Top Banner

of 20

Bab 3(Retorik)

Apr 14, 2018

Download

Documents

Ahmad Hazurel
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  1/20

  (BAB 3)RETORIK

  1

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  2/20

  KONSEP RETORIK

  Asal perkataan Yunani rhetor bermaksudpidato; mencari kebenaran ketika berbahasuntuk menegakkan kebenaran

  Perlu ada pengetahuan bahasa, penggunaanbahasa dengan baik dan tajuk yang hendakdibahaskan

  2

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  3/20

  RETORIK PERSPEKTIF SEJARAH

  Bermula seawal 1000 s.m dipelopori Plato,

  Aristotle dan Cicero. Aristotle dengan bukunya

  The Rhetoric.

  Terus berkembang hingga amad 17 dan 18menerusi tokoh Campbell, Richard dll.

  Menekankan aspek pengucapan umum yangmerangkumi kebaikan idea, hujah dan gaya

  bahasa perucap

  3

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  4/20

  Retorik Perspektif Semasa

  Abad 20 kajian menekankan perutusan ataupenyampaian mesej yang berkesan

  Mula berkembang dalam kalangan ahli

  akademik Satu bidang kerjaya seperti pengacara majlis,juruhebah, wartawan dll.

  4

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  5/20

  KLASIFIKASI RETORIK

  1. Seni Berpidato Forensik

  Dikenali sebagaijudicial spekingatau retorikperundangan

  2. Seni Berpidato Deliberatif

  Berasal daripada perhimpunan politik untuk

  mendesak atau merayu pendengar Memfokuskan kepada persoalan apa yang

  terbaik/ memberi manfaat kepada negara

  3. Seni Berpidato Pengucapan Istiadat

  Dikenali retorik demonstratif, ketika upacarapengkebumian

  Dikembangkan kepada ucapan tahniah danpujian

  Meliputi aspek pengucapan dan persembahan 5

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  6/20

  ELEMEN RETORIK (The Rhetoric)

  1. Reka cipta

  Prose penggabungan kesemua bahan dalampengucapan seperti idea, perdebatan danbukti

  2. Susunan

  Proses menyusun teks pengucapan dengansempurna dan berkesan dan penyampaianmaklumat dengan lancar

  Perlu ikut prosedur; sediakan l/belakang tajukdengan terperinci, membuktikan kajiandengan data yang tepat dan buat kesimpulan

  6

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  7/20

  3. Gaya

  Pemilihan ayat dan penyusunan ayat dengan efektif,menarik dan sesuai dengan keadaan

  Perlu kuasai aspek tatabahasa, pemilihan ayat,kepanjangan ayat, kepelbagaian ayat dan cara olahayat.

  4. Ingatan

  Kebolehan mengingat ilmu terdahulu ataumenceritakan perkara yang lalu ketika berucap

  Boleh guna ICT

  5. Penyampaian

  Menjadi nadi kepada pengucapan awam. Berkait rapatdengan riak muka, pergerakan badan dll.

  7

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  8/20

  PENCERAPAN

  1. Konsep mencerap Proses memerhati, mengendahkan, menaruh

  minat dan menerima dengan pancaindera.

  Hunt (1987) ada 4 faktor; dapat lebih banyak

  maklumat, menjadi lebih berkesan,mengumpul data dan beri maklum balas

  2. Prose mencerap

  Guna semua pancaindera Dapat meperoleh maklumat dan maklum balas

  8

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  9/20

  MENCERAP SECARA KRITIS

  Berlaku apabila kita faham sepenuhnyamesej yang diterima

  Ada 4 prinsip;1.Perucap ada sokongan/ dokumen yg. cukup

  2. Perucap mampu menyampaikan bidangkepakarannya3. Perucap dapat memperlihatkan kredibiliti4. Perucap memaparkan fakta secara khusus

  9

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  10/20

  PANDUAN PERBAIKI PENCERAPAN

  Membentuk keinginan untuk mencerap

  Sentiasa beri perhatian secara langsung

  Berfikiran kritis

  Melengahkan penilaian

  10

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  11/20

  ANALISIS KHALAYAK

  1. Saiz khalayak

  a. Kumpulan pendengar diadik

  seorang pendengar, seorang pengucap

  Komunikasi interpersonal Proses kaunseling

  b. Kumpulan kecil

  3 hingga 10 pendengar

  Wujud dlm.situasi rasmi dan tidak rasmi

  Corak pemikiran hampir sama

  Contoh mesyuart, taklimat dll.11

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  12/20

  c. Kumpulan ramai pendengar

  Jumlah pendengar memenuhi sasaran.

  Contoh dalam mahkamah, jualan lelong,

  kuliah dll.

  Pengucap perlu analisis pendengar

  d. Kumpulan pendengar jelata

  Terlalu ramai pendengar

  Contoh ucapan Perdana Menteri dalam

  sesuatu majlis perasmian

  12

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  13/20

  ANALISIS KHALAYAK

  1. Saiz khalayak

  2. Jenis khalayak

  3. Sikap khalayak

  4. Isu silang budaya

  Isu umur, jantina, etnik

  5. Ideologi dan kepercayaan13

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  14/20

  KAEDAH ANALISIS KHALAYAK

  1. Konsep menghormati pendengar

  2. Kemahiran berfikir secara kritis dan logik

  3. Kemahiran hubungan manusia

  14

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  15/20

  PERSEDIAAN RETORIK

  1. Pemilihan topik

  2. Pengumpulan bahan

  3. Penyusunan bahan

  4. Latihan melalui pengalaman

  15

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  16/20

  PENYAMPAIAN BERKESAN

  1. Persediaan awal

  2. Panduan penyampaian

  3. Kelebihan sedia ada

  16

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  17/20

  KREDIBILITI PERUCAP

  1. Sifat dan sikap

  berintegriti, pandai sembunyikan

  kelemahan seperti gugup, gelisah dll

  2. Bahasa dan gaya

  3. Kejelasan bahasa

  17

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  18/20

  GAYA BAHASA RETORIK

  1.Gaya bahasa perbandingan

  bahasa perumpamaan, metafora,personifikasi, dipersonifikasi, alegori,

  antitesis, pleonasme, perifrasis, antisipasidan koreksio

  2. Gaya bahasa perulangan

  3. Gaya bahasa pertentangan

  4. Gaya bahasa pertautan

  18

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  19/20

  RETORIK DAN KERJAYA

  Semua orang perlu kuasai retorik dalamkerjayanya (pandai berucap danberkomunikasi)

  Berkembang selari dengan teknologimaklumat (kewartawanan, pengiklanan,perhubungan awam, penyiaran,perfileman, penerbitan dll.

  19

 • 7/30/2019 Bab 3(Retorik)

  20/20

  SEKIAN, TERIMA KASIH

  20