Top Banner

of 6

razvoj oblikovanja rjecnik

Aug 07, 2018

Download

Documents

Ermin Alic
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  1/12

  Agitprop je skraćenica koja je nastala povezivanjemriječi agitacija i propaganda, i označava sva dijelaumjetnosti, igrokaze, filmove koji su povezani s nekompolitičkom porukom. Izraz agitprop nastao je u SSSR-u iskraćenica je za državni "odjel za agitacije i propagande"  ,koji je bio dio centralnog i regionalni komiteta!omunističke partije u Sovjetskom Savezu. "gitprop jeimao za cilj #irenje komunistički ideja. $ropaganda  jepodržala informacije i valila dostignuća komunističkevlasti.

  Anonimni dizajn %"non&mous design' je dizajn kod kojeg ne postoje specifikacijekako je neki proizvod napravljen(konstruisan. )izajner ili autor je ostao nepoznat ilizaboravljen. )a bi pripadao anonimnom dizajnu znači da postoji već dovoljno dugo

  da je postao standard.Auteur design - autorski dizajneri mogu djelovatineovisno od drugi dizajnera u formuliranju iizražavanju svoje posebne filozofije dizajna.$rednost autorskog dizajna je u tome #to dizajner ima potpunu kontrolu nad cijelim projektom.

  Bionika  %skraćenica od biologija - elektronika -teika' naučna grana koja traži polazne tačke za

  rje#avanje tenički problema u uzorima #ro ičovjeku pruža sama priroda.

  CAD (Computer Aided Design)  *omputer-"ided )esign %*")' je program kojikoristi kompjutersku grafiku za razvoj, analizu i izmjenetijekom postupka oblikovanja proizvoda. $rema definiciji*") aplikacija %alat', bilo koja aplikacija koja sadržiračunarsku grafiku i aplikacija prilago+ena inžinjerskimfunkcijama u procesu dizajna je klasificirana kao*") aplikacija. o ustvari znači da *") aplikacije mogubiti raznolike, varirajući od geometrijski alata za

  manipulaciju oblicima do alata za vizualizaciju rezultatakoje analiziramo.

  CAM (Computer Aided Manufacturing) $remadefiniciji, *" je računarom podržana priprema zaproizvodnju i obuvata prevo+enje projektni informacija u tenolo#ke informacije iproizvodnju sa različitim razinama automatizacije. o se ostvaruje različitim tipovima* %Numerical Control ', odnosno ** %Computer Numerical Control ' strojevima kao#to su ** glodalice, ** bu#ilice i mnogi drugi slični strojevi.

  CAPP (Computer Aided Project Planning) *"$$ %Računarom potpomognutoplaniranje procesa' označava skup računarom podržani aktivnosti koje

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Agitacijahttps://hr.wikipedia.org/wiki/Propagandahttps://hr.wikipedia.org/wiki/SSSRhttps://hr.wikipedia.org/wiki/Komunizamhttps://hr.wikipedia.org/wiki/Propagandahttps://hr.wikipedia.org/wiki/Propagandahttps://hr.wikipedia.org/wiki/Propagandahttps://hr.wikipedia.org/wiki/SSSRhttps://hr.wikipedia.org/wiki/Komunizamhttps://hr.wikipedia.org/wiki/Propagandahttps://hr.wikipedia.org/wiki/Agitacija

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  2/12

  pojednostavljuju rad projektanta tenolo#ki procesa. *"$$ predstavlja kritičnu vezu,ali i most, izme+u projektovanja, odnosno dizajna %*")' i proizvodnje %*"'.

  CAE (Computer Aided Engineering) $ojam *"/ označava tenologiju kojaobuvata upotrebu računarski sistema za analizu *") geometrije i dopu#ta

  kreiranom modelu da simulira i uoči kako će se proizvod pona#ati, tako da se modelmože redefinirati i optimizirati. *"/ vr#i analizu i testiranje statičkog, dinamičkog itoplotnog pona#anja projektovanog dijela, kao i optimizaciju strukture u skladu safunkcijom cilja

  4d printanje  - razlika izme+u 0d i 1dprintanja je u tome #to kod 0d printanjakada ispintamo objekat vi#e ne možemouticati na njegov izgled ili konstrukciju dokkod 1d printanja, printanje se vr#i u

  dijelovima koji su programirani da se spojeu strukturu uz pomoć interakcije%tretreskanjem, toplotom, gravitacijom,magnetom,...'.

  Flop  je izraz koji se koristi za razočarenje ili neuspjei obično se odnosi nakomercijalni uspje proizvoda. 2d veći posljedica je neuspje nekog proizvoda iliusluge koji je neuspje#an na trži#tu i može imati trajane negativane posljedice zakompaniju. !ao primjer kada je $ajero, itsubisi S34, uveden u "merici i 5paniji,

  morali su mijenjati ime iz razloga #to pajero u slengu na #panskom značimasturbator.

  Projected potograp!  je vrstafotografije kod koje se projekcijom namodel projicira druga fotografija. Rad naovaj način nije vezan samo za fotografijuvać i za ilustraciju, video, tekst, tipografiju,itd. !ao primjer imamo intro od serije rue)etective.

  "aptics - %grč. aptikos' aptičan ( koji setiče dodira %osjetila dodira'. 3 tu svru, različiti oblici poluga, prekidača, kvake, i tipkesu testirani na njiovu operativnu pouzdanost. $osebno su važne povratneinformacije ure+aja koje omogućuju korisniku da odredi na osnovu pritiska na taster da li je aktiviran električni sistem ili ne.

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  3/12

  #immick  je pojam izveden iz izraza 6gimme6 ili 6give me6%daj mi' koji se koristi za jeftino proizvedene i često okuprivlačne predmete koji se distribuiraju u cilju reklamiranjaproizvoda, usluge ili kompanije.

  $poneograp! se javlja 7889. izlaskom i$onea.:otografije moraju biti snimljene i obra+ene na i$onu. )osve većeg razvoja iponegrap& su dovele dru#tvene mrežekao Instagram, :acebook. obilna fotografija se sve vi#eozbiljno svata.

  Mecatronic design  - izraz 6meatronika6 se ponekad naziva 6elektromeaničkidizajn6, predstavlja simbiozu elektronike, meaničkog inžinjeringa i softvera. )izajn i

  proces razvoja proizvoda na ovaj način rezultirao je 6pametnijim6 proizvodima.

  %DM  %2riginal )esign anufacturer' opisuje kompaniju čiji dizajn i proizvodnjaproizvoda će na kraju biti prodana drugoj kompaniji koja će taj proizvod prodavati podsvojim imenom.

  %EM  %2riginal /;uipment anufacturer' obično se odnosi na kompanije koje suunajmljene da proizvode proizvod %ili dio proizvoda' koji će biti prodavan pod imenomdruge kompanije.

  Product famil!  %porodica proizvoda' - kao kod ljudi, životinja ibiljaka, grupa proizvoda se mogu tako+er nazivati porodicaproizvoda. o podrazumijeva sličnosti u formalnom,estetskom, konstruktivnom i semantičkomkarakteru me+u proizvodima.

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  4/12

  Binder  - ma#ina koja povezuje knjige u 6meki6 uvez. 2na uz pomoć topljene plastikekoja služi kao ljepilo spaja korice knjige i knjižni blok.

  *o+inski ,iomaterijali - spadaju u sintetičke biomaterijale. !oriste se kao implantatinpr. dijelova lobanje, kičme, zglobova.

  BonAli+e je ko#tano vezivo %ko#tani cement' koji se upotrebljava kod veliki povredakostiju gdje se kost bu#i zatim cementira i tako zarasta i sjedinjava se sa kosti.

  Apstraktna pod+odna  fotografija tinte je trend u fotografiji, gdje se u makrosnimcima prolivene tinte u vodi dobivaju apstraktne fotografije koje podsjećaju naoblake, dim ili pak podvodne organizme.

  #rafen  %nanomaterijal' - grafen je dobar provodink električne struje i topline, a ima i vrlo

  visoko tali#te te bi se mogao koristiti na mnogovi#im temperaturama nego silicij. 3 grafenu seelektroni kreću praktički bez otpora, skorobrzinom svjetlosti. $ona#aju se kao da im jeefektivna masa jednaka nuli.

  -isual .uppl! Co (-.C%) je kompanija koja se bavi izradom filtera koji su simulacijurazličiti vrsta filmova za digitalnu fotografiju. jiovi prozvodi su zapravo aplikacijaza mobitele, te različiti paketi simulatora filmova za programe poput "dobe $otosoi "dobe =igtroom. jiovi filteri smatraju se najuspje#nijim i najuvjerljivijim, te su

  uveliko kori#teni od strane mnogi profesionalni fotografa.

  .eparacija %u #tampi' je razlaganjepripreme za #tampu na 1 boje %*>!'u slučaju kolora.

  Cord stolica  japanske dizajnerskefirme endo %2ki Sato'. *ord stolicu jeizradila japanska firma aruni. Stolica imačeličnu konstrukciju koja je 6upakovana6 u drvo.

  ?ez obzira na čeličnu konstrukciju stolica nijepredvi+ena da se opterećuje velikim težinama.

  /ED  %ligt-emitting diode' 2ne mogu bitinapravljene u raznim veličinama i za raznesituacije. Svaka =/) sijalica je napravljena odčvrstog materijala koji se zove poluprovodnik.!ada struja pro+e kroz poluprovodnik atomiunutar njega emituju energiju u formi namavidljive svetlosti. o je jednostavan i izdržljiv

  dizajn. =ed sijalice tako tro#e veoma malo energije po#to se sva energija pretvara usvetlost, a ne i u toplotu. !ako je poluprovodnik od čvrstog materijala veoma je

  https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diodehttps://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  5/12

  otporan na udarce i lom. 2ve sijalice ne sadrže otrovne materije kao #to je @iva, neemuituju 34 i IR zračenje, te ne privlače insekte.

  Eko dizajn %zeleni dizajn, održivi dizajn, dizajn za#tite životne sredine, ekolo#kidizajn' polazi od pretpostavke da efekti koje proizvod ima na životnu sredinu treba da

  se uzmu u obzir i da oni treba da se umanje u svim fazama životnog ciklusaproizvoda. 2ve faze uključuju va+enje sirovina, procesproizvodnje, promociju i distribuciju proizvoda, samo kori#tenje i na kraju odlaganje.2vaj inovativni pristup proiza#ao je i tzv. Aend of pipeB re#enja, odnosno popularnepolitike za za#titu životne sredine

  $nkluzi+ni dizajn - je prevladati postojeću metodologiju dizajna za pojedine skupineljudi i postići da svakodnevni predmeti, okolina i usluge budu upotrebljivi za najvećimogući broj osoba, bez obzira na dob, spol, znanje ili pote#koće, i to bez modifikacijaili dodataka.

  'apid Protot!ping  je napredni%automatiziran' metod za izradufizičkog modela ili prototipa iz 0)*") datoteke uz pomoć 0dprintera ili cnc ma#ina. ?rza izradamodela je bitna zato #to možemoispitati taj model prije njegovefinalne izrade, npr. provjera

  pasovanja komponenti sklopova,testiranje i ispitivanje, izrada alataza proizvodnju ...

  .%/$D0%'*. C %*")' je softver namjenjen 0d modeliranju. SolidDorks se zasnivana E. generaciji programa #to se tiče 0d modeliranja. E. generacija znači da jemoguće raditi direktno na 0d modelu bez pretodno nacrtanog 7d crteža.

  CA1$A - %*")' je softver namjenjen 0d modeliranju. *"I" spada u 1. generacijuprograma #to se tiče 0d modeliranja. 1. generacija zatjeva da se svaki dio 0d

  modela nacrta u 7d #to često oduzima dostavremena. )ok su mogućnosti *atije uodnosu na SolidDorks neuporedivo veće.

  Marius Bauer  je njemački ilustrator poznatpo svojim #arenim linijskim ilustracijama.jegov prepoznatljivi stil krasio je reklame zafirme kao #to su icrosoft, *oca-*ola, tečasopise *omputer "rts i Fired.

  https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Faze_%C5%BEivotnog_ciklusa_proizvoda&action=edit&redlink=1https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Faze_%C5%BEivotnog_ciklusa_proizvoda&action=edit&redlink=1https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Promocija_proizvoda&action=edit&redlink=1https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Faze_%C5%BEivotnog_ciklusa_proizvoda&action=edit&redlink=1https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Faze_%C5%BEivotnog_ciklusa_proizvoda&action=edit&redlink=1https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Promocija_proizvoda&action=edit&redlink=1https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  6/12

  1ermoMorp  - je plastika za modeliranje koja je u čvrstom stanju kada jezagrijavamo u vodi ona postaje mekana, nakon la+enja ponovo stvrnjava. Imaveliku čvrstoću nakon la+enja.

  2ust in time - je metod koji je predstavila Gapanska fabrika automobila o&ota HE8.godine. Gust in time je isporuka dijelova %koji se ne proizvode u o&oti' za ugradnju uautomobile tačno tada kada se ugra+uju ti dijelovi, time im nije potrebno skladi#te ukojem bi čuvali dijelove do njiove ugradnje.

  Dieter 'ams njemački industrijski dizajner. ?io #ef odjela za dizan u ?raunu doHE. )ieter Rams je bio pod velikim uticajem svog djeda koji je bio stolar. 2bjasnio je svoj pristup dizajnu kroz frazu 6manje, ali bolje6. ako+er je napisao deset principaza dobar dizajn.

  Al+ar Aalto  %HJJ-H9K' - aritekt, dizajner.Ro+en u !uortane-u %:inska', alvar "alto jestudirao aritekturu na eničkom univerzitetu uLelsinkiju HHK-H7H. ?io je vrstan aritekt idizajner namje#taja, stakla i svjetla. Mapočeo jekarijeru radeći kao dizajner izložbi, a tek od H7E.godine počinje dizajnirati namje#taj. Nesto jeupotrebljavao samo savijenu #perploču i ljepilo, iovom tenikom je dizajnirao mnoge predmeteuključujući svjetski poznat $aimio namje#taj.$ostao je član !ongresa internacionalniaritekata moderne H7J. godine.

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  7/12

  2snovan je od strane "nd& Farola, te je zadržao dozuekscentričnosti kroz godine djelovanja. $oneke naslovniceovog časopisa smatraju se remek djelima fotografije,tipografije i la&out-a.

  1omas Feictner austrijski industrijski dizajner. Radio dostadizajn za sportsku industriju. )anas se bavi najvi#e dizajnomnamje#taja.

  Colnago  se bavi proizvodnjom cestovni-trkači bicikla.:abriku je onosnovao /rnesto *olnago u blizini ilana HE7.godine. !ompanija je u početku postalapoznata po visoko kvalitetnim čeličnimramovima za bicikla, a kasnije po tome#to je najkreativnija fabrika bicikla poinovacijama u dizajnu i eksperimentisanjusa novim materijalima.

  Calligraffiti  je spoj kaligrafije i grafita,projekat kojim se bavi umjetnik ielsuelman. Rezultat su nevjerovatni ručniradovi, tipografski, na raznim ploama Cod platna, zidova pa do auta i ljudske kože. 2no #to karakteri#e njegov rad jenevjerovatna lakoća i preciznost, ali i opu#tenost graffiti umjetnosti. $ored mnogi

  izložbi, iels često radi i bod&art calligrafiti na raznim zabavama. Mbog nevjerovatnepreciznosti i istovremeno ekspresivnosti, njegov rad se može smatrati iperformansom.

  Peter Eisenman američki aritekt.

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  8/12

  materijala ili boja6 već radije 6vidljiva linija energije, koja, dolazeći od ulice,premo#ćuje projekt i lomi, otvarajući tako postojeći krov.:

  Aerogel spada u grupu pjenasti stakala. $redstavlja čvrst objekat na bazi silikonakoji je čvrst samo 8.87P svog volumena, ostatak je prazan prostor. eži je samo tri

  puta od zraka i dobio je nadimak 6zamrznuti dim6. $osjeduje izuzetnu otpornost natoplinu. "erogel može da podnese pritisak 1888 puta veći od svoje težine. )anas ganajvi#e koristi "S" za izolaciju svemirski brodova.

  Computer Arts  je vodeći svjetski magazine za grafičke dizajnere. Svako izdanjeovog magazina nudi uvid i inspiraciju za kreativne profesionalce koji žele da prežive iuspiju u svjetskog dizajnerskoj industriji. $redstavljaju detaljne analize trendova iposlovni problema, te prezentuju najbolje radove iz polja grafičkog dizajna. ako+er nude informacije i pristup iza kulisa pri kreiranju mnogi poznati radova, projekata,studija, te sami naslovnica za *omputer "rts magazin.

  1e Bo, !alifornija, H8.-H1. %/ric 2Den oss' 6!utija6 koja izlazi iz drvenogkrova prizemne starije zgrade sadrži zatvorenu dvoranu za sastanke te čini izvanavidljiv dio nove unutarnje organizacije zgrade, izra+ene oko cilindričnog prijemnogadijela koji opet podsjeća na figuruizrezanu iz povr#ine krova.

  #litc art portreti su fotografije nastaleestetiziranjem gre#ki u kodu samefotografije. $ostoje različite tenike

  dobivanja gre#aka u fotografijama.Gedna od najpoznatiji je prevo+enjeslike u zvuk, destruiranje zvuka, teponovno spa#avanje kao sliku.

  5ido+ski muzej, ?erlin, HJ.-H.%)aniel =ibeskind' uzej je vi#e usmjeren na sadržaj nego na formu. =ibeskind koristiupadljive oblike ne kao cilj, već kao nositelje značenja. locrt metalom obloženog@idovskog muzeja podsjeća na munju, nema svog vlastitog ulaza, već se u njegaulazi ispod zemljei susjedne !ollegienaus.

  Falling3ater , $enns&lvania, H0E.-H0. %:rank =o&d Frigt' !ameni toranj sasredi#njom grupom kamina oblikuje koordinatno isodi#te kompleksni korizontalnislojeva. Svijetlo obojeni betonski parapeti terasa i verandi pružaju se u divlji krajolik.3 enterijeru izdanci stijene ovlikuju ambijent.

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  9/12

  $stono krilo &ational #aller! of Art, Fasington, HKJ.-H9J. %Ieoing $ei' 3 skladu sa postojećimgra+evinama na glavnom gradskom#etali#tu FasingtonQs all, na kojemsu smje#tene brojne muzejskezgrade, ovaj projekat je morao bitiveliki dimenzija. )ijagonalneneprekinute osi tvore o#tre uglovekoje je $ei uklopio teničkom precizno#ću, omogućavajući im da postanu vodećiizraz gra+evine.

  *u6a *osino, Gapan,H9.-HJH. %adao "ndo'

  !uća smje#tena na strmini iu unutra#njosti ima zidoveod golog betona, djelomičnoosvjetljene snopovimasvjetla kroz prozorskezareze. $rimamljiva obradapovr#ine zatjevaprimjereno reduciranuopremu prostora, iz čegaproizilazi "ndova tipična meditativna, introspektivna atmosfera.

  1A1E E1C7  je magazin ate muzeja, koji kroz razne izložbe i postavke istražujeinternacionalnu umjetničku scenu. Sadrži reportaže sa izložbi, izdvajaju umjetničkadjela iz ariva, kritike i istražuju istorijske kontekste i značenja umjetnosti.

  d8% je  relativno novi materijal kojiodlično absorbuje energiju. Imanajveću primjenu u tekstilnoj, vojnoji industriji obuće. aterijal je mekani savitljiv i može se oblikovati

  rukom, ali postaje čvrst prilikomprimjene sile. $rimjenom silemolekule se zbijaju u iljaditomdijelu sekunde. !oristi se za izraduskija#ki odijela koja puno vi#eublažavaju padove.

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  10/12

  Pilippe .tarck  %H1' - aritekt, dizajner. :rancuskidizajner $ilippe Starck je autor stila u industrijskomdizajnu kojeg karakteri#e utilizacija ekspresionističkisvojstava, koja spaja funkciju upotrebe i industrijskumetodologiju. !arijera $ilippa Starcka je produkt

  njegovi studija i njegove posvećenostiekspermentiranju sa novim tenologijama i kreativnimelementima. jegov rad je obogaćen i činjenicom da jenaslijedio rad svog oca, koji je bio dizajner letjelica.)jelovao je u mnogim sferama dizajna, me+u kojima jeekspresionistički industrijski dizajn. $rimjer toga ječajnik Lot ?ertaa proizveden za "lessi H8 godine.ako+er, bavio se aritekturom kao i predmetima zasvakodnevnu upotrebu, koje karakteri#u privatljivecijene, kao #to su četkice za zube, vaze, #teke za vrata i slično. ajvažnijiproizvo+ači za koje je radio suO "lessi, "prilika, *assina, !artel, )riade.

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  11/12

  9&$-E':$1E1 9 .A'A2E-9

  A*ADEM$2A /$*%-&$" 9M2E1&%.1$

  Predmet; Razvoj oblikovanja

  Profesor; prof. dr. :eim Ladžimuamedović

  'jenik dizajna

  .tudent; /rmin "lić

  .mjer; $rodukt dizajn

  #odina studija; III godina

 • 8/20/2019 razvoj oblikovanja rjecnik

  12/12

  Sarajevo, novembar 78HE.