Top Banner
Milan Hutyra Koncepce managementu jakosti Koncepce managementu jakosti Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc 1.Koncepce ISO 9000 2.Koncepce odvětvových standardů 3.Koncepce TQM
27

Koncepce managementu jakosti

Jan 15, 2016

Download

Documents

TERENA

Koncepce managementu jakosti. Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. Koncepce ISO 9000 Koncepce odvětvových standardů Koncepce TQM. Management?. dosáhnout výsledku prostřednictvím jiných lidí ošetřit rizika vynaložit optimální úsilí a náklady k dosažení cílů. Správné řízení. Management jakosti. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Koncepce managementu jakosti

  Doc. Ing. Milan Hutyra, CScKoncepce ISO 9000Koncepce odvtvovch standardKoncepce TQM

  Milan Hutyra

 • Management?

  doshnout vsledku prostednictvm jinch lidoetit rizikavynaloit optimln sil a nklady k dosaen clSprvn zen

  Milan Hutyra

 • Neoddliteln soust celopodnikovho zen,

  kter garantuje maximln spokojenost a loajalitu zkaznk tm nejefektivnjm zpsobemManagement jakosti

  Milan Hutyra

 • Podle ISO 9000:2000Systm managementu pro zamen a zen organizace s ohledem na jakostManagement jakosti

  Milan Hutyra

 • Vvoj systm managementu jakosti v 20. stolet

  Milan Hutyra

 • Management jakosti - koncepceISO 9000 - zaloen na aplikaci poadavk definovanch v souboru norem ISO 9000Odvtvov standardy -Nkter odvtv (nap. automobilov, leteck prmysl, telekomunikace) maj dodaten poadavky vznamn pesahujc poadavky ISO 9000. TQM je spe filosofi managementu jakosti a v praxi realizovna podle rznch model, v Evrop hlavn podle tzv. EFQM Modelu Excelence

  Milan Hutyra

 • Koncepce ISO 9000 - standardizace systmu managementu jakosti1987 vydn prvn ISO ady 9000:1987 - vzorem byly normy pro dodavatele NATO1994 prvn revize ISO ady 9000:1994 pokus o odstrann nedostatk, na kter poukazoval prmysl(formlnost, znan draz na dokumentaci), nepinesla tm nic novho

  2000 zsadn revize ISO ady 9000:2000 -upout od formlnho pstupu charakterizovanho 20 prvky a pichz s novou filosofi charakterizovanou 8 stejnmi zsadami managementu

  Milan Hutyra

 • ISO 9000:1994 - 20 prvk4.1. Odpovdnost veden4.2. Systm jakosti4.3. Pezkoumn smlouvy4.4. zen nvrhu4.5. zen dokument a daj4.6. Nakupovn4.7. zen vrobku dodanho zkaznkem4.8. Identifikace a sledovatelnost vrobku4.9. zen procesu4.10. Kontrola a zkouen4.11. zen kontrolnho, mcho a zkuebnho zazen4.12. Stav po kontrole a zkoukch4.13. zen neshodnho vrobku4.14. Opaten k nprav a preventivn opaten4.15. Manipulace, skladovn a balen4.16. zen zznam o jakosti4.17. Intern provrky jakosti4.18. Vcvik4.19. Servis4.20. Statistick metody

  Milan Hutyra

 • ISO 9000:20008 zsad managementu jakostiOrientace na zkaznkaPrincip pkladu vedoucch pracovnkZapojen vech pracovnkProcesn pstupSystmov pstup k managementuNeustl zlepovnPstup k rozhodovn zakldajc se na faktech Vzjemn vhodn dodavatelsk vztahy

  Milan Hutyra

 • PROCESN MODEL SYSTMU MANAGEMENTU JAKOSTIOdpovdnost managementuMen, analza a zlepovnRealizace produktuManagement zdrojZkaznciPoadavkyZkaznciSpokojenostVstupVstupNeustl zlepovn systmu managementu jakosti

  Milan Hutyra

 • Koncepce odvtvovch standardNkter odvtv (nap. automobilov prmysl) maj dodaten poadavky vznamn pesahujc poadavky ISO 9000.

  Struktura standard popisujcch poadavky na dodavatele automobilovho prmyslu je:1. Poadavky ISO 90002. Roziujc poadavky ISO 90003. Zkaznicky specifick poadavky

  Milan Hutyra

 • Pehled standard pro dodavatele automobilovho prmysluQS 9000 (GM, Ford, Daimler-Chrysler)VDA 6.1. (VW,Seat, koda)AVSQ 94 (Fiat, italsk automobilky)EAQF 94 (Renault, Peugot)

  Milan Hutyra

 • Proces sluovn automobilovch standard QMSIATF (International Automotive Task Force) Mezinrodn pracovn skupina pro sektor automobilovho prmyslu reprezentujc americk a evropsk vrobce automobilJAMA Asociace japonskch automobilovch vrobc)

  a ISO/TC 176 vypracovaly a vydaly

  ISO/TS 16949

  Milan Hutyra

 • Struktura ISO/TS 16949: 2002 elem tto technick specifikace je vypracovn ucelenho managementu jakosti (QMS), kterm se dociluje neustlho zlepovn procesu dodavatele, zdrazuje se pedchzen neshodm i sniovn variability a ztrt v dodavatelskm etzci.

  Poadavky ISO 9001:2000Poadavky IATF (QS 9000, VDA 6.1, AVSQ:94, EAQF:94) Poadavky JAMA

  Milan Hutyra

 • Vlastn zamstnanciZkaznk (QMS)VeejnostvstupyOrganizaceOdbratel produkt innosti organizaceJak pistupovat k zkaznkm a ostatnm odbratelm naich produkt?ivotn prosted (EMS)

  Milan Hutyra

 • Jak pistupovat k zkaznkm a ostatnm odbratelm naich produkt? rmec poskytuje

  ISO 9004:2000 Smrnice pro zlepovn vkonnosti

  Milan Hutyra

 • PROCESN MODEL SYSTMU MANAGEMENTU JAKOSTIOdpovdnost managementuMen, analza a zlepovnRealizace produktuManagement zdrojZkaznci a dal zaintereso-van stranyPoadavkyZkaznci a dal zaintereso-van stranySpokojenostVstupVstupNeustl zlepovn systmu managementu jakosti

  Milan Hutyra

 • POSUN CHPN JAKOSTIZainteresova-n stranyVyzrlost systmu managementuSpokojenost zkaznkSpokojenost zainteresovanch stranExcelence nabzen vem zainteresovanmstranmISO 9001IMS (ISO 9004:2000)BEM

  Milan Hutyra

 • EXCELENCEPodle EFQM:Vynikajc psoben v oblasti zen organizac a dosahovanch vsledk zaloen na zkladnch principech zahrnujcch:- orientaci na vsledky - zamen na zkaznka - vdcovstv a stlost elu - management prostednictvm proces a fakt - rozvoj a zapojen lid - neustl uen se, zlepovn a inovace - rozvoj partnerstv - spoleensk odpovdnost

  Milan Hutyra

 • EXCELENCEExcelence nen pouhm vsledkem. Je duchem dominujcm v ivot osobnost i firem.L.M.Miller

  Milan Hutyra

 • Principy systmu managementu jakosti

  Milan Hutyra

 • Koncepce systmu managementu jakostiEFQM

  Historie: EFQM byla zaloena v roce 1988 trncti (v t dob vznamnmi) evropskmi spolenostmi (se souhlasem Evropsk komise):

  Robert Bosch GmbH KLM Royal Dutch Airlines BT plc Nestl AG Bull SA Ing. C.Olivetti & C.S.p.A.Ciba-Geigy AG Phillips Electronics NV Dassault Aviation Renault AB Electrolux GEBR.Sulzer AG Fiat Auto Spa Volkswagen AG

  Milan Hutyra

 • Koncepce systmu managementu jakosti EFQM

  Podntem k tomuto vznamnmu kroku se stala poteba vytvoit v Evrop zzem pro zlepovn, budovn konkurenceschopnosti a motivace ke kvalit vbec, zejmna ve vztahu k Japonsku a USA. Vize EFQM: Svt, ve kterm evropsk organizace vynikaj Mise EFQM: Bt dc silou udriteln excelence v evropskch organizacch.

  Milan Hutyra

 • Koncepce systmu managementu jakosti EFQM

  Koho EFQM reprezentuje: V souasn dob m EFQM vce ne 800 len z vce ne 50 zem celho svta. leny jsou zstupci velkch, stednch i malch podnik, instituce z oblasti vzkumu a akademick sfry, konzultantsk firmy. Zvltn postaven zaujmaj tzv. Nrodn partnersk organizace (NPO). NPO jsou neziskov organizace, kter maj podobn zmry jako EFQM, jejich clem je posilovat a roziovat hodnoty excelence prostednictvm st NPO EFQM.

  Milan Hutyra

 • Koncepce systmu managementu jakostiEFQM European Foundation for Quality management Evropsk nadace pro management kvality

  je neziskov spolenost, kter m vce ne 800 len d a dohl na proces udlen Evropsk ceny za jakost je vlastnkem produktu - Model Excelence EFQM d projekt Stupn excelence poskytuje vzdlvac programy a trninkov kurzy v oblasti Modelu excelence EFQM a metod sebehodnocen prostednictvm nstroj sebehodnocen, benchmarkingu,organizac specilnch projekt, workshop a mnoha dalch aktivit se sna psobit na zlepovn konkurenceschopnosti evropskch organizac a podporovat "trvale udritelnou excelenci"

  Milan Hutyra

 • KONCEPCE TQM - EFQM MODEL EXCELENCEVeden100 bodLid90 bodPolitika a strategie80 bodPartners-stv a zdroje90 bodProcesy140 bodVsledky vzhledem k zamstnancm 90 bodVsledky vzhledem k zkaznkm 200 bodVsledky vzhledem ke spolenosti 60 bodKlov vsledky vkonnosti 150 bodNstroje a prostedkyVsledkyInovace a uen se

  Milan Hutyra

 • Dkuji za pozornostKontakt:VB-TU Ostrava, T. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-PorubaTel: 59 732 3714Fax: 59 691 8507E-mail: milan.hutyra@vsb.cz

  Milan Hutyra

  Oficiln definice pojmu management jakosti podle SN EN ISO 9000 je pro mnoho lid obtn srozumiteln.Proto se doporuuje vysvtlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonsk definice, kter hovo o tom, e management jakosti je pirozenou soust celopodnikovho zen, kter garantuje maximln spokojenost a loajalitu zkaznk tm nejefektivnjm zpsobem tzn. s nejnimi nklady. Efektivn a inn implementace systmu managementu jakosti mus zajistit, e takov systmy budou plnit ti zkladn funkce:maximalizaci spokojenosti a loajality zkaznk,podporu innostem neustlho zlepovn aminimalizaci nklad s tm spojench.Mnoho, i certifikovanch systm managementu jakosti (zvlt pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce nepln. Navc je potebn zdraznit, e systm managementu jakosti mus bt organickou soust celho systmu managementu organizace. To je velmi dleitou podmnkou vkonnosti systmu managementu jakosti.Oficiln definice pojmu management jakosti podle SN EN ISO 9000 je pro mnoho lid obtn srozumiteln.Proto se doporuuje vysvtlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonsk definice, kter hovo o tom, e management jakosti je pirozenou soust celopodnikovho zen, kter garantuje maximln spokojenost a loajalitu zkaznk tm nejefektivnjm zpsobem tzn. s nejnimi nklady. Efektivn a inn implementace systmu managementu jakosti mus zajistit, e takov systmy budou plnit ti zkladn funkce:maximalizaci spokojenosti a loajality zkaznk,podporu innostem neustlho zlepovn aminimalizaci nklad s tm spojench.Mnoho, i certifikovanch systm managementu jakosti (zvlt pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce nepln. Navc je potebn zdraznit, e systm managementu jakosti mus bt organickou soust celho systmu managementu organizace. To je velmi dleitou podmnkou vkonnosti systmu managementu jakosti.Tento model (pevzat z norem souboru SN EN ISO 9000) znzoruje to, e systm managementu jakosti je nutn chpat jako soubor na sebe navazujcch proces. Vstupy z jednoho procesu tvo vstupy do nkterch jinch proces. Podstata tohoto modelu me bt vysvtlena nsledujcm zpsobem: vynikajc realizace produktu vyaduje zkoumn a definovn poadavk vech zainteresovanch stran (norma SN EN ISO 9001 pitom pouv pouze pojem zkaznk). Podnikov manaei by mli bt ldry v procesu definovn a naplovn politiky a cl jakosti. Tyto cle jakosti vak mus korespondovat s poadavky zainteresovanch stran. Proto by tak manaei mli dit vechny zdroje nutn pro dosahovn podnikovch cl. V rmci systmu managementu jakosti maj bt meny ukazatele vkonnosti proces tak, aby vsledky mohly slouit jako informan vstupy k rozhodovn o dalm zlepovn systmu managementu jakosti. Jednm z ivotn dleitch men je men spokojenosti zkaznk.Tento model (pevzat z norem souboru SN EN ISO 9000) znzoruje to, e systm managementu jakosti je nutn chpat jako soubor na sebe navazujcch proces. Vstupy z jednoho procesu tvo vstupy do nkterch jinch proces. Podstata tohoto modelu me bt vysvtlena nsledujcm zpsobem: vynikajc realizace produktu vyaduje zkoumn a definovn poadavk vech zainteresovanch stran (norma SN EN ISO 9001 pitom pouv pouze pojem zkaznk). Podnikov manaei by mli bt ldry v procesu definovn a naplovn politiky a cl jakosti. Tyto cle jakosti vak mus korespondovat s poadavky zainteresovanch stran. Proto by tak manaei mli dit vechny zdroje nutn pro dosahovn podnikovch cl. V rmci systmu managementu jakosti maj bt meny ukazatele vkonnosti proces tak, aby vsledky mohly slouit jako informan vstupy k rozhodovn o dalm zlepovn systmu managementu jakosti. Jednm z ivotn dleitch men je men spokojenosti zkaznk. EFQM Model Excelence reprezentuje nejnronj koncepci managementu jakosti. Je v Evrop obecn respektovanm nstrojem dalho rozvoje systm managementu (nap. po certifikaci systmu managementu jakosti).Evropsk nadace pro management jakosti (EFQM) je neziskov organizace, jej poslnm je bt hnacm motorem k dosahovn excelence na bzi princip TQM. Pojem excelence je definovn jako vynikajc psoben pi zen organizac a dosahovanch vsledk odvozench od zkladnch koncept. Zkladn koncepty koresponduj s principy TQM a zahrnuj:orientaci na vsledky,zamen na zkaznka,vdcovstv a stlost elu,management zaloen na procesech a faktech,zapojen a rozvoj lid,neustl uen se, zlepovn a inovace,rozvoj partnerstv aspoleensk odpovdnost.Pokud porovnme tyto koncepty se zsadami managementu jakosti definovanmi normami SN EN ISO . 9000, zjistme, e pouze posledn z princip spoleensk odpovdnost nen v koncepci ISO zmiovn. Tzv. EFQM Model Excelence je pak rozhodujcm nstrojem pro praktickou implementaci TQM. Jak je mon vidt z obrzku, tento model obsahuje devt zkladnch kritri. Pt z nich nstroje a prostedky je spojeno s tm JAK organizace pracuje, jak pstupy a metody jsou vyuvny k dosahovn mise, vize, politiky a strategie. Zbvajc tyi kritria pojednvaj o vsledcch tzn. CO organizace dosahuje v oblasti spokojenosti a loajality zkaznk, spokojenosti zamstnanc, v oblasti vnmn spolenost a tak v oblasti sv vkonnosti (finann i mimofinann).Je jednoduch pochopit rmec tohoto modelu: k dosahovn dlouhodob vynikajcch vsledk vkonnosti organizace mus mt velmi spokojen a loajln zkaznky, dobe motivovan a spokojen zamstnance a mus bt i dobrm partnerem pro spolenost. Vechny tyto vsledky se odvjej od vynikajc vkonnosti jednotlivch proces, co je zvisl na zapojen pln zpsobilch zamstnanc s vyuitm potebnch zdroj, kter jsou plnovny a zeny dcmi pracovnky ldry tak, aby byla naplnna firemn mise a vize. Pi systematickm analyzovn dat o dosaench vsledcch me organizace objevovat mnoho pleitost k dalmu zlepovn.