Top Banner
Y›l 7 Say› 166 20 Eylül 2012 • 1.25 TL TSK hiç ‘şüphe’siz öldüren bir makine Aleviler karanlığa meydan okuyacak AKP’nin 4+4+4’ten Suriye’ye, Kürt soru- nundan ekonomiye her alanda patlak veren krizi derinleşiyor ‘4+4+4’ü durduracağız’ diyenler, polise sokak- ları dar eden Hataylılar, HES’leri basan eşkıya- lar AKP’yi zorluyor Tayyip’in saldırganlığı çaresizliğinin işareti. Köşeye sıkışan AKP’yi yerinden edecek tek güç halkın isyanı 5 9 Yeniden meydana çıkan İslamcı şiddet, ABD için hem bir güçlük hem de müdahale vesilesi Yeniden krize doğru ilerlediğimizi artık sermaye de itiraf ediyor. İlk akıllarına gelen ise işçi çıkarmak Çarıklı erkan-ı harbin gözleri- ni açan bu aydınlanma ham- lesinden hangi dersler alındı? İskender Pala’nın türküleri müstehcen bulup, yasaklama isteyesi gelmiş ABD’nin Libya’da çok ifli var ‘Gemi su al›yor, iflçileri at›n’ Köy Enstitüleri Karac’o¤lan der ki... 13 15 Afyon’daki cephanelik patlaması vesilesiyle TSK’daki ölüm ve “kaza” gerçeğini inceledik S. 12 Yaşam hakkı tanınmıyor Nevin, “Ölürüm de doğurmam”, devlet “Öl öyleyse” diyor S. 10 Harç isyan› büyüyor Üniversiteliler, “Parasız eğitim getirdik” diyen AKP’nin yalanını sokakta bozuyor. Öğrenci Kolektifleri temsilcileri, Başbakanlık önünde polis saldırısıyla karşılaştı S. 6 ‹natç› çoban kazand› İzmir Efemçukuru Köyü’nde, altın madeni için arazinin üzerinde acele kamu- laştırma kararı veril- di. Karara itiraz eden köylüler arazilerini satmaya razı olurken davada ısrar eden ço- ban Ahmet Karaçam kararı bozduS. 7 Bilgi direnifli İşten çıkarılan Sosyal-İş üyeleri Bilgi Üniversitesi önünde direniyor. Halkın Sesi, Bilgi Üniversite- si işçilerinin direnişini ziyaret etti. İşçilerin işten çıkarılma nedeni, Bilgi Üniversitesi yönetiminin sendika sevememesi. S. 8 Ferda Koç / Sayfa 4 AKP s›k›flt›kça CHP... Utku O¤ul / Sayfa 6 Paras›z e¤itim için paras›z... Tufan Sertlek / Sayfa 8 Yahu bi dur Hande Yanar/ Sayfa 10 AKP’nin krefl çocuklar›yla... E¤itim hakk› mücadelesinde hep sokakta olaca¤›z S.3 4+4+4’ün ilk bilançosu, dökülen okullar, sürülen çocuklar ve zorunlu din dersleri olurken okulların imam hatipleştirilmesine tepkiler büyüyor S. 2 Tayyip elimiz yakanda Aleviler iktidar desteğiyle sistematikleşen bir saldırıyla karşı karşıya. Üç Alevi örgütü, saldırılar karşısında 30 Eylül’de Ankara’da karanlığa meydan okumaya çağırıyor S. 3 Öğrenciler okulsuz, Tayyip bahtiyar Kürt politikası iflas eden AKP, kanlı zafer masallarıyla ve BDP’yi hedef haline getirerek durumu idare etmeye çalışıyor S. 4 Savaş ve ölüm kader değil KARANLIĞA, SAVAŞA, FAŞİZME TESLİM OLMUYORUZ! A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
16

166'ıncı Sayı

Mar 22, 2016

Download

Documents

Halkın Sesi gazetesi 166'ıncı sayı
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Yl 7 Say 166 20 Eyll 2012 1.25 TL

  TSK hi phesizldren bir makine

  Aleviler karanla meydan okuyacak

  AKPnin 4+4+4tenSuriyeye, Krt soru-nundan ekonomiyeher alanda patlakveren krizi derinleiyor

  4+4+4 durduracazdiyenler, polise sokak-lar dar eden Hatayllar,HESleri basan ekya-lar AKPyi zorluyor

  Tayyipin saldrganlaresizliinin iareti.Keye skan AKPyiyerinden edecek tekg halkn isyan

  5 9Yeniden meydana kan slamciddet, ABD iin hem bir glkhem de mdahale vesilesi Yeniden krize doru ilerlediimiziartk sermaye de itiraf ediyor. lkakllarna gelen ise ii karmak arkl erkan- harbin gzleri-ni aan bu aydnlanma ham-lesinden hangi dersler alnd? skender Palann trklerimstehcen bulup, yasaklamaisteyesi gelmiABDnin Libyada ok ii var Gemi su alyor, iileri atn Ky Enstitleri Karacolan der ki...

  13 15

  Afyondaki cephanelik patlamasvesilesiyle TSKdaki lm vekaza gereini inceledik S. 12

  Yaam hakktannmyor Nevin, lrm dedourmam, devlet lyleyse diyor S. 10

  Har isyanbyyor niversiteliler,Parasz eitimgetirdik diyenAKPnin yalannsokakta bozuyor.renci Kolektifleritemsilcileri,Babakanlk nndepolis saldrsylakarlat S. 6

  natobankazand zmir EfemukuruKynde, altnmadeni iin arazininzerinde acele kamu-latrma karar veril-di. Karara itiraz edenkyller arazilerinisatmaya raz olurkendavada srar eden o-ban Ahmet Karaamkarar bozdu S. 7

  Bilgidirenii ten karlanSosyal- yeleri Bilginiversitesi nndedireniyor. HalknSesi, Bilgi niversite-si iilerinindireniini ziyaret etti.ilerin itenkarlma nedeni,Bilgi niversitesiynetiminin sendikasevememesi. S. 8

  Ferda Ko / Sayfa 4

  AKP sktka CHP...

  Utku Oul / Sayfa 6

  Parasz eitim iin parasz...

  Tufan Sertlek / Sayfa 8

  Yahu bi dur

  Hande Yanar/ Sayfa 10

  AKPnin kre ocuklaryla...

  Eitim hakkmcadelesindehep sokaktaolacaz S.3

  4+4+4n ilk bilanosu, dklenokullar, srlen ocuklar vezorunlu din dersleri olurkenokullarn imam hatipletirilmesinetepkiler byyor S. 2

  Tayyip elimiz yakanda

  Aleviler iktidar desteiyle sistematikleenbir saldryla kar karya. Alevi rgt,saldrlar karsnda 30 Eyllde Ankaradakaranla meydan okumaya aryor S. 3

  renciler okulsuz,Tayyip bahtiyar

  Krt politikas iflas edenAKP, kanl zafer masallarylave BDPyi hedef haline getirerek durumu idare etmeye alyor S. 4

  Sava ve lm kader deil

  KARANLIA, SAVAA, FAZME TESLM OLMUYORUZ!

  A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

 • ETMHalkn Sesi

  220 Eyll 2012 / 3 Ekim 2012

  B abakan TayyipErdoan 2012-2013eitim retim ylnnaln yapmak iinDenizlide bir imam hatipokulunu seti ve buradayapt konumasnda imamhatip okullarnn itibarn iadeetmekten ne kadar bahtiyarolduklarn anlatt. Erdoanbu cokuyu taraftarlarylapaylarken Trkiyenin farklyerlerinden binlerce rencive velileri okulsuz kalmannendiesini tayordu. nkErdoann iade-i itibar projesisonucu okullar imam hatipedntrlmt. AnkaraBattalgazi ve BatkentKardelen, zmir MustafaRahmi Balaban, stanbulFatih lkretim okullarnnyan sra stanbuldaki ntaLisesinde Erdoann bahtiyarolduu dzenlemelerinmadurlar hak mcadelesiveriyor.

  BZE SORDUNUZ MU?stanbul Fatihte bulunan

  Atatrk lkretim Okuluvelileri, birinci snflarn uyumhaftasnn balamasna 3 gnkala, 7 Eyll gn okul idaresitarafndan mesai bitimineyakn arand ve kendilerineokullarnn imam hatibedntrld sylendi. Budnmle birlikte daha ncebirinci snfa ve anaokulunakayt yaptran, okulun for-masn dahi alan velilerkaytlarn iptal edildiinirendi. Okul idaresitarafndan baka okullara gn-derilen renciler, yn-lendirildikleri okullardan daolumsuz yant alnca ocuklarokulsuz kald. Haberialmalarnn ardndan okulnnde Okulumuzu geri isti-yoruz diyerek iki eylemgerekletiren, le yemekleri-ni okulun nnde ocuklarylayiyen ve okulundntrlmesi ynndekikararn geri ekilmesi iinvalilie yry yapp dileke

  veren veliler, renciler veretmenler okullarn aldilk gnde de eylemdeydi.Halkevleri Eitim HakkMeclisinin de destek verdiieylem ncesi ilkokul renci-leri dvizlerini kendi elleriylehazrlad. Okulun ikinci gnde l Milli Eitim Mdrlnnde eylem vard. l MilliEitim Mdr ile grenveliler ve retmenlerMdrn saldrgan bir slupkullandn, imam hatip iinka rencinin bavurduunadair soruya da cevap verme-diini dile getirdiler. Okulunvelileri, retmenleri ve ren-cileri 20 Eyllde okullarnnnnde oturma eylemi yapmakarar aldlar.

  stanbulda imam hatibedntrlecek 18 okuldanbiri olan nta Lisesinde derencilerin balattmcadele sryor.

  OKUL N NBETAnkarada Batkentteki

  Kardelen lkretim Okuluvelileri, retmenleri ve ren-cileri okullarn almasna birhafta kala okullarnn imamhatipe dntrldnrendi. ki gnlk birrgtlenme sonucunda 12Eyllde 200 kiinin katlmylaokul nnde bir basn akla-mas gerekletirildi. Basnaklamasnn ardndantopladklar yzlerce dilekeyile Milli EitimMdrl'ne gtren veliler,retmenler ve renciler,okulun imam hatibedntrlmesine kar nbettutacaklarn aklad.

  ZMRDE KAZANIMzmirde ise Mustafa

  Rahmi Balaban lkretimOkulu rencileri ve velileriokullarnn imam hatip okulu-na dntrlmesini mcadeleederek engelledi. HalkevleriEitim Hakk Meclisinin dedesteiyle okullarnn nndeprotesto yapan veliler yzlerce

  imza toplad, bu imzalar okulvelileri ve rencileriyle birlik-te bir yry yaparak l MilliEitim Mdrlne teslimettiler. Velilerden ve rencil-erden tepki gelmedii iinokulun imam hatibedntrldn iddia edenl Milli Eitim MdrYardmcs Mustafa akal,Eitim Komisyonunun Birsorun yoktur yazsn gnder-diini aklad. Ancakylmadlar, daha ok imzatopladlar, okul nndekieylemlerine devam ettiler veokullarnn kapatlmasnengellediler. Okulunvelilerinden Serpil BinglSendika.Orga yapt akla-mada mcadelelerinin devamettiini syledi ve amalarnDier okullarn dadntrlmemesi, 4+4+4ndurdurulmas olarak aklad.Bingl Sadece bizim okulu-muz deil, hibir okul imamhatip olmasn dedi.

  2012-2013 eitim retim yl 4+4+4kriziyle ald. Sistemdeki deiikliknedeniyle artan sorunlarn nemli birblm Halkevleri eitim hakk meclis-lerinin 17 ilde kurduu iletiim birimleri veokul denetimleri ile belgelendi. Meclisleryzlerce okulun nlerinde kriz masalaraarak 4+4+4e kar mcadeleyi rgtle-di.

  ARTAN MEVCUDA ZMLER (!)4+4+4 sisteminin kalabalk snflara yol

  amas bekleniyordu. Milli Eitimkonteynr snflar at, depolar, retmen-ler odasn, bilgisayar laboratuvarlarnkapayarak snf yapmay zm sayd, hattastanbulda el altndan 60-66 ay ocuklarnkayt edilmemesini salad ama yine debirok yerde krizi aamad. stanbuldabirok okulda snflar 70-80 kiiyi buldu.Snf mevcutlarnn artmas karsnda MilliEitim srgn mekanizmasn da devreyesoktu. Gece ge saatlere sarkan klarengelleyebilmek iin 80 dakikalk blok dersuygulamasna geildii grld.

  OKULLAR DKLYOR Bir ok yerde rencileri tamamlan-

  mam binalarda eitim gryor. stanbulKartaldaki Kutlu Akta lkretimOkulunda bir binann inaat bitmemi,tuvaletler henz tamamlanmam, bazsnflarn camlar dahi yok. Snflara henzelektrik de balanmadan okul ald.Bahelievler Mustafa Kemal lkretimOkulunda da yeni snflarn ve tuvaletlerininas sryor.

  Birok okulda tuvaletler ve lavabolar bir-inci snflara uygun deil. Kimi okullardatuvaletlerin yan sra, birinci snf dersliklerive ana snf derslikleri st katlarda ve mer-divenler ocuklarn kamayaca kadar dik.Derme atma oluturulan snflarn durumuda iler acs. rnein Samsun stiklallkretim Okulunda ayn sralara gndz14 yanda leyin ise 5.5 yanda ocuklaroturuyor.

  Bir dier fiziksel sorun da 4+4+4 gereiilkretim ile ortaretim rencilerininayrtrlmasnn baarlamamas. oksayda okulda ilkretim ve ortaokul ren-cileri ayn bahede teneffse kyor, hatta

  ayn binada eitim srdrlyor.Halkevlerinin tespitlerine gre hemen

  hemen her okulda retmen a var vebirok okulda hademe de bulunmuyor.

  Eitim-Senin bildirdiine gre Vandadepremin zerinden yedi ay gemesineramen tadilatna yeni balanan okullar var.

  DN DERSLER ZORUNLUSemeli olaca iddia edilen din dersleri

  de beklenildii gibi zorunlu hale getirili-yor. Saryer kr Naide lkretimOkulunda okul yneticilerinin kendibelirledikleri semeli ders listesini velileredayatt ikayetleri geldi. Baclardakikr Savaeri lkokulunda semeliolarak gsterilen 15 dersten sadece 5ininretmeni olduu ve ocuklarn bu 5dersten 4n seecei sylendi. Bylecerenciler en az 2 din dersi semekzorunda brakld. Okul mdr yardmcsHseyin Yldz, buna itiraz eden velilereMslman deil misiniz? Niye gocunuy-orsunuz? dedi.

  Okullar birok eksikle alrken gzleryine velilere evriliyor, ocuklar iinba yapmalar isteniyor. 4+4+4 uygula-mas nedeniyle ocuklarn bulunduklaryerden daha uzak bir okulda okutacak olanveliler geen seneye gre ayda en az 5 lirafazla deme yapyor. 4+4+4n faturasyine velilere karlyor. ktidar veyandalar ise cuma hutbeleriyle, telefon-lardan din dersi seme arlaryla enkazve soygunu kutsal bir rtyle gizlemeyealyor.

  4+4+4 eitim modeliye birlikte okullarn imam hatipletirilmesine tepkiler byyor

  UMAR KARATEPE

  renciler okulsuz Tayyip bahtiyar

  AKPnin iktidara geldii gnden beri eitimi yapbozaevirdi. Bu yl ise eitimin zerinde, getiimiz yllardandaha fazla durmasnn sebebi yllardr hedefi olan dindarnesilleri yetitirmekte kararl olmas. Eitimi dindar ve kin-dar nesilleri yetitirebilecekleri en uygun ara olarak gr-yor. Hem de eitimi piyasalatrarak bizleri sermayeninnne yem olarak atmak istiyor.

  Bir tala birka ku vurma stratejisi bununla da bitmi-yor; 4+4+4 yasasyla birlikte okullar tmden imam hatip-letiriyor. AKP, 4+4+4 ile 658 okulu imam hatibedntryor, eitimi anayasal bir hak olmaktan karyor.zel okullarn saysn %30lara kadar arttrmay ve eitimitmden zelletirmeyi hedefliyor. Ancak unuttuklar oknemli bir ey var; bu lkenin liselileri artk syan etmeyehazrlanyor.

  Trkiyenin drt bir yannda, tm liselerde AKPnineitime yapt saldrlara, bize sunulan artlara syan Etdiyerek cevap vereceiz. Tm sokaklarda, kent meydan-larnda duvarlarn adresi syan Et olacak. Gerici,piyasac, cinsiyeti, bilim d eitime syan Et! diyoruz.

  Paral eitime syan Et!Tccar okul mdrleri

  bizleri mteri olarak gr-yor, tehditlerle zorla bizler-den para almaya alyor.stee bal denilen amazorunlu tutulan balarnismi aidat, spor, temizlik vb.olarak tekrar tekrarnmze sunuluyor.Meslek lisesi rencilerini isestaj ad altnda altrarak,sermayeye ucuz i gcimkan olarak sunuyor.

  AKP, bizleri dershaneleremahkum ettii yetmiyormu

  gibi imdi de dershanelerin hepsini zel okul yapmayamalyor.

  Vaktimizin ounu geirdiimiz okullarda, yaam alan-larmzda beslenmemizi salayacamz kantinlerimiz hempahal hem de hijyenik deil.

  AKP, okullara ulammz cebimizden her ay yzlercelira alan servisilere teslim etmi. Dier bir alternatifi deher gn zam gelmekte olan balk istifi toplu tama.

  Bizler de AKPnin eitimi parallatrmasna, metalatr-masna kar eitim haktr diyerek nitelikli, bilimsel, eit veanadilde bir eitim istiyoruz. Paral beslenmeye, paral ula-ma, paral eitime syan Et diyerek cevap vereceiz.

  Gerici, cinsiyeti, ayrmc eitime syan EtAKP, lkenin drt bir tarafna yayd gerici, cinsiyeti

  havay liselerimizde de solutmak istiyor bizlere. AKP, ouzaman ya lkede yaratt oven hava ile Krt rencilere,Alevi rencilere yaplan saldrlarn fitilini ateliyor ya dasaldrlar grmezden geliyor.

  AKP, gerici, cinsiyeti, ayrmc dncesini mfredatada yanstmaktan geri durmuyor. Kadn ikinci plana koyanve kadn, sadece eine ve ocuklarna hizmet eden, evhanm rolne bryen mfredatla da snrl kalmyor geri-cilik.

  Gerici kadrolar ile donatlan okullarmzda, idareci veretmenler eli ile erkek ve kadn renciler arasna konu-lan 45 cm yaklama yasa, kadn rencilerin etekboyuyla ilgili yaplan basklar ve hakaretler AKPnin gericiyznn bir paras. AKPnin gerici, cinsiyeti, ayrmceitimine, erkek egemen sylemine syan Et diyerekcevap vereceiz.

  Niteliksiz, bilim d eitime, snavlara syan Et!AKP niteliksiz, bilimden yoksun eitim mfredatn

  yllardr stp stp nmze sunuyor. Ezbere ve elemeyedayal rekabeti mfredat ve snav sistemi, geleceimizialmaya devam ediyor. Evrim teorisini anlatt iin cezaalan retmenler, bilimi din ile birletiren ve dini bilimin altdal olarak gren mfredat, aslnda her eyi gzler nnesermekte yeterli.

  Okullarmzdaki laboratuvarlarn aylardr hatta yllardrkullanlmad veya depo olarak kullanld u gnlerdebizler bilimi savunmaya devam edeceiz. stisnasz her s-nav dnemi, sra arkadayla dahi rekabete sokulmaktanve baskdan dolay hayatn kaybeden rencileri unutmu-yor, niteliksiz, bilim d eitime ve hayatlarmz elimizdenalan snavlara syan et diyerek cevap veriyoruz.

  syan Et!AKPnin eitimdeki ykm politikasna ve saldrlarna

  sessiz kalmyoruz. AKPnin istedii genlik klfna dauymuyor, dnmeye, sorgulamaya, bilimi savunmaya vehaklarmz iin mcadele etmeye devam ediyoruz.AKPnin gerici, cinsiyeti, piyasac eitimine, 4+4+4karanlna kar lkenin drt bir yannda syan Etmeyearyoruz. Eitimin herkes iin eit ve parasz olarakkamusal bir hak olarak grld ve uyguland ana deksyan Et diyerek cevap vereceiz.

  Antalyada Alevi rgtleri okullarn ald gnAntalya l Milli Eitim Mdrl nnde 4+4+4eHayr! dedi ve Alevilere ynelik asimilasyonun birparas olarak nitelendirdikleri din derslerini ve paraleitimi protesto etti. Eyleme Halkevleri yeleri dekatld. Alevi Bektai Federasyonu zmir Bileenlerinin

  arsyla emek ve demokrasi gleri okullarn ve lMilli Eitim Mdrlnn nnde eylem yapt.Eylemde okunan aklamada Alevilerin rk, oven,Trk/slamc, piyasac eitim sistemine kar mcadeleettii vurguland. 7 Eyllde Ankarada Yksel Caddesinde buluan

  Halkevci Kadnlar, Milli Eitim Bakanl nne yr-yerek kadn dman 4+4+4 durduracaklarnhaykrd. Ankarada Eitim-Sen yeleri, Milli Eitim

  Bakan mer Dinerin sendikalarn hedef gsterenaklamalaryla ilgili 5 Eyllde Kzlaydan Bakanlayrd, 6 Eyllde adliyede su duyurusunda bulundu.

  Kurunaboyunemediler

  Ankarada Battalgazi lkretimOkulunun 4+4+4 ile mam Hatip Ortaokuluve Battalgazi Ortaokulu olarak dntrlpblnmesine ve mahallenin ilkokulsuzkalmasna ynelik tepkiler silahl saldrylasusturulmaya alld. 6 Eyll 7 Eyllebalayan gece evleri ve dkkanlar pompaltfekten kan kurunlarn hedefi olan TlayYlmaz, saldrdan 12 saat nce 4+4+4'ekar eylemde basn aklamasn okumutuve eylemciler tehdit edilmiti. Ei AtillaYlmaz ise okullarnn dntrlmesine kardilekeleri valilie gtrmt.

  Ancak saldrganlar amacna ulaamad.Mahalleli karanlk kurunlara kar Ylmazailesinin evinin nnde tek yrek oldu.Halkevleri, Eitim-Sen ve TKP yneticileriyleyeleri de evin nndeki eyleme destekverdi. Tlin Ylmaz ocuklarn karanlk fikir-lerden uzak tutmak iin abaladklarnanlatrken Halkevleri Genel Bakan YardmcsSamut Karabulut, olayn kkrtclnBabakan ve Milli Eitim Bakannn yaptnsyledi. Ylmaz ailesi ve mahalleli okullarnald gn yine eylemdeydi. HalkevleriGenel Sekreteri Nuri Gnayn da aralarndabulunduu bir heyetle okula giden velilerleokul mdr grmedi. Veliler mcadeleyedevam edeceklerini syledi.

  Ykma kar okulun nndeMersin Toroslarda bulu-

  nan D.A. Toksoy lkretimOkulu bir binas iinkullanlamaz raporu olmasnedeniyle yklacak. Ancakokul ierisindeki dier birbina salam. Milli Eitimyaz aylarnda hasarl binayykp salam olan binadaeitime devam edebile-cekken ykm okullaralnca yapmaya karar verip

  ocuklar baka bir okulaynlendirdi. Bu durumvelilerin aklna okul imamhatip mi yaplacak?sorusunu getirdi.

  Veliler, okulun bir annce onarlmasn veyayenisinin yaplmasn, busre zarfnda ocuklarnngidecei okul iin paraszservis salanmasn istiyor.Bu taleplerini ieren

  dilekelerini ile milli eitimmdrlne ve kay-makamla ilettiler.Aldklar yant ise ocuk-larn sylenen okula gn-dermeleri olmu. Servistalebine dair de yoksul olanaileler belirlenip onlarayardm sz verilmi.Veliler ise, hak kaybnngiderilmesi iin btnrencilere parasz servis

  salanmas gerektiini dilegetiriyorlar.

  Mahallede temsilcileriniseen veliler okullarnalmasyla beraber 10 gnboyunca eitim verilmeyenokullarnn nnde oturmaeylemi yapma karar aldlar.Halkevcilerin de destekverdii veliler taleplerininyerine getirilmemesi halindevalilie yryecekler.

  Snfta, srada, sokaktaimdi; isyan et!

  4+4+4n ilk bilanosu: Dklen okullar, retmensizsnflar, srlen ocuklar ve zorunlu din dersleri

  Memleketten 4+4+4 manzaralar

 • GNDEMHalkn Sesi

  320 Eyll 2012 / 3 Ekim 2012

  Eskiehir Osmangazi niversitesi2012-2013 akademik yl alnagelen Milli Eitim Bakan mer

  Diner, 19 Eyllde renci Kolektifleritarafndan protesto edildi. Eitimi geri-ciletiren ve piyasalatranlarn, 4+4+4uygulayanlarn niversitemizde ii yokdiyen Kolektif yeleri zor kullanlarakgzaltna alnd.

  RedHack, 16 Eyllde Trkiye-Suriye Kardelik Bulumasmitingine izin vermeyen ve halkn

  zerine polisi saldrtan Hatay Valilii'nininternet sitesini hackledi.

  Hapishaneleri zleme Kurulu,2011 Hapishaneler Raporunuaklad. Raporda hak gasplarnn

  okluuna dikkat ekilirken 7 ylda tutuk-lu ve hkml saysnn 76 bin 499 arttbelirttildi. Kurul, konunun zm iinAdalet Bakanlnn kendilerini tanyarakyetkilendirmesini talep etti

  DSK, 12 Eyll darbesinin 32nciyldnm ncesinde gerekle-tirdii yryle 12 Eyll'n AKP

  eliyle srdn belirtti. 10 Eyll gniiler stanbuldaki DSK Genel Merke-zi'nden AKP ili ile binasna yrd.

  Bursa'nn Osmangazi lesi'ndebulunan BDP Temsilcii'ne silahlsaldr gerekleti. Polisler, temsil-

  ciliin etrafn kapatrken, BDP'lilersaldrgann yakalanmas iin ikayetioldu. Olayla ilgili soruturma balatld.

  stanbul 16. Ar CezaMahkemesi, OdaTv Davas kap-samnda tutuklu yarglanan

  gazeteciler Bar Pehlivan ve BarTerkolu'nun, zerlerine atl suunnitelii ile tutuklu kaldklar sre gznne alnarak 14 Eyllde tahliyelerinekarar verdi.

  erzan Kurtun katili, polis Glte-kin ahin tahliye edildi. 7 EylldeMahkeme, ahinin cezasn m-

  ebbetten 22 yl hapse, 22 yl hapsi 8 yla,8 yl da hapiste kald sreyi gz nn-de tutarak tahliyeye evirdi.

  byk Alevi federasyonubir araya gelerek son aylar-da Alevilere dnk gerek-leen saldrlara, Alevi dmanyarg kararlarna, zorunlu vesemeli din dersi dayatmalarnakar 30 Eyllde miting yapmakarar ald. Trkiye apndakatlmn beklendii mitingAnkarada Shhiye Meydanndagerekleecek. federasyonbakannn imzasyla duyurulanortak aklamada, AKP hkme-tinin cemevlerini ibadethane sayma-makta ve Snni slam dayatmasndasrar ettii belirtilerek, Babakan,TBMM Bakan, Diyanet leriBakan ve son olarak da Yargtayaz birlii etmiesine inkar veasimilasyon politikas yrtyordenildi.

  Alevileri harekete geiren saldr-lar, AKPnin Alevi dman sylem-lerine paralel olarak trmanyor.AKP saldrlar iin mnferit vesradan olay diyerek saldrlarnemsiz gstermeye alyor. Sonaylarda Adyaman, zmir, Antepteevleri iaretlenen ve Malatya Sr-g'de evlerinde lin edilmek istenenAleviler ise gelimelerin mnferitdiye nitelenemeyeceini, iktidardesteiyle sistematikleen bir saldrile kar karya olduklarn gryor.

  SRG SALDIRISINA CEZAYOK

  Malatya Srgde ramazanaynda lin edilmek istenen Evliailesine tehditler srerken,Doanehir Cumhuriyet Savcl,Evli ailesini lin etmek isteyen veevini talayan 48 saldrganla ilgilisoruturmada takipsizlik kararverdi.

  Saldrlarn cezasz kalmasylaadeta tevik edilen saldrganlar, bukez Kartal, Pendik ve Manisada boy

  gsterdi. 25 Alevi ailesinin evininiaretlendii Kartalda, son olarak24 Austos gecesi cemevine ynelikbir kundaklama giriimi gerekleti.

  Saldrlarn ardndan 23 Austos-ta Kartalda protesto yrydzenleyen binlerce kii Faizmekar omuz omuza dedi.

  POLSTEN KAFA KESMETEHDD

  Bir dier saldr da Pendikteyaand. Pendik Pir Sultan AbdalKltr Derneine (PSAKD) gelen

  ve kendilerini polis ve Sleymancolarak tantan iki kii, dernekyelerine kafa kesme tehdidindebulundu.

  Resulullah'n yolundan dnen-lerin kafalarnn kesilmesigerektiini syleyen saldrganlar-dan birinin gerekten de polisolduu, dernek yneticilerininbavurusu sonucu tespit edildi.

  Y NYETL KLERManisada Fevzi akmak, Fatih

  mahalleleri ile Yeni Mahallede

  grlen sarkl cbbeli 5 kii Aleviailelerin evlerine tacizziyaretlerinde bulundu. Evinerkeklerini camiye sohbeteardklarn syleyen grubun zelolarak Alevi ailelerin evlerine gittiiksa srede aa kt.

  Evde olmad bir saatte AleviKltr Dernei Manisa ubeYneticisi Sleyman erinin dekaps alnd. Einin, durumu ken-disine anlatmas zerine mahallede-ki Yeil Camiye giderek, bu kiilerekapsnn neden alndn, ne iste-diklerini sordu. Sz konusu bekiiden biri camide sohbetyaptklarn, camiye yakn tmkomular davet ettiklerini syledi.kna olmayan eri, komularnnkapsn alarak, camiye davet edilipedilmediklerini sordu ve sadeceAlevi ailelerin kaplarnn alndnrendi. eri, daha sonra BarbarosKarakoluna giderek durumu anlatt.Burada Terrle Mcadele ubesineynlendirilen eriye polislerdurumdan haberdar olduklarn, besahsn da izlendiini ama bunlarniyi niyetli kiiler olduunu syledi.

  Aleviler pepee gelen saldr,tehdit ve tacizlere ramenhkmetin, yargnn ve polisinszlemiesine saldrganlar akla-masna tepkili.

  Aleviler iktidar desteiyle sistematikleen bir saldryla kar karya. Adyaman, zmir, Antep'te evleri iaretlenen ve MalatyaSrg'de lin edilmek istenen Aleviler, saldrlar karsnda 30 Eyllde Ankarada karanla meydan okumaya hazrlanyor

  Aleviler karanla meydan okuyacak

  Agresif olursak bunu durdu-ruruz dedi ynetmen FatihAkn. Trabzon amburun belde-sine plk kurulmasn anlattbelgesel filmi Cennetteki p-lkn k noktasn, katldAdana Film Festivalinde konu-urken pln durdurulmasiin sarf etti bu szleri. Aknnaklamasndan birka gn nce,Trabzonun bir baka yerinden,aykaradan, yaadklar kyngelecei iin agresif davranan

  insanlarn haberi geldi.

  aykarada Karaam beldesi ya-knlarnda bulunan HES antiye-si, 15 Eyll gecesi 10 kii tarafn-dan basld. Eylemciler, 4 gven-likiyi etkisiz hale getirip bala-dktan sonra 2 i makinesini ate-e verdi ve antiyeden uzaklat.

  Olayn ardndan kyde ope-rasyon balatan jandarma, 4 kii-yi gzaltna ald. Gzaltna al-nan Murat S., Alaattin S., AhmetK. ve Mustafa G. karldklarmahkemece tutuklanarakTrabzon Bahecik Cezaevine

  gnderildi.

  MCADELEDE FLMDAHALE

  Trabzon Valisi Recep Kzlckolayla ilgili yapt resmi akla-mada, Saldrnn, HES inaatnakar kan kiiler tarafndanyapld tespit edildi dedi.Kzlckn, "Bunlar zaten Rumdl, bu yzden istemiyorlarHES'i" dedii iddias da medyayayansd. Vali gerekte bunusylemedi belki ama halkisyannn kkn darda aramakbir devlet gelenei ve yeni deil...

  Yeni olan, memleketin

  neredeyse her deresi zerine bir-den fazla HES kurma azmindekiiktidar-sermaye ibirliine karyaamna sahip kan insanlarnmcadele biimleri. ncelerialan davalarla hukuki alandadevam eden mcadele, bugnartk yeni bir evreye gelmidurumda. Sadece Trabzondadeil, Dersimde Peri Suyunda,Erzurum Tortumda gen-yalkadn-erkek kyller, i maki-nalarnn nne oturuyor,antiye basp ara ve barakalaratee veriyor.

  Eitim hakk mcadelesinde hep sokakta olacaz

  H aklarn teslim etmek gerek,Allah iin gerekten okdebelendiler. Varlarn yok-larn ortaya dktler. Bakanlayerletirdikleri tm kadrolar delidivane altrdlar. Btn valileri, kay-makamlar ilerin takipisi yaptlar.Polislerine telefon tacizcilii greviverdiler. Yetmedi kyda kedekalm ne kadar tarikat bozuntusueleman varsa koturdular. Yalakalarolmu patronlara neredeyse zorlabina ve prefabrik binalar yaptrdlar.Yetmedi, olumsuzluklar medyayayansmasn diye medya patronlarnsktrdlar, suni gndemler yarattlar.O da yetmedi, kendi tabanlarndaki4+4+4 kartln bastrmak iineski korkular hortlattlar: sadece laik-ler bu ie kar karlarm! Tayyip,artk yapacak baka bir eyikalmadnda Emine Hanmn bileyardma ard. Bildii yanldnayetmeyen o ahsiyet de 40 yllk poli-tikac, akademisyen, eitimci ve bilu-mum dier sfatlarn kullanarak4+4+4n ne kadar mkemmel birucube olduunu bizlere anlatt veekledi: Anneler, babalar, bu renci-lerimizin velileri hi endie etmesinler,onlar bize emanetlermi.

  Kar kanlara tahammlleriyoktu. Ufak ayrntlarda bile olsaeletiri getirenleri bertaraf edebilmekiin terrize etmekten ekinmediler.Kenara ilk ekilen TSADclar oldu.Bu arada netameli konularakarmamaya zen gsteren dierahsiyet, yani Abdullah Gl isekulann zerine yatmaklameguld.

  Bu kadar panik, bu kadarcanhralk, bu kadar yrtnma bounadeildi elbette. nk ortada herynyle ucube bir yasa ve onunuygulamasnda atlan her admdakan byk sorunlar mevcuttu. Vebu duruma kar oluturulan en ufakmuhalefet bile bymeye aday veyaplmak isteneni kmaza sokabile-cek bir potansiyele sahipti. Kald kibu ufak muhalefetler ou yerdeilerine engel oldu ve onlar projeleri-ni revize etmeye, deitirmeye zor-

  lad. 4+4+4e, henz ilerin enbanda olunmasna ramen drtdrtlk balayamamalarnn ennemli nedeni de bu ufak muhale-fetler oldu aslnda.

  ktidarn en byk avantaj,dzenii muhalefetin kurallara balmuhalefet tarz oldu. Kukusuz buzihniyetin en kkl temsilcisi olanCHP, tm lke ocuklarnngeleceini olumsuz etkileyecek bugiriim karsnda yine etkisiz kald.Komisyonda karmaya alt iti-kakn, Meclis oylamasnda kul-land olumsuz oyun dndayapt en ileri i 4+4+4 AnayasaMahkemesine gtrmek oldu. Oysasadece parti karndan bile baksalar,AKPlilerin arka bahemiz dediimam Hatiplerin (zellikle ortaksmlarnn) yeniden yeertilmesinin,CHPnin iktidar olma ihtimalini (hattaana muhalefet olma ihtimalini) tama-men ortadan kaldraca aikar. Neyazk ki sistemin kurallarna, kurum-larna bal kalnarak muhalefet etmezihniyetinin yerletii bu kafalar, hala,yapabileceimiz her eyi yaptk,daha ne yapalm diyebilmemeruluunu ve szde hakllnkendilerinde grebiliyorlar.

  Bu zihniyetin benzer yansmalarntoplumun dier kesimlerinde hattatoplumsal muhalefetin rgtl kadro-larnn byk bir ksmnda bilegrmek, mcadelenin sreklilii vebytlmesi asndan ciddi bir sorunolarak grnyor. Hatta 4+4+4ekar mcadelenin nemli merkez-lerinden biri haline gelen ve eitimalannn en rgtl gc olan Eitim-Senin ynetici kadrolarnn mutlakagzden geirmesi gereken zaafleilimleri bulunuyor. Bu bakmdan4+4+4 kart mcadele birikimininortaya kard derslerdenyararlanlmas, mcadeleninglendirilmesi asndan faydal ola-caktr.

  karlmas gereken ilk ders,4+4+4 yasasnn sadece eitimcilereynelen bir saldr ve sadece onlarilgilendiren bir sorun olarak alglan-masna yneliktir. Mcadele, engenel anlamyla eitim hakk

  mcadelesi olarak grlmelidir;mcadelenin sadece yelerininmesleki karlarn korumayaindirgenmesi daraltc olmaktadr.karlan metinlerde, afilerde geneleynelik mcadele arlarnn olmas,bu darl telafi etmek iin yeterliolmamaktadr. Ortada bir gerek vehayata geirilmi bir sre mevcut.4+4+4 saldr programnn sadeceeitimcileri ilgilendirmediini grenbirileri, bunu engellemek iin busaldrdan olumsuz etkilenecek btnkesimler ile eit ve ortak bir mcade-leyi nne koyar ve bunu eit birhukuk zerinden rgtler. Yani4+4+4e kar byk eitimciyryn deil, 4+4+4e kareitim hakk yryn rgtler.Bu sorunun muhataplar sadecekrsye kan Eitim-Sen Bakan veKESK Bakan mdr? Nerede velilerve nerede zellikle renciler! Onlarkarar aamalarnda, yry kolunda,temsiliyette grebildik mi? zelliklerencileri! Eitim-Senlilerin oknemli bir blm bile hala renci-leri eitim hakknn asl muhataplarolarak grmyorlar. Eitim-Sen bumcadelenin tek rgt olacaksabunun hakkn vermelidir ve aynzamanda kaplarn (rgt mekaniz-malarn) velilere ve rencilereamaldr.

  kinci ders; eitimci olmaklabakanln kadrolu memuru olmakarasndaki farkn ortaya konama-masdr. Eitim-Senin rgtl kadro-lar 4+4+4n uygulamada kardaksaklklar gidermekle ykmldeillerdir, stelik tam tersine buaksaklklar ne karmakla ykm-ldr. 4+4+4 ucubesini asl ilemezhale getirmesi gerekenler Eitim-Senyeleridir. Eitim-Sen yneticilerininilk yapmas gereken aklama (veelbette i) kendi yelerinin eitimhakk mcadelesinin neferleriolduudur.

  nc ders, siyasal grupkarnn ne karlmasna ilikindir:11-- Siyasal grubunuzun kar halkngenel karnn zerinde deildir, ilkgzetmeniz gereken halkn genelkarn gzetmektir. Temsil edilen

  kurumun eitim hakk mcadelesininnemli bir bileeni ve eitim emeki-lerinin kolektif iradesinin temsilcisi(Eitim Sen) olduununun unutul-mas ve aidiyet hissedilen siyasi grup-larn temsilcisi refleksiyle davranlmasciddi bir zaaftr. 22-- Siyasal grubunuz,toplumsal muhalefetin tm grevleri-ni yerine getiren, toplumsal muhale-fetin tm bileenlerini iinde barnd-ran, toplumsal muhalefetin nc vekapsayc rgt (grubu) deildir. y-leymi gibi davranarak hem toplum-sal muhalefeti hem kendinizi kandr-m olursunuz. (Treni sallamak sade-ce gidiyormu grnts verir, treneyol aldrmaz ve iindekilere de elbet-te.) 33-- Siyasal grubunuzu bytmeninyolu dier gruplara elme takmayaalmaktan gemez. Bu konuda nekadar deneyimli ne kadar becerik-li olursanz olun takip edilen deil ta-kip eden olursunuz.

  Hatrlanacak ve hatrlatlacak olanbir szle ve bu eletirilerin ortadankalkaca beklentisiyle noktalamakgerek. Eitim-Sen Genel Bakan n-sal Yldz'n 15 Eyllde Ankaradayapt konumadan: Bugn4+4+4'e kar bu meydanda gster-diimiz anlaml tepki, okullarn ala-ca 17 Eyll'den itibaren okullarmz-da, mahallelerimizde, iyerlerimizdeyrteceimiz almalarn balang-cdr. retmenlerimiz, rencilerimizve velilerimizle; eitimde 4+4+4 da-yatmasna hayr diyen tm emek vedemokrasi gleri ile birlikte mcade-le bayran daha da ykselteceimi-ze sz veriyoruz.

  * * *AKP iktidarnn muhalefetin

  byyebilecek gcnden korktuuiin kimi noktalarda geri adm attbir geek. Tpk btn zaaf ve yeter-sizliklerine karn mcadelenin debyyen bir gereklik olmas gibi.Ancak, henz, 4+4+4e karrgtlenen muhalefet, olmasgereken gce, ulamas gereken he-defe ulaamad. Bunun nesnel ne-denleri bir kenara, znel eksiklikleringiderilmesi zorunlu. nk bu mca-dele u an bitmemi ve kar taraf

  iin de hayata geirilerek sonuland-rlmam durumda. stelik Eitim-Sen Genel Bakannn dedii gibiokullarmzda, mahallelerimizde, i-yerlerimizde yrteceimiz almala-rn balangcdr. O yzden tekrar et-mek gerekirse znel eksiklikleringiderilmesi zorunlu.

  4+4+4 eitim modelinin aslmadurlar olan renciler ve velilerinrgtsz oluu, bu mcadeleninbytlememesinde en byk sorun.Alternatifinin olmad koullardavelilerin rgtlenebilecekleri tek yapolarak okul aile birlikleri kalyor.Buralar ise okul idareleriningdmnde para toplama mekaniz-malar olarak iletiliyor. Ancak buyaplar grmezden gelmek, yok say-mak mcadelenin bir ynn eksikbrakmak olacaktr. Bundan sonrakiuygulama admlarnda devletinokullara salayaca denein azala-ca, ilgisinin zel okullarayounlaaca dnldnde buyaplar daha fazla n plana kacaktr.zellikle renci velisi devrimcilerinbu yaplarda bulunmas bir tercihdeil, bir zorunluluktur. ki seeneklekar karyalar: ya bu yaplardorudan karlarna alacaklar ya dabu yaplar mcadelenin aktif bileenihaline dntrecekler.

  te yandan, Eitim HakkMeclisleri, eitim hakk mcadelesi-nin en uygun formudur. Eitimcilerin,rencilerin ya da velilerin her birininkendi alanna zg ayr mcadele r-gtleriyle bu srecin btnsel gerek-lerini yerine getirebilmeleri mmkndeil. Bu meclislerin baars ise nite-lik ve niceliklerine bal. Bu yndekigiriimlerin, balang halindeki al-malarn bir an nce gerek-kapsaycbir meclise, bir mcadele aracna, birekim merkezine dntrlmesigerekiyor.

  znel eksiklerin belki de en nem-lisi 4+4+4e kar siyasal bilincinyaygnlatrlmas. rnein, 1 Maysiin alanlara kmay bir siyasal grevolarak grenler, eitim hakkmcadelesini bir siyasal sorun olarakgrmyorlar. Ya da tersindenbarnma hakk mcadelesi iin

  mahallesine barikat kurup atmaygze alanlar, eitim haklarna yaplansaldrnn ayn programn paralarolduunun ayrdnda deil. Budurum ise kendiliindenliebraklarak giderilemez. Sorununmadurlar rgtl deil, rgtlolanlar ise sorunun muhatabolduunun farknda deil!Devrimcilerin nnde duran grevtm aklyla ortada; mcadeleyi,mcadelenin bileenlerini rgtlemekve siyasal bilinci olabilecek en geniereveye yaymak/geniletmek.

  AKP iktidarda olduu srece hibirzaman gndemden dmeyecek,sorunlar bitmeyecek. Ancak grlme-lidir ki eitim hakk mcadelesi uzunerimli bir mcadeledir. Bugn4+4+4 yasasna kar ykselenmcadele, uzun erimli eitim hakkmcadelesinin sadece bir parasdr.Bugn dar anlamyla AKP gericiliinekar yasa kartlyla gndemegelen mcadele, geni anlamyla ser-maye iktidarna kar hak mcadelesiadmlaryla genileyecektir. Bubakmdan, 4+4+4e kar mcadele;AKP iktidarnn gerici-cinsiyeti-ovenist-piyasac eitim sisteminekar mcadeledir. Bu politikgereklilik, halkn haklar hareketiniyaratma iddiasnda olanlara nemligrevler yklemektedir. Bilinmeli kihak mcadelesinin yenileyici pratik-lerinde toplumsal muhalefetin zaaflarve yetersizlikleri alacak ve eitimhakk mcadelesinin ykseltilmesi,gelitirilmesi vekurumsallatrlmasyla mcadeleneoliberal sermaye iktidarna karsalam mevzilere kavuacaktr. Yenibir muhalefet tarz olmasnn, yanikkl mcadele geleneine sahipolmamasnn zayflklaryla kendinigsteren eitim hakk mcadelesihayata geirildike, rnein4+4+4 geriletildike renilecekve retilecek. Sabit-hantal gelenek-lere ve kurumlara bal olmamanneksiklikleri politik atlmlarda bireravantaja evrilecek. Sermayenin geri-ci iktidar orada olduu srece bizlerde karsnda olacaz. nk bizhalkz, onlar da halk dman.

  HES antiyesine ekyalardan baskn

 • GNDEMHalkn Sesi

  420 Eyll 2012 / 3 Ekim 2012

  flas, bozgun, aresizlik, ksrdngBunlar AKPnin Krt siyasetini nitelemekiin ska kullanlan kavramlar. Medya byklde Erdoann ehit haberlerini kkgrn talimatna uysa da arka arkaya gelensaldrlar ve artk neredeyse her gn gelenyksek can kayplar bu talimat uygulanamazhale getiriyor.

  AKP rejimi tam anlamyla keye skmdurumda. Bu saatten sonra, sava ve iddetitemel alan politikalarndan vazgeerek kendidevirdii mzakere masasna dnmek,Erdoann Cumhurbakanl iin Trk-slamc sa bloklama yaratma projesineuygun deil. te yandan sa yedeklemeyedaha uygun gvenliki politikalar daPKKnin askeri hareketlilii nedeniylesrdrlebilir olmaktan kyor. Bu durumdaAKPnin yapabilecei tek ey kalyor:Durumu idare ederek byk iflasn mmknolduunca gizlemeye almak. Byk birgkdelenin zerinden den bir insann herkatta tekrar ettii gibi: u ana kadar her eyyolunda.

  FLASIN KANLI ARTMETAKP durumu idare etmek ve iflasn gizle-

  mek iin bir taraftan medya zerinde bykbir basn uyguluyor dier yandan askerizafer ykleri retmeye alyor. Ancak buzafer ykleri krizin bykln gzler

  nne seriyor. Binglde KCK operasyon-larn srdren 10 polisin ld saldrdansonra blgede PKKnin imha edildii, okbyk kayplar verdii haberleri geldi ancakayn kentte bir hafta sonraki saldrda 9 askerld. Beytlebapta 10 askerin ldsaldrnn ardndan tarihte saysz kezokuduumuz Kato Dann PKKye daredilme haberlerine bir yenisi eklendi. Ancakbu haberden sonra Beytebapta bir saldrdaha gerekleti ve 1 asker ld. Askerlerinkaradan giremedii iddia edilen emdinlikrsalnda PKKnin tarihin en byk kaybnverdiine dair haberlerin zerinden iki haftabile gememiken 2 askerin ld bir saldrdaha yaand.

  Bylesi bir ortamda Babakan 2011-2012eitim retim yln 500 PKKli ldrdkleriiddiasyla at. Bu kanl aritmetik hesabnnnedenini ise u szleri gsterdi: phesiz birbedel de dyoruz. nk bu mcadelebedelsiz olmuyor." Tccar siyasetinin savaauyarlanm hali bylesine akld bir vahilik-te aa kt. Cirosu maliyetini gemi birtccar edasyla aslnda u denmek istendi:Biz daha ok ldrdk, u ana kadar her eyyolunda. TSK, ileri Bakanl, Hakkari

  Valilii veBabakann biz neok ldrdk akla-malarndaki elikilirakamlar ise bu kanlaritmetiin nasl birkirli propagandannparas olduunu gs-terdi.

  flas ve aresizlikAKPlilerinsluplarna dayansyor. Hersaldrnn ardndanKanlar yerdekalmayacak tarzklasik knamametinleri, savangereklii karsnda

  anlamszlatka dil saldrganlayor. ErdoanBayraktarn kan bozuk, st bozuk,satlm eklindeki aklamalar aresizliinen plak da vurumu olarak dikkat ekti veBayraktar bakalarnn ocuklarn lmesrmelerini yine u szlerle aklamaya alt:Bedel dedik, bundan sonra da deriz.ileri Bakan dris Naim ahin ise Genyata ehit olmak nasip iidir diyerek olayadini bir boyut katt.

  KRZ NDE SYAS TAARRUZAKPnin idare siyasetinin bir nemli

  paras da askeri alandaki kn toplumsal-lamasnn ve siyasal alanda grnr halegelmesinin engellenmesi. Bu nedenle meclisalr almaz BDPlilere ynelik byk birtaarruz balayacak. Gereke kucaklama amamesele BDPnin PKK ile yaknl deil.Aksine AKP rejiminin politikalarnn yenil-gisini bu kucaklamayla gzler nne ser-meleri.

  Babakan bu taarruzu Anayasay dahiihlal ederek yrteceklerini Yargyagerekeni syledik szleriyle gsterdi. AKPGenel Bakan Yardmcs HseyinTanrverdi, "1 Ekim'de TBMM aldzaman terre bulam, terr suu ilemihangi milletvekili varsa, terrle i ie olmu,kucaklam milletvekili varsa, milletvekilisfatna brnm olan varsa bunlarn rt-leri kaldrlacak, yarg hesabn soracak" diye-rek saldr iin tarih verdi. Babakanngerekeni syledii yarg BDP stanbulMilletvekili Sebahat Tuncele 8 yl 9 ay hapiscezas verdi. BDPlilere taarruz, hkmetinlml olarak gsterilmeye allan Arnnda diline yansd. Blgede yzde 80lerevaran oylar alm BDPlilerin halkn temsil-cisi olmadn iddia eden AKPye yakrbiimde Arn bu kez BDPli kadn mil-letvekillerinin kadn olmadn iddia ediyor:Onlar nasl kadn sayyorsunuz? Her biripolis iteliyor, tokat atyor, her biri otobszerine kp acayip eyler sylyor. Arnnbu szleri nmzdeki dnemde balattklar

  taarruz karsnda Krt kadn dinamizmindenkorkusunu gsterdi. Arn, gericiliin kadnocuk yata gelin edilip, kocasnn dizinindibine layk gren zihniyetiyle bu dinamizmihedef almaya alt.

  AKPlilerin sistematik hedef gstermelerisonucu BDP binalarn hedef alan saldrlaryaygnlat. Bursada BDP l Binaskurunland, stanbul Eypte ile binas 20-30 kii tarafndan atlan talara hedef oldu.

  KRTLER DE HAZIRLANIYORSiyasi kuatmaya kar Krt hareketi

  meseleyi siyasi-toplumsal sonularaulatrmak iin arka arkaya admlar atyor.Murat Karaylann mcadelelerinin zgr-lk ve zafer aamasnda olduunu syleye-rek her yurtsever Krt elini tan altnakoymaya armasnn somut karlklar daortaya kmaya balad: calan'n salk-gvenlik-zgrlk koullar iin balatlankampanya ve hapishanelerdeki alk grevleri,ocuklar okula gndermeme, askere git-meme, mahkemelere bavurmama kampan-yalar ve BDPlilerin meclisi terk etmeeilimleri... AKPnin siyasi alan daraltmagiriimine verilen askeri yant ise AKPninhedef alnmas oluyor. BDPlilere ynelikplanlara dair konuan Karaylann, kendi-lerinin de AKPli parlamenterler vesiyasetileri tutuklama, Krdistan onlarayasaklama hakknn doduunu ifade etmesive AKP Hakkari l Bakannn karlmasbu taktiin bir paras olarak dikkat ekiyor.

  Son gelimelerle sre dk younluklusava ad konulan 1990lara benzetiliyorancak Irakta kurulan fiili Krt devleti,Suriyedeki demokratik zerklik deneyimigibi d faktrlerin yan sra sorunun savalazleceine kazanlacana dair inancntoplumda yok olmaya balamas AKPniniini daha da gletiriyor. Aslnda bunaAKP de inanmyor ama bata da dile getir-diimiz gibi durumu idare ediyor. Krthalknn varlnn, taleplerinin, tercihlerinin,iradesinin yok saylarak durumun idare edil-dii her gn basite zaman kaybedilmiyor.Beer onar insanlar lyor, lke bir uurumasrkleniyor. Kaderimiz olmayan bu kanldenklemi bozmak, lmlere nasip deyipgememek iin AKPnin karsnda Krthalkna el uzatmak gerekiyor.

  K rt sava trmanyor. Bir yanda, SrrSakkn kimse evlat acs grmesinyakarsn inallahla geitirmek yer-ine ben elimden geleni yaptmsoukluuyla derhal geri evirecek kadarsavaa odaklanm bir Babakan ve onuntemsil ettii siyasi irade var. Dier yanda iseKrt corafyasnn hemen her kesindeeyleme geme ve srdrme kapasitesisergileyen PKK gerillas bulunuyor.

  PKKnin (alan hakimiyeti adn verdii)sava trmandrma taktiini bir rasyonelivar. Yalnzca Bat Krdistan (Rojava) zerkynetiminin gvenliinin salanmas amacbile PKKnin bugnk taktiini gerekiklmaya yetiyor. PKKnin yeni taktiininRojavayla dayanmann tesinde, Krtsorununu Ortadou apnda bir sorun halinegetirerek zm zorlama ve sorunun ulus-

  lararas zm masasnakendi sandalyesiyle otur-mak gibi bir orta/uzunvadeli amaca da yneldiidnlebilir. Bunlarnhepsi de (bazlar bugn-den gerekleme yolunagiren) gerekiamalardr.

  PKKnin savatrmandrmaktaki kkssaavvaaddeellii aammaacc karsndaSuriye, ran ve ABDnineitli derecelerde ntrali-ze olduu grlyor.Suriye ve rann ntraliza-syonu, Trkiyenin (ABD

  ittifak balantsyla) kendileri iinoluturduu tehdidi ortadan kaldrma/fren-leme gereksinimine bal. ABDnin ntraliza-syonu ise Gney (Baur) Krdistan FedereYnetiminin, Batnn zerkliini kendisininuzun vadeli gvenlii iin bir gvence olarakgrmesinden kaynaklanyor.

  Dolaysyla, Trkiyenin Bat Krdistankarsnda oluturduu tehdidi srdrebilme-si iin dayanabilecei ne eski anti-KrtOrtadou ittifak (Trkiye, ran, Irak, Suriye)var, ne de ABD himayesi AKP iktidar Krtsiyasi srecinin Ortadoudaki geliimsrecine engel olamad gibi, kendisini busrecin kenarna (marjna) itiyor. AKP sadeceKrt-Ortadou srecinde deil, Ortadoupolitikasnda da marjinalleiyor.

  Suriye Krtlerine gz atrmamak iinTrkiyeyi ak cezaevine ve OrtadoununPakistanna eviren AKPnin, MslmanKardeler-Kaide yelpazesinin hamisi olarakSuriye srecinin patronluunu elde edeceihayalinin biti dd, Libyadaki filmayaklanmas ile alnd bile.

  Son birka haftann tuhaf gelimeleriniarka arkaya yazarak devam edelim:

  Ard ardna iki byk ve karanlkpatlama; Gaziantep ve Afyon.

  Cumhurbakan Gln Krgzistandazehirlenmesi.

  Babakanlk koruma biriminin(Babakanlk koridorlarnda silahlaradavranld sylenilen) tasfiyesi ve yenidenyaplandrlmas.

  Kldarolunun Menderesin ant mezarnziyareti ve yardmcs Haluk Koun Oslo bel-geleriyle ortala dklmesi.

  Herey, ABDnin Suriye politikasnn birdnm noktasna geldiini; bu dnm nok-tasnda AKPnin angaje olduu siyasetintamamyla rafa kaldrlmasa bile ciddirevizyondan geirileceini; Tayyip Erdoanndayand ittifaklar sisteminin bu dnmeuyum gstermekte zorlandn gsteriyor.

  Erdoann kaybedecei aikar olan savapolitikalarna (sadece Krtlere kar deil,Suriyedeki Mslman Kardeler- Kaide yel-pazesiyle yrtt kirli sava politikalarna)izann kaybettii izlenimini yaratan bir inatlasarlmas, bu zorlanmann ok iddetli olduukansn yaratyor.

  Bu zorlamann Tayyip Erdoann sanbirlii partisini blnmeye gtrpgtrmeyecei imdiden sylenemez. Ancak,CHPnin MHP vari Krt politikalarna geridnerek anti-Erdoan sa glerle kura-ca bir ittifakn AKP iindeki atlaklar derin-letirmekten ok sol politikann zayflamasnahizmet edecei ak. Ve biliyoruz ki ssaa,, ssoollzzaayyffllaaddkkaa ddeeiill,, gglleennddiikkee ppaarraallaannrr..

  AKP sktka CHP imdadna m kouyorne?

  AKP sktka CHPimdadna m kouyor?

  FerdaKo

  ferdakoc@hotmail.com

  Bar l isyana dntH atay halknn sava kartduruunu yasaklamalarlabastrma politikas terstepti. 16 Eyll Pazar gn iPartisinin dzenlemek istediimitingin yasaklanmas ile balayanolaylar, ksa srede btn kenteyaylan atmalara dnt. Polishalkn tepkisi karsnda geri admatmak zorunda kalrken, HatayllarAKP iktidarnn kirli oyunlarnaseyirci kalmayacaklarn dostadmana gstermi oldu.

  Yeilpnar Belediyesinin 25-26Austosta dzenledii Baralk etkinlii ve ardndan on biniakn kiinin katld 1 Eyll BarGn eylemlerinde Hatay halk,AKPnin Suriyede mezhepi bir isava kkrtmaya dnk poli-tikalarna kar gl bir itiraz dilegetirmiti. Snrn tesinde birbuuk yldr devam eden sava,mlteci kamp ad altnda kurulanaskeri kamplar ve kent iinedoluan cihatlar nedeniyleyaanan sorunlar bu itiraznedeniyle ortaya dklm, zordurumda kalan AKPnin valisidurumu kontrol altna almak iineylem yasa getirmiti. Ne var kibu yasak Hatayllarn fkesini dahada biledi.

  POLS TERRNE KARIFKE PATLAMASI

  Antakyada 16 Eyll Pazar gni Partisinin arsn yaptTrkiye Suriye kardetirbulumas yasaklannca, iPartililer kent merkezinde bir

  aklama yaparak yasa protestoetti. Yasak kararna tepki gsterenbinlerce kii de evrede topland.Halkn eylem yapmakta srar polissaldrs ile karlanca atmakt. ok sayda kiinin gzaltnaalnd, onlarca kiinin plastikmermi ve gaz bombalar ile yara-land atmalar mahallelereyaylarak saatlerce srd.

  Polis saldrs halkn tepkisini

  daha da bytt. Plastik mermi,tazyikli su ve gaz bombas kullananpolisin kentin iinde ok geni biralanda marketlerden trbelerehatta hastanelere kadar her yerihedef almas ilk bata eylemdeolmayanlarn da sokaa inip tepkigstermesine yol at. Sokaklarabarikatlar kuruldu, evlerin pencereve balkonlarna kanlar ellerinegeirdiklerini polisin zerine att.

  Barikatlarn kurulduu Armutlumahallesinde younlaan direniorada oluturulan inisiyatifin kon-trolnde yrtld. Tayyip istifa,Vali istifa, Katil ABD, ibirlikiAKP sloganlarnn atldeylemde barikatlar, gzaltnaalnanlar serbest braklncayakadar kaldrlmad. Halkn kararltutumu karsnda gzaltna alnan-lar serbest brakan polis mahallel-

  erden ekilmek zorunda kald. Bu arada Hatayllar kentin dier

  mahallelerinden Armutluya gelme-ye alnca polis mahalleevresinde geileri engellemeyealt. Snr ilesi Samandadanotobslerle hareket edenler yoldadurdurulunca, dnp protestolarnSamandada dzenledi.

  Gzaltna alnanlar serbestbrakldnda saat gece 1i gemiti.Kitle barikatlar kaldrrken sokak-lar son bir kez sloganlarlayankland.

  ALANLARI DOLDURMAYADEVAM EDECEZ

  Eylem bitirilirken direniisrdren heyette yer alan HatayHalkevi Bakan ve SuriyeyeEmperyalist Mdahaleye HayrPlatformu szclerinden EylemMansurolu bir konuma yapt:

  Arkadalarmz u andayanmzda. Bu zafer Armutluhalknn direniinin zaferidir.Bugn evlerimize saldranlar,ocuklarmz gzaltna alanlarbizim direniimiz sonucundagzaltndakileri brakmak zorundakaldlar. (...) Burada bizlerSuriye'ye Emperyalist MdahaleyeHayr Platformu olarak bir kezdaha sylyoruz: lkemizin savaagirmesini istemiyoruz, kentimizdesava istemiyoruz, biz bar istiy-oruz. Gerekirse bunun iindireneceiz. Yarn ve sonraki gn-ler hakl mcadelemiz devam ede-cektir, alanlar doldurmaya devamedecegiz.

  Hatayllar AKP iktidarnn kirli oyunlarna alet olmayacaklarngrkemli bir direnile dosta dmana gsterdi

  Krt sorunundaki sava ve imhaya dayal reetesi iflas edenAKP, askeri alanda kanl zafer masallaryla ve siyasi alandaBDPyi hedef haline getirerek durumu idare etmeye alyor

  B N L E R C E A N T A K Y A L I N I N D R E N P O L S P S K R T T

  Sava ve lm kaderimiz deil

  Savaa dayal politikalar iflas edenAKPyi sktrmak iin CHPnin setiiyol, AKPnin elini glendiriyor. CHPliHaluk Koun aylar ncesinden bilinenbelgeleri yeni gibi ortaya karp Oslo ze-rinden mzakereyi hedef almasAKPnin elini glendirdi. Zira AKPninmzakere gibi bir niyeti yokken, iddet vesavatan baka k bulunmuyorken buynde bir sktrma AKP siyasetine gkatyor. AKP sorunu mzakere ile zmeyolunda olsa idi ulusalc bir sapma ola-rak deerlendirilebilecek bu k, var olankoullarda ya byk bir ngrszlk ya

  da siyasette baka araylarn iareti olabi-lir. Zira Oslo konusunda Haluk Kounban ektii itirazlarn patenti Glen Ce-maatinde. Cemaatin MT mstear Hik-met Fidan zerinden yrtt kavgadageri adm atmasnn ardndan bu mesele-nin bayran CHPnin almas basit bir isa-betsizlik mi politik bir tercih mi, bunu za-man gsterecek. Ama nesnel olarak ana-dil, siyasi temsil gibi Krtlerin varln,iradelerini ve asli taleplerini grmezdengelen ve Oslo mzakereleri zerindenretilen sosyal demokrat siyaset AKPyizayflatmyor, Gleni glendiriyor.

  Hkmeti zayflatmyor cemaati glendiriyor

  UMAR KARATEPE

 • DNYAHalkn Sesi

  520 Eyll 2012 / 3 Ekim 2012

  iklimkta7 5

  Almanyada mltecilerin, izolasyonun kal-drlmas, kamplarn kapatlmas, yalnzAlmanyada geerli olan ikamet zorunluluu-nun kaldrlmas, iltica bavurularnn srnce-mede braklmasna kar balattklar Berlinyry sryor. 8 Eyllde zgrlk pan-kart aarak balanan yryte, yol gzerga-hndaki kamplara da ziyaretlerde bulunuluyor.Mlteciler, Neo-Nazi faistlerinden de tehditve tepkiler gelmesine karn Berline gidecek-lerini ve taleplerini dorudan hkmete ilete-ceklerini aklad.

  Irakta ABD ve AKP tarafndan desteklenen,hakknda tutuklama karar kmassonrasnda Trkiyeye kaan Irak slam Partisilideri Tark Haimi hakknda idam karar veril-di. Irak Yksek Yarg Konseyi, korumalarnntanklklar dorultusunda Haiminin ii lider-ler iin suikast emri verdiine ve bir lm timioluturduuna kanaat getirdi. ABD ibirlikisiHaimiye destekse Trkiyeden geldi. DileriBakan Ahmet Davutolu ile Haimigrrken, yaplan aklamalarda ortak kar-lar zerine almann srdrlecei belirtildi.

  Haiminin kalemi krld

  Barcelonann spanyollar tarafndan kuatl-masnn yldnmn ulusal gnleri ilaneden ve her yl sokaa kan Katalanlar, ba-mszlk taleplerini gl bir ekilde haykrd.1,5 milyon Katalan, Katalunya, yeni Avrupadevleti, Dilimiz iin bamsz Katalunya slo-ganlaryla Barcelona sokaklarn inletti. span-yada blgelerin zenginliklerine gre vergilen-dirme politikas, lkenin en zengin blgesi olanKatalanlarn bamszlk talebini daha glve kitlesel haykrmasnda nemli bir gerekeoluturdu. 2011de yaplan referandumdahalkn yzde 90 Bamszla evet demiti.

  Katalunya: bamszlk

  Bolivyada madencilerin, madenleriniletmesini kendi stlerine alma mcade-lesi sryor. Daha nce sve firmasGlencorea ait Colquiri madenininkamulatrlmasn salayan Bolivyal maden-ciler, madenlerin kimin tarafndan iletileceizerinde anlamazlk kmas zerine bakentLa Pazda ana yolu kapatt. Madencilerdenbir blm madenlerde dorudan ynetimhakk talep ederken, dier blm ise maden-lerin ynetiminin sadece devlete ya da sadeceiilere ait olamayacan savundu.

  Madenciler yollar kapatt

  Mlteciler yryor

  1 1 Eyll saldrlarnn 11.yldnmnde ABDde gs-terime giren bir film,Ortadoudaki kaotik siyasi ortamabir tarafnda slamclarn birtarafnda ABDnin yer ald yenibir atma ekseni daha ekledi.Yapmcln, ynetmenliini vesenaristliini Sam Bacile adl srailasll ABD vatanda bir ser-mayedarn stlendii Mslman-larn Masumiyeti adl film slampeygamberi Muhammedehakaretler ieriyor. Sam Bacileadnn daha nce de slamclkkart eylemlere katlan ve sahtekimlikle dolandrclk suundan 21ay hapis cezas alan NakoulaBasseley tarafndan kullanlan birrumuz olduu iddia edildi.

  ddialarn ardndan SamBacilenin Evet, filmi provokatifbir siyasi tutumla yaptm nkslam kanserdir. Mslmanlar yokedilmesi gereken bceklerdir. Bufilmle slamn nefret ierikli bir dinolduunu herkese gstereceimaklamalar gndeme geldi. Bacileayrca film iin aralarnda ABDdeKuran yakma eylemiyle tannanrahip Terry Jonesun da bulunduu100 srailliden 5 milyon dolar baaldn ve filmi srail iin yaptnda aklad.

  Ortadoudaki slamc iddet debu iddia ve aklamalar gerekegstererek sokaa indi.

  KADDAFYE KARI GTT, KADDAF GB LD

  El Kaidenin de iinde olduupek ok slamc rgtn, peygam-bere ve dine hakaret edildiigerkesiyle sokaa kma arlaryapmasyla birlikte Msr, Libya,Tunus, Yemen, Sudan gibi pek okOrtadou lkesi bir anda kart.Filmin yaymlanmasna ve galasnnKuran yakma eylemine sahne olanGainesville Kilisesinde yaplmasnaizin veren ABD, hedef haline geldi.ABD bykeliliklerine yryen onbinlerce kii gnlerce polis veaskerlerle att, yaralanan velenler oldu.

  Eylemler Libyadaki gsteriler

  ile dnya gndemine oturdu. 11Eyll gn eylemcilerinbykelilie girme abasnnsonusuz kalmasnn ardndanroketli bir saldr dzenlendi.Saldrda, Libya igali srasndaKaddafi kart Libya UlusalKonseyine st dzey destek verenABD Bykelisi ChristopherStevens ile elilik yetkilisiyaamn yitirdi. ABDBykelisinin cansz bedenininsrklenerek binadan karldgrntler ise 20 Ekim 2011demuhaliflerce lin edilerekldrlen Muammer Kaddafininlm grntlerini akla getirdi.ABDnin yant blgeye iki uakgemisi ile ok sayda asker takviyesigndermek oldu.

  BRLKLK TEPKYENGELLEYEMED

  Libyann yan sra Msr,

  Lbnan, Suriye, Irak, Yemen, Su-dan, Fas, Somali, Pakistan, Afga-nistan, Hindistan, Trkmenistandada geni kitlelerin katlmyla ger-ekleti. Eylem arlar, Libyadakiemperyalist igali destekleyen ElKaide ve Msrda emperyalizmleuzlaarak iktidar alan MslmanKardeler gibi rgtler tarafndanyapld. Bu durum, ister gdmlsavalarda kullanlsn, ister neolibe-ral slam ile iktidar modeli olsunslamc rgtlerin emperyalizmleentegrasyonlarnn elikilidoasndan kaynaklanyordu.

  Kahirede gn boyunca srenatmalara binlerce kii katld,400e yakn kii yaraland. SanadaABD bykeliliini basanYemenliler, eliliin kimi blgeleri-ni atee verdi. Eylemcilerden 4ldrld. Tunustaki ABDBykeliliinin bahesinde bykbir yangn karken, Sudandaki

  protestolar ise Almanya vengiltere bykeliliklerine yneldi.Lbnandaki protestolar isebykelilikler ile snrl kalmad.ABD merkezli irketlerinmaazalar yamaland ve kundak-land.

  Saldrlarn ardndan gzlerinevrildii Libyada Devlet BakanMuhammed El-Magariev, ilk ak-lamasnda saldrnn planl olduu-nu syledi. Usta beyinler olarakniteledii El-Kaideyi hedef gste-ren Magariev, NATO destekli ope-rasyonlar srasnda eli glenen si-lahl etelerin balarna bela oldu-unu da dile getirdi. Magarievinhedef gsterdii El-Kaide, 15 EyllCumartesi gn saldrlar stlendi.

  AKREB BESLERSEN, SENSOKACAKTIR

  Arap Bahar denilen hareket-liliklerin binlerce kiinin lm ve

  toplumlarn ykma uramas ile so-nuland gz nnde bulundurul-duunda, ABDyi hedef alan eylemve saldrlar yeni tartmalar da be-raberinde getirdi. zellikle NA-TOnun, Kaddafi rejimini devirmekamacyla silah ve para yardmlarn-da bulunduu El-Kaidenin, ABDbykelisinin ldrlmesinden so-rumlu olmas, blgedeki ABD inisi-yatifini sorgulatr hale getirdi.

  Independent gazetesinin dene-yimli Ortadou muhabiri RobertFisk, Suriyede duyduu Bir akre-bi beslersen seni sokacaktr deyi-mini hatrlatt. Fisk, AmerikannLibyal dostlar onlara srt evirdive El-Kaide liderliinde Mslmandnyasn yutan anti-Amerikancprotesto hareketlerine baladlar.ABD, El-Kaide akrebini beslemive bu akrep imdi Amerikay sok-mutu deerlendirmesinde bulun-du. Fisk, akrep benzetmesinin bu-gn de Suriye iin geerli olduu-nu, Trkiyenin de bir dnem Afga-nistan mdahalesi iin kullanlanPakistan ile ayn konuma dt-n yazd.

  MZ BTMEDABD bykeliliklerine ynelik

  saldrlar, yaklaan seimler nce-sinde lke iindeki tartmalar daalevlendirdi. ABD seimlerindeCumhuriyeti Partinin aday olanMitt Romney, Ortadou lke-sinde iktidarlarn devrilmesine vesi-le olan Obama ynetimini psrkolmakla eletirdi ve ABD bir dahaasla zr dilemeyecek dedi.ABDnin nde gelen gazetelerindeObama ynetimi diplomatik yolla-r kullanmak ile eletirildi, dahahzl ve sert nlemler alma telkinle-rinde bulunuldu. Ancak seimlerikim kazanrsa kazansn emperyal-izmin genel kural ilemeye devamedecek. ABD Dileri Bakan Hil-lary Clinton ise Henz iimiz bit-medi diyerek blgeyi ekillendir-me politikalarna devam edecekle-rini ilan etti.

  Msr yeniden

  slmanlarn Masumiyeti vesilesiyle slamclar yeniden sahne ald. ElKaidenin ve Mslman Kardelerin arsyla sokaa dklenler ABDeliliklerini hedef alrken ABD Libya Bykelisi lin edilerek ldrld

  Ortadouda, Suriyeye ynelikemperyalist stratejilerde de rolsahibi olan Suudi Arabistan-Katar-Trkiye eksenli izginin yannda yeni birsiyasal g ykseliyor. Msr, Mbarekrejimi sonrasnda iktidara gelenMslman Kardeler ve devlet bakanMuhammed Mursi ile kritik hamleleryapmaya balad.

  Obamann davetini eyll ayna ertele-yen Mursi, nce ine, daha sonra daBamszlar Hareketi toplants iin ranaziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerinin, Suri-ye sorununun zmnde inisiyatif almakamac tadn belirten Mursi, daha son-ra da Msr, ran, Trkiye ve Suudi Ara-bistan drtlsnden oluacak bir inisiyatifmerkezi nerisinde bulundu. Suudi Ara-bistan ve Trkiye tarafndan reddedilece-i aikar olan neriye Katar Emiri Ha-mad bin Halife Al-i Sani tepki gsterdi.Katarn rahatszlna kar Msrl diplo-matlarn yant Katar, Mslman Kar-deleri desteklemi olsa da Msrn, Ka-tar politikalarnn gdmnde bir siyasetizlemeye niyeti yok oldu.

  Msrn bir dier politik hamlesi deSuriyeye odaklanan Ortadou gndeminiFilistin sorununa ekmek oldu. HamasSiyasi Bro Bakan Halid Meal veFilistin zerk Blge Ynetimi BakanMahmud Abbas ile Filistin sorunu zeri-ne grmeler gerekletiren Mursi,bakenti Kuds olan bamsz bir Filistindevletinin kurulmas konusunun gndemolduunu ifade etti. Mursi, ArapBirliinin Kahiredeki toplantsndakial konumasnda da Filistin davasnnArap dnyasnn en nemli gndemiolduunu vurgulad.

  Filistin ve Suriye sorunlarnda kla-ryla dikkat eken Mursinin Msr ve sra-il arasndaki Camp David Anlamasnasadk olduunu belirtmesi de dikkat eki-ci. Gerek srail Savunma Bakan EhudBarak ile grmesinde, gerek ABD D-ileri Bakan Hillary Clinton ile grme-sinde anlamaya balln yineleyenMursinin, en azndan imdilik anlamametninde dzenlemelere gidilmesi ya daanlamann kaldrlmas kozlarn oynaya-mad da grlyor.

  ALAR ZBLGN

  MABDnin Libyada ok ii var

  Dnya genelinde yaygnlat-rlan zelletirme ve gven-cesizlik politikalar, ii lmleri-ni ii katliamlarna dntr-meye balad. 12 Eyllde Rus-yann bakenti Moskova yakn-larndaki Yegorevsk kentinderuhsatsz bir tekstil atlyesindeyangn kt. Tamam Viet-namdan gelmi gvencesiz ii-lerin 14 yanarak yaamn yitir-di. Ayn gn alevlerin daha b-y Pakistanda ykseldi. La-hor kentindeki bir ayakkab fab-rikasnda kan yangnda 25 iiyaamn yitirdi. Karai blgesin-de Shahdadkot tekstil fabrikala-rnn kapatlmasndan sonra ku-rulan bir tekstil fabrikasnda ya-anan yangnda ise 289 ii yana-rak can verdi.

  BR ZELLETRMEPRAT: SHAHDADKOT

  Pakistandaki iikatliamlarnn en nemli sebebi,lke genelinde uygulananzelletirme politikalar.lkenin en byk tekstil fab-rikalar Shahdadkot, bnyesindealtrd 6 bin iiyle, aynzamanda Yukar Sindh bl-gesinin en byk sanayi tesisiolma zelliini tayordu. 1974ylnda dnemin babakanZlfikar Ali Buttonun emriylekurulan fabrikalar, iplik eirme,dokuma ve boyama gibi tekstil

  retimi iin gerekli tm sreleriiinde barndryordu.Shahdadkot dier yandan 80liyllarda hak alc eylemlere imzaatan ii sendikalarnn vesosyalist yaplarn da rgtlolduu bir aland.

  5 Temmuz 1977de ABDdestekli darbe ile iktidara gelenve slamc-faist bir cunta yneti-mi kuran Ziya l Hak, lkedeki

  zelletirme politikalarna hzverdi. Shahdadkot fabrikalarnda para para zelletirendikta, SSCB ynetimininkazandrd ar makineleri isehurdaya brakt. zelletirme veneoliberal politikalar, cunta son-rasnda ynetime gelen iktidar-larca da son srat srdrld.Tesisler, Pervez Merref dne-minde Pakistan Snai Kalknma

  irketine (PIDC) devredildi,PIDC tarafndan da bir hurdatccar olan Nisar AhmedMemona satt. Memon, iilerinhaklarnda ciddi kesintileryaparken, gvencesizlik fab-rikalarn tmnde iileredayatld.

  HEM LERNDEN HEMEVLERNDEN OLDULAR

  Fabrika, 8 Haziran 2007detamamen kapatld. ilerintesisler ierisinde bulunan evleride polis ve asker tarafndan igaledildi. iler hem evsiz hem deisiz brakld. tenkarlmalarnn ardndan fondabiriken paralarn almak isteyeniiler de yine polis ve askerinsaldrsyla lm tehditleriylekarlat.

  Birleik plik FabrikalarSendikas ise Shahdadkottakidireni deneyimleriniKaraideki dier tekstil fab-rikalarna tad. 18 ubattakiseimlerde fabrikalarn yenidenkurulacan ve isiz kalan iile-rin fabrikalarna geri dnebilece-ini vaat eden Pakistan HalkPartisi, henz herhangi bir giri-imde bulunmad. Sendikalar isefabrikalarn yeniden kurulmas,iilerin ie dnmesi, iileringasp edilen hak ve cretleriningeri verilmesi talepleriylemcadelesine devam ediyor.

  Pakistanda ayakkab ve tekstil fabrikalarndakan yangnlar ii katliamna dnt.zelletirme sonucu gvencesizletirilen314 ii yanarak can verdi

  Katil zelletirme ve gvencesizlik

  Gney Afrikada Lonmin platin madenindegreve kmalarnn ardndan polis tarafn-dan katledilen maden iilerinin grevi de, iile-re ynelik bask da sryor. 6 Eyll gn 3 binkiilik bir yry yaparak Biz buradayz me-saj veren iiler, Lonmin irketinin yzde 25likzam art nerisinin taleplerini karlamadnsyledi. Greve devam karar alan iilere y-nelik saldrlara ise yeniden hz verildi.

  Maliye Bakan Pravin Gordhann i grev-leri, ekonomik byme hedeflerimize, istihdamve istikrar politikalarmza zarar veriyor akla-masnn hemen ardndan polis, madeniilerinin barakalarna saldrd. Hkmettarafndan yaplan aklamada Lonminiilerinin direniinin bastrlmas amacyla daha

  sert nlemlerin alnaca da belirtildi.Aklamadan ksa bir sre sonra lkenin birbaka platin madeni Aquariustan da gzalthaberleri geldi. cretlerinin artrlmas talebiylegreve kan Aquarius platin madeni iilerineynelik polis saldrsnda 7 ii gzaltna alnd.

  ANCDE KAYNAMA VARGney Afrikadaki maden iilerinin grevleri,

  1994ten bu yana iktidarda olan Afrika UlusalKongresi (ANC) iinde siyasal kaynamalara yolat. Gney Afrikal siyasal gzlemci RalphMathekga, parti ynetimine kar muhalif ses-lerin glendiine, ANCnin yrtme kurulun-da olan bir kiinin, Lonmin irketinin vesendikann ynetiminde olduuna dikkat ekti.

  Saldr byyor grev sryor

 • NSANCA YAAMHalkn Sesi

  620 Eyll 2012 / 3 Ekim 2012

  Gazetelerdeki parasz eitim manetlerinigrdmde daha ieriini okumadan verdiimrefleks bunlarn smarlama olduu ynndeydi.Resmi Gazetede yaymlanan ieriini grnce(sadece 1. retim iin harlarn kaldrlmas) veilerleyen gnlerdeki akretimde harlarn devametmesi, ikinci retimde tm tepkilere ramenkaldrlmamas, Erdoann renci hareketiniparasz eitim mcadelesiz brakmak istediklerinisylemesi gibi gelimeler bu refleksi verirkenyanlmadm gsterdi.

  Aslnda bir gelime daha var ki hem olayn farklbir ynn iermesi, hem de aka AKPnin niyetbeyan olarak okunabilir: stanbulda ulama yaplanzam. renci Kolektiflerinin parasz eitim mcade-lesinin ieriini, hazrlad dosya ve raporlar takipetmeyenler Ne alakas var, bu zammn paral eitim-le? diyebilirler. Ama hem paral eitimi dorudanyaayan bir renci olarak, hem de Kolektifin 2012Paral Eitim Raporuna dayanarak aka

  sylemeliyim ki, paral eitimuygulamalar sadece harlardanibaret deil; salk, barnma,beslenme, ulam gibi temelhaklar da dorudan ieriyor.

  Bu parantezden sonra biz ko-numuza dnelim: ulama. Ra-porda geen stanbuldan bir r-nek, ulamn harlardan aa-da kalmayan bir paral eitim uy-gulamas olduunu gsteriyor.T mimarlk rencisi iin ula-m yzde 6lk, har yzde 5likbir gider kalemini oluturuyor.

  te Kolektifin daha Kadir Topba kendi zamaklamasn akam haberlerinde izleyemeden Paraleitim ulamla sryor diyerek yapt turnikedenatlama eylemleri yukardaki tabloya cuk oturdu vegenliin bir tala iki ampul vurmasn salad. HemAKPnin parasz eitim oyunlarn paral eitiminulam alanndaki neoliberal belediyecilik anlayylasrdn gsterek bozdu. Hem de Kadir Topbaulam zammnn renci ayan geri ekmek zorun-da brakt.

  Zammn renci tarifesi iin geri ekilmesinielbette Topban anlk bir hatadan dnmesi olarakadlandramayz. Zammn geri alnmas KolektifinAKPnin oynad parasz eitim oyununu vuran vehak alc-dorudan eylem tarzn ok hzl birekilde uygulayan politik-pratik mcadelesininkazanmdr. Zamma daha yapld gn verilen budorudan refleks Kolektifin meru-militan-kitlesel-fiiligibi zelliklerinin yanna hzly da ekleyerek ustalaustalkla karlk verdiini gsteriyor. Tabii ki bukazanmda Kolektiflerin bu alandaki birikimi de etkilioldu. Yllardr plak ayakl yryler, otostoplaulam eylemleri, otobs-metro igalleri gibi eitli veyaygn eylemler, bugn karln turnikelerden atla-yarak eylemlerin bir paras olan binlerce stanbullu-da buldu.

  Turnikeden atlayarak eylemlere katlan stanbulhalknn younluu da Kolektifin en n saflarndayer ald ulam hakk eylemlerinin halk nazarndada ciddi karlk bulduunu gsteriyor.

  Sanrm Kadir Topba, Kolektiflerin bu ileri ham-lesine zammn yalnzca renci ksmn geri ekerekbaka bir hamleyle karlk verdi. O, renci hareke-tinin stanbul halk iin yzde 50ye varan zammnkalan ksmna ses karmadan bu kazanmlayetineceini bekleyedursun, Kolektifler halkn haklariin verdii mcadelenin her zaman yannda olmayadevam edecek.

  Bitirirken, bu zam yaplmadan nce de niver-siteliler ulam giderlerini karlayamyordu. Yanistanbulda ulam renciler iin ortalama 70 liraolmaya devam edecek. O halde, Kolektifin paraszeitim iin parasz ulam mcadelesi de yenilenerek,byyerek ve kazanana kadar devam edecek.

  Parasz eitim iinparasz ulam

  Halkn SesiSSaahhiibbii vvee SSoorruummlluu YYaazz lleerrii MMddrr

  Ali Ergin DemirhanTTeelleeffoonn // FFaakkss

  0212 245 90 37AAddrreess Tomtom Mahallesi rtmealt Sokak No: 6/3

  BEYOLU/STANBULBBaasslldd YYeerr

  ART Matbaaclk, Trker Saltaba, stasyon Mah. 242 Sk, No:32Kartepe / Kocaeli (0262 373 45 03)

  editor.halkinsesi@gmail.com15 gnlk Yaygn, Sreli, Trke yayndr.

  Har isyan byyor

  A KPnin paraszeitim getirdiisyleyerek yaydyalan haber niversitelileriharekete geirdi. renciKolektiflerinin arsylasosyal medya zerindenrgtlenen niversitelile-rin e zamanl eylemlerisonucunda talepler belir-lendi. AKPnin parasz ei-tim mjdesinin inandrcolmadn syleyen Ko-lektifler Babakan eersamimi ise taleplerimiziyerine getirsin diyerek 5talep ilan etti.

  BABAKAN ZR DLEParasz eitim isteyen

  niversiteliler tutukluyken,vakf niversiteleri niver-sitelilerden binlerce liraalrken, kampus iindeyemekhane ve yurtlarnfahi fiyatlar varkenparasz eitimin mmknolmayacan belirtenKolektiflerin 5 talebi

  yle: Babakan 2009ylnda parasz eitim iste-dii iin adapszlar dediiniversitelilerden zrdilemelidir. Vakf niver-siteleri devletletirilme-lidir. Kredi borlar silin-melidir. Kamps iindeeitim, salk, barnma vebeslenme gibi ihtiyalarcretsiz olmaldr. Paraszeitim istedii iin tutuk-lanan renciler serbestbraklmaldr.

  BABAKANLIK NNDEPOLS SALDIRISI

  Kolektifler, bu talepler-le, yanda renci temsil-cileri Blent Arn ilegrp teekkr ederkenrencilerin hala paraleitimin madur olduunubelirterek, niversiteningerek temsilcileriyle bir-likte Babakanlka gitmekistedi. Birok ilden gelenniversite temsilcileriYKM nnde buluarak

  Babakanlka yrd. 3niversitenin temsilcisiBabakanlka kadar gittiancak temsilcilere Baba-kan yurdnda yant ve-rildi. Temsilcilerden AliEmre MazlumolununBabakann Ne zamangelecek? sorusuna yantverilmedi, grme talebireddedildi.

  niversitelilerin temsil-cilerinin tannmamas ze-rine renci Kolektifleriyeleri Madem siz bizimtemsilcilerimizi tanmyor-sunuz o zaman biz de hepberaber geliriz diyerekBabakanlka doru y-rrken polisin saldrsnaurad.

  niversiteliler yry-lerini srdrmekte kararl-lk gsterince biber gazlsaldrya urad. niversi-teliler adna KolektifBasn Szcs Neval K-seda, niversite renci-lerinin deyemedikleri

  harlarn hesabn sormakiin AKPnin kapsnageldiini syleyerek Amabiz bu kaplarn bizim gibihakkn arayanlara kapalolduunu biliyoruz diyekonutu. Parasz eitim ta-lebini yineleyen Kseda,hakkn arayan niversite-liler olarak polisin sertmdahalesine ramensokaklarda olmaya devamedeceklerini vurgulad.

  Grdmz muameleortadadr. Yzlerce evikkuvvet, biber gaz ve pan-zerdir diyen Kseda,AKP demokrasisini ylezetledi: te AKPdemokrasisi budur.Suriyede savatr, her gnldrlen yzlercekadndr, eitimi paraszyaptk diye yalan syle-mektir. Bu sava bugnburada balad. Eitimparasz olmad mddetebiz bu kaplara gerigeleceiz.

  niversiteliler Parasz eitim getirdik diyen AKPnin yalann, sokakta bozuyor. Birok ilde e zamanlyaplan kitlesel eylemlerin ardndan renci Kolektifleri temsilcileri Erdoandan hesap sormak iingittikleri Babakanlk nnde polisin biber gazl saldrsna maruz kald

  AKPnin har oyununiversitelerin kaythaftasndaortaya kt.Eitimparaszolduyalanmedyadayaylrken2. retimharlarnkaldrl-mamas-nn yannda ak retimdede har deil bu seferrenim gideri adylapara alnyor.

  HARLAR KALKTI MI?

  Blent ArnnHarlar kaldrdkaklamasnn yalanolduu 2. retimdensonra ak retimde deortaya kt. 1. retiminyaklak iki kat har parasdemesinin yannda AF(Ak retim Fakltesi)rencileri kaytlarnyaptrrken harlarnn kalk-madn sadece bir miktarazaldn grd. AFdeokuyan rencilerin harolarak dedii parann 200

  liras eitim giderleri iinalnan renim gideri 50liras ise har olarak geiyor.

  Ak retimhala paral

  SES zmir ubesi Denetleme Kurulu yesi Er-gn Demir ve Dr. Gray Kln hazrlad Sa-lkta dnmn salksz ncelii balkl al-ma, acil salk hizmetlerinin acillik olduunugsterdi.

  Aile hekimliine geilirken birinci basamaksalk kurumlarnda alan hekimler szlemeile aile hekimlii merkezlerinde almaya bala-mt. Acil servislerde artan hekim a szlemeimzalamayan hekimler hibir eitim verilmedengeici grevlendirilerek kapatlmaya alld.

  Bu durumun bir zulm politikasnadntn vurgulayan Demir ve Kl, Acilservis hekimliinin zel bilgi, deneyim ve eitimgerektirdiinin altn izerek AKPnin amazaden salk sisteminin aklarn kapamak iinkamuda kalmay seen hekimlerin srtna ykbindirmeyi setiini ifade etti.

  Demir ve Kl, acil servislerdeki an yeniatamalarla giderilmesini, cretlerin iyiletirilme-sini ve alma koullarnn yeniden dzenlen-mesini talep etti.

  Acil servisler acillikAKP,acillerdekihekimangeicigrevlendir-me ilegidermeyealyor.

  Mardinin Savur ile-sine bal Bakavakkynde pek ok kiininyksek atele birliktestma belirtileri gster-mesinin ardndan stmasalgn phesiyle taramabalatld. 2400 kiidenkan alnd. Mardin TabipOdasndan aldmz bil-gilere gre 110 vakadailala tedaviye baland.Trkiye Halk SalKurumu BakanYardmcs Mehmet AliTorunolunun verdiibilgilere gre 12 kiidehastala rastland.

  Mardin Tabip OdasBakan KamuranYldrm, son yllardastmayla mcadeleninetkin olduunun altn i-zerek, blgede stmavakasyla

  karlalmad bilgisinipaylat. Blgenin scak vesulak olmas nedeniyle,stmayla karlalabilece-ini syleyen Yldrm,bunun iin mcade-le edilmesinin nemi-ni vurgulad. Larvalarnsuya brakld bahar ay-larnda ilalama yaplmasgerektiini, sivrisineklerlede gnlk olarakmcadele edilmesi gerek-tiini anlatan Yldrm,Mardinde Bherke kyn-deki yazn bandan berisren skntlarn gideril-mediini ifade etti. Kydekanalizasyon olmad iinlam sularnn kyn ii-ne aktn ve hala konuy-la ilgili bir ilem yaplma-dn syledi.

  Trkiye Halk SalKurumu Bakan Yar-dmcs Mehmet Ali To-runolu ise Mardinde-ki sorunlar grmezden

  gelerek, Bakavaktastma tehisi konu-lan kiilerin Irakatamaclk

  yapanlarla,onlarn aile-

  leri olduunubildirdi. Stma hastal,

  ate, titreme, ba ars,karn ars, kas ars vegszl, kusma, ishalile seyrediyor. Organ yet-mezliine varan hastalkkoma ve lmle sonula-nabiliyor. Sinein srma-sndan itibaren 7 gn iin-de belirtiler gzlenirse bu-nun stma olmas ihtimalidk. Daha sonraki be-lirtiler iin hekime bavur-mak gerekiyor. nk te-davi iin 24 saati geilirselm riski byyor. ouSahraalt Afrika lkelerin-de olmak zere dnyadaher yl 350-500 milyon st-ma vakasna rastlanyor.Trkiyede ise stmaya ikibuuk yldrrastlanmyordu.

  Stma geri dnd

  Geen yl tetanos ve difterialarn zamannda teminedemeyen Salk Bakanl, aybu yl temin etti, bu kez de ala-may rgtleyemedi. Aile hekim-lerinden geen yl 8inci snfa gi-den ve alanmayan 1998 doum-lu ocuklarn alanmasn isteyenBakanlk, aile hekimlerine hergeen gn bir sorumluluk dahayklyor. Bu durum, a olmakiin aile hekimine danmayan ai-lelerin ocuklarnn a olamaya-ca anlamna geliyor.

  Aile hekimlerinin muayene,ocuk takibi, hastalarn eitimi,

  aile planlamas, ie giri, okulabalama, src, spor yapabilir,av ruhsat, evlilik ve daha birokkonuda rapor yazmak, adli nbet,psikolojik takip ve bunlarla birlik-te iki yz akn grevle baa k-maya alyor. Buna ramen Ba-kanlk, kendi eksikliklerini gider-mek iin alarn okullarn ala-ca 17 Eylle kadar bitirilmesiiin aile hekimlerini grevlendir-di. Pek ok aile hekiminin ecza-nelere, okullara, aile sal mer-kezlerine ilan asmasna ramenalar tamamlanamad.

  Durumun basnda a alarm

  olarak verilmesinden sonra SalkBakanl bir aklama yaymlaya-rak, 2011-2012 retim dnemin-de ilkretim 8. snfta uygulan-mas planlanan Td alarnn al-mnn yapldn ancak RefikSaydam Hfzsshha Merkezi Ba-kanlnn alarn uygun olmad-nn tespit ettiini syledi. Hi-bir ocuumuzun salnn riskeatlmas sz konusu deildir diyeaklama yapmak zorunda kalanBakanlk, skandala ramen al-malarnn titizlikle srdrld-n iddia etti.

  A yapamayan bakanlk

  Utku Oul

  Ykm 5 Ekimdebalayacak

  evre ve ehicilik Bakan Erdoan Bayraktar,Vanda yapt incelemelerin ardndan aklama yapt.Bayraktar 16 Eyllde yapt aklamada kentselykmn 5 Ekimde balayacan duyurdu.

  23 yandan beri mteahhitlik yaptn belirtenBayraktar, Benim yaptm binalar dahi riskli diye-rek bir itirafta bulundu.

  Bayraktarn verdii bilgilere gre, stanbuldaykmn balatlaca alanlar: Beikta, Beyolu,Esenler, Tuzla, ili, Fatih, Kadky, atalca, Maltepe,ekmeky, Sargazi, Sultangazi, Hadmky, Kkyal.

 • NSANCA YAAMHalkn Sesi

  720 Eyll 2012 / 3 Ekim 2012

  nat oban yendi stanbul Boazna yaplmak istenen 3. kpr ileilgili balatlan zemin etd almalar nedeniyle

  balayan aa kesimi basnda deiik biimlerde yeralyor. Yaplmak istenen bu kpr; yrrlkteki yasa-lara gre yasa d, gayrimeru, stanbul halknn ya-amn daha da zorlatracak ve baz sermaye evre-lerine yeni karlar salayacak bir projedir.

  Yasaddr; nk stanbul ile ilgili hibir planla-mada byle bir kpr nerilmemektedir. Daha ncealnm ST karalarnda 3. kprnn zararlar akaortaya konulmutur. Trkiyenin imzalad birokuluslararas szlemeye aykrdr. Bu verilere dayan-larak, birok kii ve kurum tarafndan bu proje yarg-ya tanm durumdadr. Bu davalarn biri ile bu pro-jenin evre yollarnn Sakarya snrlarnda kalan ksmilgili idare mahkemesi tarafndan iptal edilmitir.

  Gayrimerudur; nk bilindii gibi stanbuluntrafik sorunu yllardr zlemeyen bir haldedir. 1973ve 1989 yllarnda iki boaz kprs yaplmtr. Buiki kpr, Boazdan geen tat saysn 30 kat art-rrken yolcu saysn 4 kat bile artramamtr. Yenikpr ile ara trafii daha da artacak ancak tananyolcu saysnda nemli bir artolmayacaktr. Kprden transitgeilerin pay ise yzde 2 dola-yndadr ve artma olasl yok.

  stanbul halknn yaamndaha da zorlatracaktr nkbata stanbul evre DzeniPlan olmak zere, yaplmbtn planlar, ilgili niversite vemeslek odalarnn yapt btnalmalar ortaya koymaktadrki stanbulun yaam kaynaklar(temiz hava ve su salayanalanlar, gda kayna tarm alan-lar gibi) tehlikeli boyutta tahripolmu durumdadr. Kalan,snrl miktardaki korunabilmi temiz salkl alanda bu projenin geecei blgede yer almaktadr.

  Ormanlar, arsa speklatrleri tarafndan, en ucuzhatta bedelsiz arazi edinme kaynaklar olarakgrlmektedir.

  Yaplan resmi aklamalara gre, satr aralarnagizlense de, yaplmas planlanan yolun yzde 70ihazine arazilerinden gemektedir. Bu alanlar;

  1. stanbul halknn yaam kaynaklardr.2. Kamusal alanlar yani toplumun tmne ait

  alanlardr. Yaplmas planlanan yolun geriye kalan yzde

  30u ise yine stanbul halknn yaam kaynaklarndanolan tarm alanlarndan gemektedir.

  Kpr ile birlikte yaplacak evre yolunun kapla-yaca alan 4-5 bin hektar kadardr (bir hektar yakla-k iki futbol sahas byklndedir). Topluma res-mi olarak aklanmasa da, bu alanda yaklak 2,5milyon aacn kesilecei bilinmektedir. Ancak bun-dan daha tehlikeli olan, bu yolun ekim gcyle olu-acak, orman ve hazine arazilerinin gasp ve igaledilmesiyle ortaya kacak olan yerleimlerdir. Yzde20si orman alanlarndan geen TEM otoyolunun,ekim gcyle oluan Sultanbeyli ve Sargazi gibiyerleimler, (orman ve hazine arazilerinden gasp veigal edilen blmleri) 25.000 hektar byklnde-dir. 3. kpr ile birlikte yaplmas planlanan evre yo-lu TEM otoyolundan daha uzun ve yzde 20si deilyzde 70i orman alanlarndan gemektedir. Bu dayaklak 40 milyon aa demek ve bugnk stanbulormanlarnn yaklak 1/3 byklndedir.

  Tahribi ve igali sz konusu olan alann bugnkdeeri en az 150 200 milyar TLdir. Blgede yaa-yan insanlara bu ranttan pay alacaklar dncesioluturulmaya allmaktadr. Oysa ilk kpr yapl-madan Ulus Mahallesinde oturanlarn, ikinci kpryaplmadan nce Hisarst ve Armutluda oturanla-rn bugn nerede olduklarn tespit etmek bile g-tr. Kprler yaplmadan nce bu blgelerde yaa-yanlar, orada oluan ticari ranttan da yararlanama-mlardr. Yeni kpr projesi araclyla kamusalalanlarn gasp ile yaratlacak olan yz milyarlarca li-ralk rantn TOK vb. araclyla byk inaat firma-larnn sermayesine aktarlacan ngrmek iin k-hin olmak gerekmez.

  Kprcler, btn bu gerekleri grerek yaam-larn savunanlarn ideolojik davrandklarn iddia edi-yorlar. Bu iddiann sahipleri ksmen hakl saylrlar.nk 3. kpr projesi teknik ya da sosyal bir ge-reksinim nedeniyle deil sermaye ideolojisine greretilmi bir projedir. deolojik projenin kartnn daideolojik olmas son derece doaldr. Bu durumundaha doru ifadesi; ideolojik nedenlerle deil sonderece insani nedenlerle stanbulda yaayan ve ya-amlarn savunanlara kar, yaama kar, ideolojikbir kar ktr 3. kpr projesi.

  deolojik kpr

  BesimSertok

  zmirin Menderes ilesinebal Efemukuru Kyndebulunan altn madenizerinde, 2008 ylnda TpragMetal Madencilik irketine ve-rilmek zere acele kamulatrma

  karar alnd. Karara kar hukukiyolla mcadeleden oban AhmetKaraamn talebi zerine Dantaydari Dava Daireleri Kurulu, acelekamulatrmann ancak sava veseferberlik durumlarndaalnabilecei gerekesiyle kararbozdu.

  2008 ylnda Efemukurundabulunan altn madeni iletilmekzere Tprag Madencilik irketineverildi. Bu nedenle arazileri kamu-latrlan 35 kyl, kararn iptaliiin dava at.

  O gnden sonra kyller, davacirketle anlaarak arazilerinisattlar ancak bir kyl dnda:oban Ahmet Karaam.

  Madenin bitiiinde 25 dnm-lk arazisi bulunan Karaam,zerindeki basklara ramen,davadan vazgemeyerek,kamulatrma kararnn bozul-masn salad.

  HAYATTA BAZI NSANLARCESURDUR

  Dava srecini Elele Hareketiyakndan takip etti.

  Konuyla ilgili Halkn Sesiningrt Elele Hareketi DnemSzcs Oya Otyldz, davasndasrar eden Karaam yleanlatyor:

  Hayatta baz insanlar cesurdur.Ahmet Karaam da bu insanlardanbiri. Arsas onun geim kayna veo da arsasndan vazgemedi. okyksek paralar teklif edildi onaama kabul etmedi.

  Buna kar durmas ok nem-liydi ve kar durdu. stelik dierkyller de kendisine bask yapt.irket, daha dk paraya arsasnsatan kyllere eer herkesarsasn satarsa daha fazla paravereceiz dedi. Buna ramen sat-mam dedi.

  TORUNLAR BLEKURTULUR MU?

  Sorularmz sormak iin AhmetKaraama ulamaya altysak dakendisi ocukluundan beriyaamn geirdii hem de iyeriolan dalarda olduundan telefonuekmedii iin baaramadk.Ancak 20 yandaki olu CelalKaraamla grtmzdegrdk ki kendisine muhalefetedenlerden biri de oluymu. CelalKaraam, babasnn ba ii veobanlkla geimini saladnanlatyor. Kendilerine arazilerikarlnda yksek paralar teklifedildiini dorulayan Karaam, 2trilyon vaat ettiklerini syleyerek,bununla kendi torunlarnn bilekendilerini kurtarabileceklerinidnyor. Madenden babasnaDavayla falan urama. Seniparaya boalm. Kurtar kendinidiye uyar yapldn syleyenKaraama arazisini satan kyl-lerin kendilerini kurtarp kurtara-madklarn sorduumuzda her-hangi bir bilgisi olmadn ifadeediyor. Oya Otyldz ise arsakarl verilen paralarn, davadanvazgeen dier kyllerin geiminisalamaya yetmediini anlatyor.Kyllerin hzla yoksullatnsyleyen Otyldz, Hibiri budurumdan memnun deil diyor.

  Oya Otyldza bundan sonrasnsoruyoruz. Otyldz, salk korumaband olmadan almann hukuk-suz olacan sylyor. zmirindamar diye tarif ettiiEfemukurunda u anda kanunsuzolarak bir altn madenininaltn belirten Otyldz, bununiin dare Mahkemesine davaatklarn duyurdu.

  ZMR ARSENKL SUBEKLYOR

  3 milyon nfuslu bir kentinsuyunun arsenikle zehirleneceinisyleyen Otyldz, Bir kentin

  suyunu korumakla ilk ncemerkezi hkmet sonrasnda yerelynetimler sorumludur. Merkezihkmet zaten zerine denhibir eyi yerine getirmiyor. Yerelynetim de korumuyor. GayrishhiMessese (GSM) Ruhsat ncedenbykehir belediyeleri tarafndanveriliyordu. Daha sonra hkmetkanun hkmnde kararname ka-rarak GSM ruhsat verme yetkisinibykehir belediyelerinden ald, lzel darelerine verdi. u andaorada altn madeni hukuksuz birekilde almaya devam ediyor vebir sre sonra sularmz arseniklibir ekilde akmaya balayacak. Bizbuna kar durmaya alyoruzdiyor.

  Acelekamulatrma

  nedir?

  Tarsus ilesinin 60 km kuze-yinde, Toros Dalarnneteklerinde bulunan BoazpnarKynde yer alan GkharmanIrma zerine yaplmak istenenhidroelektrik santrali (HES)blge halknn tepkisi ile kar-lat. Blgede birok ky etki-leyecek olan HES, kyllerinyaam ve geim alanlarn olum-suz etkileyecek. Blgeye 2010ylnda yaplan HES, kyllereok ssl ekilde anlatld. Ky-llere "Kyde isiz kalmayacak","Mesire alanlar yaplacak", "s-tediiniz gibi blgeyi gezebile-ceksiniz", "Hibir ekilde olum-

  suz etkilenmeyeceksiniz" gibi ya-lanlar sylendi. O dnem syle-nenlere inanan kyller HESinbitmesi ile vaat edilenlerin yalanolduunu anlad. HES inaat s-rasnda kyden bir iki kii iealnd ama onlar da sonra itenatld. Mesire alanlar yapmakbir yana alanlar kilitlenerek, gi-ri engellendi. lk HESe izinvermekle hata yaptklarn d-nen yre halk ikincisine ne pa-hasna olursa olsun izin verme-yeceklerini sylyor.

  BRLKTE MCADELE2010 ylnda blgeye yaplan

  HESin ardndan irketler bl-geye gz dikti. Yrede bulunan-lar blgeye ikinci bir HESin ya-plmasna kar kt. Boazp-nar, Faklar ve Olukkaya ky-leri halk bir araya gelerek bireylem dzenledi. Eyleme kymuhtarlar ve blge halkkatld. Kyn birok yerindepankartlar ve yazlarla HESekar olduklarn dile getirenyre sakinleri Boazpnar kymeydannda toplanarak, konvoyeliinde barajn yaplacaGkharman Irmana ulat.

  Eylemde sz alan Abdullahztrk, Irman yllarca kyleri-

  ne hayat verdiini belirterek, r-maklarnn ellerinden alnmas-na kar ktklarn syledi.HES ile birlikte rmaklarnnyok olacan dile getiren z-trk, Bize bir rma dahi okgryorlar dedi. HES ile birlik-te ekolojik dengenin de bozula-cann altn izen ztrk,HESe kar olduklarn ve kur-durmamak iinabalayacaklarn syledi.Yaplan ilk HESte zararlarnbilmedikleri iin karolamadklarn dile getirenNimet Blbl ise, ikinci HESikesinlikle istemiyoruz dedi.

  MUHTARLAR DA HESEKARI

  Halkn Sesi gazetesinekonuan Boazpnar kymuhtar Tevfik Sar, blgedebin, bin ikiyz metrekarelik birvadi olduunu ve HES ile birlik-te bu vadinin yok olacan

  syledi. Blgenin en bykgeim kaynann kkba hay-vanclk olduunu belirten Sar,Bu HES yaplrsahayvanlarmza suveremeyeceiz, tarmlauraanlar tarlalarn sulaya-mayacak, aalarmz bitecek

  dedi. Daha nce yaplan HESiin kendileri ile szleme imza-landn ve kylye ok faydalolacan sylediklerini dilegetiren Sar, HES yapldktansonra bizi ieriye bile almadlar.Ne olduunu gremedik, bizikandrdlar diye konutu.

  AKPnin kyllerinyaam alanlarntalan ve HESlerkonusundaki srar yeniacele kamulatrmakararlarna neden oluyor.zmirde AhmetKaraam, acelekamulatrma kararniptal ettirdiyse de lkeninpek ok yerinde talanhzla artyor. Isparta veAntalya snrlarndakiYukar KprayHavzasnda ina edilmekistenen Kasmlar Barajve HES iin acele kamu-latrma karar alnd.

  Bakanlar Kurulukararna gre Isparta'nnStler ilesine bal

  Kasmlar beldesi ileDarbk, biler veukurca kyleri;Antalya'nn Manavgatilesine balDeirmenz ve Yeilbakylerinde acele kamu-latrma yetkisi, hazineadna tescil edilmekzere EPDK'ya (EnerjiPiyasas DzenlemeKurumu) devredildi.Acele kamulatrlmaskarar alnan arazi iseyaklak 5 yz parseliieriyor.

  ACELEKAMULATIRMAEL KOYMADIR

  Yukar Kpray

  Havzas KorumaPlatformu karara karmcadele yrtecekleriniduyuran bir aklamayapt. Platform, yaamntm alanlarna yneliksrdrlen saldrlarnher trlhukuktanmazlberaberinde getirdiinisyledi. Kasmlar Barajiin alnan acelekamulatrma kararnnalt kye el koymakdemek olduunu ifadeeden Platform, acelekamulatrma kararnnyalnzca olaanstdurumlardayaplabileceine dikkatekiyor.

  Alt kye birden talan

  HES mi? Bu defa olmaz!

  Acele kamulatrma,

  Milli MdafaaMkellefiyeti Kanununa

  gre, yurt savunmas

  ihtiyacna veyaaceleliine BakanlarKurulunca kararalnacak hallerdealnabiliyor. AncakAKPnin mays aynda

  kard Afet RiskiAltndaki AlanlarnDntrlmesiHakknda Kanun ilekeyfi uygulamalarlaacele kamulatrmakarar alnabilmesinin

  n ald. DnyaBankasnnnclndesrdrlen mlksz-

  letirme operasyonu

  ile halkn (genelliklekyllerin ve gecekon-

  du sahiplerinin) yaam

  alanlar acele kamu-

  latrma adyla talanediliyor.

  zmirin Efemukuru Kynde altn madeni iin arazilerin zerinde acele kamu-latrma karar verildi. Bata kar kp dava aan otuz kyl, arazilerini satmayaraz oldu. Davasnda srar eden oban Ahmet Karaam karar bozdurdu

  Olu bile arazisinisatmasn isteyen obanAhmet Karaamn hikayesi,barolnde Kemal Sunalnoynad nat filminianmsatyor. Bir baraj pro-jesinde kamulatrmayagidilecekken, kyllerinarazilerini ucuza alp, devletepahalya satmak iinuraan holdinge direneninat Bayram; oban AhmetKaraam. Uzunkavak ky;Efemukuru.

  Mersinde Gkharman Irma zerine yaplmas planlanan HESe kyller kar kyor.Kylerine yaplan HESe izin verdikleri iin piman olan halk, ikinci santrali istemiyor

  A C E L E K A M U L A T I R M A K A R A R I N I B O Z D U R D U

  OrmanMhendisleri Odas

  AL ERGN DEMRHAN

 • EMEKHalkn Sesi

  820 Eyll 2012 / 3 Ekim 2012

  Radikal gazetesinin haberine gre Genlik veSpor Bakan Suat Kl kendisinden baz talep-lerde bulunan inaat iilerine byle demi: Yahubi dur!

  Bakann inaat iileriyle ne ii varm?Mersinde ina edilen Akdeniz Oyunlar spor tesis-lerinin inaatn denetlemeye gitmi. Bu esnadaiiler Bu iyerinde grev var pankart amlar,Bakann dikkatini ekmek iin. Artk AKP modasbu ya, yakn tehlike yoksa, hemen protestocu kiiveya kiilerin yanna gidip ne derdiniz var syleyinbakalm diye babacanlk gsterisi yaplyor. Helebir de birka kamera varsa demeyin hkmetyetkilisinin keyfine.

  Bu sefer de yle olmu. Bakan hemen iilerinyanna giderek dert dinleme pozisyonu alm.Sohbet tam AKPli Bakann istedii kvamda

  balam. iler 2 aydr maaalamyoruz diye ikayettebulunmular. Bakan Bir haftaiinde paranz hazr mealindehavasn basm ve hemenarkasndan yar tembih yarazarlama tadnda(!) hadibakalm imdi doru iinizinbana diye muhabbetibitirmek istemi. Ancakiilerin derdi bitecek gibideil. Bu kez desigortalarmz da yatmyordiye ikayetlenmiler. Bakanbu lafn da altnda kalacakdeil ya buna msaade

  etmeyiz, gereini yaparz deyip bandan savmakistemi iileri. Fakat iiler hazrlkl. Bakan tamkurtuldum derken bu sefer bombay patlatmlarinaat iileri iin sendika istiyoruz deyivermiler.te Bakan o laf burada sylemi: Yahu bi dur!Oysa muhabbet ne gzel gidiyordu. Paramzalamyoruz, ayp ediyorsunuz istediiniz paraolsun, sigortamz ne olacak?, sigorta da laf mo iverene bi kzarz annda sigorta Siz yeter kibyle isteyin, dilenin biz size verelim Yapmakistersek, yapabilirsek yapalm siz de bizimyaptmz kadar sahip olun

  Evet buraya kadar yahu bi dur yok Bunungibi 100 tane talep srala yaparz, ederiz Amaben kaderimi kendi ellerime almak istiyorumdedin mi Yahu bi dur suratna arpar. ilerinkendi kaderine sahip olmaya almas AKP ikti-dar iin o kadar korkulu bir rya ki Sanki o srasendika demokrasilerin vazgeilmezkurumlarndandr, sizin de hakknz dese o saatiiler sendikal olup mcadeleye balayacaklar

  Ama yok, Bakann o sra bunu dnecek haliolamaz. O hazrlkl deildir byle bir ova vesaniyenin milyonda biri hzla aklndan sendika,ii iradesi, snf mcadelesi, yznde aklayan 1Mays tokad kabusu geer. Bu nedenle kalbindene varsa o kar dilinden Yahu bi dur, hopbakalm o kadar da deil demenin bir bakasyleniidir. O kendisinden istenmeyi sever, ezilen-ler isteyecek o verecek Ama kimse kendi banakendisi iin bir ey yapmayacak!

  iler AKPnin kurgulad dzende kkkk delikler aarak AKPnin huzurunukarmaya devam ediyorlar. Gn gelecek herhangibir AKPli yetkili iilerin toplu olarak bulunduklarbir yere gitmeye korkar hale gelecek. Yaaypgreceiz

  Yahu bi dur!

  TufanSertlek

  Dev Salk-Ynetim Kurulu

  Dev Salk-, 9Eyllde stanbulSaryerde, direnitekiiileri bir araya getiren birpiknik dzenledi. Direni-teki Hava- yesi THY i-ileri, Enerji Sen yesi BE-DA iileri, Sosyal ye-si Bilgi niversitesi iileri,Dev Salk- yesi Srey-yapaa Hastanesi ve Sam-sun Gazi Devlet Hastanesiiileri piknikte bulutu.Piknikte bir direni krsskuruldu ve direnitekiiiler sz ald. Krsyekan direniiler birbirleri-ni attklar sloganlarlaselamlad. Krsde ilk szBilgi niversitesindeniten karlan Sosyal yesi iiler ald.

  MZE GER DNENEDEK DRENECEZ

  Bilgi niversitesindebir binann hizmet d kal-mas gereke gsterilerekiten karlan iiler herhafta bir gn niversitennde eylemde olacak-larn duyurdu.

  Sosyal- yelerininardndan THYde itenkarlan Hava yesi

  iiler THY iisi yalnzdeildir sloganlarylakrsye kt. Grev hak-larnn ellerindenalnmasna kar olduklariin iten karlan Hava yesi THY iileri, hercumartesi 14 00-15 00 arasTaksim THY bilet satbrosu nnde oturmaeylemi yapacaklarnduyurdu ve herkesi desteeard.

  BEDAta itenkarlan Enerji Sen yesiiiler, iten karldktan

  sonra BEDA binas nn-de bir adr kurarak sr-drdkleri direnii anlatt.Direnileri boyunca kendi-lerini yalnz brakmayanDev Salk yesi iilereteekkr eden BEDA i-ileri, ilerini geri alana ka-dar mcadele etmeye de-vam edeceklerini syledi.

  TAERON BZE EKMEKVERMYOR

  Direni krssndeSamsun Gazi DevletHastanesi direniileri de

  sz ald. Samsun GaziDevlet Hastanesidireniilerini, Dev Salk yesi iiler vedireniteki iiler Samsundirenii onurumuzduryazl bir pankart aarakselamlad. Samsun DevletHastanesi direniileriadna sz alan YkselAslan konumasnda, 26Ocak 2011de balattklardirenii, Kocaeli,Sreyyapaa, BEDA veTHY direniinden aldklargle srdrdklerini

  belirtti. Aslan, szleriniyle sonlandrd: Bizlerbu direnii 5 ay nce son-landrp ekmeimizinpeine debilirdik ancaktaeron bize ekmek vermi-yor. Bu yzden de taeronutamamen ortadankaldrana dek mcadeleetmeye devam edeceiz.Bu direni ya kazanmlasonulanacak; bizlertaeronun deil hastaneninalan olarak, gvencelialacaz ya da bumcadele ocuklarmzadaha iyi bir gelecekbrakana kadar srecek.

  4+4+4 KIRMAMAKNES

  Birbirlerini direniler-den ve eylemlerden tanyaniilerin ocuklar da sahneald. ocuklar 4+4+4durdurun ve eitlidillerde Bar yazlpankartlar aarak sahneyekt. Hazrladklar skete4+4+4 krma makine-sine brnen ocuklaradireniiler 4+4+4 dur-duracaz sz verdi.

  Piknikte, Pnar Aydnlarsahne alarak konser verdi.

  B ilgi niversitesinde temiz-lik iisi olarak altrlanSosyal- yesi 16 ii 24Austosta iten karld. niver-site ynetimi ii karmalarnn,Dolapdere Kampusnde birbinann hizmet d kalaca iinyapldn idda etti. ten karlaniiler, sendika yesi olduklar iiniten karldklarn syledi.

  Sosyal- nclnde 28Eyllde bir uyar eylemi yapaniiler, ie geri iadelerinin yaplma-mas halinde sresiz oturmaeylemine geeceklerini duyurdu.Yaplan aklamann ardndanniversite ynetimi iten kar-malar konusunda bir aklamayapmazken, ii kymna devametti. ten karlanlan iilerinsays 24e ykseldi.

  niversite ynetiminin itenkarmalarla ilgili bir adm atma-mas zerine Sosyal- yesi 5 iiRektrlk binas yannda oturmaeylemi balatarak direnie geti.Her gn saat 11.00 ile 17.00arasnda oturma eylemi yapaniilere, Bilgi niversitesi retimyeleri ve renciler de destekveriyor. Direnii iilerin verdiibilgiye gre, 2010 ylnda Sosyal-Sendikasnn rgtlenmeyebalamasyla birlikte niversiteynetimi tarafndan destek perso-neli (ihtiya durumunda bakailer yaptrlan personel)ve akademisyenlereynelik basklar yaand.iler, sendikalrgtlenmeye karniversite ynetimininSosyal- yesi destekpersonellerini tehditettiklerini, sendikadanistifaya zorlandklarndile getirdi.

  GENEL SEKRETERNEVN NVERSTES TEMZLED

  ten karldktan sonra direni-e geen Mehmet Ik, Halkn Se-sine konutu. Ik, DolapdereKampsnde eski bir binann hiz-met d brakldn, onun yerineada Sanat Mzesini ofislere

  evirip, galeri ksmn da snf yap-tklarn syledi. Eski bina kapan-d zaman oradaki kitaplar, do-laplar bir ay boyunca gece gndztadklarn dile getiren Ik, sonolararak unlar syledi: Bizim ialanmzda olmad halde yaptk.Biz temizlik personeliydik; amele-lik yaptk. Tama bittikten sonrabizleri ardlar ve Tek tarafl iakidiniz fesedilmitir dediler. seneden beri zam verilmedi ve 780lira maala altrldk. Bizlerikendi zel ilerinde de altrdlar.Ynetimdeki kiiler evlerinde te-mizlik yaplaca zaman niversite-

  den destek personeligtryorlard. Genelsekreterin evini bile bi-zim arkadalarmz te-mizledi. Sadece, kendi-miz iin mcadele et-miyoruz. u anda al-an arkadalarn i y-k dahada a