Top Banner
Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C 24/11/2013 ùng Phương & Thanh Quảng thực hiện Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm C
12

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Feb 22, 2016

Download

Documents

gypsy

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C. Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm C. 24/11/2013 H ùng Phương & Thanh Quảng thự c hiện. Gospel Luke 23:35-43 Phúc Âm theo Thánh Luca 23:35-43. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Year C

24/11/2013Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

Năm C

Page 2: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

GospelLuke 23:35-43

Phúc Âm theo Thánh Luca

23:35-43

Page 3: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

The people stayed there before the cross watching Jesus. As for the leaders, they jeered at him. ‘He

saved others,’ they said, ‘let him save himself if he is

the Christ of God, the Chosen One.’

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu

nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển

chọn".

Page 4: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho

Người uống

The soldiers mocked him too, and when they approached to offer him vinegar

Page 5: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu

mình đi".

they said, ‘If you are the king of the Jews, save yourself.’

Page 6: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Phía trên đầu Người

có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau:

"Người Này Là Vua Dân Do Thái".Above him there

was an inscription: ‘This is the King

of the Jews.’

Page 7: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá

cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và

cứu chúng tôi nữa".

One of the criminals hanging there abused him. ‘Are you not the Christ?’ he said. ‘Save

yourself and us as well.’

Page 8: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi

chẳng sợ Thiên Chúa sao?

But the other spoke up and rebuked him. ‘Have

you no fear of God at all?’

Page 9: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì

chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm,

còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?"

he said. ‘You got the same sentence as he

did, but in our case we deserved it: we are

paying for what we did. But this man has done

nothing wrong.

Page 10: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng:

"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến

tôi".

Jesus,’ he said, ‘remember me when you come

into your kingdom.’

Page 11: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

‘Indeed, I promise you,’ he replied, ‘today you will be with me in paradise.’

Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên

đàng với Ta".

‘Indeed, I promise you,’

he replied, ‘today you will be with me in

paradise.’

Page 12: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Year C Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm

C

24/11/2013