Top Banner
TANÍTÓI KÉZIKÖNYV FI-501010201/1 NYELVTAN-HELYESÍRÁS TANKÖNYV 2. FI-501010202/1 NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET 2. ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM – OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET
130

nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

Sep 08, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV

FI-501010201/1 – NYELVTAN-HELYESÍRÁS TANKÖNYV 2.

FI-501010202/1 – NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET 2.

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM – OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET

Page 2: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

2

A kézikönyv az Széchenyi 2020 Fejlesztési program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív

Programjának EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú, A köznevelés tartalmi

szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés

című projektje keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Szerző

Dérné Veresegyházy Erika, Kóródi Bence, N. Császi Ildikó

Szerkesztő

Kóródi Bence

Olvasószerkesztő

Gönye László

Sorozatterv, tipográfia

Takács Brigitta Rita

Tördelés

Takács Brigitta Rita

© 1. kiadás, 2017

© Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2017

Raktári szám: FI-501010201/1K

Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.

www.ofi.hu

Felelős kiadó

dr. Liptai Kálmán rektor

Page 3: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

3

TARTALOMJEGYZÉK

I. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési céljainak megvalósulása ................................... 10

I.2. Az anyanyelvi nevelés ....................................................................................................... 16

I.3. Az ismeretszerzés folyamata ............................................................................................. 20

I.4. Fejlesztendő képességek ................................................................................................... 20

I.5. A beszédviselkedés fejlesztése .......................................................................................... 21

I.6. A páros és a csoportos beszélgetés fejlesztése ................................................................... 21

I.7. A beszédtechnika (a kiejtés és a helyesejtés) fejlesztése és az eltérő nyelvhasználat ........... 21

I.8. A szóbeli szövegalkotás fejlesztése .................................................................................... 24

I.9. Az írásbeli szövegalkotás előkészítése ............................................................................... 26

I.10. A nyelvtan és a helyesírás tanítási céljai .......................................................................... 27

I.11. A tananyag feldolgozásának elvi kérdései ........................................................................ 30

I.12. A gondolkodás fejlesztése ............................................................................................... 30

I.13. A tanulási képességek fejlesztése .................................................................................... 31

I.14. Ismeretek az anyanyelvről és a tanulói tevékenységek ..................................................... 31

I.15. A funkcionális nyelvszemlélet .......................................................................................... 33

I.16. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai .............................................................. 33

II. A tankönyv felépítése, a témakörök bemutatása ......................................................... 34

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások ......................... 34

II.2. A tankönyv nagy témakörei ............................................................................................. 43

I. fejezet: A szóbeli közlés ............................................................................................................. 43

II. fejezet: A hangok, a betűk, a szótagok és a szótagolás ............................................................ 50

III. fejezet: A szavak és jelentésük ................................................................................................ 59

IV. fejezet: A beszédhangok jelölése ............................................................................................ 66

V. fejezet: A hangkapcsolatok jelölése ......................................................................................... 73

VI. fejezet: A toldalékok helyesírása ............................................................................................. 80

VII. fejezet: A mondat, a mondatfajták és a szöveg ..................................................................... 85

III. A tankönyvek eredményes használatának feltételei és lehetőségei............................. 90

III.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése .............................................................. 90

III.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák ......................................................... 91

III.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei ................................................ 91

III.4. A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok ................................................................. 91

Szakirodalom: ................................................................................................................. 92

Óratervek ....................................................................................................................... 93

1. A szóbeli közlés .................................................................................................................. 93

2. A hangok, a betűk, a szótagok és a szótagolás .................................................................... 100

3. Több szóból egy szó ........................................................................................................... 106

4. A szavak és jelentésük ....................................................................................................... 111

5. A hangkapcsolatok jelölése ................................................................................................ 116

6. A toldalékok helyesírása .................................................................................................... 121

7. A mondat, a mondatfajták és a szöveg ............................................................................... 126

Page 4: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l y es í rá s t a n kö n y v 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l y es í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

4

Kedves Tanító Kollégák!

Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat,

amelyek a 2. évfolyam nyelvtanóráinak megtartásához, illetve a nyelvtan kiadványok

használatához elengedhetetlenek. A 2. évfolyam taneszközei a munkanaplók alapján

átdolgozásra kerültek, így a korábbi feladatgyűjteményt felváltotta egy bejegyzésre alkalmas,

munkáltató tankönyv és egy hozzá tartozó munkafüzet, precízen integrálva az írás

munkafüzettel.

Tanmenetek

Bővített, részletes tanmeneteket kínálunk (szerkeszthető word formában, nyelvtanból és

olvasásból rugalmas verzióban is), amelyekben a pedagógusok tanórákra és a kiadványok

oldalszámaira is lebontva tudják végezni munkájukat. A szabadon választható órakeret

terhére az olvasás tantárgyat bontjuk ketté. A nyelvtan írás-nyelvtan eloszlásban, heti 1,5-1,5

tanóra a normál tanmenet szerint vagy 1,5-2 óra a rugalmas (évi 72 órás) tanmenet szerint.

A Nemzeti Köznevelési Portál tanári felületén – intézményi adminisztrációt követően – a

normál és a rugalmas tanmenet szerint is találhatók minták a felmérésekhez.

Munkájukhoz sok sikert és örömet kívánunk!

Page 5: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

5

BEVEZETŐ

Az anyanyelvi nevelés a mozgatórugója az iskolába kerülő gyermek tanulási stratégiái

kialakításának és komplex készségfejlesztésének az alsó tagozaton. Az anyanyelvi nevelés

nemcsak az önálló gondolkodás és önművelés szempontjából alapvetően fontos alapozó

ismeretet nyújt, hanem készségeket, képességeket is fejleszt. Igyekszik kiegyenlíteni az

anyanyelvi különbségeket az iskolába kerülő gyerekek között, valamint anyanyelvi

ismereteket és készségeket (olvasás, írás, nyelvtani ismeretek, szövegalkotás,

szövegszerkesztés, nyelvhasználati készségek) sajátíttat el velük.

Míg az elsődleges nyelvelsajátítás, a családi, anyanyelvi szocializáció folyamatában –

jobb esetben is – nyelvi magatartásmintákat, normákat, valamint az önálló nyelvi kifejezés

módjait tanulja meg a kisgyermek, az intézményes anyanyelvi nevelés korai szakaszaiban

elsősorban a szókincset, a beszédértést és az önálló szóbeli megnyilvánulásokat fejlesztjük ki

(pl. mesével, beszélgetéssel, bábozással).

Az absztrakt verbális kommunikáció fejlesztésekor és a tudástranszfer képességének

növelésekor a kulcskompetenciák (anyanyelvi kommunikáció, matematikai,

természettudományi és technológiai műveltség, infokommunikációs, személyközi és

állampolgári kompetencia, valamint a kulturális tudatosság kompetenciája) fejlesztésére kell

helyeznünk a hangsúlyt ahhoz, hogy az iskola betöltse alapvető feladatát. Ez nem más, mint

hogy a tanulók a mindennapi életben alkalmazható tudással kerüljenek ki az iskolából, és

rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyekkel a munkaerőpiacon megállják a

helyüket, s amelyekkel képesek lesznek az élethosszig tartó tanulásra.

Kompetencián ebben a felfogásban az ismereteket, azok alkalmazási képességét és az

alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összességét értjük. Ez

természetesen nem zárja ki az ismeretszerzést, csak segít a tudás alkalmazását korlátozottan

megvalósító oktatás problémáinak kezelésében.

A kompetenciák a személyiség komponensei (komponensrendszerei), amelyek

meghatározott funkciót szolgáló motívum- és képességrendszerek (vö. Nagy József, 2002,

32.o.). A pedagógus feladata, hogy interakciók szervezésével segítse a motívumok fejlődését,

rendszerré szerveződését. Nemcsak arra kell keresni a választ, hogy miképpen lehet rábírni a

gyerekeket a tanulásra, hanem arra is, hogyan lehet elősegíteni a kognitív, a személyes és a

szociális motívumok fejlődését. A tanuló valamennyi cselekvése, tevékenysége belső

késztetés – belső motiváció, belső motívumok rendszere – hatására valósuljon meg! A

képességek (melyek alkotóelemei: ismeretek, készségek és rutinok) társadalmi és természeti

környezetben az egyéni, hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, az új

ismereteknek a már meglévőkkel való összekapcsolását segítik.

Page 6: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

6

Tk. 8. o.

A kognitív kompetencia az információfeldolgozást (az információk vételét, kódolását,

átalakítását, létrehozását, közlését, tárolását) megvalósító pszichikus komponensrendszer.

Kognitív motívumok közé sorolható a megismerési vágy, a tanulási motívumok összessége

(közöttük az ingerszükséglet, a kíváncsiság és az érdeklődés), a játékszeretet és alkotásvágy,

a tanulási sikervágy és a kudarcfélelem, a tanulási elismerésvágy, a kötelességtudat, az

igényszint és az ambíció. A kognitív kompetencia kialakulásához szükségesek a kognitív

képességek: a tudásszerzés (megfigyelés, átkódolás, értékelés, értelmezés, bizonyítás) és a

kognitív kommunikáció (ábraolvasás és ábrázolás, tapasztalati és értelmező nyelvtudás,

beszéd és beszédértés, írás és olvasás, formalizált kommunikáció). Ezenkívül kognitív

képesség még a gondolkodás (viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás)

és a tanulás (tanulási módok: szándékos, szándéktalan; ismeretszerző; felfedező; játékos;

alkotó; tapasztalati; értelmező, önálló; szociális) is.

Page 7: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

7

Tk 12. o.

Ezek mellett az ember harmonikus fejlődéséhez szükséges a szociális kompetencia is,

amely az embernek nem valamely részfunkciója, hanem teljes rendszer: alapvető,

egzisztenciális funkció. Az ember képességeitől függően, a szociális viselkedéshez szükséges

komponensfajták készletéből – mint a szükségletek, hajlamok, attitűdök, meggyőződések,

rutinok, szokások, minták, készségek, ismeretek – alakul az aktuális helyzetnek megfelelő

viselkedés, miközben módosulhatnak a komponensek, fejlődhetnek a szociális és kognitív

képességek (Nagy József, 2002).

A személyes kompetencia mindazoknak a komponenseknek és szabályozóknak a

rendszere, amelyek információhasznosítással lehetővé teszik a személyes érdek

érvényesítését szociális kölcsönhatások nélkül (vö. Nagy József, 2002). Az anyanyelvi

kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő

kifejezésének és értelmezésének képessége valamennyi társadalmi és kulturális

kontextusban – a munkahelyen, otthon és a szabadidőben.

Az OFI alsós oktatási-nevelési programjában a tananyag felépítésének

meghatározásakor központi szerepet kap a kommunikációs és helyesírási képesség

folyamatos fejlesztése. A nyelvi jelenségeket szemléltetve tárgyaljuk, a legjellemzőbb példák

ismertetésével tudatosítjuk. Ha bevonjuk a tudásanyag felfedezésébe a tanulói erőfeszítést,

kreativitást, fantáziát, belső érdeklődést, akkor a nyelvi tudatosság, a kifejezőkészség általuk

sokkal hatékonyabban fejleszthető, és jótékony hatással van a problémamegoldás, az

ítélőképesség és az önművelés területére is. Ennek megfelelően az anyanyelvi nevelés

kettős: képessé kell tenni a diákokat egyrészt a szóbeli és írásbeli információk befogadására,

megértésére, másrészt saját gondolataik pontos és hatásos, a közléshelyzethez és a

kommunikációs partnerhez igazodó kifejezésére.

Page 8: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

8

Tk. 4.o. tematikus képe

Tk. 45/3. f. képe

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése folyamatos

feladat. Egyrészt e képességcsoport jelenti az alapját, illetve kiindulópontját valamennyi

újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek, másrészt ennek fejlettsége döntően

meghatározza a gyermek társadalmi beilleszkedését, kortársaival való kapcsolattartásának és

iskolai tanulmányainak sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás

megalapozása mintaadással, szabálytanulással, élethelyzetekben páros és csoportos

gyakoroltatással, szokásalakító tréningekkel. Kiemelt feladat továbbá a szókincs folyamatos

bővítése, pontosítása és aktivizálása olvasással, szövegértelmezéssel, szövegalkotó

feladatokkal, valamint az elbeszélés, történetmondás ösztönzése, gyakoroltatása.

Page 9: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

9

Tk. 13. o.

A szövegalkotás fejlesztése a jól megalapozott anyanyelvi készségekre épül, amelyhez

sokkal több szóbeli szövegalkotás szükséges, ugyanis csak így tudjuk megalapozni a későbbi

írásbeli szövegalkotást is.

Page 10: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

10

I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA

I.1. Koncepció és elméleti háttér

Az alsó tagozaton az anyanyelv tanítása alapozó jellegű, komplex tantárgy. A kommunikatív

kompetencia egészének, ezen belül az anyanyelvi kompetenciának a fejlesztése az egyik

legfontosabb célja a Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak tankönyvnek és munkafüzetnek.

A kommunikatív kompetencia magában foglalja a nyelvi kompetenciát, a nyelvi pragmatikai

kompetenciát, a metanyelvi kompetenciát, a metanyelvi pragmatikai kompetenciát, a para-

és extranyelvi kompetenciát, a para- és extranyelvi pragmatikai kompetenciát, a

kultúrkompetenciát, valamint a pragmatikai kultúrkompetenciát.

A kommunikatív és a nyelvi kompetencia összefüggésének a kérdése már évtizedek

óta foglalkoztatja a kutatókat. Dell Hymes 1972-ben a nyelvi kompetenciának a

kommunikációs kompetenciával való helyettesítését javasolta (On communicative

competence; In J.B. Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics (pp. 269-293). London:

Penguin), továbbá szükségesnek tartotta a kommunikációs kompetencia és a kommunikációs

produkció megkülönböztetését is. Ugyanis nemcsak a nyelvi képességekről (grammatikailag

helyes mondatok létrehozását biztosító szabályrendszer tudásáról) van szó, hanem pl. arról

is, hogy egy adott nyelvi közösségben milyen megnyilatkozási formákat használhatunk a

nyelven kívüli kontextust is figyelembe véve.

92. o.

Page 11: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

11

Szerinte „a kommunikációs kompetencia négy kérdésre vonatkozik: (1) mi az, ami egy

adott nyelvi rendszerben formálisan lehetséges, (2) mit lehet a nyelvi produkció keretében

megvalósítani, (3) mi az, ami egy adott kontextusban helyes, (4) mit használnak egy adott

nyelvközösséghez tartozó egyének (Hymes, 1972, 281.o.)” (Banczerowski, 1994, 281.o.). Az

első a grammatikára vonatkozik, vagyis arra, hogy az adott nyelvi megnyilatkozás az

anyanyelvi beszélő ösztönös nyelvérzékének megfelel-e, vagy hibásnak minősíthető-e. A

második kérdés pszicholingvisztikai természetű: a közlő és a befogadó memóriakapacitásával

és percepciós képességével kapcsolatos. A formálisan lehetséges és a ténylegesen

megvalósítható egymással nem azonosítható. A mondatok hosszúságát például formálisan

semmi sem korlátozza. A következő kérdés a nyelvtanilag helyes mondatok kommunikációs

szituációbeli megfelelőségére irányítja a figyelmet. A grammatikailag jól szerkesztett

mondatok helytelenek is lehetnek egy adott kontextusban, a beszélőközösségben érvényes

konvenciók miatt. A negyedik kérdés a nyelvi viselkedésre vonatkozik. Gyakori, hogy egy

adott közösségben a grammatikailag egyébként helyes szerkezetet, mondatot nem

használják (vö. Banczerowski, 1994, 281−282.o.).

Banczerowski továbbviszi Hymes gondolatait, és a kommunikációs kompetenciát

dinamikus képződménynek tartja. „A nyelvi tudást és használatának képességét nyelvi

kompetenciának, viszont a kommunikatív céllal generált nyelvi megnyilatkozások használati

szabályrendszerének tudását (ismeretét) nyelvi pragmatikai kompetenciának fogjuk nevezni”

(Banczerowski ,1994, 283.o.). Végkövetkeztetésként a szerző megállapítja, hogy a

kommunikációs kompetencia összetevői közé tartozik a nyelvi kompetencia és a nyelvi

pragmatikai kompetencia is (vö. uő. 1994, 286.o.).

A fentiekből kiindulva a következő szempontokat érvényesítettük a nyelvtan

taneszközökben:

1. A nyelvi szocializációs folyamat megalapozásában, vagyis jelen esetben a magyar

közösség, társadalom nyelvhasználati szabályainak (nyelvi viselkedésminták, elvárások,

értékek) és a szabályok helyes alkalmazásában, elsajátításában a tanulók korábbi

ismereteire, az otthonról hozott nyelvváltozatra építjük az anyanyelvi nevelés menetét. Ez

természetesen nem a szabályok tanítását jelenti, hanem a nyelv eszközi használatának

fejlesztését.

Page 12: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

12

77. o.

2. A taneszközök funkcionális szemléletűek mind a nyelvtani, mind a ráépülő helyesírási

egységben. A tudatos, helyes nyelvhasználat és helyesírás fejlesztése a cél, s nem a nyelvtani

fogalmak memorizálása/memorizáltatása. A leckék végén az adott tanóra legfontosabb

ismereteit a szerkesztő foglalta össze. Ez a szintetizálásnak fontos eszköze. Nagyon fontosnak

tartjuk, hogy ezeket ne memorizáltassuk, ne „bemagoltassuk” a diákokkal, hanem lehetőség

szerint ezeket ők maguk önállóan tudják megfogalmazni. A tömör megfogalmazásokban

ugyanakkor törekedtünk a szakszerűségre. Pedagógiai követelmény az is, hogy csak olyan

ismeretet taníthatunk meg ebben az osztályban, amelyet a későbbi osztályokban nem kell

felülírni, megváltoztatni.

Tk. 27. o. Összegezzünk rész

79. o.

Page 13: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

13

3. A nyelvtankönyv − ha elemi szinten is, de mindenképpen − tükrözi a nyelvhasználatot

jellemző variabilitást: a területi, a társadalmi csoportok szerinti, az egyéni és az időbeli

változatosságot. Ehhez az indukciós szövegeket, lexikai elemeket nemcsak a köznyelvből

merítjük, hanem a tájnyelvből, a társadalmi és szakmai nyelvváltozatokból is (pl. az elsős és

másodikos tantárgyak szókincséből).

87. o.

4. A taneszközök alapfeladata a kommunikatív kompetencia fejlesztése. A kommunikáció

akkor teljes, ha a megnyilatkozásoknak nemcsak a nyelvi jelentését értjük meg, hanem az

adott helyzetbeli jelentését is: kikövetkeztetjük a beszélői jelentést.

Mf. 17. o.

Page 14: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

14

5. Fontos feladatnak tartjuk, hogy a taneszközök bemutassák és gyakoroltassák a

legjellemzőbb nyelvhasználati színtereknek, szituációknak (családi, iskolai, baráti, ünnepi

stb.) megfelelő helyes nyelvi viselkedési formákat.

Tk. 5/3. f. képe

6. Lényeges, hogy a tanulónak a különböző kompetenciák fejlesztése közben minél többször

legyen sikerélménye. A diák- vagy tanulócsoport lehetőség szerint önállóan fedezze föl vagy

figyelje meg anyanyelvünk, nyelvhasználatunk sajátosságait! Ehhez elengedhetetlen a

kooperatív technikák alkalmazása a nyelvtan és a helyesírás tanítása területén. (Ehhez persze

a tanítónak is sokkal több erőfeszítésre van szüksége, de tapasztalatból állítjuk: megéri.)

78. o.

Page 15: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

15

7. A különböző műveltségi területek integrálására törekedtünk a taneszközök feladataiban,

amellett, hogy ezek az írással és az olvasással nagyon szorosan, nemcsak a tanmenet

szintjén, hanem az elsajátítandó tudáselemek szintjén is integrálva lettek. A gyakorlatokban

helyet kaptak a matematika, a környezetismeret, az ének-zene, az informatika stb. területek

is, ezeket koncentráltuk a tankönyv tananyaga jellegének megfelelően.

Tk. 45/4. f. képe

8. A nonverbális kommunikációs kompetencia fejlesztését is igen lényegesnek tartjuk,

melynek alapja az elemi szemiotikai ismeretek (pl. a testbeszéd) gyakorlati elsajátíttatása.

Tk. 5/1. f. képe

9. A programban figyelembe vesszük a gyermekek eltérő nyelvhasználatát.

10. A nyelvi kreativitást talán legjobban a nyelvi játékokkal lehet fejleszteni. Általános

tapasztalatunk, hogy az oktatás minden szintjén sikeresebb a nyelvészeti ismeretek

elsajátítása, ha humoros példákat, feladatokat adunk, ebben a korosztályban pedig

különösen.

Page 16: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

16

99. o.

90. o.

I.2. Az anyanyelvi nevelés

A tankönyvsorozat fejlesztése során az anyanyelvi nevelés volt az egyik legalapvetőbb cél a

készségek és képességek fejlesztésével párhuzamosan. Az iskolába lépő gyerekek az

anyanyelvet a szűkebb környezetüktől más és más formában sajátították el, másféle szociális

és kulturális környezetből, másféle anyanyelvi és gondolkodási minták felől lépnek be

egyszerre az olvasni-írni tudás palotájába, így különféle szinteken birtokolják és használják a

nyelvet. Ezért az alsó tagozaton a nyelvi tudatosság és kreativitás fejlesztése (a racionális és

inventív figyelem aktivizálása egyszerre) különös fontossággal bír.

Az anyanyelvről szerezhető alapismeretek megtanulásával és felfedezésével, annak

visszaigazolásával, konfirmálásával a gyerekek nyelvszemlélete egyre tudatosabb lesz. Egyre

igényesebb szóbeli és írásbeli közlést és közlési formákat sajátítanak el, ami a tantárgyakra

bontott ismeretszerzés és a fokozatosan önállósuló tudásszerzés alapja is. A tanítási-tanulási

folyamat a gyerekekben meglévő univerzális tudást fedi, fedezteti fel, fraktálja és gyarapítja,

Page 17: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

17

majd tudatosítja és helyezi működő rendszerbe. A támogatva, de önálló ismeretszerzéssel

megszerzett tudás képes feljutni a tudatosság szintjére, és válik alkalmazásképessé.

Tk. 80. o.

Page 18: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

18

A gyerekeknek a magyar nyelv rendszerére vonatkozó ismeretszerzése irányítva

ugyan, de a nyelvi tapasztalásra, nyelvi felismerésekre kell, hogy épüljön. Ezt nemcsak a

tematikával, az elsajátítandó ismeretekre alapozott tananyagegységekkel, hanem a

kérdések-feladatok révén is támogatni kell. A helyesírási szabályismeret és a helyesírási

készség kialakítását a nyelvi szabályszerűségek felismertetésére kell alapozni különféle

tevékenységformákkal.

Tk. 52. o.

A fentiek sikeres megvalósítása képezi az alapját a felsőbb, 3. és 4. évfolyamok

eredményes fejlesztésének. A beszéd fejlesztése által és az olvasás-írás differenciáltan

szervezett megtanítása révén megalapozott anyanyelvi nevelésbe beletartozik az egyre

magabiztosabb anyanyelvhasználat, a különféle szövegek, gyakori szövegműfajok

megértésével és megalkotásával gyarapodó anyanyelvi kommunikáció kialakítása, valamint

az anyanyelvi nevelés területeinek, különösen a szókincs gyarapításának, a szavak különböző

jelentéseinek, stílus- és használati értékének arányos, egységes és komplex fejlesztése.

A tankönyvsorozat az első két évfolyamon a gyerekek már meglevő (vagy szunnyadó)

ismereteire épülő, játékos, beszédre késztető illusztrációkat, ilyen (hallgatni-olvasni való)

szövegeket és feladatokat tartalmaz, figyelembe véve, hogy a gyerekek spontán igénye a

felhőtlen játék, a mesevilág. Ezekre alapozva keltik fel a tankönyvek a gyerekek érdeklődését

az olvasás és a kommunikáció iránt: fokozatosan tudatosítják és fejlesztik a gyerekek

készségeit-képességeit ezen a területen.

Az 1. és a 2. osztályos taneszközrendszer is figyelembe veszi azt a kerettantervi

bontás során, hogy a kerettanterv az első két iskolai évet bevezető szakasznak tekinti, amely

szakasz előkészíti a gyerekeket az iskolai tanulmányokra. Az óvodai játékos tevékenységekből

fokozatosan vezetjük át a gyerekeket az iskolai tanulás szervezeti kereteibe,

tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe.

Page 19: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

19

Cselekvésközpontú tevékenykedtetéssel kell fenntartani az iskolába került gyermek

természetes tanulási motiváltságát, továbbfejleszteni a megismerés és a megértés iránti

érdeklődését és nyitottságát. Ezáltal tudunk kedvező feltételeket teremteni a természetes

fejlődési, érési folyamatok kiteljesedéséhez, kellő időt engedve a tanulási feladatok

pszichológiai feltételeinek beéréséhez. Személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt

teremtünk továbbá a sikeres iskolai pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás

biztonságos megalapozásához, az egységes műveltségbeli alapok megszerzéséhez. Ezzel

alapozzuk meg a kulcskompetenciák, képességek kifejlődésének folyamatát.

A 2. évfolyam célja a rendszerszerű tanulás megalapozása, a komplex ismeretszerzés

megvalósítása, az önálló gondolkodásmód kialakítása, valamint az alkotási vágy és kreativitás

felkeltése és fenntartása az önálló feladatvégzések és a közös munka során. A tantárgyak

közötti integráció egyaránt biztosítja a tanulók számára a természet- és

társadalomtudományi, valamint az anyanyelvi ismeretek és a művészetek könnyebb

megértését, az összefüggések felismerését.

Mf. 23. o.

A manuális tevékenységek nemcsak az alkotás örömét nyújtják a gyermekeknek, hanem

összefüggenek a cselekvés- vagy tevékenységközpontú neveléssel is, amely arra alapoz, hogy

a gyerekek a külső mozgás élményét tudják átvinni a „belső mozgás”, a gondolkodás

folyamatába. A verbális információ megértése így manifesztálódik és nyújt sikerélményt. Ez

is segíti a tanulási, megismerési vágy folyamatosságát.

Page 20: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

20

Tk. 58/2. f. képe

I.3. Az ismeretszerzés folyamata

Az ismeretszerzés folyamatában, a tananyag feldolgozásának módjában a kapcsolatok

felismerése, az összefüggések megértése kerül előtérbe. Az oktatás-nevelés csak ezen a

módon tud megfelelni az új kihívásoknak. Az ismeretelsajátítás folyamatában az élményeken,

tapasztalatokon alapuló önálló ismeretszerzés képességének kialakítása, az érdeklődés

folyamatos fenntartása, a gyermekek tevékenykedtetésének megvalósulása és az elemző-

kritikai szemlélet kialakítása a legfontosabb cél.

A tanulók fejlettségét és fejlesztési szükségleteit figyelembe véve, differenciált

tervezéssel és tanulásirányítással fokozatosan kell növelni a terhelést és a

teljesítményelvárásokat. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatát a tanulók

együttműködésére építjük, bevezetjük (felismertetjük, tudatosítjuk) a kooperatív

technikákat, melyekkel a gyermekek korábban ösztönösen is éltek – együtt megoldandó

kérdések, feladatok, problémák során.

Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel,

kreativitást ösztönző feladatokkal szükséges fejleszteni a kulcskompetenciák összetevőit, az

alapvető rutinokat, képességeket és alapkészségeket. Mindeközben formáljuk a helyzetekre

szabott lehetséges attitűdöket, közvetítjük az elemi ismereteket. Ezzel tanulási és

magatartási szokásokat alakítunk ki. Megtapasztaltatjuk az ismeretszerzés korszerű forrásait,

azok eszközként való felhasználásának módját, megtanítjuk és gyakoroltatjuk az elemi

tanulási módszereket és technikákat. A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteit

rendszerbe szervezzük, aktivizáljuk a már megszerzett tudást az új tanulási feladatok

megoldásához.

I.4. Fejlesztendő képességek

Az új kerettanterv a kommunikáció körébe sok területet utal, ezek több nagy csoportot

alkotnak:

a) általános kommunikációs ismeretek, beszédviselkedés: közlési formák (kérdés-

felelet, megértés-közlés stb.), páros és csoportos beszélgetés;

Page 21: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

21

b) szóbeli kommunikáció, azaz beszédművelés (beszédtechnika vagy kiejtés,

felolvasás, memoriter, vagyis vers- és prózamondás; szóbeli szövegalkotás, azaz a

beszéd és a beszédértés fejlesztése;

c) írásbeli kommunikáció: írástechnika (normakövető írás), rövid írásbeli

szövegalkotás (mondatkiegészítés és fogalmazás).

I.5. A beszédviselkedés fejlesztése

A beszédviselkedés fejlesztését a tankönyvben gazdag gyakorlatrendszer biztosítja. Csak

néhány típust sorolunk fel:

bemutatkozás, a család bemutatása;

szubjektív vonatkozások elmesélése (saját élmények elmeséltetése: Kivel szoktál otthon

játszani?; Szoktál-e otthon segíteni?);

beleképzelés a szereplők helyzetébe (Mondd el helyette, mit gondolt!); – gesztusok

megfigyelése az eseményképeken;

az érzelmek kifejezése nem verbális jelekkel;

a mozdulatok bemutatása, cselekvéssorok eljátszása; stb.

I.6. A páros és a csoportos beszélgetés fejlesztése

Erre számos feladattípus szolgál, csak néhányat említünk meg közülük:

bemutatkozás;

személyek bemutatása megadott szavak segítségével;

a köszönés szabályai;

a megszólítás szabályai;

a kérés szabályai (pl. hogyan kell elkérni egy ceruzát);

a tanácsadás (pl. hogyan kell gondozni a kedvenc állatot);

a párbeszédek eljátszása, szituációs helyzetek dramatizálása;

a játékok eljátszása (Játszd el társaiddal!);

cselekvések csoportos eljátszása;

bábozás.

I.7. A beszédtechnika (a kiejtés és a helyesejtés) fejlesztése és az eltérő nyelvhasználat

Helyesejtésen a köznyelvi normát követő beszédet értjük. A normát jobb esetben közvetíti a

rádió, a televízió és a színpadi beszéd. A helyesejtés fejlesztésére azért van szükség, mert a

kisgyerek kiejtése nem tökéletes, nem is lehet az, elsősorban az életkora miatt. Ezenkívül

negatív hatások is érik: nem beszélnek helyesen a környezetében, és sajnos a médiumok, pl.

Page 22: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

22

a rádió, televízió sem közvetítik mindig a követendő mintát. A tanítónak nehéz ellensúlyoznia

a rengeteg negatív hatást, de törekednie kell a mintaszerű beszédre; leginkább saját

példájával tud nevelni.

A helyesejtésnek meghatározó szerepe van továbbá az auditív funkciók fejlődésében,

növeli a fonématudatosságot, ezáltal a megértést (a szövegértést), és természetesen komoly

hatással van a helyesírásra is.

Tk. 68/1. f képe

A nyelvjárási ejtés nem hiba! Ellenkezőleg: megőrzendő régiség, nyelvi kultúránk

része, ápolandó kincs! Nem szabad szégyellnünk a tájnyelvi ejtést, inkább büszkének kell

lennünk rá. A nyelvjárásban beszélő emberek valójában kétnyelvűek: elsajátítják a köznyelvi

kiejtést, vagy inkább egy ahhoz közel álló változatot, a regionális köznyelvet, s azt használják

az iskolában és a munkahelyen. Otthon, a családban és a rokonságban pedig a nyelvjárást

beszélik. A tanító is így beszél, ha a környékről származik. Ha nem, akkor legyen a

gyerekekkel türelmes: az artikulációs bázist nem lehet az egyik napról a másikra átállítani. A

gyerekek nem tudnak egyik napról a másikra leszokni a tájnyelvi ejtésről.

Fontos tudatosítani a gyerekekkel, hogy szüleik, nagyszüleik beszéde is szép, csak

más: a paraszti kultúra egyik ékköve, anyanyelvünk csodálatos, hagyományőrző kincse. Arra

viszont ügyelni kell, hogy ha a helyesírásban a kiejtés elvét tanítjuk, akkor a köznyelvi

kiejtéshez kell igazodni, s ilyenkor a tanulók fonémahallása sem biztos, hogy megfelelő.

Ezeket az eseteket tulajdonképpen úgy kell tanítani, mint a hagyomány elvét.

Hasonlóan az egyes területeken, pl. a Hajdúságban általánosan használt záródó

diftongusokhoz.

Arra viszont ügyelni kell, hogy ha a helyesírásban a kiejtés elvét tanítjuk, akkor a

köznyelvi kiejtéshez kell igazodni, s ilyenkor a tanulók fonémahallása sem biztos, hogy

megfelelő. A Dunántúlon igyekezni kell a víz, tűz, út alakokat ejteni a viz, tüz, ut helyett.

Page 23: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

23

Ezeket az eseteket tulajdonképpen úgy kell tanítani, mint a hagyomány elvét. Hasonlóan az

egyes területeken, pl. a Hajdúságban általánosan használt záródó diftongusokhoz.

Anyanyelvi programunkban figyelembe vesszük a gyermekek eltérő nyelvhasználatát

(pl. nyelvjárási sajátosságokat), vernakuláris nyelvét (= elsődleges anyanyelvét), s csak erre

építve és nem helyette fejleszthetjük a nyelvhasználatukat.

A nyelvi szocializációs folyamat megalapozásában, vagyis jelen esetben a magyar

közösség, társadalom nyelvhasználati szabályainak (nyelvi viselkedésminták, elvárások,

értékek) és a szabályok helyes alkalmazásában, elsajátításában a tanulók korábbi

ismereteire, az otthonról hozott nyelvváltozatra építjük az anyanyelvi nevelés menetét. Ez

természetesen nem a szabályok tanítását jelenti, hanem a nyelv eszközi használatának

fejlesztését.

Nyelvtankönyvünk − ha elemi szinten is, de mindenképpen − tükrözi a

nyelvhasználatot jellemző variabilitást: a területi, a társadalmi csoportok szerinti, az egyéni

és az időbeli változatosságot. Ehhez az indukciós szövegeket, lexikai elemeket nemcsak a

köznyelvből merítjük, hanem a tájnyelvből, a társadalmi és szakmai nyelvváltozatokból (pl. az

elsős és másodikos tantárgyak szókincséből).

Fontos feladatnak tartjuk, hogy könyvünk bemutassa és gyakoroltassa a

legjellemzőbb nyelvhasználati színtereknek, szituációknak (családi, iskolai, baráti, ünnepi

stb.) megfelelő helyes nyelvi viselkedési formákat.

A helyesejtés fejlesztésének két területét különböztetjük meg:

1. a helyes hangképzés kialakítása: nyugodt, laza légzés; lágy hangindítás; pontos

artikuláció;

2. a szövegfonetikai eszközök (a szupraszegmentális eszközök) megfelelő és hatásos

használatának a megtanítása.

A helyesejtés fejlesztésének módja:

1. a helyesejtést szolgáló mechanikus gyakorlatok;

2. szövegek: az élőbeszéd és rövid történetek.

Programunk elsősorban a szövegeken keresztül történő helyesejtésre helyezi a

hangsúlyt, szemben a mechanikus gyakorlatokkal.

(A légzés tanításakor például arra ügyeljünk, hogy ne legyenek a gyerekek görcsben,

ne feszítsék meg nyakizmaikat, s ne kiabáljanak! A légzéstechnika fejlesztésének a lényege: a

belégzési idő csökkentése, majd a kilégzési idő növelése. Míg első osztályban a különbség

még kicsi, 2–3 másodpercnyi belégzési és 4–5 másodpercnyi kilégzési idő, az utóbbit

másodikban 7–8 másodpercre lehet növelni; természetesen mindez az adott körülményektől

függ. A légzés tanítása kapcsolatban van a szünettartás tanításával, mindez pedig az

értelmező-értelmes szövegmondással.)

Page 24: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

24

A pontos artikuláció kritériuma a megfelelő szájnyitás: ha az á hang képzésekor

megfelelően nyitva van a száj, akkor jó a többi hang képzése is. A tanító mindig ügyeljen a

helyes időtartamra! A rosszul olvasó-beszélő gyerek nem ejt hosszú hangokat, és nem is

hallja meg őket. Éppen ezért a nyelvtani anyagban nagyon sokat foglalkozunk a hangok

időtartamával.

Másik probléma a zöngés és a zöngétlen hangok rossz képzése: feltűnően sok gyerek

képtelen megkülönböztetni őket. A mássalhangzók képzésekor a túlságosan előre csúszott

hangokat – kissé pösze susogók és sziszegők – hátul képzett magánhangzók társaságában

javíthatjuk: sás, szász, sas, szabad stb.

A második osztály igazi beszédművelési feladata a szólamhangsúly kialakítása.

Tulajdonképpen szólamokban beszélünk, s az olvasást közelítjük az élőbeszéd tagolásához. A

hangsúlytól hangsúlyig terjedő beszédegységet nevezzük szólamnak; ez lehet egyetlen szó,

lehet egy szószerkezet (szintagma), de lehet egy egész mondat is. (Ezért indokolt a szólam

szakszó használata, mert nem azonos egyik felsorolt egységgel sem.) A szólamhatárokhoz

igazodik a szünettartás is.

A különösképpen kiemelkedő szólamhangsúlyt mondathangsúlynak nevezzük. Ez

azonban csak a nyomatékos mondatban szerepel, a nyomatéktalan mondatban nem. Vannak

a hangsúlyozásnak megfogható, az értelmezéstől független szabályai is. A felsorolás tagjai

például egyforma hangsúlyt kapnak. A jelző nem mindig hangsúlyos, csak akkor, ha

szembeállítás elemeként szerepel. A szabály a következő: a megkülönböztető jelző

hangsúlyos (másodikos tanuló), a díszítő jelző hangsúlytalan (kanyargó Tiszánál). Mindig

hangsúlyos a kérdő névmás (Ki mondta?; Hol voltál?), jellegüknél fogva hangsúlytalanok a

kötőszók, a névelő és a névutó.

A határjegy vagy junktúra a szóhatár helyes használatát jelenti, például nem szabad a

szavakat így ejteni: az acskó, piro salma. Ezek második osztályban még meglévő problémák,

javítsuk következetesen!

A szünet szerepe nagyon fontos. Az értelmes beszéd és olvasás összefügg a

szünettartással, tehát a szólamolvasással, s ehhez alkalmazkodik a légvétel. Az utóbbi

években hihetetlenül felgyorsult a beszéd tempója, és vizsgálati adatokkal mutatták ki, hogy

sem a kisgyerekek, sem az öregek nem értik például a televízióban, rádióban elhangzó

szövegeket. Éppen ezért fontos a tanító mintaadó beszéde. A kisgyerek beszéde se legyen

hadaró, gyors. Erről szoktassuk le őket! Kiváló eszköze a beszédtempó lassításának a suttogó

beszéd és a szájról olvastatás.

I.8. A szóbeli szövegalkotás fejlesztése

A szókincs fejlesztése változatos módon és rendszeresen történik. A tankönyvben minden

órához egy kiinduló eseménykép tartozik, amely lehetőséget nyújt a gyerekek

beszéltetésére. Itt törekednünk kell arra, hogy ne csak puszta képleírást fogalmazzanak meg,

Page 25: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

25

hanem élő történetmondás kapcsolódjon az óra bevezető részéhez. Természetesen

kapcsolódnak hozzá irányított tanítói kérdések, de ettől el lehet térni.

A szómagyarázatok legegyszerűbb és gyerekekhez legközelebb álló módja a

szemléltetés. Ez kétféleképpen történhet: valóságos tárggyal, ábrával vagy modellel,

valamint mozgásos bemutatással. Egyszerű módja a szómagyarázatnak a mondatba helyezés.

A legegyszerűbb mondatalkotási feladat a kérdésekre való válaszadás. A válasz

megfogalmazásakor egy-egy szóban vagy teljes mondattal élhetünk. Nyelvi és pedagógiai

babona az, hogy csak teljes, kerek mondattal válaszolhatunk, mert ez ellentmond az

élőbeszéd természetességének. A mondatalkotáskor egyrészt a mondatot szerkesztetjük,

másrészt a memóriát fejlesztjük: észben kell tartani a kigondolt mondatot! Itt figyeljünk a

lassabban dolgozó gyerekekre, hogy ne szakadjanak le! Ezt a tevékenységet csak szóban

végezhetjük. Az írásban való rögzítésre csak utána kerül sor, ehhez szükséges a memória.

Mf. 61. o.

Page 26: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

26

I.9. Az írásbeli szövegalkotás előkészítése

A fogalmazás tanítása 3. osztályban válik önálló részterületté, a 2. osztályban előkészítése,

alapozása folyik. A közvetett előkészítéshez olyan tevékenységek tartoznak, melyek nemcsak

a fogalmazáshoz kapcsolódnak, hanem a többi tárgyhoz is.

Ide tartozik egyrészt a gyerekek ismeretanyagának, tárgyi tudásának a gyarapítása,

másrészt pedig a különféle készségfejlesztések:

a) az íráskészség;

b) a nyelvi-nyelvhasználati készségek;

c) az együttműködési készségek és a

d) verbális gondolkodás készségei.

Az íráskészség fejlesztését elsősorban az írásfüzet biztosítja, témája a kapcsolások

gyakorlása, valamint a lendületes írás fejlesztése. De természetesen a nyelvtanórán is

társulnak ehhez feladatok, illetve az Írás munkafüzet 2. nagyban épít a nyelvtanórán

megtanított nyelvi-helyesírási jelenségekre. A nyelvtan taneszközökben is lehetőség van

szavak, szókapcsolatok és rövid mondatok leírására, de természetesen szükség van egy

hagyományos másodikos vonalazású füzetre is, amelyben az eszközhasználatú írás

fejlesztését végezhetjük. Nagyon fontosnak tartottuk a rendszeres másoltatást is: ez

nemcsak a lendületes írást, a szépen fejlődő írástechnikát szolgálja, hanem a helyesírás

rögzítését is.

Tk. 89/4. f. képe

Page 27: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

27

A nyelvi és nyelvhasználati készségek sorában az első helyen a helyesírás áll. Második

osztályban állandóan gyakoroltatjuk a szavak pontos leírását, az időtartamot, az ly és a j

írását, valamint a másképp ejtjük – másképp írjuk eseteket tapssal, szótagoltatással.

Az együttműködési készség nemcsak az anyanyelvi területhez, hanem a játékhoz, a

sporthoz, az iskolán kívüli és az iskolai beszélgetésekhez stb. is kapcsolódik. A gyerekeknek

tapasztalatokat kell szerezniük a kommunikációs szerepek váltogatásában, a kommunikációs

partner iránti figyelmesség kifejezésében. Csak így készíthetjük föl a fogalmazásra. Egy

fogalmazás írása is kommunikációs szituáció: a fogalmazás írójának el kell képzelnie a

partnert, azt a személyt, aki majd a fogalmazást elolvassa, s el kell képzelnie, hogy vajon a

partner megérti-e, amit ír, és úgy érti-e, ahogyan a fogalmazás írója szeretné. A tankönyv

gondoskodik a helyesírás rendszeres és módszeres fejlesztéséről, megfelelő mértékben

tartalmaz helyesírási gyakorlatokat. A szóhasználat, a szójelentés kérdéseivel a

nyelvtankönyv főképp szituációkba helyezve, képekkel foglalkozik. A jelentéstan nagyon

nehéz a másodikos kisgyereknek, éppen ezért szükséges a rengeteg képes ábrázolás,

valamint az, hogy a jelentés kérdéseit szituációban értelmezze.

Fogalmazási ujjgyakorlatok: képolvasás, mondatok alkotása, összefűzése, hiányos

mondatok kiegészítése, kérdésekre válaszadás, történetalkotás képsor segítségével, egy

megkezdett történet folytatása, párbeszéd alkotása és leírása, összekevert mondatok helyes

sorrendbe állítása, szinonimák behelyezése mondatokba (ami legalább olyan fontos, mint a

szinonimák gyűjtése). A fogalmazástanítást kiválóan elősegítő ujjgyakorlat – az emlékezetből

írás.

I.10. A nyelvtan és a helyesírás tanítási céljai

A nyelv gondolatokat kifejező jelek bonyolult rendszere, a vele foglalkozó tudomány a

nyelvtudomány. A nyelvtudomány egyik része a nyelvtan vagy grammatika. A nyelvtan a

nyelv szerkezetének a leírása, szabályokba foglalása, tulajdonképpen nyelvi szerkesztéstan.

Az iskolai tanítás célja elsősorban a nyelvhasználat fejlesztése.

A nyelvtan tanításának célja, hogy:

1. megmagyarázza, egyre tudatosabbá tegye az ösztönös nyelvhasználatot;

2. megalapozza a helyesírás tanítását;

3. megalapozza az idegen nyelvek tanítását;

4. fejlessze a logikus és a logikai gondolkodást, s általuk megalapozza a többi tantárgy

tanítását is.

Mára közhelyszámba megy az anyanyelvi és a matematikai kompetenciák szoros

összefüggése. A tananyag tartalmát két elv szabályozza:

Page 28: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

28

a) a tudományosság elve (összhangban kell lennie a tudomány megállapításaival,

egyszerűsítenünk kell, de nem taníthatunk meg olyanokat, amelyek tudományos

szempontból hamisak), és az

b) oktatás rendszerességének és érthetőségének az elve (világosan építsük fel a

tananyagot, és érthetően közvetítsük).

Alsó tagozaton egyszerűsítve tanítjuk a hangkapcsolatok írását, mivel a magán- és a

mássalhangzótörvények tanítása a felső tagozat anyaga. A helyesírás szóelemzési elvét a

szótagolással taníthatjuk, illetve a szótő és a toldalék megkeresésével, illetve ütköztetésével

a szótagoláshoz képest.

Tk. 59. o.

Page 29: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

29

A szófajok fogalmának az előkészítését jelentéstani tartalmuk és nem grammatikai

megjelenésük alapján végezzük (erre épül az újgenerációs Anyanyelv és kommunikáció 3.

nyelvtan tananyaga is), melynek során az anyanyelvi kompetencia találkozik az idegen nyelvi

kompetenciával, így a más nyelvek másféle grammatikai szerveződése az azonos funkció és

jelentés révén jobban érthetővé válik a gyerekek számára.

Tk. 85. o.

Tk. 96. o.

Mf. 18. o.

Page 30: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

30

A tananyag tartalmának felépítésében szakítottunk az eddigi hagyományokkal, mivel

a hangtani ismeretek tanítása 2. osztály elején nagyon absztrakt. A nyelvhasználat

természetes közegéből, a nagyobb egységből, a szövegekből, szituációs játékokból indulunk

ki, majd belőlük emeljük ki a kisebb nyelvi-nyelvhasználati elemet, tartalmi és formai

szempontból megfigyeltetjük, végül pedig visszahelyezzük eredeti kontextusába, beszédbeli

szerepébe, ahogy az a nagy nyelvi evolúció során is történt.

I.11. A tananyag feldolgozásának elvi kérdései

A tankönyvben és a munkafüzetben elsősorban a heurisztikus, felfedeztető tanítási menetet

követjük. A tanító ne mondja ki idő előtt a megállapításokat (természetesen végül ő önti

szabatos formába)! Éppen ezért sok feladatot találunk a munkáltató tankönyvben. Emellett a

gyerekek még a munkafüzetben is dolgoznak.

Az összefoglalásokban lévő szabályszerűségek megtanulásra, de nem mechanikus

bemagolásra valók. Ügyeljünk arra, hogy mindig példával együtt kérjük a szabályt! A

nyelvtantanítás lényege a szabályszerűség felismertetése és a megfigyelések életkorhoz

illeszkedő szakszerű megfogalmazása. Ha a nyelvi-nyelvhasználati szabályszerűségeket nem

sajátítja el a diák, akkor anyanyelvi ismeretei soha nem fognak rendszert alkotni a fejében. A

szabálytanítást így értelmezzük, s az ezzel kapcsolatos vitákat álproblémának tartjuk. A

gyerek mindig úgy jöjjön ki az óráról, hogy meg tudja fogalmazni, mi történt a 45 perc alatt,

és mit tanult meg az anyanyelvéről!

I.12. A gondolkodás fejlesztése

Mondanunk sem kell, hogy a nyelvtan tanítása kiválóan alkalmas a gondolkodás

fejlesztésére.

a) Az analógia mintakövetést jelent, a hasonlóság megállapításán alapul.

b) Az absztrakció és az általánosítás a fogalomkialakítás lényege. Jól csoportosított

példákat kell adnunk, a kiemelésekkel (aláhúzások, bekeretezések, színek)

ráirányítjuk a gyerekek figyelmét a megvizsgálandó nyelvtani, nyelvhasználati

anyagra.

c) A nem-faj viszonyok az alá- és a fölérendeltségi viszonyokat jelentik, a nem-faj és

fajta hierarchikus viszonyt. Az alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok logikáján

alapul a szavak jelentésének meghatározása.

d) A rész-egész viszonyok környezetünkben mindenütt megtalálhatók. Egy asztalt is

részekre bonthatunk, ezek az asztallap, a lábak; egy növényt is részekre bonthatunk,

ezek pl. a virága, szára, levele, gyökere. Hasonlóképpen részeire bonthatunk egy

szóalakot is: tőre és toldalékra, vagy egy összetett szót előtagra és utótagra.

Page 31: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

31

I.13. A tanulási képességek fejlesztése

Az iskolába lépő gyermek – természetes kíváncsisága révén – szomjazik a tudásra,

tanulásában motivált. Arra kell törekednünk, hogy a sikerélményt folyamatosan tudjuk

biztosítani minden gyerek számára, ez tartja fenn ugyanis továbbra is a motiváltságát. Ezt

csak megfelelő differenciálással és változatos, élményszerű feladatokkal és gyakorlatokkal

tudjuk elérni. Ha az anyanyelvével nem foglalkozik szívesen a gyerek, s nem szerzi meg a

szükséges nyelvi-nyelvhasználati alapokat, a későbbi tanulmányai során nemcsak

nyelvtanból szerez hátrányt, hanem más tantárgyakból is. Az anyanyelvi kulcskompetencia

ugyanis elengedhetetlen a többi tantárgy tanulásához.

A könyv és a munkafüzet motivációs rendszeréhez tartozik a sok, érdeklődést felkeltő

játékos feladat. A szabályokat azért szükséges megtanulni, mert ezek nemcsak a nyelvtani

ismeretek szempontjából fontosak, hanem mintát is szolgáltatnak az ismeretek szabatos

megfogalmazására is. Ebben a könyv és a munkafüzet is fokozatosságra törekszik: eleinte

egy-két sort, később hosszabb szöveget is másoltatunk.

I.14. Ismeretek az anyanyelvről és a tanulói tevékenységek

A célok és feladatok közé tartozik a nyelvi tudatosság erősítése, a szövegalkotó készség

fejlesztése, a mondat- és szövegalkotási készség fejlesztése, a mondatvégi írásjelek

használatának tudatosítása, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak megismerése,

használatuk tudatosítása. Továbbá a szóelemek megismerése, a magyar nyelvi ismeretek

bővítése, az egyszerű és az összetett szavak megkülönböztetése, a nyelvtani elemzési

készség fejlesztése, a nyelvi tudatosság erősítése, a nyelvtani fogalmak használatának

tudatosítása, a helyesírási szótár használatának a megalapozása, a kiejtés szerinti helyesírás

fontosabb szabályainak megismerése. Végül a szótagolás és az elválasztás szabályainak a

megismerése, tudatos alkalmazásuk megalapozása (az összetett szavaké is), a hangos olvasás

fejlesztése, a kiejtéstől eltérő betűkapcsolatok helyes olvasása és helyesírásuk tudatosítása,

a szóelemzés alkalmazása a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak lejegyzésében, a helyesírási

készség fejlesztése, a j hang kétféle jelölésének a megismerése, a kijelentő és a kérdő

mondat megismerése, megkülönböztetésük a mondat jelentése alapján.

Nyelvtani fogalmak:

hang, betű;

egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű betű;

magánhangzó, mássalhangzó;

ábécé;

a betűrendbe sorolás szabályai;

helyesírási szótár, szabályzat;

rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó;

rövid mássalhangzó, hosszú mássalhangzó;

Page 32: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

32

elválasztás, szótag, szóelem;

szótő, toldalék;

összetett szó;

(tapasztalati úton való megismeréssel) a szavak jelentése;

ellentétes jelentésű, rokon értelmű szó;

másképp ejtjük – másképp írjuk;

kijelentő mondat, kérdő mondat;

közmondás, szólás.

Tk. 20/1. f. képe

Tanulói tevékenységek:

Mondat- és szövegalkotás

Szó- és mondatkiegészítés

Szó és mondat egyeztetése

Szó és kép egyeztetése

Szó- és mondatátalakítás

Szóalakok csoportosítása, a tanult helyesírási jelenségek felismerése és

megnevezése

Csoportosítás

Hibakeresés és -javítás

Ábécéhasználat

Szótagolás

Másolás

Szógyűjtés

Szóalakelemzés

Helyesírási elemzés

Page 33: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

33

Analógiás sorok folytatása

Gyűjtőmunka

Szóalak-kiegészítés

Emlékezetből való írás

Írás tollbamondással

A helyes forma kiválasztása

Ismerkedés a helyesírási szótárral

Szótárhasználat

I.15. A funkcionális nyelvszemlélet

A funkcionális vagy más szóval kommunikációs nyelvtan elemeire épülő nyelvtan tananyagai

a beszédből kiinduló, kompetencia alapú, kommunikációs munkáltató-fejlesztő kiadványok.

A funkcionális, kommunikációs felfogás eredményeképpen a gyerekek az anyanyelvüket a

rendeltetése és működése közben: üzenetértéke alapján fedezik fel, ismerik meg. Az így,

játékosan és értelmezve elsajátított ismeret sokkal jobban rögzül, és alkalmazásképesebb

tudást, illetve stabilabb és jóval magasabb szinten működő kognitív funkciókat és sokkal

tudatosabb szövegalkotási készségeket eredményez.

I.16. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai

A kipróbálás legfontosabb és az alapkoncepciót is érintő szakmai tapasztalatait a fenti

szakanyag blokkba már beépítettük. A munkanaplók feldolgozása során a hiányzó tankönyv

volt a legmarkánsabb észrevétel, amelyet pótoltunk úgy, hogy a feladatgyűjteményt és a

korábbi digitális anyagokat egy könyvbe és füzetbe válogattuk szét, szerkesztettük át a

pótlásokkal együtt. Világosabbá, strukturáltabbá tettük a tananyagtartalmat, fejezetekre

bontottuk a taneszközöket, kétféle címet kaptak a leckék, integráltuk a nyelvtant az írásfüzet

(és írásórák) tananyagtartalmával.

A lapozgatást a feladatgyűjteményhez képest (az elején az eseményképek, a végén az

összefoglalások) megszüntettük. Az indukciós képek méretét megnöveltük, és leckenyitó

képekként jelennek meg a tankönyvben. Az oldalpárra szerkesztett tankönyv páratlan

oldalainak alsó részén helyeztük el az összefoglaló szövegeket.

A gyerekek számára kevésbé érthető nyelvi jelenségeket és nyelvtani fogalmakat

egyszerűbben építjük fel és magyarázzuk. A feladatok nehézségi foka, sorrendje és egymásra

épülése is az átdolgozás fontos szempontja volt a kipróbálás és a munkanaplózók

tapasztalata alapján. Sok esetben volt kevés, illetve túl sok az egy tanórára szánt feladatsor,

illetve indokolatlanul hosszú volt néhány utasítás, ezen is javítottunk. A feladatbokrok

helyett fő- és alfeladatokra bontottuk az utasítási részt.

Összességében a tantermi tapasztalat és a munkanaplók, a szerkesztő és a gyakorló

tanítók interakciója számtalan tanulsággal szolgáltak az átdolgozás során, szemmel láthatóan

megjelenve a tankönyvvé nyilvánított taneszközökben is.

Page 34: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

34

II. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások

A Nyelvtan-helyesírás tankönyv és a hozzá szervesen kapcsolódó Nyelvtan-helyesírás

munkafüzet 7 fejezetet foglal magába az alábbiak szerint:

I. A szóbeli közlés

II. A hangok, a betűk, a szótagok és a szótagolás

III. A szavak és jelentésük

IV. A beszédhangok jelölése

V. A hangkapcsolatok jelölése

VI. A toldalékok helyesírása

VII. A mondat, a mondatfajták és a szöveg

A Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak tankönyv és munkafüzet a funkcionális

nyelvtan elemeire épülő kommunikációs taneszköz. A funkcionális felfogás

eredményeképpen a gyerekek a nyelvet – a leíró szemlélettel szemben – nem egyfajta

szabályleírás alapján, hanem annak használata és működése közben fedezik fel, figyelik és

ismerik meg.

A gyerekek az olvasással és az írással integrált módon, a készségek sokirányú

fejlesztésén és egyre magabiztosabb alkalmazásán át jutnak el a stabil szóhasználathoz, a

jelentéstani alapvetések felfedezéséhez és megismeréséhez, valamint az egyre önállóbb

mondat-, illetve szövegalkotáshoz. Év végére magabiztosan szótagolnak (illetve választanak

el írásban is), és a helyesírásuk alapjai is stabilizálódnak. Mindezt a hangok és betűk, a

szótövek és toldalékok, valamint a szavak és a szöveg alapvető nyelvtani sajátosságainak

megismertetésével érjük el.

A tankönyv a leckék feldolgozása során mindig meglevő ismeretre alapoz, abból indul

ki, de nem tekinti adottnak vagy tudhatónak az elsajátítandó ismeretanyagot (pusztán azért,

mert ez a gyerekek ösztönös és természetes terepe: az anyanyelve), ezáltal az anyanyelvi

jártasságot is nagyban fejleszti és erősíti, az anyanyelv használatát is egyre tudatosabbá

teszi. A fejezetek elrendezésében arra törekedtünk, hogy az egymás után következő

fejezetekben az új ismeretek elsajátításakor a gyerekek támaszkodhassanak az előző

fejezetekben már megtanult ismeretekre, azokat folyamatosan felelevenítsék, az előzőleg

megtanultakat folyamatosan alkalmazzák.

Így gyakran ismétlődnek bizonyos feladattípusok, amelyek az új ismeret

gyakorlásakor régebbi ismeretek előhívását kívánják meg.

Néhány állandóan visszatérő feladat:

a betűhalmazból szavak alkotása, s ehhez hasonlóan szótagokból szavak, illetve

szóhalmazból mondatok alkotása;

Page 35: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

35

a magánhangzók és a mássalhangzók megkülönböztetése;

a szótagolás;

a betűrendbe helyezés;

a szavak megfelelő toldalékolása a mondatba helyezés céljából;

a szó-, kifejezés-, szólás- és közmondás-magyarázatok.

Tk. 69/4. f képe

A nyomtatott tankönyv és a munkafüzet feladatai azonnal a felfedezésre, a

használatra és a helyes alkalmazásra sarkallják a gyerekeket, de módot adnak az elsajátított

ismeretek gyakorlására és ismétlésére is.

A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete, alkotóelemei

A könyvben minden órához egy kiinduló tematikus kép (indukciós kép vagy eseménykép)

tartozik, amely lehetőséget nyújt a gyerekek beszéltetésére, a szókincs változatos módon

történő fejlesztésére. A képeket ki is tudja vetíteni a pedagógus az interaktív tananyag

használata során.

A tematikus képek alatt található egy beszédes, érdekes, a gyerekek számára

motiváló cím.

A képek nem pusztán illusztrációk, s egyáltalán nem öncélúak. A gyerekek mindig egy

képi világon illusztrált beszédhelyzetből és a beszédből kiindulva, a tematikus képek

segítségével fedeznek és ismernek fel nyelvi, nyelvtani és helyesírási szabályszerűségeket,

jelenségeket.

Page 36: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

36

Tk. 12. o. tematikus képe és Tk. 38. o. tematikus képe

A tematikus képhez kapcsolódó beszélgetések során minden esetben kontextusból

jutnak el az alkalmazásképes tudásig. A beszédbe helyezés fedezteti fel velük a nyelvi

jelenségek értelmét és funkcióit is. Mindez a mentális képességek fejlődéséhez, valamint a

kognitív, azaz megismerési és gondolkodási funkciók egyre begyakoroltabb használatához és

egyre tudatosabb alkalmazásához is vezet.

Törekednünk kell arra, hogy a beszélgetés során a gyerekek ne csak puszta képleírást

fogalmazzanak meg, hanem élő történetmondás kapcsolódjon az óra bevezető részéhez.

A tematikus képeknél olvasható kérdések segítségével a pedagógus könnyen tud

beszédhelyzetet teremteni. Az ott javasolt feladatok megoldása során a lecke anyagának

előkészítése valósul meg a természetes beszéd segítségével, szóbeli szövegalkotással. Ezáltal

a tanító már a felsőbb évfolyamokon megjelenő fogalmazástanítást és az írásbeli

szövegalkotást is előkészíti.

A képek alatt látható kérdések, feladatok csak javaslatként szolgálnak, és szabadon

változtathatók a tanító igényei, ötletei szerint. A cél, hogy egy ismerős vagy képzeletbeli

szituációba helyezkedve minél több lehetőséget adjunk a gyerekeknek a szóbeli

szövegalkotásra. A beszélgetés történhet frontálisan, csoportos formában vagy párban is.

A javasolt feladatok változatosak, többféle lehetőséget adnak a témaképekről folyó

beszélgetésre, gondolkodásra: Mondd el részletesen…!, Sorold fel…!, Mi történik?, Vajon…?,

Mit gondolsz…?, Találd ki…! stb.

Tk. 12. o. tematikus képhez tartozó kérdések

Page 37: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

37

Válaszadás közben a nyelvi jelenségek megfigyelése, felismerése mellett a gyerekek

véleményt is megfogalmazhatnak, „jósolhatnak” a később bekövetkező események

tekintetében, szókincsük gyarapodik, versenyezhetnek és vitatkozhatnak.

A leckékhez tartozó feladatok gyakran visszautalnak a tematikus képre,

megoldásukhoz azok újbóli megfigyelése vagy az óra elején megfigyeltek felelevenítése

szükséges.

A képekről folyó beszélgetés jól segíti a tantárgyi koncentráció megvalósulását is.

A leckék főcíme alatti kisebb, színes betűvel szedett címek a pedagógusok és a szülők

számára adnak információt az adott lecke tartalmával kapcsolatban.

A leckéket – kettő kivételével – oldalpárokba rendeztük. A munkafüzetben ezekhez

kapcsolódón többnyire egy, ritkábban kétoldalnyi feladatot terveztünk az ismeretek

gyakorlására, elmélyítésére.

A tankönyv munkáltató tankönyv jellege lehetővé teszi, hogy a szóban elhangzott

ismeretek közül néhányat írásban is rögzítsenek a gyerekek.

A leckék végén elhelyezett rövid szövegek (Összegezzétek! ) a leíró nyelvtan

felől közelítik meg ugyanazokat a nyelvi jelenségeket, információkat. Ezek a hasznos

összefoglalások nemcsak a gyerekeknek, hanem a tanítóknak és a szülőknek is segítenek

abban, hogy mit érdemes az óra anyagából a gyerekeknek szabályszerűségként felismerniük

és szabályként megjegyezniük.

Ezzel párhuzamosan a taneszközök játékosan fejlesztik a gyerekek idegen nyelvi

kompetenciáit is.

Tk. 69 .o. Összegezzünk képe

A munkafüzet végén Másolás, tollbamondás címmel rövid szövegek találhatók,

melyek az írástempó fejlesztésére, a másodikos szóanyag gyakorlására, tollbamondáshoz és

másoláshoz vagy házi feladatnak is felhasználhatók. A Helyesírási szójegyzék a tankönyv és a

munkafüzet szóanyagát tartalmazza a második osztályban elvárható szókészlettel

kiegészítve.

A tankönyv feladattípusai és grafikai eszközei

A tematikus kép féloldalnyi helyet foglal el az oldalpárok első oldalán. Méretéből adódóan az

ábrák jól felismerhetők és jól értelmezhetők. A lecke elején való elhelyezésének

Page 38: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

38

köszönhetően a feladatmegoldások során a gyerekek szeme könnyen visszavezethető a

képre.

Egyes tematikus képeken szövegek, betűk is láthatók. Ezek nem öncélúak, minden

esetben szervesen kapcsolódnak az adott leckéhez.

Tk. 20. o. tematikus képe és a Tk.70.o. tematikus képe

Jelmagyarázat a Tk. 3. o.-ról

A leckék fejezetenként való elkülönülését – a tankönyvben

és a munkafüzetben egyaránt – az oldalak szélén végigfutó,

az adott fejezethez tartozó – fejezetenként különböző –

színes keret, és a feladatszámok mögötti színes hátterek is

mutatják. Ezek vizuálisan segítik a gyerekeket a

taneszközökben való tájékozódásban.

A leckék feladatai változatosak, a korosztály tudásához,

képességeihez és érdeklődési köréhez illeszkedők.

Főbb típusok: Hallgasd meg!, Írd le!, Számozd be!, Karikázd

be!, Húzd alá!, Színezz!, Mondd ki!, Olvasd el!

A feladatok utasításainak értelmezését egységesen

alkalmazott piktogramok segítik, melyek magyarázata a

tankönyv 3. oldalán, illetve a munkafüzet 3. oldalán

található.

A tankönyv és a munkafüzet feladatai is alkalmasak a differenciálásra. Elegendő

gyakorlási lehetőséget adnak a lassabban haladó tanulóknak, de a gyorsabb, jobb képességű

tanulók részére is kínálnak alternatívát. A feladatok többsége több alfeladatra bomlik,

melyek ugyancsak a differenciált foglalkoztatást, ezen felül házi feladat, szorgalmi feladat

kijelölését is lehetővé teszik.

Page 39: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

39

Tk. 15/5. f.

Az előbb említett feladatnál több lehetőség is van a megoldásra. A gyorsabban dolgozó

gyerekek akár mindet képesek megtalálni.

Pl:

tél-tál-tár-nyár, tél-nyél-nyál-nyár, tél-tér-tár-nyár, tél-szél-szál-nyál-nyár

láb-báb-bab-baj-faj-fej, láb-báb-báj-baj-faj-fej, láb-lát-fát-fáj-fej, láb-láz-ház-háj-fáj-fej

Természetesen a feladatok mennyisége és változatossága folytán a tanító a

tanulócsoport tudásszintjének figyelembevételével válogathat a feladatok közül. Az egyes

leckék feladatai elegendő lehetőséget adnak a gyakorlásra akkor is, ha valamelyik kimarad

vagy helyettük a tanító saját feladatot ad a gyerekeknek.

Tk. 50/1. f

A tankönyvben több leckénél

olvashatók a feladatok között

versek is. Ezek a játékos,

gyerekekhez közel álló

szövegek minden esetben a

leckék nyelvi jelenségeinek

megfigyelésére szolgálnak, és

feladatok is kapcsolódnak

hozzájuk.

A tankönyv feladatainak összeállítása során hangsúlyosan figyeltünk a helyesejtés, a

szép beszéd gyakoroltatására, a kommunikációs technikák elsajátíttatására, a szóbeli

szövegalkotás fejlesztésére és a szókincsfejlesztésre is.

Gyakoriak a szólásokkal, közmondásokkal kapcsolatos feladatok, melyek során ezek

értelmezése is megtörténik, az absztrakt gondolkodás fejlődését elősegítve.

Page 40: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

40

Tk. 69/4. f.

A feladatok egyértelmű utasításainak végrehajtásával párhuzamosan a feladatok

megoldása során erőteljes kompetenciafejlesztés is folyik.

Például a tematikus képeken többnyire valós élethelyzetek jelennek meg, melyekbe a

tanulók könnyen beleképzelhetik magukat.

Tk. 26. o. és 10. o. tematikus képe

Többször előfordul, hogy a gyerekeknek fantáziájukat vagy tapasztalataikat kell segítségül

hívni a feladatok megoldásához.

Tk. 49/3. f.

Page 41: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

41

Tk. 45/4. f.

Ugyanakkor a feladatmegoldások során többször találkoznak a gyerekek olyan problémával,

ahol több feladat információit kell egy egységgé kovácsolniuk.

Tk. 22. o. nyitóképe + 1. f.

Page 42: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

42

Az előbbi feladatnál nem elég a kis képek megfigyelése. A képrészletet meg kell

keresni a tematikus képen, újra el kell olvasni a verset, majd azt értelmezve kell beírni a

gyerekek nevét a megfelelő tárgyhoz.

Ebben az esetben három feladat információinak egyidejű megfigyelésére, kezelésére,

következtetések levonására van szükség a sikerhez.

A feladatok megoldása során folyamatosan jelen van a tantárgyi koncentráció, mert

gyakran szükséges az olvasás, matematika, környezetismeret órán tanultakat előhívni,

alkalmazni.

TK 11.o. 4.f.

Page 43: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

43

TK 82.o. 2.f.

A tankönyv és a munkafüzet feladatainak kivitelezésénél törekedtünk arra, hogy a

gyerekeknek lehetőségük nyíljon a kooperatív munkaformák elsajátítására. Így többször

buzdítunk páros vagy csoportmunkával megvalósítható feladatmegoldásra. Természetesen

az adott tanulócsoport igényeinek és a tanítói gyakorlatnak megfelelően ezek

megváltoztathatók. Azonban mindenképp javasolt már ezen az osztályfokon, ennek a

tantárgynak a tanítása során is alkalmazni ezeket az együttműködési formákat a tanítási-

tanulási folyamatban.

A tanulási folyamat során többször kell pl. párban, csoportban megfigyelni egy-egy

problémát, majd megbeszélni a megfigyelt dolgokat. Gyakran nyílik alkalom egymás

feladatmegoldásának javítására is, és van lehetőség egyes szavak értelmét csoporttársakkal

megbeszélni, vagy társnak tollba mondani.

II.2. A tankönyv nagy témakörei

I. fejezet: A szóbeli közlés

Tk. 4–13. oldal, Mf. 4–7. oldal

Ajánlott óraszám: 4 vagy 5 óra

A kerettanterv kapcsolódó egysége:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

Előzetes tudás Iskolaérettség.

Page 44: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

44

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejezése.

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Mondatok, szövegek olvasásakor, memoriterek elmondásakor a hanglejtés, a hangsúly helyes alkalmazása. Az aktív szókincs bővítése, pontosítása szövegkörnyezetben történő értelmezéssel és képek, képzetek, képi kompozíciók fogalmi megfeleltetésével. Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott témáról. Páros és csoportos beszélgetés. Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak udvarias megszólítása és a szituációnak megfelelő nyelvhasználat alkalmazása. Nem verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd közben. Önismereti gyakorlatok, szerepjátékok.

A tanuló érthetően beszél; megérti az egyszerű

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol;

használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének illendő nyelvi formáit;

bekapcsolódik a közös tevékenységekbe, alkalmazkodik azok szabályaihoz;

eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében.

Ének-zene; testnevelés és sport: helyes légzéstechnika.

Vizuális kultúra: képek, képzetek, képi kompozíciók; egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal, fotóval), megfelelő hanghatásokkal (pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.

Dráma és tánc: szituációs játékok.

Erkölcstan: én és környezetem, bemutatkozás, önismeret.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás.

Az első fejezet négy leckéjének témája a kommunikáció. A leckék a köszönés és

kapcsolatfelvétel különféle lehetőségeivel, az érzelmek kifejezési formáival, az üzenet

legkisebb egységével, a mondattal, illetve a telefonálással kapcsolatos szabályokkal

foglalkoznak. Mindezek felfedezésére, megtapasztalására, megtanulására és gyakorlására

szituációs helyzeteken keresztül, játékos formában nyújtunk feladatokat. Itt mindenképpen

Page 45: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

45

ajánlatos támaszkodni a gyerekek személyes tapasztalataira, szokásaira, a szülői házból

hozott mintára. Érdemes kihasználni a tematikus képek nyújtotta lehetőségeket.

A fejezet elsődleges célja a kapcsolatfelvétel, a köszönési formulák, a telefonálás

szabályainak elsajátíttatása, továbbá a jó példák és kommunikációs formák megmutatása,

gyakorlása, a korrigálásra szoruló viselkedési szokások javítása.

A témából adódóan sok beszélgetésre, szituációs játékra buzdítjuk a gyerekeket, s

nemcsak a tematikus képpel kapcsolatban, hanem a feladatok megoldása közben is. Ezek a

gyakorlatok időigényesnek tűnhetnek, s bizonyára azok is lesznek az első néhány órában.

Azonban a tankönyvcsalád más eszközeiben – pl. az Olvasókönyvben és a Szövegértés

munkafüzetben – található feladatok között is vannak szituáción alapuló szerepjátékra

sarkalló feladatok, így a taneszközök együttes használata során a gyerekek egyre

gyakorlottabbak lesznek az ilyen típusfeladatok megoldásában. Harmadik célként a

beszédhelyzetekben való egyre bátrabb részvétel, kezdeményezési készség fejlesztése,

szókincsfejlesztés jelenik meg a fejezetben.

Az első lecke (Így szólunk egymáshoz) tematikus képén látható, ismerős szituációba

való belehelyezkedéssel segíti a köszönési formák elsajátítását. Egy mindennapi helyzetet

mutat be az iskolához kapcsolódóan, melyet kivétel nélkül minden gyerek átélt, tehát a

beszélgetésbe könnyen be tud kapcsolódni. A frontális osztálymunkán kívül itt alkalom nyílik

a csoportmunkára és a páros munkára is. A tematikus képhez kapcsolódó kérdések és

feladatok lehetőséget adnak a szerepjátékra, illetve a metakommunikációs formák

gyakorlására egyaránt. A szerepjáték segítségével a gyerekek megtapasztalhatják –

tisztázhatják – a különféle korú emberek közötti helyes és nem megfelelő köszönési

formákat, metakommunikációs jeleket.

Itt lehetőség nyílik a tanítónak a társadalmi érzékenyítésre is, főként, ha látássérült

vagy hallássérült tanuló is jár az osztályba. Meg lehet mutatni a jelbeszéd jeleit, köszönési

formáit s a sérült emberekkel való kapcsolatfelvétel lehetőségeit.

Míg a tematikus kép és az ahhoz kapcsolódó feladatok a különféle korosztályok

közötti helyes köszönést és metakommunikációs kapcsolatfelvételt elevenítik és sajátíttatják

el, addig a Tk. 5/3. feladata már a különféle napszakokhoz kötődő köszönéseket tárgyalja. A

feladat megoldása során – és a Tk. 5/4. feladatát követően – az a cél, hogy a gyerekek

megfogalmazzák tapasztalataikat, s rájöjjenek, hogy a megfelelő köszönési forma

kiválasztását több tényező is befolyásolja.

Javasolt, hogy ennél a feladatnál a sokféle megoldási lehetőség közül nem kell mindet

megjeleníteni összekötéssel. Viszont fontos megbeszélni, hogy egyes köszönési formulák

miért alkalmazhatók többféle napszakban, illetve találkozáskor és búcsúzáskor.

Ezt a feladatot is érdemes szituációs játékkal megjeleníteni.

Page 46: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

46

Javaslat szituációs játékhoz:

1) Olvassátok el a Tk. 5/3. feladatánál a zöld címkéken látható köszönéseket!

2) Játszani fogunk. Én megmondom, kivé változtok, és azt is, milyen napszak van.

Ennek megfelelően kell hangosan üdvözölni egymást.

3) A tanulók egyik fele gyerek, másik fele idős néni szerepébe bújik.

4) Sétáljatok a teremben, és köszönjetek egymásnak a szerepetek szerint!

5) Szerepcsere.

Variációs lehetőségek:

a) Gyerekek köszönnek a szomszéd bácsinak délelőtt.

b) Gyerekek köszönnek a boltban, orvosnál, különféle közösségi terekbe való

belépéskor napközben.

c) Gyerekek köszönnek a hozzátartozóiknak este.

d) Idegen felnőttek köszöntik egymást este.

e) Elköszönéssel is folytatódhat a játék, hasonló helyzetek létrehozásával.

A lecke folytatásában a tematikus kép újbóli megfigyelése, néhány bemutatkozás

értelmezése és az azokból kiolvasható információk értelmezésének együttes kezelése

szükséges a feladatok megoldásához.

A lecke végén olvasható összegzés nem szabály, nem kell számon kérni. Az órán

tanultak összefoglalására szolgál, melyre későbbi órák során is visszatérhet a tanító.

A Tk. 6/6. feladatában javításra van szükség: Az első képhez a Zol-, a második képhez

pedig a Fe- szótag tartozik.

A munkafüzet kapcsolódó feladatai az órai beszélgetések megerősítését segítik.

Különösen a 3. feladatban kerül ez előtérbe, amely akár az órán tanultak egyszerű, gyors

ellenőrzésére is szolgálhat. A feladatok közül bármelyiket feladhatja a tanító házi feladatnak,

vagy felhasználhatja differenciáláshoz is az órai munka során.

A második lecke (Állatvásár) az érzések kifejezésének lehetőségeiről szól. Itt

hangsúlyosan kap szerepet a metakommunikáció, az arckifejezések. A feladatok során

változatos módokon gyakorolhatják a tanulók ezeket a jeleket, melyeket ismét történetekbe

ágyazva mutathatnak meg. A nyitókép mellett a Tk. 9/3. és 4., illetve a Mf. 5/2. feladata is

szerepjátékra, páros, illetve csoportmunkára ösztönöz. A munkafüzet további kapcsolódó

feladatai akár az óra során, akár házi faladatként is megoldhatók, hisz a szituációs játékok és

saját tapasztalataik alapján a tanulók már könnyedén fognak egyedül is boldogulni a

feladatokkal.

Javaslat metakommunikációs gyakorlatra:

A Tk. 8/1. feladatához hasonlóan különféle érzések, állapotok kinyilvánítása arcjátékkal,

később teljes testtartással, akár mozgással fűszerezve: vidámság – szomorúság, vágyakozás –

undor, fáradtság – energikusság, barátságosság – ellenségesség stb. Itt lehetőség nyílik

ellentétes magatartásformák megvitatására is.

Page 47: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

47

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 5/1. feladatnak több megoldása is lehetséges.

Ezért ezt a feladatot mindenképpen önálló munkára ajánljuk. Bár a mondatok többségéről

egyértelműen eldönthető, hogy pozitív vagy negatív érzelmeket vált-e ki, azonban nem

tudhatjuk, hogy a gyerek szomorú/örül, hogy a következő óra testnevelés lesz. Ezt a

kettősséget hivatott megfigyeltetni a Mf. 5/2. feladata is, mely hasonló – szituációkhoz

köthető – mondatokat kér a gyerekektől.

A harmadik leckében (Kirándul a család) a kommunikáció mellett – az első osztályban

már megtanult – mondatok helyesírására vonatkozó ismeretek felelevenítésére is sor kerül.

A tematikus képhez kapcsolódó beszélgetés a mondatalkotással egyidejűleg, a

mondatok történetté való összefűzését – ezáltal a szóbeli szövegalkotást – is segíti.

Kapcsolódó kérdései tantárgyi koncentrációt hoznak létre a matematikával,

környezetismerettel. Fontos, hogy ne csak egy képleírást várjunk el a gyerekektől, hanem

törekedjünk – törekedjenek – arra, hogy rövid történet alakuljon ki az elhangzott

mondatokból. Itt figyelni kell arra, hogy a kimondott mondatok a beszédben is mondatként

hangozzanak el. Tehát megfelelő legyen a hanglejtés, érzékelhetővé váljanak a

mondathatárok.

A lecke tankönyvi feladatai a mondatok felépítéséhez, a mondatkezdő betűk és a

mondat végi írásjelek ismétléséhez, gyakorlásához adnak segítséget.

A munkafüzet kapcsolódó feladatai közül a 6/2. feladatot ajánlott differenciált

munkával megoldani. Tanév elején sok kisgyereknek még gondot okoz a szavak megfelelő

sorba rendezése egy mondaton beül. Bár itt segítenek a mondatkezdő betűk és a mondat

végi írásjelek, ennek ellenére a gyengébb képességű tanulóknak szükségük lehet segítségre.

Javaslat a mondatok helyesírásának felelevenítésére:

I.

1. Páros munkában dolgoznak a gyerekek.

2. A tanító a párok számának megfelelő mennyiségű mondatot nagyméretű betűkkel

szedve kinyomtatja egy lapra, majd szavakra darabolja őket. (Az azonos mondatokhoz

tartozó szókártyákat érdemes vagy különböző színű papírra, vagy eltérő betűszínnel

nyomtatni, hogy ne keveredjenek össze.)

3. A tanító minden párosnak odaadja egy mondat szavait összekeverve.

4. Feladat: A kapott szókártyákból állítsatok össze egy mondatot! Nem maradhat ki egy

kártya sem! Ügyeljetek a mondat kezdésére és befejezésére!

Segítségül itt még érdemes a kezdő szó betűjét nagybetűvel írni, és az utolsó szó után

odatenni az írásjelet.

5. A párok forgószínpadszerűen helyet cserélnek, és újabb mondatot állítanak össze.

Megjegyzés: Bár még csak a kijelentő és kérdő mondatot ismerik első osztályból a

gyerekek, nyugodtan becsempészhető a mondatok közé egy-egy felkiáltó vagy

felszólító, óhajtó mondat is, hisz az olvasmányok között is találkoznak ilyennel a

gyerekek.

Page 48: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

48

II.

A gyerekek ismét párban vagy kis csoportokban dolgoznak.

1. A tanító a Tk. 10/2. feladatához hasonló feladatlapokat készít, és kinyomtatja a

hiányos mondatokat.

2. A mondatból hiányzó szavakat is kinyomtatja, majd kivágja. (Érdemes itt is

mondatonként eltérő színű papírokat vagy betűket, vagy más-más betűtípusokat

használni.)

3. Feladat: Helyezzétek a megfelelő mondatba a szókártyákat úgy, hogy értelmes

mondatot, majd a mondatokból szöveget kapjunk!

4. Ellenőrzés után a szókártyákat összekeverik a gyerekek, és forgószínpadszerűen újabb

helyre mennek, újabb feladatot oldanak meg.

A munkafüzet feladatai is a mondatok helyesírásának gyakorlását segítik, s

bármelyikük alkalmas házi feladatnak, önálló munkára.

A negyedik lecke (Halló!...Viszonthallásra!) a telefonálás szabályaival foglalkozik.

Mivel a telefon szerves része mindennapi életünknek, nagyon fontos az ezzel kapcsolatos

helyes viselkedési szabályok kialakítása.

A tematikus képről folyó beszélgetés során olyan praktikus dolgok is szóba kerülnek,

mint a mentők és a tűzoltók telefonszáma. A kép alapos megfigyelése szükséges a Tk. 12/1.

feladatának megoldásához is. Itt több megoldás is lehetséges. Ha a szövegbuborékokat

ahhoz a szereplőhöz társítjuk, aki mellett elhelyezkedik, akkor a következő megoldás lesz a

jó:

Tk. 12/1.

Page 49: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

49

Azonban a kép pontos megfigyelésével egy másik jó megoldás is adódik:

A feladat sikeres megoldásához mindenképpen szükséges kitérni a feladatban látható

szereplők munkájának tisztázására és a nagy képen látható elhelyezkedésük megbeszélésére.

Az óra során még két feladat nyújt lehetőséget páros munkában a telefonálási

szokások, szituációk gyakorlására. Ugyanakkor itt differenciálásra is van lehetőség az

alfeladatok által. A lecke végén található összefoglaló rész a Mf. 7/3. feladatával együtt akár

gyors ellenőrzésre is lehetőséget ad. Itt ismét javasolt a differenciálás, különös tekintettel a

gyengébb képességű tanulókra, akiknek több segítségre lesz szükségük a feladatok

megoldásához.

A fejezet végén nem szükséges tantárgyi mérés beiktatása, de ha a tanító ennek

szükségét érzi, természetesen rászánhat egy órát. Azonban a második fejezet tárgyalása

során érdemes folyamatosan feleleveníteni, gyakoroltatni az első fejezetben tanultakat, s a

két fejezet tudnivalóit később együtt számon kérni.

Page 50: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

50

II. fejezet: A hangok, a betűk, a szótagok és a szótagolás

Tk. 14–29. oldal, Mf. 8–16. oldal

Ajánlott óraszám: 8 vagy 15 óra

A kerettanterv kapcsolódó egysége:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták

Előzetes tudás Iskolaérettség.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása. A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása.

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati feladatokban. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése. A szavak jelentést hordozó szerepének ismerete. A szótő felismerése, a toldalékok jelölése. A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használata és leírása. A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. Megnevezésük. Az -e kérdőszó helyes használata.

A tanuló felismeri és megnevezi a

tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle feladatmegoldásokban használja a szabályokat.

Környezetismeret: állatok kommunikációja, jel, jelzés, információ; lakóhely, közlekedés;

természeti ritmusok.

Vizuális kultúra: hangfelvételek és képfelvételek készítése; a helyes kiejtés vizsgálata a felvétel segítségével.

Ének-zene: ritmusjátékok ütőhangszereken.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, kijelentő mondat, kérdő mondat.

Page 51: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

51

A tankönyv és munkafüzet második fejezetének témája a hangok és betűk

megkülönböztetése, a hangok és betűk csoportosítása, a betűrend és a szótagolás.

A leckék során cél, hogy a magyar ábécé betűinek és hangjainak megkülönböztetése

és csoportosítása biztossá váljon a tanulók körében. Fontos, hogy a hangot és a hangot jelölő

betűt ne keverjék a gyerekek.

Ezért ajánlatos a következő utasításokat kerülni:

Keresd meg a magánhangzót/mássalhangzót a leírt szóban! Ugyanis a leírt szóban

nincs magánhangzó vagy mássalhangzó, csak magánhangzót vagy mássalhangzót jelölő betű.

Ha a két fogalom keveredik, a gyerekek számára nehezebbé válik a megkülönböztetés is.

A leckék ebben a fejezetben is tematikus képpel indulnak. A hangok, betűk

megkülönböztetésének leckéinél a képeken szereplő jelenetek elmesélésekor, a tárgyak,

élőlények megnevezésekor alkalom adódik a megfigyelni kívánt nyelvi jelenség felfedezésére

az élő beszédben. Az első osztályban begyakorolt hang- és betűtanulás sémáját használva

segíthetjük a gyerekeket a nyelvi funkciók megismerésében:

Mondd ki a kép nevét!

Mondd ki az első hangot!

Ütközött-e akadályba a levegő, mikor kimondtad a hangot? (Mi volt a levegő

útjában az akadály?)

Melyik betű jelöli ezt a hangot?

Hány jeggyel írjuk le ezt a betűt?

A szótagolással foglalkozó leckéknél ugyancsak segítségül szolgálnak az első

osztályban elsajátított gyakorlatok. A szavak szótagokra bontásánál többször szerepel

utasításként: Mondd ki tapsolva a kép nevét! Tapsold le a szavakat!

A fejezetben sok lehetőség adódik a páros vagy csoportmunkára egyaránt. Ugyancsak

sok olyan feladatot kínálunk, amelyek differenciálási lehetőséget nyújtanak. S bár a leckék

összeállításánál törekedtünk a téma megfelelő mélységű tárgyalására és az egymásra

épülésre, mégis azt javasoljuk, hogy a pedagógus bátran válogasson közülük, éljen tanítói

szabadságával, alakítsa tanítói gyakorlata, tapasztalata és a tanulócsoport igényei szerint a

könyv és a munkafüzet által kínált feladatokat!

Az első leckében (Játék a betűkkel) felelevenítjük az első osztályban tanultakat. A

tematikus képről való beszélgetés során hangutánzásra is sor kerül, mely alkalmával a

gyerekek megfigyelhetik a hangképzés módját, az akadályt képező szerveket.

A Tk. 14/1. feladat megoldása közben kapcsolódunk az olvasástanításhoz, a vers

műfaji jellemzőinek megfigyeléséhez is. Ugyanakkor a szó és szótag fogalma is előkerül

ebben a feladatban, és már elkülönül a hang és a betű fogalma is.

A verset célszerű többször elolvasni, akár játékos, beszédtechnikát fejlesztő

gyakorlatokkal összekötve.

Page 52: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

52

Példák:

a) vsz. közepes hangerővel, 2. vsz. halkan, 3. vsz. hangosan.

b) A vers olvasása közben egyre hangosabban vagy halkabban.

c) Csak magánhangzókkal olvasni.

d) Tapsolni a szótagokhoz olvasás közben.

e) Egy sor hangosan, egy sor csak szájmozgással, „némán”.

f) Egy sort a lányok, egy sort a fiúk olvasnak.

A Tk. 15/3. feladatában betűkből kell téli sporteszközök nevét összeállítani. Ez a

típusú feladat sok kisgyerek számára nehéz. Segítségül nekik kivágott betűket adjunk –

esetleg mágnestáblán vagy okostáblán, mozdítható módon –, hogy a valóságban, manuálisan

tudják mozgatni, rendezni a betűket. Erre megfelel az első osztályban használatos

betűkészlet is.

A feladat megoldása közben nem kell ragaszkodni a megadott sorrendhez (nem kell a

hokiütővel kezdeni), bármely sorrendben elfogadható a megoldás.

A Tk. 15/5. feladatának több lehetséges megoldása is van, ezért differenciálásra is

használhatjuk. A jobb képességű gyerekek önállóan, a füzetben is folytathatják a megoldást,

míg a gyengébb képességű gyerekek tanítói segítséggel dolgozhatnak. A megoldási

lehetőségekre a kézikönyv előző fejezetében példát adtunk.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 8/1. feladatnál a jobb képességű gyerekek

valószínűleg egyedül is boldogulnak majd a megoldással, de ajánlott inkább frontális

munkával megoldani legalább a feladat a, részét. Fontos, hogy mindenki számára

egyértelműek legyenek a képek nevei, ezért ezt feladatmegoldás előtt meg kell beszélni a

gyerekekkel. Érdemes a kimondott szavakat hangokra bontani, és a hangokat megszámolni,

majd megkeresni a gyöngysorokon megjelenített betűnek megfelelő hang helyét a kiejtett

szóban.

A második lecke (Akadállyal vagy anélkül?) a magán- és mássalhangzók

megkülönböztetését tárgyalja. A tematikus kép az első osztályból már jól ismert

betűhívóképek figuráit jeleníti meg. A hozzá kapcsolódó kérdések és feladatok segítségével a

hangképzés módjainak megfigyelését tapasztaltathatjuk meg, amit tükörben is érdemes

megfigyeltetni. Ismét elkülönül a hang és a betű fogalma, mintegy az előző óra

ismétléseként. Erre az elkülönülésre az egész fejezet és a későbbiek során is érdemes

figyelni, hogy megfelelően rögzüljön a hang és betű közötti különbség.

A lecke során váltakozva figyeltetjük meg a magán- és mássalhangzókat, hogy a

különbségek többször váljanak érzékelhetővé.

A Tk. 17/4. és 17/6. feladatában – egyszerű formában – már leírjuk a magánhangzó és

a mássalhangzó fogalmát is, mellyel az óra végi összefoglaló részben ismét találkoznak a

gyerekek.

Page 53: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

53

Javaslat: A betűket érdemes halmazokba rendezni, ahol külön halmazt kapnak a

magánhangzót jelölő betűk és a mássalhangzót jelölő betűk, azon belül az egy-, két- és

háromjegyű betűk.

A szorosan vett magyar ABC beszédhangjelölő betűi

Az ly-t a hagyomány elve alapján őriztük meg helyesírásunkban, mára már j hangot

jelöl, tehát a mássalhangzókat jelölő betűk közé sorolhatjuk. Valaha önálló fonéma volt (az lj

hangkapcsolatból, vö. zsemlje > zsemle v. zsemje), de a nyelvjárási ejtésen kívül ez a fonéma

mára már a nyelvből kiveszett. A ny valaha nj, a ty valaha tj, a gy valaha dj affrikátát jelölt

(tehát betűjegyként az y-nal j-szerű hangot jegyeztek le), de ez a jelölés az önálló y magyar

hangot jelölő betűként való használatán, azaz ejtésén nem változtat (vö. a kiterjesztett ABC

betű résszel, alább).

A kiterjesztett magyar ABC latin betűi (az „idegen” betűk)

Az ipszilont első osztályban elsősorban magánhangzót jelölő betűként tanítjuk, hiszen

a hagyomány elve szerinti helyesírásban a régi magyar családnevekben fordul elő önálló

betűként, s ilyenkor i hangot jelöl (Ybl Miklós, Dessewffy, Vörösmarty, Kölcsey stb.).

Page 54: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

54

A magyar helyesírással ismerkedő gyerekeknek még a hagyomány elve a fontosabb,

mint az idegen szavak, hogy Báthoryt ne bátorjnak, Adyt ne adjnak olvassák. Érdekes, hogy a

magyar beszédhangok jelölésére használt latin betűk sokféleképpen is jelölhették ugyanazt a

hangot. A fordítottra példa a Bezerédj családnév, amely nem „bezerégy”, hanem bezerédi

ejtésben, ahogy Batthyány se battyány vagy batthiány, hanem battyányi (helyesejtés

szerint).

Az idegenszerű írásmódot (és másféle ejtést) azonban második évfolyamon se

hallgassuk el, az idegen helyesírásban az y betű legtöbbször j hangot, így tehát

mássalhangzót jelöl (Yamaha, yard stb.)

Az egyértelmű hang-betű megfeleltetésbe a latin ábécé magyartól „idegen”, ritka

betűi nem mindig illenek bele, bár a tágabban vett ABC-nk részei. Az i és a j (jelölésben az y

is) rokon hangok (Ian [ejtsd: íjen] angolul, Jan szláv nyelvekben, János magyarul). Az ő hangot

hol oe-nek, hol ow-nek vagy ew-nek írták le régen. Ezeket is levéltárak szövegei és

családnevek őrzik (Dessewffy, ejtsd: dezsőfi; Tewrewk, ejtsd: török stb.). Az y görög gyökerű

szavakban ü hangot is jelölhet (Olympos, ejtsd: olümposz vagy olimposz stb.).

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 9/3. feladatában a szólásmagyarázatnál

mindenképpen ajánlatos tanítói segítséget adni.

A harmadik leckében (Állatolimpia) a hangok és betűk, azon belül a mássalhangzók

csoportosításával foglalkozunk.

A tematikus képről való beszélgetéskor a táblák és az azokat hordozó állatok

megfigyelésének célja ismét a hang és a betű fogalmának tisztázása. Pl. a zsiráf neve „zs”

hanggal kezdődik, a táblán, amit tart a „zs” hangot jelölő betű vagy a „zsé” betű van.

A betűrendbe sorolás előkészítéseként a Tk. 19/2. és 19/3. feladatának megoldásakor

meg kell figyelni a magyar betűrendet, és pótolni a hiányos ábécét.

Javaslat: Ennél a két feladatnál interaktív módon lehet segíteni a megoldást. Kivágott

betűkkel – ha adott a lehetőség, akkor mágnestáblán, okostáblán – manuálisan kirakatni az

ábécét; annak egy részletét; kipótolni egy részét a hiányzó betűkkel; egy részlethez

megkeresni az előtte lévő, illetve utána következő 3-3 betűt.

Ugyanígy a Tk. 19/5. feladatát nemcsak írásban, hanem előtte a betűk valóságban

történő rendezésével is meg lehet oldatni. Ez főként a gyengébb képességű gyerekeknek

nyújt nagy segítséget.

Az utolsó feladat – Tk. 19/6. – ismét differenciálásra, páros munkára is lehetőséget ad.

A gyorsabban dolgozó, jobb szókincsű gyerekek dolgozhatnak önállóan vagy párban a

füzetükbe, míg a többiek tanítói segítséggel oldják meg a feladatot.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 10/2. feladatánál több megoldás is lehetséges. Ha

van idő, vagy házi feladatnak adja a tanító ezt a feladatot, akár a füzetbe is le lehet írni a

lehetséges megoldásokat.

Pl. ront–ránt–bont–rost–rongy, doboz–dobos–dobod–dobol–koboz–toboz

A negyedik lecke (Sorban haladj!) már a betűrendbe sorolás szabályait mutatja meg.

Page 55: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

55

A tankönyv itt viszonylag kevés írásbeli feladatot ad. Ezek közül is a Tk. 21/4. és 21/5.

feladat differenciálásra használható vagy kihagyható. Így itt a megfigyelés, a teljes ábécé,

illetve az ábécé részleteinek rögzítése a cél. Ugyanakkor annak megfigyeltetése fontos, hogy

a betűrend nem önmagáért való, hanem gyakorlati haszna van a mindennapokban.

Javaslatok a feldolgozásra:

1. A gyerekek névjegykártyát készítenek először csak a keresztnevükkel, majd a

teljes nevükkel. A névjegykártyákat csoportmunkában (max. 5 fős csoportok)

rendezik betűrendbe. Ha végeztek a saját kártyáikkal, forgószínpadszerűen

cserélnek helyet más csoport megírt kártyáit rendezni.

2. Állatok, növények, játékok, ételek, napok, hónapok stb. neveit írjuk papírlapokra,

melyeket aztán kiosztunk a gyerekeknek. Ők elkezdenek sétálni a tanteremben.

Egy adott jelre megállnak, s a tanító mond egy számot. A számnak megfelelően

véletlenszerűen csoportokat alkotnak, s a náluk lévő szókártyákat rendezik

betűrendbe. Ez többször ismétlődik.

3. A tanító egy képet pl. 2x3 darabra darabol. Majd a darabokra betűrendben

szavakat ír. Feladat: a kép kirakása a betűrend segítségével.

4. Ezeknél a feladatoknál eleinte segítségül a kezdőbetűket eltérő színnel is

jelölhetjük.

5. A tanító több képet tesz egy asztalra. Feladat: a képek betűrendbe rendezése a

képek nevének kezdőbetűi alapján.

A tankönyv következő leckéi során mindig visszatérünk a betűrendbe sorolásra. Ezért

nem kell megijedni, ha úgy tűnik, hogy a gyerekek nem tudnak még a két lecke után

ábécérendbe sorolni. Tanév végéig a folyamatos gyakorlás által a bizonytalankodók is

megfelelő gyakorlatot szereznek majd ezen a területen.

A munkafüzet feladatai közül bármelyik feladat alkalmas házi feladatnak, önálló

munkára, gyakorlásnak. A Mf. 11/4. feladatnál megoldás előtt érdemes emlékeztetni a

gyerekeket a tulajdonnevek helyesírására.

Az ötödik lecke (Varjú, bagoly, gólyaláb) a j hang kétféle jelölésével foglalkozik. A

témakép alapos megfigyelésével sok olyan szót gyűjthetünk, melyben „j” hang szerepel. Akár

már az óra elején le is írathatja a tanító ezeket a szavakat, vagy a képekhez előzetesen

kinyomtatott szókártyákat is rendeztethetünk két csoportba a gyerekekkel. A lecke két

feladata is kapcsolódik a tematikus képhez, így mindenképpen érdemes vele foglalkozni.

A Tk. 22/2. és 3. feladata szorosan összefügg. Mivel a gyerekeknek a „j” és „ly”

írásbeli megkülönböztetése általában gondot okoz, és szabályt sem tudunk adni ennek a

nyelvtani problémának a megtanulásához, ezért a megfigyelés és a memorizálás kap nagy

szerepet. Így ebben a két feladatban is a megfigyelés, azonosítás segít a gyerekeknek.

Page 56: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

56

A 22/5. feladat a nehéz szavak gyakorlásával együtt a szótagolást is gyakoroltatja. Ez a

feladat differenciáltan is megoldható, mert a gyorsabban dolgozó gyerekek le is másolhatják

a feladat szavait, míg a lassabban dolgozók csak a színezésig jutnak el.

A 22/6. feladatban az új ismeret mellett ismétlésként megjelenik a betűrendbe

helyezés, amit a szavak vagy a képek közös – a betűrendnek megfelelő – sorszámozásával

segíthetünk.

Itt ismét érdemes a szavakat külön szókártyákon, mozgatható módon odaadni a

gyerekeknek, hogy előbb manuálisan rendezzék a szavakat, s csak azután írásban. Segítségül

a kezdőbetűket eltérő színnel is jelölhetjük.

A lecke végi összegzésben csak néhány példa szerepel az „ly”-nal írott szavak közül.

Azonban a munkafüzet szógyűjteménye (Mf. 68. oldal) bőséges kínálatot nyújt a

gyakorláshoz.

Szógyűjtemény más megközelítésben:

növény lánynév fiúnév étel állat testrész madár

ibolya Hajnalka Mihály sajt bivaly száj seregély

mályva Ibolya János tej juh fej varjú

jácint Judit Károly vaj lajhár haj ölyv

juhar Júlia Gergely májkrém jaguár máj keselyű

hajnalka Orsolya Ajtony joghurt majom lábujj karvaly

paraj Mályva Adorján tojás rája orrlyuk papagáj

szója Lujza József tarja jak ajak héja

jázmin Maja Benjámin tejföl borjú ujj bagoly

jegenye Janka Lajos máj kajmán járomcsont sólyom

petrezselyem Zsálya Demjén karaj jegesmedve szájpadlás harkály

zsálya Jázmin Jácint jégkrém jávorszarvas csigolya gólya

KIVÉTELEK (csak ejtésben halljuk)

dió látnia Mária

fiók szeretnie Krisztián

miénk küzdeniük Klaudia

tea mondaniuk Vivien

fiúk kacagnia Adrien

fióka tanulnia Zakariás

miért focizniuk Anasztázia

diák írnia Otília

tiéd nevetnie Dorián

fiam suttognia Fábián

hiú aludniuk Viola

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 13/1. feladatának megoldásához ajánlott a tanítói

segítség, mert nem biztos, hogy a képek sorrendje minden tanuló számára világos lesz. A

képek 2 sorban, a szavak viszont 4 sorban helyezkednek el.

Page 57: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

57

A hatodik lecke (Ál-la-tok or-vos-nál) már a szótagolással foglalkozik. Az előző leckék

folytatásaként és ismeretek felhasználásával a szótagolás általános szabályait elevenítik fel a

feladatok. A megoldási folyamatban a szavak kiejtését tapssal kísérik a gyerekek, a tapsok

számát összehasonítják a szavakban lévő magánhangzók számával, majd következtetéseket

vonnak le a tapasztalatokból. Megfigyeltetjük, hogy a szavak második alkotórésze – a betűk

után – a szótag, s nem csak szótagokra bontunk, hanem szótagokból szavakat is képezünk, a

folyamatot oda-vissza is gyakoroltatva.

A fejezeten belül további két lecke témája a szótagolás, ami kevésnek tűnhet.

Azonban a tankönyvben a későbbi leckék során is folyamatosan találkozhatnak szótagolós

feladatokkal a gyerekek. Ezek megoldásával év végére elérik a megfelelő gyakorlottsági

szintet.

A Tk. 24/1. feladatában ismét vers segít a nyelvi jelenség felismerésében. Érdemes a

verset többször elolvasni, más-más olvasástechnikai módszerrel. (Erről fentebb már szó

esett.)

A folyékony olvasás mindenképp szükséges a feladat a, részének sikeres

megoldásához.

A szótagolás jelölésére álló egyenest és írásban elválasztójelet használunk.

A Tk. 25/6. feladata differenciálásra is alkalmas. Páros munkával – vagy akár önállóan

dolgozva – a jobb képességű gyerekeknek ajánlott. Segíthetjük a gyerekeket úgy, hogy a

szótagokból szótagkártyákat készítünk, s azok manuálisan történő rendeztetésével alkotjuk

meg a szavakat. A szótagoknál direkt nem jelöltük, hogy a szó elejére, közepére vagy végére

kerülhetnek-e.

Lehetséges megoldások egy része: hajít, hajszál, sóhaj, mászik, látszik, úszik, szólít,

szállít, óhaj, óra, állít, szikra

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 14/2. feladata rokon értelmű szavakat kér a

gyerekektől. Ebben segítségre szorulhatnak, ezért differenciálásra vagy frontális munkára

ajánljuk a feladatot.

A Mf. 14/3. feladatánál a szótagok számolását kísérheti taps, ezzel megkönnyítve a

szótagolást és a számolást.

A hetedik lecke (Pi-a-con) azokkal a szavakkal foglalkozik, ahol a magánhangzók

önmagukban alkotnak szótagot. Itt jellemző, hogy bizonyos szavaknál (dió, tea, piac, liliom

stb.) a gyerekek a „j” hangot is leírják, mert hallják. Ezért is tartjuk fontosnak a

magánhangzó-torlódásos szavak szótagolásának külön tárgyalását.

A tematikus képről gyűjthető szavak között több is szerepel a probléma

megfigyeltetésére. Ennek folytatásaként szolgál a 26/2. feladat. A 26/1. feladatot is

köthetjük a képhez a szereplők életkorának megfigyeltetésével, a szósorba nem illő szó

megkeresésével, esetleg további ellentétek vagy szinonimák keresésével.

A Tk. 27/5. feladata alkalmat ad a hónapok nevének átismétlésére, gyakorlására.

Nehezen boldoguló gyermekeknek szókártyákon is oda lehet adni a szavakat. A kártyákon a

tanult módon – álló egyenessel – el tudják végezni a szótagolást, a kártyákat a megfelelő

Page 58: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

58

sorrendbe tudják rendezni, s csak ezután leírni a tankönyvbe. Természetesen, ha van rá

lehetőség, mindez mágnestáblán vagy okostáblán is végrehajtható.

A fejezet utolsó, nyolcadik leckéjében (Macs-ka, ol-ló, diny-nye, ping-vin) a

mássalhangzók közötti elválasztás szabályait tárgyaljuk. Mivel itt több problémát kell

megvizsgálni és megtanulni, javasoljuk, hogy a gyerekek az írásórákon is szakítsanak időt a

szótagolás gyakorlására.

A tematikus képről gyűjtött szavakat már az óra elején le lehet íratni a füzetbe, s az

óra további részében azokon keresztül megfigyeltetni az elválasztás szabályait.

A Tk. 28/1. és 2. feladata az előző órák anyagának ismétlésére szolgál, ezért ha szorít

az idő, akár ki is hagyható. Elegendő idő esetén viszont a 2. feladatban lehetőség nyílik a

differenciálásra is az a, alfeladatnál. A gyorsabban, önállóbban dolgozó gyerekek akár több

szóra is asszociálhatnak a képek láttán, melyeket leírhatnak a füzetükbe, s szótagolhatják is

őket.

A nehezebb elválasztások a Tk. 29/4. és 5. feladatánál jelennek meg. Mivel az 5.

feladatnál két sor van megadva, itt lehetőség nyílik arra, hogy a szótagolt szavakat egybeírva

is leírassuk. Mindenképp érdemes a szójegyzék szavait (Mf. 67–70. o.) segítségül használni, s

a megadott szavak közül válogatva gyakorolni az elválasztást.

A rugalmas tanmenet szerinti következő óra a dz, dzs betűket tartalmazó szavak

szótagolása. Ennek gyakorlásához az írás munkafüzet kínál feladatokat (Mf. 18.o.), és a

nyelvtan munkafüzet végén található szójegyzékből is válogathat a tanító.

Néhány javaslat az órákhoz:

1. lán-dzsa = fegyver

ma-ha-ra-dzsa = indiai uralkodó

dzse-ki = ruhadarab

ban-dzsít = kancsalul néz

bo-dza = fehér virágú, lila bogyójú növény

ma-dzag = spárga, vékony kötél másik neve

e-dzett = sportos, erős ember

stb.

2. Hiányos mondatokba dz, dzs tartalmazó szavak pótlása, majd a mondatok

lemásolása szótagolva a füzetbe.

Pl.: Ha hideg van, jól jön egy meleg _________________ .

Sokféle vadállat lakóhelye a _________________ .

Ha összevissza beszélsz, az a_________________ .

Küzdősport a _________________ .

Juhtejből készül a finom ___________.

Ma megdicsért az ____________

szavak: dzsú-dó, dzsun-gel, ha-lan-dzsa, e-dző, dzse-ki, brin-dza

Page 59: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

59

3. Szótagokból szavak összeállítása: A tanító szótagkártyákat készít dz, dzs betűt

tartalmazó szavakból. Feladat az egymáshoz tartozó szótagokból szavak

összeállítása, majd a szavak leírása szótagolva és elválasztás nélkül is a füzetbe.

A munkafüzet feladatai közül a Mf 16/1. feladatának megoldása ütközhet

nehézségekbe. A megoldás kulcsa, hogy olyan szóláncot kell alkotni soronként, amelyekben a

szavak utolsó és első szótagja a kapcsolat. A feladat megoldása közben érdemes az

ismeretlen szavak magyarázatára is kitérni.

A rugalmas tanmenet szerint a 15. óránál következhet az 1. mérés, a kommunikáció,

hangok és betűk, betűrend, j-ly témakörökből.

III. fejezet: A szavak és jelentésük

Tk. 30–39. oldal, Mf. 17–22. oldal

Ajánlott óraszám: 6 vagy 7 óra

A kerettanterv kapcsolódó egysége:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták

Előzetes tudás Iskolaérettség.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása. A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása.

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati feladatokban. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése. A szavak jelentést hordozó szerepének ismerete. A szótő felismerése, a toldalékok jelölése.

A tanuló felismeri és megnevezi a

tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle feladatmegoldásokban használja a szabályokat.

Környezetismeret: állatok kommunikációja, jel, jelzés, információ; lakóhely, közlekedés;

természeti ritmusok.

Vizuális kultúra: hangfelvételek és képfelvételek készítése; a helyes kiejtés vizsgálata a

Page 60: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

60

A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használata és leírása. A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. Megnevezésük. Az -e kérdőszó helyes használata.

felvétel segítségével.

Ének-zene: ritmusjátékok ütőhangszereken.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, kijelentő mondat, kérdő mondat.

A harmadik fejezetben a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakkal, illetve a

szóösszetételekkel foglalkozunk. A rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak ismerete

nem kerettantervi követelmény. Azonban fontosnak éreztük, hogy ez a két téma kiegészítő

anyagként megjelenjen a tankönyvben, ezáltal a másodikos tananyagban is, mert nagy a

jelentőségük a szókincsfejlesztés tekintetében, a választékos szóbeli – később írásbeli –

kommunikáció megalapozásában, fejlesztésében.

Ha azonban a tanító úgy érzi, hogy az előző témakör szűkösnek bizonyult az

ismeretek elsajátítására, megfelelő begyakorlására, akkor ezt a két leckét az új ismeretek

feldolgozása helyett ismétlésre, gyakorlásra is fordíthatja.

A szóösszetételek tárgyalásakor az összetett szavak képzése mellett kitérünk a

szótagolásra, elválasztásra is.

Az első lecke (Rokonság a szavak között – kiegészítő anyag) során a rokon értelmű

szavakkal ismerkednek a gyerekek. A tematikus képről folyó beszélgetésben már törekedhet

a tanító arra, hogy az egymáshoz kapcsolódó mondatokban ismétlődő szavakat rokon

értelműekkel cseréltesse le, több szóval nevezzenek meg egy tárgyat, cselekvést, eseményt.

Pl. szüret–betakarítás–aratás, jókedv–vidámság–vigalom, szed–szüretel–betakarít

stb.

Ugyanakkor lehetőség nyílik véleménynyilvánításra és barkochba játékra is: Melyik

szereplő tetszik neked a legjobban? Mutasd be őt külső tulajdonságai alapján!

A Tk. 30/1. feladatánál egy szókártyára szókapcsolatot írtunk, ezzel jelezve, hogy a

rokon értelmű kifejezés nemcsak egy szó, hanem valódi kifejezés is lehet. Ilyen jelenséggel –

amit szómagyarázatnak hívunk – az olvasókönyvben is többször találkoznak a gyerekek.

Érdemes más – az órán elhangzó – szóhoz is szókapcsolatokat gyűjteni.

A Tk. 31/2. feladata páros munkát javasol. Az aláhúzott 3 szó közül valószínűleg az

„autó” és a „vidáman” szóhoz bármelyik kisgyerek tud majd rokon értelmű szót keresni

páros munkában is. Azonban a „tartja” ige rokonságának összegyűjtése nehezebb feladat.

Épp ezért alkalmas a differenciálásra frontálisan megoldva vagy csak a jobb képességű

gyerekeknek adva páros munkára.

Page 61: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

61

A következő feladatban (Tk. 31/3.) a „fehér” szóhoz az „ősz” is elfogadható, hisz fehér

hajszínt jelöl. Itt kitérhetünk a szó kétféle jelentésére is – ősz mint évszak; ősz mint

megőszült hajú ember. A feladat b, részét akár házi feladatnak is fel lehet adni, hisz a

szótagolást gyakoroltatja.

A feladat folytatásaként a Tk. 31/4. feladatban alkalom nyílik a rokon értelmű szavak

jelentésbeli különbségének megfigyeltetésére. Ha van idő – vagy házi feladatként – az

alkotott mondatok közül néhányat le is lehet íratni.

Az utolsó feladat Tk. 31/5. szókártyáit nem csak oszloponként kell figyelni, bár

javasolt először így haladni, mert egyszerre kevesebb szót kell áttekinteni és értelmezni a

gyerekeknek.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 17/3. feladatnál érdemes közösen megbeszélni a

szólások magyarázatát.

A többi feladat alkalmas differenciálásra, páros munkára, és házi feladatnak is

választhat közülük a tanító, vagy írásórán is lehet válogatni a feladatok közül másolásra,

tollbamondáshoz.

A második lecke (Ellentét a szavak között) ugyancsak kiegészítő anyag. A tematikus

képen látható tárgyakhoz, cselekvésekhez, eseményekhez és feliratokhoz kapcsolódóan

oldható meg a Tk. 32/1. feladata. A sikerhez mindenképp szükséges a kép és a képrészletek

alapos megfigyelése. A feladat megoldása során az összekötéseket érdemes eltérő színű

ceruzával végeztetni, mert elég szűkös a hely.

A következő feladatban – Tk. 33/3. – a megtalált ellentétes jelentésű szópárok

összekötése mellett azok mondatba való beillesztésére is lehetőség van. Ez a feladat

differenciálásra alkalmazható vagy közös megbeszélés után házi feladatnak is adható.

A Tk. 33/4. feladata már árnyaltabban közelíti meg az ellentétes jelentésű szavakat, s

visszacsatol a rokon értelmű szavakhoz is. Érdemes a mondatok leíratása előtt több

lehetőséget is meghallgatni a gyerekektől, hogy a különböző szövegkörnyezetekben jól

érzékelhetővé váljon a szavak jelentésbeli különbsége is.

Pl. Ma reggel nagyon hamar világos lett. A fehér egy világos szín. Nem volt számomra

világos, hogy hol találkozunk a barátommal.

Ha éjjel nem gyújtasz fényt, sötét van a szobában. Karcsinak sötét a haja.

Nagyon egyszerű/könnyű volt az előző matekfeladat.

Nem tudtam kiszámolni az eredményt, mert számomra érthetetlen/nehéz/bonyolult

volt a feladat.

Ha a hátizsákodba sok felesleges dolgot teszel, nehéz lesz cipelni. Nehéz volt

felemelnem a vödröt, mert tele volt vízzel. Ha nem tudod jól a szorzótáblát, nehéz

lesz kiszámolni az eredményt.

Javasolt, hogy – bár a mondatfajtákkal csak később foglalkozunk – már ebben a korai

szakaszban kérjük a gyerekeket, hogy ne csak kijelentő mondatokat fogalmazzanak meg. Ha

a mondatfajta típusa nem is hangzik el a tanítói utasításban, a tanító által mondott

Page 62: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

62

példamondatokkal meg lehet mutatni, hogy kérdő, felkiáltó stb. mondatfajtákat hogyan

lehet a hanglejtéssel érzékeltetni.

Pl. Milyen sötét van ebben a szobában! Ne a világos ruhádat vedd fel a

homokozáshoz! Miért ilyen bonyolult ez a feladat?

A munkafüzet feladatai alkalmasak a differenciálásra, páros munkára. Ha a tanító

soknak találja a feladatokat, ezek közül válogathat írásórai feldolgozásra is.

A harmadik lecke (Több szóból egy szó) – mely a rugalmas tanmenet szerint két órára

bontható – az összetett szavak képzésével ismerteti meg a gyerekeket. Jó lehetőséget nyújt a

tematikus kép a szógyűjtésre. Itt lehet tágítani a gyűjtött szavak körét a nyilvánvalóan

látható képek nevén túl (szarvasbogár, szitakötő, napraforgó, fényképezőgép, mobiltelefon,

színpad, botsáska, cipőfűző, napszemüveg stb.) a mögöttes tartalmakat megnevező

szavakkal (divatbemutató, tapsvihar, kétségbeesés, tévéműsor, zsűritag stb.).

A további három feladat (Tk. 34/1. 35/2., 3.) arra vezeti rá a gyerekeket, hogy az

összetett szavak jelentésének kapcsolódnia kell azokhoz a szavakhoz, amelyek elő- vagy

utótagként szerepelnek bennük. Itt meg lehet beszélni azt is a gyerekekkel, hogy a keletkező

szó jelentése hogyan kapcsolódik a tagokhoz – pl. anyagában (faház, fakanál), formájában

(hógolyó, medvetalp), funkciójában (pénztárca, szemfesték).

A folytatásban, a Tk. 36/4. feladatában már alkalmazni kell az előző feladatokban

felfedezett, megtapasztalt tudást, vagyis meg kell találni az összetett szavakat. Itt tudni kell,

hogy az igekötős igék is összetett szavaknak számítanak. Vagyis a versben 4 szót kell

aláhúzni.

A Tk. 36/5. feladatának több lehetséges megoldása is van, mert van olyan szó, amely

előtagként és utótagként is szerepelhet. A cél, hogy minél többet felfedezzenek a gyerekek.

Pl. hóember, hóvirág, virágcsokor, fénykép, fényceruza, ceruzahegyező. Ezt a feladatot páros

munkával is meg lehet oldatni.

A Tk. 36/7. feladata már az összetett szavak szótagolását készíti elő. Ha túl korainak

tartja a tanító – mert még a szabályt tapasztaltattuk meg, és nem hangzott el –, ki lehet

hagyni, s majd a következő órán visszatérni rá.

A további feladatok is nehezebbek, ezt jelzik a piktogramok is. A jó szókincsű,

ügyesebb osztályok, gyerekek ennek ellenére meg fognak birkózni velük, ha megfelelő

tanítói segítséget kapnak. Azonban ezeket a feladatokat is ki lehet hagyni, s esetleg a

gyakorlóórán visszatérhetünk hozzájuk.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 20/2. feladatánál segítségként nyilakkal

jelöltetheti a tanító a szóláncnak megfelelő sorrendet. Mivel a szavak elég hosszúak,

számítani kell arra, hogy lemásolásuk elég sok időt fog igénybe venni. Ezért kevesebb szót is

másoltathatunk.

A Mf. 20/3. feladatának megoldása: kocka, ház, hegy. Ha van lehetőség két órán

feldolgozni a témát, akkor csoport- vagy páros munkához az olvasókönyv Kedves Dönci c.

olvasmányát is beépíthetjük az órába a következőképp:

Page 63: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

63

Javaslat feldolgozásra: A csoportoknak vagy pároknak az alábbi táblázatot adjuk oda.

A táblázat három különböző feladatot tartalmaz. A szaggatott vonalak mentén ki kell vágni a

szókártyákat, a többi egyben marad.

Feladat: A középről kivágott szavakat úgy kell a bal és jobb oldali oszlopok közé

illeszteni, hogy előtagként és utótagként is jók legyenek, vagyis két összetett szót alkossanak

a segítségükkel.

első tag középső tag utolsó tag

PÓK CÉL SZOBA

ZSÍR TŰ HUZAT

ÉLET BÁB LÖVÖLDE

IRÁNY PÁRNA SZÚRÁS

DÉLI HÁLÓ SZÍNHÁZ

első tag középső tag utolsó tag

BUSZ TARTÓ GYŰRŰ

TOLL CSAP OSZLOP

NAGY JEGY HÁZA

GYÖNGY VÁROS LÉ

VÍZ HALÁSZ TELEP

első tag középső tag utolsó tag

SZEM FÜRDŐ POHÁR

KÁRTYA BÉLYEG ROM

LÁNC VÁR AVATÁS

GYÓGY HÍD KÁD

LEVÉL ÜVEG GYŰJTEMÉNY

Page 64: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

64

Megoldás:

első tag középső tag utolsó tag

PÓK HÁLÓ SZOBA

ZSÍR PÁRNA HUZAT

ÉLET CÉL LÖVÖLDE

IRÁNY TŰ SZÚRÁS

DÉLI BÁB SZÍNHÁZ

első tag középső tag utolsó tag

BUSZ JEGY GYŰRŰ

TOLL TARTÓ OSZLOP

NAGY VÁROS HÁZA

GYÖNGY HALÁSZ LÉ

VÍZ CSAP TELEP

első tag középső tag utolsó tag

SZEM ÜVEG POHÁR

KÁRTYA VÁR ROM

LÁNC HÍD AVATÁS

GYÓGY FÜRDŐ KÁD

LEVÉL BÉLYEG GYŰJTEMÉNY

Page 65: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

65

A fejezet utolsó, negyedik leckéje (Vas-út, rend-őr, szem-ü-veg) az összetett szavak

szótagolását gyakoroltatja. A szótagolási szabályokkal az előző fejezetben már találkoztak a

gyerekek, s azt követően is sok olyan feladatot kellett megoldaniuk, amelyben szótagolniuk

kellett. Így vélhetőleg nem fog gondot okozni annak megfigyeltetése, hogy az összetett

szavakban a szótagolási szabályok az összetétel határán megváltoznak. Ennek

megfigyeltetésére már a cím lehetőséget ad, s talán már itt észreveszi néhány tanuló, hogy

valami más az eddig tanultakhoz képest.

A tematikus képen szereplő rajzok megnevezéséhez is összetett szavakat kell

használni, melyek a történetalkotásban újra elhangzanak. Érdemes ezeket a szavakat felírni a

táblára, hogy ezzel segítsük egyrészt a mesélést, másrészt az óra során elsajátítandó

ismeretek rögzülését. Akár a gyerekekkel is elő- és utótagra bontathatjuk az összetett szót

(pl. piros álló egyenessel), rögzítve, hogy itt biztosan el kell választani, majd grafittal tovább

bontani a szavakat szótagokra a tanult szabályok szerint.

Pl : kosár l abd a , aran yeső, n ap szemü veg

A Tk. 39/5. feladata differenciálásra alkalmas. A kezdő szó a „fagyöngy”, amit

érdemes elárulni a gyerekeknek a teljes megoldáshoz. Ha azonban ehhez nem ragaszkodik a

tanító, akkor bárhonnan el lehet kezdeni a szólánc megalkotását.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 21/2. feladatában érdemes megbeszélni közösen

a képek nevét, mert nem biztos, hogy a gyerekek önállóan képesek mindegyikhez összetett

szót kapcsolni. Megoldás: álarc, dobókocka, fogkefe, kötőtű, ejtőernyő, bevásárlókosár,

hercegnő, napernyő, jegesmedve, pénztárca. Leíratás után jó, ha a tanító kitér arra is, hogy

hol van a szavakban a szóösszetétel határa, s megbeszéli a gyerekekkel, hogy hol esik ez

egybe a szótagolással, s hol tér el.

A leckék lezárásaként egy gyakorlóóra következik. Ehhez feladatok a Mf. 22-23.

oldalán találhatók, vagy a tankönyvben meg nem oldott feladatokat is felhasználhatjuk a

gyakorláshoz.

Majd a normál (54 órás) tanmenet szerint következik az 1. mérés a szótagolás és

elválasztás, összetett szavak, betűrend, j-ly szavak, illetve választhatóan a rokon értelmű,

ellentétes jelentésű szavak témakörökből.

A rugalmas (72 órás) tanmenet szerint a 2. mérés következik a szótagolás és

elválasztás, összetett szavak, illetve választhatóan a rokon értelmű, ellentétes jelentésű

szavak témakörből.

Page 66: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

66

IV. fejezet: A beszédhangok jelölése

Tk. 40–53. oldal, Mf. 24–35. oldal

Ajánlott óraszám: 9 vagy 11 óra

A kerettanterv kapcsolódó egysége:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

Előzetes tudás A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelvtani fogalmak.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

A helyesírási készség fejlesztése. A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli feladatokban. Hibajavításkor indoklás a szabály felidézésével. A helyesírási probléma felismerése, a jelölés gyakorlása szóelemzés segítségével. Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. A j és ly használata az ismert szókincs körében. Szabályismeret és alkalmazás: az időtartam jelölése; a kiejtéstől eltérő hang-

kapcsolatok; a hagyomány szerinti

írásmód; az elválasztás szabályai; a kijelentő és a kérdő mondat

jelölése. A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása írásbeli feladatokban. A korosztálynak megfelelő lexikonok, szótárak használata.

A tanuló szükség szerint felidézi és

alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet körében;

30–40 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot;

az egyszerű szavakat helyesen választja el.

Ének-zene: egy adott dallamhoz szöveg alkotása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel.

Page 67: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

67

A tankönyvcsalád negyedik fejezetének tananyaga a magánhangzók és

mássalhangzók hosszúsága, illetve időtartamuk írásban való jelölése. A téma feldolgozása

során változatos lehetőséget nyújtanak a tankönyvi és munkafüzeti feladatok anyanyelvünk

működésének megtapasztalására. A feladatok többsége a megfigyelésből indul ki, ismét

előkerül a szótagolás, a magánhangzók és mássalhangzók fogalma, a hangokat jelölő betűk

csoportosítása, s többször magyaráztatjuk a szavak értelmét is.

Ezen feladatok megoldása során – az ismétlésen túl – az új nyelvtani jelenség

felismerése után sor kerül a helyesírást segítő nyelvtani szabály megalkotására, majd

alkalmazására.

Természetesen a helyesírás fejlesztése nem ér véget a fejezet befejezésével. Minden

alkalmat meg kell ragadni arra – egyéb tanítási órákon is –, hogy a megismert nyelvtani

szabályokat felelevenítsük, alkalmaztassuk. Ilyenkor egyáltalán nem felesleges az egyszerűbb

szabályok megismétlése sem.

A téma gyakorlása során segítséget nyújt a munkafüzet hátulján található Helyesírási

szójegyzék (Mf. 67–68.) és a Másolás, tollbamondás fejezet (Mf. 65.o. 1–15.).

A fejezet első leckéje (Csíkos csikó) arra vezeti rá a gyerekeket, hogy mennyire fontos

a magánhangzók időtartamának helyes jelölése írásban. Ennek felfedeztetéséhez több nyelvi

játékot kínálunk, melyeknél minden esetben jelen van a szavak értelmének magyarázata is.

Az óra bevezetésében – és lazításként az óra bármely részén – mozgásos játékkal

segíthetjük a gyerekeket az időtartam megfigyelésében.

Pl.

1. A tanító furulyán egy hangot röviden vagy hosszan hangoztat.

Utasítás: Ha rövid hangot hallasz, hajtsd a fejed a padra! Ha hosszú hangot hallasz,

ülj egyenesen, hátra tett kézzel!

2. A tanító magánhangzókat ejt ki helyesen, kissé eltúlozva.

Utasítás: Ha rövid magánhangzót hallasz, guggolj le! Ha hosszú magánhangzót

hallasz, nyújtózz a magasba!

3. A tanító rövid szavakat mond, melyekben vagy csak rövid, vagy csak hosszú

mássalhangzók vannak.

Utasítás: Ha rövid magánhangzót hallasz a szóban, fordulj a tábla felé! Ha hosszú

magánhangzót hallasz a szóban, fordulj a padtársad felé!

4. A táblán vagy gyerekeknek kiosztott kártyákon magánhangzók láthatók. Másik

kupac kártyán az első osztályból megismert jelek, melyekkel a magánhangzók

időtartamát jelöltük (rövid magánhangzó: ●, hosszú magánhangzó: │).

a, A tanító a jelekből kirak egy sort: ●●││●●│ Feladat: Tapsold le! ti-ti tá tá ti-ti-tá

b, A tanító a jelekből kirak egy sort: ●●││●●│ Feladat: Tegyél alá a jelnek

megfelelően magánhangzót jelölő betűt!

c, A tanító kirak egy magánhangzósort: a á í ü o ú é Feladat: Tedd alá a megfelelő

jeleket! ●││●●││

d, A tanító kirak egy magánhangzósort: a á í ü o ú é Feladat: Tapsold le

Page 68: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

68

ritmusnevekkel!

e, A tanító kirak egy magánhangzósort: a á í ü o ú é Feladat: Hangoztasd a

sípodon/furulyán!

5. A tanító különböző szavakat mond, vagy szókártyákat helyez el a táblán, oszt ki a

gyerekeknek. Ezután csak a szavak magánhangzóit hangoztatja.

Feladat: Találd ki, melyik szó magánhangzóit mondom!

Ezeket a gyakorlatokat többször is elő lehet venni, akár olvasásórán vagy más tanítási

órákon is.

A tematikus képhez kapcsolódó első feladat (Tk. 40/1.) a magánhangzók időtartam-

hosszúságának jelentésváltoztató tulajdonságára vezet rá. A feladat két szavában csupán a

hosszúság megváltoztatása hozza a jelentésbeli különbséget. A jelenség megértéséhez

szómagyarázat társul segítségnek. A szavak értelmének újbóli megmagyarázása során

alkothatnak a gyerekek további mondatokat, esetleg rövid történetet is, hogy a jelentés

pontosan tisztázódjon.

A Tk. 40/2. feladatban is csak a magánhangzók hosszúságát kell figyelni, s ennek

megfelelően színezni. A gyorsabban haladó gyerekeknek kiadhatjuk a feladat folytatását

páros munkában, vagy le is írhatják a mondatokat a füzetükbe. De akár házi feladatként is

megoldhatják a mondatalkotás és a mondatok leírását.

A Tk. 41/4. ritka feladattípus a könyvben. Ugyanis kerültük az olyan feladatokat, ahol

a gyerekek helyesírás szempontjából rossz példát látnak. Itt azért szerepel mégis egy ilyen,

mert a megoldáshoz a diáknak csak összehasonlítania kell a rosszul írt szót a helyesen írt

szóval, s a megfigyelés alapján javítani. A feladathoz itt is kapcsolódik szómagyarázat.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 24/1. feladatában a két táblázatot együtt kell

kezelni. A szabály, hogy a táblázat azonos helyén olvasható szavak közül az egyikben rövid, a

másikban hosszú a magánhangzó.

A fejezet második leckéje (Nono, hógolyó!) már konkrét nyelvtani szabályt boncolgat.

A tematikus képről sok „o, ó” hangot tartalmazó szó gyűjthető, melyek az irányított

beszélgetés során bizonyára el is fognak hangzani.

A Tk. 42/1. feladatában olvasható verset többször is elolvastathatja a tanító a

gyerekekkel az előző fejezetekben javasolt módokon. Ezáltal alkalmuk lesz begyakorolni a

helyesejtést, és megérteni a vers mondanivalóját, hisz a feladat első része pontosan erre

irányul.

A Tk. 43/2. feladatában a szavak csoportosításánál már megfigyeltetjük a szabályt is a

kivétellel együtt.

A következő feladat sikeres megoldásához nagyon fontos a szavak helyes kiejtése, a

magánhangzók hosszúságának helyes hangoztatása. Itt segít a szótagolás is.

Végül az Összegezzünk részben már konkrét helyesírási szabályt adtunk a

gyerekeknek, amit érdemes többször is elmondani, s más órákon is elismételni.

Page 69: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

69

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 25/1. feladatához lehet használni a Helyesírási

szójegyzék szavait (Mf. 67/1.), abban megkeresni a szavakat vagy annak segítségével

ellenőrizni a feladatmegoldást.

A harmadik lecke (Vödör, kendő, fedő, sütő) tematikus képéről nagyon sok ö, ő

hangot tartalmazó szó gyűjthető. Ezeket a Tk. 44/1. feladatában már csoportosítva le is kell

írni, majd azonnal meg lehet figyelni a kapcsolódó szabályt is.

A Tk. 45/2. feladatának b, és c, utasítását lehet tovább pontosítani, mert egy lány és

három fiú szerepel a képen, akiket egy női és három férfinévhez kell kapcsolni. Mivel a

képről nem derül ki egyértelműen a szereplők neve, így a két alfeladatnak több megoldása is

lehetséges.

A Tk. 45/3. és 4. feladatában újra megfigyeltetjük a szóvégi ö, ő hangokat jelölő

betűkre vonatkozó szabályt, melyet az Összegezzünk részben le is írunk. Ugyancsak fontos,

hogy a továbbiakban is folyamatosan felidézzük ezt a szabályt írás közben más tanórákon.

A munkafüzet feladatai gyakorlásra, differenciálásra vagy házi feladatként is

használhatók. Ennél a leckénél is érdemes használni a Helyesírási szójegyzék feladatait (Mf.

67/1.) vagy a Másolás, tollbamondás mondatait (Mf. 65/1–4.)

A negyedik leckében (Falu, falú, hús és huss!) ismét a tematikus kép alapján történik

a szógyűjtés. A kép részletes megfigyelésén túl csoportokban versenyezhetnek a gyerekek.

Már itt leírathatjuk a szavakat pl. egy szóhálóban, s még az sem baj, ha ezek esetleg hibásan

kerülnek a csoport lapjára. Az óra során megoldott feladatok után vagy közben a helytelenül

leírt szavak javítására is sor kerülhet.

Az első feladat (Tk. 46/1.) verse a hónapok helyesírását is gyakoroltatja, s azt

követően a környezetismerethez kapcsolódóan le is írathatjuk a szavakat.

A feladat megoldását előkészíthetjük vagy segíthetjük azzal, ha a hónapok neveit

szókártyákra írjuk, s először manuálisan, a valóságban is rendeztetjük a gyerekekkel a táblán

vagy az asztalukon, illetve lehetőség szerint mágnestáblán, okostáblán.

A Tk. 47/3. feladata már kivételt is megjelenít a később megfogalmazott nyelvtani

szabállyal kapcsolatban. A feladatmegoldás során visszatér a szótagolás is.

Javaslat a feladat előkészítésére:

Érdemes ezt a feladatot – más szavak szótagkártyáival kibővítve – interaktívan is

megoldani.

Pl. Szótagkártyákat lehet kiosztani csoportoknak. Feladat: Alkossatok szavakat a

kapott kártyákból!

Így alkalom adódik több szó gyakorlására és a jelenség megfigyelésére. A feladatot

egyszerre maximum 6 szó szótagkártyáival játsszuk, majd a gyerekek forgószínpadszerűen

másik helyszínen új adag szótagkártyával dolgozhatnak. Ezt a feladatot akár mágnestáblán

vagy okostáblán is megvalósíthatjuk. A szókészletet a Munkafüzet 67. oldalán található

Helyesírási szójegyzék segítségével is össze lehet állítani.

Page 70: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

70

A Tk. 47/4. feladatában egy újabb nyelvtani szabályt figyeltetünk meg, amely csak

harmadik osztályban jelenik meg követelményként az igék helyesírásakor. A szójegyzékben

további szavak találhatók a feladathoz, amelyekből hasonló asszociációs játékot készíthet a

tanító.

Az utolsó feladat – Tk. 47/5. – ismét a magánhangzók hosszúságának

jelentésváltoztató szerepére mutat rá. Jó, ha itt a pedagógus több mondatot is meghallgat –

esetleg le is írat –, hogy biztosan tisztázódjon a szavak jelentése.

Az Összegzésben olvasható szabályban a leggyakoribb kivételeket írtuk le.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 27/2. feladatban mindenképpen ki is kell

mondatni a szavakat, ügyelve a helyesejtésre, megfigyeltetve a magánhangzók hosszúságát.

Ezt kövesse az u,ú betűk beírása!

A Mf. 27/3. megoldásánál ajánlott a tanítói segítség, mert a rossz kiejtés gátolhatja a

jelentésbeli különbség megértését.

A Mf. 28/7. feladatában lévő szavak leíratása előtt jó, ha a tanító a gyerekekkel

megbeszéli a képek neveit.

Az ötödik lecke (Ürge az űrben) témaképéhez kapcsolódik a Tk. 48/1. feladatában

szereplő vers, mely tulajdonképpen annak illusztrációja.

A Tk. 49/2. feladatában több jó megoldás is lehetséges. Ezért javasolt az

összekötésekhez különféle színes ceruzák használata. Jó megoldás pl. a lapos tetejű hát, de a

szürke tetejű ház vagy a szürke színű ház is; vagy a szürke színű seprű, de a szürke színű

kesztyű is.

Ugyancsak több lehetséges megoldása van a Tk. 49/3. feladatának is, s minden

megoldás leírásához biztosítottunk elég helyet.

A Tk. 49/4. feladata a harmadik osztályban megjelenő -ül végű igékre vonatkozó

szabályt vetíti elő.

A lecke feldolgozása során felhasználható a Helyesírási szógyűjtemény (Tk. 67.o.),

akár másolás s az azt követő tollbamondás szóanyagának összeállításakor.

A munkafüzet feladatainál a 29/2. feladatban mindenképpen ki is kell mondatni a

szavakat, ügyelve a helyesejtésre, megfigyeltetve a magánhangzók hosszúságát. Ezt kövesse

az ü,ű betűk beírása!

A hatodik lecke (Mitől hízik tíz csíz, tíz pinty?) első feladatában a verset ajánlatos

többször is elolvastatni a gyerekekkel az előző leckéknél már ismertetett módon. A

begyakorlottság segít a nyelvtani probléma felfedezésében.

Ugyanígy járhat el a tanító a Tk. 51/3. feladatánál, hisz itt a vers szinte nyelvtörőnek is

beillik. Ez a feladat a c, részben kiegészül egy pármunkában megoldandó tollbamondással.

Ha a tanító fél az ilyen jellegű feladatmegoldástól, természetesen frontálisan is elvégezhető a

feladat. De javasolt, hogy a gyerekek egymástól is halljanak tollbamondást. A feladat ilyetén

megoldása során mindkét gyermek készségei fejlődnek. Nemcsak az író gyermek, hanem a

diktáló is nagyon figyel a szavakra, azok helyes ejtésére, a nyelvtani probléma

megfigyelésére. Jó lenne, ha a gyerekek diktálás után ellenőriznék egymás munkáját, ezáltal

Page 71: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

71

újra megfigyelve a szavakat, s javítanák az esetleges hibákat. A feladatot úgy is meg lehet

oldani, hogy nem kérjük az összes szó lediktálását, hanem válogatunk pl. az egyszerűbbek

közül ötöt. S az sem fontos, hogy a szavakat a tankönyvben látható sorrend szerint diktáljuk

vagy diktálják a gyerekek. Kezdhetünk a könnyebb, rövidebb szavakkal, s akár ki is

hagyhatunk a szavakból.

A vers is további gyakorlási lehetőséget kínál. Szavai felhasználhatók másolásra (az

egész verset is le lehet másoltatni), tollbamondásra. A Helyesírási szójegyzékben találhatók

további szavak az „i” végződés megfigyeltetésére, gyakoroltatására. Ezekkel mondatokat is

képezhetnek a gyerekek, akár rövid történetet alkotva.

A munkafüzet feladatai közül bármelyik alkalmas egyéni munkára. Válogathatunk

differenciáláshoz közülük, és páros munkával is megoldhatóak. A legügyesebb gyerekeknek a

Mf. 32/5. feladata sem fog gondolt okozni, de ezt akár írásórán, frontális munkával is meg

lehet oldani.

A hetedik lecke (Száll vagy szál?) a magánhangzók után a mássalhangzók

időtartamával foglalkozik. A tematikus képről gyűjtött szavakat csoportmunkában szóhálóba

is lehet gyűjtetni a gyerekekkel, az esetleges helyesírási hibákat később megbeszélve és

kijavítva.

A képhez kapcsolódó Tk. 52/1. feladata a viszonyszavakat is gyakoroltatja, mellyel a

térbeli és síkbeli tájékozódást is segíti.

Javaslat a további feldolgozásra: A tanító szókártyákat készít a feladatban lévő és

további viszonyszókkal – alatt, mellett, között, fölött, előtt, mögött –, és kiosztja néhány

gyereknek. A gyerekek választanak egy tárgyat az osztályban, amihez odamennek, s viszik a

szókártyájukat is. A többieknek a tárgy és a szókártya segítségével kell mondatokat alkotniuk.

Pl. A tanulónál a mögött szókártya van, és a táblát választja. Alkotható mondat: A tábla

mögött van a fal.

A második feladatban (Tk. 52/2.) nagy szerepet kap a helyesejtés. Érdemes a

szókártyákon lévő szavakat többször elolvastatni, figyelve a megfelelő kiejtésre, s csak

ezután összekötni őket a képekkel. A feladat folytatásaként – vagy házi feladatnak – le is

írathatja a tanító a kitalált mondatokat. Javasolt, hogy – bár a mondatfajtákkal csak később

foglalkozunk – kérjük a gyerekeket, hogy ne csak kijelentő mondatokat fogalmazzanak meg.

Ha a mondatfajta típusa nem is hangzik el a tanítói utasításban, a tanító által mondott

példamondatokkal meg lehet mutatni, hogy a különféle mondatfajtákat hogyan lehet

hanglejtéssel érzékeltetni.

A Tk. 53/3. feladata a hosszú mássalhangzókat jelölő betűk felismerését kéri. A vers

többszöri felolvastatásával, s ezzel párhuzamosan a helyesejtés megkövetelésével segítheti a

tanító a gyerekeket a hosszú mássalhangzók azonosításában. A feladat c, része kéri a

kiválasztott szavak leírását is. Ezt házi feladatnak is fel lehet adni.

A következő feladatot is a szópárok helyes kiejtésével érdemes kezdeni. Értelmük

meghatározásában a mondatok lesznek a gyerekek segítségére. Mindenképp ajánlott, hogy a

Page 72: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

72

példamondatokon túl több mondatot is fogalmaztassunk meg a szópárokhoz a gyerekekkel,

mert így biztosan rögzül a szavak értelme.

A következő feladat (Tk. 53/5.) alapja is a helyesejtés, a kimondott szó megfigyelése.

Oszloponként meg is lehet keresni az összetartozó szópárokat, és egymás után kiejtve

megfigyeltetni az eltérést. Pl. csobban–csobog, lobban–lobog stb.

Az utolsó feladat a helyesírást támogatja, visszatérve a kettőzött kétjegyű betűk

elválasztására.

A lecke végén olvasható Összegezzünk kis pontosításra szorul a következő

mondatban:

Ha hosszú mássalhangzót ejtünk, az egyjegyű betűt megkettőzzük.

Ez helyesen így hangzik:

Ha hosszú mássalhangzót ejtünk, az egyjegyű betűt írásban megkettőzzük.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 33/3. feladatához ajánlott a tanítói segítség, mert

még nem biztos, hogy minden kisgyereknek gördülékenyen megy az időpont leolvasása az

óráról.

A Mf. 34/6. feladatánál ajánlott a tanítói segítség, mert a rossz kiejtés gátolhatja a

szavak jelentésének megkülönböztetését és megértését.

A Helyesírási szójegyzék 68. oldalán lévő szavak is alkalmasak az órán megszerzett

ismeretek gyakorlására. Másoláshoz és tollbamondáshoz pedig a Mf. 65/1–15. szövegeit

ajánljuk.

A fejezet egy gyakorlóórával zárul, melynek során a munkafüzetben felkínált

feladatokon kívül (Mf. 35. o.) a tankönyv azon feladatait is meg lehet oldani, melyekre nem

került sor. Ezen felül a Helyesírási szójegyzék Mf. 67–68. oldalán található szavakkal és a

Másolás, tollbamondás rövid szövegeivel is gyakorolhatjuk a helyesírást.

A Megálló után a normál tanmenet szerint a 2. mérés, a rugalmas tanmenet szerint a

3. mérés következik.

Page 73: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

73

V. fejezet: A hangkapcsolatok jelölése

Tk. 54–74. oldal, Mf. 36–46. oldal

Ajánlott óraszám: 12 vagy 14 óra

A kerettanterv kapcsolódó egysége:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták

Előzetes tudás Iskolaérettség.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása. A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása.

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati feladatokban. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése. A szavak jelentést hordozó szerepének ismerete. A szótő felismerése, a toldalékok jelölése. A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használata és leírása. A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. Megnevezésük. Az -e kérdőszó helyes használata.

A tanuló felismeri és megnevezi a

tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle feladatmegoldásokban használja a szabályokat.

Környezetismeret: állatok kommunikációja, jel, jelzés, információ; lakóhely, közlekedés; természeti ritmusok.

Vizuális kultúra: hangfelvételek és képfelvételek készítése; a helyes kiejtés vizsgálata a felvétel segítségével.

Ének-zene: ritmusjátékok ütőhangszereken.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, kijelentő mondat, kérdő mondat.

Page 74: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

74

Az ötödik fejezet legfőbb célja a helyesírás fejlesztése. Nyelvünkben sok olyan

helyesírási probléma van, melynek megértéséhez, megtanulásához és a tanult szabály

alkalmazásához a szóelemző írásmód van segítségünkre. Ilyen a kiejtéstől eltérő szavak

helyesírása is, ahol mást ejtünk szóban és mást írunk le. Fontosnak tartottuk ebben a

fejezetben, hogy a szótő, a toldalék fogalmai hangsúlyosan megjelenjenek. Erre azért van

szükség, mert a megfigyelt és megvizsgált nyelvtani problémáknál lényeges tudatosítani,

hogy a toldalékok szótőről való leválasztása segít a helyesírásban.

A gyerekek olvasásórán már sokszor találkoztak olyan betűkapcsolatokkal, amelyeket

másként láttak leírva s másként kérte a tanító a kiejtésüket. A következő leckék mindegyike

jó lehetőség ennek a különbségnek a megfigyeltetésére, megerősítésére, a helyes olvasás,

helyes kiejtés gyakorlására. A jelenség megfigyeltetését olvasásórákon is folytathatja a

tanító, így fejlesztve az olvasástechnikát.

Az első leckében (Oroszlá-nok vagy oroszlán|ok) tudatosítjuk, hogy mi a toldalékok

szerepe, és megfigyeltetjük, hogy a toldalékok szótagoláskor sok esetben nem szótaghatárra

esnek. A címválasztás is ezt mutatja be.

Az Tk. 54/1. verse és a tematikus kép a vers tartalmának megértése és a kép

megfigyelése folytán szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ha a feldolgozandó feladatok

mennyiségét soknak találja a tanító, akkor ez a feladat el is hagyható.

A Tk. 54/2. feladata a szótő és a toldalék leválasztását segíti, és tudatosítja a két

fogalmat. Mivel eddig a szótagolásnál is álló egyenest alkalmaztunk, ennél a feladatnál

fontos tudatosítani, hogy most a szótőt keressük, s azt választjuk le, s nem a szótagolás

szabályait kell alkalmazni. Ezért javasolt színes ceruzát használni a leválasztáshoz, így

vizuálisan is megerősítve a különbséget.

A Tk. 54/3. feladatban a szótagolásból és a toldalék leválasztásának megfigyeléséből

kell következtetéseket levonni. Ezt a feladatot akár felcserélhetjük a Tk. 54/4.-tal, ahol a

megfelelően toldalékolt, mondatba illő szót kell kiválasztani. Ezután következhet a Tk. 54/5.,

melynél a mondat értelmének megfelelően kell toldalékot illeszteni a szótőhöz.

Javaslat a feldolgozásra:

1. A feladat mondatait egy-egy mondatkártyára nyomtatjuk, s ugyanígy járunk el a

toldalékokkal is. Feladat: A gyerekeknek páros munkában kell beilleszteniük a

toldalékokat a megfelelő helyre, majd ellenőrzés után írásban megoldani a

feladatot a könyvben.

2. Ezt a feladatot kibővítve akár csoportmunkával, forgószínpadszerűen is meg lehet

oldatni a gyerekekkel, pl. a következő kis szöveggel:

Mondatkártyák: Holnap a családom___ kirándulni megyünk Pécs___. Nagy___

sétál___ majd a város___. Felmegy___ a TV-torony___ is. Onnan szép kilátás nyílik

a város___. Végül ellátogatunk az álltakert___ is.

Szótagkártyák: –mal, –re, –ot, –unk, –ban, –ünk, –ba, –ra, –be

Page 75: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

75

A munkafüzet feladatai közül hasonlóképp járhat el a tanító a Mf. 36/2. és 3.

feladattal. A gyengébb képességű gyerekeknek ezzel könnyebbé válik a mondatalkotás és a

behelyettesítés. A Mf. 36/3. feladathoz el lehet készíteni a szólások magyarázatát is különálló

mondatkártyákra, hogy a kész mondatok mellé lehessen tenni. Nem biztos, hogy a gyerekek

minden felsorolt szólást ismernek és önállóan meg tudják magyarázni a jelentésüket. Ezzel a

módszerrel segítségükre lehet a tanító az értelmezésben.

A második lecke (Toldalékkal vagy anélkül) a toldalékok szerepével foglalkozik,

amelyről már az első leckében is szó volt. A tematikus képet követő Tk. 56/1. feladatban – a

szavak és mondatok írásának különbségén túl – megfigyeltethető az is, hogy vannak olyan

mondatok is, melyek csak egy szóból állnak. Ez később, – a harmadik osztályos nyelvtan,

olvasás és fogalmazás anyagban – többször előkerül majd.

A Tk. 56/2. feladatának megoldásakor segíthetjük a gyerekeket azzal, hogy a vastagon

írt szavakat többször is elolvastatjuk, majd soronként haladva a mondatoknál, áthúzatjuk

azokat a szavakat, amelyek nem szerepelnek az eredeti szósorban. Így könnyebben kialakul a

jó megoldás.

A Tk. 57/3. feladatában a toldalékolás és a mondatrészhez – és nem szófajhoz –

kapcsolódó kérdések összekapcsolása a feladat.

A következő két feladatnál – Tk. 57/4., 5. – gyakoroltatjuk a toldalékok leválasztását

és a toldalék nélküli szavak felismerését.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 37/1. feladatát frontális munkára vagy

differenciált feldolgozásra ajánljuk. Mivel a szótő és a toldalékos szavak felismerése,

valamint a toldalék leválasztása a szótőről még nem elég begyakorlott ebben az időszakban,

sok kisgyerek igényelhet segítséget, de lehetnek olyan jobb képességű gyerekek, akik már

egyedül is megbirkóznak a feladattal. Az ezután következő két faladat már könnyebben

megoldható minden gyerek számára, akár házi feladatnak is feladhatók.

A harmadik lecke (Nem szorítja a kabátja) a tj, tyj hangkapcsolatok helyesírását

tanítja. A tematikus képhez kapcsolódó kérdések egyikében az életkor szerint kell felsorolni a

szereplőket. Ebben nehézséget okozhat, hogy a rajz kissé elnagyolt, de segítségre lehet az,

ha a tanító megfigyelteti, hogy milyen játékkal játszanak a szereplők.

A Tk. 58/1. feladat versét érdemes többször elolvastatni, és ajánlott az előzetes

tanítói bemutatás, az ismeretlen szavak megbeszélése is.

A Tk. 58/2. feladatához kapcsolódik a Tk. 59/3. feladata, mely a toldalék leválasztását

kéri a szótőről. Érdemes az első leckében javasolt módon színes ceruzával jelölni a

leválasztást, hogy az ne keveredjen a szótagolásnál tanultakkal. Ezt a további 4-5 órán

keresztül is lehet így alkalmazni, vagy tovább is, amíg a gyerekek megfelelő gyakorlottságot

és biztonságot nem szereznek ezen a téren.

A Tk. 59/4. feladata már leíratja a szavakat, s a gyerekek mondatot is alkotnak néhány

szóval. Ha van idő, érdemes több mondatot is leíratni a füzetbe az elhangzottak közül.

Javasolt, hogy a tanító is írja le a szavakat a táblára, s akár színessel ki is emelheti a

problémás betűkapcsolatot a leírt szóban.

Page 76: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

76

A Tk. 59/5. feladata szólások, állandósult szókapcsolatok segítségével gyakoroltatja a

tanultakat. Nem fontos sorban haladni a mondatokon, mert a gyerekek szókincse és ez

irányú ismeretei nagyon eltérőek. Ebben a feladatban a mondatok helyesírását is

gyakoroltatjuk, hisz minden leírandó szót kisbetűvel kezdtünk, de leíráskor figyelni kell a

mondatkezdő nagybetűkre.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 38/1. ismét szólásokon keresztül foglalkozik a

nyelvtani jelenséggel, s kéri a szólások magyarázatát is. A szólások értelmezését segítheti a

tanító, ha a magyarázatokat és a szólásokat is mondatkártyákra írja, s azokat kell a

gyerekeknek párosítani.

A negyedik leckében (Ne adjuk fel!) a dj, gyj hangkapcsolatok helyesírására térünk ki.

Az előző leckéhez hasonló módon a tematikus képről gyűjtött szavak segítségével figyeltetjük

meg a nyelvi jelenséget. Már a Tk. 60/1. feladatában le kell írni a szavakat. Javasolt, hogy

leíratáskor mindig keressük meg a szótőt, ahhoz kapcsoljuk a -ja, -je toldalékot, s mindezt a

tanító is írja a táblára, mintát adva a gyerekeknek. A szókapcsolatok helyett – gyorsabban író

tanulócsoporttal – mondatokat is megfogalmaztathatunk és leírathatunk.

A Tk. 60/2. feladat szavaival alkotott mondatok közül is lehet leírni a füzetbe, vagy

házi feladatként is kérhetünk ilyet a gyerekektől.

A Tk. 61/3. feladatában a szótőt természetesen a többször előforduló szavakban elég

egyszer jelöltetni, de a feladat ismét felhasználható mondatalkotásra is.

A Tk. 61/4. feladatát – hasonlóképp a Tk. 61/5. is – lehetőség szerint rajzolja fel a

tanító a táblára vagy vetítse ki, azon oldja meg ő is. A nehezebben tájékozódó gyerekeknek

ez nagy segítségére lesz. A szavak és a mondat lemásolása házi feladatnak is adható.

Időhiány miatt a Tk. 61/6. feladatát is adhatjuk házi feladatnak, vagy akár ki is

hagyható, ha a tanító az előző feladatokra szeretne több időt szánni.

Ehhez a leckéhez bőségesen kínálunk feladatokat a tankönyvben és a munkafüzetben

is. A munkafüzet feladatai az előző fejezetekben tanultakat is gyakoroltatják (betűkből

szavak összeállítása, betűrend). Azonban 45 perc valószínűleg kevésnek bizonyul majd ennyi

feladat megoldására, ezért a munkafüzet feladatait és az esetlegesen elmaradó tankönyvi

feladatokat, másolásokat írásórán is meg lehet oldani vagy házi feladatnak is feladhatók.

Az ötödik lecke (A banánja bánja) vizsgált hang- és betűkapcsolata a nj, nyj. A

tematikus képhez kapcsolódó Tk. 62/1. feladatában a mondatok olvasásakor figyelni kell a

helyesejtésre. A következő feladatokban megfigyelés utáni másolás segítségével

gyakoroltatjuk a helyesírást. Minden leírt szó vagy befejezett feladat után érdemes

helyesejtéssel felolvastatni a szavakat.

A Tk. 63/5. feladatában páros munkával dolgoznak a gyerekek. A jobb képességűek az

elhangzó mondatok közül többet is leírhatnak, míg a nehezebben dolgozó gyerekeknek

ajánlott a tanítói segítség.

A 62/6. feladat mondatában: Anna anyja gyakran mondja, hogy az állatokkal bánj

szeretettel! – a bánj szóban ejtjük röviden a ny hangot, mert a bánj mögött mássalhangzó

van (sz), ezért gyors beszédben röviden ejtjük.

Page 77: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

77

A leckéhez kapcsolódóan kétoldalnyi feladat található a munkafüzetben is. A

tankönyvi feladatokkal együtt egy tanítási órára valószínűleg sok ez a feladatmennyiség.

Ezért írásórán, vagy ismétléskor, gyakorláskor is vissza lehet térni ezekre a feladatokra.

A Gólyák gólyabálja lecke címe esetlegesen magyarázatot igényel, hisz a gyerekek

nem biztos, hogy tudják a gólyabál szó jelentését, de erre a Tk. 64/1. szövegalkotási

feladatának megoldása közben is ki lehet térni.

A Tk. 64/2. feladatában szereplő verset olvastassuk fel többször a gyerekekkel, a

helyesejtés gyakorlása miatt! Ajánlatos a tanítói bemutatás. A feladat b, részében

emlékezetből írást kér a feladat. Ezt fel lehet cserélni másolással, hisz nagyon sok olyan szó

van a versben, melyben vizsgált betűkapcsolat van, s a gyerekek néhány olvasás után nem

fognak mindre emlékezni. A cél pedig az, hogy minél több lj, llj betűkapcsolatot tartalmazó

szóval ismerkedjenek meg az órán, s minél többnek gyakorolják a leírását, helyesírását is. Ha

azonban vannak nagyon jó memóriával rendelkező gyerekek a tanulócsoportban, nekik

differenciált feladatként feladhatjuk az emlékezetből való írást, míg a többiek másolnak.

A Tk. 65/3. feladatának utasítása helyesen a következő: Olvasd fel az első versszakból

azokat a szavakat, amelyekben lj betűkapcsolatot karikáztunk! A folytatásban itt is

megjelenik az emlékezetből írás, így nem jelent problémát, ha az előző feladatban csak

másolták a szavakat a gyerekek.

A Tk. 65/4. feladata szorosan összekapcsolódik a szövegértéssel is. Ennek a

feladatnak a b, részét – a közös hangos olvasás és az a, alfeladat megoldása után – egyéni

feladatmegoldással is meg lehet valósítani.

A Tk. 65/5. nehéz feladat, differenciálásra alkalmas. Nem könnyű eldönteni, hogy hol

ejtünk tisztán lj hangokat. Ehhez segítségünkre van az Összegezzünk rész ide vonatkozó

mondata: Az összetett szavakban az lj ejtés közben is megmaradhat. Megjegyzés: az igekötős

igék is összetett szavaknak számítanak.

Javaslat: A Helyesírási szójegyzék ide illő szócsoportjaiból válogatva készíthetünk

totót is a szavakkal. Felsorolunk 6-8 szót a gyerekeknek egy feladatlapon. A szavakból

kihagyjuk a lj, llj, és ll betűket, melyeket a totó szabályainak megfelelően 1-2-X jelekkel

látunk el, a szavak elé egy üres négyzetet teszünk.

Feladat: Mely betűk hiányoznak a szavakból? Írd a betűk jelét a négyzetbe!

A feladat közös javítása után be is kell írni a hiányzó betűket a szavakba, majd a tanító

esetleg le is másoltathatja vagy mondatba is foglaltathatja a kipótolt szavakat.

A munkafüzet feladatainak megoldása közben ismét lehetőség nyílik az eddig

tanultak ismétlésére is (szótagolás, betűrend, szótagokból szavak összeállítása). Épp ezért

házi feladatnak vagy gyakorló, ismétlő feladatnak is alkalmasak. A feladatok közül a Mf. 42/1.

okozhat nehézséget, ezért ezt ajánlatos frontális munkával megoldani, míg a többivel

valószínűleg egyedül is boldogulnak a gyerekek. A Mf. 42/3. feladatának megoldását

sorszámozással segítheti a tanító.

A 74 órás tanmenet erre a leckére két órát biztosít. A második órát az előző leckék

gyakorlására is lehet fordítani. Ezen belül meg lehet oldani a kimaradt feladatokat,

Page 78: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

78

tollbamondást íratni, differenciáltan foglalkozni az esetlegesen lemaradókkal, vagy játékos

feladatokat beilleszteni a tanítási folyamatba.

A hatodik lecke (Egyszer, ötször, hatszor, hétszer) első feladatának (Tk. 66/1.) versét

ajánlott először a tanítónak felolvasni, majd azután megkerestetni a kérdéses hang- és

betűkapcsolatot tartalmazó szavakat. A szavak kiejtésekor itt is nagyon kell figyelni a

helyesejtésre, míg leírásukkor majd a szótő és a toldalék határán lévő betűkapcsolatra.

A Tk. 66/2. feladatában a szavak közül több is szerepel a versben. Hogy ezeket

könnyebb legyen megtalálni, érdemes soronként olvastatni a szavakat. Ennek a feladatnak a

szóanyaga másoláshoz vagy tollbamondáshoz is felhasználható.

A Tk. 66/4. a számok toldalékolásánál előforduló helyesírási problémára figyel, míg a

Tk. 67/5. feladata az összetett szavak határán keletkező tsz szókapcsolatokra hívja fel a

figyelmet. Mindkét feladatnál fontos a szótő, illetve a szóösszetétel határának megkeresése.

A munkafüzet feladatai alkalmasak házi feladatnak vagy differenciálásra is.

A hetedik lecke (A szomszédság mulatsága) témaképéről alkotott történethez olyan

szavakat adtunk meg, amelyekben megfigyelhető a ts, ds hangkapcsolat ejtése.

Ugyanígy a Tk. 68/1. feladatának színes betűs szavaiban, ahol már a kiejtéstől eltérő

írást is megfigyeltetjük. A c, alfeladat kihagyható, ha nehéznek találja a tanító a kiejtett hang

hosszúságának beazonosítását. Enélkül is le lehet másoltatni a 2. versszak megfelelő szavait.

A feladat megoldása a következő: Az ingerültség, jólneveltség szavakban ejtjük röviden a cs

hangot, mert 3 mássalhangzó került egymás mellé.

A Tk. 69/3. feladatában a toldalék szótőhöz való kapcsolását gyakoroltatjuk,

másoltatjuk. A másolásból kimaradó szavakat is leírathatja a tanító a füzetbe, de házi

feladatnak is feladható.

A Tk. 69/4. feladata, hasonlóan az előzőhöz, a toldalékok illesztését gyakoroltatja,

szólásokon keresztül. A diktálást frontálisan is meg lehet oldani, ha a tanító ódzkodik attól,

hogy a gyerekek egymásnak mondjanak tollba.

A Tk. 69/5. feladatának 3. mondatánál két megoldás is lehetséges, elfogadható

mindkettő: Az utolsó padsorba ültettek, mert rosszul látok. helyett: Az első padsorba

ültettek, mert rosszul látok. (ez a megoldás a kézenfekvőbb), de a következő is jó értelmileg:

Az utolsó padsorba ültettek, mert jól látok. Az a, alfeladat házi feladatként is feladható.

A munkafüzet feladatai között megtalálható szóképzés, a hiányos mondatok

kiegészítése szólássá és szólásmagyarázat is. Ez utóbbihoz (Mf. 44/3.) mindenképpen

szükséges a tanítói segítség, míg a többi feladatot önálló munkára – házi feladatnak – is

adhatja a tanító, hisz az óra megelőző részében a tankönyvi feladatok megoldása által

elégséges gyakorlási lehetőséget kaptak a gyerekek.

A nyolcadik lecke (Lúdtoll a lúdtól) Tk. 70/1. feladatának versében 16 darab dt

betűkapcsolatot tartalmazó szó olvasható. Ajánlott az előzetes tanítói bemutatás, hogy

közös olvasáskor a gyerekek helyesen ejtsék a szavakat, majd a kérdéses szavak megkeresése

után érdemes nem csak a szavakat, hanem az egész verset újra elolvastatni.

Page 79: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

79

A Tk. 71/3. feladata az ejtés és írás közötti különbséget figyelteti meg, majd kéri a

toldalék leválasztását. Ha a gyerekek nagy része már biztonságosan érzi a szótagolás és a

toldalékolás közötti különbséget, akkor ennél a leckénél már elhagyható az eddig esetleg

alkalmazott színes vonallal való leválasztás.

A Tk. 71/4. feladatában erőteljesen jelen van a szövegértés fejlesztése is. Itt alkalom

nyílik differenciálásra. Az ügyesebb gyerekek önállóan vagy párban dolgozhatnak, a többiek

pedig frontális munkával.

Javaslat a további feldolgozásra, gyakorlásra: A tanító maga is találhat ki hasonló

mondatokat, s rajzoltathat hozzájuk akár a füzetbe vagy csoportmunkával megoldva írólapra,

külön feladatlapra. Pl: Kilyukadt a kék zoknim. Három piros tulipán közül kettő már

elhervadt. A gyümölcsfákról két almát és egy körtét szedtünk a kosárba. A bal oldali

pohárban már elolvadt a jégkocka, a jobb oldaliban még van kettő.

A Tk. 71/5. feladatát – más szavakkal kibővítve, csoportmunkával – helyesírási totóval

is megoldathatjuk.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 45/2. feladat okozhat problémát. A keresett

szópárok a következők: szaladtunk – kifulladtunk, elterjedt – megrepedt, támadták –

tagadták.

A Mf. 45/3. feladatának mondatait gyakorlás céljából le is másoltathatja a tanító.

A kilencedik lecke (Szablya és szabja) talán a legnehezebb, mert a j hang két jelölése

ismét a téma, s ezen belül a j betűvel kezdődő toldalékok megfigyelése. A megfelelő

mennyiségű gyakorlás érdekében a 72 órás tanmenet erre a leckére is két órát biztosít.

A Tk. 72/1. feladatában a tematikus képről gyűjtött szavak leírása és toldalékolása

során már az óra elején fontos megfigyeltetni, hogy a „j” hangot a toldalékokban mindig

pontos j-vel jelöljük. Ennek felismertetése a következő feladatban is fontos (Tk. 72/2.), mert

a szópárok egyik tagja ly-nal írandó, és ezáltal teljesen más értelmet kap. Ebben a feladatban

elsősorban a szótő és a toldalék leválasztása lesz a gyerekek segítségére. A szópárokhoz

kapcsolódóan érdemes több mondatot megfogalmaztatni a gyerekekkel, hogy a jelentésbeli

különbség biztosan tisztázódjon minden tanuló számára.

A Tk. 73/3. feladata csak az azonos szópárokban kéri a toldalék leválasztását a

szótőről. Lehetőleg ezt minden szóban tegyük meg, s a bekarikázott szavakon kívül a többi

toldalékos szót is le lehet íratni a füzetbe.

A Tk. 73/4. feladatánál a második képnél két dolog is hiányzik a fiúnak: labdája,

telefonja.

Javaslat a további feldolgozásra:

1. A tanító ehhez a feladathoz hasonlóan képeket mutat a gyerekeknek, s leírják a

hiányzó dogokat.

2. Egy asztalra 4-5 dolgot helyezünk, amiket a gyerekektől kérünk. Egyet felmutatunk

az asztalon lévő tárgyak közül.

Feladat: Folytasd a mondatot!

Page 80: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

80

Ez Kati … (annak a gyereknek a nevét mondjuk, akitől kértük a felmutatott tárgyat)

Ez Kati ceruzája.

A mondatok közül néhány helyesírási szempontból nehezebbet leírunk.

A munkafüzet 46/1. feladatának megoldásakor mindenképpen javasolt a tanítói

segítség, mert a toldalékolás során van, ahol a rövid magánhangzó hosszúra vált (villa-

villájuk), vagy betűkiesés következik be (anya-anyja, apa-apjuk).

A Mf. 46/2. feladata házi feladatként is feladható, de a 46/3. feladatának

megoldásában javasolt segítséget adni a gyerekeknek.

A fejezet végén gyakorlóóra ad lehetőséget a hiányosságok pótlására. Ehhez

felhasználhatók a tankönyv és a munkafüzet meg nem oldott feladatai.

A fejezet lezárásaként az 54 órás tanmenet szerinti 3., a 72 órás tanmenet szerint

pedig a 4. mérés következik (A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölése írásban).

VI. fejezet: A toldalékok helyesírása

Tk. 74–85. oldal, Mf. 47–56. oldal

Ajánlott óraszám: 7 vagy 8 óra

A kerettanterv kapcsolódó egysége:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták

Órakeret 20 óra

Előzetes tudás Iskolaérettség.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása. A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása.

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati feladatokban. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése.

A tanuló felismeri és megnevezi a

tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle feladatmegoldásban használja a szabályokat.

Környezetismeret: állatok kommunikációja, jel, jelzés, információ; lakóhely, közlekedés;

természeti ritmusok.

Page 81: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

81

A szavak jelentést hordozó szerepének ismerete. A szótő felismerése, a toldalékok jelölése. A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használata és leírása. A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. Megnevezésük. Az -e kérdőszó helyes használata.

Vizuális kultúra: hangfelvételek és képfelvételek készítése; a helyes kiejtés vizsgálata a felvétel segítségével.

Ének-zene: ritmusjátékok ütőhangszereken.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, kijelentő mondat, kérdő mondat.

Ebben a fejezetben a toldalékokkal, azok helyesírásával foglalkozunk. Megfigyeltetjük

a kérdőszavak és a hozzájuk kapcsolódó toldalékolt szavak illeszkedését, és cél a helyesírási

szabályok megfigyeltetése, rögzítése is. A fejezetben a -tól, -től, -ból,- ből, -ról, -ről

toldalékok és a -val, -vel, -vá, -vé toldalékok kiegészítő anyagként szerepelnek, ezért

kihagyhatók.

A fejezet első leckéje (Folyót, fát, vizet, vödröt) a -t toldalékok helyesírásával

foglalkozik. Már a tematikus képről rengeteg szó gyűjthető a megfigyeléshez. A Tk. 74/1.

feladata csak a bekarikázott (a képen is megtalálható) szavakban kéri a toldalék

leválasztását. Ezt az összes szóval is meg lehet csinálni, majd megfigyeltetni, hogy mi az

azonos a leválasztott toldalékokban.

Hasonló a feladat a Tk. 74/2. feladatában, ahol a 2. és 4. oszlop szavait le is kell írni

szótagolva. Itt jó, ha megfigyelteti a tanító, hogy szótagolásnál a szótaghatár és a toldalék

nem esik egybe pl: le-ány-zót – leányzó|t, e-cse-tet – ecset|et. Ezért érdemes újra visszatérni

a szótagolás szabályaira, mert sok kisgyerek a toldalékolásnál a toldalékot külön szótagként

érzékeli és írja. Ezt a szabályt az Összegezzünk részben is megfogalmaztuk.

A Tk. 75/3. feladata a -t toldalékok szótőhöz való kapcsolását gyakoroltatja kérdőszó

segítségével. Itt is van lehetőség megfigyelni, hogy ebben az esetben a toldalék mindig csak

egy –t, és azt is, hogy a szó belsejében is bekövetkezhet változás a toldalékolás

következményeként (pl. madár – madarat).

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 47/1. feladatát a szavak pótlása után le is lehet

másoltatni vagy egy-két mondatát szótagolva leíratni.

A Mf. 47/2. feladatának megoldásakor arra ajánlott figyelni, hogy toldalékos szavakat

írjanak le a gyerekek. Tehát nem csak fa, alma stb. legyen a válasz, hanem fát, almát. Annál is

inkább, mert ide kerültek olyan ábrák, melyek nevének toldalékolásakor és leírásakor

Page 82: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

82

nyelvhelyességi problémába ütközhetnek a gyerekek. Pl. motor – motrot, vödör – vödröt,

kanál – kanalat.

A Mf. 47/3. feladata már más toldalékokat is kér, ezért ezen az órán ezt a feladatot ki

lehet hagyni, s később visszatérni ide – pl. gyakorláskor, ismétléskor.

A második lecke (Húst a tűzbe!) feladatai a -ba, -be, -ban, -ben toldalékokat

gyakoroltatják. Ez a két toldalékpár a köznyelvi beszédben is keveredik. Főként a -ban, -ben

toldalék közti különbség van eltűnőben. Ezért fontos tudatosítani a két toldalék

jelentésmódosító szerepét.

Javaslat a feldolgozásra: A gyerekek kiválasztanak egy tárgyat a saját eszközeik közül

(pl. egy ceruzát). A tanító a következő utasítást adja: Tedd a ceruzádat a táskába! Majd

kérdez: Hova tetted a ceruzád? Felelj rövid mondattal! Elvárt válasz: A táskába. Újabb

kérdés: Hol van most a ceruzád? Felelj rövid mondattal! Elvárt válasz: A táskában. Jó, ha ez a

gyakorlatsor többször ismétlődik, és a mondatokat – vagy legalább a kérdőszavakat és a

rájuk felelő szavakat – a tanító felírja a táblára, hogy a toldalékok közötti különbség

láthatóvá is váljon, s ne csak hallható legyen.

Az óra folyamán következetesen és mindig javítani kell a helytelen toldalékolást,

amely valószínűleg a -ban, -ben toldalékoknál fog előfordulni először szóban, majd írásban.

A különbség megfigyelésére, az esetleges hibák javítására és a megfelelő

begyakorlásra már a nyitóképhez tartozó Tk. 76/1. feladata is szorosan kapcsolódik a

színessel kiemelt szavak által, azok csoportosításával, majd a toldalékok leválasztásával. Ezek

az egymást követő lépések tudatosítják a két toldalékpár közötti különbséget, mindenképp

ajánlatos módszeresen végigmenni a feladaton.

A Tk. 77/2. feladatának megoldását segíteni lehet kérdőszavakkal, egyben

visszautalva az előző feladatra.

A Tk. 77/4. feladatánál az összekötéseket színessel is meg lehet oldani a könnyebb

megkülönböztethetőség érdekében. Az aláhúzott szavaknál mindenképp meg kell beszélni,

hogy azok miért nem illenek a szócsoportba. Mivel a feladat ezen részét páros munkának

javasoljuk, a megoldás végén a tanítói ellenőrzés nem maradhat el. De a gyengébb

képességű gyerekeknek ajánlott az egész feladat megoldásában tanítói segítséget adni.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 48/1. feladata is a nem toldalékolt szavak

megtalálását kéri, de már a tankönyvi Összegezzünk részben megfogalmazottaknak

megfelelően kibővítve alkalmazza a szabályt: -ban, -ben toldalékot a Mikor? és a Hogyan?

kérdésre felelő szavak is kaphatnak. A munkafüzet további feladatait házi feladatként is lehet

adni.

A harmadik lecke (Miből? Miről? Mitől?) – kiegészítő anyag – témája nem

kerettantervi követelmény, ezért kihagyható. A fennmaradó óra az előző témák gyakorlására

vagy készségfejlesztésre fordítható.

A nyitóképhez kapcsolódó kérdésekre adott válaszokban jól megfigyeltethetők azok a

toldalékok, melyek a lecke anyagát képezik. Fontos, hogy a tanító figyeljen a helyesejtésre,

Page 83: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

83

ezzel is tudatosítsa a toldalékokban található hosszú magánhangzót, amit majd írásban

jelölni kell.

A Tk. 78/1. feladatában a megfigyelésen és összehasonlításon túl a kérdőszavakban is

érdemes leválasztani a toldalékot, így vizuális megerősítést adva a hasonlóságról.

Ugyanez megvalósítható a tankönyv többi feladatánál is (Tk. 74/2., 75/3–4.), mert

minden utasításban szerepel a kérdőszó is.

A munkafüzet feladatai jól támogatják a helyesírás fejlesztését. A Mf. 49/1. és 49/3.

feladatánál a gyerekeknek szükségük lehet tanítói segítségre, de a többivel valószínűleg

egyedül is boldogulnak majd, ezért egyéni haladási tempóval, differenciáltan is kiadhatók a

feladatok. Azonban a megerősítés érdekében az önálló munka után is feltétlen szükséges a

tanítói ellenőrzés.

A negyedik lecke (Varázsoljunk bájitallal!), ugyancsak kiegészítő anyag, nem

kerettantervi követelmény. Ezen óra helyett lehetőség van az eddig tanultak elmélyítésére

vagy gyakorlásra, készségfejlesztésre.

A fejezet a -val, -vel, -vá, -vé toldalékok helyesírását tartalmazza. Mivel ezeknél a

toldalékoknál a mássalhangzók hasonulása megy végbe, ez nagyon nehéz a gyerekeknek. Sok

kisgyerek pedig nem érti a -vá, -vé toldalék jelentését. Ezért érdemes játékkal megtámogatni

az órát, melyhez a tematikus kép is ad ötletet: Mivé változtatja a tündér az óriást?

Javaslat egyéb játékra, feladatra:

1. A tanító mondatkártyákra hiányos mondatokat ír, a befejezésnek megfelelően pedig

képeket nyomtat ki. Egyszerre 3-4 mondat elég. Forgószínpadszerűen lehet váltani a

csoportoknak egymást.

Utasítás: Egészítsétek ki a mondatokat a megfelelő kép odaillesztésével! Mondjátok ki

hangosan a kiegészített mondatokat! (Írjatok le egyet a füzetetekbe!)

Pl. mondatok: A levest _____________ esszük.

Egy hosszú ___________ vertük le a diót a fáról.

Tegnap focizni voltam a szomszéd _______________ .

Anya ___________kínálja a vendéget.

képek: kanál, bot, fiú, kávé/tea

2. A tanító szókártyákat nyomtat, amelyeket párosítani kell.

Utasítás: Mivé válik, mivé változik? Keresd a párokat! Alkoss mondatot a párokról! (Írd le a

füzetedbe!)

Pl.: jég-víz gyerek-felnőtt hernyó-pillangó

A jég vízzé válik. A gyerek felnőtté válik. A hernyó pillangóvá változik.

Page 84: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

84

A Tk. 80/1. feladatában a színes szavak leíratásakor már megfigyelhető a toldalékok

előtt a mássalhangzó hasonulása. Itt a varázslatra támaszkodva talán érdemes felhasználni

magát a varázslat szót a szabály megfigyeltetésére, rögzítésére: A toldalékban a „v” hang és

az azt jelölő betű „elvarázsolódik”, átváltozik. Ezzel a mesével talán könnyebb megjegyezni a

gyerekeknek a helyesírási szabályt.

A szabály megerősítését segíti a Tk. 81/2. feladata, majd ennek alkalmazását kéri a Tk.

81/3. feladat. Javasolt, hogy a tanító mindent írjon a táblára, ezzel megfelelő mintát,

segítséget adva a gyerekeknek.

A Tk. 81/4. feladatában szereplő receptet olvassák fel a gyerekek, figyelve a

helyesejtésre, s csak ezt kövesse a recept leírása – akár házi feladatként!

A munkafüzet feladatai alkalmasak a differenciált foglalkoztatásra. A Mf. 50/1.

feladata csak másolással gyakoroltatja a lecke anyagát, az 50/2. feladat már alkalmazást kér,

míg az 50/4. már önellenőrzést is elvár a tanulóktól. A Mf. 51/5. feladatában a toldalékok

helyesírásának fontosságát a toldalékos és nem toldalékos szavak ütköztetésével mutatjuk

meg. Ezt mondatba helyezéssel érjük el. Nagyon fontos a tanítói segítség, kontroll, hogy a

megfelelő szóalak a megfelelő helyre kerüljön a mondatokba.

A Mf. 51/6–7. feladata házi feladatként is feladható.

Az ötödik lecke (Le a hajóroncsokig, akár négyszer is!) Tk. 82/1. feladata a

nyitóképhez kapcsolódó rövid szövegértési feladat. A feltett kérdésekre egyszavas mondattal

kell válaszolni, melyekben szerepelnie kell az órán szóba kerülő toldalékoknak.

A tankönyvben viszonylag kevés írásbeli feladat van, de ennek kiegészítésére a

munkafüzet ad lehetőséget.

A hatodik lecke (Egy pórázon a gazdival) gyakorló, ismétlő feladatai az előző

leckékben megtanultakat elevenítik fel. Itt a hangsúly a kérdőszavakra válaszoló toldalékos

szó, szavak leírásán, a mondatba illő megfelelő toldalékos szó kiválasztásán van.

A Tk. 84/1. feladatában a Válaszolj írásban a kérdésekre! utasításra egyszavas vagy

egész rövid mondattal is lehet válaszolni (Egy kislány. Kedden.), s így a Tk. 85/2. feladatának

első részét át lehet ugorni, hisz már írásban is mondatokat alkottak a tanulók.

A munkafüzet feladatait ezen az órán vagy a következő gyakorlóórán is meg lehet

oldani.

A fejezet zárásként Megálló – gyakorlóóra – áll rendelkezésre. Ehhez a

munkafüzetben adtunk feladatokat (Mf. 54–56.o.), de a fejezet során kimaradt tankönyvi

vagy egyéb munkafüzeti feladatokat is fel lehet használni.

Az utolsó órán az 54 órás tanmenet szerinti 4., a 72 órás tanmenet szerinti 5. mérés

következik.

Page 85: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

85

VII. fejezet: A mondat, a mondatfajták és a szöveg

Tk. 86–101. oldal, Mf. 57–67. oldal

Ajánlott óraszám: 8 vagy 13 óra

A kerettanterv kapcsolódó egysége:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták

Előzetes tudás Iskolaérettség.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési

céljai

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása. A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása.

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati feladatokban. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése. A szavak jelentést hordozó szerepének ismerete. A szótő felismerése, a toldalékok jelölése. A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használata és leírása. A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. Megnevezésük. Az -e kérdőszó helyes használata.

A tanuló felismeri és megnevezi a

tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle feladatmegoldásban használja a szabályokat.

Környezetismeret: állatok kommunikációja, jel, jelzés, információ; lakóhely, közlekedés;

természeti ritmusok.

Vizuális kultúra: hangfelvételek és képfelvételek készítése; a helyes kiejtés vizsgálata a felvétel segítségével.

Ének-zene: ritmusjátékok ütőhangszereken.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, kijelentő mondat, kérdő mondat.

Page 86: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

86

A tankönyv utolsó fejezetében a mondatfajtákkal foglalkozunk. A kerettantervi

követelmény szerint másodikban a kijelentő mondatot és a kérdő mondatot kell

megismernie és felismerniük a tanulóknak. Az év során tanultakhoz hasonlóan ezen

ismeretek elsajátítása is tapasztalati úton történik, s a megtapasztalást követi majd a

szabályalkotás és -alkalmazás. A tapasztalás megsegítésére elengedhetetlen a

kommunikációs gyakorlatok, a szituációs játékok alkalmazása ebben a fejezetben. Mivel a

mondatfajtákat beszédünkben a hanglejtésről ismerjük fel, fontos a helyesejtés, a megfelelő

beszéddallam elsajátítása a leckék során.

A fejezet végén sor kerül az év végi ismétlésre is.

Az első lecke (Alma? Alma!) témája a mondat és a szöveg. A kezdő képről alkotott

rövid történet megfogalmazásakor már többféle mondatfajtát elvárhat a tanító, még ha

ezeket a gyerekek nem is tudatosan használják.

Segítő instrukciók lehetnek még:

Mit gondolhatott/mondhatott a fiú, mikor észrevette a csőszt?

Mit gondolhatott/mondhatott a csősz, mikor észrevette a fiút?

A kapott válaszok között elvárható, hogy felkiáltó, felszólító mondatok is

megjelenjenek.

A Tk. 86/1. feladatának rövid szövegén keresztül átismételhetők a mondat

helyesírásának szabályai, a szöveg fogalma és kritériumai. A szöveget érdemes többször,

több tanulóval is felolvastatni, hogy a mondatfajták eltérő dallamvonalát sokszor hallják a

tanulók, s begyakorolhassák a megfelelő hanglejtést a következő feladathoz.

A Tk. 86/2. feladata a hanglejtés és a mondatfajta közötti kapcsolatra vezeti rá a

gyerekeket, de még nem tudatosítva a kijelentő mondat fogalmát.

A Tk. 87/3. és 4. feladatában a mondat és a szöveg helyesírását gyakorolják a

gyerekek.

Javaslat a feldolgozásra: A tanító a két tankönyvi mondatot – és saját maga által

kitaláltakat is – egy papírcsíkra írja fel úgy, hogy elég nagy legyen a távolság a betűk között. A

gyerekeknek ollóval kell szétdarabolniuk a mondatokat szavakká. Ez a feladat alkalmat ad a

differenciálásra is, mert a jobb képességű gyerekeknek több szóból álló, míg a nehezebben

boldoguló gyerekeknek kevesebb szóból álló mondatokat lehet adni.

Ugyanezt meg lehet valósítani 4. feladat szövegével is, ami már nehezebb feladat. Ha

differenciálni szeretne a tanító, a gyengébb képességű gyerekeket segítheti a nagy

kezdőbetűk megadásával.

A Tk. 87/5. feladatában lévő szöveghez hasonlót a tanító saját maga is készíthet, amit

a gyerekek csoport- vagy páros munkával oldhatnak meg.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 57/1. feladatában nehezítetten jelenik meg a

szósor szavakra tagolása, mert csupa nagybetűvel íródott a szöveg. Könnyítésként

megjelennek a mondat végi írásjelek. Hasonló feladatokon keresztül érdemes még

gyakoroltatni a szavakra tagolást.

Page 87: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

87

A Mf. 57/3. feladatát differenciált feldolgozásra ajánljuk. A jobb képességű gyerekek

önállóan is meg tudják majd oldani a feladatot. A bizonytalan helyesírású gyerekeknek

segíteni kell, hogy ne adjanak rossz megoldást, és rögzüljenek a kívánatos ismeretek.

A második lecke (Jósaink jelentik) a kijelentő mondattal foglalkozik. Erre a leckére – a

72 órás tanmenet szerint – két órát is szánhat a tanító. Ismét a tematikus képről való

beszélgetés és az ekkor szerzett nyelvi tapasztalat lesz a gyerekek segítségére az ismeretek

elsajátításában. A beszélgetés, jóslás közben megfigyeltetheti a tanító a beszéd dallamát,

mely közben az ereszkedő dallamvonal felismerése a cél.

A következő feladatban (Tk.88/1.) a mondat és a szóhalmaz közötti különbséget kell

észrevenni, és ehhez kapcsolni a beszélő szándékát. Valójában ez az új ismeret. Nagyon

egyszerűen, a másodikos gyerekek életkori sajátosságainak, ismereteinek megfelelően

fogalmaztuk meg a szabályban is ezt a tudnivalót, amelyet majd harmadik osztályban

bővítünk, mélyítünk.

A Tk. 89/3. feladatában a két dallamvonalnak megfelelően kell felolvasni ugyanazt a

mondatot. Itt fontos tapasztalást szereznek a gyerekek: Beszédben gyakran csupán a

mondatok hanglejtése határozza meg a beszélői szándékot, mondatfajtát. Ennek tudása és

helyes használata nagyon fontos a kommunikációban. Ezután kapcsolhatja a tanító az új

ismeretet a mondat végi írásjel felismertetéséhez.

A munkafüzet feladatai szövegen és állításokon keresztül gyakoroltatják a kijelentő

mondat felismerését. A Mf. 58/1. feladatában lévő utasítás helyett a következőt is adhatja a

tanító: Pipáld ki a helyes állításokat, tegyél X-et a hamis állítások elé! A jelet a négyzetbe

tedd! A szöveghez kapcsolódó állításokon keresztül is gyakoroltathatjuk a megfelelő

hanglejtést, ha többször felolvassuk azokat. Ugyanígy segítheti a tanító az ismeretek

rögzülését a szöveg kijelentő mondatainak felolvastatásával is.

A harmadik lecke (Kérdeztél? Felelek…) a kérdő mondattal ismerteti meg a tanulókat.

A 72 órás tanmenet szerint ezt a témát is két tanítási órában dolgoztatjuk fel, és egy teljes

órát szántunk az -e kérdőszó használatának megismerésére.

Az eseményképről folyó beszélgetéshez kérdőszavakat adtunk meg, melyek

segítségével könnyű kérdő mondatokat megfogalmazni.

A Tk. 90/1. feladata találós kérdések segítségével kapcsolódik a tematikus képhez –

már a feladat megfogalmazásában benne van a kérdés szó, mely segíti a nyelvtani ismeretek

rögzülését. A válaszokat ajánlatos rövid kijelentő mondattal megadni. (A pókháló. A rádió.

stb.)

A Tk. 90/2. feladatában páros munkát kérünk a tanulóktól, de ezt a tanító

természetesen felülbírálhatja, s frontálisan is megoldható vagy elkezdhető a feladat. A

lényeg, hogy a beszélgetésben a kérdő és a kijelentő mondat hanglejtése

megkülönböztethető legyen, s tudatosítsa a tanító a két mondat végén szereplő írásjel közti

különbséget és annak okát.

A Tk. 91/3. feladata mindenképpen közös munkára ajánlott, s a megfelelő helyesírás

érdekében a tanító írja fel a táblára a megbeszélt kérdéseket.

Page 88: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

88

A Tk. 91/4. feladata az -e kérdőszócska használatára ad példát. Ez kerettantervi

követelmény. Épp ezért a feladatot bátran lehet bővíteni más mondatokkal, amelyek az

adott szituációhoz kapcsolódnak, de a tanító találhat ki saját maga is egy rövid történetet,

amihez a gyerekek majd kérdéseket tesznek fel. Ennél és a következő feladatnál fontos lenne

azt is megfigyeltetni, hogy az -e kérdőszócska mindig az igéhez (itt még nem nevezzük meg,

csak utalunk rá) kapcsolódik. Illetve csak azt a kérdő mondatot tudjuk -e kérdőszavas

mondattá alakítani, amelyikben nem szerepel kérdőszó: Sikerült ételt választani? Sikerült-e

ételt választani?

Javaslat a további feladatokra:

1. A gyerekek kis csoportokban dolgoznak. A tanító minden csoportnak ad egy

eseményképet. Papírdarabokra, esetleg nagyobb méretű kocka oldalaira

kérdőszavakat ír. A gyerekeknek egyesével húzni kell a papírcetlikből vagy dobni a

dobókockával. A húzott vagy kidobott kérdőszó segítségével egy lapra kérdést kell

írniuk az eseményképről. Annyi kérdést kell írni, ahány gyerek van a csoportban.

Ezután forgószínpadszerűen helyet cserélnek egy másik csoporttal, majd

megválaszolják az új helyen lévő lapon feltett kérdéseket. Ismét dobnak, s kérdéseket

írnak a lapra. Ezután új helyre mennek, és megválaszolják a feltett kérdéseket. Ebben

a feladatban alkalom nyílik mind a kérdő, mind a kijelentő mondat gyakorlására.

2. A tanító a Tk. 91/5. feladatához hasonlóan mondatokat ad meg, melyeket át kell

alakítani -e kérdőszócskával kiegészített kérdéssé.

A munkafüzet feladatai közül a Mf. 59/1. feladata a tankönyvi feladat ismétlése.

Mivel találós kérdésekhez kapcsolódik a feladatmegoldás, az ismétlődés nem árt. Ezért házi

feladatként is szerepelhet ez a feladat a lecke során. A Mf. 59/3. feladatát mindenképpen

közös feldolgozásra ajánljuk, mert a négy dallamvonal közül csak kettő ismerős a gyerekek

számára. Azonban nyelvünkben egyszavas mondatokat is használunk, melyek dallamvonala

is nagyon rövid. Ebben a feladatban ennek megfigyelésére és beazonosítására nyílik

lehetőség, de ehhez tanítói segítségre van szükség.

A negyedik lecke (Illik, nem illik) gyakorlóóra, amelyet a tanító belátása szerint

fordíthat az eddigi ismeretek elmélyítésére, ismétlésére, rögzítésére. Ehhez a Tk. 92–93.

oldalán adunk feladatokat, de természetesen az esetlegesen meg nem oldott feladatokból is

válogathat a tanító, vagy saját feladatokkal is dolgozhat az órán.

A 92. oldal tematikus képéhez kapcsolódó feladatok közül a Tk. 92/1. a kijelentő és

kérdő mondatok megfogalmazására fókuszál. Itt ismét lehetőség nyílik a hanglejtés

megfigyeltetésére. A zárójelben lévő kérdések (Mit mondanál? Mit kérdeznél?) is a két

mondatfajtának megfelelő mondatok megfogalmazását segítik. A némajátékkal pedig a

kommunikáció nonverbális elemeit figyelhetik meg újra a gyerekek.

Page 89: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

89

A Tk. 93/6. feladatának utasítása szerint az olvasókönyv 133. oldalán lévő meséből

kell mondatokat választani. Mivel az előző év során az olvasókönyv is átdolgozásra került, az

olvasmányok egy része más oldalon található. Jelen esetben a 129. oldalon lévő Pinokkió és

Kanóc titokban útra kel című olvasmányról van szó. Ebben kell a gyerekeknek a megfelelő

mondatokat megtalálni.

Javaslat a további gyakorlásra: A Tk. 92/2. feladatához hasonló mondatokat a tanító

vagy a gyerekek is kitalálhatnak egy másik eseményképről. Hallás után – a hanglejtés alapján

– vagy mondatkártyákon olvasott mondatokról kell eldönteniük, hogy kijelentő vagy kérdő

mondattal van-e dolguk. Itt ismét előkerülhet az -e kérdőszócska használata, helyesírásának

gyakorlása.

A munkafüzet feladatai közül bármelyik feladható önálló munkára vagy házi

feladatnak.

Az ötödik és hatodik lecke (A részvétel a fontos, Hóban, fagyban, verőfényben)

tankönyvi és munkafüzeti feladatai az év végi ismétlést segítik.

A fejezetet a gyakorlóóra után év végi felmérő zárja.

Page 90: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

90

III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS

LEHETŐSÉGEI

III.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése

A másodikos nyelvtan tananyag tanítása során – új tantárgy lévén – a tanulóknak fokozott

tanítói segítségre van szükségük. Nem szabad elvárni, hogy a nyelvtani ismeretek maguktól

megfogalmazódjanak a tanulókban. Minden új ismeretnél lényeges az aprólékos tanítói

rávezetés. Fontos minél több tapasztalaton keresztül gyakoroltatni a nyelvhasználatot, a

kommunikációs helyzeteket, hogy ezeken keresztül épüljenek be a tudnivalók. A megfelelő

mennyiségű gyakorlás után fogalmazunk, állapítunk meg szabályokat, melyeket azután

alkalmazunk az újabb feladatok segítségével. Soha nem szabad magukra hagyni a bizonytalan

tanulókat, s minden egyéb tanórán is meg kell ragadni az alkalmat a nyelvtani ismeretek

ismétlésére, gyakorlására.

A fejezetek végén – mint az előző részben már leírtuk – témazáró szummatív mérést

ajánlatos végezni. Ezeknek célja, hogy a tanító visszajelzést kapjon az elsajátított ismeretek

mélységéről, a tudás biztonságáról. A tanmenetek szerint öt, illetve hat ilyen mérést

iktattunk be. Természetesen ezek csak ajánlások, a tanító belátása szerint eltérhet ezek

mennyiségétől pozitív és negatív irányba is, vagy a tanmenetekben meghatározott időpontot

is megváltoztathatja.

Ugyanígy – ha szükségét érzi a tanító – a továbbhaladáshoz szükséges diagnosztizáló

mérések beiktatására is van lehetőség.

Azonban javaslatunk minden esetben a következő: A központilag megadott

felmérőket a tanító a saját tanulócsoportjára szabva, átdolgozva használja fel. A

tanulócsoport képességeinek, tudásszintjének és a megtanított anyagnak megfelelően

alakítson, változtasson rajtuk.

A felmérések során érdemes és ajánlott 3 perces másolással és tollbamondással

kiegészíteni a felmérőket. Ezek segítségével nemcsak mérni lehet, hanem nyomon is lehet

követni a tanulók egyéni fejlődését, az írástempót és a hallott szöveg reprodukálását

illetően.

A másolás során leírt betűszám minimuma második évfolyam végén 12–19 betű/perc.

Tollbamondáskor eleinte csak szavakat, majd rövid mondatokat, illetve rövid

mondatokból álló szövegeket diktáljon a tanító, és csak második félévben kerüljön sor a

hosszabb mondatokra s ezekből álló szövegekre! A tollbamondások szókészlete nagyrészben

tükrözze a tananyagok feldolgozása során alkalmazott szókészletet, s csak azt érdemes

számon kérni, amit meg is tanítottunk. Mind a másolásokhoz, mind a tollbamondásokhoz

alapul szolgálhat a munkafüzet végén található Másolás, tollbamondás című rész és a

Helyesírási szójegyzék.

Page 91: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

91

III.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák

Már sokszor jeleztük, hogy a nyelvtan tanulásában a tapasztalás az elsődleges. Nem

szabályokat tanítunk és kérünk számon, hanem megtapasztaltatjuk a nyelv működését, majd

ebből vonunk le következtetéseket.

Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy az órák folyamán a differenciált

foglalkoztatás, a tehetséggondozás és ezzel párhuzamosan a felzárkóztató, segítő tanítói

hozzáállás megjelenjen. Erre számos feladat lehetőséget ad, s erre a leckék tárgyalása során

javaslatokat is tettünk az előző fejezetben.

Mindenképpen ajánlatos a gyerekeket a frontális munka mellett egyre többször

kisebb csoportokban vagy páros munkával dolgoztatni. Ezek során nem csak a

feladatmegoldás válhat könnyebbé, hanem fejlődnek szociális készségeik, tanulnak

egymástól, problémamegoldást gyakorolhatnak, és fejlődik kommunikációs készségük is. A

tankönyvben és a munkafüzetben a szerzők is többször javasolják a felsorolt munkaformákat

az arra alkalmas feladatoknál. Az előző fejezetben írtunk példákat és adtunk javaslatokat a

frontális munka kiváltására, az órák színesebbé tételére.

Amennyiben digitális tábla, okostábla áll a tanító rendelkezésére, sokkal több

lehetőség nyílik meg előtte. A tankönyv és a munkafüzet feladatait interaktív formában is fel

lehet dolgozni, saját készítésű feladatokkal színesíteni az órákat. Ezenkívül a Nemzeti

Köznevelési Portál (NKP) www.nkp.hu oldala is kínál digitális gyakorlóanyagokat, játékokat.

Mindemellett a tankönyv és a munkafüzet is megtalálható itt lapozható, digitális formában.

III.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei

A tankönyv és a munkafüzet alapvetően tanórai használatra készült. A két taneszközt

párhuzamosan, együtt alkalmazva, megfelelő tanítói segítséggel a kerettantervben

meghatározott tananyag maradéktalanul elsajátítható. Azonban mind a két taneszközben

több, önálló feldolgozásra alkalmas feladat található. Ezekből házi feladat céljára válogathat

a tanító, de akár egy felmérés egy-egy részét is képezhetik.

III.4. A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok

A Nyelvtan-helyesírás tankönyvhöz egy munkafüzet kapcsolódik, mely szerves egységet

képez a tankönyvvel. Leckéiben szorosan követi a tankönyv leckéit. Megfelelő mennyiségű

feladatot kínál a tanítónak a gyakoroltatás, a differenciálás, a felzárkóztatás lehetőségével.

A tankönyv és a munkafüzet is megtalálható digitális formában a www.nkp.hu

oldalon a TARTALOM menüpontból indulva, a 2. évfolyamot és a Magyar nyelv és irodalom

tantárgyat kiválasztva.

Page 92: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

92

SZAKIRODALOM:

BANCZEROWSKI Janusz [1994.] A kommunikációs kompetencia összetevői. Nyr. 118:

277−286.

HYMES Dell On communicative competence; In J.B. Pride & J. Holmes

(Eds.), Sociolinguistics (pp. 269-293)

DEME László – GRÉTSY László – WACHA Imre (szerk.) [1999.] Nyelvi illemtan. Szemimpex

Kiadó, Budapest, é. n.

ELEKFI László – WACHA Imre [2003.] Az értelmes beszéd hangzása. Szemimpex Kiadó,

Budapest, é. n.

A. JÁSZÓ Anna [2006.] Az anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó,

Budapest.

KARDOS Tamás – SZŰTS László [1995.] Diáksóder. (Hogyan beszél a mai ifjúság?). Budapest,

é. n. Falukönyv – Ciceró Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

KESZLER Borbála (szerk.) [2003.] Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

KÓRÓDI Bence [2012.] Halló, jelentésközpont? Anyanyelvi játékok – játékos készségfejlesztő

feladatok a szinonímia és a nyelvi kommunikáció témaköréhez (In: Magyar nyelv –

Tanári Kincsestár; Segédanyag és ötletek a nyelvi képességfejlesztéshez; cserelapos

kézikönyv; Raabe Kiadó, Budapest).

NAGY József [2002.] XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

PEASE, Allan [2003.] Testbeszéd. Park Kiadó, Budapest.

PEASE, Allan – GARNER, Allan [2004.] Szó-beszéd. A társalgás művészete. Park Kiadó,

Budapest.

Page 93: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

93

ÓRATERVEK

1. A szóbeli közlés

Az óra témája: Így szólunk egymáshoz – Köszönés, megszólítás, bemutatkozás

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra

Az óra cél- és feladatrendszere, a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Nyelvi és

nem nyelvi jelenségek fölismerése, gyakorlati alkalmazása; kommunikatív kompetencia

fejlesztése.

Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kompetencia, kognitív kompetencia, digitális

kompetencia, tanulási kompetencia, szociális kompetencia.

Tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): A kapcsolatfelvétel nyelvi formái, a

köszönés, az üdvözlés, a megszólítás, a bemutatkozás és a bemutatás. A köszönés és a

megszólítás formái, szabályai.

Fejlesztési területek: Verbális és nonverbális kommunikáció. Nyelvi problémaészlelés.

Szókincsfejlesztés; szókapcsolatok, mondatok alkotása szavakból tematikus kép, képek

segítségével. Látott-hallott információk összekapcsolásának képessége. Megfigyelőképesség.

Az óra didaktikai feladatai: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, új ismeret nyújtása,

elemzés, következtetés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés, dicséret.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom, környezetismeret.

Page 94: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

94

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

6 perc I. Ráhangolódás,

előkészítés:

Beszélgetés a

tematikus képről

irányított kérdések

segítségével – ezek a

képen is olvashatók.

Tk. 4. o.

beszélgetés

figyelem

felkeltése

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

tankönyv Lehetőség szerint a

tematikus kép

kivetített formában is

megjelenhet, csakúgy,

mint a tankönyv és a

munkafüzet feladatai.

www.nkp.hu

Minél több gyereknek

lehetőséget kell adni a

megszólalásra.

A kiinduló nagy képhez (beszéd- vagy tematikus képhez) tartozó, a mozdulatokat fókuszba állító tanítói kérdések mellett szükséges azt is tisztázni, hogy a képen látható szereplők kinek köszönnek, kik lehetnek egymásnak köszönő párjai; ha egy-egy szereplőhöz több köszönési forma tartozik, akkor melyik köszönési formával kinek köszönhet.

1 perc II. Célkitűzés

A mai órán a

megfelelő köszönési

módikról és egymás

helyes

megszólításáról

fogunk tanulni.

közlés

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

Page 95: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

95

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

5 perc III. Új ismeret

feldolgozása:

A

metakommunikációs

jelek képről való

értelmezése,

azonosítása, a

megfelelő korú

szereplőhöz való

kapcsolása;

szituációs játék.

Tk. 4/1.

A tanító példát adva

különféle köszönési

mozdulatokat mutat,

amiből a

gyerekeknek ki kell

találni, vajon kinek

szólt a köszönés.

Ezután szituációs

játék közben a

gyerekek a teremben

sétálva egymást is

köszöntik

kézjelekkel,

testmozdulatokkal. A

tanító nehezítheti a

feladatot azzal, ha

meghatározza a

szereplők korát,

nemét. (Pl. gyerek

köszön gyereknek,

férfi köszön idősebb

nőnek, gyerek

köszön felnőtt

rokonnak stb.).

megfigyelés

problémafelv

etés

beszélgetés

szituációs

játék

elemzés

következtetés

új ismeretek

nyújtása

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

páros munka

tankönyv

Lehetőség szerint a

tematikus kép

kivetített formában is

megjelenhet, csakúgy,

mint a tankönyv és a

munkafüzet feladatai.

www.nkp.hu

Fontos a

feladatmegoldás

előkészítése tanítói

példákkal.

Page 96: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

96

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

2 perc A tematikus képen

szereplők köszönési

formáinak újbóli

megfigyelése.

Tk. 5/2. és a 4.o.

tematikus képe

Cél: A tanulók

vegyék észre, hogy a

köszönés formáját,

stílusát több tényező

is befolyásolja.

megfigyelés

értelmezés

beszélgetés

megbeszélés

új ismeret

nyújtása

következtetés

alkalmazás

frontális

osztálymunka

ceruza,

tankönyv

Különféle köszönési

formák használatának

indoklása.

6 perc Szituációs játékok:

Tk. 5/3.

1. Olvassátok el a Tk. 5/3. feladatánál a zöld címkéken látható köszönéseket! 2. Játszani fogunk. Én megmondom, kivé változtok, és azt is, milyen napszak van. Ennek megfelelően kell hangosan üdvözölni egymást. 3. A tanulók egyik fele gyerek, másik fele idős néni/bácsi szerepébe bújik. 4. Sétáljatok a teremben, és köszönjetek szóban egymásnak a szerepetek szerint! 5. Szerepcsere.

megbeszélés

példaadás

magyarázat

szemléltetés

szituációs

játék

következtetés

alkalmazás

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

differenciálás

tankönyv

A szókártyákat csak el

kell olvasni, de még

nem kell a képhez

kötni.

Page 97: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

97

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

Variációs lehetőségek:

a. Gyerekek köszönnek a szomszéd bácsinak délelőtt.

b. Gyerekek köszönnek a boltban, orvosnál, különféle közösségi terekbe való belépéskor napközben.

c. Gyerekek köszönnek a hozzátartozóiknak este.

d. Idegen felnőttek köszöntik egymást este.

Elköszönéssel is

folytatódhat a játék,

hasonló helyeztek

létrehozásával.

megbeszélés

példaadás

magyarázat

szemléltetés

szituációs

játék

következtetés

alkalmazás

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

differenciálás

tankönyv

A szókártyákat csak el

kell olvasni, de még

nem kell a képhez

kötni.

3 perc Feladatmegoldás Tk.

5/3.

megbeszélés

magyarázat

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

differenciálás

ceruza,

tankönyv

Nem kell minden

köszönési formát kötni

a képekhez.

Page 98: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

98

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

5 perc A megszólítás

gyakorlása

Tk. 6/5., 6.

Cél: a tanulók vegyék

észre, hogy a

megszólítást több

tényező is

befolyásolja: kor,

ismeretség

mélysége,

korkülönbség, nem.

megbeszélés

szemléltetés

következtetés

alkalmazás

frontális

osztálymunka

egyéni munka

ceruza,

tankönyv

Tanítói javítás és

segítség szükséges:

A 6/6. feladatban az 1.

képhez a Zol-, a

második képhez a Fe-

szótag a helyes.

7 perc Feladatmegoldás meglévő ismeretek és az órán tanultak alkalmazásával. Tk. 7/7–8.

megbeszélés

magyarázat

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

dicséret

páros munka

vagy

csoportmunk

a

differenciálás

vagy

frontális

munka tanítói

segítséggel

ceruza,

tankönyv

Az ellenőrzés mindenképpen frontálisan vagy a tanító által történjen!

3 perc Feladatmegoldás az új ismeretek alkalmazásával. Mf. 4/2.

megbeszélés

magyarázat

indoklás

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka ceruza,

munkafüz

et

Meg kell győződni

arról, hogy a tanulók

be tudják azonosítani

a képen látható

emberek életkorát és

nemét.

Page 99: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

99

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

2 perc A tanultakra való reflektálás, összefoglalás. Az Összegezzünk rész elolvasása, megbeszélése. Tk. 7.o.

megbeszélés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

1 perc IV. Ellenőrzés,

értékelés:

házi feladat adása

Mf. 4/1.

közlés

megbeszélés

frontális

osztálymunka

ceruza,

munkafüz

et

1 perc tanítói értékelés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

Page 100: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

100

2. A hangok, a betűk, a szótagok és a szótagolás

Az óra témája: Sorban haladj! – A betűrendbe helyezés szabályai

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra.

Az óra cél- és feladatrendszere, a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek:

Problémamegoldó képesség, megfigyelőképesség, analízis-szintézis, együttműködési

készség, helyesejtési és helyesírási készség. Aktív szókincs fejlesztése, passzív szókincs

aktivizálása, szóbeli mondat- és szövegalkotás.

Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kompetencia, kognitív kompetencia, digitális

kompetencia, tanulási kompetencia, szociális kompetencia.

Tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű

betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó.

Fejlesztési területek: Nyelvi problémaészlelés; grammatikai szabályok felismerése,

alkalmazása; szókincsfejlesztés; látott-hallott információk összekapcsolásának képessége;

megfigyelőképesség.

Az óra didaktikai feladatai: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, új ismeret nyújtása,

elemzés, következtetés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés, dicséret.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom, környezetismeret.

Page 101: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

101

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

5 perc I. Ráhangolódás,

előkészítés:

a, Beszélgetés a

tematikus képről

irányított

kérdések

segítségével.

A képen látható

állatok

megnevezése.

b, A kiejtett

kezdőhang és a

hozzá tartozó

betű azonosítása,

összekötése.

Tk. 20. o.

beszélgetés

figyelem felkeltése

tanulási cél

kitűzése előzetes

ismeretek

felidézése

frontális

osztálymunka

tankönyv

Lehetőség szerint a

tematikus kép

kivetített formában

is megjelenhet,

csakúgy, mint a

tankönyv és a

munkafüzet

feladatai.

www.nkp.hu

a, Minél több

gyereknek

lehetőséget adni a

megszólalásra.

Beszélgetni a

megnevezett

állatokkal

kapcsolatos

ismereteikről

(élőhely, táplálék,

osztály).

b, Segíteni azokat,

akiknek még

nehezen megy a

nagybetűk

beazonosítása.

Megbeszélni, hogy

magánhangzót

vagy

mássalhangzót jelöl

az adott betű.

1 perc II. Célkitűzés

A mai órán a

betűrendbe

sorolásról fogunk

tanulni.

közlés

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

Megbeszélni, hogy

előző órán már szó

volt a betűrendről,

a magyar ábécéről.

Elmondani vagy

elolvasni az ábécét.

Page 102: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

102

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

3 perc III. Új ismeret

feldolgozása:

Beszélgetés

Hol fontos, hogy

a szavak

betűrendbe

kerüljenek?

A betűrend

ismételt

megfigyelése a

nyitóképen.

megfigyelés,

problémafelvetés,

beszélgetés,

szabálykeresés

következtetés

előzetes ismeretek

felidézése

frontális

osztálymunka

képek,

tárgyak

Képekkel,

tárgyakkal

segíthetjük a

felismerést:

osztálynévsor,

Ablak-zsiráf c.

könyv, lexikonok,

osztálynapló,

mobiltelefon

névjegyzéke stb.

2 perc Feladatmegoldás;

labirintus

Tk. 20/1.

beszélgetés,

megbeszélés,

értelmezés

előzetes ismeretek

felidézése

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

önálló munka tankönyv,

ceruza

A bizonytalan

gyerekeknek –

akiknél még nem

biztos a nagybetűk

és a kisbetűk

kapcsolatának

ismerete – tanítói

segítség kell.

Ellenőrzés és

szükség esetén

javítás közösen.

7 perc A magyar ábécé

betűinek leírása

kis írott betűkkel

füzetbe a

betűrendnek

megfelelően.

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés

alkalmazás

frontális

osztálymunka

egyéni munka

füzet,

ceruza

Ha az idő soknak

bizonyul a leírásra,

érdemes utána a

magánhangzókat és

a mássalhangzókat

különböző színnel

átírni vagy

valahogyan jelölni.

Fontos a tanítói

példa.

Page 103: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

103

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

4 perc Feladatmegoldás;

betűrend

megállapítása

részleges

ábécéből.

Tk. 21/2.

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

tankönyv,

ceruza

Az alfeladat

megoldása előtt

ellenőrizni kell a

főfeladatot.

6 perc Feladatmegoldás;

betűrendbe

sorolás képek

segítségével.

Tk. 21/3.

megfigyelés,

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés

előzetes ismeretek

felidézése

új ismeret nyújtása

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

differenciálás

tankönyv,

ceruza,

füzet

A képek fölé vagy

mellé érdemes

odaírni a

kezdőbetűt, ezzel

segítve a

betűrendbe

sorolást, a

számozást.

A gyorsabban és

biztosabban dolgozó

gyerekek a b,

alfeladatot is meg

tudják oldani

önállóan, míg a

többieknek segítség

szükséges, vagy ezt

az alfeladatot házi

feladatnak is lehet

adni.

3 perc Feladatmegoldás;

betűrendbe

sorolás

városnevekkel.

Tk. 21/5.

megfigyelés,

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés

előzetes ismeretek

felidézése

alkalmazás

gyakorlás

következtetés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

tankönyv,

ceruza

Mindenképp

szükséges a tanítói

megerősítés és

ellenőrzés.

A feladatmegoldás

során használják a

gyerekek a füzetbe

leírt ábécét!

Page 104: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

104

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

7 perc Új ismeret,

megerősítése

feladatmegoldáss

al,

gyermeklexikon

használatával.

Tk. 21/4.

vagy

Mf. 11/1., 2.

gyakorlás

új ismeret nyújtása

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

differenciálás

tankönyv

vagy

munkafüz

et,

ceruza,

Ablak-

zsiráf c.

könyv

vagy

helyesírás

i szótár

vagy

mobiltele

fon

névjegyzé

ke

Ez a feladat csak

akkor éri el a célját,

ha minden

kisgyereknek

rendelkezésére áll a

lexikon. Ha ez nem

lehetséges, akkor

helyettesíthetjük

egy mobiltelefon

névjegyzékével is. A

feladat lényege,

hogy

megfigyeltessük az

azonos

kezdőbetűvel

kezdődő szavaknál

fellépő betűrendbe

sorolási szabályt.

A feladat

kihagyható, ha a

tanító úgy látja,

hogy az azonos

kezdőbetűkkel

kezdődő szavak

sorrendezése még

korai. Helyette a

Mf. 11/1., 2.

feladata is

megoldható, mely

gyakoroltatja és

rögzíti az órán

eddig tanultakat.

Illetve ez a feladat

differenciálásra is

alkalmas. A jobb

képességű tanulók

ezt oldják meg, míg

a többiek a

munkafüzetben

dolgoznak.

Page 105: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

105

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

3 perc IV. Összefoglalás,

ellenőrzés,

értékelés:

A tanultakra való reflektálás, összefoglalás. Az Összegezzünk

rész elolvasása

Tk. 21. o.

közlés,

megbeszélés

rögzítés

frontális

osztálymunka

tankönyv

2 perc Házi feladat

adása

Mf. 11/2., 3.

vagy a magyar

ábécé leírása a

füzetbe csupa

nagybetűkkel.

közlés,

megbeszélés

frontális

osztálymunka

ceruza,

munkafüz

et

Ha az órán a Mf.

11/1. feladata nem

került megoldásra,

az is adható házi

feladatnak.

2 perc Az órai munka

értékelése:

tanulói és tanítói

megbeszélés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

Page 106: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

106

3. Több szóból egy szó

Az óra témája: A szóösszetételek – Az összetett szavak jelentése 1. óra

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra.

Az óra cél- és feladatrendszere, a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek:

Problémamegoldó képesség, megfigyelőképesség, analízis-szintézis, együttműködési

készség, helyesejtési és helyesírási készség. Aktív szókincs fejlesztése, passzív szókincs

aktivizálása, szóbeli mondat- és szövegalkotás.

Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kompetencia, kognitív kompetencia, tanulási

kompetencia, szociális kompetencia.

Tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű

betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó. A szavak jelentést hordozó

szerepének ismerete. Összetett szavak, elválasztás, összetétel határa. Az elválasztási szabály

kiszélesítése.

Fejlesztési területek: Nyelvi problémaészlelés; grammatikai szabályok felismerése,

alkalmazása; szókincsfejlesztés; látott-hallott információk összekapcsolásának képessége;

megfigyelőképesség. Nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása az írásbeli

nyelvhasználatban.

Az óra didaktikai feladatai: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, új ismeret nyújtása,

elemzés, következtetés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés, dicséret.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom, környezetismeret.

Page 107: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

107

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközö

k

4 perc I. Ráhangolódás,

előkészítés:

Beszélgetés a

tematikus képről

irányított kérdések

segítségével.

A képen látható

állatok és tárgyak

megnevezése.

Tk. 34. o.

beszélgetés

figyelem

felkeltése

tanulási cél

kitűzése

előzetes

ismeretek

felidézése

frontális

osztálymunka

tan-

könyv

Lehetőség szerint a

tematikus kép kivetített

formában is

megjelenhet, csakúgy,

mint a tankönyv és a

munkafüzet feladatai.

www.nkp.hu

Minél több gyereknek

lehetőséget adni a

megszólalásra.

Beszélgetni a

megnevezett állatokkal

kapcsolatos

ismereteikről (élőhely,

táplálék, osztály).

Felírni 7-8 elhangzott

szót (melyek összetett

szavak) a táblára, majd

megbeszélni, hogy miért

érdekesek ezek az

szavak.

Elvárt válasz: Két szóra

lehet őket bontani.

1 perc II. Célkitűzés

A mai órán az

összetett szavakról

fogunk tanulni.

Szerintetek mit

jelent az összetett

szó?

közlés,

problémafel-

vetés,

megfigyelés

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

Ismét megfigyeltetni a

táblán olvasható

szavakat.

Page 108: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

108

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközö

k

9 perc III. Új ismeret

feldolgozása:

Összetett szavak

képzése szókártyák

segítségével.

játék,

megfigyelés,

problémafel-

vetés,

beszélgetés,

szabálykere-

sés

figyelem

felkeltése

következte-

tés

előzetes

ismeretek

felidézése

páros munka

vagy csoport-

munka

szókár-

tyák

Fontos, hogy az egy

csoportba kerülő,

párosítandó szavakból

egyértelműen lehessen

megalkotni az összetett

szavakat. Egy-egy

feladatba csak négy

összetett szó kerüljön,

majd

forgószínpadszerűen

cserélhetnek helyet a

párok vagy csoportok.

Pl.

katica-bogár

szakács-könyv

hinta-ló

kosár-labda

író-gép

eső-köpeny

jelző-lámpa

virág-cserép

További ötlet a

kétikönyv kapcsolódó

részében.

Page 109: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

109

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközö

k

5 perc Feladatmegoldás;

összetett szavak elő-

és utótagra bontása,

asszociáció.

Tk. 34/1.

megfigyelés,

megbeszélés,

értelmezés

új ismeret

nyújtása

következte-

tés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

önálló munka

Tan-

könyv,

ceruza

7 perc Feladatmegoldás;

azonos előtagú

összetett szavak

képzése

Tk. 35/3.

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés

új ismeret

nyújtása

következte-

tés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

Tan-

könyv,

ceruza

Közösen megbeszélni,

hogy mik láthatók a kis

képeken.

A feladat első részében

az elő- és utótag szavait

felírni a táblára is, majd

az összetett szavakat

önálló munkával írják le

a gyerekek!

A feladat második része

házi feladatként is

feladható.

4 perc Feladatmegoldás;

összetett szavak

keresése versben.

Tk. 36/4.

példaadás,

megbeszélés,

magyarázat

következte-

tés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

tan-

könyv,

ceruza

A vers tanítói

bemutatása, majd

többszöri olvasás

közösen.

Megjegyzés: A rászáll

igekötős ige is összetett

szó.

Page 110: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

110

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközö

k

5 perc Feladatmegoldás;

összetett szavak

képzése adott

szavakból.

Tk. 36/5. és Tk. 36/6.

a gyorsabban

haladóknak.

megfigyelés,

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

differenciálás

tanköny

v,

ceruza,

A feladatnak több

megoldása is

lehetséges. Az ügyesebb

tanulók valószínűleg

észre fogják venni ezt,

miként azt is, hogy

néhány szó elő- és

utótagként is

szerepelhet.

pl: fény-ceruza-hegyező,

hó-virág-csokor

4 perc Új ismeret

megerősítése

feladatmegoldással;

összetett szavak

képzése képek és

szavak segítségével.

Mf. 20/1.

megfigyelés,

megbeszélés

alkalmazás

gyakorlás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztály-munka

egyéni munka

Munka-

füzet,

ceruza

Bár önálló munkával

oldják meg a gyerekek a

feladatot, előzetesen

közösen el kell mondani

a szavakat és a képek

nevét.

2 perc IV. Összefoglalás,

ellenőrzés,

értékelés:

A tanultakra való reflektálás, összefoglalás. Az Összegezzünk

rész elolvasása

Tk. 37.o.

közlés,

megbeszélés

rögzítés

frontális

osztálymunka

Tan-

könyv

2 perc Házi feladat adása

Tk. 35/2. vagy Mf.

20/2.

közlés,

megbeszélés

frontális

osztálymunka

ceruza,

munka-

füzet

Ha az órán a Tk. 35/3.

második része nem

került megoldásra, az is

adható házi feladatnak.

2 perc Az órai munka

értékelése:

tanulói és tanítói

megbeszélés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

Page 111: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

111

4. A szavak és jelentésük

Az óra témája: Csíkos csikó – A magánhangzók időtartamának jelölése

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra.

Az óra cél- és feladatrendszere, a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Nyelvi és

nem nyelvi jelenségek fölismerése, gyakorlati alkalmazása; kommunikatív kompetencia

fejlesztése; auditív észlelés, analízis-szintézis, együttműködési készség, helyesejtési és

helyesírási készség; aktív szókincs fejlesztése, passzív szókincs aktivizálása, szóbeli mondat-

és szövegalkotás.

Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kompetencia, kognitív kompetencia, digitális

kompetencia, tanulási kompetencia, szociális kompetencia.

Tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése

és megnevezése. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. A szavak jelentést

hordozó szerepének ismerete.

Fejlesztési területek: Nyelvi problémaészlelés. Szókincsfejlesztés; szókapcsolatok, mondatok

alkotása szavakból tematikus kép, képek segítségével. Látott-hallott információk

összekapcsolásának képessége. Megfigyelőképesség. Szóbeli kifejezőkészség. Helyesejtés,

helyesírás.

Az óra didaktikai feladatai: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, új ismeret nyújtása,

elemzés, következtetés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés, dicséret.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom, környezetismeret, matematika, ének-zene.

Page 112: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

112

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

3 perc I. Ráhangolódás,

előkészítés:

Beszélgetés a

tematikus képről

irányított

kérdések

segítségével –

ezek a képen is

olvashatók.

Tk. 40. o.

beszélgetés

figyelem

felkeltése

tanulási cél

kitűzése

előzetes

ismeretek

felidézése

frontális

osztálymunka

tankönyv Lehetőség szerint a

tematikus kép

kivetített formában is

megjelenhet, csakúgy,

mint a tankönyv és a

munkafüzet feladatai.

www.nkp.hu

Minél több gyereknek lehetőséget adni a megszólalásra. Feleleveníteni az előző órán tanultakat hangok és betűk kapcsolatáról, a magánhangzókról és a mássalhangzókról.

1 perc II. Célkitűzés

Ma a

magánhangzókkal

és azok

jelölésével

foglalkozunk.

közlés

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

3 perc III. Új ismeret

feldolgozása:

Hangok

időtartamának

megfigyelése,

megkülönbözteté

se hangszer vagy

más hangadó

eszköz

hangoztatása

után.

Pl: A tanító furulyán egy hangot röviden vagy hosszan hangoztat.

játék,

problémafelvet

és, magyarázat,

megfigyelés

előzetes

ismeretek

felidézése

alkalmazás

egyéni

munka

furulya,

csengő,

síp,

metallofon

További ötletek a

megvalósításra a

kézikönyvben

találhatók.

Page 113: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

113

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

Utasítás: Ha rövid hangot hallasz, hajtsd a fejed a padra! Ha hosszú hangot hallasz, ülj egyenesen, hátra tett kézzel!

4 perc Feladatmegoldás;

a magánhangzók

időtartamának s

ezek

jelentésváltoztató

szerepének

megfigyelése a

szavakon belül.

Tk. 40/1.

megfigyelés,

példaadás,

értelmezés,

beszélgetés,

megbeszélés

előzetes

ismeretek

új ismeret

nyújtása

következtetés

alkalmazás

frontális

osztálymunka

ceruza,

tankönyv

Nagyon fontos, hogy

alaposan

megbeszéljük a szavak

jelentését a

szómagyarázat által.

8 perc Feladatmegoldás; a magánhangzó-hosszúság megkülönböztetése a leírt betűknél; a magánhangzó-hosszúság jelentésváltoztató szerepének megfigyelése.

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés,

szituációs játék

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni

munka

differenciálás

tankönyv

Felhívni a figyelmet a

helyesírás

fontosságára, az

ékezetek elhagyásának

veszélyeire.

Minden szóval alkotni

mondatot, ügyelve a

helyesejtésre.

4 perc Feladatmegoldás;

Magánhangzók

csoportosítása

időtartam szerint.

Tk.41/3.

megbeszélés

magyarázat

előzetes

ismeretek

frontális

osztálymunka

egyéni

munka

ceruza,

tankönyv

A feladat megoldása

előtt mondjuk el az

ábécét, majd soroljuk

fel a magánhangzókat!

Ez megkönnyíti a

feladatmegoldást.

Page 114: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

114

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

felidézése

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

dicséret

Fontos, hogy a

becslésre ne adjunk túl

sok időt.

3 perc Feladatmegoldás;

hibásan írt szavak

javítása;

szómagyarázat.

Tk. 41/4.

megbeszélés

szemléltetés

előzetes

ismeretek

felidézése

következtetés

alkalmazás

gyakorlás

frontális

osztálymunka

egyéni

munka

ceruza,

tankönyv

A c, alfeladat házi

feladatnak is

feladható.

5 perc Feladatmegoldás; mondatkiegészítés. Tk. 41/5.

megbeszélés,

magyarázat

előzetes

ismeretek

felidézése

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

dicséret

frontális

osztálymunka

ceruza,

tankönyv

Fontos a helyesejtés.

9 perc Feladatmegoldás;

betűhalmaz

szavakra tagolása,

válogatás adott

feltételnek.

Mf. 24/2.

megbeszélés,

magyarázat,

indoklás

következtetés

frontális

osztálymunka

egyéni

munka

differenciálás

ceruza,

munka-

füzet

Figyelni kell arra, hogy

jó helyen válasszák el a

gyerekek a szavakat.

Ehhez érdemes a

tanítónak a kivetített

könyvben is

megcsinálni a

Page 115: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

115

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

feladatot, vagy a

szavakat sorban felírni

a táblára.

A gyorsabban dolgozó

vagy ügyesebb

gyerekek képesek

lesznek az önálló

csoportosításra. A

nehezebben dolgozó

gyerekeknek fontos a

tanítói segítség.

3 perc A tanultakra való reflektálás, összefoglalás. Az Összegezzünk rész elolvasása, megbeszélése. Tk. 41. o.

megbeszélés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

1 perc IV. Ellenőrzés,

értékelés:

házi feladat adása

Mf. 24/3, 4.

közlés

megbeszélés

frontális

osztálymunka

ceruza,

munka-

füzet

1 perc tanítói értékelés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

Page 116: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

116

5. A hangkapcsolatok jelölése

Az óra témája: Nem szorítja a kabátja – A hangkapcsolatok ejtése és írása (tj, tyj).

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra.

Az óra cél- és feladatrendszere, a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek:

Problémamegoldó képesség, megfigyelőképesség, auditív észlelés, analízis-szintézis,

együttműködési készség, helyesejtési és helyesírási készség, tájékozódás a szövegben. Aktív

szókincs fejlesztése, passzív szókincs aktivizálása, szóbeli mondat- és szövegalkotás.

Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kompetencia, kognitív kompetencia, digitális

kompetencia, tanulási kompetencia, szociális kompetencia.

Tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): A szavak jelentést hordozó szerepének

ismerete. A szótő felismerése, a toldalékok jelölése.

A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása.

Hangkapcsolat, kiejtéstől eltérő betűkapcsolat.

Fejlesztési területek: Nyelvi problémaészlelés; grammatikai szabályok felismerése,

alkalmazása; szókincsfejlesztés; szókapcsolatok, mondatok alkotása szavakból tematikus kép,

képek segítségével; látott-hallott információk összekapcsolásának képessége;

megfigyelőképesség.

Az óra didaktikai feladatai: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, új ismeret nyújtása,

elemzés, következtetés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés, dicséret.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom, környezetismeret.

Page 117: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

117

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

5 perc I. Ráhangolódás,

előkészítés:

Beszélgetés a

tematikus képről

irányított kérdések

segítségével. tj-tyj

hangkapcsolatot

tartalmazó szavak

gyűjtése,

mondatalkotás.

Tk. 58.o.

beszélgetés

figyelem

felkeltése

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

tankönyv

Lehetőség szerint a

tematikus kép

kivetített formában

is megjelenhet,

csakúgy, mint a

tankönyv és a

munkafüzet

feladatai.

www.nkp.hu

Minél több

gyereknek

lehetőséget adni a

megszólalásra.

1 perc II. Célkitűzés

A mai órán olyan

hangkapcsolatokkal

fogunk

megismerkedni,

amelyeket másképp

kell leírnunk, mint

ahogy kiejtjük.

közlés

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

Felhívni a figyelmet

arra, hogy új témát

kezdünk.

2 perc III. Új ismeret

feldolgozása:

Az óra címének

elolvasása, a

hangkapcsolat és a

helyesírás közti

különbség

megfigyeltetése.

megfigyelés,

problémafelve

tés,

beszélgetés,

szabálykeresés

elemzés

következtetés

új ismeretek

nyújtása

frontális

osztálymunka

tankönyv

4 perc Feladatmegoldás

Versolvasás;

betűkapcsolatok

keresése,

azonosítása, ejtés és

beszélgetés,

megbeszélés,

értelmezés

új ismeret

nyújtása

frontális

osztálymunka

tankönyv

ceruza

Többszöri tanítói

bemutatás után a

gyerekek is többször

olvassák el a verset!

Helyesejtés

Page 118: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

118

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

írás közti különbség

megfigyelése

Tk. 58/1.

ösztönzése.

4 perc Feladatmegoldás;

asszociációk

Tk. 58/2.

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés

új ismeret

nyújtása

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

tankönyv

ceruza

Szükséges a

feladatmegoldás

előtt sorban

felolvasni a szavakat,

esetleg el is lehet

játszani a hozzájuk

tartozó mozdulatot.

4 perc Feladatmegoldás; a

toldalék leválasztása

a szótőről

Tk. 59/4.

megbeszélés,

példaadás,

megfigyelés,

magyarázat,

szemléltetés

előzetes

ismeretek

felidézése

új ismeret

nyújtása

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

tankönyv

ceruza

Helyesejtés

ösztönzése.

8 perc Feladatmegoldás; a

megadott

betűkapcsolatokat

tartalmazó szavak

kiejtése, majd

leírása, és a kettő

közötti eltérés

megfigyelése, az

ismeretek rögzítése.

gyakorlás

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

differenciálás

tankönyv

ceruza

Írja fel a tanító is a

táblára a szavakat!

Helyesejtés

ösztönzése.

Helyesírási szabály

tudatosítása.

Minél több gyerek

mondatát hallgassuk

Page 119: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

119

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

Tk. 59/4.

Mondd ki! Mit

tapasztalsz?

Írd le! Mit

tanultunk?

meg!

Lehetőleg már írás

közben egyénileg

nyújtani segítséget a

helyesíráshoz, s

azonnal javítani az

esetleges hibákat.

4 perc Feladatmegoldás

előkészítése a tanult

ismeretek

gyakorlásával,

alkalmazásával.

Absztrakt

gondolkodás

elősegítése szólás-

és közmondás-

magyarázatokkal.

Tk. 59/5. vagy Mf.

38/1.

gyakorlás,

játék

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

Csoport-

munka

differenciálás

hiányos

szólások

mondat-

kártyá-

kon,

magyaráz

atok

mondat-

kártyá-

kon,

szókár-

tyák,

képek

tankönyv

munka-

füzet

Differenciálás:

Képesség szerinti

csoportok alakítása

után a csoportok a

Tk. vagy a Mf.

hiányos szólásait

kapják, amibe be kell

illeszteni az oda illő

szót, majd meg kell

magyarázni a szólást.

A könnyebb szólások

a Tk.-ben, a

nehezebbek a Mf.-

ben vannak.

A Tk. szólásainak

magyarázatát

képekkel is meg

lehet jeleníteni a

párosításhoz:

lustálkodó ember,

síró gyerek, alvó

ember, valakit

megverő ember

képe.

A Mf. szólásainál

szóbeli, rövid

magyarázatokat kell

megadni:

Nem veszi észre a

lényeges dolgot.

Page 120: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

120

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

Megmutatja az igazi

jellemét. Nincs rá

elég pénz.

Okoskodik. Többet

gondol magáról,

mint amennyit ér.

6 perc Feladatmegoldás a

tanult ismeretek

gyakorlásával.

Tk. 59/5. vagy Mf.

38/1.

gyakorlás

előzetes

ismeretek

felidézése

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

vagy

páros munka

tankönyv

vagy

munka-

füzet és

ceruza

Felhívni a figyelmet a

mondat

helyesírásának

szabályaira is!

Szükséges a tanítói

ellenőrzés

3 perc IV. Összefoglalás,

ellenőrzés,

értékelés:

A tanultakra való reflektálás, összefoglalás. Az Összegezzünk

rész elolvasása

Tk. 59.o.

közlés,

megbeszélés

rögzítés

frontális

osztálymunka

tankönyv

2 perc Házi feladat adása

Mf. 38/2.

közlés,

megbeszélés

frontális

osztálymunka

ceruza,

munka-

füzet

2 perc Az órai munka

értékelése:

tanulói és tanítói

megbeszélés

értékelés

frontális

osztálymunka

egyéni munka

Page 121: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

121

6. A toldalékok helyesírása

Az óra témája: Húst a tűzbe! – A -ba, -be, -ban, -ben toldalék használata

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra.

Az óra cél- és feladatrendszere, a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek:

Megfigyelőképesség, auditív észlelés, analízis-szintézis, helyesejtési és helyesírási készség,

tájékozódás a szövegben, szövegértés. Együttműködési készség. Aktív szókincs fejlesztése,

passzív szókincs aktivizálása, szóbeli mondat- és szövegalkotás.

Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kompetencia, kognitív kompetencia, digitális

kompetencia, tanulási kompetencia, szociális kompetencia.

Tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): A szavak jelentést hordozó szerepének

ismerete. A szótő felismerése, a toldalékok jelölése.

A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -ba, -be, -

ban, -ben ragos szóalakok helyes használata és leírása. Szó-szótő-toldalék, szó-mondat-

szöveg. Helyesejtés, helyesírás.

Fejlesztési területek: Nyelvi problémaészlelés; grammatikai szabályok felismerése,

alkalmazása; szókincsfejlesztés; szókapcsolatok, mondatok alkotása szavakból tematikus kép,

képek segítségével; látott-hallott információk összekapcsolásának képessége;

megfigyelőképesség.

Az óra didaktikai feladatai: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, új ismeret nyújtása,

elemzés, következtetés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés, dicséret.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom, környezetismeret.

Page 122: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

122

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

5 perc I. Ráhangolódás,

előkészítés:

a, Utasítások

végrehajtása,

válaszadás irányított

kérdések

segítségével.

A kézikönyv

kapcsolódó

fejezetében

megtalálható

javaslat az óra eleji

játékra.

b, Beszélgetés a

tematikus képről

irányított kérdések

segítségével.

Tk.76.o.

a, játék

b, beszélgetés

figyelem

felkeltése

tanulási cél

kitűzése

egyéni munka

frontális

osztálymunka

a, tanuló

felszerelése

b, tankönyv

b, Lehetőség

szerint a

tematikus kép

kivetített

formában is

megjelenhet,

csakúgy, mint a

tankönyv és a

munkafüzet

feladatai.

www.nkp.hu

Minél több

gyereknek

lehetőséget kell

adni a

megszólalásra.

1 perc II. Célkitűzés

A mai órán két olyan

toldalékpárt fogunk

megismerni,

amelyek nagyon

hasonlítanak

egymásra, és az

előbbi

beszélgetésekben,

játék során már

nagyon sokszor

elhangzottak.

Figyelnünk kell arra,

hogy helyesen, jól

használjuk őket

írásban és

közlés

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

Page 123: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

123

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

beszédben is.

6 perc III. Új ismeret

feldolgozása:

Feladatmegoldás; a

két toldalék

elkülönítése.

Tk. 76/1.

megfigyelés,

problémafelve-

tés, beszélgetés,

szabálykeresés

elemzés

következtetés

új ismeretek

nyújtása

frontális

osztálymunka

tankönyv

A táblára is

kerüljön fel a

feladat! Fontos a

toldalékok helyes

kiejtése, a tanítói

példamutatás.

5 perc Feladatmegoldás; a

két toldalékpár

jelentésmódosító

szerepének

megfigyelése.

Tk. 77/2.

beszélgetés,

megbeszélés,

értelmezés

elemzés

következtetés

új ismeret

nyújtása

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

csoportmunka

tankönyv,

ceruza

Szükséges a

tanítói

ellenőrzés, majd

a kiegészített

mondatok

felolvasása

helyesejtéssel.

4 perc Feladatmegoldás; az

új toldalék

jelentésmódosító

szerepének

felismerése.

Tk. 77/3.

megbeszélés,

példaadás,

magyarázat,

szemléltetés

következtetés

alkalmazás

ellenőrzés

értékelés

dicséret

differenciálás

egyéni munka

páros munka

vagy

frontális

osztálymunka

tankönyv,

ceruza

Megkeresni a

szótöveket.

Szükség esetén

frontálisan lehet

dolgozni a

bizonytalanabb

tanulókkal.

4 perc Feladatmegoldás;

toldalékolás hiányos

szövegben.

Tk. 77/4.

megfigyelés,

megbeszélés,

gyakorlás

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

frontális

osztálymunka

egyéni munka

tankönyv,

ceruza

Ellenőrzéskor a

kiegészített

mondatok

felolvasása

helyesejtéssel.

Page 124: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

124

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

dicséret

6 perc Feladatmegoldás;

toldalékok

megkülönböztetése,

toldalékolt szó

mondatba foglalása.

Tk. 77/5.

gyakorlás

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

frontális

osztálymunka

egyéni munka

differenciálás

tankönyv,

ceruza,

füzet

Meghallgatni

több gyerek

mondatát.

Ösztönözni a

helyesejtést.

A b, alfeladat

írásos része házi

feladatnak is

feladható.

3 perc Feladatmegoldás;

kakukktojás

keresése az

ismeretek

alkalmazásával.

Mf. 48/1.

gyakorlás

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

Szükséges a

tanítói

ellenőrzés,

indoklások

meghallgatása,

esetleges

javítása.

5 perc Feladatmegoldás;

mondatalkotás a

tanult ismeretek

gyakorlásával,

előzetes ismeretek

alkalmazásával.

Mf. 48/3.

A feladat szavait

szókártyákon kapják

meg a párok, s ezek

segítségével kell

megalkotni a

mondatokat.

játék,

gyakorlás

előzetes

ismeretek

felidézése

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

páros munka

differenciálás

szókártyák,

füzet

A kirakást

követően a

gyorsabban

dolgozó párok le

is írhatják a

füzetbe a

mondatokat –

vagy néhányat –,

a lassabban

dolgozók

összekötik a

kifejezéseket a

munkafüzetben.

Szükséges a

tanítói

ellenőrzés.

Felhívni a

figyelmet a

mondat

helyesírásának

Page 125: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

125

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

szabályaira is!

3 perc IV. Összefoglalás,

ellenőrzés,

értékelés:

A tanultakra való reflektálás, összefoglalás. Az Összegezzünk

rész elolvasása

Tk. 77.o.

közlés,

megbeszélés

rögzítés

frontális

osztálymunka

tankönyv

1 perc Házi feladat adása

Mf. 48/2.

közlés,

megbeszélés

frontális

osztálymunka

ceruza,

munkafüzet

2 perc Az órai munka

értékelése:

tanulói és tanítói

megbeszélés

értékelés

frontális

osztálymunka

egyéni munka

Page 126: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

126

7. A mondat, a mondatfajták és a szöveg

Az óra témája: Illik, nem illik – Megálló, ismétlés

Az óra típusa: Gyakorlóóra.

Az óra cél- és feladatrendszere, a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek:

Együttműködési készség. Aktív szókincs fejlesztése, passzív szókincs aktivizálása, szóbeli

mondat- és szövegalkotás. Megfigyelőképesség, analízis-szintézis, helyesejtési és helyesírási

készség, tájékozódás a szövegben, szövegértés.

Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kompetencia, kognitív kompetencia, digitális

kompetencia, tanulási kompetencia, szociális kompetencia.

Tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): Szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék,

kijelentő mondat, kérdő mondat. Helyesejtés, helyesírás.

Fejlesztési területek: Nyelvi problémaészlelés; grammatikai szabályok felismerése,

alkalmazása; szókincsfejlesztés; szókapcsolatok, mondatok alkotása szavakból tematikus kép,

képek segítségével; látott-hallott információk összekapcsolásának képessége;

megfigyelőképesség.

Az óra didaktikai feladatai: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, új ismeret nyújtása,

elemzés, következtetés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés, dicséret.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom, környezetismeret.

Page 127: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

127

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

5 perc I. Ráhangolódás,

előkészítés:

Beszélgetés a

tematikus képről

irányított kérdések

segítségével.

Tk. 92.o.

beszélgetés

figyelem

felkeltése

tanulási cél

kitűzése

egyéni munka

frontális

osztálymunka

tankönyv

Lehetőség szerint a

tematikus kép

kivetített formában

is megjelenhet,

csakúgy, mint a

tankönyv és a

munkafüzet

feladatai.

www.nkp.hu

Minél több

gyereknek

lehetőséget kell

adni a

megszólalásra.

1 perc II. Célkitűzés

A mai órán

gyakorolni fogjuk,

amit eddig

tanultunk a

mondatokról.

közlés

tanulási cél

kitűzése

frontális

osztálymunka

6 perc III. Gyakorlás:

Szerepjáték

instrukciók alapján

Tk. 92/1.

játék –

szerepjáték,

megfigyelés,

problémafelveté

s, beszélgetés

elemzés

következtetés

gyakorlás

értékelés

dicséret

csoport-

munka

tankönyv

4-5 fős csoportok

alakítása, minél

több lehetőséget

adni a

megszólalásra.

Kiemelni néhány

mondatot az

elhangzottak közül,

s megbeszélni a

beszélői szándékot

s a hozzá

kapcsolódó

mondatfajtát, ha az

kijelentő vagy

kérdő mondat.

Page 128: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

128

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

5 perc Feladatmegoldás;

beszélői szándék és

helyes hanglejtés

összekapcsolása.

Tk. 92/2.

beszélgetés,

megbeszélés,

értelmezés

gyakorlás

következtetés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

frontális

osztálymunka

tankönyv

ceruza

Helyes hanglejtés

ösztönzése, tanítói

példa.

5 perc Feladatmegoldás;

barkochba.

Tk. 93/3.

játék

tanult ismeretek

felelevenítése

alkalmazás

következtetés

differenciálás

páros munka

tankönyv

Néhány párt

meghallgatni

frontálisan is.

4 perc Feladatmegoldás;

mondatfajták

keresése

szövegben.

Tk. 93/4.

megfigyelés,

megbeszélés,

gyakorlás

elemzés

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

frontális

osztálymunka

differenciálás

tankönyv

ceruza,

füzet

Az ügyesebb

tanulók önállóan is

képesek kérdéseket

megfogalmazni a

szöveggel

kapcsolatban. A

többieknek

szükséges a tanítói

segítség.

A kérdések leírása

házi feladat is

lehet, ha megelőzte

közös megbeszélés,

ötletelés.

3perc Feladatmegoldás;

szövegalkotás

mondatok sorba

rendezésével,

memóriafejlesztés.

Tk. 93/5.

megfigyelés,

gyakorlás

alkalmazás

következtetés

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

páros munka

tankönyv

ceruza

5 perc Feladatmegoldás;

szövegalkotás

gyakorlás egyéni munka munka-

füzet,

Szükséges a tanítói

ellenőrzés,

Page 129: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

129

Idő-

keret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések Módszerek/

didaktikai

feladatok

Tanulói

munka-

formák

Eszközök

mondathalmazból

való válogatással és

sorba rendezéssel.

Mf. 60/1.

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

ceruza

indoklások

meghallgatása,

esetleges javítása.

5 perc Feladatmegoldás;

mondatalkotás a

tanult ismeretek

gyakorlásával,

előzetes ismeretek

alkalmazásával.

Mf. 60/2.

gyakorlás

előzetes

ismeretek

felidézése

alkalmazás

rögzítés

ellenőrzés

értékelés

dicséret

egyéni munka

differenciálás

munka-

füzet,

ceruza

Időhiány esetén

házi feladatnak is

feladható.

3 perc IV. Összefoglalás,

ellenőrzés,

értékelés:

A tanultakra való reflektálás, összefoglalás: az órán ismételt

mondatfajták

jellemzőinek

felelevenítése

közösen.

közlés,

megbeszélés

rögzítés

frontális

osztálymunka

1 perc Házi feladat adása

Mf. 60/2. vagy

másolás a Másolás,

tollbamondás rész

szövegeiből. (Mf.

66.o.)

közlés,

megbeszélés

frontális

osztálymunka

ceruza,

munka-

füzet

2 perc Az órai munka

értékelése:

tanulói és tanítói

megbeszélés

értékelés

frontális

osztálymunka

egyéni munka

Page 130: nyelvtan 2o kezikonyv - tankonyvkatalogus.hu · FI-501010201/1 Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. FI-501010202/1 Nyelvtan-helyesírás munkafüzet 2. – Tanítói kézikönyv 2 A

F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 1 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s t a n kö n yv 2 . F I - 5 0 1 0 1 0 2 0 2 / 1 N y e lv ta n - h e l yes í rá s m u n ka fü ze t 2 . – T a n í tó i ké z ik ö n yv

130