YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

ÅRSPLAN 2019-2020Forus Private Barnehage

SS

1

Page 2: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Barnehagens samfunnsmandatBarnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Formål med barnehagens årsplanBarnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Årsplanens funksjonÅrsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere funksjoner:

- Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med barnehagen.

2

Page 3: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

InnholdVelkommen til Læringsverkstedet Forus Private Barnehage.............................................4

Barnehagen vår.....................................................................................................................4

Visjon.....................................................................................................................................5

Våre verdier...........................................................................................................................5

Barnehagens formål og innhold............................................................................................7

Læringsverkstedets pedagogiske konsept............................................................................9

Lekende læring, samspill og mestring...................................................................................9

Læringsverkstedets satsningsområde................................................................................10

Barnehagens satsingsområde 2019- 2020.........................................................................11

Barns medvirkning...............................................................................................................12

Samarbeid mellom barnehage og foreldre.........................................................................12

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer................................................13

Overganger............................................................................................................................14

Vår pedagogiske virksomhet...............................................................................................15

Våre arbeidsmåter.................................................................................................................16

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 fagtema.....................................18

Barnehagens arbeid med fagområdene.............................................................................19

Et godt måltid........................................................................................................................21

Tilrettelegging.......................................................................................................................22

Bakgrunnsdokumenter.........................................................................................................23

3

Page 4: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Velkommen til Læringsverkstedet Forus Private BarnehageVi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv.

Barnehagen vårForus Private Barnehage har 6 avdelinger. På Lilla, Grønn og Blå avdeling går det barn fra ca. 1 - 3 år. Rosa, Gul og Rød har barn fra ca. 3 – 6 år. I lek, aktiviteter og samlinger deles ofte barna i smågrupper for å sikre progresjon og et tilpasset opplegg.

Barnehagen åpnet i januar 1996 og ligger sentralt plassert på Forus nord. Vi grenser mot en liten skog, noe vi benytter oss av i hverdagen. En mindre del av skogen er innenfor barnehagens gjerder og her har vi grillhytte med mulighet for å lage mat i bålpannen. Vi har et stort uteområde på begge sider av bygget med forskjellige lekeapparater og ballbinge. På sensommeren plukker barna rips, solbær, blåbær, plommer og epler som vokser i barnehagen. Vi har et fellesrom som er tilrettelagt for motorisk aktivitet og her har vi også fellessamlinger. Avdelingene våre er store og romslige med 2 garderober, bad og toalett, stor fellesdel med kjøkkenkrok og 2 lekerom/soverom.

Vi serverer frokost, lunsj og frukt hver dag. På kjøkkenet tilbereder Anna, vår kjøkkenmedarbeider gode, sammensatte måltider. Hun tar også det praktiske som oppvask og HMS slik at personalet frigjøres til å være mer sammen med barna. Ellers treffer du gjerne Anna litt rundt på huset dersom det er sykdom eller møteavvikling. Stor avdeling har varmmat 2 ganger i uken og småbarnsavdelingene har varmmat 3 ganger i uken.

Hos oss møter du et engasjert personale som brenner for jobben vår. Vi ønsker at DITT barn skal gå i en barnehage med fokus på gode relasjoner, hverdagsmagi og faglig kvalitet.

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring.

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: https://laringsverkstedet.no

4

Page 5: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Barnehagens samfunnsmandat

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål).

VisjonVi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet:

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE»I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati.

Våre verdierVi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi klare mål og kraft til å nå dem.

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Disse er:

Demokrati Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta (Rammeplanen 2017).

I Forus Private Barnehage ønsker vi at barna skal få muligheten til å være aktive medspillere i barnehagehverdagen sin. Barna skal ha rett til å uttrykke sine tanker og funderinger i forhold til egen hverdag og aktiviteter som utføres i hverdagen. Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at de har medvirkning på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres.

Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap (Rammeplanen 2017).

I Forus Private Barnehage har vi barn som representerer ulike kulturer. Vi lærer av hverandre, og utvikler i fellesskap en gjensidig respekt for andre kulturer. Dette skal gjøres i samarbeid og med respekt for ulike familiers ønsker. Vi har også barn som har behov for ekstra tilrettelegging og støtte. Vi streber etter at barna skal bli empatiske personer, som viser respekt for forskjellighet og solidaritet med sine medmennesker.

5

Page 6: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Likestilling og likeverd

Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet (Rammeplanen 2017).

Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering.

Vi i personalet skal være bevisste på eget kroppsspråk og på ordvalg i relasjoner med barna samtidig som vi tenker over hvilke aktiviteter og regler vi legger opp til på avdelingene. Vi skal involvere barna i tankegangen rundt temaet likestilling hos oss.

Vi skal se på barnas ulike behov og personlige egenskaper og alle skal oppleve et meningsfullt fellesskap og en innholdsrik hverdag på tross av personlige forutsetninger og kulturell bakgrunn. Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag.

Bærekraftig utvikling

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet (Rammeplanen 2017).

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Gjennom å gi barna gode naturopplevelser kan vi bidra til å skape et videre engasjement for miljø og en bærekraftig utvikling. Personalet skal være gode rollemodeller og la barna møte naturen som en viktig forutsetning for liv, mat og helse. Barna må få anledning til å utvikle kunnskap om, respekt for og være i samspill med både medmennesker og natur.

Livsmestring og helseBarnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing (Rammeplanen 2017).

I Forus Private Barnehage har vi fokus på variert bevegelsesaktivitet inne og ute, samtidig som barna får mulighet til ro og hvile. Personalet skal være gode rollemodeller og hjelpe barna og skape trygge og nære relasjoner, som gjør de bedre rustet til å takle psykiske og fysiske utfordringer livet kan by på. Aktive voksne skal fange opp tegn til mistrivsel hos barn, og ha en tett dialog med foreldrene for å øke trivselen.

Barnehagen arbeider med å implementere Læringsverkstedets «Handlingsplan mot mobbing». Gjennom å utvikle en god tilbakemeldingskultur i barnehagen ønsker vi bl.a. å hindre at voksne krenker barn. Hjerteprogrammet er også et viktig verktøy, med ideer til hvordan vi kan jobbe med å styrke hvert barns livsglede, mestringsopplevelse, egenverd og robusthet.

6

Page 7: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd).

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar rammeplanens føringer.Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse.

Omsorg og lek, læring og danning Vennskap og fellesskap Kommunikasjon og språk

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for (Rammeplanen 2017).

For å legge til rette for at barna i Forus Private barnehage skal få oppleve en god barndom er det viktig at vi som voksne er vår rolle bevisst, og er tydelig voksne. Det er viktig å være en klar og tydelig voksen som tar barna på alvor og er anerkjennende overfor dem. Videre må vi vise varme og ha god omsorg for alle barna. Vårt syn på barndom har innvirkning på hvordan vi mener det er riktig å legge til rette for å møte barnet. De voksne skal både være en trygg base med et tilgjengelig fang, veiledere som kan hjelpe, trøste og bistå ved konfliktløsning og utfordrere som støtter barna i deres lek, læring, mestring og utforskning av omgivelsene. Vi viser til teori rundt COS – Circle of Security (Trygghetssirkelen).

Voksenrollen er noe vi jobber kontinuerlig med, og vårt syn er at en god barnehage får vi når vi er gode voksne for barna.

Vennskap må læres og det å forholde seg til andre mennesker er kanskje noe av det viktigste barnet lærer seg i barndommen. I omsorg, lek og læring vil barnas sosiale kompetanse bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjoner og viser medfølelse.

Leken har en fremtredende plass i barns liv og derfor i barnehagen. Det er umulig for barn å la være å leke. I leken/rolleleken kan barna tilegne seg kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger.

Barnehagen legger til rette for et leke - og læringsmiljø der vennskap og sosialt felleskap er i fokus. Personalet er tett på i både planlagt og fri aktivitet/lek slik at barna lærer å delta i fellesskapet, lærer seg lekkoder og å respektere hverandres grenser

Barn lærer hele tiden. De er aktive deltakere i sin hverdag. Barn er nysgjerrige og utforskende. De bruker alle sanser, spør og undrer seg for å skape mening i den verden som omgir dem. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring. Andre læringssituasjoner (uformell læring) er de som bare oppstår her og nå, fordi barna blir opptatt av noe. Begge situasjonene har en pedagogisk hensikt og er viktige for barns læring.

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Vi legger vekt på at barna får utfordringer å strekke seg etter. Utfordringene knyttes til barnets alder, utviklingsnivå og interesse. Barnehagen er en del av barnets livslange læring som starter ved livets begynnelse. Læringen skal foregå i et inkluderende fellesskap hvor det legges til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring.

7

Page 8: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Personalet skal støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem.

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender. Det verbale språket utvikles og vokser frem i sosialt samspill i barnegruppa, i samtale med voksne, i språklige aktiviteter, i hverdagssituasjoner og under lek.

Gjennom språktiltaket (2018/2019) utviklet personalet kunnskaper og metoder som videreføres. Førskolealderen er den aller viktigste utviklingsperioden for språk, og barnehagen skal tilrettelegge et godt språkmiljø for alle barn. Målet er at alle barn skal oppleve mestring i språklige aktiviteter i barnehagen og møte et språkmiljø som støtter deres egen språkutvikling. Vi har språkaktiviteter i små grupper hvor barna gjennom dialog og samspill støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

Progresjon Barnehagen er en lærende organisasjon som skal ha rutiner for å sikre at man hele tiden utvikler egen praksis.

Antall år i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses og forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Barnehagen skal skape en progresjon i innholdet og bidra til utfordringer for barna, slik at de til enhver tid har noe strekke seg etter. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med alder og modning. Det er de ansattes ansvar at denne progresjonen finner sted.

Slik gjør vi det:- Vi har progresjonsplaner for innholdet i de ulike fagområdene- Vi deler barna inn i smågrupper etter alder og modning- Vi sørger for at barna har noe å strekke seg etter og glede seg til. At de får erfaringer

de kan vokse på.- Vi har et eget tilbud til de eldste barna; Førskoleklubben. Her har barna en dag i uken

der de jobber med forskjellige temaer som trafikk, matte osv. med utgangspunkt i boka «Trampolineboka». Ellers er de mye ute på tur og deltar på svømmeopplæring i regi av Stavanger Kommune. Ellers er overnatting i barnehagen, overnattingstur til Sirdalen og Rosesermonien som avslutning høydepunkter for denne gruppen.

8

Page 9: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Læringsverkstedets pedagogiske konsept Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogikk.

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.

Lekende læring, samspill og mestringMed lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener.

Lek og vennskap, og opplevelsen av å være en del av et fellesskap er viktig for alle barn. Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing, og det er derfor viktig å ha fokus på lek og vennerelasjoner. Leken skal ha en framtredende plass i barnehagen fordi den har en særlig egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Et trygt og inkluderende miljø i barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek. Gjennom leken får barn forståelse for sosiale roller og hva som er akseptert i ulike sosiale miljø. Barna lærer å hjelpe, ta hensyn, være inkluderende, trøste, fremme seg selv og dele.

9

Page 10: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

I Forus Private Barnehage legger vi vekt på at barna skal få tid og ro til å leke. Vi legger til rette for ulik lek, både ute og inne, som motorisk lek, skapende lek, rollelek, tradisjonsleker og frilek. Med voksne som «støttende stilas» gir vi barna utfordringer tilpasset alder og hjelper barn med å sette i gang, holde i gang og få delta i lek. I Læringsverkstedet er lek selve grunnstammen i alle aktiviteter.

Et godt lekemiljø kjennetegnes av at miljøet rundt barna er tilrettelagt for allsidig lek og variasjon, og at det gir utfordringer til barn i alle aldre. Det er viktig at rommet er bevisst innredet, slik at barna kan finne roen i leken. God lek har utgangspunkt i et godt tilrettelagt lekemiljø og aktive, observerende voksne. Barn er av natur nysgjerrige, aktive og undrende, og uttrykker seg gjennom kroppen. Det er vår oppgave å legge til rette for et godt lekemiljø som gir barna allsidige erfaringer og opplevelser sammen med barn og voksne.

Inne har vi store, gode avdelinger som vi deler inn i «lekekroker» som inspirerer til lek. Ute har vi et stort uteområde med ballbinge, skog, klatrestativ m.m. Det viktigste for leken er voksne som er tett på, som hjelper å sette i gang, støtte opp under og når det er ønsket, deltar i leken.

Læringsverkstedets satsningsområdeRelasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

10

Page 11: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Barnehagens satsingsområde 2019- 2020Språkkompetanse: Gjennom språket har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. Barn bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. Nyere barnehageforskning viser at det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnets språkmiljø i barnehagen og prestasjoner videre i utdanningsløpet innen lese- og skriveferdigheter.

Våren 2018 begynte vi i Stavanger Kommunes "Språktiltak". Vi har hatt en språkpedagog som veiledet oss i det å kunne skape et godt språkmiljø i barnehagen og arbeide systematisk med språk. Dette har vært et spennende år med mye læring og vi ønsker å ta med oss og videreutvikle det vi har lært gjennom språktiltaket.

11

Page 12: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Barns medvirkningBarnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven §3 og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1

FNs barnekonvensjon er nedfelt i barnehageloven og skal sikre at barns meninger blir hørt og tatt på alvor. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt, forstått og respektert av voksne som er anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle i møte med hvert enkelt barn og barn i grupper. Barn erfarer medvirkning og innflytelse når de får delta aktivt i dialog og samhandling med barn og voksne og deres på meninger og innspill bidrar til endring.

Hjerteprogrammet i Læringsverkstedet ivaretar barns rett til medvirkning i barnehagen, det skal gjennomsyre alt vi gjør i barnehagen og skal leves av de voksne.

I Forus Private Barnehage ønsker vi at hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne. Vi tar barnas uttrykk på alvor og ved å være i aktiv dialog med barna håper vi barna opplever innflytelse. Vi er opptatt av hvordan barna gir utrykk for ulike behov, interesser og utforskertrang er lydhøre overfor dem i utarbeidelse av ulike planer, grupper og prosjekt. De yngste barna er vi lydhøre for kroppsholdning, mimikk, følelsesuttrykk og hva barna interesser seg for. At barna får medvirke i forhold til sitt liv og sin hverdag handler om respekt for barna, respekt for enkeltmennesket og dets muligheter til å selv påvirke sine egne liv. Dette er like viktig for barn som for voksne. Samtidig må vi være bevisst på hva barna kan medvirke i. Personalet må ta sitt ansvar som voksne og skape en trygghet som barna kan virke innenfor.

Barna kan medvirke i leken, i aktiviteter, i stellesituasjoner, i samlinger, på turer – ja i alle situasjoner ved at de voksne og de andre barna er lyttende, oppmerksomme og åpen for barnas signal. Det betyr ikke at barna skal bestemme alt, men at de skal bli hørt, sett og anerkjent for den de er, for sine ønsker og for sine behov. De voksne må forklare barna og lede barna i arbeidet med medvirkning og medbestemmelse. Medvirkningen blir ulik ut fra barnets alder og modenhet.

Samarbeid mellom barnehage og foreldre

Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.

Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen.

12

Page 13: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer

DIALOG BARNEHAGE-HJEMVi legger stor vekt på å ha en tett dialog med barnas foreldre. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppa og hvordan de utvikler seg. Den daglige dialogen med foreldrene som foregår i hente- og bringesituasjoner, er derfor svært viktig. Vi ønsker en åpen dialog hvor man både tar opp det man er fornøyd med, og ting man ønsker annerledes/ikke synes fungerer. En god kommunikasjon mellom hjem og barnehage er viktig for barnets trivsel og utvikling. FORELDRESAMTALERForesatte inviteres til 2 foreldresamtaler årlig. I samtalen fokuseres det på barnets trivsel og utvikling.Det gjennomføres en samtale med foreldrene til førskolebarna på våren der fokuset er overgang barnehage-skole.FORELDREMØTEI august/september avholdes foreldremøte. Her gis det generell informasjon om barnehagen, Læringsverkstedet osv. og man forteller om hverdag og planer på avdelingene.MEDVIRKNINGVi ønsker tilbakemeldinger fra foreldrene for å kunne utvikle oss og gi barna ett best mulig tilbud. Tilbakemeldinger kan gis på avdelingsvise foreldremøter, i foreldresamtalene eller i den daglige dialogen. Foreldrene kjenner barna best og vet hva som vil kunne være med på å ivareta barnets behov og interesse. På den måten kan dere som foreldre, være med på å forme barnehagens innhold.MY KIDMY KID er vår informasjonskanal. Alle foreldre får tilsendt brukernavn og passord slik at de blant annet kan lese ukeplan, periodeplaner og om dagen i dag. BRUKERUNDERSØKELSEI november inviteres foreldrene til å svare på en brukerundersøkelse. Resultatet av brukerundersøkelsen er viktig i arbeidet med å videreutvikle barnehagen. Resultatet av undersøkelsen følges tett opp i personalgruppa og samarbeidsutvalget. En oppsummering blir sendt på e-post til foreldrene.

13

Page 14: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Overganger Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av barnehagetiden.

Ny i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.

Vi ber foreldrene sette av minimum 5 dager til tilvenning. Forskning viser at barna blir tryggere når foreldrene er tilstede over lengre tid. Det gir også personalet mulighet til å observere samspill og rutiner slik at vi kan følge dette opp når barnet er sammen med oss.

Hvert barn har en primærkontakt som har hovedansvaret for barnet den første tiden. Det er mye nytt og mange nye mennesker å forholde seg til, så vi synes det er viktig at barnet får en person det kan være ekstra trygg på.

De første barnehagedagene er korte, kun noen timer hver dag. Om det går fint og barnet er trygg sammen med primærkontakten, kan foreldrene gå i fra litt og være på for eksempel pauserommet. Men de blir alltid hentet om barnet blir utrygt.

Foreldre er eksperter på egne barn og dere gir oss informasjon om mat, søvn, hva barnet liker – ikke liker osv. I begynnelsen har barnet gjerne andre rutiner enn de «faste» i barnehagen (for eksempel soving) og vi følger disse så lenge det trengs.

Hvert barn er individuelt. Noen løper inn døra første dag og er helt klar, mens andre bruker lenger tid på å bli trygg. Vi følger barnets tempo.

Fra småbarn- til storbarnsavdeling

I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe.

Når barna skal over på stor avdeling bruker vi perioden mars – juni på å bli kjent. Vi går på besøk 1 – 2 ganger i uken på den avdelingen barnet skal begynne på og de voksne på stor avdeling er bevisst på å ha ekstra kontakt med dem, både ute og inne.

I hverdagen hjelper avdelingene hverandre ved for eksempel sykdom og det er et mål for oss at barna (og foreldrene) skal kjenne til alle de voksne i barnehagen.

Barna får en egen primærkontakt på stor som har et ekstra ansvar for at barnet skal kjenne seg trygg og glede seg til en ny tid i barnehagen.

Fra barnehage til skole

For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 2009).

14

Page 15: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Det siste året i barnehagen er barna en del av «Førskoleklubben». 2 ganger i uken har de eget opplegg med ansatte som brenner for nettopp denne aldersgruppen og som over flere år har utviklet et godt, lærerikt og innholdsrikt opplegg.

I førskoleklubben øver barna på å innrette seg etter de rammer som er akseptable i samvær med andre: vente på tur, rekke opp hånda, kunne ta imot og utføre beskjeder, ha gode lekeferdigheter, være en god venn etc. Det er viktig at barna trener på å bli selvstendige slik at de kan ta ansvar for seg selv, samtidig som de kan hjelpe andre. Førskolegruppen jobber med skoleforberedende aktiviteter som f.eks. språk og matematiske begreper, samt noe trafikkopplæring.

Den ene dagen er «innedag». Da er barna i barnehagen og jobber blant annet med trafikkopplæring, former, tall osv. med utgangspunkt i «Trampolineboka».

Den andre dagen er tur-dag. På høsthalvåret deltar vi blant annet på svømmeopplæring og på slutten av høsthalvåret er det overnatting i barnehagen – kjempestas! På vårhalvåret går vi på turer i nærområdet, tur til Dalsnuten, Vitenfabrikken m.m. og høydepunktet er tur til Sirdalen med overnatting.

Førskoleklubben avsluttes før sommeren med Roseseremoni. Denne er kun for førskolebarna og deres foreldre. Det er grilling og høytidelig utdeling av rose og diplom.

Vår pedagogiske virksomhet Planlegging

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske

arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen.

I Forus Private Barnehage har vi følgende planer i tillegg til årsplanen: Handlingsplan mot mobbing, Handlingsplan for «Et godt måltid», plan for skolestarterne (Førskoleklubben), temaplan for hver avdeling, repetisjonsbobler for hvert fagtema og planlegging av ulike temaer og aktiviteter. Personalet bidrar til planlegging gjennom refleksjon og drøfting på planleggingsdager, ulike møter og i egen plantid. Innspill fra barn og foreldre ivaretas gjennom deres medvirkning som er omtalt andre steder i årsplanen.

Dokumentasjon

Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.

I Forus Private Barnehage dokumenterer vi bl.a. gjennom dagsrapporter, bilder og utstilling av barnas produkter.

Vurdering

Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering.

15

Page 16: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

I Forus Private Barnehage reflekterer vi jevnlig over praksis på møter for å forbedre den. For å sikre barns medvirkning i arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering har vi utarbeidet en prosess:

Vi tar barna på alvor Vi har respekt for barna og gir de anerkjennelse Vi er åpne for innspill og impulsivitet Vi har større fleksibilitet i forhold til planer og er åpne for at disse kan endres Vi gir tid og rom for barns medvirkning i hverdagssituasjoner, rutinesituasjoner og

tilrettelagte aktiviteter Vi jobber med voksenrollen i barnehagen Barna skal i større grad enn før få være med på planlegging og vurdering av

barnehagens innhold

Våre arbeidsmåterBarnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø:

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som praksis i barnehagen.

Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med barnehagens øvrige medarbeidere

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema.

Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon.

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning.

Gjennom det pedagogiske konseptet jobber vi i Forus Private Barnehage systematisk med fagdagene. For å kunne gi barna gode lek og læringsmuligheter og ikke minst troen på seg selv er det viktig å ha noen rammer for hvordan man kan sikre seg dette. I Læringsverkstedet tror vi på tydelige rammer for det pedagogiske arbeidet. Gjennom struktur og rammer øker kvaliteten og kreativiteten. Det betyr at for barna gir det dem en større trygghet for hva dagen innebærer.

I Forus Private barnehage er alle avdelingene utstyrt med lekesoner som byr til ulik type lek slik som rollelek i kjøkkenkrok og konstruksjon i konstruksjonskroken. Uteområdet vårt byr på ulike typer lek slik som rollelek i sandkassen og skogen eller motorisk lek i klatrestativet, ballbingen og skogen.

Leken er for barna den viktigste aktiviteten i våre barnehager. Barns lek og læring skjer samtidig. Det skal lystbetont og morsomt, spennende og litt utfordrende. Barns kompetanse utvikles gradvis og over tid. Den lekes, erfares og læres når vi bruker innholdet i Hjerteprogrammet, Mattelek, Språk, Kreativitet eller Natur. Lek og bevegelse henger tett sammen og handler om livsglede og gode mestringsopplevelser.

Barns egenverdGjennom å støtte barns egenverd, som er selve kjernen i det pedagogiske konseptet, handler det om det enkelte barns selvfølelse og hvordan barn blir sett og møtt som unike mennesker. I dette arbeidet er de voksnes ansvar og aktive engasjement helt avgjørende. Vi er opptatt av å reflektere over egen praksis, som for eksempel tilstedeværelse og

16

Page 17: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

organisering av barnehagedagen, for å best mulig kunne legge til rette for lek, vennskap og opplevelsen av å være en del av et fellesskap.

Aktive voksneAktive voksne betyr å være med i lek og aktiviteter med barna gjennom hele dagen og i alle situasjoner. Aktive voksne ser hvert enkelt barn, tar seg tid til å lytte, bryr seg og gir omsorg.

RepetisjonsprinsippetFor å lage en sti, må man gå den samme løypa mange ganger. Ved å repetere får barn erfare og oppleve glede ved å gjenkjenne og opplevelse av å mestre innholdet i våre fem fagtemaer. Hvert av våre fagtemaer har sentrale områder som er viktige. De må repeteres mange ganger for at barna skal lære å forstå dem.

Spiralprinsippet Spiralprinsippet sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle våre fagtemaer. Vi bruker dette for å sikre progresjon. Barna skal oppleve at det er forskjell på å være tre år og fem år i vår barnehage. Læringsverkstedet har egne progresjonsplaner for fagtemaene matematikk og språk. Progresjonsplanene er et minimum og et utgangspunkt som vi må supplere på ut fra vårt fokus og lokale forhold. Vi kan for eksempel utvide barnas eventyrhorisont med å introdusere nye og spennende eventyr.

Aktiv begrepslæring Aktiv begrepslæring handler om å lære nye ord og begreper på en naturlig, morsom og fengede måte. Aktiv begrepslæring inngår i all samhandling og samspill med barna. Vi bruker metodikken lekende læring i arbeidet med å bli kjent med nye ord, hva ordet betyr og hvordan vi bruker ordet. Aktiv begrepslæring brukes i lek og aktiviteter både inne og ute. Når vi går på tur prater vi med barna om veien vi går, hva de ser, lukter og hører og vi kan også snakke om været. Vi tar i bruk alle sansene for å lære og forstå innholdet i ord og begreper. Interaktive samlinger/grupperGode samlingsstunder krever tilstedeværelse og aktive voksne. Vi lar barna være aktive deltagere ikke passive mottakere. Voksne har blikk-kontakt, viser stor entusiasme og tar i bruk hele seg. Vi bruker konkreter, det visualiserer og tydeliggjør budskapet vi skal formidle til barna. Samlingsstundene har noen faste trekk og rutiner som repeteres. Det skaper forutsigbarhet og trygghet for barna og gir en ramme for samlingene.

Fysisk leke og læringsmiljøI barnehagen vår er rommene innredet slik at det er tilpasset den enkelte barnegruppes alder. Små barn har andre behov enn store barn når det gjelder rom for aktivitet, lek og bevegelse. I alle rom er leker og materiell synlig og lett å få tak i.

Vi i Forus Private barnehage ønsker å styrke barnas selvbilde gjennom hjerteprogrammet og forebygge mobbing, samt hjelpe de til å meste konflikter. Vi må vise ekte omsorg, regulere og sette grenser på en naturlig måte. Vi skal ha et miljø på avdelingene i Forus Private barnehage der alle blir møtt med varme, anerkjennelse og oppmuntring, slik at en opplever seg selv som verdifull. I hjerteprogrammet jobber vi med selvhevdelse, empati og rolletakning for å forebygge mobbing i barnehagen. Leken er grunnlag for barns vennskap med hverandre. Vennskap er viktig for at barna skal trives i barnehagen, og det er også med på å forhindre mobbing. Når barnet leker med andre, får de trening i å forhandle, finne frem til gode løsninger for alle, lytte til hverandre og ta hensyn. Det er ikke alle barn som automatisk utvikler leke ferdigheter, derfor er det viktig med aktive voksne i barnegruppen. I Forus Private barnehage har vi bevisst fokus på at de voksne skal være på gulvet og i lek sammen med barna. Hver dag blir barna delt inn i grupper og her er fagdagen i fokus og den aktive voksne skal ha ansvar for at barna er engasjerte og har oppmerksomheten til den

17

Page 18: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

voksne. Når aktive voksne er med barna i frilek unngår vi oftere situasjoner som skaper konflikter og uenigheter.

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 fagtemaRammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra rammeplanens syv fagområder.

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt pedagogiske konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka.

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna rustes for å tåle livet.

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter

Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form. Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur

og kreativitet. Kreativitet et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt pedagogiske arbeid.

Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknikk samt nærmiljø og

samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av fagtemaet.

18

Page 19: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Barnehagens arbeid med fagområdene

Fagtemaer 1-2 år 3-4 år Skolestarterne

Språk Rim og regler: Bli kjent med ulike rim, regler og sanger.

Fortellinger: Bli kjent med ulike barnelitteratur, eventyr og tekstformidling.

Begrepstrening: Bli kjent med begreper innenfor ulike temaer.

Lyder og uttale: Bli kjent med ulike lyder og uttale i språket.

Fortellinger: Utvikle begrepsforståelse, uttale og språkforståelse.

Regle, rim og sanger:Rytme og stavelserTekstformidling

Bokstaver: Bli kjent med bokstaver ved ulike aktiviteter. Finne egen bokstav, skrive eget navn, samt lek og forming av egen bokstav.

Rytme og stavelser: Klappe stavelser og begreper, klappesanger og leker.

Tekstformidling: Vi jobber med eventyr og deltar i eventyrtog. Tekstskaping, vi lager egne fortellinger.

Natur Kroppen: Bli kjent med kropp, bevegelse og helse.

Dyr: Bli kjent med ulike dyr, dyrelyder og insekter.

Vær/temperatur: Bli kjent med ulike værtyper og årstider.

Lære om årstider

Miljø: Miljøvern, ta vare på naturen og lære om nærområdet.

Dyr og natur:Utvide kunnskap om dyr, planter, insekt og fugler.

Mat ute

Miljøvern: Vi lærer å ta vare på naturen og kildesortering.

Jeg og verden: Vi lærer om omverdenen og universet.

Forskere: Vi eksperimenterer

Hjerte Jeg-Du-Vi: Bidra til at barnet utvikler en positiv selvfølelse og selvbilde, får kjennskap til sin identitet «hvem er jeg?»

Bidra til at barnet utvikler empati. Ta kontakt på en positiv måte, og utvikle vennskap.

Bidra til at barnet lærer å fungere sammen med andre i en gruppe og ha det morsomt.

Jeg-Du-Vi: Lære å snakke om seg selv og egne følelser. Styrke selvfølelsen.

Utvikle vennskap, ta andres perspektiv og vise hensyn.

Være venner og inkludere andre i fellesskapet.

Jeg- Du- Vi: Vi trener på sosiale ferdigheter for å kunne:

Gjenkjenne følelser.

Være en god venn.

Vente på tur.

Fungere sammen i en gruppe.

19

Page 20: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Matte Form: Bli kjent med begrepene runding, trekant, firkant

Tall: Bli kjent med tallene 1-10 og begrepene mange og ingen

Form: Gjenkjenne geometriske former.

Tall og mengder: Lære tallmønstre, bruke rim, regler og sangleker.

Posisjon og plassering: Gi barna erfaring i romforståelse.

Størrelse, mønster og sortering.Mål og vekt

Tall og telling: Vi leker oss med tall og telling, og utfordrer allerede kjent kunnskap.

Mønster: Vi leker og former med mønster.

Mattelek for skolestartere:Eget aktivitetshefte for skolestarterne.

Kreativitet Sang og musikk: Bruk av ulike rytmeinstrumenter.

Bli kjent med ulike bevegelsessanger/sanger.

Form og farge; Bli kjent med de ulike fargene.

Ta og føle på ulike materialer.

Være med på å skape noe.

Musikk, sang, drama, dans: I forestilling, samling og lek

Forming: Bilder, tegning, maling, skulptur, tekstil, trearbeid.

Drama: Delta i fellessamlinger: øve på å tørre stå på scenen i gruppe. Mime og dramatisere eventyr og fortellinger.

Lek og bevegelse

Personalet har fokus på å gi barna et godt kosthold, en god veksling mellom aktivitet og hvile og variert fysisk aktivitet ute og inne.

Personalet tilrettelegger for og inspirerer til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for barna, uansett psykiske og sosiale forutsetninger.

Personalet legger til rette for at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse. Vi arbeider spesielt med finmotorikk og blyantgrepet.

20

Page 21: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Et godt måltidRammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i alle våre fem fagtema.

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og matkultur.

Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av barnets danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse.

I Forus Private Barnehage lages og serveres det hver dag 3 måltider. Vi har en kjøkkenmedarbeider som sikrer den ernærings- og helsemessige siden av «Et godt måltid». I samarbeid med foreldre blir det lagt til rette for tilpasset kost når det er nødvendig.

På storbarnsavdelingene er det varm lunsj 2 ganger i uken, og på småbarnsavdelingene er det varm lunsj 4 ganger i uken. Barnehagen serverer tre måltider hver dag:

Frokost: Brød/knekkebrød med godt pålegg og grønt på siden av. Havregryn med melk.

Lunsj: Varmlunsj eller brødmåltid

Fruktmåltid: Frukt etter sesong og brød/knekkebrød

«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse» (Rammeplanen 2017).

Vi har fokus på gode samtaler rundt bordet og ser på måltidet som en arena for språkstimulering og læring av sosiale koder.

21

Page 22: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Tilrettelegging Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.

I Forus Private Barnehage har vi et personal med bred erfaring og kunnskap om å ivareta barns behov. Der vi ser at barn strever går vi inn og observerer samtidig som vi har dialog med barnets foreldre. Dersom vi ser at allmennpedagogiske tiltak ikke er nok, søker vi i samarbeid med foreldrene hjelp fra eksterne instanser som PPT, Fysio, Ergo osv. Vi kan også henvende oss til TEFT – Tverrfaglig Team i Stavanger Kommune for hjelp og veiledning.

Dersom det fattes et vedtak fra ekstern instans sørger vi for at vi sammen med ressurspersonen legger best mulig til rette for barnet i barnehagehverdagen. Underveis er det god dialog og samarbeid mellom foreldre – barnehage – instans som avgjør om vi skal justere tilretteleggingen.

Som barnehage opplever vi dette samarbeidet positivt, både for barnet, foreldre og personalet. Personalet kan få hjelp og veiledning, direkte tilrettelegging og hjelp generelt fra fagstab med kompetanse innen ulike felt.

22

Page 23: MyKid - Kommunikasjonsløsning for …€¦ · Web view«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse

Bakgrunnsdokumenter

Lov og forskrifter Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Læringsverkstedets dokumenter Verdiplattform Veilederen «Vår pedagogikk» Handlingsplan mot mobbing i barnehagen Virksomhetsplan

Veileder fra Kunnskapsdepartementet Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008)

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013) Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i

barnehagen (2012)

Lenker til aktuelle hjemmesider Læringsverkstedet Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage Utdanningsdirektoratet/Barnehage PBL - Private barnehagers landsforbund

23


Related Documents