Top Banner
KONCEPCE MANAGEMENTU RIZIK (Platnost od 1. 12. 2020) Tento dokument vznikl v rámci projektu: „Rozvoj projektové kanceláře MPSV 2“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002727 Zpracovala: Hlavní projektová kancelář © 2020
18

KONCEPCE MANAGEMENTU RIZIK

Oct 24, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Univerzita Karlova v PrazeTento dokument vznikl v rámci projektu:
„Rozvoj projektové kanceláe MPSV 2“
registraní íslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002727
1.3 Monitorování a reportování rizik ............................................................................ 6
2 Píkaz ministra 2/2017 ízení rizik v podmínkách MPSV ........................................... 7
2.1 Hodnocení rizik ....................................................................................................... 7
3 Metoda pro analýzu projektových rizik RIPRAN ....................................................... 11
4 Pílohy ......................................................................................................................... 13
5 Seznam tabulek ............................................................................................................ 18
hlavní projektová kancelá Ministerstva práce a sociálních vcí R pipravila tuto publikaci,
ve které se zabývá managementem rizik a jeho nastavením v odboru ízení projekt.
Jedná se o intern zajištnou koncepci nastavení ízení rizik na odboru ízení projekt, která
slouí k nastavení optimálních proces, je napomou ke sladní ízení rizik na
jednotlivých projektech MPSV.
Hlavní projektová kancelá
4
ízení rizik je soustavná systematická a metodická innost, která je organizovaná
vedoucími zamstnanci organizace v rámci vnitního kontrolního systému tak, aby tento
systém byl zpsobilý vas zjišovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanní,
právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plnním schválených zámr a cíl této
organizace.
Souástí procesu ízení rizik je analýza rizik, stanovení priorit rizik podle stupn jejich
významnosti, pijetí souboru konkrétních opatení k vylouení nebo minimalizaci rizik,
anebo sníení jejich neádoucího dopadu a kontrola realizace a úinnosti tchto opatení.
1.1 Proces managementu rizik
Identifikaci rizik (Risk Identification)
je rozhodujícím krokem ízení rizik, protoe riziko neidentifikované v tomto kroku me být
v následné analýze vynecháno. Identifikace by mla obsáhnout všechna rizika, která mohou
mít souvislost s projektech, a u jsou nebo nejsou pod kontrolou vedoucího projektu nebo
projektového týmu.
Analýzu rizik (Risk Analysis)
Poskytuje podklady pro rozhodnutí o nutnosti zabývat se urenými riziky a doporuuje
nejvhodnjší a nákladov efektivní strategii zvládání rizik. Analýza rizik obsahuje odhalení
zdroj rizik, jejich píznivých a nepíznivých následk a moností, e se tyto následky
pihodí. Mohou být identifikovány faktory, které ovlivují následky a jejich
pravdpodobnosti. Rizika se analyzují spojením následk a jejich pravdpodobností.
Ve vtšin pípad se berou v úvahu u existující opatení.
Vyhodnocení rizik (Risk Evaluation)
Smyslem vyhodnocení rizik je rozhodnout podle výsledk analýzy rizik, která rizika
potebují ošetit a poadí jejich zpracování. Vyhodnocení rizik zahrnuje srovnání závanosti
rizik, identifikovaných bhem procesu analýzy rizik.
5
Zvládnutí/zmírnní rizik (Risk Treatment)
Zvládání rizik se skládá ze zjištní rozsahu moností pro ošetení rizik, hodnocení tchto
moností, pípravy a realizace plán zvládání rizik. Výbr nejvhodnjší monosti pro
zvládání rizik spoívá ve vyváení náklad na její uskutenní proti ziskm, které to pinese.
Náklady na ízení rizik mají být celkov úmrné dosahovaným ziskm. Je dleité zapoítat
veškeré pímé a nepímé náklady a zisky, hmotné i nehmotné, vyjádené ve finanních nebo
jiných škálách.
Monitoring rizik (Risk Monitoring)
Aby plán ízení rizik zstával stále aktuální, je teba jej upravovat na základ posouzení
aktuálního stavu. Podmínky, které mohou ovlivnit následky a jejich pravdpodobnosti,
se mohou zmnit, stejn jako okolnosti, které ovlivují náklady nebo vhodnost rzných
pístup ke zvládání rizik. Proto je nutné cyklus ízení rizik pravideln opakovat. Sledování
a posuzování pinášejí také pouení z probíhajícího procesu ízení rizik prostednictvím
hodnocení událostí, plán zvládání rizik a jejich výsledk.
Obrázek 1 Proces managementu rizik
Podstatným prvkem kadého kroku procesu ízení rizik je komunikace rizik
(Risk Communication), která by mla zahrnovat dialog se zainteresovanými stranami s
drazem spíše na oboustranné konzultace ne na jednosmrný tok informací od tch, kteí
rozhodují, k dalším zainteresovaným stranám.
ízení rizik
Identifikace rizik
Analýza rizik
Vyhodnocení rizik
Zvládnutí rizik
Monitoring rizik
Taktika ízení rizik spoívá ve výbru nejvhodnjšího postupu pro zvládání píslušného
rizika. Zvládání rizika spoívá obecn ve sniování jeho dopadu anebo jeho
pravdpodobnosti výskytu. Pro kritická rizika se stanovují generické taktiky k jejich
zvládnutí výbrem jedné z dále uvedených metod:
„VYHNUTÍ SE“ riziku – zákaz vybraných rizikových aktivit a proces
„AKCEPTACE“ rizika – udrení rizika na stávající úrovni bez dalších aktivit
„OMEZENÍ“ rizika – redukce rizika sníením pravdpodobnosti neádoucích
událostí
Smyslem základních taktik je pedevším uvdomní si moností pro sniování významností
rizika prostednictvím sniování jeho pravdpodobnosti anebo dopadu. Pro zvolenou taktiku
zvládání rizika jsou následn stanovena konkrétní opatení (innosti, projekty apod.).
1.3 Monitorování a reportování rizik
Monitorování rizik spoívá ve sledování oblasti pidleného rizika jeho
vlastníkem/pracovníkem odpovdným za sledovanou oblast. Monitorování rizika je tedy
zaloeno na pravidelném operativním sledování daného rizika a posuzování opatení na jeho
zvládání.
Pracovníci odpovdní za monitorování stavu rizik, reporting a informování o rizicích bhem
procesu monitorování sledují vývoj rizik v závislosti na pijatých opateních a o tomto vývoji
informují v pravidelných intervalech, píp. ad hoc odpovdné pracovníky ídící struktury
organizace.
Systém monitorování a reportingu je zaloen na evidenci rizik. Tzn. kadé riziko, které je
povaováno za kritické, by mlo být evidováno a informace o nm pedávány zvláš.
Nástrojem této evidence me být, nap. Karta rizika obsahující soubor standardn
sledovaných údaj.
Pro úel reportingu se jako vhodný nástroj nabízí, nap. Zpráva o riziku, která je zpracována
odpovdným pracovníkem vdy k rozhodnému datu.
7
2 Píkaz ministra 2/2017 ízení rizik v podmínkách MPSV
V kadém oddlení vedoucí zamstnanec ve spolupráci se správcem rizik zajistí, aby došlo
k identifikaci nových nebo pehodnocení stávajících rizik. Kadému identifikovanému
riziku je nutno pidlit jednoznaný název, postihující jeho charakter a moný dsledek.
Souasn se popíší základní píiny, které toto riziko zpsobují.
Jedním ze základních kamen prevence rizik je vytvoení tzv. registru rizik. Jeho cílem je
vyjmenování a identifikace všech potenciálních rizik.
Kadé riziko je následn ohodnoceno stupnm nebezpeí (závaností rizika) a dále doplnno
o bezpenostní opatení k dosaení stanovené výsledné míry rizika.
2.1 Hodnocení rizik
Hodnocení rizik spoívá ve stanovení významnosti (resp. dleitosti) identifikovaných rizik.
Pedmtem hodnocení je u kadého rizika velikost jeho dopadu (D) a pravdpodobnost
výskytu (P).
Velikost dopadu rizika je hodnota na stupnici vyjadující míru závanosti situace, kterou
identifikované riziko me ve vnitním chodu organizace zpsobit.
Pravdpodobnost vzniku (výskytu) rizika se urí na základ vyhodnocení aktuálních nebo
historických údaj, kdy subjektivn stanovíme pravdpodobnost nebo etnost, se kterou
se identifikované riziko ji vyskytlo nebo me vyskytnout.
Dopad i pravdpodobnost jsou hodnoceny v kvantitativních škálách s definovaným
významem jednotlivých stup škály.
Hodnota Dopad Popis
1 Tém neznatelný
se na úrovni managementu.
organizace, eší vtšinou vedoucí zamstnanec
útvaru, popípad niší úrovn útvaru – vedoucí
oddlení, vlivy se vtšinou eší v rámci bného
chodu.
4 Velmi významný
šetením, sníení kompetencí, dále problém ohroení
dosaení stanovených cíl organizace, útvaru nebo
problém s implementací programových podpor a
vztahy s ostatními institucemi, vyaduje se ešení od
vrcholového vedení organizace.
5 Kritický – velmi
klíové kompetence, ztráta vrohodnosti, vyaduje se
ešení od vrcholového vedení organizace.
Tabulka 2 Velikost pravdpodobnosti výskytu rizika (P)
Hodnota Pravdpodobnost
výskytu Popis
2 2 Výjimen moná – malá
3 3 Moná – stední
4 4 Pravdpodobná – vysoká
5 5 Hraniící s jistotou – velmi vysoká
Ne vdy je moné riziko zaadit pesn, pokud to moné nebude, zvolí se nejbliší vhodná
alternativa.
9
Stupe významnosti rizika (V) je dán souinem bodového ohodnocení dopadu rizika (D)
a pravdpodobnosti výskytu rizika (P), tedy V = D x P.
Významnost vlivu rizika pedstavuje úrove ohroení nebo újmy na majetku, právech
subjektu, narušení bezpenosti informací, nehospodárného, neúelného i neefektivního
vyuívání finanních prostedk, výkonu neefektivních nebo neúelných inností, nesplnní
nebo prodlení v plnní stanovených úkol, z neplnní závazkových vztah i poškození
dobré povsti organizace apod.
Hodnota
Stupe
významnosti
rizika
Popis
1-7 Malý význam Málo významné riziko, bez dopadu na innost
organizace
8-12 Stední význam Významné riziko s malým dopadem na innost
organizace
innost organizace
Identifikovaná a ohodnocená rizika jsou následn sumarizována v tzv. katalogu rizik. Jedná
se o souhrnný dokument, který formou tabulkového pehledu poskytuje informace o všech
identifikovaných rizicích, o významnosti jejich vlivu, pravdpodobnosti jejich vzniku
a velikosti dopadu. Aktuálnost katalogu zajišuje správce rizik oddlení, odboru, sekce
ve spolupráci s vedoucími zamstnanci. Pehodnocení je provádno pravideln, nejmén
2x ron.
2.2 Evidence a správa rizik
Pro evidenci a správu rizik je vyuíván tabulkový editor (MS Excel) - píloha . 3.
PM 2/2017 ízení rizik v podmínkách MPSV.
Kadoron, v termínu do 31. prosince, provedou správci rizik za sekci (sekní správci),
za samostatný odbor i za samostatné oddlení vyhodnocení uplynulého roku a vypracují
10
analytický dokument „Zpráva o stavu ízení rizik“ (dále jen „Zpráva“) a tento zašlou
v elektronické i písemné podob oddlení bezpenosti, krizového ízení a ízení rizik.
Zpráva slovní formou a strun shrne situaci za minulé období a bude obsahovat pedevším:
rozhodující procesy na kalendání rok stanovené vedoucími píslušných
organizaních útvar, ke kterým byla identifikována rizika,
poet identifikovaných rizik celkem za sekci (samostatný odbor, samostatné
oddlení) v lenní podle významnosti,
konkrétní pijatá opatení k eliminaci píin rizik a vyhodnocení jejich úinku,
petrvávající rizika s moným významným dopadem na innost sekce, (samostatného
odboru, samostatného oddlení).
Oddlení bezpenosti, krizového ízení a ízení rizik, ve spolupráci se správci rizik, zpracuje
z pedaných podklad Souhrnnou zprávu o stavu ízení rizik a tuto pedloí k projednání
na poradu vedení MPSV. Tato zpráva bude obsahovat rekapitulaci nejzásadnjší rizik útvar
a v rozhodnutí ministra/yn budou formulovány moné úkoly k eliminaci tchto rizik.
Po projednání poradou vedení, budou vybrané ásti Zprávy, vetn katalogu rizik,
zveejnny na intranetových stránkách ministerstva.
Píslušné pedpisy
3 Metoda pro analýzu projektových rizik RIPRAN
Koncepce vychází z metody pro analýzu projektových rizik RIPRAN1 (RIsk PRoject
ANalysis), která pedstavuje pvodní, empirickou metodu pro analýzu rizika projekt
zaloenou na systémovém pístupu k analýze rizik. Dokument se tak dá povaovat za
plnohodnotný registr rizik, který slouí pro poteby projektových a finanních
manaer pro sledování a vyhodnocování rizik v prbhu projektu.
Celý proces analýzy rizik rozdluje metoda RIPRAN do následujících fází:
Píprava analýzy rizik projektu
Celkové zhodnocení rizikovosti projektu
Prvotním úkolem je zajistit a pipravit vše tak, aby mohla být provedena analýza rizik dle
metody RIPRAN. Následuje identifikace hrozeb s negativním dopadem na projekt a popisu
scéná, která jednotlivá rizika pinášejí. Hrozba je projev konkrétního nebezpeí. Scéná je
dj, který je zpsoben hrozbou. Hrozba je píinou scénáe. Mezi hrozbou a scénáem je
vztah píina dsledek.
Po identifikaci rizik následuje jejich kvantifikace. Riziko je kvantifikováno s ohledem na
kadý samostatný projekt i na skupinu projekt. Kvantifikaci uruje pedevším projektový
manaer s pihlédnutím na specifika jím sveného projektu.
Kvantifikace se uruje dle následujícího klíe:
Tabulka 4 Tídy pravdpodobnosti výskytu rizika
Vysoká pravdpodobnost (VP) Nad 75 %
Stední pravdpodobnost (SP) 35 a 74 %
Nízká pravdpodobnost (NP) Pod 35 %
1 www.ripran.cz
Velký nepíznivý dopad
Škoda pes 10 % z hodnoty projektu
Stední nepíznivý dopad na
Ohroení termínu, náklad, resp. zdroj nkteré dílí
innosti co bude vyadovat mimoádné akní zásahy
do plánu projektu
Dopady vyadující mírné a dílí zásahy do plánu
projektu
Vysoká hodnota rizika (VHR)
Stední hodnota rizika (SHR)
Nízká hodnota rizika (NHR)
Velký nepíznivý
Píkladný projekt zamený na vzdlávání cílové skupiny (dále jen „CS“).
Identifikace a analýza rizik
Tabulka 8 Identifikace rizik
(10 %) Nízký dopad
Stední pravdpodobnost (SP) 35 a 74 %
Nízká pravdpodobnost (NP) Pod 35 %
Tabulka 10 Verbální hodnoty nepiznivých dopad na projekt
Velký nepíznivý dopad
Škoda pes 10 % z hodnoty projektu
Stední nepíznivý dopad na
Ohroení termínu, náklad, resp. zdroj nkteré dílí innosti co
bude vyadovat mimoádné akní zásahy do plánu projektu
Malý nepíznivý dopad na
Dopady vyadující mírné a dílí zásahy do plánu projektu
Vyhodnocení a eliminace rizik
Identifikace rizika Popis dopadu rizika Opatení k eliminaci rizika
Nedostatený zájem CS o
splnní stanovených
indikátor projektu.
Motivaní a
popularizaní kampa
úastníka, který získal
kvalifikaci po skonení
své úasti, je
vedoucí ke sníení %
Tabulka 2 Velikost pravdpodobnosti výskytu rizika (P) ...................................................... 8
Tabulka 3 Stupe významnosti rizika (V) .............................................................................. 9
Tabulka 4 Tídy pravdpodobnosti výskytu rizika ............................................................... 11
Tabulka 5 Tídy dopadu na projekt ..................................................................................... 12
Tabulka 6 Tídy dopadu na projekt ..................................................................................... 12
Tabulka 7 Tídy dopadu na projekt ..................................................................................... 12
Tabulka 8 Identifikace rizik ................................................................................................. 13
Tabulka 9 Verbální hodnoty pravdpodobnosti .................................................................. 14
Tabulka 10 Verbální hodnoty nepiznivých dopad na projekt .......................................... 14
Tabulka 11 Vyhodnocení a eliminace rizik ......................................................................... 14