Top Banner

of 18

DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

Jul 07, 2018

Download

Documents

Roderick9874
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  1/18

  УДК 621.643.412 : 006.354Группа Г18

  ПІДТВЕРДЖУВАЛНЕ ПОВІДОМЛЕННЯНаказ Держспоживстандарту Украни в!д "#$%"$ '()*

  +О,Т %"-"&.-&/ЛАН01 ,ТАЛ2Н1Е ПЛО,34Е ПР4ВАРН1Е НА Ру ОТ &5%ДО "56 МПА 7ОТ % ДО "6 к8с9с:";3онструк

  при?н=то =к на

  ДСТУ ГОСТ 12820:2008

  C наданн=: Bинност! в!д "&&-..&%%$ Насто=Dи? стандарт распростран=етс= на ста@Aн>е п@оские приварн>е E@антруFопроводов и соедините@Aн>G Bасте?5 а также на присоедините@Aн>е E@ан ар:атур>5соедините@Aн>G Bасте? :аHин5 приFоров5 патруFков5 аппаратов и резервуаров на ус@овноедав@ение Ру от &5% до "56 МПа 7от % до "6 к8с9с: "; и те:пературу от "&( до 6#( 3 7от .#& до

  (&&I,;$"$ 3онструк E@ан соответствоватA указанн>: на Bертеже и втаF@ипо@н=тA у8о@ Eаски под сварно? Hов 766O(;I$

  4з:енение ' * +О,Т %"-"&.-& /@ан ста@Aн>е п@оские приварн>е на Ру от &5% до "56 МПа7от % до "6 к8с9с:";$ 3онструкУтверждено и введено в де?ствие Постанов@ение: +осстандарта России от %6$&*$)" ' *&(

  Дата введени= &%$%&$)"Пункт % из@ожитA в ново? редакеп@оские приварн>е E@ан труFопроводов и соедините@Aн>G Bасте?5 а также наприсоедините@Aн>е E@ан ар:атур>5 соедините@Aн>G Bасте? :аHин5 приFоров5 патруFковаппаратов и резервуаров на ус@овное дав@ение РQ от &5% до "56 МПа 7от % до "6 к8с9с:"; и

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  2/18

  те:пературу сред> от "&( до 6#( 3 7от :инус #& до п@Lс (&&I,;$ ТреFовани= пп$ %R " 7заиск@LBение: показате@= PМассаS;R (R JR %&R %% насто=Dе8о стандарта =в@=Lтс=оF=зате@Aн>:и5 оста@Aн>е треFовани= . реко:ендуе:>:иS$ТаF@и %.6$ +раEа PМасса5 к85 не Fо@ееS$ 4ск@LBитA с@оваK Pне Fо@ееSR допо@нитAпри:еBание: . "K P"$ Масса рассBитана но но:ина@Aн>: раз:ера: E@ан

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  3/18

  7%#6; %)* %)J (5## (5#( (566

  "&& "%) """ %6 *5#( *5J) *5*-

  7""6; "*6 "*6 %# 65)( 65)6 65J*

  "6& "#( "#( %- J5)6 J5)" J5J"

  (&& ("6 ("6 )5(( )5"" -5#)(6& (## (## %&5*6 %&5(( )5-#

  *&& *"J *"J %%5J* %%56% )5)J

  7*6&; *-& *-& "& %*56J %*5(6 %(5-"

  6&& 6(& 6(& %J5&% %65-J %65%6

  J&& J(& J(& "%5(6 "%5&( "&5&-

  7#&&; #"& #"& "% ")5%6 "-5#( "#5%(

  -&& -"& -"& (J5J( (J5%6 (*5%*

  7)&&; )"& )"& "( **5"& . .

  %&&& %&"& %&"& "6 6"56-

  %"&& %""& %""& J"5(J

  %*&& %*"& %*"& "# ##5J&

  %J&& %J"& %J"& )*5(&

  7%-&&; %-"& %-"& (& %%J5J&

  "&&& "&"& "&"& %("5)-

  7""&&; """& """& (J %)&5(&

  "*&& "*"& "*"& *% "(#5""

  Раз:ер>5 ::ТаF@и:в>ступо:

  с в>ступо: с впадино?

  %& %* %6 %& &5(% &5(% &5(&

  %6 %- %) &5(( &5(( &5("

  "& "6 "J %" &56( &56( &56%

  "6 (" (( &5J* &5J* &5J"

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  4/18

  (" (- () %( %5&% %5&" &5)-

  *& *6 *J %5"% %$%) %$%J

  6& 6# 6) %5(( %5(& %$"#

  J6 #J #- %5J( %5J& %$66

  -& -) )% %6 "5** "5*& "5(6%&& %&-7А; %%& "5-6 "5-% "5#"

  %%*7Y; %%J "5#( "5JJ "5J&

  %"6 %(( 7А; %(6 %# (5-- (5-* (5#&

  %*&7Y; %*" (5J- (56) (56&

  %6& %6" 7А; %6* *5J( *5J6 *5*(

  %6)7В; %J% *5() *5(J *$%)

  %J-7В; %#& *5&) (5)- (5-)

  7%#6; %)* %)J %) 65(J 65(( 65%*

  "&& "%) """ 65-) 65-J 65J6

  7""6; "*6 "*6 J5J& J5J& J5")

  "6& "#( "#( "& #5J# #5J* #$(*

  (&& ("6 ("6 %&5"- %&5%- )5#*

  (6& (## (## "" %"56- %"5*6 %"5&&

  *&& *"J *"J "* %65"& %65 %*56(

  7*6&; *-& *-& %#5"6 %#5&* %J56"

  6&& 6(& 6(& "6 %)5#" %)56# %-5-J

  J&& J(& J(& "J5"* "65)% "*5)J

  7#&&; #"& #"& "# (J5J- (J5"# (65"-

  -&& -"& -"& *J5%* *65JJ *($J6

  7)&&; )"& )"& ") 665%& . .

  %&&& %&"& %&"& (% J*5(J

  %"&& %""& %""& (* ))5&(%*&& %*"& %*"& *( %J%5*6

  %J&& %J"& %J"& *- "&(5&6

  Раз:ер>5 ::ТаF@и

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  5/18

  ПроGодус@овн>?

  UQ

  Ру %5& МПа 7%& к8с9с:";

  Vк Vв  W Масса5 к85 не Fо@ее

  с соедини.те@Aн>:в>ступо:

  с в>ступо: с впадино?

  %& %* %6 %& &5*J &5*J &5**

  %6 %- %) &56% &56% &5*)

  "& "6 "J %" &5#* &5#6 &5#%

  "6 (" (( &5-) &5-) &5-*

  (" (- () %* %5*& %5() %5(*

  *& *6 *J %6 %5#% %5#" %5J#

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  6/18

  6& 6# 6) "5&J "5&( %5))

  J6 #J #- %# "5-& "5## "5J)

  -& -) )% (5%) (5%( (5&-

  %&& %&-7А; %%& %) (5)J (5)* (5#J

  %%* 7Y; %%J (5-% (5#J (5J%%"6 %(( 7А; %(6 "% 65*& 65(- 65%-

  %*&7Y; %*" 6$%6 65&- *5)(

  %6& %6" 7А; %6* J5)" J5)# J5J"

  %6)7Y; %J% J5J" J5J" J5((

  %J-7В; %#& J5"* J5%# 65)6

  7%#6; %)* %)J #5(" #5(% #5&"

  "&& "%) """ -5&6 -$&* #5#%

  7""6; "*6 "*6 )5(& )$(& )5&6

  "6& "#( "#( "( %&5J6 %&5JJ %&5""

  (&& ("6 ("6 "* %"$)& %"5-) %"5"%

  (6& (## (## %65-6 %65#) %*5)J

  *&& *"J *"J "J "%56J "%56% "&5*)

  7*6&; *-& *-& ""5#J ""5J- "%5J#

  6&& 6(& 6(& "- ""5#& "-5&" "J5-J

  J&& J(& J(& (% ()5*& ()5"J (#5*-

  #&& #"& #"& (* 6)5*J 6-56- 6J5*6

  -&& -"& -"& (# #)5%J ##5-) #J5&-

  7)&&; )"& )"& *& )*5%( . .

  %&&& %&"& %&"& *( %%-5*(

  %"&& %""" %""" 6% %)#5**

  %*&& %*"& %*"& J& "#-5)"

  %J&& %J"& %J"& #& *""5J6

  Раз:ер>5 ::ТаF@и?

  Ру %5J МПа 7%J к8с9с:";

  Vк Vв  W Масса5 к85 не Fо@ее

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  7/18

  UQ

  с соедини.те@Aн>:в>ступо:

  с в>ступо: с впадино?

  %& %* %6 %" &56* &56* &56(

  %6 %- %) &5J% &5J% &56-

  "& "6 "J %* &5-J &5-J &5-(

  "6 (" (( %J %5%# %5%# %5%(

  (" (- () %56- %56- %56(

  *& *6 *J %# %5)J %5)( %5-)

  6& 6# 6) %) "56- "56* "56&

  J6 #J #- "% (5*" (5(- (5(&

  -& -) )% (5#% (5#% (5#&

  %&& %&-7А; %%& "( *5#( *5#" *56(%%*7Y; %%J *566 *56% *5(6

  %"6 %(( 7А; %(6 J5(- J5(- J5%6

  %*&7Y; %*" J5&- J5&( 65-6

  %6& %6" 7А; %6* "6 -5%J -5"% #5-#

  %6) 7Y; %J% #5-% #5-% #56"

  %J-7В; %#& #5(J #5") #5

  7%#6; %)* %)J -5J* -5J( -5(*

  "&& "%) """ "# %&5%& %&5"% )5--

  7""6; "*6 "*6 %%5#& %"5&- %%5JJ

  "6& "#( "#( "- %*5*) %*$*- %*5&J

  (&& ("6 ("6 %#5#- %#56) %#5%"

  (6& (## (## (& ""5-- ""5J6 "%5))

  *&& *"J *"J (* (%5&& (&5#J ")5)*

  7*6&; *-& *-& (- ()5J* ()5&- (-566

  6&& 6(& 6(& ** 6#5&% 6J5%# 665#*

  J&& J(& J(& *6 -&5&( #)5&( #-5-&

  7#&&; #"& #"& *# -*5"% -*5(* -(5&J

  -&& -"& -"& *) %&*5*% %&(5%6 %&%5(*

  7)&&; )"& )"& 6* %"-5J& . .

  %&&& %&"& %&"& 6- %#)5(#

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  8/18

  %"&& %""& %""& #% ")#5#-

  Раз:ер>5 ::

  ТаF@и?UQ

  Ру "56 МПа 7"6 к8с9с:";

  Vк Vв  W Масса5 к85 не Fо@ее

  с соедини.те@Aн>:в>ступо:

  с в>ступо: с впадино?

  %& %* %6 %* &5J( &5J* &5J%

  %6 %- %) &5#& &5#% &5J-

  "& "6 "J %J &5)- &5)# &5)*"6 (" (( %5%# %5%# %5%(

  (" (- () %- %5## %5#J %$#"

  *& *6 *J %) "5%- "5%6 "5%%

  6& 6# 6) "% "5#% "5-& "5#J

  J6 #J #- (5"" (5"% (5%*

  -& -) )% "( *$&J *5&& (5)6

  %&& %&-7X; %%& "6 65)" 65-) 65#"

  %%*7Y; %%J 65#" 65JJ 656"

  %"6 %((7X; %(6 "# -$"J -5"6 -5"(

  %*&7Y; %*" #$)* -5 #5)%

  %6& %6"7X; %6* %&$6% %&56& %&5""

  %6)7Y; %J% %&$%" %&5 )5-(

  %J-7Z; %#& )$J( )56% )5(*

  7%#6; %)* %)J ") %%5*) %%5*( %%5%)

  "&& "%) """ %(5(* %(5"* %(5&%7""6; "*6 "*6 (% %J5)( %J5-" %J56"

  "6& "#( "#( %-5)& %-5#- %-56"

  (&& ("6 ("6 (" "(5)6 "(56( "(5")

  (6& (## (## (- (*5(6 (*56# (*5%-

  *&& *"J *"J *& **5J" **5&% *(56J

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  9/18

  7*6&; *-& *-& ** 6%5-& 6%5%& 6&5#%

  6&& 6(& 6(& *- J#5(& JJ5J( JJ5(J

  J&& J(& J(& *) )&5-# -)5%( --5)%

  7#&&; #"& #"& 66 %"J5-" %"*5)" %"*5%%

  -&& -"& -"& J( %-%5*( %#*56" %#*5%6При:еBание к таF@$ %.6$ /@ан с ус@овн>:и проGода:и5 указанн>:и в скоFкаG5 недопускаетс= при:ен=тA д@= ар:атур> оFDе8о назнаBени=$74з:ененна= редак с зазоро: на сторону не Fо@ее "56 ::R д@= E@ан

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  10/18

  ПР4ЛОЖЕН4Е,правоBное

  3ОД1 О3ПОFознаBение E@ан О3П

  3ру8@>е E@ан

  %.%&."56R ".%&."56R (.%&."56 (# ))*% *&6- &J (# ))*% 6&&% &-

  %.%6."56R ".%6."56R (.%6."56 (# ))*% *&6) &6 (# ))*% 6&&"

  %."&."56R "."&."56R (."&."56 (# ))*% *&J& &% (# ))*% 6&&( &J%."6."56R "."6."56R (."6."56 (# ))*% *&J% && (# ))*% 6&&% &6

  %.("."56R ".("."56R (.("."56 (# ))*% *&J" %& (# ))*% 6&&6 &*

  %.*&."56R ".*&."56R (.*&."56 (# ))*% *&J( &) (# ))*% 6&&* &(

  %.6&."56R ".6&."56R (.6&."56 (# ))*% *&J* &- (# ))*% 6&&6 &"

  %.J6."56R ".J6."56R (.J6."56 (# ))*% *&J6 (# ))*% 6&&J &%

  %.-&."56R ".-&."56R (.-&."56 (# ))*% *&JJ &J (# ))*% 6& &&

  %.%&&."56R ".%&&."56R (.%&&."56 (# ))*% *&J# &6 (# ))*% 6&&- %&

  %.%"6."56R ".%"6."56R (.%"6."56 (# ))*% *&J- &% (# ))*% 6&&) &)

  %.%6&."56R ".%6&."56R (.%6&."56 (# ))*% *&J) &( (# ))*% 6&%&

  %.%#6."56R ".%#6."56R (.%#6."56 (# ))*% *& %& (# ))*% 6&%% &J

  %."&&."56R "."&&."56R (."&&."56 (# ))*% *% &) (# ))*% 6&%" &6

  %.""6."56R ".""6."56R (.""6."56 (# ))*% *" &- (# ))*% 6&%( &*

  %."6&."56R "."6&."56R (."6&."56 (# ))*% *( (# ))*% 6&%* &(

  Продо@жение

  ОFознаBение E@ан О3П

  3ру8@>е E@ан

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  11/18

  %.(&&."56R ".(&&."56R (.(&&."56 (# ))*% ** &J (# ))*% 6&%6 &"

  %.(6&."56R ".(6&."56R (.(6&."56 (# ))*% * &6 (# ))*% 6&%J &%

  %.*&&."56R ".*&&."56R (.*&&."56 (# ))*% *J &* (# ))*% 6&%# &&

  %.*6&."56R ".*6&."56R (.*6&."56 (# ))*% *# &( (# ))*% 6&%- %&

  %.6&&."56R ".6&&."56R (.6&&."56 (# ))*% *- &" (# ))*% 6&%) &)%.J&&."56R ".J&&."$6R (.J&&."56 (# ))*% *) &% (# ))*% 6&"& &6

  %.#&&."56R ".#&&."56R (.#&&."56 (# ))*% *&-& &- (# ))*% 6&"% &%

  %.-&&."56R ".-&&."56R (.-&&."56 (# ))*% *&-% (# ))*% 6&"" &(

  %.)&&."56R (# ))*% *&-" &J (# ))*% 6&"( &"

  %.%&&&."56R (# ))*% *&-( &6 (# ))*% 6&"* &%

  %.%"&&."56R (# ))*% *&-* &* (# ))*% 6&"6 &&

  %.%*&&."56R (# ))*% *&-6 &( (# ))*% 6&"J &)

  %.%J&&."56R (# ))*% *&-J &" (# ))*% 6&"# &)

  %.%-&&."56R (# ))*% *J&) &- (# ))*% 6*J) &6

  %."&&&."56R%.""&&."56R%."*&&."56R%.%&."56R%.%6."56R%."&."56R

  %."6."56R%.("."56R%.*&."56R%.6&."56R%.J6."56R%.-&."56R%.%&&."56R

  3вадратн>еE@ан".%&."56R".%6."56R"."&."56R"."6."56R

  ".("."56R".*&."56R".6&."56R".J6."56R".-&."56R".%&&."56

  (.%&."56(.%6."56(."&."56(."6."56(.("."56(.*&."56

  (.6&."56(.J6."56(.-&."56(.%&&."56

  (#(#(#(#(#(#

  (#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))66))66))66

  ))66))66))66))66))66))66))66

  *J%&*J%%*J%"*&&%*&&"*&&(

  *&&**&&6*&&J*&*&&-*&&)*&%&

  &*&(&"&-

  &J

  &6&*&(&"&%&&

  (#(#(#(#(#(#

  (#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))66))66))66

  ))66))66))66))66))66))66))66

  6*#& &66*#% &*6*#" &(6&&% &*6&&" &(6&&( &"

  6&&* &%6&&6 &&6&&J %&6& &)6&&- &-6&&) 6&%& &(

  Продо@жение

  ОFознаBение E@ан О3П

  3ру8@>е E@ан

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  12/18

  %.%&.JR ".%&.JR (.%&.J (# ))*% *&-# &% (# ))*% 6&"- &-

  %.%6.JR ".%6.JR (.%6.J (# ))*% *&-- && (# ))*% 6&")

  %."&.JR "."&.JR (."&.J (# ))*% *&-) %& (# ))*% 6&(& &(

  %."6.JR "."6.JR (."6.J (# ))*% *&)& &J (# ))*% 6&(% &"

  %.(".JR ".(".JR (.(".J (# ))*% *&)% &6 (# ))*% 6&(" &%%.*&.JR ".*&.JR (.*&.J (# ))*% *&)" &% (# ))*% 6&(( &&

  %.6&.JR ".6&.JR (.6&.J (# ))*% *&)( &( (# ))*% 6&(* %&

  %.J6.JR ".J6.JR (.J6.J (# ))*% *&)* &" (# ))*% 6&(6 &)

  %.-&.JR ".-&.JR (.-&.J (# ))*% *&)6 &% (# ))*% 6&(J &-

  %.%&&.JR ".%&&.JR (.%&&.J (# ))*% *&)J && (# ))*% 6&(#

  %.%"6.JR ".%"6.JR (.%"6.J (# ))*% *&)# %& (# ))*% 6&(- &J

  %.%6&.JR ".%6&.JR (.%6&.J (# ))*% *&)- &) (# ))*% 6&() &6

  %.%#6.JR ".%#6.JR (.%#6.J (# ))*% *&)) &- (# ))*% 6&*& &*

  %."&&.JR "."&&.JR (."&&.J (# ))*% *%&& %& (# ))*% 6&*% &&

  %.""6.JR%."6&.JR%.(&&.JR%.(6&.JR%.*&&.JR%.*6&.JR

  %.6&&.JR%.J&&.JR%.#&&.JR%.-&&.JR%.)&&.JR%.%&&&.JR%.%"&&.JR%.%*&&.JR%.%J&&.JR

  ".""6.JR"."6&.JR".(&&.JR".(6&.JR".*&&.JR".*6&.JR

  ".6&&.JR".J&&.JR".#&&.JR".-&&.JR

  (.""6.J(."6&.J(.(&&.J(.(6&.J(.*&&.J(.*6&.J

  (.6&&.J(.J&&.J(.#&&.J(.-&&.J

  (#(#(#(#(#(#

  (#(#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  *%&%*%&"*%&(*%&**%&6*%&J

  *%*%&-*%&)*%%&*%%%*%%"*J%(*J%**J%6

  &)&-

  &J&6&*

  &(&"&%&-

  &J&%&&%&

  (#(#(#(#(#(#

  (#(#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  6&*" %&6&*( &)6&** &-6&*6 6&*J &J6&*# &6

  6&*- &*6&*) &(6&6& %&6&6% &)6&6" &-6&6( 6*#( &"6*#* &%6*#6 && 

  Продо@жение

  ОFознаBение E@ан

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  13/18

  3од> О3П

  3вадратн>е E@ан

  %.%&.JR ".%&.JR (.%&.J (# ))66 *&%% &J (# ))66 6&%% &"

  %.%6.JR ".%6.JR (.%6.J (# ))66 *&%" &( (# ))66 6&%" &%

  %."&.JR "."&.JR (."&.J (# ))66 *&%( &% (# ))66 6&%( &&%."6.JR "."6.JR (."6.J (# ))66 *&%* &( (# ))66 6&%* %&

  %.(".JR ".(".JR (.(".J (# ))66 *&%6 &" (# ))66 6&%6 &)

  %.*&.JR ".*&.JR (.*&.J (# ))66 *&%J &% (# ))66 6&%J &-

  %.6&.JR ".6&.JR (.6&.J (# ))66 *&%# && (# ))66 6&%#

  %.J6.JR ".J6.JR (.J6.J (# ))66 *&%- %& (# ))66 6&%- &J

  %.-&.JR ".-&.JR (.-&.J (# ))66 *&%) &) (# ))66 6&%) &6

  %.%&&.JR ".%&&.JR (.%&&.J (# ))66 *&"& &6 (# ))66 6&"& &%

  3ру8@>е E@ан

  %.%&.%&R%.%6.%&R%."&.%&R%."6.%&R

  %.(".%&R%.*&.%&R%.6&.%&R%.J6.%&R%.-&.%&R%.%&&.%&R%.%"6.%&R%.%6&.%&R

  ".%&.%&R".%6.%&R"."&.%&R"."6.%&R

  ".(".%&R".*&.%&R".6&.%&R".J6.%&R".-&.%&R".%&&.%&R".%"6.%&R".%6&.%&R

  (.%&.%&(.%6.%&(."&.%&(."6.%&

  (.(".%&(.*&.%&(.6&.%&(.J6.%&(.-&.%&(.%&&.%&(.%"6.%&(.%6&.%&

  (#(#(#(#

  (#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))*%

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  *&%(*&%**&%6*&%J

  *&%#*&%-*&%)*&"&*&"%*&""*&"(*&"*

  &6&*&(&"

  &%&&%&&J&6&*&(&"

  (#(#(#(#

  (#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))*%

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  6&6* &J6&66 &66&6J &*6&6# &(

  6&6- &"6&6) &%6&J& &-6&J% 6&J" &J6&J( &66&J* &*6&J6 &(

  Продо@жение

  ОFознаBение E@ан О3П

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  14/18

  3ру8@>е E@ан

  %.%#6.%&R ".%#6.%&R (.%#6.%& (# ))*% *%"6 &% (# ))*% 6&JJ &"

  %."&&.%&R "."&&.%&R (."&&.%& (# ))*% *%"J && (# ))*% 6&J# &%

  %.""6.%&R ".""6.%&R (.""6.%& (# ))*% *%"# %& (# ))*% 6&J- &&

  %."6&.%&R "."6&.%&R (."6&.%& (# ))*% *%"- &) (# ))*% 6&J) %&%.(&&.%&R ".(&&.%&R (.(&&.%& (# ))*% *%") &- (# ))*% 6& &J

  %.(6&.%&R ".(6&.%&R (.(6&.%& (# ))*% *%(& &* (# ))*% 6% &6

  %.*&&.%&R ".*&&.%&R (.*&&.%& (# ))*% *%(% &( (# ))*% 6( &(

  %.6&&.%&R ".6&&.%&R (.6&&.%& (# ))*% *%(" && (# ))*% 6* &"

  %.J&&.%&R ".J&&.%&R (.J&&.%& (# ))*% *%(( &% (# ))*% 6 &%

  %.#&&.%&R ".#&&.%&R (.#&&.%& (# ))*% *J%J &) (# ))*% 6J %&

  %.-&&.%&R ".-&&.%&R (.-&&.%& (# ))*% *J%# &- (# ))*% 6# &)

  %.)&&.%&R (# ))*% *J%- (# ))*% 6- &-

  %.%&&&.%&R (# ))*% *J%) &J (# ))*% 6)

  %.%"&&.%&R (# ))*% *J"& &" (# ))*% 6*-& &(

  %.%*&&.%&R%.%J&&.%&R%.%&.%&R%.%6.%&R%."&.%&R

  %."6.%&R%.(".%&R%.*&.%&R%.6&.%&R%.J6.%&R%.-&.%&R

  3вадратн>еE@ан".%&.%&R".%6.%&R"."&.%&R

  "."6.%&R".(".%&R".*&.%&R".6&.%&R".J6.%&R".-&.%&R

  (.%&.%&(.%6.%&(."&.%&(."6.%&(.(".%&

  (.*&.%&(.6&.%&(.J6.%&(.-&.%&

  (#(#(#(#(#

  (#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))66))66))66

  ))66))66))66))66))66))66

  *J"%*J""*&"%*&""*&"(

  *&"**&"6*&"J*&"#*&"-*&")

  &%&&&%&(&"

  &%&&%&&)&-

  (#(#(#(#(#

  (#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))66))66))66

  ))66))66))66))66))66))66

  6*-% &"6*-" &%6&"% &&6&"" %&6&"( &)

  6&"* &-6&"6 6&"J &J6&"# &66&"- &*6&") &(

  Продо@жениеОFознаBение E@ан О3П

  3ру8@>е E@ан

  %.%&.%JR ".%&.%JR (.%&.%J (# ))*% *%(( %& (# ))*% 6J &&

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  15/18

  %.%6.%JR ".%6.%JR (.%6.%J (# ))*% *%(* &) (# ))*% 6# %&

  %."&.%JR "."&.%JR (."&.%J (# ))*% *%(6 &- (# ))*% 6- &)

  %."6.%JR "."6.%JR (."6.%J (# ))*% *%(J (# ))*% 6) &-

  %.(".%JR ".(".%JR (.(".%J (# ))*% *%(# &J (# ))*% 6&-& &*

  %.*&.%JR ".*&.%JR (.*&.%J (# ))*% *%(- &6 (# ))*% 6&-% &(%.6&.%JR ".6&.%JR (.6&.%J (# ))*% *%() &* (# ))*% 6&-" &"

  %.J6.%JR ".J6.%JR (.J6.%J (# ))*% *%*& &" (# ))*% 6&-( &%

  %.-&.%JR ".-&.%JR (.-&.%J (# ))*% *%*% &% (# ))*% 6&-* &&

  %.%&&.%JR ".%&&.%JR (.%&&.%J (# ))*% *%*" && (# ))*% 6&-6 %&

  %.%"6.%JR ".%"6.%JR (.%"6.%J (# ))*% *%*( %& (# ))*% 6&-J &)

  %.%6&.%JR ".%6&.%JR (.%6&.%J (# ))*% *%** &) (# ))*% 6&-# &-

  %.%#6.%JR ".%#6.%JR (.%#6.%J (# ))*% *%*6 &- (# ))*% 6&--

  %."&&.%JR "."&&.%JR (."&&.%J (# ))*% *%*J (# ))*% 6&-) &J

  %.""6.%JR%."6&.%JR%.(&&.%JR%.(6&.%JR%.*&&.%JR%.*6&.%JR%.6&&.%JR%.J&&.%JR%.#&&.%JR%.-&&.%JR%.)&&.%JR%.%&&&.%JR%.%"&&.%JR

  ".""6.%JR".""6.%JR".(&&.%JR".(6&.%JR".*&&.%JR".*6&.%JR".6&&.%JR".J&&.%JR".#&&.%JR".-&&.%JR

  (.""6.%J(."6&.%J(.(&&.%J(.(6&.%J(.*&&.%J(.*6&.%J(.6&&.%J(.J&&.%J(.#&&.%J(.-&&.%J

  (#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  *%*#*%*-*%*)*%6&*%6%*%6"*%6(*%6**J"(*J"**J"6*J"J*J"#*J%**J%6

  &J&6&*&&%&&)&6

  %&&)&-

  &J&&%&

  (#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  6&)& &"6&)% &%6&)" &&6&*6 %&6&*J &)6&*# &-6&*- 6&*) &J6&6& &&6&6% %&6&6" &)6&6( &-6*#( 6*#* &%6*#6 && 

  Продо@жение

  ОFознаBение E@ан О3П

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  16/18

  3вадратн>е E@ан

  %.%&.%JR ".%&.%JR (.%&.%J (# ))66 *&(& &( (# ))66 6&(& %&

  %.%6.%JR ".%6.%JR (.%6.%J (# ))66 *&(% &" (# ))66 6&(% &)

  %."&.%JR "."&.%JR (."&.%J (# ))66 *&(" &% (# ))66 6&(" &-

  %."6.%JR "."6.%JR (."6.%J (# ))66 *&(( && (# ))66 6&(( %.(".%JR ".(".%JR (.(".%J (# ))66 *&(* %& (# ))66 6&(* &J

  %.*&.%JR ".*&.%JR (.*&.%J (# ))66 *&(6 &) (# ))66 6&(6 &6

  %.6&.%JR ".6&.%JR (.6&.%J (# ))66 *&(J &- (# ))66 6&(J &*

  %.J6.%JR ".J6.%JR (.J6.%J (# ))66 *&(# (# ))66 6&(# &(

  %.-&.%JR ".-&.%JR (.-&.%J (# ))66 *&(- &J (# ))66 6&(- &"

  3ру8@>е E@ан

  %.%&."6R%.%6."6R%."&."6R%."6."6R%.("."6R%.*&."6R%.6&."6R%.J6."6R%.-&."6R

  ".%&."6R".%6."6R"."&."6R"."6."6R".("."6R".*&."6R".6&."6R".J6."6R".-&."6R

  (.%&."6(.%6."6(."&."6(."6."6(.("."6(.*&."6(.6&."6(.J6."6(.-&."6

  (#(#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  *%66*%6J*%6#*%6-*%6)*%J&*%J%*%J"*%J(

  &J&6&*&(&"&)&-

  &J

  (#(#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%))*%

  6&)- &66&)) &*6%&& &J6%&% &66%&" &*6%&( &(6%&* &"6%&6 &%6%&J &&

  Продо@жение

  ОFознаBение E@ан О3П

  3ру8@>е E@ан

  %.%&&."6R ".%&&."6R (.%&&."6 (# ))*% *%J* &6 (# ))*% 6% %&

  %.%"6."6R ".%"6."6R (.%"6."6 (# ))*% *%J6 &* (# ))*% 6%&- &)

  %.%6&."6R ".%6&."6R (.%6&."6 (# ))*% *%JJ &( (# ))*% 6%&) &-

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  17/18

  %.%#6."6R ".%#6."6R (.%#6."6 (# ))*% *%J# &" (# ))*% 6%%& &*

  %."&&."6R "."&&."6R (."&&."6 (# ))*% *%J- &% (# ))*% 6%%% &(

  %.""6."6R ".""6."6R (.""6."6 (# ))*% *%J) && (# ))*% 6%%" &"

  %."6&."6R "."6&."6R (."6&."6 (# ))*% *%#& (# ))*% 6%%( &%

  %.(&&."6R ".(&&."6R (.(&&."6 (# ))*% *%#% &J (# ))*% 6%%* &&%.(6&."6R ".(6&."6R (.(6&."6 (# ))*% *%#" &6 (# ))*% 6%%6 %&

  %.*&&."6R ".*&&."6R (.*&&."6 (# ))*% *%#( &* (# ))*% 6%%J &)

  %.*6&."6R ".*6&."6R (.*6&."6 (# ))*% *%#* &( (# ))*% 6%%# &-

  %.6&&."6R ".6&&."6R (.6&&."6 (# ))*% *%#6 &" (# ))*% 6%%-

  %.J&&."6R ".J&&."6R (.J&&."6 (# ))*% *J"- &6 (# ))*% 6*-- &J

  %.#&&."6R ".#&&."6R (.#&&."6 (# ))*% *J") &* (# ))*% 6*-) &6

  %.-&&."6R%.%&."6R%.%6."6R%."&."6R%."6."6R%.("."6R%.*&."6R%.6&."6R

  ".-&&."6R3вадратн>еE@ан".%&."6R".%6."6R"."&."6R"."6."6R".("."6R".*&."6R".6&."6R

  (.-&&."6(.%&."6(.%6."6(."&."6(."6."6(.("."6(.*&."6(.6&."6

  (#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))66))66))66))66))66))66))66

  *J(&*&()*&*&*&*%*&*"*&*(*&***&*6

  &&&6&%&&%&&)&-

  (#(#(#(#(#(#(#(#

  ))*%))66))66))66))66))66))66))66

  6*)& &%6&() &%6&*& &-6&*% 6&*" &J6&*( &66&** &*6&*6 &(

  В с@уBае из8отов@ени= E@ан О3П соGран=Lтс=$74з:ененна= редак

 • 8/18/2019 DSTU GOST 12820_2008_ Flancy stal'nye p (OT .docx

  18/18

  J$  Переизданиеaно=FрA%)-) 8$b с

  4з:енени=:и ' %5 "5 3/ утвержденн>:и в :арте %)-( 8$5 декаFре %)-# 8$ сент=Fре %)-) 8$ 74У,J.-(5 *.--5 %".-);

  ОFознаBение НТД$ на котор>?дана сс>@ка

  Но:ер пункта

  +О,Т #6&6.#* 6

  +О,Т %"-%6.-& (

  +О,Т %"-%J.-& %&