Top Banner

of 119

Eng Hrv Rjecnik

Oct 14, 2015

Download

Documents

Rijecnik
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  1/119

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUEKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

  Ljerka Rado, prof. prof. dr. sc. Marcel Meler

  ENGLESKO-HRVATSKI RJENIK

  NAZIVLJA U MARKETINGU

  (tree izmijenjeno i nadopunjeno elektroniko izdanje)

  Osijek, 2010.

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  2/119

  PREDGOVOR

  Ovaj Englesko-hrvatski rjenik nazivlja u marketingu namijenjen je ponajprijestudentima sveuilinog preddiplomskog i diplomskog studija smjera"Marketing", te strunog studija "Trgovina" Ekonomskog fakulteta u Osijekuza olakano pripremanje ispita iz predmeta "Engleski jezik". Istodobno,rjenik, vjerujemo, moe jednako tako dobro posluiti i studentima ostalihsmjerova na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, polaznicima poslije-diplomskih specijalistikih i doktorskih studija, kao i svima onima koji elepratiti literaturu i strunu periodiku s podruja marketinga na engleskom

  jeziku, a da pritom ipak u odreenoj mjeri vevladaju engleskim jezikom, pamakar to bilo i u pasivnom obliku. U tom cilju ovo tre e izmijenjeno inadopunjeno izdanje rjenika daje vokabular od oko 3.000 rijei koje seodnose na ire podruje marketinga. To je za dvadeset posto vie rijeinegoli je to bilo u prvom izdanju ovoga rjenika istih autora objavljenog naEkonomskom fakultetu u Osijeku 1994. godine. Jednako tako gotovo jeudvostruen broj kratica (abbreviations) koje se nalaze na kraju rjenika.Ovo tree izdanje se, kao svojevrsni marketinki potez autora, predstavlja uelektronikom obliku kako bi bilo pristupanije korisnicima.

  Rjenik je nastao prouavanjem stotinjak indeksa pojmova knjiga s podrujamarketinga, te analizom tekstova s podruja marketinga koji slue za

  vjebanje u nastavi predmeta "Engleski jezik", te, naravno, konzultiranjemraspoloivih englesko-hrvatskih rjenika od kojih su najvaniji navedeni uliteraturi. Budui da je temeljni cilj ovog rjenika ovladavanje vokabularom iomoguavanje itanja i razumijevanja tekstova s podruja marketinga, atakoer i zbog objektivnih tehnikih potekoa, u rjeniku, a to i nijeneuobiajeno za rjenike tog tipa, nije prezentirana i transkripcija pojedinihrijei, odnosno pojmova. Ukoliko itatelja zanima transkripcija, odnosnoizgovor pojedinih rijei, upuujemo ga da pomo potrai u standardnimenglesko-hrvatskim rjenicima, gdje naalost ponajee nee naii naadekvatan prijevod pojedinih marketinkih pojmova, to je i bio glavni poticajza izdavanje ovakvog rjenika. Svjesni smo da prilikom izrade ovog rjenikanismo bili u mogunosti obuhvatiti sve pojmove koji bi trebali nai mjesta uovakvom rjeniku, te se unaprijed zahvaljujemo svima onima koji nam u tompravcu mogu pruiti svoju pomo.

  Autori

  U Osijeku, studeni 2010.

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  3/119

  3

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  A

  abandonee (prav.) ustupljenik (osoba kojoj jeneto ustupljeno)

  ability (pravna/plaevna) sposobnost,solventnost; vjetina

  absenteeism absentizam, izostanak, nedolazak,nenazonost; zabuavanje

  absolute unconsumer apsolutni nepotroa

  absorptive capacity of market;(isto i: ~ market capacity)

  apsorpcijska motrita

  abundance (iz)obilje, bogatstvo, pretek

  acceptability prihvatljivost

  acceptance prihvaanje, prihvat

  acceptance order akceptni nalog

  account raun; obraun; klijent (kupac)

  accountability odgovornost

  accountant raunovoaaccountant in bankruptcy steajni upravitelj

  accounting raunovodstvo

  accounting price obraunska cijena

  accounting records raunovodstveni zapisi, knjige

  accounts rauni; raunovodstveni odjel

  accounts payable obveze prema dobavljaima, rauniobveza

  accounts receivable potraivanja od kupaca

  accuracy tonost

  achieve postii

  achievement dostignue, postignue

  acknowledge potvrditi

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  4/119

  4

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  acknowledgement potvrda

  acoustic advertisements akustika oglaavaka sredstva

  acquisition nabava, steevina, dobitak; kupnja(tvrtke); kupljena tvrtka

  acquittance namirenje duga, namira

  act of God via sila

  action akcija, radnja, in

  activity djelatnost

  actual market sadanje trite

  ad (= advertisement) oglas

  adaptation prilagodba

  add dodati

  added value dodana vrijednost

  additional charge doplata

  additional payment doplata

  adjustment korekcija, podeavanje, prilagodba;poravnanje

  admin (= administration) administracija; uprava; (SAD) Vladaadministrated prices administrativne cijene

  administration administracija, uprava

  adopt prihvatiti, usvojiti

  adopter usvojitelj

  adulteration pogoranje kakvoe

  advance avans, predujam

  advance payment plaanje unaprijed; avans, akontacija,predujam

  advance sale pretprodaja

  advanced orders narudbe unaprijed, prednarudbe

  advantage prednost

  advert oglas

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  5/119

  5

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  advertise oglaavati

  advertisement oglaavako sredstvo, oglas

  advertisement test test oglasa; oglasni ispit/pokus

  advertiser oglaavatelj, oglaiva, subjektoglaavanja,

  advertising oglaavanje; objavljivanje,

  advertising agency oglaavaka agencija

  advertising appeal oglaavaki apel

  advertising appropriation oglaavaka sredstva

  advertising budget oglaavaki budet (proraun)

  advertising campaign oglaavaka kampanja

  advertising constants oglaavake konstante

  advertising copy oglaavaki tekst

  advertising department oglaavaki odjel

  advertising drive intenzivna oglaavaka akcija

  advertising effects research istraivanje uspjenosti oglaavanja

  advertising effort oglaavaki napor

  advertising expenses trokovi oglaavanja

  advertising goals ciljevi oglaavanja

  advertising letter oglaavako pismo

  advertising media mediji (prijenosnici) oglaavanja

  advertising message oglaavaka poruka

  advertising mix oglaavaki miks

  advertising plan oglaavaki plan

  advertising research istraivanje oglaavanja

  advertising space oglaavaki prostor

  advertising strategy oglaavaka strategija

  affluent society drutvo obilja

  afford priutiti, imati sredstva

  after-sales assistance poslijeprodajna/postprodajna pomo

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  6/119

  6

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  after-sales service poslijeprodajna/postprodajna usluga

  age dob, vremensko razdoblje

  age distribution distribucija po starosti, dobnaraspodjela

  age group starosna skupina

  agency agencija, zastupstvo

  agenda dnevni red, agenda, podsjetnik

  agent agent, zastupnik

  aggregate demand agregatna potranja

  aggregate sales ukupan promet

  aggregate supply agregatna ponuda

  agio prd, "ticung"; dobitak pri konverzijivaluta

  agio business mjenjaki posao

  agreement ugovor, pogodba, sporazum

  agriculture poljodjelstvo, poljoprivreda

  aid pomagalo, pomo

  aided recall stimulirano prisjeanjeaim cilj, svrha

  air freight zrani prijevoz (robe)

  air freight operator prijevoznik u zranom prometu

  air time prodana minutaa na radiju/TV-u

  alliance savez, zajednica

  allocation alokacija, raspodjela

  allotment doznaka, kontingent

  allowance popust, skonto

  almanac godinjak

  alternative choice alternativni izbor

  alternative decisions alternativne odluke

  alternative question pitanje s viestruko ponuenim

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  7/119

  7

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  odgovorima

  amalgamation spajanje poduzea

  ambiental design ambijentalni dizajn

  ambiguous question vieznano,/dvosmisleno pitanje

  ambulatory selling ambulantna prodaja;

  pokretna/putujua prodajaamortization amortizacija

  amount iznos, koliina

  ample obilan

  analysis (mno.: analyses) analiza, ralamba

  analysis of variance analiza varijance

  analyst analitiar, ralanitelj

  analytic analitian

  announcement anonsa, oglas u malom oglasniku

  annual report godinje financijsko izvjee

  annuity anuitet

  answer error (po)greka u odgovoru

  anticipation predvianje, anticipacijaantidumping laws antidampinki zakoni

  antitrust laws antimonopolni zakoni

  appeal apel; privlanost

  appearance nastup; izgled

  application primjena, prijava, (za)molba

  applied research primijenjena istraivanja

  appointments page stranica oglasa slobodnih radnihmjesta

  appraisal ocjena, procjena

  appraise procijeniti

  approach pristup

  approve odobriti

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  8/119

  8

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  approved autoriziran, odobren

  arbitration arbitraa

  area prostor

  area sample prostorni uzorak

  arrangement araniranje, razmjetanje; dogovorarrival prispijee

  art work grafiki dizajn; (s)likovno oblikovanje

  article of association statut drutva

  artist oblikovatelj, dizajner

  as soon as possible (skr. ASAP) to prije, to skorije

  assembly skuptina

  assessment valorizacija, procjena, ocjena

  assets aktiva; imovina

  assignment cesija; zadatak

  assistant pomonik

  association asocijacija; udruenje

  association test test asocijacije

  assortment asortiman

  assumption pretpostavka

  attach case torba za spise, aktovka

  attend biti nazoan, nazoiti, pohaati

  attention panja, pozornost

  attitude stav

  attitude scales baterija stavova

  attitude survey ispitivanje stavova

  attract privui

  attribute svojstvo, znaajka

  auction draba, aukcija

  audience auditorij, javnost, publika; itateljstvo;gledateljstvo; sluateljstvo

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  9/119

  9

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  audience research istraivanje auditorija

  audience survey istraivanje auditorija

  audit provjera, kontrola, revizija

  auditor financijski inspektor, revizor

  authority autoritet; ovlast, nadlenostavailability raspoloivost

  available stock raspoloiva roba, roba spremna zaprodaju

  average prosjek, srednja vrijednost; prosjean

  avoidance suzdravanje; izbjegavanje

  award nagrada, priznanje; (prav.) presuda

  awareness svjesnost, svijest

  B

  back poduprijeti, davati potporubackground podloga; podrijetlo; obrazovanje;

  iskustvo

  backing podrka, potpora

  backward integration integracija unatrag; unatranopovezivanje/ujedinjavanje

  bait advertising prikriveno oglaavanje

  balance bilanca, saldo, ravnotea; bilanni

  balance of payments platna bilanca

  balance of trade trgovaka bilanca

  balance sheet bilanca

  balancing bilanciranje, saldiranje

  ballot glasovanje, drijeb

  baloon test balonski (strip-) test, balon-test

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  10/119

  10

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  ban zabrana

  bandwaggon ~ climb/jumpon the bandwaggon

  imitirati, raditi isto to i drugi; prikljuitise pobjedniku

  bank transfer virmansko plaanje

  bankruptcy steaj

  banner zastavica

  bargain price reklamna (niska) cijena, bescjenje

  bargain sale (selling) rasprodaja

  bargainee kupac

  bargaining pogaanje, pregovaranje, cjenkanje;ugovaranje

  bargainor pogaa, pregovara, prodava;ugovaratelj

  barter razmjena, trampa, barter

  barter trade kompenzacijski posao

  base temelj, osnov(ic)a

  batch poiljka

  Bayesian decision theory Bayesova teorija odluivanjabecome due dospjeti, prispjeti (na naplatu)

  behaviour (SAD: behavior) ponaanje

  behaviouristic segmentation(SAD: behavioristic ~)

  segmentacija prema ponaanju

  belief uvjerenje

  belonger tradicionalni (konzervativni) potroa

  benchmarking usporedba s najjaim (konkurentom);nivelacija

  beneficiary korisnik

  benefit korist, dobrobit, povlastica

  bias pristranost; deformacije

  bid (poslovna) ponuda

  bid price isklina cijena

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  11/119

  11

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  bidder ponuditelj

  bidding licitacija, nadmetanje

  bill raun, faktura; plakat

  bill of delivery dostavnica

  bill of entry carinska deklaracijabill of exchange mjenica

  bill of freight tovarni list

  bill of lading konosman, teretnica

  billboard oglasna/oglaavaka ploa

  billboard advertising plakatiranje

  billing fakturiranje, naplata

  bipolar scale bipolarna skala

  birth rate natalitet

  black box "crna kutija"

  black market "crna" burza

  blank obrazac, tiskanica

  blank draft bjanko mjenica

  blanket fee paualni iznos

  blanket sum paual

  blue-collar worker radnik u tvornici ili radionici, tvornikiradnik, fizikalac

  blueprint nacrt, plan

  board uprava, odbor; pano

  board of directors upravni odbor

  body copy osnovni tekst oglasa

  body text osnovni tekst oglasa

  body type osnovna slova teksta oglasa

  bond obveznica; carinski nadzor

  bonus premija, nagrada

  bonus offer popust u cijeni

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  12/119

  12

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  book knjiiti; knjiga; popis; (mno.)knjigovodstvo

  book value knjigovodstvena vrijednost

  bookings knjienje

  bookkeeping knjigovodstvo

  booklet oglaavaka knjiica, broura

  boom ivost, polet, nagli razvoj

  booth tand; kabina

  borrow uzajmiti

  borrowings uzajmljena svota

  bottleneck "usko grlo"

  bottom line konani financijski rezultat

  boycott bojkot, izbjegavanje; bojkotirati

  brain drain otjecanje (kolovanih) kadrova,odljevmozgova

  brainstorming skupna rasprava za stvaranje novihideja

  branch (office) predstavnitvo, filijala, ogranak,podrunica

  brand marka proizvoda

  brand acceptance prihvaanje marke proizvoda

  brand awareness test test poznatosti marke

  brand equity trina vrijednost marke

  brand identity identitet (prepoznatljivost) marke

  brand image predodba o marki proizvoda

  brand loyalty vjernost marki proizvoda

  brand mark zatitni znak

  brand name zatitno ime

  brand preference preferencija marke

  brand share udio marke

  brand stretching koritenje marke proizvoda na

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  13/119

  13

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  drugom proizvodu

  brand switching promjena marke

  brand valuation financijsko vrednovanja uvoenjamarke

  break-even analysis analiza praga rentabilnosti

  break-even point prag pokria, prijelomna tokabribe mito, potkupljivanje; podmititi,

  potkupiti

  briefcase torba za spise, aktovka

  briefing uputa za ispitivae

  broadcast emisija na radiju/TV-u; emitirati;prikazivati

  broadcast media emitivni mediji

  broadcasting emitiranje, radiodifuzija

  brochure broura

  broker broker, burzovni posrednik

  budget budet, proraun

  budget priced jeftin

  budget survey istraivanje porodinih budeta

  bulk cargo teret u rinfuzi, rasuti teret

  bullish optimistian

  bullish tendency kretanje k porastu cijena

  bumper sales rekordna (iznimno dobra) prodaja

  burden optereenje

  bureau ured

  burial of sick products naputanje zastarjelih proizvoda

  business posao; tvrtka, poduzee

  business connections poslovne veze

  business consultancy poslovno savjetovanje

  business customs poslovni obiaji

  business cycle konjunktura

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  14/119

  14

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  business deal poslovni aranman

  business directory gospodarski adresar

  business district poslovno sredite

  business economics ekonomika poduzea

  business ethics poslovni moralbusiness game poslovna igra

  business law trgovako pravo

  business logistics poslovna logistika

  business or ientation poslovna orijentacija

  business paper poslovna publikacija

  business policy poslovna politika

  business records poslovne knjige

  business secret poslovna tajna

  business sector gospodarska grana

  business str ategy poslovna strategija

  business to business marketing industrijski, poslovni marketing

  businessman(mno: businessmen)

  poslovni ovjek, poslovnjak

  buy-back vezana trgovina

  buyer kupac

  buyer's market trite kupaca

  buying nabava, kupnja

  buying and selling kupoprodaja

  buying behaviour

  (SAD: ~ behavior)

  ponaanje pri kupnji

  buying frequency uestalost kupnje

  buying habits navike pri kupnji

  buying infl uences utjecaji na kupnju

  buying intention kupovna namjera

  buying location lokacija/mjesto kupnje

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  15/119

  15

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  buying motive motiv kupnje, pobuda/povod zakupnju

  buying off otkup

  buying pattern ponaanje pri kupnji

  buying power kupovna mo

  buying price nabavna cijena

  buying process proces kupnje

  buzzword svugdje prisutna rije, sveprisutnarije; krilatica

  by-product sporedni proizvod, nusproizvod

  C

  calculation proraun, izraun(avanje)

  call posjet; telefonski poziv

  call back ponovno ispitivanje ispitane osobecaller posjetitelj; pozivatelj

  campaign kampanja

  cancellation opoziv/otkaz(ivanje) narudbe

  cannibalization (cannibalism) ljudoderstvo (proizvoda)

  capability sposobnost

  capacity kapacitet, obujam, sadraj,zapremina

  capital imovina, kapital, glavnica

  capital assets aktiva

  capital consumption investicijska potronja

  capital expenditures ulaganje kapitala

  capital goods sredstva za proizvodnju, investicijska

  dobra

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  16/119

  16

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  capital investment investicija, ulaganje

  capital outlay investicija, ulaganje

  car card vanjski plakat u prometalima

  card rate cjenik oglasa

  career karijera, ivotni putcargo teret

  carriage free franko-isporuka

  carrier brodar, prijevoznik

  carry out obaviti, provesti, izvriti

  carrying capacity nosivost

  cartel kartel

  cartoon strip; crtani film

  case sluaj

  case study studij sluaja

  cash gotovina; unoviti

  cash and carry plati (u gotovini) i nosi

  cash balance saldo blagajne

  cash cow "krava muzara"

  cash desk blagajna

  cash discount kasa skonto, gotovinski popust

  cash flow novani tijek

  cash generation ostvarivanje dobiti

  cash on delivery plaanje pouzeem

  cash order plaanje po narudbi

  cash price cijena u gotovu, gotovinska cijena

  cashier blagajnik

  cashier's blagajna

  casual research povremeno istraivanje

  catalogue (SAD: catalog) katalog, popis

  catalogue mail order kataloka prodaja

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  17/119

  17

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  catalogue sales kataloka prodaja

  catch phrase privlana fraza

  catering industr y ugostiteljstvo

  cause-related marketing marketing ope dobrobiti (koristi)

  caution money jamevina

  ceiling price plafonirana cijena

  cell lan panela

  census popis (statistiki)

  center (centre) spread sredinji oglas, "duplerica"

  centralization centralizacija

  centre spread (SAD: center ~) sredinji oglas, "duplerica"

  certainty pouzdanost

  certificate atest, certifikat, dokument, potvrda

  certificate of manufacture potvrda o proizvoau robe

  certificate of origin potvrda o podrijetlu robe

  cession cesija, ustupak

  chain lanac

  chain index lanani indeks

  chain of stores lanac trgovina

  chain store lanac trgovina

  chain trade verina trgovina, (u)lananotrgovanje/trgovina

  chairman, chairwoman,chairperson

  predsjedatelj, predsjedavajui,predsjednik

  chamber of commerce gospodarska komora

  change izmjena, promjena

  channels of distributi on distribucijski kanali

  charge pristojba

  charge a price zaraunati, naplatiti

  charge card kreditna kartica

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  18/119

  18

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  chart dijagram, grafikon

  check provjeriti; ek; raun (u restoranu)

  check interview kontrolni intervju

  check list kontrolni popis, podsjetnik

  cheque (SAD: check)ek

  chief executive officer izvrni direktor, glavni direktor

  chief financial officer direktor financija

  child-proof packaging =

  child-resistant packaging

  sigurnosno pakiranje za djecu

  chi-square test hi-kvadrat test

  choice izbor, odabir

  cinema advertising oglaavanje u kinu

  circular letter cirkularno pismo, okrunica

  circulare note cirkularno kreditno pismo

  circulation naklada, tiraa; optjecaj

  circumstance okolnost

  City (the) City (poslovni dio Londona)

  claim potraivanje, reklamacija, zahtjev;tvrdnja

  classic shop klasina prodavaonica

  classification klasifikacija

  classified ads (classifieds) mali oglasnik

  clause klauzula, odredba

  clauses of transport prometne klauzule

  clean bill of lading ista teretnica

  clearance sale rasprodaja

  cleared ocarinjen

  clearing bank obraunska banka; banka zaporavnanja (prijeboj)

  clerical uredski

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  19/119

  19

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  clerical staff administrativno osoblje, uredskislubenici

  client klijent

  clinical trial kliniki pokus

  clipping izrezak iz novina, novinski izrezak

  clone klon (plagijat proizvoda)

  cloning kloniranje

  closed question zatvoreno pitanje

  cluster s ample uzorak skupina

  cobweb model model "paukove mree"

  code kodeks

  coding kodiranje

  coefficient of correlation koeficijent korelacije

  coefficient of determination koeficijent determinacije

  coefficient of variation koeficijent varijacije

  cognition spoznaja

  collateral kolateralno jamstvo, nuzjamstvo,

  zalogcollateral literature popratni tiskani materijali

  collect prikupljati

  collecting data prikupljanje podataka

  collection naplata

  collection c harges trokovi naplate

  collector akviziter, inkasator; skuplja

  column stupac, kolona

  come up with smisliti, osmisliti

  commerce trgovaka djelatnost

  commercial oglaavaka poruka na radiju ili TV-u

  commercial bank poslovna banka

  commercial centre trgovako sredite

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  20/119

  20

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  (SAD: ~ center)

  commercial law trgovako pravo

  commercial traveller trgovaki putnik

  commercialisation komercijalizacija

  commission provizija, komisija; narudba;

  povjerenstvocommission agent agent za komisijsku prodaju

  commission sale komisijska prodaja

  commitment obveza

  committee odbor, povjerenstvo

  commodity roba

  commodity exchange robna burza

  commodity market robna burza, robno trite

  common advertising zajedniko oglaavanje

  communication komunikacija, priopavanje

  communication process komunikacijski proces

  communicative ability komunikacijska sposobnost

  community javnost, zajednicacompany kompanija, poduzee

  company image imid poduzea, predodba opoduzeu

  comparative advantage komparativna/poredbena prednost

  comparison usporedba

  compensation kompenzacija, odteta

  compete nadmetati se, natjecati se, bitikonkurent

  competence sposobnost; ovlatenost

  competing products konkurentski proizvodi

  competition konkurencija, nadmetanje, natjecanje

  competition research istraivanje konkurencije

  competitive konkurentan; borben

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  21/119

  21

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  competitive advantage konkurentska/natjecateljska prednost

  competitive price konkurentna cijena

  competitive str ategy strategija konkurencije

  competitiveness konkurentnost

  competitor konkurent; natjecateljcompetitor analysis analiza konkurenata

  complaint alba, reklamacija

  complementary products komplementarni proizvodi

  component part poluproizvod

  compound interest kamate na kamate

  compulsory settlement prisilna nagodba

  computation izraunavanje

  computer analysis raunalna (kompjutorska) analiza

  computer assisted technology tehnologija s raunalnom potporom

  concentrated marketing koncentrirani marketing

  concept test konceptualno testiranje proizvoda

  concession koncesija, olakica, ustupak

  conclusion zakljuak

  condition okolnost; uvjet

  conditions of sale prodajni uvjeti

  confirm potvrditi

  confirmed letter of credit potvreni akreditiv

  conflict of interest sukob interesa

  consideration naknada, nagrada, odteta;razmatranje

  consignee primatelj robe

  consignment konsignacija, poiljka

  consignment note tovarni list

  consignment sale konsignacijska prodaja

  consignment warehouse konsignacijsko skladite

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  22/119

  22

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  consistency podudaranje, podudarnost; stalnost,trajnost

  consular invoice konzularna faktura

  consultant konzultant, savjetnik

  consume troiti, konzumirati

  consumer potroa

  consumer awareness svijest potroaa, potroaka svijest

  consumer behavior models modeli ponaanja potroaa

  consumer behaviour(SAD: ~ behavior)

  ponaanje potroaa

  consumer confidence povjerenje potroaa

  consumer culture kultura potroaa

  consumer durables trajna potrona dobra

  consumer goods potrona dobra, roba iroke potronje

  consumer guidance usmjeravanje potroaa

  consumer jury test test irija potroaa

  consumer panel panel potroaa

  consumer price maloprodajna cijenaconsumer protection zatita potroaa

  consumer research istraivanje potroaa

  consumer satisfaction zadovoljenje potroaa

  consumer society potroako drutvo

  consumer spending osobna potronja, potronja krajnjihpotroaa

  consumer survey anketa potroaa

  consumerism konzumerizam (pokret za zatitupotroaa)

  consumption potronja

  consumption pattern struktura potronje

  container port luka za utovar kontejnera,kontejnerska luka

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  23/119

  23

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  container ship brod za prijevoz u kontejnerima, brodza kontejnerski prijevoz

  content sadraj

  content analysis analiza sadraja

  contest nagradni natjeaj; osporiti, porei,

  zanijekaticontingency kontingencija, sluajnost,

  eventualnost

  contraadvertising kontraoglaavanje

  contract ugovor, aranman

  contract of sale kupoprodajni ugovor

  contract price ugovorna cijena

  contractual obligation ugovorna obveza

  contribution doprinos

  control kontrola, nadzor

  control group kontrolna skupina

  control question kontrolno pitanje

  convenience goods obini proizvodiconvenient sample prigodni uzorak

  conventional marketing system konvencionalni (distribucijski)marketinki sustav

  conversation razgovor

  conversion preraun, pretvaranje

  cooperation suradnja

  cooperative marketing kooperativni marketing

  copy oglaavaka poruka, tekst oglasa

  copy plan planiranje teksta oglasa

  copy research istraivanje teksta oglasa

  copy testing testiranje teksta oglasa

  copyright autorsko pravo

  copyright agency autorska agencija

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  24/119

  24

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  copyright i nfringement povreda autorskih prava

  copywriter autor teksta oglasa

  core product osnovni proizvod

  corporate advertising oglaavanje tvrtke

  corporate colour (SAD: ~ color) kuna boja; (mno.) oznakatrgovake kue

  corporate culture kultura poduzea

  corporate identity identitet poduzea

  corporate image imid poduzea

  corporate mission misija/zadaa poduzea

  corpo rate name ime poduzea, naziv tvrtke

  corporate partnership partnerstvo izmeu poduzea

  corporate strategy strategija poduzea

  corporate style kuni stil

  corporation korporacija, poduzee

  correlation korelacija, meuodnos, meuovisnost

  correlation coefficient koeficijent korelacije

  correspondence dopisivanje

  cost troak

  cost and freight trokovi i prijevoznina

  cost centre (SAD: ~ center) trokovni centar

  cost estimate kalkulacija trokova

  cost of c apital cijena kapitala

  cost of labour (SAD: ~ labor) cijena rada (radne snage)

  cost of production cijena kotanja

  cost per thousand trokovi po tisui

  cost price cijena kotanja

  cost, insurance, and freight trokovi, osiguranje i prijevoznina

  cost-benefit analysis analiza cijene i koristi

  cost-effective investment rentabilna investicija

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  25/119

  25

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  cost-generated inflation trokovno izazvana inflacija

  cost-of-living index indeks trokova ivota

  cost-push inflation trokovno izazvana inflacija

  cottage industry kuna radinost

  council vijee

  counter display ogledni karton

  counterfeit krivotvorina, falsifikat

  countertrade kompenzacijski posao

  countervalue protuvrijednost

  coupon kupon, bon

  coupon responses test test poslanih kupona

  course teaj (obrazovni)

  court (of law) sud, sudnica

  cover naslovna strana, korice

  coverage pokrivenost, doseg, pokrie

  creation stvaranje, kreacija

  creativity kreativnost

  creator stvaratelj, kreator

  credibility vjerodostojnost

  credit kredit, zajam; uplatiti na raun

  credit application obrazac za traenje kredita

  credit card kreditna kartica

  credit check provjera kreditne sposobnosti

  credit limit kreditni limit

  credit rating kreditna sposobnost

  credit terms uvjeti kredita

  credit worthiness bonitet

  credit-note kreditno odobrenje

  creditor vjerovnik, povjerilac

  criteria mjerila, kriteriji

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  26/119

  26

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  critical path kritini put

  critical path method metoda kritinog puta

  crossed cheque (SAD: ~ check) barirani ek

  cross-elasticity krina elastinost

  currency novana jedinica, valuta

  current account tekui raun

  current price tekua, dnevna cijena

  curve krivulja

  customer kupac

  customer expectations oekivanja kupaca

  customer helpline/hotline besplatni info-telefon

  customer relationshipmanagement (CRM)

  upravljanje odnosima s potroaima

  customer spotting markiranje kupaca

  customization "krojenje" proizvoda za pojedinanogkupca

  custom-made prilagoeno pojedinanom kupcu

  customs carinacustoms clearance carinjenje

  customs declaration carinska deklaracija

  customs duty carinska pristojba

  cut price sniena cijena

  cutaway view presjek strukture proizvoda

  cutting edge najsuvremeniji

  cybercash elektroniki novac

  cyberspace prividni prostor, virtualna okolina

  cyclic fluctuations konjunkturne oscilacije

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  27/119

  27

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  D

  damage teta

  data podaci

  data bank (SAD: databank) banka podataka

  data base (SAD: database) baza podataka, zbirka podataka

  data collection prikupljanje podataka

  data processing obrada podataka

  date datum

  date due rok dospijea

  date file datoteka

  date of expiry rok upotrebe

  dated datiran

  dead freight prazno za puno

  deal posao, transakcija

  dealer distributer

  dealer imprint trgovaka oznakadealer incentive sredstva za unapreivanje prodaje u

  trgovini

  dealer panel panel trgovine

  dealings poslovanje

  death of sic k product smrt loeg proizvoda

  debit dugovanje, zaduenost

  debt dug

  debt clearance prebijanje dugova

  debtor dunik

  decision odluka

  decision maker osoba koja donosi odluke

  decision making odluivanje

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  28/119

  28

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  decision model model/obrazac odluivanja

  decision support system sustav potpore odluivanju

  decision theory teorija odluivanja

  decision tree stablo odluivanja

  decision-maker osoba koja donosi odlukedecision-making odluivanje

  decline odbiti; opadati

  decline period zastara, zastarijevanje

  declining profits pad dobiti

  decoding dekodiranje

  decrease opadati

  decree uredba

  deep interview dubinski intervju

  default interest zatezne kamate

  deferred payment odloeno plaanje

  deficiency deficit, pomanjkanje

  deficit manjak, deficit

  degree stupanj

  delay oklijevanje, odgaanje

  delegate prenijeti dio posla i/ili ovlasti napodreene

  delegation prenoenje/prijenos poslova i/iliovlasti na podreene

  deliver dopremiti, dostaviti, isporuiti

  delivered isporueno

  delivery isporuka, doprema, dostava

  delivery note dostavnica, predatnica

  demand potranja; zahtijevati

  demand curve krivulja potranje

  demand elasticity elastinost potranje

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  29/119

  29

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  demand function funkcija potranje

  demand generated inflation inflacija potranje

  demand model model potranje

  demand price cijena potranje

  demand pul l privlaenje potranje

  demarketing demarketing

  demographic segmentation demografska segmentacija (trita)

  demonstration pokazivanje, demonstracija, prikaz

  demurrage danguba (broda), dangubovina

  density gustoa

  density index pokazatelj gustoe naseljenosti

  department odjel, organizacijska jedinica

  department store robna kua

  dependent variable zavisna varijabla

  deposit polog

  depositor deponent, ulaga

  depreciate smanjiti vrijednost, sniziti cijenu

  depreciation amortizacija

  depth interview dubinski intervju

  derived demand izvedena potranja

  description opis

  design dizajn, industrijsko oblikovanje;oblikovati, stvoriti

  designer dizajner, modni kreator

  desire elja; eljeti

  desk research istraivanje za stolom (internametoda istraivanja)

  desktop publishing tiskanje publikacija raunalom, stolnoizdavatvo

  despatch (vidi: dispatch)

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  30/119

  30

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  despatch rider kurir za hitne poiljke; dostavlja

  destination odredite

  detail sales terenska prodajna prezentacijamedicinskih proizvoda

  detection otkrivanje

  deteriorate pogorati, pokvariti

  develop razviti, razvijati

  development razvoj

  development strategy razvojna strategija

  deviation odstupanje, devijacija

  device pomagalo, sredstvo

  diary dnevnik

  diary method metoda voenja dnevnika

  dichotomous question dihotomno/dvojno pitanje

  differentiated marketing diferencirani marketing

  differentiation diferencijacija, razlikovanje

  diffusion irenje, difuzija

  direct advertisements izravna oglaavaka sredstva

  direct advertising izravno oglaavanje

  direct costs neposredni/izravni trokovi (varijabilnitrokovi)

  direct mail (advertising) oglaavanje potom; izravnooglaavanje potom

  direct marketing izravni marketing

  direct observation izravno promatranje

  direct question izravno pitanje

  direct selling izravna prodaja

  directed interview usmjereni intervju

  directory imenik, katalog, godinjak,

  disability nesposobnost

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  31/119

  31

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  disadvantage nedostatak

  disbursement plaanje; troak

  discontinue prekinuti, obustaviti, otkazati

  discount diskont, skonto, eskont, popust

  discount house diskontna kua

  discount rate eskontna stopa

  discount trade diskontna prodaja

  discounting diskontiranje

  discrepancy neusklaenost

  discretionary income diskrecijski dohodak

  discussion rasprava

  diseconomies of scale disekonomija razmjera

  disequilibrium neravnotea

  disloyal nelojalan

  dismiss otpustiti

  disparity disparitet, nesrazmjer

  dispatch (despatch) otprema

  dispatch office odjel otpreme

  dispersion disperzija, irenje

  display izloak, displej; (monitorski) zaslon

  disposable income raspoloivi dohodak

  disposal raspolaganje; uklanjanje

  dispute prijepor, nesporazum

  dissatisfaction nezadovoljstvo

  distress selling prodaja po minimalnim cijenama

  distribute distribuirati

  distribution distribucija, raspodjela

  distribution agreement ugovor o distribuciji

  distribution centre (SAD: ~ center) distribucijski centar

  distribution channel distribucijski kanal

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  32/119

  32

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  distribution cost distribucijski trokovi

  distribution research istraivanje distribucije

  distribution systems distribucijski sustavi

  distributor distributer

  district predio, predjel, podruje, pokrajina,okrug

  disturbance poremeaj

  divergence odstupanje, razlika

  diversification diversifikacija

  diversity raznolikost

  dividend dividenda

  division sektor, odjel

  documentary dokumentarni film

  documentary letter of credit dokumentarni akreditiv

  documentation dokumentacija

  domestic market domae trite

  domestic trade unutarnja trgovina

  door-to-door selling prodaja od kue do kue/od vrata dovrata

  double spread dvostranini oglas

  double truck dvostranini oglas

  double-stage dvofazno, dvostupanjsko,dvostupnjevano

  down-market jeftin i loije kvalitete

  downmarket/downscale goods roba nieg cjenovnog razreda

  downscale goods roba nieg cjenovnog razreda

  downsizing saimanje tvrtke/aktivnosti(smanjivanje broja radnika)

  dozen dvanaest, tucet

  draft koncept (neredigirani tekst), nacrt;mjenica

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  33/119

  33

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  drawback nedostatak

  drive (SAD) akcija, kampanja; poduzetnost;ambicija; pogon

  drop in profits pad dobiti

  dual-purpose packaging dvonamjenska ambalaa

  due pristojba

  due date datum dospijea

  dumping price dampinka cijena

  durable consumer goods trajna potrona dobra

  durable goods trajna dobra

  duration trajanje, trajnost

  duty pristojba (carinska); obveza, zadatak

  E

  e-advertising elektroniko oglaavanjeearn zaraditi, zaraivati

  earning dobit, profit, prihod, zarada

  e-business elektroniko poslovanje

  ecology ekologija

  e-commerce elektronika trgovina

  econometrics ekonometrija

  economic branch gospodarska/gospodarstvena grana

  economic development ekonomski/gospodarstveni razvoj

  economic law trgovako pravo

  economic price ekonomska cijena

  economical ekonomian, tedljiv

  economics ekonomska znanost

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  34/119

  34

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  economies of scale ekonomija obujma (razmjera)

  economies of scope ekonomija proizvodnje u masi;

  ekonomija obuhvata

  economy gospodarstvo, ekonomija

  economy of abundanceekonomija obilja

  edit redigirati, urediti

  editing redigiranje, redakcija, ureivanje

  edition izdanje, naklada

  editor urednik

  education izobrazba, naobrazba, obrazovanje

  effect uinak, efekt

  effective djelotvoran

  effective demand stvarna, efektivna potranja

  effectiveness of advertising djelotvornost oglaavanja

  efficacy uinkovitost, djelotvornost

  efficiency efikasnost, uinkovitost

  efficiency drive racionalizatorstvo

  effort napor

  elastic demand elastina potranja

  elasticity elastinost

  election campaign predizborna kampanja

  elections izbori

  electronic commerce elektronika trgovina

  electronic data interchange elektronika razmjena podataka

  electronic data processing elektronika obrada podataka

  electronic trading elektronika trgovina

  electronic wallet elektronika lisnica, elektronikinovanik

  elimination odstranjivanje, uklanjanje

  elimination of product naputanje proizvoda

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  35/119

  35

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  e-mail (electronic mail) elektronika pota

  embezzle pronevjeriti

  emerging markets rastua trita

  emotional appeal emotivna privlanost

  emotional buying emotivna kupnjaemployee zaposlena osoba, djelatnik,

  posloprimac, zaposlenik

  employer poslodavac

  empties store skladite ambalae

  enclosed priloeno, u prilogu

  enclosed priloeno, u prilogu/privitku

  enclosure prilog, privitak (pismu)

  encoding kodiranje

  encouragement ohrabrenje; poticaj

  end product finalni/krajnji proizvod

  endogenous variable endogena varijabla

  endorse indosirati; poduprijeti, oglaavati

  proizvod uz pomopoznatih osobaendorsee indosat

  endorsement indosament; oglaavanje proizvodauz pomopoznatih osoba

  endorser indosant

  Engel's Laws Engelovi zakoni

  engineer inenjer

  enquire (vidi: inquire)

  enrolment upis

  enter knjiiti

  enterprise poduzee; pothvat

  entertainment costs trokovi reprezentacije

  entity entitet; (trg.) (samostalna) jedinica

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  36/119

  36

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  entrepot bescarinsko skladite

  entrepot trading reeksport, ponovni izvoz

  entrepreneur poduzetnik

  entrepreneurial marketing poduzetniki marketing

  entrepreneurship poduzetnitvoentry unos, upis

  envelope stuffer tiskani oglaavaki materijal koji seprilae poiljci

  environment okruenje, okolina, sredina

  environmental protection zatita ovjekova okolia

  environmentalism pokret za zatitu okolia

  environmentally friendly ekoloki nekodljivo, nekodljivo zaokoli

  equal jednak

  equalization izjednaavanje, uravnoteenje

  equal-opportunity (rules) pravila o ravnopravnosti

  equation jednadba

  equilibrium ravnotena tokaequilibrium price ravnotena cijena

  equipment oprema, postrojenje

  error (po)greka

  error in notation greka u biljeenju

  error of measurement greka u mjerenju

  estate imanje, posjed

  estimate kalkulacija, procjena; procijeniti

  estimated market procijenjeno, predvidljivo trite

  estimated price predraunska cijena

  estimation ocjenjivanje, miljenje

  estimation method metoda ocjene

  ethics etika

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  37/119

  37

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  evaluation vrednovanje

  evidence dokumentacija

  examination (skr .: exam) ispit(ivanje)

  examinee ispitanik

  examiner ispitiva

  example primjer

  excess viak

  exchange razmjena, burza

  exchange office mjenjanica

  exchange rate devizni teaj, teajnica

  excise tax porez na promet

  exclusive distribution ekskluzivna distribucija

  exclusive territory ekskluzivno podruje (prodaje)

  execute dovriti, izvesti, izvriti, obaviti; (prav.)obnaati; ovjeroviti; ovriti (provestiovrhu)

  executive izvrni, vii rukovoditelj

  exhibit izloak, eksponatexhibition izloba

  exogenous factors egzogeni imbenici

  exogenous variable egzogena varijabla

  expand iriti, proiriti (se)

  expansion irenje, poveanje, razvoj

  expectation oekivanje

  expendable materials potroni materijal

  expenditure troak, izdatak, rashod

  expense troak, rashod

  experience iskustvo

  experimental design plan eksperimenta; pokusni

  dizajn/nacrt

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  38/119

  38

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  experimental error eksperimentalna greka

  experimental method eksperimentalna metoda

  expert vjetak, strunjak

  expert judgment struna ocjena

  expert opi nion struno miljenje

  expertise struno znanje, strunost

  expiration istek (roka), dospijee

  expiry istek (roka)

  exploratory interview izviajni intervju, istraivaki razgovor

  exploratory research izviajno istraivanje

  exponential distri bution eksponencijalna distribucija

  exponential smoothing proiavanje eksponencijalnefunkcije

  export izvoz

  export advertising izvozno oglaavanje

  export declaration izvozna deklaracija

  export lic ence izvozna dozvola

  export policy izvozna politika

  export price izvozna cijena

  export strategy izvozna strategija

  exportation izvoz

  exporter izvoznik

  exporting izvoz

  exposition izloba, izlaganje

  exposition to advertising izloenost oglaavanju

  exposure izloenost oglaavakoj poruci

  extend produljiti

  extension produenje

  extent obujam

  external audit vanjska (eksterna) revizija

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  39/119

  39

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  external presentation vanjski izgled

  extra expenses izvanredni rashodi

  extra income izvanredni prihodi

  extra payment doplata

  extract izvadakextrapolation ekstrapolacija

  extreme value ekstremna vrijednost

  eye camera kamera za oi

  F

  face value nominalna vrijednost

  facilities sredstva, prostor i oprema, ureaji;olakice

  fact injenica, podatak

  factor analysis faktorska analizafactorial design faktorski plan

  factoring receivables faktoring potraivanja od kupaca

  factory gate price tvornika cijena

  factory price tvornika cijena

  factory signs tvorniki znakovi

  factory(-gate) price tvornika cijena

  failure steaj, neuspjeh

  failure to fulfil (SAD: ~ fulfil l) neispunjenje

  fair sajam

  fair business practices dobri poslovni obiaji

  fair competition lojalna konkurencija

  false advertising lano oglaavanje

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  40/119

  40

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  family brand obiteljska marka

  family budget obiteljski budet

  family pack obiteljsko pakovanje

  fancy goods galanterija

  farmers' market trnicafarming poljodjelstvo, poljoprivreda,

  zemljoradnja

  fashion moda, nain

  fashion designer modni kreator

  fashion show modna revija

  fast moving consumer goods proizvodi koji se prodaju sami odsebe

  fast-growing industr y propulzivna industrija, djelatnost

  fast-selling goods konjunkturna roba

  fault nedostatak, pogreka

  faulty goods roba s grekom

  feasibility study investicijska studija, studija

  provedivostifeasible izvedivo, provedivo, mogue,

  ostvarivo

  feature tema oglaavake poruke, odjavapreko radija ili TV-a,; obiljeje,osobina

  fee provizija, naknada, honorar

  feedback povratna veza, povratna informacija

  field method istraivanje na terenu

  field research terensko istraivanje

  fieldwork rad na terenu, terenski rad

  files arhiva, pismohrana; dokumenti,dosjei, spisi

  film strip dijafilmfilter question filtarsko pitanje; filtar-pitanje

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  41/119

  41

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  final consumption krajnja potronja

  finance financije, novac

  financial highlights financijski pokazatelji

  financial incentives financijski poticaji

  financial management financijsko upravljanjefinancial market financijsko trite, trite kapitala

  financier financijer, onaj koji financira

  financing financiranje

  finding nalaz, rezultat

  fine globa

  finished goods finalni/gotovi proizvod

  finished product finalni proizvod

  finished-goods inventory zaliha gotovih proizvoda

  finishing dorada

  finishing materials materijali za doradu

  firm tvrtka, firma

  fitting prilagoavanje

  fixed budget stalni proraun

  fixed cost fiksni troak

  fixed price fiksna, odreena cijena

  flat rate puna tarifa

  flat sum paualni iznos

  flea market sajam buha, trnica rabljenomrobom

  floor price minimalna cijena

  flop (doivjeti) neuspjeh

  flow tijek

  flow chart dijagram tijeka, blok-dijagram

  flow line proizvodni lanac

  fluctuation kolebanje, oscilacija

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  42/119

  42

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  fly sheet letak

  flyer letak

  focus arite, sredite

  focus group ciljna (fokusirana) skupina

  focussed interview fokusni, usmjereni intervjufolder prospekt, broura; fascikl, korice,

  omot dopisa

  followers trini sljedbenici

  follow-up praenje, naknadne aktivnosti

  food hrana

  food marketing marketing hrane

  foodstuffs namirnice

  foothold uporite, oslonac

  for example primjerice

  force majeure (franc.) via sila

  force up prices nabijati cijene

  forecast predvidjeti, prognozirati,; predvianje,

  prognozaforecasting predvianje

  foreign competition inozemna konkurencija

  foreign currency deviza

  foreign exchange devize

  foreign inv estments ulaganja stranog kapitala

  foreign trade vanjska trgovina

  foreign t rade zone slobodna carinska zona

  foreman poslovoa (u tvornici)

  forgery krivotvorina, falsifikat

  form oblik, obrazac, formular, tiskanica

  forward business terminski posao

  forward selling prodaja na termin

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  43/119

  43

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  forwarding pedicija, otprema

  forwarding advice izvjetaj o otpremi

  foundation osnivanje

  four P's etiri P (elementi marketinkogmiksa: proizvod, cijena, distribucija,

  promocija)fragile goods lomljiva roba

  frame shema, model; okvir

  frame of reference shema izvora podataka

  franchise franiza, pravo, dozvola

  franchise agreement ugovor o franizi, franizni ugovor

  franchisee korisnik/primatelj franize

  franchising franiza, franizing

  franchisor vlasnik/davatelj franize

  franco (dostava) do, franko

  fraud prijevara

  free border franko-granica

  free interview neformalni intervjufree market slobodno trite

  free market economy ekonomija slobodnog trita

  free of charge besplatan

  free on board franko-brod

  free on rail franko-vagon

  free on truck franko-kamion

  free sample besplatni uzorak

  free trade zone slobodna carinska zona

  freight teret

  freight forwarding pedicija, otpremnitvo

  freight transport prijevoz robe

  frequency uestalost

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  44/119

  44

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  frequency analysis analiza uestalosti

  frequency distributi on distribucija frekvencija

  frequency of purchase uestalost kupnje

  frequency table tablica uestalosti

  fresh produce market trnicafringe benefits posebne pogodnosti

  frozen price zamrznuta cijena

  fulfil (SAD: fulfill) dovriti, ispuniti, izvesti, izvriti

  fulfilment ispunjenje

  functional risk funkcionalni rizik

  fund fond; financirati

  fundamental research fundamentalno/temeljno istraivanje

  fundraising prikupljanje financijskih sredstava

  further unaprijediti, podupirati

  G

  gain dobit, profit

  game theory teorija igara

  gap jaz, deficit

  gathering okup(ljanje), prikupljanje, sastanak,skup

  general manager glavni direktor, ravnatelj

  general-purpose sample glavni uzorak

  generate stvarati, prouzroiti

  generic advertising oglaavanje generikih proizvoda

  generic brand generika marka

  generic brand name generiko ime

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  45/119

  45

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  generic strategy generika strategija

  geographic segmentation zemljopisna (prostorna) segmentacija

  gift dar, poklon

  gilt-edged securities prvorazredne, osobito sigurnevrijednosnice

  give-away besplatna distribucija/podjelaoglaavakih sredstava

  global market multinacionalno, globalno trite

  global marketing globalni marketing

  global product globalni proizvod

  globalization globalizacija

  go bankrupt bankrotirati, otii u steaj

  go downmarket sniziti cijene, otii u nii cjenovnirazred

  go out postati staromodan

  go out of business propasti

  go upmarket povisiti cijenu i kvalitetu

  goal cilj, svrhagoing rate prihvatljiva trina cijena

  gondola gondola, prodajna polica

  good artikl, roba

  goods in lots poiljka u lotovima(komadnimcjelinama)

  goods in transit roba na putu

  goods on approval roba na ogledu

  goodwill dobar glas

  Gossen's laws Gossenovi zakoni

  Government vlada, vlast, drava

  grace period odgoda plaanja zajma, poek

  grade kvaliteta, kakvoa

  grading rangiranje, stupnjevanje

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  46/119

  46

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  grant dotacija, potpora; stipendija

  graph grafikon

  graphic design grafiki dizajn, (s)likovno oblikovanje

  "green" marketing ekoloki marketing

  groceries namirnicegross bruto

  gross domestic product drutveni bruto proizvod, brutodomai proizvod

  gross earnings bruto-dohodak

  gross income bruto-dohodak

  gross margin bruto (trgovaka) mara

  gross national income bruto-nacionalni dohodak

  gross national product nacionalni bruto proizvod

  gross profit bruto-dobit

  gross profit margin bruto profitna mara

  gross revenue bruto-dohodak

  gross weight for net bruto za neto

  group skupina, grupa

  group interview grupni intervju

  group of reference referentna skupina

  growth rast, porast

  growth market rastue trite

  growth model model rasta

  growth rate stopa rasta

  growth stage faza rasta

  guarantee jamevina, garancija

  guarantee card jamstvo, garancijski list,

  guarantee of quality jamstvo kakvoe/kvalitete

  guarantee period garancijski/jamstveni rok

  guaranteed price garantirana/zajamena cijena

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  47/119

  47

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  guarantor jamac

  guerilla marketing gerilski marketing

  guild ceh; strukovna udruga

  H

  habit navika, obiaj

  haggle cjenkati se; pregovarati, sitniariti

  haggling cjenkanje

  handbill letak

  handicrafts kuna radinost

  handle rukovati (robom), trgovati

  handling manipuliranje, rukovanje

  handling charges manipulativni trokovi

  haphazard s ample sluajni uzorak

  hard currency konvertibilna valutahard sell agresivna prodajna kampanja

  haulage company prijevoznik, pediter

  haulage contractor prijevoznik, pediter

  head naelnik, predstojnik, proelnik;predsjedati, voditi, biti na elu

  head office sredinja uprava, sredinji ured;glavni ured

  headline glavni naslov u oglasu

  headquarters sredinji ured, sredinja uprava

  hedge against zatititi se (od financijskih gubitaka)

  helpline (isto i: hotline) besplatna telefonska linija(informacije, pomo)

  hierarchy hijerarhija, poredak

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  48/119

  48

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  high season puna sezona

  highlight istaknuti, naglasiti

  high-tech visoka, sofisticirana tehnologija

  hire iznajmiti, najam; uposliti

  hire purchase kupnja na otplatuhoarding nagomilavanje zaliha; pano za

  lijepljenje plakata

  holder imatelj, posjednik

  holding imanje, posjed; holding-tvrtka

  holding company holding-drutvo

  home delivery dostava u kuu, kuna dostava

  home market domae trite

  homogeneous product homogeni proizvod

  horizontal competition horizontalna konkurencija

  horizontal diversification horizontalna diversifikacija

  hospitality (industry) ugostiteljstvo

  hostile takeover neprijateljsko (neeljeno) preuzimanje

  hot money vrunovac

  house colour (SAD: ~ color) kuna boja; (mno.) oznaka tvrtke

  house style kuni stil

  household kuanstvo, domainstvo

  household name opepoznato ime

  household panel panel domainstava

  household size veliina domainstva

  house-to-house selling prodaja od kue do kue

  human resources ljudski resursi

  hypermarket hipermarket (velika trgovina)

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  49/119

  49

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  I

  identity identitet; osobine, znaajke; osobnost

  illegal nezakonit

  illicit nezakonit

  image imid, predodba

  imitation imitacija, oponaanje

  impact utjecaj oglaavanja

  imperfect competition nesavrena, imperfektnakonkurencija

  implementation provedba, primjena

  import uvoz; uvoziti

  import charge/due uvozna pristojba

  import due uvozna pristojba

  import licence (SAD: ~ license) uvozna dozvola

  import price uvozna cijena

  import quota uvozna kvotaimport restrictions uvozna ogranienja

  importer uvoznik

  imports in bond roba na koju nije plaena carina

  impost porez

  imprint impresum; otisak

  improve poboljati

  improvement poboljanje, unapreivanje,usavravanje

  impulse buying impulzivna kupnja

  impulse pur chase impulzivna kupnja

  inability nesposobnost

  incentive poticaj, pobuda

  income prihod, dohodak

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  50/119

  50

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  income projection predvianje visine prihoda

  income statement bilanca uspjeha

  increase porast

  increment prirast

  indemnity odtetaindependent distributor neovisni distributer

  independent variable nezavisna varijabla

  index (mno.: indices) indeks, pokazatelj

  indicator pokazatelj

  indirect observation neizravno promatranje

  indirect question neizravno pitanje

  individual pojedinac, osoba

  individual demand individualna potranja

  indoor u interijeru (zatvorenom prostoru)

  indorse (v.: endorse) indosirati; zastupati u oglasima

  indorsee indosat, onaj na koga se prenosimjenica

  indorser indosant, onaj koji prenosi mjenicu,irant

  inducement pobuivanje, poticaj

  industrial design industrijski dizajn

  industrial espionage industrijska pijunaa

  industrial goods industrijska roba

  industrial marketing industrijski marketing

  industrial property industrijsko vlasnitvo

  industry industrija; djelatnost; grana

  ineffective neuinkovit, nedjelotvoran

  inefficient neuinkovit

  inelastic demand neelastina potranja

  inelasticity neelastinost

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  51/119

  51

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  inferior quality slaba kakvoa/kvaliteta

  inflation inflacija

  inflexibility neelastinost

  inflow priljev

  influence utjecaj, djelovanjeinflux priljev

  informal interview neformalni intervju

  informal investigation neformalno istraivanje

  informatics informatika

  information informacija, obavijest, podatak

  information flow informacijski tok

  information retrieval pronalaenje informacija

  information system informacijski sustav

  infraction prekraj; krenje

  infringement prekraj; krenje

  initial buying inicijalna/poetna kupnja

  initial price isklina cijena

  innovation inovacija, novatorstvo

  innovation mindedness zanimanje za novo

  innovation s trategy strategija inovacije

  innovative policy inovacijska politika

  innovator inovator, novator

  input ulazni podaci

  input-output analysis meusektorska analiza

  inquiry upit, upitnik, anketa

  insolvency nelikvidnost

  inspection inspekcija, provjera

  instalment obrok, rata

  instalment sale prodaja na otplatu

  institution institucija, ustanova

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  52/119

  52

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  instruction uputa

  insurance osiguranje

  insurance policy polica osiguranja

  intangible neopipljiv

  intangible assets nematerijalna imovinaintegral market jedinstveno trite

  integral marketing integralni marketing

  integration integracija; okrupnjivanje;povezivanje, ujedinjenje

  integrity cjelovitost; potenje, integritet

  intensity intenzitet, jaina, jakost

  intensive distribution intenzivna distribucija

  intention namjera

  interaction interakcija, meusobno djelovanje,meudjelovanje

  interest zanimanje, interes; kamate

  interest rate kamatna stopa

  interest-free beskamatniinterim report privremeno izvjee

  intermediary posrednik

  intermediary goods poluproizvodi

  intermediates poluproizvodi

  internal marketing interni, unutarnji marketing

  international competition meunarodna konkurencija

  international market meunarodno trite

  international market price svjetska cijena

  international market research istraivanje meunarodnog trita

  international marketing meunarodni marketing

  international trade meunarodna trgovina

  interpolation interpolacija; meuvrijednost;

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  53/119

  53

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  uklapanje, umetanje

  interpreter prevoditelj (usmeni), tuma

  interrogation postavljanje pitanja, ispitivanje

  inter-stage meufazno

  interview intervju, ispitivanje

  interviewee ispitanik

  interviewer ispitiva

  interviewer bias (po)greka ispitivaa

  interviewer instruct ions upute za ispitivaa

  introduction uvod, uvoenje

  introduction advertising uvodno oglaavanje

  introduction stage uvodna faza

  invention invencija, izum

  inventory inventura, zalihe, inventar

  inventory accounting robno knjigovodstvo

  inventory control kontrola/nadzor zaliha

  investment investicija, ulaganje

  investment centre (SAD:~ center) investicijski centar

  investment goods investicijska dobra

  investment market investicijsko trite

  invisible earnings nerobni (nevidljivi) priljev

  invitation for bids poziv za prikupljanje ponuda(tendera)

  invoice raun, faktura

  invoice price fakturna cijena

  irrecoverable debt nenaplativo potraivanje

  irrevocable letter of credit neopozivi akreditiv

  issue emisija, izdavanje, izdanje;problemsko pitanje, predmet

  item artikl, stavka;lanak (propisa)

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  54/119

  54

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  iterative process iterativni/uestali proces

  J

  jeopardize ugroziti

  ji ngle oglaavaka pjesmica, najavnica

  job posao, radni zadatak

  job creat ion otvaranje novih radnih mjesta

  job cuts zatvaranje radnih mjesta

  job des cr iption opis posla (radnog mjesta)

  job pl an sistematizacija radnih mjesta

  jobber posrednik, agent

  jo in t l iab il it y solidarna/zajednika odgovornost;(prav.) suodgovornost

  jo int ownership suvlasnitvo

  jo in t representati ve off ice zajedniko predstavnitvojo int s tock company dioniko drutvo

  jo int s tock corporation dioniko drutvo

  jo int venture zajedniko ulaganje

  journal asopis

  jubi lee ad prigodni oglas

  judgement sud, prosudba

  junk mail neeljeni promotivni materijal u poti

  ju ry iri, ocjenjivaki sud

  just-in -time pravovremeno, tono na vrijeme

  K

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  55/119

  55

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  key account management (KAM) upravljanje kljunim/velikim kupcima

  keyword kljuna rije

  kiosk kiosk

  knocking copy tekst oglasa kojim se kritizirakonkurentski proizvod

  know-how vjetina, znanje, upuenost

  knowledge znanje

  knowledge worker intelektualni radnik

  L

  label naljepnica, etiketa

  laboratory (skr.: lab) laboratorij

  laboratory testing laboratorijski test

  labour costs (SAD: labor ~) cijena rada

  labour exchange burza radalabour market trite radne snage

  labour union sindikat

  lack nestaica, pomanjkanje

  lag zaostajanje

  large-scale production velikoserijska proizvodnja

  latent demand latentna potranja

  latent market latentno trite

  latin square latinski kvadrat

  launch lansirati, pustiti (u optjecaj/proizvodnju); lansiranje

  law zakon; pravo

  laws of economics ekonomski zakoni

  lay off otpustiti (radnike)

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  56/119

  56

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  layout idejna skica, plan, razmjetaj

  leader lider, predvodnik

  leadership vodstvo

  leading question sugestivno pitanje

  leaflet letakleasing zakup, najam

  least square najmanji kvadrat

  ledger salda-konto

  leftover sale rasprodaja zaostale robe

  leisure dokolica, slobodno vrijeme

  lendings pozajmljena svota

  letter of collection nalog za naplatu

  letter of credit akreditiv

  letter of indemnity jamstveno pismo

  letter of intent pismo o namjerama, predugovor

  letterhead memorandum; (slubeno) zaglavlje

  lettering tipska slova

  level razina

  level off/out ustaliti se

  levy porez, prelevman

  liability obveza

  licence (SAD: license) licenca, licencija; dozvola

  licence agreement ugovor o licenciji

  life assurance/insurance ivotno osiguranje

  life cycle ivotni ciklus

  life cycle stage faza ivotnog ciklusa

  life ins urance ivotno osiguranje

  life span ivotni vijek

  life-cycle stage faza ivotnog ciklusa

  lifestyle ivotni stil, nain ivota

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  57/119

  57

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  lifetime vijek

  likelihood vjerojatnost

  limitation ogranienje

  limited ogranieno, s ogranienomodgovornou

  limited liability company drutvo s ogranienom odgovornou

  limited partnership komanditno drutvo

  linear programming linearno programiranje

  linear regression analysis analiza linearne regresije

  liquid assets raspoloiva aktiva

  liquid c apital raspoloivi kapital

  liquidator likvidacijski, steajni upravitelj

  liquidity likvidnost

  list popis

  list of goods nomenklatura

  list of prices popis cijena, cjenik

  listener research istraivanje sluanosti

  listening habits navike sluanja

  listing kotacija

  living environment ivotno okruenje

  living standard ivotni standard

  load teret

  loading utovar

  loan pozajmica, kredit

  local market lokalno trite

  location poloaj, lokacija, smjetaj

  loco price cijena franko mjesto istovara

  logistics logistika

  logo logotip

  logotype logotip

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  58/119

  58

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  long term for ecasting dugorono predvianje

  long term planning dugorono planiranje

  loophole rupa u zakonu

  lose gubiti, izgubiti

  loss kalo, gubitak, tetalot partija, odreena koliina robe

  lottery sampling sluajni uzorak

  loudspeaker system razglas

  low price bagatelna cijena

  low-season rate izvansezonska cijena

  loyal competition lojalna konkurencija

  loyalty Vjernost, lojalnost

  lucrative unosan, probitaan

  luminous advertisements svjetlosna oglaavaka sredstva

  lump sum paualni iznos

  luxury goods luksuzni proizvodi

  M

  macroeconomics makroekonomija

  macromarketing makromarketing

  magazine asopis

  mail advertising oglaavanje potom

  mail order (selling) prodaja putem pote

  mail survey ispitivanje potom

  mailing list popis adresa, adresar

  mailshot istodobno slanje promocijskih

  materijala potom na veliki brojadresa

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  59/119

  59

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  maintenance odravanje

  mall trgovaki centar

  malpractice zlouporaba slube, nesavjesnost

  management upravljanje, uprava, rukovodstvo

  management administration upravamanagement information system upravljako-informacijski sustav

  manager meneder, rukovoditelj, direktor

  managerial menederski, rukovoditeljski,upravljaki

  managing board upravni odbor

  managing director glavni direktor

  manipulation rukovanje, manipulacija

  manner nain

  manufacture proizvodnja robe; proizvoditi

  manufactured goods industrijska roba

  manufacturing cost trokovi proizvodnje

  margin mara

  margin of error granica greke

  marginal analysis marginalna analiza

  marginal cos t marginalni troak

  marginal revenue marginalni prihod

  marital status brano stanje

  mark oznaka

  mark of quality znak kvalitete

  market trite; plasirati na trite, prodavati

  market agreement trini sporazum

  market analysis analiza trita

  market barriers trine barijere

  market barriers trine barijere/prepreke

  market challenger trini izaziva

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  60/119

  60

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  market communication komuniciranje s tritem

  market compositi on struktura trita

  market conditi ons trini uvjeti

  market data trini podaci

  market economy trino gospodarstvomarket expansion proirenje trita

  market follower trini sljedbenik

  market forecasting methods metode predvianja trita

  market gl ut zasienje trita

  market growth rate stopa trinog rasta

  market law trini zakon

  market leader trini predvodnik

  market niche trina nia

  market nicher trini tamponer

  market outsider trini autsajder

  market penetration prodiranje/prodor na trite

  market potential trini potencijal

  market price trina cijena

  market research istraivanje trita

  market research methods metode istraivanja trita

  market saturation zasienost trita

  market segment trini isjeak/segment

  market segmentation segmentacija trita

  market share trini udio

  market size veliina trita

  market structure trina struktura

  market typology tipologija trita

  market volume dimenzija/obujam/veliina trita

  marketability marketabilnost, utrivost

  marketing marketing

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  61/119

  61

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  marketing "myopi a" marketinka kratkovidnost

  marketing agency marketinka agencija, marketing-zastupstvo

  marketing audit provjera marketinga

  marketing communications marketinko komunikacije

  marketing concept marketinka koncepcija

  marketing contr ol marketinka kontrola, marketinkinadzor

  marketing decision s upportsystem

  sustav potpore marketinkomodluivanju

  marketing department marketinki odjel

  marketing effort marketinki napor

  marketing environment okolina marketinga

  marketing expenditures/expenses marketinki trokovi

  marketing for

  non-profit organizations

  marketing neprofitnih organizacija

  marketing functi ons marketinke funkcije

  marketing goals marketinki ciljevimarketing information system marketinki informacijski sustav

  marketing logistics marketinka logistika

  marketing management upravljanje marketingom

  marketing manager direktor marketinga

  marketing mix marketinki miks/splet

  marketing objectives marketinki ciljevi

  marketing organization organizacija marketinga

  marketing orientation marketinka orijentacija

  marketing philosophy marketinka filozofija

  marketing plan plan marketinga

  marketing planning planiranje marketinga

  marketing polic y marketinka politika

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  62/119

  62

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  marketing research marketinko istraivanje

  marketing strategy marketinka strategija

  marketing system marketinki sustav

  marketing tactics taktika marketinga

  marketing theory marketinka teorijamarket-oriented trino orijentiran

  Markov chains Markovljevi lanci

  markup mara

  mascot maskota

  mass masa

  mass communication masovno komuniciranje

  mass marketing nediferencirani (masovni) marketing

  mass media masovni mediji, sredstva javnogpriopavanja

  mass production masovna proizvodnja

  mass-produced item serijski proizvod

  master franchise zastupanje/zastupnitvo franize za

  odreeno podrujemaster franchisee zastupnik franize za odreeno

  podruje

  master plan okvirni plan

  master sample osnovni uzorak

  matched sample usporedni uzorak

  materials handling unutarnji transport

  matrix matrica

  matrix organization matrina organizacija

  maturity stage faza zrelosti

  m-commerce mobilna trgovina

  mean srednja vrijednost

  mean average aritmetika sredina

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  63/119

  63

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  mean square method metoda najmanjih kvadrata

  measure mjera, razmjer

  measurement mjera; mjerenje

  media mediji, prijenosnici, sredstva

  media mix miks medijamedia plan plan medija

  media research istraivanje medija

  media selection izbor medija

  media vehicle konkretni medij, prijenosnik (vehikulmedija)

  median medijan, sredinja/srednja vrijednost

  mediation posredovanje

  mediator posrednik

  medium medij, prijenosnik

  medium-term srednjoroni

  memory error greka memorije, pogreka upamenju

  merchandise trgovaka robamerchandise sample uzorak robe

  merchandising aranmanska prezentacija,prilagoivanje prodaji

  merchant trgovac

  merger fuzija, spajanje poduzea

  message poruka

  method metoda, nain

  middle management srednje rukovodstvo

  middleman posrednik, prekupac

  milers oglaavaki materijal koji se upuujepotom

  minibus survey minibus-anketa

  mini-max principle minimax-naelo

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  64/119

  64

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  minimum stock size minimalne zalihe

  minutes zapisnik (sa sastanka)

  miscellaneous raznovrstan

  misdirected i nvestment promaena investicija

  misinformation dezinformacijamission misija

  mission statement izjava o misiji

  mix splet, mjeavina

  mixed company mjeovito poduzee

  mode nain

  mode of production nain proizvodnje

  model model, uzorak

  modeling modeliranje

  monetary novani

  money novac

  money market trite novca

  monopolistic price monopolna cijena

  monopoly monopol

  monopsony monopson

  month mjesec

  monthly mjeseno, mjesenik

  mortality of product smrtnost proizvoda

  mortgage hipoteka, zalog

  motion-picture advertising oglaavanje u kinematografu

  motivation motivacija

  motivation research istraivanje motiva

  mouth advertising usmeno oglaavanje

  moving average pomini prosjek

  multi-choice question pitanje s viestruko ponuenimodgovorima

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  65/119

  65

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  multilevel selling vierazinska prodaja

  multinational (corporation) vienacionalna korporacija

  multinational marketing vienacionalni marketing

  multinational product vienacionalni proizvod

  multiple purpose survey omnibus-ispitivanjemultiple regression viestruka regresija

  multiple store viefilijalno trgovako poduzee

  multiple-choice question pitanje s viestruko ponuenimodgovorima

  multi-stage viefazno, viestupnjevano

  multi-stage sampling vieetapni uzorak

  multivariate distribution distribucija s vie varijabli

  national income nacionalni dohodak

  N

  national market nacionalno trite

  necessity nunost, potreba

  need analysis analiza potreba

  needs potrebe

  negative returns pad dobiti

  negotiable bill of lading prenosiva teretnica

  negotiation pregovaranje

  neon sign svijetlee oglaavako sredstvo

  net corporate income isti dohodak

  net earnings/gain ista dobit

  net gain ista dobit

  net income isti dohodak

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  66/119

  66

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  net profit neto-dobit, ista dobit

  net weight neto-teina

  network mrea; umreiti

  network plan mreni plan

  new item novitetnew product novi proizvod

  new product development razvoj novog proizvoda

  new product strategy strategija novog proizvoda

  new-product idea ideja o novom proizvodu

  newsletter bilten

  newspaper novine

  niche (market) nia, slobodni trini prostor

  nichers trini tamponeri

  no answer bez odgovora

  no response bez odgovora

  nomenclature nazivlje, nomenklatura, terminologija

  nominal price nominalna cijena

  nominal value nominalna vrijednost

  nonbusiness organization negospodarska organizacija

  non-durable goods potrona dobra

  non-economic activities drutvene/negospodarstvenedjelatnosti

  non-fulfilment neispunjenje

  nonprice competition necjenovna konkurencija

  nonprice factors necjenovni imbenici

  nonprobability s ample namjerni uzorak

  non-productive br anches drutvene djelatnosti

  nonprofit advertising drutveno oglaavanje

  nonprofit marketing neprofitni, drutveni marketing

  nonprofit organization neprofitna organizacija/udruga

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  67/119

  67

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  norm norma

  normal distribution normalna distribucija

  note vrijednosni papir, vrijednosnica

  notice obavijest

  notice period otkazno razdobljenovelty novi proizvod, novitet

  nullity nepravovaljanost

  numerical data brojani podaci

  O

  objection reklamacija, prigovor

  objective cilj, svrha; objektivan

  obligation obveza; obveznica

  observation promatranje

  observation method metoda/nain promatranjaobserver promatra

  obsolete zastario

  occasional pur chase prigodna kupnja

  odd-even prici ng neparno-parno oblikovanje cijena

  offence prekraj

  offer ponuda, nuditi

  office ured; sluba, (vaan) poloaj

  officer referent, slubenik

  off-peak price izvansezonska cijena

  off-season posezona

  off-season price izvansezonska cijena

  oligopoly oligopol

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  68/119

  68

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  oligopsony oligopson

  ombudsman upravna inspekcija; (prav.) pukipravobranitelj

  omnibus survey omnibus-anketa

  open competition otvoreni natjeaj

  open question otvoreno pitanje

  open-ended question otvoreno pitanje

  open-market policy politika otvorenog trita

  operating costs trokovi poslovanja

  operation operacija, rad, poslovanje

  operational research operacijska istraivanja

  opinion miljenje, mnijenje

  opinion leader voditelj miljenja

  opinion poll istraivanje javnog mnijenja

  opinion survey ispitivanje miljenja

  opposite oprean, suprotan

  optimisation (SAD: optimization) optimalizacija

  optimum i nventories/stocks optimalne zalihe

  optimum stocks optimalne zalihe

  option izbor, opcija

  optional fakultativan, izborni, neobvezan

  oral interview usmeno ispitivanje

  order narudba, nalog; poredak, red

  order form narudbenica

  organization organizacija, udruga; ustroj(stvo)

  orientation orijentacija, usmjeravanje

  original data izvorni podaci

  oscillation kolebanje, oscilacija

  out of stock bez zaliha

  outcome ishod, rezultat

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  69/119

  69

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  outdoor advertising vanjska oglaavaka sredstva;vanjsko oglaavanje

  outdoor billboard vanjska oglaavaka ploa

  outdoor sign vanjsko oglaavako sredstvo

  outfit oprema

  outflow odljev

  outlay troak, izdatak, rashod

  outlet prodajno mjesto

  outline pregled

  output rezultat, uinak, proizvedena koliina

  output data izlazni podaci

  outsider trini autsajder

  outstanding nepodnesen na naplatu

  overcharge previe naplatiti

  overdraft prekoraenje rauna, stanje ucrvenom

  overhaul nainiti, obaviti remont

  overhead expenses (overheads) reijski trokovioverinvestments prekoraenje investicija

  overproduction hiperprodukcija

  overstaffed s prevelikim brojem zaposlenih

  overtime prekovremeni rad

  overwork prekomjeran rad, preveliko umaranje

  owner vlasnik

  ownership vlasnitvo

  own-label trgovaka marka

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  70/119

  70

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  P

  package ambalaa, omot, paket, poiljka

  packaging ambalairanje, pakiranje, umatanje

  packing pakiranje

  paid plaeno

  paired-comparison usporedba u parovima

  pallet paleta

  palletization paletizacija

  panel panel

  panel member lan panela

  paper papir, dokument

  par value nominalna vrijednost

  paragraph lanak (zakona, ugovora)

  parameter parametar

  parcel poiljka (komadna)

  parent company matina kompanijaparity paritet, istovrijednost, ravnopravnost

  parity price ekvivalentna cijena

  part dio, udio

  participant sudionik

  participation sudjelovanje, udio

  part-load consignment komadna poiljka

  passenger count brojanje prolaznika

  past market prolo trite

  patron pokrovitelj; (stalni) kupac

  pattern model, uzorak

  pay plaa; platiti

  pay cash kupnja za gotovinu

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  71/119

  71

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  pay on delivery plaanje prilikom isporuke

  payable plativ

  payable to bearer plaanje donositelju

  payload nosivost

  payment uplata, naplata, isplatapayment by cheque plaanje ekom

  payment by instalment plaanje na obroke

  payment of interest ukamaivanje

  payoff isplata

  peak demand najvea potranja

  peak season vrhunac sezone

  pecuniary compensation novana naknada

  penal interest zatezne kamate

  penalty penali, globa

  penetration penetracija, prodor

  penetration pri cing penetracijska cijena

  per annum godinje

  per capita income dohodak po glavi stanovnika

  per year godinje

  perceived product mapping perceptivna mapa proizvoda

  perceived product quality doivljena kvaliteta proizvoda

  percentage postotak

  percentage of sales postotak od prodaje

  perception percepcija; opaaj

  perception study istraivanje percepcije

  perfect market savreno, perfektno trite

  performance karakteristika, osobitost, svojstvo;uspjeh u radu, rezultati

  period razdoblje

  perishable products (perishables) pokvarljivi proizvodi

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  72/119

  72

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  perk posebna pogodnost, nagrada (uzplau)

  person osoba

  personal data osobni podaci

  personal interview osobno ispitivanje

  personal selling osobna prodaja

  personality osobnost

  personnel osoblje

  persuade nagovoriti, uvjeriti

  persuasion nagovaranje, nagovor, uvjeravanje

  phase faza, etapa

  physical distribution fizika distribucija

  physical stimuli (jedn.: stimulus) fiziki podraaji

  physiological needs fizioloke potrebe

  pie chart grafiki prikaz u obliku torte

  piece goods komadna roba

  pilot survey pokusno ispitivanje

  pirate brands gusarske/piratske marke (imitacije)

  placard plakat

  place mix distribucijski miks

  placement raspodjela, rasporeivanje,razmjetaj

  plan nacrt, plan, program, planirati

  planning (planned) price planska cijena

  plant tvornica, pogon, postrojenje

  plummet naglo opadati

  point bod, toka

  point of purchase mjesto kupnje

  point of sale prodajno mjesto

  point rating/scoring bodovanje

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  73/119

  73

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  point scoring bodovanje

  point-of-sale advertising oglaavanje na prodajnom mjestu

  Poisson distribution Poissonova distribucija

  policy politika

  politics bavljenje politikom, politiziranjepoll anketa

  pollster ispitiva, anketar

  pool udruivanje, udruenje

  population populacija, osnovni skup

  population register popis stanovnitva

  Porter's diamond Porterov dijamant

  portfolio portfelj, lisnica

  Position poloaj, pozicija

  Positioning pozicioniranje

  Possession posjed

  Possessor posjednik, vlasnik

  post office (odredina) pota

  post office box potanski pregradak

  post test naknadni test

  postage potarina

  postal order potanska uputnica (za novac)

  poster plakat

  postpurchase behaviour

  (SAD: ~ behavior)

  poslijekupovno/postkupovnoponaanje

  potential mogunost, potencijal

  potential buyer potencijalni kupac

  potential consumer potencijalni potroa

  potential demand potencijalna potranja

  potential market potencijalno trite

  potential sales potencijalna prodaja

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  74/119

  74

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  power mo, snaga, vlast

  practice praksa, obiaj

  prediction predvianje

  pre-emption pravo prvokupa

  preference sklonost, preferencija, prioritetpreferential price povlatena cijena

  preferred stoc k povlatene, preferirane dionice

  preliminary prospecting/research prethodno istraivanje,predistraivanje

  preliminary research prethodno istraivanje

  preliminary study prethodno istraivanje/studija

  premises zgrada i pripadajue zemljite;prostorije

  premium nagrada, premija; dodatak na cijenu;vrhunski (proizvod)

  preparation priprema

  prepayment platiti unaprijed

  present dar, poklonpresentation prodajni razgovor, predoavanje,

  prikaz, prezentacija

  pretest prethodno testiranje

  price cijena, odrediti cijenu

  price bonification cjenovna bonifikacija

  price ceiling plafon cijena

  price current tekua cijena

  price cut snienje cijena

  price discrimination diskriminacija cijena

  price drop pad cijena

  price elasticity elastinost cijena

  price estimate predraunska cijena

  price fall pad cijena

 • 5/24/2018 Eng Hrv Rjecnik

  75/119

  75

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK