Top Banner

Click here to load reader

John Breck - Puterea Cuvantului in Biserica Dreptmaritoare (Partea Intaia)

Jun 14, 2015

ReportDownload

Documents

romania

Preotul profesor JOHN BRECK " PUTEREA CUVANTULUI n Biserica CARTE TIPARITA CUBINEcuvANTAREA PREAFERICITULUIpARINTE TEOCTIST PATRIARHUL BISERICIIORTODOXE ROMANE Traducere de Monica E.Hergheleglu EDITURAINSTITUTULUIBIBLIC DEMISIUNE ALBISERICIIORTODOXE ROMNE - 1999 Seria'TEOLOGI STRAINI' apare din initiativa cu purtarea de 9riJOaPrea Fericitului POrinte Patriarh TEOCTIST Traducerea afost John Breck,ThePower of theWord in theWorshiping Church. Copyright St.Vladimi(s Seminary Press First published in1986 by St.Vladimir' sSeminaryPress Coperta:EmilBojin Drepturileasupraacesteiversiuniinlimba apartinEdituriiInstitutuluiBiblic deMisiune alBisericiiOrtodoxeRomne ISBN973-9332-23-4 CuvntulluiDumnezeurevelatnSfnta n traditionale ale simbolurilor de o putereprin care harul divin Eseurile acestui volum au fost scrise pentru aexplica a scoaten 'puterea camijlocprincare evenimentemntuitoarealetrecutuluisunt'actualizate'n fiecaremoment prezent alvietii experientei Bisericii.Pen-truca'putereactualizatoare' ea trebuiefie att la nivelul mintii, ct la cel al inimii.Ca harul sacramental, lucrarea Cuvntului divindepinde de 'sinergismul' sau'cooperarea' dintre initiati-va receptivitatea Acest act al este esentialmenteunact de percepere,numit in the6ria:oviziune sau contemplarea prezentei divine aiconomiei divine,revelate in cadrul istoriei mntuirii. Din att interpretarea,ct turisirea Cuvntului lui Dumnezeu sunt fundamentate pe 'percepereteoretic'aputerii mntuitoareaCuvntului.n OrtOdoxia calitateaa Cuvntului,'pu-tereaEvanghelieipentrumntuire',afostinmare din cauza unei generale astudiului Scripturii a inconsiderareavaloriidogmaticeaLiturghiei aiconografiei ca mijloace ale revelatiei biblice.Unadintre ne--voilecelemaipresantealeBisericiidinzilelenoastreeste recuperareaviziunii patristice asupra dinamiceaCu-vntuluica instrument al al de Sine a Dumnezeirii. 6 PlITEREA CUV NTULUI De aceea,sper caacestvolum contribuie lao de in a puterii lui Dumnezeu, nu pentru a sl4ii unor intereseestetice,ci pentruane facilitaredescoperirealocu-lui central al Sfintei Scripturi in Ortodoxie,ca a INTRODUCERE PutereaaCuvntului Unul este Dumnezeu,CareS-aprinIisusHristos.riul careeste Cuvntul din ... ".Sf.Ignatie MagnezieniVIII.2) estetainalumiiviitoare,iar cuvintele,unealtaacestei lumi". Sf.Isaac Sirul(EpistolaaIII-a) n Ortodoxie.ntreCuvnt ounitate esen- pe "La nceput"Dumnezeudinpentru acrea cerul prin puterea CuvntuluiVorbirea dum-are ocalitate creatoare.ce poatefinu- pentru ceea ce este (Isaia 55,1). Prin dabar sau "realitatea-cuvnt",Dumnezeu terea destinulpoporului ales,ntimp ce Se cu el ntr-unal iubirii.Pe ce Vechiul se retrage pentruaface o mai deiubirentreDumnezeu om,DuhulprofeUeise retragedinIsrael- rabinilorexplice ca pe un blestem dumnezeiesc ce vafiurmat de oSf.Ignatie ntreaga acestmo-ment crucialalistoriei luiIsraelca pe un preludiual"plinirii vremii ", Dumnezeu"vavorbi din nou din pentru afacepromisiuneauneinoiprinpersoana tura Cuvntului ntru pat.Acestact nou final- actulde creaUe,estenumitdeApostol"mysterion","sacrament"sau tainicdeDumnezeunSinededinaintede timp,revelat pedeplinacumprinpersoanaLogosului 8 PUTEREA CUVNTULUI dumnezeiesc, Fiul lui Dumnezeu nviat (1Cor.2,7; Efes.L9sq.;3,1-12;Col.1,25-27;2,2sq.etc.).Scopul acestuiacttainic,asemeniceluialcreatieioriginare,este aceladeaaduceomenirea"dinnimicnstaredefiintare", dintr-ostaredenon-fiintare deom ntr-oexis-radicalprin har, dintr-o stare de ostilitaten unitatecaparticiparelan- viata luiDumnezeu.Pentru arealiza care nuestenimic altceva dect iconomiaamn-tuiriiuniversale,Cuvntuldumnezeiesc introduce omenirea ntr-o ordineanviata a nea,EI opera Sa mn-tuitoare,supunndu-SepeSine ntreagacreatieluiDum- (1Cor.15,20-28). Sf.Isaac Sirul traditia cemisiuneaCuvntuluieste cuvinteleoamenilor, de de dere,vor fipentru totdeauna transformate n ntemeiere aCuvntului Tainei ndumnezeias-ca sige,n"tcerea" dincareDumnezeu icono-mia mntuirii, ca insistenta asupra lor (a Cuvntului Tainei)fundamentale(carenuestelafelcu"identitatea" lor)pot stranii de neacceptat decon-fesiune dect cea De secole, catolicii protestantii au intrat in controverse njurul importantei celor doi termeni. prin natura argumentelorlor,ambeleconfesiuni auprivesc Taina Cuvntulcafiind distincte;cndtermeniisuntpriviticomplementar,eisunt consideratiorealitatecarereprezintexistenta(esse)Bi-sericii.Calvinaexprimat foarteclarconceptiaapu- definindBiserica drept instrument dumnezeiesc mn-tuitor,realizabilprin' predicareaEvangheliei" "instituirea Tainelor" (lnstitutiones IV,1,1). Oastfel de definitie presupune odistinctie,chiar odiho-tomientreCuvnt predicare liturghie, INTRODUCERE 9 duire slujire,care este teologi eiortodoxe.ngndi-rea caatare,penatura a viziunii apostoli ce,Cuvntul Taina sunt inseparabile. un mediuunic unitar de comuniune ntreDumnezeu om,o ntre viata cea Dinperspectiva uluiortodox, dintre Cuvnt slujiretrebuie fieexpli- n fel. se subliniezeunitatea dintre cele Acest lucru este necesar nu numai pentru a clarifica problemelede draguldialoguluiecumenic,cielare o nndeplinirea ardenta datoriei de aaduceorthopraxia nacordcuortodoxia.Orto- ca romano-catolicii,auavut lungiperioadencare auneglijat Scriptura ncare slujirea n era la un ritual formal sec.Ca multi protestanti,au deformat adeseapractica traditiona- prininvocareasmerenieieticii (problema 'vredniciei" individuale).Astfel de atitudini nu se nasc din cauze doctrinare, ca n Bisericile apusene, cidin-tr-oincapacitatedeantelegedeplinpunctuldevederetra-ditional ortodoxprivitor la unitatea dintre duirea Cuvntului slujirea Lui.Calitateaa Orto-doxieiprinurmare,unadintrecelemaiimportantecon-tributiiale salela dialogulecumenicestedea afir-ma ceea ce am putea numi caracterul "kerigmatic" al Tainei caracterul"tainic"alCuvntului. Primulpasnaceastrennoiren im- ntelegerii pur 'verbale" a Cuvntului. Teologia insist,pe dreptate,asupraroluluiindis-pensabilal CuvntuluiattnviataaBi-sericii, in misiunea sa n lume (Rom.1,16;10,14-17; ICor.1,17etc.). adesea,notiuneade"Cuvntallui 10 PlJfEREA CUV NTULUI Dumnezeu'afost in lascrierile canonice ale Scripturii sau chiar la ca fie una, fiear avea in sine de la sine capacitatea de a trans-mite de Dumnezeu de a stabili comuniunea cu EI. cumseinLuca18,34 in altepasaje simi-lare,Cuvntul scripturistic nu este in mod necesar auto-reve-lator.Cuvintelepot deveni Cuvntullui Dumnezeu doar prinputerea(dynamis) a Duhului Sfnt (Lc.24,45-49; FapteC4-8).Doar Hristosul cel inviat Logosul dumnezeiesc lucrnd prin DuhuL poate deschide oamenilor ca ei Scripturile, aducndu-Ie in memorieplenitudinea Sale dez- ascunseal eveaculuieshatologic,ntru slava Sa a ([oan[4,26; 16,13-15). Faptul cuvinteleluiHristosnusuntnmod automat autorevelatoare de ce EIinvariabil 'ves-tireacea a desemneconcrete,materiale care maiadnciacestorcuvinte.Lanceputul Sale EI ncheie prin vindecarea ntem-plu a unui om cu duh necurat (Mc.C27-28;cf.Mt.4,23). La feLndemnuladresat apostolilor este dublu:de a a vindeca: noricecetate intra... pebolnavii dinea s-aapropiatdevoi luiDum-nezeu'(Le.10,8 sq.). eraunmoddramatic pecetluite printr-un' act-semn'princare se asociaun obiect materialcu divine (v.[er.19,28;[ez.4,5).nacest caz,obiec-tul participa laposibilitatea celorle era vizualizeze refuzuluilor de a se Actele-semnealeluiIisusHristos aleapostolilor(Lc.10; Fapte3etc.)mplinesc,defaptopera de mntuirenmod proleptic ' simbolic', nunumaiprinanticipare)prin actualizarea promisi uniikerygmei nviatainsuluisauposedat.vindecare- prinputereacu-INTRODUCERE Il vntuluirostit- esteun'simbol ' al prin aceeapermite persoanei restabiliteparticipe imediat la noua larealitatea al Cap Autor este Hristos.realitate nu este altaBiserica:nDuh' .' BisericaluiHristosnuesteo spunePr.SerghieBulgakov,' ciesteo cuHristos nHristos, de Duhul Sfnt'l.ncadrul Bisericii,Cuvntul este confirmat actua-lizat prin semnul-actritualizatalTainei. Iafelca vin- deHristosntimpulslujiriiSale Sfintele Taine,maialesBotezul Euharistia, cre-dinciosuluiiertarea lanoua am- (cf.Mc.2,10 sq.; Ioan 5,14). Pentru a percepe caracterul n tainic al Cuvntului, vatrebui trecemmai de stricta CuvntuluiredescoperimcalitateaSa pute-reaSarevelatoare mntuitoarecainstrumental cum oracol ului profetic carac-terulireversibilal blestemelor,' puterea afost fiecubucuri e,fiecu nperioada Sub teologia Logosului alui Philo Alexandrinul,de alte cu-rentealeiudaismuluitrziu,aoferitprimilor mai ales Sf.Evanghelist Ioan,oterminologie pentru aexprimainefabilaaCu vntuluidevenittrup.Noul Testament este martorul procesului de ntemeiat pe autorevelarea lui Hristos aprofundat prinlucrarea de inter-pretare de Duhul,care lui Iisus hristologia Bisericii ntr-o ' Evanghelie a lui Dumnezeu' (Rom.1,1;15, 16;ITes.2,2;8,9;Ipt.4,17).Porninddela cuvintele lui Iisus(ipsissimaverba/ vox JesuLtransmise prin apostoliiaudezvoltatrapidunmesajlapidar 1. S.BuJgakov,Biserica New York.1935.p.9. 12 PIlTEREAClNNTULUI despreIisusHristos,formulndnmoduridiversedarase- nunumaiacuvin-telor Sale,ci a Sale:ultimele acte-semne aletigniriL alenvierii ale Sale.re akerygmei sauamesajului bazat pe activitatea mntuitoare alui Hristos adus nfinalla identificarea ioanei- alui Iisus cu Logosul lui Dumnezeu. Cuvntul lui Iisus.Puterea cuvntului cumam devine pur simpluprin minunile Duhurilerelesuntalungateprincuvntul (Mt.8,16;Le. 4,36),cuvntcarepoatevindeca dela e primit cu (Mt.8,8).Princuvntul ' chiar vntul marea idevin(Mc.4,41); minunile asupra na-turiidovedesc EIareautoritateasupra cu-vintele Sale sunt adresate mai ales oamenilor,constituind cri-terii pentru mntuire sau judecare (Mc.8,38; Ioan12-48; cL Evr.4,12sg.L ele autoritateaSa deaierta oputere pe caredoar Dumnezeuopoate exercita (Mc.2,7). CuvntuldespreIisus.nntregNoul Testament se ntl-expresia ' Cuvntul ca sinonim pentru Evan-gheliesaupentruo (Efes.L13; Col.1-15;II Tim.2,15;lac.1-18;cLIpt.2,25). (aJetheia