Top Banner
‹novasyonun, bilgi teknolojilerinin ve biliflim sektörünün nabz›n› tutan Bilgi Ça¤› dergisi, dünyadan ve Türkiye’den en güncel haber ve röportajlarla www.bilgicagi.com’da! www.bilgicagi.com Ar-Ge ve inovasyonun tüm seslerine aç›k platform Avea ve KoçSistem deste¤iyle yay›nlanmaktad›r. Melekler internette ama sadece birkaç›! Türkiye'de internet giriflimcili¤i yeni bafll›yor ‹yi bir internet fikrine yat›r›mc› bulmak zor de¤il
20

Bilgi Çağı Nisan 2011 Sayısı

Mar 28, 2016

Download

Documents

Bilgi Çağı

Türkiye'de İnternet Girişimciliği
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • novasyonun, bilgi teknolojilerinin ve biliim sektrnn nabzn tutan Bilgi a dergisi, dnyadan ve Trkiyeden

  en gncel haber ve rportajlarla www.bilgicagi.comda!

  www.bilgicagi.com Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  Avea ve KoSistem desteiyle yaynlanmaktadr.

  Me

  lek

  ler

  in

  ter

  ne

  tte

  am

  as

  ad

  ec

  e b

  irk

  a

  !

  T

  rk

  iye

  'de

  in

  ter

  ne

  t g

  iri

  imc

  ili

  iy

  en

  i ba

  l

  yo

  r

  yi b

  ir in

  ter

  ne

  tf

  ikr

  ine

  ya

  trm

  c

  bu

  lma

  k zo

  r d

  e

  il

 • Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  Deerli okurlar,Trkiye internet pazar artk rtn ispat etti. Eskisi gibibirka gencin bir araya gelip i yapt bir alan olmaktankt ve dev oyuncularn byk karlar peinde kotuu, k-sa srede milyonlarca lira para kazanmann mmkn oldu-u bir alan haline geldi. Ancak yine de henz bir Alman-ya, bir ngiltere pazar gibi deil, ABD gibi hi deil. Tr-kiye internet pazar henz ok taze ve pek ok el deme-mi alana sahip. Sektrn en byk skntlarndan ikisigerekten para kazandracak iyi fikirler ve bunlar en iyiekilde uygulamaya koyacak insan kayna. Sektrn enaktif oyuncularna Trkiye dardan fikir ve proje ithaletmek yerine yerli baarl hikayeleri karmak iin neleryapmal, hangi eksikliklerini tamamlamal diye sorduk.Aldmz yantlar son derece ilgin

  Bilgi anda neler var?

  e-Giriimcimiz artyor

  KoSistem ISO/IEC 20000 sertifikas sahibi oldu

  Trkiye'de internet giriimcilii yeni balyor

  yi bir internet fikrine yatrmc bulmak zor deil

  Google nasl baarl oldu?

  novasyon konusunda samimi misiniz beyler, bayanlar?

  Trkiyeden Facebook kmaz ama yine de iyi gidiyoruz

  Melekler internette ama sadece birka!

  Bu sitede para yerine zaman ile alveri yaplyor

  Trkiyede e-Ticaret her yl yzde 50 byyor

  Teknolojik yenilikilik iin yeni platform: Mobil dnya

  Gereki ol, baarl rnekleri Trkiyeye uyarla

  e-Ticarete balamak sanld kadar kolay deil

  Azimli ve detayl alma internette baary getirdi

  e-Ticaret sektrne hakszlk m ediyoruz?

  Bulut Biliim iin Ynetim Stratejileri KoSistemyaynlar ile Trkiyede

  Yeil Bina Monitr ile iletmeler gelecee hazr

  Siemens ve OSRAM, Beyazt Kulesine hayat verdi

  Green+ Hospitalla srdrlebilir salk dnemi

  ZSUnun hizmet kalitesi Siemensle artyor

  HP, BT zmleriyle gelecein 7/24 yaayan kurumlarn yaratyor

 • Trkiye'de e-ticaret sitelerinden 2010'da yerli ve yabanc kredikartyla 91 milyon ilem yapld. 15 milyar 225 milyon TLtutarnda e-ticaret ilemi gerekletirildi. 2009'dan 2010'a e-ticaret cirosu yzde 50 artt. Bylesine byyen bir ortamda,e-giriimcimiz de artyor.

  KoSistem ISO/IEC 20000sertifikas sahibi oldu

  KoSistem, letiim A ve stasyonlar hizmetleri kapsamndaISO/IEC 20000:2005 Uyumlu BT Hizmet Ynetim Sistemi belge-sini almaya hak kazand. ISO/IEC 20000:2005, bilgi teknolojilerialannda uluslararas ilk ve tek standart. KoSistem bu sertifika ileyksek hizmet kalitesini yakalad. Getiimiz yl ISO 14001-evreYnetimi ve OHSAS 18001- Sal Gvenlii sertifikalarnda alarak sektrnde bu sertifikalara sahip ilk kurulu olma unva-nnn sahibi olan KoSistem, ayn zamanda en fazla sertifikaya sa-hip BT irketi olma unvann da korudu.

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  Trkiye Biliim Vakf Bakan Faruk Eczacba

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  e-Giriimcimiz artyor

 • Google nasl baarl oldu?

  Genel olarak giriimcilik alannda baarl olmak iin gerekli olanilkeler btn, internet giriimcilii alannda da geerli. yi bir iplanna sahip olabilmek, cesur olmak, risk alabilmek ve dierlerigibi. Bu genel geer kabul onaylamakla birlikte, baz zel gerek-sinimleri olduunu kabul etmeliyiz. Bu ayki yazmza internet gi-riimcilii alannda byk bir baar hikayesi yaratm olan Go-oglen yaklamlarna genel bir bak getirerek devam edeceiz.

  novasyon konusunda samimimisiniz beyler, bayanlar ?

  novasyon aa inovasyon yukar hayatmz akp giderken ino-vasyon, giriimcilik, yaratclk, teknoloji kavramlar top liste-mizde yer alrken, i dnyasnda inovasyonu yaygnlatrn me-sajlar verilirken fiilen samimi miyiz? nde gelen firmalar ino-vasyon naralar atarken acaba kendi ilerinde gerekten samimi-ler mi? Birok sitede, soysal paylam alarnda inovasyon oda-nda verilen mesajlar okumaktan skldm. Birok konuda man-galda kl brakmayan insanolu kendi kar dorultusunda po-plist davranrken inovasyonu da elbette atlamyor.

  UGden Notlar Cemil Arkan Seluk Karaata

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  Meryem Arslan

 • Trkiye internet pazar henz ok taze ve pek ok el dememialana sahip. Sektrn en byk skntlarndan ikisi gerekten

  para kazandracak iyi fikirler ve bunlar en iyi ekilde uygulama-ya koyacak insan kayna. Sektrn en aktif oyuncularna Tr-kiye dardan fikir ve proje ithal etmek yerine yerli baarl hi-

  kayeleri karmak iin neler yapmal, hangi eksikliklerini ta-mamlamal diye sorduk. Aldmz yantlar son derece ilgin

  yi bir internet fikrineyatrmc bulmak zor deil

  Trkiyede internet giriimciliinin kalbi eTohum. 4 yldr, inter-net giriimcilerini ve yatrmclar bir araya toplayan ve bir inter-

  net giriim merkezi oluturan eTohumun kurucusu Burak Byk-demir, sektrn geleceinden ok umutlu. Bykdemire gre

  Trkiyede yatrm sknts yok, ancak giriim fikri ve insan kay-na konusunda baz eksiklikler var. Bykdemir iyi bir giriim

  fikri ve bu giriimi ynetecek gerek bir giriimcinin yatrmcbulmakta zorlanmayacan sylyor. Gidiata baklrsa giriimci-ler iin en akllca yntem; yeni gelir modelleri gelitirmek ve ay-

  n giriimde birka gelir modeli uygulamak.

  eTohumun Kurucusu Burak Bykdemir

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  Glizar Bykkara

  Trkiye'de internetgiriimcilii yeni balyor

 • Trkiyede 2009 ylnda 66 milyon 487 bin123 e-ticaret ilemi ger-ekleti, bu ilemler 10 milyon 273 bin 68 TL tutarnda bir ticarihacim yaratt. Artk Trkiyede onlarca e-ticaret sitesi var. Bunlarnbazlar baarl giriimler olarak var oluyor, bazlar da bykgruplarn bir i kolu olarak hayata geiyor. Sektrn ihtiyalarnave sorunlarna zm bulmak grevi ise ETDe yani Elektronik Ti-caret letmecileri Derneine dyor. ETD Bakan Hakan OrhunTrkiyede e-ticaret sektrn ve son zamanlarda yaanan gelime-leri deerlendirdi.

  nternet byk bir katlmclk salyor, doru. Peki bu, daha pay-lamc ve mutlu bir toplumun olumasna katk salar m? Zum-bara.com kurucusu Ayegl Gzel buna inanyor. Gzel, her e-yin paraya endekslendii gnmz dnyasnda, alternatif birekonomik sistem kullanmak ve unuttuumuz baz deerleri hatr-lamak iin Zaman Bankas konseptini web sitesine uyarlad. Busitede para yerine zaman takas ediliyor. rnein bir yal iinalveri yapan kii, burada harcad zaman kadar bir bakasn-dan dans dersi alabiliyor.

  ETD Bakan Hakan Orhun

  Zumbara.com Kurucusu Ayegl Gzel

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  Trkiyede e-ticaret her yl yzde 50 byyor

  Bu sitede para yerine zaman ile alveri yaplyor

 • Silikon Vadisindeyiz, yolun sonunda Stanford niversitesi var,bahede sanki onlarca Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page, SergeyBrin dolayor. Kafeye gidiyorsunuz, bir tarafta Facebooktan bir

  mdr oturuyor, dier bir kede 4-5 gen harl harl yeni bir ya-zlm zerinde alyorlar. Etrafta onlarca internet efsanesine

  yatrm yapm nl firmalar var. te ABDde byle bir ortamvar diyen Webrazzi Kurucusu Arda Kutsala gre bu sinerji Tr-

  kiyeye henz ok uzak. Bu nedenle efsane giriimler karma-mz zor. Ancak yasal dzenlemeler ve altyap konusunda ok

  hzl yol alyoruz. Belki birka yl sonra ABDyi deil ama Avru-pann gelimi lkelerini yakalamamz mmkn olacak.

  Melekler internette ama sadece birka!

  ABDde 2009 ylnda 259 bin 480 aktif melek yatrmc tarafn-dan 57 bin 725 giriime yatrm yapld. Bunlarn yaklak yz-

  de 30u internet ve yazlm alannda. Trkiyenin kendi artlar-na gre bu oran yakalamas iin her yl yaklak 1000 internetgiriiminin yatrm alma ansn yakalamas gerekiyor. Inven-

  tram Ynetim Danman ve Yatrmc Haluk Eliden aldmzbilgilere gre Trkiyede internet giriimcileri iin melek yat-

  rmc says sadece birka yz kii. Yatrm alan giriim ise yl-lk ellinin altnda. Peki rakamlar neden bu kadar dk? HalukEli, Trkiyede internet giriimcileri iin yatrmn nasl yapl-

  dn ve nasl yaplmas gerektiini Bilgi ana anlatt.

  Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal

  Inventram Ynetim Danman ve Yatrmc Dr. Haluk Eli

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  Trkiyeden Facebook kmazama yine de iyi gidiyoruz

 • Teknolojik yenilikilik iinyeni platform: Mobil dnya

  Advancity Genel Mdr Cem Atack, yeniliki bir teknoloji ze-rine kurulan www.sordu.com sitesinin kurucusu. Sordu.com pekok konuda, bilgi arayanlar, konunun uzmanlaryla bir araya ge-tiriyor. ye olan herkes uzmanlarn grlerinden faydalanabili-yor. Trkiyede internet alannda yenilikilik var m diye sor-duumuz Cem Atack Trkiyede internet alannda iyi giriimlerolsa da yenilikiliin pek de olmadn sylyor. Atack, inter-net alannda yeniliki teknolojilerin gelitirilmesi iin zel biradres gsteriyor: Mobil platformlar.

  Trkiyenin ilk ve en baarl giriimlerinden biri olan MynetinGenel Mdr Emre Kurttepeli, giriimcilere u nerilerde bulu-nuyor: Dnyada uygulanmam i modelleri yerine yurtdnda dadenenmi ve talep gren modelleri Trkiyeye adapte etmek, iplan yaparken gereki olmak, gereken paray, harekete geme-den yaklak 3 ay nce temin etmek ve yaplan ii kullanclarngerek ihtiyalarna gre dzenlemek. Kurttepeli, devletin de par-al destekler yerine uzun bakl bir teknoloji vizyonu edinmesigerektiini ifade ediyor.

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  Advancity Genel Mdr Cem Atack

  Mynet Genel Mdr Emre Kurttepeli

  Gereki ol, baarl rnekleriTrkiyeye uyarla

 • Trkiyede e-ticarete balamaksanld kadar kolay deil

  Trk giriimcilerin internet servenine baktmzda karmzapek parlak sonular kmasa da, Trkiyede internet giriimcilii-ne verilecek hatr saylr rnekler de yok deil. Bu alanda kendi-ni ksa srede ispat etmi Trkiyenin en byk online peraken-decilerinden biri olan Hepsiburada.com, internette i yapmak is-teyenlerin dikkatle takip etmesi gereken sitelerden biri. Hepsibu-rada.com Genel Mdr Aytu neli ile Trkiyede internet giri-imcilii, e-ticaretin nereye gittii ve baar iin gereken yol hari-tasnn nasl ekillendirileceini konutuk.

  Azimli ve detayl almainternette baary getirdi

  Kiisel bakmn adresi O! sloganyla yola kan Vimjo, Trki-yede kiisel bakm sektrne yaplm en byk e-ticaret yatr-m olarak ne kyor. nternet zerinden kiisel bakm rnlerisat yapan e-ticaret sitesi, pek ok mecrada ksa srede adnduyurarak, hzl bir k yakalad. nternet giriimciliinin ce-sur rneklerinden biri olarak kabul edilen Vimjoun bir yl geri-de brakmas zerine biz de sorularmz Vimjo Ynetim Kuruluyesi ve Genel Mdr Ahmet Hakan zgre yneltelim dedik.

  HepsiBurada.com Genel Mdr Aytu neli

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

 • e-Ticaret sektrne hakszlk m ediyoruz?

  Trkiyede, son zamanlarda, internet kullanm konusunda orta-lkta pek ok veri dolamaya balad. Facebook kullanan lkelerarasnda ilk beteymiiz; yine Facebook kullanan ehirler srala-masnda stanbul baa greiyormu; internet kullancs saysn-da Trkiye ilk onu zorluyormu vs. vs. Bu rakamlara bakp, Tr-kiyede internet tabanl giriimciliin, neden yukardaki rakam-larla doru orantl olmadn sorgularsak, e-ticaret sektrnebiraz hakszlk etmi oluruz.

  Bulut Biliim iin YnetimStratejileri KoSistemyaynlar ile Trkiyede

  Bilgi Teknolojileri sektrnde yeni on yln yldz kabul edilenBulut Biliim hakknda, bugne kadar yazlm en deerli kay-naklar arasnda gsterilen Bulut Biliim in Ynetim Stratejile-ri kitab KoSistem Yaynlar ile Trkiyede. InformationWeekdergisinin editr Charles Babcockun yazd kitap ile biliiminbu byk oyun deitiricisini tm ynleriyle tanyacak, buluttanyaan dijital hizmetlerin eitlilii ve derinlii karsnda ara-caksnz.

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  ODT-TEKPOL, Aratrmac Semih Akomak

 • Yeil Bina Monitr ile iletmeler gelecee hazr

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Siemens, Yeil Bina Monitr ile binalarn enerji kullanmn7/24 izliyor, iletmelerin srdrlebilirlik hedeflerini grnr klarak evreci uygulamalara katkda bulunuyor. Sadece byk sanayi tesislerine deil, standart binalara dauyarlanabilen Yeil Bina Monitr ile tm alanlara ve bina ziyaretilerine doay koruma bilinci de alanyor.

  Siemens ve OSRAM, BeyaztKulesine hayat verdi

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  stanbulun tarihi simgelerinden Beyazt Kulesi, Siemens veOSRAM tarafndan yeniden aydnla kyor. Kulenin aydnlatma projesini stlenen Siemens ve OSRAM, kuleyi sadece klandrmakla kalmad, eski ilevi olan hava durumu bilgilendirmesini de yeniden kazandrd.

  Srdrlebilir

  siemens.com.tr/sehirler

 • ZSUnun hizmet kalitesiSiemensle artyor

  Yeil+ Hastanelerlesrdrlebilir salk dnemi

  Siemensin Yeil+ Hastaneler zmyle hastanaler, verimliliklerini artrmakla kalmyor; evre dostu srdrlebilir

  bir salk altyapsna da kavuuyor. Hastaneleri gelecee hazrlayan bu zm, ehir yaamnn vazgeilmezunsurlarndan biri olan salk kurulularna yeni bir vizyon

  kazandryor.

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Trkiyenin en byk ehirlerinden biri olan zmirin su ynetimini salayan ZSU, tm biliim altyapsn Siemensle

  yeniledi. Gerekletirilen projeyle 1 milyon 200 bin aboneninynetimi kolaylarken, sunulan hizmet kalitesi ve ilem

  hznda da art saland.

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  ehirler

 • HP, yazlm, donanm, BT hizmetleri ve BT danmanl ba-znda mterilerine utan uca tam kapsaml zmler sunuyor.HP bu zmleri gelecein 7/24 Yaayan Kurumlarn yarat-ma vizyonu erevesinde oluturuyor. dnyasnn hemen heralanna ulaan bu zmlerin ana balklar yle: Utan Ucazmler, Birleik Altyaplar, Sanallatrma, Sanal Alar veAkll Networkler, Gvenli Alar ve Veri Koruma, Bulut Bili-im, Yazlm Otomasyonu, Teknoloji Danmanl.

  Trkiye Biliim Vakf Adna mtiyaz Sahibi Faruk Eczacba

  Genel Yayn Ynetmeni Cem Tecimen

  cem.tecimen@bilgicagi.com

  Sorumlu Yaz leri Mdr Aylin Tarhan

  aylin.tarhan@bilgicagi.com

  Yayn Editr Glizar Bykkara

  gulizar.buyukkara@bilgicagi.com

  Haber MdrMurat ehreli

  murat.cehreli@bilgicagi.com

  MuhabirEzgi Gler

  ezgi.guler@bilgicagi.com

  Grafik Tasarm Emre Alptekin

  http://www.facebook.com/bilgicagicomhttp://twitter.com/bilgicagi

  http://friendfeed.com/bilgicagi

  Ynetim Trkiye Biliim Vakf

  Halk Sokak No: 35 Golden Plaza F Blok, Kat: 2 Daire: 6 Sahraycedit

  Kadky / stanbul Tel: 0216 467 04 99 216 467 08 45

  Faks: 216 360 33 56 Eposta: info@tbv.org.tr

  Yapm

  Selahattin Pnar Cad. Cemal Sahir Sk. Polat Merkezi No:29 Kat:4-5 D:45 Mecidiyeky / stanbul

  Tel: 0212 216 97 00Web: www.konakmedya.com - www.bilgicagi.com

  Yayn Tr: Elektronik DergiYayn Tarihi: Nisan 2011

  Haberin ayrntlarwww.bilgicagi.comda

  Ar-Ge ve inovasyonun tm seslerine ak platform

  HP ile teknoloji trendleri

  HP, BT zmleriylegelecein 7/24 yaayankurumlarn yaratyor

  SPONSORLARIMIZ