ovakvims('#ajevima osnovno mjeri(o tre6a(a 6iti (i#nost '#inio)a i nje+ova spremnost a prihvatiovakv' mjer' i a raom isp'ni svoj mora(ni '+ prema r'%tv' i '#ini makar sim6o(i#k'repara)ij' $a '#injeno je(o*

:akonska pretpostavaka $a i$6or ove mjere je ,ristanak o,tu.!no** S'" 'ko(iko pro)ijeni a ovoj mjeri ' atom s('#aj' ima mjesta" pos(ije omjerene on* 'tvr&ene9i$re#ene; ka$ne $atvora nakon vije,anja i +(asanja" ak(e prije ne+o je ona o6jav(jena" pita '#inio)a a (i pristaje na ov' mjer' i(i ne" naravno saop%tavaj',i m' ka$na koja je ' pitanj'* Iako je $a o#ekivati a ,e pristanak '+(avnom 's(ijeiti" '#ini(a) mo!e i$javiti ia nije spreman omah ati o+ovor" rai #e+a s' mo!e onijeti o('k' o o+oi i(i preki' +(avne rasprave*

Rad za o,št! do2ro odr!5u! s! u traanu od 8 a naviš! do radni6 dana- sti" da "ora 2iti izvrš!n u roku koi n! "o.! 2iti kra4i od 8 "!s!+a ni du.i od 8*odin!1 :akon ore&'je a se trajanje raa $a op%te o6ro ore&'je sra$mjerno si$re#enom ka$nom $atvora* 8 praksi ,e se najvjerovatnije po(a$iti 'pravo o to+a aka$ni $atvora o mjese)i o+ovara maksima(no trajanje te mjere o > ranih ana" pa,e na osnov' to+a tra!iti onos i$me&' visine i$re#ene ka$ne $atvora i trajanja raa $aop%te o6ro i omjeri,e je 'pravo prema naveenom onos'. jean mjese) $atvorajenak  je ovoj mjeri ' trajanj' o eset ana" it*

3ri od#učivanu o traanu ov! "!r! sud tr!2a- ,or!d izr!č!n! kazn! zatvora dauzi"a u o2zir i "o*u4nosti učinio+a u ,o*#!du n!*ov! #ičn! situa+i! i za,os#!na1 Na taj na#in je previ&ena o6ave$a $a s' a prije i$ri)anja ove mjere 'tvri a (i" so6$irom na (i#ne i poroi#ne oko(nosti '#inio)a" postoje rea(ne mo+',nosti $a primjen'ove mjere i njeno i$vr%enje* 8 tom smis(' tre6a posmatrati i pristanak '#inio)a" jer on na

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 49: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ore&eni na#in prestav(ja +aran)ij' s'' a postoji spremnost '#inio)a a ' postav(jenom rok' o6avi ra koji m' je ore&en*

Ako osu5!ni ,o ist!ku odr!5!no* roka n! izvrši- i#i sa"o d!#i"ično izvrši ovu"!ru- sud donosi od#uku o izvrš!nu kazn! zatvora sraz"!rno vr!"!nu ,r!osta#o*rada za o,št! do2ro na s#o2odi1

Zakon ! ,r!dvidio za"!nu kazn! zatvora rado" za o,št! do2ro na s#o2odi i us#uča!vi"a tzv1 su,#!torno* zatvora- odn1 kada s! novčana kazna za"!nu!kazno" zatvora* Ovim se $apravo ra $a op%te o6ro na s(o6oi jav(ja kao s'pstit't neka$ni $atvora" ve,nov#anoj ka$ni" onosno on je a(ternativa a(ternativi*

Ras,or!5ivan! na rad $a op%te o6ro na s(o6oi ' smis(' vrste i rano+ mjestao2av#a kantona#no "inistarstvo nad#!.no za ,os#ov! ,ravosu5a ,r!"a "!stu,r!2iva#išta odnosno 2oravišta osu5!nika- vod!4i računa o n!*ovi" s,oso2nosti"ai znani"a1

 Naj$a" neophono je re,i a na%a s'ska praksa te%ko prihvata ov' mjer'" jer 's'skoj praksi o anas nije po$nat ni jean s('#aj njeno+ i$ri)anja*

 

Us#ovni ot,ust

Član '*. K$ !Bi" -slovni otpust(4! )suđeni koji je izdržao polovinu, te, izuzetno, osuđeni koji je izdržao jednu trećinukazne zatvora može biti oslobođen izdržavanja kazne zatvora, pod uslovom da ne u#ininovo krivi#no djelo prije isteka trajanja kazne (uslovni otpust!.(5! )suđeni koji je izdržao polovinu kazne zatvora može biti oslobođen izdržavanja kazne zatvora ako se za vrijeme izdržavanja kazne zatvora njegovo ponašanje popravi do temjere da se može opravdano o#ekivati da će se nakon otpusta s izdržavanja kazne zatvora ponašati primjereno, a naro#ito da neće u#initi krivi#na djela. 'rilikomodlu#ivanja o uslovnom otpustu osuđenog, uzet će se u obzir njegovo ponašanje tokomizdržavanja kazne i druge okolnosti koje ukazuju na to da je svrha kažnavanja postignuta.(6! )suđeni koji je izdržao jednu trećinu kazne zatvora može biti uslovno otpuštenukoliko postoje uslovi iz stava 4. ovog #lana i ukoliko posebne okolnosti vezane za li#nost osuđenog jasno ukazuju da je postignuta svrha kažnjavanja.(7! )suđeni na kaznu dugotrajnog zatvora može biti uslovno otpušten nakon izdržane tri petine te kazne.

Instit')ija 's(ovno+ otp'sta je nasta(a na ieji poprav(janja kao svrsi ka!njavanja" %to$na#i a nije potre6no insistirati na i$r!avanj' ka$ne $atvora ako se '#ini(a) popravio"ve, m' naprotiv tre6a pomo,i ' nje+ovoj so)ija(noj reaapta)iji p'%tanjem na s(o6o' '$ore&* 's(ove i o6ave$e*

Us#ovni ot,ust s! sastoi  ' prijevremenom otp'%tanj' os'&enika sa i$r!avanja$atvorske ka$ne 'ko(iko s' isp'njene ore&ene pretpostavke i ispo%tovani postav(jeni's(ovi* Kaa istekne vrijeme 's(ovno+ otp'sta" ka$na se smatra i$r!anom" osim ako's(ovno otp'%teni ne prekr%i postav(jene 's(ove" kaa se otvara pitanje nje+ovo+ opo$iva*

8s(ovni otp'st ima s(i#nosti sa 's(ovnom os'om" jer se i ' jenom i ' r'+oms('#aj' na ore&eni na#in s'spen'je ka$na (i%enja s(o6oe" s tom ra$(ikom %to 's(ovnojos'i ne prethoi ni je(imi#no i$r!avanje ka$ne i %to 's(ovn' os'' mo+' a prate

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 50: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ore&eni o6(i)i na$ora" ok ' na%em sistem' 's(ovno+ otp'sta vr%enje na$ora na's(ovno otp'%tenim ne postoji*

Us#ovni ot,ust ! "o*u4 ako je os'&eni i$r!ao /4" a i$'$etno i /7 ka$ne $atvora" po 's(ovom a ne '#ini novo krivi#no je(o prije isteka trajanja ka$ne*

Pore naveenih -orma(nih pretpostavki" $a kori%tenje privi(e+ije 's(ovno+otp'%tanja" neophono je isp'njenje i ore&enih materija(nih 's(ova koji se onose nasamo+ os'&eno+" tj* a se on svojim o6rim v(aanjem" tokom i$r!avanja $atvorskeka$ne" tako popravio a se mo!e opravano o#ekivati a ,e se na s(o6oi o6ro v(aati" a pose6no a ne,e #initi kriv* je(a*

Kaa je ' pitanj' 's(ovno otp'%tanje nakon i$r!ane /7 ka$ne $atvora" neophono jea postoje i pose6ne oko(nosti ve$ane $a (i#nost os'&eno+ koje o#i+(eno 'ka$'j' a je posti+n'ta svrha ka!njavanja*

3os!2no ! r!*u#isano ,itan! us#ovno* ot,usta kod kazn! du*otrano* zatvorakoji mo!e 's(ijeiti nakon i$r!ane 7? te ka$ne* O,oziv us#ovno* ot,usta

Član ',. K$ !Bi" Opoziv uslovno% otpusta(4! +ud će opozvati uslovni otpust ako osuđeni za vrijeme uslovnog otpusta u#ini jedno iliviše krivi#nih djela za koja mu je izre#ena kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna.(5! +ud može opozvati uslovni otpust ako osuđeni na uslovnom otpustu u#ini jedno ili višekrivi#nih djela za koja je izre#ena kazna zatvora do jedne godine. 'rilikom odlu#ivanjahoće li opozvati uslovni otpust sud naro#ito uzima u obzir sli#nost u#injenih djela, njihov zna#aj, motive iz kojih su u#injena, te druge okolnosti koje ukazuju na prikladnost opoziva uslovnog otpusta.(6! 'rilikom izricanja opoziva uslovnog otpusta sud izri#e kaznu uzimajući ranijeizre#enu kaznu kao već utvrđenu. -io kazne koji je osuđeni izdržao prema ranijoj presudiura#unava se u izdržavanje naknadne kazne, ali se vrijeme provedeno na uslovnomotpustu ne ura#unava.(7! )dredbe st. od 4. do 6. ovog #lana primjenjuju se i kad se osuđenom na uslovnomotpustu sudi za krivi#no djelo u#injeno prije njegovog uslovnog otpusta.(?! 0ko je osuđeni na uslovnom otpustu osuđen na kaznu zatvora do jedne godine i ako sud ne opozove uslovni otpust, vrijeme uslovnog otpusta se produžava za vrijeme koje jeosuđeni proveo na izdržavanju kazne zatvora.

I$ samo+ pojma 's(ovno+ otp'sta proi$i(a$i a se ne rai o e-initivnom o'stank'o ka$ne" ve, tek ako je protek(o previ&eno vrijeme i ako os'&eni nije '#inio novokrivi#no je(o" on* ako nije otkriveno krivi#no je(o '#injeno prije o('#ivanja o's(ovnom otp'st'*

 Neisp'njenje tih 's(ova prestav(ja osnov $a opo$ivanje 's(ovno+ otp'sta koji mo!e 6iti o6ave$an i -ak'(tativan*a) O,oziv us#ovno* ot,usta ! o2av!zan uko#iko  5 os'&eni $a vrijeme

trajanja 's(ovno+ otp'sta '#ini jeno i(i vi%e kriv* je(a $a koje m' s' i$rekne ka$n'$atvora o / +oine i(i te!' ka$n'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 51: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

b) aku#tativni o,oziv ! "o*u4 ako 5 os'&eni ' vrijeme trajanja 's(ovno+otp'sta i$vr%i jeno i(i vi%e krivi#nih je(a $a koje m' je s' i$rekao ka$n' $atvora o/ +oine* 8 ovom s('#aj' s' )ijeni a (i ,e opo$vati 's(ovni otp'st i pri toj o)jeni pose6no '$ima ' o6$ir s(i#nost '#injenih krivi#nih je(a" njihov $na#aj" motive i$kojih s' je(a '#injena" kao i svak' r'+' oko(nost koja 'ka$'je na opravanostopo$iva 's(ovno+ otp'sta*

U s#učau o,oziva us#ovno* ot,usta- sud  5 i$ri#e jeinstven' ka$n' primjenomorea6a o omjeravanj' ka$ne $a sti)aj krivi#nih je(a" s tim %to se io ka$ne koji jeos'&eni i$r!ao prema ranijoj pres'i 'ra#'nava ' jeinstven' ka$n'" a(i se vrijeme proveeno na 's(ovnom otp'st' ne 'ra#'nava*

S' i$'$etno mo!e ost'piti o ovih pravi(a i mo!e i$re,i ka$n' ne$avisno o ranijei$re#ene ka$ne" ako se primjenom orea6a o omjeravanj' ka$ne $a kriv* je(a ' sti)aj'ne 6i mo+(a ostvariti svrha ka!njavanja s o6$irom na trajanje nei$r!ano+ ije(a ranijei$re#ene ka$ne*

Opo$ivanje 's(ovno+ otp'sta mo+',e je i kaa se (i)' koje se na(a$i na 's(ovnomotp'st' s'i $a kriv* je(o i(i je(a '#injena prije nje+ovo+ 'p',ivanja na 's(ovni otp'st*8 ovim s('#ajevima primjenj'j' se pravi(a i$ naveenih orea6a o omjeravanj' jeinstvene ka$ne*

Ako je os'&eni koji je na 's(ovnom otp'st' os'&en na ka$n' $atvora o / +oine iako ' takvom s('#aj' 's(ovni otp'st ne 6'e opo$van" vrijeme 's(ovno+ otp'sta se pro'!ava $a ono vrijeme koje je os'&eni proveo na i$r!avanj' nove ka$ne $atvora* I$ovo+ proi$i(a$i a opo$iv 's(ovno+ otp'sta nije mo+', ako je $a novo krivi#no je(oi$re#ena nov#ana ka$na*

 

Novčana kazna

Član '0. K !Bi" ovčana kazna&(4! %ov#ana kazna izri#e se u dnevnim iznosima, a ako to nije moguće može se izreći uodređenom iznosu.(5! 0ko se nov#ana kazna izri#e u dnevnim iznosima može iznositi najmanje pet a najvišetri stotine šestdeset dnevnih iznosa, a za krivi#na djela u#injena iz koristoljublja najvišehiljadu pet stotina dnevnih iznosa, osim u slu#ajevima propisanim ovim zakonom.(6! 0ko se nov#ana kazna izri#e u određenom iznosu najniži iznos ne može biti manji od 4?: KM, a najviši iznos ne može biti veći od ?:.::: KM, a za krivi#na djela u#injena izkoristoljublja iznos ne može biti veći od 4.:::.::: KM, osim u slu#ajevima propisanimovim zakonom.(7! 'rilikom izricanja nov#ane kazne za kriv. djela u#injena iz koristoljublja sud možeizreći nov#anu kaznu u iznosu većem od najvišeg iznosa propisanog u st. 5. i 6. ovog #lana, ukoliko vrijednost protupravne imovinske koristi koju je u#initelj pribaviou#injenjem kriv. djela prelazi iznos od 4.:::.::: KM. 3 tom se slu#aju u#initelju možeizreći nov#ana kazna u iznosu koji ne može biti veći od dvostrukog iznosa vrijednosti

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 52: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 protupravne imovinske koristi koju je pribavio u#injenjem kriv. djela zbog kojeg mu seizri#e nov#ana kazna.(?! *roj dnevnih iznosa nov#ane kazne određuje sud primjenjujući opća pravila zaodmjeravanje kazne. Eisinu dnevnog iznosa sud određuje tako što uzima u obzir visinudnevnog dohotka u#initelja prema iznosu njegove tromjese#ne netoplaće i njegove drugedohotke, te porodi#ne obaveze. 'rilikom određivanja visine iznosa sud uzima u obzir  podatke koji u trenutku izricanja kazne nisu stariji od šest mjeseci.(D! 'odatke iz st. od 4. do ?. ovog #lana koji sudu nisu poznati osigurava optuženi u rokukoji odredi sud, a najkasnije do završetka glavnog pretresa u krivi#nom postupku. 0ko do završetka glavnog pretresa u krivi#nom postupku sudu nisu poznate okolnosti bitne zaodređivanje visine dnevnog iznosa nov#ane kazne, nov#ana kazna se izri#e u određenomiznosu pri #emu se primjenjuju opća pravila za odmjeravanje kazne.(B! %ajniži dnevni iznos nov#ane kazne iznosi jednu 4FD: a najviši 4F6 posljednje zvani#no objavljene prosje#ne mjese#ne netoplaće zaposlenih u Gederaciji, kojuobjavljuje Gederalni zavod za statistiku.(H! 3 presudi se određuje rok plaćanja nov#ane kazne koji ne može biti kraći od 4? dananiti duži od D mjeseci, ali u opravdanim slu#ajevima sud može dopustiti da osuđeniisplati nov#anu kaznu i u otplatama, s tim da rok isplate ne može biti duži od 5 godine.(A! %ov#ane kazne izre#ene i naplaćene po ovom zakonu prihod su budžeta Gederacije.

Novčana kazna s! izrič! u7a) tzv1 dn!vni" iznosi"a ' raspon' o ? o 7> nevnih i$nosa" pri #em' nevni

i$nos nov#ane ka$ne i$nosi najni!e /> a najvi%e /7 pos(jenje prosje#ne neto p(ate' 20i13

2) a ako nije mo+',e i$ri)anje na ovaj na#in" izrič! s! u tačno odr!5!no"novčano" iznosu o /?> KM o ?>*>>> KM 5 a $a krivi#na je(a i$vr%ena i$koristo(j'6(ja o /*>>>*>>> KM" pa i preko to+a 'ko(iko vrijenost prot'pravneimovinske koristi koj' je '#inite(j pri6avio '#injenjem krivi#no+ je(a pre(a$i i$noso /*>>>*>>> KM" kaa m' se mo!e i$re,i nov#ana ka$na ' i$nos' koji ne mo!e 6itive,i o vostr'ko+ i$nosa vrijenosti prot'pravne imovinske koristi koj' je pri6avio'#injenjem krivi#no+ je(a $6o+ koje+ m' se i$ri#e nov#ana ka$na*U ,r!sudi s! odr!5u! rok ,#a4ana novčan! kazn!* Taj rok je o /? ana o

mjese)i* S' mo!e na mo(6' os'&eno+ (i)a o$vo(iti p(a,anje nov#ane ka$ne ' ratama* 8tom s('#aj' rok p(a,anja mo!e 6iti o 4 +oine*

Ako s! novčana kazna n! ,#ati n!"a ,rinudno* izvrš!na- v!4 s! donosi r!š!n!o za"!ni novčan! kazn! za kaznu zatvora-  pri #em' se svakih $apo#etih ?> KMra#'na kao jean an $atvora" s tim a $atvor ne mo!e pre,i jen' +oin'* Ako os'&eno(i)e p(ati jean io nov#ane ka$ne" ostatak se $amjenj'je ka$nom $atvora" sra$mjernoneisp(a,enom ije('* Ako os'&eno (i)e isp(ati ostatak nov#ane ka$ne" i$vr%enje ka$ne$atvora se o6'stav(ja* Prin'no i$vr%enje nov#ane ka$ne nije mo+',e*

Nakon s"rti osu5!no*- novčana kazna s! n!4! izvršiti13ri#iko" od"!ravana novčan! kazn!- uz osta#! oko#nosti- sud o2av!zno uzi"a

u o2zir i"ovno stan! izvršio+a krivično* d!#a- pri #em' s' k(j'#ni -aktori. visina p(ate" r'+i prihoi" osta(a imovina" poroi#ne i r'+e o6ave$e* Nakon %to 'tvri oveoko(nosti" s' ih je '!an ' pres'i konkretno navesti*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 53: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

O3ŠTA 3RAVI%A O OD'0$RAVAN0U KAZN$

Član '5 K !Bi" Opća pravila za odmjeravanje kazne&(4! +ud će u#initelju krivi#nog djela odmjeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to krivi#no djelo imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sveokolnosti koje uti#u da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti!,a naro#ito& stepen krivi#ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u#injeno, ja#inuugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je djelo u#injeno, raniji život u#initelja, njegove osobne prilike i njegovo ponašanje nakon u#injenog krivi#nog djela, te druge okolnosti koje se odnose na osobu u#initelja.(5! Kad sud odmjerava kaznu u#initelju za krivi#no djelo u#injeno u povratu, posebno ćeuzeti u obzir je li ranije djelo iste vrste kao i novo djelo, jesu li oba djela u#injena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranije osude ili od izdržane ili oproštene kazne.(6! 'ri odmjeravanju nov#ane kazne, sud će uzeti u obzir i imovno stanje u#initelja,vodeći ra#una o visini njegove plaće, njegovim drugim prihodima, njegovoj imovini i onjegovim obiteljskim obavezama.

Od"!ravan! kazn! ,odrazu"i!va post'pak ' kome s' 'tvr&'je vrst' i mjer'ka$ne '#inio)' $a ore&eno krivi#no je(o* Omjeravanje ka$ne je $apravo n'!na pos(jei)a sistema re(ativno ore&enih ka$ni" koji je prihva,en ' na%em prav' i premakojem je ka$na $a pojeino krivi#no je(o postav(jena samo okvirno" nekaa ' veoma%irokim rasponima* To $na#i a omjeravanje ka$ne spaa ' kompeten)ije s'a koji 'okvir' atih +rani)a o('#'je o visini ka$ne* Na% $akon omo+',ava a se propisanaka$na i$'$etno mo!e $amijeniti r'+om krivi#nom sank)ijom" kao %to je 's(ovna os'a"s'ska opomena i ra $a op%te o6ro na s(o6oi* Takvim rje%enjima na% $akon s'ovimaaj' naj%ira ov(a%,enja ' omjeravanj' ka$ne*

O,šta ,ravi#a o od"!ravanu kazn! s! zasnivau na nač!#u sraz"!rnostiiz"!5u t!.in! krivično* d!#a- st!,!na učinioč!v! od*ovornosti i sa"! kazn!1 Op%ta pravi(a $akon je ao ' st* /*" ok pravi(a sar!ana ' st* 4* i 7* prestav(jaj' pose6na pravi(a op'nsko+ karaktera i onose se na s('#ajeve omjeravanja ka$ne kaa je kriv*je(o '#injeno ' povrat' i kaa se $a kriv*je(o omjerava nov#ana ka$na* Op%ta s' ona pravi(a kojih se s' mora prir!avati pri(ikom omjeravanja ka$ne ' svim s('#ajevima*

Zakon navodi naznačani! oko#nosti- odn1 krit!ri! ko! sud "ora uz!ti u o2zir,ri#iko" od"!ravana kazn!- i to7

1) +rani)e 9raspon; propisane ka$ne $a ore&* je(o 9'$ ost'panja previ&ena$akonom;"

4; svrha ka!njavanja"7; oko(nosti koje 'ti#' a ka$na 6'e manja i(i ve,a 9o(ak%avaj',e i ote!avaj',e

oko(nosti;" a koje karakteri%' '#injeno krivi#no je(o i '#inio)a*

1. &RANI>$ (RAS3ON) 3RO3ISAN$ KAZN$ ZA ODR$J1 D0$%O*Ka$neni okvir je osnovno po(a$i%te $a s' pri omjeravanj' ka$ne* Ka$na koj' s'i$ri#e ' reovnom omjeravanj' mora a se kre,e i$me&' pose6no+ minim'ma i pose6no+ maksim'ma* 8ko(iko jena o ovih +rani)a ko neko+ krivi#no+ je(a nije

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 54: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 postav(jena" ona se primjenj'j' op%te +rani)e" onosno op%ti minim'm i op%timaksim'm* Nov#an' ka$n' s' omjerava ' okvirima op%te+ minim'ma imaksim'ma" s o6$irom a pri(ikom propisivanja $a pojeina krivi#na je(a $akon ni ' jenoj s('#aj' nije oreio pose6ne +rani)e ove ka$ne*

2. SVRHA KA/N0AVAN0A1Pri(ikom omjeravanja ka$ne" kako je istakn'to" s' mora ' svakom s('#aj' imati 'vi' i svrh' ka!njavanja koj' tre6a posti,i primjenom ka$ne* Me&'tim" $ahtjevi preven)ije ne mo+' opravati stro!' mjer' ka$ne o one koj' (imitira stepen krivi)e'#inio)a i te!ina kriv* je(a*

3. OKO%NOSTI KO0$ UTIČU DA KAZNA BUD$ 'AN0A I%I V$A(O%AKŠAVA0U$ I OT$/AVA0U$ OKO%NOSTI)- a ko! karakt!rišuučin!no krivično d!#o i učinio+a1

:akon ni jen' oko(nost pose6no ne navoi kao o(ak%avaj',' i(i ote!avaj','* Posvom karakter' one s' am6iva(entne" jer svaka o njih" ' $avisnosti o to+a kako jeostvarena ' ore&enom s('#aj'" mo!e imati karakter o(ak%avaj',e i(i ote!avaj',eoko(nosti" npr. motiv izvršenja djela. 0ko je u#inilac prisvojio novac radi lje#enjaoboljelog djeteta motiv je olakšavajuća okolnost, a ako je novac upotrijebio na provod ili kockanje, motiv je otežavajuća okolnost.

:akon nije taksativno propisao ote!avaj',e i o(ak%av'je,e oko(nosti" ve, je naveoone najtipi#nije koje se ' praksi naj,e%#e ponav(jaj'" kao %to s'./; stepen krivi#ne o+ovornosti"4;  po6'e i$ kojih je je(o '#injeno"7; oko(nosti po kojim je je(o '#injeno"<;  ja#ina '+ro!avanja i(i povree $a%ti,eno+ o6ra"?; raniji !ivot '#inio)a"; nje+ovo r!anje nakon '#injeno+ je(a"; r'+e oko(nosti koje se onose na (i#nost '#ino)a i s(*

8) St!,!n krivičn! od*ovornosti1Kako se krivi#na o+ovornost sastoji o 'ra#'n(jivosti i krivi)e 9vinosti; '#inio)a" stepenkrivi#ne o+ovornosti $avisi o stepena te vije njene komponente* 8ra#'n(jivost kao psihi#ko stanje pora$'mijeva ra$(i#ite stepene inte(ekt'a(ne i vo('ntaristi#ke mo,i ikre,e se o potp'ne" preko 6itno smanjene o smanjene 'ra#'n(jivosti* Smanjena'ra#'n(jivost svakako 'manj'je stepen krivi#ne o+ovornosti" pa ,e je s' )ijeniti kaoo(ak%avaj','" naravno samo po 's(ovom a se '#ini(a) sam nije oveo ' takvo stanje*Isto je sa vino%,' on* krivi#nom o+ovorno%,'" jer svijest i vo(ja mo+' se jav(jati 'ra$(i#itim o6(i)ima" a(i i ' okvir' jeno+ te isto+ o6(ika vinosti i(i krivi)e mo+' 6itira$(i#ito+ inten$iteta* Dak(e" ne samo a je o $na#aja ' kojem o6(ik' se krivi)a jav(ja"ve, i ' kojem inten$itet'* S' pri omjeravanj' ka$ne tre6a a )ijeni a (i je je(oi$vr%eno npr* sa irektnim i(i event'a(nim 'mi%(jajem" a(i isto tako i koji je stepen svijestii vo(je koji mo+' 6iti ve,i i(i manji" on* koji je inten$itet htijenja pos(jei)e" a (i je'#ini(a) pri tome iska$ao npr* pose6n' 'pornost" 6e$o6$irnost i s(* I pose6ni o6(i)i'mi%(jaja i(i nehata" koje na% $akon pose6no ne re+'(i%e" mo+' se '$eti ' o6$ir pri o)jenistepena krivi#ne o+ovornosti* Tako npr* pre'mi%(jaj" iako nije o6(ik krivi)e ' na%emkrivi#nom prav' niti kva(i-ikatorna oko(nost" je o $na#aja ' o)jeni stepena krivi#ne

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 55: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

o+ovornosti (sudovi ga kao otežavajuću okolnost uzimaju u nekim slu#ajevima, npr. kod u#inioca koji je na osnovu ranije odluke ubio svoju suprugu koja ga je napustila!* Istotako" s' mo!e a '$me i o6$ir i oko(nost a je je(o i$vr%eno 6e$ ra$mi%(janja" na mah"kaa postoji t$v* o('s repentin's* 8 tom smis(' i nehat mo!e a se stepen'je ne samo nasvjesni i nesvjesni" ve, i po inten$itet' onosno stepen' nepa!nje i na o6i#an i +r'6nehat* /ako je npr., sud našao da postoji grubi oblik nehata sa elementima iživljavanjakao otežavajuća okolnost kod vojnika koji je pucao iz automatske puške držeći je samo jednom rukom i na taj na#in ubio mladića koji je igrao bilijar. Iako +a $akon pose6no neore&'je" s' ,e pri tome )ijeniti i event'a(no postojanje pro-esiona(no+ nehata* 8 tojo)jeni mo+' 6iti o $na#aja i neke r'+e oko(nosti kao %to je npr* starosno o6a '#inio)a" jer se m(aost i starost o6i#no '$imaj' kao o(ak%avaj',e oko(nosti koje smanj'j' stepenkrivi#ne o+ovornosti '#inio)a* 8(o+a i(i oprinos !rtve tako&e prestav(ja $na#ajn'oko(nost koja mo!e a 'ti#e na o)jen' stepena krivi#ne o+ovornosti '#inio)a* Nekaa '(o+a !rtve mo!e 6iti takva a je protivpravnost je(a posve isk(j'#ena (npr. kod nužne odbrane, ili nekih djela kod kojih pristanak može da isklju#i njegovu protivpravnost! i(i se jav(ja kao privi(e+'j',a oko(nost (ubistvo na mah i teška tjelesna povreda na mah!*9) 3o2ud! i#i "otivi iz koi6 ! d!#o učin!no1Iako ni jena po6'a i(i motiv ' potp'nosti ne opravavaj' i$vr%enje krivi#no+ je(a" one' 6iti o6ja%njavaj' ra$(o+e i$vr%enja je(a i sto+a s' o pose6no+ $na#aja priomjeravanj' ka$ne* Po6'e s' eti#ke kate+orije i po svom karakter' mo+' 6iti po$itivnei ne+ativne" onosno e+oisti#ke i a(tr'isti#ke i ' tom smis(' mo+' se '$eti kaoo(ak%avaj',e i(i ote!avaj',e oko(nosti* Ako je jeno je(o '#injeno i$ e+oisti#kih motiva"$avisti" mr!nje i(i osvete" taa ,e motiv prestav(jati ote!avaj',' oko(nost" a ako je je(o'#injeno rai to+a a 6i se prehrani(a poroi)a" ona je on o(ak%avaj',a oko(nost* Naravno" 'ko(iko je motiv e(emenat krivi#no+ je(a" ne mo!e se )ijeniti pri omjeravanj'ka$ne 9prin)ip $a6rane vostr'ko+ vrenovanja;===

:) 0ačina u*ro.avana i ,ovr!d! zašti4!no* do2ra1 Kro$ ov' oko(nost je i$ra!ena o6jektivna strana te!ine konkretno '#injeno+ krivi#no+je(a* Naime" propisivanje ka$ne $a ore&eno krivi#no je(o $akonoava) $asniva naapstraktnoj pro)jeni mo+',nosti povree i(i '+ro!avanja $a%ti,ene vrijenosti atimje(om" ok ovje s' to mora konkreti$ovati i 'tvriti ' kojoj mjeri je to o6ro povrije&eno i(i '+ro!eno* Ja#ina '+ro!avanja se o)jenj'je kro$ manj' i(i ve,' opasnostkojoj je 6i(o i$(o!eno $a%ti,eno o6ro" pri #em' mo!e 6iti o $na#aja vrsta i o6im'+ro!enih vrijenosti" kojim srestvima i na koji na#in je stvorena opasnost" ko(iko je ona 6i(a 6(iska" it*  %ije svejedno da li se radi o opasnosti upravljenoj prema imovini ili prema životu, ili npr. kod djela protiv javnog saobraćaja, da li je bio ugrožen život samo jednog lica ili svih putnika u autobusu ili vozu i sl. Isto tako" i ja#ina povree mo!e a se jav(ja ' ra$(i#itim stepenima te!ine ' $avisnosti o priroe je(a (npr. intenzitet tjelesne povrede, visina imovinske štete ili prisvojene imovinske koristi kod službenih delikata,broj poginulih i povrijeđenih kod teroristi#kog napada, kod saobraćajnih djela, brojcivilnih žrtava kod ratnih zlo#ina, itd.!* Ako s' nast'panj' povree prionije(i i nekir'+i ra$(o$i" npr. kod nastupanja smrti veoma loše zdravstveno stanje žrtve ilieventualna greška trećih lica" to se mo!e '$eti kao o(ak%avaj',a oko(nost*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 56: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

;) Oko#nosti ,od koi"a ! krivično d!#o učin!no1To s' sve one ra$novrsne oko(nosti koje se ti#' krivi#no+ je(a" on* oko(nosti koje s' prati(e i$vr%enje konkretno+ krivi#no+ je(a* npr. okolnost da je u#inilac brižljivo pripremao izvršenje kriv. djela, ili je to u#inio spontano, da li je koristio neke prilike zaizvršenje djela, kao što su npr. nemoć, lakomislenost, povjerenje žrtve, njenu nevolju,tešku situaciju, požar i sl., zatim da li je djelo izvršeno noću, kojim sredstvima, da li ga jeu#inilo više lica,<) Ranii .ivot učinio+a1 Raniji !ivot '#inio)a 'ka$'je na nje+ov' (i#nost i 'sk(a&enost nje+ovo+ pona%anja sa$akonskim normama* Kro$ o)jen' ove oko(nosti s' ' stvari tre6a a o&e o sa$nanjaa (i je i$vr%eno je(o re$'(tat aso)ija(no+ !ivota '#inio)a i(i je ono vi%e re$'(tat sti)ajanesretnih oko(nosti* Pri tome s' mo!e a )ijeni ra$(i#ite oko(nosti i$ !ivota '#inio)a" a pose6no onos prema nje+ovim poroi#nim" ranim i(i pro-esiona(nim o6ave$ama"nje+ovo r!anje na pos('" onos prema r'+im (j'ima" onos prema t'&im pravima io6rima i njihovo po%tovanje" 'op%te nje+ov na#in !ivota* 8 $avisnosti o to+a" raniji!ivot '#inio)a je('je kao o(ak%avaj',a i(i ote!avaj',a oko(nost* Pose6no je $na#ajnaoko(nost ako se rai o (i)' koje je i ranije vr%i(o ista i(i s(i#na krivi#na je(a* Tre6a ista,ia ranij' neos'&ivanost s'ovi reovno '$imaj' kao o(ak%avaj',' oko(nost*) %ičn! ,ri#ik! učinio+a1Li#ne pri(ike pora$'mijevaj' oko(nosti ' kojima '#ini(a) !ivi i one isto tako 'ka$'j' nanje+ov' (i#nost* S'ovi kao takve oko(nosti naj#e%,e '$imaj' $ravstveno stanje'#inio)a" poroi#ne pri(ike" a pose6no njihov 6roj" '$rast i $ravstveno stanje"$apos(enost" pro-esij'" it* Ove oko(nosti s' o pose6no+ $na#aja kaa je s' ' i(emi a(i i$re,i $atvorsk' ka$n' i(i 's(ovn' os''" pa ako je u pitanju npr. samohrana majkakoja ima malo dijete, ili ako je u pitanju u#inilac koji je jedini zaposlen i izdržavaviše#lanu porodicu, sud će vjerovatno koristiti sve zakonske mogućnosti da u takvim slu#ajevima izabere uslovnu osudu* Na%a s'ska praksa ove oko(nosti po pravi(' '$imakao o(ak%avaj',e oko(nosti*

L) Dr.an! učinio+a nakon učin!no* krivično* d!#a1Ova oko(nost o6'hvata ra$(i#ite viove pona%anja i stavova '#inio)a koje ispo(javaneposreno nakon i$vr%enja je(a i(i nakon proteka '!e+ vremena" $atim nje+ov onos prema o%te,enom i pro'$rokovanoj %teti" te nje+ovo pona%anje ' krivi#nom post'pk'* 8svim tim re(a)ijama '#inio#evo pona%anje" nje+ov onos i stavovi mo+' 6iti po$itivni i(ine+ativni" onosno prihvat(jivi i(i neprihvat(jivi" ' kom smis(' ,e ih s' i )ijeniti priomjeravanj' ka$ne* Ako je '#inio#evo r!anje neposreno po i$vr%enj' je(a prestav(ja(o svjesno oo6ravanje je(a" !a(jenje %to nije o%(o i ote!e pos(jei)e" i(i #ak i takvo a je 've,avao nje+ov' %tetnost onosno ne+ativnost 9npr*nakon '6istva i(i si(ovanja i!iv(javao se na !rtvom;" ona ,e takvo pona%anje s' '$etikao ote!avaj',' oko(nost* 8 protivnom" ako je i$ra$io !a(jenje $6o+ '#injeno+ krivi#no+je(a i(i je pomo+ao !rtvi" ove$ao je ' 6o(ni)i" pos(ije je reovno posje,ivao" a po+otovoako je i naknaio pro'$rokovan' %tet'" pomo+ao ' %ko(ovanj' je)e" it* 9t$v* stvarnokajanje;" s' ,e to '$eti kao o(ak%avaj',' oko(nost* O pose6no+ je $na#aja '#inio#evor!anje pre s'om i ' tok' trajanja krivi#no+ post'pka* Nje+ovo korektno r!anje pres'om o6i#no se '$ima kao o(ak%avaj',a oko(nost* Pri tome s'ovi pose6no )ijene kaoo(ak%avaj',' oko(nost iskreno pri$nanje '#inio)a i$ ko+a proi$i(a$i nje+ovo !a(jenje $6o+

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 57: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

'#injeno+ je(a* S r'+e strane" oko(nost a '#ini(a) je(o ne pri$naje i(i a ne sara&'je 'otkrivanj' je(a" ne mo!e se '$eti kao ote!avaj',a oko(nost i takvo r!anje tre6a pro)jenjivati ' sk(op' prava na o6ran' okriv(jeno+*M) Dru*! oko#nosti ko! s! odnos! na #ičnost učinio+a1Kro$ ov' kate+orij' oko(nosti" $akon o6ave$'je s' a pri omjeravanj' ka$ne '$me 'o6$ir i )ijeni i svak' r'+' oko(nost koja se ti#e (i#nosti '#inio)a je(a" a koja se naravnone mo!e povoiti po ve, naveene oko(nosti* Ovim ' stvari $akon pose6no isti#e$na#aj s'6jektivnih oko(nosti" a(i ne 6i tre6a(o isk(j'#iti mo+',nost a to 6'e i nekar'+a oko(nost $a koj' s' smatra a je o $na#aja $a omjeravanje ka$ne* Time ' stvari(ista ovih oko(nosti postaje osta %iroka" %to sve $avisi o svako+ konkretno+ s('#aja*Tako npr* s'ovi kao ote!avaj',' oko(nost #esto '$imaj' i #injeni)' a s' ' porast'krivi#na je(a ' koje spaa i je(o $a koje se '#inio)' s'i 9npr* krij'm#arenje (j'i"neov(a%tena tr+ovina i promet ro+om" pranje nov)a i s(*;" i(i npr* kao o(ak%avaj','oko(nost a je protek(o veoma '+o vrijeme o i$vr%enja krivi#no+ je(a" a(i ako je tomeoprinio sam '#ini(a)" s'ska praksa opravano '$ima a se taa ne mo!e raiti oo(ak%avaj',oj oko(nosti*

3ri ,ro+!nivanu o#akšavau4i6 i ot!.avau4i6 oko#nosti sud koristi ana#itičko@sint!tički "!tod" %to pora$'mijeva a s' tre6a a 'tvri sve oko(nosti re(evantne $aomjeravanje ka$ne" a o)jeni njihov karakter on* a (i s' ' pitanj' o(ak%avaj',e i(iote!avaj',e oko(nosti" pa tek na osnov' tako 'tvr&eno+ #injeni#no+ s'pstrata omjerika$n'*U svako" konkr!tno" s#učau sud ! du.an u ,r!sudi nav!sti ko! ! oko#nosti uz!ou o2zir kao o#akšavau4!- odn1 ot!.avau4! i du.an ! u ,r!sudi o2raz#o.iti u č!"us! "aniC!stu! ta oko#nost- a n! sa"o ,araCrazirati zakonski t!kst1 npr. sudovi #estonepravilno navode da su uzeli u obzir olakšavajuću okolnost Ili#ne prilike optuženogJ. /ako obrazloženjene zna#i ništa, jer te okolnosti treba objasniti u smislu da je optuženi bolestan, da je invalid, siromašnaosoba, da ima više maloljetne djece, bolest #lanova porodice i sl. /akođer nije pravilno uopštenonavođenje Iokolnosti pod kojima je djelo u#injenoJ, ali ako sud navede da je optuženi djelo po#inio u situaciji kada je bio izazvan grubim postupanjem službenog lica, vrijeđanjem od strane oštećenog i sl. teokolnosti su pravilno iskazane i vrednovane. %ije pravilno paušalno navođenje da je sud cijenio Idržanjeu#inioca nakon u#injenog djelaJ ako to nije konkretizovano u smislu da je optuženi nakon u#injenog djelanaknadio štetu oštećenom ili u tom pravcu izrazio spremnost, kako je oštećenom pružio pomoć, oštećenog  je posjećivao u bolnici. /akođer nije pravilno samo navođenje Iranijeg života optuženogJ. 'ravilno je da se umjesto toga navede konkretno da li je optuženi ranije osuđivan ili prekršajno kažnjavan, za koja djela ina koje kazne.

Ako se neka o naveenih oko(nosti pojav(j'je i kao oko(nost koja prestav(ja $akonskie(emenat krivi#no+ je(a i koj' je $akon ve, '$eo ' o6$ir pri ore&ivanj' ka$ne $a toje(o" s' je ne mo!e '$imati ' o6$ir i pri omjeravanj' ka$ne" jer 6i to $na#i(o a se jena te ista oko(nost vren'je va p'ta ' omjeravanj' ka$ne $a isto je(o (nač!#oza2ran! dvostruko* vr!dnovana)* Ovo va!i 6e$ o6$ira a (i se rai o ote!avaj',im i(io(ak%avaj',im oko(nostima" on* konstit'tivnim e(ementima osnovno+" kva(i-ikovano+ i(i privi(e+ovano+ o6(ika krivi#no+ je(a* /ako npr. kod ubistva iz niskih pobuda neće se takva pobudauzeti i kao otežavajuća okolnost, ili kod ubistva na mah, neće se kao olakšavajuća okolnost uzeti psihi#ko stanje u#inioca izazvano ponašanjem žrtve, itd.   Me&'tim" o naveeno+ pravi(a i$'$etno jeopravano i ost'panje" a to ,e 6iti ona kaa se jena oko(nost mo!e jav(jati ' ra$(i#itimstepenima te!ine pa pre(a$i mjer' koja je potre6na $a postojanje to+ je(a i(i ore&eno+

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 58: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

o6(ika krivi#no+ je(a* /ako npr. postoji kvaliikovani oblik krivi#nog djela ugrožavanja javnog  saobraćaja ako je smrtno stradalo jedno lice, ali isto tako i ako je u pitanju mnogo više lica" ili krivi#nodjelo pronevjere, prevare, poreske utaje, itd., kada pribavljena imovinska korist višestruko prelazi minimumkoji je potreban za kvaliikovani oblik djela.   Naravno" ovo se onosi i na sit'a)ije kaa i$vjesneoko(nosti kao o(ak%avaj',e prestav(jaj' o6i(je!je je(a i $asnivaj' nje+ov (ak%i o6(ik*Pore ovo+" ovo ost'panje je opravano i kaa postoje vije i(i vi%e ovakvih oko(nosti" a$a postojanje te!e+ i(i (ak%e+ o6(ika krivi#no+ je(a ovo(jna je samo jena o njih*Zakon ,r!dvi5a ,os!2na ,ravi#a do,unsko* karakt!ra koa s! odnos! naod"!ravan! kazn! učinio+u za krivično d!#o učin!no u ,ovratu" pri #em' se isti#ea ,e s' pose6no '$eti ' o6$ir.

/;  je (i novo je(o iste vrste kao i ranije je(o"4; a (i s' o6a je(a '#injena i$ istih po6'a i7; ko(iko je vremena protek(o o ranije os'e" on* i$r!ane i(i opro%tene ka$ne*

Dak(e" jasno proi$i(a$i a pri(ikom o('#ivanja a (i ,e povrat '$eti kao ote!avaj','oko(nost $akon pose6no s'+eri%e s'' a pro)jenj'je onos ranije '#injeno+ i novo+krivi#no+ je(a* Ranije je istakn'to a je o6ro %to je K: 20i1 o'stao o 'stanovevi%estr'ko+ povrata" koja je omo+',ava(a poo%travanje ka$ne #ak o vostr'ke mjere propisane ka$ne" jer je opravano o)ijenjena kao neosnovana i s'protna osnovnihna#e(ima krivi#no+ prava*

Zakon ! tako5! ,r!dvidio ,os!2no ,ravi#o ko! s! odnosi na od"!ravan! novčan!kazn!" kaa s' pore op%tih pravi(a on* svih ote!avaj',ih i o(ak%avaj',ih oko(nosti"ko omjeravanja ove ka$ne tre6a a '$me ' o6$ir i imovno stanje '#inio)a* 8 tom po+(e' se isti#e a je potre6no voiti ra#'na o visini nje+ove p(ate" nje+ovim r'+im primanjima" nje+ovoj imovini inje+ovim poroi#nim o6ave$ama*

 

UB%A/AVAN0$ KAZN$

Član *6 K !Bi" -blažavanje kazne&+ud može u#iniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisane zakonom ili izreći blažuvrstu kazne&a! kad zakon propisuje da se u#initelj može blaže kazniti"b! i kad sud utvrdi da postoje naro#ito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se iublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.

Reovno s'sko omjeravanje ka$ne $na#i a s' omjerava ka$n' ' +rani)ama propisanim $a '#injeno krivi#no je(o* +rani)e koj' je $akonoava) imao ' vi' propis'j',i ka$n' $a to je(o*

Kao i$'$etak o naveeno+ pravi(a" u2#a.avan! kazn! ,r!dstav#a @ od"!ravan!kazn! is,od don! *rani+! ,ro,isan! za to d!#o i#i izri+an! 2#a.! vrst! kazn!1

Dak(e" u2#a.avan! kazn! "o.! 2iti7

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 59: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

a; '6(a!avanje ,o "!ri 5 postoji kaa je s' ' okvir' iste vrste ka$ne ka$n' i$rekaoispo onje +rani)e propisane ' $akon' $a to je(o tj* ispo pose6no+ $akonsko+mimim'ma*

 6; '6(a!avanje ,o vrsti 5 postoji kaa je s' 'mjesto propisane i$rekao 6(a!' vrsteka$ne npr. umjesto kazne zatvora izrekao nov#anu kaznu kao blažu.

U2#a.avan! kazn! ,o naš!" zakonu ! uvi!k Caku#tativno" s o6$irom a ni ' jenoms('#aj' $akon ne o6ave$'je s' a to '#ini*

U2#a.avan! "o.! 2iti $akonsko i s'sko.a; zakonsko u2#a.avan!  5 postoji ' s('#aj' ka $akon propis'je a se '#ini(a)

mo!e 6(a!e ka$niti* npr. slu#ajevi prekora#enja nužne odbrane, prekora#enja krajnjenužde, bitno samnjenje ura#unljivosti, pravne zablude, pokušaja, pomaganja. Postojimo+',nost '6(a!avanja i kaa je ko pojeinih krivi#nih je(a propisana takvamo+',nost" npr. kod krivi#nog djela otmice, zakon dozvoljava ublažavanje kazne, ako je izvršilac dobrovoljno pustio otetu osobu na slobodu prije nego je ostvaren njegov prvobitni cilj.

 6; sudsko u2#a.avan!  5 postoji ona ka s' 'tvri a postoje oso6itoo(ak%avaj',e oko(nosti koje 'ka$'j' a se i sa '6(a!enom ka$nom mo!e posti,i svrhaka!njavanja* Ovje $akon s'' aje ov(a%tenje a na osnov' 'k'pne o)jene svihoko(nosti po kojima je je(o '#injeno o)ijeni a (i ,e koristiti mo+',nost'6(a!avanja* 8 ovom s('#aj'" s' je '!an a ' pres'i konkretno navee koje je tooso6ito o(ak%avaj',e oko(nosti 'tvrio*

&RANI>$ UB%A/AVAN0A KAZN$ Č(an ?/* K: 20i1

Kad ,osto! us#ovi za u2#a.avan! kazn!- sud 4! u2#a.iti kaznu u ovi" *rani+a"a7/; ako je $a kriv* je(o kao najmanja mjera ka$ne propisana ka$na $atvora o /> i(i

vi%e +oina" ka$na se mo!e '6(a!iti o ? +oina $atvora34; ako je $a kriv* je(o kao najmanja mjera ka$ne propisana ka$na $atvora o 7 i(i

vi%e +oina" ka$na se mo!e '6(a!iti o / +oine $atvora37; ako je $a kriv* je(o kao najmanja mjera ka$ne propisana ka$na $atvora o 4

+oine" ka$na se mo!e '6(a!iti o mjese)i $atvora3<; ako je $a kriv* je(o kao najmanja mjera ka$ne propisana ka$na $atvora o /

+oine" ka$na se mo!e '6(a!iti o 7 mjese)a $atvora3?; ako je $a krivi#no je(o propisana ka$na $atvora o najvi%e / +oine" ka$na se

mo!e '6(a!iti o 7> ana $atvora3; ako je $a kriv* je(o propisana ka$na $atvora 6e$ na$nake najmanje mjere"

'mjesto ka$ne $atvora mo!e se i$re,i nov#ana ka$na3; ako je $a kriv* je(o propisana nov#ana ka$na s na$nakom najmanje mjere" ka$na

se mo!e '6(a!iti o pet nevnih i$nosa" a ako se i$ri#e ' ore&enom i$nos' o /?>KM*

3ri od#učivanu ko#iko 4! kaznu u2#a.iti- sud 4! ,os!2no uz!ti u o2zir na"anu inav!4u "!ru kazn! ,ro,isan! za to krivično d!#o1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 60: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

OS%OBAJAN0$ OD KAZN$

Član *9. K !Bi" Oslobo;enje od kazne&(4! +ud može osloboditi kazne u#initelja krivi#nog djela kad to zakon izri#ito propisuje.(5! Kad je sud ovlašten u#initelja krivi#nog djela osloboditi kazne, može mu kaznuublažiti bez ograni#enja propisanih za ublažavanje kazne u #lanu ?:. (3blažavanjekazne! ovog zakona.

Os#o2a5an! od kazn!  je pose6an instit't krivi#no5materija(no+ prava i ,r!dstav#a$akonsko ov(a%tenje $a os(o6o&anje i$vr%io)a je(a o ka$ne* 8 $akon' se ovo ov(a%tenjei$ra!ava s(ijee,im rije#ima CS' mo!e i$vr%io)a os(o6oiti o ka$ne*Institut Os#o2a5ana od kazn! s! "o.! ,ri"!niti sa"o kad to zakon izričito,r!dvi5a1

Po va!e,em $akon' os#o2a5an! od kazn! ! Caku#tativno* 2ak'(tativno os(o6a&anje oka$ne ,ostoi u s#i!d!4i" s#uča!vi"a78) ko prekora#enja n'!ne o6rane 's(je jake ra$ra!enosti i(i straha i$a$vano+

napaom"9) ko prekora#enja krajnje n'!e po oso6ito o(ak%avaj',im oko(nostima":) ' s('#aj' pravne $a6('e";) ' s('#aj' nepoo6no+ pok'%aja"<) ' s('#aj' sprije#avanja s('!6eno+ (i)a ' vr%enj' s('!6ene ranje ' sit'a)iji kaa je

i$vr%i(a) i$a$van ne$akonitim i(i +r'6im pona%anje s('!6eno+ (i)a") ko i$6je+avanja i$r!avanja kaa je '#ini(a) isp'nio o6ave$' prije i$ri)anja

 prvostepene pres'e i s(*

Kad ,ostoi "o*u4nost os#o2a5ana od kazn!- kazna s! "o.! n!o*ranič!nou2#a.avati1

Postoji i ,os!2ni s#uča os#o2a5ana od kazn! za krivična d!#a učin!na iz n!6ata* To,e 6iti ' s('#aj' i$vr%enja je(a i$ nehata" a pos(jei)e to+ je(a tako te%ko po+a&aj''#inio)a a i$ri)anje ka$ne o#i+(eno ne 6i o+ovara(o svrsi ka!njavanja* npr. to će najćeš#ebiti slu#aj kod saobraćajnih nezgoda u kojima strada #lan porodice ili #itava porodica u#inioca.

 

3RISTANAK 3OVRI0$J$NO&

3ristanak ,ovri!5!no* u ,ravi#u n! isk#uču! ,ostoan! krivično* d!#a- a#i "o.!uti+ati na od"!ravan! kazn!" npr. ne može se eskulpirati u#inilac kojem je oštećenirekao da ga ubode nožem. Ovo je $na#ajno ko povrea nasta(ih na sportskim takmi#enjima* Sportske is)ip(ine s'r'%tveno korisne te isk(j'#'j' protivpravnost i postojanje krivi#no+ je(a* Protivpravnost,e 6iti isk(j'#ena po 's(ovom a je o povre&ivanja o%(o po oko(nostima or!avanjasportskih takmi#enja ' sk(a' sa pravi(ima* 8ko(iko je o povree o%(o +r'6imost'panjem o pravi(a sportske is)ip(ine" postoja(o 6i krivi#no je(o* Ovo je ' praksirijetko*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 61: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

STI>A0 KRIVIČNIH D0$%A

Član *'. K !Bi" +tjecaj krivični4 djela&(4! 0ko je u#initelj jednom radnjom ili s više radnji u#inio više krivi#nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud će najprije utvrditi kazne za svako od tih krivi#nih djela, pa će za sva krivi#na djela izreći jedinstvenu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora ili jedinstvenu nov#anu kaznu.(5! edinstvenu kaznu sud će izreći po ovim pravilima&a! ako je za neko od kriv. djela u stjecaju sud utvrdio kaznu dugotrajnog  

 zatvora, izreći će samo tu kaznu"b! ako je za krivi#na djela u stjecaju sud utvrdio kazne zatvora, jedinstvena

kazna zatvora mora biti veća od svake pojedine utvrđene kazne, ali ne smijedostignuti zbir utvrđenih kazni niti prijeći 5: godina"

c! ako su za sva krivi#na djela u stjecaju propisane kazne zatvora do 6 godine, jedinstvena kazna zatvora ne može biti veća od H godina"

d! ako je za krivi#na djela u stjecaju sud utvrdio samo nov#ane kazne, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedine utvrđene nov#ane kazne, ali ne smije dostignuti zbir utvrđenih nov#anih kazni.

(6! 0ko je za neka krivi#na djela u stjecaju sud utvrdio kazne zatvora, a za druga krivi#nadjela u stjecaju nov#ane kazne, izreći će jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu nov#anukaznu po odredbama stava 5. ta#.od b! do d! ovog #lana.(7! +porednu kaznu sud će izreći ako je utvrđena makar za jedno krivi#no djelo u stjecaju, a ako je utvrdio više nov#anih kazni izreći će jedinstvenu nov#anu kaznu poodredbi stava 5. ta#ke d! ovog #lana.(?! 0ko je sud za krivi#na djela u stjecaju utvrdio kazne zatvora i kazne maloljetni#kog  zatvora, izreći će jedinstvenu kaznu po odredbama stava 5. ta#. b! i c! ovog #lana.

Sti+a krivični6 d!#a  je instit't krivi#no5materija(no+ prava ,ostoi @ kada izvrši#a+ !dno" radno" i#i viš! ni6 izvrši viš! krivični6 d!#a za koa s! istovr!"!no sudi1 

3ostoi id!a#ni i r!a#ni sti+a7a; Iea(ni sti)aj krivi#nih je(a 5 postoji kaa i$vr%i(a) jenom ranjom

ostvari o6i(je!ja vi%e krivi#nih je(a. %pr. izvršilac puca iz vatrenog oružja i istimhicem povrijedi dva lica.

 6; Rea(ni sti)aj krivi#nih je(a 5 postoji kaa i$vr%i(a) sa vi%e ranji i$vr%ivi%e krivi#nih je(a* %pr. jednom licu nanese tjelesnu povredu, a zatim ukrade tuđu pokretnu stvar.

Sti+a "o.! 2iti 6o"o*!ni i 6!t!ro*!ni7a) 1omo+eni sti)aj krivi#nih je(a 5 postoji ' s('#aj' kaa s' i$vr%ena je(a

istovrsna* %pr. izvršilac sa više radnji povrijedi više lica.b) 1etero+eni sti)aj krivi#nih je(a 5 postoji kaa s' i$vr%ena ra$(i#ita krivi#na je(a*

 %pr. krvni delikt i djelo protiv imovine. Ova pos(jenja poje(a ' praksi nema $na#aj"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 62: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

i$'$ev %to se pri(ikom i$ri)anja ka$ne mo!e '$eti kao ote!avaj',a oko(nost to %to jei$vr%i(a) ranije i$vr%io vi%e istovrsnih je(a $a koja je os'&en*

Kod izri+ana kazn! za krivična d!#a izvrš!na u sti+au- sud ,ostu,a na način @ da,rvo $a svako pojeino krivi#no je(o 'tvr&'je ka$n' ' +rani)ama propisanim $akonom$a to konkretno je(o3 a zati" s' i$ri#e jeinstven' ka$n' po pravi(ima koja s' 'tvr&ena' $akon'" a koja ' se6i $apravo sar!i sve prethono 'tvr&ene pojeina#ne ka$ne*8 $akon' s' 'tvr&ena ,ravi#a ,o koi"a s! izrič! !dinstv!na kazna7 81 ako je s' $a neko o kriv* je(a i$vr%enih ' sti)aj' 'tvrio

 pojeina#n' ka$n' '+otrajno+ $atvora" a $a osta(a je(a ka$ne $atvora ' ra$(i#itomtrajanj'" i$re,i ,e se jeinstvena ka$na koja o+ovara prethono 'tvr&enoj ka$ni'+otrajno+ $atvora* To je t$v* prin)ip apsorp)ije tj* te!a ka$na apsor6'je ka$n'$atvora* Me&'tim" $akon nije propisao pravi(a $a i$ri)anje jeinstvene ka$ne 's('#aj' a s' $a vi%e je(a 'tvr&ene pojeina#ne ka$ne '+otrajno+ $atvora* 8neostatk' takve ore6e" s' i$ri#e jeinstven' ka$n' koja o+ovara najte!oj o'tvr&enih ka$ni '+otrajno+ $atvora" a 'ko(iko s' ka$ne '+otrajno+ $atvoraienti#ne" ona 6i(o koj' o njih*

91 ako je s' $a vi%e krivi#nih je(a i$vr%enih ' sti)aj' 'tvrio vi%e pojeina#nih ka$ni $atvora" jeinstvena ka$na mora 6iti ve,a o svake pojeina#ne"a(i ne smije osti,i njihov $6ir" niti pre,i 4> +oina* To je t$v* prin)ip aspera)ije*

:1 ako s' $a sva krivi#na je(a ' stje)aj' propisane ka$ne $atvora o7 +oine" jeinstvena ka$na $atvora ne mo!e 6iti ve,a o +oina*

;1 ako je $a krivi#na je(a ' stje)aj' s' 'tvrio samo nov#aneka$ne" jeinstvena ka$na mora 6iti ve,a o svake pojeine 'tvr&ene nov#ane ka$ne"a(i ne smije osti+n'ti $6ir 'tvr&enih nov#anih ka$ni*

<1 ako je $a neka krivi#na je(a ' stje)aj' s' 'tvrio ka$ne$atvora" a $a r'+a krivi#na je(a ' stje)aj' nov#ane ka$ne" i$re,i ,e jeinstven'ka$n' $atvora i jeinstven' nov#an' ka$n'*

1 sporen' ka$n' s' ,e i$re,i ako je 'tvr&ena makar $a jenokrivi#no je(o ' stje)aj'" a ako je 'tvrio vi%e nov#anih ka$ni i$re,i ,e jeinstven'nov#an' ka$n'*

L1 ako je s' $a krivi#na je(a ' stje)aj' 'tvrio ka$ne $atvora ika$ne ma(o(jetni#ko+ $atvora" i$re,i ,e jeinstven' ka$n' po po prethonim pravi(ima 9ta#* 6; i );*

 

3RODU/$NO KRIVIČNO D0$%O 

Član **. K !Bi" $roduženo krivično djelo&(4! )dredbe ovog zakona o stjecaju krivi#nih djela neće se primijeniti kad u#initelj u#ini produženo krivi#no djelo.(5! 'roduženo krivi#no djelo je u#injeno kad je u#initelj s namjerom u#inio više istih iliistovrsnih kriv. djela koja, s obzirom na na#in u#injenja, njihovu vremensku povezanost idruge stvarne okolnosti koje ih povezuju #ine jedinstvenu cjelinu.(6! Kad se radi o produženom krivi#nom djelu istih zakonskih obilježja, sud će izabrativrstu i mjeru kazne koja je propisana za to krivi#no djelo. 0ko se radi o istovrsnimkrivi#nim djelima sud će izabrati vrstu i mjeru kazne koja je propisana za najteže od tihdjela.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 63: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Pro'!eno krivi#no je(o je o6(ik privino+ rea(no+ sti)aja*3rodu.!no krivično d!#o !  5 krivi#nopravna konstr'k)ija koja ,ostoi kada !

učini#a+ u vr!"!nsko" kontinuit!tu s u"iš#a!" učinio viš! isti6 i#i istorodni6krivični6 d!#a koa s!- z2o* oko#nosti ko! i6 ,ov!zuu u !dnu krivično,ravnu+!#inu- 9na#in i$vr%enja" njihov' vremensk' pove$anost i r* oko(nosti; krivično,ravnokva#iCikuu kao !dno krivično d!#o*

:a postojanje i primjen' ove konstr'k)ije $akon $ahtijeva neko(iko 's(ova koji se pojav(j'j' kao konstitutivni !#!"!nti ,rodu.!no* krivično* d!#a7/; a je '#ini(a) '#inio vi%e istih i(i istovrsnih krivi#nih je(a*4; vremenski kontin'itet i(i me&'so6na vremenska pove$anost svih '#injenih je(a*7; krivi#na je(a koja '(a$e ' sastav pro'!eno+ krivi#no+ je(a tre6a a s' vr%ena

na isti i(i pri6(i!no s(i#an na#in*<; ko ore&enih krivi#nih ije(a n'!no je i postojanje i t$v* varija6i(nih -aktora*

81 da ! učini#a+ učinio viš! isti6 i#i istovrsni6 krivični6 d!#a1 To $na#i a ' sastav pro'!eno+ krivi#no+ je(a mo+' a '&' kako ista krivi#na je(atako i ra$(i#iti viovi i(i o6(i)i jeno+ krivi#no+ je(a* Dje(a s' ista ona kaa se raio je(ima i$ isto+ $akonsko+ opisa" on* kako $akon navoi istih $akonskih o6i(je!ja"npr. više pronevjera, prevara, krađa i sl. O istovrsnim krivi#nim je(ima '+(avnom serai kaa je '#ini(a) i$vr%io jeno kriv* je(o ' nje+ovim ra$(i#itim viovima i(io6(i)ima. osnovnom" kva(i-ikovanom i(i privi(e+ovanom" npr. obi#na krađa, sitnakrađe i teška krađa* To mo+' 6iti svr%ena i pok'%ana krivi#na je(a kao i ka!njive pripremne ranje isto+ kriv* je(a* :a postojanje istovrsnosti kriv* je(a nije ovo(jnoa je(a poti#' i$ iste $akonske +r'pe on* a s' 'prav(jena protiv isto+ $a%ti,eno+o6ra"  pa tako nema istovrsnosti odn. produženog krivi#nog djela ako je u#inilacu#inio djelo utaje, prevare, krađe i sl * Pro'!eno kriv* je(o nije mo+',e ni ko onihje(a ko kojih je $6o+ njihove priroe ova konstr'k)ija isk(j'#ena" kao što suubistva, silovanja ili razbojništva koja se #ine prema razli#itim licima, itd.

91 vr!"!nski kontinuit!t i#i "!5uso2na vr!"!nska ,ov!zanost svi6 učin!ni6d!#a1 Kaa ,e ovaj 's(ov 6iti isp'njen -akti#ko je pitanje* Vremenski interva( i$me&''#injenih je(a nije mo+',e 'naprije oreiti jer to $avisi o priroe je(a i na#ina i's(ova njihovo+ vr%enja* Ne $ahtijeva se a s' ranje 's(ijei(e jena i$a r'+e" a(iisto tako ne mo!e se raiti o preve(ikim ra$ma)ima koji 6i 'ka$iva(i a je '#ini(a) prekin'o #injenje je(a* Ti ra$ma)i nekaa mo+' 6iti i '!i ako je vr%enje je(ave$ano $a 's(ove koji postoje samo ' ore&enim vremenskim interva(ima npr. kod  poreske utaje, jer je rije# o djelu koje se može u#initi samo nekoliko puta ili #ak samo jednom u toku godine (što zavisi od poreskih propisa!.

:1 krivična d!#a koa u#az! u sastav ,rodu.!no* krivično* d!#a tr!2a da suvrš!na na isti i#i ,ri2#i.no s#ičan način*Konstr'k)ija pro'!eno+ krivi#no+ je(a ne,e postojati ako s' neka je(a i$vr%ena#injenjem a r'+a ne#injenjem*

;1 kod odr!5!ni6 krivični6 di!#a nu.no ! i ,ostoan! i tzv1 varia2i#ni6Caktora*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 64: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

@ Pris'stvo ovih e(emenata $a postojanje pro'!eno+ krivi#no+ je(a 'vijek nije neophono" a(i ako postoje i ovi op'nski pove$'j',i e(ementi" tim prije ,e postojati ova konstr'k)ija npr* prostorna pove$anost je(a on* o6ara premakojima s' je(a vr%ena (npr. krađe su vršene iz automobila na istom parkiralištu,iz kuća u istom naselju, ili obijanjem kioska u istom dijelu grada! " isti krajnji )i(ji$vr%enja je(a" kori%,enje iste pri(ike" it*

@ Me&'tim" neki o ovih e(emenata nekaa moraj' postojati a 6i se mo+(a primijeniti konstr'k)ija pro'!eno+ krivi#no+ je(a* Tako npr* isti ientiteto%te,eno+ mora postojati ko svih krivi#nih je(a protiv (i#nih o6ara" ok kor'+ih on nije o6ave$an" pa ,e ova konstr'k)ija postojati ako s' je(om kra&e" prevare it* o%te,ena ra$(i#ita -i$i#ka i(i pravna (i)a (npr. u#inilac koji je naru#iorobu od više preduzeća koju nije namjeravao platiti, ili u#inilac koji je izvršio provalu u radnje koje pripadaju razli#itim licima, i sl.!.

:a s'6jektivn' stran' konstr'k)ije pro'!eno+ krivi#no+ d!#a r!#!vantan ! sa"ou"iš#a- i#i tzv1 !dinstv!ni u"iš#a1

Za ,rodu.!no krivično d!#o s! izrič! kazna kao za !dno d!#o" i to.5 kada ,rodu.!no krivično d!#o čin! ista odnosno krivična d!#a isti6

zakonski6 o2i#!.a 5 ka$na se i$ri#e na osnov' pripisane ka$ne $a jeno o tih je(a"5 a ako s! radi o istovrsni" krivični" d!#i"a 5 s' ,e i$a6rati vrst' i mjer'

ka$ne $a najte!e o tih je(a*

U ,raktično" s"is#u- kod ,rodu.!no* krivično* d!#a- sv! ,o!dinačn!krivično,ravn! radn! *u2! svou ,ravnu sa"osta#nost i uk#a,au s! u !dinstv!nukri"ina#nu d!#atnost kao n!ni sastavni d!#ovi1 Tako nasta(a nova jeinstvena pravna)je(ina pravno se kva(i-ik'je po najte!oj ranji i po njoj i$ri#e jena ka$na* %pr. osumnji#eni je u#inio u produženju krivi#no djelo sitne krađe, obi#ne krađe i teškekrađe u određenom vremenskom intervalu i za sve te radnje sudi se istovremeno. )vdje su ispunjeni svi uslovi za postojanje produženog krivi#nog djela. +ve ove pojedina#neradnje moraju biti sadržane u optužnici i presudi, međutim, one će se pravnokvaliikovati kao jedno krivi#no djelo teške krađe i za to djelo će se izreći jedna kazna. %a ovaj na#in radnje koje predstavljaju krivi#no djelo krađe i sitne krađe uklopljene suu kriv. djelo teške krađe i time su izgubile svoju pravnu samostalnost. 

Ko krivi#nih je(a koja s' 'smjerena protiv neko+ (i#no+ o6ra #ovjeka" npr* !ivot"tje(esni inte+ritet" ostojanstvo (i#nosti i s(* ne mo!e se raiti o pro'!enom je('" ve, osti)aj' krivi#nih je(a i$ ra$(o+a %to svaka -i$i#ka oso6a '!iva samosta(n' i potp'n'krivi#nopravn' $a%tit'*  npr. ako u#inilac u određ. vremenskom intervalu dva ili više puta tjelesno povrijedi isto lice, radiće se o produženom kriv. djelu, međutim, ako su povrijeđena razli#ita lica, radiće seo sticaju kriv. djela.  

Kod ,rodu.!ni6 krivični6 d!#a zastar!#ost krivično* *on!na nastu,a  i$vr%enjem pos(enje ranje koja '(a$i ' sastav pro'!eno+ je(a* 8 s('#aj' a se nakon pres'&enjaotkrij' nove ranje" postoja(a 6i mo+',nost ponav(janja krivi#no+ post'pka* Ako se pak 'tok' s'&enja 'tvri a neke ranje i$ sastava pro'!eno+ je(a nis' oka$ane" one ,e se jenostavno isp'stiti i$ opisa* Dak(e" ne,e se onositi $a te ranje os(o6a&aj',a pres'akao ' s('#aj' sti)aja*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 65: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

OD'0$RAVAN0$ KAZN$ OSUJ$NO' %I>U

Član *,. K !Bi" Odmjeravanje kazne osu;enoj osobi&(4! 0ko se osuđenoj osobi sudi za krivi#no djelo u#injeno prije nego što je zapo#elaizdržavanje kazne po ranijoj osudi, ili za krivi#no djelo u#injeno za vrijeme izdržavanjakazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetni#kog zatvora, sud će izreći jedinstvenu kaznu za sva krivi#na djela primjenom odredaba #l. ?6. (+tjecaj kriv. djela!ovog zakona uzimajući ranije izre#enu kaznu kao već utvrđenu. Kazna ili dio kazne koju je osuđeni izdržao ura#unat će se u izre#enu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora.(5! a krivi#no djelo u#injeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog  zatvora ili kazne maloljetni#kog zatvora sud će u#initelju izreći kaznu neovisno od ranijeizre#ene kazne ako se primjenom odredaba #lana ?6. ovog zakona ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja, s obzirom na trajanje neizdržanog dijela ranije izre#ene kazne.(6! 'rema osuđenom koji za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog  zatvora ili kazne maloljetni#kog zatvora u#ini krivi#no djelo za koje zakon propisujenov#anu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, primijenit će se disciplinska mjera.

Ako s! sudi za krivično d!#o ko! ! učin!no ,ri! za,očinana izdr.avana kazn!,o ranio osudi- i#i za d!#o učin!no za vri!"! izdr.avana kazn!- izr!4i 4! s! !dinstv!na kazna ,o ,ravi#i"a o sti+au* Pri tome ,e se ' nov' jeinstven' ka$n''ra#'nati vrijeme proveeno ' pritvor' i io i$r!ane ka$ne po ranijoj pres'i*

Izuz!tno- ako s! radi o krivično" d!#u učin!no" za vri!"! izdr.avana kazn!-n!4! s! ,ostu,iti kao u s#učau sti+aa* 8 tom s('#aj' i$re,i ,e se ka$na $a novo je(oneovisno o ranije i$re#ene ka$ne" ako se primjenom sti)aja ne 6i mo+(a ostavriti svrhaka!njavanja" s o6$irom na trajanje nei$r!ano+ ije(a ranije i$re#ene ka$ne" (npr. licekoje je osuđeno zbog ubistva na 4? god. zatvora, u 46 godini se posvađa u zatvoru i ubije#ovjeka, onda se neovisno od ranije dosuđuje nova kazna zatvora!*

3r!"a osu5!no" koi za vri!"! izdr.avana kazn! zatvora učini kriv1 d!#o za ko!zakon ,ro,isu! novčanu kaznu i#i kaznu zatvora do 8 *odin!  5 primijenit ,e seis)ip(inska mjera*

 

URAČUNAVAN0$ 3RITVORA I RANI0$ KAZN$

Član *0. K !Bi"  5 -računavanje pritvora i ranije kazne&(4! Erijeme provedeno u pritvoru i svako lišenje slobode u vezi sa krivi#nim djelom,ura#unava se u izre#enu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora, kaznu maloljetni#kog  zatvora ili nov#anu kaznu.(5! Kazna zatvora koju je osuđenik izdržao ili nov#ana kazna koju je osuđenik platio za prekršaj ura#unava se u kaznu izre#enu za krivi#no djelo #ija obilježja obuhvaćaju iobilježja prekršaja.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 66: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

(6! 'ri svakom ura#unavanju izjedna#ava se dan pritvora, dan lišenja slobode, danmaloljetni#kog zatvora, dan zatvora, dan dugotrajnog zatvora i iznos od ?: KM.

Vri!"! ,rov!d!no u ,ritvoru  9pritvor je kao mjera o6e$6je&enja okriv(jeno+ 'krivi#nom post'pk';" kao i svako dru*o #iš!n! s#o2od! u v!zi sa krivični" d!#o"9npr* vrijeme (i%enja s(o6oe i $ar!avanja" vrijeme proveeno ' psihijatrijskoj 'stanovi 'koj' je '#ini(a) 'p',en na psihijatrijsko vje%ta#enje i 'op%te na pre+(eima '$ravstvenim 'stanovama i r*;" uračunavau s! u izr!č!nu kaznu" 6e$ o6$ira o kojoj seka$ni rai* 8ra#'navanje se jeino ne onosi na is)ip(inske ka$ne" jer se is)ip(inskaje(a po svojoj priroi ne mo+' i$jena#iti sa krivi#nim je(ima i prekr%ajima*

Pravi(o je a se svi viovi (i%enja s(o6oe i$jena#avaj' i ' i$re#en' ka$n' se'ra#'navaj' ' jenakom vremenskom trajanj'" a ' onos' na nov#an' ka$n' an (i%enja s(o6oe sei$jena#ava sa ?> KM*

Uračunavan! ,ritvora i kazn! izdr.an! u inoz!"stvu 9Č(an ?* :KP 20i1;Pritvor" (i%enje s(o6oe ' tok' post'pka i$r'#enja i ka$na koj' je '#inite(j i$r!ao po pres'i ino$emno+ s'a" 'ra#'nat ,e se ' ka$n' koj' i$rekne oma,i s' $a isto krivi#noje(o" a ako ka$ne nis' iste vrste 'ra#'navanje ,e se i$vr%iti po o)jeni s'a*

 

'0$R$ U3OZOR$N0A

'!r! u,ozor!na su7 sudska o,o"!na i us#ovna osuda* Č(an ?* K: 20i1

Svr6! "!ra u,ozor!na Č(an >* K: 20i1Svr6a sudsk! o,o"!n! ! @ a se krivi#no o+ovornom '#inite(j' 'p'ti 'po$orenje

ka se rai ostvarenja svrhe krivi#nopravnih sank)ija ne mora primijeniti ka!njavanje ika ono nije n'!no rai krivi#nopravne $a%tite*

Svr6a us#ovn! osud! ! @  a se '#inite(j' krivi#no+ je(a 'p'ti 'po$orenje '$ prijetnj' ka$nom kojim se omo+',ava ostvarenje svrhe krivi#nopravnih sank)ijai$ri)anjem ka$ne 6e$ nje$ina i$vr%enja ka i$vr%enje ka$ne nije prijeko potre6no raikrivi#nopravne $a%tite*

 

Sudska o,o"!na

Član ,7. K !Bi" +udska opomena(4! +udska opomena može se izreći za krivi#na djela s propisanom kaznom zatvora do jedne godine ili nov#anom kaznom koja su po#injena pod takvim olakšavajućimokolnostima koje ih #ine naro#ito lahkim i kad se, s obzirom na sve okolnosti koje se ti#uu#initelja, posebno njegova odnosa prema oštećeniku i naknadi štete prouzrokovane

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 67: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

krivi#nim djelom, steknu uslovi za postignuće svrhe krivi#nopravnih sankcija bezkažnjavanja.(5! +udska opomena može se izreći i za određeno kriv. djelo s propisanom kaznom zatvora do 6 godine, pod uslovima propisanim zakonom i kad se steknu ostali uslovi iz st.4. ovog #lana.(6! +udska opomena može se izreći i za krivi#na djela po#injena u stjecaju, ako se za svako od tih djela steknu uslovi iz st. 4. ili 5. ovog #lana.(7! 'ri odlu#ivanju hoće li izreći sudsku opomenu sud će, vodeći ra#una o svrsi sudskeopomene, posebno uzeti u obzir li#nost u#initelja, njegov raniji život, njegovo ponašanje poslije u#injenog krivi#nog djela, stepen krivi#ne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je krivi#no djelo u#injeno.(?! +udska se opomena ne može izreći vojnim osobama za krivi#na djela protiv oružanih snaga Gederacije.

+udska opomena je posebna sankcija #ija je svrha da se prema krivi#no odgovornomizvršiocu ne primjeni kazna za djelo manjeg zna#aja kada to nije nužno radi krivi#no$ pravne zaštite i kada se može o#ekivati da će samo upozorenje uticati na izvršioca da ne#ini kriv. djela.

8 #(an' >* K: 20i1 je propisana svr6a sudsk! o,o"!n! i to ! @ a se krivi#noo+ovornom '#inite(j' 'p'ti 'po$orenje ka se rai ostvarenja svrhe krivi#nopravnihsank)ija ne mora primijeniti ka!njavanje i ka ono nije n'!no rai krivi#nopravne $a%tite*

U ovo" č#anu  9#(an / K: 20i1;  su ,ro,isani us#ovi za izri+an! sudsk!o,o"!n!- *d! ! za izri+an! sudsk! o,o"!n! ,otr!2no istovr!"!no is,un!n! 9*ru,! us#ova1 /* Prva +r'pa 's(ova ti#e se"

5 najprije" apstraktne te!ine '#injeno+ krivi#no+ je(a i$ra!ene kro$$akonom propisan' ka$n' $a ore&eno krivi#no je(o" pa je propisano a s!sudska o,o"!na "o.! izr!4i za krivična d!#a s ,ro,isano" kazno" zatvorado 8 *odin! i#i novčano" kazno" 9ovaj 's(ov" s o6$irom na ore6' stava 4*ovo+ #(ana nema apso('tni karakter;

5 potom" konkretne te!ine '#injeno+ je(a i$ra!ene kro$ oko(nosti nje+ova po#injenja" stepen krivi#ne o+ovornosti '#inite(ja i te!in' pro'$rokovane pos(jei)e jer se previ&a a se '$ +ore neveeni 's(ov sudska o,o"!na "o.!izr!4i sa"o ako su ona ,očin!na ,od takvi" o#akšavau4i" oko#nosti"ako! i6 čin! naročito #aki"*

4* Dr'+a +r'pa 's(ova ti#e se (i#nosti '#inite(ja i ,ro+!n!  da s! svr6akrivično,ravni6 sank+ia "o.! ostvariti 2!z n!*ovo* ka.navana" +je $akoni$ri#ito ore&'je a ,e se uz!ti u o2zir odnos učinit!#a ,r!"a ošt!4!niku inaknadi št!t! ,rouzrokovan! krivični" d!#o"1 Rai se" ak(e" o oko(nostima p'tem kojih se mani-est'je stav '#inite(ja prema '#injenom krivi#nom je(' io%te,enik'" a na osnov' koje+ se mo!e onijeti i $ak(j'#ak o tome a (i je $aostvarenje svrhe krivi#nopravnih sank)ija n'!no ka!njavanja '#inite(ja* Me&'tim"o6ave$ivanje s'a a pri toj o)jeni '$me ' o6$ir onos '#inite(ja prema o%te,enik'9na primjer" i$vinjenje o%te,enom" pomirenje s o%te,enim" otk(anjanje pos(jei)aje(a; i naknai %tete i$ra!ava i stav $akonoav)a a se i pri i$ri)anj' s'skeopomene mora voiti ra#'na o potre6i $a%tite interesa o%te,eno+*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 68: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Kako 's(ov koji se onosi na $akonom propisan' ka$n' $a '#injeno krivi#no je(o nemaapso('tni karakter9/ +oina $atvora i(i nov#ana ka$na;" :akon previ&a a s! sudskao,o"!na "o.! izr!4i i za odr!5!no krivično d!#o s ,ro,isano" kazno" zatvora do: *odin!- a#i sa"o ,od us#ovi"a ,ro,isani" zakono"1 Ore6a" ak(e" sama $a se6e"ne prestav(ja osnov $a i$ri)anje s'ske opomene $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom$atvora o tri +oine ne+o ' stvari prestav(ja osnov $a $akonsko propisivanjemo+',nosti i$ri)anja s'ske opomene $a pojeina kriv* je(a s propisanom ka$nom$atvora o 7 +oine i to samo po ore&* 's(ovima* Me&'tim" i ' tom s('#aj'" '$ pose6ne's(ove postav(jene $akonom $a i$ri)anje s'ske opomene $a ore&eno krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora o 7 +oine" '#inite(j' takvo+ krivi#no+ je(a mo,i ,e sei$re,i s'ska opomena samo ka se stekn' i osta(i 's(ovi i$ stava /* ovo+ #(ana*

Stavom 7* ovo+ #(ana ,ro,isana ! "o*u4nost izri+ana sudsk! o,o"!n! i za krivičnad!#a učin!na u st!+au- a#i sa"o ako su s! za svako od krivični6 d!#a učin!ni6 ust!+au st!k#i us#ovi za izri+an! sudsk! o,o"!n!* Ne mo!e se" me&'tim" i$re,i s'skaopomena $a jeno je(o ka se $a r'+o je(o '#injeno ' sti)aj' i$ri#e ka$na*

Stavom <* ore&eno je a ! sud ,ri od#učivanu 6o4! #i izr!4i sudsku o,o"!nu du.an5 voditi računa o svrsi sudsk! o,o"!n! i5 ,os!2no uz!ti u o2zir

/* (i#nost '#inite(ja"4* nje+ov raniji !ivot"7* nje+ovo pona%anje pos(ije '#injeno+ krivi#no+ je(a"<* stepen krivi#ne o+ovornosti i?* r'+e oko(nosti po kojima je je(o '#injeno*

O('k' o i$ri)anj' s'ske opomene s' ,e mo,i onijeti samo ako o)jenom oko(nostisvih naveenih ' ovoj $akonskoj ore6i kao i svih r'+ih oko(nosti koje se poka!'re(evantnim ' konkretnom s('#aj' $ak(j'#i a se svrha krivi#nopravnih sank)ija mo!eostvariti 6e$ nje+ovo+ ka!njavanja samim 'po$orenjem i a i$vr%enje ka$ne nije n'!norai krivi#nopravne $a%tite*

Stavom ?* isk(j'#ena  ! "o*u4nost izri+ana sudsk! o,o"!n! voni" oso2a"a zakrivična d!#a ,rotiv oru.ani6 sna*a BiH1

 

Us#ovna osuda 

Član ,9. K !Bi" -slovna osuda&(4! 3slovnom osudom sud u#initelju krivi#nog djela utvrđuje kaznu i istovremenoodređuje da se ona neće izvršiti ako osuđeni za vrijeme koje odredi sud, a koje ne možebiti kraće od jedne niti duže od pet godina (vrijeme provjeravanja!, ne u#ini novokrivi#no djelo.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 69: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

(5! 'ri odlu#ivanju hoće li izreći uslovnu osudu sud će, vodeći ra#una o svrsi uslovneosude, posebno uzeti u obzir li#nost u#initelja, njegov raniji život, njegovo ponašanje poslije u#injenog krivi#nog djela, stepen krivi#ne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je krivi#no djelo u#injeno.(6! 3slovna osuda može se izreći kad je u#initelju utvrđena kazna zatvora do 5 godine ilinov#ana kazna.(7! a krivi#na djela za koja se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna,uslovna osuda se može izreći samo ako je kazna iz stava 6. ovog #lana utvrđenaublažavanjem zakonom propisane kazne.(?! 3slovna se osuda ne može izreći za krivi#na djela za koja se ni ublažavanjem kaznene može izreći kazna zatvora lakša od jedne godine.(D! 0ko je u#initelju utvrđena i kazna zatvora i nov#ana kazna, uslovna osuda može seizreći za obje kazne ili samo za kaznu zatvora.(B! +igurnosne mjere, izre#ene uz uslovnu osudu, izvršavaju se.

Us#ovna osuda ! mjera 'po$orenja koja se i$ri#e '#inite(j' krivi#no+ je(a kaa seosnovano mo!e o#ekivati a ,e se 'po$orenjem '$ prijetnj' ka$nom" koje sar!i 's(ovnaos'a" ak(e" 6e$ i$vr%enja ka$ne" mo,i ostvariti svrha krivi#nopravnih sank)ija*

8 tom smis('" 's(ovna os'a je $amjena $a ka$n'* Njome se 'p','je prijekor '#inite(j' $6o+ '#injeno+ krivi#no+ je(a i istovremeno on 'po$orava a ,e" ' s('#aj' a' vremen' provjeravanja '#ini novo krivi#no je(o i(i ne isp'ni r'+e o6ave$e nametn'te's(ovnom os'om" ka$na 'tvr&ena 's(ovnom os'om 6iti i$vr%ena*

Rai se o krivi#nopravnoj sank)iji koja nema represivni karakter kakav ima e-ektivnaka$na* Ona ne pora$'mijeva (i%enja i o+rani#enja (i#nih prava i s(o6oa svojstvena ka$nimaa i ona" a" prije sve+a" 's(ovna os'a sa $a%titnim na$orom" mo!e sar!avatio6ave$e $a os'&en' oso6' kojima se o+rani#ava njena s(o6oa o('#ivanja i je(ovanja 'nekim aspektima njeno+ (i#no+ !ivota" a(i se ni taa ne rai o o+rani#enjima koja s' p(ote!nji $a retri6')ijom ne+o o mjerama #iji je )i(j otk(anjanje i(i '6(a!avanje #ini(a)a kojimo+' ovesti o ponovno+ '#injenja kriv* je(a*

Dak(e" svr6a us#ovn! osud! 9#(an >* K: 20i1; ! ?  a se '#inite(j' kriv* je(a 'p'ti'po$orenje '$ prijetnj' ka$nom kojim se omo+',ava ostvarenje svrhe krivi#nopravnihsank)ija i$ri)anjem ka$ne 6e$ nje$ina i$vr%enja ka i$vr%enje ka$ne nije prijeko potre6norai krivi#nopravne $a%tite*

8 ovom #(an' 9#(an 4* K: 20i1; sar!ane s' ore6e koje 're&'j' str'kt'r' 's(ovneos'e" tj* njene 6itne e(emente" 's(ove $a njeno i$ri)anje #ime se ore&'je po(je primjeneove krivi#nopravne sank)ije kao i 'tje)aj 's(ovne os'e na e-ektivnost mjera si+'rnostii$re#enih '$ 's(ovn' os''*

Us#ovno" osudo" sud učinit!#u krivično* d!#a utvr5u! kaznu i istovr!"!noodr!5u! da s! ona n!4! izvršiti ako osu5!ni za vri!"! ko! odr!di sud- a ko! n!"o.! 2iti kra4! od !dn! niti du.! od ,!t *odina (vri!"! ,rov!ravana)- n! učininovo krivično d!#o1

Dak(e" s' '#inite(j' krivi#no+ je(a 's(ovnom os'om 'tvr&'je ka$n' i istoo6noore&'je a se ona ne,e i$vr%iti ako os'&eni ' vremen' provjeravanja koje orei s'" akoje ne mo!e 6iti kra,e o / +oine ni '!e o ? +oina" ne '#ini novo krivi#no je(o*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 70: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Prema tome" svaka us#ovna osuda s! sastoi od 9 2itna- n!o,6odna !#!"!nta7/* utvr5!n! kazn! 9$atvora i(i nov#ane ka$ne;" #ijim se i$vr%enjem '#inite(j' prijeti

'ko(iko ne isp'ni osnovnu obavezu koj' $a '#inite(ja sar!i svaka 's(ovna os'a @ a' rok' provjeravanja ne '#ini novo krivi#no je(o" i

4* roka ,rov!ravana" koje+a s' ore&'je 'n'tar $akonom propisano+ op%te+roka provjeravanja*

Osim naveene osnovne o6ave$e $a '#inite(ja" koj' sar!i svaka 's(ovna os'a" s'mo!e" ' 's(ovnoj os'i mo!e nametn'ti '#inite(j' i neke r'+e o6ave$e 9a os'&eni vratiimovinsk' korist pri6av(jen' krivi#nim je(om" a naknai %tet' koj' je pri#iniokrivi#nim je(om" i(i a isp'ni r'+e o6ave$e previ&ene krivi#nim $akonoavstvom '2eera)iji; i oreiti a ,e se 'tvr&ena ka$na i$vr%iti i ako '#inite(j ' ostav(jenom rok' nei$vr%i i te r'+e o6ave$e* Me&'tim" nametanje '#inite(j' tih r'+ih o6ave$a" prestav(jasamo mo+',nost $a s' i one nis' o6ave$ni e(emenat svake 's(ovne os'e* npr. kod krivi#nog djela izbjegavanja izdržavanja, izvršiocu se uz uslovnu osudu mogu izrećiuslovi da u određenom roku isplati zaostale obroke alimentacije i da ubuduće redovno plaća izdržavanje.

Prema na%em $akon'" 's(ovna os'a ' pravi(' ne pora$'mijeva stav(janje '#inite(ja po na$or pose6ne str'#ne oso6e" niti ore&ivanje vrste i mjere ka$ne o(a!e $aevent'a(no kasnije ponovno i$vo&enje '#inite(ja pre s' ' s('#aj' neisp'njenja postav(jenih o6ave$a i $ak(j'#ka a reso)ija(i$a)ija '#inite(ja na s(o6oi nije mo+',a" kao%to je to s('#aj ' pro6a)ionom sistem'*

Po%to ih $akon i$ri#ito ne ore&'je" sud ! ,ri odr!5ivanu vrst! i "!r! kazn! koa4! učinit!#u 2iti utvr5!na us#ovno" osudo" du.an uz!ti u o2zir sv! oko#nosti ko!inač! utiču da kazna 2ud! "ana i#i v!4a" %to $na#i a u o2zir uz!ti naročito.

/* stepen krivi#ne o+ovornosti"4* po6'e i$ kojih je je(o '#injeno"7* ja#in' '+ro!avanja i(i povree $a%ti,eno+ o6ra"<* oko(nosti po kojima je je(o '#injeno"?* raniji !ivot '#inite(ja"* nje+ove oso6ne pri(ike i* nje+ovo r!anje nakon '#injeno+ krivi#no+ je(a" kao i* r'+e oko(nosti koje se onose na oso6' '#inite(ja" a"* ' s('#aj' kaa se 's(ovnom os'om '#inite(j' 'tvr&'je nov#ana ka$na" i imovno

stanje '#inite(ja" onosno visin' nje+ove p(ate" nje+ove r'+e prihoe" nje+ov'imovin' i nje+ove poroi#ne o6ave$e*

Ka$na 'tvr&ena 's(ovnom os'om" po svojoj vrsti i mjeri tre6a o+ovarati ka$ni koj' 6is' i$rekao '#inite(j' krivi#no+ je(a a m' nije i$rekao 's(ovn' os''*

Pri(ikom i$ri)anja 's(ovne os'e s' ore&'je trajanje vremena provjeravanja s tima ono ne mo!e 6iti kra,e o jene +oine niti '!e o pet +oina*5 Vrijeme provjeravanja se ra#'na o ana pravomo,nosti pres'e*5 Ono se ' praksi naj#e%,e ore&'je na p'ne +oine" a(i $akon ne isk(j'#'je

mo+',nost ore&ivanja vremena provjeravanja i na p'ne mjese)e*5 8 pravi('" '!ina vremena provjeravanja 6i tre6a(a 6iti sra$mjerna visini 'tvr&ene

ka$ne" a(i se pri nje+ovom ore&ivanj' mora voiti ra#'na i o stepen' vjerovatno,e

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 71: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

a ,e '#inite(j ponovo '#initi krivi#no je(o* Gto je ta vjerovatno,a ve,a i vrijeme provjeravanja koje s' ore&'je pri(ikom i$ri)anja 's(ovne os'e 6i tre6a(o 6iti '!e*

3ri od#učivanu 6o4! #i izr!4i us#ovnu osudu sud 4!- vod!4i računa o svrsi us#ovn!osud!- ,os!2no uz!ti u o2zir7/* #ičnost učinit!#a  5 kako $akon ne ore&'je koje s' to oko(nosti

re(evantne $a o)jen' (i#nosti '#inio)a on* $a o('k' o i$ri)anj' 's(ovne os'e" prio)jeni (i#nosti '#inio)a 6i tre6a(o imati ' vi' po6'e i$ kojih je je(o '#injeno"nje+ove (i#ne" poroi#ne i so)ija(ne pri(ike" nje+ov onos prema '#injenom je(' i prema so)ija(nim i pravnim normama 'op,e*

4* n!*ov ranii .ivot 5 $akon" ak(e" o6ave$'je s' a t' oko(nost '$me 'o6$ir" a(i ne isk(j'#'je mo+',nost i$ri)anja 's(ovne os'e ranije os'&ivanom'#inite(j' krivi#no+ je(a" 'ko(iko o)jenom osta(ih oko(nosti koje se onose na (i#nost'#inio)a i '#injeno je(o $ak(j'#i a se i 's(ovnom os'om mo!e ostvariti svrhakrivi#nopravnih sank)ija i svrha ka!njavanja*

7* n!*ovo ,onašan! ,os#i! učin!no* krivično* d!#a 5 ' prvom re'oko(nosti koje 'ka$'j' na nje+ov' spremnost a otk(oni pos(jei)e je(a*

<* st!,!n krivičn! od*ovornosti i?* dru*! oko#nosti ,od koi"a ! krivično d!#o učin!no  @ kao %to s'

vrijeme" mjesto" na#in i srestvo i$vr%enja" onos prema !rtvi i r*" a koje '#injenomje(' aj' te!i i(i (ak%i vi*

To $na#i a o('k' o i$ri)anj' 's(ovne os'e s' mo!e onijeti samo ako" '$ po$itivn' pro+no$' o 6'',em pona%anj' '#inite(ja o koje je o%ao o)jenom oko(nosti koje seonose na (i#nost '#inio)a" nje+ov raniji !ivot i nje+ovo pona%anje pos(ije '#injeno+ kriv*je(a" $ak(j'#i a ,e se 's(ovnom os'om mo,i ostvariti svrha krivi#nopravnih sank)ija'op,e i svrha ka!njavanja" ak(e" a ,e se i$re#enom 's(ovnom os'om mo,i ostvariti i+enera(* i spe)ija(na preven)ija kriv* je(a" kao i ako o)jenom oko(nosti koje se onose nastepen kriv* o+ovornosti '#inite(ja i oko(nosti po kojima je je(o '#injeno" $ak(j'#i ai$vr%enje ka$ne nije n'!no rai krivi#nopravne $a%tite*

97; Us#ovna osuda "o.! izr!4i ako ! učinit!#u utvr5!na kazna zatvora do 9 *odin!i#i novčana kazna1 Mjeroavna je ak(e s'ski 'tvr&ena ka$na" a ne $akonom propisanaka$na $a '#injeno krivi#no je(o* 8tvr&ena ka$na $atvora o 4 +oine mo!e se onositina jeno je(o i(i na vi%e krivi#nih je(a '#injenih ' stje)aj'* Me&'tim" nije mo+',e kosti)aja kriv* je(a $a pojeina je(a i$re,i 's(ovn' os''" a $a r'+a ka$n' $atvora*

Ore6e st* <* i ?* sar!e a(ja o+rani#enja ' i$ri)anj' 's(ovne os'e koja s' ' ve$i sate!inom '#injeno+ krivi#no+ je(a*

Izri+an! us#ovn! osud! za krivična d!#a za koa s! "o.! izr!4i kazna zatvora odd!s!t *odina i#i t!.a kazna- zakon us#ov#ava ti"! da ! kazna do 9 *odin! zatvora i#inovčana kazna 9i$ stava 7*; utvr5!na u2#a.avan!" zakono" ,ro,isan! kazn!1 Po(a$i se o to+a a s' krivi#na je(a $a koje se mo!e i$re,i ka$na $atvora o /> +oinai(i te!a ka$na veoma te%ka krivi#na je(a i a i$ri)anje 's(ovne os'e $a takva krivi#naje(a tre6a o+rani#iti samo na s('#ajeve ' kojima je 'tvr&eno postojanje oko(nosti kojeop'%taj' i opravavaj' primjen' orea6a o '6(a!avanj' ka$ne*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 72: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Us#ovna s! osuda n! "o.! izr!4i za krivična d!#a za koa s! ni u2#a.avan!" kazn!n! "o.! izr!4i kazna zatvora #akša od 8 *odin!1S o6$irom na $akonska pravi(a o +rani)ama '6(a!avanja ka$ne" to $na#i a se 's(ovnaos'a ne mo!e i$re,i $a kriv* je(a $a koja je kao najmanja mjera ka$ne propisana ka$na$atvora o 7 i(i vi%e +oina* Me&'tim" ovo $akonsko o+rani#enje $a i$ri)anje 's(ovneos'e nema apso('tan karakter" jer 6i se 's(ovna os'a mo+(a i$re,i i $a krivi#na je(a sa propisanom najmanjom mjerom ka$ne o 7 i(i vi%e +oine ako ' konkretnom s('#aj' postoje oko(nosti $a koje $akon ve!e mo+',nost os(o6o&enja o ka$ne" jer je taa s'ov(a%ten i a '#inite(j' ka$n' '6(a!i 6e$ o+rani#enja $a '6(a!avanje ka$ne*

Ako ! učinit!#u utvr5!na i kazna zatvora i novčana kazna- us#ovna osuda "o.! s!izr!4i za o2! kazn! i#i sa"o za kaznu zatvora1Dak(e" ako je '#inite(j' 'tvr&ena i ka$na $atvora i nov#ana ka$na" 's(ovna os'a mo!ei$re,i $a o6je ka$ne i(i samo $a ka$n' $atvora* O6rn'to" nije mo+',e i$re,i 's(ovn'os'' samo $a nov#an' ka$n'* Ore6a pr'!a mo+',nost a se i$ri)anjem nov#aneka$ne koja se i$vr%ava" '$ 's(ovn' os'' kojom je 'tvr&ena ka$na $atvora" poja#aejstvo 's(ovne os'e kaa je to neophono $a ostvarenje krivi#nopravne $a%tite* Ako je'#inite(j' i$re#ena 's(ovna os'a s 'tvr&enom ka$nom $atvora" a 'jeno i 6e$'s(ovnanov#ana ka$na" vrijeme %to +a je proveo ' pritvor' 'ra#'nava se ' nov#an' ka$n'*

Si*urnosn! "!r!- izr!č!n! uz us#ovnu osudu- izvršavau s!18$ 's(ovn' os'' '#inite(j' se mo+' i$re,i sve mjere si+'rnosti previ&ene ' $akon' ito. o6ave$no psihijatrijsko (ije#enje 9na s(o6oi;" o6ave$no (ije#enje o ovisnosti" $a6ranavr%enje po$iva" je(atnosti i(i '!nosti" $a6rana 'prav(janja motornim vo$i(om"o'$imanje premeta*

O3OZIV US%OVN$ OSUD$Raz#ozi za o,oziv us#ovn! osud!7

/; $6o+ novo+ krivi#no+ je(a"4; $6o+ ranije '#injeno+ krivi#no+ je(a"7; $6o+ neisp'njenja i$re#enih o6ave$a

81 O,oziv us#ovn! osud! z2o* novo* krivično* d!#a Č(an <* K: 20i18s(ovna os'a se mo!e opo$vati ako je os'&eni tokom vremena provjeravanja i$vr%ionovo krivi#no je(o" a ' $avisnosti o ka$ne $a novo krivi#no je(o" ovisi a (i je.a) Opo$iv 's(ovne os'e je o6ave$an 5 ako os'&eni tokom vremena

 provjeravanja '#ini jeno i(i vi%e krivi#nih je(a $a koja je i$re#ena ka$na $atvora4 +oine i(i te!a ka$na*

b) Opo$iv 's(ovne os'e je -ak'(tativan 5 ako os'&eni ' vrijeme provjeravanja '#ini jeno i(i vi%e krivi#nih je(a $a koja je i$re#ena ka$na $atvora' trajanj' kra,em o 4 +oine i(i nov#ana ka$na* 8 ovom s('#aj'" s' ,e" nakon%to o)ijeni sve oko(nosti koje se onose na '#injena krivi#na je(a i '#inite(ja" a pose6no sronost '#injenih krivi#nih je(a" njihov $na#aj i po6'e i$ kojih s''#injena" o('#iti ho,e (i opo$vati 's(ovn' os''* Pri tome je s' ve$an $a6ranom

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 73: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

i$ri)anja 's(ovne os'e ako '#inite(j' $a krivi#na je(a 'tvr&ena ' 's(ovnoj os'ii $a nova kriv* je(a tre6a i$re,i ka$n' $atvora ' trajanj' '!em o 4 +o*

91 O,oziv us#ovn! osud! z2o* rani! učin!no* krivično* d!#a 9Č(an ?* K: 20i1;Opo$iv 's(ovne os'e i$ ovo+ ra$(o+a je" ak(e" -ak'(tativan" +je je previ&eno a ,es' opo$vati 's(ovn' os'' ako pos(ije nje$ino+ i$ri)anja 'tvri a je os'&eni '#iniokrivi#no je(o prije ne+o %to je 's(ovno os'&en i ako o)ijeni a ne 6i 6i(o osnova $ai$ri)anje 's(ovne os'e a se $na(o $a to krivi#no je(o1 

:1 O,oziv us#ovn! osud! z2o* n!is,un!na izr!č!ni6 o2av!za 9Č(an * K: 20i1;Opo$iv 's(ovne os'e i$ ovo+ ra$(o+a je" ak(e" -ak'(tativan" +je je previ&eno a ,es' opo$vati 's(ovn' os'' i i$re,i i$vr%enje i$re#ene ka$ne ako os'&eni tokomore&eno+ vremena provjeravanja ne isp'ni i$re#en' o6ave$' ' s('#ajevima ka jemo+ao isp'niti t' o6ave$'*8 s('#aj' nemo+',nosti isp'njenja i$re#ene o6ave$e s' mo!e.a; pro'!iti rok $a isp'njenje te o6ave$e i(i 6; je $amijeniti r'+om o+ovaraj',om o6ave$om" i(i); mo!e os'&eno+ os(o6oiti isp'njenja i$re#ene o6ave$e*

Osi" u s#učau kad ! o,oziv us#ovn! osud! o2av!zan 9ka os'&eni tokom vremena provjeravanja '#ini jeno i(i vi%e kriv* je(a $a koja je i$re#ena ka$na $atvora 4 +o* i(ite!a ka$na;- kod svi6 osta#i6 nav!d!ni6 raz#o*a o,oziv us#ovn! osud! Caku#tativan- t1nakon što o+!ni raz#o*! za o,oziv- sud "o.! a#i i n! "ora o,ozvati us#ovnu osudu-,a75 ako o,ozov! us#ovnu osudu @ s' ,e primjenom orea6a $a stje)aj krivi#nih

je(a* 9i$ #(ana ?<; ovo+ $akona i$re,i jeinstven' ka$n' i $a ranije #injeno i $a novokrivi#no je(o '$imaj',i ka$n' i$ opo$vane 's(ovne os'e kao 'tvr&en'*

5 ako n! o,ozov! us#ovnu osudu 5 s' mo!e $a novo krivi#no je(o i$re,i 's(ovn'os'' i(i ka$n'* Ako s' o)ijeni a i $a novo krivi#no je(o tre6a i$re,i 's(ovn'os''" 'tvrit ,e jeinstven' ka$n' i $a ranije '#injeno i $a novo krivi#no je(o primjenom orea6a $a sti)aj krivi#nih je(a i oreit ,e novo vrijeme provjeravanjakoje ne mo!e 6iti kra,e o / niti '!e o ? +oina" ra#'naj',i o ana pravosna!nostii nove pres'e* Os'&enom kojem $a novo krivi#no je(o 6'e i$re#enaka$na $atvora" vrijeme proveeno na i$r!avanj' ove ka$ne ne 'ra#'nava se 'vrijeme provjeravanja 'tvr&eno 's(ovnom os'om $a ranije krivi#no je(o*

Rokovi za o,oziv us#ovn! osud! 9Č(an * K: 20i1;8s(ovna os'a se mo!e opo$vati tokom vremena provjeravanja*Ako os'&eni tokom vremena provjeravanja '#ini krivi#no je(o koje pov(a#i opo$iv

's(ovne os'e" a to je pres'om 'tvr&eno tek pos(ije isteka vremena provjeravanja"'s(ovna os'a mo!e se opo$vati najkasnije ' rok' o jene +oine o ana protekavremena provjeravanja*

Ako os'&eni ' ore&enome rok' ne isp'ni koj' o6ave$' 9i$ #(* 7* 5 a os'&eni vratiimovinsk' korist pri6av(jen' kriv* je(om" a naknai %tet' koj' je pri#inio kriv* je(om"i(i a isp'ni r* o6ave$e previ&ene kriv*$akonoavstvom ' 20i1;" s' mo!e 's(ovn'os'' opo$vati najkasnije ' rok' o / +oine o ana proteka vremena provjeravanja ioreiti a se i$vr%i ka$na 'tvr&ena ' 's(ovnoj os'i*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 74: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

US%OVNA OSUDA SA ZAŠTITNI' NADZORO' Č(an *K: 20i1

To je jena vrsta 's(ovne os'e kojom se '#ini(a) stav(ja po $a%titni na$or ako" so6$irom na oko(nosti '#injenja krivi#no+ je(a" (i#nost '#inite(ja" nje+ov raniji !ivot i pona%anje pos(ije '#injeno+ krivi#no+ je(a smatra a ,e se '$ ore&ivanje $a%titno+na$ora svrha 's(ovne os'e i r'%tveno pri(a+o&avanje os'&enika 6o(je ostvariti*

i(j je a se primjenom $a%titno+ na$ora 6o(je ostvari svrha 's(ovne os'e i 6o(jer'%tveno pri(a+o&avanje os'&eno+*

:a%titni na$or o6'hvata. mjere pomo,i" 6ri+e" na$ora i $a%tite" a mo!e trajati o mjese)i o 4 +oine*

Sar!aj $a%titno+ na$ora 5 :a%titni na$or mo!e o6'hva,ati ove o6ave$e.a; (ije#enje ' o+ovaraj',oj $ravstvenoj 'stanovi3 6; '$r!avanje o 'potre6e a(koho(nih pi,a i(i opojnih ro+a3); posje,ivanje ore&enih psihijatrijskih" psiho(o%kih i r'+ih savjetova(i%ta i post'panje po njihovim savjetima3; osposo6(javanje $a ore&eno $animanje3e; prihva,anje $apos(enja koje o+ovara str'#noj spremi i sposo6nostima '#inite(ja3-; raspo(a+anje p(a,om i r'+im prihoima i(i imovinom na primjeren na#in i ' sk(a' sa 6ra#nim i o6ite(jskim o6ave$ama*S' ' pres'i mo!e oreiti jen' i(i vi%e o6ave$a $a%titno+ na$ora*Ako se os'&eni ne prir!ava ovih mjera s' +a mo!e opomen'ti" a mo!e i 'kin'ti's(ovn' os''*

 

'0$R$ B$ZB0$DNOSTI (SI&URNOSTI)

Mjere 6e$6jenosti s' pose6ne krivi#ne sank)ije*Svrha si+'rnosnih mjera je 5 a se njihovom primjenom otk(one stanja i(i 's(ovi koji

mo+' 'ti)ati a '#ini(a) '6'',e ponovno '#ini krivi#na je(a*S' '#inio)' mo!e i$re,i jen' i(i vi%e mjera 6e$6jenosti" ako $a to postoje 's(ovi propisani $akonom*

Vrste mjera 6e$6jenosti koje propis'je $akon s'./* o6ave$no psihijatrijsko (ije#enje 9na s(o6oi;34* o6ave$no (ije#enje o ovisnosti37* $a6rana vr%enje po$iva" je(atnosti i(i '!nosti3<* $a6rana 'prav(janja motornim vo$i(om3?* o'$imanje premeta*

8) O2av!zno ,si6iatrisko #i!č!n!

Kao mjera 6e$6jenosti se i$ri#e 5 '#inite(j' krivi#no+ je(a koji je krivi#no je(o '#inio' stanj' 6itno smanjene 'ra#'n(jivosti i(i smanjene 'ra#'n(jivosti ako postoji opasnost a 6i '$ro)i takvo+a stanja mo+(i i '6'',e je(ovati na '#inite(ja a '#ini novo krivi#noje(o*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 75: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Si+'rnosna mjera o6ave$no+ psihijatrijsko+ (ije#enja traje ok ne prestan' ra$(o$i $6o+kojih je i$re#ena" a(i naj'!e o isteka i$r!avanja ka$ne $atvora i(i i$vr%enja raa $aop,e o6ro na s(o6oi i(i isteka vremena provjeravanja '$ 's(ovn' os''*

8$ isp'njenje naveenih 's(ova" ova mjera 6e$6jenosti se mo!e i$vr%iti.a; '$ i$r!avanje ka$ne $atvora i(i 6; '$ ra $a op,e o6ro na s(o6oi i(i); '$ 's(ovn' os''*Kao ' s('#aj' i$ #(ana <<* 9Ra $a op,e o6ro na s(o6oi; stav ?* ovo+ $akona"

i$vr%enje ka$ne $atvora mo!e se oreiti '#inite(j' krivi#no+ je(a koji se tokomi$vr%avanja raa $a op,e o6ro na s(o6oi kao $amjeni $a ka$n' $atvora ne povr+neo6ave$nom psihijatrijskom (ije#enj'*

O6ave$no psihijatrijsko (ije#enje se mo!e nastaviti i$van mei)inske 'stanove nakon%to je os'&eni 's(ovno otp'%ten* Ako os'&eni ne nastavi (ije#enje" 's(ovni otp'st ,e seopo$vati*

Prema '#inite(j' krivi#no+ je(a koji se ne povr+ne psihijatrijskom (ije#enj' tokomvremena provjeravanja ore&eno+ ' 's(ovnoj os'i" mo!e se post'piti prema ore6i#(ana * 9Opo$iv 's(ovne os'e $6o+ neisp'njenja i$re#enih o6ave$a; ovo+ $akona*

9) O2av!zno #i!č!n! od ovisnosti

Kao mjera 6e$6jenosti mo!e se i$re,i 5 '#inite(j' koji je krivi#no je(o '#inio poo('#'j',im je(ovanjem ovisnosti o a(koho(a i(i opojnih ro+a ako postoji opasnost a,e $6o+ te ovisnosti i '6'',e '#initi krivi#na je(a*Mjera o6ave$no+ (ije#enja o ovisnosti mo!e se i$re,i '$ ist' krivi#nopravn' sank)ij'" 'istom trajanj' i na isti na#in kako je $akonom propisano $a o6ave$no psihijatrijsko(ije#enje*

Kao ' s('#aj' i$ #(ana <<* 9Ra $a op,e o6ro na s(o6oi; stav ?* K: 20i1" i$vr%enjeka$ne $atvora mo!e se oreiti '#inite(j' krivi#no+ je(a koji se tokom i$vr%avanja raa$a op,e o6ro na s(o6oi kao $amjeni $a ka$n' $atvora ne povr+ne o6ave$nom (ije#enj'o ovisnosti*

Po 's(ovima i$ #(ana <* 9O6ve$no psihijatrijsko (ije#enje; stav 4* K: 20i1"o6ave$no (ije#enje o ovisnosti se mo!e nastaviti i$van mei)inske 'stanove nakon %to jeos'&eni 's(ovno otp'%ten* Ako os'&eni ne nastavi (ije#enje" 's(ovni otp'st ,e se opo$vati*

Prema '#inite(j' krivi#no+ je(a koji se ne povr+ne (ije#enj' o ovisnosti tokomvremena provjeravanja ore&eno+ ' 's(ovnoj os'i" mo!e se post'piti prema ore6i#(ana ?* 9Opo$iv 's(ovne os'e $6o+ neisp'njenja i$re#enih o6ave$a; ovo+ $akona*

:) Za2rana vrš!n! ,oziva- d!#atnosti i#i du.nosti

Kao mjera 6e$6jenosti mo!e se i$re,i 5 '#inite(j' koji je '#inio krivi#no je(o ' ve$i saimovinom koja m' je 6i(a povjerena i(i kojoj je imao prist'p $ahva(j'j',i svom po$iv'"aktivnosti i(i -'nk)iji ako postoji opasnost a 6i takvo vr%enje mo+(o poti)ajno je(ovatia '#ini novo krivi#no je(o $(o'potre6om svo+ po$iva" aktivnosti i(i -'nk)ije ' ve$i saimovinom koja m' je povjerena i(i kojoj ima prist'p*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 76: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ova mjera se mo!e i$re,i ' trajanj' 5 koje ne mo!e 6iti kra,e o / niti '!e o /> +oina"ra#'naj',i o ana pravosna!nosti o('ke" s tim a se vrijeme proveeno na i$r!avanj'ka$ne $atvora ne 'ra#'nava ' vrijeme trajanja ove si+'rnosne mjere*

Kao ' s('#aj' i$ #(ana <<* 9Ra $a op,e o6ro na s(o6oi; stav ?* ovo+ $akona"i$vr%enje ka$ne $atvora mo!e se oreiti '#inite(j' krivi#no+ je(a koji tokom i$vr%avanjaraa $a op,e o6ro na s(o6oi kao $amjeni $a ka$n' $atvora prekr%i $a6ran' vr%enja po$iva"aktivnosti i(i -'nk)ije*

Prema '#inite(j' krivi#no+ je(a koji prekr%i $a6ran' vr%enja po$iva"aktivnosti i(i-'nk)ije tokom vremena provjeravanja ore&eno+ ' 's(ovnoj os'i" mo!e se post'piti prema ore6i #(ana * 9Opo$iv 's(ovne os'e $6o+ neisp'njenja i$re#enih o6ave$a;ovo+ $akona*

;) Za2rana u,rav#ana "otorni" vozi#o"

Kao mjera 6e$6jenosti mo!e se i$re,i 5 '#inite(j' krivi#no+ je(a protiv si+'rnosti prometa kaa postoji opasnost a ,e 'prav(jaj',i motornim vo$i(om ponovno '#inititakvo krivi#no je(o*:a6rana 'prav(janja motornim vo$i(om mo!e se onositi samo na ore&en' vrst' i(i nasve vrste motornih vo$i(a*

Ova mjera se mo!e i$re,i ' trajanj' 5 koje ne mo!e 6iti kra,e o 7 mjese)a ni '!e o ?+oina ra#'naj',i o pravosna!nosti s'ske o('ke" s tim a se vrijeme i$vr%enja ka$ne$atvora ne 'ra#'nava ' vrijeme trajanja ove mjere*

Prema '#inite(j' krivi#no+ je(a kojem je $a6ranjeno 'prav(janje motornim vo$i(om '$$amjen' $a ka$n' $atvora i(i 's(ovn' os''" ako ne post'pi po toj $a6rani" primijenit ,ese ore6e #(ana <<* 9Ra $a op,e o6ro na s(o6oi; stav ?* i #(ana * 9Opo$iv 's(ovneos'e $6o+ neisp'njenja ore&enih o6ave$a; stav ?* ovo+ $akona*

<) Oduzi"an! ,r!d"!ta

Premeti koji s' 'potre6(jeni i(i s' 6i(i namijenjeni $a '#injenje krivi#no+ je(a i(i koji s'nasta(i '#injenjem krivi#no+ je(a o'$et ,e se"5 ka postoji opasnost a ,e 6iti ponovo 'potrije6(jeni $a '#injenje krivi#no+ je(a

i(i5 ka se rai $a%tite op,e si+'rnosti i(i5 i$ ra$(o+a mora(a (i%enje #ini prijeko potre6nim" ako s' v(asni%tvo '#inite(ja*

Premeti se mo+' o'$eti i ako nis' v(asni%tvo '#inite(ja 5 ka to $ahtijevaj' interesiop,e si+'rnosti i ra$(o$i mora(a" a(i se time ne ira ' prava tre,ih oso6a na nakna' %teteo '#inite(ja*

8 s('#ajevima ka to $ahtijevaj' interesi op,e si+'rnosti i ra$(o$i mora(a" $akonom semo!e propisati o6ave$no o'$imanje premeta*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 77: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3RAVI%A O OD&O0NI' 3R$3ORUKA'A- O OD&O0NI' '0$RA'A IO KA/N0AVAN0U 'A%O%0$TNIKA

 *i= za razliku od, npr. 8=, 0ustrije ili %jema#ke, nema poseban zakon kojim sereguliše krivi#nopravni položaj maloljetnih u#initelja krivi#nih djela. Međutim, u skladu sa dosadašnjom zakonodavnom praksom, K G*i= u posebnoj glavi sadrži odredbe oodgojnim preporukama, odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika kojima seustanovljava poseban krivi#nopravni režim koji se primjenjuje na maloljetne u#initeljekriv. djela. /e odredbe sadrže određena odstupanja od opštih pravila o kažnjavanjuu#initelja kriv. djela kojima se osigurava da dobrobit maloljetnih u#initelja kriv. djelabude osnov i cilj krivi#nopravne reakcije prema njima i da ta reakcija bude u skladu ne samo sa težinom i okolnostima u#injenog krivi#nog djela nego i sa li#nim svojstvima teli#nim, porodi#nim i socijalnim prilikama maloljetnog u#initelja kriv. djela.

Kada su u ,itanu "a#o#!tni izvršio+i krivični6 d!#a- ,r!"a ni"a s! "o*u,ri"!niti78) Od*on! (vas,itn!) ,r!,oruk!9) Krivičn! sank+i! ,r!"a "a#o#!tni+i"a ? *d! s,adau7

a) od*on! (vas,itn!) "!r!" 2) si*urnosn! (2!z2!dnosn!) "!r!" +) kazna "a#o#!tničko* zatvora 5 mo!e se i$re,i samo i$'$etno starijem

ma(o(jetnik'*

 

81 Od*on! ,r!,oruk!

O+ojne prepor'ke s' novina ' na%em krivi#nom $akonoavstv'* Radi s! onastoani"a da s! u odnosu na odr!5!na d!#ikv!ntna ,onašana "a#o#!tnika da,r!dnost vansudski" o2#i+i"a ,r!v!n+i!1  Dak(e" primjena o+ojnih mjera jea(ternativa krivi#nom +onjenj'" jer je to -akti#ki vans'sko rje%avanje nasta(o+ kon-(ikta*

Svr6a od*oni6 ,r!,oruka e7 9Č(an /* K: 20i1;a) a se ne pokre,e krivi#ni post'pak prema ma(o(jetnom '#inite(j' krivi#no+ je(a3

ib) a se primjenom o+ojnih prepor'ka 'ti#e na ma(o(jetnika a '6'',e ne '#ini

krivi#na je(a*

Us#ovi ,ri"!n! od*oni6 ,r!,oruka7 9Č(an >* K: 20i1;5 Prema ma(o(jetnom '#inite(j' krivi#no+ je(a mo+' se primijeniti

o+ojne prepor'ke $a krivi#na je(a s propisanom nov#anom ka$nom i(i ka$nom$atvora o 7 +oine*

5 O+ojne prepor'ke prema ma(o(jetnik' mo!e primijenitina(e!ni t'!i(a) i(i s' $a ma(o(jetnike*

5 8s(ovi s' primjene o+ojnih prepor'ka./* ma(o(jetnikovo pri$nanje krivi#no+ je(a i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 78: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

4* nje+ova i$ra!ena spremnost $a pomirenjem s o%te,enim*

Vrst! od*oni6 ,r!,oruka su7 9Č(an 4* K: 20i1;5 primjenj'je ov(a%teni t'!i(a).

/; (i#no i$vinjenje o%te,enom34; naknaa %tete o%te,enom37; reovno poha&anje %ko(e3<; posje,ivanje o+ojnih" o6ra$ovnih" psiho(o%kih i r'+ih savjetova(i%ta

5 primjenj'je s'ija $a ma(o(jetnike.?; ra ' korist h'manitarne or+ani$a)ije i(i (oka(ne $ajeni)e3; prihvatanje o+ovaraj',e+ $apos(enja3; smje%taj ' r'+' poroi)'" om i(i 'stanov'3; (ije#enje ' o+ovaraj',oj $ravstvenoj 'stanovi3

*Iz2or od*oni6 ,r!,oruka7 9Č(an 7* K: 20i1;Pri i$6or' o+ojnih prepor'ka ov(a%teni t'!i(a) i(i s'ija $a ma(o(jetnike ,e '$et ' o6$ir sve'k'pne interese ma(o(jetnika i o%te,enika* Pritom ,e pose6no voiti ra#'na a se primijenjenim o+ojnim prepor'kama ne ovee ' pitanje reovno %ko(ovanjema(o(jetnika i(i nje+ov ra*Iz2or i ,ri"!na od*oni6 ,r!,oruka izvršava s! u saradni s rodit!#i"a i#istarat!#i"a "a#o#!tnika i or*ani"a so+ia#no* starana*

Od*on! ,r!,oruk! "o*u traati nadu.! 8 *odinu1O+ojne se prepor'ke mo+' tokom njihovo+ i$vr%avanja $amijeniti r'+om i(i 'kin'ti*

 

91 Krivičn! sank+i! ,r!"a "a#o#!tni+i"a 9Č(an <* K: 20i1;

'a#o#!tno" s! učinit!#u krivično* d!#a "o*u izr!4ia) od*on! (vas,itn!) "!r!" 2) si*urnosn! (2!z2!dnosn!) "!r!" +) kazna "a#o#!tničko* zatvora 5 mo!e se i$re,i samo i$'$etno starijem

ma(o(jetnik'*5 '#a5!" "a#o#!tniku 9koji je ' vrijeme '#injenja kriv* je(a navr%io /<" a nije navr%io/ +oina !ivota; 5 mo+' se i$re,i samo o+ojne 9vaspitne; mjere*5 Stari!" "a#o#!tniku 9koji je ' vrijeme '#injenja kriv* je(a navr%io /" a nije navr%io/ +oina !ivota; 5 o+ojne se mjere mo+' i$re,i po 's(ovima propisanim ovim$akonom" a i$'$etno m' se mo!e i$re,i ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora*Ma(o(jetnik' se mo+' i$re,i si+'rnosne mjere po 's(ovima propisanima ovim $akonom*Ma(o(jetnik' se ne mo+' i$re,i s'ska opomena ni 's(ovna os'a*

Svr6! od*oni6 "!ra i kazn! "a#o#!tničko* zatvora 9Č(an ?* K: 20i1;5 Svrha o+ojnih 9vaspitnih; mjera i ka$ne ma(o(jetni#ko+ $atvora je a se

 pr'!anjem $a%tite i pomo,i ma(o(jetnim '#inio)ima krivi#nih je(a" na$orom nanjima" njihovim str'#nim osposo6(javanjem i ra$vijanjem njihove oso6neo+ovornosti osi+'ra njihov o+oj" preo+oj i pravi(an ra$voj*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 79: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 8$ to" svrha ka$ne ma(o(jetni#ko+ $atvora je pose6an 'tje)aj na ma(o(jetno+'#inio)a a '6'',e ne '#ini krivi#na je(a" kao i na r'+e ma(o(jetnike a ne '#inekrivi#na je(a*

 

91a1 Od*on! (vas,itn!) "!ra

Vrst! od*oni6 (vas,itni6) "!ra 9Č(an * K: 20i1;Od*on! (vas,itn!) "!r! se ije(e ' 7 +r'pe781 is)ip(inske mjere91 mjere poja#ano+ na$ora:1 $avoske mjere

Dis+i,#insk! "!r!Dis)ip(inske mjere se i$ri#' ma(o(jetnom '#inite(j' kriv* je(a kojem nije potre6no i$re,itrajnije mjere o+oja i preo+oja" naro#ito ako je '#inio kriv* je(o i$ nepromi%(jenosti i(i(ahkomis(enosti* T' spaaj'.a) s'ski 'kor i2) 'p',ivanje ' is)ip(nski )entar $a ma(o(jetnike 9Č(an * K: 20i1;

5 Ov' mjer' s' ,e i$re,i ka 5 je potre6no a se o+ovaraj',imkratkotrajnim mjerama 'ti#e na oso6nost i pona%anje ma(o(jetno+ '#inite(jakrivi#no+ je(a*

5 Ma(o(jetnika kome je i$re#ena ova mjera s' mo!e 'p'titi 'is)ip(inski )entar.a; na ore&eni 6roj sati tokom ana 6(a+ana" a(i najvi%e < '$astopna ana

 6(a+ana3 6; na ore&eni 6roj sati tokom ana" a(i naj'!e ' trajanj' o / mjese)a3); na neprekini 6oravak tokom ore&eno+ 6roja ana" a(i ne '!e o 4> ana*

5 Pri i$ri)anj' ove mjere" s' ,e voiti ra#'na a $6o+ njeno+i$vr%enja ma(o(jetnik ne i$ostane s reovite %ko(ske nastave i(i pos(a*

5 8 is)ip(inskom se )entr' ma(o(jetnik mo!e $apos(iti nakorisnim raovima koji o+ovaraj' nje+ovim +oinama !ivota" 'ko(iko on i(inje+ov starate(j na to pristan'*

5 Pri i$ri)anj' ove mjere" s' mo!e i$re,i i o+ojn' mjer' poja#ano+ na$ora na(e!no+ tije(a so)ija(ne $a%tite koja se i$vr%ava po i$vr%enj'o+ojne mjere 'p',ivanja ' is)ip(inski )entar $a ma(o(jetnike*

'!r! ,oačano* nadzoraMjere poja#ano+ na$ora i$ri#' se 5 ma(o(jetnom '#inite(j' krivi#no+ je(a kojem tre6ai$re,i trajnije mjere o+oja" preo+oja i(i (ije#enja '$ o+ovaraj',i na$or" a nije potre6no nje+ovo potp'no ovajanje i$ otaa%nje sreine*T' spaaj'.a) mjere poja#ano+ na$ora o strane roite(ja" 'svojio)a i(i starao)a 9Č(an >* K:

20i1;Ov' mjer' s' ,e i$re,i ako 5 s' roite(ji" 'svojite(j i(i starate(j prop'sti(i

na$or na ma(o(jetnikom iako s' ' mo+',nosti o6av(jati na$or*Pri i$ri)anj' ove mjere" s' mo!e.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 80: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

a; roite(j'" 'svojite(j' i(i starate(j' ati potre6ne 'p'te i na(o!iti imore&ene '!nosti ' po+(e' mjera koje tre6a pre'$eti rai o+ojama(o(jetnika" nje+ovo+ (ije#enja i rai otk(anjanje %tetnih 'ti)aja*

 6; oreiti a na(e!ni or+an so)ija(no+ staranja provjerava njeno i$vr%avanjei 'ka$'je pomo, roite(j'" 'svojite(j' i(i starate(j'* S' ,e naknano o('#iti o prestank' takvo+ provjeravanja" s tim a ono ne mo!e trajati manje o jeneni '!e o tri +oine*

b)  poja#an na$or ' r'+oj poroi)i 9Č(an /* K: 20i1;Ov' mjer' s' ,e i$re,i ako 5 roite(ji" 'svojite(j i(i starate(j nis' '

mo+',nosti a ma(o(jetnika poja#ano na$ir' i(i ako se o njih takav na$or nemo!e opravano o#ekivati*

I$vr%enje ove o+ojne mjere o6'stavit ,e se.a; ka roite(ji" 'svojite(j i(i starate(j stekn' mo+',nost a

ma(o(jetnika poja#ano na$ir'" 6; ka prema re$'(tat' o+oja prestane potre6a $a

 poja#anim na$orom*Pri i$ri)anj' ove o+ojne mjere s' ,e oreiti a 5 $a vrijeme

njeno+ trajanja na(e!ni o+ran so)ija(ne $a%tite provjerava njeno i$vr%avanje i'ka$'je potre6n' pomo, poroi)i ' kojoj je ma(o(jetnik smje%ten*

c)  poja#an na$or o strane na(e!no+ or+ana so)ija(ne $a%tite 9Č(an 4* K: 20i1;Ov' mjer' s' ,e i$re,i ako 5 roite(ji" 'svojite(j i(i starate(j nis'

' mo+',nosti poja#ano na$irati ma(o(jetnika" a ne postoje ni 's(ovi $a i$ri)anjeo+ojne mjere poja#ano+ na$ora ' r'+oj poroi)i*

S' ,e naknano o('#iti o prestank' ove mjere" s tim a njenotrajanje ne mo!e 6iti kra,e o / ni '!e o 7 +oine*

:a vrijeme trajanja ove mjere ma(o(jetnik i a(je !ivi sroite(jima" 'svojite(jem i(i starate(jem" a poja#ani na$or na njim vr%i ov(a%tenaoso6a na(e!no+ or+ana so)ija(ne $a%tite" koja se 6rine o %ko(ovanj' ma(o(jetnika"nje+ovom $apos(enj'" ovajanj' i$ sreine koja na nje+a %tetno 'ti#e" potre6nom(ije#enj' i sre&ivanj' pri(ika ' kojima !ivi*

Zavodsk! "!r!:avoske mjere i$ri#' se 5 ma(o(jetnom '#inite(j' krivi#no+ je(a kojem tre6a i$re,itrajnije mjere o+oja" preo+oja i(i (ije#enja '$ nje+ovo potp'no ovajanje i$ otaa%njesreine*:avoske mjere ne mo+' trajati '!e o ? +oina*T' spaaj'.a) 'p',ivanje ' vaspitn' 'stanov' 9Č(an <* K: 20i1;

Ov' mjer' s' ,e i$re,i ako 5 na ma(o(jetnikom tre6a osi+'ratii$vr%enje sta(no+ na$ora str'#nih o+ojite(ja ' 'stanovi $a o+oj ma(o(jetnika*

8 o+ojnoj 'stanovi ma(o(jetnik ostaje najmanje mjese)i anajvi%e 7 +oine*

Pri i$ri)anj' ove mjere s' ne,e oreiti njeno trajanje" ve, ,e otome naknano o('#iti 9#(an * O6'stava i$vr%enja i i$mjena o('ke o o+ojnimmjerama" stav 4* ovo+ $akona;*

2) 'p',ivanje ' vaspitno5popravni om 9Č(an ?* K: 20i1;

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 81: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ov' mjer' s' ,e i$re,i ako 5 prema ma(o(jetnik' tre6a primijeniti poja#ane mjere preo+oja*

Pri o('#ivanj' ho,e (i i$re,i ov' mjer'" s' ,e pose6no '$eti 'o6$ir/; te!in' i priro' '#injeno+ krivi#no+ je(a i4; oko(nost jes' (i m' ranije 6i(e i$re#ene o+ojne mjere i(i ka$na ma(o(jetni#ko+

$atvora*8 o+ojno5popravnom om' ma(o(jetnik ostaje najmanje / a najvi%e ?

+oina*Pri i$ri)anj' ove mjere" s' ne,e oreiti njeno trajanje" ve, ,e o tome

naknano o('#iti 9#(an * O6'stava i$vr%enja i i$mjena o('ke o o+ojnimmjerama" stav 4* ovo+ $akona;*

+) 'p',ivanje ' r'+' 'stanov' $a osposo6(javanje 9Č(an * K: 20i1;Ov' mjer' s' mo!e i$re,i ma(o(jetnik' ometenom ' psihi#kom

i(i -i$i#kom ra$voj'" 'mjesto o+ojne mjere 'p',ivanja ' o+ojn' 'stanov' i(io+ojne mjere 'p',ivanja ' o+ojno5popravni om*

Ma(o(jetnik ostaje ' 'stanovi $a osposo6(javanje sve ok 5 je to potre6no rai nje+ovo+ (ije#enja i(i osposo6(javanja" a ka ma(o(jetnik postane p'no(jetan" ponovo ,e se ispitati potre6a nje+ova a(jnje+ $ar!avanja ' toj'stanovi*

Iz2or od*on! "!r! 9Č(an * K: 20i1;Pri i$6or' o+ojne mjere s' ,e '$eti ' o6$ir./* +oine !ivota ma(o(jetnika"4* stepen nje+ovo+ '%evno+ ra$voja"7* nje+ova psihi#ka svojstva"<* nje+ove sk(onosti"?* po6'e i$ kojih je je(o '#inio"* otaa%nji o+oj"* srein' i pri(ike ' kojima je !ivio"* te!in' krivi#no+ je(a"* te je (i m' ranije 6i(a i$re#ena o+ojna mjera i(i ka$na i/>* sve r'+e oko(nosti koje mo+' 6iti o 'ti)aja na i$ri)anje o+ojne mjere*

8 post'pk' protiv ma(o(jetnika o6ave$no je 'k(j'#en or+an starate(jstva '$ #ij' str'#n' pomo, s' ore&'je najaekvatnij' mjer' ' svakom konkretnom s('#aj'*

O2ustava izvrš!na i iz"!na od#uk! o od*oni" "!ra"a 9Č(an * K: 20I1;

Ka se pos(ije ono%enja o('ke kojom je i$re#ena o+ojna mjera poja#ano+ na$orai(i $avoska o+ojna mjera pojave oko(nosti kojih nije 6i(o ' vrijeme ono%enja o('ke i(ise $a njih nije $na(o" a one 6i 6i(e o 'ti)aja na ono%enje o('ke" i$vr%enje i$re#enemjere mo!e se o6'staviti i(i se i$re#ena mjera mo!e $amijeniti r'+om o+ojnom mjerom poja#ano+ na$ora i(i $avoskom o+ojnom mjerom*

8$ s('#ajeve i$ stava /* ovo+ #(ana" 'ko(iko $a pojeine mjere nije %to r'+o propisano" o+ojna mjera poja#ano+ na$ora i(i $avoska o+ojna mjera mo!e se" s

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 82: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

o6$irom na posti+n'ti 'spjeh o+oja" o6'staviti o i$vr%enja" a mo!e se i $amijenitir'+om takvom mjerom kojom ,e se 6o(je posti,i svrha o+ojnih mjera*

O6'stav(janje o i$vr%enja $avoske o+ojne mjere i(i $amjenjivanje $avoskeo+ojne mjere r'+om takvom mjerom i$vr%it ,e se '$ s(jee,a o+rani#enja.a; o+ojna mjera 'p',ivanja ' o+ojn' 'stanov' ne mo!e se o6'staviti

o i$vr%enja prije isteka roka o mjese)i" a o isteka ovo+ roka mo!e se $amijenitisamo o+ojnim mjerama 'p',ivanja ' o+ojno5popravni om i(i 'p',ivanja ' r'+''stanov' $a osposo6(javanje3

 6; o+ojna mjera 'p',ivanja ' o+ojno5popravni om ne mo!e seo6'staviti o i$vr%enja prije isteka roka o / +oine" a o isteka ovo+ roka mo!e se$amijeniti samo o+ojnim mjerama 'p',ivanja ' o+ojn' 'stanov' i(i 'p',ivanja 'r'+' 'stanov' $a osposo6(javanje*I$'$etno" o+ojna mjera 'p',ivanja ' o+ojn' 'stanov' i(i o+ojna mjera 'p',ivanja

' o+ojno5popravni om mo!e se o6'staviti o i$vr%enja i(i $amijeniti r'+om mjerom i prije isteka rokova 9i$ stava 7* ta#ke a* i 6* ovo+ #(ana; ako pose6ne oko(nosti koje seonose na oso6' ma(o(jetnika o#ito poka$'j' a je posti+n'ta svrha tih mjera*

3onovno od#učivan! o od*oni" "!ra"a 9Č(an * K: 20I1;

Ako je o pravosna!nosti o('ke kojom je i$re#ena o+ojna mjera poja#ano+ na$orai(i $avoska o+ojna mjera protek(o vi%e o / +oine" a i$vr%enje nije $apo#eto" s' ,e ponovno o('#iti o potre6i i$vr%enja i$re#ene mjere* Pri tome s' mo!e o('#iti a seranije i$re#ena mjera i$vr%i" ne i$vr%i i(i a se $amijeni nekom r'+om mjerom*

O+ojna mjera 'p',ivanja ' is)ip(inski )entar $a ma(o(jetnike ne,e se i$vr%iti ako je protek(o vi%e o mjese)i o pravosna!nosti o('ke kojom je ova mjera i$re#ena" a njenoi$vr%enje nije $apo#eto*

 '/0%0 %0 +'/3& Kad i pod kojim uvjetima se mora odlu#ivati o odgojnim mjerama, radi promjeneokolnosti ako je od pravomoćnosti odluke o upućivanje u odgojni centar a proteklo D mjeseci, neće seizvršiti, nema svrhe. Kod poja#anog nadzora ili zavodske mjere kad protekne 4 godina ponovno će se odlu#ivati o potrebiizvršavanja ili da se zamijeni nekom drugom.

 

9121 Ka.navan! starii6 "a#o#!tnika

Kazniti s! "o.! sa"o starii "a#o#!tnik " i to po 's(ovima. 9Č(an * K: 20i1;/* a je '#inio je(o $a koje je propisana ka$na $atvora te!a o ? +oina" i4* a $6o+ te%kih pos(jei)a je(a i visoko+ stepena krivi#ne o+ovornosti ne 6i 6i(o

opravano i$ri)anje vaspitnih mjera*

Kazna "a#o#!tničko* zatvora 9Č(an />>* K: 20i1;5 Ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora ne mo!e 6iti kra,a o / ni '!a o />

+oina" a i$ri#e se na p'ne +oine i(i na po(a +oine*5 Pri omjeravanj' ka$ne starijem ma(o(jetnik' $a krivi#no je(o s' ne

mo!e i$re,i ka$n' ma(o(jetni#ko+ $atvora ' trajanj' '!em o ka$ne $atvora propisane $a to krivi#no je(o" a(i s' nije ve$an $a najmanj' propisan' mjer' teka$ne*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 83: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Od"!ravan! kazn! "a#o#!tničko* zatvora 9Č(an />/* K: 20i1;Pri omjeravanj' ka$ne ma(o(jetni#ko+ $atvora starijem ma(o(jetnik'" s' ,e '$eti ' o6$ir sve oko(nosti koje 'ti#' a ka$na 6'e manja i(i ve,a 9#(an <* Op,a pravi(a $aomjeravanje ka$ne;" imaj',i pose6no ' vi'.

/* stepen psihi#ko+ ra$voja ma(o(jetnika i4* vrijeme potre6no $a nje+ov preo+oj i7* vrijeme potre6no $a nje+ovo str'#no osposo6(javanje*

Izri+an! od*oni6 "!ra i kazn! "a#o#!tničko* zatvora za krivična d!#a u st!+au9Č(an />4*;:a krivi#na je(a ' stje)aj' s' i$ri#e ma(o(jetnik' samo jen' o+ojn' mjer' i(i samoka$n' ma(o(jetni#ko+ $atvora ka postoje $akonski 's(ovi $a i$ri)anje te ka$ne i ka s'o)ijeni a je tre6a i$re,i* S' ,e post'piti isto i ka pos(ije i$re#ene o+ojne mjere" i(ika$ne ma(o(jetni#ko+ $atvora 'tvri a je ma(o(jetnik prije i(i pos(ije njihovo+ i$ri)anja'#inio kriv* je(o*

Zastar!#ost izvrš!na kazn! "a#o#!tničko* zatvora 9Č(an />7*;Ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora ne,e se i$vr%iti ka o ana pravosna!nosti pres'e kojom je ka$na i$re#ena protekne.a; /> +oina 5 ako je i$re#ena ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora preko ? +oina3 6; ? +oina 5 ako je i$re#ena ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora preko 7 +oine3); 7 +oine 5 ako je i$re#ena ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora o 7 +oine*

'a#o#!tni izvršio+i "o*u s! us#ovno ot,ustiti sa izdr.avana kazn! nakon i$r!ane/7 ka$ne" a(i ne prije isteka / +oine* :a vrijeme trajanja 's(ovno+ otp'sta" s' mo!eoreiti mjer' poja#ano+ na$ora o strane or+ana so)ija(ne $a%tite*'a#o#!tnički zatvor izdr.ava s! ' pose6nim 'stanovama i(i ' ovojenim ije(ovimaka$neno5popravnih 'stanova* Dok ne navr%i / +oina" i$r!ava se ' pose6nim ka$neno popravnim 'stanovama" a o / 547 +oine i$r!avaj' ' pose6nim oje(jenjima ka$neno5 popravnih 'stanova $a oras(e" a(i sa njima ne smij' o(a$iti ' kontakt*

Izri+an! krivično,ravni6 sank+ia ,uno#!tni" oso2a"a za krivična d!#a koa suučini#a kao "a#o#!tni+i 9Č(an /><*;

P'no(jetnoj oso6i koja je navr%i(a 4/ +oin' !ivota ne mo!e se s'iti $a krivi#no je(okoje je '#ini(a kao m(a&i ma(o(jetnik*

Ako p'no(jetna oso6a ' vrijeme s'&enja nije navr%i(a 4/ +oin' !ivota mo!e joj ses'iti samo $a krivi#na je(a s propisanom ka$nom $atvora te!om o ? +oina* Takvojoso6i s' mo!e i$re,i samo o+ovaraj',' $avosk' o+ojn' mjer'" s tim a ,e pri o)jeniho,e (i i$re,i ov' mjer' s' '$eti ' o6$ir sve oko(nosti s('#aja" a naro#ito te!in''#injeno+ krivi#no+ je(a" vrijeme koje je protek(o o nje+ovo+ 'o#injenja" pona%anje'#inite(ja i svrh' te o+ojne mjere*

P'no(jetnoj oso6i mo!e se $a krivi#no je(o koje je '#ini(a kao stariji ma(o(jetnik i$re,i o+ovaraj',a $avoska o+ojna mjera" a po 's(ovima i$ #(ana />>* 9Ka$na

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 84: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ma(o(jetni#ko+ $atvora; ovo+ $akona i ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora* Pri o)jeni ho,e (i ikoj' ,e o ovih sank)ija i$re,i" s' ,e '$eti ' o6$ir sve oko(nosti s('#aja" a naro#itote!in' '#injeno+ kriv*je(a" vrijeme koje je protek(o o '#injenja" pona%anje '#inite(ja" tesvrh' koj' tre6a posti,i sank)ijama*

I$'$etno o ore6e stava 7* ovo+ #(ana" p'no(jetnoj oso6i koja je ' vrijeme s'&enjanavr%i(a 4/ +oin' !ivota s' mo!e 'mjesto ka$ne ma(o(jetni#ko+ $atvora i$re,i ka$n'$atvora i(i 'vjetn' os''* Ka$na $atvora i$re#ena ' ovom s('#aj' ima ' po+(e'reha6i(ita)ije" 6risanja os'e i pravnih pos(jei)a os'e isti pravni '#inak kao i ka$nama(o(jetni#ko+ $atvora*

Izri+an! od*oni6 "!ra "#a5i" ,uno#!tni" oso2a"a 9Č(an />?*;8#inite(j' koji je kao p'no(jetan '#inio krivi#no je(o" a ' vrijeme s'&enja nije

navr%io 4/ +oin' !ivota" s' mo!e i$re,i o+ovaraj',' $avosk' o+ojn' mjer' ako se"s o6$irom na nje+ov' (i#nost i oko(nosti po kojima je krivi#no je(o '#inio" mo!eo#ekivati a ,e se i o+ojnom mjerom posti,i svrha koja 6i se osmaterijai(a i$ri)anjemka$ne*

M(a&oj p'no(jetnoj oso6i kojoj je i$re#ena o+ojna mjera s' mo!e" po 'vjetima propisanima ovim $akonom" i$re,i sve si+'rnosne mjere propisane ovim $akonom" osimsi+'rnosne mjere $a6rane vr%enja po$iva" aktivnosti i(i -'nk)ije*

I$re#ena o+ojna mjera mo!e trajati naj'!e ok '#inite(j ne navr%i 47 +oine !ivota*

Učinak kazn! na od*on! "!r! 9Č(an />*;Ako $a vrijeme trajanja o+ojne mjere s' i$rekne starijem ma(o(jetnik' ka$n'

ma(o(jetni#ko+ $atvora" o+ojna mjera prestaje ka ma(o(jetnik $apo#ne i$r!avanje teka$ne*

Ako $a vrijeme trajanja o+ojne mjere s' i$rekne p'no(jetnoj oso6i ka$n'ma(o(jetni#ko+ $atvora i(i ka$n' $atvora najmanje / +o*" o+ojna mjera prestaje ka taoso6a $apo#ne i$r!avanje ka$ne*

Ako $a vrijeme trajanja o+ojne mjere s' i$rekne p'no(jetnoj oso6i ka$n' $atvora 'trajanj' kra,em o jene +oine" s' ,e ' pres'i o('#iti ho,e (i se po i$r!anoj ka$ninastaviti i$vr%enje i$re#ene o+ojne mjere i(i ,e se ta mjera 'kin'ti*

Učinak od*oni6 "!ra i kazn! "a#o#!tničko* zatvora 9Č(an />*;O+ojne mjere i ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora ne pos(je'j' pravnim pos(jei)ama

os'e koje se sastoje ' $a6rani sti)anja ore&enih prava i$ #(*//* 9Vrste pravnih pos(jei)a os'e; st* 4*

 Na oso6e koje i$r!avaj' o+ojn' mjer' 'p',ivanja ' o+ojno5popravni om i(ika$n' ma(o(jetni#ko+ $atvora primjenj'j' se ore6e #(ana //4* 9Ra os'&enih oso6a;ovo+ $akona*

$vid!n+ia o izr!č!ni" od*oni" "!ra"a 9Č(an />*;Evien)ij' o i$re#enim o+ojnim mjerama voe na(e!ni or+ani so)ija(ne $a%tite na

osnov' propisa koje onosi or+an na(e!an $a pos(ove so)ija(ne $a%tite ' 2eera)iji*Poa)i o i$re#enim o+ojnim mjerama mo+' se ati samo s''" t'!ite(jstv'"

or+anima 'n'tra%njih pos(ova i or+anima so)ija(ne $a%tite ' ve$i sa krivi#nim post'pkomkoji se voi protiv oso6a kojima s' i$re#ene o+ojne mjere*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 85: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

91+1 Izri+an! si*urnosni6 "!ra "a#o#!tniku 9Č(an />*;

Ma(o(jetnom '#inite(j' krivi#no+ je(a kojem je i$re#ena o+ojna mjera i(i ka$nama(o(jetni#ko+ $atvora mo+' se" po 'vjetima propisanim $akonom" i$re,i si+'rnosnemjere i$ #(ana /* 9Vrste si+'rnosnih mjera; ta#ke a;" 6; i e; ovo+ $akona*

Si+'rnosna mjera o6ave$no+ (ije#enja o ovisnosti ne mo!e se i$re,i '$ is)ip(insk'mjer'*

8mjesto si+'rnosne mjere o6ave$no+ psihijatrijsko+ (ije#enja mo!e se i$re,i o+ojnamjera 'p',ivanja ' r'+' 'stanov' $a osposo6(javanje ako se ' toj 'stanovi mo!eosi+'rati (ije#enje i time posti,i svrha te si+'rnosne mjere i si+'rnosna mjera o'$imanja premeta*

O3$ ODR$DB$ O IZVRŠ$N0U KRIVIČNO3RAVNIH SANK>I0A

Izvrš!n! kazn! zatvora Č(an //>*9/; Ka$na $atvora i ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora i$vr%avaj' se ' $atvorenim" po('otvorenim i(i otvorenim 'stanovama $a i$r!avanje ka$ne*94; Ka$na '+otrajno+ $atvora i$vr%ava se ' $atvorenim 'stanovama $a i$r!avanjeka$ne*

&rani+! izvrš!na kazni Č(an ///*Oso6a prema kojoj se i$vr%ava ka$na (i%ava se prava i(i se ona o+rani#ava ' pravima 'sk(a' sa $akonom samo ' +rani)ama prijeko potre6nim a 6i se ostvari(a svrha pojeinih ka$ni*

Rad osu5!ni6 oso2a Č(an //4*9/; Oso6a os'&ena na ka$n' $atvora" ka$n' '+otrajno+ $atvora i(i ka$n' ma(o(jetni#ko+$atvora" koja je sposo6na $a ra" mo!e raiti 'ko(iko ona na to pristane*94; Ako os'&ena oso6a tra!i i(i pristane na ra" ra ,e joj se omo+',iti*97; Ra os'&ene oso6e tre6a 6iti koristan i 'sk(a&en sa savremenim na#inom vr%enja istevrste raa na s(o6oi" prema str'#nim i r'+im sposo6nostima os'&eno+*

Izvrš!n! kazn! "a#o#!tničko* zatvora Č(an //7*9/; Prema starijem ma(o(jetnik'" ok ne navr%i / +oina !ivota" ka$na ma(o(jetni#ko+$atvora i$vr%ava se ' pose6nim krivi#no5popravnim 'stanovama $a ma(o(jetnike* Premaoso6i koja je navr%i(a / +oina !ivota" a(i nije navr%i(a 47 +oine !ivota 9m(a&a p'no(jetna oso6a; ka$na ma(o(jetni#ko+ $atvora se i$vr%ava ' pose6nim 'stanovama $am(a&e p'no(jetne oso6e i(i ' pose6nom oje(jenj' 'stanove ' kojoj se ka$na i$vr%ava prema p'no(jetnim oso6ama" pri #em' se osi+'rava a m(a&e p'no(jetne oso6e ne o&' 'kontakt sa starijim $atvoreni)ima* Prema oso6i koja je navr%i(a 47 +oine !ivota prijekraja i$r!avanja ka$ne ostatak ka$ne se i$vr%ava ' krivi#no5popravnoj 'stanovi $aoras(e*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 86: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

94; Prema m(a&oj p'no(jetnoj oso6i ka$na se mo!e i$vr%avati ' krivi#no5popravnoj'stanovi $a ma(o(jetnike sve ok je to potre6no rai $avr%etka njeno+ %ko(ovanja i(istr'#no+ osposo6(javanja* Me&'tim" prema m(a&oj se p'no(jetnoj oso6i ka$na ne mo!e ni' kojem s('#aj' i$vr%avati ' krivi#no5popravnoj 'stanovi $a ma(o(jetnike" ako 6i to 6i(ona koji na#in 6i(o %tetno $a ma(o(jetne oso6e prema kojima se i$vr%ava ka$nama(o(jetni#ko+ $atvora ' toj 'stanovi*97; I$6or pos(a $a os'&eno+ ma(o(jetnika vr%i se prema nje+ovim sposo6nostima isk(onostima $a ore&en' vrst' pos(a" rai str'#no+ osposo6(javanja" a premamo+',nostima koje postoje ' krivi#no5popravnoj 'stanovi $a ma(o(jetnike* M(a&oj p'no(jetnoj oso6i ,e se tako&er omo+',iti o6ra$ovanje i str'#no osposo6(javanje" 6e$o6$ira na to i$vr%ava (i se ka$na ' pose6nim 'stanovama i(i ' pose6nim oje(jenjimakrivi#no5popravnih 'stanova $a oras(e oso6e*9<; Rano vrijeme os'&eno+ ma(o(jetnika ore&'je se tako a m' se omo+',i %ko(ovanjei str'#no osposo6(javanje i a m' ostane ovo(jno vremena $a -i$i#ki o+oj i ra$ono'*9?; Os'&eni ma(o(jetnik mo!e 6iti 'vjetno otp'%ten s i$r!avanja ka$ne ako je i$r!aotre,in' ka$ne" a(i ne prije ne+o %to je proveo jen' +oin' ' krivi#no5popravnoj 'stanovi*:a vrijeme 'vjetno+ otp'sta s' mo!e oreiti o+ojn' mjer' poja#ano+ na$orana(e!no+ tije(a so)ija(ne $a%tite* :a opo$iv 'vjetno+ otp'sta primjenj'j' se ore6e#(ana <* 9Opo$iv 'vjetno+ otp'sta; ovo+ $akona*9; Ma(o(jetni os'&enik" osim ' i$'$etnim oko(nostima" ima pravo or!avati kontakte sasvojom o6ite(ji p'tem pisama i posjeta*

ODUZI'AN0$ I'OVINSK$ DOBITI 

Osnova oduzi"ana i"ovinsk! koristi ,ri2av#!n! krivični" d!#o" Č(an //<* K:20i15 Osnov o'$imanja imovinske koristi sar!an je ' $akonskoj ore6i a niko ne

mo!e $ar!ati imovinsk' korist pri6av(jen' i$vr%enjem krivi#no+ je(a*5 Korist pri6av(jen' i$vr%enjem krivi#no+ je(a o'$et ,e se s'skom o('kom

kojom je 'tvr&eno a je krivi#no je(o '#injeno po 's(ovima propisanima ovim$akonom*

5 S' mo!e o'$eti korist pri6av(jen' i$vr%enjem krivi#no+ je(a i ' ovojenom post'pk' 'ko(iko postoji opravani ra$(o+ $a $ak(j'#ak a je korist pri6av(jenakrivi#nim je(om" a v(asnik i(i '!ivate(j nije ' mo+',nosti oka$ati a je korist pri6av(jena $akonito*

Način oduzi"ana i"ovinsk! koristi ,ri2av#!n! krivični" d!#o" Č(an //?* K:20i15 O '#inio)a ,e se o'$eti nova)" premeti o vrijenosti" i svaka r'+a imovinska

korist pri6av(jena krivi#nim je(om*5 Ako o'$imanje nije mo+',e" '#ini(a) ,e se o6ave$ati a p(ati nov#ani i$nos koji

o+ovara pri6av(jenoj imovinskoj koristi*5 Imovinska korist mo!e se o'$eti i o (i)a na koja je prenesena 6e$ naknae i(i '$

nakna' koja ne o+ovara stvarnoj vrijenosti" po 's(ovom a s' ta (i)a $na(a i(i s'mo+(a $nati a je imovinska korist pri6av(jena krivi#nim je(om*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 87: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Ako je imovinska korist prenesena na 6(iske sronike" o'$e,e se o njih ako neoka!' a s' kao nakna' a(i p'n' vrijenost*

5 Ka je imovinska korist pri6av(jena krivi#nim je(om sjeinjena s imovinomste#enom na $akoniti na#in" takva imovina mo!e 6iti premet o'$imanja" a(i ' mjerikoja ne prema%'je pro)ijenjen' vrijenost imovinske koristi pri6av(jene kriv* je(om*

5 Priho i(i r'+i p(oovi imovinske koristi pri6av(jene krivi#nim je(om" i(iimovine ' koj' je imovinska korist pri6av(jena krivi#nim je(om pretvorena i(iimovine s kojom je imovinska korist pri6av(jena krivi#nim je(om sjeinjena" mo+' 6iti premet mjera naveenih ' ovom #(an' na isti na#in i ' istoj mjeri kao iimovinska korist pri6av(jena krivi#nim je(om*

Zaštita ošt!4!no* Č(an //*5 Ako je o%te,enom ' krivi#nom post'pk' os'&en imovinskopravni $ahtjev" s' ,e

i$re,i (i%enje imovinske koristi 'ko(iko ona pre(a$i os'&eni imovinskopravni $ahtjevo%te,eno+*

5 O%te,eni koji je ' krivi#nom post'pk' ' po+(e' svo+ imovinskopravno+ $ahtjeva'p',en na parni#ni post'pak" mo!e tra!iti a se namiri i$ i$nosa o'$ete vrijenostiako pokrene parni#ni post'pak ' rok' o %est mjese)i o ana pravosna!nosti o('kekojom je 'p',en na parni#ni post'pak i ako ' rok' o tri mjese)a o ana pravosna!nosti o('ke kojom je 'tvr&en nje+ov $ahtjev $atra!i namirenje i$ o'$etevrijenosti*

5 O%te,eni koji ' krivi#nom post'pk' nije istakn'o imovinskopravni $ahtjev mo!e$ahtijevati namirenje i$ o'$ete vrijenosti ako je rai 'tvr&enja svo+ $ahtjeva pokren'o parni#ni post'pak ' rok' o tri mjese)a o ana sa$nanja $a pres'' kojomse o'$ima imovinska korist" a naja(je ' rok' o vije +oine o pravosna!nostio('ke o o'$imanj' imovinske koristi i ako ' rok' o tri mjese)a o ana pravosna!nosti o('ke kojom je 'tvr&en nje+ov $ahtjev $atra!i namirenje i$ o'$etevrijenosti*

 

3RAVN$ 3OS%0$DI>$ OSUD$

Nastu,an! ,ravni6 ,os#!di+a osud! Č(an //* K: 20i1Os'e $a ore&ena krivi#na je(a mo+' imati $a pravn' pos(jei)'.

a; prestanak i(i +'6itak ore&enih prava i(i 6; $a6ran' sti)anja ore&enih prava*

Pravne pos(jei)e os'e ne mo+' nast'piti ka je $a krivi#no je(o '#inite(j' i$re#enanov#ana ka$na" s'ska opomena i(i 's(ovna os'a i(i ka je '#inite(j os(o6o&en ka$ne*

Pravne pos(jei)e os'e mo+' se propisati samo $akonom i nast'paj' po si(i $akonakojim s' propisane* Vrst! ,ravni6 ,os#!di+a osud! Č(an //* K: 20i1

Pravne pos(jei)e os'e koje se onose na prestanak i(i +'6itak ore&enih prava jes'.a; prestanak vr%enja ore&enih pos(ova i(i -'nk)ija ' or+anima v(asti" tr+ova#kim

r'%tvima i(i ' r* pravnim (i)ima3 6; prestanak $apos(enja i(i prestanak vr%enja ore&eno+ $vanja" po$iva i(i $animanja3

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 88: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

); (i%enje o(ikovanja*

Pravne pos(jei)e os'e koje se sastoje ' $a6rani sti)anja ore&enih prava jes'.a; $a6rana vr%enja ore&enih pos(ova i(i -'nk)ija ' or+anima v(asti" tr+ova#kim

r'%tvima i(i ' r* pravnim (i)ima3 6; $a6rana sti)anja ore&enih $vanja" po$iva i(i $animanja i(i 'napre&enja ' s('!6i3); $a6rana sti)anja ore&enih o$vo(a i(i oo6renja koja se i$aj' o('kom tije(a

v(asti* 3oč!tak i traan! ,ravni6 ,os#!di+a osud! Č(an //* K: 20i1

Pravne pos(jei)e os'e nast'paj' anom pravosna!nosti pres'e* Dak(e" t' je pris'tan a'tomati$am njihovo+ nastanka* npr. u zakonu o radu, kao pravna posljedicaosude, propisan je prestanak radnog odnosa po sili zakona u slu#aju osude za krivi#nodjelo na kaznu zatvora preko 6 mjeseca. li u slu#aju državnih službenika i namještenika prestanak radnog odnosa u slu#aju osude na kaznu zatvora preko D mjeseci. 3 ovim slu#ajevima radni odnos prestaje danom upućivanje lica na izdržavanje kazne zatvora.

Pravne pos(jei)e os'e koje se sastoje ' $a6rani sti)anja ore&enih prava traj'naj'!e /> +oina o ana i$r!ane" opro%tene i(i $astarje(e ka$ne" ako $a pojeine pravne pos(jei)e nije $akonom propisano kra,e trajanje* 

Pravne pos(jei)e os'e prestaj' 6risanjem os'e*

3r!stanak si*urnosni6 "!ra i ,ravni6 ,os#!di+a osud! na osnovu sudsk! od#uk! Č(an /4>*

S' mo!e o('#iti o prestank' primjene si+'rnosne mjere $a6rane vr%enja $vanja"je(atnosti i(i '!nosti ako s' protek(e 7 +oine o ana njeno+ i$ri)anja*

S' mo!e oreiti a prestane pravna pos(jei)a os'e koja se sastoji ' $a6ranisti)anja ore&eno+ prava ka protekn' 7 +oine o ana i$r!ane" $astarje(e i(i opro%teneka$ne*

Pri o)jeni ho,e (i oreiti prestanak primjene si+'rnosne mjere i(i pravne pos(jei)eos'e" s' ,e '$eti ' o6$ir pona%anje os'&eno+ pos(ije os'e" nje+ov' spremnost anaknai %tet' pro'$rokovan' kriv* je(om i a vrati imovinsk' korist pri6av(jen' kriv*je(om" te r'+e oko(nosti koje 'ka$'j' na opravanost prestanka primjene si+'rnosnemjere i(i pravne pos(jei)e os'e*

Prestanak pravne pos(jei)e os'e ne 'ti#e na prava tre,ih (i)a koja se $asnivaj' naos'i*

 

R$HABI%ITA>I0A- A'N$STI0A- 3O'I%OVAN0$ I BRISAN0$ OSUD$

R!6a2i#ita+ia Č(an /4/*Pos(ije i$r!ane" opro%tene i(i $astarje(e ka$ne $atvora" ka$ne '+otrajno+ $atvora i(i

ka$ne ma(o(jetni#ko+ $atvora" os'&ene oso6e '!ivaj' sva prava 'tvr&ena 'stavom"$akonom i r'+im propisima i mo+' sti)ati sva prava" osim onih koja s' im o+rani#enasi+'rnosnom mjerom i(i nast'panjem pravne pos(jei)e os'e*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 89: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ore6a stava /* ovo+ #(ana primjenj'je se i na oso6e na 's(ovnom otp'st' akonjihova prava nis' o+rani#ena pose6nim propisima o 'vjetnom otp'st' s i$r!avanjaka$ne $atvora*

 

A"n!stia Č(an /44*

5 Amnestija je akt kojim se poimeni#no neore&enom kr'+' (i)aaje.a; os(o6o&enje o krivi#no+ +onjenja i(i a6o(i)ija" 6; potp'no i(i je(omi#no os(o6a&anje o i$vr%enja ka$ne"); $amjena i$re#ene ka$ne 6(a!om"; ore&'je se 6risanje os'e i(ie; 'kia ore&ena pravna pos(jei)a os'e*

5 Kr'+ (i)a na koji se onosi amnestija ore&en je ' akt' oamnestiji*

5 Mo!e se onositi na ka$n' $atvora i ma(o(jetni#ko+ $atvora" a nemo!e na vaspitne mjere i mjere 6e$6jenosti*

5 Amnestija se aje ' -ormi $akona" %to $na#i a je aje$akonoavni or+an* To prakti#no $na#i a se ne navoe pojeina#no (i)a ne+o seos(o6a&aj' sva (i)a opt'!ena $a npr* krivi#no je(o i$6je+avanje vojne o6ave$e*Amnestij' $a kriv* je(a propisana ovim i r* $akonom 20i1 mo!e ati Par(ament20i1" a $a kriv* je(a propisana $akonom kantona sk'p%tina kantona*

5 Davanjem amnestije ne 'ti#e se na prava tre,ih oso6a koja se$asnivaj' na os'i*

 

3o"i#ovan! Č(an /47*Pomi(ovanje je akt kojim se se poimeni#no ore&enim oso6ama ajea; potp'no i(i je(imi#no os(o6o&enje o i$vr%enja ka$ne" 6; $amjenj'je se i$re#ena ka$na 6(a!om ka$nom" i(i); se ore&'je 6risanje os'e" i(i; se 'kia i(i ore&'je kra,e trajanje si+'rnosne mjere $a6rane vr%enja $vanja"

aktivnosti i(i -'nk)ije" i(i ore&ene pravne pos(jei)e os'e*Pomi(ovanje $a krivi#na je(a koja spaaj' ' na(e!nost 2eera)ije mo!e svojom

o('kom ati presjenik 2eera)ije na osnov' pose6no+ $akona*Dak(e" omet pomi(ovanja je '!i o amnestije" jer se onosi na poimeni#no ore&ena

(i)a*Mo!e se ati po mo(6i os'&eno+ (i)a i(i nje+ovih sronika i po s('!6enoj '!nosti*Pomi(ovanja se o6ajav(j'j' ' s('!6enim novinama*Davanjem pomi(ovanja ne 'ti#e se na prava tre,ih oso6a koja se $asnivaj' na os'i*

Učinak a"n!sti! i ,o"i#ovana na ,rava tr!4i6 oso2a Č(an /4<*Davanjem amnestije i(i pomi(ovanja ne 'ti#e se na prava tre,ih oso6a koja se $asnivaj'na os'i*

 

BRISAN0$ OSUD$ IZ KAZN$N$ $VID$N>I0$ Č(an /4?* K: 20i1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 90: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Član 79*. K !Bi" Brisanje osude(4! )suda kojom je u#initelju krivi#nog djela izre#ena sudska opomena ili je oslobođenkazne briše se iz krivi#ne evidencije ako osuđenik u roku od 4 godine od dana pravosnažnosti presude ne u#ini novo krivi#no djelo.(5! 3vjetna osuda briše se iz krivi#ne evidencije po proteku roka od 4 godine od dana prestanka vremena provjeravanja ako za to vrijeme osuđenik ne u#ini novo krivi#nodjelo.(6! )suda na nov#anu kaznu briše se iz krivi#ne evidencije po proteku roka od 6 godineod dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne ako za to vrijeme osuđenik ne u#ini novokrivi#no djelo.(7! )suda na kaznu zatvora do 4e godine i na kaznu maloljetni#kog zatvora do 4 godinebriše se iz krivi#ne evidencije po proteku roka od ? godina od dana izdržane, zastarjeleili oproštene kazne ako za to vrijeme osuđenik ne u#ini novo krivi#no djelo.(?! +ud može, na molbu osuđenog, odrediti da se briše iz krivi#ne evidencije osuda nakaznu zatvora od jedne do 6 godine ako je protekao rok od ? godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, a za to vrijeme osuđeni nije u#inio novo krivi#no djelo. 'rilikom odlu#ivanja o brisanju osude sud će voditi ra#una o ponašanju osuđenog  poslije izdržane kazne, o prirodi krivi#nog djela i o drugim okolnostima koje mogu bitiod zna#enja za ocjenu o opravdanosti brisanja osude.(D! )suda se ne može brisati iz krivi#ne evidencije dok traje primjena sigurnosne mjere.(B! 0ko je u toku roka za brisanje osude osuđeniku izre#ena kazna zatvora preko 6 godine, neće se brisati ni ranija ni kasnija osuda.(H! Eiše osuda iste osobe mogu se brisati iz krivi#ne evidencije samo istovremeno i to samo ako postoje uvjeti za brisanje svake od tih osuda.

:avisno o to+a o kojoj se os'i rai" ona ,e se i$ ka$nene evien)ije i$6risati pos(ijee,im 's(ovima i rokovima./; s'ska opomena i(i os'a kojom je '#inite(j os(o6o&en ka$ne @ 6ri%e se ako

os'&enik ' rok' o / +oine o ana pravosna!nosti pres'e ne '#ini novo krivi#noje(o*

4; 's(ovna os'a @ 6ri%e se ako po protek' roka o / +oine o ana prestankavremena provjeravanja os'&enik ne '#ini novo krivi#no je(o*

7; os'a na nov#an' ka$n' @ 6ri%e se i$ krivi#ne evien)ije po protek' roka o tri+oine o ana i$vr%ene" $astarje(e i(i opro%tene ka$ne" ako $a to vrijeme os'&enik ne'#ini novo krivi#no je(o*

<; os'a na ka$n' $atvora o / +oine i na ka$n' ma(o(jetni#ko+ $atvora o jene+oine @ 6ri%e se po protek' roka o ? +oina o ana i$r!ane" $astarje(e i(iopro%tene ka$ne" ako $a to vrijeme os'&enik ne '#ini novo krivi#no je(o*

?; os'a na ka$n' $atvora o / o 7 +oine @ ovje s' mo!e" na mo(6' os'&eno+"oreiti a se i$6ri%e ako je protekao rok o ? +oina o ana i$r!ane" $astarje(e i(iopro%tene ka$ne" a $a to vrijeme os'&eni nije '#inio novo krivi#no je(o* Pri(ikomo('#ivanja o 6risanj' os'e s' ,e voiti ra#'na o pona%anj' os'&eno+ pos(ijei$r!ane ka$ne" o priroi krivi#no+ je(a i o r'+im oko(nostima koje mo+' 6iti o$na#enja $a o)jen' o opravanosti 6risanja os'e*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 91: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ako je ' tok' roka $a 6risanje os'e os'&enik' i$re#ena ka$na $atvora preko tri +oine"ne,e se 6risati ni ranija ni kasnija os'a* Dak(e" os'a na ka$na $atvora preko 7 +oine sene 6ri%e=

Os'a se ne mo!e 6risati i$ krivi#ne evien)ije $a vrijeme trajanja mjera 6e$6jenosti*

Vi%e os'a iste oso6e mo+' se 6risati i$ krivi#ne evien)ije samo istovremeno i to samoako postoje 's(ovi $a 6risanje svake o tih os'a*

Ako je ka$na i$mjenjena amnestijom i(i pomi(ovanjem" $a 6risanje nije 6itna ta novaka$na" ve, ona i$ pravosna!ne pres'e*

Post'pak 6risanja os'e propisan je ' :KP5'* Os'e 6ri%e po s('!6enoj '!nosti or+an'n'tra%njih pos(ova na(e!an $a vo&enje ka$nene evien)ije* Ako taj or+an ne oneserje%enje o 6risanj' os'e" os'&eno (i)e mo!e ponijeti mo(6' s'' koji je onio o('k' ' prvom stepen'*

Kaa je os'a 6risana" ' 'vjerenj' koje se i$aje +ra&anima ta os'a se ne smije pominjati*

Ko ovo+ instit'ta ima p'no tehni#kih opera)ija koje s' propisana :KP5om*

 

KRIVIČNA OD&OVORNOST 3RAVNIH %I>A

Krivi#no mo+' 6iti o+ovorna sva pravna (i)a 5 osim r!ave" entiteta" 0r#ko istrikta"kantona" +raova" op%tina i mjesnih $ajeni)a*

O+ovornost pravno+ (i)a postoji ako je '#ini(a) -i$i#ko (i)e '#inio krivi#no je(o ' ime"$a ra#'n i(i ' korist pravno+ (i)a* Pravno (i)e je o+ovorno i kaa '#ini(a) $a krivi#noje(o nije o+ovoran* Pravno (i)e mo!e o+ovarati i ako je krivi#no je(o '#injeno prije po#etka ste#ajno+ post'pka i(i ' tok' to+ post'pka* 8 s('#aj' ste#aja" pravnom (i)' se nemo!e i$re,i ka$na ve, samo mjera 6e$6jenosti o'$imanja premeta i(i se mo!e i$re,imjera o'$imanja imovinske koristi ste#ene krivi#nim je(om*

Ka$ne $a pravna (i)a s'./* nov#ana ka$na"4* o'$imanje imovine i7* prestanak pravno+ (i)a*

Mjere 6e$6jenosti $a pravna (i)a s'./* o'$imanje premeta"4* o6jav(jivanje s'ske pres'e"7* $a6rana o6av(janja ore&ene privrene je(atnosti*

Pravne pos(jei)e os'e s'.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 92: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 $a6rana raa na osnov' o$vo(e" ov(a%tenja i(i kon)esije koje je i$a(astrana r!ava i

5 $a6rana raa na osnov' o$vo(e" ov(a%,enja i(i kon)esije koje s' i$a(eoma,e instit')ije*

I1 OSNOVNA NAČ$%A (3RIN>I3I) KRIVIČNO& 3OSTU3KA

 a1 K$ predstavlja mje1avinu kontinentalnog i anglosaksonskog prava. 'olazeći od tog koncepta, u zakonu su ugrađena na#ela (principi! koji prožimaju cijeli tok postupka ina kojima se temelji sistem krivi#ne procedure.Osnovna nač!#a s! odnos! na osnovne pojmove krivi#no+ post'pka i ,r!dstav#auop%ta pravi(a na osnov' kojih se ostvar'j' )i(jevi krivi#no+ post'pka*Ve,ina na#e(a je i$ri#ito previ&ena ' samom $akon'" kao %to s' /* na#e(o $akonitosti9pravi#no+ i $akonito+ vo&enja kriv* post'pka;" 4* pretpostavka nevinosti" 7* in '6io proreo" <* pravno na o6ran'" ?* ne 6is in iem" * 'potre6a je$ika i pisma" * $akonitostoka$a" * jenakost ' post'pk'" * s(o6ona o)jena oka$a" />* na#e(o ak'$atornosti" //*na#e(o (e+a(iteta krivi#no+ +onjenja" /4* na#e(o m'ta6i(iteta" a neka nis' pose6no-orm'(isana ' $akon'" a(i ana(i$om ni$a $akonskih orea6a proi$i(a$i a postoje @ kaonpr* na#e(a. /; 'smenosti" 4; javnosti" 7; kontraiktornosti" <; neposrenosti it*

V!zano za ,rovo5!n! osnovni6 nač!#a krivično* ,ostu,ka i"a"o 9 situa+i!78) kaa provo&enje neko+ na#e(a nekaa nije mo+',e ' p'nom kapa)itet'" tj* na#e(o

nije mo+',e o kraja sprovesti 5 npr. u primjeni na#ela javnosti, jer javnost možebiti iz nekih razloga isklju#ena.

9) kaa se provo&enje neko+ na#e(a s'ko6(java sa nekim r'+im na#e(om" pa se ono provoi ko(iko je to mo+',e 5 npr. u primjeni raspravnog na#ela prema kojem su stranke i branioc ovlašteni da prikupljaju dokaze, koje je na suđenju ograni#enoinkvizitorskim na#elom $ pravom suda da također na suđenju prikuplja dokaze, poziva svjedoke i postavlja im pitanja.

81 3RIN>I3 ZAKONITOSTI @ ,ravično* i zakonito* vo5!na krivično* ,ostu,ka  Ovo je na#e(o previ&eno me&'naronim ok'mentima 9MPHPP i EKLJP;" oak(e je pre'$eto ' na% pravni sistem* 

Ovo nač!#o znači. da pravi(a 'tvr&ena ' :KP5' osi+'ravaj' a niko nevin ne 6'eos'&en" a a se '#inite(j' krivi#no+ je(a i$rekne krivi#na sank)ija po 's(ovima koje previ&aj' krivi#ni $akoni" t! da krivi#no5pravn' sank)ij' mo!e '#inio)' krivi#no+ je(ai$re#i samo na(e!ni s' ' post'pk' koji je pokren't i sproveen po ovom $akon'*

91 3R$T3OSTAVKA (3R$ZU'3>I0A) N$VINOSTI 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 93: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Svako s! s"atra n!vini" za krivično d!#o dok s! ,ravosna.no" ,r!sudo" suda n!utvrdi n!*ova krivna1 

Ovo na#e(o jeste 'stavno na#e(o" a previ&eno je i ' me&'naronim ok'mentima i to 'EKLJP" oak(e je pre'$eta i '+ra&ena ' na% krivi#ni post'pak*

Tre6a na+(asiti a ,r!su",+ia n!vinosti va.i toko" +i!#o* krivično* ,ostu,ka- sv!dok ,r!suda n! stu,i na ,ravnu sna*u* Dak(e" rai se o privremenoj pretpostav)i kojavrijei ok se ne oka!e s'protno*

S"atra s!- da ,r!su",+ia n!vinosti i"a s#!d!4! ,os#!di+!7/; os'mnji#eni" on* opt'!eni nije '!an a se 6rani" tj* on ima pravo na

o6ran'" s tim a je '!an oa$vati se na po$iv or+ana koji voi krivi#ni post'pak"ak(e 'p'stiti se ' post'pak*

4; os'mnji#eni" on* opt'!eni nije '!an oka$ivati svoj' nevinost jer teretoka$ivanja (e!i na s'protnoj strani" ak(e t'!io)'*

7; s' mora onijeti os(o6a&aj',' pres'' ne samo ka je 'vjeren ' nevinostopt'!eno+ ve, i ' sit'a)iji ka nije 'vjeren ni ' nje+ov' krivnj'* Dak(e" ' s'mnji" s'mora i,i ' korist opt'!eno+ 9in dubio pro reo;*

I$ sve+a ovo+ proi$i(a$i da s! !dino ,ravosna.no" ,r!sudo" koo" s! o,tu.!nio*#ašava krivi" "o.! os,oriti ,r!t,ostavka n!vinosti1 Dak(e" r'+i r!avni or+ani nemo+' rasprav(jati o ovim pitanjima" niti s' mo!e rasprav(jati o ovom pitanj' i$vankrivi#no+ post'pka" on* r'+om vrstom o('ke 9npr* rje%enjem;* Dak(e" mo!e samo pres'om*

3r!t,ostavka n!vinosti ni! ,r!,r!ka da s! ,r!suda zasnu! na ,riznanu krivn! odstran! o,tu.!no* i#i na s,orazu"u o ,riznanu krivn!1 8 tom s('#aj' ,e s' morati ' potp'nosti 'tvriti a je to pri$nanje ato s(o6ono*

3 vezi ovog na#ela treba još dodati da danas vrlo #esti imamo  pisanja u 1tampi  koja ne odgovaraju onome što predviđa ovo na#elo, jer je sudska praksa davno zauzela stav da je prikazivanje osumnji#enog u tokuistrage ili na glavnom pretresu kao nesumnjivog izvršioca krivi#nog djela suprotno pretpostavci nevinosti. %ovinari nasuprot tome, #esto navode da je osumnji#ena odn. optužena osoba po#inila krivi#no djelo,umjesto da se iznose samo #injenice, (npr. protiv %% osobe u toku istražni postupak zbog određenog krivi#nog djela!.

:1 NAČ$%O IN DUBIO 3RO R$O 9Č(an 7* stav 4* :KP 20i1; 

Su"nu u ,o*#!du ,ostoana čin!ni+a ko! čin! o2i#!.a krivično* d!#a i#i okoi"a ovisi ,ri"!na n!k! odr!d2! krivično* zakonodavstva- sud r!šava,r!sudo" na način koi ! ,ovo#nii za o,tu.!no*1 (in du2io ,ro r!o)

Ovo nač!#o s! dak#! odnosi sa"o na od#učn! (,ravno r!#!vantn!- 2itn!) čin!ni+! 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 94: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Shono ovom na#e('" svaka s'mnja ' postojanje neke pravno re(evantne #injeni)e morase ora$iti ' korist opt'!eno+ @ pa 4! sud doni!ti os#o2a5au4u ,r!sudu n! sa"o kad ! dokazana n!vinost o,tu.!no*- v!4 i onda kad ni! dokazana krivna o,tu.!no**

Nač!#o in dubio pro reo" u s!2i- ak(e" sadr.i dva ,ravi#a7 /; Prvo pravi(o se onosi na #injeni)e koje i' na %tet' opt'!eno+ 5 one moraj' 6iti

'tvr&ene sa potp'nom si+'rno%,'* Ako postoji s'mnja ' onos' na te #injeni)e" onese ne mo+' '$eti kao 'tvr&ene" tj* smatraj' se ne'tvr&enim*

4; Dr'+o pravi(o se ve!e '$ #injeni)e koje i' ' korist opt'!eno+ 5 ove se #injeni)e'$imaj' $a 'tvr&ene #ak i ona ako s' samo vjerovatne" tj* ako se s'mnja ' njihovo postojanje" pa #ak i ona ako je postojanje #injeni)a na %tet' opt'!eno+ vjerovatnije*

;1 NAČ$%O N$ BIS IN ID$'

Niko n! "o.! 2iti ,onovno su5!n za d!#o za ko! ! v!4 2io su5!n i za ko! !don!s!na ,ravosna.na sudska od#uka1 

Ovo na#e(o ima svoje 'pori%te ' me&'naroonim ok'mentima i to EKLJP i MPHPP*

8 prakti#nom post'panj'" u ovakvo situa+ii- a zavisno od Caz! ,ostu,ka- sud 4!doni!ti ,r!sudu koo" s! o,tu.2a od2ia i#i 4! doni!ti r!š!n! o o2ustavi,ostu,ka1

Nač!#o ne bis in idem o2u6vata 9 ku"u#ativna us#ova" a to su7/* da ! krivični ,ostu,ak v!4 vo5!n ,rotiv odr!5!n! oso2! za odr!5!no d!#o  $

mis(i se na je(o on* o+a&aj $6o+ koje+ se s'i" a ne na Ckrivi#no je(o propisano$akonom" jer 6i ' s'protnom" t'!i(a) mo+ao a vi%e p'ta prekva(i-ik'je krivi#no je(oi pokre#e post'pke* (%pr. ako je je u jednom događaju u kojem je jedna osoba bila napadnuta sametalnom šipkom i zadobila povrede opasne po život pa tužilac napada#a optuži za kriv. djelo tešketjelesne povrede, nakon pravosnažnosti presude ne može se predomisliti i optuženog, u odnosu nakojeg je već donesena pravosnažna presuda, nakadno optužiti za kriv. djelo pokušaja ubistva. li, npr.neko vozi u alkoholiziranom stanju (inicira se i krivi#ni i prekršajni postupak!. 0ko se krivi#ni postupak okon#a brzo, ne može se voditi i prekšajni. )brnut slu#aj ako se prvo okon#ao prekršajni, a sud donio pravosnažnu presudu, K' sadrži odredbu da se onda ta nov#ana kazna ura#unava!

4* da ! don!s!na ,ravosna.na sudska od#uka u to" krivično" ,r!d"!tu  $ ovjeo(a$e ' o6$ir pres'e i rje%enja koja st'paj' na pravn' sna+' @ o('ke koje $na#e a je pravna stvar res i'i)ata" jer ne postoje reovni pravni (ijekovi" on* stranke s'is)rpi(e takve (ijekove i(i s' prop'sti(e $akonski rok $a njihovo '(a+anje*

<1 NAČ$%O 3RAVA NA ODBRANU

Osu"nič!ni- odn1 o,tu.!ni i"a ,ravo 2raniti s! sa" (,ravo na "at!ria#nuod2ranu) i#i uz stručnu ,o"o4 2ranio+a ko*a sa" iza2!r! (,ravo na Cor"a#nu i#istručnu od2ranu)1 0rani(a) mo!e pre(a+ati oka$e i pre'$imati pro)esne ranje samoako s' ' korist os'mnji#eno+ on* opt'!eno+* (npr. branilac ne može odustati od već izjavljene žalbe bez posebnog ovlaštenja$punomoći optuženog.!

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 95: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Pravo na materija(n' i -orma(n' o6ran' o6e$6je&'je se ' tok' )ije(o+ krivi#no+ post'pka" a postoji ve, o tren'tka (i%enja s(o6oe" on* o prvo+ ispitivanja*

8 $akonom ore&enim s('#ajevima os'mnji#enom on* opt'!enom ,e se postaviti 6rani(a) ako pomen'ta oso6a sama ne '$me 6ranio)a @ r adi s! o o2#i*atorno stručnood2rani kaa os'mnji#eni" on* opt'!eni mora imati 6ranio)a* To s' s(jee,i s('#ajevi.

81 ve, pri(ikom prvo+ ispitivanja 5 ako je nijem i(i +('h i(i ako je os'mnji#en $akrivi#no je(o $a koje se mo!e i$re,i ka$na '+otrajno+ $atvora*

91 omah nakon %to m' je ore&en pritvor" $a vrijeme ok pritvor traje*:1 nakon poi$anja opt'!ni)e $a krivi#no je(o $a koje se mo!e i$re,i /> +oina

$atvora i(i te!a ka$na 5 opt'!eni mora imati 6ranio)a ' vrijeme ostav(janjaopt'!ni)e*

;1 ako s' 'tvri a je to $6o+ s(o!enosti premeta i(i menta(no+ stanjaos'mnji#eno+" on* opt'!eno+ ' interes' prave*

Ako os'mnji#eni" onosno opt'!eni ' s('#ajevima o6ave$ne o6rane ne '$me sam 6ranio)a" i(i m' 6ranio)a ne an+a!'j' 6(iski sroni)i" 6ranio)a ,e m' postaviti s'*8 ovom s('#aj' os'mnji#eni" on* opt'!eni ima pravo na 6ranio)a o pravomo,nosti pres'e" a ako je i$re#ena ka$na '+otrajno+ $atvora @ i ' post'pk' po pravnom (ijek'*8 s('#aj' postav(janja 6ranio)a os'mnji#eni" onosno opt'!eni ,e se prvo po$vati a sami$a6re 6ranio)a sa preo#ene (iste* 8ko(iko os'mnji#eni" onosno opt'!eni sam nei$a6ere 6ranio)a sa preo#ene (iste" 6ranio)a ,e postaviti s'*

Osu"nič!no"- odnosno o,tu.!no" s! "ora osi*urati dovo#no vr!"!na za,ri,r!"an! od2ran!1 Ako vrijeme nije propisano" ono se ore&'je ' svakomkonkretnom s('#aj' ' $avisnosti o s(o!enosti premeta i (i#nosti i$vr%io)a* Ovje se nerai samo o pravima opt'!eno+" ve, i o pravima avokata" pa ako i$ neko+ ra$(o+aopt'!eni mora promijeniti avokata" novi 6rani(a) mora o6iti aekvatno vrijeme a se'po$na sa premetom*

1 U3OTR$BA 0$ZIKA I 3IS'A

8 krivi#nom post'pk' ' ravnopravnoj s' 'potre6i 2osanski je$ik" 6rvatski je$ik i sr,ski je$ik" a s('!6ena pisma s' #atini+a i 4iri#i+a*

Krivi#ni post'pak se voi na jenom o s('!6enih je$ika i pisama*

Strank!- sv!do+i i osta#i uč!sni+i u ,ostu,ku i"au ,ravo s#u.iti s! svoi" !ziko"1Ako oso6a ne ra$'mije jean o s('!6enih je$ika" osi+'rat ,e se 'smeno ,r!vo5!n!ono+a %to ona" on* r'+i i$nose" kao i isprava i r'+o+ pisano+ oka$no+ materija(a*Prevo&enje o6av(ja s'ski t'ma#*

L1 ZAKONITOST DOKAZA

Za2ran!no ! od osu"nič!no*- o,tu.!no* i#i 2i#o ko! dru*! oso2! koa uč!stvu!u ,ostu,ku iznu5ivati ,riznan! i#i kakvu dru*u izavu1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 96: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Sud n! "o.! zasnovati svou od#uku na dokazi"a ,ri2av#!ni" ,ovr!da"a #udski6,rava i s#o2oda ,ro,isani6 ustavo" i "!5unarodni" u*ovori"a ko! ! Bosna iH!r+!*ovina ratiCikova#a- niti na dokazi"a koi su ,ri2av#!ni 2itni" ,ovr!da"aovo* zakona1Sud n! "o.! zasnivati svou od#uku na dokazi"a koi su do2i!ni na osnovu dokaza,ri2av#!ni" ,ovr!da"a #udski6 ,rava1

M1 3RAVO NA SUJ$N0$ B$Z OD%A&AN0A

Osu"nič!ni- odn1 o,tu.!ni i"a ,ravo da u nakra4!" razu"no" roku 2ud!izv!d!n ,r!d sud i da "u 2ud! su5!no 2!z od#a*ana- a nakasni! u roku od !dn!*odin! od dana ,otvr5ivana o,tu.ni+!1Ovo prestav(ja i$ra$ prava na pravi#no s'&enje9Č(an ?* EKLJP;*

Sud ! du.an da ,ostu,ak ,rov!d! 2!z odu*ov#ač!na i on!"o*u4i svakuz#ou,otr!2u ,rava koa ,ri,adau oso2a"a ko! uč!stvuu u ,ostu,ku1

Traan! ,ritvora "ora 2iti sv!d!no na nakra4! nu.no vri!"!1

1 NAČ$%O 0$DNAKOSTI U 3OSTU3AN0U (3RIN>I3 ISTIN$) 

Sud- tu.i#a+ i dru*i or*ani koi uč!stvuu u ,ostu,ku du.ni su s !dnako" ,a.no"da is,ituu i utvr5uu kako čin!ni+! ko! t!r!t! osu"nič!no* odn1 o,tu.!no*- takoi on! ko! i" idu u korist1

 Na ovaj na#in se o(a$i o materija(ne istine ' krivi#nom post'pk'*

Ova '!nost odnosi s! na čin!ni+! ko! su ,ravno r!#!vantn! za konkr!tni krivični,r!d"!t" a to s' one ve$ane '$.

/; $akonska o6i(je!ja kriv* je(a"4; sai$vr%i(a%tvo i sa'#esni%tvo"7; krivi#n' o+ovornost i$vr%io)a"<; i$ri)anje o+ovaraj',e kriv5pravne sank)ije"?; r* $akonske ore6e*

Ovi" nač!#o" s! uvodi standard <jednako% obzira=- i to u toku +i!#o* krivično*,ostu,ka1  Na +(avnom pretres' jenakost ' post'panj' s'a o6e$6je&'je se

s(jee,im rje%enima./; stranke i 6rani(a) imaj' pravo po$ivati svjeoke i i$voiti oka$e34; svjeo)i i vje%ta)i na +(avnom pretres' ispit'j' se ' okvir' pravi(a o irektnom"

'nakrsnom i oatnom ispitivanj'3

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 97: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7; pri(ikom i$vo&enja oka$a #ije je i$vo&enje nareio s'ija on* vije,e" s' ,eispitati svjeoka" a nakon to+a ,e o$vo(iti strankama i 6ranio)' a postav(jaj' pitanja3

<; '!nost je s'ije on* presjenika vije,a a se stara $a svestrano pretresanje premeta" 'tvr&ivanja istine i otk(anjanje sve+a %to o'+ov(a#i post'pak a neoprinosi ra$rje%enj' stvari3

?; na +(avnom pretres' ne se i$voe samo oka$i koje s' pre(o!i(e stranke i 6rani(a)" ve, i oka$i #ije je i$vo&enje nareio s' e@ oicio3

Ka je rije# o t'!io)'" nje+ova je o6ave$a a 'tvr&'je kako #injeni)a koje tereteos'mnji#eno+ on* opt'!eno+" tako i #injeni)e koje im i' ' korist* To mora(na i$akonska o6ave$a" koja postoji ' tok' )ije(o+ krivi#no+ post'pka" a koj' t'!i(a) imakao r!avni or+an" a ne kao stranka ' post'pk'*

Ovo nač!#o !dnakosti u ,ostu,anu !st! u stvari "odiCi+irano inkvizitorsko nač!#o9s'!eno je ' onos' na raniji :KP" pa $ato ka!emo a je moi-i)irano;*

81 NAČ$%O S%OBODN$ O>0$N$ DOKAZA

Sudu- tu.i#a+ i dr1 or*ani koi uč!stvuu u kriv1 ,ostu,ku- kada o+!nuu ,ostoan!i#i n!,ostoan! čin!ni+a @ nisu v!zani- niti o*ranič!ni ,os!2ni" Cor"a#ni"dokazni" ,ravi#i"a- koa 2i una,ri!d odr!5iva#a vri!dnost ,o!dini6 dokaza1

To znači- vri!dnost dokaza u zakonu ni! una,ri!d odr!5!na- ni kva#itativno- nitikvantitativno 9kao %to je to 6io s('#aj ' starim pravnim sistemima @ npr* Rimsko pravo;

Nač!#o s#o2odn! o+!n! dokaza ,ri"!nu! s! ' )ije(om tok' krivi#no+ post'pka iodnosi s! na sve o('ke koje se onose ' krivi#nom post'pk'*

3ri to"! tr!2a na*#asiti da ! o2av!za suda- a pri(ikom ono%enja pres'e savjesnoo)ijeniti svaki oka$ pojeina#no i ' ve$i sa osta(im oka$ima" te a na osnov' takveo)jene i$vee $ak(j'#ak o tome a (i je neka #injeni)a postoji i(i ne postoji*

S#o2odna o+!na dokaza u konkr!tno" krivično" ,r!d"!tu za6ti!va o2raz#o.!n!-kako svako+ oka$a pojeina#no" tako i svih oka$a $ajeno* Na osnov' to+a ses(o6ona o)jena oka$a mo!e sa+(eati ' r'+ostepenom post'pk'" jer se ' o6ra$(o!enj' pres'e i$nosi na osnov' #e+a se '$ima a je neka #injeni)a oka$ana" onosno a nijeoka$na" te na#in na koji se o%(o o takvo+ $ak(j'#ka* %apomena& 3 istrazi se dokazi prikupljaju, a na gl. pretresu izvode. 3tvrđeno #injeni#no stanje može biti sadržano samo u presudi.

881 3RIN>I3 AKUZATORNOSTI (O3TU/NO NAČ$%O)

Krivični ,ostu,ak s! "o.! ,okr!nuti i ,rov!sti sa"o ,o za6t!vu tu.io+a1To prakti#no $na#i a" krivi#ni post'pak ne mo!e pokren'ti niti voiti5 s' po s('!6enoj '!nosti"5 niti privatni t'!i(a)" a5 niti o%te,eni kao t'!i(a) 9kako je 6i(o previ&eno ' ranijim

$akonskim rje%enjima;*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 98: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Usvaan!" ovo* ,rin+i,a razdvo!n! su tri osnovn! Cunk+i! u krivično" ,ostu,kui ,ov!r!n! raz#ičiti" su2!kti"a.

/; -'nk)ija krivi#no+ +onjenja 5 koja je povjerena t'!io)'"4; -'nk)ija o6rane 5 koj' ostvar'je os'mnji#eni on* opt'!eni" sam i(i '$ pomo,

 6ranio)a i7; -'nk)ija pres'&enja 5 koj' vr%i s'*

3ri6vatan! ovo* ,rin+i,a i"a i s#!d!4! ,os#!di+!71) s' ne pokre,e i ne voi krivi#ni post'pak po s('!6enoj '!nosti" tj* 6e$

$ahtjeva t'!io)a"2) krivi#ni post'pak o6iva karakter spora i$me&' vije stranke 9t'!io)a i

os'mnji#eno+" on* opt'!eno+; pre s'om" i3) krivi#ni post'pak se mo!e voiti samo protiv one oso6e i samo $a ono

krivi#no je(o koje t'!i(a) ' opt'!ni)i o$na#i*Za sva krivična d!#a ,r!dvi5!na u KZ BiH *on!n! s! ,r!duzi"a ,o s#u.2!nodu.nosti* apomena& )vo na#elo prema svojoj deiniciji ima ta#no određeno zna#enje i nikako se ne može tuma#iti da je kod nas #istoakuzatorski postupak. %aš krivi#ni postupak mješoviti (akuzatorsko$ inkvizitorski! postupak, jer sud ima ovlaštenja da poziva svoje svjedoke i vještake i dr.

891 NAČ$%O %$&A%IT$TA KRIVIČNO& &ON0$N0A

Tu.i#a+ ! du.an ,r!duz!ti krivično *on!n! ako ,osto! dokazi da ! učin!nokrivično d!#o" osim ako $akonom nije r'+a#ije propisano*

Prema prin)ip' (e+a(iteta krivi#no+ +onjenja" tu.i#a+ "ora ,r!duz!ti krivično *on!n!ako su is,un!ni zakonski us#ovi- 2!z o2zira na n!*ov stav o to"! da #i ! i#i ni!,otr!2no krivično *on!n!1 

V!zano za ,ri"!nu ovo* nač!#a- "orau s! is,uniti : ,r!d,ostavk!7/* "orau  ,ostoati dokazi da ! izvrš!no krivično d!#o1 Tra!i se

 postojanje ore&eno+ stepena s'mnje a je i$vr%eno krivi#no je(o 5 t'!i(a) je '!an pre'$eti krivi#no +onjenje kaa postoje osnovi s'mnje a je i$vr%eno krivi#no je(o*T'!i(a)" ak(e" nije ov(a%ten a )ijeni )je(ishonost kriv* +onjenja 9prin)ipoport'niteta;" osim ako +a na to $akon ne ov(a%,'je*

4* n! s"iu ,ostoati zakonsk! s"!tni za krivično *on!n!" kao %to s'amnestija" pomi(ovanje $astara krivi#no+ +onjenja i r*

7* a nis' ' pitanj' izuz!t+i od ,rin+i,a #!*a#it!ta krivično* *on!na koi,odrazu"!vau ,ri"!nu ,rin+i,a O3ORTUNIT$TA (+!#is6odnosti) krivično**on!na1 I$'$e)i o prin)ipa (e+a(iteta krivi#no+ +onjenja propisani s' $a./; krivi#na je(a $a koja se +oni po oo6renj'"4; krivi#na je(a #ije se krivi#no +onjenje mo!e 'st'piti stranoj r!avi"7; krivi#na je(a ' kojima ,e t'!i(a) ati im'nitet svjeok'" tj* pravo a ne o+ovara

na pojeina pitanja ako 6i +a istinit o+ovor i$(o!io krivi#nom +onjenj'"<; (ak%a krivi#na je(a #iji s' i$vr%io)i ma(o(jetne oso6e iNAČ$%O O3RTUNIT$TA" ak(e" nar'%ava na#e(o (e+a(iteta i znači ,ravo tu.io+ada n! ,r!duz"! kriv1 *on!n!- iako ,osto! zakonski us#ovi za *on!n!- ako toni! +!#is6odno (o,ortuno) u konkr!tno" ,ri"!ru1  Kontro(a mo+',e+

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 99: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

neopravano+ o'stanka t'!io)a o kriv* +onjenja ostvar'je se" i$me&' osta(o+" pravom o%te,eno+ a ponese prit'!6' 8re' t'!io)a*

8:1 NAČ$%O 'UTABI%IT$TA

Po prin)ipom m'ta6i(iteta pora$'mijeva se 5 ,ravo tu.io+a da odustan! odza,oč!to* krivično* *on!na sv! do završ!tka *#avno* ,r!tr!sa- a u ,ostu,ku ,r!dvi!4!" a,!#a+iono* od!#!na kada ! to ,r!dvi5!no zakono" 9sit'a)ija kaa o&eo 'kianja I*st* pres'e pa II*st* s' otvori pretres;*Ako tu.i#a+ u toku ,ostu,ka do5! do zak#učka da n! ,osto! stvarni i#i ,ravniosnovi za da#! kriv1 *on!n!- tada on "o.! da odustan! od kriv1 *on!na1

Do ,odizana o,tu.ni+!- tu.i#a+ odusta! od kriv1 *on!na- odn1 o2ustav#a istra*udonoš!n!" nar!d2! o o2ustavi istra*! @ ako ustanovi da7a) je(o koje je '#inio os'mnji#eni nije krivi#no je(o"2) nema ovo(jno oka$a a je os'mnji#eni '#inio krivi#no je(o"+) je je(o o6'hva,eno amnestijom" pomi(ovanjem i(i $astarom" i(i postoje r'+e smetnje

koje isk(j'#'j' kriv* +onjenje*8 s('#aj' o6'stave istra+e t'!i(a) je '!an o tome o6avijestiti o%te,eno+" koji ne mo!e'(o!iti !a(6'" ve, ima pravo a" ' rok' o ana" ponese prit'!6' 're' t'!io)a*Ka je istra+a o6'stav(jena jer nije 6i(o ovo(jno oka$a a je os'mnji#eni '#inio kriv*je(o t'!i(a) ima mo+',nost i pravo a ponovo otvori istra+' ' toj pravnoj stvari*

Tu.i#a+ "o.! odustati od krivično* *on!na i nakon ,odizana o,tu.ni+!1a; ako je t'!i(a) o krivi#no+ +onjenja o'stao nakon ,odizana o,tu.ni+!- a ,ri!

,oč!tka *#avno* ,r!tr!sa (,ov#ač!n! o,tu.ni+!)" s' ,e rje%enjem o6'staviti post'pak* Ako je t'!i(a) opt'!ni)' pov'kao nakon poi$anja a prije potvr&ivanja"$a to m' nije potre6na sa+(asnost3 a(i ako je to '#inio pos(ije potvr&ivanja a prije po#etka +(avno+ pretresa" potre6na m' je sa+(asnost s'ije $a prethonosas('%anje*

 6; ako je t'!i(a) o krivi#no+ +onjenja o'stao  u toku *#avno* ,r!tr!sa"(odustaan! od o,tu.ni+!)" s' ,e onijeti pres'' kojom se opt'!6a o6ija* -akle, prije zapo#etog gl. pretresa postupak se obustavlja rješenjem, a nakontoga presudom.

); ako je t'!i(a) o krivi#no+ +onjenja o'stao ,r!d .a#2!ni" vi!4!" (ka vije,eape(a)iono+ oje(jenja onese o('k' o 'kianj' I*st* pres'e i or!avanj' pretresa pre II*st* s'om; 5 primjenj'j' se ore6e o o'stajanj' t'!io)a oopt'!ni)e ' tok' +(* pretresa" tj* s' ,e onijeti pres'' kojom se opt'!6a o6ija*

Istovremeno sa o6'stavom post'pka 'kia se i pritvor ako se opt'!eni na(a$i ' pritvor'*

3os!2an s#uča odustaana od krivično* *on!na ! kod davana i"unit!tasv!doku" kaa t'!i(a) rje%enjem svjeok' aje im'nitet o krivi#no+ +onjenja i na tajna#in ' potp'nosti o'staje o +onjenja po tom osnov'" 6e$ mo+',nosti $a ponovnootvaranje istra+e" tj* krivi#no+ +onjenja* Im'nitet svjeoka ne prestav(ja i apso('tniim'nitet o krivi#no+ +onjenja" jer svjeok koji a iska$ po im'nitetom mo!e 6iti

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 100: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

krivi#no +onjen $a oko(nosti koje 6i ove(e o nje+ovo+ krivi#no+ +onjenja" a koje nis'o6'hva,ene ovim im'nitetom" kao i ' s('#aj' avanja (a!no+ iska$a"*

Kako 6i se sprije#i(a mo+',a $(o'potre6a prava t'!io)a a o'stane o krivi#no++onjenja" zakon ,r!dvi5a ,onav#an! ,ostu,ka na št!tu o,tu.!no* ako je pres'akojom se opt'!6a o6ija $6o+ o'stanka t'!io)a" i ako se oka!e a je o ovo+o'stanka o%(o $6o+ krivi#no+ je(a kor'p)ije i(i krivi#no+ je(a protiv s('!6ene i r'+e'!nosti t'!io)a*

Bitno ! s,o"!nuti i situa+iu koa ni! odustaan! od *on!na" a(i $6o+ s(i#nostite sit'a)ije sa pravim o'stajanjem 6itno j' je o6ra$(o!iti* To je s('#aj ka t'!i(a) o('#ia ne sprovee istra+'" tj* kaa onese nar!d2u o n!s,rovo5!nu istra*!" %to ' stvari ne prestav(ja o'stajanje o krivi#no+ +onjenja jer takvo +onjenje nije ni $apo#eto*  Nare6' o nesprovo&enj' istra+e t'!i(a) ,e onjeti ' s(jee,im s('#ajevima.

a; ako je i$ prijave i prate,ih spisa o#i+(eno a prijav(jeno je(o nije krivi#no je(o" 6; ako ne postoje osnovi s'mnje a je prijav(jena oso6a '#ini(a krivi#no je(o"); ako je nast'pi(a $astarje(ost i(i je je(o o6'hva,eno amnestijom i(i pomi(ovanjem; ako postoje r'+e oko(nosti koje isk(j'#'j' krivi#no +onjenje

 

3R$THODNA (3R$0UDI>I0A%NA) 3ITAN0A

8 ve$i prethonih pitanja tre6a" prije sve+a" na+(asiti a  ! tos,or!dni ,r!d"!t kriv1,ostu,ka i za r!šavan! to* ,itana nad#!.an ! sud un!ko" dru*o" ,ostu,ku 9npr* parni#nom" vanparni#nom; odn1 n!ki dru*i dr.avnior*an 9npr* 'pravni or+an;*

Prema tome" ,r!t6odna ,itana su ,itana *ra5ansko* i#iu,ravno* ,rava- a u krivično" ,ostu,ku ,ostau ,r!t6odna kad od ni6ovo*r!š!na zavisi ,ri"!na krivično* zakona1

3r!t6odna ,itana su sa"o ,ravna ,itana- %to $na#i a to n!"o*u 2iti ,ro+!sna i#i čin!nična ,itana1 

Ako s! n!ko ,ravno ,itan! ,oavi kao ,r!d6odno ,itan! ukrivično" ,ostu,ku- sud koi sudi "o.! ,ostu,iti na 9 načina7a) sud "o.! sa"osta#no od#učiti o ,r!t6odno" ,itanu ,o ,ravi#i"a

dokazivana u kriv1 ,ostu,ku1 Taa o('ka s'a po prethonom pitanj' imaejstvo samo ' konkretnom krivi#nom premet' ' kome se rasprav(ja(o o pomen'tom pitanj'* I$ naveeno+ ra$(o+a" o('ka o prethonom pitanj' se 'nosi' o6ra$(o!enje pres'e" ona ne o6iva k(a'$'(' pravosna!nosti i ne o6ave$'jena(e!ni or+an a isto prethono pitanje raspravi na isti na#in*

b) sud "o.! da zastan! sa krivični" ,ostu,ko" i sač!ka da to ,itan! ri!ši sudu n!ko" dru*o" ,ostu,ku i#i n!ki dru*i nad#!.ni or*an1 (npr. da sud u parni#nom

 postupku odlu#i o vlasništvu na nekoj stvari!. Pri tome tre6a na+(asiti a o('k' koj' jeonio s' ' nekom r'+om post'pk' i(i neki r'+i or+an" ne mo!e promijenitis' ' krivi#nom post'pk'* A(i" s' nije ve$an takvom o('kom ' po+(e' o)jenea (i je i$vr%eno ore&eno krivi#no je(o" jer se o pitanj' postojanja krivi#no+je(a rasprav(ja samo po pravi(ima kriv#no+ post'pka*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 101: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3RAVA OSOB$ %IŠ$N$ S%OBOD$ (nač!#o zaštit! ,rava čov!ka na s#o2odu) 

Us#ov #iš!na s#o2od! ! odr!5!ni st!,!n su"n! uz koi s!v!.! ,ostoan! n!ko* od zakonski6 raz#o*a za ,ritvor* Dak(e" (i%enje s(o6oe jemo+',e samo po $akonskim 's(ovima koji moraj' 6iti k'm'(ativno isp'njeni./* postojanje osnova s'mnje a je ta oso6a i$vr%i(a neko ore&eno krivi#no je(o" '$4* postojanje neko+ o pritvorskih osnova 9ak(e" po(i)ijski or+an nije ov(a%ten

svak' s'mnjiv' oso6' (i%iti s(o6oe" ve, samo on' os'mnji#en' oso6' protiv kojese mo!e oreiti pritvor;*

Pri(ikom (i%enja s(o6oe  oso2u #iš!nu s#o2od! tr!2a u,oznati sa,ro+!sni" *aran+ia"a i ,ravi"a koa o ,ri,adau @ a to su7/; pravo na o6avje%tenje o ra$(o$ima (i%enja s(o6oe @ +je se pora$'mjeva

a; postojanje osnova s'mnje a je oso6a i$vr%i(a ore&eno krivi#no je(o" te 6; postojanje neko+ o pritvorskih osnova*

4; pravo ve$ano '$ po'k' o prav' na %'tnj' 5(i)e (i%eno s(o6oe nije '!no ati iska$7; pravo oso6e (i%ene s(o6oe a '$me 6ranio)a 5 po s(o6onom i$6or'3 te a ,e joj

se postavit 6rani(a) na njen $ahtjev ako $6o+ svo+ imovno+ stanja nije 'mo+',nosti pomiriti tro%kove o6rane *

<; pravo pomen'te oso6e a poroi)a" kon$'(arni s('!6enik r!ave i(i r'+a oso6akoj' orei" 6'' o6avije%teni o njenom (i%enj' s(o6oe*

 

3RAVA OSU'N0IČ$NO&- ODN1 O3TU/$NO&

3rava osu"nič!no*- odn1 o,tu.!no* su781 Osu"nič!ni v!4 na ,rvo" is,itivanu "ora 2iti o2avi!št!n o d!#u za ko! s!

t!r!ti i o osnova"a su"n! ,rotiv n!*a1 To je #injeni#ni i $akonski opis je(a9naj#e%,e i$ nare6e o sprovo&enj' istra+e;* Ova o6avje%tenja se moraj' ati prije po#etka ispitivanja i moraj' se $a6i(je!iti ' $apisnik o ispitivanj'*

91 Osu"nič!no"- odn1 o,tu.!no" s! "ora o"o*u4iti da s! izasni o svi"čin!ni+a"a i dokazi"a koi *a t!r!t! 9in peius! i da izn!s! sv! čin!ni+! i dokaz!koi "u idu u korist (in avorem!1 Ovo je $apravo pravo os'mnji#eno+" on*opt'!eno+ a 6'e ispitan i tako" prije ono%enja o('ke" o6jasni svoj stav ' po+(e'je(a koje m' se stav(ja na teret* Pomen'to pravo e+$istira ' tok' )ije(o+ krivi#no+ post'pka*

:1 Osu"nič!ni- odn1 o,tu.!ni ni! du.an izni!ti svou od2ranu niti od*ovarati na,ostav#!na ,itana1 Ovo pravo se o$na#ava kao ,ravo na šutnu* Po'ka o prav' na%'tnj' mora 6iti ata i$ri#ito" a o6avje%tenje se tre6a $a6i(je!iti ' $apisnik oispitivanj'* 8 s('#aj' a je post'p(jeno protivno ovim $akonskim ore6ama" natakvom iska$' se ne mo!e $asnivati s'ska o('ka* O6ijanje avanja iska$a ne mo!ese '$eti kao ote!avaj',a oko(nost* 8ko(iko se os'mnji#eni" on* opt'!eni o('#i naavanje iska$a" on nije '!an ati istinit iska$" %to $na#i a $a svoj iska$ krivi#no neo+ovara ako se 'tvri a je iska$ (a!an* Os'mnji#eni" on* opt'!eni 6it ,e krivi#noo+ovoran $a kriv* je(o (a!no+ prijav(jivanja" ako i$a&e i$ +rani)a svoje o6rane i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 102: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

svjesno (a!no tereti r'+' oso6' a je '#ini(a kriv* je(o" a $na a ta oso6a nijei$vr%i(a)*

Osoba koja je neopravdano osu;ena za krivično djelo ili je bez osnova li1ena slobodeima pravo na re4abilitaciju

 

 > pravo na naknadu 1tete iz budžetski4 sredstava> kao i dru%a prava utvr;ena zakonom.

 

3OUKA O 3RAVI'A

O,4a ! o2av!za suda- tu.io+a i dru*i6 or*ana koi uč!stvuu u ,ostu,ku ,oučitiosu"nič!no* odn1 o,tu.!no* i#i dru*o* uč!snika u ,ostu,ku o ,ravi"a koa i" ,ozakonu ,ri,adau i o ,os#!di+a"a ,ro,uštana odr!5!n! radn!1 Po'ka se onosi nasvako+ '#esnika ' post'pk'" a ne samo na os'mnji#eno+" on* opt'!eno+" a aje onaka 6i pomen'te oso6e i$ ne$nanja mo+(e prop'stiti nek' ranj' ' post'pk' i(i se i$ne$nanja ne 6i koristi(e svojim pravima* %pr. pouka o povraćaju u prijašnje stanje, ili poukaoštećenom i podnosiocu prijave u slu#aju donošenja naredbe o nesprovođenju istrage.Data ,ouka s! "ora za2i#!.iti1 3ro,ust u davanu ,ouk! s! uzi"a kao r!#ativno2itna ,ovr!da odr!da2a krivično* ,ostu,ka i prestav(ja ra$(o+ $a '(a+anje !a(6e*

 

3OS%0$DI>$ 3OKR$TAN0A 3OSTU3KA 

Kad ! ,ro,isano da ,okr!tan! krivično* ,ostu,ka i"a za,os#!di+u o*ranič!n! odr!5!ni6 ,rava- ov! ,os#!di+!- ako ovi" zakono" ni!dru*ači! odr!5!no- nastu,au ,otvr5ivan!" o,tu.ni+!1

Ako s! radi o krivični" d!#i"a s ,ro,isano" kazno"zatvora do ,!t *odina i#i novčano" kazno" kao *#avno" kazno"- ov! ,os#!di+!nastu,au od dana kad ! don!s!na osu5uu4a ,r!suda- 2!z o2zira na to ! #i,osta#a ,ravosna.na1

ZNAČ$N0$ IZRAZA 

a; FOSU'N0IČ$NIP  je oso6a $a koj' postoje osnovi s'mnje a je po#ini(a krivi#noje(o" 6; FO3TU/$NIP je oso6a protiv koje je jena i(i vi%e ta#aka ' opt'!ni)i potvr&ena"); FOSUJ$NIP je oso6a $a koj' je pravosna!nom o('kom 'tvr&eno a je krivi#noo+ovorna $a ore&eno krivi#no je(o"; FSUDI0A ZA 3R$THODNI 3OSTU3AKP  je s'ija koji ' tok' istra+e post'pa 's('#ajevima kaa je to propisano ovim $akonom"e; FSUDI0A ZA 3R$THODNO SAS%UŠAN0$P  je s'ija koji nakon poi$anjaopt'!eni)e post'pa ' s('#ajevima kaa je to propisano ovim $akonom i koji imaov(a%tenja koja pripaaj' s'iji $a prethoni post'pak"-; FSTRANK$P s' t'!i(a) i os'mnji#eni" onosno opt'!eni"+; FOV%AŠT$NA S%U/B$NA OSOBAP  je ona oso6a koja ima o+ovaraj',aov(a%tenja 'n'tar r!avne +rani#ne s('!6e" po(i)ijskih or+ana 2eera)ije" s'ske po(i)ije"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 103: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

kao i )arinskih or+ana" or+ana -inansijske po(i)ije" poreskih or+ana i or+ana vojne po(i)ije"h;  FOŠT$$NIP  je oso6a kojoj je oso6no i(i imovinsko pravo krivi#nim je(om povrije&eno i(i '+ro!eno"i; F3RAVN$ OSOB$ s' oso6e koje s' kao takve e-inirane ' K:20i1" 'k(j'#'j',i.korpora)ije" pre'$e,a" 'r'!enja i ortak('ka i r'+e pravne oso6e" j; FISTRA&AP o6'hvata aktivnosti po'$ete o t'!io)a i(i ov(a%tene s('!6ene oso6e 'sk(a' s ovim $akonom" 'k(j'#'j',i prik'p(janje i #'vanje i$java i oka$a"k; FUNAKRSNO IS3ITIVAN0$P je ispitivanje svjeoka i vje%taka o stranke" onosno 6ranio)a koja nije po$va(a svjeoka" onosno vje%taka"(; FDIR$KTNO IS3ITIVAN0$P je ispitivanje svjeoka i vje%taka o stranke" onosno 6ranio)a" koja je po$va(a svjeoka" onosno vje%taka"m; FOSNOVANA SU'N0AP je vi%i stepen s'mnje $asnovan na prik'p(jenim oka$imakoji 'p','j' na $ak(j'#ak a je i$vr%eno krivi#no je(o"n; FZABI%0$ŠK$P i FS3ISIP s' s(ova" rije#i i(i 6rojke i(i njihov ekviva(ent $apisaner'kopisom" otk')ane pisa,om ma%inom" o%tampane" -otokopirane" -oto+ra-irane"$a6i(je!ene ma+netskim imp'(sima" mehani#ki i(i e(ektronski i(i nekim r'+im o6(ikomsak'p(janja poataka"

NAD%$/NOST SUDA

STVARNA NAD%$/NOST

3od ,o"o" stvarn! nad#!.nosti ,odrazu"i!va s! ov#ašt!n! suda7a; a o('#'je o ore&enoj vrsti premeta" i(i 6; a pre'$ima ore&ene vrste pro)esnih ranji" i(i); a o6av(ja i r'+e pos(ove propisane $akonom*

3ravi#a o stvarno nad#!.nosti di!#! krivičn! ,r!"!t! iz"!5u sudova raz#ičito*ran*a  9npr* op,inskih i kantona(nih;* Sto+a" propisi o stvarnoj na(e!nosti 'vijek +arantiraj' +ra&anima a ,e im $a ore&ena krivi#na je(a s'iti s' ore&eno+ ran+a*Zato sud "ora ,aziti na svou stvarnu nad#!.nost*Ako ! ,r!sudu donio sud ni.!* ran*a u"!sto suda viš!* ran*a  9op,inski 'mjestokantona(no+; '#injena je 6itna povrea orea6a krivi#no+ post'pka*

 

SASTAV SUDA (UNK>IONA%NA NAD%$/NOST)

U 3RVO' ST$3$NU SUDIa) vi!4! krivično* od!#!na suda sastav#!no od troi+! sudia1b) za krivična d!#a s ,ro,isano" kazno" zatvora do < *odina i#i novčano"

kazno" kao *#avno" kazno" sudi sudia ,o!dina+1Ako se na +(avnom pretres' poka!e potre6nim" a 'mjesto s'ije s'i vije,e  (npr. prije po#etka glavnog pretresa pogrešno ocijenjeno da se radi o krivi#nom djelu za koje je zaprijećena kazna zatvora do pet godina, a radi se o težem krivi#nom djelu!  $ tre6a -ormirati vije,e i +(avni pretres po#eti ponovo* 8 s'protnom" ako tako ne 6i 6i(o post'p(jeno" to 6i prestav(ja(o 6itn' povre' orea6a krivi#no+ post'pka" jer s' nije 6io propisno sastav(jen*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 104: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Mo+',a je i s'protna sit'a)ija on* a je prije po#etka +(avno+ pretresa po+re%noo)ijenjeno" a se rai o krivi#nom je(' $a koje tre6a a s'i vije,e" a na +(avnom pretres' se $ak(j'#i a se rai o krivi#nom je(' $a #ije pres'&enje je na(e!an s'ija pojeina)  @  ' takvom s('#aj' nije potre6no a 'mjesto vije,a s'i s'ija pojeina)" ve, je 'pravo to vije,e ov(a%teno a nastavi +(* pretres" jer takvim post'panjem opt'!eni ne,eo,i ' +ori pro)esni po(o!aj" niti to prestav(ja 6itn' povre' orea6a kriv* post'pka*

U DRU&O' ST$3$NU SUDI vi!4! a,!#a+iono* od!#!na suda sastav#!no odtroi+! sudia1 Dak(e" takav sastav s'a je ne samo ona kaa se or!ava sjeni)a vije,a"ve, i kaa se r!i pretres

O ZAHT0$VU ZA 3ONAV%0AN0$ 3OSTU3KA od#uču! vi!4! krivično*od!#!na sastav#!no od troi+! sudia1

SUDI0A ZA 3R$THODNI 3OSTU3AK ? ! sudia koi u toku istra*! ,ostu,a us#uča!vi"a kada ! to ,ro,isano ovi" zakono"1 Ov(a%tenja s'ije $a prethoni post'pak onose se na./; pitanja (i%enja s(o6oe i ore&ivanja pritvora" na$or na i$vr%enjem pritvora i

na kom'nika)ijom pritvorenika sa spo(jnim svijetom"4; i$avanje nare6e $a pretres stana" prostorija" pokretnih stvari i oso6a i nare6e $a

 privremeno o'$imanje premeta"7; nare6a o po'$imanj' pose6nih istra!nih ranji"<; i$avanje nare6e $a ovo&enje"?; ono%enje rje%enja o ore&ivanj' jamstva"; postav(janje 6ranio)a ' s('#aj' o6ave$ne o6rane i ' s('#aj' s(a6o+ imovno+

stanja os'mnji#eno+" kao i ra$rje%enje postav(jeno+ 6ranio)a*; ostav(jaj' m' se oka$i rai o6avje%tavanja 6ranio)a*; i$aje i(i oo6rava nare6' $a prin'no ovo&enje svjeoka koj' je i$ao t'!i(a)"

te onosi rje%enje o i$ri)anj' nov#ane ka$ne svjeok' o ?*>>>">> KM*

SUDI0A ZA 3R$THODNO SAS%UŠAN0$ ? ! sudia koi nakon ,odizanao,tu.ni+! ,ostu,a u s#uča!vi"a kada ! to ,ro,isano ovi" zakono" i koi i"aov#ašt!na koa ,ri,adau sudii za ,r!t6odni ,ostu,ak1 5 Rije# je o s'iji $a koji se jav(ja nakon poi$anja opt'!ni)e i koji

ima ov(a%tenja s'ije $a prethoni post'pak" pa ' tom smis(' ima s(jee,a ov(a%tenja./; ore&'je pritvor nakon poi$anja opt'!ni)e" ako os'mnji#eni

 prije to+a nije 6io ' pritvor'" kao i mjere $a6rane" on* jamstva ako prije to+a nis' 6i(e ore&ene3

2) ' s('#aj' ore&ivanja pritvora" on* nje+ovo+ pro'!enja" s'ija$a prethono sas('%anje vr%i kontro(' na i$vr%enjem pritvora i post'panjem sa pritvoreni)ima*

5 :akon" tako&er" propis'je a SPS post'pa ' s('#ajevimaka.

/; o('#'je o opt'!ni)i ' smis(' njeno+ potvr&ivanja"

4; '$ima i$jav' o krivnji"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 105: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7; ra$matra spora$'m o pri$nanj' krivnje"<; o('#'je o prethonim pri+ovorima na

opt'!ni)'"?; ostav(ja opt'!ni)' opt'!enom"; ostav(ja premet s'iji" on* vije,' rai

$aka$ivanja +(avno+ pretresa"; o6'stav(ja post'pak ' s('#aj' pov(a#enja

opt'!ni)e"; pre'$ima ranje $a s'sko o6e$6je&enje

oka$a"; postav(ja 6ranio)a ' s('#aj' o6ave$ne o6rane i

t$v* o6rane siroma%nih" te o('#'je o ra$rje%enj' 6ranio)a"

UNK>IONA%NA NAD%$/NOST VANRAS3RAVNO& VI0$AU vi!4u sastav#!no" od troi+! sudia sud od#uču! o .a#2a"a ,rotiv r!š!na kada ! to odr!5!no ovi" zakono" i donosi dru*! od#uk! izvan *#avno* ,r!tr!sa1

Ovo vi!4! sastav#!no od troi+! sudia suda7/; o('#'je o !a(6i protiv rje%enja 5 kojim je i$re#ena nov#ana

ka$na svjeok' koji o6ija a svjeo#i34; o('#'je o !a(6i protiv rje%enja 5 kojim rje%enjem je

opt'!enom ore&ena mjera $a6rane nap'%tanja mjesta 6oravi%ta "7; o('#'je o !a(6i protiv rje%enja o ore&ivanj' pritvora" te

ako s'ija $a prethoni post'pak" on* s'ija $a prethono sas('%anje ne prihvati prije(o+ t'!io)a o ore&ivanj' pritvora" $atra!it ,e a o tome o('#i ovo vije,e*it

S3A0AN0$ I RAZDVA0AN0$ 3OSTU3KA

S3A0AN0$ 3OSTU3KA

5 Ako ! ista oso2a o,tu.!na za viš! krivični6 d!#a 9s'6jektivnikoneksitet;- ,a ! za n!ka od ti6 d!#a nad#!.an ni.i a za n!ka viši sud @ nad#!.an ! viši sud" a ako s' na(e!ni s'ovi iste vrste" nad#!.an ! ona sud koi ! ,rvi,otvrdio o,tu.ni+u" a ako opt'!ni)e nis' potvr&ene 5 sud koi ! ,rvi ,ri"ioo,tu.ni+u na ,otvr5ivan!1

5 Na isti način" ore&'je se na(e!nost ' s('#aj' ako je o%te,eniistovremeno '#inio krivi#no je(o prema os'mnji#enom" on* opt'!enom* 

5 Za saizvršit!#!" po pravi('" na(e!an je s' koji je prvi potvrioopt'!ni)'*

5 Sud koi ! nad#!.an za izvršit!#a krivično* d!#a nad#!.an !- ,o ,ravi#u- i za sauč!snik!- ,rikrivač!- oso2! ko! su ,o"o*#! učinit!#u

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 106: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

,os#i! izvrš!na krivično* d!#a- kao i za oso2! ko! nisu ,riavi#! ,ri,r!"an!krivično* d!#a- izvrš!n! krivično* d!#a i#i učinit!#a1 9o6jektivni koneksitet;

5 U svi" nav!d!ni" s#uča!vi"a- ,rov!st 4! s!- ,o ,ravi#u- !dinstv!ni ,ostu,aki i doni!ti !dna ,r!suda1

5 Sud "o.! od#učiti ,rov!sti !dinstv!ni ,ostu,ak i doni!ti !dnu ,r!sudu i u s#učau kad ! viš! oso2a o,tu.!no za viš! krivični6 d!#a9mje%oviti s'6jektivno5o6jektivni koneksitet;- a#i sa"o ako iz"!5u izvrš!ni6krivični6 d!#a ,ostoi "!5uso2na v!za1 Ako je $a neka o ovih krivi#nih je(ana(e!an vi%i a $a neka ni!i s'" jeinstveni post'pak mo!e se provesti samo previ%im s'om* O spajanj' post'pka o('#'je s' koji je na(e!an $a provo&enje jeinstveno+ post'pka*

RAZDVA0AN0$ 3OSTU3KASpajanje kriv* post'paka nikaa nije o6ave$no" a vr%i se" ako postoji neki o koneksiteta* Nas'prot tome" sud "o.! do završ!tka *#avno* ,r!tr!sa od#učiti da s! ,ostu,ak za,o!dina kriv1 d!#a i#i ,rotiv ,o!dini6 o,tu.!ni6 razdvoi radi ,os!2no* su5!na1 Za donoš!n! takv! od#uk! ,otr!2no ! da ,osto!7a) va.ni raz#ozi @ npr. teška bolest ili teška povreda jednog optuženog, koje ukazuju

da on duže vremena neće moći sudjelovati u postupku2) i#i raz#ozi +!#is6odnosti @ npr. da su na gl. pretresu za jedno teško kriv. djelo

izvedeni svi dokazi i za isto bi se mogla donijeti presuda, a za drugo k. djelo potrebna su duža vješta#enja.

Kaa postoji neki o ovih ra$(o+a" sudia odn1 vi!4! donosi r!š!n! o razdvaanu,ostu,aka na ,ri!d#o* stranaka i#i 2ranio+a- a#i to "o.! učiniti i 2!z ni6ovo*,ri!d#o*a1Uko#iko s! razdvaan! ,ostu,ka vrši ,o s#u.2!no du.nosti @ potre6no je a s' prijeono%enja rje%enja o ra$vajanj' post'pka sas('%a stranke i 6ranio)a*Protiv rje%enja kojim se ore&'je ra$vajanje post'paka i(i se o6ija prije(o+ $ara$vajanje post'pka" !a(6a nije op'%tena" a(i stranke i 6rani(a) mo+' to rje%enje po6ijati' !a(6i na pres''*

 

IZUZ$$

Sudia n! "o.! vršiti sudisku du.nost7/; ako ! ošt!4!n krivični" d!#o"-4; ako ! u ,itanu n!ki srodnički odnos 9ako je sa os'mnji#enimopt'!enim"

 6ranio)em" t'!io)em" o%te,enim @ ' onos'.5 $akonsko+ $ast'pnika i(i p'no,nika"5  6ra#no+ on* van6ra#no+ r'+a i(i5 sronik po krvi ' pravoj (iniji o 6i(o koje+ stepena" ' po6o#noj

(iniji o <* stepena" a po ta$6ini o 4* stepena"5 starate(ja" staranika" 'svojite(ja" 'svojenika" hranite(ja i(i

hranjenika;"7; ako ! u isto" krivično" ,r!d"!tu

a; uč!stvovao kao S33- i#i S3S-

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 107: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 6; ,ostu,ao kao tu.i#a+- 2rani#a+- zakonski zastu,nik i#i ,uno"o4nik ošt!4!no*

); sas#ušan kao sv!dok i#i kao v!štak-; uč!stvovao u donoš!nu od#uk! koa s! ,o2ia ,ravni" #i!ko"- i Naveeni" taksativno na6rojani osnovi" o2av!zno  isk(j'#'j' s'ij' o vr%enjas'ijske '!nosti* I$'$e,e se vr%i ' javnom interes'" a ori)anje stranaka o i$'$e,as'ije" ne mo!e ati sposo6nost s'iji a rai ' konkretnom s('#aj'* 8#e%,e na+(avnom pretres' s'ije koji je po naveenim osnovama tre6ao a 6'e isk(j'#en"smatra se apso('tnom povreom krivi#no+ post'pka*

<; ako ,osto! oko#nosti ko! izazivau razu"nu su"nu u n!*ovun!,ristrasnost1Postojanje ovo+ osnova se 'tvr&'je ' svakom konkretnom s('#aj'* Ovaj Caku#tativniosnov i$'$e,a ' '!em smis('" previ&en je jenom op%tom -orm'(a)ijom* :akon overa$(o+e $a i$'$e,e ne navei ni primjera rai* 8 to mo+' 6iti 9$ajeni#ki imovinskiinteresi" i$ra!eno prijate(jstvo i(i neprijate(jstvo" onos $avisnosti on* nare&enostii(i pore&enosti3 ve$a po s'sjestv'3 srostvo ' a(jem stepen'" i s(;* Osnov i$'$e,ane mo!e 6iti s'mnja ' sposo6nost s'ije*

Do ,okr!tana ,ostu,ka za izuz!4! "o.! do4i kako na za6t!v sa"o* sudi!- tako ina za6t!v krivično,ro+!sn! strank!1

81 3ostu,ak za izuz!4! na za6t!v sudi!15 S'ija #im sa$na a postoji neki o ra$(o+a $a nje+ovo

o6ave$no i$'$e,e 9isk(j'#enje; '!an je 5 a prekine svaki ra po tom premet'" pa i' onos' na neo(o!ne ranje i a o tome o6avijesti presjenika s'a" koji ,e nakon'tvr&ivanja postojanja ra$(o+a oreiti $amjen'* Pojeine neo(o!ne ranje o6avi,e$a to vrijeme r'+i ore&eni s'ija*

5  Na isti na#in post'pa s'ija i ' s('#aj' ako postoji ra$(o+on* ra$(o$i $a nje+ovo -ak'(tativno i$'$e,e* Jeina ra$(ika je ' tome %to ' s('#aj'-ak'(tativno+ i$'$e,a s'ija mo!e sve o ono%enja o('ke o i$'$e,'" a pre'$imaranje $a koje postoji opasnost o o(a+anja" %to nije s('#aj ko o6ave$no+ i$'$e,a9isk(j'#enja;*

91 3ostu,ak za izuz!4! na za6t!v krivično,ro+!sn! strank!15 Krivi#nopro)esne stranke mo+' staviti $ahtjev kako $a o6ave$no

i$'$e,e 9isk(j'#enje; tako i $a -ak'(tativno i$'$e,e s'ije*5 8 s('#aj' i$'$e,a ' '!em smis('" ponosi(a) $ahtjeva je '!an

ne samo a na$na#i $akonski osnov" ve, i a %to konkretnije i sar!ajnije naveera$(o+e koji i$a$ivaj' ra$'mn' s'mnj' ' nepristrasnost s'ije*

5 8 $ahtjev' se moraj' poimeni#no o$na#iti s'ija #ije se i$'$e,etra!i" kao i oko(nosti $6o+ kojih se smatra a postoje neki o $akonskih ra$(o+a $ai$'$e,e*

5 :ahtjev $a i$'$e,e stranke mo+' ponijeti o @ po#etka +(avno+ pretresa" a ako je ' pitanj' ra$(o+ $a o6ave$no i$'$e,e 9isk(j'#enje; $a koji je strankasa$na(a o)nije" $ahtjev se mo!e ponijeti i o)nije" omah po sa$nanj' $a taj ra$(o+*

5 Mo!e se tra!iti samo i$'$e,e s'ije koji ' premet' post'paB"tj* koji vr%i s'ijsk' '!nost ' ore&enom premet'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 108: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Zakonodava+ ! ,r!dvidio raz#ičit ! 3OSTU3AK u s#učau7a; ako s! radi o o2av!zno" izuz!4u t1 isk#uč!nu 5 s'ija #im sa$na a postoji

koji o ra$(o+a '!an je a o6'stavi svaki ra na premet'* 8 ovoj sit'a)iji s'ija nesmije i$vr%iti ni nek' hitn' ranj' koja ne trpi o(a+anje* Ako se 'tvri a osnov stoji"nare&'je se $amjena* :ahtjev mo+' postaviti stranke" ako s'ija ne o6avijesti presjenika i(i op%ta sjeni)a ne 'va!i $ahtjev" a ako nema ni $ahtjeva stranaka"op%ta sjeni)a s'a mo!e nareiti $amjen' po svojoj ini)ijativi*

 6; ako s! radi o Caku#tativno" izuz!4u 5 izuz!4u u u.!" s"is#u  5 s'ija mo!e oono%enja rje%enja o $ahtjev' $a i$'$e,e a pre'$ima one ranje $a koje postojiopasnost o o(a+anja* Po%to postojanje osnova $a i$'$e,e ' ovom s('#aj' tek tre6a'tvriti" $akonoava) nije 6io tako isk(j'#iv" pa nije oreio $a6ran' raa* Data-orm'(a)ija omo+',ava i s'iji i presjenik' s'a a smireno i 6e$ !'r6e pro)ijene postojanje ore&enih oko(nosti i njihov 'ti)aj na poo6nost s'ije a post'pa 'konkretnom premet'* S'ija koji je prijavio presjenik' s'a postojanje ovihoko(nosti nije isk(j'#en o raa na premet'" pa svakako a mo!e a vr%i sve ranjekoje ne trpe o(a+anje" a nije m' $a6ranjeno ni a vr%i reovne ranje koje nis' 6itne*

O za6t!vu za izuz!4! od#uču! o,4a s!dni+a odnosno ko#!*i sudia1Prije ono%enja rje%enja o i$'$e,' pri6avit ,e se i$java s'ije" a po potre6i i r'+ii$vi&aji*Protiv rje%enja kojim se 'svaja i(i o6ija $ahtjev $a i$'$e,e !a(6a nije op'%tena*Ore6e o i$'$e,' s'ije primjenj'j' se i na t'!io)a" $apisni#are" s'ske t'ma#e" str'#neoso6e" kao i na vje%take* O i$'$e,' $apisni#ara" s'sko+ t'ma#a" str'#ne oso6e i vje%takao('#'je vije,e" presjenik vije,a i(i s'ija* O i$'$e,' t'!io)a o('#'je ko(e+ijt'!i(a%tva* Kaa os(* pre'$imaj' istra!ne ranje" o njihovom i$'$e,' o('#'je t'!i(a)*

 

TU/I%A>

Osnovno ,ravo i du.nost tu.io+a ! otkrivan! i *on!n! učinit!#a krivični6 d!#akoa su u nad#!.nosti suda1

Od"a6 ,o saznanu da ,osto! osnovi su"n! da ! učin!no krivično d!#o @ tu.i#a+i"a ,ravo i du.an ! da71) ,r!duz"! ,otr!2n! "!r! u +i#u7

a) otkrivana i ,rona#a.!na osu"nič!no*-2) ,rovo5!na istra*!-+) rukovo5!na i nadzora nad istra*o"-d) u,rav#ana aktivnosti"a ov#ašt!ni6 s#u.2!ni6 oso2a v!zani6 za

,rona#a.!n! osu"nič!no* i ,riku,#an! izava i dokaza-2) ,rov!d! istra*u u sk#adu s ovi" zakono"-

Svi or+ani koji '#estv'j' ' istra$i '!ni s' a o svakoj po'$etoj ranji o6avijestet'!io)a i a post'pe po svakom nje+ovom $ahtjev'*

3) da! i"unit!t u sk#adu s zakono"-4) za6ti!va dostav#an! inCor"a+ia od dr.avni6 or*ana- ,r!duz!4a- ,ravni6 i

Cizički6 oso2a u !d!ra+ii-

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 109: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5) izda! ,oziv! i nar!d2! i ,r!d#a.! izdavan! ,oziva i nar!d2i u sk#adu s ovi"zakono"-

) nar!di ov#ašt!no s#u.2!no oso2i da izvrši nar!d2u izdatu od suda u sk#adu sovi" zakono"-

*) ,r!d#a.! izdavan! kazn!no* na#o*a u sk#adu zakono"-+) ,odi.! i zastu,a o,tu.ni+u ,r!d sudo"-

Isk(j'#ivo pravo t'!io)a je a teme(jem postojanja ovo(jno oka$a i$ kojih proi$i(a$iosnovana s'mnja a je os'mnji#eni '#inio krivi#no je(o" pripremi i 'p'ti opt'!ni)'s'iji $a prethono sas('%anje" te je $ast'pa pre s'om*

) ,odnosi ,ravn! #i!kov!-T'!i(a) je jeini ov(a%ten" a ' tok' post'pka ponese !a(6'" kako na %tet'" tako i 'korist opt'!eno+" %to proi$i(a$i i$ nje+ove vojne '(o+e. kao stranke ' post'pk' i kaor!avno+ or+ana*

10) o2av#a i dru*! ,os#ov! odr!5!n! zakono"1

 

BRANI%A> (3RAVO NA ODBRANU)

3rin+i, od2ran! ! !dan od osnovni6 ,rin+i,a krivičn! ,ro+!dur!- a r!a#izu! sa"at!ria#no" i Cor"a#no" od2rano"1 or"a#na od2rana 9o6rana p'tem 6ranio)a;" "o.! 2iti.a) Caku#tativna @ Ko -ak'(tativne o6rane stvar je pro)jene os'mnji#eno+ on*

opt'!eno+ 9i(i (i)a koja mo+' '$eti 6ranio)a os'mnji#enom on* opt'!enom;" a (i ,e'op%te '$imati 6ranio)a i(i ,e +a '$eti samo ' nekom staij' post'pka 9opt'!enje"+(avni pretres; i na to njihovo opreje(jenje s' i(i r'+i or+ani nemaj' 'ti)aja*

b) o2#i*atorna @ Kaa se rai o o6(i+atornoj o6rani" ona nema pro)jenjivanja" ve,' ore&enom staij' post'pka 6rani(a) mora i(i 6iti an+a!ovan o straneos'mnji#eno+ on* opt'!eno+ 9on* ov(a%tenih sronika; i(i mora 6iti postav(jen pos('!6enoj '!nosti*

Za 2ranio+a s! "o.! uz!ti advokat ,od us#ovi"a koi su ,ro,isani Zakono" oadvokaturi !d!ra+i!1 Li)e koje nije avokat" ne mo!e 6iti '$eto $a 6ranio)a ni onaka ima str'#n' sprem' i(i '!iva povjerenje os'mnji#eno+ on* opt'!eno+*Brani#a+ "ora ,r!dati ,uno"o4 za zastu,an! ,ri#iko" ,r!duzi"ana ,rv! radn!u ,ostu,ku1 P'nomo, os'mnji#eno+ on* opt'!eno+ 6ranio)' je nje+ova pro)esna(e+itima)ija" a i$aje m' je ' vi' pose6no+ akta i(i ' $apisnik ko or+ana pre kojim sevoi post'pak* Os'mnji#eni on* opt'!eni mo!e otka$ati p'nomo, 6ranio)' ' svakomtren'tk' i to 6e$ o6$ira a (i je o6rana o6ave$na i(i -ak'(tativna* 8 s('#aj' o6ave$neo6rane" ako os'mnji#eni on* opt'!eni ne op'nomo,i r'+o+ 6ranio)a" mora m' se postaviti 6rani(a) po s('!6enoj '!nosti* Ako je 6rani(a) postav(jen po s('!6enoj'!nosti" ona se os'mnji#eni on* opt'!eni ne mo!e ore,i 6ranio)a" a(i mo!e tra!iti$amjen' ako postav(jeni 6rani(a) neo+ovorno vr%i svoj' '!nost*

Viš! osu"nič!ni6 odn1 o,tu.!ni6 "o*u i"ati za!dničko* 2ranio+a- osi" u s#učauako ! 2ranio+a ,ostavio sud u s#učau o2av!zn! od2ran! i#i z2o* s#a2o* i"ovno*stana1  :ajeni#ka o6rana isk(j'#ena je samo ako postoji ko(i$ija 9s'protnost 'o6ranama; 5 kaa jean o os'mnji#enih on* opt'!enih ' svojoj o6rani mora a i$javi

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 110: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ne%to %to mo!e a tereti r'+o+ os'mnji#eno+ on* opt'!eno+* S'ko6 interesa otk(anja" po pravi('" 6rani(a)" ori#',i se o6rane jeno+ i(i o'staj',i o o6rane svihos'mnji#enih on* opt'!enih* S'ko6 interesa mo!e otk(oniti i os'mnji#eni on* opt'!eni 5opo$ivanjem 6ranio)a ko+a je sam '$eo*

Osu"nič!ni odn1 o,tu.!ni "o.! i"ati viš! 2ranio+a- a#i sa"o !dan od ni6 4! i"atistatus *#avno* 2ranio+a o č!"u 4! s! osu"nič!ni odn1 o,tu.!ni izasniti1 S"atra s!da ! od2rana osi*urana kada u ,ostu,ku uč!stvu! !dan od 2ranio+a1 Os'mnji#enion* opt'!eni mo!e imati vi%e 6rani(a)a 6e$ o6$ira a (i se rai o o6ave$noj i(i-ak'(tativnoj o6rani" a(i kaa se 6rani(a) ore&'je po s('!6enoj '!nosti i(i kaa 6ranio)a postav(ja s' $6o+ s(a6o+ imovno+ stanja os'mnji#eno+ on* opt'!eno+"ore&'je se samo jean 6rani(a)* Kaa os'mnji#eni on* opt'!eni ima vi%e 6rani(a)a"ona je svaki o njih ov(a%ten a samosta(no pre'$ima sve ranje ' korist o6raneos'mnji#eno+ on* opt'!eno+* Dostav(janje se vr%i 'vijek samo jenom 6ranio)'*

Ko n! "o.! 2iti 2rani#a+9/; 0rani(a) ne mo!e 6iti o%te,eni" 6ra#ni onosno van6ra#ni r'+ o%te,eno+ i(i t'!io)a"niti njihov sronik po krvi ' pravoj (iniji o 6i(o ko+ stepena" ' po6o#noj (iniji o#etvrto+ stepena i(i po ta$6ini o r'+o+ stepena*94; 0rani(a) koji je po$van kao svjeok ne mo!e 6iti 6rani(a) ' tom premet'*97; 0rani(a) ne mo!e 6iti oso6a koja je ' istom premet' post'pa(a kao s'ija i(i t'!i(a)*

KADA OSU'N0IČ$NI ODN1 O3TU/$NI 'ORA I'ATI BRANIO>A

Zakonodava+ ! ,r!dvidio da osu"nič!ni odn1 o,tu.!ni "ora i"ati 2ranio+a u ov!: situa+i!71. v!4 ,ri#iko" ,rvo* is,itivana 5 ako je nijem i(i +('h i(i ako je os'mnji#en $a

krivi#no je(o $a koje se mo!e i$re,i ka$na '+otrajno+ $atvora*2. nakon što "u ! odr!5!n ,ritvor  5 $a vrijeme ok pritvor traje* Dak(e"

os'mnji#eni on* opt'!eni protiv koje+ je ore&en pritvor 9a jo% nije ' pritvor'; nemora imati 6ranio)a* S r'+e strane" #im je (i%en s(o6oe i pritvor po#eo trajati @ mora imati 6ranio)a*

3. nakon ,odizana o,tu.ni+! i to v!4 u vri!"! dostav#ana o,tu.ni+! 5 ako je opt'!en $a krivi#no je(o $a koje se mo!e i$re,i /> +oina $atvora i(i te!a ka$na*0rani(a) mora postojati ' vrijeme ostav(janja opt'!ni)e" a 6i event'a(no mo+ao'(o!iti prethoni pri+ovor protiv opt'!ni)e i ' njem'" pore osta(o+" ista,i povre' post'pka ' tok' istra+e" ' kojoj on nije '#estvovao*

Osu"nič!no" odn1 o,tu.!no" koi u s#učau o2av!zn! od2ran! sa" n! iza2!r!2ranio+a- ,ostav#a s! 2rani#a+ ,o s#u.2!no du.nosti1 0ranio)a postav(ja s'ija $a prethoni post'pak" s'ija $a prethono sas('%anje" s'ija" on* presjenik vije,a" a(i 6ranio)a ma(o(jetnik' postav(ja s'ija $a ma(o(jetnike*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 111: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Odr!5ivan! 2ranio+a osu"nič!no" odn1 o,tu.!no" o2av!zno ! i u s#učau akosud utvrdi da ! to z2o* s#o.!nosti ,r!d"!ta i#i "!nta#no* stana osu"nič!no* odn1o,tu.!no* u int!r!su ,ravd!1 Nesposo6nost $a o6ran' ' ovom s('#aj' jeste -akti#ko pitanje" %to 'tvr&'je s'* Prema potre6i" prove%,e se psihijatrijsko vje%ta#enje* Da (i postoje ra$(o$i pravi#nosti" o('#'je s' po iskre)ionoj o)jeni* Ti ra$(o$i s' mno+o %irio osta(ih koje $akon previ&a $a o6ave$n' o6ran'" npr. složenost #injeni#ne osnoviceina#e lakog krivi#nog djela*

Nai"!- u svi" ovi" s#uča!vi"a o2av!zn! Cor"a#n! od2ran!- 2ranio+a "o.!iza2rati sa" osu"nič!ni odn1 o,tu.!ni- a ako to n! učini @ sud ! du.an da "u,ostavi 2ranio+a ,o s#u.2!no du.nosti1 

3OSTAV%0AN0$ BRANIO>A ZBO& S%ABO& I'OVNO& STAN0A

Kad n! ,osto! us#ovi za o2av!znu od2ranu" ako osu"nič!niodn1 o,tu.!ni n! "o.! ,r!"a svo" i"ovno" stanu sa" snositi troškov!od2ran!- sud 4! s! "u na n!*ov za6t!v ,ostaviti 2ranio+a- ,od a#t!rnativni"us#ovo"7a) da s! ,ostu,ak vodi za kriv1 d!#o za ko! s! "o.! izr!4i kazna zatvora od :

*odin! i#i t!.a kazna- i#i2) da to za6ti!vau int!r!si ,ravičnosti- 2!z o2zira na ,ro,isanu kaznu1 Da (i

 postoje ra$(o$i pravi#nosti" o('#'je s' po s(o6onoj o)jeni" ' $avisnosti ospe)i-i#nosti svako+ pojeino+ s('#aja" npr. specii#no kriv. djelo koje je predmet optužbe, li#nost osumnji#enog odn. optuženog, sredina u kojoj je kriv. djeloizvršeno, broj osumnji#enih odn. optuženih, pravna pitanjima koje treba riješitidr.

Za6t!v za ,ostav#an! 2ranio+a u ovo" s#učau s! "o.! ,odni!ti utoku +i!#o* krivično* ,ostu,ka1 Branio+a tada ,ostav#a SPP" SPS" s'ija on* presjenik vije,a i to nakon što  je os'mnji#enom on* opt'!enom prvo pr'!ena pri(ika a sa preo#ene (iste i$a6ere 6ranio)a*

3ri o+!ni situa+i! osu"nič!no* odn1 o,tu.!no* da n! "o.! snosititroškov! od2ran! ? u o2zir s! uzi"au njihovi prihoi i rashoi i visina tro%kovao6rane koji s' ' i$+(e'* Ako se imovno stanje os'mnji#eno+ on* opt'!eno+ tokom post'pka i$mijeni na 6o(je" o('ka o postav(jenj' 6ranio)a mo!e se i$mijeniti*

Sud n!"a ,os!2nu o2av!zu u,ozor!na osu"nič!no* odn1 o,tu.!no*na pravo postav(jenja 6ranio)a o tro%k' 6'!eta*

3ostav#!ni 2rani#a+ i"a sva ,rava i du.nosti i isti ,ro+!sni ,o#o.akao i svaki dru*i 2rani#a+1  Ima pravo na na+ra'" tro%kove i r'+e i$atke poavokatskoj tari-i i to na teret srestava s'a koji +a je postavio $a 6ranio)a*

3RAVO BRANIO>A DA 3R$&%$DA S3IS$ I DOKU'$NTA>I0U

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 112: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

U toku istra*!" 6rani(a) ima pravo a ra$matra spise i ra$+(ea pri6av(jene premete koji i' ' korist os'mnji#enom* Ovo pravo se 6ranio)' mo!e'skratiti ako je rije# o spisima i premetima #ije 6i otkrivanje mo+(o ovesti 'opasnost )i(j istra+e*

I$'$etno o naveeno+ pravi(a" kaa se os'mnji#eni" on*opt'!eni na(a$i ' pritvor' t'!i(a) ,e ostaviti SPP" on* SPS oka$e raio6avje%tavanja 6ranio)a*

Nakon ,odizana o,tu.ni+!  6rani(a) os'mnji#eno+" on*opt'!eno+ ima pravo 'via ' sve spise i oka$e*

SPP" SPS" s'ija" on* vije,e" kao i t'!i(a)" kaa o&' ' posjenovo+ oka$a i(i 6i(o koje in-orma)ije i(i #injeni)e koja mo!e pos('!iti kao oka$ nas'&enj'" '!ni s' ih staviti na 'vi 6ranio)'*

8 naveenim s('#ajevima" 6rani(a) mo!e i$vr%iti -otokopiranjespisa i ok'menata*

 

3R$TR$SAN0$ STANA- 3ROSTORI0A I OSOBA

3R$TR$SAN0$ STANA- OSTA%IH 3ROSTORI0A I 3OKR$TNIH STVARI 

3r!tr!san! stana- osta#i6 ,rostoria i ,okr!tni6 stvari s! "o.! odr!diti sa"o ondaako i"a dovo#no osnova za su"nu da 4! s! ,ri ,r!tr!sanu7

a; ,rona4i ,r!t,ostav#!ni izvrši#a+ krivično* d!#a i#i n!*ov sauč!snik- 6; otkriti tra*ovi krivično* d!#a- i#i); ,rona4i ,r!d"!ti va.ni za krivični ,ostu,ak1

3r!tr!san! ,okr!tni6 stvari o2u6vata i ,r!tr!san! ko",ut!ra i s#ični6 ur!5aa $aa'tomatsk' o6ra' poataka koji s' s njima pove$ani* Na $ahtjev s'a" oso6e koje sekoriste ovim 're&ajima '!ne s' omo+',iti prist'p" preati iskete i(i r'+i meij nakome s' pohranjeni poa)i" kao i pr'!iti potre6na o6avje%tenja $a 'potre6' tih 're&aja*Pretresanje kompj'tera i s(i#nih 're&aja ,e se o6aviti '$ pomo, str'#ne oso6e*

3R$TR$SAN0$ OSOB$

3r!tr!san! oso2! "o.! s! ,oduz!ti u s#!d!4i" s#uča!vi"a7a; kad ! v!rovatno da ! odr!5!na oso2a ,očini#a krivično d!#o 

8 prvom s('#aj' se rai o pretresanj' os'mnji#eno+ i t' je neophono a postojivjerovatnost a je ore&ena oso6a po#ini(a krivi#no je(o* 8 kr'+ os'mnji#enih oso6asvakako ne '(a$e samo i$vr%i(a)" i(i sai$vr%io)i" ve, i postreka# i poma+a#" ak(esa'#esni)i*

 6; kad ! v!rovatno da 4! s! ,r!tr!san!" ,rona4i ,r!d"!ti i#i tra*ovi va.ni zakrivični ,ostu,ak1 8 r'+om s('#aj'" rai se o pretresanj' osta(ih oso6a" a 's(ov je vjerovatnost a ,e seko te oso6e" koja nije ni i$vr%i(a) krivi#no+ je(a" niti nje+ov sai$vr%i(a)" on*sa'#esnik" na(a$e premeti i(i tra+ovi va!ni $a krivi#ni post'pak*

3r!tr!san! oso2! o2av#a oso2a isto* s,o#a" 6e$ o6$ira a (i se pretresa oso6a m'%ko+i(i !ensko+ spo(a*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 113: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

NAR$DBA ZA 3R$TR$SAN0$

Sud "o.! izdati nar!d2u za ,r!tr!san! ,od us#ovi"a ,ro,isani" ovi" zakono"1Nar!d2u za ,r!tr!san! "o.! izdati sud na za6t!v tu.io+a i#i na za6t!v ov#ašt!ni6s#u.2!ni6 oso2a ko! su do2i#! odo2r!n! od tu.io+a1Dak(e potre6an je $ahtjev t'!io)a i(i $ahtjev ov(a%tenih s('!6enih (i)a* koje s' $a isti)anje$ahtjeva o6i(e oo6renje o t'!io)a" %to $na#i a s' ne mo!e po s('!6enoj '!nostii$ati nare6' $a pretresanje 6e$ o6$ira %to s' isp'njeni materija(ni 's(ovi $a pretresanje*O ovo+ prin)ipije(no+ rje%enja i$'$etak je mo+', na +(avnoj raspravi" s o6$irom a sei$voe i oka$i #ije i$vo&enje narei s'ija" on* s'sko vije,e*

OR'A ZAHT0$VA ZA 3R$TR$SAN0$

8 onos' na -orm'" za6t!v za izdavan! nar!d2! za ,r!tr!san! "o.! s! ,odni!ti,is"!no i#i us"!no* Pono%enje $ahtjeva ' pismenom o6(ik' je pravi(o" a u us"!no"o2#iku izuz!tak i koristi s! onda kada ,ostoi o,asnost od od#a*ana*

PISANI :A1TJEV :A I:DAVANJE NARED0E :A PRETRESANJEO6ave$nim sar!ajem pismeno+ $ahtjeva $a pretresanje ore&en je.5 'voni io koji o6'hvata.

/; na$iv s'ske instan)e o koje se $ahtjeva i$avanje nare6e $a pretresanje" te

2) (i#ne poatke kao i -'nk)ij' ponosio)a $ahtjeva 9oka$'je $akonskoov(a%tenje $a pono%enje $ahtjeva $a i$avanje nare6e $a pretresanje;

5 )entra(ni io $ahtjeva 5 sar!i./; navo&enje #injeni)a koje 'ka$'j' na vjerovatnost a ,e se oso6e" tra+ovi i

 premeti na,i na o$na#enom i(i opisanom mjest' i(i ko ore&ene oso6e* Mjestai(i oso6e koje s' o6jekti pretra+e moraj' se ta#no pre)i$irati*

4; sam $ahtjev s'' a i$a nare6' $a pretresanje" a ' svrh' prona(a!enja oso6a i(io'$imanja premeta*

Sa $ahtjevom $a i$avanje nare6e o pretresanj' mo+' se spojiti i ore&eni prije(o$i.5 a se pretresanje i$vr%i ' 6i(o koje vrijeme $ato %to postoji osnovana

s'mnja.a; a pretresanje ne,e mo,i 6iti i$vr%eno ' vremenskom perio' o

sati 'j'tro o 4/ sat 've#er* (npr. treba izvršiti pretresanje noćnog bara ili drugog  prostora koje svoju osnovnu djelatnost obavlja upravo u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima! 3

 6; a ,e se tra!eni premeti sk(oniti i(i 'ni%titi ako se nare6a nei$vr%i omah*

); a ,e oso6a koja se tra!i po6je,i i(i po#initi r'+o krivi#no je(o"i(i '+ro$iti 6e$6jenost ov(a%teno+ s('!6eno+ (i)a i(i r'+o+ (i)a*

5 8 $ahtjev' se mo!e pre(o!iti a os(* (i)e i$vr%i nare6' $a pretres 6e$njene prethone preaje ako postoji osnovana s'mnja.a; a se tra!eni premeti mo+' (ako i 6r$o 'ni%titi ako se omah ne

o'$m'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 114: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 6; a preaja nare6e mo!e '+ro$iti 6e$6jenost ov(a%teno+s('!6eno+ (i)a i(i r'+o+ (i)a" te

); a ,e oso6a koj' se tra!i po#initi r'+o krivi#no je(o i(i '+ro$iti 6e$6jenost ov(a%teno+ s('!6eno+ (i)a i(i r'+o+ (i)a*

8SMENI :A1TJEV :A I:DAVANJE NARED0E8smeni $ahtjev $a i$avanje nare6e $a pretresanje mo!e se ponijeti kaa postojiopasnost o o(a+anja*8smeni $ahtjev $a i$avanje nare6e o pretresanj' mo!e se saop,iti neposreno s'iji $a prethoni post'pak i(i te(e-onom" i(i raio5ve$om i(i r'+im srestvom e(ektronskekom'nika)ije*Ka je ponesen 'smeni $ahtjev $a i$avanje nare6e $a pretresanje" s'ija $a prethoni post'pak ,e a(jnji tok ra$+ovora $a6i(je!iti*S'ija $a prethoni post'pak ,e potpisati kopij' $apisnika i preati je s'' ' rok' o 4<sata o i$avanja nare6e*

IZDAVAN0$ NAR$DB$ ZA 3R$TR$SAN0$

Ako S33 ustanovi da ! za6t!v za izdavan! nar!d2! za ,r!tr!san! o,ravdan- "o.!odo2riti za6t!v i izdati nar!d2u za ,r!tr!san!1  Prije oo6ravanja $ahtjeva" SPPispit'je istinitost oko(nosti i preo#enih poataka ' $ahtjev'" te ako je $ahtjev $ai$avanje nare6e $a pretresanje osnovan @ oo6rit ,e $ahtjev i i$ati nare6' $a pretresanje* Ka ,e $ahtjev $a pretresanjem 6iti opravan je pitanje koje se )ijeni 'svakom pojeinom s('#aj'*Kad S33 od#uči da izda nar!d2u za ,r!tr!s na osnovu us"!no* za6t!va- ,odnosit!#takvo* za6t!va 4! sa" sastaviti nar!d2u i ,ročitat 4! ! u +!#ini sudii za ,r!t6odni,ostu,ak1

SADR/A0 NAR$DB$ ZA 3R$TR$SAN0$

Nar!d2a za ,r!tr!san! sadr.i7/; na$iv s'a koji i$aje nare6'" osim kaa se nare6a $a pretresanje oo6rava na

osnov' 'smeno+ $ahtjeva i potpis SPP koji i$aje nare6'"4; ako se nare6a $a pretresanje oo6rava na osnov' 'smeno+ $ahtjeva" to ,e se

navesti '$ na$na#enje imena SPP koji i$aje nare6' i vremena i mjesta i$avanja"7; ime" oje( i(i ran+ ov(a%tene oso6e na koj' se nare6a onosi"<; svrha pretresanja"?; opis oso6e koj' tre6a prona,i i(i opis stvari koje s' premet pretresanja"; ore&ivanje i(i opis mjesta" prostorija i(i oso6a koje se tra!e" s navo&enjem arese"

v(asni%tva" imena i(i s(i#no+ $a si+'rno 'tvr&ivanje ientiteta"; 'p'tstvo a se nare6a ima i$vr%iti i$me&' sati i 4/ sata i(i ov(a%tenje a se

nare6a mo!e i$vr%iti ' 6i(o koje vrijeme ako to s' i$ri#ito orei"; event'a(no ov(a%tenje i$vr%ite(j' nare6e a mo!e 6e$ prethone najave ',i '

 prostorije koje se imaj' pretresti" ako to s' i$ri#ito orei"; 'p'tstvo a se nare6a i o'$ete stvari ones' ' s' 6e$ o(a+anja"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 115: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

/>; po'k' a os'mnji#eni ima pravo o6avijestiti 6ranio)a i a se pretresanje mo!ei$vr%iti i 6e$ pris'stva 6ranio)a" ako to $ahtijevaj' i$'$etne oko(nosti*

VRI0$'$ IZVRŠ$N0A NAR$DB$ ZA 3R$TR$SAN0$

5  Nare6a $a pretresanje mora se i$vr%iti najkasnije /? ana oi$avanja nare6e nakon #e+a se" 6e$ o(a+anja" mora vratiti s''*

5  Nare6a $a pretresanje se mo!e i$vr%iti 6i(o koje+ ana 'semi)i*

5  Nare6a se mo!e i$vr%iti samo ' vremenskom perio' o satio 4/ sata" osim ako ' nare6i nije i$ri#ito ato ov(a%tenje a se mo!e i$vr%iti ' 6i(okoje o6a ana i(i no,i*

3OSTU3AK IZVRŠ$N0A NAR$DB$ ZA 3R$TR$SAN0$

5 Prije po#etka pretresanja os(* mora ati o6avje%tenje o svojoj-'nk)iji i ra$(o+' o(aska i preati nare6' $a pretres oso6i ko koje ,e se i(i na kojoj,e se i$vr%iti pretresanje* Ako je nakon to+a os(* prist'p 'skra,en" mo!e 'potrije6itisi('*

5 Pri(ikom i$vr%avanja nare6e $a pretresanje" os(* nije '!noo6avijestiti 6i(o ko+a o svojoj -'nk)iji i ra$(o$ima pretresanja" ve, mo!e omah ',i 'stan i(i r* prostorije ako s' pra$ni i(i ako je os(* nare6om i$ri#ito ov(a%teno a '&e 6e$ prethone najave*

5 V(asnik on* korisnik stana po$vat ,e se a 6'e pris'tan pretres'" a ako je on os'tan 5 po$vat ,e se nje+ov $ast'pnik i(i neko o oras(ih#(anova oma,instva i(i s'sjea*

5 8ko(iko oso6a ko koje se pretresanje ima i$vr%iti nije pris'tna"nare6a se ostav(ja ' prostoriji +je se vr%i pretresanje" a pretresanje se i$vr%ava i 6e$njene pris'tnosti*

5 Pretres' stana" osta(ih prostorija i(i oso6e pris'stv'j' va p'no(jetna +ra&anina kao svjeo)i* Svjeo)i ,e se prije po#etka pretresanja 'po$oritia pa$e kako se pretresanje vr%i" kao i a imaj' pravo a prije potpisivanja $apisnikao pretresanj' stave svoje pri+ovore ako smatraj' a sar!aj $apisnika nije ta#an*

5 Pretresanje oso6e vr%i oso6a isto+ po(a*5 Pri(ikom vr%enja pretresanja s('!6enih prostorija po$vat ,e se

njihov starje%ina i(i r'kovo(a) a 6'e pris'tan pretresanj'*

IZVRŠ$N0$ NAR$DB$ ZA 3R$TR$SAN0$ OSOBAPri(ikom i$vr%enja nare6e $a pretresanje oso6a" ov(a%tena s('!6ena oso6a mora atio6avje%tenje o svojoj -'nk)iji i preati nare6' $a pretresanje oso6i na kojoj ,e se pretresanje i$vr%iti* Ov(a%tena s('!6ena oso6a mo!e 'potrije6iti si(' ' sk(a' sa $akonom*ZA3ISNIK O 3R$TR$SAN0U I ODUZI'AN0$ 3R$D'$TA

O svakom pretresanj' stana" prostorije i(i oso6e sastavit ,e se $apisnik koji potpis'je .a; oso6a ko koje se i(i na kojoj se vr%i pretresanje i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 116: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 6; oso6e #ija je pris'tnost o6ave$na*5 Pri(ikom vr%enja pretresanja o'$et ,e se privremeno samo oni premeti i

isprave koji s' ' ve$i sa svrhom pretresanja* 8 $apisnik ,e se 'nijeti i ta#no opisati premeti i isprave koje se o'$imaj'" a to ,e se na$na#iti i ' potvri o o'$imanj' premeta koja ,e se omah 'r'#iti oso6i kojoj s' premeti" onosno isprave o'$ete*

5 Ako se pri pretresanj' stana" prostorije" onosno oso6e na&' premeti kojinemaj' ve$e s krivi#nim je(om $6o+ koje+ je i$ata nare6a $a pretresanje" a(i'p','j' na r'+o krivi#no je(o" oni ,e se opisati ' $apisnik' i privremeno o'$eti* Otome ,e se o6avijestiti t'!i(a)* Ti ,e se premeti omah vratiti ako t'!i(a) 'stanovi anema osnova $a pokretanje krivi#no+ post'pka" a ne postoji neki r'+i $akonskiosnov po kojem 6i se ti premeti ima(i o'$eti*

5  Nakon privremeno+ o'$imanja premeta na osnov' nare6e $a pretres"os(* ,e napisati i potpisati potvr' ' kojoj ,e navesti o'$ete premete i na$iv s'akoji je i$ao nare6'*

5  Nakon o'$imanja premeta na osnov' nare6e $a pretresanje" os(* mora" 6e$ o(a+anja" vratiti s'' nare6' i preati premete i spisak o'$etih premeta*

5  Nakon prijema stvari o'$etih na osnov' nare6e $a pretresanje" s' ,e$ar!ati premete po na$orom s'a o a(jnje o('ke i(i oreiti a premetiostan' po na$orom ponosite(ja $ahtjeva*

3R$TR$SAN0$ B$Z NAR$DB$

Ov#ašt!na s#u.2!na oso2a "o.! u4i u stan i dru*! ,rostori! 2!z nar!d2! i 2!zsv!doka i- ,o ,otr!2i- izvršiti ,r!tr!san!/; ako stanar to* stana to .!#i-4; ako n!ko zov! u ,o"o4-7; ako ! ,otr!2no u6vatiti učinit!#a krivično* d!#a koi ! zat!č!n na d!#u i#i

radi si*urnosti #udi i i"ovin!-<; ako s! u stanu i#i dru*o ,rostorii na#azi oso2a koa s! ,o nar!d2i suda i"a

,ritvoriti i#i ,rinudno dov!sti i#i koa s! tu sk#oni#a od *on!na1

Ov#ašt!na s#u.2!na oso2a "o.! ,r!tr!sti oso2u 2!z nar!d2! za ,r!tr!san! i 2!z,risutnosti sv!doka7a) ,ri izvrš!nu nar!d2! o dovo5!nu-2) ,ri#iko" #iš!na s#o2od!-+) ako ,ostoi su"na da ta oso2a ,os!du! vatr!no i#i 6#adno oru.!-d) ako ,ostoi su"na da 4! sakriti- uništiti i#i ri!šiti s! ,r!d"!ta koi s!

tr!2au od n!*a oduz!ti i u,otri!2iti kao dokaz u krivično" ,ostu,ku1

Nakon izvrš!na ,r!tr!sana 2!z nar!d2! za ,r!tr!san!- ov#ašt!na s#u.2!na oso2a"ora od"a6 ,odni!ti ,isani izv!šta tu.it!#u koi 4! o to"! o2avi!stiti sudiu za,r!t6odni ,ostu,ak1 Izv!šta "ora sadr.avati raz#o*! ,r!tr!sana 2!z nar!d2!1

 

3RIVR$'$NO ODUZI'AN0$ 3R$D'$TA I I'OVIN$

NAR$DBA ZA ODUZI'AN0$ 3R$D'$TA

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 117: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3r!d"!ti koi s! ,o KZBiH i"au oduz!ti i#i koi "o*u ,os#u.iti kao dokaz ukrivično" ,ostu,ku ,rivr!"!no 4! s! oduz!ti i na osnovu sudsk! od#uk! 4! s!osi*urati ni6ovo čuvan!1

Radi s! o ,rivr!"!no" oduzi"anu7a)  premeta koji se po K: 0i1 tre6aj' o'$eti" +je spaaj'.

/*  premeti koji s' 'potrije6(jeni i(i s' 6i(i namijenjeni $a i$vr%enje kriv* je(a i(is' nasta(i nje+ovim i$vr%enjem" a postoji opasnost a ,e 6iti ponovo 'potrije6(jeni$a i$vr%enje kriv* je(a i(i se ' )i(j' $a%tite op%te si+'rnosti i(i i$ mora(nih ra$(o+ao'$imanje premeta #ini apso('tno neophonim3

4*  premeti o kojih se sastoji imovinska korist pri6av(jena krivi#nim je(om37*  premeti $a koje je" ko ore&enih krivi#nih je(a" ' okvir' pose6no+ je(a

K: 20i1 previ&eno o6ave$no o'$imanje premeta* npr* Neov(a%tena proi$vonja i stav(janje ' promet opojnih ro+a" Krivotvorenje vrijenosnih papira it*

Premeti koji se po krivi#nom $akon' tre6aj' o'$eti" moraj' se o'$eti 6e$ o6$iraa (i ,e ' tok' krivi#no+ post'pka pos('!iti kao oka$ i(i ne*

2)  premeta koji mo+' pos('!iti kao oka$ ' krivi#nom post'pk'* Rai se o premetima koji mo+' pos('!iti pri 'tvr&ivanj' va!nih #injeni)a ' krivi#nom post'pk'* npr* pokretne stvari i(i nekretnine 9ko kojih se o+rani#ava s(o6onoraspo(a+anje i koje se povr+avaj' o+ovaraj',em #'vanj';" isprave i(i tehni#kesnimke #injeni)a*

Nar!d2u za oduzi"an! ,r!d"!ta izda! sud- na ,ri!d#o* tu.io+a i#i na ,ri!d#o*ov#ašt!n! s#u.2!n! oso2! koa ! do2i#a odo2r!n! od tu.io+a1Pismen' nare6' o privremenom o'$imanj' premeta i$aje s' na prije(o+ t'!io)a i(ina prije(o+ os(* koje je o6i(o oo6renje o t'!io)a* 8 smis(' -'nk)iona(ne na(e!nosti"to je SPP 9o poi$anja opt'!ni)e;" SPS 9prije po#etka +(* pretresa;" s'ija on* presjenik vije,a 9na +(avnom pretres';*

Oduzi"an! ,r!d"!ta vrši ov#ašt!na s#u.2!na oso2a na osnovu izdat! nar!d2!1

Ko dr.i takv! ,r!d"!t!- du.an i6 ! ,r!dati ,o nar!d2i suda* Oso6a koja ih o6ije preati mo!e se ka$niti o ?>*>>> KM" a ' s('#aj' a(jnje+ o6ijanja 5 mo!e se $atvoriti*:atvor traje o preaje premeta i(i o $avr%etka krivi#no+ post'pka" a naj'!e > ana*O !a(6i protiv rje%enja kojim je i$re#ena nov#ana ka$na i(i je nare&en $atvor o('#'jevije,e* Qa(6a protiv rje%enja o $atvor' ne $ar!ava i$vr%enje rje%enja*D'!nost preaje premeta po nare6i s'a nije apso('tna ve, re(ativna i ne onosi se na.1) os'mnji#eno+" onosno opt'!eno+"2) oso6e koje s' os(o6o&ene '!nosti svjeo#enja"3) oso6e koje s' po ore6ama materija(no+ krivi#no+ prava os(o6o&ene '!nosti

 prijav(jivanja krivi#no+ je(a i(i '#inio)a" i(i koje nis' krivi#no o+ovorne $6o+ pr'!anja pomo,i '#inio)' nakon i$vr%eno+ krivi#no+ je(a*

3RIVR$'$NO ODUZI'AN0$ 3R$D'$TA B$Z NAR$DB$

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 118: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Premeti koji se po K:20i1 imaj' o'$eti i(i koji mo+' pos('!iti kaooka$ ' krivi#nom post'pk' mo+' se privremeno o'$eti i 6e$ nare6e s'a 5'ko(iko postoji opasnost o o(a+anja*

8ko(iko se oso6a koja se pretresa i$ri#ito 'sprotivi o'$imanj' premeta"t'!i(a) ,e ' rok' o 4 sata o i$vr%eno+ pretresanja ponijeti $ahtjev SPP $anaknano oo6renje o'$imanja premeta*

8ko(iko SPP o6ije $ahtjev t'!io)a" o'$eti premeti se ne mo+' koristitikao oka$ ' krivi#nom post'pk'" a o'$eti premeti ,e se omah vratiti oso6i okoje s' o'$eti*

Oso6a o koje se privremeno o'$ima premet i ok'menta)ija ima pravo!a(6e* Qa(6a ne o(a!e privremeno o'$imanje premeta i ok'menta)ije*

Privremeno o'$eti premeti i ok'menta)ija pohranj'j' se ' s'' i(i s'na r'+i na#in osi+'rava njihovo #'vanje*

Otvaranje i pre+(e privremeno o'$etih premeta i ok'menta)ije vr%it'!i(a)* O otvaranj' privremeno o'$etih premeta i ok'menta)ije t'!i(a) je '!ano6avijestiti oso6' i(i pre'$e,e o koje s' premeti o'$eti" SPP i 6ranio)a*

 

IS3ITIVAN0$ OSU'N0IČ$NO&

3OZIV ZA IS3ITIVAN0$Is,itivan! osu"nič!no* u istrazi vrši tu.i#a+1Is,itivan! tr!2a vršiti tako da s! u ,uno "!ri ,oštu!

#ičnost osu"nič!no*1 3ri#iko" is,itivana osu"nič!no* n! s"i! s! u,otri!2itisi#a- ,ri!tna- ,r!vara- narkoti+i i#i dru*a sr!dstava koa "o*u uti+ati nas#o2odu od#učivana i izra.avana vo#! ,ri#iko" davana izav! i#i ,riznana1

Ako ! ,ostu,#!no ,rotivno nav!d!ni" ,ravi#i"a @ na iskazuosu"nič!no* n! "o.! s! zasnivati sudska od#uka1

3OUKA OSU'N0IČ$NO' O N0$&OVI' 3RAVI'A  81 Kad s! osu"nič!ni ,rvi ,ut is,itu! ,rvo s! uzi"au #ični ,oda+i o id!ntit!tu" (imei prezime, nadimak, ime i prezime roditelja, djevoja#ko obiteljsko ime majke, gdje je rođen, gdje stanuje,dan, mjesec i godina rođenja, koje je narodnosti i #iji je državljanin, M*L, #ime se zanima, kakve su muobiteljske prilike, je li pismen, kakve je škole završio, je li, gdje i kad služio vojsku odnosno ima li #in, je liodlikovan, kakvog je imovnog stanja, je li, kad i zašto osuđivan, je li i kad je izre#enu kaznu izdržao, da li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo, a ako je maloljetan, ko mu je zakonski zastupnik!91 zati" 4! "u s! sao,štiti 

@ za ko! krivično d!#o s! t!r!ti i@ osnov! su"n! ,rotiv n!*a

:1 nakon to+a" osu"nič!ni 4! s! ,oučiti o s#!d!4i" ,ravi"a.1) a nije '!an i$njeti o6ran' niti o+ovarati na pitanja 5 pravo na %'tnj'"2) a mo!e '$eti 6ranio)a po svom i$6or'" koji mo!e 6iti pris'tan nje+ovom

ispitivanj'"3) a se mo!e i$jasniti o je(' i i$njeti #injeni)e i oka$e ' svoj' korist"4) a ima pravo ra$+(eati spise i pri6av(jene premete koji m' i' ' korist"?; a ima pravo na prevoio)a 'ko(iko ne $na je$ik s'a*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 119: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Osu"nič!ni s! "o.! do2rovo#no odr!4i nav!d!ni6 ,rava- a(i nje+ovo ispitivanje nemo!e $apo#eti 'ko(iko se i ok se nje+ova i$java o ori)anj' ne $a6i(je!i ' $apisnik i ok ne 6'e potpisana o os'mnji#eno+* Osu"nič!ni s! ni ,od koi" oko#nosti"a n! "o.! odr!4i ,rava na ,risustvo2ranio+a- ako ! n!*ova od2rana o2av!zna1U s#učau da s! osu"nič!ni odr!kao ,rava da uz"! 2ranio+a- a kasni! izrazi .!#uda uz"! 2ranio+a" ispitivanje ,e se omah prekin'ti i ponovo ,e se nastaviti kaaos'mnji#eni o6ije 6ranio)a i(i m' se 6ranio) postavi i(i ako os'mnji#eni i$ra$i !e(j' anastavi a o+ovara na pitanja*Ako s! osu"nič!ni do2rovo#no odr!kn! ,rava da n! od*ovara na ,ostav#!na,itana @ mora m' se i ' tom s('#aj' omo+',iti a se i$jasni o svim #injeni)ama ioka$ima koji m' i' ' korist*Ako ! ,ostu,#!no ,rotivno odr!d2a"a ko! *arantuu nav!d!na ,rava- na iskazuosu"nič!no* n! "o.! s! zasnivati sudska od#uka1

NAČIN IS3ITIVAN0A OSU'N0IČ$NO& O svako" is,itivanu osu"nič!no* sačinava s! za,isnik1 0itni ije(ovi iska$a 'nijet,e se os(ovno ' $apisnik* Nakon %to je $apisnik sa#injen" os'mnji#enom ,e se pro#itati$apisnik i preati kopija $apisnika1Is,itivan! osu"nič!no*- ,o ,ravi#u- s! sni"a na audio i#i vid!otraku1Is,itivan! osu"nič!no* o2avit 4! s! ,r!ko tu"ača ako je svjeok +('h i(i nijem* 6akoja se s svjeokom mo!e spora$'mjeti*

 

SAS%UŠAN0$ SV0$DOKA

3OZIV ZA SAS%UŠAN0$ SV0$DOKASv!do+i s! sas#ušavau kada ,ostoi v!rovatno4a da 4! svoi" iskazo" "o4i datio2avi!sti o krivično" d!#u- učinit!#u i o dru*i" va.ni" oko#nosti"a1

3oziv za sv!doč!n! dostav#a tu.i#a+- odnosno sud1 Po$ivanjekao svjeoka ma(o(jetne oso6e koja nije navr%i(a %esnaest +oina !ivota vr%i se prekoroite(ja" onosno $akonsko+ $ast'pnika" osim ako to nije mo+',e $6o+ potre6e a sehitno post'pa i(i r'+ih oko(nosti*

Sv!do+i koi s! z2o* starosti- 2o#!sti i#i t!ški6 t!#!sni6 "anan! "o*u odazvati ,ozivu "o*u s! sas#ušati u svo" stanu- 2o#ni+i i#i na dru*o""!stu1

Uko#iko s! sv!dok n! odazov! ,ozivu- niti svo izostanak o,ravda sud "o.! izr!4i novčanu kaznu do <1 K' i#i nar!diti ,rinudnodovo5!n!1 Nar!d2u za dovo5!n! sv!doka izvršava sudska ,o#i+ia1 Izuz!tno-nar!d2u "o.! izdati i tu.i#a+ uko#iko ur!dno ,ozvani sv!dok n! do5!- a svoizostanak n! o,ravda- s ti" da ovu nar!d2u "ora odo2riti sudia za ,r!t6odni,ostu,ak u roku od 9; sata od izdavana nar!d2!1

Uko#iko sv!dok od2i! da sv!doči- sud "o.!- na ,ri!d#o*tu.io+a- doni!ti r!š!n! o ka.navanu sv!doka novčano" kazno" do :1K'1 3rotiv ovo* r!š!na do,ušt!na ! .a#2a koa n! zadr.ava izvrš!n!1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 120: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

O .a#2i ,rotiv r!š!na koi" ! izr!č!na novčana kaznasv!doku od#uču! vanras,ravno vi!4!1

OSOB$ KO0$ N$ 'O&U BITI SAS%UŠAN$ KAO SV0$DO>IN! "o.! s! sas#ušati kao sv!dok7a) oso2a koa 2i svoi" iskazo" ,ovri!di#a du.nost čuvana dr.avn!-

von! i#i s#u.2!n! tan! dok ! nad#!.ni or*an n! os#o2odi t! du.nosti-2) 2rani#a+ osu"nič!no*- odnosno o,tu.!no* u ,o*#!du čin!ni+a ko!

su "u ,osta#! ,oznat! u svostvu 2ranio+a-+) oso2a koa 2i svoi" iskazo" ,ovri!di#a du.nost čuvana

,roC!siona#n! tan! 9vjerski s('!6enik" onosno ispovjenik" novinar ' svrh' $a%titei$vora in-orma)ija" avokat" 6i(je!nik" (ije#nik" 6a6i)a i r*;- osi" ako ! os#o2o5!nat! du.nosti ,os!2ni" ,ro,iso" i#i izavo" oso2! u čiu ! korist ustanov#!nočuvan! tan!-

d) "a#o#!tna oso2a koa- s o2ziro" na uzrast i duš!vnu razvi!nost ni!s,oso2na s6vatiti znača ,rava da n! "ora sv!dočiti1

OSOB$ KO0$ 'O&U ODBITI SV0$DOČ$N0$5 Sv!doč!n! "o*u od2iti7

a) 2račni- odn1 van2račni dru* os'mnji#eno+" on* opt'!eno+"2) rodit!# i#i di!t!- usvoit!# i#i usvo!nik os'mnji#eno+" on* opt'!eno+"

5 Or+an koji voi post'pak '!an je a naveene oso6e" prijenjihovo+ sas('%anja i(i #im sa$na $a njihov onos prema os'mnji#enom" on*opt'!enom 'po$ori a mo+' o6iti svjeo#enje* 8po$orenje i o+ovor se 'nose '$apisnik*

5 Oso6a koja mo!e o6iti svjeo#enje prema jenom oos'mnji#enih" on* opt'!enih mo!e o6iti svjeo#enje i prema osta(im os'mnji#enim"on* opt'!enim ako se njen iska$ prema priroi stvari ne mo!e o+rani#iti samo naosta(e os'mnji#ene*

5 Ako ! kao sv!dok sas#ušana oso2a koa "o.! od2itisv!doč!n! i#i ! sas#ušana oso2a koa ni! u,ozor!na da "o.! od2itisv!doč!n! i#i to u,ozor!n! ni! un!s!no u za,isnik- na takvo" iskazu s! n!"o.! zasnivati sudska od#uka1

3RAVO SV0$DOKA DA N$ OD&OVARA NA 3O0$DINA 3ITAN0A 5 Sv!dok i"a ,ravo da n! od*ovara na ,o!dina ,itana ako

2i *a istinit od*ovor iz#o.io krivično" *on!nu . Ovo se $asniva na prin)ip' aCniko nije '!an a pr'!a oka$e protiv se6e (%emo prodere se ipsum!. Ovje tre6aimati ' vi' a je svjeok o6ave$an a se oa$ove po$iv' i a svjeo#i" a ' mo!esamo o6iti avanje o+ovora na ore&ena pitanja*

5 Sv!dok koi koristi ovo ,ravo @ od*ovorit 4! na ta ,itanaako "u s! da i"unit!t1

5 I"unit!t s! da! od#uko" tu.io+a1 Ako u istrazi nastan!takva situa+ia  5 ona t'!i(a) ima pravo a o'stane o na#e(a (e+a(iteta i a naosnovi svoje pro)jene svjeok' ane im'nitet koji nije javan 9$a taj im'nitet" osimsvjeoka" niko ne $na; a a $a '$vrat o svjeoka o6ije ore&ene in-orma)ije i(i asvjeokna r'+i na#in pristane a sara&'je* Na *#avno" ,r!tr!su 5 je s(i#na sit'a)ija"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 121: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

s tim %to nakon pro)jene a svjeok ima pravo na 'skra,ivanje o+ovora" t'!i(a)mo!e po istim 's(ovima kao i ' istra$i ati svjeok' im'nitet koji je taa javniim'nitet 9$a taj im'nitet $na opt'!eni" 6rani(a)" it*;* Dak#!- u o2a ova s#učaa-od#uku o i"unit!tu uvi!k da! tu.i#a+ i sud s ti" n!"a ništa1  Naravno" t'!i(a)'vijek mora pa$iti o kakvom se svjeok' rai tj* a (i m' je isti potre6an" pa npr. akotužilac osim ovog svjedoka ima još tri kvalitetna svjedoka i još neke materijalne dokaze kojima možedokazati #injenice iz optužbe, onda takvom svjedoku nikada ne smije dati imunitet.

5 Ako 2i s! d!si#o da sv!dok koi ! do2io i"unit!t #a.nosv!doči- onda tu.i#a+ ,rotiv n!*a "o.! ,r!duz!ti krivično *on!n!1 

5 8 ve$i ovo+a postoji i novina a s! takvo" sv!doku zasav!tnika "o.! odr!diti advokat" 'ko(iko je o#i+(eno a se taj svjeok ne $nakoristiti svojim pravom i(i ako nje+ovi interesi ne mo+' 6iti $a%ti,eni na neki r'+ina#in*

NAČIN SAS%UŠAN0A- SUOČ$N0$ I 3R$3OZNAVAN0$ 5 Svjeo)i se sas('%avaj' pojeina#no i ' os'stv' r'+ih

svjeoka*5 8 tok' post'pka svjeok se mo!e s'o#iti s r'+im svjeo)ima i

os'mnji#enim" on* opt'!enim*5 Ako je potre6no a se 'tvri po$naje (i svjeok oso6' i(i premet

tra!it ,e se o nje+a prvo a ih opi%e i(i a navee $nakove po kojima se ra$(ik'j'" pa,e m' se tek pos(ije poka$ati rai prepo$navanja i to $ajeno s r'+im njem'nepo$natim oso6ama" onosno ako je to mo+',e 5 $ajeno s premetima iste vrste*

TOK SAS%UŠAN0A SV0$DOKA5 3ro,isana ! du.nost sv!doka da od*ovor! da! us"!no1

 Nijemi i +('honijemi svjeo)i sas('%avaj' se preko t'ma#a*5 Sv!dok  se priprema $a avanje iska$a tako %to s! u,ozorava7

a) da ! du.an *ovoriti istinu-2) da n! s"i! ništa ,r!šut!ti i+) da davan! #a.no* iskaza ,r!dstav#a krivično d!#o1Sva ova 'po$orenja moraj' 6iti 'nesena ' $apisnik*

5 Pos(ije atih 'po$orenja" sv!doku s! ,ostav#au o,šta ,itana koa s!odnos! na utvr5ivan! n!*ovo* id!ntit!ta- zani"ana- kao i n!*ov odnos sosu"nič!ni" odn1 o,tu.!ni"- kao i ošt!4!ni"1

5  Nakon postav(janja ovih op%tih pitanja" sv!doku s! da! u,ozor!n! da ! du.an o ,ro"!ni adr!s! i#i 2oravišta o2avi!stiti sud1 

5 U toku istra*!" nakon o,šti6 ,itana" sv!dok s! ,oziva da izn!s! sv!što "u ! o ,r!d"!tu ,oznato-  tj* on i$nosi svoja sa$nanja o krivi#nom je('"'#inite(j' i r'+im va!nim oko(nostima $a post'pak* Svoj iska$ svjeok i$nosi 'neometanom i$(a+anj'" a nakon to+a m' se mo+' postav(jati pitanja" vr%iti provjeravanja" op'ne i ra$ja%njenja ono+a %to je i$javio* Postav(janje tih pitanja ima$a )i(j" a se iska$ 'potp'ni i a se otk(one protivrje#nosti i nejasno,e ' iska$' ako ihima* 3ri#iko" sas#ušana sv!doka ni! dozvo#!no s#u.iti s! o2"ano"" kako 6i seko nje+a stvori(a po+re%na prestava o oko(nostima o kojima tre6a a se i$jasni* Istotako ! za2ran!no sv!doku ,ostav#ati tzv1 su*!stivna ,itana" kojima m' se preo#avaj' neke oko(nosti koje 6i tre6a(o sa$nati tek i$ nje+ovo+ o+ovora* Pri tome

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 122: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

se svjeok takvim pitanjem 'stvari navoi %ta 6i tre6ao a o+ovori"  pa mu se npr.umjesto pitanja da li je osumnji#eni na mjestu događaja imao nešto u rukama, postavi pitanje& I3 kojoj je ruci osumnji#eni držao pištoljJ.  

5 Sv!dok 4! s! uvi!k ,itati otkud "u ! ,oznato ono o č!"usv!doči" kako 6i 'tvri(i a (i svjeok +ovori o #injeni)ama koje je sa$nao i$v(astito+ opa!anja i(i je o njima #'o o r'+ih oso6a*

5 Sv!do+i s! "o*u suočiti ako s! ni6ovi iskazi n! s#a.u u,o*#!du va.ni6 čin!ni+a- t1 ako sar!e kontraiktorne oko(nosti* S'o#eni ,e se osvakoj oko(nosti o kojoj se njihovi iska$i me&'so6no ne s(a!' ponaoso6 sas('%ati injihov ,e se o+ovor 'nijeti ' $apisnik* Istoo6no se mo+' s'o#iti samo vasvjeoka*

5 3ostoi "o*u4nost sas#ušana sv!doka ur!5ai"a za ,r!noss#ik! i zvuka1 

5 Na "a#o#!tnu oso2u koa tr!2a 2iti sas#ušana kao sv!dok-,ri"!nuu s! ,ravi#a koa s! odnos! na sas#ušan! ,uno#!tni6 sv!doka @ osi"u s#!d!4i" s#uča!vi"a7/* Po$ivanje kao svjeoka ma(o(jetne oso6e koja nije navr%i(a / +oina vr%i se

 preko roite(ja" on* $akonsko+ $ast'pnika" osim ako to nije mo+',e $6o+ potre6ea se hitno post'pa i(i $6o+ r'+ih oko(nosti*

4* Ne mo!e se sas('%ati kao svjeok ma(o(jetna oso6a koja s o6$irom na '$rast i'%evn' ra$vijenost nije sposo6na shvatiti $na#aj prava a ne mora svjeo#iti*

3. Pri(ikom sas('%anja ma(o(jetne oso6e" naro#ito ako je ona o%te,ena krivi#nimje(om" post'pit ,e se o6a$rivo" a sas('%anje ne 6i %tetno 'tje)a(o na psihi#kostanje ma(o(jetnika*

5 Za2ran!no ! ošt!4!no* (.rtvu krivično* d!#a) is,itivati o n!*ovo"s!ksua#no" .ivotu ,ri! učin!no* krivično* d!#a- a ako ! takvo is,itivan!o2av#!no ? na takvo" iskazu s! n! "o.! zasnivati sudska od#uka1

5 Ošt!4!ni koi s! sas#ušava kao sv!dok ,itat 4! s! da #i .!#i da ukrivično" ,ostu,ku ostvaru! i"ovinsko,ravni za6t!v1 

ZAK%$TVA ODNOSNO IZ0AVA SV0$DOKA Propisano je a sud "o.! za6ti!vati od sv!doka da na *#avno" ,r!tr!su ,ri!sv!doč!na ,o#o.i zak#!tvu odn1 dadn! izavu (tzv1 ,ro"isorno ,o#a*an! zak#!tv!odn1 davan! izav!)1  :ak(etva se po(a!e on* i$java se aje pre s'om3 svjeok 'istra$i ne po(a!e $ak(etv'" on* ne aje i$jav'*3r!dvi5!na ! "o*u4nost da sv!dok ,o#o.i zak#!tvu odn1 dadn! izavu ,ri! *#avno*,r!tr!sa- ,od us#ovo" ako ,ostoi 2oazan da z2o* t!.! 2o#!sti i#i z2o* dru*i6raz#o*a 9starosti" inva(inosti*; n!4! "o4i do4i na *#1 ,r!tr!s1 3o#a*an! zak#!tv!- odn- davan! izav! ni! o2av!zno- !r 'ko(iko svjeok o6ije a po(a!e $ak(etv' i(i a ane i$jav'" nije previ&ena nikakva pro)esna sank)ija*

OSOB$ KO0$ N$ 3O%A/U ZAK%$TVU- ODN1 N$ DA0U IZ0AVU U zakonu ! odr!5!no da zak#!tvu n! "o*u ,o#a*ati odnosno davati izavu781 oso2! ko! u vri!"! sas#ušana nisu ,uno#!tn! ("a#o#!tni+i)" $ato %to $6o+

neovo(jne psihi#ke $re(osti" oni nis' 'mo+',nosti a shvate $na#aj $ak(etve on*avanje i$jave* :6o+ to+a ma(o(jetni)i ne po(a!' $ak(etv' on* ne aj' i$jav' i t'nema i$'$etaka=

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 123: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

91 oso2! za ko! ! dokazano  9ve, postoji pravosna!na pres'a; i#i za ko! ,ostoiosnovana su"na da su učini#! i#i uč!stvova#! u kriv1 d!#u z2o* ko!* s!sas#ušavau (npr. iz nekih razloga u odnosu na te osobe je razdvojen krivi#ni postupak i u njemu se

 sudi za isto krivi#no djelo! " jer takva oso6a ne smije 6iti prisi(jena na avanje iska$a koji 6i" s o6$irom na $ak(etv'" morao 6iti istinit" a $a nj' %tetan* Ovo se naravno onosi nanjeno sas('%anje ' svojstv' svjeoka*

:1 oso2! ko! z2o* duš!vno* stana n! "o*u da s6vat! znača zak#!tv! odn1 izav!"o6$irom a takva oso6a $6o+ svo+ psihi#ko+ stanja nije ' mo+',nosti a to shvati*

Pose6no tre6a na+(asiti" a na sv! ov! oko#nosti o2av!zan da ,azi sud ,o s#u.2!nodu.nosti1 Pore to+a" tre6a oati a 'ko(iko s' ' tom po+(e' napravi po+re%k'" patakve oso6e po(o!e $ak(etv'" ona to nema nikakvih pro)esnih pos(jei)a" ve, se smatraa $ak(etva nije po(o!ena*

ZAŠTI$NI SV0$DOK Na po(o!aj $a%ti,eno+ svjeoka ' post'pk' pre s'om"

 primjenj'j' se ore6e Zakona o zaštiti sv!doka ,od ,ri!tno" i u*ro.!ni6sv!doka1

Sv!dok ,od ,ri!tno" ! onaj svjeok #ija je (i#na si+'rnosti(i si+'rnost nje+ove poroi)e oveena ' opasnost $6o+ nje+ovo+ '#e%,a ' post'pk'"kao re$'(tat prijetnji" $astra%ivanja i(i s(i#nih ranji koje s' ve$ane $a nje+ovosvjeo#enje*

U*ro.!ni sv!dok ! onaj svjeok koji je o$6i(jno -i$i#ki i(i psihi#ki tra'mati$ovan oko(nostima po kojima je i$vr%eno krivi#no je(o i(i koji patio o$6i(jnih psihi#kih poreme,aja koji +a #ine i$'$etno osjet(jivim" onosno ijete ima(o(jetnik*

Zašti4!ni sv!dok !  onaj svjeok koji se sas('%ava prema:akona o $a%titi svjeoka po prijetnjom i '+ro!enih svjeoka*

 

UVIJA0 I R$KONSTRUK>I0A 8vi&aj i rekonstr'k)ij' o+a&aja spaaj' me&' najva!nije pro)esne ranje oka$ivanja*

3R$DUZI'AN0$ UVIJA0A 5 Uvi5a s,ada ' ranje oka$ivanja i ,r!duzi"a s! onda kada

 ! za utvr5ivan! n!k! va.n! čin!ni+! ,otr!2no n!,osr!dno o,a.an!1 5 To opa!anje se vr%i #'(om via" s('ha" opipa i s(* Namjenjen je $a

'tvr&ivanje #injeni)a i$ saa%njosti" pa se ' pravi('" o6av(ja neposreno po otkrivanj'krivi#no+ je(a* Dak(e" 'vi&aj se vr%i ' ve$i sa krivi#nim je(om kaa je ' $apisnik'mo+',e konsatovati o6jektivno stanje (npr. nakon saobraćajne nesreće li nakonubistva ili sl.!*

5 Za o2av#an! uvi5aa ni! ,otr!2an neki -orma(no5pravniosnov kao %to je npr* nare6a i(i rje%enje" v!4 ! dovo#an samo materija(ni 's(ov" tj*a je $a 'tvr&ivanje neke va!ne #injeni)e potre6no neposreno opa!anje*

5 Inač!- uvi5a s! vrši na svakom mjest' +je se neposrenimopa!anjem mo+' 'tvriti neke #injeni)e va!ne ' krivi#nom post'pk'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 124: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 U zakonu ni! ,ro,isan način vrš!na uvi5aa  pa se primjenj'j' krimina(isti#ka pravi(a i metoe*

5 U toku istra*! uvi5a "o*u vršiti  t'!i(a) i(i os(* a nakon,odizana o,tu.ni+! SPS" a ako s! u toku *#1 ,r!tr!sa ispostavi a je neophoan"'vi&aj o6av(ja s'ija on* presjenik vije,a*

5 O uvi5au s! "ora o2av!zno sačiniti za,isnik   i ' nje+a se'nisi stanje $ate#eno na mjest' 'vi&aja" a nje o$vo(jeno 'nositi iska$e svjeoka tena(a$e i mi%(jenja vje%taka* :apisnik o 'vi&aj' ima karakter javne isprave*

5 3ri vrš!nu uvi5aa s! "o*u ,rovoditi odr!5!na v!štač!na*

R$KONSTRUK>I0A DO&AJA0A 5 :a ra$(ik' o 'vi&aja" koji se vr%i kaa je ' $apisnik mo+',e

konstatovati o6jektivno stanje ' pravi(' neposreno po i$vr%enj' krivi#no+ je(a"r!konstruk+ia do*a5aa s! vrši naknadno- tako što s! ,onav#au radn! i#isitua+i! u ,ri2#i.no isti" us#ovi"a ,od koi"a s! ,r!"a izv!d!ni" dokazi"ado*a5a d!sio1 To prakti#no $na#i a se sim'(iraj' 's(ovi po kojima je je(oi$vr%eno* (npr. ako je u pitanju saobraćajna nezgoda, provjerava se da li je sa tipom vozila kojim jeuzrokovana nezgoda bilo moguće određenom brzinom savladati krivinu i sl.!

5 :a ra$(ik' o $apisnika o 'vi&aj'" u za,isnik o r!konstruk+ii"o*u s! unositi izav! sv!doka i#i v!štaka1

5 Ako su u iskazi"a ,o!dini6 sv!doka i#i osu"nič!ni6 odn1o,tu.!ni6 radn! i#i situa+i! raz#ičito ,rikazan! @ r!konstruk+ia do*a5aa,os!2no o2aviti sa svaki" od ni61

5 R!konstruk+ia do*a5aa "o.! s! vršiti u toku +i!#o*,ostu,ka* 8 tok' istra+e samo t'!i(a) mo!e pre'$eti rekonstr'k)ij' o+a&aja" anakon to+a $avisno o staija post'pka rekonstr'k)ij' vr%i s'ija on* presjenik*Ov(a%tenje or+ana 'n'tra%njih pos(ova na samosta(no o6av(janje 'vi&aja ne onosi sei na rekonstr'k)ij' o+a&aja kao istra!n' ranj'" %to $na#i a na i$vo&enje te ranjeor+an 'n'tra%njih pos(ova nije ov(a%ten*

5 Zakon izričito za2ranu! vrš!n! r!konstruk+i! do*a5aana način da s! vri!5a avni r!d i#i "ora# i#i dovodi u o,asnost .ivot i#i zdrav#!#udi1

5 3ri#iko" r!konstruk+i! do*a5aa s! "o*u- ,o ,otr!2i-,onovo izv!sti ,o!dini dokazi1 

-vi;aj i rekonstrukcija do%a;aja vr1e se uz pomoć stručne osobe kriminalističkote4ničke ili dru%e struke koja će pomoći u pronalaženju> osi%uranju ili opisivanjutra%ova> izvr1iti potrebna mjerenja i snimanja> sačiniti skicu i ?otodokumentaciju ili  prikupiti i dru%e podatke. a uvi;aj ili rekonstrukciju može se pozvati i vje1tak ako bi nje%ova prisutnost bila od koristi za davanje nalaza i mi1ljenja.

 

V0$ŠTAČ$N0$

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 125: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

V!štač!n! ! dokazno sr!dstvo ko! s! odr!5u! kada za utvr5ivan! i o+!nu n!k!va.n! čin!ni+! tr!2a ,ri2aviti na#az i "iš#!na #i+a koa ras,o#a.u stručni"znani"a13rovodi s! na osnovu ,isan! nar!d2! tu.io+a i#i suda*V!štač!n! o2av#au str'#ne 'stanove i(i or+ani koji s' $a to osposo6(jeni" a i$'$etno pojein)i* Postoji i (ista sta(nih s'skih vje%taka $a ore&ena vje%ta#enja*Po $avr%enom vje%ta#enj'" vje%tak ostav(ja na(a$ i mi%(jenje or+an' koji +a je oreio*Postoje ra$ne vrste vje%ta#enja kao %to s'. s'sko5mei)inska vje%ta#enja" toksiko(o%ka"vje%ta#enje pos(ovnih knji+a" +ra-o(o%ko vje%ta#enje" vje%ta#enje '$roka po!ara"sao6ra,ajnih 'esa i s(* 8 novije vrijeme i$'$etno je $na#ajno vje%ta#enje DNK5aana(i$om* Ana(i$a DNK se mo!e vr%iti ako je to neophono potre6no $a ore&ivanjeientiteta i(i #injeni)e a (i otkriveni tra+ovi materije poti#' o os'mnji#eno+" on*opt'!eno+ i(i o%te,eno+*

 

3OS$BN$ ISTRA/N$ RADN0$

3os!2n! istra.n! radn! "o*u s! odr!diti ,rotiv oso2! za kou ,osto! osnov!su"n!a; a je sama i(i s r'+im oso6ama '#estvova(a i(i '#estv'je ' '#injenj' kriv* je(a

i(i 6; a '#inite(j' i(i o '#inite(ja kriv* je(a prenosi in-orma)ije ' ve$i s kriv* je(om"

on*); a '#inite(j koristi njeno srestvo te(ekom'nika)ije"a#i ,od us#ovi"a7/* da s! na dru*i način n! "o*u ,ri2aviti dokazi i#i 2i ni6ovo ,ri2av#an! 2i#o

,ov!zano s n!sraz"!rni" t!ško4a"a i4* da s! radi o krivično" d!#u za ko! s! "o.! izr!4i kazna zatvora na"an!

: *odin! i#i t!.a kazna iVRST$ ,os!2ni6 istra.ni6 radni su (L vrsta)7

a) na$or i tehni#ko snimanje te(ekom'nika)ija"2)  prist'p kompj'terskim sistemima i kompj'tersko sravnjenje poataka"+) na$or i tehni#ko snimanje prostorija"d) tajno pra,enje i tehni#ko snimanje oso6a i premeta"!)  prikriveni istra!ite(j i in-ormator"C) sim'(irani otk'p premeta i sim'(irano avanje potk'pnine"*) na$irani prijevo$ i ispor'ka premeta krivi#no+ je(a*

3ri izvršavanu ,os!2ni6 istra.ni6 radni- ,o#i+iski or*ani i#i dru*! oso2! n! s"iu,r!duzi"ati aktivnosti ko! ,r!dstav#au ,odstr!kavan! na učin!n! krivično*d!#a1  Ako s' takve aktivnosti pre'$ete" ta oko(nost isk(j'#'je krivi#no +onjenje postrekavane oso6e $a krivi#no je(o i$vr%eno ' ve$i s ovim ranjama*

3OS$BN$ ISTRA/N$ RADN0$  ODR$JU0$ @ nar!d2o" sudia za ,r!t6odni,ostu,ak- na o2raz#o.!ni ,ri!d#o* tu.io+a koi sadr.i7

/* poatke o oso6i protiv koje se ranja pre'$ima"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 126: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

4* osnovi s'mnje 5 a oso6a protiv koje se ranja pre'$ima '#estv'je i(i je'#estvova(a ' '#injenj' kriv* je(a i(i a '#inite(j' i(i o '#inite(ja prenosiin-orma)ije ' ve$i s kriv* je(om" on* a '#inite(j koristi njeno srestvote(ekom'nika)ije"

7* ra$(o+e $a njeno pre'$imanje i<* osta(e 6itne oko(nosti koje $ahtijevaj' pre'$imanje ranji"?* navo&enje ranje koja se $ahtijeva i na#in njeno+ i$vo&enja"* o6im i trajanje ranje*

Nar!d2a sadr.i  poatke i$ t'!io#evo+ prije(o+a" kao i 'tvr&ivanje trajanja nare&eneranje*Izuz!tno" ako se pisana nare6a ne mo!e o6iti na vrijeme  i ako postoji opasnost oo(a+anja "o.! s! za,oč!ti s izvršavan!"  ,os!2n! istra.n! radn!  i na osnovuus"!n! nar!d2! sudi! za ,r!t6odni ,ostu,ak- a pisana nare6a s'ije $a prethoni post'pak mora 6iti pri6av(jena ' rok' o 9; sata  o i$avanja 'smene nare6e*Ako ! n!ka od ,os!2ni6 istra.ni6 radni ,r!duz!ta 2!z nar!d2! sudi! za ,r!t6odni,ostu,ak i#i u su,rotnosti s no" @ sud na ,ri2av#!ni" ,oda+i"a i#i dokazi"a n!"o.! zasnivati svou od#uku1

 

'0$R$ ZA OB$ZB0$J$N0$ 3RISUSTVA OSU'N0IČ$NO&- ODN1

 

O3TU/$NO& I US30$ŠNO VOJ$N0$ KRIVIČNO& 3OSTU3KA

VRST$ '0$RA 

Pris'stvo opt'!eno+ ' krivi#nom post'pk' je apso('tno 6itna pro)esna pretpostavka" po%to nije previ&ena mo+',nost s'&enja ' os'stv'

3OSTO0I < '0$RA  $a o6e$6je&enje pris'stva os'mnji#eno+ on* opt'!eno+ inesmetano vo&enje krivi#no+ post'pka" a TO SU7

/* 3OZIV-4* NAR$DBA ZA DOVOJ$N0$-7* ZABRANA NA3UŠTAN0A BORAVIŠTA-<* 0A'STVO i?* 3RITVOR1

Ran*iran! ovi6 "!ra u zakonu i"a za osnovu ni6ovu t!.inu- što istovr!"!nou,u4u! i na r!dos#i!d ni6ov! ,ri"!n!1

Zakonodava+ ! utvrdio i osnovna ,ravi#a kod ,ri"!n! ovi6 "!ra- a su71.  pri(ikom o('#ivanja koj' ,e mjer' primijeniti" s' se mora prir!avati 's(ova $a

 primjen' pojeinih mjera" voe,i ra#'na o tome a se te!a mjera ne primjenj'je'ko(iko se 6(a!om mo!e posti,i svrha* 8 sk(a' s tim" pritvor kao najte!a mjera se nemo!e primijeniti" ako se ista svrha mo!e posti,i 6(a!om mjerom" o #em' se po+otovomora voiti ra#'na" ka je ' pitanj' primjena pritvora prema ma(o(jetnik'*

2. s'' je '!an a po s('!6enoj '!nosti 'kine ove mjere ka prestan' ra$(o$i $6o+kojih s' ore&ene" onosno a te!' mjer' $amjeni (ak%om @ ka $a to nast'pe 's(ovi*

81

 

3OZIV

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 127: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3risutnost o,tu.!no* ,ri izvrš!nu radni u krivično" ,ostu,ku osi*urava s!n!*ovi" ,ozivan!"13ozivan! s! vrši dostav#an!" zatvor!no* ,isano* ,oziva 5 koji sar!i. na$iv or+anakoji po$iva" ime i pre$ime opt'!eno+" na$iv krivi#no+ je(a koje m' se stav(ja na teret"mjesto +je opt'!eni ima a o&e" an i sat ka tre6a a o&e" o$na#enje a se po$iva 'svojstv' opt'!eno+ i 'po$orenje a ,e ' s('#aj' neo(aska 6iti prin'no oveen" a je'!an omah o6avijestiti t'!io)a" on* s' o promjeni arese" kao i o namjeri a promijeni 6oravi%te i s('!6eni pe#at i potpis t'!io)a" onosno s'ije koji po$iva*Kad s! o,tu.!ni ,rvi ,ut ,oziva po'#it ,e se ' po$iv' o prav' a '$me 6ranio)a i a 6ranio) mo!e 6iti pris'tan nje+ovom sas('%anj'* Do ,odizana o,tu.ni+! ,oziv osu"nič!no" u,u4u! tu.i#a+1Ako o,tu.!ni ni! u stanu odazvati s! ,ozivu us#!d 2o#!sti i#i dru*! n!otk#oniv!s"!tn!" ispitat ,e se ' mjest' +je se na(a$i i(i ,e se osi+'rati nje+ov prijevo$ o $+raes'a i(i r'+o+ mjesta +je se ranja pre'$ima*

91

 

DOVOJ$N0$ @ NAR$DBA ZA DOVOJ$N0$ 

Nar!d2u da s! o,tu.!ni dov!d! "o.! izdati sud ' 7 s('#aja.8) ako je onijeto rje%enje o pritvor' i(i9) ako 'reno po$vani opt'!eni ne o&e" a svoj i$ostanak ne oprava" i(i3) ako se nije mo+(o i$vr%iti 'reno ostav(janje po$iva" a i$ oko(nosti o#i+(eno

 proi$(a$i a opt'!eni i$6je+ava prijem po$iva*Izuz!tno" ' hitnim s('#ajevima" nar!d2u za dovo5!n! "o.! izdati i tu.i#a+ 5 uko#iko'reno po$vani os'mnji#eni ne o&e" a svoj i$ostanak ne oprava" s ti" što ovu nar!d2u"ora odo2riti s'ija $a prethoni post'pak ' rok' o 4< sata o i$avanja nare6e*Nar!d2u za dovo5!n! izvršava sudska ,o#i+ia1Nar!d2a za dovo5!n! izda! s! ,is"!no* Nare6a sar!ava.

/* ime i pre$ime opt'!eno+ koji se ima ovesti"4* na$iv krivi#no+ je(a koje m' se stav(ja na teret" '$ navo&enje ore6e K:5a"7* ra$(o+ $6o+ koje+ se nare&'je ovo&enje"<* s('!6eni pe#at i potpis s'ije koji nare&'je ovo&enje*

Oso2a koo ! ,ov!r!no izvrš!n! nar!d2! ,r!da! nar!d2u o,tu.!no" i ,oziva *ada ,o5! s no"1 Ako o,tu.!ni to od2i!- dov!st 4! *a ,rinudno1

:1

 

ZABRANA NA3UŠTAN0A BORAVIŠTA

Za2rana na,uštana 2oravišta "o.! s! ,ri"i!niti ako ,osto! oko#nosti ko!ukazuu da 2i osu"nič!ni "o*ao ,o2!4i- sakriti s!- oti4i u n!,oznato "!sto i#i uinostranstvo1Ova "!ra odr!5u! s! r!š!n!" suda na ,ri!d#o* tu.io+a i no" s! osu"nič!no"za2ranu! da 2!z odo2r!na na,usti "!sto 2oravišta1 Uz ovu za2ranu- u r!š!nu "o*u s! ku"u#ativno odr!diti i dru*! za2ran! @ kao7 

/* posje,ivanje ore&enih mjesta"4* sastajanje sa ore&enim (i)ima"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 128: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7* nare&enje a se povremeno jav(ja ore&enom or+an'"<* o'$imanje p'tne isprave i(i vo$a#ke o$vo(e"5. $a6rana pre'$imanja ore&enih pos(ovnih aktivnosti*

 Ne mo!e se $a6raniti kom'ni)iranje sa 6ranio)em*U r!š!nu kojim se ore&'je ova $a6rana unosi s! u,ozor!n! osu"nič!no" da s!,rotiv n!*a "o.! odr!diti ,ritvor uko#iko ,r!krši izr!č!n! za2ran!1R!š!n!  u istrazi donosi  SPP" a ,os#i! ,odizana o,tu.ni+!" SPS" a nakondostav#ana ,r!d"!ta sudii odn1 vi!4u u svr6u zakazivana *#avno* ,r!tr!sa @ tajs'ija on* presjenik vije,a*Ov! "!r! "o*u traati ok postoji potre6a a naj'!e o pravosna!nosti pres'e*3ostoi o2av!za da or*an koi ! donio r!š!n! svaka va mjese)a ispit'je opravanost primjene ovih mjera*Protiv rje%enja kojim se ore&'j'" pro'!avaj' i(i 'kiaj' ove mjere" stranke i 6rani(a)jmo+' ponijeti .a#2u" a t'!i(a) i protiv rje%enja kojim je nje+ov prije(o+ $a primjen'mjere o6ijen* O !a(6i o('#'je vije,e vanraspravno vije,e ' rok' o tri ana o ana prijema !a(6e* Qa(6a ne $ar!ava i$vr%enje rje%enja*

;1

 

0A'STVO 

US%OVI ZA ODR$JIVAN0$ 0A'STVA 

5 Jamstvo je mjera $a o6e$6je&enje pris'stva os'mnji#eno+ on*opt'!eno+ ' krivi#nom post'pk' koja s! ,ri"!nu!a) u s#učau da s!- z2o* 2oazni da 4! ,o2!4i- ,r!"a osu"nič!no" odn1

o,tu.!no" tr!2a odr!diti i#i ! v!4 odr!5!n ,ritvor- kao i2) u s#učau ako ur!dno ,ozvani osu"nič!ni odn1 o,tu.!ni oči*#!dno

iz2!*ava da do5! na *#avni ,r!tr!s1 5 :a ra$(ik' o pritvora koji se" $avisno o ra$(o+a" mo!e oreit ne

samo $6o+ opasnosti o 6jekstva" a"stvo isk#učivo s#u.i s,r!čavanu 2!kstvaosu"nič!no* odn1 o,tu.!no*1 To $na#i a je jamstvo $amjena $a pritvor i to samoako je 6jekstvo opt'!eno+ jeini ra$(o+ $a ore&ivanje pritvora*

5 Sud n! "o.! ,r!d#o.iti ,ri"!nu a"stva niti *a odr!diti ,os#u.2!no du.nosti1 In)ijativa 'vijek poti#e o opt'!eno+" nje+ovo+ 6ranio)a i(itre,ih (i)a*

5 Ako a"stvo nudi tr!4! #i+!- n!o,6odan ! ,ristanak o,tu.!no**

5 0e$ o6$ira a (i jamstvo aje opt'!eni i(i tre,e (i)e" pore ato+ jamstva nu.no ! i da sa" o,tu.!ni o2!4a da s! n!4! kriti i da 2!z odo2r!na n!4!na,ustiti 2oravišt!1

5 Kada o,tu.!ni i#i tr!4! #i+! ,onudi ,ri"!nu a"stva- sud akona5! da su is,un!ni us#ovi za ,ri"!nu a"stva- odr!5u! iznos a"stva $a kojesmatra a prestav(ja ovo(jn' +aran)ij' a opt'!eni ne,e po6je,i i o tomeo6avje%tava avao)a jamstva* Ako dava#a+ a"stva ,ri6vati ta iznos" sud donosir!š!n! o ,ri6vatanu a"stva" a kada ono 2ud! o2!z2i!5!no ? o,tu.!no*,ušta na s#o2odu1 S r'+e strane" ako dava#a+ a"stva n! ,ri6vati iznos a"stvakoi odr!di sud- onda s! donosi r!š!n! koi" s! od2ia ,onu5!no a"stvo1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 129: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

0a"stvo dak#! "ora 2iti ,o#o.!no- odn1 o2!z2i!5!no ,ri! n!*o što s! o,tu.!ni,usti na s#o2odu1 Tek kaa rje%enje o prihvatanj' jamstva postane pravnosna!no"opt'!eni se p'%ta i$ $atvora*

5 Sadr.inski ,os"atrano- a"stvo s! sastoi u "ora#no o2av!zi i"at!ria#no *aran+ii o,tu.!no* i#i dru*o* #i+a1 Mora(na o6ave$a se sastoji 'avanj' i$jave o strane opt'!eno+ i(i r'+o+ (i)a a opt'!eni ne,e po6je,i o krajakrivi#no+ post'pka" s tim %to ov' i$jav' prati i o6e,anje opt'!eno+ a se ne,e kriti ia 6e$ oo6renja ne,e nap'stiti svoje 6oravi%te* Posmatrano sa aspekta svojematerija(ne +aran)ije" jamstvo mo!e 6iti (i#no i stvarno* Stvarno jamstvo se sastoji ' po(a+anj' +otovo+ nov)a" hartija o vrijenosti" ra+o)jenosti i(i r'+ih pokretnihstvari ve,e vrijenosti koje se (ako mo+' 'nov#iti i #'vati" a kaa s' ' pitanj'nekretnine" jamstvo se rea(i$'je stav(janjem hipoteke $a i$nos jamstva na nepokretnao6ra (i)a koje aje jamstvo* Li#no jamstvo se sastoji ' (i#noj o6ave$i jeno+ i(i vi%e+ra&ana a ,e ' s('#aj' 6jekstva opt'!eno+ p(atiti 'tvr&eni i$nos jamstva*

5 Visina "at!ria#n! *aran+i! uvi!k *#asi na novčani iznos- 6e$o6$ira %to se mo+' po(a+ati i r'+e pokretne stvari" on* stav(jati hipoteke nanekretnine* Visin' nov#ano+ i$nosa jamstva $akonoava) nije ni oreio ni ' po+(e'najvi%e+" niti najni!e+ i$nosa* Visina novčano* iznosa a"stva odr!5u! s o2ziro"na te!in' krivi#no+ je(a" (i#ne pri(ike opt'!eno+ i imovinsko stanje (i)a koje aje jamstvo* I pore atih kriterij'ma i$nos jamstva prestav(ja -akti#ko pitanje iore&'je se $a svaki konkretan s('#aj*

5 Oso2a koa da! a"stvo "ora dostaviti dokaz! o svo"i"ovno" stanu- ,ori!k#u i"ovin!- v#asništvu i ,os!du nad i"ovino" koa s!da! kao a"stvo1

5 Ako o,tu.!ni ,o2!*n!- odr!di4! s! ,ritvor- a r!š!n!" 4! s!odr!diti da ! vri!dnost data kao a"stvo ,ri6od 2ud.!ta !d!ra+i! ? ,ro,ast a"stva1 Ako opt'!eni prema kome je ore&ena ova mjera ' tok' krivi#no+ post'pka po6je+ne" vrijenost ata kao jamstvo rje%enjem se o'$ima i 'nosi kao priho ' 6'!et 2eera)ije* Rje%enje o propasti jamstva onosi se ne #ekaj',i na kona#anisho post'pka* Propa(o jamstvo ,e se vratiti ako se krivi#ni post'pak $avr%io6'stavom post'pka i(i os(o6a&aj',om pres'om*

3R$STANAK 0A'STVA 

Ovd! s! radi o ukidanu a"stva i#i os#o2o5!nu od a"stva1 To je jean o na#ina prestanka jamstva" a r'+i na#in prestanka jamstva je ,ro,ast a"stva 5 jamstvo propaasamo ako opt'!eni po6je+ne1

O,tu.!no" 4! s! i ,or!d dato* a"stva odr!diti ,ritvor7a; ako na 'rean po$iv ne o&e a i$ostanak ne oprava" 6; ako se sprema $a 6jekstvo i(i); ako se protiv nje+a" po%to je ostav(jen na s(o6oi" pojavi koji r'+i $akonski

osnov $a pritvor*

U nav!d!ni" s#uča!vi"a- a"stvo s! ukida1 3o#o.!ni novčani iznos- dra*o+!nosti-,a,iri od vri!dnosti i#i dru*! ,okr!tn! stvari vra4au s!- a 6i,ot!ka s! skida1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 130: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3RITVOR

ODR$JIVAN0$ 3RITVORA  

3ritvor s! "o.! odr!diti sa"o ,od us#ovi"a ,ro,isani" u ovo" zakonu i sa"o akos! ista svr6a n! "o.! ostvariti dru*o" "!ro"1

Traan! ,ritvora "ora 2iti sv!d!no na nakra4! nu.no vri!"!1

Ako s! o,tu.!ni na#azi u ,ritvoru du.nost ! svi6 or*ana koi uč!stvuu u krivično",ostu,ku i or*ana koi i" ,ru.au ,ravnu ,o"o4 da ,ostu,au s ,os!2no" 6itnosti1

U toku +i!#o* ,ostu,ka ,ritvor 4! s! ukinuti či" ,r!stanu raz#ozi na osnovu koi6 ! odr!5!n- a ,ritvor!nik 4! s! od"a6 ,ustiti na s#o2odu1

RAZ%OZI ZA 3RITVOR

Ako ,ostoi osnovana su"na da ! odr!5!na oso2a učini#a kriv1 d!#o ,ritvor o s!"o.! odr!diti7a) ako se krije i(i ako postoje r'+e oko(nosti koje 'ka$'j' na opasnost o 6jekstva"2) ako postoji osnovana 6oja$an a ,e 'ni%titi" sakriti" i$mijeniti i(i krivotvoriti

oka$e i(i tra+ove va!ne $a krivi#ni post'pak i(i ako naro#ite oko(nosti 'ka$'j' a ,eometati krivi#ni post'pak 'ti)ajem na svjeoke" sa'#esnike i(i prikriva#e (u ovom slu#aju, pritvor će se ukinuti #im se osiguraju dokazi zbog kojih je pritvor određen!"

+) ako naro#ite oko(nosti opravavaj' 6oja$an a ,e ponoviti krivi#no je(o i(i a ,eovr%iti pok'%ano krivi#no je(o i(i a ,e '#initi krivi#no je(o kojim prijeti" a $a takrivi#na je(a mo!e se i$re,i ka$na $atvora najmanje pet +oina i(i te!a ka$na"

d) ako se rai o krivi#nom je(' $a koje se mo!e i$re,i ka$na $atvora o /> +oinai(i te!a ka$na" a 's(je na#ina '#injenja i(i pos(jei)a krivi#no+ je(a ore&ivanje pritvora neophono je $a si+'rnost +ra&ana i(i imovine* 8 s('#aj' kaa se rai okrivi#nom je(' terori$ma" smatra se a postoji pretpostavka" koja se mo!e po6ijati"a je '+ro!ena si+'rnost +ra&ana i imovine*

U r!š!nu o odr!5ivanu ,ritvora ,os!2no s! "ora o2raz#o.iti zakonski osnov zaodr!5ivan! ,ritvora- a n! ,araCrazirati od*ovarau4a zakonska odr!d2a* +ud npr.mora obrazložiti zašto postoji opasnost od bjekstva npr. samovoljno napustio radnomjesto, viđen da ide prema granici, izvadio putnu ispravu. Dak(e" svaki osnov se morao6ra$(o!iti"

NAD%$/NOST ZA ODR$JIVAN0$ 3RITVORA 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 131: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 3ritvor s! odr!5u! r!š!n!" suda o odr!5ivanu ,ritvora1To r!š!n! s! donosi na ,ri!d#o* tu.io+a" %to $na#i a 6e$ nje+ovo+ prije(o+a s'ne mo!e oreiti pritvor*

5 R!š!n! o odr!5ivanu ,ritvora sadr.i7 8) ime i pre$ime (i)a koje se (i%ava s(o6oe"9) kriv* je(o $a koje se to (i)e tereti":) $akonski osnov $a pritvor";) o6ra$(o!enje"<)  pe#at s'a i potpis s'ije")  po'k' o pravnom (ijek'*

5 R!š!n! o ,ritvoru ,r!da! s! oso2i na kou s! odnosi u "o"!ntu,ritvarana" pri #em' se mora na$na#iti sat (i%enja s(o6oe i sat preaje rje%enja*

5 3ritvor!na oso2a i"a ,ravo .a#2! ,rotiv r!š!na o odr!5ivanu,ritvora vanras,ravno" sudsko" vi!4u" ' rok' o 4< sata o prijema rje%enja*Qa(6a ne $ar!ava i$vr%enje rje%enja*

5 3ostoi "o*u4nost da S33 i#i S3S n! ,ri6vati ,ri!d#o* tu.io+a zaodr!5ivan! ,ritvora1 Tada s! ,r!d"!t dostav#a vanras,ravno" vi!4u kojetre6a a o tome o('#i* 3rotiv r!š!na vanras,ravno* vi!4a koi" s! odr!5u!,ritvor- ,ritvor!na oso2a "o.! ,odni!ti .a#2u ' rok' o 4< sata" koja ne $ar!avai$vr%enje* 8 protivnom" ako ni vanras,ravno vi!4! n! ,ri6vati ,ri!d#o* tu.io+aza odr!5ivan! ,ritvora- doni!4! r!š!n! koi" s! od2ia ,ri!d#o* tu.io+a zaodr!5ivan! ,ritvora ,r!"a osu"nič!no" i ,rotiv to* r!š!na ni! dozvo#!na.a#2a1 Ovo i$ ra$(o+a %to je is)rp(jeno na#e(o vostepenosti" jer se ni I*st* 9SPP i(iSPS; ni II*st* 9vanraspravno vije,e; s'ski or+an nije s(o!io sa prije(o+om t'!io)a*Vanraspravno vije,e svoj' o('k' mora onijeti ' rok' o < sati*

TRA0AN0$ 3RITVORA U ISTRAZI  

81 U Cazi istra*! ,ritvor odr!5u! S33 i to ,o o2raz#o.!no" ,ri!d#o*u tu.io+a1 8svom prije(o+' t'!i(a) je '!an navesti ra$(o+e na kojima teme(ji svoj prije(o+*S'ija $a prethoni post'pak ,e 'vijek preispitati osnovanost prije(o+a t'!io)a $aore&ivanje pritvora* 8ko(iko na&e a je taj prije(o+ osnovan" onosi rje%enje oore&ivanj' pritvora i ,o to" r!š!nu ,ritvor "o.! traati nadu.! do 8 "!s!+aod dana #iš!na s#o2od!1  Protiv to+ rje%enja os'mnji#eni ima pravo !a(6evanraspravnom vije,' isto+ s'a* Qa(6a ne o(a!e i$vr%enje rje%enja* Po istek' ovo+roka os'mnji#eni ,e se p'stiti na s(o6o' i(i ,e se onijeti rje%enje o pro'!enj' pritvora

91 Dak(e" ,o ist!ku roka na koi ! ,ritvor odr!5!n- osu"nič!ni s! "o.! zadr.ati u,ritvoru sa"o na osnovu r!š!na o ,rodu.!nu ,ritvora1 Ovo r!š!n! donosivanras,ravno vi!4! isto* suda tako&er samo ,o o2raz#o.!no" ,ri!d#o*utu.io+a* 3o ovo" r!š!nu ,ritvor "o.! traati nadu.! 9 "!s!+a* S' moravoiti ra#'na o tome $a ko(iko vremena t'!i(a) tra!i a se pritvor pro'!i" jer tužilacnpr. može tražiti da se pritvor produži za samo jedan mjesec, ali prije isteka tog roka može tražiti da se priduži za još jedan mjesec. Dak(e" vanraspravno vije,e ima ov(a%tenje a pritvor pro'!i$a najvi%e o va mjese)a" %to $avisi o nje+ove o)jene o tome ko(iko je vremena potre6no $a provo&enje istra!nih ranji koje tra!i t'!i(a)*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 132: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

:1 Kada su u ,itanu kriv1 d!#a za,ri!č!na kazno" ,r!ko 8 *odina i#i t!.o"kazno"- ,ritvor s! "o.! ,rodu.iti naviš! oš za : "!s!+a* Za ovo ,rodu.!n!"orau ,ostoati naročito va.ni raz#ozi- ko! tu.i#a+ o2raz#a.! u svo",ri!d#o*u1 Koji s' to naro#ito va!ni ra$(o$iB" $akon ne ore&'je" a(i svakako a tomoraj' 6iti takvi ra$(o$i a ' ve(ikoj mjeri opravavaj' pro'!enje pritvora" %to semora pose6no )ijeniti ' svakom konkretnom s('#aj'* I ovje" ,ritvor s! ,rodu.ava,o o2raz#o.!no" ,ri!d#o*u tu.io+a* O ,rodu.!nu ,ritvora u ovo situa+iiod#uču! vi!4! Vr6ovno* suda !d!ra+i!1 I protiv to+ rje%enja o$vo(jena je !a(6akoja ne $ar!ava i$vr%enje rje%enja* O !a(6i o('#'je ape(a)iono vije,e Vrhovno+s'a*

;1 Me&'tim" prema najnovijim i$mjenama i op'nama :KP5a" ,ritvor u istrazi "o.!s! izuz!tno u s#o.!ni" ,r!d"!ti"a kada su u ,itanu krivična d!#a za koa !,ro,isan du*otrani zatvor- ,ritvor s! "o.! izuz!tno ,rodu.iti za oš : "!s!+a13ri!d#o* za ovo ,rodu.!n! ,odnosi tu.i#a+* Ta ,ri!d#o* sadr.i izavu ko#!*iatu.i#aštva o ,otr!2ni" "!ra"a ko! tr!2a ,r!duz!ti da 2i s! istra*a okonča#a* I protiv ovo+ rje%enja o$vo(jena je !a(6a koja ne $ar!ava i$vr%enje rje%enja*O ovo",rodu.!nu od#uču! vi!4! Vr6ovno* suda !d!ra+i!- a o !a(6i ape(a)iono vije,eVrhovno+ s'a*

Dak#!- ,ritvor u istrazi $avisno o propisane ka$ne $a krivi#no je(o ' pitanj'" va!nostira$(o+a i s(o!enosti premeta "o.! traati 8 Q 9 Q : Q : uku,no "!s!+i1 Ako s! doist!ka nav!d!ni6 rokova n! ,otvrdi o,tu.ni+a- osu"nič!ni 4! s! ,ustiti na s#o2odu1

UKIDAN0$ 3RITVORA  U toku istra*!- a ,ri! ist!ka roka traana ,ritvora- S33 "o.! r!š!n!" ukinuti,ritvor ,o ,r!t6odno" sas#ušanu tu.io+a13rotiv to* r!š!na tu.i#a+ "o.! ,odni!ti .a#2u vanras,ravno" vi!4u- ko! !du.no doni!ti od#uku u roku od ;M sati1 3rotiv r!š!na koi" s! od2ia ,ri!d#o* zaukidan! ,ritvora .a#2a ni! do,ušt!na1

3RITVOR NAKON 3OTVRJIVAN0A O3TU/NI>$  

5 3ritvor s! "o.! odr!diti- ,rodu.iti i#i ukinuti i nakon,otvr5ivana o,tu.ni+!1

5 Kontro#a o,ravdanosti ,ritvora s! vrši ,o ist!ku svaka dva"!s!+a od dana donoš!na ,os#!dn!* r!š!na o ,ritvoru1 /a#2a ,rotiv ovo*r!š!na n! zadr.ava n!*ovo izvrš!n!1

5 Nakon ,otvr5ivana o,tu.ni+! i ,ri! izri+ana ,rvost!,!n!,r!sud!- ,ritvor "o.! traati nadu.!7a) 8 *odinu ? u s#učau krivično* d!#a za ko! ! ,ro,isana kazna zatvora do <

*odinaG2) 8 *odinu i "!s!+i ? u s#učau krivično* d!#a za ko! ! ,ro,isana kazna

zatvora do 8 *odinaG

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 133: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

+) 9 *odin! ? u s#učau krivično* d!#a za ko! ! ,ro,isana kazna zatvora,r!ko 8 *odina- a#i n! i kazna du*otrano* zatvoraG

d) : *odin! ? u s#učau krivično* d!#a za ko! ! ,ro,isana kazna du*otrano*zatvora1

5 Ako za ovo vri!"! n! 2ud! izr!č!na ,rvost!,!na ,r!suda- ,ritvor 4!s! ukinuti i o,tu.!ni ,ustiti na s#o2odu1

5 3os#i! izri+ana ,rvost!,!n! ,r!sud!- ,ritvor "o.! traati nadu.! ošš!st "!s!+i1 Ako za to vri!"! n! 2ud! izr!č!na dru*ost!,!na ,r!suda koo" s!,rvost!,!na ,r!suda ,r!inaču! i#i ,otvr5u!- ,ritvor 4! s! ukinuti i o,tu.!ni,ustiti na s#o2odu1 Ako u roku od š!st "!s!+i 2ud! izr!č!na dru*ost!,!naod#uka koo" s! ,rvost!,!na ,r!suda ukida- ,ritvor "o.! traati nadu.! oš !dnu *odinu od izri+ana dru*ost!,!n! od#uk!1

5 3ritvor s! uvi!k ukida ist!ko" izr!č!n! kazn!1

ODR$JIVAN0$ 3RITVORA NAKON IZRI>AN0A 3R$SUD$  5 Odr!5ivan!- odn1 ,rodu.!n! ,ritvora ,os#i! izri+ana

,rvost!,!n! ,r!sud!- do#azi u o2zir sa"o ako ,osto! raz#ozi za ,ritvor 5 izuz!vako je ' pitanj' opasnost o 'ni%tenja" sakrivanja oka$a i tra+ova" on* 'ti)aja nasvjeoke" sa'#esnike i prikriva#e" 9ak(e $6o+ ra$(o+a previ&eno+ ' ta#* 6; pritvor se ne mo!e oreiti on* pro'!iti nakon i$ri)anja Ist* pres'e;* Ako ovi ra$(o$i vi%ene postoje" tako&e 'kin'ti ,e se ranije ore&eni pritvor* 8 svim ovim s('#ajevimaonosi se pose6no rje%enje o ore&ivanj'" onosno pro'!enj' i(i 'kianj' pritvora protiv ko+a je !a(6a o$vo(jena" a(i ona ne $ar!ava nje+ovo i$vr%enje*

5 Me&'tim" pritvor se mora 'vijek 'kin'ti i opt'!eni p'stiti nas(o6o' @ ako je opt'!eni. os(o6o&en o opt'!6e i(ia; je opt'!6a o6ijena i(i 6; ako je o+(a%en krivim" a os(o6o&en o ka$ne i(i); m' je i$re#ena samo nov#ana ka$na i(i; je 's(ovno os'&en i(ie; je $6o+ 'ra#'navanja pritvora ka$n' ve, i$r!ao*

5 8 svim tim s('#ajevima pritvor se 'kia" jer sa ono%enjem 6i(o koje otih o('ka nastaje neo6oriva $akonska pretpostavka a vi%e nema osnova $aore&ivanje i a(je trajanje pritvora i %to pritvor +'6i '(o+' koj' ima ' krivi#nom post'pk'*

5 3ritvor odr!5!n nakon izri+ana ,rvost!,!n! ,r!sud!" 'ko(iko ne 6'e'kin't ranije" tra! do pravnosna!nosti pres'e i nastav(ja se na i$vr%enje ka$ne" a(inaj'!e o isteka ka$ne i$re#ene pres'om* Pos(ije pravnosna!nosti os'&'j',e pres'e" s' vi%e nije ov(a%,en a pritvor 'kia po$ivom na ovaj #(an jer je pritvor  prestao i nastav(jen i$r!avanjem ka$ne*

5 Zakon ,r!dvi5a "o*u4nost u,u4ivana o,tu.!no* koi ! u ,ritvoru uustanovu za izdr.avan! kazn! i ,ri! ,ravnosna.nosti ,r!sud! i to na n!*ovza6t!v1  Ini)ijativa mo!e pote,i samo o opt'!eno+" ne i o s'a 9'$ pristanak opt'!eno+;* :ahtjev opt'!eno+ nije o6ave$'j',i $a s'" a s' o('#'je rje%enjemkako ka $ahtjev prihvata tako i ka +a o6ija* Rje%enje onosi s'ija" onosno presjenik vije,a" 6e$ o6$ira a (i je opt'!eni stavio prije(o+ prije o6jav(jivanja pres'e i(i kasnije* Pri tome je 6e$ $na#aja visina i$re#ene ka$ne $atvora* Protiv

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 134: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

rje%enja je o$vo(jena !a(6a ape(a)ionom vije,' ' rok' o tri ana* Qa(6a opt'!eno+"'stvari" $na#i a je on o'stao o svo+ $ahtjeva* Ape(a)iono vije,e ,e taa preina#iti po6ijano rje%enje i o('#iti a se opt'!eni ne 'p'ti na i$r!avanje ka$ne prije pravnosna!nosti pres'e* 8 ovom s('#aj' opt'!eni je i$jena#en sa pravima io6ave$ama os'&enih (i)a* Os'&eni koji se ne na(a$i ' pritvor' ne mo!e $ahtijevati a prije pravnosna!nosti pres'e st'pi na i$r!avanje ka$ne*

 

%IŠ$N0$ S%OBOD$ I ZADR/AVAN0$9ranje koje pre'$imaj' po(i)ijski or+ani;

3o#i+iski or*an "o.! n!ko #i+! #išiti s#o2od! ako su ku"u#ativno is,un!na 9 us#ova.1) ako postoje osnovi s'mnje a je to (i)e '#ini(o krivi#no je(o i2) ako postoji 6i(o koji $akonski ra$(o+ $a ore&ivanje pritvora*3ri#iko" #iš!na s#o2od!7

,o#i+iski or*an ! du.an takvo (i)e 6e$ o(a+anja" a najkasnije ' rok' o4< sata sprovesti t'!io)'* Ako ' tom rok' (i)e ne 6'e sproveeno" p'sti,e se nas(o6o'* Li%enje s(o6oe je -akti#ka mjera o kojoj po(i)ijski or+an ne onosi nikakvorje%enje*

tu.i#a+ ! du.an ' narena 4< sata a ispita to (i)e i o('#i a (i ,e +a p'stiti na s(o6o' i(i ,e s'iji $a prethoni post'pak staviti prije(o+ $a ore&ivanje pritvora*

sudia za ,r!t6odni ,ostu,ak du.an ! omah" a najkasnije ' rok' o 4<sata onijeti rje%enje o ore&ivanj' pritvora i(i ,e to (i)e p'stiti na s(o6o'* Akos'ija ne prihvati prije(o+ t'!io)a $a ore&ivanje pritvora" $atra!i,e a o tome o('#ivanraspravno vije,e*

Oso2a #iš!na s#o2od! "ora 2iti ,ouč!na o svoi" ,ravi"a koa i"a u sk#adu sazakono".1) mora se omah o6avijestiti o ra$(o$ima (i%enja s(o6oe i istovremeno prije prvo+

ispitivanja po'#iti a nije '!na ati iska$"2) a ima pravo '$eti 6ranite(ja koje+ mo!e sama i$a6rati" kao i o tome a ,e joj se

 postaviti 6ranite(j na njen $ahtjev ako $6o+ svo+ imovno+ stanja ne mo!e snosititro%kove o6rane*

3) a ima pravo a njena poroi)a" kon$'(arni s('!6enik strane r!ave #iji jer!av(janin i(i r'+a oso6a koj' ona orei 6'' o6avije%teni o njenom (i%enj's(o6oe*

Na #iš!n! s#o2od! s! n! "o.! izaviti .a#2a i$ ra$(o+a %to je (i%enje s(o6oe (imitiranorokom naj'!e 4< sata" pa je event'a(na !a(6a nepotre6na" jer ,e mjera (i%enja s(o6oe 6iti preispitana o s'ske v(asti" po preaji (i)a o po(i)ijsko+ or+ana* Nepostojanje !a(6ena mjer' (i%enja s(o6oe ne $na#i" me&'tim" nepostojanje prava na nakna' %tete (i)imakoja s' protivpravno (i%ena s(o6oe* Naprotiv" takva (i)a imaj' pravo na nakna' %tete 's('#aj' ne$akonito+ (i%enja s(o6oe" ' ore&enom rok' i ' propisanom post'pk'*Sank+i! za n!,oštivan! odr!da2a o rokovi"a ,ostav#!ni" u ovo" č#anu  #inekrivi#n' o+ovornost $a protivpravno (i%enje s(o6oe" is)ip(insk' o+ovornost po(i)ijsko+ or+ana i o6ave$' $a r!av' a naoknai mora(n' i materija(n' %tet' nasta('$6o+ neosnovano+ (i%enja s(o6oe*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 135: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ROKOVI

Ka je i$java ve$ana $a rok smatra se a je ata ' rok' ako je prije ne+o %to rok istekne preata onom ko je ov(a%ten a je primi*Ka je i$java 'p',ena preko po%te prepor'#enom po%i(jkom" te(e+ra-om i(i r'+imte(ekom'nika)ijskim srestvom" an s(anja i(i preaje po%ti smatra se kao an preajeonome kome je 'p',ena*Rokovi se ore&'j' na sate" ane" mjese)e i +oine*Dan ka je ostav(janje i$vr%eno" onosno ' koji paa o+a&aj o kaa tre6a ra#'natitrajanje roka" ne 'ra#'nava se ' rok ve, se $a po#etak roka '$ima prvi nareni an*Rokovi ore&eni po mjese)ima" onosno +oinama $avr%avaj' se protekom ono+ ana pos(jenje+ mjese)a" onosno +oine koji po svom 6roj' o+ovara an' ka je rok otpo#eo* Ako nema to+a ana ' pos(jenjem mjese)' rok se $avr%ava pos(jenje+ anato+ mjese)a*Ako pos(jenji an roka paa na r!avni pra$nik i(i ' s'6ot' i(i ' neje(j' i(i ' neki r'+ian kaa r!avni or+an ne rai" rok isti#e protekom prvo+ nareno+ rano+ ana*

US%OVI ZA 3OVRAA0 U 3R$JAŠN0$ STAN0$ Opt'!enom koji i$ opravanih ra$(o+a prop'sti rok $a i$jav' !a(6e na pres'' i(i narje%enje o primjeni mjere si+'rnosti 5 s' ,e op'stiti povra,aj ' pre&a%nje stanje rai pono%enja !a(6e ako ' rok' o ana o ana prestanka '$roka $6o+ koje+ je prop'stiorok ponese mo(6' $a povra,aj ' pre&a%nje stanje i ako istovremeno s mo(6om prea i!a(6'* Pos(ije proteka roka o 7 mjese)a o ana prop'%tanja ne mo!e se tra!iti povra,aj' pre&a%nje stanje*O povra,aj' ' pre&a%nje stanje o('#'je s'ija" on* presjenik vije,a koje je onije(o pres'' i(i rje%enje koje se po6ija !a(6om* Protiv rje%enja kojim se op'%ta povra,aj ' pre&a%nje stanje nije op'%tena !a(6a*Mo(6a $a povra,aj ' pre&a%nje stanje ne $ar!ava" po pravi('" i$vr%enje pres'e" onosnorje%enja o primjeni mjere si+'rnosti i(i o+ojne mjere i(i o o'$imanj' imovinske koristi"a(i s' mo!e o('#iti a se s i$vr%enjem $astane o ono%enja o('ke po mo(6i*

VRST$ OD%UKA U KRIVIČNO' 3OSTU3KU8 krivi#nom post'pk' o('ke se onose ' o6(ik' pres'e" rje%enja i nare6e*Pres'' onosi samo s'" a rje%enje i nare6' onose i r'+i or+ani koji '#estv'j' 'krivi#nom post'pk'*

3RAVO'ONOST OD%UKA3r!suda ,osta! ,ravo"o4na kad s! viš! n! "o.! ,o2iati .a#2o" i#i kad .a#2a ni!do,ušt!na1

I'OVINSKO3RAVNI ZAHT0$V I%I AH$ZIONI KRIVIČNI 3OSTU3AK 

Imovinskopravni $ahtjev nastao i$vr%enjem krivi#no+ je(a mo!e se onositi na.a; nakna' %tete" 6; povrat stvari i(i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 136: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

); poni%etenje ore&eno+ pravno+ pos(a*O imovinskopravnom $ahtjev' mo!e se rasprav(jati ' krivi#nom post'pk' samo ako

 je takav prije(o+ stavi(o ov(a%teno (i)e i ako se time ne 6i o'+ov(a#io krivi#ni post'pak*Ov(a%teno (i)e $a stav(janje prije(o+a $a ostvarivanje imovinskopravno+ $ahtjeva je

ono (i)e koje je ov(a%teno a takav $ahtjev ostvar'je ' parni#nom post'pk'*Prije(o+ se ponosi s'' najkasnije o $avr%etka +(avno+ pretresa*Pre(a+a# je '!an a ore&eno o$na#i svoj $ahtjev i a $a to ponese oka$e*T'!i(a)" onosno s'" '!ni s' a os'mnji#eno+" onosno opt'!eno+ ispitaj' ' ve$i

imovinskopravno+ $ahtjeva*

OD%UČIVAN0$ O I'OVINSKO3RAVNO' ZAHT0$VUO imovinskopravnom $ahtjev' o('#'je s'*S' mo!e pre(o!iti o%te,enom i opt'!enom" onosno 6ranio)' provo&enje post'pkameija)ije p'tem meijatora ' sk(a' s $akonom" ako o)jeni a je imovinskopravni$ahtjev takav a je svrsishono a +a 'p'ti na meija)ij'* Prije(o+ $a 'p',ivanje nameija)ij' mo+' ati i o%te,eni i opt'!eni" onosno 6rani(a) o $avr%etka +(*pretresa*8 pres'i kojom opt'!eno+ o+(a%ava krivim s' mo!e o%te,enom os'itiimovinskopravni $ahtjev ' )je(ini i(i m' mo!e os'iti imovinskopravni $ahtjevje(imi#no" a $a ostatak +a 'p'titi na parni#ni post'pak*Ako poa)i krivi#no+ post'pka ne pr'!aj' po'$an osnov ni $a potp'no ni $a je(imi#no pres'&enje" s' ,e o%te,eno+ 'p'titi a imovinskopravni $ahtjev ' )je(ini mo!e aostvar'je ' parni#nom post'pk'*Ka s' onese pres'' kojom se opt'!eni os(o6a&a opt'!6e i(i kojom se opt'!6a o6ijai(i ka rje%enjem o6'stavi krivi#ni post'pak" 'p'tit ,e o%te,eno+ a imovinskopravni$ahtjev mo!e ostvarivati ' parni#nom post'pk'*

 

3ODNOŠ$N0$ 3RI0AV$ 

3riava s! ,odnosi tu.it!#u- ,isano i#i us"!no1Ako s! ,riava ,odnosi us"!no- oso2a koa ,odnosi ,riavu u,ozorit 4! s! na,os#!di+! #a.no* ,riav#ivana1 O us"!no ,riavi sastavit 4! s! za,isnik- a ako !,riava sao,4!na t!#!Cono" sačinit 4! s! s#u.2!na za2i#!ška1

OBAV$ZA 3RI0AV%0IVAN0A KRIVIČNO& D0$%A 

S#u.2!n! i od*ovorn! oso2! u svi" or*ani"a v#asti u!d!ra+ii- avni" ,r!duz!4i"a i ustanova"a i dru*i" ,ravni" #i+i"a du.n! suda ,riav! krivična d!#a o koi"a su o2avi!št!n! i#i za koa saznau na koidru*i način1 U takvi" oko#nosti"a- s#u.2!na i#i od*ovorna oso2a 4! ,r!duz!ti"!r! da 2i s! sačuva#i tra*ovi krivično* d!#a- ,r!d"!ti na koi"a ! i#i ,o"o4ukoi6 ! učin!no krivično d!#o i dru*i dokazi o ni"a i o2avi!stit 4! ov#ašt!nus#u.2!nu oso2u i#i tu.i#aštvo 2!z od#a*ana1

5 Zdravstv!ni radni+i- nastavni+i- vas,itači- rodit!#i- starat!#i-usvoit!#i i dru*! oso2! ko! su ov#ašt!n! i#i du.n! da ,ru.au zaštitu i ,o"o4"a#o#!tni" oso2a"a- da vrš! nadzor- od*aan! i vas,itavan! "a#o#!tnika- akoi saznau i#i o+i!n! da ,ostoi su"na da ! "a#o#!tna oso2a .rtva s!ua#no*-

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 137: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Cizičko* i#i n!ko* dru*o* z#ostav#ana- du.ni su o to su"ni od"a6 o2avi!stitios#1 i#i tu.it!#a1

3RI0AV%0IVAN0$ KRIVIČNO& D0$%A OD &RAJANA 

&ra5anin i"a ,ravo ,riaviti izvrš!n! krivično* d!#a1Svako ! du.an ,riaviti učin!n! krivično* d!#a kada n!,riav#ivan! krivično*d!#a ,r!dstav#a krivično d!#o . 4

NAR$DBA O 3ROVOJ$N0U ISTRA&$ 

Istra*u s,rovodi tu.i#a+ i !dino ! on nad#!.an zas,rovo5!n! istra*!1

Istra*a s! s,rovodi kad ,osto! osnovi su"n! da ! učin!nokrivično d!#o1

O s,rovo5!nu istra*! tu.i#a+ donosi nar!d2u1 Protiv nare6et'!io)a o sprovo&enj' istra+e nije op'%tena !a(6a*

Nar!d2a o s,rovo5!nu istra*! tr!2a da sadr.i78)  poatke o '#inite(j' krivi#no+ je(a 'ko(iko s' ti poa)i po$nati" Dak(e" $a ra$(ik'

o ranije+ pro)esno+ $akona" saa se istra+a mo!e voiti i protiv NN '#inio)akriv* je(a*

9) opis je(a i$ koje+ proi$i(a$e $akonska o6i(je!ja krivi#no+ je(a":) $akonski na$iv krivi#no+ je(a";) oko(nosti koje potvr&'j' osnove s'mnje $a sprovo&enje istra+e"<)  postoje,e oka$e") tako&er" t'!i(a) o6ave$no navoi oko(nosti koje tre6a istra!iti i istra!ne ranje

koje tre6a po'$eti*

5 Ako tu.i#a+ o+i!ni da nisu is,un!ni us#ovi za s,rovo5!n!istra*!- doni!4! nar!d2u o n!s,rovo5!nu istra*!1 Ovo 4! 2iti u s#i!d!4i"s#uča!vi"a7/* ako i$ prijave i r'+ih isprava proi$i(a$i a prijav(jeno je(o nije krivi#no je(o

(npr. radi se o građansko$pravnom odnosu, upravno$pravnom odnosu, pravno irelevantnomodnosu, nedostaje neki od elemenata krivi#nog djela ili nedostaje neki od elemenata općeg pojmakrivi#nog djela!"

4* ako ne postoje osnovi s'mnje a je prijav(jeno (i)e '#ini(o krivi#no je(o"7* ako je nast'pi(a $astarje(ost krivi#no+ +onjenja i(i je to je(o o6'hva,eno

amnestijom i(i pomi(ovanjem"<* ako postoje r'+e oko(nosti koje isk(j'#'j' krivi#no +onjenje*

2 Ko !na !a uinite$ja "rivino dje$a !a "oje se mo#e i!re(i "a!na duotrajno !atvora, i$i "o samo !na da je ta"vo dje$ouinjeno, %a to ne %rijavi, ia"o od ta"ve %rijave ovisi b$aovremeno ot"rivanje uinite$ja i$i "rivino dje$a, "a!nit (e senovanom "a!nom i$i "a!nom !atvora do tri odine.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 138: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

O n!s,rovo5!nu istra*! tu.i#a+ ! du.an u roku od : danao2avi!stiti ošt!4!no* i ,odnosio+a ,riav!1 8 tom s('#aj' ošt!4!ni i ,odnosi#a+,riav! "o*u u roku od M dana ,odni!ti ,ritu.2u ur!du tu.io+a1Pose6an s('#aj ka t'!i(a) ne,e nareiti sprovo&enje istra+e je.a; ko primjene me&'narono+ prava $a oso6e sa im'nitetom" kao i 6; s('#ajevi ka je $akonom propisano a se $a ore&ene oso6e krivi#no +onjenje

mo!e po'$eti samo po oo6renj' na(e!no+ r!avno+ or+ana" jer 6e$ ovo+oo6renja t'!i(a) ne mo!e pokren'ti istra+'" niti mo!e poi,i opt'!ni)'*

 

3ROVOJ$N0$ ISTRA&$

8 $akon' je propisano ov(a%tenje t'!io)a a mo!e pre'$imati sve istra!ne ranje"onosno" ranje oka$ivanja koje s' propisane ' $akon'*Istina" $a neke o tih ranji t'!i(a) prethono mora pri6aviti nare6' o s'ije $a prethoni post'pak" kao %to je npr* nare6a o pretresanj' stana*8 $akon' je i$ri#ito previ&eno a tu.i#a+ "o.!7

81 ispitivati os'mnji#eno+ 9naravno" ako ovaj na to pristane" jer +a %titi prin)ip aniko nije '!an i$nositi oka$e protiv se6e @ nemo pro6ere se ips'm;"

91 sas('%avati o%te,eno+ i svjeoke":1 vr%iti 'vi&aj i rekonstr'k)ij' o+a&aja";1  pre'$imati pose6ne mjere koje o6e$6je&'j' si+'rnost svjeoka"<1 nare&ivati potre6na vje%ta#enja i1  prik'p(jati ore&ene in-orma)ije*

O svim ovim ranjama koje t'!i(a) pre'$ima moraj' 6iti sastav(jeni $apisni)i*

 

NADZOR TU/IO>A NAD RADO' OV%AŠT$NIH S%U/B$NIH OSOBA (Ov#ašt!na i du.nosti os#1 u s#učau izvrš!na kriv1 d!#a) 

Ako ,ostoi osnovana su"na da ! izvrš!no krivično d!#o s ,ro,isano" kazno"zatvora ,r!ko < *odina- ov#ašt!na s#u.2!na oso2a ! du.na od"a6 o2avi!stititu.it!#a i ,od n!*ovi" nadzoro" ,r!duz!ti ,otr!2n! "!r!

da s! ,rona5! učinit!# krivično* d!#a-da s! s,ri!či skrivan! i#i 2!kstvo osu"nič!no* i#i

sauč!snika-da s! otkriu i sačuvau tra*ovi krivično* d!#a i ,r!d"!ti

koi "o*u ,os#u.iti kao dokazi- t!da s! ,riku,! sv! inCor"a+i! ko! "o*u 2iti korisn! u

krivično" ,ostu,ku1Ov#ašt!na s#u.2!na oso2a du.na ! u ovo" s#učau ? ako ,ostoi o,asnost odod#a*ana ,r!duz!ti n!o,6odn! radn! radi izvrš!na na2roani6 zadataka1O sv!"u što ! ,r!duz!to ov#ašt!na s#u.2!na oso2a du.na ! od"a6 o2avi!stititu.it!#a i dostaviti ,riku,#!n! ,r!d"!t! koi "o*u ,os#u.iti kao dokaz1

Ako ,ostoi osnovana su"na da ! izvrš!no krivično d!#o za ko! ! zakono",ro,isana kazna zatvora do < *odina- ov#ašt!na s#u.2!na oso2a ! du.na o2avi!stiti

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 139: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

tu.it!#a o svi" ras,o#o.ivi" inCor"a+ia"a- radna"a i "!ra"a ko! ! ,r!duz!#anakasni! s!da" dana od dana saznana o ,ostoanu osnova su"n! da ! krivičnod!#o učin!no1

ZADR/AVAN0$ NA '0$STU UČIN0$N0A KRIVIČNO& D0$%A 

Ov#ašt!na s#u.2!na oso2a i"a ,ravo da oso2! zat!č!n! na "!stu učin!nakrivično* d!#a zadr.i radi ,riku,#ana izava ako t! oso2! "o*u dati o2av!št!nava.na za krivični ,ostu,ak i o to"! ! du.na o2av!stiti tu.it!#a1Zadr.avan! ti6 oso2a na "!stu učin!na krivično* d!#a n! "o.! traati du.! odš!st sati1Ov#ašt!na s#u.2!na oso2a- "o.! Coto*raCirati i uzi"ati otisk! ,rstiu oso2! za kou,osto! osnovi su"n! da ! učini#a krivično d!#o1 Kada to do,rinosi !Cikasnosti,ostu,ka- ov#ašt!na s#u.2!na oso2a "o.! avno o2aviti Coto*raCiu t! oso2!- a#isa"o ,o odo2r!nu tu.it!#a1Ako ! ,otr!2no da s! utvrdi od ko*a ,otiču otis+i ,rstiu na ,o!dini" ,r!d"!ti"a-ov#ašt!na s#u.2!na oso2a "o.! uzi"ati otisk! ,rstiu od oso2a za ko! ,ostoiv!rovatno4a da su "o*#! do4i u dodir s ti" ,r!d"!ti"a1Oso2a ,r!"a koo ! ,r!duz!ta n!ka od radni iz ovo* č#ana i"a ,ravo da ,odn!s!,ritu.2u tu.it!#u1

SUDSKO OSI&URAN0$ DOKAZA 

Zavisno od Caz! ,ostu,ka sudsko osi*uran! dokaza u istrazi vrši sudia za,r!t6odni ,ostu,ak- a nakon ,odizana o,tu.ni+! sudia za ,r!t6odno sas#ušan!1

Da 2i sudia za ,r!t6odni ,ostu,ak i#i sudia za ,r!t6odno sas#ušan! izvrši#i sudskoosi*uran! dokaza @ ,otr!2no ! da su is,un!ni ku"u#ativno : us#ova i to781 a je s'sko osi+'ranje oka$a ' interes' prave" %to je 'stvari svoi na o)jen'

$na#aja i va!nosti npr* iska$a neko+ svjeoka* Ako je ' pitanj' neki neva!an svjeok"koji nije o#evia) o+a&aja i koji je npr* samo #'o o neko+a $a o+a&aj koji seesio" taa se ne,e vr%iti s'sko osi+'ranje oka$a*

91  postojanje vjerovatno,e a npr* svjeok ne,e 6iti ost'pan s'' ' vrijemes'&enja* Stranka i(i 6rani(a) koji pre(o!e s'sko osi+'ranje oka$a '!ni s' ' prije(o+' a to o6ra$(o!e i t' oko(nost a '#ine vjerovatnom" ak(e oko(nost asvjeok ne,e mo,i prist'piti na s'&enje

:1 a postoji prije(o+ stranaka i(i 6ranio)a a s' i$vr%i s'sko osi+'ranje oka$a*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 140: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Kao %to je naveeno" o sudsko" osi*uranu dokaza od#uču! sudia za ,r!d6odni,ostu,ak i#i sudia za ,r!t6odno sas#ušan! i to na taj na#in %to provjerava a (i s'isp'njeni 's(ovi a se takvo osi+'ranje oka$a o6avi*

Uko#iko ,ri6vati ,ri!d#o* za sudsko osi*uran! dokaza onda s! u ,risutnostistranaka i 2ranio+a ta sv!dok is,itu!1  :a ovo ispitivanje va!e pravi(a $a ispitivanjesvjeoka na +(avnom pretres'* To $na#i a se svjeok ispit'je irektno" 'nakrsno" a po potre6i i s' vr%i aatno ispitivanje* Ako na +(avni pretres nije mo+(o 6iti osi+'rano pris'stvo to+ svjeoka na pretres' ,e se pro#itati nje+ov iska$* 8ko(iko taj svjeok  prist'pi na pretres" on ,e se ispitati a nje+ov raniji iska$ je ire(evantan i isti se ne mo!e#itati*

3ostoi "o*u4nost da n!ki va.an dokaz kao %to je npr* neka hemijska s'pstani)a i(i npr*neka vrsta ro+e mo+' promjeniti svoj sastav pa se i ' ovakvim sit'a)ijama mo!e tra!itis'sko osi+'ranje oka$a tj* a ana(i$' te materije i$vr%i neki r!avni or+an i(i 'stanova*

Ako sudia za ,r!d6odni ,ostu,ak od2i! ,ri!d#o* za sudsko osi*uran! dokaza-onda donosi r!š!n! ,rotiv ko!* n!zadovo#na stranka i#i 2ranio+ "o*u izaviti.a#2u vanras,ravno" vi!4u u roku od tri dana*

 

OBUSTAVA ISTRA&$ 

T'!i(a) ima pravo ne samo a onese nare6' o sprovo&enj' i nesprovo&enj' istra+e" ve,i nare6' o o6'stavi istra+e*Istra*a s! o2ustav#a nar!d2o" o o2ustavi istra*! kou isk#učivo "o.! doni!titu.i#a+ i to u s#uča!vi"a koi su izričito ,r!dvi5!ni zakono"781 da d!#o ko! ! učinio osu"#ič!ni ni! krivično d!#o  9materija(no5pravni

ra$(o+;Rai se o sit'a)ijiama.a; kaa je ' p itanj' +ra&ansko5pravni onos" 'pravno5pravni onos"

 pravno5ire(evantan onos" 6; kaa neostaje neki o e(emenata i$ op%te+ pojama kriv#no+ ije(a i(i

neki o e(emenata konkretno+ krivi#no+ je(a"); ako je ' pitanj' n'!na o6rana i(i krajna n'!a* :6o+ n'!ne o6rane i(i

krajne n'!e 9ka je(o nije kriv#no je(o;" istra+' je mo+',e o6'staviti samoona ako svi oka$i 'p','j' na iste $ak(j'#ke tj* a je os'm(ji#eni post'pao 'n'!noj o6rani*  ako iz iskaza dva svjedoka proizilazi da osumlji#eni nije postupio u nužnojobrani, a iz izkaza pet preostalih da jeste nije moguće naredbom obustaviti istragu.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 141: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

91 da n!"a dovo#no dokaza da ! osu"#ič!ni izvršio krivično d!#o9#injeni#ni ra$(o+; Ovje se rai o tome a se raspo(a!e sa ovo(jno oka$a o tome a je krivi#no je(o '#injeno" me&'tim a ne postoji ovo(jno oka$a a je os'mnji#eni po#inite(j krivi#no+ je(a* Tre6a voiti ra#'na a $akonoava) ' tom s('#aj' onosnosamo ' tom s(j'#aj' o$vo(java t'!io)' a ponovo otvori istra+' 'ko(iko o&e onekih novih oka$a i$ kojih proi$i(a$i a je os'm(ji#eni po#inio krvi#no je(o $a koje je vo&ena istra+a*

:1 da ! d!#o o2u6va4!no a"n!stio" i#i ,o"i#ovan!" i#i ! nastu,i#azastara i#i ,osto! dru*! oko#nosti ko! isk#učuu krivično *on!n!  9pro)esno5 pravni ra$(o$i; Amnestija i $astara krivi#no+ +onjenja s' 're&ene ore6amakrivi#no+ materija(no+ prava* Po r'+im smetnjama koje isk(j'#'j' krivi#no+onjenje pora$'mijevaj' se smrt i(i '%evno o6o(jenje os'mnji#eno+ nakon'#injenja krivi#no+ je(a" pravosna!no pres'&ena stvar" te im'niteti prema oma,em ime&'naronom prav'*

O donoš!nu nar!d2! o o2ustavi istra*!- tu.i#a+ ! du.an o2avi!stiti ošt!4!no*- koii"a ,ravo ,odni!ti ,ritu.2u u roku od M dana Ur!du tu.io+a1Zakon da! ov#ašt!n! tu.io+u da ,onovo otvori istra*u ako ! do o2ustav! istra*!doš#o iz raz#o*a što ni! 2i#o dovo#no dokaza da ! osu"nič!ni učinio krivičnod!#o* Naime" uko#iko tu.i#a+ do5! do novi6 dokaza da ! osu"nič!ni učiniokrivično d!#o- ,onovo 4! otvoriti istra*u i nastaviti sa istra*o" ,rotivosu"nič!no*"* Vrijeme 'tro%eno o momenta o6'stave istra+e 'ra#'na,e se ' previ&eni rok ' kojem 6i t'!i(a) tre6ao okon#ati istra+'*

 

OKONČAN0$ ISTRA&$  Tu.i#a+ okončava istra*u kad na5! da ! stan! stvari dovo#no razašn!no da s!"o.! ,odi4i o,tu.ni+a1 Okončan! istra*! 4! s! za2i#!.iti u s,isu13ri! okončana istra*! tu.it!# 4! sas#ušati osu"nič!no*- uko#iko rani! ni! 2iosas#ušan1 @ko se istra%a ne zavr1i u roku od 1est mjeseci od dono1enja naredbe o provo;enjuistra%e> potrebne mjere da bi se istra%a okončala poduzet će kole%ij tužila1tva.S'RT I BO%$ST UČINIO>A KRIVIČNO& D0$%A

Ako ' tok' krivi#no+ post'pka os'mnji#eni" onosno opt'!eni 'mre" post'pak ,e serje%enjem o6'staviti*Ako se ' tok' post'pka 'tvri a je os'mnji#eni" onosno opt'!eni ' vrijeme i$vr%enjakrivi#no+ je(a 6io ne'ra#'njiv" a na(a$i se ' pritvor' i(i ' psihijatrijskoj 'stanovi" ne,e se p'stiti na s(o6o' ve, ,e se onijeti rje%enje o nje+ovom privremenom $ar!avanj' 'trajanj' o 7> ana*Ka se ' tok' krivi#no+ post'pka 'tvri a je os'mnji#eni" onosno opt'!eni" nakoni$vr%enja krivi#no+ je(a o6o(io o kakvo+ '%evno+ o6o(jenja" rje%enjem ,e se prekin'tikrivi#ni post'pak" a to (i)e ,e se 'p'titi na(e!nom or+an' so)ija(no+ staranja* Kaa se$ravstveno stanje opt'!eno+ popravi tako a mo!e '#estvovati ' post'pk'" pos'pak ,ese nastaviti*

3OSTU3AK O3TU/IVAN0A

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 142: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3ODIZAN0$ O3TU/NI>$

Kad u toku istra*! tu.i#a+ na5! da ,ostoi dovo#no dokaza iz koi6 ,roiz#aziosnovana su"na da ! osu"nič!ni učinio krivično d!#o- ,ri,r!"it 4! i u,utitio,tu.ni+u sudii za ,r!t6odno sas#ušan!1 :akon ne previ&a pose6an rok $a poi$anjeopt'!ni)e nakon okon#anja istra+e" a(i opt'!ni)a ,e 6iti poi+n'ta 6e$ o(a+anja ako jestanje stvari ovo(jno ra$ja%njeno a se opt'!ni)a mo!e poi,i* O#i+(eno ka%njenje ' pre'$imanj' pro)esne ranje poi$anja opt'!ni)e mo!e 6iti ra$(o+ $a pokretanjeis)ip(insko+ post'pka $6o+ nemarno+ onosa prema ra'" sta(no+ i neopravano+ka%njenje ' provo&enj' ranji ' ve$i s vr%enjem t'!i(a#ke -'nk)ije i(i 6i(o kakvo r'+o ponov(jeno nepo%tivanje '!nosti t'!io)a* Nakon poi$anja opt'!ni)e" os'mnji#eni" onosno opt'!eni i 6rani(a)" imaj' pravo 'via' sve spise i oka$e1 Nakon poi$anja opt'!ni)e stranke i(i 6rani(a) mo+' pre(a+ati s'iji $a prethonosas('%anje s'sko o6e$6je&enje oka$a1

 

SADR/A0 O3TU/NI>$ 8) naziv suda-9) i"! i ,r!zi"! osu"nič!no* s oso2ni" ,oda+i"a-:) o,is d!#a 9ispo$itiv opt'!ni)e; 5 iz ko* ,roiz#az!7

a) $akonska o6i(je!ja krivi#no+ je(a"2) vrijeme i mjesto '#injenja krivi#no+ je(a"+)  premet na kome je i srestvo kojim je i$vr%eno krivi#no je(o" kao id) osta(e oko(nosti potre6ne a se krivi#no je(o %to pre)i$nije orei"

;) zakonski naziv krivično* d!#a s navo5!n!" odr!d2! krivično* zakona-<) ,ri!d#o* o dokazi"a ko! tr!2a izv!sti" '$ na$na#enje imena svjeoka i

vje%taka" spisa koje tre6a pro#itati i premeta koji s('!e kao oka$") r!zu#tat istra*!-L) "at!ria# koi ,otkri!,#u! navod! o,tu.ni+!10!dno" o,tu.ni+o" "o.! s! o2u6vatiti viš! krivični6 d!#a i#i viš! osu"nič!ni61Ovo prestav(ja prvi -ak'(tativni io opt'!ni)e* Dak(e" jenom opt'!ni)om neka oso6amo!e 6iti opt'!ena $a va i(i vi%e kriv* je(a" a isto ako jena opt'!ni)a mo!e o6'hvatitivi%e os'mnji#enih* Ako je neka oso6a opt'!ena $a vi%e krivi#nih je(a" taa" ' pravi('"svako o tih krivi#nih je(a tre6a opisati $ase6nim ta#kama" a ovo i$ ra$(o+a %to se ' tok's'&enja mo!e poka$ati a $a neko krivi#no je(o ne postoje oka$i" pa ' tom ije(' tre6aonijeti os(o6a&aj',' pres''" a ' r'+om ije(' pres'' kojom se opt'!eni o+(a%avakrivim* 8ko(iko je nas'prot tome sve opisano ' jenoj ta#)i" taa postoji osta pro6(emaa s' i$vaja io #injeni#no+ opisa $a koje+ opt'!eno+ tre6a os(o6oiti o opt'!6e 'onos' na #injeni#ni opis $a koji opt'!eni tre6a 6iti o+(a%en krivim*

Ako s! osu"nič!ni na#azi na s#o2odi u o,tu.ni+i s! "o.! ,r!d#o.iti da s! odr!di,ritvor- a ako s! na#azi u ,ritvoru "o.! s! ,r!d#o.iti da s! ,ritvor ,rodu.i i#i da s!,usti na s#o2odu1Prije(o+ $a o('#ivanje o pritvor' je r'+i -ak'(tativni" a(i mo+',i io opt'!ni)e* O('kao pritvor' mo!e se onijeti tek pos(ije potvr&ivanja opt'!ni)e* Prakti#no" prvo se o('#i o

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 143: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 potvr&ivanj' opt'!ni)e" a omah potom i o pritvor'*Ako se os'mnji#eni na(a$i ' pritvor'" potvr&ivanje opt'!ni)e se vr%i o isteka roka trajanja pritvora ' istra$i*

OD%UČIVAN0$ O O3TU/NI>I 

Kada o,tu.ni+a sa ,rat!4i" "at!ria#i"a sti*n! sudii za,r!t6odno sas#ušan! onda on ,rv!nstv!no raz"atra o,tu.ni+u u s"is#u n!n!Cor"a#n! is,ravnosti- on* provjerava a (i sar!i sve %to je potre6no a se po njojmo!e post'piti*

Uko#iko o,tu.ni+a n! sadr.i sv! ono što ! ,otr!2no i,ro,isano u zakonu" s'ija $a prethono sas('%anje ,e po$vati t'!io)a a opt'!ni)'ispravi on* op'ni" a istovremeno ,e m'" ' tom opis'" 'ka$ati na neostatke 'opt'!ni)i i ostaviti primjeren rok kako 6i iste ispravio" '$ 'po$orenje a ,e opt'!ni)a"'ko(iko tako ne post'pi 6iti o6a#ena kao i svaki r'+i ne'rean ponesak* Akot'!i(a) ' ostav(jenom rok' ne ispravi on* ne op'ni opt'!ni)'" s' ,e rje%enjeo6a)iti opt'!ni)'" a protiv takvo+ rje%enja nije op'%tena !a(6a*

Uko#iko o,tu.ni+a sadr.i sv! ono šta ! ,otr!2no da 2i s! ,ono "o*#o ,ostu,iti" tj* ako je propisno sastav(jena" ona s'ija $a prethonosas('%anje ra$matra oka$e" koji s' ostavjeni '$ opt'!ni)' kako 6i i$veo $ak(j'#ak a (i postoji osnovana s'mnja a je os'm(ji#eni '#inio kriv* je(o koje se ' opt'!ni)inavoi* 8 tom smis('" s'ija $a preth* sas('%anje" tre6a a ,ročita oka$e koji s' m'ostav(jeni (iskaze svjedoka, nalazi i mišljenja vještaka i sl!" a izvrši uvid ' r'+eoka$e (skica lica mjesta, otodokumentacija i sl.! i ,r!*#!da premete (nož ili nekodrugo oruđe!*

Uko#iko ! tu.i#a+ dostavio dovo#no dokaza iz koi6,roizi#azi ,ostoan! osnovan! su"n!  a je os'm(ji#eni '#inio krivi#no je(onaveeno ' opt'!ni)i" tada sudia za ,r!t6odno sas#ušan! tr!2a da ,otvrdio,tu.ni+u* Svoj' o('k' o potvr&ivanj' opt'!ni)e" s'ija $a preth* sas('%anje tre6aa onese ' rok' o M dana ra#'naj',i o ana prijema opt'!ni)e* 8 ovaj rok se ne'ra#'nava vrijeme kaa je opt'!ni)a vra,ena t'!io)'" rai ispravke -orma(nihneostataka*

Uko#iko od2i! sv! i#i ,o!din! tačk! o,tu.ni+!- sudia za,r!t6odno sas#ušan! donosi r!š!n! ko! s! dostav#a tu.io+u1 3rotiv ovo*r!š!na .a#2a ni! do,ušt!na1

Zakon n! ,r!+izira Cor"u ,otvr5ivana o,tu.ni+!" npr* potvr&ivanje ' -ormi rje%enja i(i nare6e* Najjenostavniji na#in potvr&ivanjaopt'!ni)e je stav(janje s'sko+ pe#ata ' +ornji esni '+ao opt'!ni)e koji sar!i pos(ovni 6roj opt'!ni)e" at'm potvr&ivanja" ime i potpis s'ije $a prethonosas('%anje koji je i$vr%io potvr&ivanje opt'!ni)e* Ova -orma potvr&ivanja opt'!ni)e je primjenjiva kaa opt'!ni)a sar!i samo jen' ta#k' i(i se potvr&'j' sve ta#keopt'!ni)e* Me&'tim" ako opt'!ni)a sar!i vi%e ta#aka" a potvr&'j' se samo pojeineta#ke opt'!ni)e" potvr&ivanje je neophono i$vr%iti ' -ormi rje%enja* Protiv ovo+rje%enja stranke i 6rani(a) nemaj' pravo i$javiti !a(6'" a(i opt'!eni i 6rani(a) mo+' ponijeti prethone pri+ovore* 8ko(iko o6ije sve i(i pojeine ta#ke opt'!ni)e" s'ija$a prethono sas('%anje o6ave$no onosi rje%enje koje ostav(ja samo t'!io)'" a protiv ovo+ rje%enja t'!io)' !a(6a tako&er nije o$vo(jena*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 144: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 Nakon potvr&ivanja pojeinih i(i svih ta#aka opt'!ni)e"osu"nič!ni do2ia status o,tu.!no*===

Ako s! o,tu.!ni na#azi na s#o2odi- o,tu.ni+a s! dostav#a 2!zod#a*ana- a ako s! na#azi u ,ritvoru onda s! dostav#an! o,tu.ni+! vrši u rokuod 9; sata ,o ,otvr5ivanu o,tu.ni+!1 

Ra$(o$i e-ikasnosti na(a!' a s! uz ,otvr5!nu o,tu.ni+uo,tu.!no" istovr!"!no dostavi i ,oziv radi izašn!na o krivi+i" jer se i$ja%njenjeo krivi)i mora o6aviti ' rok' o /? ana o ana ostav(janja potvr&ene opt'!ni)e*

Uz ,oziv za ročišt! o,tu.!ni 4! s! o2avi!stiti da 4! "u,ri#iko" izašn!na o krivi+i 2iti o"o*u4!no da s! izasni da #i na"!rava,odnositi ,r!t6odn! ,ri*ovor! i da nav!d! ,ri!d#o*! svoi6 dokaza ko! tr!2aizv!sti na *#avno" ,r!tr!su1 

Osim to+a" uz ,otvr5!nu o,tu.ni+u dostav#a s! i r!š!n! o,ritvoru ako je o istom o('#ivano*

Prakti#no" sud ,otvr5!nu o,tu.ni+u dostav#a i tu.io+uza!dno  sa ,ozivo" na ročišt! na kome ,e se opt'!eni i$jasniti o krivi)i po svimta#kama potvr&ene opt'!ni)e*

U s#učau ako ! sud donio r!š!n! koi" ! od2i!no,otvr5ivan! o,tu.nii+!- tu.i#a+ "o.! naknadno "o.! ,odni!ti novu o,tu.ni+uako ,riku,i nov! dokaz!1 Nova i(i i$mijenjena opt'!ni)a mora 6iti $asnovana nanovim oka$ima" jer je prethona opt'!ni)a o6ijena 'pravo $6o+ to+a %to s'ija $a pret* sas('%anje nije 'tvrio postojanje osnovane s'mnje* Ova opt'!ni)a se o6ave$no ponosi na potvr&ivanje*

 

IZ0AŠN0$N0$ O KRIVN0I 

I$ja%njenje o krivnji prestav(ja novi kon)ept koji je 'veenovom re-ormom" a %to je preneseno i$ an+(osaksonsko+" on* an+(oameri#ko+ sistema9aversarni sistem;*

Izašn!n! o krivni o,tu.!ni da! sudii za ,r!t6odnosas#ušan!1 Tu izavu da! u ,risutnosti tu.io+a i 2ranio+a i ta n!*ova izava s!unosi u za,isnik1

3ri#iko" davana ov! izav!- o,tu.!ni tr!2a da s! odr!5!noizasni o to"! da #i ! kriv i#i ni!- odnosno da ka.! Ekriv sa"F i#i Enisa" krivF1

Me&'tim" ako s! nakon ,oziva da s! izasni o krivni-o,tu.!ni n!4! da izasni o krivni- i#i n!4! odr!5!no da s! izasni- i#i ,očn!,ričati o krivično" d!#u i#i n!č!" dru*o" 5 ona s'ija $a prethono sas('%anjee o--i)io ' $apisnik 'nosi a se opt'!eni i$jasnio a nije kriv" tj* a pori#e krivnj'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 145: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ako s! o,tu.!ni izričito izasni da ni! kriv  5 s'ija $a prehono sas('%anje premet ostav(ja s'iji onosno vije,' na s'&enje rai$aka$ivanja +(avno+ pretresa ' rok' o > ana" koji rok se i$ opravanih ra$(o+a" ana prije(o+ stranaka i 6ranio)a" mo!e pro'!iti $a jo% 7> ana* Da (i ,e premetostaviti s'iji i(i vije,' koje tre6a a s'i $avisi o te!ine krivi#no+ je(a" tj* ako je'pitanj' krii#no je(o $a koje je propisana nov#ana ka$na i(i $atvora o ? +oina 5 premet se ostav(ja s'iji pojein)'" a ' osta(im s('#ajevima premet se 'p','jevije,'*

Ako s! o,tu.!ni izričito izasni da !st! kriv  5 s'ija $a prethono sas('%anje ,e premet 'p'titi 9opet ' $avisnosti o te!ine kriv* je(a; s'ijionosno vije,' rai $aka$ivanje ro#i%ta na kome ,e se ra$motriti mo+',nost prihvatanja takve i$jave* :akon ne ore&'je rok ' kome mora post'piti s'ija $a prethono sas('%anje" a(i je o#i+(eno a se ova ranja mora pre'$eti 6e$ o(a+anja* Naj#e%,i ra$(o+ $6o+ kojih opt'!eni pri$naje krivnj' jes' #vrsti oka$i opt'!6e i#injeni)a a se pri$nanje krivnje ' pravi(' '$ima kao o(ak%avaj',a oko(nost pri(ikomomjeravanja ka$ne*

'o*u4! su situa+i! da ! o,tu.ni+a ,odn!s!na i ,otv5!na uodnosu na n,r1 dva o,tu.!na- ,a !dan da izavu da ,rizna! krivnu- a dru*i,orič! krivnu1  8 tom s('#aj' tre6a i$vr%iti ra$vajanje krivi#no+ post'pka* 8onos' na opt'!eno+ koji je pri$nao krivi)' nastav(ja se post'pak i$ri)anja pres'e 6e$ or!avanja +(avno+ pretresa" ako s' prihvati i$jav' o pri$nanj' krivi)e* Premaopt'!enom koji je ne+irao krivi)' i(i s' o6a)i nje+ov' i$jav' o pri$nanj' krivi)e"nastav(ja se reovan krivi#ni post'pak*

Zakon za2ranu! uzi"an! u o2zir izav! o ,ori+anukrivi+! kao ot!.avau4! oko#nosti ,ri#iko" od"!ravana krivično,ravn!sank+i!1 Prvo6itna i$java o pori)anj' krivi)e ne '$ima se ' o6$ir ko omjeravanjasank)ije* To ne $na#i a opt'!eni ne mo!e koristiti svoje prvo6itne i$jave ako je to 'interes' nje+ove o6rane" ako to prestav(ja najpovo(jniji na#in o6rane*

 

RAZ'ATRAN0$ IZ0AV$ O 3RIZNAN0U KRIVN0$ 

Samo na osnov' i$jave o pri$nanj' krivnje opt'!enom se ne mo!e i$re,i krivi#nopravnasank)ija* :6o+ to+a je $akonoava) previio o6ave$' s'a" i to s'ije onosno vije,a 9'$avisnosti o te!ine kriv* je(a; a i$vr%e provjer' ate i$jave o pri$nanj' krivnje pres'ijom $a prethono sas('%anje i a tek ona o('#e da #i 4! ,ri6vatiti izavu o,riznanu krivn! i#i 4! ! od2a+iti1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 146: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Dak(e" kada sudia odnosno vi!4! uz ,rat!4! "at!ria#! do2i! izavu o ,riznanukrivn!- tr!2a ,rov!riti da #i ! is,un!no viš! ku"u#ativni6 us#ova- koi su ,otr!2nida 2i izava o ,rizanu krivn! 2i#a ,ri6vač!na71. Prvi 's(ov se onosi na sam' i$jav' o pri$nanj' krivnje" tj* provjerava se.

a; a (i je i$java ata o6rovo(jno" svjesno i sa ra$'mjevanjem i 6; a (i je opt'!eni 'po$nat o mo+',im pos(jei)ama i$jave o pri$nanj'

krivnje" kao %to s'.5 i$ri)anje krivi#no5pravne sank)ije"5 os'&ivanje imovinsko5pravno+ $ahtjeva"5 o6ave$ivanje na p(a,anje tro%kova krivi#no+ post'pka i5 r'+e pos(jei)e koje mo+' proi$a#i i$ to+ krivi#no+ post'pka*

2. Dr'+i 's(ov se sastoji ' o6ave$i s'a a provjeri a (i postoji ovo(jno oka$a okrivnji opt'!eno+* Dak(e" s'ijavije,e" isto kao i s'ija $a preth* sas('%anje" vr%e pre+(e materija(a koje je ostavio t'!i(a) i na osnov' njih i$voe $ak(j'#ak a (i imaoka$a o krivnji opt'!eno+*

Ako nakon ovih provjera sudiavi!4! ,ri6vati izavu o ,riznanu krivn! o,tu.!no*"ta i$java se mora konstatovati ' $apisnik* Nakon to+a se ore&'je at'm or!avanja pretresa $a i$ri)anje krivi#no5pravne sank)ije i to ' rok' najkasnije o 7 ana*

 Nas'prot tome" ako sudiavi!4! od2a+i izavu o ,riznanu krivn!-  o tome ,eo6avijesiti stranke i 6ranio)a i to ,e konstatovati ' $apisnik* 8 ovom s('#aj'" kaa o6a)ii$jav' o pri$nanj' krivnje" ' a(joj pro)e'ri s'&enja ova i$java o pri$nanj' krivnje se nemo!e koristiti kao oka$*

 

3R$&OVARAN0$ O KRIVN0I 

8 na%' kriv* pro)e'r' je tako&er 'veen jean novi pro)esniinstit't a to je pre+ovaranje o krivnji* Osu"nič!ni odn1 o,tu.!ni i n!*ov 2rani#a+"o*u sa tu.io+!" oš u Cazi istra*! ,r!*ovarati o krivni- on* o+ovarati se o$ak(j'#ivanj' spora$'ma o pri$nanj' krivnje* Ovo ! "o*u4! i kasni!- sv! dookončana *#avno* ,r!tr!sa1 '!5uti"- n! ,ostoi "o*u4nost da sud raz"atras,orazu" o ,riznanu krivn! ,ri! n!*o što ! o,tu.ni+a ,otvr5!na1

3ri#iko" ,r!*ovarana o krivni sud n!"a a,so#utnonikakvi6 ov#ašt!na- ni a aje s'+estije" niti se na r'+i na#in mije%a ' sa#injavanjespora$'ma o pri$nanj' krivnje* 3r!*ovaran! o krivni" koje kako smo ve, rek(imo!e otpo#eti jo% ' tok' istra+e" u suštini s! svodi na to 5 po kojim 's(ovima ,eos'mnji#eni on* opt'!eni pri$nati krivnj'*

Uko#iko s! tu.i#a+ i osu"nič!ni do*ovor! o us#ovi"a- tada,rav! s,orazu"- u stvari !dnu vrstu u*ovora u ,isano Cor"i- koi "ora 2iti,ot,isan od tu.io+a- osu"#ič!no* i n!*ovo* 2ranio+a1

Tom pri(ikom" tu.i#a+ "o.! sa svo! stran! 'ko(iko os'mnji#eni pristane a pri$na krivnj'" ,onuditi7 a) i$ri)anje ka$ne ispo $akonsko+ minim'ma" primjenom ore6i o '6(a!avanj'

ka$ne (npr. za kriv. djelo za koje je predviđena kazna zatvora najmanje 6 god.može mu ponuditi kaznu 4 ili 5 godine!"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 147: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

b)  6(a!' vrst' ka$ne (npr. izricanje nov#ane kazne umjesto kazne zatvora!" i(ic)  6(a!' vrst' krivi#no pravne sank)ije (npr. uslovna osuda, umjesto kazne zatvora

ili nov#ane kazne!*3ri#iko" sačinavana s,orazu"a- sta#no s! "ora voditi računa o o

zakonski" "o*u4nosti"a- tj* moraj' se po%tovati materja(no5pravne ore6ekrivi#no+ $akona" pa t'!i(a) mo!e pon'iti samo ono %to je previ&eno $akonom*9npr* os'mnji#enom ne smije pon'iti i$ri)anje 's(ovne os'e" ako to premakrivi#nom $akon' nije mo+',e; 8ko(iko to t'!i(a) previi" takav spora$'m pri(ikomra$matranja s' ne smije prihvatiti*

3osti*nuti s,orazu" o ,riznanu krivn! s! dostav#a sudu- a#i n!,ri! n!*o što o,tu.ni+a 2ud! ,otvr5!na* Dak(e" tek nakon potvr&ivanja opt'!ni)estvorena je pro)esna sit'a)ija ' kojoj se s' mo!e 'p'stiti ' ra$matranje spra$'ma o pri$nanj' krivi)e*

Kada sudu 2ud! dostav#!n s,orazu" o ,riznanu krivn! on isto"ora 2iti raz"atran i "o.! 2iti ,ri6va4!n i#i od2ač!n1

3ri#iko" o+!n! da #i 4! ,ri6vatiti s,orazu" sud ,rov!rava viš!ku"u#tivni6 us#ova @ i to71. a (i je spora$'m o pri$nanj' krivnje $ak(j'#en o6rovo(jno" svjesno i sa

ra$'mijevanjem" te a (i je opt'!eni 'po$nat sa mo+',im $akonskim pos(jei)ama pismeno+ spora$'ma o pri$nanj' krivnje" 'k(j'#'j',i i pos(jei)e ve$ane $aimovinsko5pravni $ahtjev i tro%kove kriv* post'pka3

2. a postoji ovo(jno oka$a o krivnji os'mnji#eno+" on* opt'!eno+ 9pominjanjeopt'!eno+ se onosi na sit'a)ij' kaa stranke naknano posti+n' spora$'m i tonpr* ' tok' s'&enja;*

3. a (i je opt'!eni ra$'mio a se spora$'mom o pri$nanj' krivnje ori#e ne samo prava na s'&enje" ve, i prava na !a(6' ' onos' na kriv#no pravn' sank)ij'" koja,e m' se na osnov' spora$'ma i$re,i* 8ko(iko opt'!eni i(i t'!i(a) i$jave !a(6'$6o+ krivi#no5pravne sank)ije koja je i$re#ena pres'om" a koja je 6i(a previ&ena ' spora$'m'" ona ,e takva !a(6a 6iti o6a#ena kao neop'%tena*Me&'tim mo+',e s' sit'a)ije a opt'!enom 6'e i$re#ena kriv#no pravnasank)ija ve,a o ono+a %to je previ&eno ' spora$'m' o pri$anj' krivnje* 8 toms('#aj'" !a(6a ,e 6iti ra$matrana ko r'+ostepeno+ s'a*

Ako sud ,ri6vati s,orazu" o ,riznanu krivn! @ izava osu"nič!no*odn1 o,tu.!no* s! unosi u za,isnik i nakon to*a odr!5u! ,r!tr!s za izri+an!krivično ,ravn! sank+i! u roku od : dana1 Postoji mo+',nost" 'ko(iko se stranke i 6ranite(j s(o!e" a se omah i$rekne krivi#no5pravna sank)ija previ&ena 'spora$'m'" a(i oni mo+' tra!iti a to ne 6'e tako" pa ona s' $aka$'je pretres 'rok' o 7 ana na kome se i$ri#e krivi#no5pravna sank)ija*

 Nas'prot tome ako sud od2a+i s,orazu" o ,rizanu krivn! o tome ,eo6avijstiti stranke i 6ranio)a i to konstatovati ' $apisnik" a spora$'m kao i i$java o pri$nanj' krivnje opt'!eno+ se ' tok' s'&enja ne mo!e korisititi kao oka$*

O razu#tati"a ,r!*ovarana o krivni sud 4! o2avi!stiti ošt!4!no*1

 

3OV%AČ$N0$ O3TU/NI>$ 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 148: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Pov(a#enje opt'!ni)e je pravo t'!io)a a raspo(a!e opt'!6om %to prestav(ja ost'panje o prin)ipa (e+a(iteta krivi#no+ +onjenja" a rea(i$a)ij' prin)ipam'ta6i(iteta*

Tu.i#a+ i"a ,ravo da ,ovuč! o,tu.ni+u - 2!z ,r!t6odno*odo2r!na- do ,otvr5ivana o,tu.ni+!1

Nakon to*a- ,a do ,oč!tka *#avno* ,r!tr!sa- o,tu.ni+a s!"o.! ,ovu4i sa"o uz ,r!t6odno odo2r!n! sudi! za ,r!t6odno sas#ušan!*Prethono oo6renje se aje na osnov' $ahtjeva t'!io)a sa kratkim ra$(o$ima" koji semo!e 'p'titi pismeno i(i 'smeno na $apisnik*

  Uko#iko s! o,tu.ni+a ,ovuč! 9prije i(i nakon potvr&ivanja;-sudia za ,r!t6odno sas#ušan! donosi r!š!n! koi" s! krivični ,ostu,ak o2ustav#a1

O o2ustav#anu krivično* ,ostu,ka od"a6 s! o2av!štavauosu"nič!ni odn1 o,tu.!ni i 2rani#a+- kao i ošt!4!ni1 O2av!št!n! nav!d!ni6 #i+as! vrši !dnostavno" dostavo" r!š!na o o2ustav#anu ,ostu,ka1 

8ko(iko t'!i(a) i$jav' o pov(a#enj' opt'!ni)e a na +(avnom pretres'" ista se mo!e t'ma#iti samo kao i$java o o'stank' o opt'!6e i taa s'onosi pres'' kojom se opt'!6a o6ija*

 

RAZ%OZI ZA 3RI&OVOR I OD%UKA O 3RI&OVORU

Kao %to je ve, re#eno o,tu.!ni i n!*ov 2rani#a+ "o*u nakon ,otvr5ivana o,tu.ni+!-a ' rok' o /? ana o ana 'r'#enja opt'!ni)e" ,odni!ti ,r!t6odn! ,ri*ovor!1 Ti prethoni ,ri*ovori s! iznos! u ,is"!no" ,odn!sku koi s! dostav#a sudu a o ni"aod#uču! sudia za ,r!t6odno sas#ušan!*Što s! tič! sa"o* sadr.aa takvo* ,odn!ska u n!"u s! "o.!7

1. osporavati na(e!nost s'a 9mis(i se samo na stvarn' na(e!nost" jer ' smis('#(ana 7* :KP 20I1" nakon potvr&ivanja opt'!ni)e s' se ne mo!e o+(asitimjesno nena(e!nim" a niti stranke mo+' isti)ati pri+ovor mjesne nena(e!nosti;"

2. osporavati sar!aj opt'!ni)e onosno 'ka$ivati na njene -orma(ne neostatke"3. osporavati $akonitost oka$a i(i o6ijeno+ pri$nanja"4. $ahtijevati spajanje i(i ra$vajanje post'pka i kona#no5. osporavati o('ka kojom je opt'!enom o6ijen $ahtjev $a oje(' 6ranio)a

siroma%nih*Uko#iko takvi ,ri*ovori nisu o,ravdani onosi se rje%enje protiv kojih nije o$vo(jena!a(6a* Nas'prot tome uko#iko ! n!ki ,ri*ovor o,ravdan- npr* pri+ovor kojim se osporava-orma(na ispravnost opt'!ni)e" pa o)ijeni a takav pri+ovor $aista stoji" SPS ,e ' toms('#aj' post'piti ' svem' onako kako se to rai sa ne'renim poneskom*

 

&%AVNI 3R$TR$S

0AVNOST &%AVNO& 3R$TR$SA

lavni pretres je javan.Llavnom pretresu mogu prisustvovati samo punoljetne osobe.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 149: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

)sobe koje su prisutne na glavnom pretresu ne smiju nositi oružje ili opasno oruđe, osim#uvara optuženog i osoba kojima to dozvoli sudija, odnosno predsjednik vijeća.

ISK%0UČ$N0$ 0AVNOSTI

Od otvaranja zasjedanja pa do zavr1etka %lavno% pretresa sudija> odnosno vijeće možeu svako doba> po službenoj dužnosti ili po prijedlo%u stranaka i branitelja> ali uvijek ponji4ovom saslu1anju> isključiti javnost za cio %lavni pretres ili jedan nje%ov dio> ako jeto u interesu državne si%urnosti ili ako je to potrebno radi čuvanja državne> vojne>službene ili važne poslovne tajne> čuvanja javno% reda> za1tite morala u demokratskomdru1tvu> osobno% i intimno% žvota optuženo% ili o1tećeno% ili za1tite interesamaloljetnika ili svjedoka.

 Asključenje javnosti ne odnosi se na stranke> branitelja> o1tećeno%> zakonsko%  zastupnika i punomoćnika. +udija> odnosno vijeće može dopustiti da %lavnom pretresu na kome je javnost isključena budu prisutne službene osobe> naučni i javni radnici> a na za4tjevoptuženo% može to dopustiti i nje%ovom bračnom> odnosno izvanbračnom dru%u i bliskim srodnicima. +udija> odnosno vijeće će upozoriti osobe koje su prisutne %lavnom pretresu na kome je javnost isključena da su dužne da kao tajnu čuvaju sve ono 1to su na pretresu saznale i da neovla1teno odavanje tajne predstavlja krivično djelo.

3R$T3OSTAVK$ ZA ODR/AVAN0$ &%AVNO& 3R$TR$SA

Zakon ! ,r!dvidio ,r!t,ostavk! za odr.avan! *#avno* ,r!tr!sa na koi tr!2au,ristu,iti sv! oso2! ko! su ,ozvan! a da #i s! *#avni ,r!tr!s "o.! odr.ati-

8 s('#aj' ako je neko i$ostao" or!avanje +(avno+ pretresa $avisi o to+a koji je o pro)esnih s'6jekata i(i '#esnika ' post'pk' i$ostao 9npr* ne,e se o(a+ati ako je samoneki o svjeoka i$ostao;* :a ra$(ik' o to+a 'ko(iko je i$ostao t'!i(a)" opt'!eni i(inje+ov 6rani(a) +(avni pretres se o(a!e* Postoji i$'$etak ' onos' na 6ranio)a" a to jeako se opt'!eni orekne prava na 6ranite(ja" a orana nije o6ave$na*

 

OTVARAN0$ ZAS0$DAN0A  Pojmnovno otvaranje $asjeanja $na#i po#etak raa na nekom premet' a(i to isto takone $na#i a je +(avni pretres po#eo 9+(avni pretres po#inje #itanjem opt'!ni)e;*:asjeanje otvara s'ija onosno presjenik vije,a koji o6jav(j'je premet +(avno+ pretresa %to pora$'mijeva saop%tavanje imena opt'!eno+ i t'!ite(ja kao i navo&enjekrivi#no+ je(a $a koje je opt'!ni)a potvr&ena*O otvaranja $asjeanja pa o nje+ovo+ $ak(j'#enja s'ija onosno vije,e tre6a pa$iti nana(e!nost s'a* 8ko(iko s' nije na(e!an o po#etka +(avno+ pretresa tre6a onijetirje%enje o nena(e!nosti ako je +(avni pretres po#eo s' mora onijeti pres'' kojom seopt'!6a o6ija*

N$DO%AZAK TU/IO>A (OSOB$ KO0A &A ZA'0$N0U0$) NA &%1 3R$TR$S

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 150: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Uko#iko tu.it!# i#i oso2a koa *a za"!nu! n! do5! na *#avni ,r!tr!s isti s! "oraod#o.iti1 Ovo $6o+ to+a jer se ni po kojim 'vjetima +(avni pretres ne mo!e or!ati'ko(iko nije pris'tan t'!ite(j* Ako 6i se esi(o a se +(avni pretres or!i 6e$ pris'stvat'!ite(ja ' tom s('#aj' je '#injena 6itna povrea orea6a krivi#no+ post'pka $6o+ kojese 'ko(iko 6'e i$jav(jena !a(6a pres'a mora 'kin'ti* akon je predvidio sankcioniranje izostanka tižitelja sa glavnog pretresa pod uvjetom da je isti odložen zbog njegovog izostanka* 9me&'tim" 'ko(iko je o o(a+anja o%(o i$neko+r'+o+ ra$(o+a" kao %to je i$ostanak s'ije ona je takvo ka!njavanje isk(j'#eno;Postoji o6ave$a s'ije onosno presjenika vije,a a po$ove t'!ite(ja kako 6i ovaj i$niora$(o+e $6o+ kojih je i$ostao i 'ko(iko s' opravani 9npr prije s'&enja po$(i(o; ne,e 6itika!njen a ' protivnom ako nije 6i(o opravan ra$(o+a mo!e se ka$niti nov#anom ka$nomo ?>>> KM* S' onosi rje%enje*Protiv to+ rje%enja je o$vo(jena !a(6a*

N$DO%AZAK O3TU/$NO& NA &%AVNI 3R$TR$S  

:akonoava) je tako&er previio o6ave$no pris'stvo opt'!eno+ na +(avnom pretres'* Nje+ov i$ostanak sa +(avno+ pretresa omo+',ava pre'$imanje o+ovaraj',ih mjerasamo po 'vjetom 'ko(iko je 'reno po$van na +(avni pretres i nije o%ao a niti je svoji$ostanak opravao* :a ov' sit'a)ij' $akonoava) je previio nje+ovo o6ave$no privo&enje* 8ko(iko 6i se esi(o a opt'!eni naknano oprava svoj i$ostanak s'ija presjenik vije,a mo!e opo$vati nare6'*Postoje sit'a)ije kaa opt'!eni koji je 'reno po$van o#i+(eno i$6je+ava a o&e na+(avni pretres 5 ' tom prav)' pre'$ima aktivne ranje 9npr* ve, jenom 6io privo&en pa ponovno ne o&e i(i kaa s'ska po(i)ija o&e a +a privee po6je+ne i$ svo+ stana is(i#no; ona s' time 'sp'njeni 'vjeti a se prema njem' orei pritvor* Taj pritvor mo!etrajati o o6jav(jivanja pres'e a naj'!e 7> ana*

O,tu.!no" s! n! "o.! suditi u odsustvu1

N$DO%AZAK BRANIO>A NA &%AVNI 3R$TR$S  

Postoje sit'a)ije kaa 'reno po$vani 6ranite(j na +(avni pretres ne o&e i svoj i$ostanak ne oprava*8 tim s('#ajevima +(avni pretres se o(a!e jer je opt'!enom +arantirano pravo na-orma(n' o6ran'*8 takvom s('#aj' o6ave$a je s'a a po$ove 6ranite(ja a o6jasni ra$(o+e svo+neo(aska*0ranite(j nije o6ave$an a o&e na to ro#i%te jer mo!e s'' ostaviti i ponesak ' kome,e o6jasniti ra$(o+e svo+ i$ostanka i pon'iti o+ovaraj',e oka$e 9npr 6io 6o(estan;*8ko(iko s' o)ijeni a ra$(o$i i$ostanka nis' 6i(i opravani ona ' tom s('#aj' onosirje%enje o ka!njavanj' 6ranite(ja nov#anom ka$nom koja mo!e 6iti o ?>>> KM*Dak#! uv!ti za ka.navna! 2ranit!#a su7 

8) a je 'reno po$van na +(avni pretres"9) a je i$ostao sa to+ +(avno+ pretresa i:) a kansije nije opravao svoj i$ostanak*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 151: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Sa ovom sit'a)ijom tre6a i$jena#iti sit'a)ij' ako 6i 6ranite(j neopravano nap'stio+(avni pretres jer 6i se i ' tom s('#aj' nov#ano ka$niti*Ako se rai o 6ranite(j' koji je postav(jen po s('!6enoj '!nosti a neopravano i$ostajemo+',e je '$ sa+(asnost opt'!eno+ oreiti r'+o+ 6ranite(ja*

N$DO%AZAK SV0$DOKA I%I V0$ŠTAKA NA &%AVNI 3R$TR$S  

Isto tako postoje sit'a)ije a na +(avni pretres ne prist'pi svjeok i(i vje%tak koji s''reno po$vani i svoj i$ostanak nis' oprava(i*8 tom s('#aj' s' onosi nare6' o njihovom prin'nom ovo&enj'*:akon previ&a mo+',nost a se i oni ' ovakvom s('#aj' ka$ne nov#anom ka$nom o?>>> KM*Gto se ti#e samo+ o(a+anja +(avno+ pretresa $6o+ njihovo+ neo(aska to je -akti#ko pitanje i $avisi o konkretne sit'a)ije*

OD%A&AN0$ I 3R$KIDAN0$ &%AVNO& 3R$TR$SA 

RAZ%OZI ZA OD%A&AN0$ &%AVNO& 3R$TR$SA

9/; Na $ahtjev stranaka i(i 6ranite(ja +(avni pretres se mo!e o(o!iti rje%enjem s'ije"onosno presjenika vije,a ako tre6a pri6aviti nove oka$e i(i ako je opt'!eni nakoni$vr%eno+ krivi#no+ je(a nesposo6an a pris'stv'je +(avnom pretres' i(i ako postojer'+e smetnje a se +(avni pretres 'spje%no provee*94; Rje%enje kojim se o(a!e +(avni pretres 'nije,e se ' $apisnik i" po mo+',nosti"oreiti ,e se an i sat nastavka +(avno+ pretresa* S'ija" onosno presjenik vije,a ,etako&er nareiti osi+'ranje oka$a koji se mo+' i$+'6iti i(i 'ni%titi $6o+ o(a+anja+(avno+ pretresa*97; Protiv rje%enja i$ stava 4* ovo+ #(ana nije op'%tena !a(6a*

NASTAV%0AN0$ OD%O/$NO& &%AVNO& 3R$TR$SA9/; Ako se +(avni pretres koji je 6io o(o!en r!i pre istim s'ijom" onosno vije,em" pretres ,e se nastaviti" a s'ija" onosno presjenik vije,a ,e 'kratko i$nijeti tok ranije++(avno+ pretresa* S'ija" onosno presjenik vije,a mo!e oreiti a +(avni pretres po#ne i$nova*94; H(avni pretres koji je o(o!en mora i$nova po#eti ako se i$mijenio sastav vije,a" a(i po sas('%anj' stranaka i 6ranite(ja vije,e mo!e o('#iti a se ' ovakvom s('#aj' svjeo)ii vje%ta)i ne sas('%avaj' ponovo i a se ne vr%i novi 'vi&aj" ne+o a se pro#itaj' iska$isvjeoka i vje%taka ati na ranijem +(* pretres'" on* a se pro#ita $apisnik o 'vi&aj'*97; Ako je o(a+anje traja(o '!e o 7> ana i(i ako se +(avni pretres r!i pre r'+ims'ijom" onosno presjenikom vije,a 5 +(avni pretres mora i$nova po#eti i svi oka$ise moraj' ponovno i$vesti*

3R$KID &%AVNO& 3R$TR$SA

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 152: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

9/; Osim ' s('#ajevima previ&enim ovim $akonom s'ija" onosno presjenik vije,amo!e prekin'ti +(avni pretres $6o+ omora i(i $6o+ isteka rano+ vremena i(i a 6i seneki oka$ pri6avio ' kratkom vremen' i(i $6o+ pripremanja opt'!6e i(i o6rane*94; Prekin'ti +(avni pretres nastav(ja se 'vijek pre istim s'ijom" onosno vije,em*97; Ako se +(avni pretres ne mo!e nastaviti pre istim s'ijom" onosno vije,em i(i ako je preki +(avno+ pretresa trajao '!e o ana post'pit ,e se po ore6ama #(ana 4*ovo+ $akona* 

 

ZA3ISNIK O &%AVNO' 3R$TR$SU

Uo6i#ajeno je a se $apisnik o +(avnom pretrese' voi pisanjem na kompj'ter'*8 taj $apisnik se 'nosi )ije(i tok +(avno+ pretresa sa svim eta(jima pre'$etih pro)esnihranji*Tako&er se ' $apisnik o +(avnom pretres' 'nosi potp'na i$reka" ta i$reka prestav(jai$vornik*Ako je oneseno rje%enje o pritvor' i to rje%enje se 'nosi ' $apisnik*

ČITAN0$ O3TU/NI>$ I DOKAZI O3TU/B$ I ODBRAN$ 

Zakon izričito ,r!dvi5a kao o2av!zu tu.io+a da ,ročita o,tu.ni+u1&#avni ,r!tr!s ,očin! čitan!" o,tu.ni+!1 Taa se '#esni)i ' post'pk' i p'6(ika 's'ni)' 'po$naj' sa +(avnim premetom krivi#no+ post'pka*

O,tu.ni+u čita tu.it!# i to ! n!*ovo isk#učivo ,ravo i o2av!za1Pos(ije #itanja opt'!ni)e t'!ite(j ne mo!e vi%e pov',i opt'!ni)' a(i mo!e ati i$jav' ao'staje o opt'!6e i ' tom s('#aj'" s' onosi pres'' kojom se opt'!6a o6ija* Dak(e"nakon pono%enja opt'!ni)e o strane t'!iteja s'' pa o po#etka +(avno+ pretresa"t'!i(a) nema pravo a i$mjeni opt'!ni)' i to mo!e '#initi ' tok' oka$no+ post'pka*

Nakon čitana o,tu.ni+! o2av!za ! suda da zatra.i od o,tu.!no* da s! izasni da #i ! razu"io o,tu.ni+u1 Ako opt'!eni i$javi a je nije ra$'mio" ona je o6ave$a s'a am' pojasni njene navoe*

 Nakon to+a t'!ite(j "ora ati t$v* uvodnu ri!č 9'vono i$(a+anje i(i 'voni +ovor; Ovo je o6ave$a t'!io)a koji se to+a ne mo!e ore,i niti m' to pravo mo!e 6iti 'skara,eno" atokom 'vono+ i$(a+anja" t'!i(a) i$nosi kratke ra$(o+e o tome sa kojim ,e oka$imaoka$ati te$' opt'!6e* Pravo t'!io)a a 'kratko i$nese oka$e na kojima $asnivaopt'!ni)'je prva pri(ika a s'' navee #vrste i jasne oka$e opt'!6e" koji ,e 6itii$veeni na +(avnom pretres'* 8vono i$(a+anje je ak(e $a t'!ite(ja o6ave$no i ne tre6a+a poistovje,ivati sa $avr%nim rije#ima*

Što s! tič! o,tu.!no* i n!*ovo* 2ranio+a zakon ,r!dvi5a da oni "o*u ako .!#!- a#in! "orau da korist! ,ravo i izn!su uvodno iz#a*an!1  :6o+ to+a s' po$ivaopt'!eno+ i nje+ovo+ 6raniteja i pita ih a (i se !e(e koristiti svojim pravom na 'vonoi$(a+anje i i$no%enje oka$a koje ,e pon'iti ' svojoj o6rani* Ovakvo $akonsko rje%enje je ' sk(a' sa pravom opt'!eno+ a ne i$nosi svoj' o6ran' i koje je osi+'rano ' svakoj

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 153: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

-a$i post'pka" 'k(j'#'j',i i pro)esn' sit'a)ij' kao %to je ova* Ovo pravo ima i svoj'(o+ik' jer $a%to 6i opt'!eni oka$ivao svoj' nevinost ok t'!ite(j ne oka!e nje+ov'krivnj'*

 

DOKAZNI 3OSTU3AK

IZVOJ$N0$ DOKAZA 

8 $akon' je previ&eno pravo stranaka i 6ranio)a a pre(a!' i po$ivaj' svjeoke"vje%take" te i$voe svoje oka$e ' sk(a' sa pravi(ima ore&enim ' $akon'*

I$ra$ po$ivanje svjeoka ' tok' s'&enja je ' stvari pre'$et i$ aversarno+ sistema ikaa npr t'!ite(j ka!e a po$iva neko+ svjeoka to ne $na#i a on ' 6'kva(nom smis('i$(a$i pre s'ni)' i po$iva svjeoka 5 ve, to rai s('!6enik s'a" a niti se po ovim pora$'mjeva a on ' pripremi s'&enja svjeok' ostavja po$iv $a s'&enje* Sve te ranje po$ivanja" onosno ostav(janje po$iva i pro$ivanje svjeoka o6av(ja s'*

Svi oka$i se mo+' svrstati ' 7 +r'pe. /* oka$i opt'!6e" 4* oka$i o6rane i 7*oka$i s'a*

Pore to+a" mo+',i s' i oatni oka$i stranaka onosno 6ranio)a*Ina#e" oka$i se i$voe s(ijee,im reos(ijeom./* Doka$i opt'!6e34* Doka$i o6rane37* Doka$i opt'!6e kojima se po6ijaj' po6ijaj' navoi o6rane 9rep(ika;3<* Doka$i o6rane kao o+ovor na po6ijanje opt'!6e 9'p(ika;3?* Doka$i #ije i$vo&enje je pre(o!io s'*

8 pravi(' s' 6i tre6ao 'vijek a sa#eka i$vo&enje oka$a opt'!6e i o6rane patek ona i$voi svoje oka$e prema tome s' tre6a a se %to manje mije%a ' prik'p(janje oka$e i ispitivanje svjeoka" a(i ,e ' s('#aj' neaktivnosti stranaka i 6ranite(ja 6iti prin'&en a to rai*

Doka$i se i$voe po t$v moe(' 'nakrsno+ ispitivanja* Dak(e" pri(ikom i$vo&enjanaprije naveenih oka$a o$vo(jeno je irektno" 'nakrsno i oatno ispitivanje*Direktno ispitivanje o6av(ja strana koja po$iva svjeoka" a(i s'ija" onosno vije,e mo!e' svakom tren'tk' postaviti pitanje svjeok'*

 

DIR$KTNO- UNAKRSNO I DODATNO IS3ITIVAN0$ SV0$DOKA 

8 tok' +(avno+ pretresa se i$voe oka$i opt'!6e" o6rane i oka$i s'a*

Kada su u ,itanu iskazi sv!doka i#i v!štaka ono s! ,rovodi ,o "od!#uunakrsno* is,itivana18 okvir' 'naksrno+ ispitivanja" ispitivanje svjeoka 9isto tako opt'!eno+ i vje%taka;o6av(ja se po pravi(ima aversarno+ sistema" a(i se vii i postojanje e(emenata

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 154: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

inkvi$itorsko+ sistema" koji se o+(eaj' ' prav' s'a a ispit'je svjeoke 9opt'!eno+ ivje%taka; i to" kako svjeoke o6rane i opt'!6e" tako i svjeoke koje je s' po$vao*Po%to ove $akonske ore6e omo+','j' ne samo pro)esne aktivnosti stranaka" ve, i s'a"ona je jasno a imamo mje%oviti post'pak" tj* mje%avin' an+(oameri#ke i evropskekontinenta(ne pro)e're*

&#avno i#i dir!ktno is,itivan! sv!doka o6av(ja stanka i(i 6ranio) koji je po$vaosvjeoka*Oni +a prvi ispit'j' a oka!' istinitost svojih tvr&enja*Tako t'!i(a) nastoji a oka!e te$' opt'!6e 9a je opt'!eni '#inio krivi#no je(o na na#inkako je to opisano ' opt'!ni)i;" a ako irektno ispitivanje vr%i 6ranite(j a oka!eantite$' o6rane*

 Nakon to+a s(ijei unakrsno is,itivan! sv!doka koje tako&er poti#e i$ aversarno+sistema*Pri(ikom 'nakrsno+ ispitivanja nastoje se o6iti o+ovori $a s'protn' stran' i to na na#ina se os(a6e o+ovori koje je svjeok ao pri(ikom irektno+ i(i +(avno+ ispitivanja*Pri tome tre6a na+(asiti a se pitanja pri(ikom 'nakrsno+ ispitivanja o+rani#avaj' naopse+ o+ovora koji s' ati pri(ikom irektno+ ispitivanja* Dak(e" +(avno i(i irektnoispitivanje (imitira 'nakrsno ispitivanje*Ako svjeok pri(ikom 'nakrsno+ ispitivanja ane o+ovore i$van ono+a %to je pitan pri(ikom irektno+ ispitivanja ona je to prema pravi(ima aversarno+ sistemaire(evantno i ti o+ovori se ne '$imaj' ' o6$ir* Rai to+a 6i stranka i(i 6ranite(j koji vr%etakvo ispitivanje mora(i voiti ra#'na o tome" a to 6i morao a rai i s' po s('!6enoj'!nosti*Pri(ikom 'nakrsno+ ispitivanja ona strana koja o6av(ja takvo ispitivanje mo!e nastojati aovee ' pitanje krei6i(itet svjeoka 9npr* a oka$aj' a svjeok (a!e;* Postoje isit'a)ije ' kojima svjeok ' ve$i neko+ krivi#no+ je(a" i$nosi sve oko(nosti koje seonose na )ije(i o+a&aj" iako je viio samo nje+ov io" pa to tre6a pri ovom na#in'ispitivanja otkriti* O6ave$a je s'ije on* presjenika vije,a a $a%titi svjeoka oma(tretiranja" kao i o ponovno+ o+ovaranja na ista pitanja*Postav(janje pitanja koja navoe na o+ovor t$v* s'+estivnih pitanja je mo+',e '$ prethono oo6renje s'ije on* presjenika vije,a* Takva pitanja mo!e o$vo(iti s'ijaonosno presjenik vije,a ako se rai o svjeok' po$vanom protiv nje+ove vo(je" ako je pristrasan" nevo(jan onosno ne,e a sara&'je i poka$'je o6ojan stav*Pri(ikom 'nakrsno+ ispitivanja mo!e se pojaviti pro6(em a(i6ija" jer postav(ja se pitanjekako post'piti ' s('#aj' ako se npr* rai o svjeok' opt'!6e i t'!i(a) je to+ svjeokairektno ispitao na neke oko(nosti" a(i ne i na oko(nosti a(i6ija opt'!eno+" koje 6i mo+(e 6iti po$nate tom svjeok'" pa m' $6o+ to+a 6ranio) ne mo!e postav(jati pitanja koja 6i seonosi(a na a(i6i* Takva sit'a)ija 6i se tre6a(a ra$rije%iti na na#in a 6ranio) $atra!i os'a o$vo(' a postav(ja takva pitanja ve$ana $a a(i6i" a ako to s' ne o$vo(i a stavi prije(o+ $a sas('%anje to+ svjeoka kao svjeoka o6rane" tj* a svjeok nakon$avr%eno+ ispitivanja i$a&e i sa#eka pre s'ni)om" jer ,e +a on po$vati kao svo+svjeoka i irektno +a ispitati*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 155: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 Nakon 'nakrsno+ ispitivanja s(ijei dodatno is,itivan! i#i ,rotuis,itivan!- +jestranke i(i 6ranio) koji s' po$va(i svjeoka i irektno +a ispita(i" o6ivaj' jo% jen' pri(ik' a jo% jeanp't ispitaj' svjeoka*Oni ' tom s('#aj' nastoje a os(a6e o+ovore koje je svjeok ao pri(ikom 'nakrsno+ispitivanja i to naravno ako s' ' pitanj' o+ovori koji ne o+ovaraj' npr* stran)i koja je po$va(a svjeoka* Dak(e" pitanja ' ovoj -a$i se onose na ono %to je svjeoka pita(as'protna stranka i(i 6ranio)*

Kona#no tre6a na+(asiti a u toku is,itivana sv!doka i sud i"a ,ravo da,ostav#a ,itana 2i#o u toku dir!ktno* i#i unakrsno* is,itivana i#i dodatno*is,itivana- a "o.! i sač!kati da oni to završ! ,a da onda t!k sud is,ita sv!doka1Ako se rai o svjeok' koje je po$van o strane s'a 9ne rai se o svjeok' ko+a s' pre(o!i(e stranke; prvo ,e s' ispitati takvo+ svjeoka" a ona ,e o$vo(iti strankama a postav(jaj' pitanja*

 

3RAVO SUDA DA N$ DO3USTI 3ITAN0$ I%I DOKAZ 

Sudia odn1 ,r!ds!dnik vi!4a ! do"inus #itis na *#1 ,r!tr!su i on od#uču! o tomea (i je neko pitanje neop'%teno i(i neva!no- a isto tako od#uču! o prije(o$imastranaka i 6ranio)a ' po+(e' i$vo&enja novih oka$a" koje o6ija ako oka$ nema$na#aja $a premet i(i je nepotre6an*

3ošto sudia odn1 ,r!ds!dnik vi!4a rukovodi *#avni" ,r!tr!so" n!*ovo ! ,ravoda za2rani ,itan! i od*ovor na ,itan! 2i#o ko! strank! i 2ranio+a ? ako ! ,itan!71. ,onov#!no 5 ranije postav(jeno pitanje i o6iven o+ovor"91 n!dozvo#!no7

a) ako 'nakrsno ispitivanje pre(a$i okvire irektno+ ispitivanja" tj* tra!e se o+ovorina oko(nosti i #injeni)e koje nis' 6i(e premet irektno+ ispitivanja" niti se mo+'ovesti ' ve$' sa premetom svjeo#enja"

b) ako se svjeok' s'protne stranke postav(jaj' s'+estivna pitanja 6e$ prethoneo$vo(e s'a" i(i

c) ako se pitanje onosi na #injeni)e koje se po $akon' ne mo+' oka$ivati" npr*seks'a(ne preispo$i)ije o%te,ene strane i(i #injeni)e ve$ane $a oka$ pri6av(jenna ne$akonit na#in" npr* opis premeta koji o'$et 6e$ nare6e i 6e$ postojanja$akonskih 's(ova*

3. n!va.no za ,r!d"!t 5 $ato %to se ne onosi na #injeni)e koje se mo+' ovesti 've$' sa konkretnim s('#ajem*

Za2rana ,itana i od*ovora na ,itan! s! odnosi na sv! uč!snik! u ,ostu,ku" nastranke" 6ranio)a i s'ije" #(anove vije,a*Od#uka sudi!  on* presjenika vije,a o $a6rani pitanja i(i o+ovora na pitanje  !konačna*Me&'tim" strank! i 2rani#a+ i"au ,ravo nav!d!nu od#uku sudi! odn1 ,r!ds!dnikavi!4a ,o2iati .a#2o" na ,r!sudu- ako je $6o+ $a6rane pitanja i(i o+ovora #injeni#nostanje po+re%no i(i nepotp'no 'tvr&eno*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 156: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3OS$BNA 3RAVI%A O DOKAZI'A U S%UČA0$VI'A S$1 D$%IKATA 

8 post'pk' se ne mo+' koristiti kao oka$i #injeni)e koje se onose na ranije seks'a(no pona%anje o%te,ene strane i njene seks'a(ne preispo$i)ije*I$'$etno o st* /* ovo+ #(ana mo!e se ' post'pk' koristiti oka$ a sperma" mei)inskaok'menta)ija o povreama i(i r* materija(ni oka$i poti#' o r'+e oso6e" a ne oopt'!eno+*

8 s('#ajevima '#injenja krivi#nih je(a protiv #ovje#nosti i vrijenosti $a%ti,enihme&'naronim pravom" pristanak !rtve se ne mo!e 'potrije6iti ' pri(o+ o6raneopt'!eno+*Prije prihvatanja oka$a ' sk(a' s ovim #(anom o6avit ,e se o+ovaraj',e sas('%anje sko+a je isk(j'#ena javnost*

3OS%0$DI>$ 3RIZNAN0A O3TU/$NO& 

'o*u4! su situa+i! da o,tu.!ni ' tok' opt'!no+ post'pka ospori krivnj' i(i ne napravispora$'m o pri$nanj' krivnje pa se u toku *#avno* ,r!tr!sa od#uči da ,rizna krivnu1Takvu izavu "o.! dati nakon izv!d!ni6 dokaza na *#avno" ,r!tr!su1

Po%to ni ' ovom s('#aj' takvo pri$nanje ne mo!e 6iti a'tonoman oka$" to  ! izakonodava+ ,ro,isao da 4! to ,riznan! 2iti ,ri6va4!no sa"o ,od us#ovo" akorani! izv!d!ni dokazi ukazuu da ! o,tu.!ni zaista učinio krivično d!#o1Tako5!r- ,riznan! "ora 2iti7

81 ,ot,uno 9o6rovo(jno" svjesno i s ra$'mijevanjem; i91 u sk#adu s ,ri! izv!d!ni" dokazi"a1

Ako su is,un!ni ti us#ovi na izri+an! krivično ,ravn! sank+i!1

3ot,uno ,riznan! o,tu.!no* s! odnosi na sv! tačk! o,tu.ni+! i za!dno sasadr.a!" ,ri! izv!d!ni6 dokaza ,otvr5u! tačnost zakonski6 o2i#!.a krivično*d!#a o,isani6 u dis,ozitivu o,tu.ni+!1  Prema tome" ovje se tra!i po'arnost pri$nanja opt'!eno+ i opt'!6e ' 6itnim e(ementima* I$ ovo+ proi$(a$i (o+i#an $ak(j'#ak a se je(imi#na" nepotp'na pri$nanja ne mo+' prihvatiti* 8 praksi" ko nepotp'nih pri$nanja naj#e%,e se rai o pri$nanj' o6jektivno+ i$vr%enja krivi#no+ je(a koje ' se6isar!i osnove isk(j'#enja postojanja krivi#no+ je(a 9npr* n'!na o6rana i(i krajnjan'!a;* 8 ovakvim sit'a)ijama s' je primoran a nastavi oka$ni post'pak*

 

SAS%UŠAN0$ VAN SUDNI>$ 

Ako s! u toku su5!na sazna da sv!dok i#i v!štak ni! u "o*u4nosti da do5! ,r!dsud- i#i da 2i n!*ov do#azak 2io ,ov!zan s n!sraz"!rni" t!ško4a"a- sudia-odnosno ,r!ds!dnik vi!4a "o.! nar!diti da s! sv!dok- odnosno v!štak is,ita vansudni+! @ uko#iko n!*ovo sv!doč!n! s"atra va.ni"1Sudia- odnosno ,r!ds!dnik vi!4a- strank! i 2ranit!# 4! ,risustvovati is,itivanu- ais,itivan! 4! s! ,rov!sti u sk#adu s ,ravi#i"a unakrsno* is,itivana1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 157: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ako sudia- odnosno ,r!ds!dnik vi!4a na5! da ! to n!o,6odno- is,itivan!sv!doka s! "o.! izvršiti ,ri#iko" r!konstruk+i! do*a5aa van sudni+!1 Sudia-odnosno ,r!ds!dnik vi!4a- strank! i 2ranit!# 4! 2iti ,risutn! na r!konstruk+ii- ais,itivan! 4! s! ,rov!sti u sk#adu s ,ravi#i"a unakrsno* is,itivana1

Strank!- 2ranit!# i ošt!4!ni uvi!k s! o2av!štavau o vr!"!nu i "!stu is,itivanasv!doka i#i izvo5!nu r!konstruk+i!- s u,utstvo" da strank!- 2ranit!# i sv!do+i"orau ,risustvovati ovi" radna"a1Sas#ušan! 4! s! ,rov!sti kao da s! izvodi na *#avno" ,r!tr!su u sk#adu s ,ravi#i"aunakrsno* is,itivana1

IZUZ$>I OD N$3OSR$DNO& 3ROVOJ$N0A DOKAZA 

Iskazi dati u istrazi do,ušt!ni su kao dokaz na *#avno" ,r!tr!su i "o*u 2itikorišt!ni ,ri#iko" dir!ktno* i unakrsno* is,itivana i#i ,o2iana izn!s!ni6 navodai#i u od*ovoru na ,o2ian! i#i za dodatno is,itivan!1 U ovo" s#učau oso2i s! "o.!dati "o*u4nost da o2asni i#i ,o2i! svo ,r!t6odni iskaz1

Za,isni+i o iskazi"a dati" u istrazi "o*u s! ,o od#u+i sudi!- odnosno vi!4a,ročitati i koristiti kao dokaz na *#avno" ,r!tr!su sa"o u s#učau ako su is,itan!oso2! u"r#!- duš!vno o2o#!#!- i#i s! n! "o*u ,rona4i- i#i ! ni6ov do#azak ,r!d sudn!"o*u4- i#i ! znatno ot!.an iz va.ni6 uzroka1

IZ'0$NA O3TU/B$ 

5 Iz"!na o,tu.2! na *#avno" ,r!tr!su ! diskr!+iono ,ravotu.io+a ko! koristi kada o+i!ni da s! toko" dokazno* ,ostu,ka iz"i!ni#očin!nično stan! izni!to u o,tu.ni+i1 

5 Ako t'!i(a) tok' oka$no+ post'pka na +(avnom pretres'"r'+a#ije o)ijeni oka$e prik'p(jene ' istra$i i i$vee $ak(j'#ak a m' #injeni#ni opisi$ opt'!ni)e nije o6ar 5 taa mo!e tra!iti o s'a a na +(avnom pretres' i$vr%ii$mjen' ponesene opt'!ni)e" tj* a ' #injeni#nom opis' je(a i$mjeni o('#ne#injeni)e* 

5 Dak(e" sud n! "o.! na#o.iti tu.io+u iz"!nu o,tu.2!- niti s!iz"!na o,tu.ni+! "o.! vršiti ,ri! izvo5!na dokaza 9opt'!6e on* o6rane; kojimo+' a 'ka!' a se i$mijeni(o #injeni#no stanje i$neseno ' opt'!ni)i*

5 T'!i(a) to mo!e '#initi po svom naho&enj' tj* na osnov' svojenove s'6jektivne o)jene" tj* nove o)jene i$veenih oka$a" koja mo!e 6iti ra$(i#ita oone koj' je imao pri(ikom sastav(janja opt'!6e* S'" ' ovom s('#aj'" mora o$vo(itit'!io)' a i$vr%i i$mjen' opt'!ni)e" a ako m' to $a6rani t'!i(a) mo!e 'spje%noi$javiti !a(6' $6o+ re(ativno 6itne povree orea6a kriv* post'pka*

5 Iz"!na o,tu.2! ,odrazu"!va ,ro"!nu od#učni6čin!ni+a- ko! su nav!d!n! u čin!nično" o,isu d!#a iz o,tu.2!" tj* i$mjen' onih#injeni)a i oko(nosti i$ #injeni#no+ opisa je(a opt'!ni)e" a koje prestav(jaj'

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 158: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

$akonska o6i(je!ja krivi#no+ je(a* %pr.radiće se o izmjeni optužnice za krivi#no djelo teškekrađe kada tužilac izmjeni #injenice i okolnosti iz optužnice koje predstavljaju obijanje zaklju#anog  prostora, pa umjesto toga u #injeni#ni opis unese #injenice i okolnosti koje predstavljaju provaljivanje.

5 S r'+e strane" ako tu.i#a+ vrši iz"!nu n!ki6 oko#nosti izčin!nično* o,isa ko! nisu od#učn! 9ne prestav(jaj' $akonska o6i(je!ja kriv* je(a;radi s! o tzv1 ,r!+iziranu o,tu.ni+!" a ne i$mjeni opt'!ni)e*  %pr. da je oštećeni namjesto događaja došao iz šupe, umjesto iz garaže, kako je prvobitno navedeno u optužnici.

5 I z"!na o,tu.2! n! 2i s"!#a ,rouzrokovati iz"!nu ,ravn!kva#iCika+i! krivično* d!#a koa 2i ot!.a#a ,ro+!sni ,o#o.a o,tu.!no*1

5 Kada tu.i#a+ "i!na čin!nični o,is d!#a on "o.! "i!natisa"o on! čin!ni+! i oko#nosti ko! su 2i#! ,r!d"!t o,tu.2!1 Dr'+im rije#ima"iz"!na o,tu.2! s! "o.! odnositi sa"o na *!nusno (isto) krivično d!#o za ko! ! ,odn!s!na o,tu.2a- a#i n! i na n!ko dru*o krivično d!#o- !r 2i s! u to"s#učau radi#o o n!dozvo#!no" ,rošir!nu o,tu.2!- ko! 2i sud "orao od2iti1 /o zna#i, ako je npr. tužilac podnio optužnicu protiv optuženog zbog krivi#nog djela silovanja, pa se pokaže da za to krivi#no djelo nema dokaza ali se isto tako pokaže da je optuženi prije odlaska samjesta događaja ukrao tašnu oštećenoj (što nije bilo obuhvaćeno u #injeni#nom opisu djela! ondatužilac nema pravo da izmijeni optužnicu tako što bi umjesto #injenica i okolnosti koje predstavljajukriv. djelo silovanja sada naveo #injenice i okolnosti koje predstavljaju kriv. djelo krađe. 3 ovom slu#aju bi se u stvari radilo o nedozvoljenom proširenju, a ne o izmjeni optužnice.

5 Us#!d iz"!na o,tu.ni+!- a radi ,ri,r!"ana od2ran!-*#avni ,r!tr!s "o.! 2iti od*o5!n1 O ovoj -ak'(tativnoj $akonskoj mo+',nosti" s'o('#'je na prije(o+ opt'!eno+ on* 6ranio)a* H(avni pretres ,e se o+oiti 'ko(ikose rai o $na#ajnijim i$mjenama opt'!ni)e* %pr. u slu#aju izmjene #injenica i okolnosti kod kriv. djela krađe da se radilo o provaljivanju, a ne obijanju zatvorenog prostora, sud neće dozvolitiodlaganje glavnog pretresa. Međutim, ukoliko se radi o kriv. djelu iz oblasti privrednog kriminala, gdje su izmjene optužnice bile obimnije, uvijek treba dozvoliti odgaganje glavnog pretresa radi pripremanja odbrane. 8 s('#aj' prihvatanja prije(o+a o6rane +(avni pretres se o+a&a*8 svakom s('#aj' o6rani tre6a pr'!iti mo+',nost a se i$jasni o #injeni)ama i pravnim pitanjima pro)esnopravne i materija(nopravne priroe* Povrea ovo+ prava prestav(ja 6itn' povre' orea6a krivi#no+ post'pka*

5 U s#učau iz"!n! o,tu.2!- iz"i!n!na o,tu.ni+a s! n!dostav#a na ,otvr5ivan!" a(i s' mora po$vati opt'!eno+ a se i$jasni o tome a (ira$'mije i$mjene opt'!ni)e i opt'!ni)' ' )je(ini* :atim" s' o('#'je a (i ,e o(o!iti+(avni pretres rai pripremanja o6rane*

5 S o6$irom a se ne vr%i potvr&ivanje i$mijenjene opt'!ni)e",otr!2no ! da iz"!5u rani! o,tu.ni+! i o,isa d!#a u iz"i!n!no o,tu.ni+i,ostoi istov!tnost u osnovni" !#!"!nti"a1 I$mjena se mora kretati ' +rani)amas'6jektivno+ i o6jektivno+ ientiteta* :6o+ to+a $akon previ&a samo i$mjen'opt'!6e" a(i ne i pro)esn' 'stanov' pro%irenja opt'!6e koj' s' po$nava(i raniji pro)esni $akoni*

 

DO3UNA DOKAZNO& 3OSTU3KA 

Prije ne+o %to o6javi a je +(avni pretres $avr%en s'ija on* presjenik vije,a tre6a'pitati stranke i 6ranio)a a (i event'a(no imaj' novih oka$nih prije(o+a*

8 ovom ije(' post'pka isk(j'#ena je mo+',nost a s' po$ove neke svoje svjeoke"ve, to mo+' 'raiti samo stranke i 6rani(a)*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 159: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 Nakon %to oni stave svoje oka$ne prije(o+e s' o)jenj'je a (i s' oni opravani isamo 'ko(iko s' opravani prihvata i$vo&enje takvih oka$a*

ZAVRŠNA RI0$Č 

 Nakon %to s'ija on* presjenik vije,a o6javi a je oka$ni post'pak ovr%en pre(a$i se na $avr%n' rije#*

Strank! i 2rani#a+ iznos! završn! ri!či 9$avr%no i$(a+anje i(i $avr%ni +ovor;" a ako ! ,risutan ošt!4!ni i on tako5!r1

Završna ri!č stranaka i 2ranio+a  aje s(ik' i ana(i$' komp(etno+ oka$no+ post'pka* Naravno" poten)iraj' se oni oka$i koji potvr&'j' te$' opt'!6e" onosnoo6rane i oni koji e(imini%' tvrnje s'protne stranke* Stranke i 6rani(a) i$nose $avr%ne#injeni#ne i pravne $ak(j'#ke" te pre(a!' prihvatanje i(i o6ijanje pojeinih oka$a*:ak(j'#)i prate 'vono i$(a+anje" aje se prika$ oka$a koji potvr&'j' kon)ept opt'!6e"onosno o6rane preo#en jo% ' 'vonom +ovor'* Na kraj' $avr%ne rije#i t'!i(a)" osim'o6i#ajeno+ prije(o+a a se opt'!eni o+(asi krivim" mo!e pre(o!iti i i$ri)anje 6i(o kojekrivi#nopravne sank)ije ' sk(a' sa $akonom" jer nema $akonskih o+rani#enja ' tom po+(e'* 8 tok' $avr%ne rije#i t'!i(a) mo!e o'stati o opt'!ni)e" jer +(avni pretres jo%nije $avr%en i taa s' onosi pres'' kojom se opt'!6a o6ija* Prakti#no" postoji imo+',nost a t'!i(a) ' $avr%noj rije#i pre(o!i a s' onese pres'' kojom se opt'!enios(o6a&a o opt'!6e" %to je najpovo(jniji isho krivi#no+ post'pka $a opt'!eno+* 8 toms('#aj' s' 6i tre6ao 'ovo(jiti prije(o+' t'!io)a" jer 6i ' s'protnom prekora#io opt'!6'i '#inio 6itn' povre' orea6a kriv* post'pka* Završna ri!č ošt!4!no* je o+rani#enana ana(i$' oka$a koji potvr&'j' osnovanost prije(o+a $a ostvarivanjeimovinskopravno+ $ahtjeva koji se mo!e onositi na nakna' %tete" povrat stvari i(i poni%tenje ore&eno+ pravno+ pos(a* Završna ri!č ! o2av!zna za strank! i 2ranio+a-a#i o,tu.!ni n! "ora dati završnu ri!č ako to n! .!#i1  Me&'tim" 'skra,ivanjeopt'!enom prava na $avr%no i$(a+anje prestav(ja 6itn' povre' orea6a krivi#no+ post'pka" jer je ovo pravo sastavni io prava na o6ran'*

Što s! tič! r!dos#i!da završni6 ri!či ist! ,rvo da! tu.i#a+- zati" ošt!4!ni-2rani#a+ i o,tu.!ni1 Tu.i#a+ i"a ,ravo da dadn! r!,#iku- a ,os#!dn! ri!či,ri,adau uvi!k o,tu.!no"1

Nakon što s! izn!su završn!- sudia odn1 ,r!ds!dnik vi!4a o2av#u! da !*#avni ,r!tr!s završ!n1

Viš! tu.i#a+a i#i 2rani#a+a "o*u dati završnu ri!č- tako da ,o "!5uso2no"do*ovoru "o*u *ovoriti svi i#i sa"o n!ki od ni6- a#i s! n! s"iu ,onav#ati u svoi"iz#a*ani"a- !r "o*u 2iti vr!"!nski o*ranič!ni1 Ako svi aj' $avr%n' rije# vr%i se poje(a i$(a+anja npr. analiza iskaza svjedoka, analiza nalaza i mišljenja vještaka,analiza elemenata krivi#nog djela, krivi#ne odgovornosti ili okolnosti od kojih zavisiizricanje vrste i visine krivi#nopravne sankcije itd.

 

ZAVRŠ$TAK &%AVNO& 3R$TR$SA 

Nakon završni6 ri!či sudia- odnosno ,r!ds!dnik vi!4a o2av#u! da ! *#avni,r!tr!s završ!n- a sud s! ,ov#ači na vi!4an! i *#asan! radi donoš!na ,r!sud!1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 160: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Prema tome" nakon $avr%nih rije#i i o6jave a je +(avni pretres $avr%en mora seonijeti pres'a" jer vi%e ne postoji $akonska mo+',nost ponovno+ otvaranja +(avno+ pretresa*

Pov(a#enje s'a na vije,anje i +(asanje rai ono%enja pres'e ' smis(' ove ore6e$na#i a se ova pro)esna ranja o6av(ja ' pris'stv' s'ije pojein)a" onosno #(anovavije,a i $apisni#ara* :6o+ to+a se s' mo!e pov',i ' pose6n' prostorij' namijenjen' $aono%enje o('ka i(i ostati ' s'ni)i i$ koje ,e 'a(jiti stranke" 6ranio)a i p'6(ik' oi$ri)anja i o6jav(jivanja pres'e*

 

3R$SUDA

3r!suda ! sudska od#uka koo" s! ras,rav#a krivično,ravni za6t!v izn!s!n uo,tu.no" aktu13osto! ; vrst! ,rovst!,!ni6 ,r!suda ko! sud donosi i sa"o sud "o.! doni!tisank+iu- ,r!sudu1U !d!ra+ii sud ,r!sdudu donosi i o2av#u! u i"! BiH1

3r!suda s! izrič! i o2av#u! u i"! !d!ra+i! Bosn! i H!r+!*ovin!1

V$ZANOST 3R$SUD$ ZA O3TU/BU 

8 $akon' je previ&eno a s! ,r!suda "o.! odnositi75 sa"o na oso2u koa ! o,tu.!na  (SUB0$KTIVNI

ID$NTIT$T) i5 sa"o na d!#o ko! ! ,r!d"!t o,tu.2! sadr.an! u

,otvr5!no o,tu.ni+i- odnosno na *#avno" ,r!tr!su iz"i!n!no o,tu.ni+i(OB0$KTIVNI ID$NTIT$T)*

Dak(e" "ora ,ostoati o2!ktivni i su2!ktivni id!ntit!t iz"!5u ,r!sud! i o,tu.ni+!- ašto ! u sk#adu sa nač!#o" akuzatornosti  9t'!i(a) ' opt'!ni)i ore&'je protiv kojeoso6e se tre6a voiti krivi#ni post'pak i $a koje je(o;*

8 po+(e' 3RAVNO& ID$NTIT$TA i$me&' pres'e i opt'!ni)e" jasno je a isti n!"ora ,ostoati !r ! u zakonu izričito nav!d!no da sud ni! v!zan za ,ri!d#o*!tu.io+a iz o,tu.ni+! u ,o*#!du ,ravn! o+!n! d!#a1  Ovo $na#i a s' ne mora prihvatiti pravn' kva(i-ika)ij' je(a i$ opt'!ni)e" ve, #injeni#ni opis je(a mo!e pravnokva(i-ikovati na na#in koji smatra ispravnim* %pr. ako je neke radnje iz optužbe tužilac pravno kvaliikovao kao krivi#no djelo teške krađe, sud može na osnovu ocjene#injeni#nog opisa djela zaklju#iti da se radi o kriv. djelu krađe i dosljedno tome izvršiti prekvaliikaciju djela.

Za6va#uu4i o2av!znosti ,ostoana su2!ktivno* id!ntit!ta  5 sud ,r!sudo" "o.!o2u6vatiti sa"o onu oso2u koa ! o,tu.!na1 8ko(iko se ' tok' +(avno+ pretresa pojavi s'mnja a je neka r'+a 9a ne opt'!ena; oso6a i$vr%i(a ore&eno krivi#no je(o"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 161: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

s' ,e onijeti os(o6a&aj',' pres''* Istovremeno" s' ne 6i mo+ao onijeti pres''kojom 6i o+(asio krivom t' r'+' oso6'" jer ona nije o6'hva,ena opt'!nim aktom*

O2!ktivni id!ntit!t i$me&' opt'!6e i pres'e je pos(jei)a ak'$atorsko+ i(i opt'!no+ prin)ipa* :6o+ o6jektivno+ ientiteta i$me&' opt'!6e i pres'e" sud u ,r!sudi "orari!šiti ,r!d"!t tu.ioč!vo* za6t!va i istovr!"!no n! s"i! ,r!koračiti n!*ov!*rani+!1 Dak(e" ientitet opt'!6e i pres'e mora postojati.5 ' o6im' 9pres'a mora o6'hvatiti i rije%iti premet opt'!6e ' )je(ini" tj*

sve ta#ke ' potvr&enoj" on* na +(avnom pretres' i$mijenjenoj opt'!ni)i;5 ' sar!aj' 9pres'a se mora onositi na kona#an sar!aj opt'!ni)e" tj* na

ono %to je o6'hva,eno potvr&enom" on* na +(* pretres' i$mijenjenom opt'!ni)om;*Post'paj',i s'protno" s' 6i '#inio 6itn' povre' orea6a kriv* post'pka i pres'a ,ese 'kin'ti" ako ' tom smis(' 6'e i$jav(jena !a(6a*

3ostav#a s! ,itan! šta sud u čin!nično" o,isu d!#a o,tu.2! "o.! iz"i!niti a dan! ,ovri!di o2!ktivni id!ntit!t ,r!sud! i o,tu.2!1 To s' one sit'a)ije kaa t'!i(a) prop'sti a i$mijeni neke #injeni)e i oko(nosti koje je tre6ao i$mijeniti pa s' o&e 'sit'a)ij' a to 'rai*U ovi" s#uča!vi"a- sud "o.!7a) mijenjati one #injeni)e i oko(nosti koje ne prestav(jaj' konstit'tivna o6i(je!ja

krivi#no+ je(a (npr. umjesto #injenica i okolnosti obijanja kod krivi#nog djela teške krađe može

navesti #injenice i okolnosti koje predstavljaju provaljivanje kod krivi#nog djela teška krađe! "b) ' #injeni#ni opis je(a 'nijeti neke privi(e+iraj',e e(emente npr. tako da se djelo

može kvliikovati kao krivi#no djelo krađe umjesto krivi#nog djela teške krađe. Nas'prot tome" sud u čin!nični o,is nikad n! "o.! 'nijeti kva(i-ikatorne oko(nosti iovesti opt'!eno+ ' te!i po(o!aj o ono+a ' kome je 6io* Ako 6i to 'raio" to 6i prestav(ja(o 6itn' povre' orea6a kriv* post'pka* %pr. ako se radi o optužnici za kriv. djelokrađe, sud ne može dodavati #injenice i okolnosti koje bi to djelo kvaliikovale kao kriv. djelo teške krađe.)brnuta situacija je moguća, odn. da sud iz #injeni#nog opisa djela iz optužnice ispusti kvaliikatorneokolnosti zbog kojih je djelo pravno ocjenjeno kao kriv. djelo teške krađe. +ud ovo može uraditi pod uslovom da ustanovi da takve okolnosti nisu dokazane, te djelo kvaliikovati kao kriv. djelo krađe. 3  suprotnom, ako sud povrijedi objektivni identitet presude i optužnice, radiće se o prekora#enju optužnice, što #ini bitnu povredu odredaba kriv. postupka.

U ,ostu,ku ,r!"a "a#o#!tni+i"a id!ntit!t iz"!5u ,r!sud! i o,tu.2! rje%ava se nana#in a je s'ija $a ma(o(jetnike ov(a%ten a i 6e$ prije(o+a t'!io)a onese o('k' naosnov' #injeni#no+ stanja koje je i$mijenjeno na +(avnom pretres' 9#(* 7?* st* <* :KP20i1;*

 

DOKAZI NA KO0I'A S$ ZASNIVA 3R$SUDA

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 162: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

(7) +ud zasniva presudu samo na činjenicama i dokazima koji su izneseni na %lavnom pretresu.(9) +ud je dužan savjesno ocijeniti svaki dokaz pojedinačno i u vezi s ostalim dokazimai na osnovu takve ocjene izvesti zaključak je li neka činjenica dokazana.

Sud zasniva ,r!sudu sa"o na čin!ni+a"a i dokazi"a koi su izn!s!ni na *#avno",r!tr!su1 Prema tome" oka$i koji nis' neposreno i$vo&eni tokom pretresa i povr+n'tio)jeni s'a ne mo+' se koristiti pri(ikom ono%enja pres'e*S' mo!e ost'piti o neposreno+ i$vo&enja oka$a na +(avnom pretres' samo onaako je to previ&eno ' $akon' kao npr./* postoji mo+',nost sas('%anja svjeoka i(i vje%taka van s'a ako oni nis' '

mo+',nosti a o&'" a njihovo svjeo#enje je va!no $a konkretni krivi#ni premet"4* i$'$e)i o neposreno+ sprovo&enja oka$a na +(avnom pretres' ' smis(' a se

$apisni)i o iska$ima svjeoka" vje%taka i(i os'mnji#eno+ i$ istra+e #itaj' na +(avnom pretres'"

7* ore6e o ranjama oka$ivanja kao %to s' 'vi&aj" pretresanje stana" prostorija i(ioso6a" privremeno o'$imanje premeta" imovine i(i ok'menta)ije"

<* i$'$etn' 'potre6' kao oka$a ovjerenih kopija 'mjesto ori+ina(a pismena" $apisa i(i-oto+ra-ije*

 

VRST$ 3R$SUDA

U zavisnosti od to*a da #i sud "!ritorno od#uču! o o,tu.2i tu.io+a" zakon izdvaaov! vrst! ,r!suda- ko! sud donosi u ,rvo" st!,!nu781 ,ro+!sna i#i Cor"a#na ,r!suda 5 +je spaa PRES8DA KOJOM SE OPT8Q0A

OD0IJA 9#(* 4*;91 "!ritorn! 5 koje po svom o6(ik' mo+' 6iti.

a) PRES8DA KOJOM SE OPT8QENI OSLO0AFA OD OPT8Q0E2) PRES8DA KOJOM SE OPT8QENI OHLAGAVA KRIVIM+) t$v* 8TVRF8J8A PRES8DA @ koja se onosi kaa s' ' pitanj'

ne'ra#'n(jive oso6e

 

3R$SUDA KO0O' S$ O3TU/BA ODBI0A 

5 Kaa je rije# je o pres'i kojom se opt'!6a o6ija" $a ist' se$6o+ njene spe)i-i#nosti" pore $akonsko+ na$iva koriste i$ra$i. Cor"a#na i#i,ro+!sna ,r!suda*

5 S' je na prije(o+ stranaka i(i po s('!6enoj '!nosti o6ave$ana voi ra#'na a (i s' isp'njeni 'vjeti $a ono%enje ovakve pres'e*

5 :akonoava) nije s('#ajno na prvom mjest' pomen'o ov' pres'' jer ako s' isp'njeni 'vjeti $a njeno ono%enje ona ne postoji mo+',nost ase s' 'p'%ta ' merit'm stvari" ve, mora onijeti pres'' kojom se opt'!6a o6ija*

Ta ,r!suda s! donosi u s#!d!4i" s#uča!vi"a7

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 163: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

1) ako s' nije stvarno na(e!an" $atim2) ako je post'pak vo&en 6e$ $ahtjeva t'!ite(ja"3) ako je t'!ite(j o $apo#injanja pa o $avr%etka +(avno+ pretresa o'stao o

opt'!ni)e"4) ako nije 6i(o potre6no+ oo6renja i(i je ono naknano pov'#eno" $atim5) ako je opt'!eni $a isto krivi#no je(o ve, pravomo,no os'&en" os(o6o&en o

opt'!6e i(i je post'pak protiv nje+a rje%enjem o6'stav(jen i kona#no6) ako je opt'!eni aktom amnestije i(i pomi(ovanja os(o6o&en o +onjenja i(i se ono

mo!e pre'$eti $6o+ $astarje(osti i(i postoje r'+e oko(nosti koje isk(j'#'j'krivi#no je(o*

5 3ošto ! u,itanu ,ro+!sna i#i Cor"a#na ,r!suda ,ot,uno ! asno dan!zino o2raz#o.!n! tr!2a 2iti kratko1 Ovo je prvenstveno pos(jei)a to+a %to ses' nakon ono%enja ove pres'e ne mo!e 'p'%tati ' merit'm stvari o)jen' i$veenihoka$a i s(i#no* /ako npr ukoliko tužitelj na glavnom pretresu odustane od optužbeonda se u obrazloženju samo napiše kratko da je optužnica broj taj i tada od tada itada podnesena protiv optuženog zbog krivi#nog djela npr ubistva iz #lana 4DD. stav4. KG*=, a onda se u novom redu samo napiše da je tužitelj na održanom pretresuodustao od optužbe, pa je sud na osnovu #lana 5AH. ta#ka c. K'G*= odlu#io kao uizreci.

 

3R$SUDA KO0O' S$ O3TU/$NI OS%OBAJA OD O3TU/B$ 

Ova ,r!suda s! donosi u :s#uča!vi"a ,r!dvi5!na u zakonu71. ako d!#o za ko! s! o,tu.!ni o,tu.u! ni! zakono" ,ro,isano kao krivično

d!#o1 To ,e 6iti ona ako ' je(' opisanom ' opt'!ni)i.a; neostaje neki o e(emenata op%te+ pojma krivi#no+ je(a

 

" a 5 K: kao e(emente op%te+ pojmakrivi#no+ je(a previ&a./; a je(o mora 6iti $akonom propisano kao krivi#no je(o"4; a je je(o protivpravno (tj, da ne postoji neki od zakonom predviđenih osnova koji isklju#uju protivpravnost, kao što

 su& 4. nužna odbrana, 5. krajnja nužda, 6. pristanak povrijeđenog pod određ. uslovima, 7. preduzimanje određenih građanskih ili službenih dužnosti ili obavljanje određenih radnji na osnovu zakonskog ovlaštenja!  te

7; a mora postojati '$ro#nost @ ka'$a(itet (u smislu da je radnja uzrok posljedice! *

 6; neostaje neki o e(emenata konkretno+ krivi#no+ je(a3); ako je ' #injeni#nom opis' opt'!ni)e naveen neki +ra&ansko5pravni onos"

'pravno5pravni onos i(i pravno5ire(evantan onos*ako ,osto! oko#nosti ko! isk#učuu krivičnu od*ovornost1 Osnovi koji isk(j'#'j'krivi#n' o+ovornost s'. /* ne'ra#'n(jivost 4* nehat 9isk(j'#ena je krivi#nao+ovornost ka se neko krivi#no je(o mo!e i$vr%iti samo sa 'mi%(jajem" a koopt'!eno+ se 'tvri nehat;" i 7* stvarna $a6('a*

2. ako n!"a dovo#no dokaza da ! o,tu.!ni učinio krivično d!#o za ko! s!o,tu.u!1 Ovim je konkreti$ovano na#e(o in '6io pro reo* Dak(e" s' je '!anonijeti os(o6a&aj',' pres'' kako ona ka je sa si+'rno%,' 'tvr&eno" tj* oka$anoa opt'!eni nije i$vr%io kriv* je(o $a koje se opt'!'je" tako i ona ka s' ostane 's'mnji a (i je opt'!eni '#inio kriv* je(o* Tako&er" sve #injeni)e koje s' in pei'sopt'!eno+ moraj' se sa si+'rno%,' 'tvriti" tj* oka$ati" a ako se to ne posti+ne '$imase kao a one i ne postoje* I" tre,e" sve #injeni)e koje s' in -avorem opt'!ene oso6e'$imaj' se kao a postoje i ona ka s' 'tvr&ene sa vjerovatno%,'*

 

3R$SUDA KO0O' S$ O3TU/$NI O&%AŠAVA KRIVI' 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 164: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ona mo.! i"ati s#!d!4! ,oavn! o2#ik!.1) os'&'j',a pres'a 5 kojom se oso6a +(a%ava krivom i os'&'je na ore&en' vrst' i

visin' ka$ne" i(i2) 's(ovna os'a 5 kojom se oso6i 'tvr&'je ka$na 6e$ njeno+ i$vr%enja"3)  pres'a kojom se opt'!eni koji je o+(a%en krivim $a ore&eno kriv* je(o os(o6o&a

o ka$ne4)  pres'a kojom se i$aje ka$neni na(o+*

U ,r!sudi koo" s! o,tu.!ni o*#ašava krivi"- sud 4! nav!sti s#!d!4!7$a koje se krivi#no je(o opt'!enik o+(a%ava krivim" '$ navo&enje #injeni)a ioko(nosti koje #ine o6i(je!ja krivi#no+ je(a i o kojih $avisi primjena ore&eneore6e Krivi#no+ $akona" )vaj dio presude mora biti jasan i određen, kao i potpun.   -akle, sud mora utvrditi postojanje #injenica i okolnosti koje #ine obilježja krivi#nog djela, i zatim ih mora unijetiu izreku svoje presude.

81 $akonski na$iv krivi#no+ je(a i koje s' ore6e Krivi#no+ $akona primijenjene" 0ko je djelo sadržano u sporednom krivi#nom zakonodavstvu, tj. u drugom zakonu, navodi se naziv djela(ako je u zakonu dat takav naziv!, kao i naziv posebnog zakona o kojem je rije#, te odredba zakonakoja propisuje određeno ponašanje kao krivi#no djelo.

91 kakva se ka$na i$ri#e opt'!enom i(i se po ore6ama Krivi#no+ $akona os(o6a&a oka$ne" 3 izreci osuđujuće presude mora se jasno odrediti vrsta i visina kazne koja se izri#e, i to kako glavne, tako i sporedne. a krivi#na djela koja su izvršena u sticaju, u izreku presude se unose kazneutvrđene za svako pojedina#no krivi#no djelo, a zatim jedinstvena kazna koja je izre#ena za sva djela u sticaju. ajedni#ka kazna koja se odmjerava osuđenoj osobi odmjerava se po istim pravilima kao ikazna za krivi#na djela izvršena u sticaju.

:1 te o('ke o/; 's(ovnoj os'i"4; mjerama si+'rnosti"7; o'$imanj' imovinske koristi"<; vra,anj' premeta 9ako premeti o taa nis' vra,eni v(asnik' on* r!ate(j';"?; 'ra#'navanj' pritvora i(i ve, i$r!ane ka$ne"; tro%kovima krivi#no+ post'pka"; imovinskopravnom $ahtjev'"; a se pravosna!na pres'a ima o6javiti p'tem srestava javno+ in-ormiranja*

Svaka os'&'j',a pres'a i(i neki r'+i +ore naveeni o6(ik pres'e kojom se opt'!enio+(a%ava krivim ne,e 'vijek o6'hvatiti sve navee poatke" jer se 'vijek ne onose svetaksativno naveene o('ke*Ako ! o,tu.!no" izr!č!na novčana kazna u ,r!sudi 4! s! odr!diti rok u ko!" s!novčana kazna i"a ,#atiti i način za"!n! izvrš!na novčan! kazn! u s#učau da s!novčana kazna n! "o.! na,#atiti1

 

OB0AV%0IVAN0$ 3R$SUD$

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 165: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

VRI0$'$ I '0$STO OB0AV%0IVAN0A 3R$SUD$

9/; Po%to je pres'a i$re#ena s' ,e je omah o6javiti* Ako s' nije ' mo+',nosti aisto+ ana po $avr%etk' +(avno+ pretresa i$rekne pres''" o(o!it ,e o6jav(jivanje pres'e najvi%e $a tri ana i oreit ,e vrijeme i mjesto o6jav(jivanja pres'e*94; S' ,e ' pris'tnosti stranaka i 6ranite(ja" njihovih $akonskih $ast'pnika i p'nomo,nika javno pro#itati i$rek' i priop,iti 'kratko ra$(o+e pres'e*97; O6jav(jivanje pres'e ,e se i$vr%iti i ka stranka" 6ranite(j" $akonski $ast'pnik i(i p'nomo,nik nije pris'tan* S' mo!e o('#iti a opt'!enom koji je os'tan" pres'''smeno priop,i s'ija" onosno presjenik vije,a i(i a m' se pres'a samo ostavi*9<; Ako je javnost na +(avnom pretres' 6i(a isk(j'#ena" i$reka pres'e ,e se 'vijek  pro#itati ' javnom $asjeanj'* Vije,e ,e o('#iti ho,e (i i ko(iko isk(j'#iti javnost pri(ikom o6jav(jivanja ra$(o+a pres'e*9?; Svi pris'tni sas('%at ,e #itanje i$reke pres'e stoje,i*

3OUKA O 3RAVU NA /A%BU I DRU&A U3OZOR$N0A

9/; Po o6jav(jivanj' pres'e s'ija onosno presjenik vije,a ,e po'#iti opt'!eno+ io%te,eno+ o prav' na !a(6'" kao i o prav' na o+ovor na !a(6'*94; Ako je opt'!enom i$re#ena 'vjetna os'a" 'po$orit ,e +a s'ija" onosno presjenik vije,a na $na#aj 'vjetne os'e i na 'vjete kojih se mora prir!avati*97; S'ija" onosno presjenik vije,a ,e 'po$oriti opt'!eno+ a o pravosna!no+okon#anja post'pka o6avijesti s' o svakoj promjeni arese*

3ISANA IZRADA 3R$SUD$Pres'a koja je o6jav(jena mora se pisano i$raiti ' rok' o /? ana po o6jav(jivanj'" a 's(o!enim stvarima" i$'$etno ' rok' o 7> ana* Ako pres'a nije i$ra&ena ' tim rokovimas'ija" onosno presjenik vije,a je '!an o6avijestiti presjenika s'a $6o+ #e+a tonije '#injeno* Presjenik s'a ,e" po potre6i" po'$eti mjere a se pres'a %to prijei$rai*

R$DOVNI 3RAVNI %I0$KOVI @ /A%BA NA 3RVOST$3$NU 3R$SUDU

3RAVO NA /A%BU I ROK

U zakonu ! ,r!dvi5!n rok za .a#2u od 8< dana od dana dostav#ana ,r!sud!13ri to"! s! u zakonu ništa n! navodi o kakvo s! ,r!sudi radi- što znači da s! .a#2a"o.! ,odni!ti ,rotiv svi6 "!ritorni6 i ,ro+!sni6 ,r!suda13o"!nuti rok za .a#2u ,r!dstav#a ,ravo sui *!n!ris- što znači da strank! i 2ranit!#svako od ni6 i"a svo rok za .a#2u od 8< dana koi ,očin! t!či od danadostav#ana ,ri!,isa ,r!sud!1Kada su u ,itanu oso2! ko! "o*u izaviti .a#2u u korist o,tu.!no* (2račni-van2račni dru*- srodni+i u ,ravo #inii itd) ni"a s! rok za .a#2u računa od danakada ! o,tu.!ni ,ri"io ,r!sudu1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 166: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3ostoi "o*u4nost da u s#o.!ni" stvari"a strank! i 2ranit!# tra.! ,rodu.!n! rokaza .a#2u i isti s! iz o,ravdani6 raz#o*a "o.! ,rodu.iti oš naviš! 8< dana1 Kadastrank! i#i 2ranit!# ,odn!su za6t!v za ,rodu.!n! .a#2!no* roka onda od to*adana ,a do donoš!na od#uk! suda n! t!č! rok za .a#2u- a kada sud don!s! od#ukurok za .a#2u s! nastav#a za ,r!osta#i vr!"!nski ,!riod a u s#učau da ! dozvo#!no,rodu.!n! .a#2!no* roka onda do#azi do z2raana ,r!osta#i6 dana sa novi6 8<dana .a#2!no* roka1 Ako ! ,rodu.!n! .a#2!no* roka tra.i#a !dna strana i to 2ud!dozvo#!no onda ,rodu.!n! .a#2!no* roka va.i i za su,rotnu stranu1

SUB0$KTI /A%B$

5 Zakonodava+ ! odr!dio ko "o.! ,odni!ti .a#2u pa je prvonaveo a s' to stranke" 6ranite(j i o%te,eni a#i ! ,r!dvidio i su2!kt! koi "o*uizaviti .a#2u u korist o,tu.!no* a to su7 6ra#ni on* van6ra#ni r'+ opt'!eno+"roite(j i(i ijete i 'svojite(j" on* 'svojenik*

5 Pravo na !a(6' ima ošt!4!ni $6o+ tro%kova krivi#no+ post'pka io('ke o imovinskopravnom $ahtjev'*

5 Qa(6' mo!e ponijeti oso2a čii ! ,r!d"!t oduz!t i#i od ko! ! oduz!ta i"ovinska korist ,ri2av#!na krivični" d!#o"*

5 Branit!# i oso2! ko! "o*u izaviti .a#2u u korist o,tu.!no*istu "o*u ,odni!ti 2!z ,os!2ni6 ov#ašt!na a#i n! i ,rotiv n!*ov! vo#! osi" ako ! o,tu.!no" izr!č!na kazna du*otrano* zatvora1

5 Tu.it!# mo!e ponijeti !a(6' kako na %tet' tako i ' koristopt'!eno+ 9ovo se nika nije esi(o;*

 

ODRI>AN0$ I ODUSTA0AN0$ OD /A%B$

 Nakon %to s' onese pres'' prestaj' nje+ova ov(a%,enja ' smis(' event'a(no+!a(6eno+ post'pka pa jeino o ispo$i)ije vo(je stranaka ovisi a (i ,e o,i o !a(6eno+ post'pka* Kaa se ovo ima ' vi' ona je jasno a je $akonoava) po%tovao ispo$i)ij'vo(je stranaka %to je sve pove$ano sa njihovim pravom a se orekn' i(i o'stan' o ve,i$jav(jene !a(6e po propisanim 'vjetima*Odri+an! od ,rava na .a#2u s! sastoi od izav! ov#ašt!n! oso2! da n!4! koristiti.a#2u ,rotiv ,r!sud!- a odustaan! od .a#2! znači da ! ov#ašt!na oso2a da#a izavuda ,ov#ači 2#a*ovr!"!no ,odn!s!nu .a#2u1  Pravno ejstvo imaj' samo ov(a%tenihoso6a* /ako npr kako branitelj tako ni druge osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog ne mogu dati izjavu da odustaju od žalbe uklju#ujući i onu žalbu koju su osobenapisale.O,tu.!ni s! "o.! odr!4i ,rava na .a#2u t!k nakon što "u ! ,r!suda dostav#!na*O to+a je naprav(jen i$'$etak tako a se opt'!eni mo!e ore,i o prava na !a(6' i prijeto+a 'ko(iko s' isp'njena va 'vjeta a to s'.

8) ako se t'!ite(j orekao prava na !a(6' i9) ako opt'!eni po pres'i ne 6i tre6ao i$r!avati ka$n' $atvora 5 To ,e 6iti ' s('#aj'

ako m' je i$re#ena nov#ana ka$na" 'vjetna os'a" ako je o+(a%en krivim aos(o6o&en je ka$ne" ako m' je i$re#ena ka$na $atvora i$r!ana ' i$ra#'navanje pritvora npr. bio je u pritvoru D mjeseci i izre#ena mu kazna zatvora od D mjeseci.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 167: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Do donoš!na od#uk! vi!4a a,!#a+iono* od!#!na o,tu.!ni "o.! odustati od svo!.a#2! kao i .a#2! koa ! izav#!na u n!*ovu korist*Opt'!eni jeino ne mo!e o'stati o !a(6e koj' je i$javio t'!ite(j ' nje+ov' korist9nikaa se to nije esi(o;*Tu.it!# s! "o.! odr!4i od ,rava na .a#2u od"a6 nakon o2av#ivana ,r!sud! a"o.! odustati od izav#!n! .a#2! ,ri! n!*o što a,!#a+iono vi!4! don!s! od#uku1

 

SADR/A0 /A%B$ I OTK%AN0AN0$ N$DOSTATAKA /A%B$

8 $akon' je propisano %ta !a(6a tre6a a sar!i pa je tako naveeno a ona tre6a asar!i < sastoaka i to7

81 o$na#enje pres'e protiv koje se ponosi !a(6a 9na$iv s'a" 6roj premeta iat'm;

91 osnov pono%enja !a(6e:1 o6ra$(o!enje;1 !a(6eni prije(o+<1  potpis*

Od ovi6 sastoaka .a#2! o2av!zni su7 Zakonski osnov- o2raz#o.!n! i ,ot,is1

Ako je !a(6' ponio opt'!eni koji nema 6ranite(ja i(i o%te,eni koji nema p'nomo,nika" a!a(6a ne sar!i sve ono %to je potre6no i %to je naveeno ' $akon'" ona s' po$iva!a(ite(ja a !a(6' op'ni* 8ko(iko o%te,eni ne post'pi tako i ne op'ni !a(6' a !a(6a nesar!i o6ave$ne sastojke ona ,e s' nje+ov' !a(6' rje%enjem o6a)iti* To ,e isto 'raitiako ne mo!e 'tvriti na koj' se pres'' nje+ova !a(6a onosi*

Kaa je ' pitanj' !a(6a opt'!eno+ s' takv' !a(6' sa takvim neosta)ima ne mo!eo6a)iti i ostav(ja je r'+ostepenom s'' na rje%avanje* Qa(6' opt'!eno+ mo!e o6a)iti jeino ' s('#aj' ako se ne mo!e 'tvriti na koj' pres'' se onosi*

O6a)ivanje !a(6e o%te,eno+ i(i opt'!eno+ $6o+ to+a %to nis' ni na po$iv s'a nave(i nakoj' se pres'' onosi njihova !a(6a mo!e 's(ijeiti samo nakon %to s' pok'%a to'tvriti kro$ 'pisnike i imenike*

:akonoava) post'pa vr(o ri+oro$no ' onos' na !a(6' t'!ite(ja koja ne sar!i o6ave$nesastojke kao i ' onos' na !a(6' o%te,eno+ koji ima p'nomo,nika jer ' s('#aj' ako te!a(6e ne sar!e o6ave$ne sastojke ista se o6a)'je" a to se #ini i ' s('#aj' ako se ne mo!e'tvriti na koj' pres'' se onosi !a(6a*

Kaa je ' pitanj' opt'!eni koji ima 6ranite(ja a !a(6a ima neostatke ista se ne mo!eo6a)iti osim ' s('#aj' ako se ne mo!e 'tvriti na koji se premet onosi* Takva !a(6a seostav(ja r'+ostepenom s''*

 

/A%B$NI OSNOVI

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 168: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3r!suda s! "o.! ,o2iati7a) z2o* 2itn! ,ovr!d! odr!da2a krivično* ,ostu,ka-2) z2o* ,ovr!d! Krivično* zakona-+) z2o* ,o*r!šno i#i n!,ot,uno utvr5!no* čin!nično* stana-d) z2o* od#uk! o krivično,ravni" sank+ia"a- oduzi"anu i"ovinsk! koristi-troškovi"a krivično* ,ostu,ka- i"ovinsko,ravno" za6t!vu- kao i z2o* od#uk! oo2av#ivanu ,r!sud! ,ut!" sr!dstava avno* inCor"irana1

BITN$ 3OVR$D$ ODR$DABA KRIVIČNO& 3OSTU3KA

Bitn! ,ovr!d! odr!da2a krivično* ,ostu,ka "o*u 2iti a,so#utn! i r!#ativn!*

A,so#utno 2itn! ,ovr!d! odr!da2a krivično* ,ostu,ka su taksativno na2roan! in!o2oriva ! ,r!t,ostavka da su on! n!*ativno ut!+a#! na zakonitost i ,ravi#nostizr!č!n! ,r!sud!- ,a ! u ,o*#!du ni6ovo* ,ostoana isk#uč!no 2i#o kakvo dodatnoo+!nivan! vi!4a a,!#a+iono* od!#!na* Va(ja imati ' vi'" a ape(a)iono vije,enakon %to 'stanovi opravanost !a(6enih pri+ovora ' po+(e' postojanja 6itne povreekrivi#no+ post'pka i$ ta#* -; i j;" ne mo!e 'kin'ti prvostepen' pres'' ve, je mora preina#iti 9#(*74*st*/* :KP 20i1;* Ovo" naravno po 's(ovom" a nema neko+ ra$(o+a $a'kianje prvostepene pres'e $6o+ postojanja neke r'+e 6itne povree orea6a kriv* post'pka i(i po+re%no i(i nepotp'no 'tvr&eno+ #injeni#no+ stanja*

A,so#utno 2itn! ,ovr!d! odr!da2a krivično* ,ostu,ka- taksativno na2roan! uzakonu su7a) ako ! sud 2io n!,ro,isno sastav#!n i#i ako ! u izri+anu ,r!sud! uč!stvovao

sudia koi ni! uč!stvovao na *#avno" ,r!tr!su i#i koi ! ,ravo"o4no"od#uko" izuz!t od su5!na1 

2) ako ! na *#avno" ,r!tr!su uč!stvovao sudia koi s! "orao izuz!ti1+) ako ! *#avni ,r!tr!s odr.an 2!z oso2! čia ! ,risutnost na *#avno" ,r!tr!su

,o zakonu o2av!zna i#i ako ! o,tu.!no"- 2ranit!#u i#i ošt!4!no" ,rotivnon!*ovo" za6t!vu- uskra4!no da na *#avno" ,r!tr!su u,otr!2#ava svo !zik ida na svo" !ziku ,rati tok *#avno* ,r!tr!sa1

d) ako ! ,ovri!5!no ,ravo na od2ranu1!) ako ! ,rotivno zakonu 2i#a isk#uč!na avnost na *#avno" ,r!tr!su1C) ako ! sud ,ovri!dio ,ro,is! krivično* ,ostu,ka o ,ostoanu odo2r!na

nad#!.no* or*ana1*) ako ! sud donio ,r!sudu a ni! 2io stvarno nad#!.an i#i ako ! n!,ravi#no

od2io o,tu.2u z2o* stvarn! n!nad#!.nosti16) ako sud svoo" ,r!sudo" ni! ,ot,uno ri!šio ,r!d"!t o,tu.2!1i) ako s! ,r!suda zasniva na dokazu na ko"! s! ,o odr!d2a"a ovo* zakona n!

"o.! zasnovati ,r!suda1 ) ako ! o,tu.2a ,r!korač!na1k) ako ! izr!ka ,r!sud! n!razu"#iva- ,rotivr!čna sa"a s!2i i#i raz#ozi"a

,r!sud! i#i ako ,r!suda uo,4! n! sadr.i raz#o*! i#i u no nisu nav!d!ni raz#ozi ood#učni" čin!ni+a"a1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 169: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

R!#ativno 2itna ,ovr!da odr!da2a krivično* ,ostu,ka  ,ostoi ako Sud za vri!"!,ri,r!"ana *#avno* ,r!tr!sa i#i u toku *#avno* ,r!tr!sa i#i ,ri#iko" donoš!na,r!sud! ni! ,ri"i!nio i#i ! n!,ravi#no ,ri"i!nio kou odr!d2u ovo* zakona- a to ! 2i#o i#i "o*#o 2iti od ut!+aa na zakonito i ,ravi#no donoš!n! ,r!sud!18 naprije )itiranoj $akonskoj ore6i e-inisane s' re(ativno 6itne povree orea6akrivi#no+ post'pka" koje se svoe na neprimjenjivanje i(i po+re%no primjenjivanje neke pro)esne ore6e*Kaa je ' pitanj' re(ativno 6itna povrea orea6a krivi#no+ post'pka potre6no je a se!a(6om 'ka$'je ne samo na ranje i prop'ste ' kojima se o+(ea neprimjenjivanje i(inepravi(no primjenjivanje ore&ene ore6e pro)esno+ $akona" ne+o i a se !a(6om'ka$'je i ' kom smis(' i $6o+ #e+a je to 6i(o i(i mo+(o 6iti o 'tje)aja na $akonito i pravi(no ono%enje pres'e* 8 protivnom ispitivanje o tome a (i je '#injena re(ativno 6itna povrea orea6a krivi#no+ post'pka 6i se pretvori(o ' ispitivanje po s('!6enoj'!nosti*:a postojanje re(ativno 6itne povree orea6a krivi#no+ post'pka nije potre6no a se po+re%no post'panje s'ije i(i vije,a krivi#no+ oje(jenja k'm'(ativno ora$i(o kako na$akonito tako i na pravi(no ono%enje pres'e" ve, je ovo(jno postojanje jene o tih pos(jei)a*

3OVR$D$ KRIVIČNO& ZAKONA

3ovr!da Krivično* zakona ,ostoi ako ! Krivični zakon ,ovri!5!n u ,itanu7a) da #i ! d!#o za ko! s! o,tu.!ni *oni krivično d!#o-2) ,osto! #i oko#nosti ko! isk#učuu krivičnu od*ovornost-+) ,osto! #i oko#nosti ko! isk#učuu krivično *on!n!- a naročito da #i ! nastu,i#azastar!#ost krivično* *on!na i#i ! *on!n! isk#uč!no us#!d a"n!sti! i#i,o"i#ovana i#i ! stvar v!4 ,ravo"o4no ,r!su5!na-d) da #i ! u ,o*#!du krivično* d!#a ko! ! ,r!d"!t o,tu.2! ,ri"i!n!n zakon kois! n! "o.! ,ri"i!niti-!) da #i ! od#uko" o kazni i#i uv!tno osudi- odnosno od#uko" o "!ri si*urnosti i#io oduzi"anu i"ovinsk! koristi ,r!korač!no ov#ašt!n! ko! sud i"a ,o zakonu-C) da #i su ,ravi#no ,ri"i!n!n! odr!d2! o uračunavanu ,ritvora i izdr.an! kazn!1

3O&R$ŠNO I%I N$3OT3UNO UTVRJ$NO ČIN0$NIČNO STAN0$

3r!suda s! "o.! ,o2iati z2o* ,o*r!šno i#i n!,ot,uno utvr5!no* čin!nično* stanakad ! sud n!ku od#učnu čin!ni+u ,o*r!šno utvrdio i#i ! ni! utvrdio1N!,ot,uno utvr5!no čin!nično stan! ,ostoi i kad na to ukazuu nov! čin!ni+! i#inovi dokazi1 

OD%UK$ O KRIVIČNO3RAVNO0 SANK>I0I- TROŠKOVI'A 3OSTU3KA-I'OVINSKO3RAVNO' ZAHT0$VU I OB0AV%0IVAN0U 3R$SUD$

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 170: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

(8) 3r!suda s! "o.! ,o2iati z2o* od#uk! o kazni i uv!tno osudi kad to" od#uko"ni! ,r!korač!no zakonsko ov#ašt!n!- a#i sud ni! ,ravi#no od"!rio kaznu- so2ziro" na oko#nosti ko! utiču da kazna 2ud! v!4a i#i "ana i z2o* to*a što ! sud,ri"i!nio i#i ni! ,ri"i!nio odr!d2! o u2#a.avanu kazn!- o os#o2a5anu od kazn!-i#i o uv!tno osudi- iako su za to ,ostoa#i zakonski uv!ti1(9) Od#uka o "!ri si*urnosti i#i o oduzi"anu i"ovinsk! koristi "o.! s! ,o2iatiako n! ,ostoi ,ovr!da zakona iz č#ana :8:1 tačk! !) ovo* zakona- a#i ! sudn!,ravi#no donio ovu od#uku i#i ni! izr!kao "!ru si*urnosti- odnosno oduzi"an!i"ovinsk! koristi- iako su za to ,ostoa#i zakonski uv!ti1 Iz isti6 raz#o*a "o.! s!,o2iati od#uka o troškovi"a krivično* ,ostu,ka1(:) Od#uka o i"ovinsko,ravno" za6t!vu- kao i od#uka o o2av#ivanu ,r!sud!,ut!" sr!dstava avno* inCor"irana "o.! s! ,o2iati kad ! sud o ovi" ,itani"adonio od#uku ,rotivno zakonski" odr!d2a"a1 

3ODNOŠ$N0$ /A%B$

/a#2a s! ,odnosi sudu u dovo#no" 2rou ,ri"!raka za sud- kao i za ,rotivnustranku i 2ranit!#a @ radi davana od*ovora1N!2#a*ovr!"!nu- n!do,ušt!nu i izav#!nu od n!ov#ašt!n! oso2! .a#2u od2a+it 4!r!š!n!" sudia- odnosno ,r!ds!dnik vi!4a1

OD&OVOR NA /A%BU

3ri"!rak .a#2! dostav#a s! ,rotivno stran+i i 2ranit!#u @ koi "o*u u roku od Mdana od dana ,ri!"a ,odni!ti sudu od*ovor na .a#2u1 /a#2a i od*ovor na .a#2u- sasvi" s,isi"a- dostav#a s! a,!#a+iono" od!#!nu1

SUDI0A IZV0$STIT$%0

(8) Kad s,is ,o .a#2i sti*n! a,!#a+iono" sudu- ,r!ds!dnik a,!#a+iono* sudadostav#a s,is ,r!ds!dniku a,!#a+iono* vi!4a koi odr!5u! sudiu izv!stit!#a1(9) Sudia izv!stit!# "o.!- ,o ,otr!2i- od sudi!- odnosno ,r!ds!dnika vi!4a ko! ! doni!#o ,o2i!nu ,r!sudu ,ri2aviti izv!šta o ,ovr!da"a odr!da2a krivično*,ostu,ka- a "o.! i ,rov!riti navod! .a#2! u ,o*#!du novi6 dokaza i novi6 čin!ni+ai#i ,ri2aviti ,otr!2n! izv!šta! i#i s,is!1(:) Kada sudia izv!stit!# ,ri,r!"i s,is- ,r!ds!dnik vi!4a 4! zakazati s!dni+uvi!4a1

S0$DNI>A VI0$A

(8) O s!dni+i vi!4a o2avi!stit 4! s! tu.i#a+- o,tu.!ni i n!*ov 2rani#a+1(9) Ako s! o,tu.!ni na#azi u ,ritvoru i#i na izdr.avanu kazn! osi*urat 4! s! n!*ova,risutnost1(:) S!dni+a vi!4a ,očin! iz#a*an!" ,odnosit!#a .a#2!- a nakon to*a dru*astranka iz#a.! od*ovor na .a#2u1 Vi!4! "o.! od stranaka i 2ranio+a koi su ,risutnis!dni+i zatra.iti ,otr!2no o2ašn!n! u v!zi sa .a#2o" i od*ovoro" na .a#2u1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 171: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Strank! i 2rani#a+ "o*u ,r!d#o.iti da s! ,ročitau ,o!dini s,isi i "o*u- ,odo,ušt!nu ,r!ds!dnika vi!4a dati ,otr!2na o2ašn!na za svo! stavov! iz .a#2!-odnosno od*ovora na .a#2u n! ,onav#au4i ono što ! sadr.ano u o2ašn!ni"a1(;) N!do#azak stranaka i 2ranio+a koi su ur!dno o2avi!št!ni n! s,r!čavaodr.avan! s!dni+! vi!4a1(<) Na s!dni+i vi!4a koo su ,risutn! strank! i 2ranit!# avnost s! "o.! isk#učitisa"o ,od us#ovi"a odr!5!ni" ovi" zakono" (č#1 od 9<1 do 9<9)1() Za,isnik o s!dni+i vi!4a ,rik#uču! s! s,isi"a1(L) R!š!na iz č#1 :91 i :9L1 ovo* zakona "o*u s! doni!ti i 2!z o2av!štavanastranaka i 2ranio+a o s!dni+i vi!4a1

OD%UČIVAN0$ U S0$DNI>I VI0$A I%I 3R$TR$SU 9Č(an 74>* :KP 20i1;

Vi!4! a,!#a+iono* od!#!na donosi od#uku u s!dni+i vi!4a i#i na osnovu odr.ano*,r!tr!sa1

&RANI>$ IS3ITIVAN0A 3R$SUD$

Vi!4! a,!#a+iono* od!#!na is,itu! ,r!sudu u ono" di!#u u ko!" s! ona ,o2ia.a#2o"1S' 'vijek mora voiti ra#'na o osnovama i ra$(o$ima !a(6e jer m' to 'ka$'je koji io pres'e je ov(a%ten a preispit'je ' smis(' ponesene !a(6e* Nema preispitivanja pres'e po s('!6enoj '!nosti ni ' kojem prav)'*8ko(iko s' 'va!i !a(6' i$ osnova 6itne povree orea6a krivi#no+ post'pka i 'kine pres''" s' se ' ovom s('#aj' ne 'p'%ta ' preispitivanje osta(ih !a(6enih osnova9po+re%no i nepotp'no 'tvr&eno #injeni#no stanje****;Ako nije '#injena 6itna povrea orea6a krivi#no+ post'pka s' se mo!e 'p'stiti 'ispitivanje #injeni#no+ stanja pa ako 'tvri a je !a(6a osnovana 'kia pres''" a(i se nitaa kao ni ' prethonom s('#aj' ne 'p'%ta ' o)jen' ni!ih !a(6enih osnova 9povreakrivi#no+ $akona i o('k' o ka$ni;*8ko(iko je #injeni#no stanje pravi(no i potp'no 'tvr&eno tek se taa s' 'p'%ta ' o)jen'ni!ih !a(6enih osnova i to povree krivi#no+ $akona ' onos' na koje 'ko(iko 'sopravane ne mo!e o,i o 'kianja pres'e jer se ista preina#'je*

 

ZABRANA R$OR'ATIO IN 3$IUS

Ako ! ,odn!s!na .a#2a sa"o u korist o,tu.!no*- ,r!suda s! n! s"i! iz"i!niti nan!*ovu št!tu1Ovo pora$'mijeva i s('#ajeve i ako je t'!ite(j i$javio !a(6' a(i samo npr $6o+ o('ke oka$ni pa o&e o 'kianja pres'e ona nakon ono%enja pres'e ' ponov(jenom post'pk' t'!ite(j mo!e i$javiti !a(6' samo $6o+ o('ke o ka$ni*Jenom 'kin'ta pres'a po !a(6i opt'!eno+ 's(ov(java $a6ran' re-ormatio in pei's i vi%e pres'a ne mo!e i$mijeniti na nje+ov' %tet'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 172: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

B$N$I>IO >OH$SIONIS

Ako .a#2!no vi!4! ,ovodo" .a#2! !dno* od sao,tu.!ni6 o+i!ni da su raz#ozi z2o*koi6 ! uva.!na n!*ova .a#2a od koristi i za sao,tu.!no* koi s! ni! .a#io i#i s!.a#io a#i n! u to" ,rav+u 5 onda 4! sud uz!ti kao da takva .a#2a ,ostoi*

8vo&enje ovo+ pravno+ instit'ta $akonoava) nastoji a se i$6je+n' sit'a)ije ' kojima ses'i voji)i i(i vi%e opt'!enih i koji s' ' istoj pravno sit'a)iji a ' !a(6enom post'pk'o&e o ra$(ika* %pr. ako je neki od optuženih u žalbi naveo da je prvostepeni sud u#inio bitnu povredu, pa drugostepeni sud uvaži tu njegovu žalbu $ onda se po službenoj dužnosti ovo proširuje i na saoptuženog koji nije izjavio žalbu ili je nije izjavio u tom pravcu. %ajbolji primjer za pravni institut beneicio cohesionis jeste situacija kada se jedan optuženi žalio zbog odluke o kazni u kojoj navodi da mu prilikom odmjeravanja kazne nije uzeto u obzir da je u vrijemeu#injenja krivi#nog djela bio smanjeno ura#unljiv. 3koliko sud uvaži takvu njegovu žalbu i odmjeri mukaznu u kraćem vremenskom trajanju, onda će u smislu ovog pravnog instituta to biti prošireno i naoptuženog koji se nije žalio ili nije izjavio žalbu u tom pravcu pod uslovom da je i on u vrijeme u#injenjakrivi#nog djela bio bitno smanjeno ura#unljiv.

 

OD%UK$ 3O /A%BI

Vi!4! a,!#a+iono* od!#!na "o.! u s!dni+i vi!4a8) r!š!n!" od2a+iti .a#2u kao n!2#a*ovr!"!nu 5 ako se 'tvri a je ponijeta

nakon proteka $akonsko+ roka $a njeno pono%enje*9) r!š!n!" od2a+iti .a#2u kao n!do,ušt!nu 5 ako se 'tvri a je !a(6' ponije(a

oso6a koja nije ov(a%tena $a pono%enje !a(6e i(i oso6a koja se orek(a prava na!a(6' i(i oso6a koja je o'sta(a oa !a(6e i(i ako !a(6a po $akon' nije op'%tena(npr. žalba optuženog na vlastitu štetu, ili žalba oštećenog ili njegovog punomoćnika izvan okvira propisanih zakonu!.

:) ,r!sudo" od2iti .a#2u kao n!osnovanu i ,otvrditi ,rvost!,!nu ,r!sudu 5 ka'tvri a ne postoje ra$(o$i $6o+ kojih se pres'a po6ija !a(6om*

;) ,r!inačiti ,rvost!,!nu ,r!sudu 5 ako smatra a s' o('#ne #injeni)e ' prvostepenoj pres'i pravi(no 'tvr&ene i a se" s o6$irom na 'tvr&eno #injeni#nostanje" po pravi(noj primjeni $akona" ima onijeti r'k#ija pres'a" a prema stanj'stvari i ' s('#aj' povree :KP5a ta#* o postojanj' oo6renja na(e!no+ or+ana iako je opt'!6a prekora#ena

<) ukinuti ,r!sudu i odr.ati ,r!tr!s 5 ako 'tvri a postoji neka o 6itnih povreaorea6a kriv*post'pka 9osim povree orea6a krivi#no+ post'pka o postojanj'oo6renja na(e!no+ or+ana i(i prekora#enja opt'!6e; i(i a je pres'a $asnovanana po+re%no i(i nepotp'nom 'tvr&enom #injeni#nom stanj'" jer nema ov(a%tenjaa na sjeni)i vije,a isprav(ja #injeni#no stanje* (u obrazloženju presude, u dijelukojim se ukida st. presuda ili u rješenju kojim se ukida st. presuda, navest će se samo kratki razlozi za ukidanje!.

O svim žalbama protiv iste presude vijeće apelaciono% odjeljenja odlučuje jednomodlukom.

 

3R$TR$S 3R$D VI0$$' A3$%A>IONO& OD0$%0$N0A

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 173: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Zakon ,ro,isu! da 4! s! odr!d2! o *#avno" ,r!tr!su u I1st1 ,ostu,ku  s6odno,ri"i!niti i na ,r!tr!s ,r!d vi!4!" a,!#a+iono* od!#!na1  Na tom pretres'" vije,e ape(a)iono+ oje(jenja je o6ave$no a i$vee pro)esne ranjeore&ene ' r'+ostepenoj o(')i i a raspravi sva sporna pitanja na koja je ' njoj'ka$ano* Pri tome va(ja pose6no na+(asiti" a se $aka$ani pretres ponav(ja samo ' onomije(' ' kome se ponovo s'i" a to mo!e 6iti ' )je(ini ako je rje%enjem 'kin'ta prvostepena pres'a i(i ' pojeinim ije(ovima kaa je pres'a 'kin'ta je(imi#no*Na s!dni+i vi!4a a,!#a+iono* od!#!na  ni! "o*u4! izvoditi dokaz!- a niti s! "o.!nakon ukidana ,r!sud! ,r!d"!t dostaviti Ist1 sudu na ,onovno su5!n!- v!4 tovi!4! "ora odr!diti odr.avan! ,r!tr!sa na ko"! ! dozvo#!no izvoditi dokaz!1

Prema ovoj ore6i $akonska ore&enja i$ stava 4* se ne onose na oso6e koje mo+'o6iti svjeo#enje i$ #(ana * ovo+ $akona*

 

/A%BA NA DRU&OST$3$NU 3R$SUDU

US%OVI ZA 3ODNOŠ$N0$ /A%B$ I 3OSTU3AK 3O /A%BI 

3r!dvi5!na ! "o*u4nost ,odnoš!na .a#2! ako sud koi od#uču! u dru*o" st!,!nu,r!inači ,r!sudu ,rvost!,!no* suda koo" ! o,tu.!ni os#o2o5!n od o,tu.2! iizr!kn! "u ,r!sudu koo" *a o*#ašava krivi"1

3rotiv nav!d!n! dru*ost!,!n! ,r!sud! 5 dozvo#!na ! .a#2a sudu tr!4!* st!,!na- ato ! Vr6ovni sud BiH1

Qa(6a protiv r'+ostepene pres'e ponosi se prvostepenom s''" koji !a(6' $ajeno saspisima premeta ostav(ja r'+ostepenom s''* Nakon to+a" r'+ostepeni s' tre6aispitati 6(a+ovremenost i op'%tenost !a(6e" pa tek ona spise premeta ostavititre,estepenom s'' 9Vrhovnom s'' 20i1;*

Vrhovni s' 20i1 ima mo+',nost a ispit'je samo pravi(nost r'+ostepene pres'e" a nei prvostepene pres'e* 8pravo $6o+ to+a" ako !a(6a i$nosi opravane pri+ovore" Vrhovnis' 20i1 mo!e 'kin'ti samo r'+ostepen' pres''" a ne,e irati prvostepen' pres''*

Gto se ti#e sastava tro#(ano+ vije,a" tre6a na+(asiti" a ' njem' ne mo+' s'je(ovati s'ijekoje s' '#estvova(e ' ono%enj' pres'e koja se po6ija !a(6om*

 

VANR$DNI 3RAVNI %I0$K @ 3ONAV%0AN0$ 3OSTU3KA

Krivi#ni post'pak koji je ovr%en pravomo,nim rje%enjem i(i pravomo,nom pres'ommo!e se na $ahtjev ov(a%tene oso6e ponoviti samo ' s('#ajevima i po 's(ovima previ&enim ' ovom $akon'*

 NASTAVLJANJE KRIVIČNOH POST8PKA

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 174: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ako je krivi#ni post'pak rje%enjem pravomo,no o6'stav(jen i(i je pres'om opt'!6a pravomo,no o6ijena $ato %to nije 6i(o potre6no+ oo6renja" post'pak ,e se na $ahtjevt'!io)a nastaviti #im prestan' '$ro)i $6o+ kojih s' onesene naveene o('ke*

PONAVLJANJE POST8PKA :AVRGENOH PRAVOMONIM RJEGENJEMAko je i$van s('#ajeva i$ #(ana 7</* ovo+ $akona krivi#ni post'pak pravomo,noo6'stav(jen prije po#etka +(avno+ pretresa" na $ahtjev t'!ite(ja mo!e se op'stiti ponav(janje krivi#no+ post'pka ako se pones' novi oka$i na osnov' kojih se s' mo!e'vjeriti a s' se stek(i 'vjeti $a ponovno pokretanje krivi#no+ post'pka*Krivi#ni post'pak pravomo,no o6'stav(jen o po#etka +(avno+ pretresa mo!e se ponovitika je t'!ite(j o'stao o +onjenja" ako se oka!e a je o o'stanka o%(o 's(jekrivi#no+ je(a $(o'potre6e s('!6eno+ po(o!aja t'!ite(ja* 8 po+(e' oka$ivanjakrivi#no+ je(a t'!ite(ja primjenjivat ,e se ore6e #(ana 7<7* stava 4* ovo+ $akona*

PONAVLJANJE POST8PKA 8 KORIST OS8FENOH9/; Krivi#ni post'pak $avr%en pravomo,nom pres'om mo!e se ponoviti ' koristos'&eno+.

a; ako se oka!e a je pres'a $asnovana na (a!noj ispravi i(i na (a!nom iska$'svjeoka" vje%taka i(i t'ma#a"

 6; ako se oka!e a je o pres'e o%(o 's(je krivi#no+ je(a s'ije i(i oso6e koja jevr%i(a istra!ne ranje"

); ako se i$nes' nove #injeni)e i(i se pones' novi oka$i koji i pore '!ne pa!nje iopre$a nis' mo+(i 6iti prestav(jeni na +(avnom pretres'" a koji s' sami $a se6e i(i' ve$i s ranijim oka$ima poo6ni a pro'$rok'j' os(o6a&anje oso6e koja je 6i(aos'&ena i(i nje$in' os'' po 6(a!em krivi#nom $akon'"

; ako je neka oso6a $a isto krivi#no je(o vi%e p'ta os'&ena i(i ako je vi%e oso6aos'&eno $6o+ isto+ je(a koje je mo+(a '#initi samo jena oso6a i(i neka o njih"

e; ako se ' s('#aj' os'e $a pro'!eno krivi#no je(o i(i $a r'+o krivi#no je(o koje po $akon' o6'hva,a vi%e istovrsnih i(i vi%e ra$novrsnih ranji i$nes' nove#injeni)e i(i pones' novi oka$i koji 'ka$'j' a os'&eni nije '#inio ranj' koja je o6'hva,ena je(om i$ os'e" a postojanje ovih #injeni)a 6i 6i(o o 6itno+'ti)aja na omjeravanje ka$ne"

-; ako 8stavni s' 0osne i 1er)e+ovine" Dom $a (j'ska prava $a 0osn' i1er)e+ovin' i(i Evropski s' $a (j'ska prava 'tvri a s' ' tok' post'pka kr%ena(j'ska prava i osnovne s(o6oe i ako je pres'a $asnovana na tom kr%enj'" i

+; ako je o('kom 8stavno+ s'a 2eera)ije i(i 8stavno+ s'a 0osne i 1er)e+ovine prestao va!iti $akon i(i r'+i propis na osnov' koje+ je 6i(a onesena pravomo,naos'&'j',a pres'a*

94; 8 s('#ajevima i$ stava /* ta#* a; i 6; ovo+ #(ana mora se pravomo,nom pres'omoka$ati a s' naveene oso6e o+(a%ene krivim $a onosna krivi#na je(a* Ako se post'pak protiv ovih oso6a ne mo!e provesti $6o+ to+a %to s' 'mr(e i(i %to postojeoko(nosti koje isk(j'#'j' krivi#no +onjenje" #injeni)e i$ stava /* ta#* a; i 6; ovo+ #(anamo+' se 'tvriti i r'+im oka$ima*

PONAVLJANJE POST8PKA NA GTET8 OPT8QENOH

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 175: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

9/; Krivi#ni post'pak se mo!e ponoviti na %tet' opt'!eno+ ako je pres'a kojom seopt'!6a o6ija onesena $6o+ o'stanka t'!ite(ja o opt'!6e" a oka!e se a je o ovo+o'stanka o%(o 's(je krivi#no+ je(a kor'p)ije i(i krivi#no+ je(a protiv s('!6ene ir'+e '!nosti t'!ite(ja*94; 8 s('#aj' i$ stava /* ovo+ #(ana primjenj'j' se ore6e #(ana 7<7* stav 4* ovo+$akona*

OSO0E OVLAGTENE NA PODNOGENJE :A1TJEVA9/; :ahtjev $a ponav(janje krivi#no+ post'pka mo+' ponijeti stranke i 6ranite(j" a pos(ijesmrti os'&eno+ $ahtjev ' nje+ov' korist mo+' ponijeti t'!ite(j i oso6e i$ #(* 7>* st* 4*ovo+ $akona*94; :ahtjev $a ponav(janje krivi#no+ post'pka ' korist os'&eno+ mo!e se ponijeti i po%to je os'&eni i$r!ao ka$n' i" 6e$ o6$ira na $astarje(ost" amnestij' i(i pomi(ovanje*97; Ako s' sa$na a postoji ra$(o+ $a ponav(janje krivi#no+ post'pka" o6avijestit ,e otome os'&eno+" onosno oso6' koja je ov(a%tena a ' korist os'&eno+ ponese $ahtjev*

POST8PANJE PO :A1TJEV89/; O $ahtjev' $a ponav(janje krivi#no+ post'pka o('#'je vije,e 9#(an 4?* stav ;*94; 8 $ahtjev' se mora navesti po kojem se $akonskom osnov' tra!i ponav(janje i kojimse oka$ima potkrjep(j'j' #injeni)e na kojima se $ahtjev $asniva* Ako $ahtjev ne sar!iove poatke" s' ,e po$vati ponosite(ja a ' ore&enom rok' $ahtjev op'ni*97; Pri(ikom rje%avanja o $ahtjev' ' vije,' ne,e '#estvovati s'ija koji je '#estvovao 'ono%enj' pres'e ' ranijem post'pk'*

ODL8ČIVANJE O :A1TJEV89/; S' ,e rje%enjem $ahtjev o6a)iti ako na osnov' samo+ $ahtjeva i spisa ranije+ post'pka 'tvri a je $ahtjev ponije(a neov(a%tena oso6a i(i a nema $akonskih 'vjeta $a ponav(janje post'pka i(i a s' #injeni)e i oka$i na kojima se $ahtjev $asniva ve, 6i(ii$neseni ' ranijem $ahtjev' $a ponav(janje post'pka koji je o6ijen pravomo,nimrje%enjem s'a i(i a #injeni)e i oka$i o#i+(eno nis' poo6ni a se na osnov' njihop'sti ponav(janje i(i a ponosite(j $ahtjeva nije post'pio po #(an' 7<* stav 4* ovo+$akona*94; Ako s' ne o6a)i $ahtjev ostavit ,e se prijepis $ahtjeva protivnoj stran)i koja ima pravo ' rok' o osam ana o+ovoriti na $ahtjev* Ka s'' sti+ne o+ovor na $ahtjev i(ika protekne rok $a avanje o+ovora" presjenik vije,a oreit ,e a se i$vie#injeni)e i pri6ave oka$i na koje se po$iva ' $ahtjev' i ' o+ovor' na $ahtjev*97; Pos(ije proveenih i$vi&aja s' ,e rje%enjem omah o('#iti o $ahtjev' $a ponav(janje post'pka*

DOP8GTENJE :A PONAVLJANJE POST8PKA9/; Ka t'!ite(j vrati spise" s' ,e" ako ne orei a se i$vi&aj op'ni" na osnov' re$'(tatai$vi&aja $ahtjev 'va!iti i op'stiti ponav(janje krivi#no+ post'pka i(i ,e $ahtjev o6iti"ako novi oka$i nis' poo6ni a ove' o ponav(janja krivi#no+ post'pka*94; Ako s' na&e a ra$(o$i $6o+ kojih je op'stio ponav(janje post'pka ' koristopt'!eno+ postoje i $a koje+ o saopt'!enih koji nije ponio $ahtjev $a ponav(janje post'pka" post'pit ,e po s('!6enoj '!nosti kao a takav $ahtjev postoji*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 176: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

97; 8 rje%enj' kojim se op'%ta ponav(janje krivi#no+ post'pka s' ,e o('#iti a seomah $aka!e novi +(avni pretres i(i a se krivi#ni premet vrati ' stanje istra+e*9<; Ako je $ahtjev $a ponav(janje krivi#no+ post'pka ponesen ' korist os'&eno+" a s'smatra" s o6$irom na ponesene oka$e" a os'&eni mo!e ' ponov(jenom post'pk' 6itios'&en na takv' ka$n' a 6i se 'ra#'navanjem ve, i$r!ane ka$ne imao p'stiti nas(o6o'" i(i a mo!e 6iti os(o6o&en o opt'!6e i(i a opt'!6a mo!e 6iti o6ijena 5 oreit,e a se i$vr%enje pres'e o(o!i" onosno prekine*9?; Ka rje%enje kojim se op'%ta ponav(janje krivi#no+ post'pka postane pravomo,no"o6'stavit ,e se i$vr%enje ka$ne" a(i ,e s'" po prije(o+' t'!ite(ja" oreiti pritvor ako postoje 'vjeti i$ #(ana /<* ovo+ $akona*

PRAVILA PONOVLJENOH POST8PKA9/; Na ponov(jeni post'pak koji se voi na osnov' rje%enja kojim je op'%teno ponav(janje krivi#no+ post'pka" primijenj'j' se iste ore6e kao i na prethoni post'pak*8 ponov(jenom post'pk' s' nije ve$an $a rje%enja onesena ' prethonom post'pk'*94; Ako se ponov(jeni post'pak o6'stavi o po#etka +(avno+ pretresa" s' ,e rje%enjem oo6'stav(janj' post'pka 'kin'ti i ranij' pres''*97; Ka s' ' ponov(jenom post'pk' onese pres'' i$re,i ,e a se prethona pres'aje(imi#no i(i ' )je(ini stav(ja van sna+e i(i a se ostav(ja na sna$i* 8 ka$n' koj' oreinovom pres'om s' ,e opt'!enom 'ra#'nati i$r!an' ka$n'" a ako je ponav(janjeore&eno samo $a neko o je(a $a koje je opt'!eni 6io os'&en" s' ,e i$re,i nov' jeinstven' ka$n'*9<; S' je ' ponov(jenom post'pk' ve$an $a6ranom i$ #(ana 744* ovo+ $akona* 

3OSTU3AK ZA IZDAVAN0$ KAZN$NO& NA%O&A

5 3ostu,ak za izdavan! kazn!no* na#o*a za ,r!vas6odni +i#i"a iz2!*avan! *#avno* ,r!tr!sa1 

5 Da 2i tu.i#a+ 2io u "o*u4nosti da za6ti!va ,okr!tan! is,rovo5!n! ,ostu,ka za izdavan! kazn!no* na#o*a "orau 2iti is,un!niodr!5!ni ,r!dus#ovi71) a je $a premetno kriv* je(o propisana krivi#nopravna sank)ija ka$ne $atvora o

? +oina i(i nov#ana ka$na kao +(avna ka$na*2) a t'!i(a) raspo(a!e sa ovo(jno oka$a na osnov' kojih je mo+',e tvriti a je

os'mnji#eni po#inio premetno krivi#no je(o*5 Tu.i#a+ za6t!v za ,okr!tan! ,ostu,ka za izdavan!

kazn!no* na#o*a dostav#a sudu u Cor"i o,tu.ni+!1 5 O o,tu.ni+i tu.it!#a koa sadr.ava za6t!v za s,rovo5!n!

,ostu,ka izdavana kazn!no* na#o*a- od#uču! sudia ,o!dina+1 5 8 takvoj opt'!ni)i" tu.i#a+ ! du.an da izričito nav!d! koa s!

krivično,ravna sank+ia tra.i da 2ud! izr!č!na o,tu.!no" 2!z s,rovo5!na*#avn! ras,rav!1 T'!i(a) ni ' kom s('#aj' ne mo!e tra!iti ' opt'!ni)i a se ' post'pk' $a i$avanje ka$neno+ na(o+a" opt'!enom i$rekne ka$na $atvora" 6e$ o6$irana #injeni)' a je $a premetno krivi#no je(o previ&ena ka$na $atvora kaokrivi#nopravna sank)ija*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 177: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

T'!io)' s' taksativno po6rojane vrste krivi#nopravnih sank)ija i mjera koje mo!e$ahtijevati a 6'' i$re#ene opt'!enom 5 to s'.1) nov#ana ka$na o ma* ?> >>> KM"2) 's(ovna os'a i3) o'$imanje premeta kao mjera si+'rnosti" te4) o'$imanje imovinske koristi pri6av(jene krivi#nim je(om*

N$3RIHVATAN0$ ZAHT0$VA ZA IZDAVAN0$ KAZN$NO& NA%O&AO o,tu.ni+i koa sadr.i za6t!v za izdavan! kazn!no* na#o*a od#uču! sudia,o!dina+1 O,tu.ni+u tu.io+a sa za6t!vo" za izdavan! kazn!no* na#o*a- sudia ,o!dina+ 4!od2a+iti u tri zakono" izričito ,ro,isana s#učaa7 81 'ko(iko se 'stanovi a postoji osnov $a spajanje post'pka 5 To se prije sve+a

onosi na sit'a)ij' +je imamo.a; a je opt'!eni ' isto vrijeme opt'!en $a vi%e krivi#nih je(a" i(i 6; se protiv iste oso6e pre s'om voe ovojeni post'p)i $a vi%e kriv* je(a"

tec) ka se premetno krivi#no je(o voe ovojeni post'p)i $a vi%e oso6a*

91 ka se 'tvri a $a premetno krivi#no je(o nije mo+',e postaviti takav $ahtjev 5ako 'stanovi a je $a premetno kriv* je(o $akonom propisana ka$na $atvora ve,a o? +oina i(i ka $a to krivi#no je(o nije previ&ena nov#ana ka$na kao +(avna ka$na*

:1 ako $atra!ena krivi#nopravna sank)ija i(i mjera nije previ&ena me&' op'%tenimkrivi#nopravnim sank)ijama i mjerama 5 ako 6i t'!i(a) tra!io ka$n' $atvora i(inov#an' ka$n' preko ?> >>>KM*

Na r!š!n! sudi! o od2a+ivanu za6t!va za izdavan! kazn!no* na#o*a- tu.i#a+ i"a,ravo .a#2! vanras,ravno" vi!4u" koje je '!no o('#iti o !a(6i ' rok' o < sati*U s#učau da o,tu.ni+a koa sadr.i za6t!v za izdavan! kazn!no* na#o*a is,unavaCor"a#n! uv!t!  5 a sudia o+i!ni da ,oda+i sadr.ani u o,tu.ni+i n! ,ru.audovo#no osnova za izdavan! kazn!no* na#o*a- post'pit ,e sa opt'!ni)om kao a jeista ponijeta na potvr'" te ,e je pros(ijeiti ' a(ji post'pak*

3RIHVATAN0$ ZAHT0$VA ZA IZDAVAN0$ KAZN$NO& NA%O&AAko s! s#o.i sa za6t!vo" za izdavan! kazn!no* na#o*a sudia 4! ,otvrditio,tu.ni+u i zakazati sas#ušan! o,tu.!no*13ri#iko" sas#ušana sudia 4!7

a) 'tvriti a (i je ispo%tovano pravo opt'!eno+ a +a $ast'pa 6rani(a)"2) 'tvriti a (i je opt'!eni ra$'mio opt'!ni)' i $ahtjev t'!io)a $a i$ri)anje

krivi#nopravne sank)ije i(i mjere"+) 'po$nati opt'!eno+ s oka$ima koje je prik'pio t'!i(a) i po$vati +a na avanje

i$jave o preo#enim oka$ima"d)  po$vati opt'!eno+ a se i$jasni o krivnji"e)  po$vati opt'!eno+ a se i$jasni o pre(o!enoj krivi#nopravnoj sank)iji i(i mjeri1

IZDAVAN0$ KAZN$NO& NA%O&A

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 178: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ako o,tu.!ni izavi da ni! kriv i#i stavi ,ri*ovor na o,tu.ni+u- sudia 4! zakazati*#avni ,r!tr!s u roku od : dana i ,ros#i!diti o,tu.ni+u na da#ni ,ostu,ak1Ako o,tu.!ni izavi da ! kriv i da ,ri6vata krivično,ravnu sank+iu i#i "!ru,r!d#o.!nu u o,tu.ni+i- sudia 4! ,rvo utvrditi krivnu i onda ,r!sudo" izdatikazn!ni na#o* u sk#adu s o,tu.ni+o"1

3OSTU3AK U S%UČA0U NASTU3AN0A DUŠ$VN$ BO%$STI

'o*u4! su situa+i! da nakon učin!na krivično* d!#a kod o,tu.!no* nastu,iduš!vno o2o#!n!1U to" s#učau strank! i 2rani#a+ s! "o*u o2ratiti sudu sa ,ri!d#o*o" da s! ,r!kin!krivični ,ostu,ak- s o2ziro" da o,tu.!ni ni! s,oso2an u n!"u uč!stvovati*O6ave$a je s'a a" ' tom s('#aj'" $atra!i psihijatrijsko vje%ta#enje kako 6i se $aista'tvri(o a (i je opt'!eni '%evno o6o(io i a (i je sposo6an '#estvovati ' krivi#nom post'pk'*Ako se takvim vje%ta#enjem ispostavi kao ta#no a je ko opt'!eno+ nast'pi(a '%evna 6o(est nakon '#injeno+ krivi#no+ je(a i a nije sposo6an '#estvovati ' post'pk'" sudr!š!n!" ,r!kida ,ostu,ak i o,tu.!no* u,u4u! or*anu nad#!.no" za ,itan!so+ia#no* starana* Nakon %to se event'a(no po6o(j%a $ravstveno stanje opt'!eno+ to se mora provjeriti preko vje%taka ne'ropsihijatra" krivi#ni post'pak ,e se nastaviti*

 

3OSTU3AK U S%UČA0U N$URAČUN%0IVOSTI

3osto! situa+i! kada n!ka t!ško duš!vno 2o#!sna oso2a koo ! ,otr!2no #i!č!n!-o,asna za s!2! i oko#inu- u stanu n!uračun#ivosti učini ,rotiv,ravno d!#o1 Ore6e krivi#no+ $akona poka$'j' a je $akonoava) i$mijenio shvatanje ' onos' naranija $akonoavna rje%enja po pitanj' a (i oso6a sa naveenim oso6inama mo!e '#initikrivi#no je(o* Krivi#ni $akon i$ri#ito previ&a a se '#inio)' krivi#no+ je(a $a koje jekrivi#no o+ovoran i$ri#e krivi#no5pravna sank)ija* Me&'tim" kaa s' ' pitanj'ne'ra#'n(jive oso6e" krivi#ni $akon vi%e ne previ&a mo+',nost i$ri)anja krivi#no5 pravne sank)ije*Zakonodava+ ! zauz!o stanovišt! da n!uračun#iv! oso2! n! "o*u učiniti krivično-v!4 sa"o ,rotiv,ravno d!#o* Ovje se po(a$i o to+a a je 'ra#'n(jivost 9smanjena'ra#'n(jivost i 6itno smanjenja 'ra#'n(jivost; pretpostavka $a krivnj'* 0'',i a kone'ra#'n(jivih oso6a ne postoji krivnja" samim tim neostaje jean o e(emenata op,e+ pojma krivi#no+ je(a 9s'6jektivni e(emenat;*Tu.i#a+ ,rotiv n!uračun#ivi6 oso2a ,odnosi sudii o,tu.ni+u na ,otvr5ivan!- a#i s!takv! oso2! n! izašnavau o krivni- s o2ziro" da ! krivna u to" s#učauisk#uč!na 9aversarni sistem;*

Tu.i#a+ ! u ovo o,tu.ni+i du.an staviti dva ,ri!d#o*a7

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 179: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

8) a s' 'tvri a je os'mnji#eni '#inio protivpravno je(o ' stanj'ne'ra#'n(jivosti3

9) a s' premet 'p'ti or+an' na(e!nom $a so)ija(no staranje rai pokretanja post'pka*

8 tok' s'&enja se mora 'tvriti a je ne'ra#'n(jiva oso6a '#ini(a je(o" a ne samo a serai o oso6i sa naveenim oso6inama*

Nakon to*a- sud donosi utvr5uu4u ,r!sudu koja saa ' na%em krivi#nom post'pk' prestav(ja #etvrti o6(ik prvostepene pres'e* Po%to je prethono poi+n'ta opt'!ni)a"s' ne mo!e o('#ivati rje%enjem" jer na +(avnom pretres' opt'!ni)' mo!e kon$'miratisamo pres'a* Kaa se onese 'tvr&'j',a pres'a" s' mora onijeti i rje%enje o privremenom $ar!avanj' opt'!eno+ o najvi%e 7> ana*8ko(iko se na +(avnom pretres' 'stanovi a nije rije# o ne'ra#'n(jivoj oso6i" t'!i(a)mora o'stati o svojih prije(o+a 9a je opt'!eni '#inio protivpravno je(o ' stanj'ne'ra#'n(jivosti i a se premet 'p'ti or+an' na(e!nom $a pitanja so)ija(no+ staranja;*:atim se s'&enje nastav(ja kao i $a svako+ r'+o+ opt'!eno+*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 180: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 

O3ŠT$ NA3O'$N$ V$ZAN$ ZA STVARNO@3RAVN$ ODNOS$

Stvarno ,ravo u o2!ktivno" s"is#u !  sk'p op%tih pravnih normi koje re+'(i%'s'6jektivna stvarna prava*

Stvarno ,ravo u su2!ktivno" s"is#u  ! apso('tno" jer je('je prema svima 9er+aomnes; i $a svoj o6jekat ima stvar*

:a ra$(ik' o stvarno+ prava" karakt!ristika o2#i*a+iono* ,rava !  onos i$me&'ore&enih s'6jekata 9inter partes; npr. između prodavca i kupca povodom zaklju#enog ugovora o prodaji.

 

3RAVO V%ASNIŠTVA

Zakon o v#asničko@,ravni" odnosi"a ur!5u! 's(ove i na#in/; sti)anja"4; kori%tenja"7; $a%tite i<; prestanka prava v(asni%tva*

To je s'%tina prava v(asni%tva na stvarima* Stvari mo+' 6iti pokretne i nepokretne*Pore to+a" 're&'je stvarne s('!nosti" pravo $a(o+a" posje" i prava stranih oso6a nasvarima*

81 OSNOVNA NAČ$%A V%ASNIŠTVA

3RAVO V%ASNIŠTVA 0$ @ o2!ktivni" ,ravo" zašti4!no našir! ov#ašt!n!,os!dovana- korišt!na i ras,o#a*ana n!ko" stvari u sk#adu sa n!no" ,rirodo"i na"!no"1Prema tome" Sadr.inu 3rava V#asništva Čin! Ov#ašt!na781 ,os!dovan!" %to $na#i -akti#k' v(ast na stvarima91 korišt!n!" %to $na#i ekonomsko 'potre6(javanje i s('!enje svojom stvari"

'k(j'#'j',i i '6iranje p(oova:1 ras,o#a*an!" %to pora$'mjeva tro%enje svoje stvari 9sve o 'ni%tenja; i ot'&enje

stvari*3ravo v#asništva tr!2a vršiti u sk#adu sa ,rirodo" i na"!no" stvari- odnosnoza2ran!no *a ! vršiti ,rotivno +i#u z2o* ko!* ! ustanov#!no1  V(asnik prikori%tenj' svoje stvari tre6a a se '$r!i o povrea prava v(asni%tva r'+e oso6e* Ovjese rai o '$r!avanj' o t$v* neo$vo(jenih %tetnih emisija ' vi' ima" 6'ke smraa i s(*

3RAVO V%ASNIŠTVA S$ 'O/$ ODUZ$TI I%I O&RANIČITI" a(i samo ako ! to,ro,isano ,os!2ni" zakono" i ako ! u avno" int!r!su @ kao %to je eproprija)ija

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 181: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

rai i$vo&enja op,e5korisnih raova i(i arona)ija" rai +r'pisanja par)e(a ' )i(j'ekonomi#nije o6rae $em(ji%ta*8 ovom s('#aj' v(asnik ima pravo na nakna' ' p'nom i$nos' 9v(asnik' pripaa pravona p'n' nakna' i to po tr!i%nim )ijenama ' vrijeme o'$imanja" a 'ko(iko nije mo+',e posti,i o+ovor o visini naknae" s' o tome o('#'je ' vanparni#nom post'pk';* Nikaase ne mo!e ne%to o'$eti " a a se v(asnik' $a to ne a naknaa*3os!2na su o*ranič!na ,rava v#asništva u avno" int!r!su radi zaštit! ,rirodni62o*atstava- oko#in! i#i ku#turno@6istorisk! 2aštin!* Tako je pose6nim propisima previ&ena o6ave$a a po(joprivreni)i o6ra&'j' 9iskori%tavaj'; po(joprivreno $em(ji%te"a ' protivnom se ono mo!e ati na privremeno kori%tenje r'+om* Pose6nim propisimase mo!e i pose6no 'reiti na#in kori%tenja nekretninama koje s' io k'(t'rno5historijske 6a%tine*

91 3R$D'$T 3RAVA V%ASNIŠTVA

3r!d"!t ,rava v#asništva su ,okr!tn! i n!,okr!tn! stvari1 Pokretne s' one stvari kojese mo+' premje%tati sa jeno+ mjesta a r'+o 6e$ o%te,enja njihove s'%tine" ok s'nepokretne one stvari koje to ne mo+' 9$em(ji%ta" +ra&evinski o6jekti namjenjeni trajnoj'potre6i" stanovi" pos(ovni prostori i s(*;* Isto tako" smatra se a je nepokretnost sve ono%to je '$iano" prikovano i(i na r'+i na#in trajno spojeno sa $+raom 9vrata" pro$ori"insta(a)ije is(;* Postoje i nepokretnosti po namjeni @ to je pripaak nekretnine koji povo(ji v(asnika s('!i iskori%tavanj' +(avne 9nepokretne; stvari (npr. mašine, alati itd.!*

'in!ra#na voda- div#ač- ri2! i dr1 s#o2odni di!#ovi ,rirod! s"atrau s! dr.avni"v#asništvo"* One postaj' stvarima ' smis(' :akona o v(asni#ko5pravnim onosima kaase na njima stekne posje" a taj posje se mo!e ste#i na osnov' kon+!si! (dozvo#!)na(e!no+ or+ana*

Pose6nim $akonom se ore&'j' %ta s' stvari (do2ra) u o,što u,otr!2i i na#in njihovo+kori%tenja* Do6ra ' op%toj 'potre6i 9parkovi" p'tevi" javni tr+ovi i s(; s' v(asni%tvo r!ave920i1" kantona" +raa i op,ine;* Sve stvari koje s' ' op,oj 'potre6i s' van prometa*

:akonom se mo!e o+rani#iti i(i $a6raniti promet nekih stvari kaa $a to postoje opravanira$(o$i 9npr* promet (ikova" or'!ja i s(*;*

 :1 NOSIO>I 3RAVA V%ASNIŠTVA (Ko ima pravo vlasništva!

Nosi#a+ ,rava v#asništva "o.! 2iti Cizičko i ,ravno #i+!1Tije(a pravnih (i)a vr%e v(asni#ka ov(a%tenja s'+(asno $akon' kojim je to pitanjere+'(irano" stat'tom i internim pravi(ima (i)a koja moraj' 6iti ' sk(a' sa $akonom*Svako -i$i#ko i(i pravno (i)e ima pravo a nesmetano samosta(no i(i ' $ajeni)i9s'v(asni%tvo; koristi to svoje pravo*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 182: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

SUV%ASNIŠTVO

3oa" suv#asništvaSuv#asništvo ,ostoi kada va i(i vi%e (i)a imaj' v(asni%tvo na jenoj stvari" tako asvako o tih (i)a ima svoj ore&eni iea(ni io koji se mo!e i$ra$iti ' ra$(omk' i(i pro)ent'*Suv#asnik s! n! "o.! odr!4i ,rava na suv#asništvo !r 2i takva izava 2i#a ništava1

3rava suv#asnikaSvaki suv#asnik i"a s#!d!4a ov#ašt!na71. da ras,o#a.! svoi" di!#o"  5 6e$ sa+(asnosti r'+ih

s'v(asnika" s tim a osta(i s'v(asni)i imaj' pravo pre#e k'povine32. da stvar dr.i u su,os!du 5 sa r'+im s'v(asni)ima" sra$merno

svom s'v(asni#kom ije('33. da stvar koristi  5 sa osta(im s'v(asni)ima" sra$merno svom

s'v(asni#kom ije('34. da u,rav#a stvari 5 $ajeni#ki sa osta(im s'v(asni)ima" a to

mo+' povjeriti i nekome o s'v(asnika i(i neko(i)ini s'v(asnika i(i tre,oj oso6i* Akose rai o pos(ovima reovno+ 'prav(janja (popravke, održavanje i sl.!  5 potre6na jesa+(asnost s'v(asnika #iji ije(ovi $ajeno #ine vi%e o /4* Ako se ne posti+ne ovasa+(asnost" a pre'$imanje pos(a je neophono $a reovno or!avanje stvari" svakis'v(asnik mo!e $ahtjevati a o tome o('#i s'* Ako se rai o pos(ovima koji pre(a$eokvire reovno+ 'prav(janja (promjena namjene, izdavanje cijele nekretnine u suvlasništvu pod zakup, zasnivanje hipoteke, zasnivanje služnosti i sl.! $ potre6na jesa+(asnost svih s'v(asnika* Ako se ne posti+ne sa+(asnost svih s'v(asnika" a $a pre'$imanje pos(ova postoje naro#ito opravani ra$(o$i" svaki s'v(asnik ima pravoa tra!i a o tome o('#i s'*

5. da tra.i dio2u stvari* Pravo na io6' s'v(asnika ne $astarjeva*S'v(asnik ima pravo na io6'" i$'$ev nevrijeme" tj* kaa 6i se io6om nanosi(a %tetastvari* (npr. ako su suvlasnici na zemljištu na kojem je nešto zasijano, pa odjednomneko od suvlasnika želi da izdvoji svoj suvlasni#ki dio i to pokušava da uradi u periodu kada je pšenica već izrasla. %e može tada, jer bi izlazak geometara i drugihlica mogao da nanese štetu usjevima!.Prava na io6' s'v(asnik se ne mo!e ore,i i svaki '+ovor kojim se neki os'v(asnika ori#e prava na io6' je ni%tav*Dio6a mo!e 6iti -i$i#ka i )ivi(na* izička dio2a se vr%i ako je stvar mo+',e -i$i#ki poije(iti* Me&'tim" kaa je -i$i#ka io6a nemo+',a" i(i je mo+',a '$ $natnosmanjenje vrijenosti stvari" taa s' o('#'je a se i$vr%i +ivi#na dio2a" na na#in ase i$vr%i proaja stvari" nakon #e+a ,e se nova) o6ijen proajom poije(itis'v(asni)ima sra$mjerno njihovim s'v(asni#kim ije(ovima* Ako proaja ne 'spije"s' mo!e oreiti a se )ije(a stvar oje(i jenom o s'v(asnika '$ o6ave$' aosta(im s'v(asni)ima isp(ati nakna' prometne vrijenosti njihovih s'v(asni#kihije(ova* S'v(asnik' kome je io6om pripa(a )ije(a stvar osta(i s'v(asni)i jam#e $a pravne i -i$i#ke neostatke stvari samo o visine svo+ s'v(asni#ko+ ije(a* Ovo pravose +asi protekom 7 +oine o ana i$vr%ene io6e*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 183: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Troškov! korišt!na- u,rav#ana i odr.avana kao i osta#! t!r!t! koi s! odnos! na+i!#u stvar" s'v(asni)i snose $ajeni#ki" sra$mjerno ve(i#ini svo+ s'v(asni#ko+ ije(a*Od suv#asništva tr!2a raz#ikovati za!dničko v#asništvo

ZA0$DNIČKO V%ASNIŠTVO

T' stvar pripaa vi%e (i)a" a(i di!#ovi dva i#i viš! #i+a na !dno za!dničko stvari nisuodr!5!ni a#i su odr!divi*Za!dničko v#asništvo postoji ' ore&enim sit'a)ijama koje s' previ&ene $akonom.

/* $ajeni#ka imovina 6ra#nih r'+ova @ o io6e34* $ajeni#ka imovina nas(jenika @ o ono%enja rje%enja o nas(je&ivanj'37* eta!no v(asni%tvo*

 Na $ajeni#ko v(asni%tvo se primjenj'j' ore6e o s'v(asni%tv'*

;1 $TA/NO V%ASNIŠTVO (v#asništvo nad di!#ovi"a z*rada)

Ova materija je re+'(isana Zakono" o v#asništvu nad di!#ovi"a z*rada1

$ta.ni v#asni+i s' v(asni)i na na pose6nim @ $ajeni#kim ije(ovima $+raa 9stanovi i(i pos(ovni prostori;" koji s('!e $+rai kao )je(ini" kao %to s' teme(ji" stepeni%te" tavan"e(ektri#ne" voovone i r'+e insta(a)ije i s(*

8$ajamnji onosi eta!nih v(asnika se re+'(i%' '+vorom 9mora 6iti ' pismenoj -ormi i potpisi ovjereni;" a ako oni ne posti+n' sa+(asnost a $ak(j'#e takav '+ovor" njihoveonose 're&'je s' ' vanparni#nom post'pk'*

STI>AN0$ 3RAVA V%ASNIŠTVA

3ravo v#asništva s! stič! na s#!d!4! način!781 ,o sa"o" zakonu @ ori*inarno7

a; stvaranje nove stvari 9preraa;" 6; mije%anje 9sjeinjavanje;"); +ra&enje na t'&em $em(ji%t'"; osje(ost"e; sti)anje o nev(asnika"-; ok'pa)ija nap'%tene stvari"+; ovajanje p(oova*

91 na osnovu ,ravno* ,os#a @ d!rivativno:1 nas#!5ivan!";1 od#uko" nad#!.no* or*ana

5 Kod ori*inarno*  na#ina sti)anja prava v(asni%tva" v(asni%tvo se sti#eneovisno o ranije+ nosio)a to+ prava" tj* v(asnik svoje pravo ne i$voi se i$ pravanje+ovo+ prenika* Ori+inarno stje)anje @ postaje v(asnik momentom isp'njena's(ova" a pres'a je samo ek(arativna (da bi se npr. mogao izvršiti upis u zemljišneknjige!.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 184: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Kod d!rivativno* sti)anja prava v(asni%tva" to pravo se i$voi i$ prava prethonika (npr. zaklju#enjem ugovora o prodaji!.

5 Kod nas#!5ivana" pravo v(asni%tva se sti#e ' tren'tk' otvaranjanas(je&a*

81 Stvaran! nov! stvari (,r!rada)

5 Ovo ! ori*inarni način sti+ana ,rava v#asništva15 3r!rada ! (j'skim raom i$vr%ena promjena materija(a" kojom

 postaje ore&ena nova stvar*5 Preraa ne postoji ' s('#aj' popravke neke stvari*5 Zakon ,ozna! : o2#ika ,r!rad!7

/* kaa neko o svo+ materija(a i svojim raom na#ini nov' stvar @ pa je on i v(asnik te stvari3

2. kaa neko" na osnov' $ak(j'#eno+ '+ovora" o t'&e+ materija(a" svojim raomna#ini nov' stvar @ pa stvar pripane v(asnik' materija(a (npr. kroja# za mušterijuod njenog materijala sašije odijelo!

7* kaa neko o t'&e+ materija(a" svojim raom na#ini nov' stvar @ pa stvar  pripane (i)' koje je raom sa#ini(o t' stvar" pri #em' se moraj' isp'niti 4 's(ova.5 a je (i)e koje je raom sa#ini(o t' stvar savjesno 9a nije $nao

niti je mo+ao $nati a t'&i materija( prera&'je 6e$ o$vo(e v(asnika;"5 a je vrijenost raa ve,a o vrijenosti materija(a 9ako s'

vrijenosti raa i materija(a jenake" nastaje s'v(asni%tvo na i$ra&enoj stvari;*

91 '!šan! (s,aan! i s"!ša stvari)

5 Ovo ! ori*inarni način sti+ana ,rava v#asništva15 S,aan! ,ostoi kaa se pokretne stvari ra$(i#itih v(asnika spoje

' jeinstven' stvar" tako a se vi%e ne mo+' ovojiti 6e$ $natne %tete i(i 6e$nesramjernih tro%kova (npr. kada se u televizor ili automobilski motor ugrade dijelovirazli#itih vlasnika!*

5 V#asni+i s!din!ni6 stvari ,ostau suv#asni+i  stvari koja jenasta(a mije%anjem" sra$mjerno vrijenosti pojeinih sjeinjenih stvari*

5 Ako ! ,ri#iko" "!šana !dan od v#asnika 2io n!sav!stan-dru*i@sav!stan v#asnik "o.! 9' rok' o / +oine o sjeinjavanja; a#t!rnativnoza6t!vati7a) a m' pripane )ije(a stvar ' v(asni%tvo" i(i2) a stvar pripane nesavjesnom v(asnik'" koji je ' tom s('#aj' o6ave$an isp(atiti

nakna' tr!i%ne vrijenosti nje+ove stvari*

:1 &ra5!n! na tu5!" z!"#ištu

5 Ovo ! ori*inarni način sti+ana ,rava v#asništva15 Zakon ,ravn! situa+i! nasta#! iz*radno" o2!kta na tu5!"

z!"#ištu r!*u#iš! u zavisnosti od sav!snosti *radit!#a odn1 v#asnika z!"#išta181 Ako ! *radit!# 2io sav!stan 9ako nije $nao niti mo+ao $nati a +rai na t'&em

$em(ji%t';" a v#asnik z!"#išta n!sav!stan 9$nao je $a +ranj'" a nije se omah

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 185: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

tome 'sprotivio; @ +raite(j ,e ste,i pravo v(asni%tva na $+rai" $em(ji%t' nakojem je $+raa i$+ra&ena i $em(ji%t' koje s('!i $a reovn' 'potre6'" a v(asnik $em(ji%ta ima pravo a tra!i nakna' $a $em(ji%te po prometnoj vrijenosti* Ovaj$ahtjev v(asnik $em(ji%ta mo!e postaviti ' s'6jektivnom rok' o 7 +oine o anasa$nanja $a $avr%en' i$+ranj' i(i ' o6jektivnom rok' o /> +oina o $avr%etka+ranje*

91 Ako ! *radit!# 2io n!sav!stan" v(asnik $em(ji%ta 96e$ o6$ira a (i je savjestani(i ne;" mo!e a(ternativno $ahtjevati.

a) a m' pripane v(asni%tvo na $+rai" '$ 's(ov a +raite(j' naoknaivrijenost $+rae ' visini prosje#ne )ijene vrijenosti +ra&evinsko+o6jekta ' vrijeme ono%enja s'ske o('ke"

2) a $ahtjeva r'%enje $+rae i vra,anje $em(ji%ta ' prvo6itno stanje 9ovaj$ahtjev s' mo!e o6iti ako to ne 6i 6i(o opravano s o6$irom navrijenost o6jekta i(i pona%anje +raite(ja i(i v(asnika $em(je;"

+) a $ahtjeva nakna' $a $em(ji%te po prometnoj vrijenostiV(asnik' $em(ji%ta pripaa pravo i$6ora ' rok' o 7 +oine o ana $avr%etkai$+ranje o6jekta" a nakon proteka to+ roka ima pravo a tra!iti samo nakna' prometne vrijenosti $em(ji%ta*

:1 Ako su i *radit!# i v#asnik z!"#išta sav!sni ? ,osto! : situa+i! u zavisnostiod vri!dnosti *ra5!vinsko* o2!kta i z!"#išta7

a) ako je +ra&evinski o6jekat $natno ve,e vrijenosti o $em(ji%ta @ o6jekatsa $em(ji%tem pripaa +raite(j'" a(i '$ o6ave$' a v(asnik' $em(ji%tanaoknai prometn' vrijenost $em(ji%ta"

2) ako je vrijenost $em(ji%ta ve,a @ s' ,e na $ahtjev v(asnika $em(ji%taos'iti m' ovaj +ra&evinski o6jekat i 'jeno +a o6ve$ati a +raite(j'naknai vrijenost o6jekta* Ovaj $ahtjev se mo!e postaviti ' rok' o 7+oine o ana $avr%etka i$+ranje o6jekta 9kaa je o6jekat mo+',ekoristiti ' svrh' $a koj' je sa+ra&en;*

+) ako s' vrijenosti $em(ji%ta i o6jekta pri6(i!no jenake @ s' o6jekat i$em(ji%te mo!e os'iti i(i v(asnik' i(i +raite(j'" a(i ' toj sit'a)iji voira#'na o oko(nostima koje opravavaj' ono%enje takve o('ke 9npr*kome je potre6niji;*

;1 Dos!#ost

5 Dos!#ost ! ori+inarni na#in sti)anja prava v(asni%tva posjeovanjem stvari $a ore&eno" $akonom previ&eno vrijeme*

5 Za sav!sno* i zakonito* ,os!dnika  vrijeme posjea $asti)anje prava v(asni%tva je.5 : *odin! ? za ,okr!tnu stvar-5 8 *odina ? za n!kr!tnin!1

5 Za ,os!dnika koi ! sav!stan- a ni! zakoniti ,os!dnik vrijeme posjea $a sti)anje prava v(asni%tva je.5 *odina ? za ,okr!tnu stvar-5 9 *odina ? za n!kr!tnin!1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 186: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 N!sav!stan ,os!dnik  9koji je $nao i(i je mo+ao $nati a nijev(asnik stvari; 2!z o2zira na du.inu ,os!da n! "o.! st!či ,ravo v#asništva ,oovo" osnovu1

5 Posje je $akonit ako s' k'm'(ativno isp'njena s(jee,a 4's(ova./; ako se $asniva na nekom pravnom osnov' koji je potre6an $a sti)anje

 prava v(asni%tva 9'+ovor o proaji" pok(on'" $amjeni; i4; ako nije pri6av(jen vi" )(am" pre)ario*

5 Posje je savjestan ako posjenik nije $nao i nije mo+ao $nati astvar koj' r!i ' posje' nije nje+ova* Savjesnost posjea se prepostav(ja" pa akoneko isti#e nesavjesnost" '!an je a to i oka!e*

5 Vri!"! ,otr!2no za dos!#ost  po#inje te,i o ana kaa je posjenik st'pio ' posje stvari" a $avr%ava se istekom pos(jenje+ ana vremena potre6no+ $a osje(ost*

5 8 vrijeme posjea 'ra#'nava se i vrijeme $a koje s' prethoni)i posjenika vr%i(i posje stvari ako s' ' pitanj' savjesni i $akoniti posjeni)i" on*samo savjesni posjeni)i*

5 Nas#!dnik  postaje savjestan posjenik ' moment' otvaranjanas(je&a i ' sit'a)iji kaa je ostavite(jev posje 6io nesavjestan 9a nas(jenik nije $naoniti je mo+ao $nati $a to;* Dak(e" ' ovoj pravnoj sit'a)iji rok osje(osti po#inje te,i 'tren'tk' otvaranja nas(je&a tj smti ostavio)a*

5 Posjenik ,e ponijeti t'!6' $a 'tvr&enje a je stekao pravav(asni%tva osje(o%,' na ore&enoj nekretnini* Pres'a je samo ek(eratorna i s('!i $a'pis ' $em(ji%ne knji+e* T'!6a se mo!e ponijeti s'' samo ako s' isp'njene svenaveene $akonske pretpostavke" ' protivnom s' ,e t'!6' o6iti kao neosnovan'*

<1 St!+an! ,rava v#asništva na ,ri2av#!no stvari od n!v#asnika

:akon sar!i mo+',nost sti)anja prava v(asni%tva o nev(asnika" %to je ' s'protnosti saop%tim pravi(om +ra&ansko+ prava a niko ne mo!e na r'+o+a prenijeti vi%e prava ne+o%to sam ima* Me&'tim" ne rai se o erivativnom ve, o ori+inarnom na#in' sti)anja pravav(asni%tva" a opravava se $a%titom si+'rnosti pravno+ prometa i $a%titom interesa tre,ihsavjesnih (i)a*O,šti us#ovi za sti+an! ,rava v#asništva ,o ovo" osnovu- koi "orau 2itiku"u#ativno is,un!ni- su71. mora se raiti o pokretnoj stvari 9ne mo!e nekretnina;"2. sti)a(a) mora 6iti savjestan 9nije $nao niti je mo+ao $nati a stvar pri6av(ja o

nev(asnika;"3.  pravni osnov pri6av(janja pokretne stvari mora 6iti teretni" nap(atni pravni posao

9ne mo!e povoom 6esp(atno+ pravno+ pos(a" npr* pok(ona;Uz nav!d!n! o,št! us#ov! 9koji moraj' 6iti k'm'(ativno isp'njeni;" $a sti)anje pravav(asni%tva po ovom osnov'" ,otr!2no ! da 2ud! is,un!n i !dan od s#!d!4i6 us#ova(a#t!rnativno)7a) a je stvar pri6av(jena o nev(asnika koji se ina#e 6avi stav(janjem takvih stvari '

 promet 9npr* $(atar koji vr%i proaj' nakita;"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 187: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

2) a je stvar pri6av(jena o nev(asnika kojem je stvar pravi v(asnik preao ' posjena osnov' neko+ pravno+ pos(a koji nije osnov $a sti)anje v(asni%tva 9stvar preatanev(asnik' ' posje na osnov' '+ovora o $ak'p'" pos'6i" pos('$i;"

+) a je stvar pri6av(jena na javnoj ra!6i*

Ranii v#asnik stvari- iako je na njoj i$+'6io pravo v(asni%tva" "o.! za6t!vati ,ovratstvari sa"o uko#iko ona za n!*a i"a ,os!2an znača (aC!k+ionu vri!dnost)1 npr. stvar je uspomena od oca. Ovaj $ahtjev mo!e postaviti ' rok' o / +oine o ana kaa je i$+'6io pravo v(asni%tva" '$ o6ave$' a sti)ao)' naoknai prometn' vrijenost stvari*

1 Oku,a+ia na,ušt!n! stvari

5 Ovo ! ori*inarni način sti+ana ,rava v#asništva15 Oku,a+ia ! '$imanje ' posje nap'%tene pokretne stvari s

namjerom a se postane v(asnik 9tj* s namjerom njeno+ prisvajanja ' svoj' korist;*5 Na,ušt!n! stvari su one koje s' o v(asnika vino nap'%tene

9npr* 6a)anjem na sme,e;* Nap'%tenim se ne mo+' smatrati i$+'6(jene stvari*5 Ok'pa)ijom se ne mo!e ste#i pravo v(asni%tva na nekretnini" jer 

nap'%tene nekretnine postaj' r!avno v(asni%tvo*

L1 Sti+an! ,rava v#asništva odvaan!" ,#odova

5 3#odovi su sporene pokretne stvari koje perioi#no aje +(avnastvar*

5 Mo+' 6iti ,rirodni i +ivi#ni*5 Do ovajanja" p(oovi se smatraj' sastavnim ije(om +(ave stvari

i pripaaj' njenom v(asnik'* Kao samosta(ni o6jekt prava" p(oovi se smatraj' tek ovajanjem o +(avne stvari*

5 Pravi(o je a je v(asnik stvari 'jeno i v(asnik ovojenih p(oova*Me&'tim" ako se +(avna stvar na(a$i ko p(oo'!ivao)a i(i $ak'p)a" po osnov'$ak(j'#eno+ '+ovora o p(oo'!ivanj' i(i $ak'p'" ona s' oni v(asni)i ovojenih p(oova*

M1 Sti+an! ,rava v#asništva na osnovu ,ravno* ,os#a

5 Ovd! s! radi o d!rivativno" načinu sti+ana ,ravav#asništva" +je sti)a(a) svoje pravo v(asni%tva i$voi i$ prava prethonika*

5 3ravo v#asništva s! ' ovakvim s('#ajevima zasnivazak#uč!n!" u*ovora 9pravna osnova;" a stič! se ra$(i#ito" ' $avisnosti a (i se raio pokretnim stvarima i(i o nekretninama*

5 Kada su u ,itanu n!kr!tnin!" potre6no je a se $ak(j'#i pismeni '+ovor i a se potpisi '+ovara#a ovjere ko s'a* Me&'tim" prema :akon' onotarima" '+ovori o proaji nekretnina po(ije!' notarskoj o6rai i ovjeri* Ako je'+ovor potpisan" a potpisi nis' ovjereni na s''" '+ovor je ni%tavan" ako s' na osnov'takvo+ 9ni%tavo+; '+ovora '+ovorne strane isp'ni(e svoje o6ave$e" pravi(o je

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 188: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

restit')ije" a ako nije mo+',a ona se aje naknaa ' nov)'* Kriteriji koje ,e s'koristiti ' ovom s('#aj' jeste )ijena ' moment' ono%enja o('ke*Pravo v(asni%tva na nekretnini se sti#e ' moment' 'pisa to+ prava ' $em(ji%n' knji+'*Ovaj 'pis se vr%i po 's(ovom a je sti)a(a) savjestan" a savjesnost se pretpostav(ja*Ako postoji vi%e savjesnih sti)a(a)a 9nekretnina je proata vi%e (i)a;" pravo na 'pis '$em(ji%n' knji+' ima onaj kojem je stvar preata ' posje" a ako je nekretnina ' posje' prenosite(ja prava v(asni%tva" pravo na 'pis ima onaj koji je prvi $ak(j'#io'+ovor 9stekao pravn' osnov';*

5 Kada su u ,itanu ,okr!tn! stvari" pravni posao je p'nova!an ikaa se $ak(j'#i ' 'smenoj -ormi" a pravo v(asni%tva se sti#e preajom stvari ' posjesti)ao)a*Preaja se smatra i$vr%enom i ' s('#aj' sim6o(i#ne preaje stvari.a; preajom isprave 9tovarno+ (ista" sk(ai%ni)e i s(*;" 6; 'r'#enjem neko+ ije(a stvari 9npr* k(j'#eva a'tomo6i(a;" te); i$vajanjem 9kaa s' ' pitanj' +eneri#ke stvari @ npr* sipanje ore&enih

ko(i#ina p%eni)e ' vre,e;*I$'$etak o naveeno+ pravi(a" kaa se pravo v(asni%tva na pokretnoj stvari sti#e ve,' tren'tk' $ak(j'#enja '+ovora" s' 7 s('#aja t$v* -iktivne proaje./; kaa se stvar o ranije na(a$i ' posjei sti)ao)a" a(i po nekom

r'+om pravnom osnov' koji nije osnov $a sti)anje prava v(asni%tva (npr. poosnovu ugovora o posudbi ili #uvanju!"

4; kaa sti)a(a) i a(je ostavi stvar ' posje' prenosite(ja prava" kojistvar nastav(ja a posje'je po nekom r'+om pravnom osnov' (npr. po osnovuugovora o #uvanju!"

7; kaa se stvar na(a$i ' posje' tre,e+ (i)a*

1 Sti+an! ,rava v#asništva od#uko" dr.avno* or*ana 

5  Na#ini sti)anja prava v(asni%tva o('kom r!avno+ or+anas' eksproprija)ija" arona)ija" komesa)ija i '$'rpa)ija*

5 8 ovim s('#ajevima" (i)e postaje v(asnik ' moment' pravosna!nosti rje%enja i(i o('ke na(e!no+ or+ana*

a) EKSPROPRIJAIJA5 Ova materija je 're&ena Zakono" o !ks,ro,ria+ii15 $ks,ro,ria+ia !  pre(a$ nekretnine ' privatnom v(asni%tv'

ore&eno+ (i)a ' r!avno v(asni%tvo" kaa to $ahtjeva op,i interes 9rai i$+ranje p'teva" !e(je$ni)e i s(*;*

5 Za oduz!to ,ravo v#asništva- rani!" v#asniku ,ri,ada ,ravona ,unu naknadu1 Prvo se nastoji posti,i spora$'m o visini naknae" a ako sespora$'m ne posti+ne" spis se ostav(ja na(e!nom op%tinskom s''" koji ,e 'vanparni#nom post'pk' oreiti nakna'*

2) ARONDAIJA5 Aronda+ia (zaokru.ivan!) ! o'$imanje $em(ji%ta

ore&enom (i)' i pripajanje to+ $em(ji%ta ' korist r'+o+ (i)a" rai ra)iona(nije o6rae$em(ji%ta*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 189: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Za oduz!to ,ravo v#asništva- rani!" v#asniku ,ri,ada ,ravonaknada" i to $em(joranik' 'st'panjem r'+o+ $em(ji%ta" a ne$am(joranik'naknaa ' nov)'* Ako se korisnik arona)ije i raniji v(asnik ne spora$'me o naknai"spis se ostav(ja na(e!nom op%tinskom s''" koji ,e ' vanparni#nom post'pk'oreiti nakna'*

+) KOMASAIJA5 Ko"asa+ia ! na#in 're&ivanja $em(ji%nih povr%ina" tako a se

na ore&enom 9t$v* komasa)ionom; por'#j' sa#injenom o 'sitnjenih i nepravi(nih par)e(a" 6e$ o6$ira ' #ijem s' v(asni%tv'" -ormira manji 6roj ve,ih i pravi(nih par)e(a* Nakon to+a se vr%i raspoje(a $em(ji%ta i$ komasa)ione mase" tako a svaki '#esnik o6ije $em(ji%te pri6(i!no iste povr%ine i k'(t're koje je imao prije komasa)ije*

d) 8:8RPAIJA $em(ji%ta ' r!avnom v(asni%tv'5 Uzur,a+ia ! svako samov(asno $a'$imanje $em(ji%ta i(i

r!anje $em(ji%ta ' r!avnom v(asni%tv'*5 Uzur,antu odn1 n!*ovi" nas#!dni+i"a s! ,od odr!5!ni"

us#ovi"a "o.! ,riznati ,ravo v#asništva na uzur,irano" z!"#ištu1 Post'pak sprovoi na(e!na op%tinska s('!6a*

81 Sti+an! ,rava v#asništva nas#!5ivan!"5  Nas(jenik postaje v(asnik momentom smrti ostavio)a" a tim

momentom nas(jenik postaje i posjenik iako e -a)to ne r!i stvar ' posje' 9%to jei$'$etak o pravi(a; i o to+ momenta" pripaaj' m' sva v(asni#ka prava i prava posjea*

ZAŠTITA 3RAVA V%ASNIŠTVA

3ravo v#asništva s! štiti v#asnički" tu.2a"a- a to su78) R!i Vindi+atio 5 t'!6a $a vra,anje stvari ' posje"9) A+tio 3u2#i+iana 5 t'!6a $a preaj' stvari rai ja#e+ prava":) A+tio N!*atoria 5 t'!6a  kojom se $ahtjeva $a%tita o

'$nemiravanja  prava v(asni%tva 96e$ o'$imanja;*:a ra$(ik' o t'!6e $a smetanje prava posjea" v#asničk! tu.2! n! zastar!vau1R!i Vindi+atio i A+tio 3u2#i+iana 9t'!6a i$ pretpostav(jeno+ v(asni%tva; odnos! s! na,r!dau (vra4an!) stvari- a A+tio N!*atoria s! odnosi na zaštitu od uzn!"iravanav#asništva (2!z oduz"ana)1

81 R$I VINDI>ATIO @ tu.2a za vra4an! stvari u ,os!d5 Ovu tu.2u "o.! ,odni!ti v#asnik 9aktivno (e+itimiran;- ,rotiv

,os!dnika n!v#asnika  koi n!ov#ašt!no dr.i  stvar 9pasivno (e+itimiran;",ostav#an!" tu.2!no* za6t!va da "u s! stvar ,r!da u ,os!d i a m' naknaetro%kove post'pka*

5 U ,ostu,ku ,o ovo tu.2i- tu.i#a+ "ora /; oka$ati a je v(asnik stvari 9:K i$vaak;"4; oreiti ientitet stvari i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 190: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7; oka$ati a se inivi'a(no ore&ena stvar na(a$i ko t'!eno+ 6e$ pravno+ osnova*

5 Kada s! ,ostav#a tu.2!ni za6t!v- onda s! "ora voditiračuna o sav!snosti ,os!dnika" jer se sporeni $ahtjevi mo+' postaviti ' $avisnostio to+a a (i je savjestan posjenik i(i ne*

5 Sav!stan ,os!dnik7− '!an je vratiti stvar v(asnik' $ajeno sa p(oovima koji nis' '6rani3− ne o+ovara $a po+or%anje i(i propast stvari o kojih je o%(o $a vrijeme

savjesno+ posjea3− ima pravo na nakna' n'!nih tro%kova or!avanja" korisnih tro%kova '

o6im' ' kojem je vrijenost stvari pove,ana" te tro%kova koje je '#inio rai svo+$aovo(jstva i(i '(jep%avanja stvari 9'$ mo+',nost a tra!i ovajanje ako je onomo+',e;3

− mo!e stvar $ar!ati ok m' v(asnik ne naoknai n'!ne i korisnetro%kove*

5 N!sav!stan ,os!dnik  − '!an je stvar vratiti stvar v(asnik' $ajeno sa svim p(oovima koje je

stvar a(a $a vrijeme posjeovanja" a ako p(oove nije '6rao i(i je '6rane p(oove potro%io" ot'&io i(i 'ni%tio" '!an je v(asnik' p(atiti nakna'3

− '!an je naknaiti %tet' koja je nasta(a na stvari" osim ako 6i ta %tetanasta(a i a se stvar na(a$i(a ko v(asnika3

− ima pravo na nakna' n'!nih tro%kova koje 6i imao i v(asnik a se stvar na(a$i(a ko nje+a" a pravo na nakna' korisnih tro%kova samo ako s' korisni(i#no $a v(asnika" ok nema pravo na nakna' tro%kova koje je '#inio rai svo+$aovo(jstva i(i '(jep%avanja stvari*

5 Sav!stan ,os!dnik ,osta! n!sav!stan od "o"!nta kada"u ! tu.2a uruč!na1 T'!i(a) mo!e oka$ivati a je savjesnost i ranije presta(a" a(ise o momenta 'r'#enja t'!6e ona pretpostav(ja*

3ravo da s! ,otra.uu naknad! zastar!va u roku od : *odin!od dana ,r!da! stvari v#asniku1

91 A>TIO 3UB%I>IANA @ tu.2a za ,r!dau stvari radi ač!* ,rava (tu.2a,r!t,ostav#!no* v#asnika)

To ! tu.2a koa s! ,odnosi kada n!ko s"atra da i"a ač!,ravo na ,os!d1

 Na pono%enje t'!6e aktivno ! #!*iti"irano  (i)e koje je pri6avi(o inivi'a(no ore&en' stvar po pravnom pos(' i na $akonit na#in" a 'moment' pri6av(janja nije $na(o i(i nije mo+(o $nati a nije posta(o v(asnik stvari*Tu.i#a+ s! zov! i ,r!t,ostav#!ni v#asnik * %pr. kada su dva lica zaklju#ila ugovor o prodaji nekretnina koji je punovažan i izvršen, ali kupac nije postao vlasnik jer nijeizvršio upis u zemljišnoj knjizi. (kod prodaje nekretnina, kupac ne postaje vlasnik momentom zaklju#enja ugovora, već momentom upisa u zemljišnu knjigu! 0ko je uovom slu#aju, kupcu posjed oduzelo lice koje nema pravnog osnova, tada kupac(predpostavljeni vlasnik! može podnijeti ovu tužbu i tražiti da sud obaveže tog  posjednika da mu preda stvar u posjed.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 191: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

T'!6a sar!i tu.2!ni za6t!v  kojim se tra!i povrat stvari ooso6e koja t' stvar r!i po s(a6ijem pravnom osnov' i(i 6e$ pravno+ osnova* Ako it'!eni ima neki pravni osnov" pa se po$iva na nje+a" ja#i pravni osnov ima (i)e koje je premet pri6avi(o teretnim pravnim pos(om ' onos' na (i)e koje je stvar pri6avi(o 6esp(atno" a ako s' im pravni osnovi jenaki 9'+ovori;" prvenstvo ima (i)e ko ko+ase stvar na(a$i ' posje'*

3ovodo" ovakv! tu.2!- tu.i#a+ "ora dokazati781 a je nje+ov posje $akonit 9savjesnost se prepostav(ja;391 a je tra!ena stvar inivi'a(no ore&ena3:1 a je posje t'!eno+ 6e$ pravno+ osnova" i(i po s(a6ijem pravnom osnov'*

8 onos' na prava i o6ave$e prepostav(jeno+ v(asnika prema savjesnom"on* nesavjesnom posjenik' ' po+(e' p(oova" ot'&enja i 'ni%tenja stvari i naknae @ primjenj'j' se pravi(a i$(o!ena ko rei vini)atio*

:1 A>TIO N$&ATORIA @ tu.2a koo" s! za6t!va zaštita od uzn!"iravana ,ravav#asništva (2!z oduzi"ana)  Ovje se rai o v(asni#koj t'!6i $6o+ '$nemiravanja v(asni%tva a

a posje stvari nije o'$et*Tu.2u "o.! 2iti ,odn!s!na od stran!  v(asnika i(i

 pretpostav(jeno+ v(asnika ,rotiv oso2! koja +a protivpravno '$nemirava ' kori%tenj'stvari*

Tu.i#a+ "ora dokazati71. a je v(asnik i(i prepostav(jeni v(asnik"2. a je t'!eni '#inio '$nemiravanje" kojim ometa i(i o+rani#ava nje+ovo pravo

v(asni%tva*Uzn!"iravan! "o.! 2iti učin!no7

a; ranjom koja #ini smetanje posjea 9koja nije o'$imanje posjea;"

 6; prisvajanjem prava s('!nosti*Tu.2!ni za6t!v *#asi da sud utvrdi7

1. a je t'!eni i$vr%io '$nemiravanje i2. a je '!an a sa '$nemiravanjem prestane"

te a se '6'',e '$r!i o '$nemiravanja po prijetnjom i$vr%enja*:a ra$(ik' o post'pka po rei5

vinika)ionoj t'!6i i t'!6i prepostav(jeno+ v(asnika @ +je s' onosi rje%enje" u,ostu,ku ,o ovo tu.2i sud od#uču! ,r!sudo"=== Pres'a onesena ' ovom post'pk' ima sna+' i$vr%no+ nas(ova" %to $na#i a ' s('#aj' ponovno+ '$nemiravanjanije potre6no ponositi nov' t'!6'" ve,e je na osnov' pravi(a i$vr%no+ post'pkamo+',e koristiti o+ovaraj',e pravno srestvo*

Pore $ahtjeva koji se onosi na prestanak '$nemiravanja" mo!e se postaviti i $ahtjev $a nakna' %tete 'ko(iko je ista pri#injena '$nemiravanjem*

V1 3R$STANAK 3RAVA V%ASNIŠTVA

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 192: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

1. kaa r'+a oso6a stekne pravo v(asni%tva na istoj stvari32. nap'%tanjem stvari 9kaa je njen v(asnik na nes'mnjiv na#in i$ra$io vo(j' a vi%e

ne !e(i a ima v(asni%tvo na stvari" takv' i$jav' mo!e ati pre na(e!nimor+anima" nakon #e+a se onosi rje%enje kojim se 'tvr&'je a je stvar nap'%tena;

:1  propa%,' stvari4. ako je r'+im $akonom to pose6no ore&eno 9npr* o'$imanje stvari ' javnom

interes' ' s('#ajevima eksproprija)ije" arona)ije" komasa)ije i '$'rpa)ije;

VI1 STVARN$ S%U/NOSTI

Ina#e" s#u.nosti "o*u 2iti7a) #ičn! 9'stanov(jene s' ' korist ore&eno+ (i)a; @ re+i(isane s' pravi(ima OH:5ab) stvarn! 9'stanov(jene s' ' korist svakoo6no+ v(asnika neke nekretnine; @ 

re+i(isane s' :akonom o v(asni#ko5pravnim onosima*

Stvarna s#u.nost ! pravo v(asnika ore&ene nekretnine 9pov(asno+ o6ra;a $a potre6e te nekretnine vr%i ore&ene ranje na nekretninama r'+o+

v(asnika 9pos('!no+ o6ra; i(ia $ahtijeva o v(asnika pos('!ne nekretnine a se '$r!i o vr%enja

ore&enih ranji koje 6i ina#e imao pravo vr%iti na svojoj nekretnini*

Stvarna s#u.nost s! "o.! zasovati na odr!5!no i n!odr!5!no vri!"!13r!"a sadr.au di!#! s! na po$itivne i ne+ativne.a; 3ozitivn!  5 ov(a%,'j' tit'(ara a $a potre6e svo+ pov(asno+ o6ra o6av(ja

ore&ene ranje na nekretnini r'+o+ (i)a" v(asnika pos('!no+ o6ra* 9npr a pre(a$i preko s'sjeovo+ $em(ji%ta; samo ' sit'a)iji ka ne 6i mo+ao koristiti svojenekretnine"

 6; N!*ativn!  5 ov(a%,'j' tit'(ara a $ahtijeva o v(asnika pos('!no+ o6ra a se'$r!ava o ore&enih ranji na koje 6i ina#e kao v(asnik imao pravo* 9npr a$ahtijeva o s'sjea a ki%ni)' sa svo+ krova koja navonjava nje+ovo $em(ji%te neovoi" ne kana(i%e" na r'+o $em(ji%te;*

Karakt!ristik! stvarni6 s#u.nosti su7/* Da postoje na t'&oj stvari"4* Da se o v(asnika pos('!ne nekretnine $ahtjeva ore&eno trp(jenje i(i '$r!avanje"7* Da se vr%e C)ivi(iter @ a se vr%e na na#in a se %to manje optere,'je pos('!no o6ro"<* Da ako je $a vr%enje stvarne s('!nosti potre6no kori%tenje neko+ 're&aja i(i

 pre'$imanje neke ranje" tro%kove 're&aja snosi v(asnik pov(asno+ o6ra* 8ko(ikote 're&aje koristi i v(asnik pos('!no+ o6ra ona i on snosi sra$mjerno te tro%kove*

Stvarn! s#u.nosti s! zasnivau7 81 ,ravni" ,os#o" 5  To mo!e 6iti '+ovor 9' pismenoj -ormi; i(i testament* Pravni

 posao je samo pravni osnov $a sti)anje prava s('!nosti" a $a nastanak s('!nosti kaostvarno+ prava je potre6an 'pis ' $em(ji%n' knji+'

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 193: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

91 od#uko" suda i dru*o* dr.avno* or*ana 5 S' ,e svojom o('kom $asnovati pravos('!nosti kaa v(asnik pov(asno+ o6ra ' )ije(osti i(i je(imi#no ne mo!e koristitisvoje o6ro 6e$ kori%tenja nekretnine r'+o+ (i)a* 8 tom s('#aj'" pravo s('!nosti sesti#e pravosna!no%,' o('ke" maa $akonom mo!e 6iti ore&eno i r'+a#ije*

:1 dos!#oš4u  5 Pretpostavka $a sti)anje stvarne s('!nosti p'tem osje(osti je -akti#kokori%tenje 9naj#e%,e pro(a$ preko ne#ije+ $em(ji%ta; ' trajanj' 4> +oina" 6e$ protiv(jenja v(asnika pos('!no+ o6ra* Kako se ovje rai o ori+inarnom sti)anj' prava s('!nosti" event'a(ni naknani 'pis prava ' $em(ji%n' knji+' ima samoek(aratoran karakter*

Zaštita ,rava s#u.nostiStvarna s('!nost se %titi pose6nom konC!sorno" tu.2o"1Aktivno ! #!*iti"isan  v(asnik pov(asno+ o6ra" a ,asivno  v(asnik 

 pos('!no+ o6ra*Ova t'!6a se mo!e ponjeti ne samo protiv v(asnika pos('!no+o6ra" ve, i protiv svak' tre,e oso6e koja +a ometa ' kori%tenj' to+ prava*

V#asnik ,ov#asno* do2ra ovu tu.2u ,odnosi radi utvr5!na v!4st!č!no* ,rava s#u.nosti- naj#e%,e ako je pravo stekao osje(o%,'" pa o s'a tra!ia to 'tvri 9konstat'je;

Tu.i#a+ u ovo ,arni+i "ora dokazati71.  postojanje prava s('!nosti"2. a je on v(asnik pov(asno+ o6ra" a a je t'!eni v(asnik pos('!no+ o6ra" te3. a ima pravni interes $a pono%enje t'!6e 9naj#e%,e je to osporavanje ' m'

 pripaa pravo s('!nosti;*Tu.2!ni za6t!v *#asi  a se 'tvri a t'!io)'" kao v(asnik' ore&ene

nekretnine 9pov(asno+ o6ra;" pripaa pravo s('!nosti 9npr* pje%a#ko+ pro(a$a; prekoore&enih nekretnina t'!eno+ 9ore&'je se pre)i$no ' kojoj %irini" '!nini;* 8 pravi('se pravi i ski)a koja je sastavni io i$reke pres'e i to se na+(a%ava*

  Ova $a%tita se mo!e ostvariti i t'!6om $6o+ smetanja posjea pravas('!nosti ako se ponese ' $akonom propisanim rokovima $a pono%enje t'!6e $6o+smetanja posjea 97> ana @ s'6jektivni rok i / +oina @ o6jektivni rok;*

3r!stanak ,rava s#u.nosti Stvarna s('!nost prestaje.81 kaa ista oso6a postane v(asnik pov(asno+ i pos('!no+ o6ra"91  propa%,' optere,ene nekretnine":1  jenostranom i$javom korisnika a se ori#e prava";1  protekom vremena $e koje je $asnovan teret i<1 o('kom s'a a se teret 'kia 9ako je 'tvr&eno a je teret i$+'6io ra$'mn' svrh';*1  jean o na#ina mo!e 6iti i taj a se v(asnik pos('!no+ o6ra protivi kori%tenj'

ore&ene s('!nosti a v(asnik pov(asno+ o6ra kro$ perio o ?+ ne vr%i t' s('!nost"ako je s('!nost ste#ena osje(o%,' na ori+inarni na#in" $a njen prestanak potre6no jenevr%enje s('!nosti kro$ perio 4>+*

Ako se poje(i nekretnina konstit'irana s('!nost ostaje ' korist svih ije(ova*

3RAVO ZA%O&$

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 194: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3ravo za#o*! ! pravo na t'&oj 9pokretnoj i(i nepokretnoj; stvari"on* t'&em prav' @ na osnov' koje+ $a(o+oprim)' pripaa ov(a%tenje a se i$$a(o!ene stvari on* prava namiri ako m' nje+ovo ospje(o potra!ivanje ne 6'e navrijeme i$mireno* Povjeri(a) se namir'je na na#in %to o s'a tra!i proaj' stvari ii$mirenje '+a o ostvarene )ijene*

3r!d"!t za#o*! "o*u 2iti7a; pokretne stvari i prava 9potra!ivanja" a'torsko pravo" pravo patenta i s(; 5,i*nus 6; nepokretne stvari 5 6i,ot!ka

:a(o+a na nekretninama je re+'(isana :akonom o v(asni#ko5pravnimonosima" a $a(o+a na pokretnim stvarima i pravima :akonom o o6(i+a)ionimonosima*

HI3OT$KA !  pravo $a(o+a na nekretninama koja ov(a%,'jehipotekarno+ povjerio)a a se i$ $a(o!ene nekretnine namiri ako nje+ovo ospje(o potra!ivanje prema '!nik' ne 6'e 6(a+ovremeno isp'njeno*Rea(i$a)ija takvo+ ov(a%tenja ostvar'je se s'skom proajom $a(o!ene nekretnine na javnom proaji* Proaja se vr%i po pravi(ima i$vr%no+ post'pka*

Hi,ot!ka nasta! na osnovu71)  pravno+ pos(a @ $a nastanak hipoteke je potre6a 'pis ' $em(ji%n'

knji+'2) s'ske o('ke @ $a nastanak hipoteke je potre6a 'pis ' $em(ji%n'

knji+'7;  po $akon'

U,is 6i,ot!k! s! vrši u avno (z!"#išno) knizi1Hi,ot!karno" ,ov!rio+u ,ri,ada ,ravo ,rv!nstva

' onos' na osta(e povjerio)e koji na nekretnini nemaj' $asnovan' hipotek'" a kaa postoji vi%e hipotekarnih povjeri(a)a" pravo prvenstva na namirenje ima onaj koji jeranije $asnovao hipotek'*

Hi,ot!ka s! odnosi  na  )ije(' nekretnin' i na  njene p(oove koji nis' ovojeni o +(avne stvari i na r'+e sastavne ije(ove i pripake ina po6o(j%anje stvari ako je o njih o%(o nakon $asnivanja hipoteke*

1ipoteka se mo!e $asnovati i na iea(noms'v(asni#kom ije(' nekretnine

  :a jeno potra!ivanje mo!e se $asnovati hipoteka navi%e nekretnina 5 tzv1 za!dnička i#i si"u#tana 6i,ot!ka1 Primjenj'je se kaa se i$vrijenosti jene nekretnine potra!ivanje ne mo!e namiriti ' )je(osti*

N!d!#ivost 6i,otr!k!  $na#i a $a(o!ena nekretninaosi+'rava potra!ivanje povjerio)a o potp'no+ isp'njenja o6ave$e" 6e$ o6$ira naevent'a(ne sit'a)ije kaa je pos(ije o%(o o poje(e nekretnine*

Postoji mo+',nost prenosa hipoteke" a(i samo $ajenosa prenosom potra!ivanja osi+'rano+ hipotekom*

1ipotekarni povjeri(a) mo!e $asnovati hipotek' na postoje,oj hipote)i ' korist tre,e oso6e 6e$ pristanka hipotekarno+ '!nika 5 tzv1nad6i,ot!ka1 Do to+a mo!e o,i kaa hipotekarni povjeri(a) ima o6ave$' 9'+;

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 195: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 prema tre,em (i)'" pa rai o6e$6je&enja takvo+ potra!ivanja tre,e+ (i)a vr%i $a(a+anjehipoteke" '$ napomen' a se ovim ne vr%i prenos hipoteke na tre,e (i)e*

Ako 6i,ot!karni du.nik ,o*oršava stan! za#o.!n!n!kr!tnin! i ti"! s"anu! n!nu vri!dnost- hipotekarni povjeri(a) mio!e tra!itia s' na(o!i hipotekarnom '!nik' a se o takvo+ pona%anja '$r!i" a ako ovaj ia(je nastavi sa po+or%anjem stanja $a(o!ene nekretnine" hipotekarni povjeri(a) ima pravo $ahtjevati namirenje i prije ospje(osti svo+ potra!ivanja*

3r!stanak 6i,ot!k!71) kaa prestane potra!ivanje $6o+ koje+ je $asnovana hipoteka"(npr.

hipotekarni dužnik plati potraživanje obezbjeđeno hipotekom i dr.!2) kaa se hipotekarni povjeri(a) orekne hipoteke" 9i$java o

ori)anj' mora 6iti sa#injena ' pismenom o6(ik' i ata ko na(e!no+ or+ana kojivoi javn' knji+' +je je hipoteka 'pisana;

3) kaa ista oso6a postane nosi(a) prava v(asni%tva i prava hipotekena istoj stvari i

4) kaa propane nekretnina koja je 6i(a optere,ena hipotekom*3osto! odr!d2! (k#auzu#!) u*ovora o 6i,ot!+i ko! su za2ran!n! i

ništav! 9ne proi$voe pravno ejstvo ako se '+ovore; @ to su7 /; ore6a a hipotekarni povjeri(a) postaje v(asnik $a(o!ene

nekretnine" ako $a(o!ni '!nik ne i$miri svoj' o6ave$' po ospje(osti potra!ivanja3

4; ore6a a hipotekarni povjeri(a) ima pravo '6iranja p(oova kojeta nekretnina aje i(i iskori%tavanja nekretnine na r'+i na#in*

 

3OS0$D

3os!d ! Caktička v#ast na stvari1 :a ra$(ik' o posjea" v(asni%tvo je pravna v(ast nastvari*3ostoi ,os!d stvari i ,os!d ,rava (npr. posje prava stvarne s('!nosti ima oso6a koja-akti#ki koristi nekretnin' r'+e oso6e npr. za prolaz i sl.!

3os!d s! sastoi od7 81  posjeovanja"91 kori%tenja i:1 raspo(a+anja 5 koje se mora vr%iti ' sk(a' sa namjenom i priroom stvari*

3os!d "o.! 2iti7a) neposreni 9neposreni posjenik je onaj ko vr%i -akti#k' v(ast na stvari"

ko ko+a se stvar na(a$i;*2)  posreni Ako taj neposreni posjenik stvar prea stvar r'+om (i)' po

nekom pravnom osnov'" koji nije osnov $a sti)anje prava v(asni%tva" 9po osnov'$ak'pa" #'vanja stvari" pos('+e i s(*;" taa (i)e koje je a(o stvar ' posje postaje posreni posjenik" a ovaj kojem je stvar ata ' posje postaje neposreni posjenik*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 196: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

I n!,osr!dni i ,osr!dni ,os!dnik i"au ,ravo na ,os!dovnu zaštitu1 To $na#i a onimo+' ponijeti t'!6' $6o+ smetanja posjea ' onos' na sva tre,a (i)a 9tj* protiv svako+ono+ ko ih '$nemirava i(i im o'$ima posje;" a to isto pravo imaj' i me&'so6no*

Kaa vi%e oso6a ima posje na jenoj stvari to je su,os!dništvo* S'posjeni)i imaj' pravo na $a%tit' ' onos' na tre,a (i)a i ' onos' na r'+o+ s'posjenika 'ko(iko +aometa ' posje'*Od ,os!da tr!2a raz#ikovati d!t!n+iu  5 dr.an! stvari1 Detentor je 5 oso6a koja naosnov' rano+ onosa vr%i v(ast na stvari tj* r!i nek' stvar prema 'p'tama r'+o+a*Detentor se ne smatra posjenikom ve, samo r!ao)em stvari* On nema pravo na posjeovn' $a%tit' ni ' s('#aj' kaa m' neko o'$me stvar kojom se s('!i*

3OS0$D 'O/$ BITI7zakonit  5 ako  se $asniva na p'nova!nom pravnom osnov'"

 poo6nom $a sti)anje prava v(asni%tva" t! ako nije pri6av(jen vi, clam i precario 9%to$na#i si(om" prevarom i $(o'potre6om prava;* Jeino po ovim 's(ovima mo!emo+ovoriti o $akonitom posje'" a to ,e 6iti $na#ajno i kro$ $a%tit' posjea*

  sav!stan  5 ako posjenik ne $na" niti 6i mo+ao $nati a stvar koj' r!i ' posje' nije nje+ova* Sav!snost s! ,r!t,ostav#a- a ona ko tvrdisu,rotno "ora to i dokazati1

ID$A%NI 3OS0$D 5 postoji ' s('#aj' ka nas(jenik postane posjenik ' #as' smrtiostavio)a" neovisno o to+a %to nije stekao -akti#k' v(ast na stvari* Ovim se %titinas(jenik i nje+ova prava jer m' o to+ momenta pripaa pravo na posjeovn' $a%tit'"#ak i ako nema -akti#ki posje*

3R$STANAK (&UBITAK) 3OS0$DAKaa posjenik prestane a vr%i -akti#k' v(ast na stvari" on +'6i posje* O ovo+ pravi(aima i$'$etak* Posje ne +'6i kaa je posjenik" neovisno o svoje vo(je" privremenosprije#en vr%iti v(ast na stvari1 9npr* 6o(est" e(ementarna nepo+oa i s(*;

ZAŠTITA 3OS0$DA3os!dnik i"a ,ravo na zaštitu z2o*  protivpravno+

'$nemiravanja i o'$imanja posjea" a to se jenom rje#j' na$iva s"!tan! ,os!da*Posjenik t' $a%tit' mo!e ostvariti ko s'a ,odnoš!n!" tu.2!

z2o* s"!tana ,os!da" protiv svako+ ono+ ko +a na 6i(o koji na#in '$nemirava i(im' o'$ima posje*

T'!i(a) je posjenik  (aktivno legitimisan!" a t'!eni oso6a koja jenapravi(a smetanje (pasivno legitimisan!*

U tu.2i z2o* s"!tana ,os!da tu.i#a+/; mora a oka!e

 6; a je imao -akti#ki pos(jenji mirni posje na ore&enoj stvari i); a +a je '#ini(a) ometao ' posje'*

4; tako&er mora navesti 6; #in smetanja"); vrijeme smetanja i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 197: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

; oso6' koja je to 'rai(a*Tu.2!ni za6t!v *#asi na us,ostavu rani!* ,os!dovno*

stana1 Dak(e" t'!i(a) tra!i o s'a a se na temelju utvrđenih dokaza donese rješenjekojim će se utvrditi da se tužitelj nalazi u mirnom akti#kom posjedu i da ga je tuženiomeo u posjedu, te da mu se naloži da uspostavi ranije posjedovno stanje i da seubuduće kani takvog i sli#nog smetanja pod prijetnjom nov#ane kazne, kao i danaknadi troškove spora i to sve u roku od 4? dana pod prijetnjom izvršenja. Kada jeoduzeta stvar, traži se vraćanje.

Tu.2a z2o* s"!tana ,os!da  "o.! s! ,odni!ti sudu uzakono" odr!5!ni" rokovi"a* S'6jektivni rok je 7> ana i taj rok se ra#'na oana sa$nanja $a '#injeno smetanje i '#inio)a* O6jektivni rok je / +oina i on te#eo ana '#injeno+ smetanja* Po protek' tih rokova" posjenik +'6i pravo na posjeovn' $a%tit'* S' ,e prvo )ijeniti a (i je t'!6a ponijeta ' $akonom propisanom rok'* Ako je rok protekao" onosi se rje%enje kojim se t'!6a o6ija*

OBA $:-C@D@ @EFAFG&Sud ,ru.a zaštitu ,os!dniku u ono" o2i"u u ko!" ! ,os!d ,ostoao ,ri!nasta#o* s"!tana18 post'pk' po t'!6i $a smetanje posjea" rasprav(janje je o+rani#eno samo na'tvr&enje.1. -akti#ko+ mirno+ posjea i2. #ina smetanja*Isk(j'#eno je rasprav(janje o prav' na posje i pravnom osnov' $a sti)anje posjea*Onaj ko smatra a m' pripaa pravo na posje" to mo!e 'tvriti ' pose6noj parni)ineovisno o o('ke koja se onosi ' post'pk' po t'!6i $6o+ smetanja posjea* Ovaj post'pak je hitan jer m' je )i(j a $a%titi posje ma kakav a je" pa je $6o+ sve+a to+arasprav(janje o+rani#eno na ove vije #injeni)e i ovakvom o('kom koja se onosi 'ovom post'pk' ne rje%ava se e-initivno pravo na posje jer se o tome 'op,e nera$+ovara* Prema tome" ako je neko v(asnik premeta koji se na(a$i ' posje' i koji je$a%ti,en t'!6om $6o+ smetanja posjea" to pravo mo!e $a%titi v(asni#kom t'!6om 9reivini)atio;*Ako ! ,os!d ,ri2av#!n si#o"- ,r!varo" i z#ou,otr!2o" ,rava (vi, clam, precario! i u to" s#učau- ,os!dnik i"a ,ravo na ,os!dovnu zaštitu ' onos' nasvako+ r'+o+ ko +a '$nemirava i(i m' o'$ima posje izuz!v ' onos' na (i)e oko+a je na taj na#in pri6avio posje* 8ko(iko je raniji posjenik vratio posje '$akonom propisanim rokovima $a pono%enje t'!6e $a smetanje posjea 9s'6jektivnirok;" ne mo!e se $a%titi*

S"!tan! ,os!da ,r!t,ostav#a ,rotu,ravno ,ostu,an!1 Nema osnova $a posjeovn' $a%tit' ako je smetanje '#injeno.a; na osnov' $akonsko+ ov(a%tenja" 6; o('ke na(e!no+ or+ana i(i); '$ pristanak posjenika*

3os!dnik i"a ,ravo i na sa"o,o"o4  protiv ono+a ko +a'$nemirava i(i ko m' je '$eo posje i to ako s' k'm'(ativno isp'njeni s(jee,i 's(ovi.(sli#no nužnoj odbrani iz krivi#nog prava!/* a je opasnost neposrena"4* a je samopomo, n'!na i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 198: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7* a je na#in vr%enja samopomo,i aekvatanoko(nostima*

Ako m' je stvar o'$eta on ima pravo stvar vratiti omah" a najkasnije ' rokovima previ&enim $a pono%enje t'!6e $6o+ smetanja posjea*

Su,os!dnik u.iva istu zaštitu kao i,os!dnik u odnosu na tr!4! oso2!- kao i u odnosu na dru*o* su,os!dnika1

U izr!+i r!š!na  koje onese s' ' post'pk' po t'!6i $6o+ smetanja posjea stoi i za2rana tu.!no" da u2udu4!s"!ta ,os!d i navodi s! novčana kazna* 9O('ka se" ak(e" onosi ' vi' rje%enja*;

 

3RAVA STRANIH %I>A

Ovim ore6ama :akona o v(asni#ko5pravnim onosimare+'(isana s' i prava strana)a*

Strana pravna i -i$i#ka (i)a mo+' 6iti nosio)i prava v(asni%tva na,okr!tni" stvari"a kao i oma,a (i)a ako $akonom nije r'+a#ije ore&eno*

Strana pravna i -i$i#ka (i)a mo+' ste,i pravo v(asni%tva na por'#j' 20i1 na z!"#ištu i z*radi nas(je&ivanjem ako me&'r!avnim '+ovoromnije r'+a#ije ore&eno*

Ako strano -i$i#ko i pravno (i)e o6av(ja(o ore&en' je(atnost na por'#j' 20i1" taa mo!e ste,i pravo v(asni%tva na ,os#ovni" z*rada"a-,rostoria"a i z!"#ištu na ko!" s! o2!kti na#az!1 Mo+',nost sti)anja mo!e 6itio+rani#eno*

:akonom je pore osta(o+ previ&ena mo+',nost a se $a potre6e ip(omatsko kon$'(arnih prestavni%tava i njihovih or+ana i spe)ija(niha+en)ija" kao i or+ana 8N5a i E8 '$ prethon' pismen' sa+(asnost -eera(no+ min prave" koje je '!no prethono pri6aviti mi%(jenje ministra vanjskih pos(ova 0i1"izdati u du*oročni zaku,  $+rae na kojima postoji pravo v(asni%tva* D'+oro#ni$ak'p mo!e se $ak(j'#iti na perio o ? o ?> +oina*

Strana -i$i#ka i pravna (i)a mo+' 6iti o+rani#ena ' k'povini $6o+,rin+i,a r!+i,ro+it!ta*

 

3RO'$T N$KR$TNINA

Promet nekretnina je re+'(isan Zakono" o ,ro"!tu n!,okr!tnosti 5 pre'$et po #(an' *ta#ka ?* 8stava 20I1 9S('!6ene novine SR0I1B" 6roj 7 i r6ih /<;*

or"a u*ovora koi" s! vrši ,ro"!t n!kr!tnino"U*ovor na osnovu ko!* s! ,r!nosi ,ravo v#asništva na

n!kr!tnina"a "ora 2iti sačin!n u ,isano" o2#iku i ,ot,isi u*ovorača "orau2iti ov!r!ni u nad#!.no" sudu1 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 199: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Me&'tim" ' praksi a prema :akon' o notarima" u*ovori naosnovu koi6 s! ,r!nosi ,ravo v#asništva na n!kr!tnina"a ,od#i!.u notarskoo2radi i ov!ri1 

U*ovor koi n! is,unava na,ri!d nav!d!n! uv!t! ! ništav in! ,roizvodi ,ravno d!stvo1 8staje se sa t'!6om $a 'tvr&enje ni%tavosti* Pres'aima ek(arativan karakter*

 Ni%tavi '+ovori se ne mo+' konva(iirati isp'njenjem*Ako '+ovorne strane isp'ne o6ave$e i$ takvo+ '+ovora" to

isp'njenje ne $na#i ni%ta* Sve ono %to ja ato po osnov' takvo+ 9ni%tavo+; '+ovoramora se vratiti" a ako to nije mo+',e" ona se aje nov#ana naknaa po )ijenama 'vrijeme ono%enja s'ske o('ke* Primjenj'je se restit')ija ' nat'ri" a ako restit')ijanije mo+',a ona postoji o6ave$a avanje naknae po )ijenama ' vrijeme pres'&enja*

 'osljednjim izmjenama akona iz A7. godine preuzeto je pravilo o kojem smo ranije govorilo tj da ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretninama mora biti sa#injen u pisanom obliku i potpisi ugovora#a ovjereni u nadležnom sudu.Ovim zakonom odre;eno je da su punovažni u%ovori&

4. zaklju#eni prije stupanja na snagu ovog zakona ako su sa#injeni u pisanom oblikuukoliko su ugovorne strane obveze iz ugovora ispunile u cijelosti ili u pretežnomdijelu ili

2. ukoliko su u roku od D mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izvršileovjeru potpisa.

 $ravila se primjenjuju na predmete zatečene u radu pred sudovima ako nije donesena A.stepena presuda> odnosno ako je A.stepena presuda ukinuta.

Kada s! ,r!nosi ,ravo v#asništva na z*radi- ,r!nosi s! i ,ravo v#asništva naz!"#ištu ,od z*rado" i z!"#ištu ko! s#u.i r!dovno u,otr!2i z*rad!1

3ravo ,r!č! ku,n!Ovaj $akon +ovori i o prav' pre#e k'povine*3ravo ,r!č! ku,ovin! ustanov#!no ! u korist

a; suv#asnika 9ako namjerava proati svoj s'v(asni#ki io na +ra&evinskom o6jekt'"stam6enoj i(i pos(ovno $+rai" stan'" po(joprivrenom $em(ji%t' it; i

 6; zaku,+a 9Ako je pos(ovna $+raa on* prostorija i$ata ' $ak'p 5 $ak'pa) ima pravo pre#e k'povine po 's(ovom a je $+ra' on* pos(ovn' prostorij' koristionajmanje ? +oina;*

3rodava+ koi .!#i da ,roda ovakv! n!kr!tnin! du.an ! a ostavisa#ini pon'' ' pisanom o6(ik' ' kojoj mora navesti poatke o nepokretnosti i :K o$nake kojim se 'tvr&'je ientitet premeta proaje" navesti )ijen' i r'+e 'vjete proaje* Pon'' mora ostaviti na po'$an na#in 9a ima oka$" prepor'#eno;*

3onu5!ni ! du.an a se o+(asi ' rok' o 7> ana" a ako ' ovom rok' neo6avijesti pon'io)a o prihvat' pon'e" smatra,e se a pon'' ne prihvata*

3o ,rot!ku nav!d!no* roka- ,rodava+ n!kr!tninu "o.! ,rodatitr!4!" #i+u ,od isti" uv!ti"a koi su sadr.ani u ,onudi- a#i n! i ,od ,ovo#nii"uv!ti"a* Ako proa po povo(jnijim 'vjetima 9po ni!oj )ijeni; i(i ako 'op,e pon''

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 200: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

nije i$vr%io (i)' ' #ij' korist je konstit'irano pravo pre#e k'povine" ona to (i)e mo!e'stati sa t'!6om ko s'a" kojom #e tra!iti poni%tenje '+ovora i 'st'panje tenekretnine njem' po 'vjetima po kojima je proaja i$vr%ena tre,em (i)'" s tim a pri(ikom pono%enja t'!6e mora eponirati k'povn' )ijen'" jer time oka$'je a imao$6i(jn' namjer' a k'pi t' stvar* Ova u*ovor ! ruš#iv1 Tu.2a za ,oništ!n! s!"o.! ,odn!ti u zakonu ,ro,isani" rokovi"a1 S'6jektivni rok 7> ana" a ra#'nase o ana sa$nanja $a proaj' i 'vjete proaje* O6jektivni rok je / +oina o ana$ak(j'#enja '+ovora* Ako prop'sti ovaj rok o +oin' ana" nema nikakva prava*

Ako v#asnik n! izvrši ,rodau n!,okr!tnosti u roku od 8 *odin! ,oist!ku roka za ,ri6vatan! ,ounud!- du.an ! a ko ponovne proaje post'pi nanaprije naveeni na#in" tj* a ponovo astavi pon'' (i)' koje ima pravo pre#ek'povine*

Odri+an! od ,rava v#asništvaV(asnik se mo!e ore#i prava v(asni%tva na nekretnini ' korist op,ine" ako na tojnekretnini nema stvarnih tereta" osim stvarne s('!nosti* I$jav' o ori)anj' aje prena(e!nim or+anom op,ine* Nakon to+a se onosi rje%enje i ostav(ja se ' :K 're*

Ništavost ,ravni6 ,os#ova zak#uč!ni6 nakon :1;1881Jenostrana i$java vo(je kao i r'+i pravni pos(ovi $ak(j'#eni nakon 7>*><*//* kojim jev(asnik nekretnine po ejstvom prin'e" prevare i si(e prenio pravo v(asni%tva na r'+o-i$i#ko i(i pravno (i)e ne proi$voe pravno ejstvo" onosno takvi pravni pos(ovi s'ni%tavi* Prema tome" ne prestav(jaj' pravni osnov $a sti)anje prava v(asni%tva* Ni%tavi s' pravni pos(ovi na teme(j' kojih s' tre,a (i)a stek(a pravo v(asni%tva nanekretninama po naprije naveenim 'vjetima i s(ijeom to+a svi 'pisi ' javne knji+ei$vr%eni na teme(j' jenostranih i$java i pravnih pos(ova sa naveenim neosta)imani%tavi s' i ne proi$voe pravno ejstvo*

 

0AVN$ KN0I&$ O N$KR$TNINA'A

Zakon o z!"#išni" kni*a"a @ premet re+'(isanja ovo+ $akona je 're&enje" vo&enje"or!avanje i 'spostava $em(ji%nih knji+a" kao i 'pis nekretnina i prava na nekretninama '$em(ji%nim knji+ama 20i1*

Z!"#išn! kni*! su knji+e ' koje se 'pis'j' svi pravni onosi povoom nepokretnosti*Ova evien)ija se voi ko $em(ji%noknji!nih 'rea op,inskih s'ova* Osnovana je po propisima onesenim /7>* +oine* Nekretnina @ ' smis(' ovo+ $akona to s' $em(ji%ta" $+rae" stanovi" pos(ovne prostorije" pose6ni je(ovi $+raa i r'+i +ra&evinski o6jekti*Z!"#išn! kni*! s! sato! od +(avne knji+e" $6irke isprava i re+istara*

&%AVNA KN0I&A  je $6ir $em(ji%noknji!nih '(o!aka jenekatastarske op,ine*

Katastarsk' op,in' #ini ore&ena teritorija ' koj' se 'pis'j'$em(ji%ta i $+rae jeno+ i(i vi%e nase(ja" a sastoji se i$ sk'pa vi%e katastarskih#esti)a*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 201: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  :em(ji%noknji!ni '(o%)i s' ije(ovi +(avne knji+e koji #ine pojeine (istove te knji+e i o6'hvataj' jeno $em(ji%no5knji!no tije(o*

:em(ji%no5knji!no tije(o je 'k'pnost nepokretnosti jeno+v(asnika i(i s'v(asnika koji se na(a$e ' istoj katastarskoj op,ini tako a #ine jeno pravno jeinstvo*

  Svako $em(ji%no5knji!no tije(o ima svoj pose6an $em(ji%no5knji!ni '(o!ak sa pose6nim 6rojem* :em(ji%no5knji!ni '(o!ak #ine.1)  posjeovni)a i(i popisni (ist A 5 'pis'j' se nepokretnosti sa poa)ima koji

o$na#avaj' 6roj katastarske #esti)e" opis nepokretnosti 9orani)a" %'ma" $+raa"vori%te;" povr%ina nepokretnosti i event'a(ne promjene kao %to s' otpisikatastarskih #esti)a ' r'+i $em(ji%no5knji!ni '(o!ak*

2) v(astovni)a i(i v(asni#ki (ist 0 5 sar!i evien)ij' pojeinih prava i njihovihtit'(ara 9pravo v(asni%tva" pravo s('!nosti; sa poa)ima kome to pravo pripaa* 8 ovaj (ist se 'nose i poa)i o pravnom osnov' po kome je neko (i)estek(o o+ovaraj',e pravo 9'+ovor o proaji; sa na$nakom kaa je '+ovor $ak(j'#en i ovjeren* 8 ovaj (ist se 'pis' i r'+i poa)i ve$ani $a o+rani#enjaraspo(a+anja s o6$irom na (i#nost 'pisnika v(asni%tva 9pos(ovnanesposo6nost;*

3) teretovni)a i(i teretni (ist 5 ' taj (ist se 'pis'j' pravo $a(o+e 9hipoteka;" pravo stvarnih s('!nosti" pravo pre#e k'povine" otk'pa" prek'pa it*

ZBIRKA IS3RAVA je sk'p isprava 9'+ovora" s'skih i r'+ih o('ka; naosnov' kojih s' i$vr%eni 'pisi ' $em(ji%noj knji$i kako 6i se mo+(a kontro(iratiispravnost tih 'pisa*

R$&ISTRI 5 #ine ih pomo,ne knji+e koje omo+',avaj' (ak%e prona(a!enje o+ovaraj',ih poataka 9re+istar #esti)a par)e(a" a6e)eni imenik @ onsar!i spisak (i)a tit'(ara :K prava sa o$nakom :K '(o%ka ' kome s' ta (i)a 'pisana ':K;*

Vrst! u,isa1. Ukni.2a (inta2u#a+io)  @ to je kona#an 'pis sti)anja" prijenosa

i(i prestanka neko+ $em(ji%no5knji!no+ prava* Premetom 'knji!6e mo+' 6iti stvarna prava" rea(ni tereti i neka o6(i+a)iona prava*

2. 3r!d2i#!.2a @ to je 's(ovni 'pis koji ima privremeni karakter 'pisa" sti)anja" prijenosa i prestanka $em(ji%no5knji!no+ prava* Tako ,e se ' pre6i(je!6i 'pisati a '+ovor" onosno" nje+ovi potpisi nis' ovjereni*

3. Za2i#!.2a  @ to je 'pis in-ormativno+ karaktera rai p'6(ikovanja va!nih (i#nih onosa ' po+(e' o+rani#enja" raspo(a+anja i 'prav(janjanekretninom  9stav(janje neko+ po starate(jstvo" pro'!enje roite(jsko+ prava"o'$imanje pos(ovne sposo6nosti" re prvenstva ot'&ivanja" postojanje neko+ spora;*

Sve vrste 'pisa se vr%e na osnov' rje%enja :K 'rea op,insko+ s'a koo koje+ se voeknji+e i na osnov' o('ke onesene ' parni#nom" vanparni#nom" i$vr%nom i krivi#nom post'pk'* Taj 'pis se vr%i na mo(6' oso6e ' kojoj tre6a navesti kakav 'pis tra!i sa poa)ima o nekretninama i isprave na osnov' kojih tra!i 'pis* 8$ mo(6' mora pri(o!itiisprave*

Osnovna nač!#a z!"#išnokni.ni6 ,rava su7

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 202: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

1) Nač!#o u,isa @ Prema ovom na#e(' $em(ji%noknji!no pravo mo!e se ste#i" prenijeti i prestati 'pisom ' :K* Ovo je va!no $a erivativno sti)anje pravav(asni%tva* Neka prava se mo+' ste#i i na ori+inaran na#in 9npr* pravo v(asni%tva istvarne s('!nosti;" pa je mo+',e a je neko (i)e 'pisano kao nosi(a) prava v(asni%tva' :K" a a je r'+o (i)e stvarni v(asnik* On je stvarni" a(i vanknji!ni v(asnik to+ prava9osje(o%,' se sti#e pravo v(asni%tva istekom $anje+ ana roka propisano+ $akonom$a sti)anje prava v(asni%tva" pa je prema tome tim anom presta(o pravo v(asni%tva(i)' 'pisanom ' :K;*

2) Nač!#o avnosti @ :em(ji%ne knji+e s' javne knji+e o nepokretnostima i svakome je o$vo(jeno a ih ra$+(ea* Prema tome" nitko se ne mo!e po$ivati na nepo$navanjeono+ %to je 'pisano ' :K* Ovo na#e(o je jako $na#ajno jer se (j'i po$ivaj' a s' '$a6('i i a nis' $na(i* Ovo na#e(o omo+',ava a se stranke ne po$ivaj' na $a6(''*

3) Nač!#o ,ouzdana u z!"#išn! kni*! @ Sve %to je 'pisano ' :K ' pravi(' sesmatra pravi(nim i potp'nim* Ovo pravi(o nije primjenjivo kaa postoji nesk(ai$me&' $em(ji%noknji!no+ stanja i -akti#ko+ stanja* Ovo na#e(o se ne onosi ni na povr%in' katastarske #esti)e" jer :K ne +arantiraj' istinitost tih poataka*

4) Nač!#o ,riorit!ta @ Ja#e pravo ima onaj ko je ranije 'pisan* Prioritet se ra#'na povremen' prijema mo(6e $a 'pis ' $em(ji%nokni!nom 're'* Na mo(6i se osim at'ma prijema 6i(je!i i #as kaa je mo(6a prim(jena* Ako s' isto+ ana prim(jene vijemo(6e" $a 'pis istih nekretnina prva mo(6a koja je ospje(a ' 're 'va!it ,e se" ar'+a o6iti*

5) Nač!#o #!*a#it!ta @ To $na#i a se 'pis mo!e o$vo(iti na osnov' isprave i$ kojese mo!e jasno $ak(j'#iti" onosno" vijeti a se rai o p'nopravnom pravnom osnov'i ako je $ahtjev" onosno sar!aj $a 'pis ' sk(a' sa $em(ji%noknji!nim stanjem*Ov(a%tena (i)a ' $em(ji%noknji!nom 're' '!na s' provjeriti a (i postoje neke$apreke $6o+ kojih 'pis ne 6i 6io o$vo(jen*

3ostu,ak za u,is u z!"#išnu kni*u  8knji!6a se mo!e vr%iti 9ona je kona#an 'pis; na teme(j' p'nova!no+

 pravno+ osnova 9'+ovor o proaji" $amjeni" arivanj'5pok(on'" s'ska o('ka io('ka or+ana 'prava;* 8knji!6a 6e$ pravno+ osnova ne proi$voi pravno ejstvo imo!e se tra!iti 6risnaje tako i$vr%eno+ 'pisa*

  'o#2a  $a 'pis onosi se prema (i)' koje je 'pisano kao :K v(asnik i(is'v(asnik 9pretonik;" a mo(6' ponosi (i)e ' #ij' korist tre6a a se i$vr%i 'pis9sti)a(a);*

8$ mo(6' se pri(a!e isprava koja mo!e pos('!iti kao pravni osnov $a 'pis"onosno prijepis sa jene oso6e na r'+'*

Svaki '+ovor na osnov' ko+a se vr%i prenos prava v(asni%tva" 6i(o a serai o pok(on'" $amjeni it mora a sar!i k(a'$'(' inta6'(ani" a to je i$java ranije+v(asnika a je s'+(asan a se i$vr%i prijenos v(asni%tva sa nje+a na novo+ v(asnika9k'p)a;* 0e$ ove k(a'$'(e se ne mo!e vr%iti 'pis ' $em(ji%n' knji+'*

Pore :K" na(e!ni or+ani op,ine voe katastarsku !vid!n+iu1 Svrha ove evien)ije jeostvarenje tehni#kih" ekonomskih" poreskih" statisti#kih )i(jeva" i$raa :K" opore$ivanje prihoa ostvarenih na nekretninama it* 8 katastar se 'pis'j' ,os!dni+i- a ' :K ,ravav#asništva* I ' :K postoje katastarske op,ine" nekretnine sa o$nakama par)e(a* Ovi

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 203: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 poa)i se 'pis'j' ' :K ' A (ist'" a ' katastr' ' posjeovnom (i)'* Katastar tako&er  posje'je re+istar rai (ak%e+ sna(a!enja ' poa)ima sar!anim ' katastarskoj evien)iji*Post'pak po kome se $a 'pis i promjene ' posjeovnom evien)iji katastra vr%e se po pravi(ima 'pravno+ post'pka*Katastra s! sastoi od ,#anova i katastarski6 o,!rata1Katastraski p(anovi sar!e poatke o po(a!aj' i o6(ik' $em(ji%ta i o6jekata na tom$em(ji%t' koji pripaaj' jenoj katastarskoj op,ini*Katastarski operat #ini $6irka popisa i pre+(ea koji sar!e poatke o povr%ini par)e(e" p(onosti" kva(itet'" 6onitet'" k(asi" katastarskom priho' i posjeni)ima*Osnovna jeini)a ' katastr' je katastarska par)e(a* To je io $em(ji%ta koji pripaa jenom posjenik'* K*#* s' o$na#ene 6rojem" a ka o&e o )ijepanja" poje(e par)e(a"ona ona" pore +(avno+ 6rojao6iva jo% i po6roj" a on po#inje o / pa naa(je* Prematome ako se jena par)e(a )ijepa na ? ije(ova" ona ,e ona 6iti />>?*

ZAKON O ZAKU3U 3OS%OVNIH Z&RADA I ROSTORI0A 5  pre'$et po #(an' * ta#ka?* 8stava 20i1

Ovim $akonom 're&eni s' 'vjeti po kojim se mo+' i$avati '$ak'p pos(ovne $+rae i prostorije*

Za zasnivan! zaku,a ? ,otr!2no ! sačiniti u*ovor o zaku,uu ,isano" o2#iku1 :ak'p pos(ovnih $+raa i pos(ovnih prostorija $asniva se '+ovorom i$me&'$ak'poav)a i $ak'p)a* 8+ovor o $ak'p' pos(ovnih prostorija $ak(j'#'je se pismeno*8+ovor koji nije $ak(j'#en ' pismenom o6(ik' ne proi$voi pravno ejstvo*

:ak'pa) se mo!e 'se(iti ' pos(ovne prostorije nakon $ak(j'#enja'+ovora o $ak'p'*

 Ni%tav je spora$'m/; kojim je jena strana o6e,a(a imovinsk' korist r'+oj strani ' )i(j' a ova

njoj i(i kome r'+om i$a pos(ovne prostorije ' $ak'p*4; kojim je $ak'poava) i(i tre,a (i)e o6e,a(o $ak'p)' imovinsk' korist ako

$ak'pa) ispra$ni pos(ovne prostorije ' )i(j' a se ' njih 'se(i $ak'poava)" tetre,e (i)e i(i neko r'+i*

7; kojim je jenoj strani o6e,ana imovinska korist ako o'stane o$ak(j'#enja i(i o ve, $ak(j'#eno+ '+ovora o $ak'p' pos(ovnih prostorija" ' )i(j'a takav '+ovor $ak(j'#i r'+a strana i(i neko r'+i*

Posreovanje pri $ak(j'#ivanj' '+ovora o $ak'p' pos(ovnih prostorija mo+' vr%itisamo or+ani$a)ije 'r'!eno+ raa koje se 6ave tom je(atno%,'*Spora$'mi o /* o 7* ovo+ #(ana ni%tavi s' 6e$ o6$ira ' kom s' vi' $ak(j'#eni

3RAVA I OBAV$Z$ ZAKU3ODAV>A I ZAKU3>A

5 Zaku,odava+ ! du.an  5 da ,r!da zaku,+u ,os#ovnu,rostoriu u stanu u ko"! s! ona "o.! u,otri!2iti za svr6u odr!5!nuu*ovoro" i u to" stanu ! odr.avati  5 Ako $ak'poava) ne prea $ak'p)' pos(ovn' prostorij' ' stanj' ' kome je 6io '!an preati" $ak'pa) ima pravo a

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 204: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

o'stane o '+ovora i(i a tra!i sra$mjerno smanjenje $ak'pnine" i(i a na teret$ak'poav)a ovee pos(ovn' prostonj' ' takvo stanje*

5 Zaku,a+ i"a ,ravo ,os#ovnu ,rostoriu da koristi sa"o zasvr6u odr!5!nu u*ovoro" i ,r!"a osta#i" us#ovi"a iz u*ovora* Pri kori%,enj' pos(ovne prostorije $ak'pa) je '!an a post'pa sa svom potre6nom pa!njom*

5 Zaku,a+ ! du.an./; ,#a4ati zaku,ninu  5 ' vrijeme ore&eno '+ovorom" a ako to vrijeme nije

oreeno '+ovorom $ak'pa) je '!an $ak'pnin' a p(a,a mjese#no 'naprije i tonajkasnije o peto+ ' mjese)'*

4; da o2avi!sti zaku,odav+a o ,otr!2i o,ravk!" ako nastane potre6a a se na pos(ovnoj prostoriji rai njeno+ or!avanja i$vr%i opravka* Ako $ak'poava) 'ore&enom rok' ne i$vr%i opravk'" $ak'pa) ima pravo a na teret $ak'poav)asam i$vr%i opravk' i(i a o'stane o '+ovora* :ak'pa) ima pravo a nakna'tro%kova koje je imao $a opravke koje ne paaj' na nje+ov teret*

7; svo" trošku na ,os#ovno ,rostorii izvršiti o,ravku  #ij' je potre6' sam pro'$rokovao*

5 :ak'pa) ne o+ovara $a po+or%anje stanja pos(ovne prostorije oko+a je o%(o 's(je njeno+ reovno+ kori%,enja" ' sk(a' sa ore6ama '+ovora*

5 :ak'pa) nema pravo 6e$ oo6renja $ak'poav)a a vr%i prepravke pos(ovne prostorije*

5 :ak'pa) mo!e io $ak'p(jenih prostorija ati ' pa$ak'p r'+om(i)' samo na osnov' sa+(asnosti $ak'poav)a*

5 Po prestank' $ak'pa $ak'pa) je '!an a prea $ak'poav)' pos(ovn' prostorij' ' stanj' ' kojem j' je primio" ako nije r'k#ije '+ovorom i(iovim $akonom ore&eno*

3R$STANAK U&OVORA O ZAKU3U @ U*ovor o zaku,u ,os#ovni6 ,rostoria"o.! ,r!stati7/* na osnov' otka$a3 4* istekom '+ovoreno+ vremena i 7* na osnov' o'stanka

81 3r!stanak na osnovu otkaza5 U*ovor o zaku,u ,os#ovni6 ,rostoria zak#uč!n na n!odr!5!no

vri!"! ,r!sta!a) s,orazu"o" i(ib) na osnovu otkaza 5 ne mo!e prije isteka / +oine o $ak(j'#enja '+ovora*

5 Otkaz ! ,unova.an kaa i$me&' ana ostave otka$a protivnoj strani iana kaa tre6a a prestane $ak'pni onos protekne vrijeme ore&eno '+ovorom i(iovim $akonom 9otka$ni rok;* Otka$ni rok mo!e te,i samo o prvo+ onosno petnaesto+ ' mjese)'" osim ako '+ovorom nije r'k#ije ore&eno* Ako nije oreen'+ovorom" otka$ni rok i$nosi mjese)i*

5 U*ovor o zaku,u ,os#ovni6 ,rostoria otkazu! s! ,r!ko nad#!.no*suda1

5 8 otka$' se mora na$na#iti i an o ko+a je" po $ahtjev' otka$ivao)a" protivna strana '!na ise(iti se i$ pos(ovnih prostorija i preati ih otka$ivao)'"onosno an o ko+a je protivna strana '!na pos(ovne prostorije a primi*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 205: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5  Na osnov' otka$a koji je ponio $ak'poava) s' ,e i$ati na(o+" ako i$otka$a i pri(o!eno+ '+ovora o $ak'p' proisi#e a $ak'poava) ima pravo na otka$"kao i aje or!ao otka$ni rok previ&en ovim $akonom*

5 S' ,e na(o!iti $ak'p)'.a) a o ana o$na#eno+ ' otka$' pos(ovne prostorije ispra$ni i

 prea $ak'poav)' i(ib) a se ' rok' o ana o ana ostave na(o+a ponese s''

 pri+ovor protiv na(o+a*5 Danom pono%enja pri+ovora protiv na(o+a $ak'poava) o6ija po(o!aj

t'!io)a" a $ak'pa) po(o!aj t'!enika* Sporovi na osnov' otka$a '+ovora o $ak'p' pos(ovnih prostorija smatraj' se hitnim*

5 Ako $ak'poava) otka!e '+ovor $ato %to nije $aovo(jan visinom$ak'pnine" $ak'p)' se mora o6e$6ijeiti pravo a povoom otka$a pre(o!i'tvr&ivanje $ak'pnine p'tem javno+ nametanja" kao i pravo prvenstva $ak'p)a nakori%,enje prostorija ako prihvati 'vjete koji s' na javnom nametanj' posti+n'ti*

5 Pose6nim propisom mo!e se previjeti a se ore&enim kate+orijama$ak'pa)a pos(ovnih prostorija koje vr%e $ravstven'" so)ija(n'" prosvjetn'" k'(t'rn'i(i r'+' je(atnost o pose6no+ r'%veno+ interesa" kao i r!avnim or+anima"r'%tveno5po(iti#kim or+ani$a)ijma i ore&enim r'%tvenim or+ani$a)ijama otka$'+ovora o $ak'p' mo!e ati samo '$ prethon' sa+(asnost i$vr%no+ o6orask'p%tine op%tine*

91 3r!stanak ist!ko" u*ovor!no* vr!"!naU*ovor o zaku,u ,os#ovni6 ,rostoria zak#uč!n na odr!5!no vri!"! ,r!sta!ist!ko" vr!"!na na ko! ! zak#uč!n15 Ako po istek' '+ovoreno+ vremena pos(ovne prostorije ne 6''

ispra!njene i preate" $ak'poava) mo!e t'!6om ko na(e!oo+ s'a tra!iti preaj'ispra!njenih prostorija*

5 :ak'pa) se mo!e 'sprotiviti $ahtjev' $a preaj' pos(ovnih prostorija" ako $a taj $ahtjev ne postoje ra$(o$i i$ kojih 6i $ak'poava) mo+aootka$ati '+ovor o $ak'p' pos(ovnih prostorija i(i o'stati o to+ '+ovora*

5 Sporovi po t'!6i $a preaj' pos(ovnih prostorija smatraj' sehitnim*

5 8+ovor o $ak'p' pos(ovnih prostorija $ak(j'#en na oreenovrijeme smatra se po istek' vremena na koje je $ak(j'#en" pre,'tno o6nov(jenim naneore&eno vrijeme ako $ak'pa) i pos(ije vremena na koje je '+ovor 6io $ak(j'#ennastavi a koristi pos(ovn' prostorij'" a $ak'poava) se tome ne protivi* Smatra se ase $ak'poava) ne protivi ako o isteka vremena na koje je '+ovor $ak(j'#en i(i /?ana po istek' to+a vremena" nije pismeno i(i preko s'a $ahtijevao a m' $ak'pa) prea prostorije*

:1 3r!stanak na osnovu odustanka

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 206: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Zaku,odava+ "o.! odustati od u*ovora o zaku,u  pos(ovnih prostorija ' svakovrijeme" 6e$ o6$ira na '+ovorene i(i $akonske ore6e o trajanj' $ak'pa @ ako zaku,a+7

a; i pos(ije opomene o strane $ak'poav)a" koristi pos(ovne prostorije protivno'+ovor'" i(i im nanosi $natnij' %tet' koriste,i ih 6e$ potre6ne pa!nje3

b) ne p(ati ospje(' $ak'pnin' ni ' rok' o va mjese)a o ana saop%tenjaopomene $ak'poav)a*

Zaku,a+ "o.! odustati od u*ovora o zaku,u pos(ovnih prostorija ' svako vrijeme 6e$o6$ira na '+ovorene i(i $akonske ore6e o trajanj' $ak'pa" ako zaku,odava+  ' primjerenom rok' koji m' je $ak'pa) $a to ostavio" ne ovee pos(ovne prostorije 'stanje" ' kome ih je '!an preati onosno or!avati *

Strana koa odusta! od u*ovora du.na !7 1) r'+oj strani pismenim p'tem ati i$jav' o o'stank'" kao i2) oreiti joj rok o ko+a se ima preati onosno primiti ispra!njena prostorija 9rok 

ne mo!e 6iti kra,i o 7> ana" ra#'naj',i o ana kaa je r'+a strana primi(a i$jav'o o'stank' o '+ovora;*

Ako $ak'pa) kome je '#injena i$java o o'stank' o '+ovora ' rok' oreenom ne prea ispra!enjene prostorije" $ak'poava) mo!e t'!6om ko na(e!no+ s'a tra!iti preaj' ispra!njenih pos(ovnih prostorija*

;1 Osta#! odr!d2! o ,r!stanku u*ovora o zaku,u8+ovor o $ak'p' pos(ovnih prostorija prestaje i kaa se na osnov' pravosna!no+ rje%enjana(e!no+ op%tinsko+ or+ana 'prave 'tvri./* aje pos(ovna prostorija eksproprisana34* a pos(ovna prostorija prestav(ja opasnost po !ivot i $rav(je (j'i" sao6ra,aj i(ioko(ne o6jekte*

:ak'p ne prestaje kaa tre,e (i)e k'povinom i(i po r'+om osnov'" osim i$ s('#ajeva i$ prethooo+ stava" stekne o $ak'poav)a $+ra' i(i pose6ni io $+rae ' kojoj se na(a$e$ak'p(jene prostorije* 8 tom s('#aj' tre,e (i)e st'pa ' prava i o6ave$e $ak'poav)a*

Ako $ak'poava) ne $ahtijeva prin'no i$vr%enje na(o+a i(i pres'e ' rok' o > anakaa je na to stekao pravo" '+ovor o $ak'p' pos(ovnih prostorija smatra se pre,'tnoo6nov(jenim na neore&eno vrijeme" po istim 's(ovima po kojima je 6io $ak(j'#en*

Zakono" o ,rodai stanova na koi"a ,ostoi stanarsko ,ravo @   (9LL)

 propisano je a se pravo v(asni%tva na stan' sti#e nakon $ak(j'#eno+ p'nova!o+ '+ovorao proaji stana 'pisom ' :K* 8ko(iko je k'pa) stana '+ovorio o6ra#'nsk' otp(at' )ijenestana" pravo 'pisa ' :K sti#e se anom otp(ate prvo+ o6roka 9ovo je i$'$etak;* 8ko(ikostan nije 'pisan ' :K" pravo v(asni%tva na stan' se sti#e po(a+anjem '+ovora ok'poproaji :K 're' na #ijem por'#j' se na(a$i stan i 'pisom ' knji+' po(o!enih'+ovora 9KP8; koj' osniva s'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 207: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ZAKON O AUTORSKI' I SRODNI' 3RAVI'A

Autorsko d!#o   !  inivi'a(na" 'hovna tvorevina i$ o6(asti knji!evnosti" na'ke"'mjetnosti i r'+ih o6(asti stvara(a%tva 6e$ o6$ira na vrst'" na#in i o6(ik i$ra!avanja" akoovim $akonom nije ne%to r'+o propisano* 9pisana je(a" knji+e" 6ro%'re" knji!evnitekstovi" #(an)i" ramska" 'mjetni#ka je(a;*

Autorska ,rava sadr.! i"ovinsko ,ravo- ,ravna ov#aš!na i autorska "ora#na,rava 9to s' (i#na prava" (i#no5pravna ov(a%tenja;Autorsko i"ovinsko ,ravo  sar!i ov(a%tenje a'tora na iskori%tavanjeje(a"repro'kovanje" 'mno!avanje" prika$ivanje" preno%enje i prevo&enje ra$nih je(a*A'torska imovinska prava s' prenosiva*A'torsko je(o mo!e a iskori%tava i r'+o (i)e a(i samo po oo6renj' a'tora* :a svakoiskori%tavanje a'torsko+ je(a o strane r'+o+ (i)a a'tor' pripaa pravo na nakna'*A'torska imovinska prava sar!e ov(a%tenje na iskori%tavanjeAutorska "ora#na ,rava sar!e neot'&iva i neprenosiva ov(a%tenja a'tora i to a a'tor mora 6iti pri$nat i o$na#en kao stvara(a) je(a po svojim imenom i(i po pse'onimomkoji mora ini)irati* On se mo!e s'prostaviti svakom e-ormisanj'" saka,enj' i(i r'+ommijenjanj' nje+ovo+ je(a i svakoj 'potre6i je(a koja 6i vrije&a(a nje+ov' #ast i '+(e*

%i+! ko! ! na,ravi#o tu int!#!ktua#nu tvor!vinu s"atra s! autoro"* A'tor mo!e 6itisamo -i$i#ko (i)e a nosio)i a'torsko+ prava mo+' 6iti i pravna (i)a* Autoro" s! s"atra(i)e #ije je ime i pre$ime i(i pse'onim o$na#en ok se s'protno ne oka!e*Ra$(o$i $6o+ kojih se neko je(o o6jav(j'je po pse'onimom mo+' 6iti (i#ne i po(iti#ke priroe*8ko(iko se rai o je(' ' kojem a'tor nije po$nat 9o$na#en pse'onimom;" a'torsko pravo pripaa i$ava#' je(a*

Autor d!#a "o.! u*ovoro" i#i t!sta"!nto" ,r!ni!ti svoa autorska ,rava naCizička i#i ,ravna #i+a- a ta #i+a stiču status nosio+a autorsko* ,rava1Preno%enje a'torsko+ prava mo+',e je nas(je&ivanjem na ore&eni kr'+ (i)a propisan$akonom*3ravo autora na iskorištavan! d!#a "o.! s! u ,ot,unosti i#i d!#i"ično uz naknadui#i 2!z naknad! ,r!ni!ti na ,o!din+! i#i na ,ravna #i+a za vri!"! traanaautorsko* ,rava i#i za odr!5!no vri!"!1  Li)e na koje je preneseno a'torsko pravo" onosno iskori%tavanje

a'torsko+ je(aa) ne mo!e to pravo prenositi na tre,a (i)a 6e$ sa+(asnoti a'tora" ako '+ovorom nije

r'+a#ije ore&eno*b) nije ov(a%teno a pri(ikom kori%tenja 'nosi ' a'torsko je(o 6i(o kakve i$mjene*

  Svoja prava iskori%tavanja je(a a'tor prenosi a'torskim '+ovorom 9npr*i$ava#ki '+ovor" '+ovor o prika$ivanj'" o i$vo&enj' it;* A'torski '+ovori moraj' 6iti $ak(j'#eni ' pisanoj -ormi* A'torski '+ovor koji nije $ak(j'#en ' pisanom o6(ik'ne proi$voi pravno ejstvo*

  Premet a'torsko+ '+ovora mo!e 6iti i je(o koje jo% nije stvoreno"ovr%eno* Ni%tav je a'torski '+ovor kojim a'tor prenosi prava iskori%tavanja svihsvojih 6'',ih je(a*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 208: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  D'!nost a'tora je a se $a vrijeme trajanja a'torsko+ '+ovora '$r!ava o post'paka koji 6i korisnika ometa(i ' vr%enj' preneseno+ a'torsko+ prava*

  8 s('#aj' $akonsko+ nas(je&ivanja" a'troska imovinska prava nas(je&'j'samo nje+ova je)a" 6ra#ni r'+ i roite(ji* 8ko(iko nema nas(jenika" a'torskaimovinska prava postaj' r!avno v(asni%tvo* Prije smrti a'tora" a'torska mora(na prava mo+' vr%iti i or+ani$a)ije a'tora npr* Save$i knji!evnika" -i(mskih ranika it*

Takv' $a%tit' mo+' pre'$eti i akaemije na'ka" onosno 'mjetnosti o prestank' a'torskih prava a'tora oni s' +aranti a %tite,i a'torska mora(na pravaa'tora 'jeno %tite i javni interes*

ZAŠTITA AUTORSKIH 3RAVA  Li)e #ije je a'torsko pravo i(i srono pravo povrije&eno mo!e

$ahtijevati $a%tit' to+ prava kao i nakna' %tete previ&ene $akonom po pravi(imao6(i+a)iono+ prava*

A'tor' pripaa pravo na nakna' nematareija(ne i materija(ne%tete $avisno o vrste povree i postav(jeno+ $ahtjeva* Jenako s' $a%ti,enaimovinska i mora(na prava*

Do povree mo!e o,i ako se a'torsko je(o iskori%tava 6e$o$vo(e a'tora i(i s'protno ore6ama a'torsko+ '+ovora 5 ako se vrije&aj' mora(na prava a'tora time %to se ne o$na#i nje+ovo ime i pre$ime i(i %to se je(o iskori%tava nana#in kojim se vrije&a #ast i '+(e a'tora i(i se je(o e-ormi%e" mijenja*

  :a%tit' svojih prava a'tor mo!e tra!iti ko s'a*Pravo na $a%tit'imaj' pore a'tora" koa'tori" njihovi nas(jeni)i" nosio)i a'torsko+ prava ior+ani$a)ija kojima je a'tor pripaao* Sva ova (i)a s' aktivno (e+itimirana $a pono%enje t'!6e ko s'a $a $a%tit' a'torskih prava*

Pore $a%tite a'torskih imovinskih i mora(nih prava ov(a%teneoso6e mo+' tra!iti i nakna' %tete koja ima je pro'$rokovana povreom a'torskih prava*

Post'pak se pokre,e pono%enjem t'!6e ko s'a*S' $avisno o postav(jeno+ t'!6eno+ $ahtjeva nakon

 proveeno+ post'pka i 'tvr&enja pravno re(evantnih #injeni)a mo!e onijeti pres''"onosno oreiti nakna' %tete t'!ite(j' koja prestav(ja satis-ak)ij' $a '#injen' povre' a'torsko+ prava* Mo!e na(o!iti t'!enom $a6ran' nano%enja a(jih povreaa'torskih prava i(i a se pres'a o6javi o tro%k' t'!eno+" a se 'ni%te premetikojima je nanesena povrea a'torsko+ prava* Na $ahtjev a'tora" s' mo!e tokom post'pka oreiti privremene mjere kojim ,e se nareiti a se privremeno o'$m' i(iisk(j'#e i$ prometa premeti" onosno a se $a6rani nastav(janje $apo#etih ranjikojima 6i se mo+(a nanijeti povrea a'torsko+ prava* Premeti koji se o'$imaj' i(iisk(j'#'j' i$ prometa mo+' 6iti knji+e" je(a (ikovne 'mjetnosti" kopije" -oto+ra-ije"trake" a ranje koje se $a6ranj'j' mo+' se onositi na $a6ran' prika$ivanja*

  Pose6no je re+'(isano pitanje prava na nakna' (i)a $6o+iskori%tavanja je(a $6o+ imena i pre$imena 9i$ava# ne o6javi ime a'tora;* Mo!etra!iti nakna' %tete koj' je pretrpio i $ahtijevati naknano o6jav(jivanje a'torovo+imena i pre$imena '$ $a6ran' ponav(janja takve povree* 8 ovakvoj pravnoj sit'a)ijit'!eni je (i)e koje je javno iskori%tava(o a'torovo je(o 6e$ o$na#avanja nje+ovo+imena i pre$imena*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 209: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Li)e #ije je a'torsko pravo povrije&eno mo!e $ahtijevati isp(at'naknae kako po pravi(ima o pro'$rokovanj' %tete" tako i po pravi(ima o sti)anj' 6e$osnova*

  A'torsko pravo se %titi $a !ivota i > +oina nakon smrti a'tora*8 tom perio' mo!e se tra!iti s'ska $a%tita prava* S' 'vijek o('#'je ' +rani)ama postav(jeno+ $ahtjeva" %to $na#i a nikaa e o--i)io ne,e pre,i +rani)e $ahtjeva*

ZAKON O OB%I&A>IONI' ODNOSI'A (ZOO) @ ,r!uz!t

3O0A' ($%$'$NTI) OB%I&A>IONO@3RAVNO& ODNOSA

O2#i*a+iono@,ravni odnosi su @ +ra&ansko5pravni onosi na osnov' kojih jeno (i)e9povjeri(a)" vjerovnik; ima ov(a%tenje a o r'+o+ (i)a 9'!nika; $ahtjeva ore&en'#ini6' po$itivno+ i(i ne+ativno+ karaktera" koj' je '!nik o6ave$an i$v%iti*

Su2!kti o2#i*a+iono@,ravno* odnosa su7/; 3ov!ri#a+ (v!rovnik) @ (i)e ov(a%teno a $ahtjeva #ini6' @ potra!ivanje4; Du.nik  @ (i)e koje je o6ave$ano na #ini6' @ o6(i+a)ija i(i o6ave$a

3r!d"!t (o2!kt) o2#i*a+iono@,ravno* odnosa ! činid2a" on* ore&eno po$itivno i(ine+ativno pona%anje '!nika*

3ozitivn! činid2! se mo+' sastojati ' nekom.a; davanu 9ko '+ovora o proaji @ o6ave$a proav)a a k'p)'

 prea stvar;" 6; čin!nu  9ko '+ovora o je(' @ '!nost jene o '+ovornih

strana a i$vr%i neki posao;*N!*ativn! činid2! se mo+' sastojati ' nekom.

a; n!čin!nu 9npr* a ne '#estv'je ' javnoj (i)ita)iji;" 6; tr,#!nu i#i uzdr.avanu  9kaa neko trpi a

kom%ija )rpi vo' i$ nje+ovo+ 6'nara;8 pravi('" premet '!nikove o6ave$e

mo!e 6iti svaka činid2a" a(i ona "ora 2iti7/; mo+',a"4; 'p'%tena"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 210: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7; ore&ena i(i oreiva*

Raz#ika o2#i*a+iono@,ravno* od stvarno@,ravno* odnosa !71) ok stvarno5pravni onos je('je prema svima 9er+a omnes;" o6(i+a)iono5pravno+

onos je('je samo i$me&' ore&enih (i)a 9inter5partes;3 8#inak o6(i+a)ionopravno+'+ovora mo!e se pro%iriti i na tre,a (i)a 'ko(iko se '+ovorne strane o+ovore" on*'ko(iko s' '+ovorne strane takvo pravo '+ovori(e ' korist tre,e+ (i)a* 8 takvoj pravnoj sit'a)iji jena '+ovorna strana ' svoje ime '+ovori potra!ivanje ' korist tre,e @ taa tre,e (i)e sti#e sopstveno i neposreno pravo prema '!nik'" ako nije ne%tor'+o '+ovoreno* 8+ovora# koji je prenio pravo na tre,e (i)e ima pravo $ahtijevati o'!nika a i$vr%i o6ave$'* D'!nik mo!e ista,i sve pri+ovore prema '+ovrara#' poosnov' '+ovora*

2) $asnivanjem stvarno5pravno+ onosa nastaje pravo na nekoj stvari" ok $asnivanjem o6(i+a)iono5pravno+ onosa samo $ahtjev $a pri6av(janje stvari" on* $asti)anje stvarno+ prava Na osnov' '+ovora se ak(e tra!i rea(i$a)ija stvarno+ prava*8+ovor je pravni osnov $a sti)anje stvarno+ prava3

3) ok je ko stvarno+ prava po$nata samo jena strana to+ onosa 9tit'(ar stvarno+ prava;" a r'+a strana ' tom onos' se jav(ja tek kaa povrijei to pravo" ko+o6(i+a)iono5pravno+ onosa s' s'6jekti 'naprije ore&eni i po$nati*

NAČ$%A (3RIN>I3I) OB%I&A>IONO@3RAVNIH ODNOSA

81 Nač!#o ravno,ravnosti 5 stranke imaj' potp'no jenaka prava ' svakom po+(e'* Gto $na#i a jena '+ovorna strana ne mo!eiskori%tavati svoj ja#i ekonomski po(o!aj i r'+e prenosti i nametati r'+oj stranio6ave$' koj' ona po reovnom tok' stvari ne 6i prihvati(a (npr. prihvatanje obavezeda se prodaja uslovljava protivno dobrim poslovnim obi#ajima!"

91 Nač!#o sav!snosti i ,ošt!na 5 $na#i a s' '#esni)i '$asnivanj' ovih onosa i ostavrivanj' prava i$ njih '!ni a se prir!avaj' ovo+na#e(a* Otvorenost i iskrenost 5 rai se naime o po'$anosti strana ' #as' $ak(j'#enjao6(i+a)iono+ onosa %to je prenost $a va(jano isp'njenje ak(e jena strana jeiskreno spremna na isp'njenje o6ave$e '$ istovremeno o#ekivanje isp'njenjao6ave$e i r'+e strane* Dak(e" mora postojati povjerenje a ,e se na savjestan io+ovoran na#in isp'niti me&'so6na prava i o6ave$e*

:1 Za2rana z#ou,otr!2! ,rava 5 $a6ranjeno je vr%enje prava i o6ave$a i$ o6(i+a)ionih onosa s'protno )i(j' $6o+ ko+a je ono 'stanov(jenoi(i pri$nato* Rea(i$a)ijom prava ne smije se r'+i ometati ' nje+ovom prav'" niti m'se vr%enjem svo+ prava smije nanositi %teta*

;1 Za2rana stvarana i iskorištavana "ono,o#sko*,o#o.aa 5 $a6ranjeno je stvaranje neko+ onosa iskori%tavanjem ovo+ po(o!aja kojimse sti#' materija(ne koristi a koje nis' 'teme(jene na ra' 9npr* :e(ena%ki '+ovor; istvaranj' ravnopravno+ onosa '+ovornih strana*

<1 Nač!#o !kviva#!ntnosti   ? !dnak! vri!dnostiuzaa"ni6 davana 5 %to $na#i a $a ono %to jean '+ovara# tre6a a o6ije jenak' prot'vrijenost* Ovo na#e(o se vr(o #esto $(o'potre6(java ' praksi*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 211: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Primjena ovo+ na#e(a ve$ana je $a vostrane teretne '+ovore" ak(e '+ovore i$ kojihnastaj' '$ajamne o6ve$e kao i$vor sa+(asnosti vo(ja stranaka*Ovo na#e(o ne o(a$i ' o6$ir ko.a; 6esp(atnih '+ovora" 6; '+ovora na sre,' i(i); ko k'povine stvari na javnoj ra!6i*Povrea ovo+ na#e(a mo!e se mani-estirati kao.a; prekomjerno o%te,enje" 6; $ak(j'#ivanje $e(ena%ko+ '+ovora"); mo+',nost raskia '+ovora $6o+ promjenjenih

oko(nosti*Me&'tim" svaka povrea ovo+ na#e(a ne proi$voi iste pos(jei)e 9nekaa ,e 6itini%tavost" nekaa r'%(jivost;*

1 Nač!#o za2ran! ,rourokovana št!t! 5 '#esni)i 'o6ve$nopravnim onosima '!ni s' post'pati na na#in kojim se r'+om '#esnik' nenanosi %teta" onosno" ne pro'$rok'je %teta* Prema tome" '!ni s' se s'$r!ati o svih post'paka kojim 6i se r'+om '#esnik' nanijeti %teta*

L1 Du.nost is,un!na o2av!z!  5 '#esni)i s' '!niisp'niti o6ave$' ' )ije(osti na '+ovoreni na#in i '+ovoreno vrijeme* 8+ovor se mora po%tovati ' )ije(osti jer je on $akon $a '+ovorne strane* Ako jena strana ne isp'ni pre'$et' o6ve$' ' )ije(osti i na '+ovoreni na#in" pa time r'+oj strani nanese %tet'"'!na je t' %tet' naknaiti* Ovo prop'%tanje mo!e imati $a pos(jei)' raski '+ovora$6o+ isp'njenja pre'$ete o6ve$e*Pri isp'njenj' o6ve$a '#esni)i o6(i+a)ionopravnih onosa '!ni s' se pona%ati sa pa!njom o6ro+ oma,ina" o6ro+ privrenika i(i sa pove,anom pa!njom" pa!njomo6ro+ str'#njaka*Pa!nja o6ro+ privrenika je pravni stanar koji se onosi na pravna (i)a i vr%io)esamosta(nih je(atnosti kao '#esnika ' pravnom promet'*Pa!nja o6ro+ str'#njaka" pro-esiona()a" jeste poja#ana pa!nja koja se $ahtijeva ostr'#nih (i)a koja se pro-esiona(no 6ave ore&enom je(atno%,'*Pa!nja o6ro+ oma,ina se onosi na pravni stanar +ra&ana*

NASTANAK (IZVORI) OB%I&A>IONO@3RAVNIH ODNOSA

81 U*ovori @ To s' vostrani pravni pos(ovi kojima se$asnivaj' o6(i+a)ioni onosi" na osnov' kojih se '+ovorne strane spora$'mjevaj' a jena '+ovrna strana 9'!nik; r'+oj strani 9povjerio)'; i$vr%i ore&en' #ini6'" i(ise o6je strane me&'so6no o6ave$'j' a i$vr%e ore&ene #ini6e*

91 3rouzrokovan! št!t! @  To je prot'pravna ranjakojom se #injenjem i(i prop'%tanjem r'+ome pro'$rok'je %teta" pri #em' je %tetnik '!an naoknaiti %tet' o%te,enom po $akonom propisanim 's(ovima * 9na ispit' semoraj' $nati 's(ovi;

:1 Sti+an! 2!z osnova @ To je pre(a$ak imovine sa jeno+ na r'+o (i)e 6e$ pravno+ osnova" '$ o6ave$' sti)ao)a a je vrati*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 212: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

;1 3os#ovodstvo 2!z na#o*a @ To je mje%anje ' t'&e pos(ove " vr%enjem neko+ -akti#ko+ i(i pravno+ pos(a o strane jeno+ (i)a ' koristr'+o+ 5 6e$ ov(a%tenja oso6e ' #iji korist se vr%i taj posao* Mo!e 6iti n'!no i korisno*

<1 0!dnostrana izava vo#! @ To s' i$jave na osnov'kojih nastaje o6a$e prema s'6jekt' koji isp'ni 's(ov" ako to o6e,anje nije prethonoopo$vano na $akonom propisani na#in* T' spaaj'.a) Javno o6e,anje na+rae @ kojim se neore&eni kr'+' (i)a po$iva a $a

na+ra' po'$me nek' ranj'" i(i a posti+ne neki 'spjeh" i(i a se na&e 'ore&enoj si$'a)iji 9npr* o+(as a se prona&e i$+'6(jena stvar" konk'rs $a i$ra' projekta" na+raa $a naj6o(ji roman;*

2) Vrijenosni papiri @ s' pismene i$jave kojim se njen i$ava(a) o6ave$'jeisp'niti o6ave$' 'pisan' ' toj i$javi njenom $akonitom imao)' 9mjeni)a" #ek"konsoman;

+) Le+itima)ioni papiri @ s' !e(je$ni#ke" po$ori%ne i r* karte 9'(a$ni)e;" 6onovi i s(* Isprave koje sar!e o6ave$' $a i$avao)a" '$ napomen' a ' njimanije na$na#en povjeri(a)* O (e+itima)ionih papira tre6a ra$(ikovati (e+itima)ione$nake" koji prestav(jaj' samo oka$ $a ore&eno+ povjerio)a a je s njim$ak(j'#en vostrani '+ovor 9npr* 6roj na $nak' koji se i$aje ' +arero6i;*

81 U&OVOR KAO IZVOR NASTANKA OB%I&A>IONO@3RAVNO& ODNOSA

U*ovor ! vostrani pravni posao koji se $ak(j'#'je sa+(asno%,' vo(ja '+ovornih strana ')i(j' posti$anja ore&* pravnih '#inaka* To je vostrano5pravni posao kojim se $asnivaj'o6(i+a)iono5pravni onosi kojim se jena strana" ' pravi(' 9'!nik;" o6ve$'je r* strani9povjerio)'; i$vr%iti ore&* #ini6' i(i se o6je strane o6ve$'j' na vr%enje #ini6e*U*ovori "o*u 2iti75 Jenostranoo6ve$'j',i 5 kaa o6ave$a na i$vr%enje #ini6e

nastaje samo $a jen' '+ovorn' stran' 9'+ovor o pok(on'" epo$it';*5 Dvostranoo6ve$'j',i 5 kaa o6ave$a nastaje $a o6a '+ovrara#a*

To je naj#e%,e '+ovor o je('" '+ovor o $ak'p' it*5 Teretni i(i nap(atni 5 kaa se $a #ini6' jene strane aje

 prot'#ini6a r'+e strane 9'+ovor o proaji i(i '+ovor o $ak'p';*5 0esp(atni i(i o6ro#ini 5 kaa se $a prim(jen' #ini6' ne aje

 prot'#ini6a 9'+ovor o pok(on'" pos('$i;*5 Ekviva(entni '+ovori 5 kaa se '+ovara jenaka vrijenost

#ini6i 9)ijena i$ '+ovora o proaji o+ovara vrijenosti proane stvari;*5 A(eatorni i(i '+ovori na sre,' 5 $a koje je karakteristi#no a '

moment' $ak(j'#enja '+ovora vrijenost me&'so6ni avanja nije po$nata" anei$vjesno je ko ,e o vije '+ovorne strane 6iti povjeri(a) a ko '!nik 9'+ovor oopk(ai;*

5 Konsen$'a(ni '+ovori 5 s' oni koji postaj' pre-ektni kaa se'+ovara#i spra$'me o 6itnim sastoj)ima '+ovora 6e$ pose6ne -orme propisane$akonom i 6e$ preaje stvari* :OO je prihvatio konsen$'a(nost '+ovora kao pravi(o*Dak(e '+ovori s' ' pravi(' ne-orma(ni tj* Konsen$'a(ni" osim 'ko(iko pose6nim$akonom nije propisana -orma* Pore $akonske mo!e 6iti i -orma mo!e 6iti i'+ovorena*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 213: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Rea(ni '+ovori 5 s' oni ko kojih se pore sa+(asnosti $ahtjeva i preaja stvari*

O3ŠT$ 3R$D3OSTAVK$ ZA ZAK%0UČIVAN0$ 3UNOVA/NO& U&OVORA7

/* sa+(asnost vo(ja '+ovornih strana o 6itnim e(ementima '+ovora"4* a je premet o6ave$e mo+'," op'%ten" ore&en i(i 6arem oreiv"7* a postoji osnova 9)i(j" svrha" ra$(o+; '+ovorne o6ave$e i a je ta osnova

op'%tena"<* a s' '+ovorne strane sposo6ne $a $ak(j'#enje '+ovora" 9Pos(ovn' sposo6nost

-i$i#ka (i)a sti#' sa navr%enih / +oina !ivota po pretpostavkom a je takvo (i)e'%evno $ravo* Li)e starije o /? +oina je(omi#no je pos(ovno sposo6no i mo!e$ak(j'#iti p'nova!an '+ovor o ra' i s(o6ono raspo(a+ati svojom $araom* Li)estarije o / +oina koje je $ak(j'#i(o 6rak sa oo6renjem s'a" tako&er mo!e$ak(j'#iti p'nova!an '+ovor jer je time stekao pos(ovn' sposo6nost* Pravna (i)a t'sposo6nost sti#' 'pisom ' javni re+istar*;

?* ko nekih '+ovora $akonom je propisana pose6na -orma 9npr* pismena;*

IZ0AVA VO%0$

5 Kod iz!v! vo#! za6ti!va s! da u*ovorn! stran! izraz!sa*#asnost o 2itni" sasto+i"a u*ovora1 Svaki '+ovor ima pose6ne 6itne sastojke9npr* ko proaje s' to premet i )ijena;*

5 Izava vo#! za zak#uč!n! u*ovora "o.! s! dati7 a) rije#ima"b) 'o6i#ajenim $na)ima 9r'kovanjem" kimanjem +(ave" neka i %'tnjom;" i(ic) konk('entnim ranjama 9npr* kaa k'pa) na osnov' pon'e po%a(je proav)' )ijen'; *

5 8 nekim s('#ajevima" $a p'nova!nost '+ovora je osim i$jave vo(je potre6na i sa+(asnost tre,e+ (i)a* Sa+(asnost se aje 'naprije 9kao o$vo(a; i(inaknano 9kao oo6renje;* %pr. kada je po odredbama 'orodi#nog zakona potrebo da organ starateljstva odobri otuđenje imovine lica koje je pod starateljstvom.

5 Pre+ovori koji prehoe $ak(j'#ivanj' '+ovora ne o6ave$'j'" tj* mo+' a(ii ne moraj' ovesti o $ak(j'#ivanja '+ovora* Pre+ovara#i s' pre+ovore '!ni voitio$6i(jno" sa namjerom a se $ak(j'#i '+ovor" te ' sk(a' sa na#e(ima savjesnosti i po%tenja* Li)e koje nema namjer' a $ak(j'#i '+ovor" ne smije pre+ovara#ima stvarati privi a takav '+ovor !e(i $ak(j'#iti" jer 'ko(iko tako post'pi o+ovara,e $a %tet' pro'$rokovan' pre+ovorima*  To isto se onosi i na (i)e koje je ima(o namjer'$ak(j'#iti '+ovor" a(i o to+a o'stane 6e$ osnovano+ ra$(o+a*

5 Izava vo#! sadr.i ,onudu i ,ri6vatan!15 3onuda ! prije(o+ $a $ak(j'#enje '+ovora '#injen ore&enom (i)' koja

sar!i sve 6itne e(emente '+ovora" tako a 6i se njenim prihvatanjem mo+ao$ak(j'#iti* 0itni e(ementi se onose na va!nost '+ovora" a sporeni ne* Ako s''+ovara#i i$ostavi(i neke sporene e(emente a ih kasnije re+'(i%'" '+ovor nastaje*I$(a+anje vo(je $a o$na#enje )ijene smatra se kao pon'a*S(anje kata(o+a" )jenovnika" tari-a i r* o6avje%tenja" o+(asa p'tem %tampe" raija" TVne smatraj' se pon'om ve, samo po$ivom a se '#ini pon'a po o6jav(jenim's(ovim*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 214: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 3onuda ! ,ri6va4!na kaa pon'i(a) primi i$jav' pon'&eno+a prihvata pon''*Da 6i prihvat pon'e proi$veo pravno ejstvo @ mora isp'njavati ore&ene 's(ove./; sar!ina prihvata mora ' )ije(osti a o+ovara sar!ini pon'e" jer ako

 pon'&eni prihvata pon'' koj' ' ne#em' mijenja i(i op'nj'je" smatra se a je pon'' o6io i a je '#inio r'+' pon'' s'protnoj strani 9ona se on jav(ja ''(o$i pon'&a#a;*

4; a je prihvat sti+ao pon'io)' 6(a+ovremeno i7; a je '#injen ' -ormi koj' $akon propis'je $a ore&eni '+ovor*

5 Po prihvatom se smatra i kaa pon'&eni po%a(je stvar i(i p(ati)ijen' i(i '#ini nek' r'+' ranj' koja se mo!e smatrati i$javom o prihvatanj'*

5 Kaa s' ' neposrenoj 6(i$ini pon'&a# i(i pon'i(a)" i(i se %a(je pon'a te(e-onom i(i p'tem -aa" smatra se a je pon'a o6ijena 'ko(iko nije prihva,ena 6e$ o(a+anja" a to $na#i omah*

5 G'tnja ne $na#i prihva,anje* Me&'tim" %'tnja pon'&eno+ smatra,ese prihvatom 'ko(iko ako s' pon'i(a) i pon'&eni ' sta(noj pos(ovnoj ve$i ' po+(e'ore&ene ro6e" a pon'a nije omah i(i ' ostav(jenom rok' o6ijena*

'AN$ VO%0$

8) ,ri!tna-9) 2itna za2#uda-:) ,r!vara-;) n!s,orazu"-<) ,rividan (Ciktivan) u*ovor13ri!tna- 2itna za2#uda i ,r!vara čin! u*ovor ruš#ivi" (,o2oni")-  pa$ainteresovana strana mo!e tra!iti poni%tenje '+ovora  9ponosi se t'!6a $a poni%tenje'+ovora ' s'6jektivnom rok' o / +o* o sa$nanja $a ra$(o+e r'%(jivosti" a o6jektivnirok je 7 +o* o $ak(j'#enja '+ovora* 8ko(iko niko ne po6ija ovaj '+ovor ' $akonom previ&enim rokovima" '+ovor ostaje na sna$i;3 a u s#učau n!s,orazu"a i Ciktivno*u*ovora s"atra s! da u*ovor n! nasta!- t1 ništav ! 9Ono %to je ni%tavo" ne mo!ekonva(iirati3 Ponosi se t'!6a $a 'tvr&ivanje ni%tavosti* S' tokom )ije(o+ post'pka pos('!6enoj '!nosti pa$i na ni%tavost*;*

3ri!tna 5 Prijetnja je i$a$ivanje straha ko jene o '+ovornih strana o

mjere a ta strana $6o+ te prijetnje nije $ak(j'#i(a '+ovor*5 Strah se smatra opravanim ako se i$ oko(nosti vii a je

o$6i(jnom opasno%,' '+ro!en !ivot" i(i r'+o o6ro '+ovorne strane i ' tom s('#aj'"r'+a strana mo!e tra!iti a se '+ovor poni%ti*

5 Prijetnja se mo!e i$javiti irektno" te(e-onom i(i pismom o'+ovorne strane i(i tre,e+ (i)a*

Bitna za2#uda

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 215: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 :a6('a je nesa+(asnost i$me&' -akti#ko+ stanja i preo!6eneko+ (i)a o tome* Strana koja je ' $a6('i" nesvjesno ne%to i$jav(j'je i(i #ini 'onos' na ono %to je namjerava(a i$javiti on* '#initi*

5 Ona je 6itna 'ko(iko se onosi na 6itne e(emente '+ovora" pa 've$i s tim ra$(ik'jemo s(jee,e vrste 6itne $a6('e./; $a6('a o premet' '+ovora" koja se onosi

a; na ientitet premeta (npr. zaklju#uje se ugovor o prodaji jedne parcele, au ugovor se unosi druga parcela! i(i

 6; na 6itna svojstva premeta (npr. kupuje se zlatna narukvica, a ona jeustvari samo pozlaćena!3

4; $a6('a o (i)'" postoji kaa se po+re%na prestava onosi na (i)e sa kojim sesk(apa '+ovor (npr. 0 sklapa ugovor sa *, a uvjeren je da zaklju#uje ugovor sa1!3

7; $a6('a o priroi '+ovora (npr. sklapa se ugovor o ostavi, a ugovara#i želeugovor o zajmu!*

5 Strana koja je ' $a6('i mo!e tra!iti poni%tenje '+ovora $6o+ 6itne$a6('e" osim ako pri sk(apanj' '+ovora nije post'pa(a s pa!njom koja se ' promet'$ahtijeva*

5 8 s('#aj' poni%taja '+ovora $6o+ $a6('e" r'+a savjesna strana ima pravo tra!iti nakna' pretrp(jene %tete 6e$ o6$ira na to %to strana koja je ' $a6('i nijekriva $a svoj' $a6(''*

5 Strana koja je ' $a6('i ne mo!e se na nj' po$ivati ako je r'+a stranaspremna i$vr%iti '+ovor kao a $a6('e nije 6i(o*

5 Ko '+ovora 6e$ naknae 9npr* '+ovor o pok(on'; 6itnom $a6('om sesmatra i $a6('a o po6'i koja je 6i(a o('#na $a pre'$imanje o6ve$e*

N!s,orazu" Nespora$'m postoji kaa strane vjer'j' a s' sa+(asne o svim e(ementima '+ovora a(i postoji o6ostrana nesa+(asnost o priroi '+ovora i(i premet' o6ave$e* %pr. jedno lice želi prodati automobil za 4:.::: KM, na što druga strana pristane vjerujući da kupujedrugi automobil za H.::: KM.

3r!vara 5 Prevara je namjerno ovo&enje i(i or!avanje jene strane '

$a6('i" o r'+e strane i(i tre,e+ (i)a" kako 6i se prevarena strana nave(a na$ak(j'#enje '+ovora*

5 Strana koja je oveena ' $a6('' mo!e tra!iti poni%tenje'+ovora i kaa $a6('a nije 6itna*

5 8+ovorna strana koja je po prevarom $ak(j'#i(a '+ovor i time pretrpi(a %tet' 5 ima pravo na nakna' %tete*

5 Ako je prevar' '#ini(o tre,e (i)e" ona ,e 'ti)ati na p'nova!nost'+ovora samo ako je r'+a '+ovorna strana $na(a i(i mora(a $nati $a prevar'* Oovo+a s' i$'$etak '+ovori 6e$ naknae" koji se mo!e poni%titi kaa je prevar' '#ini(otre,e (i)e 6e$ o6$ira a (i je r'+a '+ovorna strana $na(a i(i mora(a $nati $a prevar'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 216: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3rividan (Ciktivan) u*ovor5 Ra$(ik'jemo 4 vrste privino+ '+ovora.

/; kaa se $ak(j'#i '+ovor 6e$ namjere a se time ostvari neki )i(j" ve, samoa i$+(ea a je sk(op(jen ore&eni '+ovor iako '+ovra#i $aista ne !e(e $ak(j'#ititakav '+ovor 

4; kaa '+ovorne strane $ak(j'#'j' '+ovor koji ne !e(e 9sim'(irani;" a 'stvari!e(e r'+i '+ovor 9isim'(irani; npr. zaklju#uju ugovor o prodaji, a ustvari želeugovor o poklonu.

5 Privian '+ovor nema '#inka me' '+ovornim stranama @ on jenepostoje,i '+ovor*

5 A(i" ako privian '+ovor prikriva neki r'+i '+ovor" taj r'+i9sim'(irani '+ovor; va!i ako je 'ovo(jeno 's(ovima $a nje+ov' p'nova!nost*

5 Privinost '+ovora ne mo!e se isti)ati prema tre,oj savjesnojoso6i*

ZASTU3AN0$

U*ovor s! "o.! zak#učiti i ,r!ko zastu,nika1

Zastu,ništvo !  na#in pre'$imanja pravnih pos(ova $a r'+o+a" ' kome jeno (i)e9$ast'pnik; ' +rani)ama o6ijenih ov(a%tenja $ak(j'#'je i(i pre'$ima jean i(i vi%e pravnih pos(ova $a r'+o+a 9$ast'pano+; 5 sa istim pravnim ejstvom kao a s' ti pos(ovi$ak(j'#eni on* o6av(jeni po samom $ast'panom (i)'*

Zastu,an! "o.! nastati7/; na osnov' $akona 5 $akonsko $ast'panje (npr. akonom o privrednim društvima određeno

 je da društvo zastupa direktor, a 'orodi#nim zakonom da roditelj zastupa maloljetno dijete! 34; mo!e proi$i(a$iti i$ stat'ta i(i akta na(e!no+ or+ana37; na osnov' i$jave vo(je $at'pano+ 5 $ast'panje na osnov' p'nomo,i*

Zastu,nik svo! ov#ašt!n! za zatu,an! "o.! ,r!n!ti na dru*o*.a; 'ko(iko +a je na to ov(astio $ast'pani i(i 6; ako to o$vo(java $akon 9npr* :akon o avokat'ri previ&a i mo+',nost

a ov(a%teni avokat prenese to ov(a%tenje na r'+o+ avokata;*); ' s('#aj' n'!ne s'pstit')ije 5 kaa je $6o+ ore&enih oko(nosti $ast'pnik  

sprije#en a o6av(ja posao" a interesi $ast'pano+ $ahtjevaj' neo+oivo $ast'panje*U*ovor ! ,unova.an ako ! zak#uč!n! ,ravno* ,os#a izvrš!no u *rani+a"ado2iv!no* ov#ašt!na15 Kaa $ast'pnik prekora#i +rani)e ov(a%tenja 5 pravi(o je a

'+ovor ne proi$voi pravno ejstvo ' onos' na $ast'pano+*5 Me&'tim" $ast'pani mo!e ovakav '+ovor naknano oo6riti

9rati-i)irati;*5 Rati-ika)ija mo!e 6iti i$ri#ita i(i pre%'tna 9ako $ast'pani nekom

ranjom mani-est'je svoj' sa+(asnost;*5 :ast'pani tre6a naknano ov(a%tenje ati ' rok' koji m' je

 potre6an a taj '+ovor ra$motri*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 217: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Ako po protek' to+ roka $ast'pani nije rea+irao" nije sei$ja%njavao" %'tnja $ast'pano+ smatra se o6ijanjem oo6renja*

5 Ako je $ast'pani o6io ati oo6renje pa r'+a '+ovorna strana$6o+ to+a trpi %tetne pos(jei)e" $a %tet' s' so(iarno o+ovorni $ast'pnik i $ast'pani*8s(ov $a ostvarenje naknae %tete je a je r'+a '+ovorna strana 6i(a savjesna" tj anije $na(a" niti je mora(a $nati $a prekora#enje ov(a%,enja*

Sk#a,an! u*ovora od strana n!ov#ašt!n! oso2!5 8+ovor %to +a neka oso6a sk(opi kao p'nomo,nik ' ime r'+o+a

 6e$ nje+ova ov(a%tenja o6ve$'je neov(a%teno $ast'pano+ samo ako on '+ovor naknano oo6ri*

5 Strana s kojom je '+ovor sk(op(jen mo!e $ahtijevati oneov(a%teno $ast'pano+ a se ' primjerenom rok' i$jasni a (i '+ovor oo6rava*

5 Ako neov(a%teno $ast'pani ni ' ostav(jenom rok' '+ovor neoo6n" smatra se a '+ovor nije ni sk(op(jen* 8 tom s('#aj' strana s kojom je '+ovor sk(op(jen mo!e o oso6e koja je kao p'nomo,nik 6e$ ov(a%tenja $ak(j'#i(a '+ovor tra!iti nakna' %tete" ako ' tren'tk' $ak(j'#enja '+ovora nije $na(a niti je mora(a$nati a ta oso6a nije ima(a ov(a%tenje $a sk(apanje '+ovora*

3UNO'O

Davan! ,uno"o4iP'nomo, je 5 ov(a%tenje $a $ast'panje %to +a v(astoava) pravnim pos(om 9jenostranim pravnim pos(om i(i '+ovorom o p'nomo,stv'; aje p'nomo,nik'*P'nomo,nik mo!e 6iti i pravna oso6a*or"a ,uno"o4i8+ovor o p'nomo,stv' je ' pravi(' ne-orma(an '+ovor*P'nomo, mora imati o+ovaraj',' -orm' samo ako se onosi na ov(a%tenje $ak(j'#enja'+ovora $a koje je $akonom previ&ena pose6na 9naj#e%,e pismena; -orma*S o2ziro" na o,s!* ov#ašt!na- ,uno"o4 "o.! 2iti7a) op%ta 9+enera(na; 5 i$aje se $a sve pos(ove reovno+ 'prav(janja nekim o6rima

avao)a p'nomo,i (npr. upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom vlastodavca!"isk(j'#'j',i ot'&enje i raspo(a+anje" jer se $a takva ov(a%tenja $ahtjeva spe)ija(na p'nomo,3

2)  pose6na 9spe)ija(na; 5 i$aje se $a pos(ove koje preva$i(a$e okvire reovno+ pos(ovanja (npr.otuđenje i raspolaganje dobrima vlastodavca!"

+) vanrena 5 i$aje se ' s('#ajevima kaa posao $a v(astoav)a ima pose6anekonomski $na#aj (npr. preuzimanje mjeni#ne obaveze, sklapanje ugovora o jemstvu, ugovora o

 poravnanju!.3uno"o4 ,r!sta!1. opo$ivom p'nomo,i o strane v(astoav)a 5 mo!e se '#initi i$javom 6e$ pose6ne

-orme*4* smr,' on* prestankom pravne oso6e kao p'nomo,nika*3. smr,' on* prestankom pravne oso6e koja je p'nomo, a(a @ osim ako se $apo#eti

 posao ne mo!e prekin'ti 6e$ %tete $a pravne s(je6enike*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 218: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Ako je opo$ivanjem 9i(i s'!avanjem; p'nomo,i povrije&en'+ovor o na(o+' i(i '+ovor o je(' i(i neki r'+i '+ovor" p'nomo,nik ima pravo nanakna' time nasta(e %tete*

5 Opo$ivanje p'nomo,i" nje$ino s'!avanje i osta(i s('#ajevi prestanka p'nomo,i nemaj' '#inak prema tre,oj oso6i koja je s p'nomo,nikomsk(opi(a '+ovor i(i o6avi(a r'+i pravni posao" po 's(ovom a je 6i(a savjesna 9nije$na(a niti je mora(a $nati a je p'nomo, opo$vana on* s'!ena on* presta(a na r'+ina#in;* 8 ovom s('#aj'" v(astoava) ima pravo $ahtijevati o p'nomo,nika nakna'%tete koj' 6i $6o+ to+a pretrpio" i$'$ev ka je p'nomo,nik 6io savjestan 9nije $nao nimorao $nati $a opo$ivanje on* $a s'!avanje p'nomo,i i(i prestanak p'nomo,i nar'+i na#in;*

3os#ovna ,uno"o45 Pos(ovn' p'nomo, mo!e ati" ' +rani)ama $akona" pravna

oso6a" i njome ov(astiti p'nomo,nika a sk(apa '+ovore i o6av(ja pos(ove koji s''o6i#ajeni ' o6av(janj' pos(ovne je(atnosti pravno+ (i)a*

5 Pos(ovni p'nomo,nik ne mo!e ot'&iti i(i opteretiti nekretnine" pre'$eti mjeni#ne o6ve$e i(i o6ve$e jamstva" '$eti $ajam i voiti spor" ako nije o6io pose6n' p'nomo, $a svaki takav posao*

5 Pos(ovna p'nomo, mo!e 6iti o+rani#ena na ore&en' vrst' pos(ova i(i na ore&ene pos(ove" a(i ta o+rani#enja imaj' '#inak prema tre,em samoako je $a njih $nao i(i mora $nati*

Tr*ovački ,utnikTr+ova#ki p'tnik ima ov(a%tenje posreovanja i nastojanja prona(a!enja k'pa)a" prik'p(janja nare6i" ak(e vr%i sve pripreme $a $ak(j'#enje '+ovora*On nema pravo a $ak(j'#'je '+ovor" nap(ati )ijen'" vr%i proaj' na kreit*Prema tome" tr+ova#ki p'tnik ima samo ov(a%tenje na posreovanje a 6i o%(o o$ak(j'#enja '+ovora koji ,e sk(opiti nje+ov pos(oava)*

US%OVI I ROKOVI KAO NAČINI O&RANIČ$N0A U&OVORA

5 Us#ov ! nei$vjesna 6'',a #injeni)a 9koja tek tre6a a nst'pinakon $ak(j'#enja '+ovora; o koje $avisi nastanak i(i prestanak '+ovora* Dak(e"'+ovor je $ak(j'#en po 's(ovom ako nje+ov nastanak i(i prestanak $avisi onei$vr%ene #ini6e*

5 Us#ov "o.! 2iti7 a) od#o.ni i#i sus,!nzivni 5 o #ije+ nast'panja $avisi nastanak '+ovora"b) raskidni i#i r!zo#utivni 5 o #ije+ nast'panja $avisi prestanak '+ovora*

5 Ko o(o!no+ 's(ova" ako se ostvari" smatra se a '+ovor je('je ovremena kaa je $ak(j'#en 9retroaktivno ejstvo;" a ko raskino+ 's(ova" nje+ovimnast'panjem '+ovor a'tomatski prestaje" tako a nije potre6na jo% neka ranja'+ovara#a*

5  Nemo+', je 's(ov ako je postav(jena #injeni)a koja se ne mo!e ostvariti i$-akti#kih i(i pravnih ra$(o+a* 8 s('#aj' nemo+',e+ o(o!no+ 's(ova '+ovor je ni%tav3

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 219: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

a ako je postav(jen nemo+',i raskini 's(ov" smatra se a takav 's(ov ne postoji" tj*kao a nije naveen*

5 Rok kao i 's(ov" spaa ' srestva o+rani#enja pravno+ pos(a*5 Rok ! 6'',a i$vjesna #injeni)a koja ,e se sa si+'rno%,' esiti* To je

ore&eni protek vremena i(i ore&eni tren'rak ' vremen'" $a koji se ve!e po#etak ejstva i(i prestanak ejstvapravno+ pos(a*

5 Rok " kao i 's(ov" "o.! 2iti7a; od#o.ni i#i sus,!nzivni 5 o #ije+ nast'panja po#etak ejstva pravno+ pos(a" (npr.

od 4. jula će se dati poslovna prostorija u zakup, a ugovor je zaklju#en 4. aprilaiste godine!3

 6; raskidni i#i r!zo#utivni  5 o #ije+ nast'panja $avisi prestanak ejstva pravno+ pos(a (npr. 4.marta treba da se vrati stvar data na poslugu!*

5  Naa(je" rokovi "o*u 2iti7a; stro*i  @ ore&eni s' $akonskim propisima" a koje s'6jekti

 pravno+ pos(a ne mo+' mijenjati 9t' spaaj' prek('$ivni i $astarni rokovi;3 6; dis,ozitivni @ ore&eni s' pravnim normama" a primjenj'j' se

ako s'6jekti pravno+ pos(a nis' ' konkretnom s('#aj' orei(i rok*5 I$ra!avaj' se ' anima" semi)ama" mjese)ima i +oinama"

a mo!e 6iti ore&en terminom*

ZNAČA0 OR'$ ZA 3UNOVA/NOST U&OVORA

8+ovori s' ' pravi(' ne-orma(ni* Osim $akonom propisane -orme same stranke mo+''+ovoriti -orm'* Ako je -orma propisana $akonom taa '+ovor mora 6iti sa#injen ' toj-ormi " ' s'protnom ne proi$voi pravno ejstvo* Onosno takav pravni posao je ni%tav*Ovakav '+ovor koji nije sa#injen ' $akonom propisanoj -ormi ne,e konva(iirati #ak iako s' o6ave$e i$ takvo+ '+ovora isp'njene ' )je(osti* Ono %to je ato po osnov'ni%tavo+ '+ovora mora se vratiti5 pravi(o restit')ije* Ako nije mo+',e vra,anje aje se)ijena stvari ' vrijeme pres'&enja* Ako je -orma '+ovorena time nije i$ri#ito ore&eno a p'nova!nost '+ovora $avisi o '+ovorene -orme* Dak(e prop'%tanje -orme ' ovoms('#aj' ne,e 'ti)ati na p'nova!nost '+ovora ako s' o6je strane o6ave$e i$ '+ovoraisp'ni(e ' )je(osti* Ovaj '+ovor se isp'njenjem mo!e konva(iirati*

SR$DSTVA OB$ZB0$J$N0A U&OVORA

81 Ka,ara

5 Ka,ara ! ore&ena imovinska vrijenost" naj#e%,e nova)" koji jean '+ovara# aje r'+om pri(ikom $ak(j'#enja '+ovora kao $nak a je '+ovor $ak(j'#en" a #ime prima(a) kapare sti#e pravo v(asni%tva na prim(jenom nov)' i(ir'+oj imovinskoj vrijenosti*

5 Svr6a ka,ar! !7/; a je to $nak a je '+ovor $ak(j'#en"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 220: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

4; a osi+'rava i$vr%enje '+ovora"7; ' pravi(' se 'ra#'nava ' je(imi#no isp'njenje '+ovora*

5 O kapari se $ak(j'#'je pose6an '+ovor i(i se ' osnovni '+ovor 'nosi k(a'$'(a o kapari*

5 Ka,ara !  ,unova.na  kaa se posti+ne sa+(asnost i i$vr%i preaja stvari" %to $na#i a je kapara rea(an '+ovor ak)esorne priroe*

5 Ka,ara kao sr!dstvo o2!z2!5!na u*ovora stu,a u d!stvokaa se neisp'njenje '+ovora mo!e staviti na teret jenom o '+ovara#a" pa ako je $anei$vr%enje '+ovora kriv.5 ava(a) kapare 5 prima(a) kapare ima pravo.

a; a raskine '+ovor i $ar!i prim(jen' kapar' i(i 6; a 'mjesto to+a a tra!i i$vr%enje '+ovora i nakna' %tete $6o+

$aka%njenja ' i$vr%enj'*5  prima(a) kapare 5 ava(a) kapare ima pravo.

a; a $ahtijeva raski '+ovora i vra,anje kapare ' vostr'kom i$nos' i(i 6; a 'mjesto to+a a tra!i i$vr%enje '+ovoa i nakna' %tete koj' je pretrpio*

Prema tome" naveena prava s' 'tvr&ena ' korist strane koja se prir!ava(a '+ovora9koja je nevina;*Ako je kapara pretjerano visoka" postoji mo+',nost a je na $ahtjev stranke s' sveena ra$'mn' mjer'* Takav $ahtjev ima pravo postaviti '+ovara# na #iji teret paakapara 9kriva strana;*

5 U s#uča!vi"a kad s! u*ovor izvrši" kapara se 'ra#'nava 'i$vr%enje '+ovora i(i se vra,a 9o6i#no kaa je premet '+ovora ne%to r'+o;*Ko avanja kapare ' nov)'" ona se ra#'na kao avans 9'naprije p(a,eni io; )ijene'+ovora o proaji*

91 Odustani+a

5 Odustani+a !  i$nos nov)a koji se koristi $a s('#aj raskia'+ovora" a '!an +a je p(atiti '+ovrara# koji raskia '+ovor*

5 Ovo pravo avanja o'stani)e traje o momenta '+ovoreno+roka" ako nije previ&en rok '+ovorom ona o momenta ospije,a o6ave$e i$'+ovora*

5 Ona strana koja koristi ovo srestvo 9o'stani)';" '!na jeistovremeno pri(ikom avanaja i$jave a o'staje o '+ovora isp(atiti '+ovoren'o'stani)'*

5 Kaa je kaparom '+ovoreno pravo a se o'stane o '+ovoraona se kapara smatra kao o'stani)a i svaka strana mo!e o'stati o '+ovora*

3R$DU&OVOR 

5 3r!du*ovor ! i$java vo(ja kojom se pre'$ima o6ave$a a sekasnije $ak(j'#i +(avni '+ovor* Prema tome" i$ pre'+ovora ne nastaj' o6ave$e $a pre'$imanje nekih #ini6i" on* nekih '+ovornih o6ave$a" ve, samo o6ave$a na$ak(j'#enje '+ovora time a ,e sk(op(jeni '+ovor $asnovati ore&ene #ini6e*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 221: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Ako jena o '+ovornih strana ne $ak(j'#i '+ovor ' ore&enomrok'" r'+a strana mo!e tra!iti a je s' o6ave!e na $ak(j'#enje +(avno+ '+ovora* 8tom $ahtjev' tre6a navesti a se t'!eni o6ave!e na $ak(j'#enje '+ovora" a ako ne post'pi po tom" ona ta pres'a $amjenj'je +(avni '+ovor*:ak(j'#enje +(avno+ '+ovora mo!e se tra!iti ' rok' o mjese)i o isteka roka 'kome je 6i(o previ&eno $ak(j'#enje +(avno+ '+ovora" a ako taj rok nije 6io ore&en"ona ' rok' o mjese)i o ana kaa je po priroi stvari tre6a(o a se $ak(j'#i+(avni '+ovor*

5 3r!du*ovor "ora7/; sar!avati sve 6itne e(emente +(avno+ '+ovora"4; ako je previ&ena pose6na -orma $a p'nova!nost +(avno+ '+ovora i

 pre'+ovor mora 6iti $ak(j'#en ' toj -ormi*5 8ko(iko s' se o vremena $ak(j'#enja pre'+ovora o perioa

kaa tre6a sk(opiti +(avni '+ovor pri(ike tako i$mijeni(e a pre'+ovor ne 6i 6io ni$ak(j'#en a s' takve oko(nosti 6i(e ' #as' $ak(j'#enja '+ovora @ ne postoji o6ave$ask(apanja +(avno+ '+ovora*

USTU3AN0$ U&OVORA

5 Radi s! o  pravnom pos(' kojim jena '+ovorna strana9'st'pi(a);" kao '+ovorna strana ' vostrano teretnom '+ovor'" 'st'pa '+ovor tre,em(i)' 9prima(a);" tako a to tre,e (i)e postaje '+ovorna strana sa svim pravima io6ve$ama koje je imao 'st'pi(a) kao '+ovara#*

5 Ustu,an! ! "o*u4! kod dvostrano@t!r!t!ni6 u*ovora" kokojih svaka '+ovorna strana ima istovremeno i prava i o6ve$e* Ovo preno%enje nijemo+',e ko stro+o (i#nih o6ve$a*

5 Za ,unova.nost ustu,ana ,otr!2no !71) a r'+a '+ovorna strana pristane na preno%enje '+ovora i2) a se $ak(j'#i '+ovor i$me&' 'st'pio)a i primao)a o 'st'panj'

'+ovora 9koji mora 6iti $ak(j'#en ' -ormi propisanoj $a '+ovor koji se 'st'pa;*5 Ustu,i#a+ *arantu! samo a je 'st'p(jeni '+ovor pravno va(jan"

a ne +arant'je a ,e se ' novom onos' i$v%iti me&'so6ne '+ovorne o6ave$e*

NIŠTAVI U&OVORI

5 U*ovor ! ništav ako ! ,rotivan71. 'stavom 'tvr&enim na#e(ima r'%tveno+ 're&enja"2.  prin'nim propisima i3. mora(' r'%tva*Ovakav '+ovor je protivan javnom poretk' jer vrije&a op%te r'%vene interese*

5 3os#!di+! ništavosti7/; Ako '+ovara#i nis' isp'ni(i o6ave$e @ otpaa o6ave$a i$v%enja"4; Ako s' o6je i(i jena '+ovorna strana isp'ni(e o6ave$e @ tre6a

i$vr%iti restit')ij' 9vra,anje prim(jeno+;" pri #em' s' mo!e o6iti $ahtjev $arestit')ij' po 's(ovom a restit')ij' tra!i nesavjesna strana"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 222: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7; Ako restit')ija nije mo+',a @ postoji o6ave$a isp(ate nov#anenaknae"

<; Kriva '+* strana mo!e 6iti o6ave$ana na nakna' %tete koj' jer'+a strana pretrpi(a*

5 Dak(e" ni%tavi '+ovori ne proi$voe pravno ejstvo* 8tom s('#aj' ie se t'!6om $a 'tvr&enje a onosi se ek(aratorna pres'a*

5  Na ni%tavost s' pa$i po s('!6enoj '!nosti" a pravo naisti)anje ni%tavosti ne $astarjeva*

5 Pravo a $ahtjeva 'tvr&enje ni%tavosti ima svako$ainteresovano (i)e i na(e!ni t'!i(a)*

RUŠ%0IVI (3OBO0NI- OBORIVI) U&OVORI

5 Ko ovakvih '+ovora rai se o neosta)ima koji povrje&'j' pojeina#ne a ne op%te r'%tvene interese*

5 U*ovor ! ruš#iv7a) kaa +a je $ak(j'#i(a o+rani#eno pos(ovno sposo6na oso6a 9(i)a i$me&' /< i /

+oina koja nis' $ak(j'#i(a 6rak po oo6renj' s'a" kao i p'no(jetna (i)a kojima je o+rani#ena pos(ovna sposo6nost;3

b) kaa s' pri(ikom $ak(j'#enja '+ovora postoja(e mane vo(je  9prijetnja" 6itna$a6('a i prevara #ine '+ovor r'%(jivim" ok ' s('#aj' nespora$'ma i -iktivno+'+ovora smatra se a '+ovor ne nastaje" tj* ni%tav je;3 i(i

c) kaa je to propisano :OO i(i r'+im $akonom i$ri#ito $a pojeina#ne s('#ajeve9npr* ' s('#aj' prekomjerno+ o%te,enja" ko t$v* Pa'(ijanske t'!6e i r*;*

5 Ruš#ivi u*ovori su va.!4i nakon što su zak#uč!ni" a(i s! "o.! tra.iti,oništ!n! takvo* u*ovora u zakono" ,ro,isano" roku1 Naime" ponosi se t'!6a$a poni%tenje '+ovora ' s'6jektivnom rok' o / +oine o sa$nanja $a ra$(o+er'%(jivosti" a o6jektivni rok je 7 +oine o $ak(j'#enja '+ovora* 8ko(iko niko ne po6ija ovaj '+ovor ' $akonom previ&enim rokovima" '+ovor ostaje na sna$i*

5 Pravo a tra!i poni%tenje '+ovora ima onaj na #ijoj strani postojio+rani#ena sposo6nost" on* mana vo(je*

5 Dr'+a strana mo!e o strane na #ijoj strani se na(a$i r'%(jivost tra!iti a sei$jasni a (i ostaje ko '+ovora" jer ,e se ' s'protnom '+ovor smatrati poni%tenim*Ako se s'protna strana ne i$jasni i(i i$javi a ne ostaje ko '+ovora" smatra,e se a je'+ovor poni%ten*

5 Pos(jei)a poni%tenja je restit')ija prim(jeno+" a ako to nije mo+',e" mo!ese $ahtjevati nova#ana naknaa*

Z$%$NAŠKI U&OVOR 

5 Z!#!naški u*ovor !  vostrano5o6ve$ni teretni '+ovor" kojim jena '+ovorna strana '+ovara $a se6e i(i tre,e (i)e nesra$mjern' imovinsk' korist$(o'potre6(javaj',i stanje n'!e" te%ko materija(no stanje" neovo(jno isk'stvo"(akomis(enost i(i $avisnost r'+e strane*

5 Dak(e" za ,ostoan! z!#!naško* u*ovora za6t!vau s!s#!d!4! ,r!d,ostavk!7

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 223: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

8) Da je vrijenost pre'$etih me&'so6nih o6ave$a ' o#itom nesra$mjer'(npr. izrazito niska cijena u odnosu na stvar koja se kupuje!"

9) Da je na ovaj nesra$mjer iskori%tena strana prista(a $6o+ nekih povo(jnihoko(nosti" koje mo+' 6iti.a; $6o+ stanja n'!e 9npr* potre6a (ije#enja;" 6; $6o+ te%ko+ materija(no+ stanja 9'$rokovano+ npr* ne$apos(eno%,';"); $6o+ (akomis(enosti"; $6o+ $avisnosti prema r'+oj strani 9$e(ena%';*

5 Poenta je ' $(o'potre6i tih oko(nosti ' )i(j' posti$anjanesra$mjerne imovinske koristi*

5 Ovakvi '+ovori s'protni s' mora(' r'%tva" te s' samim timništavi*

5 O%te,ena strana mo!e p'tem s'a tra!iti a se nje+ova o6ave$asmanji na pravi#an o6im" ak(e a '+ovor opstane '$ takv' i$mjen'* Ovakav $ahtjevo%te,ena strana se mo!e ponjeti ' tok' o ? +oina o ana $ak(j'#enja '+ovora*

RASKID U&OVORA

5 8+ovorne strane mo+' 'vijek s,orazu"no raskin'ti '+ovor*5 8+ovor se mo!e i  !dnostrano raskinuti  96e$ sa+(asnosti

r'+o+ '+ovara#a;" ako $a to postoje $akonom propisani 's(ovi./* $6o+ neisp'njenja34* $6o+ promjenjenih oko(nosti37* $6o+ postojanja materija(nih i pravnih neostataka na stvari3<* kaa s' '+ovorne strane '+ovori(e o'stani)' 9k(a'$'(a ' '+ovor' a se '+ovor 

raskia ako '+ovorna strana ne p(ati ore&eni nov#ani i$nos;3?* $6o+ prekomjerno+ o%te,enja3* ' r'+im s('#ajevima koji s' $akonom propisani*

81 Raskid u*ovora z2o* n!is,un!na5 Da 6i se i$ ovo+ ra$(o+a mo+ao tra!iti raski pretpostav(ja se a '+ovor 

nije isp'njen i(i nije isp'njen na $akonom '+ovoreni na#in*5 Da 6i se mo+ao $ahtijevati raski po ovom pravnom osnov' potre6no je

r'+om '+ovara#' ostaviti naknani rok $a isp'njenje o6ave$e*5 Me&'tim" ako se rai o -iksnom '+ovor' 96itni e(ement to+ '+ovora je

isp'njenje o6ave$e ' ore&enom rok'; a '!nik ne isp'ni svoj' o6ve$' ''+ovorenom rok'" '+ovor se raskia a'tomatski" tj* po samom $akon' istekom to+roka* 8 ovom s('#aj'" jeino ako povjeri(a) ima interes a or!i '+ovor mo!eo6avijestiti '!nika a m' aje mo+',nost a isp'ni '+ovorn' o6ve$'* T' o6avijestmora ostaviti omah po istek' roka '$ 'po$orenje a '!nik ' ra$'mnom rok'isp'ni o6ave$' i$ '+ovora*

5 Pos(jei)e rakia '+ovora s'./; '+ovara#i se os(o6a&aj' me&'so6nih o6ve$a i$ '+ovora34; ako je o6ave$a je(imi#no isp'njena o jene strane" vr%i se

restit')ija 9vra,anje prim(jeno+;3

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 224: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7; ako se vra,a nova)" '+ovara# je '!an p(atiti $ate$ne kamate omomenta kaa je nova) primio3

<; ako je $6o+ raskia '+ovora jean '+ovara# pretrpio %tet' a nijekriv $a raski" ima pravo na nakna' te %tete*

91 Raskid i#i iz"!na u*ovora z2o* ,ro"i!n!ni6 oko#nosti5 Ovaj instit't ima 'pori%te ' na#e(' ekviva(en)ije tj

 jenakih avanja i ' na#e(' pravi#nosti*5 :OO previ&a i ovakv' mo+',nost raskia '+ovora i$

ovo+ ra$(o+a./* ako je nakon $ak(j'#enja vostrano+ nap(atno+ '+ovora o%(o o promijenjenih

oko(nosti34* a se rai o vanrenim i neprevi&enim oko(nostima 9potres" pop(ava" s'%a" neke

'pravne mjere" promjena sistema )ijena" na+(i skok )ijena;*7* a te oko(nosti ote!avaj' isp'njenje o6ave$a jene strane o te mjere a je te%ko

ekonomski po+a&aj' i<* a s' te oko(nosti nast'pi(e prije roka ore&eno+ $a isp'njenje te o6ave$e" te?* a 6i $6o+ naveeno+ or!avanje '+ovora 6i(o nepravi#no*

5 Pravo na raski '+ovora ima '+ovorna strana koj' po+a&aj' te i$mijenjeneoko(nosti" tj* koja je oveena ' te%k' materija(n' sit'a)ij'*

5 8mjesto raskia '+ovora i$ ovo+ ra$(o+a mo!e se tra!iti i i$mjena 's(ova'+ovora 'ko(iko na to prisatn' o6je '+ovorne strane*

5 Pravo na raski '+ovora po ovom pravnom osnov' nema '+ovorna stranakoja je 6i(a '!na '$eti ' o6$ir takve oko(nosti pri(ikom sk(apanja '+ovora*

:1 3oništ!n! u*ovora z2o* ,r!ko"!rno* ošt!4!na5 8ko(iko je ' vrijeme $ak(j'#enja '+ovora" ' vostrano

o6ave$nom '+ovor' postojao o#iti nesra$mjer i$me&' '$ajamnih avanja" o%te,enastrana mo!e tra!iti poni%tenje '+ovora 'ko(iko ' vrijeme $ak(j'#enja '+ovora nije$na(a" niti je mora(a $nati $a prav' vrijenost stvari*

5 Dak(e" a 6i se rai(o o prekomjernom o%te,enj'" potre6no je a 6'' isp'njreni s(jee,i 's(ovi./* Da je $ak(j'#en vostrano5teretni 9nap(atni; '+ovor (npr. o prodaji,zamjeni i

 sl.!34* Da nesra$mjer i$me&' '$ajamnih avanja postoji ' vrijeme $ak(j'#enja

'+ovora37* Da o%e,ena strana ne $na niti je mora(a $nati $a taj nesra$mjer me&'so6nih

#ini6i 9ak(e ' vrijeme '+ovora o%te,eni nije $nao niti mo+ao $nati prav'vrijenost 5 ovje je $na#ajan momenat $ak(j'#enja '+ovora i ' toj -a$i se posmatra savjesnost '+ovornih strana;*

5 Ovje se rai o r'%(jivom '+ovor' i o%te,ena strana ima pravo ponijeti t'!6' $a poni%tenje '+ovora ' rok' o / +oine o $ak(j'#enja '+ovora*O%te,eni tako&er mo!e se tra!iti naop'n' vrijenosti prot'#ini6e 9)ijene;" a(i po's(ovom a na ovo pristane r'+a strana" jer ako ne pristane s(ijei poni%tenje'+ovora*

5 Iako je postojao nesra$mjer poni%tenje '+ovora se ne mo!e tra!ititra!iti ' s(jee,im s('#ajevima.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 225: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

a; ako je ne%to k'p(jeno na javnoj proaji" 6; ko i+ara na sre,'" i(i); ako je vi%a )ijena ata $6o+ oso6ite nak(onosti*

OD&OVORNOST (0A'STVO) ZA 'AT$RI0$%N$ I 3RAVN$ N$DOSTATK$

5 Pravi(a o neoo+ovornosti $a materija(ne i pravne neostatkeonose se na vostrano5o6ave$ne teretne '+ovore*

5 Rai se o o+ovornosti prenosio)a stvari i(i prava 9proav)a; $a postoje,e neostatke ' s('#aj' ako oni nemaj' '+ovorena i(i pretpostav(jena svojstva*

5 i(j ovih o+ovornosti je a +arant'j' jenakost me&'so6nihavanja" koja 6i kaa postoji materija(ni i(i pravni neostatak 6i(a nesra$mjerna" pasti)a(a) a $nao ne 6i $ak(j'#io '+ovor*

5 Pravi(a o o+ovornosti $a materija(ne i pravne neostatke s'eta(jno sar!ana ' ije(o :OO koja re+'(i%' '+ovor o proaji i shono se primjenj'j' na teretne '+ovore*

81 Od*ovornost za "at!ria#n! (Cizičk!) n!dostatk!5 Postoji 5 ako stvar koja je premet '+ovora.

a; nema i$ri#ito '+ovorena svojstva i(i 6; nema 'o6i#ajena svojstva" tako a prima(a) 9k'pa); ne mo!e koristiti stvar na

 previ&eni na#in*5 Proava) o+ovara $a materija(ne neostatke 6e$ o6$ira na to a (i m' je

neostatak po$nat*5 K'pa) je '!an pre+(eati k'p(jen' stvar i(i je ati nekom str'#nom na

 pre+(e i o vi(jivim neosta)ima o6avijestiti proav)a ' rok' o ana" a kaa serai o '+ovorima ' privrei to mora 'raiti 6e$ o(a+anja* Ako s' o6je stranke pris'tne pre+(e' k'pa) je '!an omah staviti primje6e $6o+ vi(jivih neostataka3a ako se rai o skrivenim neosta)ima" ona ' rok' o ana ra#'naj',i o anakaa je neostatak otkrio" a ko '+ovora ' privrei 6e$ o(a+anja*

5 Proava) ne,e o+ovarati $a neostatak ako se taj neostatak poka$aonakon mjese)i o preaje stvari k'p)'*

5 Me&'tim" k'pa) ne +'6i pravo a se po$ove na neostatak i pos(ije istekanaveenih rokova ako je neostatak 6io po$nat proav)' i(i m' nije mo+ao 6itinepo$nat*

5 K'pa) koji je 6(a+ovemeno o6avijestio proav)a o neosta)ima ima pravo9k'p#eva prava;.a; Tra!iti o proav)a a otk(oni neostatak i(i a m' prea ist'

r'+' stvar 6e$ neostatka3 6; 8mjesto to+a mo!e tra!iti o proav)a a se smanji )ijena na

i$nos 'manjene vrijenosti stvari s tim a ,e $ar!ati stvar sa tim neostatkom*); Tra!iti raski '+ovora a(i prije to+a mora proav)' ostaviti rok  

$a ispor'k' stvari 6e$ neostatka*5 Osim naveenih prava" k'pa) ima pravo i na nakna' %tete

ako je pretrpio %tet' $6o+ neostatka stvari (npr. nije mogao upotrebljavati stvar sanedostatkom i stoga nije ostvario prihode izgubljena dobit! *

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 226: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

91 Od*ovornost za ,ravn! n!dostatk! (odo*ovornost za !vik+iu)5 Postoji @ ako je prima(a) 9k'pa); o strane tre,e+ (i)a

onemo+',en ' reovnoj 'potre6i stvari" tj* ako na proatoj stvari postoji neko pravotre,e+ (i)a koj k'p#evo pravo isk(j'#'je" 'manj'je i(i o+rani#ava*

5 Stvar ima pravni neostatak.a) ako proava) nema pravo v(asni%tva na stvari jer to pravo pripaa nekom r'+om

koji mo!e o k'p)a $ahtijevati preaj' stvari 9t'!6a rei vini)atio;" i(ib) ako na stvari postoji neki teret on* pravo 9npr* pravo s('!nosti; koje o+rani#ava

k'p#evo pravo 9v(asni%tva;*5 Kaa se pojavi takav neostatak k'pa) tre6a po$vati proav)a a otk(oni

takav neostatak 9npr* a prenese pravo v(asni%tva na nje+a;*5 8 sit'a)iji a tre,e (i)e o'$me stvar o k'p)a" '+ovor i$me&' proav)a i

k'p)a se raskia" a ' s('#aj' kaa s' k'p,eva prava 'manjena i(i o+rani#ena" k'pa)mo!e tra!iti raski '+ovora i(i smanjenje )ijene*

5 Pravo k'p)a prestaje protekom / +oine o sa$nanja $a postojanje pravatre,e+ (i)a na stvari* Dak(e rai se o s'6jektivnom rok'* Nema o6jektivno+ roka*

U&OVORNA KAZNA

5 U*ovorna (konv!n+iona#na) kazna !  'naprije '+ovoren i(i'tvr&en i$nos nov)a i(i neke r'+e imovinske koristi koj' '!nik o6e,ava a isp(ati povjerio)' ' s('#aj' a '+ovoren' nenov#an' o6ave$'.a; ne isp'ni i(i 6; ne'reno je isp'ni i(i); $akasni sa njenim isp'njenjem*

5 8+ovorna ka$na prestav(ja osi+'ranje povjerio#evo+ potra!ivanja" a pose6an $na#aj ima ' privrenim sporovima* Onosi se samo na nenov#ana potra!ivanja" jer na nov#anim potra!ivanjima se kao srestvo o6e$6je&enja primjenj'je kamata*

5 Mora 6iti '+ovorena ' -ormi previ&enoj $a '+ovor i$ ko+a proi$i(a$i'!nikova o6ave$a 9t$v* paritet -orme;3

5 Često se previ&a ' samom '+ovor' kao pose6na k(a'$'(a" a mo+',e je ase sastavi pose6an ak)esoran '+ovor o '+ovornoj ka$ni3

5 Ako '!nik ne isp'ni o6ave$' i(i je ne isp'ni na '+ovoreni na#in" povjeri(a) mo!e a(ternativno $ahtjevati o '!nika i(i a isp'ni '+ovoren' o6ave$' i(ia p(ati '+ovorn' ka$n'3 a ka je ka$na '+ovorena $a s('#aj $aka%njenja saisp'njenjem o6ave$e" ima pravo a k'm'(ativno $ahtjeva i jeno i r'+o*

91 UZROKOVAN0$ ŠT$T$ @ KAO IZVOR NASTANKA OB%I&A>IONO@3RAVNO& ODNOSA

Št!ta s! "o.! aviti kao "at!ria#na št!ta ' vi' smanjenja ne#ije imovine 9o6i#na%teta; i(i sprije#avanja njeno+ pove,anja 9i$mak(a korist; i(i kao n!"at!ria#na št!ta  5nano%enje -i$i#ke i(i psihi#ke 6o(i i(i straha*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 227: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

OSNOVI OD&OVORNOSTI KOD ŠT$T$

Od*ovornost za št!tu "o.! ,ostoati ,o ,rin+i,u7/; s'6jektivne o+ovornosti @ o+ovornost $a %tet' po osnov'

krivnje"4; o6jektivne o+ovornosti @ o+ovornost $a %tet' o opasne stvari

i(i je(atnosti"7; o+ovornost $a r'+o+*

81 Od*ovornost za št!tu ,o osnovu krivn! (,rin+i, su2!ktivn! od*ovornosti)5 3o ,rin+i,u su2!ktivn! od*ovornosti o2av!za za naknadu

št!t! nasta! z2o* to*a što svako onaj ko r'+om '$rok'je %tet' v(astitom krivnjom'!an je a t' %tet' naoknai" '$ primjen' pravi(a o prrepostav(jenoj krivnji" %to$na#i a se po(a$i o prepostavke a je %tetnik kriv $a pro'$rokovan' %tet'" a(i mo!eoka$ivati a %teta nije nasta(a nje+ovom krivnjom*

5 Dak(e" ko dru*o" ,rouzroku! št!tu du.an u ! naknaditiizuz!v ako doka.! da ! št!ta nasta#a 2!z n!*ov! krivn!* I$ ovo+ se mo!e jasno$ak(j'#iti a se rai o pretpostav(janoj krivnji* To je o6oriva pretpostavka i na %tetnik' je teret oka$ivanja a nije kriv $a pro'$rokovan' %tet'*

5 3r!d,ostavk! za nastanak od*ovornosti n!ko* #i+a za,rouzrokovanu št!tu su71)  postojanje sposo6nosti %tetnika a o+ovara $a %tet'" jer postoje (i)a koja

nis' o+ovorna 9npr* ijete o ore&eno+ '$rasta i(i (i)a nesposo6na $aras'&ivanje;3

2)  protivpravna 9neop'%tena; ranja i(i prop'%tanje33) 'ro#na ve$a i$me&' neop'%tene ranje i %tete kao pos(jei)e34) krivnja" koja $na#i o+ovornost neko+ (i)a $6o+ to+a %to se nije pona%a(o

kao ra$'man i pa!(jiv #ovjek*5 Krivna s! st!,!nu! na7

5 u"iš#a (na"!ru) @ koji se mo!e mani-estovati kao.a) irektni 'mi%(jaj 5 kaa %tetnik neop'%teno je(o vr%i

namjerno i svjesno" a pri tome je !e(io nast'panje pos(jei)e 9%tete;"b) event'a(ni 'mi%(jaj 5 kaa %tetnik neop'%teno je(o vr%i

namjerno i svjesno" a(i pri tome nije !e(io" ve, je pristao na nast'panje pos(jei)e 9%tete;*

5 n!6at (n!,a.na) 9postoji kaa %tetnik post'panepa!(jivo" nemarno" $anemar'j',i pa!nj' prosje#no+ #ovjeka" on* o6ro+oma,ina; @ koji se mo!e mani-estovati kao.a) svjesna nepa!nja 5 kaa je %tetnik previio

mo+',nost nast'panja %tete" a(i se naao a ona ne,e nast'piti"b) nesvjesna nepa!nja 5 kaa %tetnik nije

 previ&ao mo+',nost nast'panja %tete" a(i je morao i mo+ao to previjeti"c) krajnja i(i +r'6a nepa!nja 5 kaa se %tetnik 

 pona%ao krajnje nemarno i (akomis(eno"d) o6i#na nepa!nja 5 kaa je %tetnik $anemario

 pa!nj' 6ri!(jivo+ #ovjeka"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 228: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

e)  pro-esiona(na nepa!nja 5 kaa je %tetnik $anemario pa!nj' koj' ispo(java ore&eno (i)e ' vr%enj' pro-esiona(neje(atnosti o ko+a se o#ek'je pove,anja pa!nja*

5 Št!tnik od*ovara za svaki o2#ik krivn!" a(i" izuz!tno  $akon previ&a mo+',nost sni!enja %tete ako %teta nije pro'$rokovana namjerno i(i krajnjom nepa!njom===

91 Od*ovornost za št!tu od o,asn! stvari i#i d!#atnosti (,rin+i, o2!ktivn!od*ovornosti)5 3o ,rin+i,u o2!ktivn! od*ovornosti o2av!za za naknadu

št!t! nasta! na osnovu sa"o* ,rouzrokovana št!t!1 To znači a je ima(a) opasnestvari on* onaj ko se 6avi opasnom je(atnosti '!an naoknaiti %tet' '$rokovan'o te stvari on* je(atnosti" a(i se mo!e os(o6oiti o o+ovornosti ' $akonom previ&enim s('#ajevima* Dak(e" ovd! s! krivna n! dokazu!1  O%te,eni moraoka$ati samo '$ro#no pos(jei#n' ve$' i$me&' opasne je(atnosti i nasta(e %tete*

5 :a %tet' je o+ovoran ima(a) opasne stvari 9a to je v(asnik stvarikao %to je a'tomo6i(" +ra&evinska ma%ina" or'!je i s(*;" on* onaj ko se 6avi opasnomje(atnosti 9to s' one je(atnosti ' kojima se koriste opasne stvari i(i sam pro)es proi$vonje koji stvara t' opasnost;*

5 Ako je imao)' na protivpravan na#in o'$eta stvar" $a %tet'o+ovara onaj ko je stvar o'$eo*

5 Ako je ima(a) opasne stvari povjerio stvar nekom r'+om (i)'ona to (i)e o+ovara*

5 Me&'tim ima(a) opasne stvari ,e o+ovarati $a %tet' koj' pro'$rok'je opasana stvar i $a vrijeme ok ona se na(a$i(a ko tre,e+ (i)a.a; ako je %teta nasta(a $6o+ neke skrivene mane i(i neostatka" a tre,i na njih nije

'po$oren" 6; ako tre,e (i)e kojem je opasna stvar povjerena nije osposo6(jeno a njome

'prav(ja*5 Ima(a) opasne stvari se mo!e os(o6oiti o+ovornosti ako oka!e a %teta

 poti#e o.a; vi%e si(eb) o samo+ o%te,eno+ @ samo ako njihove ranje i(i prop'%tanja nije mo+ao

 previjeti i pos(jei)e i$6je,i i otk(onitic) o tre,e+ (i)a @ tako&er" samo ako njihove ranje i(i prop'%tanja nije mo+ao

 previjeti i pos(jei)e i$6je,i i otk(oniti

:1 Od*ovornost za dru*o*5 O2av!za za naknadu št!t! ,o ,rin+i,u od*ovornosti za dru*o* znači

a ore&ena (i)a po pravi(ima o prepostav(jenoj krivnj' naokna&'j' %tet' koj' je pro'$rokova(o r'+o 9neo+ovorno; (i)e" 9npr* roite(j $a ijete" stara(a) $a %ti,enika;"'$ mo+',nost a se os(o6oe ove o+ovornosti ako s' po'$e(a sve mjere na$orana neo+ovornim (i)em" a(i je i pore to+a %teta nast'pi(a*

5 S#uča!vi ovakv! od*ovornosti su./; :a '%evno 6o(esna i $aosta(a (i)a 5 o+ovara njihov stara(a)*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 229: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

4; :a ma(o(jetnike 5 o+ovaraj' njihovi roite(ji" pri tome.a; ako se rai o jetet' m(a&em o +oina 5 roite(ji o+ovaraj' po

 prin)ip' o6jektivne o+ovornosti" 6; ako se rai o ma(o(jetnik' m(a&em o /< +oina koji je sposo6an $a

ras'&ivanje 5 roite(ji i ma(o(jetnik o+ovaraj' so(iarno" a); ako se rai o ma(o(jetnik' starijem o /< +oina koji je sposo6an $a

ras'&ivanje 5 $a %tet' o+ovara ma(o(jetnik" a(i ako %tet' ne mo!e naoknaitisam" roite(ji ,e se o6ave$ati na nakna' %tete po 's(ovom a je to pravi#no*

7; Ako je ma(o(jetnik povjeren na #'vanje starao)'" %ko(i i(i r'+oj 'stanovi 5 $a%tet' o+ovara stara(a) on* 'stanova" ako je %teta nasta(a $6o+ prop'%tanjana$ora*

<; :a %tet' koj' tre,im (i)ima po#ine rani)i na ra' 5 o+ovara privreno r'%tvo 'kojem je ranik $apos(en" a(i se r'%tvo mo!e os(o6oiti o+ovornosti ako oka!ea ranik nije kriv $a nasta(' %tet'*

;1 Od*ovornost za št!tu u s#učau n!sr!4! izazvan! "otorni" vozi#o" u ,okr!tu5 Iako s' motorna vo$i(a ' pokret' opasne stvari 9$a koje se ina#e

o+ovara po prin)ip' o6jektivne o+ovornosti;" u s#učau sudara ti6 vozi#aod*ovara s! ,o ,ravi#i"a su2!ktivn! od*ovornosti t1 ,o ,rin+i,u krivn!1

5 Ako je ' s'ar' motornih vo$i(a %tet' pretrpi(o tre,e (i)e 5 imao)ivo$i(a o+ovaraj' so(iarno po pravi(ima o6jektivne o+ovornosti* 9To $na#i a svakio njih mo!e p(atiti )ije(i i$nos %tete i taa prema r'+om ima re+resno pravo ' parni)i +je se 'tvr&'je ko(iki je 'io svako+ o njih ' pro'$rokovanj '%tete;*

5 8 onos' na me&'so6n' %tet' 5 primjenj'j' se s(ijee,a pravi(as'6jektivne o+ovornosti.a; Ako je isk('#ivo kriv jean ima(a) vo$i(a 5 on r'+om imao)'

naokna&'je sv' %tet'3 6; Ako postoji o6ostrana krivnja 5 ona imao)i o+ovaraj' $avisno o

stepena krivnje3); Ako nema krivnje ni jene ni r'+e strane 5 ona o+ovaraj' pojenako

9na ravne ije(ove;" a(i ra$(o$i pravi#nosti mo+' opreje(iti s' a onese ir'+a#ij' o('k' 9npr* $6o+ s(a6o+ imovno+ stanja jeno+ imao)a vo$i(a" $natnera$(ike i$me&' vrijenosti vo$i(a;*

NAKNADA 'AT$RI0A%N$ ŠT$T$

5 'at!ria#na št!ta s! nadokna5u!71) us,ostav#an!" rani!* stana kakvo ! 2i#o ,ri! št!t!"2) naknado" u nov+u @ koja ,e se os'iti ' s(jee,im s('#ajevima.

a) ako 'spostav(janje ranije+ stanja nije mo+',e 9npr* 'ni%tena jeinivi'a(no ore&ena stvar;"

b) ako je mo+',e je(imi#no 'spostav(janje ranije+ stanja" a ' osta(om ije('se os'&'je nov#ana naknaa"

c) ako je 'spostav(janje ranije+ stanja ve$ano sa nesra$mjernim tro%kovima"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 230: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

d) ako o%te,eni i$ri#ito $ahtjeva os'&enje naknae ' nov)'*5  Naknaa ' nov)' se os'&'je ' visini potre6noj $a 'spostav'

stanja koje je postoja(o prije nast'panja %tete* Visina te naknae se ore&'je po)ijenama ' vrijeme ono%enja s'ske o('ke*

5 O%te,eni ima pravo na $ate$ne kamate o ana ono%enja s'skeo('ke pa o isp(ate naknae" ako je sam o%te,eni otk(onio %tet' 9popravkom; oana kaa je imao i$atak $a popravk'*

5  Naknaa se mo!e onositi na o6i#n' %tet' i na i$mak(' o6it*5  Naknaa se mo!e ati ' manjem o6im' o stvarne %tete 9tj* mo!e

se sni$iti;./; Ako %teta nije pro'$rokovana namjerno i(i krajnjom nepa!njom 5 a %tetnik.

a; je (o%e+ materija(no+ stanja" tako a 6i +a isp(ata ove(a ' te%k'materija(n' sit'a)ij'"

 6; i(i je pri(ikom pro'$rokovanja %tete raio pos(ove korisne $a o%te,eno+4; Ako ima poje(jene o+ovornosti" tj* ako nastank' %tete oprinese o%te,eni 9npr*

 pje%ak kr%i sao6ra,ajne propise i time oprinese a 6'e povrije&en 'sao6ra,ajnom 'es';*

5 Pravi(o je a se %teta isp(a,'je ojenom*5 Me&'tim" ' i$'$etnim sit'a)ijama ' s('#aj' smrti" tje(esne

 povree" i(i o%te,enja $rav(ja" naknada s! "o.! odr!diti u o2#iku r!nt! 9o!ivotnoi(i na ore&eno vrijeme;*

5 Ovje se ima ' vi' %teta koja ,e se mani-estovati '6'',e" pa ,ese tako i naokna&ivati*

5 Ovaj vi %tete se mani-est'je kao.a; i$+'6(jeno i$r!avanje i(i poma+anje @ koje se ore&'je

(i)' ko+a je npr* po+in'(i #(an poroi)e i$r!avao a na teret %tetnika ' o6(ik'rente3

 6; +'6itak $arae @ koja se kao naknaa os'&'je o%te,enomkoji je pretrpio povre' $6o+ #e+a ima smanjen' ran' sposo6nosti" a kao pos(jei)a to+a i +'6itak i(i smanjenje $arae koj' je ranije ostvarivao* O%te,enom' ovom s('#aj' pripaa pravo na ra$(ik' i$me&' $arae koj' je ranije ostvarivao i$arae koj' ostvar'je nakon pretrp(jene povree* Ra$(ika se os'&'je ' o6(ik'rente*

); renta se mo!e os'iti i ako o%te,eni ima nepokrivenetro%kove (ije#enja i r*

; renta se avati kao naknaa $a poja#an' ishran'" a 6i sekro$ taj perio 'spostavi(o norma(no stanje*

e; ako je neko ore&eno vrijeme nesposo6an $a o6av(janjenekih pos(ova potre6nih $a or!avanje (i#ne hi+ijene" pa ' t' svrh' moraan+a!ovati r'+' oso6'" pripaa m' pravo na nakna' tih i$ataka*

-; mo+',e je os'iti nakna' $6o+ nemo+',nostinapreovanja ' pos(' 9npr* inva(inost i +'6itak sposo6nosti;*

5 Visina os'&ene rente mo!e se mijenjati $avisno o promijenjenih oko(nosti 9npr* ve(ika ra$(ika i$me&' ranih mjesta;* 8vijek se postav(ja $ahtjev i s' onosi o('k'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 231: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5  Na $ahtjev o%te,eno+ i ' sit'a)iji kaa se ' pravi('os'&'je naknaa ' rentnom o6(ik'" mo!e se os'iti nov#ana naknaa 'kapita(i$iranom 9jenom; i$nos' ako to $ahtijevaj' i$'$etne oko(nosti* Visin' tenaknae 'tvr&'je vje%tak o+ovaraj',e str'ke*9pr momk' naknaa koj' je '(o!io '%ko(ovanje;*

NOVČANA NAKNADA N$'AT$RI0A%N$ ŠT$T$

5 Ova naknada s! u ,ravi#u dosu5u! za ,r!tr,#!n!781 Cizičk! 2o#ov!-91 ,si6ičk! 2o#ov! i:1 stra61

5 izički 2o# mo!e '$rokovan.a; tje(esnom povreom" 6; operativnim $ahtvatom"); $a vrijeme (ije#enja"; pos(ije $avr%eno+ (ije#enja 9povree vremena;*

5 Duš!vni 2o# mo!e 6iti '$rokovan.1) $6o+ smanjene !ivotne aktivnosti 5 mo!e 6iti '$rokovan

smanjenom pokret(jivosti r'ke" no+e i r* o6(i)ima inva(inosti kojima je'manjena !ivotna aktivnost*

2) $6o+ 'naka!enosti 5 'naka!enost ' pravi(' '$rok'je psihi#ki 6o(*3) $6o+ povree '+(ea" #asti" s(o6oe 5 naknaa se os'&'je $6o+

 psihi#ko+ 6o(a koji o%te,eni trpi*4) $6o+ smrti i(i te%ko+ inva(iiteta 6(isko+ sronika 5 pravo na

nakna' $6o+ smrti 6(isko+ sronika pripaa #(anovima naj'!e poroi)e96ra#nom r'+'" je)i" i roite(jima;" a 6ra,i" sestrama i van6ra#nom r'+' samoako s' sa o%te,enim !ivje(i ' trajnoj $ajeni)i* 9pita na ispit';* Pravo na nakna'$6o+ inva(iiteta 6(isko+ sronika ne pripaa 6ra,i i sestrama neve$ano a (i s'!ivje(i ' $ajeni)i sa o%te,enim*

5) $6o+ ka!njive pre(j'6e" o6(j'6e" 6('nih ranji 5 ako je neko prevarom" prin'om i(i $(o'potre6om onosa po#injenosti i(i $avisnosti naveenna ka!njiv' o6(j'6' i(i r* ka!njiv' 6('n' ranj'" on taa ima pravo na nakna'$6o+ pretrp(jenih '%evnih 6o(ova*

5 3r!tr,#!ni stra6 5 je osnov $a nakna' nematerija(ne %teteako je $natno+ inten$iteta i ako traje re(ativno '!e tako a opravava os'&enjanov#ane naknae*

5 8 sporovima povoom ore&ivanja nematerija(ne %tetean+a!'j' se vje%ta)i @ str'#nja)i mei)inske str'ke koji 'tvr&'j' postojanje 6o(ova istraha" njihov inten$itet i trajanje*

5 Visina naknae se ore&'je prema oko(nostima ' vrijemeono%enja pres'e" '$ pravo t'!io)a 9o%te,eno+; na $ate$ne kamate o ono%enja pres'e pa o isp(ate*

3RAVI%A O U&OVORNO0 OD&OVORNOSTI ZA ŠT$TU

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 232: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Ako '!nik ne isp'ni o6ave$' i(i je ne isp'ni ' svem' kako ona+(asi i(i $akasni sa njenim isp'njenjem" taa povjerio)' pripaa pravo a pore$ahtjeva koji se onosi na isp'njenje o6ave$e tra!i i nakna' %tete" naravno 'ko(iko je$6o+ to+a pretrpio %tet'*

5 Ako je isp'njenje o6ve$e posta(o nemo+',e ona m' pripaasamo pravo na nakna' %tete*

5 D'!nik se mo!e os(o6oiti o+ovornosti $a pro'$rokovan' %tet'ako oka!e a nije mo+ao isp'niti svoj' o6ve$'" onosno a je $akasnio saisp'njenjem $6o+ oko(nosti koje nije mo+ao previjeti" i$6je,i" otk(oniti" a nisprije#iti* Ovje se rai o oko(nostima koje s' nast'pi(e nakon $ak(j'#enja '+ovora" akoje imaj' karakter vi%e si(e 9po!ar" pop(ava" ekonomske i 'pravne mjere;*

5 D'!nik o+ovara po kriterij' prepostav(jene krivnje i teretos(o6a&anja o o+ovornosti $a %tet' paa na nje+a*

5 :akon previ&a mo+',nost pro%irenja" o+rani#enja i isk(j'#enja'+ovorne o+ovornosti $a %tet'" ako je to '+ovara#i previe '+ovorom.a; Tako '+ovara#i mo+' pro%iriti o+ovornost '!nika $a s('#aj $a koji

'!nik ina#e ne 6i o+ovarao* 6; :akon ne o$vo(java isk(j'#enje o+ovornosti '!nika $a %tet'

 pro'$rokovan' namjerno i(i krajnjom nepa!njom" a mo+',e je isk(j'#enje oo+ovornosti $a %tet' pro'$rokovan' o6i#nom nepa!njom*

); Mo+',e je o+rani#enje o+ovornosti $a %tet' tako a se 'naprije oreinajvi%i i$nos naknae" osim ako to nije ' o#itom nesra$mjer' sa %tetom*

5 Ako ima krivnje povjerio)a i(i (i)a $a koja on o+ovara @  primjenj'je se pravi(o o poje(jenoj o+ovornosti*

OD&OVORNOST VIŠ$ %I>A ZA ISTU ŠT$TU

5 Viš! #i+a "o*u od*ovarati za istu št!tu ako ! ona,rouzrokovana na !dan od s#i!d!4i6 načina7/; ako s' neposrenom $ajeni#kom ranjama pro'$rokova(i %tet'34; ako je posrenom ranjom jean 'ti)ao a r'+i na#ini %tet'37; ako s' rai(i ne$avisno jean o r'+o+ 96e$ o+ovora;

ne$avisnim samosta(nim ranjama pro'$rokova(a ist' %tet'" a pri tome se nemo+' 'tvriti 'je(i ' pro'$rokovanj' %tete3

<; ako je nes'mnjivo a s' %tet' pro'$rokova(a va i(i vi%e (i)a"koja s' na neki na#in pove$ana" a ne mo!e se 'tvriti ko je o njih %tet' pro'$rokovao

?; nar'#i(a) i i$vo&a# raova na nekretninama $a %tet' nasta(' timraovima tre,im (i)ima o+ovaraj' $ajeni#ki*

5 8 svim naveenim s('#ajevima %tetni)i o+ovaraj' '+rani)ama svo+a oprinosa 'ko(iko je taj oprinos mo+',e 'tvriti* 8 s'protnom"o+ovaraj' so(iarno*

5 Ako jean o %tetnika isp(ati o%te,enom )ije(i i$nos %tete"ona ima pravo a o r'+ih %tetnika ' pose6noj re+resnoj parni)i tra!i nakna' $anjihovo '#e%,e $a pro'$rokovanje %tete* S' ovje pok'%ava 'tvriti oprinos svako+

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 233: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

o '#esnika" a 'ko(iko ' tome 'spije o6ave$a,e svako+a o njih na isp(at' naknae ' jenakim ije(ovima*

3RAVO OŠT$$NO& DA ZAHTI0$VA NAKNADU NAKON ZASTAR0$%OSTIODŠT$TNO& ZAHT0$VA

5 Kaa je ' pitanj' vanu*ovorna (d!#iktna) od*ovornost za št!tu @ $ahtjev $a nakna' %tete se mo!e ponijeti u su2!ktivno" roku od : *odin! oana sa$nanja $a %tet' i %tetnika" a ' svakom s('#aj' u o2!ktivno" roku od <*odina od dana kada ! št!ta nasta#a*

5 Me&'tim :OO previ&a a o%te,eni ima pravo i a nakon isteka$astarno+ roka $a nakna' %tete $ahtijeva o %tetnika a m' 'st'pi" prea" vrati ono%to je stekao %tetnom ranjom jer se rai o sti+anu 2!z ,ravno* osnova* Taj $ahtjev,e postaviti po pravi(ima o sti)anj' 6e$ pravno+ osnova* 8 ovom post'pk' ,e mo,iostvariti samo onaj io koji se mani-estirao kao korist koj' je ostvario pro'$rokovanjem %tete" ak(e o6e%te,enje se ' ovom s('#aj' ostvar'je samoje(imi#no*

:1 STI>AN0$ B$Z OSNOVA @ KAO IZVOR NASTANKA OB%I&A>IONO@3RAVNO& ODNOSA

Da 2i nasta#a o2v!za ,o ovo" ,ravno" osnovu "orau 2iti is,un!ni odr!5!nius#ovi- i to7/; a je ko jene strane o%(o o ,ov!4ana i"ovin!"4; a je $6o+ to+a ko r'+e strane nast'pi(o osiroma%enje"

onosno u"an!n! i"ovin!-7; a ko osiroma%ene strane postoji za2#uda i#i n!znan!"

onosno uv!r!n! a isp(atom i(i r'+im avanjem isp'njava svoj' o6ave$'9$a6('a a ima o6ave$';"

<; a n! ,ostoi va#an ,ravni osnov za sti+an! i"ovin! nar'+oj strani*

3o!dini s#uča!vi sti+ana 2!z osnova su7a; isp(ata nepostoje,e+ '+a 6; naknani prestanak osnova); i$ostanak prot'#ini6e; isp(ata jeno+ '+a va p'ta

Kaa se mo!e tra!iti vra,anje $a sti)anje 6e$ osnovaVra,anje mo!e tra!iti onaj koji i$vr%i isp(at'" po 's(ovom a je ' vrijeme p(a,anja je 6iosavjestan" tj* a je 6io ' 'vjerenj' a je '!an to '#initi*Me&'tim" ne mo!e tra!iti vra,anje ato+ onaj ko je i$vr%io isp(at' $naj',i a nije '!an"i$'$ev.

a; ako je ' tom moment' $ar!ao pravo a tra!i vra,anje i(i 6; ako je to '#inio po prin'om 9ona m' pripaa pravo na vra,anje;*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 234: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

;1 3OS%OVODSTVO B$Z NA%O&A I%I N$ZVANO VRŠ$N0$ TUJIH3OS%OVA @ KAO IZVOR NASTANKA OB%I&A>IONO@3RAVNO& ODNOSA

5 3os#ovodstvo 2!z na#o*a ! neov(a%teno mije%anje ' t'&e pos(ove vr%enjem neko+ pos(a ' korist r'+o+ (i)a" $6o+ #e+a i$me&' ta va (i)ansataje o6(i+a)iono5pravni onos*

5 8 sk(a' sa $akonom" ne$vanom vr%enj' t'&ih pos(ova se 'ore&enim s('#ajevima ipak mo!e prist'piti*

5 8 ve$i s tim" raz#iku!"o71. nu.no ,os#ovodstvo 2!z na#o*a  5 postoji ako je po'$eto rai otk(anjanja

neposreno prestoje,e %tete" $na#i o pos(' koji ne trpi o(a+anje (npr. ako jevjetar odnio krov pa komšije pristupe jer pada kiša!*

2. korisno ,os#ovodstvo 2!z na#o*a 5 postoji ako nije n'!no ve, korisno $a r'+o(i)e  (npr. prilikom boravka u inostranstvu neo za prijatelja pod povoljnomcijenom kupi stvar za koju je ovaj ranije izjavljivao da bi je želio kupiti!.

3. ,os#ovodstvo ,rotivno za2rani *os,odara ,os#a 5 postoji ako neko po'$ima posao $a r'+o (i)e iako $na a m' je to (i)e $a6rani(o a to #ini*

5 8 s('#ajevima n'!no+ i korisno+ pos(ovostva 6e$ na(o+a" pos(ovo&a je'!an a o6avijesti oso6' $a koj' rai i a +a po$ove a on nastavi sa o6av(janjemto+ pos(a* 8ko(iko ne prihvati a nastavi pos(ove i(i nije ' mo+',nosti a o&e 'ra$'mnom rok'" pos(ovo&a a nastavi posao 'ko(iko je to mo+',e i '!an je raitisve ok oso6a $a koj' posao rai ne pre'$me 6ri+' o tome* 8 takvoj sit'a)iji kaa jeo6av(jen posao pos(ovo&a je '!an ispostaviti ra#'n i 'st'piti sve ono %to je pri6avio$a o6av(janje to+ pos(a oso6i $a koj' rai* Pos(ovo&a je '!an o6av(jati posao sa'!nom pa!njom 9o6ro+ oma,ina on* privrenika on* sa pa!njom str'#njaka;*

5 Po 's(ovom a je ' svem' raio kako tre6a i ono %to s' ate oko(nosti$ahtijeva(e" pos(ovo&a ' s('#ajevima n'!no+ i korisno+ pos(ovostva 6e$ na(o+a imai ore&ena prava./; Ima pravo $ahtijevati o ono+ $a ko+a je raio a +a os(o6oi svih o6ave$a koje

 je na se6e pre'$eo $6o+ o6av(janja to+ pos(a34; Ima pravo $ahtijevati nakna' svih n'!nih i korisnih tro%kova i event* pretrp(jene

%tete"7; Pore to+a" m' pripaa i pravo na primjeren' nakna' $a '(o!eni tr'*

5 Ko pos(ovostva protivno $a6rani +ospoara pos(a" pos(ovo&i ne pripaa pravo na nakna'*

<1 0$DNOSTRAN$ IZ0AV$ VO%0$ @ KAO IZVOR NASTANKAOB%I&A>IONO@3RAVNO& ODNOSA

0!dnostran! izav! vo#! su @ i$jave na osnov' kojih nastaje o6ave$a prema s'6jekt'koji isp'ni 's(ov" ako to o6e,anje nije prethono opo$vano na $akonom propisani na#in*Tu s,adau7 javno o6e,anje na+rae" vrijenosni papiri i (e+itima)ioni papiri*

0avno o2!4an! na*rad!5 To je po$iv kojim se javnim o+(asom neore&eni kr'+ (i)a po$iva

a $a na+ra'.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 235: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

a; po'$me nek' ranj'" i(i 6; a posti+ne neki 'spjeh" i(i); a se na&e ' ore&enoj sit'a)iji(npr. oglas da se pronađe izgubljena stvar, konkurs za izradu projekta, nagrada za najbolji roman! *

5 O6e,anje se mo!e opo$vati na na#in na koji je '#injeno kao i (i#nimsaop,enjem" me&'tim" onaj ko je ato o6e,anje isp'nio a nije $nao" niti je mo+ao$nati a je o6e,anje na+rae opo$vano ima pravo $ahtijevati a m' se a o6e,anana+raa" a onaj ko je prije opo$ivanja '#inio i$vijsene i$atke rai i$vr%enja ranjeore&ene ' javnom o+(as' ima pravo na nakna' tih i$ataka* O6e,anje na+rae nemo!e se opo$vati 'ko(iko je o+(asom ore&en rok $a i$vr%enje ranje" onosno $ao6avje%tavanje o posti+n'tom re$'(tat' i(i ostvarenj' ore&ene sit'a)ije o6e,anje sene mo!e opo$vati*

Vri!dnosni ,a,iri @ s' pismene i$jave kojim se njen i$ava(a) o6ave$'je isp'nitio6ave$' 'pisan' ' toj i$javi njenom $akonitom imao)' (mjenica, #ek, konsoman,tovarni list i dr.!*%!*iti"a+ioni ,a,iri @ s' !e(je$ni#ke" po$ori%ne i r* karte 9'(a$ni)e;" 6onovi i s(*Isprave koje sar!e o6ave$' $a i$avao)a" '$ napomen' a ' njima nije na$na#en povjeri(a)* O (e+itima)ionih papira tre6a ra$(ikovati (e+itima)ione $nake" koji prestav(jaj' samo oka$ $a ore&eno+ povjerio)a a je s njim $ak(j'#en vostrani'+ovor (npr. broj na znaku koji se izdaje u garderobi!.

 

OSTA%I INSTITUTI OB%I&A>IONO& 3RAVA

KA'AT$

Ka"ata ! @ naknada za korišt!n! tu5!* nov+a i#i za korišt!n! dru*i6 za"!nivi6stvari1 Istovr!"!no ona i"a i karakt!r naknad! št!t! $6o+ to+a %to je ko nov#aneo6ave$e povjeri(a) (i%en 'potre6e svo+ nov)a*

Ka"at! "o*u 2iti7@ u*ovor!n! ka"at! @ ako s' ih '+ovara#i previje(i ' '+ovor'"@ zakonsk! i#i tzv1 zat!zn! ka"at! @ koje previ&a $akon $a s('#aj postojanja nov#aneo6ave$e*

Zat!zn! ka"at!5 :ate$ne kamate se p(a,aj' kaa '!nik $akasni sa isp'njenjem nov#ane

o6ve$e" i to $a vrijeme ospje(osti to+ '+a pa o isp(ate i to neovisno o krivnje" a po stopi 'tvr&enoj 9pose6nim; $akonom" a koja i$nosi /U*

5 Povjerio)' pripaa pravo na $ate$n' kamat' neovisno o to+a a (i je$6o+ $aka%njenja ' isp'njenj' nov#ane o6ave$e pretrpio %tet'* Ako je %teta ve,a oi$nosa koji je o6io po osnov' kamata" povjeri(a) ima pravo na ra$(ik' o p'no+i$nosa naknae %tete*

3ro+!sn! ka"at!

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 236: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 Ovo je i$'$etak o pravi(a a je $a6ranjeno p(a,anje kamate na kamat'*5 Pro)esn' kamat' p(a,a '!nik koji je $ao)nio" on* koji nije p(atio

$ate$ne kamate povjerio)' sa kojim je ' pos(ovnom onos' 9p(a,ao m' je +(avni '+sa $aka%njenjem" a nije $ate$ne kamate;*

5 8 ovom s('#aj'" povjeri(a) ima pravo a 'stane sa pose6nom t'!6omkojom ,e $ahtijevati isp(at' nep(a,enih $ate$nih kamata*

5 Saa $6ir nep(a,enih $ate$nih kamata #ini +(avno potra!ivanje" a na to potra!ivanje povjerio)' 9saa t'!ite(j'; pripaa pravo a $ahtijeva o '!nika isp(at'kamata o ana pono%enje t'!6e o isp(ate*

5 To se sve e%ava ' prani)i i $ato se $ov' pro)esne kamate*5 Pro)esna kamata na i$nos neisp(a,ene $ate$ne kamate ne mo!e a se tra!i

sve ok ne prestane +(avno nov#ano potra!ivanje*

U*ovor!n! ka"at!5 Ove kamate se ore&'j' '+ovorom i$me&' '+ovornih strana i

tek' o vremena kako s' se '+ovara#i spora$'mje(i*5 Stopa '+ovorenih kamata ne mo!e 6iti ve,a o kamatne stope

koja se ' mjest' isp'njenja p(a,a na %tene '(o+e po vi&enj'*5 8+ovaranje ve,e stope o o$vo(jene ne #ini '+ovor ni%tavim jer 

se kamate os'&'j' o o$vo(jeno+ i$nosa*5 Ako je kamata '+ovorena a nije ore&ena stopa vrijei kamata

koja se p(a,a ' mjest' isp'njenja na %tene '(o+e po vi&enj'*

A%T$RNATIVN$ OBAV$Z$

5 A#t!rnativn! o2av!z! su  takve o6ve$e ko kojih '!nikovao6ve$a ima va i(i vi%e premeta a(i je '!nik o6ave$an ati samo jean o njih a 6ise os(o6oio o6ve$e* S'%tina se onosi na postojanje vije o6ve$e" va premeta i pravo i$6ora pripaa '!nik'*

5 A#t!rnativn! o2av!z! "o*u nastati71. u*ovoro" kaa se o tome 'sa+(ase '+ovorne strane (npr. kod zaklju#enja

ugovora o prodaji kupac se obavezuje prodavcu isplatiti određeni iznos novca ilimu umjesto toga dati neku stvar!3

2.  !dnostrano" izavo" vo#! (npr. kod sastavljanja legata nasljedniku semože odrediti obaveza da legataru preda određene stvari isplatu ili isplatiodređeni iznos novca!3

3. na osnovu zakona  (npr. u slu#aju zakonskog izdržavanja, davalacizdržavanja može plaćati izdržavanje ili primiti izdržavano lice u svojedomaćinstvo na izdržavanje!*

5 Svr6a a#t!rnativn! o2v!z! !  pravo i$6ora o strane '!nika*Time se '!nik' aje mo+',nost a isp'ni o6ve$' na na#in koji je $a nje+a povo(jniji*

5 Iz2or s! s"atra izvrš!ni" u "o"!ntu kada !  '!nik o6avijestio r'+' stran' 9povjerio)a; o tome %ta je i$a6rao* Takva i$java se vi%e nemo!e opo$vati*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 237: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 3ravo iz2ora ,ri,ada du.niku sv! dok  ' post'pk' prin'no+i$vr%enja jena o '+ovanih stvari ne 6'e preata povjerio)'*

5 Ako ,ravo iz2ora ,ri,ada ,ov!rio+u- onda on to ,ravo "o.!koristiti do isteka roka $a isp'njenje '!nikove #ini6e* 8ko(iko se o taa ne i$jasni povjeri(a)" '!nik +a mo!e po$vati a i$vr%i i$6or i pri tome m' orei rok* Po protek' naveeno+ roka pravo i$6ora pre(a$i na '!nika*

5 Ako s! d!si da !dan ,r!d"!t o2av!z! ,ostan! n!"o*u4  i$'$roka $a koje nije o+ovorna ni jena strana" o6ve$a '!nika se svoi na preosta(i premet*

AKU%TATIVNA OBAV$ZA I AKU%TATIVO 3OTRA/IVAN0$

5 Kod Caku#tativn! o2av!z! ne postoji o6ave$a sa va i(i vi%e premeta ve, o6ave$a sa samo jenim premetom" '$ ov(a%tenje '!nika a se mo!eos(o6oiti o6ave$e avanjem neko+ r'+o+ premeta" koji je ore&en pravnim pos(om i(i $akonom*

5 aku#tativn! o2av!z! "o*u 2iti zasnovan!7 /; '+ovorom"4; $akonom @ npr* :OO previ&a o'stani)' povoom koje '!nik ima vije

mo+',nosti.a; mo!e isp'niti '+ovorn' o6ave$'" i(i 6; mo!e o'stati o '+ovora avanjem o'stani)e"

7; testamentom @ ako ostavi(a) o6ave!e nas(jenika na avanje (e+ata preajomore&eneo+ premeta" a(i a se te o6ave$e mo!e os(o6oiti ako isp(ati ore&enii$nos*

5 'o*u4! ! da ovo ,ravo Cuku#tativno* ,otra.ivana ,ri,ada,ov!rio+u tako a on 'mjesto '+ovano+ premeta o '!nika $ahtijeva neki r'+iore&eni premet*

5 Takvo ov#ašt!n! ,ov!rio+a "o.! 2iti ,r!dvi5!no7/; '+ovorom i(i4; $akonom @ npr* :OO previ&a a kaa se o6ave$a sastoji ' avanj' stvari

ore&enih po ro'" a '!nik o&e ' $aka%njenje" povjeri(a) mo!e po svom i$6or'.a; na6aviti stvar isto+ roa i $ahtjevati nakna' )ijene i nakna' %tete" i(i 6; 'mjesto to+a $ahtjevativrijenost '+ovanih stvari i nakna' %tete*

D0$%0IV$ OBAV$Z$ I 3OTRA/IVAN0A

5  Naj#e%,e o6i+a)iono5pravni onos nastaje i$me&' jeno+ povjerio)a i jeno+ '!nika* Me&'tim" poneka pravni onos nastaje i$me&' va i(ivi%e povjerio)a s jene strane i va i(i vi%e '!nika s r'+e strane* 8 takvom s('#aj'se rai o ,#ura#istički" o2av!za"a*

5 3#ura#ističk! o2av!z! "o*u 2iti7a) D!#iv! @ vi%e '!nika o6ave$' ije(e na jenake ije(ove tako a jean '!nik 

o+ovara $a samo svoj io o6ve$e* Ako na povjeri(a#koj strani ima vi%e (i)a ani%ta r'+a#ije nije o+ovoreno postoje,e potra!ivanje se ije(i i$me&' njih na

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 238: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 jenake ije(ove" a to $na#i a svaki o njih ima pravo $ahtijevati samo ioo6ve$e*

b) N!d!#iv! @ s' takve ko kojih s' #ini6e kvantitativno neje(jive" tako a se nemo+' isp'niti ' ije(ovima" I svaki o povjeri(a)a mo!e $ahtjevati samo ip'njenje)ije(o+ potra!ivanja" onosno '!nik je o6ave$an isp'niti )ije(' o6ave$'*

SO%IDARN$ OBAV$Z$So#idarn! o2av!z! ,osto! kada je ' postoje,em o6(i+a)io5nopravnom onos' svaki ovi%e '!nika '!an isp'niti )ije(' o6ave$' i svaki o vi%e povjeri(a)a mo!e $ahtijevatiisp'njenje )ije(e o6ve$e o 6i(o koje+ '!nika*So#idarnost o2av!z! "o.! 2iti ,asivna i aktivna1

3asivna so#idarnost5 3asivna so#idarnost ,ostoi kada  ' o6(i+a)io5nopravnom

onos' na pasivnoj 9'!ni#koj; strani ima vi%e '!nika o kojih je svaki o njihs'6jekt )je(ok'pne o6ave$e" time a ako o&e o potp'no+ isp'njenja o jeno+'!nika" preosta(i '!ni)i se os(o6a&aj' o6ave$e prema povjerio)'* S r'+e strane" povjeri(a) mo!e isp'njenje o6ave$e $ahtjevati o 6i(o ko+ '!nika sve ok m'o6ave$a ne 6'e ' potp'nosti i$mirena*

5 3oa" ,asivn! so#idarnosti ,odrazu"i!va  jeinstveno potra!ivanje i jeinstven' o6ave$'" a ne ono(iko potra!ivanja ko(iko ima povjerio)a"onosno ne ono(iko o6ave$a ko(iko ima '!nika*

5 3asivna so#idarnost "o.! nastati7 '+ovorom" testamentom (npr.

kada ostavilac testamentom odredi da svi nasljednici solidarno odgovaraju za namirenje legatara!   i$akonom (npr. u slu#aju odgovornosti naru#ioca i izvođa#a radova za štetu nastalu izvođenjemradova na nekretninama!.

5 U situa+ii kada !dan od so#idarni6 du.nika is,uni o2av!zuu +i!#osti  5 pripaa m' pravo re+resa" tj* a o osta(ih '!nika $ahtijeva a m'naknae io o6ve$e koja otpaa na njih* To ,e 'raiti ' re+resnoj parni)i 'ko(iko tonije mo+',e r'+a#ije*

5 Ako r'+a#ije nije ore&eno" '+ovoreno i(i ne proi$i(a$i i$onosa so(iarnih '!nika" na svako+ '!nika otpaa jenak io*

Aktivna so#idarnost5 O pasivne so(iarnosti ra$(ik'jemo aktivnu so#idarnost" a to

znači  a na povjeri(a#koj strani ima vi%e (i)a" a svako o tih (i)a ima pravo o'!nika $ahtijevati isp'njenje )ije(e o6ve$e i kaa jean o so(iarnih povjeri(a)a 6'e namiren" o6ve$a prestaje i ' onos' na osta(e povjerio)e*

5 8 sit'a)iji kaa ima vi%e povjeri(a)a pravo je '!nika a isp'nio6ve$' prema svom i$6or' ' onos' na jeno+ o povjeri(a)a po svom i$6or'* To pravo ima ima o momenta ok jean o povjeri(a)a ne $ahtijeva isp'njenje svojeo6ve$e*

5 Aktivna tako&er "o.! nastati  $akonom" '+ovorom itestamentom*

5 Ako o6ave$a 6'e isp'njena prema jenom o so(iarnih povjerio)a" osta(i povjerio)i imaj' pravo $ahtjevati io koji im pripaa*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 239: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

NAČINI 3R$STANKA OBAV$ZA

/; isp'njenje o6ave$a4; raski '+ovora $6o+ neisp'njenja7; pre6oj i(i kompen$a)ija<; otp'st '+a?; prenov i(i nova)ija; sjeinjenje 9kon-'$ija;; nemo+',nost isp'njenja; protek vremena" otka$; smrt '!nika i(i povjerio)a

81 IS3UN0$N0$ OBAV$ZA

3od is,un!n!" ,odrazu"!va"o  @ va(jano i$vr%enje '+ovane #ini6e" koja je premet '!nikove o6ave$e*

Su2!kti is,un!na5 O6ave$' isp'njava '!nik" a(i to mo!e '#initi i tre,e (i)e ako ima

 pravni interes i(i ako nema pravni interes a '!nik je s tim sa+(asan*5 Ako je ' '+ovor' ore&eno a o6ave$' tre6a a (i#no isp'ni

'!nik" i(i ako priroa o6ave$e na(a!e a je mo!e isp'niti samo '!nik" nije mo+',ea o6ave$' isp'ni tre,e (i)e*

5 Isp'njenje se #ini povjerio)' i(i (i)' ore&enom $akonom9$akonskom $ast'pnik';" (i)' ore&enom o('kom s'a 9s'ski i$vr%ni or+an;" (i)'ore&enom '+ovorom 9ko '+ovora ' korist tre,ih (i)a;" i(i (i)' koje orei povjeri(a)9p'nomo,nik;*

3r!d"!t is,un!na5 Premet isp'njenja je ore&en '+ovorom" a(i o6ave$a mo!e

 prestati i ako povjeri(a) ' spora$'m' sa '!nikom primi ne%to r'+o 'mjesto ono+a%to m' '!nik '+'je 9avanje 'mjesto '+ovano+;*

5 Povjeri(a) nije '!an primiti je(imi#no isp'njenje o6ave$e osimako se rai o nav#anim o6ave$ama" a(i ni taa ako 6i primitkom je(imi#no+isp'njenja pretrpio %tet'*

Vri!"! is,un!na5 Ako rok nije ore&en @ isp'njenje o6ave$e se mo!e tra!iti

omah*5 Ako je ore&en rok @ '!nik je o6ave$an isp'niti o6ave$' ' tom

rok'" jer ' s'protnom paa ' o)nij' 9$aka%njenje;*5 :a s('#aj a je rok '+ovoren ' interes' '!nika @ on ima pravo

isp'niti o6ave$' i prije toka" a(i je '!an o tome o6avijestiti povjerio)a*5 Povjeri(a) ima pravo tra!iti isp'njenje prije roka ako '!nik nije

ao o6e,ano o6e$6je&enje 9$a(o+" avans" kapar'; i(i ako je rok '+ovoren ' nje+ov'korist*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 240: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

'!sto is,un!na5 D'!nik je o6ave$an isp'niti o6ave$' ' mjest' koje je previ&eno

'+ovorom i(i $akonom*5 Ako mjesto nije ore&eno ni '+ovorom ni $akonom" mjesto

isp'njenja se ore&'je po svrsi pos(a i(i priroi isp'njenja*5 Me&'tim" ako se ni na ovaj na#in ne mo!e oreiti mjesto

isp'njenja o6ave$e" to je mjesto pre6iva(i%ta on* sjei%ta '!nika*

Izdavan! ,riznani+!Kaa '!nik isp'ni o6ave$'" mo!e o povjerio)a tra!iti i$avanje pri$nani)e koja potvr&'je a je isp'njen '+*

Zakašn!n! du.nika5 :aka%njenje 9o)nja; '!nika postoji kaa '!nik ne isp'ni

o6ave$' ' rok' ore&enom $a isp'njenje*5 Ako rok nije ore&en" '!nik je ' $aka%njenj' o momenta kaa

+a povjeri(a) po$ove a isp'ni o6ave$'" %to #ini opomenom i(i pono%enjem t'!6e $aisp'njenje*

5 Povjeri(a) ' s('#aj' $aka%njenja '!nika ima pravo na nakna'%tete" a '!nik pore to+a o+ovara i $a s('#ajn' propast i(i o%te,enje stvari* Ako je ' pitanj' nov#ano potra!ivanje" povjeri(a) ima pravo na $ate$ne kamate*

Zakašn!n! ,ov!rio+a:aka%njenje povjerio)a postoji kaa on 6e$ osnovano+ ra$(o+a o6ije a primi isp'njenjei(i +a svojim pona%anjem sprije#i*Do(askom povjerio)a ' o)nij' na nje+a pre(a$i ri$ik s('#ajne propasti i(i o%te,enjastvari" a ako se rai o nav#anom potra!ivanj' prestaj' te,i kamare $a '!nika*Ako je povjeri(a) ' $aka%njenj'" a nepo$nat je i(i se ne $na +je se na(a$i" a nema$ast'pnika @ '!nik se mo!e os(o6oiti svoje o6ave$e tako %to ,e 5 '+ovani i$nos nov)aon* '+ovan' stvar po(o!iti ko s'a ' epo$it" i(i ,e tra!iti o s'a a se orei (i)ekoje ,e stvar #'vati" a ako stvar nije poesna $a #'vanje ' s'skom epo$it' i(i s' $anjeno #'vanje potre6n nesra$mjerni tro%kovi" '!nik je mo!e proati na javnoj ra!6i io6iveni i$nos nov)a eponovati ko s'a*

91 3R$BO0 I%I KO'3$NZA>I0A

5 Kompen$a)ija i(i pre6oj je na#in prestanka o6ave$a*5 Ku"u#ativni us#ovi za ,r!2o su7

1. a postoje me&'so6ne potra!ivanja"2. a +(ase na nova) i(i r'+e $amjen(jive stvari isto+ roa i iste kva(itete"3. a s' o6a potra!ivanja ospje(a*

5 Vrst! ko",!nza+ia7a)  jenostrana 5 kaa jena strana i$javi r'+oj a ' onos' na njeno potra!ivanje

stav(ja ' pre6oj svoje potra!ivanje3

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 241: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

b) '+ovorna 5 kaa se me&'so6na potra!ivanja komen$iraj' na osnov' spora$'maimao)a tih potra!ivanja3

c) s'ska 5 nastaje na osnov' o('ke s'a povoom pri+ovora t'!eno+ a neosporava potra!ivanje povjerio)a" a(i a isti#e svoje 9'!nikovo; potra!ivanje prema t'!ite(j' i $ahtjeva o s'a a ta potra!ivanja pre6ije*

5 3ri!2o nastu,a "o"!nto" 5 kaa se isp'ne $akonske pretpostavke $a prije6oj" a ko s'ske kompen$a)ije mora postojati i i$java pre s'om*

5 Iako su is,un!ni o,šti us#ovi @ n! "o*u s! ,r!2iti ,otra.ivana7/* potra!ivanja koja se ne mo+' $ap(ijeniti po pravi(ima i$vr%no+ post'pka"4* potra!ivanja stvari koje s' '!nik' ate na #'vanje" pos'6' i(i koje je '!nik 

 6espravno '$eo i(i $ar!ao $a se6e"7* potra!ivanja i$ osnova namjerno+ pro$rokovanja %tete kao i<* potra!ivanja naknae %tete nanesene o%te,enjem $rav(ja i(i smrti neko+ (i)a"?* potra!ivanja i$ osnova $akonsko+ i$r!avanja*

:1 OT3UST DU&A

5 O2av!za ,r!sta! kada  ,ov!ri#a+ izavi da n!4! tra.itiis,un!n! o2av!z! a du.nik s! s ti"! sa*#asi 9mora i$javiti a je sa+(asan;*

5 :a prestanak o6ave$e nije potre6na pose6na -orma 9nema ve$e sa-ormom +(avno+ '+ovora;*

5 Raz#o* z2o* ko!* s! n!ko os#o2a5a o2v!z! n! tr!2a s!navoditi1

5 Ot,ust du*a !"+u  ne os(o6a&a +(avno+ '!nika" a ot,ustdu*a *#avno" du.niku os(o6a&a jam)a os(o6a&a o6ve$e jamstva*Ako i"a viš! !"a+a a ,ov!ri#a+ os#o2odi !dno* od ni6" osta(i ostaj' ' o6ave$i stime %to se njihova o6ve$a smanj'je $a io koji otpaa na os(o6o&eno+ jemstva*

5 Ako i"a viš! so#idarni6 du.nika" oprost jenom o njih neos(o6a&a o6ave$e osta(e so(iarne sa'!nike" a(i se i t' o6ve$a osta(ih smanj'je $aonaj io koji otpaa na io os(o6o&eno+ '!nika*

;1 OBNOVA (3R$NOV- NOVA>I0A)

5 To je jean o na#ina prestanka o6ave$e*5 O2v!za ,r!sta! kada s! ,ov!ri#a+ i du.nik sa*#as! da

,osto!4u o2v!zu za"i!n! novo"- a ,ri to"! nova o2av!za "ora da i"adru*ačii ,r!d"!t i ,ravni osnov (npr. umjesto isplate cijene iz ugovora o prodaji ugovara#i

 se sporazume da dužnik isplati određeni nov#ani iznos kao zajam! *5 Spora$'m povjerio)a i '!nika kojim oni mijenjaj' rok" mjesto i

na#in isp'njenja o6ave$e" naknani spora$'m o kamatama" '+ovornoj ka$ni i s(* @ nesmatraj' se nova)ijom*

5 Us#ovi za nastanak nova+i! su7/; postojanje ranije o6ave$e"

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 242: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

4; a povjeri(a) i '!nik spora$'mno '+ovore nov' o6ave$'"7; a je sar!aj nove o6ave$e ra$(i#it o ranije o6ave$e"<; a postoji o6ostrana vo(ja a ranija o6ave$a prestane*

5 D!stvo ,r!nova7a; 3oništ!n! 5 ako se '+ovor o o6novi poni%ti i$ 6i(o kojih ra$(o+a" smatra

se a nije 6i(o prenova i a ranija o6ave$a nije ni presta(a postojati* 6; N!dostatak rani! o2av!z! 5 ako je ranija o6ve$a 6i(a r'%(jiva" prenov je

 p'nova!an ako je '!nik $nao $a neostatak ranije o6ve$e" $a t' r'%(jivost*); Ništavost i#i n!,ostoan! rani! o2av!z! 5 prenov je 6e$ ejstva i '

sit'a)iji ako je ranija o6ave$a 6i(a ni%tava i(i ve, '+a%ena i$ neko+ ra$(o+a*

<1 S0$DIN0$N0$ (KONUZI0A)

O2av!za ,r!sta! s!din!n!"- kada !dno isto #i+! ,ostan! i ,ov!ri#a+ i du.nik1(npr. ako su otac i sin u obligacionom odnosu pa smrću oca njegov sin postane jedini nasljednik!Ako ! o2av!za u,isana u avnu kni*u o6ave$a sjeinjenjem prestaje tek kaa sei$vr%i 'pis 6risanja*U s#učau kad !"a+ ,osta! ,ov!ri#a+" o6ave$a +(avno+ '!nika ne prestaje" prestajesamo jemstvo* Ovo $ato %to je nemo+',e a jema) sam se6i jem#i $a isp'njenje o6ve$e*

1 N$'O&UNOST IS3UN0$N0A

5 Kaa +ovorimo o ovome tre6a imati ' vi' a se nemo+',nostonosi na isp'njenje svih o6ve$a" a ne samo jene o6ve$e i$ '+ovora*

5 To su u*#avno" do*a5ai koi su dov!#i do n!"o*u4nostiis,un!na za ko! ni! od*ovorna ni !dna u*ovorna strana i da ! no"o*u4nostnastu,i#a u ,!riodu od zak#uč!na u*ovora do vr!"!na kada ! o2v!za tr!2a#a2iti is,un!na 9stav(janje stvari van prometa it;*

5 Na ova način n! "o.! ,r!stati o2av!za ako ! ,r!d"!to2av!z! stvar odr!5!na ,o rodu1

5 Dak(e" onosi se samo na iniv'ia(no ne$amjenjive stvari*

L1 3ROT$K VR$'$NA- OTKAZ 5 pro#itati" nije pose6no pitanje a(i ' ra$+ovor' sespominje

5 Trani du*ovinski odnos 9to je onos +je se i$vr%enje #ini6ekoja je premet o6ave$e '!nika i$vr%ava sta(no" neprekino kro$ ore&eno vrijeme;sa odr!5!ni" roko" ,r!sta!  kaa taj rok istekne" i$'$ev kaa je '+ovoreno i(i$akonom ore&eno a se pos(ije isteka roka ovaj onos mo!e pro'!iti na neore&enovrijeme" 9npr* kaa $ak'pa) pro'!i 'potre6(javati stvar nakon isteka '+ovoreno+vremena trajanja $ak'pno+ onosa" a $ak'poava) se tome ne protivi;*

5 Uko#iko traan! du*ovinsko* odnosa ni! una,ri!dodr!5!no" va!i pravi(o a +a svaka strana mo!e prekin'ti otka$om 9i$javom vo(je jene o '+ovornih strana;*

M1 S'RT DU/NIKA I%I 3OV0$RIO>A

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 243: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 S"r4u du.nika i#i ,ov!rio+a o2av!za n! ,r!sta!- !r ona,r!#azi na nas#!dnik!1

5 Ovo ,ravi#o i"a izuz!tk!" ' kojim s('#ajevima se o6ave$a +asise njihovom smr,'./; Ako je o6ave$a nasta(a s o6$irom na (i#na svojstva i(i (i#ne

sposo6nosti '!nika @ o6ave$a se +asi nje+ovom smr,'" (npr. obaveza slikara da

izradi portret!34; Ako s' povjeri(a) i '!nik i$ri#ito ' '+ovor' previje(i sa

o6ave$a prestaje smr,' jeno+a o njih37; Ako je proroa pravno+ onosa takva a o6ave$a prestaje smr,'

 jene o '+ovornih strana (npr. smrću primaoca izdržavanja kod ugovora o doživotnomizdržavanju!*

ZASTAR0$%OST

5 Zastra!#ost ! +'6itak prava $ahtijevati isp'njenje o6ve$e kaa protekne $akonom ore&eno vrijeme* Time se ne +asi samo pravo povjerio)a" ve, se+asi samo $ahtjev $a ostvarenje to+ prava" tj* +'6i se pravo na pono%enje t'!6e*D'!nikova o6ave$a kao nat'ra(na i a(je postoji" %to $na#i a je '!nik mo!e isp'nitii nakon nast'panja $astarje(osti" a(i ako to ne '#ini" a povjeri(a) ponese t'!6'" s' ,e po pri+ovor' '!nika a je potra!ivanje $astarje(o o6iti t'!6eni $ahtjev*

5 :astarjeti mo+' svi o6(i+a)iono5pravni $ahtjevi" i$'$ev prava nai$r!avanje" ono ne mo!e $astarjeti" a(i mo+' $astrajeti pojeini o6ro)i*

5 Sud ,o s#u.2!no du.nosti n! ,azi na zast!r!#ost- v!4 sa"o,o ,ri*ovoru du.nika* Dak(e" t'!6a se mo!e ponijeti i nakon proteka $astarnihrokova" a(i ako je r'+a strana pri+ovori(a na rok" on* na $astarje(ost 5 ona ,e s'o6iti takav t'!6iti t'!6eni $ahtjev*

5 Zastar!#ost nastu,a  kaa istekne pos(jenji an ore&eno+$akonom propisano+ roka previ&eno+ $a $astarje(ost* 8 vrijeme $astare ra#'na se i perio koji je protekao ' korist '!nikova prenika 9npr ' s('#aj' nas(je&ivanja"ra#'na se i vrijeme o smrti ostavio)a;*

5 Ako ! zastar!#ost nastu,i#a- du.nik s! "o.! odr!4i ,rava das! ,oziva na zastar!#ost1 Du.nik s! n! "o.! odr!či zastar!#osti ,ri! ne+o %to jeona nast'pi(a" tj* sve ok ne protekne rok $a $astarje(ost* I ,is"!no ,riznan!zastar!#! o2av!z!" smatra se ori)anjem o $astarje(osti* Isto takvo ejstvo ima iavanje $a(o+a i(i osi+'ranje o6ve$e*

5 Učinak odri+ana od zastar!#osti !  taj a nakon to+a povjeri(a) sti#e pravo a $ahtjeva isp'njenje o6ave$e tako a ne't'!iva o6ave$a postaje 't'!iva" te $astarje(ost po#inje i$6ova te#i*

5 Ako nast'pi $astarje(ost" pa i pore to+a '!nik isp'ni svoj'o6ave$'" nema pravo a $ahtijeva vra,anje ono+ %to je ao ' isp'njenj' $astarje(eo6ave$e" pa ni ' sit'a)iji ka nije $nao a je o6ave$a $astarje(a*

5 Kaa $astari +(avno potra!ivanje" $astarijevaj' i sporena potra!ivanja 9kamate" p(oovi" tro%kovi" '+ovorna ka$na it;*

5 Od ovi6 zastarni6 rokova tr!2a raz#ikovati ,r!k#uzivn!rokov!1 

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 244: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

5 To su stro*i rokovi u koi"a tre6a a se ponese neka t'!6a" i(iu koi"a tre6a a se i$vr%i neka ranja po prijetnjom +'6itka neko+ prava*

5 Raz#ika iz"!5u ,r!k#uzivni6 i zastarni6 rokova ! us#i!d!4!"7/; Ko prek('$ivnih rokova se +'6i ne samo pravo na t'!6' ' materija(nom smis('"

ve, i samo s'6jektivno pravo povjerio)a on* o6ave$a '!nika 9ok ko $astarnihrokova takve pos(jei)e ne nast'paj'" tj* +'6i se samo pravo na t'!6' a(i ne is'6jektivno pravo;3

4; Ako neko isp'ni o6ave$' ' onos' na koj' je nast'pi(a prek(j'$ija on mo!e tra!itivra,anje ato+" 9ok ko $astare to nijre mo+',e;3

7; Ko prek('$ije nema mo+',nosti $astoja i prekia 9ok ko $astarje(osti ima tamo+',nost;3

<; S' na prek('$ij' pa$i po s('!6enoj '!nosti 9ok na $astarje(ost samo po pri+ovor' '!nika;*

Vri!"! ,otr!2no za zastar!#ost

5 O,šti rok zastar!#osti ! < *odina15 Za ,otra.ivan! naknad! št!t! ,rouzrokovan! krivični"

d!#o"" ako je $a krivi#no +onjenje previ&en rok '!i o ? +oina" taj rok va!i i $a potra!ivanje naknae %tete*

5 Rok zastar!#osti ! 8 *odina7/; $a  potra!ivanja 'tvr&ena pre s'om i(i r* na(e!nim or+anom"4; $a potra!ivanja koja proi$i(a$e i$ na+o6e $ak(j'#ene pre s'om i(i

na(e!nim or+anom"7; $a potra!ivanja i$ '+ovora o osi+'ranj' !ivota*

5 Rok zastar!#osti ! : *odin!/; $a povremena potra!ivanja koja ospjevaj' +oi%nje i(i ' kra,im rokovima"4; $a me&'so6na potra!ivanja pravnih (i)a ' r!avnom v(asni%tv'" koja s' proistek(a

i$ '+ovora o promet' ro6e i(i o6av(janja 's('+a"7; potra!ivanja $ak'pnine"<; potra!ivanja naknae %tete @ i$'$ev ako je %teta pro'$rokovana krivi#nim je(om

a $a krivi#no +onjenje je previ&en '!i $astarni rok*5 Rok zastar!#osti ! 8 *odina za ,otra.ivana $a ispor'#en'

e(ektri#n' ener+ij'" p(in" vo'" 's('+e $a or!avanje #isto#e" kao i potra!ivanja po%te"raio i TV stani)a*

5 3ravni" ,os#o" n! "o.! s! oreiti '!e i(i kra,e trajanje$astarno+ roka o ore&eno+ $akonom" niti s! ,ravni" ,os#o" "o.! oreiti a$astarje(ost ne,e te#i kro$ ore&eno vrijeme*

Zasto zastar!#osti5 Zasto zastar!#osti nastu,a za vri!"! dok n!ka za,r!ka

,ostoi za ostvarivan! ,otra.ivana- tako da s! n! računa u zastaru i nakon,rot!ka ti6 za,r!ka zastar!#ost s! nastav#a1

5 Zastari!van! n! t!č!7

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 245: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

1) i$me&' 6ra#nih i(i van6ra#nih r'+ova 5 $a vrijeme ok 6rak on*van6ra#na $ajeni)a traje"

2) i$me&' roite(ja i je)e 5 $a vrijeme ok traje roite(jsko pravo"3) i$me&' %ti,enika i nje+ovo+ starao)a on* or+ana starate(jstva 5 $a vrijeme

ok takav onos traje"4) $a vrijeme mo6i(i$a)ije ' s('#aj' neposrene ratne opasnosti i(i rata 5 '

onos' na potra!ivanja (i)a koja s' na vojnoj '!nosti"5) ' onos' na potra!ivanja koja imaj' (i)a $apos(ena ' t'&em oma,instv'

 prema pos(oav)' i(i #(anovima poroi)e koji s njim !ive @ sve ok taj onos postoji*

) $a vrijeme koje povjeri(a) nije 6io ' mo+',nosti $6o+ nesav(aivih prepreka a s'skim p'tem $ahtjeva isp'njenje o6ave$e*

3r!kid zastari!vanaZastari!van! s! ,r!kida78) ,riznan!" du*a u toku roka zastar! @ Pri$nanje se mo!e '#initi i

i$javom povjerio)' a i na posrean na#in avanjem otp(ate" osi+'ranjem" p(a,anjemkamate*

9) ,odnoš!n!" tu.2!:) svako" dru*o" radno" ,ov!rio+a ,oduz!to" ,rotiv du.nika ,r!d

sudo" i#i dru*i" nad#!.ni" or*ano"- ako ,ov!ri#a+ ,ovuč! tu.2u ,r!kid n!"ad!stva

Me&'tim" preki $astare nema ejstvo.a; ako  povjeri(a) pov'#e t'!6' i(i o'stane o ranje koje je pre'$eo" 6; ako t'!6a 6'e o6a#ena i(i $ahtjev $a t'!6' 6'e o6ijen*

Ako je t'!6a o6a#ena $6o+ nena(e!nosti" smatra se a pono%enjem t'!6e nije nast'pio preki $astare a 'vjet je a ' rok' o tri mjese)a o ono%enja rje%enja o o6a)ivanj' ponovno ponese t'!6' na(e!nom s''Nakon ,r!kida rokovi ,onovno t!ku1

>$SI0A

To ! ,ro"!na ,ov!rio+a*>!sia ! ustu,an! ,otra.ivana sa dosadašn!* ,ov!rio+a na tr!4! #i+!1 Za ,unova.nost +!si! ,otr!2no ! da s! iz"!5u ,ov!rio+a (ustu,io+a) i tr!4!* #i+a(,ri!"nika) zak#uč!n u*ovor o +!sii* 8 tom '+ovor' ne '#estv'je '!nik" ne$ahtijeva se nje+ov pristanak*N! "o.! s! izvršiti ,r!nos s#i!d!4i6 ,otra.ivana7 potra!ivanja ve$anih $a (i#nost povjerio)a i potra!ivanja koja se po svojoj priroi protive vr%enj' prenosa" potra!ivanja koja se ne mo+' $ap(ijeniti po ore6ama i$vr%no+ post'pka 9io p(a,e" pen$ije ne mo+' se prenositi" a(imenta)ija" naknaa neimovinske %tete" potra!ivanja koja se po svojoj priroi protive preno%enj' 9npr* '+ovor o je(';*Mo!e se i '+ovoriti $a6rana preno%enja*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 246: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

U situa+ii kada ! dozvo#!no ,r!noš!n!- ni! ,otr!2an ,ristanak du.nika a#i !o2av!za ustu,io+a da *a o2avi!sti1 O momenta avanja o6avijesti p'nova!no jeisp'njenje o6ve$e samo novom povjerio)'*>!sio" s! ,o#o.a du.nika n! "o.! ,o*oršati1  :6o+ to+a '!nik mo!e ista#i sve pri+ovore protiv novo+ povjerio)a koje je imao prema ranijem povjerio)'*Ranii ,ov!ri#a+ n! od*ovara  $a postojanje potra!ivanja kaa je 'st'p(jeno 6e$naknae* 8 protivnom o+ovara" ako je potra!ivanje sa naknaom" a(i samo $a postojanjei p'nova!nost potra!ivanja" a ne i $a isp'njenje o6ave$e*

3R$UZI'AN0$ DU&A

5 To ! u*ovor iz"!5u du.nika i tr!4!* #i+a koi" tr!4! #i+!,ri"a na s!2! o2v!zu du*a1

5 :a p'nova!nost ovo+ '+ovora potre6an je pristanak povjerio)a*Pristanak se mo!e ati i$ri#ito i(i pre,'tno* Pre,'tan pristanak ,e postojati ' sit'a)ijikaa je povjeri(a) primio isp'njenje o6ve$e" a tre,e (i)e m' je a(o o $nanja a toisp'njenje vr%i ' svoje ime*

5 8 pravi(' svaki '+ se mo!e pre'$eti i$'$ev ono+ koji je (i#ne priroe*

5 8+ovor o pre'$imanj' '+a mora 6iti sa#injen ' istom o6(ik' 'kojem je 6io sa#injen '+ovor koje+ pre'$ima" $na#i va!i pravi(o pariteta*

5  Na osnov' '+ovora o pre'$imanj' '+a" raniji '!nik seos(o6a&a o6ve$e* Me&'tim ako je novi '!nik pre$a'!en" inso(ventan" raniji '!nik se ne,e os(o6oiti o6ve$e" ve, ostaje ' o6ve$i $ajeno sa ranijim '!nikom* Novi'!nik pre'$ima i o6ve$' a isp'ni i sporena potra!ivanja* 8 onos' na kamate o pre'$imanja '+a pravi(o je a terete novo+ '!nika*

3OS$BNI U&OVORI

U&OVOR O ZA'0$NIOvim '+ovorom se jena strana o6ave$'je a ,e prenjeti pravo v(asni%tva na ore&enoj stvari r'+oj strani*:a $amjen' $a stvar koj' ,e ta strana preati njem' ' v(asni%tvo* Mo+' se $amjeniti pokretne i nepokretnestvari pa #ak i a'torska i prona(a$a#ka prava* Osnovna o6ave$a 5 preati stvar* 2orma @ ako s' nekretninetra!i se pismena -orma ina#e s' ne-orma(ni*

U&OVOR O 3OK%ONU Nije re+'(isan :OO a(i je ' primjeni ' praksi* Jena strana se o6ave$'je a r'+oj strani 6esp(atno prenese' v(asni%tvo r'+' astvar 9pokretn' i(i nepokretn'; a r'+a strana to prihvata 9ovo je va!no $a p'nova!nost'+ovora;* 8+ovor je ne-orma(an na#e(no a(i kaa s' ' pitanj' nekretnine -orma je 6itna* Pravni posao je 6esp(atan jer pok(onoava) ne tra!i prot'#ini6'* Pok(on se mo!e opo$vati $6o+.- osiroma%enja pok(onoav)a ako je vrijena stvar - ne$ahva(nosti pok(onoprim)a- ra$voa i(i poni%tenja 6raka-  povrea n'!no+ ije(a- ako je pok(onoava) pok(onom '+ro$io (i)a koja je po $akon' '!an

i$r!avati*

U&OVOR O ZA0'U

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 247: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Je o6(i+a)ionopravni '+ovor kojim se $ajmoava) o6ave$'je a $ajmoav)' prea ore&eni i$nos nov)a i(ir'+ih $amjenjivih stvari ' v(asni%tvo" a $ajmoprima) se o6ave$'je a m' pos(ije ore&eno+ vremena vratiisti i$nos nov)a tj ko(i#in' stvari iste vrste i kva(iteta* Na stvarima koje se aj' ' $ajam $ajmoprima) sti#e pravo v(asni%tva* 8+ovori s' ne-orma(ni @ konsen$'a(ni* Mo!e 6iti nap(atni i(i ('krativni5 ako se '$ +(avn'o6ave$' o6ave$'je i na kamat'* Ako se rai o '+ovorima ' privrei $ajmoprima) '+'je kamate i kaanis' '+ovorene*U&OVOR O D0$%U

Je takav '+ovor kojim se i$vo&a# o6ave$'je a $a r'+o (i)e @ nar'#io)a o6avi neki posao npr i$rai nek'stvar i(i s(i#no* Nar'#i(a) se o6ave$'je a m' $ato p(ati ore&en' nakna'* Ako se i$vo&a# o6ave$ao a ,estvar i$raiti o svo+ materija(a5 kakav mora 6iti taj materija(

US%OVI ZA 3UNOVA/NOST BRAKA

Za ,ostoan! 2raka ,otr!2no !7/* Da s' 6'',i 6ra#ni partneri ra$(i#ito+ spo(a4* Da s' 6'',i 6ra#ni partneri pre mati#arem i$javi(i pristanak $a sk(apanje 6raka

Osi" to*a ,otr!2o ! is,uniti s#!d!4! us#ov! za ,unova.nost 2raka 9ranije 6ra#nesmetnje;.

81 0rak ne mo!e sk(opiti oso6a koa ! v!4 u 2raku191 0rak ne mo!e sk(opiti oso6a koa ni! navrši#a 8M *odina1 I$'$etno" s' mo!e '

vanparni#nom post'pk' o$vo(iti $ak(j'#enje 6raka oso6i koja je navr%i(a /+oina ako 'tvri a postoje opravani ra$(o$i" a je ta oso6a '%evno i tje(esnosposo6na $a vr%enje prava i '!nosti koje proi$i(a$e i$ 6raka*

:1 0rak ne mo!e sk(opiti p'no(jetna oso6a koo ! oduz!ta ,os#ovna s,oso2nost i#ikoa ! n!s,oso2na za rasu5ivan!1  I$'$etno" s' mo!e ' vanparni#nom post'pk' o$vo(iti sk(apanje 6raka oso6i koja je nesposo6na $a ras'&ivanje ako'tvri a je ona sposo6na shvatiti $na#enje 6raka i o6ave$e koje i$ nje+a proi$i(a$e" kaa je o#ito 6rak ' interes' te oso6e*

;1 0rak se ne mo!e sk(opiti iz"!5u krvni6 srodnika ' pravoj i po6o#noj (iniji o <*stepena*

<1 0rak ne mo+' sk(opiti usvoi#a+ i n!*ov usvo!nik   ' s('#aj' nepotp'no+'svojenja (u slu#aju potpunog usvojenja to svakako ne mogu jer tada postajukrvni srodnici!*

1 0rak se ne mo!e sk(opiti iz"!5u sv!kra i sna6!- z!ta i ,uni+! (tašt!)- oču6a i,astork!- "a4!6! i ,astorka 6e$ o6$ira na to a (i je prestao 6rak #ijim jesk(apanjem nasta(o ovo srostvo* I$'$etno" ' naveenim s('#ajevima" s' mo!e 'vanparni#nom post'pk' o$vo(iti sk(apanje 6raka*

L1 0rak nije va(jan ako ! na n!*ovo sk#a,an! 2račni ,artn!r ,ristao7a; u stra6u izazvano" oz2i#no" ,ri!tno" i#i 6; u za2#udi o oso2ina"a dru*o* 2račno* ,artn!ra i#i o n!*ovo 2itno

oso2ini1 :a6('a o 6itnoj oso6ini 6ra#no+ partnera postoji kaa se rai ooso6ini" on* oko(nosti koja 6i r'+o+ 6ra#no+ partnera ovrati(a o sk(apanja 6raka a je $a nj' $nao" a naro#ito ' s('#aj'

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 248: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

krajnje opasne i te%ke 6o(esti"trajne i nei$(je#ive spo(ne nemo,i"tr'no,e !ene sa r'+im m'%kar)em iranije os'e $6o+ kriv* je(a protiv ostojanstva oso6e i mora(a*

Ako pri sk(apanj' 6raka nje 6io isp'njen neki o naveenih 's(ova" ne nast'paj' pravne pos(jei)e 6raka*8 ovakvom s('#aj' svaka oso6a koja ima pavni interes ima pravo na t'!6' kojom tra!i'tvr&enje a 6rak ne postoji 9jena vrsta t'!6e $a 'tvr&ennje;*

3R$STANAK BRAKA (načini ,r!stanka 2raka)

8) ,oništ!n!" 2raka 5 ako se 'tvri a pri(ikom nje+ovo+ sk(apanja nije postojao jean o 's(ova $a p'nova!nost 6raka 96rak se ' ovom s('#aj' poni%tava pono%enjem t'!6e $a poni%tenje @ to je jena vrsta 'tvr&'j',e t'!6e;

9) razvodo" 2raka:) s"r4u 6ra#no+ partnera*;) ,ro*#aš!n!" u"r#i" nesta(o+ 6ra#no+ partnera*

RAZVOD BRAKA

0ra#ni partner mo!e tra!iti ra$vo 6raka ako su 2račni odnosit!ško i trano ,or!"!4!ni1

  Razvod 2raka "o.! s! za6ti!vatia; tu.2o" 5 m'! nema pravo pravo na t'!6' $a ra$vo $a vrijeme tr'no,e i(i ok 

njihovo ijete ne navr%i 7 +oine !ivota* 6; i#i za6t!vo" za s,orazu"ni razvod 2raka @ s' ,e ra$vesti 6rak po $ahtjev' $a

spora$'mni ra$vo 6raka po s(ijee,im 's(ovima./* ako je o sk(apanja 6raka protek(ona"an! "!s!+i- i4* ako ,ostoi s,orazu" 2račni6 ,artn!ra sk#o,#!n u ,ostu,ku

,osr!dovana i to ' s(jee,im e(ementima.a; ostvarivanj' roite(jsko+ staranja" 6; i$r!avanj' jeteta i i$r!avanj' 6ra#no+ partnera"); onos' i kontakt' roite(ja kome ijete nije povjereno sa jetetom

S' ,e od2iti za6t!v $a spora$'mni ra$vo 6raka ako spora$'m koji se ti#ejeteta ni! u d!t!tovo" int!r!su1

3OSR$DOVAN0$

  Prije pokretanja post'pka $a ra$vo 6raka 6ra#ni partner i(i o6a 6ra#na partnera koji imaj' je)' na kojom ostvar'j' roite(jsko staranje du.ni s' ponijeti $ahtjev $a posreovanje -i$i#kom i(i pravnom (i)' ov(a%tenom $a posreovanje*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 249: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

:ahtjev $a posreovanje "o*u  ponijeti i 6ra#ni partneri kojinemaj' je)' na kojom ostvar'j' roite(jsko staranje" a(i nis' o6ave$ni*

0ra#ni partner ni! du.an ponijeti $ahtjev $a posreovanje.a; ako je 6oravi%te r'+o+ 6ra#no+ partnera nepo$nato

najmanje mjese)i i(i 6; ako je 6ra#nom partner' o'$eta pos(ovna sposo6nost*

:ahtjev $a posreovanje ponosi se ov(a%tenoj oso6i na #ijem por'#j' ponosi(a) $ahtjeva ima pre6iva(i%te" on* 6oravi%te i(i 6ra#ni partneri s'ima(i pos(jenje pre6iva(i%te*

8 post'pk' posreovanja nastojati ,e otk(oniti '$ro)i koji s'ove(i o poreme,aja 6ra#nih onosa i i$miriti 6ra#ne partnere*

Ako s' o6a 6ra#na partnera ur!dno ,ozvana i n! odazovu s! na,oziv da uč!stvuu u ,ostu,ku ,osr!dovana i n! o,ravdau svo izostanak " post'pak ,e se o6'staviti* I$'$etno" post'pak se ne,e o6'staviti ' s('#aj' i$ostanka 6ra#no+ partnera koji se nasi(ni#ki pona%a prema r'+om 6ra#nom partner'*

  Ako nakon o6'stave post'pka 6'e ponesena t'!6a i(i $ahtjev$a spora$'mni ra$vo 6raka" s' ,e t'!6' o6a)iti*

Ako s! u ,ostu,ku ,osr!dovana 2račni ,artn!ri n! iz"ir!"ov(a%tena oso6a ,e nastojati a 6ra#ni partneri posti+n' spora$'m o./; o ostvarivanj' roite(jsko+ staranja"4; i$r!avanj' jeteta i i$r!avanj' 6ra#no+ partnera"7; onos' i kontakt' roite(ja kome ijete nije povjereno sa jetetom

Ako o nav!d!ni" !#!"!nti"a rodit!#i n! ,osti*nu s,orazu"i#i ako ,osti*nuti s,orazu" n! od*ovara int!rsi"a d!t!ta" or+an starate(jstva ,ena $ahtjev ov(a%,ene oso6e i(i po s('!6enoj '!nosti o('#iti o svim +ore naveenim pitanjima*

8 post'pk' posreovanja ov(a%,ena oso6a sastaviti ,e $apisnik*Ina#e je ov(a%,ena oso6a '!na ' rok' o 4 mjese)a a okon#a post'pak  posreovanja*

KARAKT$RISTIK$ (S3$>IIČNOSTI) 3OSTU3KA ZA RAZVOD BRAKA

Nad#!.nost ? u I1st!,!nu na(e!an je op,inski s' i to s'ija pojeina) koji je spe)ija(i$iran $a poroi#ne onose" a u II1st!,!nu 5 s'i ' vije,e o7 s'ija" s tim a jean o njih mora 6iti spe)ija(i$iran*

U ,osu,ku za razvod 2raka n! "o.! s! doni!ti ,r!suda7a; na osov' pri$nanja" 6; na osnov' ori)anja"); $6o+ prop'%tanja*

  Ro#i%te se mora $aka$ati ' rok' o 8< dana" pres'a se mora onijeti 'rok' o 8< dana" !a(6a je ' rok' o 8< dana" II*stepeni s' mora onijeti o('k' 'rok' o 8< dana*

3ravni #i!kovi @ o$vo(jena je samo !a(6a" a nis' o$vo(jena vanrena pravna srestva*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 250: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ako s! ' ovom post'pk' od#uču! o ,itani"a ve$anim $a povjeravanjed!+! i i$r!avanje" ' postpk' o6ave$no '#estv'je or+an starate(jstva*

VANBRAČNO OČINSTVO- OS3ORAVAN0$ I UTVRJIVAN0$ OČINSTVA

- Ako je ijete ro&eno ' 6rak' i(i perio' o : ana o prestanka 6raka 5o)em jeteta smatra se m'! majke*

- Ako je ijete ro&eno ' kasnijem 6rak' majke" a(i prije isteka 7>> ana oana prestanka njeno+ prethono+ 6raka 5 o)em ,e se smatrati m'! majke i$ kasnije+ 6raka*

- Dijete koje je ro&eno van 6raka smatra se van2račni" d!t!to"*- Tu.2u za os,oravan! očinstva "o.! ,odni!ti  ijete" a ako je

ma(o(jetno ona t'!6' ponosi majka jeteta i or+an starate(jstva*- Tu.2u za utvr5ivan! očinstva "o.! ,odni!ti  ijete" m'%kara) koji

se6e smatra o)em" majka jeteta i or+an starate(jstva*USVO0$N0$

- Usvo!n! s! "o.! zasnovati sa"o ako ! u int!r!su usvo!nika1- Usvo!n! s! "o.! zasnovati kao ,ot,uno i n!,ot,uno.

3ot,uno usvo!n!Potp'no se mo!e 'svojiti ijete o /> +oina !ivota*Potp'no 'svojiti ijete mo+' 6ra#ni partneri $ajeni#ki" ma,eha i o#'h

jeteta koje se 'svaja" a mo+' i van6ra#ni partneri koji !ive najmanje ? +oina 'van6ra#noj $ajeni)i*

Potp'nim 'svojenjem se i$me&' 'svojio)a" nje+ovih sronika i 'svojenikai nje+ovih potomaka $asniva onos srostva jenak krvnom srostv'* Potp'nim'svojenjem prestaj' me&'so6na prava i '!nosti i$me&' 'svojenika i nje+ovihkrvnih sronika*

N!,ot,uno usvo!n! Nepotp'no se mo!e 'svojiti ijete o navr%ene / +oine !ivota*

:a 'svojenje jeteta starije+ o /> +oina potre6an je nje+ov pristanak* Nepotp'no 'svojiti ijete mo+' 6ra#ni partneri $ajeni#ki" i(i

 jean '$ pristanak r'+o+" a mo+' i van6ra#ni partneri koji !ive najmanje ?+** 'van6ra#* $ajeni)i*

  Nepotp'nim 'svojenjem nastaj' i$me&' 'svojio)a s jene stanete 'svojenika i nje+ovih potomaka s r'+e strane prava i '!nosti koja prema$akon' postoje i$me&' roite(ja i je)e* Nepotp'no 'svojenje ne 'ti#e na prava i'!nosti 'svojenika prema nje+ovim roite(jima i r'+im sroni)ima*

- 3ostu,ak usvo!na ! ,ostu,ak u,ravni6 or*ana ? >!ntra zaso+ia#ni rad1

- Di!t! i"a ,ravo znati da ! usvo!no* 8svojio)i s' '!ni 'po$natiijete a je 'svojeno najkasnije o nje+ove * +oine !ivota" on* omah nakon'svojenja ako je ijete starije o * +oina*

- Ko s! n! "o.! usvoiti7/; sronik po krvi ' pravoj (iniji ni 6rat ni sestra*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 251: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

4; ijete prije isteka : "!s!+a  o nje+ovo+ ro&enja*7; ijete ma(o(jetnih roite(ja" i$'$etno ovo se ijete mo!e 'svojiti po istek'

8 *od* o nje+ovo+ ro&enja ako nema i$+(ea a ,e se ono poi$ati ' poroi)iroite(ja*

<; ijete #ije s' roite(ji nepo$nati mo!e se 'svojiti tek po istek' : "!s!+ao nje+ovo+ nap'%tanja*

- Ko "o.! 2iti usvoi#a+7/* 8svojite(j mo!e 6iti r!av(janin 0i1*4* 8svojite(j mo!e 6iti i strani r!av(janin ako je 'svojenje ' interes' jeteta i

ako ijete ne mo!e 6iti 'svojeno ' 0i1* 8 ovom s('#aj' potre6no je oo6renjena(e!no+ -eera(nom or+ana $a pos(ove so)ija(ne $a%tite*

7* 8svoji(a) mo!e 6iti samo oso6a koja je ' !ivotnoj o6i o 4? o <? +oina ikoja je strarija o 'svojenika najmanje / +oina*

<* Ako postoje pose6no opravani ra$(o$i 'svoji(a) mo!e 6iti i oso6a starija o<? +oina a(i o6na ra$(ika i$me&' 'svojio)a i 'svojenika ne smije 6iti ve,a o<? +oina*

- Ko n! "o.! usvoiti7/* Oso6a kojoj je o'$eto roite(jsko pravo*4* Oso6a koja je o+rani#eno pos(ovno sposo6na*

STI>AN0$ 3OS%OVN$ S3OSOBNOSTI 'A%O%0$TNIKA

3os#ovna s,oso2nost stič! s! ,uno#!tstvo"- a#i od ovo* ,ravi#a ,osto! izuz!+i78) Ma(o(jetnik sa /< +oina koji je ' stanj' a shvati $na#aj svojih ranji

mo!e o6av(jati neke parni#ne ranje 9o+rani#ena pos(ovna sposo6nost;  npr. -a prihvati poklon, ili da u postupku za razvod braka u#estvuje u odlu#ivanju kojem od roditelja će biti povjeren.

9) Ma(o(jetnik sa /< koji ostvar'je $ara' mo!e raspo(a+ati sa njom a(i moraoprinositi svom i$r!avanj'" o+oj' i o6ra$ovanj'*

:) Ma(o(jetna oso6a starija o / +oina pos(ovn' sposo6nost mo!e ste,i.a) ako je posta(a roite(j i(i2) ako je po oo6renj' s'a ' vanparni#nom post'pk' $ak(j'#i(a 6rak*

STARAT$%0STVO NAD 'A%O%0$TNI>I'A

3od starat!#stvo stavit 4! s! "a#o#!tna oso2a78) #iji s' roite(ji 'mr(i" nesta(i" nepo$nati i(i nepo$nato+ 6oravi%ta"9) #ijim roite(jima je o'$eto roite(jsko pravo":) #iji roite(ji nis' stek(i pos(ovn' sposo6nost 9postao roite(j ispo / +oina;";) #iji s' roite(ji sprije#eni i(i nesposo6ni reovno se starati o svom jetet'*

IZDR/AVAN0$

Izdr.avan! d!+!Rodit!#i s' '!ni i$r!avati ma(o(jetno ijete i ' i$vr%avanj' te

o6ave$e moraj' iskoristiti sve svoje mo+',nosti i sposo6nosti*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 252: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ako se ijete na(a$i na reovnom %ko(ovanj'" roite(ji s' '!ni prema svojim mo+',nostima (ako roditelj ima malu penziju $ ne mora! osi+'rati m'i$r!avanje i nakon p'no(jetstva" a naj'(je o navr%ene 4* +oine !ivota* Poreovnim %ko(ovanjem se smatra onaj st'ent koji nije i$+'6io +oin' 6e$opravanih ra$(o+a  (opravdana bi bila npr. bolest, pa da je usljed toga izgubio godinu!*

Ako je p'no(jetno ijete $6o+ 6o(est" -i$i#kih i(i psihi#kihneostatka nesposo6no $a ra" a nema ovo(jno srestava $a !ivot i(i ih ne mo!eostvariti i$ svoje imovine" roite(ji s' '!ni a ih i$r!avaj' ok ta njihovanesposo6nost traje*

Roite(j koji ne ostvar'je roite(jsko pravo i(i m' je o+rani#enoroite(jsko staranje ne os(o6a&a se o6ave$e i$r!avanja jeteta*

'a4!6a i oču6 s' '!ni i$r!avati pastorka ako ovaj nema svo+ 6io(o%ko+ roite(ja*

Baka i d!d '!nni s' a i$r!avaj' ma(ojetno+ 'n'ka* O6ave$ai$r!avanja p'no(jetno+ 'n'ka postoji po istim 'vjetima koji se tra!e $ai$ra!avanje p'no(jetno+ jeteta*

Izdr.avan! rodit!#aP'no(jetno ijete '!no je i$t!avati svo+ roite(ja koji je nesposo6an $a

ra i ne mo!e se $apos(iti" a nema ovo(jno srestva $a !ivot*Dijete se mo!e os(o6oiti '!nosti i$r!avanja roite(ja koji +a i$

neopravanih ra$(o+a nije i$r!avao ' vrijeme kaa je 6io o6ave$an po $akon' a to#ini*

Izdr.avan! 2račno* ,artn!ra  0ra#ni partner koji nema ovo(jno srestava $a !ivot i(i ih ne

mo!e ostvariti i$ svoje imovine" a nesposo6an je $a ra i(i se ne mo!e $apos(iti @ i"a,ravo na izdr.avan!  od svo* 2račno* ,artn!ra sraz"!rno n!*ovi""o*u4nosti"a1

Za6t!v  $a i$r!avanje 6ra#ni partner "o.! ,ostaviti do$ak(j'#enja +(avne rasprave ' post'pk' $a ra$vo 6raka i(i poni%tenje 6raka*Izuz!tno" 6ra#ni partner mo!e t'!6om tra!iti i$r!avanje ' rok' o / +oine o prestanka 6raka ako s' 's(ovi $a os'&ivanje i$r!avanja postoja(i ' vrijeme$ak(j'#enja +(avne rasprave ' post'pk' $a ra$vo 6raka i 6e$ prestanka traja(i o$ak(j'#enja +(avne rasprave $a i$r!avanje*

Sud "o.! od2iti za6t!v za izdr.avan! 2račno* ,artn!ra9iako s' isp'njeni prethoni 's(ovi;/; ako se on 6e$ o$6i(jno+ povoa o r'+o+ 6ra#no+ partnera +r'6o i(i

neo(i#no pona%ao 9pre(j'6a; ' 6ra#noj $ajeni)i i(i4; ako 6i o6ave$a i$r!avanja prestav(ja(a o#it' neprav' $a r'+o+

 6ra#no+ partnera7; ako s' 6ra#ni partneri kro$ '!e vrijeme ovojeno+ !ivota potp'no

samosta(no osi+'rava(i srestva $a v(astito i$r!avanje i(i

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 253: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

<; ako se i$ oko(nosti s('#aja 'tvri a 6ra#ni partner koji $ahtjevai$r!avanje prestankom 6raka koji je trajao kra,e vrijeme nije oveen 'materija(ni po(o!aj te!i o ono+a ' kojem se na(a$io pri(ikom st'panja ' 6rak*

Sud "o.! od#učiti da o2av!za izdr.avana 2račno* ,artn!ratra! odr!5!no vri!"!" naročito ' s('#ajevima.a; kaa je 6rak trajao kra,e vrijeme i(i 6; kaa je tra!i(a) i$r!avanja ' mo+',nosti a ' o+(eno vrijeme na

r'+i na#in osi+'ra srestva $a !ivot*Ako s! ,artn!r za,os#i "akar i na "!s!+ dana u toku t!

*odin! *u2i ,ravo na izdr.avan!1

3ravo na izdr.avan! ,r!sta!  5 ako i$r!avani ra$veeni 6ra#ni partner.a; sk(opi novi 6rak" i(i 6; $asn'je van6ra#n' $ajeni)' i(i); postane neostojan a prima i$r!avanje*

Kaa se o('#'je o i$r!avanj' 6itno je imati na 'm' '!in'trajanja 6raka i #injeni)' a (i se oso6a nakon ra$voa na%(a ' te!oj sit'a)iji o one 'kojoj je 6i(a prije st'panja ' 6rak*

Van2račni ,artn!r koji isp'njava 's(ove $a i$r!avanje ima pravo a t'!6om $ahtijevai$r!avanje van6ra#no+ partnera*T'!6a $a i$r!avanje mo!e se ponijeti ' rok' o / +oine o prestanka van6ra#ne$ajeni)e* 8s(ov je a je van6ra#na $ajeni)a traja(a najmanje 7 +oine*Majka van6ra#no+ jeteta ima pravo a $ahtijeva o o)a van6ra#no+ jeteta sra$mjernonje+ovim mo+',nostima a je i$r!ava 7 mjese)a prije poro&aja i / +oin' nakon poro&aja*Odr!5ivan! izdr.avana

8 post'pk' $a i$r!avanje s' ,e 'tvriti 'k'pan i$nos srestava potre6nih $a i$r!avanje*

Pri(ikom 'tvr&ivanja ,otr!2a oso2! koa za6ti!va izdr.avan!s' ,e '$eti ' o6$ir njeno imovno stanje" sposo6nost $a ra" mo+',nost $apos(enja"$ravstveno stanje i r'+e oko(nosti o kojih $avisi o)jena njenih potre6a*

Pri(ikom utvr5ivana "o*u4nosti oso2! koa ! du.na davatiizdr.avan! s' ,e '$eti ' o6$ir sva njena primanja i stvarne mo+',nosti a sti#e pove,an' $ara' kao njene v(astite potre6e i $akonske o6ave$e i$r!avanja*

2eera(ni ministar raa i so)ija(ne po(itike o6javi,e jenom+oi%nje poatke o prosje#nim potre6ama oso6e koja $ahtijeva i$r!avanje s o6$iromna tro%kove !ivota*

Ka se i$r!avanje $ahtijeva $a ijete s' ,e pose6no )ijeniti rai 6ri+' koj' ' o+oj i poi$anje jeteta '(a!e roite(j sa kojim ijete !ivi i to ,e '$eti' o6$ir kao oprinos to+ roite(ja ' i$r!avanj'* 9s' po s('!6enoj '!nosti 'tvr&'jevisin' i$r!avanja $a ijete;

I'OVINSKI ODNOSI BRAČNIH 3ARTN$RA

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 254: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

0ra#ni partneri mo+' imati 6ra#n' ste#evin' i pose6n' imovin'*

Bračna st!č!vinaBračnu st!č!vinu čini i"ovina kou su 2račni ,artn!ri st!k#i

rado" za vri!"! traana 2račn! za!dni+!- kao i ,ri6odi iz t! i"ovin!*3ok#oni tre,ih (i)a '#injeni $a vrijeme trajanja 6ra#ne $ajeni)e

9' nov)'" stvarima" pr'!nj' pomo,i raom; '(a$e ' 6ra#n' ste#evin' 6e$ o6$ira na tokoji ih je 6ra#ni partner primio" 'ko(iko r'+a#ije ne proi$(a$i i$ namjene pok(ona i(ise i$ oko(nosti ' moment' avanja pok(ona mo!e $ak(j'#iti a je pok(onoava) !e(io'#initi pok(on samo jenom o 6ra#nih partnera*

Do2itak od i*ara na sr!4u je 6ra#na ste#evina*3ri6odi od int!#!ktua#no* v#asništva 9a'torskih je(a; ostvareni

$a vrijeme trajanja 6ra#ne $ajeni)e s' 6ra#na ste#evina*0ra#ni partneri s' ' jenakim ije(ovima s'v(asni)i ' 6ra#noj

ste#evini ako nis' r'+a#ije '+ovori(i*0'',i 6ra#ni partneri" onosno" 6ra#ni partneri mo+' 6ra#nim

'+ovorom r'+a#ije 'reiti svoje onose ve$ane $a 6ra#n' ste#evin'*8ko(iko je ' $em(ji%nim knji+ama kao v(asnik ste#evine 'pisan

 jean 6ra#ni partner" r'+i 6ra#ni partner mo!e $ahtjevati ispravk' 'pisa ' $em(ji%nimknji+ama*

 Na 6ra#n' ste#evin' primjenj'j' se pravi(a o6(i+a)iono+ istvarno+ prava*

3os!2na i"ovinaI"ovina kou 2račni ,artn!r i"a u času sk#a,ana 2raka ostaje nje+ova pose6naimovina*To je i ona kou za vri!"! traana 2račn! za!dni+! ,artn!r st!kn! ,o ,os!2no",ravno" osnovu n,r1 nas#!dstvo*

3od!#a 2račn! st!č!vin!Vr%i se '+ovorom*Isprava kojom se vr%i io6a mora imati svojstvo i$vr%ne isprave*  %pr ona će trebati bitinotarski obrađena*Ako 6ra#ni partneri ne $ak(j'#e '+ovor" poje(' 6ra#ne ste#evine i$vr%it ,e s' na $ahtjev 6ra#nih partnera* 0ra#ni partner kojem je povjereno #'vanje i o+oj ijeteta o6it ,e pri poje(i 6ra#ne ste#evine" pore nje+ovo+ ije(a" i stvari koje s' namijenjene neposrenoj'potre6i je)e*

3r!d2račni u*ovorRa$(ika i$me&' ovo+ i 6ra#no+ '+ovora je ' moment' $ak(j'#enja*

Bračni u*ovor0ra#nim '+ovorom mo+' se 'reiti imovinsko pravni onosi 6ra#nih partnera pri(ikomsk(apanja 6raka" kao i tokom trajanja 6raka*

Od*ovornost 2račni6 ,artn!ra

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 255: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

:a o6ave$e koje je jean 6ra#ni partner imao prije st'panja ' 6rak ne o+ovara r'+i 6ra#ni partner* Ovaj 6ra#ni partner o+ovara $a svoj '+ svojom pose6nom imovinom isvojim ije(om 6ra#ne ste#evine*

So#idarna od*ovornost 2račni6 ,artn!ra:a o6ave$e koje je jean 6ra#ni partner pre'$eo rai pomirenja tek',ih potre6a 6ra#ne$ajeni)e" kao i $a o6ave$e $a koje prema $akon' o+ovaraj' $ajeni#ki o6a 6ra#na partnera" o+ovaraj' 6ra#ni partneri so(iarno" kako 6ra#nom ste#evinom" tako i svojom pose6nom imovinom*

ZAKONSKI NAS%0$DNI>I

I1 nas#!dni r!d:akonski nas(jeni)i s' je)a ostavio)a i nje+ov 6ra#ni r'+ 9po

je)om se smatraj' i van6ra#na i 'svojena je)a;*Oni nas(je&'j' na jenake je(ove*Dio $aostav%tine koji 6i pripao ranije 'mr(om jetet' a je

na!ivi(o ostavio)a nas(je&'j' nje+ova je)a 9'n'#a ostavio)a;" na jenake je(ove"a ko je neko o 'n'#ai 'mr(o prije ostavio)a io koji 6i njem' pripao a je 6io !iv 'tren'tk' smrti ostavio)a" na(je&'j' nje+ova je)a 9pravo prestav(janja;* %pr. postojiotac koji ima 6 djece i bra#nog duga. 'rije oca umre njegovo jedno dijete, koji ima svoju djecu. +miosao odredbe je taj da ako prije ostavio#eve smrsti umre njegovodjete, tada naljeđuju njegova djeca (princip reprezentacije!.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 256: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

II1 na#!dni r!d:aostav%tin' 'mr(o+a koji nije ostavio potomke  9je)'" 'n'#a"

 pra'n'#a; nas(je&'je nje+ov 6ra#ni r'+ i roite(ji na jenake je(ove 9svaki sa ;*Ako i$a 'mr(o+ nije ostao 6ra#ni r'+ $aostav%tin' ' )je(osti

nas(je&'j' roite(ji*Ako je jean o roite(ja 'mro prije ostavio)a" io $aostav%tine

koji 6i m' pripao nas(je&'j' nje+ova je)a 5 a to s' ' stvari 6ra,a i sestre ostavio)a*

III1 nas#!dni r!d:aostav%tin' 'mr(o+a koji nije ostavio ni potomke ni roite(je"

niti s' oni ostavi(i neko+ potomka" niti 6ra#no+ partnera 5 nas(je&'j' nje+ovi jeovi inane*

NU/NI NAS%0$DNI>I

Nu.ni nas#!dni+i su7 1. je)a 'mr(o+a" nje+ovi 'svojeni)i i nje+ov 6ra#ni r'+ @ njihov n'!ni io i$nosi89

o $akonsko+ ije(a*2. osta(i potom)i 'mr(o+a 9npr*'n')i;" nje+ovi roite(ji i nje+ova 6ra,a i sestre 5 oni s'

n'!ni nas(jeni)i ' s('#ajevima.a; ako s' trajno nesposo6ni $a ra i nemaj' n'!nih srestava $a !ivot" i(i 6; kaa s' po $akonskom re' po$vani na nas(je&e 9ako nema nas(jenika i$

I* nas(jeno+ rea;* @ njihov n'!ni io i$nosi 8: o $akonsko+ ije(a*

Ostavi(a) niti arovnim '+ovorom niti testamentom ne mo!e povrijeiti n'!ni nas(jeniio*

NU/NI I RAS3O%O/IVI DIO

 N'!ni nas(jeni)i imaj' pravo na io $aostav%tine kojimostavi(a) ne mo!e raspo(a+ati" a koji se na$iva nu.ni dio*

Ostavi(a) $a !ivota ne mo!e raspo(a+ati 9pok(onom i(itestamentom; sa ije(om koji prestav(ja n'!ni io nas(jenika*

  Kaa je povrije&en n'!ni io 5 raspo(a+anje testamentom ,e sesmanjiti" a pok(oni ,e se vratiti ko(iko je potre6no a 6i se namirio n'!ni io* Prvo senamirenje vr%i i$ ono+a %to je testamentom ato" i ako je to ovo(jno $a namirenjen'!no+ je(a" ne,e se irati ' pok(one* Ako nije" vr%it ,e se povrat pok(ona o i$nosanamirenja*

  8+ovor o o!ivotnom i$r!avanj' nikaa ne po(ije!'re')iranj' rai n'!no+ je(a jer je to vostrano o6ve$'j',i '+ovor*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 257: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ISK%0UČ$N0$ NU/NIH NAS%0$DNIKA IZ NAS%0$DSTVA

Ostavi#a+ "o.! isk#učiti iz nu.no* di!#a nas#!dnika7a) ako se povreom $akonske i(i mora(ne o6ave$e te!e o+rije%io prema ostavio)'

(npr. otac bez ikakvih sredstava za život živi u kući sa sinom, a sin ne pomaže ocu, komšiluk gahrani!.

2) ako je sa 'mi%(jajem '#inio te!e krivi#no je(o prema njem'" nje+ovom 6ra#nom partner' i(i jetet'*

Isk(j'#enje i$ n'!no+ ije(a u t!sta"!ntu "ora 2iti izra.!no sa"o nan!su"niv način" a korisno je a navee i ra$(o+ 9osnov; $a isk(j'#enje**

U s#učau s,ora 5 ostavinski post'pak se prekia i '#esnik #ije je pravomanje vjerovatno se 'p','je na parni)'*

3OS%0$DI>$ ISK%0UČ$N0A IZ NU/NO& D0$%A

8 s('#aj' kaa je nas(jenik isk(j'#en i$ n'!no+ je(a" s"atra s! da ! isk#uč!nik u"ro,ri! ostavio+a- ,a u"!sto n!*a s! kao nas#!dni+i ,oav#uu n!*ova d!+a-,oto"+i*Isk(j'#enjem nas(jenik +'6i nas(jena prava ' o6im' ' kojem je isk(j'#en" a pravoosta(ih (i)a koja mo+' nas(jeiti ostavio)a ore&'je se kao a je isk(j'#eni 'mro prijeostavio)a*

IZDVA0AN0$ U KORIST 3OTO'AKA KO0I SU 3RIVR$JIVA%I SAOSTAVIO>$'

Potom)i ostavio)a koji s' !ivje(i ' $ajeni#kom oma,instv' saostavio)em i svojim raom oprinosi(i ' sti)anj' imovine ' oma,instv' 5 imaj' pravo a ' ostavinskom post'pk' tra!e a se i$ ostavinske mase i$voji io kojio+ovara ve(i#ini njihovo+ oprinosa*

Ovaj $ajtjev ima stavrnopravni karakter i mo!e se postav(jati i pookon#anj' ostavinsko+ post'pka*

URAČUNAVAN0$ 3OK%ONA U NAS%0$DNI DIO

8 nas(jeni io nas(jenika 'ra#'navaj' se pok(oni 'ko(iko ostavi(a) i$ri#ito nije na+(asioa se ne 'ra#'nava ' nas(jeni io* Ovo se ne onosi n an'!ne nas(jenike*

NAS%0$JIVAN0$ NA OSNOVU T$STA'$NTATestament mo!e sa#initi svako #i+! s,oso2no za rasu5ivan!

ko! ! navrši#o 8 *odina*Testament je ni%tav ako $avje%ta(a) nije imao / +oina i ako nije

 6io sposo6an $a ras'&ivanje* Ni%tav je i ' s('#aj' ako je $avje%ta(a) natjeran prijetnjom i(i prin'om a +a sa#ini i(i 's(je to+ a%to je 6io prevaren (i se na(a$io '$a6('i*

T'!6om se mo!e $ahtjevati poni%taj testamenta ' rok' o 8*odin! o ana sa$nanja $a postojanje '$roka ni%tavosti" a nada#! za 8 *odina*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 258: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

OB%I>I T$STA'$NTA

Svo!ručni t!sta"!nt  Ako oso6a $na a #ita i pi%e" ona svojom r'kom napi%e testament

i potpi%e +a* Testament je p'nova!an ako +a je $avje%ta(a) napisao svojom r'kom iako +a je potpisao* :a p'nova!nost ovo+ testamenta nije n'!no a je ' njem'na$na#en at'm kaa je sa#injen" a(i je korisno a 6'e napisan*

Ovaj testament 6i se mo+ao po6ijati i$ s(jee,ih ra$(o+a.a; a potpis ne pripaa ostavio)' 6; a $avje%ta(a) pri(ikom sa#injavanja isto+ nije 6io pri #istoj svijesti i $ravoj

 pameti tj* a nije 6io sposo6an $a ras'&ivanje i(i); a je testament sa#injen po prisi(om *

3is"!ni t!sta"!nt ,r!d sv!do+i"a  :avje%ta(a) koji $na a #ita i pi%e mo!e sa#initi testament na taj na#in %to

,e isprav' koj' m' je neki r'+i sastavio svojer'#no potpisati ' pris'stv' vasvjeoka" i$jav(j'j',i pre njima a je to nje+ov testament* Svjeo)i se tako&er  potpis'j' na testament'*

Va!no je a onaj ko +a sastav(ja pismen kao i $vaje%ta(a)*

Sudski t!sta"!nt3osto! dvi! vrst! ovo* t!sta"!nta7

81 kada ! zav!šta#a+ ,is"!nTestament mo!e $avje%tao)' sa#initi po nje+ovom ka$ivanj' s'ija na(e!no+s'a koji ,e prethono 'tvriti ientitet $avje%tao)a* Po%to $avje%ta(a) ovakosa#injen testament pro#ita i potpi%e s'ija ,e potvriti na samom testament' a +a je $avje%ta(a) ' nje+ovom pris'stv' pro#itao i potpisao*

91 kada zav!šta#a+ ni! ,is"!nAko $avje%ta(a) nije ' stanj' a pro#ita testament koji je sa#inio s'ija" s'ija ,e+a pro#itati $avje%tao)' ' pris'tnosti va svjeoka" $atim ,e $avje%ta(a) ' pris'stv' va svjeoka staviti prsto$nak i i$javiti a je to nje+ov testament* S'ijaosim potpisa na$na#ava a je o6avio sve prethono naveene ranje* I svjeo)i potpi'j' testament*

:avje%ta(a) mo!e svojer'#ni testament" testament sa#injen pre svejo)ima i(i s'skitestament preati na #'vanje s'' 5 o #em' ,e s' sastaviti $apisnik " $atim testamentstaviti ' $ase6an omot koji ,e $ape#atiti i #'vati ' s''*  %pr. +udski testament se sa#injava u sudu ali ne mora se tamo i #uvati $ to nije obaveza već slobodna volja ostavioca. Ni%tave s' ore6e testamenta kojima ostav(ja ne%to s'iji koji +a je sa#inio " svjeo)imakao i pre)imapotom)ima tih svjeoka*

T!sta"!nt sačin!n na 2rodu i#i za vri!"! "o2i#iza+i! rataSa#injava se pre kapetanom 6roa i(i komanirom ' rat' 5 po ore6ama koje va!e $asastav(janje s'sko+ testamenta*Ratni testament va!i > ana po $avr%etk' rata" i(i ako je neko emo6i(isan kasnije" 7>ana o ana emo6i(isanja*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 259: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Us"!ni t!sta"!nt:avje%ta(a) mo!e i$javiti svoj' pos(enj' vo(j' 'smeno pre va svjeoka samo ako's(je i$'$etnih pri(ika nje ' mo+',nost a sa#ini pismeni testament*  zuzetne prilike bibile npr. neko dobije inarkt i u teškom je stanju. Dak(e" i$nenana 6o(est i sprije#enosto(aska ' s' a s' je 'a(jen npr*8smeni testament prestaje a va!i po istek' 7> ana o prestanka i$'$etnih oko(nosti po kojima je sa#injen*Svjeo)i pri(ikom sa#injavanja ovo+ testamenta mo+' 6iti samo (i)a koja mo+' 6itisvjeo)i pri(ikom sa#injavanja s'sko+ testamenta a(i moraj' $nati #itati i pisati*Svjeo)i pre kojima je $avje%ta(a) 'smeno i$javio svoj' pos(enj' vo(j' '!ni s' a 6e$o(a+anja stave napismeno i$jav' $avje%tao)a i a je %to prije preaj' s'' i(i a je'smeno +ovore pre s'om" i$nose,i kaa" kako" +je i ' kojim oko(nostima je ovajtestament sa#injen* I$vr%enje ove '!nosti nije 's(ov $a p'nova!nost ovo+ testamenta" jer svjeo)i i$jav' mo+' ati i tokom ostavinsko+ post'pka*

T!sta"!nt ,r!d konzu#arni" ,r!dstavniko"Sa#injava +a r!av(janin 0i1 ' inostranstv'" prema ore6ama koje va!e sa sa#injavanjes'sko+ testamenta*Sa#injava +a kon$'(arni prestavnik $em(je r!av(janstva ostavio)a*

Su,stitu+ia ?   ako (i)e koje je o$na#eno kao nas(jenik ' testament' 'mre prijeostavio)a" on mo!e ' tom s('#aj' testamentom imenovati nas(jenika svo+ 'mr(o+nas(jenika*

3ONIŠT$N0$ T$STA'$NTA ZBO& N$DOSTATKA OB%IKA I%I OR'$  @ mo!e tra!iti samo (i)e koje ima pravni interes ' rok' o jene +oine o sa$nanja i(i />+oina o otvaranja testamenta*

DOKAZIVAN0$ 3OSTO0AN0A T$STA'$NTA

Testament 'ni%ten s('#ajem i(i ranjom neko+ r'+o+ (i)a" i$+'6(jen prije i(i nakon smrti$avje%tao)a" a(i 6e$ nje+ovo+ $nanja" imat ,e pravno ejstvo ako $ainteresirano (i)eoka!e a je testament postojao*

:avje%ta(a) mo!e oreiti testamentom (i)e kome ,e pripasti nas(jestvo" ako ore&eninas(jenik 'mre prije nje+a i(i se orekne nas(je&a i(i 6'e neostojan a nas(jei*:avje%ta(a) ne mo!e oreiti nas(jenika svom nas(jenik' koji je !iv*

%$&AT

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 260: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

:avje%ta(a) mo!e ostaviti testamentom jen' i(i vi%e ore&enih stvari ore&enom (i)' i(ina(o!iti nas(jenik' a to '#ini i$ svo+ je(a koji m' se ostav(ja*  %pr. da se isplatiodređeni iznos.Le+atar se ne smatra nas(jenikom*8ko(iko se (e+at ne i$vr%i" (e+atar ima pravo a to t'!6om potra!'je*

O3OZIVAN0$ T$STA'$NTA

:avje%ta(a) mo!e 'vijek opo$vati testament ' )ije(ini i(i je(omi#no i to i$javom ' 6i(okom o6(ik' ' kom se mo!e sa#initi testament" a(i naj,e%#e se to rai 'ni%tenjem 9po)ijepa+a;*

ODNOS RANI0$& I KASNI0$& T$STA'$NTA

Ako se kasnijim testamentom i$ri#ito ne opo$ove raniji testament" ore6e ranije+testamenta ostaj' na sna$i ako nis' ' s'protnosti sa ore6ama kasnije+ testamenta*

U&OVOR O RAS3OD0$%I I'OVIN$ ZA /IVOTA

U*ovor "ora 2iti u ,is"!no" o2#iku i ov!r!n od sudi!*8st'panje i raspoje(a imovine ,unova.ni su sa"o ako su s! s

ti" sa*#asi#a sva d!+a i dru*i ,oto"+i kao i 2račni dru*1Ako n!ko od ovi6 #i+a ni! 2io ,risutan i#i s! ni! sa*#asio @

onda s! n! radi o u*ovoru o ras,od!#i n!*o ta u*ovor i"a karatkt!r u*ovora odarovanu1 Onaj koji se nije sa+(asio ima stat's n'!no+ nas(jenika* Pos(jei)aovo+a jeste @ ako pos(ije smrti ostavio)a nje+ov nas(jeni io 6'e povrije&enraspoje(om na#injenom ' '+ovor' re')ira,e se ije(ovi onih koji s' o6i(i io'st'panja po '+ovor' 9jer se njihov io tretira kao pok(on;*

Ovim '+ovorm mo!e 6iti o6'hva,ena samo saa%nja imovinaostavio)a @ )je(ovita i(i jean njen io* Imovina i$ ovo+ '+ovora ne '(a$i 'ostavinsk' mas' tj imovin' ostavio)a koja se raspoje(j'je nakon nje+ove smrti*

U&OVOR O DO/IVOTNO' IZDR/AVAN0U

Ovo je vostranoo6ve$'j',i '+ovor*Ko arovno+ '+ovora (i)a se $a !ivota ostavio)a 'pis'j' '

$em(ji%n' knji+' a ovje stvar pre(a$i ' v(asni%tvo tek nakon smrti ostavio)a*To ! u*ovor koi" s! !dan u*ovarač o2av!zu! da izdr.ava

do.ivotno dru*o* u*ovarača i#i n!ko tr!4! #i+!- a dru*i s! u*ovarač o2av!zu! da"u u s#učau s"rti ostav#a svu svou i"ovinu1

Ova u*ovor "ora 2iti sastav#!n u ,isano Cor"i i ov!r!n odnotara1 

Gta se smatra i$r!avanjem.

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 261: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

a; ava(a) i$r!avanja se o6ave$ao a sa primao)em i$r!avanja $ajeno !ivi" 6; o6ave$a jeno+ '+ovora#a a ,e #'vati i pa$iti r'+o+"); o6ra&ivati nje+ovo imanje i; pos(ije smrti +a sahraniti*

  Ovaj '+ovor se mo!e raskin'ti.a; spora$'mom" 6; ako je '+ovorena $ajeni)a !ivota @ $6o+ te%ko+ poreme,aja onosa kaa

$ajeni#ki !ivot postane nepono%(jiv"); nei$vr%avanje '+ovora @ '+a strana ima pravo tra!iti raski '+ovora*

N$DOSTO0NOST ZA NAS%0$JIVAN0$

N!dostoan ! da nas#!di kako na osnov' $akona tako i na osnov' testamenta.8) ko je s 'mi%(jajem (i%io i(i pok'%ao a (i%i !ivota ostavio)a"9) ko je ostavio)a natjerao a sa#ini i(i opo$ove testament" 'ni%tio i(i sakrio

testament i:) ako se o+rije%io o o6ave$' i$r!avanja ostavio)a i(i;) ako nije htio 'ka$ati ostavio)' n'!n' pomo,*

 Neostojnost $a nas(je&ivanje nije smetnja potom)ima neostojno+ a nas(jee$aostav%tin' kao a je neostojni 'mro prije ostravio)a*

ODRI>AN0$ OD NAS%0$DSTVA

 Nas(jenik se mo!e ore,i nas(jestva i$javom ko s'a o svr%etka ostavinske rasprave*Ovo ori)anje va!i i $a potomke ono+a koji se orekao o nas(je&a 5 osim 'ko(iko nijei$ri#ito i$javio a se ori#e samo ' svoje ime* 8 ovom s('#aj' se smatra kao a nikaanije 6io nas(jenik*8ko(iko se ori#e nas(jestva ' ne#ij' korist" rai se $apravo o 'st'panj'*Oso6a mo!e i$javiti a (i se prihva,a i(i ne prihva,a nas(jestva @ ori)anje*Ori)anje ' ne#ij' korist5 arovanje (i 'st'panje nas(jestva*OD&OVORNOST NAS%0$DNIKA ZA DU&OV$ OSTAVIO>A

Nas#!dnik od*ovara za du*ov! ostavioč!v! do visin! vri!dnosti nas#!5!n! i"ovin!1Kaa ima vi%e nas(jenika oni o+ovaraj' so(iarno $a '+ove ostavio)a" i to svaki ovisine vrijenosti svo+ nas(jeno+ je(a*Jeino kaa se rai o o6ave$i koja $avisi o (i#nosti o6ve$nika 9npr* s(ikar; o6ave$a ne pre(a$i na nas(jenike" a(i ako je ostavio) ve, primio nova) $a nei$vr%eno je(o"nas(jeni)i isti moraj' vratiti*

U3UIVAN0$ NA 3ARNI>U

1) 8ko(iko se nakon pravosna!no+ okon#anja ostavinsko+ post'pka pojavi (i)e satestamentom" ' tom s('#aj' to se (i)e 'p','je na parni)'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 262: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

2) Ako se nakon okon#anja ostavinsko+ post'pka pojavi novi nas(jenik i on se'p','je na parni)'*

3) Ako se nastane spor ' po+(e' ponova!nosti testamenta" prekia se ostavinski post'pak i 'p','je na parni)'

;) Spor oko p'nova!nosti isk(j'#enja n'!no+ je(a<) Spor oko neostojnosti $a nas(je&ivanje) Spor ' po+(e' a (i potom)ima pripaa pravo na i$vajanje ore&eno+ je(a po

osnov' njihovo+ oprinosa

T'!6a se ponosi ' rok' o 7> ana*Ako ne ponese t'!6'" ostavinski post'pak se nastav(ja* Ako ponese @ #eka se $avr%etak  parni)e*

Za naknadno ,rona5!nu i"ovinu  5 raspore&'je se prema postoje,em rje%enj' onas(je&ivanj'*

 

NAČ$%A 3ARNIČNO& 3OSTU3KA

81 Sud u ,arnično" ,ostu,ku od#uču! u *rani+a"a ,ostav#!no*tu.2!no* za6t!va*To $na#i a s' ne mo!e os'iti vi%e ne+o %to je t'!ite(j $ahtijevao" niti r'+' stvar 'mjesto one koj' je tra!io* (npr. podnesen zahtjev za naknadu štete na iznos od 4.::: KM, sud utvrdio veću štetu, ako tužitelj ne poveća iznos, sud će dosuditi 4.::: KM! *

91 Nač!#o dis,ozi+i!To $na#i a stranke ' post'pk' s(o6ono raspo(a!' svojim $ahtjevom koji s' stavi(etokom post'pka" tako a t'!ite(j mo!e t'!6' pov',i" mo!e se ore,i t'!6eno+$ahtjeva" t'!eni pri$nati t'!6eni $ahtjev" stranke mo+' $ak(j'#iti poravnanje i s(*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 263: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Ovo na#e(o je o+rani#eno ' s('#aj' ka se rai o t'!6enom $ahtjev' kojim stranka nemo!e s(o6ono raspo(a+ati* To je $ahtjev koji je protivan prin'nom propis' i mora('r'%tva (npr. neko podnio tužbu povodom ugovora o prodaji nekretnina, koji je zaklju#en u pismenoj ormi ali nije ovjeren kod notara i traži da se utvrdi da je ugovor punovažan" sud mora ovakav zahtjevodbiti, ili npr.kod prava pre#e kupnje! *

:1 Nač!#o kontradiktornostiOvo na#e(o $na#i a svaka stranka ima pravo a se o#it'je o prije(o$ima r'+estranke* (npr. u toku prvostepenog postupka jedna stranka navodi određene #injenice, druga stranka se ima pravo o#itovati na te navode. sto važi i u drugostepenom postupku i revizije odgovor na žalbuFreviziju!.

;1 Nač!#o ravno,ravnosti !zika i ,is"a8 parni#nom post'pk' s' ravnoprani 01S je$ik" a s('!6ena pisma s' (atini)a i,iri(i)a*

<1 Ras,ravno nač!#o 9' onos' na ranije na#e(o materija(ne istine; Ovo je revo(')ionarno na#e(o parni#no+ post'pka* Stranke s' '!ne ' post'pk'i$nijeti sve #injeni)e na kojima $asnivaj' $ahtjev i pre(o!iti sve oka$e kojima te#injeni)e potkrijep(j'j'* Dak(e" ' parni#nom post'pk' isk(j'#ivo stranke i$nose#injeni)e i pre(a!' oka$e* Raniji $akon re+'(isao a pore stranaka i s'" ' sk(a'sa na#e(om materija(ne istine" provoi oka$e po s('!6enoj '!nosti3 saa ak(e"samo stranke mo+' provoiti oka$e ' parni#nom post'pk'*  (npr. ako stranka ima K izvadak, a nije dostavila, sud tu ne može ništa uraditi" isto tako ako u .st. postupku stranka nije predložila neki dokaz, ne može ga predložiti ni u žalbi, izuzev ako nije mogla znati za taj dokaz u .st. postupku!. O naveeno+ pravi(a postoji i$'$etak" +je je s' je ov(a%ten 'tvriti i#injeni)e koje stranke nis' i$nije(e" ako i$ re$'(tata rasprave i oka$ivanja proi$i(a$ia stranke i' $a tim a raspo(a!' $ahtjevima kojima ne mo+' raspo(a+ati9raspo(a+anja stranaka koja s' protivna prin'nim propisima;" a(i ' praksi se ovo nee%ava*

1 Nač!#o s#o2odn! o+!n! dokaza Koje ,e #injeni)e '$eti kao oka$ane o('#'je s' na osnov' s(o6one o)jeneoka$a* S' ,e savjesno i 6ri!(jivo )ijeniti svaki oka$ pose6no i sve oka$e $ajeno"9r'kovoe,i se na#e(ima (o+ike i psiho(o+ije;*Ako je s' prop'stio a )ijeni sve oka$e" po#inio je 6itn' povre' parni#no+ post'pka*

L1 Nač!#o !kono"ičnostiS' je '!an provesti post'pak 6e$ o'+ov(a#enja i sa %to manje tro%kova" teonemo+',iti svak' $(o'potre6' prava koja strankama pripaaj' ' post'pk'*

M1 Nač!#o kon+!ntra+i! ročištaPrvostepeni post'pak ,e se" ' pravi('" sastojati o va ro#i%ta @ jeno+ pripremno+ro#i%ta i jeno+ ro#i%ta $a +(avn' rasprav'* Ko t'ma#enja ove ore6e tre6a imati 'vi' a ro#i%te $a +(avn' rasprav' mo!e trajati ' kontin'itet' neko(iko ana*

1 3r!t6odno ,itan! u ,arnično" ,ostu,kuKa o('ka s'a $avisi o rje%avanj' neko+ prethono+ pitanja koje se onosi na to a(i postoji neko

 

 pravo i(i pravni odnos a o tome pitanj' jo% nije onio o('k' s' i(ineki r'+i na(e!ni or+an" s' mo!e sam rije%iti to pitanje* 9npr. postojanje nekog prava&tužitelj je podnio tužbu kojom zahtjeva da se utvrdi da je vlasnik neke nekretnine i traži predaju u posjed, a tuženi isti#e prigovor da je stekao pravo vlasništva nad tim nekretninama po osnovudosjelosti. 3 ovom slu#aju, sud mora prethodno da riješi da li je tuženi stekao pravo vlasništvadosjelošću, prije nego donese kona#nu odluku. npr. postojanje pravnog odnosa& tužitelj tuži tuženoga

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 264: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

da mu u izvršenju ugovora o prodaji plati cijenu. )nda tuženi istakne prigovor da ugovor uopšte nije zaklju#en. 3 tom slu#aju sud mora prethodno utvrditi da li je uopšte zaklju#en ugovor i postoji li taj pravni odnos!. O('ka s'a o preth* pitanj' ima pravni '#inak samo ' parni)i ' kojoj jeto pitanje rije%eno* 

81 V!zanost ,arnično* suda za ,r!sudu krivično* suda8 parni#nom post'pk' s' je ' po+(e' postojanja krivi#no+ je(a i krivi#neo+ovornosti '#inite(ja ve$an $a pravosna!n' pres'' krivi#no+ s'a kojom seopt'!eni o+(a%ava krivim* (npr. tužitelj je posnio tužbu protiv tuženog za naknadu štete zbog  pretrpljenih bolova i u tužbi kao dokaz navodi i prilaže krivi#nu presudu kojom je tuženi oglašenkrivim za nanošenje povreda. +ud u ovom slu#aju ne treba odlu#ivati o krivnji jer je vezan odlukomkrivi#nog suda.!

 

SASTAV SUDA U 3ARNIČNO' 3OSTU3KU

8 prvostepenom post'pk' i post'pk' po prije(o+' $a ponav(janje post'pka" s'i s'ija pojeina)*

8 prvostepenom post'pk'" ' sporovima ma(e vrijenosti" mo!e post'pati i o('#ivati str'#ni saranik" koji ' ovom s('#aj' mo!e pre'$imati sveranje $a koje je previ&eno a ih pre'$ima s'ija pojeina)*

8 r'+ostepenom post'pk' i post'pk' o('#ivanja po revi$iji"s'i vije,e o troji)e s'ija*

 

NAD%$/NOST

A,so#utna nad#!.nost  5 s' ' tok' )ije(o+ prvostepeno+ post'pka pa$i a (i je $arje%avanje o $ahtjev' na(e!an s' i(i neki r'+i or+an* Ako s' 'tvri i(i o)ijeni a je $ao('#ivanje o $ahtjev' na(e!an neki r'+i or+an 9' praksi je to naj,e%,e or+an 'prave;onije,e rje%enje kojim t'!6' o6a)'je i 'kia sve proveene ranje*

Stvarna nad#!.nost 5  prestav(ja ore&ivanje koji je s' na(e!an ' onos' na vrst'spora* Danas je vi%e nema" jer je po novom $akon' $a sve sporove na(e!an op%tinskis'* tako da ovo na ispitu ne pitajuN

'!sna nad#!.nostO,šta "!sna nad#!.nost  5 ako $akonom nije r'+a#ije

ore&eno" on* ako nije ore&ena isk(j'#iva mjesna na(e!nost" $a s'&enje jena(e!an s' koji je op%te mjesno na(e!an $a t'!eno+" a to je s' na #ijem por'#j't'!eni ima pre6iva(i%te" a ako t'!eni nema pre6iva(i%te" op,e mjesno je na(e!an s'na #ijem por'#j' t'!eni ima 6oravi%te* :a s'&enje ' sporovima protiv 2eera)ije"kantona" +raa i op,ine" op,e mjesno je na(e!an s' na #ijem se por'#j' na(a$isjei%te njihovo+ $akonoavno+ tije(a" onosno vije,a* :a s'&enje ' sporovima protivosta(ih pravnih oso6a" op,e mjesno je na(e!an s' na #ijem se por'#j' na(a$injihovo sjei%te* :a s'&enje ' sporovima protiv r!av(janina 20i1 koji sta(no !ivi 'inostranstv'" op,e mjesno je na(e!an s' nje+ovo+ pos(jenje+ pre6iva(i%ta ' 20i1*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 265: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Iz2!riva "!sna nad#!.nost 5 postoji ' sporovima ' kojim je pore s'aop,e mjesne na(e!nosti" na(e!an i neki r'+i s'* I$6eriva na(e!nost je previ&ena.a; ' sporovima $a nakna' %tete 5 osim s'a op,e mjesne

na(e!nosti" na(e!an je i s' na #ijem je por'#j' %tetna ranja po#injena i(i s'na #ijem je por'#j' %tetna pos(jei)a nast'pi(a" a ako je %teta nasta(a $6o+ smrtii(i te%ke tje(esne o$(jee" na(e!an je i s' na #ijem por'#j' t'!i(a) ima pre6iva(i%te" on* 6oravi%te*

 6; ' sporovima $a $akonsko i$r!avanje 5 ako je t'!i(a) oso6a kojatra!i i$r!avanje" na(e!an je pore s'a op,e mjesne na(e!nosti i s' na #ijem por'#j' t'!i(a) ima pre6iva(i%te" onosno 6oravi%te*

); ' 6ra#nim sporovima 9rai 'tvr&ivanja postojanja i(i nepostojanja 6raka" poni%taja 6raka i(i ra$voa 6raka; 5 na(e!an je" pore s'a op,e mjesnena(e!nosti i s' na #ijem s' por'#j' 6ra#ni r'+ovi ima(i pos(jenje $ajeni#ko pre6iva(i%te*

; ' sporovima o 'tvr&ivanj' i(i osporavanj' o#instva i(imaterinstva 5 ako je t'!i(a) ijete" na(e!an je pore s'a op,e mjesne na(e!nostii s' na #ijem por'#j' t'!i(a) ima pre6iva(i%te" onosno 6oravi%te*

e; ' sporovima i$ nas(jenopravnih onosa" ok ostavinski post'pak nije pravomo,no $avr%en" te sporovima o potra!ivanjima vjerovnika prema ostavio)' 5 $a s'&enje je pore s'a op,e mjesne na(e!nosti mjesno jena(e!an i s' na #ijem se por'#j' na(a$i s' koji provoi ostavinski post'pak*

-; na(e!nost po mjest' p(a,anja 5 $a s'&enje ' sporovima imate(jamjeni)e i(i #eka protiv potpisnika na(e!an je" pore s'a op,e mjesnena(e!nosti" i s' mjesta p(a,anja*

+; ' sporovima i$ ranih onosa 5 ako je ' spor' i$ rano+ onosat'!i(a) $apos(enik" $a s'&enje je na(e!an" pore s'a koji je op,e mjesnona(e!an $a t'!eno+" i s' na #ijem se por'#j' ra o6av(ja i(i se o6av(jao"onosno s' na #ijem 6i se por'#j' ra morao o6av(jati" te s' na #ijem je por'#j' $asnovan rani onos*

h; ' sporovima $6o+ smetanja posjea na pokretnim stvarima 5na(e!an je" pore s'a op,e mjesne na(e!nosti" i s' na #ijem se por'#j'o+oi(o smetanje*

- Isk#učiva nad#!.nost  5 previ&ena je ' sporovima o nekretninama" +je je 'sporovima o prav' v(asni%tva i o r'+im stvarnim pravima na nekretninama" 'sporovima $6o+ smetanja posjea na nekretnini" te ' sporovima i$ $ak'pnih i(inajamnih onosa na nekretnini" i(i i$ '+ovora o kori%tenj' stana i(i pos(ovnih prostorija" isk(j'#ivo je na(e!an s' na #ijem se por'#j' na(a$i nekretnina* Akonekretnina (e!i na por'#j' vi%e s'ova" na(e!an je svaki o tih s'ova*Isk(j'#iva na(e!nost 5 previ&ena je i $a sporove ' i$vr%nom i ste#ajnom post'pk'" pa je $a s'&enje ' sporovima koji nastaj' ' tok' i ' povo' s'sko+ i(iaministrativno+ i$vr%no+ post'pka" on* ' tok' i ' povo' ste#ajno+ post'pka"mjesno je isk(j'#ivo na(e!an s' na #ijem se por'#j' na(a$i s' koji provoi i$vr%nii(i ste#ajni post'pak" on* s' na #ijem se por'#j' provoi aministrativno i$vr%enje*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 266: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

- S,orazu" o "!sno nad#!.nosti  5 Ako $akonom nije ore&ena isk(j'#ivana(e!nost neko+ s'a" stranke se mo+' spora$'mjeti a im ' prvom stepen' s'i s'koji nije mjesno na(e!an*

- Spora$'m stranaka o mjesnoj na(e!nosti va!i samo ako je pismeno sastav(jen" ako s'+a potpisa(e sve stranke i ako se ti#e ore&eno+ spora i(i vi%e sporova koji svi proistje#' i$ ore&eno+ pravno+ onosa*

3itan! ,ri*ovora na "!snu n!nad#!.nosti  5 T'!eni mo!e ista#i pri+ovor mjesne nena(e!nosti samo ' o+ovor' na t'!6'" a s' se mo!e po s('!6*'!nosti 9onosi se samo na isk(j'#iv' na(e!nost; o+(asiti mjesno nena(e!nim samoo ostav(janja t'!6e na o+ovor*

 

TU/BA

3arnični ,ostu,ak s! ,okr!4! tu.2o" 9a vanparni#ni post'pak preije(o+om;*Tu.2a "ora sadr.avati7/; osnov' $a na(e!nost s'a" 9' pitanj' je osnova $a mjesn'

na(e!nost" jer s' $a sve sporove na(e!ni op,inski s'ovi;4; t'!6eni $ahtjev 5 ' po+(e' +(avne stvari i sporenih potra!ivanja

9tro%kovi i kamate;"7; #injeni)e na kojima t'!i(a) $asniva t'!6eni $ahtjev"<; oka$e kojima se 'tvr&'j' te #injeni)e"?; na$nak' vrijenosti spora 9ne tre6a @ ako se rati o nov#anom

 potra!ivanj' i(i ako se rai o spor' #ija se vrijenost ne mo!e i$ra$iti ' nov)'" npr* 6ra#ni sporovi" spor $a 'tvr&ivanje i(i osporavanje o#instva i s(*;"

;  pravni osnov t'!6eno+ $ahtjeva 9npr* naknaa %tete i(i isp'njenje'+ovora;* S' nije ve$an $a pravni osnov t'!6eno+ $ahtjeva* S' ,e post'piti pot'!6i i ka t'!i(a) nije naveo pravni osnov t'!6eno+ $ahtjeva* Dak(e" pravni osnovt'!6eno+ $ahtjeva nije 6itan e(emenat t'!6e"

; r'+e poatke koje ' sk(a' s $akonom mora imati svaki ponesak 9o$naka stranaka" p'nomo,nika" pre6iva(i%te" vrsta spora;*

TU/BA ZA UTVRJ$N0$T'!6a $a 'tvr&enje prestav(ja t'!6' kojom t'!ite(j tra!i samo a se 'stanovi.a; postojanje on* nepostojanje neko+ prava (npr. tužba za utvrđenje prava vlasništva!  i(i 6; postojanje on* nepostojanje neko+ pravno+ onosa (npr. da je zaklju#en F postoji

ugovor! ); istinitosti on* neistinosti javne isprave*8s(ov $a pono%enje ove t'!6e je a t'!ite(j ima pravni interes (npr. tužitelj koji traži da se

utvrdi pravo vlasništva njegov pravni interes postoji ako mu neko osporava vlasništvo! . Ako jeo#i+(eno a nema pravno+ interesa" ona se ta t'!6a o6a)'je*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 267: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

ISTI>AN0$ VIŠ$ TU/B$NIH ZAHT0$VA U 0$DNO0 TU/BI

8 jenoj t'!6i t'!ite(j mo!e ista#i vi%e $ahtjeva protiv isto+ t'!eno+ po 's(ovom a s'svi $ahtjevi pove$ani istom #injeni#nom i pravnom osnovom* (npr. tužitelj podnio tužbu uradnom sporu da se vrati na posao i da mu se isplati li#ni dohodak ili kada neko u saobraćajnom udesu bude povrijeđen i traži naknadu materijalne i nematerijalne štete!.Ako $ahtjevi nis' pove$ani istom #injeni#nom i pravnom osnovom mo+' se protiv isto+t'!eno+ ista#i ' jenoj t'!6i 'ko(iko s' o)ijeni a to na(a!' ra$(o$i ekonomi#nosti i tosamo ka je isti s' stvarno na(e!an $a svaki o tih $ahtjeva i ka je $a sve $ahtjeveore&ena ista vrsta post'pka (npr. tužitelj u istoj tužbi traži da mu se isplati cijena iz ugovora i traži

da mu se vrati zajam!*

3R$INAKA TU/B$

3r!inaka tu.2! !st!7a)  promjena istovjetnosti $ahtjeva (npr. tužitelj traži od tuženog da mu vrati stvar koja je kod 

njega, tuženi isti#e da je stvar propala, onda tužitelj preina#i zahtjev i traži protiuvrijednost stvari! 32)  pove,anje postoje,e+ $ahtjeva (npr. tužitelj tražio 4.::: KM a u toku postupka se ispostavi

da nije tolika vrijednost pa je poveća!  i(i+) isti)anje r'+o+ $ahtjeva '$ postoje,i (npr. tužitelj kao davalac izdržavanja je tužbom

tražio raskid ugovora o doživotnom izdržavanju a onda u toku postupka traži da mu tuženi kao primalac izdržavanja vrati ono što mu je ovaj dao izvršenjem ugovora o doživotnom izdržavanju! *

T'!6a nije preina#enaa; ako je t'!i(a) promijenio pravn' osnov' t'!6eno+ $ahtjeva" 6; ako je smanjio t'!6eni $ahtjev i(i); ako je promijenio" op'nio i(i ispravio pojeine navoe*

Rok za ,r!inač!n! tu.2!  T'!i(a) mo!e preina#iti t'!6' najkasnije o $ak(j'#enja

 pripremno+ ro#i%ta i(i o po#etka +(avne rasprave" ako pripremno ro#i%te nijeor!ano* 8 ovom s('#aj'" t'!ite(j' nije potre6an pristanak t'!eno+*

  Nakon or!avanja pripremno+ ro#i%ta" a najkasnije o$ak(j'#enja +(* rasprave" s' mo!e op'stiti preinak' t'!6e samo ako s' k'm'(ativnoisp'njeni s(ijee,i 's(ovi.1. ako s' o)ijeni a preinaka nije 'smjerena na o'+ov(a#enje post'pka i2. ako t'!eni pristaje na preinak'* (+matrat će se da postoji pristanak tuženog ako se on

upusti u raspravljanje o glavnoj stvari po preina#enoj tužbi, a nije se prije toga protivio preinaci!.  Preina#enje t'!6e iako se t'!eni tome protivi.

 Nakon or!avanja pripremno+ ro#i%ta" a najkasnije o $ak(j'#enja +(avne rasprave"s' ,e op'stiti preinak' t'!6e i ka se t'!eni protivi preina)i" ako s' k'm'(ativnoisp'njeni 's(ovi./; a t'!i(a) 6e$ svoje krivnje nije mo+ao t'!6' preina#iti

ranije (npr. tužitelj je na pripremnom ro#ištu zatražio 4.::: KM, vještak nije dostavio nalaz,nakon toga vještak dostavi nalaz koji pokazuje veću vrijednost i tada može izmijeniti jer tužiteljnije kriv!3

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 268: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

4; a je t'!eni ' mo+',nosti a rasprav(ja po preina#enojt'!6i 6e$ o(a+anja +(avne rasprave" tj. ukoliko je moguće o tom tužbenom zahtjevuodlu#iti na tom istom ro#ištu. (objektivno!.

Protiv rje%enja kojim se 'svaja i(i o6ija preinaka t'!6e nije op'%tena pose6na !a(6a*

Su2!ktivno ,r!inač!n!T'!i(a) mo!e" ' +ore naveenom rok'" svoj' t'!6' preina#iti i

tako a 'mjesto prvo6itno+ t'!eno+ t'!i r'+' oso6' (npr. utvrdi se da je drugo lice pri#inilo štetu!*

:a ov' preinak' t'!6e" potre6an je pristanak oso6e koja tre6a ast'pi ' parni)' 'mjesto prvo6itno+ t'!eno+* Ako se prvo6itni t'!eni ve, 'p'stio 'rasprav(janje o +(avnoj stvari" potre6an je i nje+ov pristanak*

Oso6a koja st'pa ' parni)' 'mjesto prvo6itno+ t'!eno+ mora primiti parni)' ' onom stanj' ' kojem se ona na(a$i ' tren'tk' ka ' nj' st'pa*

3OV%AČ$N0$ TU/B$

  T'!i(a) mo!e pov',i t'!6' 6e$ pristanka t'!eno+ prije ne+o %to je t'!6a ostav(jena t'!enom (rok za dostavljanje tužbe je 6: dana!*

T'!6a se mo!e pov',i i nakon ostave t'!enom" sve o$ak(j'#enja +(avne rasprave" ako t'!eni na to pristane* Ako se t'!eni ' rok' o anao ana o6avijesti o pov(a#enj' t'!6e ne i$jasni o tome" smatrat ,e se a je pristao na pov(a#enje*

  Pov'#ena t'!6a smatra se kao a nije ni 6i(a ponesena i mo!e se ponovo ponijeti*

3OSTO0AN0$ 3ARNI>$

  Parni)a po#inje te,i ostavom t'!6e t'!enom*  Dok parni)a te#e" ne mo!e se ' po+(e' isto+ $ahtjeva pokren'ti

nova parni)a me&' istim strankama" a ako takva parni)a 6'e pokren'ta" s' ,e t'!6'o6a)iti* (pri%ovor litis pendencije)

S' ,e tokom )ije(o+ post'pka po s('!6enoj '!nosti pa$iti te#e(i ve, r'+a parni)a o istom $ahtjev' me&' istim strankama pre s'om ' 0osni i1er)e+ovini*

Ako koja o stranaka ot'&i stvar i(i pravo o kojem te#e parni)a"to ne sprje#ava a se parni)a me&' istim strankama ovr%i*

 

3RI3R$'AN0$ &%AVN$ RAS3RAV$

S' omah nakon prijema t'!6e po#inje pripreme $a +(avn' rasprav'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 269: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Te pripreme o6'hvataj'.81 ,r!t6odno is,itivan! tu.2!-91 dostavu tu.2! na o2av!zni od*ovor-:1 odr.avan! ,ri,r!"no* ročišta i;1 zakazivan! *#avn! ras,rav!1

8 tok' pripremanja +(avne rasprave stranke mo+' 'p',ivati poneske ' kojima ,enavesti #injeni)e na kojima $asnivaj' svoje $ahtjeve" te pre(o!iti oka$e kojima se'tvr&'j' te #injeni)e* 8 tok' pripremanja +(avne rasprave s' mo!e onijeti pres'' naosnov' pri$nanja" na osnov' ori)anja i $6o+ prop'%tanja" te primiti na+o6' stranaka*

81 3R$THODNO IS3ITIVAN0$ TU/B$

Kaa s'ija primi t'!6' prvo ispit'je a t'!6a sar!i sve 6itne e(emente" tj* ispit'je a (i je t'!6a potp'na* Ako 'tvri a ' t'!6i neostaje neki o 6itnih e(emenata" s' ,e jevratiti ponosite(j' rai ispravke i(i op'ne" '$ navoe %ta tre6a ispraviti i(i op'niti iorei,e rok $a ispravk' i(i op'n'" koji ne mo!e 6iti '!i o ana* Ako t'!6a ne 6'evra,ena s'' ' ore&enom rok'" smatrat ,e se a je pov'#ena" a ako 6'e vra,ena 6e$ispravke onosno op'ne" o6a)i,e se*

Ako t'!6a nema ovih neostataka" s' ispit'je a (i t'!6a ima neostataka ' po+(e'strana#ke sposo6nosti" i(i neostataka ' po+(e' $akonsko+ $ast'panja stranke" i(ineostataka koji se onose na ov(a%tenje $ast'pnika a pokrene parni)' ka je takvoov(a%tenje potre6no* Ako s' 'tvri a ' t'!6i postoji neki o naveenih neostataka"oreit ,e rok $a njihovo otk(anjanje* 8ko(iko se neosta)i ne mo+' otk(oniti" i(i ako rok  6e$'spje%no protekne" s' ,e rje%enjem 'kin'ti ranje proveene ' post'pk' i o6a)itit'!6' ako s' neosta)i takve priroe a spre#avaj' a(jnje vo&enje parni)e*

S'ije ispit'je apso('tn' na(e!nost i ako 'tvri a nije na(e!an" tj* a je na(e!an nekir'+i or+an" ona t'!6' o6a)'je*

S' mo!e a 'tvri a nije mjesno na(e!an jo% prije ne+o ostavi t'!6' t'!enom*8ko(iko 'tvri a se rai o isk(j'#ivoj mjesnoj na(e!nosti" onije,e rje%enje kojim seo+(a%ava mjesno nena(e!nim i premet ostav(ja mjesno na(e!nom s''*

8ko(iko se i$ stanja spisa 'tvri a je me&' strankama $ak(j'#eno poravnanje i(i a serai o pres'&enoj stvari" onosi rje%enje kojim t'!6' o6a)'je

91 DOSTAV%0AN0$ TU/B$ NA OBAV$ZNI OD&OVOR I OD&OVOR NATU/BU

T'!6a sa pri(o$ima se ostav(ja t'!enom na o+ovor ' rok' o 7> ana o ana prijemaispravne i potp'ne t'!6e ' s''*

91 a) Od*ovor na tu.2u i n!*ov sadr.a Nakon prijema t'!6e sa pri(o$ima" t'!eni je '!an najkasnije ' rok' o 7> ana ostavitis'' pismeni o+ovor na t'!6'*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 270: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Pri(ikom ostav(janja t'!6e t'!enom" s' ,e. po'#iti t'!eno+

a; o6ave$i a ' rok' o 7> ana ostavi s'' pismeni o+ovor na t'!6'" 6; tome %ta tre6a a sar!i o+ovor na t'!6' i

o6avijestiti +a o pos(jei)ama neostav(janja o+ovora na t'!6'' ore&enom rok' 9tj* a ' s('#aj' neostav(janja o+ovora na t'!6' postojimo+',nost ono%enja pres'e $6o+ prop'%tanja;*

8 o+ovor' na t'!6'" t'!eni ,e/* ista,i mo+',e pro)esne pri+ovore i4* i$jasniti se a (i pri$naje i(i osporava postav(jeni t'!6eni $ahtjev"Ako t'!eni osporava t'!6eni $ahtjev" o+ovor na t'!6' mora sar!ati i/* ra$(o+e i$ kojih se t'!6eni $ahtjev osporava"4* #injeni)e na kojima t'!eni $asniva svoje navoe"7* oka$e kojima se 'tvr&'j' te #injeni)e" te<* pravni osnov $a navoe t'!eno+*

Ka 'tvri a je o+ovor na t'!6' nera$'m(jiv i(i nepotp'n" s' ,e +a rai otk(anjanja tihneostataka vratiti ponosite(j' rai ispravke i(i op'ne" '$ navoe %ta tre6a ispraviti i(iop'niti i orei,e rok $a ispravk' i(i op'n'" koji ne mo!e 6iti '!i o ana* Akoo+ovor na t'!6' ne 6'e vra,en s'' ' ore&enom rok'" smatrat ,e se a je pov'#en" aako 6'e vra,en 6e$ ispravke on* op'ne" o6a)i,e se*

91 2) 3rotivtu.2a i od*ovor na ,rotivtu.2uT'!eni mo!e ' o+ovor' na t'!6'" a najkasnije na pripremnom ro#i%t'" ponijeti protivt'!6'" ako.a; ako je $ahtjev protivt'!6e ' ve$i s t'!6enim $ahtjevom (npr. tužitelj

tužbom traži ispunjenje ugovora, plaćanje cijene za prodatu stvar, a tuženi ustane sa protivtužbom i kaže da mu ovaj uopće nije predao stvar!" i(i

 6; ako se ti $ahtjevi mo+' pre6iti 9kompen$irati;" i(i); ako se protivt'!6om tra!i 'tvr&enje neko+ prava i(i pravno+ onosa o

#ijem postojanj' i(i nepostojanj' $avisi ' )ije(osti i(i je(imi#no o('ka o t'!6enom$ahtjev'*

 Nakon or!avanja pripremno+ ro#i%ta" protivt'!6a se mo!e ponijeti samo ako t'!eni nato pristane i ako s' o)ijeni a pono%enje protivt'!6e nije 'smjereno na o'+ov(a#enje post'pka*Protivt'!6a se ne mo!e ponijeti ako je $a $ahtjev i$ protivt'!6e stvarno na(e!an vi%is'*Ore6e ovo+ $akona o t'!6i i o+ovor' na t'!6' na o+ovaraj',i na#in se primjenj'j' ina protivt'!6' i o+ovor na protivt'!6'" ako ovim $akonom nije r'+a#ije ore&eno*

:1 3RI3R$'NO ROČIŠT$

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 271: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

3ri,r!"no ročišt! s! zakazu! u roku od : dana o ana ostave o+ovora na t'!6'i(i proteka roka ' kome nije t'!eni ostavio o+ovor*Odr.avan! ,ri,r!"no* ročišta ! o2av!zno- osi" ' s('#ajevima ' kojima s'" nakonispitivanja t'!6e i o+ovora na t'!6'" 'tvri.a; a me&' strankama nema spornih #injeni)a i(ib) a $6o+ jenostavnosti spora or!avanje pripremno+ ro#i%ta nije potre6no (npr.

 spor zbog smetanja!*

U ,ozivu za ,ri,r!"no ročišt! sud 4! o2avi!stiti strank!7  o pos(jei)ama i$ostanka s pripremno+ ro#i%ta" tj* t'!ite(j se

opominje a ,e se ' s('#aj' nje+ovo+ neo(aska na pripremno ro#i%te t'!6a smatrati pov'#enom" osim ako t'!eni ne pristane a se ro#i%te voi 6e$ pris'stva t'!ite(ja3 at'!ite(j se opominje a se ' s('#aj' neo(aska na ro#i%te ono mo!e provesti ' nje+ovojos'tnosti*

kao i o tome a s' '!ne najkasnije na pripremnom ro#i%t'i$nijeti sve #injeni)e na kojima $asnivaj' svoje $ahtjeve i pre(o!iti sve oka$e koje!e(e i$vesti ' tok' post'pka" te na pripremno ro#i%te onijeti sve isprave i premetekoje !e(e 'potrije6iti kao oka$* Svrha pripremno+ ro#i%ta je ak(e" kon)entra)ijaoka$a*

Tok ,ri,r!"no* ročišta781 S'ija otvara pripremno ro#i%te i konstat'je a (i s' prist'pi(e po$vane stranke*

8ko(iko t'!ite(j nije prist'pio" a 'reno je o6avije%ten" s' ,e onijeti rje%enje a set'!6a smatra pov'#enom" osim ako t'!eni ne $ahtijeva a se ro#i%te or!i*

91 Pripremno ro#i%te po#inje i$(a+anjem t'!6e o strane t'!ite(ja" a nakon to+ai$(a+anjem o+ovora na t'!6' o strane t'!eno+a*

:1 :atim s(ijei i$no%enje #injeni)a i pre(a+anje oka$a" prvo jene pa r'+e strane*;1 S' ,e prema re$'(tatima rasprav(janja na pripremnom ro#i%t' o('#iti o #em' ,e

se rasprav(jati i koji ,e se oka$i i$vesti na +(avnoj raspravi* Prije(o+e koje nesmatra 6itnim $a ono%enje o('ke s' ,e o6iti i ' rje%enj' ,e na$na#iti ra$(o+o6ijanja*Ako s'" na prije(o+ stranke" orei i$vo&enje oka$a vje%ta#enjem" 'vijek ,eoreiti rok ' kojem vje%tak tre6a pripremiti i ostaviti svoj na(a$ i mi%(jenje" a to jenajkasnije ana prije or!avanja ro#i%ta $a +(avn' rasprav'*

<1  S' ,e ' $avisnosti o priroe spora na pripremnom ro#i%t' nastojati a stranke spor rije%ea) ' post'pk' meija)ije (najkasnije na pripremnom ro#ištu! i(ib) s'ske na+o6e (stranke mogu zaklju#iti nagodbu o predmetu spora u toku cijelog postupka"

 sud će, na na#in koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ro#ištu, kao i u tokucijelog postupka, nastojati da stranke zaklju#e sudsku nagodbu" sporazum stranaka o nagodbiunosi se u zapisnik" nagodba je zaklju#ena kad stranke potpišu zapisnik" sudska nagodba ima snagu izvršnog naslovaN može se pobijati ako je zaklju#ena u zabludi ili pod uticajem prinude ili prevare. +udska nagodba može se pobijati samo tužbom. )va tužba se može podnijeti u roku od 6mjeseca od dana saznanja za razloge pobijanja (subjektivni rok!, a najkasnije u roku od ? godinaod dana zaklju#enja sudske nagodbe (objektivni rok! .

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 272: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

;1 ZAKAZIVAN0$ &%AVN$ RAS3RAV$

Sud donosi r!š!n! o zakazivanu *#avn! ras,rav! i odr!5u!7/; an i sat or!avanja +(avne rasprave34; pitanja o kojima ,e se rasprav(jati na +(avnoj raspravi37; oka$e koji ,e se i$vesti na +(avnoj raspravi3<; oso6e koje ,e 6iti po$vane na +(avn' rasprav'*

&#avna ras,rava 4! s! odr.ati7a; ' pravi('" najkasnije ' rok' o 7> ana o ana

or!avanja pripremno+ ro#i%ta" 6; a s' mo!e oreiti a se +(avna rasprava or!i

omah nakon pripremno+ ro#i%ta*Ako se pro)jenj'je a ,e +(avna rasprava trajati '!e o jeno+ ana" ro#i%te ,e 6iti$aka$ano $a ono(iko ana '$astopno ko(iko je neophono a se rasprava or!i 'kontin'itet'*S' ,e na ro#i%te $a +(avn' rasprav' po$vati stranke koje nis' 6i(e pris'tne na pripremnom ro#i%t'" kao i svjeoke i vje%take koje je na pripremnom ro#i%t' o('#io po$vati*8 po$iv' $a +(avn' rasprav'" s' ,e o6avijestiti po$vane o pos(jei)ama i$ostanka saro#i%ta*Stran)i koja nije 6i(a pris'tna na pripremnom ro#i%t' '$ po$iv $a +(avn' rasprav'ostav(ja se ovjeren prepis rje%enja o $aka$ivanj' +(avne rasprave*

 

&%AVNA RAS3RAVA

H(avna rasprava se $aka$'je ' rok' o 7> ana o $ak(j'#ivanje pripremno+ ro#i%ta*

81 Tok *#avn! ras,rav!

Sudia otvara *#avnu ras,ravu i o2av#u! ,r!d"!tras,rav#ana1

Nakon to*a- sudia utvr5u! !su #i doš#! sv! ,ozvan! oso2!-,a ako nisu- ,rov!rava !su #i odsutn! oso2! ur!dno ,ozvan! i i"au #io,ravdan raz#o* za izostanak- ,a7a) ako t'!i(a) 6e$ opravano+ ra$(o+a ne o&e na ro#i%te $a +(avn' rasprav'" a

 6io je 'reno po$van" smatrat ,e se a je pov'kao t'!6'" osim ako se t'!eni natom ro#i%t' 'p'sti ' rasprav(janje"

b) ako na ro#i%te $a +(avn' rasprav' 6e$ opravano+ ra$(o+a ne o&e t'!eni" a 6io je 'reno po$van" rasprava ,e se or!ati 6e$ nje+ovo+ pris'stva*

&#avna ras,rava s! odvia s#i!d!4i" r!do"78) T'!i(a) 'kratko i$(a!e t'!6'" 'k(j'#'j',i i$vo&enje oka$a

#itanjem isprava39) T'!eni 'kratko i$(a!e o+ovor na t'!6' i aje o+ovor na 6itne

navoe t'!io)a3

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 273: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

:) Ako je stav(jen prije(o+ $a i$vo&enje oka$a sas('%anjemstranaka" sas('%avaj' se stranke" i to prvo t'!i(a)" a $atim t'!eni3 (pravilo da se prvo saslušavaju stranke pa onda svjedoci je novina u našem parni#nom postupku!

;) Sas('%avaj' se svjeo)i" i to prvo svjeo)i t'!io)a" a $atimsvjeo)i t'!eno+3

<) I$voe se osta(i oka$i" 'k(j'#'j',i i vje%ta#enje3)  Nakon i$vo&enja svih oka$a" o6je stranke" po#ev%i o t'!io)a"

imaj' pravo a se o6rate s'' $avr%nim i$(a+anjem" kojim se re$imiraj' pravni i#injeni#ni aspekti premeta3

L) S' mo!e op'stiti t'!io)' a se 'kratko i$jasni na $avr%noi$(a+anje t'!eno+3

M) Ako je t'!io)' op'%teno a se i$jasni na $avr%no i$(a+anjet'!eno+" i t'!eni ,e imati pravo a se 'kratko i$jasni na kona#ne navoe t'!io)a*

Post'pak na +(avnoj raspravi ovija se 'smeno" a oka$i sei$voe neposreno pre s'om" 'ko(iko nije r'+a#ije previ&eno ovim $akonom*

  Stranke mo+' tokom +(avne rasprave i$nositi nove#injeni)e i pre(a+ati nove oka$e samo ako '#ine vjerovatnim a ih 6e$ svoje krivi)enis' 6i(i ' mo+',nosti i$nijeti onosno pre(o!iti na pripremnom ro#i%t'*

  Pri(ikom sas('%anja svjeoka" pravi(o je a svjeoka prvosas('%ava stranka koja +a je pre(o!i(a" pa tek ona s'protna stranka*

S'ija tako&er" mo!e postav(jati pitanja strankama"svjeo)ima i(i vje%ta)ima ' svakoj -a$i sas('%anja*

  S' ,e o6iti provo&enje pro)esnih ranji koje nis' 6itne$a post'pak* S' ne,e op'stiti pitanja ' kojima je sar!ano kako na njih tre6ao+ovoriti" pitanja koja s' ne6itna $a premet i pitanja na koja je ve, ovo(jnoo+ovoreno*

 Nakon %to 6'' okon#ane sve -a$e +(avne rasprave i premet 6'e spreman $a pres'&enje" s' ,e pro+(asiti a je +(avna rasprava$ak(j'#ena*

91 Od*oda- od#a*an! i nastavak ročišta za *#avnu ras,ravu

Od*oda ročištaSud "o.! od*oditi zakazano ročišt! za *#1 ras,ravu ,ri!

n!*ovo* odr.avana- ako utvrdi7a; a nis' isp'njene $akonske pretpostavke $a nje+ovo or!avanje" i(i 6; a oka$i #ije je i$vo&enje ore&eno ne,e 6iti pri6av(jeni o ro#i%ta*

S' je '!an" najkasnije ana prije or!avanja ro#i%ta" provjeriti a (i s'isp'njeni ovi naveeni 's(ovi*

Ka o+oi ro#i%te" s' ,e o vremen' or!avanja novo+ ro#i%ta omaho6avijestiti sve po$vane*

Od#a*an! ročištaSud "o.!- na ,ri!d#o* strank!- od#o.iti za,oč!to ročišt! sa"o iz s#i!d!4i6 raz#o*a7

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 274: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

1) ako 6e$ krivnje stranke koja pre(a!e o(a+anje ro#i%ta na ro#i%t' nije mo+',ei$vesti neki o oka$a #ije je i$vo&enje ore&eno" a koji je va!an $a pravi(noono%enje o('ke3

4; ako o6je stranke pre(a!' o(a+anje raia; pok'%aja mirno+ rje%enja spora i(i 6; $ak(j'#enja s'ske na+o6e*

Stranka mo!e samo jenom tra!iti o(a+anje ro#i%ta i$ isto+ra$(o+a*

Ka se ro#i%te o(o!i" s' ,e pris'tnima omah saop,iti mjesto ivrijeme novo+ ro#i%ta* S' nije '!an o mjest' i vremen' novo+ ro#i%ta o6avijestitistrank' koja nije 6i(a pris'tna na o(o!enom ro#i%t'" a 6i(a je 'reno o6avije%tena*

3ravi#a koa vri!d! za od*odu i od#a*an! ročišta za *#avnuras,ravu7

  Ro#i%te $a +(avn' rasprav' se ne mo!e o+oiti niti o(o!iti naneore&eno vrijeme" on* ne mo!e se o+oiti i(i o(o!iti '!e o 7> ana" osim 5 akose $6o+ i$'$etnih oko(nosti neki oka$ ne mo!e i$vesti ' previ&enim rokovima" pas' rje%enjem orei '!i rok $a i$vo&enje oka$a*

S'ija je o svakoj o+oi" on* o(a+anj' ro#i%ta '!ano6avijestiti presjenika s'a*

Pri(ikom o+oe" on* o(a+anja ro#i%ta s' ,e at'm or!avanjanovo+ ro#i%ta" ' pravi('" oreiti '$ prethon' kons'(ta)ij' sa strankama*

Protiv rje%enja s'a kojim se o+a&a i(i o(a!e ro#i%te i(i rje%enjakojim se o6ijaj' prije(o$i stranaka $a o+o'" on* o(a+anje ro#i%ta" nijeop'%tena pose6na !a(6a*

Nastavak ročištaAko se $apo#eto ro#i%te ne mo!e okon#ati ' tok' isto+ ana s' ,e oreiti nastavakro#i%ta $a s(ijee,i rani an*

 

DOKAZI I IZVOJ$N0$ DOKAZA

O3ŠTA 3RAVI%A

Svaka stranka du.na ! dokazati čin!ni+! na koi"a zasnivasvo za6t!v1

Sud 4! na#o.iti stranka"a da izv!du i on! dokaz! koi su2itni za donoš!n! od#uk!- a ko! strank! nisu ,r!d#o.i#!" ako 'tvri a stranke i'$a tim a raspo(a!' $ahtjevima kojima ne mo+' raspo(a+ati 9tj* raspo(a+anja stranakakoja s' protivna prin'nim propisima;*

N! tr!2a dokazivati čin!ni+!7/; koje je stranka pri$na(a pre s'om tokom parni)e"4; #ije postojanje $akon pretpostav(ja"7; koje s' op,epo$nate*

Dokazi s! izvod! na *#avno ras,ravi1

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 275: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

DOKAZI U 3ARNIČNO' 3OSTU3KU SU7/* 'vi&aj"4* isprave"7* svjeo)i"<* vje%ta)i"?* sas('%anje stranaka*

81 Uvi5a 8vi&aj se po'$ima ka je $a 'tvr&ivanje neke #injeni)e i(i $a ra$ja%njenje

neke oko(nosti potre6no neposreno opa!anje s'a*  8vi&aj se mo!e o6av(jati i '$ s'je(ovanje vje%taka (npr. naknada štete iz

 saobraćajne nesreće!*

91 Is,rav! Isprave s' oka$no srestvo ako s' javne isprave" tj* ako se rai

o ispravama koje je ' propisanoj -ormi i$ao or+an v(asti ' +rani)ama svojena(e!nosti i(i pravno (i)e ' vr%enj' javno+ ov(a%tenja koje joj je povjereno $akonomi(i propisom $asnovanim na $akon' (npr. presuda, diploma, uvjerenje o državljanstvu, K izvadak, izvod iz MKE!*

Javna isprava oka$'je istinitost ono+a %to se ' njoj potvr&'je i(iore&'je* Ako se pos'mnja ' a'tenti#nost isprave" stranka mo!e tra!iti a s' tra!i ase o tome i$jasni or+an" onosno pravna oso6a o koje+a 6i ona tre6a(o a potje#e*

Privatne isprave (npr. ugovori! imaj' ne%to manj' oka$n' sna+'o javnih isprava*

Stranka je '!na sama ponijeti isprav' na koj' se po$iva $aoka$ svojih navoa

  Ako se isprava na(a$i ko or+ana v(asti i(i pravne oso6e kojoj je povjereno vr%enje javno+ ov(a%tenja" a sama stranka ne mo!e ispos(ovati a se isprava prea i(i poka!e" s' ,e po prije(o+' stranke 9ak(e" ne i po s('!6enoj '!nosti;nareiti tom or+an'" onosno oso6i" a isprav' ostave s''*

:1 Sv!do+i  Svaka oso6a koja se po$iva kao svjeok '!na je oa$vati se

 po$iv'" a ako ovim $akonom nije r'+a#ije ore&eno" '!na je i svjeo#iti*  Kao svjeo)i mo+' se sas('%ati samo oso6e koje s' sposo6ne

ati o6avijesti o #injeni)ama koje se oka$'j'* 9svjeok" ak(e" ne mora 6iti p'no(jetan;*

 Ne mo!e se sas('%ati kao svjeok oso6a koja 6i svojim iska$om povrijei(a '!nost #'vanja s('!6ene i(i vojne tajne" ok je na(e!an or+an neos(o6oi te '!nosti* 9ak(e" ' ovom s('#aj' nema svjeo#enja;

  Svjeok mo!e 9a(i ne mora; 'skratiti svjeo#enje./; o onome %to m' je stranka kao svom p'nomo,nik' povjeri(a34; o onome o #em' se stranka i(i r'+a oso6a svjeok' kao vjerskom ispovjenik'

ispovjea(a3

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 276: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

7; o #injeni)ama koje je svjeok sa$nao kao avokat" (jekar i(i ' o6av(janj' neko+r'+o+ po$iva i(i je(atnosti" ako postoji o6ave$a a se kao tajna #'va ono %to sesa$na(o ' o6av(janj' to+ po$iva i(i je(atnosti*

  Svjeok mo!e 'skratiti o+ovor na pojeina pitanja ako 6i svojimo+ovorom na ta pitanja i$(o!io opasnosti o krivi#no+ +onjenja se6e i(i svojesronike po krvi ' pravoj (iniji o 6i(o koje+ stepena" a ' po6o#noj (iniji o 7* stepena$ak(j'#no" svo+a 6ra#no+van6ra#no+ r'+a i(i sronike po ta$6ini o 4* stepena$ak(j'#no i ona ka je 6rak prestao*

  Svjeoka prvo ispit'je stranka koja +a je pre(o!i(a" a $atim s'protnastranka* Ako stranka ima p'nomo,nika" ona samo p'nomo,nik mo!e a postav(ja pitanja*

  S' 'vijek mo!e postav(jati pitanja svjeok'*  Svjeok ,e se 'vijek pitati o k'a m' je po$nato ono o #em' svjeo#i*

;1 V!šta+i S' mo!e" na prije(o+ stranke" oreiti i$vo&enje oka$a

vje%ta#enjem kaa je rai 'tvr&enja i(i ra$ja%njenja ore&enih #injeni)a potre6nostr'#no $nanje kojim s' ne raspo(a!e*

Dak(e" oka$ vje%ta#enjem isk(j'#ivo pre(a!e stranka* Strankakoja pre(a!e vje%ta#enje '!na je ' prije(o+' na$na#iti premet i o6im vje%ta#enja"te pre(o!iti oso6' koja ,e o6aviti vje%ta#enje* Protivna stranka ,e se i$jasniti o pre(o!enom vje%tak'" kao i o premet' i o6im' vje%ta#enja* Ako stranke ne posti+n'spora$'m o oso6i koja tre6a 6iti ore&ena $a vje%taka i premet' i o6im' vje%ta#enja"o('k' o tome ,e onijeti s' rje%enjem*

Vje%ta#enje o6av(ja jean vje%tak" a na prije(o+ stranke s'mo!e oreiti vi%e vje%taka $a ra$(i#ite vrste vje%ta#enja* Vje%ta)i se ore&j' sa (istes'skih vje%taka" a ' s(o!enijim sit'a)ijama vje%ta#enje se mo!e povjeriti str'#nim'stanovama*

Vje%tak svoj pismeni na(a$ i mi%(jenje 'vijek ostav(ja s'' prijerasprave" i to najmanje ana prije ro#i%ta $a +(avn' rasprav'* Vje%tak mora 'vijek o6ra$(o!iti svoje mi%(jenje*

Kako je ' ranijem $akon' vje%ta#enje 6io jean o najve,ihra$(o+a '+o+ trajanja post'paka" po novom $akon' postoje samo 4 s('#aja kaa semo!e oreiti ponovno vje%ta#enje i to.1) ako vje%tak ' ostav(jenom rok' ne ostavi na(a$ i mi%(jenje 5 ' tom s('#aj'" s'

,e" nakon proteka roka koji strankama ostavi a se o tome pismeno i$jasne"oreiti r'+o+ vje%taka*

4; ako vje%tak ostavi na(a$ i(i mi%(jenje koji s' nejasni" nepotp'ni i(i protivrje#nisami se6i i(i i$veenim oko(nostima 5 ' tom s('#aj'" s' ,e po$vati vje%taka a ihop'ni" on* ispravi" i oreiti rok $a ponovno ostav(janje na(a$a i mi%(jenja" pa'ko(iko vje%tak ni po po$iv' s'a ne ostavi potp'n i ra$'m(jiv na(a$ i mi%(jenje"s' ,e" '$ prethono i$ja%njenje stranaka" oreiti r'+o+ vje%taka*

<1 Sas#ušan! stranaka

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 277: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  Na prije(o+ stranke s' ore&'je i$vo&enje oka$a sas('%anje parni#nihstranaka* Dak(e" ovaj oka$ se 'voi samo na prije(o+ jene o stranaka 9ne mo!e po s('!6enoj '!nosti;*

  S' ,e o('#iti a sas('%a samo jen' strank'.a; ako r'+a stranka 'skrati avanje iska$a i(i 6; ako se ne oa$ove na po$iv s'a" a 'reno je o6avije%tena*

Strank' sas('%ava p'nomo,nik" a ako +a nema" ona je sas('%ava s'*

OSI&URAN0$ DOKAZAAko postoji opravana 6oja$an a se oka$ ne,e mo,i i$vesti i(i a ,e nje+ovo kasnijei$vo&enje 6iti ote!ano" mo!e se tokom" a i prije pokretanja parni)e pre(o!iti a se tajoka$ i$vee*

 

SUDSK$ OD%UK$

S' onosi o('ke na ro#i%t' i(i van ro#i%ta*Sud donosi od#uk! u o2#iku ,r!sud! i#i r!š!na*O t'!6enom $ahtjev' s' o('#'je pres'om" a ' post'pk' $6o+ smetanja posjearje%enjem*O svim r'+im pitanjima s' o('#'je rje%enjem*O('ka o tro%kovima ' pres'i smatra se rje%enjem*

81

 

3r!suda

O,št! odr!d2!Pres'om s' o('#'je o $ahtjev' koji se ti#e +(avne stvari i sporenih potra!ivanja*

Rok za do2rovo#no izvrš!n! činid2!Ka se stran)i ' pres'i na(a$e i$vr%enje kakve #ini6e" oreit ,e se i rok ' kojem je t'#ini6' '!na i$vr%iti* Rok $a i$vr%enje #ini6e je 7> ana 9pari)ioni rok;" a(i $a #ini6ekoje se ne onose na nov#ana avanja (npr. predaja stvari! s' mo!e oreiti '!i rok  (npr. kad se radi o predaji stvari može se odrediti i rok duži od 6: dana!* 8 mjeni#nim i#ekovnim sporovima taj je rok /? ana* Ako ovaj rok protekne o(a$i se ' -a$' i$vr%enja*Rok $a i$vr%enje #ini6e po#inje te,i prvo+ ana nakon ono%enja pres'e" on* ako se pres'a ostav(ja" prvo+ ana nakon ostave prepisa pres'e*

VRST$ 3R$SUDA

81 3r!suda na osnovu ,riznanaAko t'!eni o $ak(j'#enja +(avne rasprave pri$na t'!6eni $ahtjev" s' ,e 6e$ a(jnje+rasprav(janja onijeti pres'' kojom 'svaja t'!6eni $ahtjev (presuda na osnovu priznanja!*T'!eni mo!e opo$vati pri$nanje sve o ono%enja pres'e*

Sarajevo, 11.05.2012.

Page 278: Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

 

SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

S' ne mo!e onijeti pres'' na osnov' pri$nanja i ka je 'ovo(jeno potre6nim's(ovima" ako se rai o $ahtjev' kojim stranka ne mo!e s(o6ono rasp(a+ati(raspolaganja stranaka koja su protivna prinudnim propisima!*

91 3r!suda na osnovu odri+anaAko se t'!i(a) o $ak(j'#enja +(avne rasprave orekne t'!6eno+ $ahtjeva" s' ,e 6e$a(jnje+ rasprav(janja onijeti pres'' kojom o6ija t'!6eni $ahtjev (presuda na osnovuodricanja!*:a ori)anje o t'!6eno+ $ahtjeva nije potre6an pristanak t'!eno+*T'!i(a) mo!e o ono%enja pres'e" na ro#i%t' i(i ' pisanom ponesk'" opo$vatiori)anje o t'!6eno+ $ahtjeva 6e$ pristanka t'!eno+*

:1 3r!suda z2o* ,ro,uštanaKa t'!eni" kome je 'reno ostav(jena t'!6a ' kojoj je t'!i(a) pre(o!io ono%enje pres'e $6o+ prop'%tanja" ne ostavi pismeni o+ovor na t'!6' ' $akonskom rok'" s',e onijeti pres'' kojom se 'svaja t'!6eni $ahtjev (presuda zbog propuštanja!" osimako je t'!6eni $ahtjev o#i+(eno neosnovan*Dak(e" postoje 7 k'm'(ativna 's(ova koja se moraj' isp'niti a 6i s' mo+ao onjeti pres'' $6o+ prop'%tanja./* a je t'!ite(j pre(o!io ono%enje pres'e $6o+ prop'%tanja"4* a t'!eni ' $akonskom rok' nije ostavio pismeni o+ovor na t'!6' i7* a postoji osnovan t'!6eni $ahtjev*

T'!6eni $ahtjev je o#i+(eno neosnovan./; ako je t'!6eni $ahtjev o#i+(eno protivan #injeni)ama naveenim ' t'!6i34; ako s' #injeni)e na kojima se teme(ji t'!6eni $ahtjev ' o#i+(enoj

 protivnosti s oka$ima koje je sam t'!i(a) pre(o!io i(i s #injeni)ama koje s'op%tepo$nate*

Ako je $ahtjev o#i+(eno neosnovan" s' ,e onijeti pres'' kojom se o6ija t'!6eni$ahtjev*Protiv pres'e $6o+ prop'%tanja nije op'%tena !a(6a" a(i t'!eni mo!e ponijeti prije(o+$a povrat ' prija%nje stanje" koji spre#ava a pres'a $6o+ prop'%tanja postane pravomo,na*

Donoš!n!- ,is"!na izrada i dostava ,r!sud!

S' ,e onijeti pres'' i i$raiti pismeni otpravak najkasnije ' rok' o 7> ana o ana$ak(j'#enja +(avne rasprave* 8ko(iko s'ija prekora#i ovaj rok" o ra$(o$ima prekora#enja'!an je i$vijestiti presjenika s'a* Nakon $ak(j'#enja +(avne rasprave" s' ,e pris'tne stranke o6avijestiti o at'm'ono%enja pres'e* Ako jena o stranaka nije pris'stvova(a +(avnoj raspravi" s' ,e je pismeno o6avijestiti o at'm' ono%enja pres'e*Stranke" onosno njihovi $ast'pni)i i(i p'nomo,ni)i" s' '!ni sami pre'$eti pres'' '$+rai s'a" te im s' ne,e ostav(jati pres'' ' sk(a' s ore6ama o ostavi"

<