Top Banner

of 29

HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

Apr 05, 2018

Download

Documents

abazku17
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  1/29

  FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

  PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN

  JAN / 2012

  HBAE3103

  KRAF TRADISIONAL

  NO. MATRIK : 790205125499002

  NO. KAD PENGENALAN : 790205125499

  NO. TELEFON : 0198023167

  E-MAIL : [email protected]

  PUSAT PEMBELAJARAN : IPGM KAMPUS KENINGAU

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  2/29

  ISI KANDUNGAN

  Tajuk Muka Surat

  1.0Pengenalan 1- 6

  2.0Isi Kandungan : Kraftangan

  2.1Tikar Mengkuang 6 - 7

  2.2Tembikar 7 - 9

  2.3Batik 9 - 10

  2.4Keris 11 13

  3.0Analisi Perbincangan 13 16

  4.0Maklumat Sokongan 16 25

  5.0Kesimpulan 25

  6.0Rujukan 26

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  3/29

  HBAE3103

  1.0Pengenalan: Definisi dan Konsep Kraf

  Menurut Peter Dormer dalam bukunya The Culture of Craft 29, makna kraf dikaitkan dengan

  aktiviti kreativiti berkemahiran yang berkait dengan proses membuat dekorasi atau membuat

  sesuatu ke atas objek dengan menggunakan tangan. Kraf, merujuk kepada penciptaan sesuatu

  objek yang asli melalui kebolehan artis melakukan perubahan terhadap bahan dan sejarah

  kewujudan kraf dikenal pasti kerana keperluannya dalam kehidupan. Pengertian ini ada kaitannya

  dengan pendapat Edward Lucie-Smith dalam bukunya The Story of Craft30 yang menyatakan

  semua proses pembuatan menggunakan tangan samaada untuk tujuan ritual atau tujuan hiasan

  semata-mata adalah objek kraf.

  Dalam buku The Persistent Object, Rose Slivka mendefinisikan kraf sebagai suatu tindakan

  pengubah suaian bahan menurut kehendak pandai tukang yang dapat mengekalkan realiti kehendak

  manusia. Alam sebenar kewujudan objek menjadi sebagai seni dan mempunyai fungsinya. Melalui

  sejarahnya yang panjang, kraf telah menjadi objek yang mempunyai nilai dan kerangka terhadap

  tujuan manusia membuat dan menggunakannya. Menurut Mary Louise Edwards, kraf menyentuh

  pemikiran tentang kasih sayang, pekerjaan, komuniti, kecintaan, kemahiran, tradisi, material, masa,

  objek, reka bentuk, amalan dan juga seni. Ungkapan itu hidup dan menjadi keperluan dalam

  organisasi, amalan individu dan kehidupan keseluruhannya. Corak kemahiran yang wujud dapat

  membentuk keputusan terhadap nilai estetik. Ensaiklopedia Britannica, mendefinisikan kraf

  sebagai penggunaan kemahiran dan imaginasi dalam proses penciptaan objek yang mengandungi

  nilai estetik, persekitaran atau pengalaman bersama dengan orang lain yang mempunyai kekuatan,

  kemahiran dan keaslian.

  ( di dalam Zaihidee MohdBin Arshad.(2009). Kraf Buluh Kampung Jal Kechil:Simbolisme

  Minda dan Watak dalam Sosiobudaya Melayu .Tesis yang diserahkan untuk memenuhi

  keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah2009. Diakses pada 22.2.2012 melalui laman sesawang

  http://eprints.usm.my/15833/1/KRAF_BULUH_KAMPUNG_JAL_KECHIL.pdf)

  Secara literasinya "Kraf adalah barangan yang dihasil dengan menggunakan kemahiran

  tangan, dikeluarkan dengan atau tanpa menggunakan alat atau peralatan mudah yang

  dijalankan secara sendiri atau tidak langsung oleh pengusaha-pengusaha kraf". "Keluaran

  1

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  4/29

  HBAE3103

  Kraftangan" ertinya apa-apa keluaran artistik yang mempunyai daya tarikan kebudayaan atau

  tradisional dan adalah hasil dari sesuatu proses yang bergantung semata-mata atau sebahagiannya

  kepada kemahiran tangan dan termasuklah apa-apa barang, walau bagaimanapun dihasilkan, yang

  mempunyai rekabentuk batik pada atau di mana-mana bahagiannya.

  sumber: Akta 222-Akta perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 1979. Diakses pada

  23.2.2012 melalui http://www.kraftangan.gov.my/main

  Paul J. Smith(19950 menyatakan bahawa Kraftangan berasal dari bahasa Jerman, kraft, yang

  membawa erti kekuatan, keteguhan dan kecekapan. John Harvery menegaskan bahawa kekuatan

  ini juga terletak pada keahlian, kecekapan dan ungkapan seperti pengetahuan ialah kuasa .

  Menurut Paul J. Smith dalam bukunya Craft Today Poetry of the physical, mensifatkan kraf

  tangan, secara mistiknya mewakili kesatuan antara spiritual dan pancaindera seorang insan. Ini

  mengukuhkan lagi elemen kemanusian dalam kehidupan harian dan pengalaman yang dilahirkan

  melalui kraf tangan disamping melahirkan kraf tangan individu.

  Menurut William Hunt (1952) dalam bukunya An Introduction to The Malayan Aboriginese

  mengatakan bahawa budaya kraf dan seni di Malaysia dibawa oleh pendatang keturunan Melayu

  dari Gugusan Kepulauan Melayu, serta pendatang asing dari rantau Asia dengan asimilasi budaya

  pribumi. Menurut Dato Sulaiman Osman (1994) sebagai negara berbilang kaum, kraftangan tradisi

  juga turut dipengaruhi oleh budaya kaum pendatang yang kaya bentuknya serta bercampur gaul

  dengan budaya purba mereka

  Menurut Kamus Dewan Bahasa (1998) Edisi 3, perkataan kraf membawa maksud perusahaan

  ( kerja, seni ) yang memerlukan kemahiran terutamanya menggunakan tangan, manakala

  kraftangan pula membawa makna perusahaan ( kerja, seni ) yang memerlukan daya cipta dan

  kemahiran menggunakan tangan.

  Senibina merupakan seni par excellence yang berkaitan dengan pengaturan ruang, manakalasenibina Islam dibangunkan bertujuan menempatkan manusia dihadapan Tuhan dengan cara

  memperlihatkan ruang yang dibentuk, diatur, dan disesuaikan dengan pelbagai teknik senibina

  (Nasr 1987 : 58). Menurut M. A. J. Beg, senibina bukan sahaja dilihat pada bentuk- bentuk

  bangunan dan tugu- tugu peringatan, malahan ia turut membayangkan tamadun yang dilahirkan

  (Romzah 1994 : 4).

  2

  http://www.kraftangan.gov.my/mainhttp://www.kraftangan.gov.my/main
 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  5/29

  HBAE3103

  Seyyed Hossein Nasr telah berpendapat bahawa, keutuhan senibina Islam bukan sahaja

  berhubungkait dengan kesatuan aspek kosmologi dan apa yang ada di sebalik alam dengan

  Kesatuan Prinsip Ketuhanan itu sendiri, malahan ia juga berhubungkait dengan kesatuan hidup

  individu dengan masyarakat yang diatur oleh hukum Ilahi ataupun al-Syariah (Nasr 1987 : 73).

  Menurut beliau lagi, prinsip- prinsip senibina Islam tidak ditemui dalam sumber- sumber penulisan

  pada zaman awal Islam bukan bermaksud ia tidak wujud, tetapi ia tidak perlu dijelaskan secara

  terperinci seperti hari ini.

  1.1 Perkembangan senibina berunsur Islam di Malaysia

  Perkembangan senibina Islam di Tanah Melayu mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Senibina

  Islam ini muncul selaras dengan perkembangan Islam di Tanah Melayu pada kurun ke-12M.

  Senibina berunsur Islam ini dibangunkan oleh kelompok pendatang yang berperanan menyebarkan

  dakwah di Tanah Melayu. Binaan yang dibangunkan oleh golongan tersebut mempamerkan

  kebudayaan tempat asal mereka.

  Antara negeri terawal yang menerima pengaruh senibina Islam adalah Kedah pada abad ke-10M,

  Terengganu abad ke-13M, Sabah abad ke-14M, Negeri Sembilan abad ke-14M, Kelantan abad ke-

  17M, dan Melaka abad ke-17M. Antara binaan yang dianggap mempunyai ciri senibina Islam

  adalah seperti masjid dan ciri yang terdapat padanya, istana, batu nisan, batu bersurat, dan

  bangunan atau kota pentadbiran. Fokus perbincangan kerta kerja ini adalah pada binaan masjid dan

  istana bermula pada abad ke-17M sehingga awal abad ke-20M serta senibina moden di Malaysia.

  1.2 Sejarah ringkas kedatangan Islam ke Tanah Melayu

  Kedatangan Islam ke Tanah Melayu adalah bermula dengan pelayaran mubaligh Islam dari

  Semenanjung Tanah Arab, benua China dan India serta Sumatera yang menjadikan Tanah Melayu

  sebagai kawasan persinggahan. Selain dari menjalankan urusan perdagangan, para pendakwah ini

  menjadikan kawasan persinggahan mereka sebagai tempat menyebarkan agama Islam. Hasilpeninggalan mereka memberi kesan kepada masyarakat Tanah Melayu serta memberikan

  gambaran yang sempurna tentang sejarah Islam di Malaysia.

  Sejarah Malaysia dikatakan bermula pada kesultanan Melayu Melaka yang didirikan menjelang

  tahun 1400M. Pada zaman kegemilangan, kesultanan ini meliputi sebahagian besar Semenanjung

  3

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  6/29

  HBAE3103

  dan pantai timur Sumatera. Walau bagaimanapun, penemuan sejarah telah mencatatkan bahawa

  agama Islam terlebih dahulu sampai ke negeri Kedah iaitu pada abad ke-10M, Kelantan pada abad

  ke-12M, manakala Terengganu pada abad ke-13M.

  Abdul Rahman (1981) menjelaskan bahawa catatan Ibnu Khordazbeh dalam bukunyaAl-Masalik

  wa al-Mamalik224H/846M, agama Islam telah sampai di Kedah pada abad ke-10M berdasarkan

  penemuan makam (kubur orang Islam) di Tanjung Inggeris. Sebaliknya Salsilah Negeri Kedah

  mencatatkan agama Islam tiba di Kedah pada tahun 531H manakala Islam telah menjadi agama

  anutan penduduk Kuala Berang, Terengganu pada tahun 1303M berdasarkan catatan pada batu

  bersurat yang ditemui di Kuala Berang. .

  Asad (1962) menyatakan bahawa kemunculan agama Islam di Kelantan dibuktikan dengan

  penemuan wang dinar yang dijumpai tertanam di kawasan Kota Kubang Labu. Tercatat padanya

  perkataan al-Jalus Kelantan 577dalam bahasa Arab. Manakala di bahagian sebelahnya lagi tertulis

  perkataan al-Mutawakkil. Angka 577 dalam bahasa Arab itu dipercayai adalah bermaksud tahun

  577H bersamaan 1181M .

  Zalinatun (1997) pula menjelaskan bahawa penduduk Negeri Sembilan pula menerima Islam pada

  abad ke-14M. Hal ini terbukti dengan penemuan kubur seorang Islam bertarikh 850H/1467M .

  Kerajaan Johor dan Perak pula diasaskan setelah penaklukan Melaka oleh Portugis pada tahun

  1511M. Dalam abad ke-17M, Pahang telah menjadi sebahagian daripada Johor dan hanya muncul

  kembali sebagai kesultanan yang merdeka pada tahun 1881M .

  Negeri Sabah dan Sarawak merupakan sebahagian daripada kesultanan Brunei yang mencapai

  kejayaan pada abad ke-16M setelah kejatuhan Melaka. Menurut dokumen Selasilah tulisan jawi

  dalam bahasa Idaan, Lahad Datu telah menerima kedatangan Islam dari pedagang Arab, Parsi, dan

  India pada tahun1408M. Manakala sebuah surau tertua ditemui Midai, Sabah pada tahun yang

  sama

  1.3 Kesan peninggalan sejarah dalam aspek senibina Islam

  4

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  7/29

  HBAE3103

  1.3.1 Masjid

  Menurut Abdul Rahman (1981) Kedatangan Islam ke alam Melayu selain membawa ajaran Islam

  berupa aqidah, ia juga telah mengembangkan konsep Islam iaitu ad- Din sebagai cara hidup. Di

  antara cara hidup yang terpenting yang berhubung rapat dengan ad-Din ialah masjid Senibina

  masjid termasuk di dalam senibina bangunan yang penting di Malaysia. Selain menjadi lambang

  keagungan syiar Islam, masjid juga menjadi pusat pengembangan ajaran Islam. Perkataan Masjid

  berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah ia bererti tempat sujud, iaitu posisi ketiga dalam solat

  (namaz), ketika dahi orang yang solat menyentuh tanah dalam kepatuhan dan penyerahan diri

  sepenuhnya kepada Allah S.W.T

  Menurut Nasr (1987) terdapat seni tertentu didakwa berasal dari Masjid, contohnya seni kaligrafi

  khat Kufi, dan tilawah al- Quran (seni suara), Secara jelasnya, masjid memainkan peranan penting

  dalam pengciptaan atau penghasilan seni Islam yang baru . Ciri-ciri yang nyata pada sesebuah

  masjid ialah kubah, menara, bumbung, pintu besar, tiang-tiang utama, mimbar masjid, mihrab,

  hiasan di ruang-ruang sebelah dalam masjid seperti seni ukir dan seni khat.

  Senibina masjid yang terawal adalah mempunyai ciri senibina rumah Melayu tradisional. Dari

  semasa ke semasa, binaan yang didirikan diperbaharui, diubah suai, dan disisipkan dengan unsur-

  unsur kesenian daripada pelbagai bangsa di dunia, terutamanya dari negara Islam yang lain.

  Gabungan dan percantuman unsur-unsur seni bina Islam dari negara Turki, Arab, Maghribi, Parsi,

  India, dan China telah membentuk dasar seni bina bagi sebahagian daripada masjid di Malaysia.

  Hampir semua bentuk masjid yang terawal mempunyai tiang. Lantai masjid biasanya ditinggikan

  dari paras tanah untuk mengelakkan air daripada memasuki masjid ketika banjir contohnya Masjid

  Kampung Laut, Kelantan. Bumbung masjid dibina bertingkat-tingkat, tinggi, dan curam untuk

  memudahkan penyaliran air apabila hujan lebat, supaya air tidak bertakung dan bahan kayu tidak

  cepat reput, contohnya Masjid Kampung Keling, Melaka.

  5

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  8/29

  HBAE3103

  Masjid Kampung Laut, Kelantan.

  Abdul Rahman (1981) menyatakan bahawa Masjid Melayu lama biasanya diperbuat daripada

  kayu dan bumbungnya berbentuk atap tumpang atau 'meru'. Bumbung tumpang adalah dibina

  bertingkat- tingkat, besar di bahagian bawah, dan meruncing ke bahagian atas. Bilangan 'meru'

  biasanya ganjil (3 atau 5) kerana mengikut kepercayaan orang-orang Melayu, angka ganjil (ghasal)

  dianggap angka yang suci. Di antara tingkat-tingkat bumbung terdapat ruang berbentuk jendela

  untuk penyaliran udara dan cahaya supaya keadaan di dalam masjid nyaman dan selesa. Dinding,

  jendela, dan jejala untuk menepati fungsinya mempunyai nilai-nilai estetika .

  2.0 Isi Kandungan

  2.1 Kraf Melayu : Tikar Mengkuang

  Tikar dalam kehidupan masyarakat lama Melayu luas penggunaannya. Betapapun bersihnya lantai

  atau telah sedia ada alas di lantai, namun bagi memenuhi adat resam apabila sesuatu ruang atau

  tempat hendak digunakan sebagai tempat duduk lazimnya dibentangkan tikar terlebih dahulu.

  Selain berfungsi sebagai hamparan tempat duduk, ianya juga digunakan untuk alas tidur, ada juga

  tikar yang dikhaskan penggunaannya iaitu Tikar sembahyang lazimnya tikar untuk kegunaan ini

  mengikut ukuran biasa bagi kegunaan seseorang mengerjakan ibadat sembahyang itu. Tikar

  parudan meurpakan tikar kecil yang digunakan sebagai tempat menadah isi kelapa yang diparut.

  Bagi Tikar alas nikah adalah tikar yang dibuat khas sebagai tempat duduk pengantin lelaki

  semasa upacara akad nikah. Satu lagi fungsi tikar mengkuang adalah Tikar jemuran iaitu sejenis

  tikar yang digunakan khas untuk menjemur padi.

  6

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  9/29

  HBAE3103

  Terdapat dua ciri-ciri penting dalam ragam hias anyaman, iaitu penciptaan kelarai (motif) dan

  corak. Istilah kelarai dikhususkan kepada motif yang "berbentuk" (selalunya unsur alam)

  sementara corak dimaksudkan kepada susunan warna tanpa memperlihatkan kepada susunan warna

  dan bentuk motif. Anyaman tanpa kelarai disebut sebagai "gadas". Anyaman kelarai biasanya

  terancang dan dilakukan serentak semasa proses anyaman Dua jenis warna kontra digunakan bagi

  menunjukkan kesan . Susunan warna sesuatu anyaman biasanya dinamakan corak

  2.2Tembikar .

  Seni tembikar wujud di Tanah Melayu sejak beribu tahun dahulu. Buktinya terdapat penemuan

  tembikar di Gua Cha, Kelantan; Ulu Tembeling, Pahang; Bukit Tambun, Perak; dan Gua Niah,

  Sarawak.Dilihat dari aspek perkembangan kebudayaan benda di dunia, bahan tanah liat telah lama

  menjadi media penghasilan keperluan hidup dan juga penyataan ekspresif kepada masyarakat.

  Penghasilan seni tembikar yang mengaplikasikan media tanah liat sebagai media bahantara

  merupakan salah satu seni yang tertua di dunia selepas penggunaan media batu. Penggunaan bahan

  tanah liat dalam kebudayaan benda masyarakat Malaysia telah mula dikesan sejak dari zaman

  Neolitik lagi.

  Tembikar merupakan satu unsur penting dalam memahami dan mengetahui perkembangan sejarah

  kebudayaan masyarakat kerana ianya melambangkan keupayaan manusia masa prasejarah

  menembusi satu kaedah pembuatan dan pengeluaran atau teknologi bagi kesejahteraan masyarakattersebut.

  Adi Taha turut membuat andaian tentang perkembangan kebudayaan dalam masyarakat yang

  dikaitkan dengan objek tembikar dengan mencatatkan: Tembikar telah dijadikan kriteria penting

  7

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  10/29

  HBAE3103

  dalam menentukan perubahan corak hidup masyarakat prasejarah dan dijadikan petanda

  masyarakat tersebut telah memasuki kebudayaan Neolitik yang dipercayai

  bermulanya aktiviti pertanian.

  Bentuk gaya dan Motif

  Gaya geometri

  Bentuk motif ini menggunakan teknik guris, tekat dan kelar. Bentuk dan unsur yang sering

  digunakan ialah unsure geometri asli dan unsur alam. Bentuk dan unsur geometri asli ialah susunan

  garis panjang, melilit pada seluruh permukaan tembikar dan bersilang. Unsur titik memainkan

  perananpenting sehingga dapat dibuat bentukbentuk yang geometri asli. Bentuk dan unsur

  alam digunakan dengan mengambil idea alam daripa daalam. Bentuk motif yang dibuat ialah garis,

  titik, bersilang atau pangkah. Susunan unsur ini akan menjelmakan beberapa motif tumbuhan,

  binatangdan unsur-unsur alam. Contohnya Bunga lawang yang dibentuk daripada lima garis yang

  berhubungmenjadikan bentuk potong wajik. Selalunya, menghiasi bahagian badantembikar

  Gaya organik

  Berunsurkan alam semulajadi. Bentuk motif ini mempunyai kesamaandengan ukiran kayu

  terutamanya motif awan larat. Motif ini merupakan motif yang umum dalam seni ukiran kayu

  2. Jenis-jenis tembikar

  Geluk bekas air, Buyung bekas air, Jambangan bekas bunga, Labu bekas air, Bekas bara-

  membakar kemenyan, Perembunan menakung air embun, Terenang bekas air tertutup,

  Tembikar Mambong peralatan dapur seperti periuk, belanga, Tembikar Sarawak dan menyimpan

  barang berharga, arak dan bunga.

  8

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  11/29

  HBAE3103

  Begitu juga dengan penghasilan barangan tembikar, penciptaan tembikar bukan sekadar bentuk

  dan fungsinya tetapi turut memperlihatkan luahan ekspresi estetika. Ragam hias pada tembikar

  prasejarah telah membuktikan bahawa masyarakat ketika itu sudah mula berkomunikasi dengan

  mengapresasikan alam semula jadi sebagai motif dan reka corak pada permukaan tembikar. Alam

  semula jadi dijadikan subjek dalam luahan rasa.

  2.3 Batik

  Batik terkenal di seluruh gugusan kepulauan Melayu dan dianggap bidang kraf tangan tradisional

  yang unggul. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan

  perkembangan kesenian Malaysia.Batik tulis, batik lukis dan batik canting merupakan kaedah

  membuat batikyang kini diminati ramai. Pada peringkat awal kaedah ini hanya digunakan untuk

  menghasilkan batik untuk hiasan dinding. Pada tahun 1970-an teknik ini telahditerapkan dalam

  kaedah membuat skaf, kain selendang dan baju kurung.Kini penggunaannya telah diperluaskan

  dalam bentuk dimensi baru. Batiksemakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat

  dipadankan mengikut peredaran zaman.

  Dalam penghasilan batik, unsur utama yang menjadi batik itu unik adalah dengan

  adanya mot i f - mot i f yang d i p i l i h dan d i s us un dengan k r ea t i f s e r t adi

  warnakan dengan sempurna dengan kreati f. Motif-mot if yang digunaka biasanya

  9

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  12/29

  HBAE3103

  berunsur alam semulajadi dan tradisional. Diantara unsur-unsur yang terdapat adalah bermotifkan fauna, flora dan

  yang geometri. Mot i f f l o r a yang mer up akan uns ur t umbuhan yang ama t

  d i gemar i dan digunakan ialah pucuk rebung, bunga mangga, kenangga,cempaka,melur

  dansebagainya. Bunga, pucuk,kudup,putik,daun dan ranting digunakan dan diolah serta dipelbagaikan

  dalam corak yang pelbagai. Motif fauna pula menjurus kepada moti f haiwan yang kerap

  digunakan ialah ayam,itik, serangga dan unggas. Motif ini selalunya diolah dan digabungkan

  dengan motif flora.

  Motif geometri selalunya lebih digemari dalam pembikinan batik kerana ianya lebih mudah dan

  ringkas untuk diolah. Antara motif geometri yang popular ialahsegi tiga pucuk rebung, segi empat,garisan

  lurus, swastika, gandaan huruf S,bulatan dan sebagainya. Namun dalam batik sarung yang kita,

  penggunaan moti f adalah merangkumi moti f flora , fauna dan geomet ri .

  Motif flora seperti motif bunga mangga diguna secara dominan pada badan kain yang berlatarkan warna

  bi ru yang lebi h ge lap.Susunannya adalah secara menegak dan agak longgar .

  Namun gabungan susunan dan kontras warnya menampakkannyaagak jelas dan menarik.

  Motif corak pada kaki kainnya agak mudah dengan adunan garisan dan motif pucuk rebung yang

  disusun dengan rapi secara menegak.

  Pada kepala kain, corak geometri berbentuk bulatan dan berbintang ditengah b u l a t a n d i p i l i h

  d i s e m p a d a n i d e n g a n g a r i s a n m o t i f b a n j i y a n g d i s u s un

  berurutan. Diantara gari san banji si sip dengan bentuk bentuk geometri yang lebih

  kecil berupa motif fauna yang berbentuk sayap, sawat dan kupu-kupu

  10

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  13/29

  HBAE3103

  2.4 Keris

  Perubahan masa menyebabkan bentuk senjata berubah mengikut keperluan. Masyarakat melayu

  tradisional terutama di zaman kerajaan Melayu Melaka hingga kini masih menggunakan senjata

  seperti Keris, Pedang, Tombak, Tumbuk Lada, Lawi Ayam, Rencong Aceh, Sewar, Badik,

  Beladau, Jembiah Lading, Lembing dan Sumpit. Keris adalah senjata penting dalam masyarakat

  dan budaya melayu. Jenis-jenis keris yang boleh didapati adalah seperti Keris Jawa, Keris

  Semenanjung, Keris Sumatra, Keris Petani atau Pekaka, Keris Bali, Keris Sundang, Keris

  Majapahit, Keris Bugis dan Keris Picit. Keris pada masa kini masih digunakan untuk upacara-

  upacara tertentu seperti majlis persandingan, perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran

  institusi diraja.

  Jika dilihat daripada kehebatan pahlawan Melayu, tidak sah jika kita tidak memperkatakanmengenai kehebatan senjata terutama keris yang mereka gunakan.Keris Taming Sari milik Hang

  Tuah misalnya dikatakan mempunyai pelbagai kesaktian seperti melindungi tubuh penggunanya

  daripada dicederakan oleh mana-mana senjata. Sememangnya keris ialah senjata kebanggaan

  penduduk Nusantara yang hanya terdapat di Malaysia, Indonesia, Brunei, selatan Thailand dan

  selatan Filipina. Orang Melayu telah menempa dan menggunakan keris serta senjata-senjata lain

  semenjak lima ratus tahun dahulu. Antara alat-alat senjata lain ialah parang, pisau, badik, karambit,

  lembing dan sebagainya. Sehingga awal abad kedua puluh, kebanyakan senjata Melayu telah

  ditempa untuk kegunaan pertarungan, pertahanan diri daripada serangan.

  Walaupun mengalami banyak perubahan senjata ini masih mengekalkan ciri-ciri senjata

  pertarungan dahulu kala dengan meniitikberatkan keaslian dan buatan yang halus. Tetapi kini,

  fungsinya telah bertukar menjadi barang keramat yang mempunyai kuasa yang harus dihormati,

  11

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  14/29

  HBAE3103

  barang yang dipuja, lambang ikatan keluarga, tanda jasa, tanda pangkat dan kuasa, barang mewah

  dan akhirnya dianggap sebagai karya seni. Senjata-senjata ini telah melalui masa perkembangan

  yang cukup lama sebelum mempunyai bentuk dan fungsi seperti sekarang. Oleh itu, terdapat

  pelbagai jenis senjata sesuai dengan seni serantau.

  Keris merupakan senjata pendek yang digunakan oleh orang Melayu sejak zaman keagungan

  pemerintahan Kesultanan Melayu, lebih daripada 800 tahun yang lampau terutamanya pendekar,

  pahlawan serta kalangan pembesar istana. Satu alat kebesaran bagi raja-raja atau lambang

  kekuasaan atau kedaulatan. Keris mempunyai dua belah mata, melebar di pangkal dan tirus

  dihujungnya serta tajam. Terdapat mata keris yang lurus dan berlok-lok dengan keindahan pamor

  serta hulu yang menarik dan juga sarungnya.

  Tiga aspek penting mata keris adalah rupa awan larat dan corak pamor, bentuknya dan corak

  berombak yang wujud dari campuran logam dan nikel. Persejarahan senjata di Malaysia amat rapat

  dengan unsur-unsur seni mempertahankan diri seperti silat. Keterampilan reka cipta Pandai Besi

  (pembuat keris) maka kepelbagaian alat persenjataan telah terhasil, antara yang amat digemari

  sehingga kini seperti keris, parang, kelewang, beladau, tombak dan banyak lagi.

  Motif Hiasan

  i. Flora dan fauna

  ii. Motif yang berunsurkan kosmos, geometri dan kaligrafi

  iii. Motif unsur bernyawa hanya terdapat pada hasil ukiran kaum etnik

  Reka Corak

  Susunan motif ukiran melayu klasik bersifat corak yang dikuir pada permukaan rata atau dalam

  bentuk arca

  12

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  15/29

  HBAE3103

  Peranan senjata amatlah penting dalam naluri hidup manusia, selain digunakan sebagai alat

  berperang, mempertahankan diri, hiasan dan ia juga dikaitkan dengan unsur-unsur alam ghaib.

  Sesetengah masyarakat mempercayai sesuatu senjata itu mempunyai kuasa dalaman yang dapat

  membantu mempertingkatkan ilmu kebatinan kepada si pemiliknya. Kelok-kelok yang dibentuk

  pada senjata melambangkan nilai-nilai estetika yang tersendiri dalam menggambarkan daya

  imaginasi kemelayuan sejak zaman-berzaman dengan teliti dan kreatif.

  Pada kebanyakan senjata seperti keris, lawi ayam, tumbuk lada, kelewang serta beberapa

  rumpunan yang serupa dengannya akan dihiasi dengan hulu yang diukir indah serta diberikan

  nama-nama tertentu seperti Jawa Demam, Kepala Nuri, Anak Ayam Teleng dan lain-lain. Tidak

  ketinggalan juga dengan sarung atau rangka yang kebiasaannya diperbuat daripada kayu yang baik

  seperti teras nangka, tempinis, kayu kemuning, raja kayu dan sebagainya. Kesimpulannya, senjata

  tradisional Melayu sememangnya mempunyai keunikan tersendiri

  3.0 Analisis perbincangan

  Seni ukiran merupakan salah satu daripada tradisi kraftangan yang telah lama bertapak dalam

  sejarah ketamadunan Melayu. Selain batu dan bahan logam, kewujudannya paling ketara dapat

  dilihat pada ragam hias peralatan dan perkakas rumah, perahu, alat persenjataan dan elemen-

  elemen kesenibinaan yang diperbuat daripada kayu. Menurut Halim Nasir (1987) seni ukir di

  Semenanjung Malaysia boleh ditelusuri semenjak zaman Batu Megalithik dengan penemuan motif-

  motif pada batu dalam bentuk ular atau naga dan rusa, sehingga kepada penemuan motif dan

  kaligrafi pada batu-batu nesan yang menandakan zaman kedatangan Islam kerantau sebelah sini.

  Manakala penemuan motif-motif pada meriam, keris, lembing dan cap mohor kerajaan lama

  menandakan sekil atau kepandaian Melayu purba dalam menggunakan logam ketika zaman logam

  sehingga kepada era kedatangan Islam. Dalam konteks seni ukiran kayu, penemuan yang meluas

  pada rumah kediaman, istana, masjid, rumah wakaf, gerbang dan juga pada senjata, peralatan

  pertukangan, perabut, perkakas rumah serta perahu.

  Zulkifli Hanafi (2000) menyatakan bahawa dari sudut sejarah kegiatan seni ukir terkenal di

  kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia di negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan

  13

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  16/29

  HBAE3103

  Patani di Selatan Thai. Namun terdapat juga rumah-rumah tradisional di negeri-negeri Perak,

  Kedah dan Negeri Sembilan yang dihias dengan ukiran. Secara amnya terdapat persamaan atau

  pengaruh setempat dengan kawasan sekitarannya. Halim Nasir (1987) pula menyatakan bahawa

  ukiran dan ragam hias pada seni bina rumah tradisional Melayu Kelantan dan Terengganu

  dikaitkan dengan imej-imej Selatan Thai sementara ukiran dan ragamhias pada seni bina Negeri

  Sembilan dengan Minangkabau.

  Keunikan dan kehalusan hasilan karya seni ukiran Melayu membuktikan ketinggian nilai

  estetiknya. Namun begitu faktor modenisasi, faktor cuaca dan faktor masa menjadi ancaman

  terhadap penerusan hayat dan pelestariannya. Faktor-faktor tersebut menjadi antara penyebab

  kepada semakin terhakisnya kepedulian, penghayatan dan apresiasi terhadap keunikan karya

  kesenian tradisi ini.

  Penelitian yang dibuat terhadap motif dan imej yang terdapat pada beberapa aspek dalam kesenian

  Melayu menampakkan bahawa berlaku perkembangan dan perubahan yang menarik dari aspek

  fizikal dan permaknaan. Kesenian Melayu telah melalui beberapa zaman semenjak era pra-Islam

  yang disebut sebagai era anamisme dan Hindu atau Buddha sehingga kepada era kolonialisme dan

  seterusnya era Islam. Jika dilihat dalam konteks alam Melayu terutama di Indonesia dan Indochina,

  motif dan imej-imej pra-Islam masih kelihatan agak ketara berbanding dengan apa yang terdapat di

  Semenanjung Malaysia. Imej-imej Kala, Makara, Garuda, Naga dan Gunungan yang merupakan

  imej-imej kedewaan kelihatan begitu jelas terutamanya pada seni bina candi yang dibina beberapa

  ratus tahun dahulu.

  Di Semenanjung Malaysia, imej-imej dan motif-motif tersebut hanya dapat dilihat pada beberapa

  aspek kesenian Melayu sahaja. Kehadiran mereka hanya dapat dilihat dengan agak jelas padaartifak-artifak yang masih wujud seperti ukiran keris, perahu-perahu nelayan dan beberapa

  peralatan rumah seperti kukuran, permainan tradisional seperti congkak dan persembahan rakyat

  seperti wayang kulit dan makyong.

  14

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  17/29

  HBAE3103

  Penelitian yang dibuat ke atas pintu gerbang menunjukkan kebanyakan yang masih tinggal banyak

  menggunakan motif-motif bungaan dan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Ia menjadi manifestasi

  terhadap jiwa tuan rumah atau istana yang menggunakan pintu gerbang bagi tujuan keselamatan

  dan juga sebagai penyambut tetamu. Reka bentuknya juga jelas menunjukkan kesejajarannya

  dengan konsep kesenian Islam.

  Penemuan imej pra-Islam adalah saki baki pemikiran lama yang masih wujud pada tukang-tukang

  dan pengukir-pengukir dan kemungkinan besar hanya dalam bentuk luaran atau fizikal sahaja

  tanpa membawa makna-makna asal. Apabila Islam masuk ke alam Melayu, ajaran tersebut tidak

  menghalang secara melulu penggunaan elemen-elemen lama yang sudah sekian lama sebati dengan

  pemikiran tukang-tukang dan pengukir-pengukir.

  Kemasukan Islam yang bersifat akomodatif (tidak secara peperangan atau paksaan) ini

  menyebabkan ianya mudah diterima di alam Melayu. Dalam konteks alam Melayu, seni bina di

  Malaysia boleh dianggap lebih awal menolak elemen-elemen pepatungan dan motif-motif haiwan

  mitos ke dalam reka bentuknya berbanding dengan rekabentuk senibina dinegara Indonesia. Proses

  Islamisasi dalam kesenian dan budaya Melayu ternyata lebih awal berbanding dengan apa yang

  berlaku di Jawa.

  Di Malaysia motif-motif lama yang dianggap pra-Islam telah diberikan makna baru bersesuaian

  dengan ketauhidan dalam Islam. Elemen pepatungan boleh dikatakan ditolak sama sekali dalam

  apa jua kesenian (termasuk batik dan songket). Sensitiviti masyarakat Islam di Malaysia terhadap

  elemen pepatungan adalah amat tinggi sehinggakan cubaan memasukkan unsur-unsur figuratif

  dalam bentuk khat sekalipun pada era 60 an dan 70 an tidak bertahan lama dan tidak dapat

  diterima oleh masyarakat Melayu Islam

  15

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  18/29

  HBAE3103

  Dua contoh karya khat atau kaligrafi yang menggunakan elemen binatang. Gaya ini agak terkenal

  sekitar 1960 an dan 1970 an namun kurang mendapat tempat di hati umat Islam di Malaysia.

  (Di dalam Mohd Sabrizaa B Abd Rashid (2008). EVOLUSI BENTUK DAN MAKNA PADA

  RAGAM HIAS DALAM SENI BINA TRADISIONAL MELAYU .Jabatan Seni Bina Dalaman Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur UiTM Perak Kampus Seri

  Iskandar Perak Darul Ridzuan.)

  4.0 Maklumat Sokongan

  4.1 Tikar mangkuang

  Masyarakat Malaysia begitu kaya dengan warisan seni halus yang diwarisi sejak zaman berzaman.

  Tenunan, sulaman, tekat dan ukiran umpamanya adalah antara seni halus yang begitu sinonim

  dengan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan kebudayaan. Kreativiti dan

  kehalusan seni begitu jelas terpancar dalam setiap hasil kerja tangan tradisional ini.

  Salah satu warisan seni halus adalah anyaman. Seni anyaman dipercayai bermula dan berkembang

  tanpa menerima pengaruh luar. Menganyam bermaksud proses menjaringkan atau menyilangkan

  bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh

  digunakan Bahan tumbuh-tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, akar, bilah, pandan,

  mengkuang dan beberapa bahan tumbuhan lain yang dikeringkan Perkembangan Sejarah anyaman

  adalah sama dengan perkembangan seni tembikar. Jenis seni anyaman pada masa Neolitik

  kebanyakan adalah menghasilkan tali, rumah dan keperluan kehidupan.

  16

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  19/29

  HBAE3103

  Bahan daripada akar dan rotan adalah bahan asas yang awal digunakan untuk menghasilkan

  anyaman. Bahan-bahan asas tumbuhan ini tumbuh meliar di hutan-hutan, paya-paya, kampung-

  kampung dan kawasan di sekitar pasir pantai Anyaman merupakan seni yang mempengaruhi

  kehidupan dan kebudayaan masyarakat Melayu yang masih dikagumi dan digeacmari sehingga

  hari ini. Kegiatan seni anyaman ini telah bermula sejak zaman dahulu lagi di mana dinding rumah

  mereka dianyam dengan buluh dan kehalusan seni anyaman itu masih bertahan sehingga ke hari

  ini.

  Bagi tikar mengkuang, kelarainya dirujuk sebagai ragi. Kelarai dibuat dalam pelbagai motif dan

  peranannya sama seperti corak bunga dalam tenunan, iaitu sebagai suatu ciri perhiasan. Anyaman

  kelarai disusun secara tunggal dan lepas (menyeluruh) atau disusun di dalam ruang tertentu.

  Susunan menegak disebut kelarai berdiri dan susunan sendeng, kelarai serong. Untuk hiasan

  pinggir atau birai pula terdapat satu kelarai khusus iaitu kelarai pucuk rebung. Semua jenis kelarai

  berunsurkan alam semula jadi. Di kalangan masyarakat Melayu, motif tumbuhan menjadi pilihan

  utama. Daripada bentuk bunga, terdapat kelarai bunga atur, berembang, cengkih dan cengkih

  beranak, bunga cina, bunga durian, bunga kundur, bunga pecah lapan, bunga tanjung, bunga telur,

  dan bunga rumput. Unsur-unsur tumbuhan yang lain termasuk akar, pucuk (rebung) dan tampuk

  (jantung pisang, manggis, pinang). Unsur fauna pula, terdapat motif haiwan dan serangga, seperti

  siput, kepala gajah, mata berkait, tapak anjing, tapak harimau, anak ikan, belalang cucuk, jari

  kedidi, mata ketitir, pusat belanak, siku keluang, sisik kelah dan tulang ikan.

  Akhir sekali, terdapat bentuk bebas, seperti kelarai belah ketupat, kelarai kisar mengiri, kelarai

  beras patah dan kelarai madu manis. Dalam membuat kelarai, perkara utama yang diperhatikanialah jumlah mata atau langkah daripada bilah daun yang digunakan. Jumlah mata menentukan saiz

  satu-satu corak. Untuk menyerlahkan kelarai, bilah-bilah digunakan warna yang berlainan atau

  kontras. Misalnya, kuning dan hijau, merah dan ungu, atau putih dan perang. Kadangkala warna

  ketiga digunakan sebagai tanah atau latar corak. Bilah-bilah berwarna yang dianyam tindih-

  menindih danberselang-seli ini akan menyerikan hasil anyaman mengkuang dan pandan.

  17

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  20/29

  HBAE3103

  Bunga sulam merupakan satu teknik yang terdapat dalam ragam hias anyaman di mana ia akan

  mencantikkan lagi hasil yang telah dibentuk. Teknik sulam adalah teknik susun susup. Kesan

  bentuk bunga yang dibuat lebih merupakan kesan geometri asas seperti susunan bentuk tiga, segi

  empat, potong wajik dan sebagainya lagi.

  Corak pula lebih menekankan kepada penggunaan susunan warna pada sesuatu anyaman biasa atau

  ghadas. Warna-warna penting dalam menentukan corak. Corak dijalin secara selang-seli hingga

  meninggalkan kesan geometri asli. Namanya akan berbeza jikan dianyam dalam bentuk, ukuran

  dan susunan yang berlainan.

  4.2.1 FALSAFAH OBJEK SENI ANYAMAN

  Budaya sesuatu bangsa bukan sahaja dicerminkan melalui bahasa pertuturan dan adat resamnya

  tetapi juga dicerminkan melalui kehalusan kerjatangannya;

  i. Pada zaman dahulu, kegiatan anyaman dilakukan oleh kaum wanita sebagaimengisi masa

  lapang

  ii. Hasil anyaman adalah untuk kegunaan sendiri atau hadiah.

  iii. Kemahiran menguasai seni anyaman menunjukkan seseorang wanita itumempunyai sifat

  kewanitaan yang sempurna.

  iv. Anyaman boleh dihasilkan sendiri tanpa mengeluarkan perbelanjaan yang besar.

  v. Hasil anyaman mudah disimpan dan dibawa kemana-mana kerana bersifatlembut dan boleh

  digulung.

  vi. Dapat memperlihatkan kreativiti dengan penghasilan pelbagai kelarai.

  vii. Menghargai unsur alam semulajadi dengan penggunaan bahan dan motif

  4.2.2 TUJUAN DAN FUNGSI ANYAMAN MENGKUANG

  Tikar dalam kehidupan masyarakat lama Melayu luas penggunaannya.Betapapun bersihnya lantai

  atau telah sedia ada alas di lantai, namun bagimemenuhi adat resam apabila sesuatu ruang atau

  tempat hendak digunakansebagai tempat duduk lazimnya dibentangkan tikar terlebih dahulu.

  Selain berfungsi sebagai hamparan tempat duduk, ianya juga digunakan untuk alastidur, ada juga

  tikar yang dikhaskan penggunaannya iaitu;

  i. Tikar sembahyang - lazimnya tikar untuk kegunaan ini mengikut ukuran biasa bagi

  kegunaan seseorang mengerjakan ibadat sembahyang itu.

  ii. Tikar parudan - tikar kecil yang digunakan sebagai tempat menadah isikelapa yang diparut.

  18

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  21/29

  HBAE3103

  iii. Tikar alas nikah - tikar yang dibuat khas sebagai tempat duduk pengantinlelaki semasa

  upacara akad nikah.

  iv. Tikar jemuran - sejenis tikar yang digunakan khas untuk menjemur padi.

  4.2.3 UNSUR DAN PRINSIP SENI ANYAMAN MENGKUANG

  i. Kelarai atau corak dalam proses anyaman tertumpu kepada gubahan bentuk yang

  dijalin untuk menghasilkan sesuatu gaya atau ragam hiasyang menarik sebagai motif

  utama.

  ii. Pembentukan kelarai dilakukan serentak semasa proses anyaman.

  iii. Anyaman kelarai biasanya dirancang terlebih dahulu bagi mewujudkan pelbagai jenis

  kelarai.

  iv. Dua warna yang kontras digunakan untuk mendapatkan hasil yangmenarik.

  v. Kebiasaannya kelarai didasarkan dari unsur-unsur alam semulajadisepertiunsur-unsur

  tumbuhan dan binatang tetapi ada juga kelarai yangdihubungkaitkan dengan nama orang

  4.2 Batik

  Seni batik adalah satu kaedah reka bentuk dan pencorakan tekstil yang diasaskan daripada

  penggunaan lilin dan bahan pewarna samada penggunaan pewarna dari alam semulajadi mahupun

  pewarna moden. Lilin merupakan bahan utama yang digunakan sebagai pemisah warna samaada

  dilukis menggunakan canting mahupun yang diterap menggunakan blok-blok motif ke atas

  permukaan tekstil. Kemudiannya warna disampaikan kepada tekstil samada dengan kaedah

  celupan atau menggunakan berus. Keistimewaan dan keunikan seni batik terletak pada ciri yang

  berlainan bagi corak dan kesan yang terhasil oleh kerana itu tidak ada sehelai batik yang sama

  dengan yang lain sekalipun menggunakan canting, blok cap dan warna yang sama.

  Menilai falsafah karya dari seni batik, pengkarya lebih dipengaruhi falsafah kebudayaan

  dan alam sekitar. Apakah kebenarannya, pemikirannya, ilmu pengetahuannya,

  19

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  22/29

  HBAE3103

  kecantikkannya dan kehidupannya.Banyak unsur corak dan motif yang direka

  mengambarkan falsafah kehidupan adat, budaya, keindahan dalam kebenaran sesuatu

  kebudayaan bangsa. Contohnya batik pengaruh lama yang bermaksud tersirat dan karya

  mengambarkan realiti tentang sesuatu budaya terutama batik dari negara Indonesia.

  Berpegang kepada falsafah sendiri, para pengkarya dan pencip ta luahkan melalui sudut

  pandangan tentang kecan tikan dan ilham mereka. Ka rya b a t i k l ama dan mo den

  me mp un ya i f al sa fa h y an g s am a C um a b en tu k s aj a membezakan rekaan masing.

  Kalau seseorang itu berpegang kepada falasafah kebudayaan maka corak dan hasil

  karyanya menjurus kepada unsur dan manakala yang berpegang kepada unsur

  kehidupan, alam sekitar dan keagamaan maka rekaan corak dan karya mengikut gaya

  unsur masing-masing. Falsafah seni kraf tradisional amat luas.

  Para pencipta seni mempunyai falsafah yang berbeza terutamanya pada zaman

  moden.Pada corak yang abstrak atau geometri, falsafah ia berlainan dan lebihmengambarkan

  emosi atau khayalan.Kraf karya batik jarang kita lihat pada corak berunsurkan falsafah

  keagamaan.Ini kerana corak ayat-ayat jawi/Al-Quran atau khattidak boleh digunakan

  sewenang-wenangnya mengikut ajaran agama.

  Islam tetapi wu j ud p ada k r a f s en i uk i r an s ebaga i h i a s an kecan t i kan

  mela l u i uk i r an g p in tu ,hiasan, dinding dan sebagainya. Hasil falsafah

  keagamaan itn adalah pengaruh daripada temadun Islam yang wujud pada

  masa dahulu. Falsafah kecintaan terh adap keindahan dilahirkan melalui corak alam fauna

  dan flora. Dalam seni Ukiran, falsafah k ea ga ma an mu da h di da pa ti .s el ai n ka ry a

  keh idu pan f lor a da n faun a teru tama nya corak f lora banyak dibuat . Pengkarya-

  pengkarya adalah seorang yang mempunyai pengetahuan sert a bakat semulajadi

  bersama dengan fa lsaf ah yang dipegang oleh mereka . Dengan itu maka wujudlah

  corak-corak yang tinggi nilai estetikanya.

  Bagi pengemar-pengemar seni ukiran ini, wang bukan menjadi masalah tetapi kerana minatdan

  nilai seni yang menjadi keutamaan. Pada masa sekarang golongan kaya akan cubamendapatkan

  20

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  23/29

  HBAE3103

  karya-karya ukiran yang bermutu serta tinggi nilainya sebagaimelambangkan diri seseorang

  itu. Tetapi bagi tukang ukir maupun batik, kesenian dankeindahan yang mereka rekakan

  berdasarkan falsafah masing-masing

  Dalam hal ini Asharil Duhardi Abdullah menjelaskan bahawa: Istimewanya seni batik kerana batik

  merupakan salah satu seni tradisi budaya yang lahir dan berkembang di kepulauan Melayu serta

  berkaitan dengan pakaian para penduduknya. Motif yang sering menghiasi ruang badan sesebuah

  kain sarung sudah semestinya motif-motif etnik. Setiap daerah yang menghasilkan batik sabagai

  bahan keperluan harian pastinya mempunyai motif-motif etnik yang perlu diangkat dan

  dikembangkan agar ia kekal dan diketahui oleh setiap generasi baru.

  Batik tradisional ini mempunyai makna simbolik yang tinggi dan penggunaannya didasarkan

  pada status sosial pemakai dalam masyarakat daerah tertentu. Dengan penggunaan motif-motif

  etnik yang terdiri daripada imej-imej flora seperti motif pucuk rebung, bunga cempaka, bunga

  airmata kasih; manakala motif fauna seperti motif kala jengking, motif rama-rama, motif burung

  dan juga motif ayam. Lakaran yang dihasilkan tidak menyerupai bentuk yang sebenar,kerana

  menghormati ajaran agama Islam.

  Pada masa kini, batik telah berkembang melampaui dunianya dengan melalui proses pemodenan

  konsep, teknik dan falsafah. Sebagaimana masyarakat dan kebudayaan yang sentiasa berkembang

  mengikut peredaran zaman, seni membatik juga turut berubah. Daripada keindahan yang hanya

  terdapat pada pakaian yang menunjukkan status si pemakainya, batik telah berpindah konsepnya

  mengikut konseptradisi kesenian Barat iaitu catan batik yang menjadi hiasan-hiasan dinding galeri

  atau pejabat, hotel-hotel atau juga sebagai hiasan-hiasan dinding ruang tamu rumah-rumah

  masyarakat pertengahan.

  Dengan adanya keistimewaan teknik pembuatannya serta harmoni susun atur motif yang

  melambangkan masyarakat Melayu membolehkan pelukis-pelukis moden mengarap dan

  merakamkannya kedalam sebuah cerminan lukisan. Rakaman dan lorekan ini semata-mata sebagai

  satu usaha untuk menonjolkan identiti dan usaha mencari identiti.

  21

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  24/29

  HBAE3103

  4.3 Tembikar

  Manipulasi unsur alam tidak sekadar menggunakan bahan alam secara asli namun pencipta

  tembikar Mambong juga telah berjaya mengadaptasikan campuran bahan alam yang lain bagi

  menghasilkan satu campuran tanah liat yang mengandungi keistimewaan serta ciri-ciri fizikal khas

  yang tidak terdapat pada tembikar tradisi di Malaysia. Dengan jiwa penilaian yang begitu teliti

  pada unsur alam secara langsung telah melahirkan seni rupa yang amat tinggi nilai estetik pada

  tembikar Mambong. Unsur alam juga telah memberikan satu idea kepada pencipta tembikar

  Mambong untuk menzahirkan mesej perihal penting yang berkaitan apresasi jiwa pencipta

  terhadap alam persekitaran hidup mereka. Hubungan jiwa pencipta tembikar Mambong yang

  begitu akrab dengan unsur alam telah menerbitkan satu pertalian yang erat. Motifmotif ragam

  hias pada jasad tembikar Mambong yang bertemakan unsur alam telah memperjelaskan bahawa

  unsur alam begitu dihargai serta disanjung sebagai

  Berdasarkan konsep seni rupa Melayu yang telah diutarakan oleh Syed Ahmad Jamal,akan

  diaplikasikan sebagai satu konsep pemikiran yang boleh dibuktikan melalui kajian estetika yang

  berkaitan tembikar Mambong. Menurut Syed Ahmad Jamal:

  Rajah 1 : Kerangka Konsep Seni Rupa Melayu (1992) Syed Ahmad Jamal.

  22

  Unsur Alam

  Bentuk tampak

  Jiwa

  Seni rupa

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  25/29

  HBAE3103

  Konsep seni rupa Melayu lahir daripada kesedaran terhadap intisari sesuatu hasil ciptaan, iaitu

  melalui bentuk tampaknya kepada dimensi yang terjalin pada rupa ciptaan itu. Ini menjadi titian

  di antara realiti yang zahir dan yang batin serta berperanan sebagai perantara jiwa pencipta dan

  penghayat. Hasil ciptaan itu kaya dengan unsur-unsur budaya dan ini jelas tercermin melalui

  bentuk, gaya, sifat, garis, gerak, corak dan warnanya. Daripada pengamatan penciptanya

  terjelmalah karya-karya itu dari alam semula jadi ke alam seni.

  Menurut Syed Ahmad Jamal lagi:

  Seni rupa Melayu ialah penjelmaan unsur-unsur dari alam semulajadi kepada suatu bentuk karya

  seni rupa. Karya seni terhasil dari pada pengamatan dan pemikiran pencipta yang dijelmakan

  melalui impian lalu mencerminkan suasana harmoni di antara manusia dan alamnya.

  Rajah 2 : Vent-Diagram Konsep Seni Rupa Melayu.

  Oleh yang demikian dengan merujuk kepada konsep seni rupa Melayu oleh Syed Ahmad Jamal

  ianya akan membentuk satu Vent-Diagram. Dengan berpandukan Vent Diagram konsep seni rupa

  Melayu, A (seni rupa) adalah merupakan hasil gabungan jiwa, bentuk tampak dan unsur alam.

  Ketiga-tiga elemen ini menjadi satu komponen yang penting dalam membentuk satu pertalian yang

  saling berkait bagi menjelmakan seni rupa (A).

  Merujuk kepada jiwa (J) adalah merupakan elemen yang berkaitan dengan manusia. Aspek jiwa

  adalah merupakan perkara-perkara yang berkaitan tentang pengamatan dan pemikiran pencipta.

  Manusia mempunyai satu daya intelektual yang mendorong untuk berfikir tentang sesuatu perkara

  yang berkaitan kehidupan harian serta dapat memberi kepuasan pada diri mereka. Oleh yang

  23

  Unsur Alam (UA)

  Bentuk tampak (BT)

  Jiwa (J)

  B1B2

  B3

  A

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  26/29

  HBAE3103

  demikian dorongan bagi penciptaan dan penghasilan barangan keperluan harian bagi membantu

  kehidupan akan cuba direalisasikan hasil daripada imaginasi pencipta. Jiwa penciptaan melahirkan

  satu daya untuk menggambarkan imaginasi kepada realiti.

  Manakala bentuk tampak (BT) adalah merupakan sesuatu hasil bentuk yang direalisasikan daripada

  imaginasi kepada realiti. Bentuk tampak ini adalah merupakan satu hasil kerja tangan pencipta

  yang lahir daripada jiwa yang mahu mencipta sesuatu. Bentuk tampak yang lahir dari jiwa ini

  adalah merupakan satu bentuk tampak yang merangkumi barangan bagi keperluan hidup atau juga

  sebagai satu alat bagi kepuasan kepada jiwa penciptanya.

  Sementara itu unsur alam (UA) pula adalah merupakan sesuatu subjek idea atau merangkumi

  bahan media bagi penghasilan bentuk tampak yang berada dekat dalam lingkungan persekitaran

  kehidupan mereka. Subjek idea sama ada daripada alam semula jadi yang dijadikan sebagai satu

  sumber idea bagi penghasilan bentuk tampak mahupun sebagai satu sumber idea bagi ragam hias.

  Subjek ini tidak terbatas kepada alam semula jadi sahaja namun ianya merangkumi objek-objek

  yang berada dalam persekitaran kehidupan seharian. Sementara itu bahan pula adalah merupakan

  suatu material yang diperolehi dari sumber alam. Bahan alam ini termasuklah seperti batu, kayu,

  tanah liat atau apa juga bahan dari sumber alam yang dapat dijadikan sebagai satu media untuk

  merealisasikan idea kepada realiti.

  Oleh yang demikian hasil gabungan dari tiga elemen yang terdiri daripada jiwa, bentuk tampak dan

  unsur alam akan mewujudkan beberapa gabungan elemen yang dikodkan sebagai B1, B2 dan B3

  dalam Vent-Diagram ini; B1 adalah gabungan bentuk tampak (BT) dan jiwa (J). Berdasarkan

  kajian ini, bentuk-bentuk tampak yang terdiri daripada tembikar Mambong adalah lahir daripada

  jiwa pencipta. Bentuk-bentuk tembikar Mambong yang wujud adalah merupakan satu manifestasi

  dari jiwa pencipta bagi menzahirkan seni rupa. Sebagai contoh, bentuk-bentuk tembikar yang

  dihasilkan di kampung Mambong adalah merupakan pelbagai peralatan keperluan hidup yang lahir

  dari idea pembuat tembikar Mambong. Dari jiwa pencipta yang melahirkan idea berkaitan

  barangan bagi keperluan hidup maka terhasillah bentuk tampak yang direalisasikan oleh bentuk-

  bentuk tembikar Mambong yang mana ianya telah melahirkan satu seni rupa.

  24

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  27/29

  HBAE3103

  Hasil dari gabungan jiwa, bentuk tampak dan unsur alam juga telah mewujudkan satu kaitan

  hubungan antara jiwa dan unsur alam yang dikodkan dengan B2. B2 adalah gabungan jiwa dan

  unsur alam yang mana ianya memperlihatkan bahawa elemen jiwa pencipta yang begitu dekat

  dengan alam persekitaran mereka yang merangkumi pelbagai unsur alam yang mana ianya juga

  sebagai satu pelengkap kepada wujudnya seni rupa. Unsur alam yang berada pada lingkungan

  kehidupan seharian mereka telah dimanipulasikan secara bijak bagi penghasilan barangan seni

  rupa. Sebagi contoh, pencipta tembikar Mambong telah dapat menilai bahan asas penghasilan

  tembikar Mambong dengan begitu bijak sekali dengan menggunakan tanah liat yang berada dalam

  persekitaran hidup mereka secara maksima.

  5.0 Kesimpulan

  Seni kraf Melayu melambangkan hubungan yang erat antara orang Melayu dengan

  kepercayaannya iaitu Islam. Hasil hasil seni kraftangan Melayu seperti tembikar, batik, keris dan

  juga senibina seperti ukiran ukiran seni bina dan seni khat banyak dipengaruhi oleh budaya

  orang Melayu dan juga pengaruh kepercayaan Islam. Melayu sudah sinonim dengan Islam dan

  segala hasil kraft dan seni bina Melayu dihasilkan mengikut kepercayaan Agama Islam.

  25

 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  28/29

  HBAE3103

  6.0 Bibliografi

  Khairuddin Talib (2011), Modul OUM HBAE3103.Kraf Tradisional. OpenUniversiti Malaysia.

  Kamus Dewan Edisi Ketiga. (1998). Dewan Bahasa Dan Pustaka: Kuala Lumpur.

  Kementerian Pendidikan Malaysia, (2000). Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual

  KBSR dan KBSM, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka

  Mohd Sabrizaa Abd Rashid. (2007).Kajian Simbolisme Elemen-Elemen Estetik dan Ragam

  Hias Rumah Tradisional Melayu : Kajian Kes Seni Bina Gaya Pantai Timur.Tesis

  PhD, Institut Pengajian Siswazah, USM, 2007.

  Mohd Sabrizaa B Abd Rashid (2008). Evolusi bentuk dan makna pada ragam

  hias dalam seni bina tradisional melayu .

  Jabatan Seni Bina Dalaman Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur UiTM Perak Kampus

  Seri Iskandar Perak Darul Ridzuan.

  Siti Zainon Ismail (1986).Rekabentuk Kraftangan MelayuTradisi. Dewan Bahasa dan.Pustaka Kuala Lumpur

  Salawati Hj Abdul Wahab (2008) ,Modul OUM HBAE4303.Apresiasi Dan Kritikan Seni:Open Universiti Malaysia.

  Syed Muhammad Naquib Al-Attas .(1972).Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu,ABIM: Kuala Lumpur

  themalayartgallery.com/

  www.batikinspirations.com/

  26

  http://www.batikinspirations.com/http://www.batikinspirations.com/http://www.batikinspirations.com/
 • 7/31/2019 HBAE3103_790205125499_KRAF TRADISIONAL

  29/29

  HBAE3103