Top Banner
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości c p , c pk Wskaźnik zdolności (wydolności) jakościowej procesu CCP Critical Control Point Krytyczny punkt kontroli CE Conformity European Znak zgodności (europejski) CEN Comite Europeen de Normalisation (franc.) Europejski Komitet Normalizacyjny CENELEC Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique (franc.) Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej CSI Customer Satisfaction Index Indeks satysfakcji klienta DLK Dolna linia kontrolna DLT Dolna linia tolerancji
191

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótówwmn-pip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Zarządzanie... ·  · 2014-03-17Filozofia TQM opiera si ... KAIZEN, KANBAN, JUST IN TIME, QFD, FMEA,

Apr 11, 2018

ReportDownload

Documents

vanthuy

 • Wykaz waniejszych oznacze i skrtw AQAP Allied Quality Assurance

  Publications

  Publikacje pastw

  sprzymierzonych w zakresie

  zapewnienia jakoci

  AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakoci

  cp, cpk Wskanik zdolnoci

  (wydolnoci) jakociowej

  procesu

  CCP Critical Control Point Krytyczny punkt kontroli

  CE Conformity European Znak zgodnoci (europejski)

  CEN Comite Europeen de

  Normalisation (franc.)

  Europejski Komitet

  Normalizacyjny

  CENELEC Comite Europeen de

  Normalisation

  Electrotechnique (franc.)

  Europejski Komitet

  Normalizacji

  Elektrotechnicznej

  CSI Customer Satisfaction

  Index

  Indeks satysfakcji klienta

  DLK Dolna linia kontrolna

  DLT Dolna linia tolerancji

 • DMADV Define-Measure-Analyze-

  Design-Verify

  Definiuj-mierz-analizuj-

  projektuj-weryfikuj

  DMAIC Define-Measure-Analyze-

  Improve-Control

  Definiuj-mierz-analizuj-

  doskonal-nadzoruj

  DOE Design of Experiments Projektowanie eksperymentw

  DPMO Defects per Million

  Opportunities

  Ilo wad (niezgodnoci) na

  million moliwych

  DPU Defects per Unit Ilo wad (niezgodnoci) na

  jednostk

  EFQM European Foundation for

  Quality Management

  Europejska Fundacja

  Zarzdzania Jakoci

  FMEA Failure Mode and Effects

  Analysis

  Analiza przyczyn i skutkw

  wad

  GMP Good Manufacturing Practice Dobra Praktyka Produkcyjna

  GHP Good Hygienic Practice Dobra Praktyka Higieniczna

  GLK Grna linia kontrolna

  GLT Grna linia tolerancji

 • HACCP Hazard Analysis Critical Control

  Points

  Analiza punktw krytycznych

  zagroe

  IEC International Electronical

  Commission

  Midzynarodowa Komisja

  Elektrotechniczna

  ISO International Standards

  Organization

  Midzynarodowa Organizacja

  Normalizacyjna

  JIT Just In Time Dokadnie na czas

  MTBF Mean Time Between Failure redni czas midzy

  uszkodzeniami

  MTTF Mean Time To Failure redni czas do uszkodzenia

  MRT Mean Repair Time redni czas trwania naprawy

  MSA Measurement System Analysis Analiza systemw

  pomiarowych

  PDCA Plan-Do-Check-Act Planuj-Dziaaj-Sprawdzaj-

  Doskonal

  PCBC Polskie Centrum Bada i

  Certyfikacji

  PCA Polskie Centrum Akredytacji

  PKN Polski Komitet Normalizacyjny

 • QFD Quality Function

  Deployment

  Rozwinicie funkcji jakoci

  SMED Single Minute Exchange of

  Die

  Skracanie Czasu Przezbrojenia

  Maszyn i Urzdze

  SPC Statistical Process Control Statystyczne Sterowanie Procesem

  SZJ System zarzdzania jakoci

  TPM Total Productive

  Maintenance

  Kompleksowe Zarzdzanie Jakoci

  Urzdze

  TR Technical Raport Raport Techniczny

  TS Technical Specifications Specyfikacje techniczne (publikowane

  przez ISO)

  TQM Total Quality Management Kompleksowe zarzdzanie jakoci

  p Frakcja niezgodnoci/wadliwoci

  R Rozstp w prbce

  s

  Odchylenie standardowe obliczone z

  prbki

  x rednia obliczona z prbki

  rednia

  Odchylenie standardowe

 • JAKO pewien stopie doskonaoci Platon

  ... stopie jednorodnoci i niezawodnoci wyrobu przy moliwie

  niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymaga

  rynku

  Deming

  ... zgodno z wymaganiami uytkownikw Ishikawa

  ... wszystko co mona poprawi Masaaki Imai

  jest tym, czego brak, oznacza straty dla wszystkich Taguchi

  zero brakw Crosby

  niewidoczna, gdy jest dobra, niemoliwa do niezauwaenia, gdy

  jest za

  dostarczenie klientowi tego, czego on dzi potrzebuje, za cen,

  ktr jest skonny zapaci i dostarczenie mu czego jeszcze

  lepszego jutro

  og cech i waciwoci wyrobu lub usugi, ktre decyduj o

  zdolnoci wyrobu lub usugi do zaspokajania stwierdzonych i

  przewidywanych potrzeb

  ISO 8402

  stopie, w jakim zbir inherentnych cech spenia wymagania

  (naturalny, sam w sobie, jako staa waciwo, nie przypisany)

  PN-EN

  ISO 9000:2006

 • Od niego tak naprawd wszystko si zaczo. Zajmowa si jakoci w

  Western Electric, a potem w Bell Telephone Laboratories. By z wyksztacenia

  matematykiem i statystykiem. Jego metoda sterowania jakoci spowodowaa

  rewolucj w podejciu do jakoci. Od niego uczyli si dzisiejsi mistrzowie -

  Deming, Juran czy Taguchi.

  Osignicia

  Karta kontrolna.

  Twrcy jakoci

  Walter A. Shewhart

  1891-1967

 • By pierwszym amerykaskim specjalist, ktry w sposb metodyczny

  przekazywa japoskim inynierom i menederom wiedz na temat

  statystycznej kontroli jakoci. Przyby do Japonii w 1947 roku, gdzie jako

  statystyk mia pomc wadzom okupacyjnym przy dokonywaniu spisu ludnoci.

  Od pocztku lat 50. zacz prowadzi wykady dla japoskich inynierw

  powicone statystycznemu sterowaniu procesami oraz statystycznemu

  sterowaniu jakoci. Po powrocie do USA prowadzi firm konsultingow,

  jednak jego dokonania nie byy szerzej znane. Dopiero w 1980 roku, po

  wywiadzie dla NBC powiconym sukcesowi gospodarczemu Japoczykw,

  sta si wielkim odkryciem menederw amerykaskich.

  William Edwards Deming

  1900-1993

 • 14 zasad Deminga

  zasady wprowadzania nowej filozofii jakoci do organizacji

  Koo Deminga

  cykl cigego doskonalenia (PDCA) Plan-Do-Check-Act

  Nagroda im. Deminga

  powoana przez Japoczykw dla uhonorowania Deminga. Bya to pierwsza

  nagroda projakociowa na wiecie i do dzi stanowi wzr dla wielu nagrd

  krajowych i midzynarodowych (Nagroda im. Malcolma Baldridge'a,

  Europejska Nagroda Jakoci, Polska Nagroda Jakoci).

  Osignicia

 • 14 zasad Deminga:

  1. Uporczywie i nieustannie d do ulepszenia produktw i usug tak, aby

  byy konkurencyjne, utrzymyway przedsibiorstwo i daway zatrudnienie.

  Celem jest cige kroczenie naprzd i denie do zachwycenia klienta.

  2. Przyjmij now filozofi odpowiadajc nowej erze gospodarczej. Nie

  mona dalej tolerowa dotychczasowych rozmiarw opnie, pomyek i

  brakw.

  3. Przesta polega na penej kontroli kocowej, eliminuj j poprzez

  stanowienie kontroli midzyoperacyjnej jakoci wykonania na pierwszym

  miejscu.

  4. Zrezygnuj z praktyki oceniania transakcji na podstawie ceny zakupu,

  daj natomiast wraz z cen konkretnych pomiarw. Eliminuj z dostawcw

  tego samego produktu tych, ktrzy nie stosuj metod statystycznych

 • 5. Ulepszaj cigle i na stae system produkcyjny i usugowy w celu

  poprawienia jakoci, wydajnoci i cigego zmniejszania kosztw.

  6. Organizuj szkolenia w pracy.

  7. Dobierz kierownictwo i przyjmij system kierowania, ktry bdzie pomaga

  ludziom (niejasne instrukcje), maszynom i urzdzeniom (konieczno

  konserwacji), aby wykonyway lepsz prac oraz wprowadzay cechy

  nowoczesnego nadzoru

  8. Stwrz warunki do pracy bez obaw i strachu, aby kady mg pracowa

  efektywnie dla firmy.

  9. Zburz bariery midzy poszczeglnymi dziaami.

 • 10. Eliminuj slogany i nawoywania robotnikw do zlikwidowania brakw

  oraz do wyszego poziomu wydajnoci.

  11. Eliminuj ilociowe normatywy wykonania na oddziale produkcyjnym,

  zastp je waciwie zorganizowanym kierownictwem

  12. Usu bariery, ktre pozbawiaj pracownikw ich prawa do dumy z

  wykonywanej pracy.

  13. Ustal ywy i skuteczny program doksztacajcy zwizany z prac i

  sucy take rozwojowi osobistemu.

  14. Zapewnij warunki do realizacji powyszych wskazwek

 • W 1954 roku zosta zaproszony do wygoszenia serii wykadw dla japoskich

  inynierw. Okazay si one duym sukcesem. Juran pozosta w Japonii, gdzie

  popularyzowa idee jakoci. Jednym z jego pomysw byo prowadzenie audycji

  radiowych powiconych jakoci. Przyczyni si take do ustanowienia dnia

  jakoci. W 1979 roku powoa Instytut Jurana, ktry ma na celu popularyzacj i

  rozwijanie jego metod.

  O ile Deming skupia si w swoich wskazwkach na sterowaniu, o tyle Juran

  mwi gwnie o planowaniu, jako pierwotnym rdle dobrej jakoci produktu.

  Niektrzy autorzy wskazuj, e Juran by pomysodawc k jakoci

  wdroonych przez Kaoru Ishikaw.

  Joseph Juran

  1904 - 28.02.2008 Jako nie jest dzieem przypadku - musi by

  zaplanowana!

 • Trylogia jakoci

  (planowanie, sterowanie i doskonalenie).

  Jak planowa jako (9 krokw)

  10 krokw do TQM

  Osignicia

 • TRYLOGIA JAKOCI JURANA

 • Jako pierwszy autor, wskazywa na istotne rnice

  pomidzy kultur zachodni i japosk. Uwzgldnia przy

  tym nie tylko wzorce zachowa spoecznych, ale take

  zachowania i zwyczaje korporacyjne.

  Kaoru Ishikawa

  1915-1989

  Koa jakoci Ishikawa, zachcany przez J. Jurana wdroy ide k jakoci w japoskich

  przedsibiorstwach. Metoda ta rozprzestrzenia si rwnie poza Japoni. Dzi koa jakoci

  s obecne w ponad 50 krajach, a w samej Japonii uczestniczy w nich ponad 20 milionw

  ludzi

  Wykres Ishikawy Ishikawa opracowa diagram przyczynowo-skutkowy, w ktrym analiza rozpoczynana jest

  od stwierdzenia wystpienia skutku (np. braku, awarii lub innego niepodanego stanu) i

  prowadzona w kierunku identyfikacji wszystkich moliwych przyczyn, ktre go

  spowodoway.

  Osignicia

 • Pracowa nad jakoci przez 40 lat, w tym 14 spdzi w ITT,

  ktra tylko jednego roku dziki zastosowaniu TQM

  zaoszczdzia 720 milionw dolarw. Wiedz zdoby

  pokonujc kolejne stopnie hierarchii zawodowej od inspektora

  a do wiceprezesa zarzdu

  Jego najsynniejsza ksika "Quality is free" (Jako nic nie

  kosztuje) osigna ponad milionowy nakad.

  Philip Crosby

  1926-2001

 • Zasada zero defektw zastosowana zostaa po raz pierwszy w przemyle

  zbrojeniowym, gdzie doskonale si sprawdzia. Pniej zostaa

  spopularyzowana w cywilnych gaziach przemysu. Daa pocztek

  szeregowi metod czcych zasady zarzdzania i statystyk.

  Crosby nie przez wszystkich by postrzegany jako guru jakoci. W. E.

  Deming wielokrotnie negowa jego osignicia.

  Osignicia

  Zero defektw

  Zasada zakadajca, e mona dy do cakowitego wyeliminowania

  brakw poprzez waciw organizacj procesw, ksztacenie personelu,

  utrzymywanie infrastruktury

 • Japoski inynier i statystyk, ktry wprowadzi

  metody statystyczne do przemysu w celu

  poprawy jakoci produktw.

  Genichi Taguchi

  1924-

  Osignicia

  Projektowanie eksperymentw

  Funkcja strat jakoci Metoda, ktrej gwna idea polega na takim dopasowaniu procesw

  produkcyjnych i produktw do tzw. krzywych jakoci, aby straty byy jak

  najmniejsze.

  Sterowanie jakoci off-line Takie zaprojektowanie i przygotowanie systemu produkcyjnego, ktre

  zapewni niezawodno procesw (projektowanie systemu, parametrw i

  tolerancji maszyn)

 • Markiz Vilfredo Federico Damaso

  PARETO

  1848-1923

  Woski ekonomista i socjolog. Wsptwrca lozaskiej szkoy w

  ekonomii. Wykorzystujc dane statystyczne, analizowa rozkady

  dochodw ludnoci w wyznaczonych przedziaach. Zauway, e okoo

  20% ludzi posiada okoo 80% zasobw.

  Podobn prawidowo obserwuje si w innych zjawiskach.

  20% przyczyn daje 80% skutkw, np. strat, wad

  20% wyrobw daje 80% kwoty sprzeday.

  20% przyczyn jest powodem 80% czasu postoju.

  20% operacji technologicznych daje 80% kosztw.

  Osignicia

  Analiza Pareto (diagram Pareto)

 • ROZWJ PODEJCIA DO JAKOCI

  1.Bezporedni kontakt

  2.Ford kontrola jakoci

  3.Sterowanie jakoci

  4.Zapewnienie jakoci

  5.Zarzdzanie

 • Kontrola jakoci - sprawdzanie, mierzenie lub testowanie jednej lub

  wicej charakterystyk produktu i odnoszenie wynikw

  do wyspecyfikowanych wymaga w celu potwierdzenia

  zgodnoci. Zadanie to wykonywane jest zwykle przez

  wyspecjalizowany personel i nie wchodzi w zakres

  obowizkw pracownikw produkcyjnych. Produkty

  niezgodne ze specyfikacjami s odrzucane lub

  przekazywane do poprawienia

  Sterowanie

  jakoci

  - pooenie takiego samego nacisku na kontrol, ale

  wczenie dodatkowo do systemu pracownikw

  produkcyjnych i stworzenie sprze zwrotnych

  pomidzy wynikami kontroli a lini produkcyjn. Na

  podstawie wynikw kontroli proces produkcyjny jest

  modyfikowany w celu otrzymania produktw zgodnych

  ze specyfikacjami

 • Zapewnienie

  jakoci

  - prowadzenie systematycznych i zaplanowanych

  dziaa prowadzcych do wytwarzania produktw

  zgodnych ze specyfikacjami. Wykonywanie regularnych

  inspekcji, przegldw, auditw i zewntrznych ocen w

  celu zapewnienia jakoci w sposb cigy. System

  zapewnienia jakoci jest formalnie opisany i stosowany,

  a jego skuteczno jest stale monitorowana

  Zarzdzanie przez

  jako

  - zastosowanie procedur zarzdzania jakoci do

  wszystkich zagadnie zwizanych z zarzdzaniem, w

  tym take do ustalania polityki, strategii, struktury

  organizacyjnej i formowania kultury pracy

 • TQM

  Podwaliny TQM zostay stworzone na pocztku lat 40.

  ubiegego stulecia. Powstay dziki wsppracy

  amerykaskich naukowcw: W.E. Deminga (TQM jest

  oparte midzy innymi na cyklu Deminga - PDCA) i J.

  Jurana ze Zwizkiem Japoskich Naukowcw i

  Inynierw.

  TQM

  Sposb zarzdzania organizacj skoncentrowany na

  jakoci, oparty na udziale wszystkich czonkw organizacji

  i nakierowany na osignicie dugotrwaego sukcesu dziki

  zadowoleniu klienta oraz korzyciom dla wszystkich

  czonkw organizacji i dla spoeczestwa

 • Model TQM

 • Filozofia TQM opiera si na 5 zasadach (pi cian piramidy TQM):

  1) zaangaowanie kierownictwa (przywdztwo)

  2) koncentracja na kliencie i pracowniku

  3) koncentracja na faktach

  4) cige doskonalenie (KAIZEN)

  5) powszechne uczestnictwo.

  Opracowano szereg technik, metod oraz narzdzi, ktre pozwalaj skutecznie stosowa

  zasady TQM w przedsibiorstwie. Do najbardziej popularnych nale:

  KAIZEN, KANBAN, JUST IN TIME, QFD, FMEA, 5S, SPC, SIX SIGMA, PARETO,

  ABC, KARTY KONTROLNE, POKA YOKE

 • Zaangaowanie kierownictwa

  Zadania kierownictwa:

  -cele jakoci,

  -polityka jakoci,

  -plan jakoci.

  Zgodnie z czterema stronami piramidy TQM

  Koncentracja na kliencie i pracowniku

  W celu uzyskania zadowolenia klienta nie wystarczy poprzestawa na spenianiu

  oczekiwa samych klientw.

  Rozszerzone pojcie jakoci Noriaki Kano

  -jako oczekiwana lub konieczna,

  -jako proporcjonalna,

  -jako wartoci dodanej (zaskakujca lub czarujca),

  -jako neutralna,

  -jako odwrotna.

  W uzupenieniu orientacji na zewntrznych klientw, konieczne jest zwrcenie

  uwagi na relacje tzw. klientw wewntrznych i ich dostawcw

 • Koncentracja na faktach

  Ustal gdzie jeste zanim rozpoczniesz cokolwiek zmienia

  Proces jakoci zaczyna si od pomiarw.

  Jeden pomiar jest wicej wart ni dziesi opinii.

  Pomiary:

  -CSI Customer Satisfaction Index (zadowolenie klientw zewntrznych)

  -ESI Employee Satisfaction Index (zadowolenie klientw wewntrznych)

  -inne pomiary jakoci wewntrznych procesw firmy, zwane zwykle punktami

  sprawdzania jakoci (checkpoint) i punktami kontroli jakoci

 • KAIZEN

  Sowo KAIZEN oznacza nieustanne poprawianie,

  ulepszanie, doskonalenie. Kaizen jest wywodzc si z Japonii

  filozofi zarzdzania. Ma ona na celu cige ulepszanie miejsca

  pracy, procesu pracy i ycia codziennego. Kaizen jest cile

  zwizane z kultur japosk dlatego ciko jest okreli

  pocztki funkcjonowania tej filozofii. W firmach takich jak

  Toyota, Honda, Sony stosowanie Kaizen jest dugoletnia

  praktyk.

  Za mistrza i guru tej filozofii uznawany jest japoczyk

  Masaaki Ima, ktry w 1986 roku wyda ksik pt. Kaizen.

 • Kaizen w przedsibiorstwie ma za zadanie wczy ca kadr w

  proces doskonalenia. Wszyscy pracownicy maj za zadanie

  cig analiz procesw, zasad postpowania, sposobw i

  standardw pracy. Pozwala to na odnalezienie i wyeliminowanie

  bdw i niedoskonaoci w dziaaniu przedsibiorstwa.

  Zadaniem kadry menederskiej jest prowadzenie polityki

  cigego doskonalenia organizacji za pomoc maych krokw.

  To wanie kadra menederska w najwikszym stopniu zajmuje

  si doskonaleniem. Proces ten jednak przebiega na kadym

  szczeblu firmy i nawet szeregowi pracownicy w nim uczestnicz

  (np. poprzez propozycje usprawnienia ich stanowiska pracy,

  ktre wanie oni znaj najlepiej). Doskonalenie metod

  "maych krokw" powoduje, i jego rezultaty nie s zauwaalne

  od razu, lecz po upywie pewnego czasu.

 • Tzw. "zachodni" sposb zarzdzania uwzgldnia dwie

  funkcje:

  -utrzymanie status quo - zachowanie obecnego stanu procedur,

  standardw, zasad postpowania, technologii,

  -innowacje - dziaania i inicjatywy kadry zarzdzajcej, majce

  przeomowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji, jej

  procesw, technologii i wyposaenia. Do innowacji naley

  zaliczy take pozyskanie nowych rynkw zbytu, nowych

  odbiorcw, zmian strategii przedsibiorstwa.

  Japoski sposb zarzdzania jest bogatszy od "zachodniego"

  o dodatkow funkcj :

  -kaizen - mae kroki robione w celu cigego, systematycznego

  doskonalenia organizacji inspirowane przez dziaania

  kierownictwa wyszego szczebla, a wdraane przez niej

  postawionych w hierarchii pracownikw.

 • Filozofia Kaizen jest nierozerwalnie zwizana z takimi pojciami jak:

  JIT, 5S, TQM, Lean Manufacturing, Toyota Production System.

 • Powszechne uczestnictwo

  W cigym doskonaleniu powinni uczestniczy wszyscy pracownicy.

  Kierownictwo musi zapewni takie funkcjonowanie systemu, by kady pracownik

  firmy uczestniczy aktywnie w zespole (zesp roboczy, koo jakoci).

  Osignicie powszechnego uczestnictwa wymaga szkolenia i motywacji

  kierownictwa jak i pracownikw na kadym szczeblu organizacji.

 • Cechy tradycyjnego podejcia do

  zagadnienia jakoci

  Cechy nowoczesnego podejcia opartego

  na ZPJ

  odpowiedzialno za jako jest

  naoona na wydzielone komrki

  organizacyjne

  zaangaowani s wszyscy pracownicy

  zarzdzanie jakoci jest

  wyodrbnione jako oddzielna sfera

  dziaalnoci

  kontrola jakoci, wykrywanie i usuwanie

  wad s dziaaniami nieefektywnymi,

  kosztownymi i oznaczaj strat czasu

  gwny nacisk jest kadziony na

  wykrywanie wad

  gwny nacisk pooony jest na

  zapobieganie problemom

  wysmuka struktura organizacyjna

  wprowadza podzia na niezalene

  wydziay i sekcje o wyodrbnionych

  zadaniach

  liczba poziomw w strukturach

  organizacyjnych przedsibiorstwa jest

  ograniczona

  wszystkie decyzje s podejmowane

  przez kadr kierownicz, a nie przez

  pracownikw operacyjnych

  kadra kierownicza inicjuje, wspiera i

  organizuje dziaania na rzecz podniesienia

  jakoci

  paca, a nie satysfakcja z wykonanej

  pracy, stanowi gwny czynnik

  motywujcy

  zaangaowanie i poczucie

  wspodpowiedzialnoci dostarczaj

  satysfakcji z pracy i zwikszaj motywacj

  panuje przekonanie, e rynki zbytu s

  bezpieczne, a jako odpowiednia

  zbierana jest obszerna wiedza o

  oczekiwaniach i wymaganiach klientw

 • Normalizacja

  Terminologia Normalizacja dziaalno zmierzajca do uzyskania optymalnego,w danych

  okolicznociach, stopnia uporzdkowania w okrelonym zakresie, poprzez

  ustalenie postanowie przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego

  stosowania, dotyczcych istniejcych lub mogcych wystpi problemw

  Norma dokument przyjty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez

  upowanion jednostk organizacyjn, ustalajcy do powszechnego i

  wielokrotnego stosowania zasady, wytyczne lub charakterystyki

  Konsens porozumienie charakteryzujce si brakiem trwaego sprzeciwu

  znaczcej czci zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnie,

  osignite w procesie rozpatrywania pogldw wszystkich zainteresowanych i

  zblienia przeciwstawnych stanowisk

  Dokumenty zwizane

  - Polska Norma PN-EN 45020:2000/Ap1:2006: Normalizacja i dziedziny

  zwizane

  - Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 r. o normalizacji

  - Instrukcja R1-14: Numeracja Polskiej Normy oraz oznaczenie identyfikujce

  norm wprowadzon do PN i stopie zgodnoci

 • Cele normalizacji

  Normalizacja moe by ukierunkowana na osignicie jednego lub

  kilku celw szczegowych, zwizanych z zapewnieniem

  funkcjonalnoci wyrobu, procesu lub usugi.

  Celami tymi mog by regulowanie rnorodnoci, uyteczno,

  kompatybilno, zamienno, ochrona zdrowia, bezpieczestwo,

  ochrona rodowiska, ochrona wyrobu, wzajemne rozumienie,

  efektywno ekonomiczna, uatwianie handlu.

  Dziaalno normalizacyjna polega na opracowywaniu,

  publikowaniu i stosowaniu norm, prenorm, specyfikacji

  technicznych, przepisw w celu poprawy przydatnoci wyrobw,

  procesw i usug, zapobieganiu powstawania barier w handlu oraz

  uatwieniu wsppracy technicznej.

 • Normalizacja midzynarodowa normalizacja, w ktrej mog uczestniczy odpowiednie jednostki organizacyjne

  wszystkich krajw

  System normalizacji midzynarodowej tworz nastpujce

  organizacje normalizacyjne:

  ISO International Organization for Standardization

  Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

  1947r Londyn, siedziba Genewa

  IEC International Electrotechnical Commission

  Midzynarodowa Organizacja Elektrotechniczna

  ITU International Telecommunication Union

  Midzynarodowa Unia Telekomunikacyjna

  Normalizacja obejmuje trzy poziomy:

  -normalizacj midzynarodow,

  -normalizacj regionaln,

  -normalizacj krajow

 • Wynik dziaalnoci normalizacyjnej ISO

  ISO norma midzynarodowa podstawowy dokument, ktry

  moe by dobrowolnie wprowadzany do norm krajowych

  TR raport kocowy publikacje o charakterze

  informacyjnym wydawane w przypadku braku jednomylnoci

  przy gosowaniu; przyjcie tych raportw nie nakada adnych

  zobowiza w kwestii ich wprowadzenia

  GUIDE przewodnik zawiera wytyczne do realizacji

  okrelonych dziaa

  Dziaalno normalizacyjna w obszarze ISO jest realizowana przez:

  -komitety techniczne (TC),

  -podkomitety techniczne (SC),

  -grupy robocze (WG).

 • Normalizacja regionalna normalizacja, w ktrej mog uczestniczy odpowiednie jednostki organizacyjne z krajw tylko

  jednego geograficznego, politycznego lub ekonomicznego regionu

  wiata

  System normalizacji regionalnej (europejskiej), obejmujce region

  UE i krajw EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)

  tworz nastpujce organizacje normalizacyjne:

  CEN European Committee for Standardization

  Europejski Komitet Normalizacyjny

  1974 - Bruksela

  CENELEC European Committee for Electrotechnical

  Standardization

  Europejski Komitet Normalizacyjny do Spraw

  Elektrotechniki

  ETSI European Telecommunication Standards Institute

  Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

 • Dziaalno normalizacyjna w obszarze europejskim jest realizowana

  (podobnie jak w strukturze ISO) przez:

  -komitety techniczne (TC),

  -podkomitety techniczne (SC),

  -grupy robocze (WG).

  Wynik dziaalnoci normalizacyjnej CEN i CENELEC

  EN norma europejska podstawowy dokument, ktry powinien by

  wprowadzony bez zmian do systemw krajw czonkw.

  Normy krajowe niezgodne z EN powinny by uniewanione lub

  dostosowane do EN. Stosowanie ich jest dobrowolne

  HD dokument harmonizacyjny opracowywany analogicznie jak EN.

  Wprowadzenie go do systemu krajowego jest bardziej elastyczne

  (moliwe jest uwzgldnienie aspektw technicznych lub prawnych)

  EV prenorma (norma wyprzedzajca) do tymczasowego

  wykorzystania w dziedzinach innowacyjnych, w ktrych istnieje potrzeba

  zebrania dowiadcze przed opracowaniem EN

 • Normalizacja krajowa normalizacja, ktra jest prowadzona na szczeblu danego kraju

  System normalizacji w Polsce tworzy organizacja normalizacyjna:

  PKN Polski Komitet Normalizacyjny

  1924

  1945 reaktywacja

  Przy PKN dziaa Rada Normalizacyjna oraz Komitety Techniczne

  Wynikiem dziaalnoci PKN s Polskie Normy oznaczone PN.

  Polska Norma jest norm krajow przyjt w drodze konsensu i

  zatwierdzon przez krajow jednostk normalizacyjn, powszechnie

  dostpn oznaczon na zasadzie wycznoci symbolem PN.

  Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne

 • Porwnanie wybranych koncepcji zarzdzania jakoci Kryterium

  Koncepcja

  Trwao

  Zasig

  Dominujca

  cecha

  Przestrzeganie

  standardw

  wymaga norm

  serii ISO 9000

  Stosowana od lat

  osiemdziesitych

  XX w. do dzisiaj

  Stosowana w

  organizacjach ze

  wszystkich sfer

  dziaalnoci

  czowieka. Nie

  zna granic

  geograficznych,

  politycznych i

  kulturowych

  Formalnie i

  zbiurokratyzowa

  ne, ale

  dopuszczajce

  znaczn swobod

  w interpretacji i

  stosowaniu

  Przestrzeganie

  standardw

  wymaga norm

  branowych

  Stosowana od lat

  osiemdziesitych

  XX w. do dzisiaj

  Zasig

  ograniczony do

  organizacji z

  brany, dla

  ktrych zostaa

  opracowana

  Formalnie i

  zbiurokratyzowa

  ne; mao

  elastyczne

  TQM

  Znana od lat

  osiemdziesitych

  XX w. do dzisiaj

  Znana i

  wprowadzana

  (przynajmniej w

  warstwie

  werbalnej) w

  organizacjach na

  caym wiecie

  Zwraca si do

  wiadomoci,

  apeluje o

  powszechne

  zaangaowanie i

  doskonalenie

 • Kaizen

  Znana od lat

  osiemdziesitych

  XX w. do dzisiaj

  Opracowana

  przede

  wszystkim z

  myl o

  organizacjach, w

  ktrych

  akceptowana jest

  japoska kultura

  pracy

  Podobnie jak

  TQM

  Six Sigma

  Znana od lat

  osiemdziesitych

  XX w., ale

  dopiero w

  ostatnim

  dziesicioleciu

  szerzej

  upowszechniona

  Na razie

  ograniczony;

  przede

  wszystkim w

  duych

  organizacjach

  Zwraca si do

  wiadomoci, ale

  opiera si na

  cisym

  planowaniu

  przedsiwzi,

  ktrych celem

  jest pomiar

  skutecznoci

  dziaa

  SPC (Statistical

  Process Control,

  statystyczne

  sterowanie

  procesami)

  Zacztki ju w

  latach

  trzydziestych XX

  w. (Shewhart);

  apogeum

  przypado na lata

  siedemdziesite i

  osiemdziesite

  minionego

  stulecia

  Przede

  wszystkim w

  organizacjach

  prowadzcych

  produkcj

  masow; dzisiaj

  stay element

  standardw

  branowych w

  przemyle

  motoryzacyjnym

  Opiera si na

  narzdziach i

  metodach

  statystycznych

 • Historia standardw zarzdzania jakoci

  Rozwj norm z zakresu zarzdzania jakoci przed opracowaniem ISO 9000:

  1900 - Inspekcja wyrobu (brakarze)

  1930 - Kontrola statystyczna - opracowana przez Shewharta

  1959 - Departament Obrony USA wyda norm MIL-Q-9858

  1962 - NASA wydaa Quality System Requirements dla swoich dostawcw

  1968 - NATO przyjeo AQAP (Allied Quality Assurance Procedures)

  1970 - Pierwsze przepisy dot. systemw jakoci - Atomic Energy

  Commission

  1971 - ANSI-N45-2 "Quality Assurance Program Requirements for Nuclear

  Power Plants"

  1971 - BS 9000 - zalecenia dla przemysu elektronicznego we Wielkiej

  Brytanii

  1974 - BS 5179 - Guidelines for Quality Assurance (Wielka Brytania)

  1979 - BS 5750 - oparta o BS5179 i wymagania Ministerstwa Obrony

  (MoD) Wielkiej Brytanii

 • Historia norm z serii ISO 9000

  1987 - Pierwsze wydanie norm, gwnie oparte o BS5750

  1994 - Drugie wydanie norm

  1996 - Normy z serii ISO 9000 wydane w Polsce - PN-ISO 9000:1996

  2000 - Trzecie wydanie oparte o tzw. "podejcie procesowe

  2005 - Aktualizacja normy ISO 9000 (Podstawy i terminologia)

 • Zasady zarzdzania jakoci

  Zasad nie naley rozpatrywa indywidualnie, jednej w oderwaniu od pozostaych.

 • 1. Orientacja na klienta

  Organizacja jest zalena od swoich Klientw, dlatego bardzo wane jest

  aby rozpoznawa i spenia potrzeby Klientw a nawet stara si te

  wymagania przekracza. Tylko wtedy organizacja moe poprawnie

  funkcjonowa i wzrasta

  2. Przywdztwo

  Kierownictwo ustala jasne cele i kierunek dziaania organizacji. Aby cele

  byy realizowane Kierownictwo dba o waciw atmosfer, zapewnia

  odpowiednie zasoby i swoim przykadem motywuje pracownikw.

  3. Zaangaowanie ludzi

  Pracownicy poprzez moliwo zwikszania swoich kompetencji, wiedzy i

  dowiadczenia czuj si odpowiedzialni za swoje dziaania. Dziel si

  wiedz i dowiadczeniem, czym przyczyniaj si do cigego

  doskonalenia.

  4. Podejcie procesowe

  Zarzdzanie poprzez podejcie procesowe pozwala na rozpoznawanie

  obszarw wzajemnych zalenoci midzy procesami, jasne zasady

  monitorowania i oceny procesw. Pozwala to na efektywne i skuteczne

  realizowanie celw.

 • 5. Podejcie systemowe do zarzdzania

  System skadajcy si z powizanych ze sob procesw, celw i metod

  monitorowania wraz z regularnym przegldem skutecznoci (realizacji

  celw) pozwala tak stabilny rozwj i doskonalenie organizacji.

  6. Cige doskonalenie

  Stay cel firmy - cige doskonalenie - pozwalajcy na konkurencyjno na

  rynku.

  7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktw

  Skuteczne i sprawne decyzje powstaj na podstawie analizy danych

  zebranych z poszczeglnych procesw. To pozwala na zmniejszenie

  ryzyka podjcia bdnych decyzji.

  8. Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami

  Korzystne relacje z Dostawcami pozwalaj na elastyczn i szybk reakcje

  na zmiany na rynku, optymalizacje kosztw i zasobw i przez to

  zwikszenie zadowolenia Klienta

 • Nazwa normy lub

  innego zbioru

  wymaga

  Zakres

  zastosowania

  Charakterystyka

  ISO 9000

  International

  Standards

  Organization

  Bez ogranicze

  Powszechnie uznawane za

  podstaw do budowania systemw

  zarzdzania jakoci. Do

  stosowania przez wszystkie

  organizacje bez wzgldu na rodzaj,

  wielko i dostarczane przez nie

  wyroby.

  Normy i wymagania wyznaczajce standardy

  systemw zarzdzania jakoci

 • QS-9000 - standard

  motoryzacyjny dla

  rynku brytyjskiego.

  VDA 6.1 - standard

  niemiecki w brany

  motoryzacyjnej

  EAQF - standard

  francuski w brany

  motoryzacyjnej

  AVSQ - standard woski

  w brany

  motoryzacyjnej

  TS 16949 - standard

  uwzgldniajcy

  wymagania dostawcw

  w brany

  motoryzacyjnej dla

  rynku francuskiego,

  niemieckiego i

  woskiego.

  Stosowane w

  przemyle

  motoryzacyjnym

  Opracowane przez zrzeszenia

  producentw samochodw (grupa

  Chrysler Corporation, Ford Motor

  Company oraz General Motors

  Corporation). Zbir wymaga

  adresowany przede wszystkim do

  bezporednich lub porednich

  dostawcw czci do produkcji,

  czci zamiennych oraz materiaw.

  Uznane przez niektre organizacje

  jako oficjalny zbir wymaga

  dotyczcych systemw zarzdzania

  jakoci dla dostawcw. S

  zdecydowanie bardziej restrykcyjne

  ni normy ISO. Szczeglny nacisk

  jest w nich pooony na:

  -planowanie jakoci procesw i

  wyrobw

  -stosowanie metod statystycznych

  -prowadzenie analizy FMEA

  -przeprowadzania analizy systemw

  pomiarowych (MSA).

 • ISO/TS 16949:2002

  Technical Specyfications

  nowy standard na rynku

  motoryzacyjnym oparty

  na normach ISO (ma

  zastpi wyej

  wymienione)

  Stosowane w

  przemyle

  motoryzacyjnym

  Opracowanie w celu ujednolicenia

  wymaga w zakresie zarzdzania

  jakoci dla przemysu

  motoryzacyjnego. Zachowana zostaa

  struktura wymaga jak w ISO 9001-

  2000; uzupeniona jedynie o

  wymagania specyficzne dla brany

  motoryzacyjnej wg QS 9000.

  AS 9100:2001 Aeorospace

  Systems

  Stosowane w

  przemyle lotniczym

  Stanowi uzupenienie wymaga

  normy ISO 9001-2000. Ze wzgldu na

  specyfik wyrobw przemysu

  lotniczego podkrela wymagania w

  zakresie:

  Zarzdzania konfiguracj

  Niezawodnoci

  Bezpieczestwa

  Konserwacji

  Walidacji procesw

  Badania pierwszej sztuki

  Kontroli pracy wykonywanych poza

  organizacj

 • AQAP

  Allied Quality

  Assurance

  Publication

  Stosowane przez

  organizacje

  dostarczajce

  produkty (lub

  ubiegajce si) dla

  klientw bdcych w

  strukturach NATO

  Wymagania serii AQAP s

  stosowane w odniesieniu do

  konkretnego kontraktu. Wymagania

  dotycz przede wszystkim :

  Zarzdzania konfiguracja zgodnie z

  norm ISO 10007:2003

  Zarzdzania ryzykiem

  ISO 10007:2003

  Zarzdzanie

  konfiguracj

  Dotyczy

  projektujcych

  produkty;

  wymagane

  bezwzgldnie przez

  norm AQAP

  Celem zarzdzania konfiguracj

  jest zapewnienie zgodnoci

  wasnoci funkcjonalnych i cech

  fizycznych wyrobu z ustalon dla

  tego wyrobu dokumentacja

  odniesienia oraz wyeliminowanie

  moliwoci wprowadzania w

  wyrobach nie nadzorowanych zmian

 • HACCP

  Hazard Analysis

  Critical Control

  Points

  GMP+

  GMH

  Stosowana w brany

  spoywczej; celem

  jest

  zagwarantowanie

  bezpieczestwa

  produktu

  Uzupenia wymagania norm ISO

  9000 o tzw. analiz zagroe i

  krytycznych punktw kontrolnych.

  W systemie naley zidentyfikowa

  wszystkie zasadnicze procesy,

  podczas ktrych moe doj do

  zagroenia zarwno walorw

  jakociowych, jak i bezpieczestwa

  produktw. W procesach tych naley

  wskaza tzw. krytyczne punkty,

  ktre musza by poddane

  szczeglnemu nadzorowi. Z

  wymaganiami HACCP s zwizane

  zasady GMP (Good Manufacturing

  Practise Dobra Praktyka

  Produkcyjna). Opisuj one dziaania,

  ktre musz by podjte, i warunki,

  ktre musz by spenione, aby

  produkcja ywnoci oraz materiaw

  i wyrobw przeznaczonych do

  kontaktu z ywnoci odbyway si w

  sposb zapewniajcy waciw

  jako zdrowotn ywnoci

 • ISO/IEC 17025

  Zarzdzanie jakoci w

  laboratorium

  Oglne wymagania

  dotyczce

  kompetencji

  laboratoriw

  badawczych i

  wzorcujcych

  Celem normy jest stworzenie

  wytycznych dotyczcych zarwno

  zarzdzania jakoci, jak i

  wymaga technicznych,

  przestrzeganie ktrych zapewnia

  prawidowe funkcjonowanie

  laboratoriw. W szczeglnoci

  odnosi si do:

  Organizacji laboratorium

  Dokumentacji systemu jakoci

  Obsugi klienta

  Wymaga technicznych

  dotyczcych np. kompetencji

  personelu, warunkw lokalowych i

  rodowiskowych, metod bada,

  wyposaenia, pobierania prbek,

  przedstawiania wynikw

 • Podstawowe normy z rodziny ISO 9000:2000

  ISO 9000:2005 norma terminologiczna, stanowi wprowadzenie

  do norm dotyczcych zarzdzania jakoci.Opisuje podstawy

  systemw zarzdzania jakoci oraz definiuje podstawowe terminy dla

  systemw stosowane w tych normach

  ISO 9001:2000 zawiera wymagania dla systemu zarzdzania

  jakoci majce zastosowanie dla kadej organizacji, niezalenie od

  jej wielkoci i rodzaju, ktra potrzebuje wykaza zdolno do cigego

  dostarczania wyrobw zgodnych z wymaganiami klienta. Moe by

  stosowana do oceny (cznie z jednostkami certyfikujcymi) zdolnoci

  organizacji do speniania wymaga klientw, wymaga wynikajcych

  z przepisw oraz wasnych wymaga organizacji przeznaczona jest

  do celw certyfikacji

  ISO 9004:2000 zawiera wytyczne dotyczce zarwno

  doskonalenia systemu zarzdzania jakoci, jak rwnie

  doskonalenia caej organizacji; nie zawiera wymaga, nie jest

  przeznaczona do celw certyfikacji, podaje wytyczne do samooceny

  oraz cigego doskonalenia organizacji

 • Norma ISO 9001:2000 Punkt

  normy

  Wymagania

  Komentarz

  0

  Wprowadzenie Omwienie podejcia procesowego

  1

  Zakres normy

  2

  Norma powoana

  3

  Terminy i definicje

  4

  4.1

  4.2

  System zarzdzania jakoci

  Wymagania oglne

  Wymagania dotyczce dokumentacji

  Wymagania dotyczce systemu

  zarzdzania jakoci, podejcia

  procesowego do zarzdzania, jego

  dokumentowania, prowadzenia

  zapisw itp.

  5

  5.1

  5.2

  5.3

  5.4

  5.5

  5.6

  Odpowiedzialno kierownictwa

  Zaangaowanie kierownictwa

  Orientacja na klienta

  Polityka jakoci

  Planowanie

  Odpowiedzialno, uprawnienia i komunikacja

  Przegld zarzdzania

  Wymagania w stosunku do

  kierownictwa przedsibiorstwa.

  Podkrelono znaczenie

  zaangaowania kierownictwa,

  niezbdnego dla skutecznego i

  efektywnego funkcjonowania

  systemu zarzdzania jakoci

 • 6

  6.1

  6.2

  6.3

  6.4

  Zarzdzanie zasobami

  Zapewnienie zasobw

  Zasoby ludzkie

  Infrastruktura

  rodowisko pracy

  Wymagania dotyczce

  zarzdzania zasobami

  organizacji. Uwzgldniono

  zasoby materialne i ludzkie

  7

  7.1

  7.2

  7.3

  7.4

  7.5

  7.6

  Realizacja wyrobu

  Planowanie realizacji wyrobu

  Procesy zwizane z klientem

  Projektowanie i rozwj

  Zakupy

  Produkcja i dostarczanie usugi

  Nadzorowanie wyposaenia do

  monitorowania i pomiarw

  Wymagania dotyczce

  procesw zwizanych z

  realizacj wyrobw.

  Wymagania obejmuj cig

  dziaa od identyfikacji

  wymaga klienta do

  dostarczenia wyrobw

  klientowi

  8

  8.1

  8.2

  8.3

  8.4

  8.5

  Pomiary, analiza i doskonalenie

  Postanowienia oglne

  Monitorowanie i pomiary

  Nadzr nad wyrobem niezgodnym

  Analiza danych

  Doskonalenie

  Wymagania dotyczce

  prowadzenia pomiarw, analiz

  oraz dziaa doskonalcych,

  ktre dotycz wyrobw,

  klientw, skutecznoci i

  efektywnoci systemu

  zarzdzania jakoci

 • Model systemu zarzdzania jakoci w oparciu o podejcie procesowe

 • MODEL PROCESU - zbir zada wzajemnie powizanych lub wzajemnie oddziaujcych, ktre

  przeksztacaj wejcie w wyjcie

  CIGA POPRAWA PROCESU

  KL

  IEN

  T K

  LIE

  NT

  ZARZDZANIE ZASOBAMI - zapewnienie dostpnoci odpowiednich zasobw, takich jak ludzie, infrastruktura, rodowisko pracy, informacje, dostawcy i partenrzy, zasoby materialne i finansowe

  ODPOWIEDZIALNO KIEROWNICTWA - zapewnienie staego i widocznego zaangaowania najwyszego kierownictwa

  POMIAR, ANALIZA I POPRAWA -zapewnienie skutecznego i efektywnego pomiaru oraz gromadzenia i walidowania danych do doskonalenia

  WY

  MA

  GA

  NIA

  p

  otr

  zeb

  y lu

  b o

  cze

  kiw

  an

  ia, k

  tre

  zo

  sta

  y

  us

  talo

  ne

  , lu

  b o

  bo

  wi

  zko

  wo

  prz

  yj

  te z

  wyc

  zje

  m

  ZA

  DO

  WO

  LE

  NIE

  in

  form

  acje

  od

  Klie

  nta

  do

  tycz

  ce

  sto

  pn

  ia w

  jakim

  jeg

  o w

  yma

  ga

  nia

  zos

  tay s

  pe

  nio

  ne

  REALIZACJA PRODUKTU Transformacja elementw wejciowych do procesu. Aktualizacja dziaa organizacji w celu osignicia poadanych wynikw.

  wynik Usugi

  Serwis

  wejcie

 • Porwnanie etapw doskonalenia z wymaganiami normy ISO 9001:2000

 • Do najwaniejszych korzyci pyncych ze stosowania

  systemu nale :

  -wzrost wydajnoci,

  -stabilizacja i poprawa jakoci,

  -zmniejszenie liczby usterek maszyn i urzdze,

  -poprawa bezpieczestwa i higieny pracy

 • Koncepcje pomocne w zarzdzaniu jakoci

  Koncepcja

  Zwizek z zarzdzaniem jakoci

  Lean Management

  Istot koncepcji Lean Management jest

  uproszczenie organizacji i zarzdzania

  poprzez budowanie prostych, w miar paskich

  i zrozumiaych struktur, eliminowanie z

  procesw czynnoci, ktre nie tworz wartoci

  dodanej (przeksztacanie materiau, poprawa

  jakoci, skracanie czasu dostawy).

  Oznacza:

  -standaryzacj pracy,

  -stosowanie kontroli wizualnej w postaci

  etykiet, oznakowa, sygnaw alarmowych,

  tablic produkcyjnych, kart kontrolnych,

  -redukcj czasu ustawiania maszyn i urzdze,

  -zapewnienie cigoci przepyww produkcji

  w toku przez minimalizacje opnie,

  ograniczanie kolejek, racjonalizacj

  transportu, wariantowanie liczebnoci partii,

  -przestrzeganie praktyk 5S.

  Upraszcza cieki postpowania, ogranicza

  liczb interfejsw midzy procesami,

  dziki czemu zmniejsza ryzyko

  powstawania niezgodnoci.

 • Reengineering

  Przedmiotem jest zmiana usprawniajca

  procesy wewntrzne organizacji. Polega na

  fundamentalnym przemyleniu od nowa i

  radykalnym przeprojektowaniu procesw,

  prowadzcym do przeomowej poprawy

  osiganych wynikw w zakresie jakoci,

  kosztw, efektywnoci itp.

  Wprowadzenie w ycie reengineringu

  powoduje znaczne przeobraenia we

  wszystkich sferach dziaalnoci, w

  szczeglnoci organizacyjnej, motywacyjnej,

  kierowniczej.

  Daje dodatkowy impuls procesom

  doskonalenia. Poprowadzony w kierunku

  Lean Management ma podobny do niego

  wpyw na jako.

 • Benchmarking

  Polega na porwnywaniu procesw i praktyk

  biznesowych stosowanych przez wasne

  przedsibiorstwo ze stosowanymi w

  przedsibiorstwach uwaanych za najlepsze w

  analizowanej dziedzinie. Analiza suy jako

  podstawa doskonalenia procesw biznesowych.

  Przedmiotem bada mog by procesy,

  produkty, sposoby rozwizywania problemw,

  itp.

  Celem benchmarkingu jest pobudzenie

  innowacji poprzez:

  -porwnanie z najlepszymi, dorwnanie im,

  -orientacja na najlepsz klas wyrobw lub

  usug,

  -uczenie si od konkurentw.

  Benchmarking moe by:

  -Wewntrzny przeprowadzany w ramach

  wasnej organizacji,

  -Zorientowany na konkurencj,

  -Funkcjonalny odnoszcy si do firm spoza

  brany.

  Pozwala czerpa wzorce od najlepszych , co

  ma decydujce znaczenie dla klientw.

  Moe jednake prowadzi do

  naladownictwa, co moe mie negatywny

  wpyw na rnorodno oferty.

 • Outsourcing

  Przedsiwzicie polegajce na wydzieleniu ze

  struktury organizacji dziaa powtarzalnych i

  przekazanie ich do wykonania podmiotom

  zewntrznym. Gwnym celem jest

  skoncentrowanie si przedsibiorstwa na

  procesach kluczowych, decydujcych o jego

  pozycji i perspektywach rozwoju.

  Pozwala skoncentrowa si na procesach

  podstawowych i tych, w ktrych ma si

  najwysze kompetencje.

 • JIT (Just in Time) i KANBAN

  Istot JIT jest takie planowanie i sterowanie

  ruchem materiaw oraz czci, aby

  zminimalizowa czas oczekiwania, by

  dostarczy je w odpowiednie miejsce w

  ostatnim momencie.

  Celem jest cakowite zaspokojenie wymaga

  klienta (wewntrznego luz zewntrznego) w

  momencie, gdy one powstan. Moliwe to jest

  wwczas, gdy prowadzcych do tego

  procesach nie powstaj odpady , unika si

  marnotrawstwa i przestojw.

  Osigniciu celw JIT sprzyja stosowanie

  metody KABAN, polegajcej na sterowaniu

  iloci i czasem przepywu materiaw

  poprzez dwa rodzaje kart: kart produkcji

  (zlecenie produkcji KAN) i kart

  zapotrzebowania (zlecenie przepywu BAN).

  Motywuje do robienia tylko dobrych

  rzeczy i to za pierwszym razem dobrze

  (do the right things for the first time).

 • TPM (Total Preventive Maintenance)

  Celem TPM jest optymalne wykorzystanie

  urzdze produkcyjnych przez zapobieganie

  ich awariom i cige poprawianie ich

  dyspozycyjnoci. Uzyskuje si to poprzez

  przestrzeganie praktyk 5S oraz:

  -usuwanie rde marnotrawstwa

  powstajcego w wyniku: awarii, czasw

  przezbrajania, czasw jaowych, brakw i ich

  poprawiania,

  -przejcie przez kadego pracownika

  odpowiedzialnoci za swoje stanowisko,

  -prowadzenie staych i okresowych

  przegldw, w tym prowadzenie diagnostyki

  urzdze produkcyjnych,

  -zaangaowanie w te dziaania wszystkich

  pracownikw, np. poprzez szkolenie i

  trenowanie pracownikw oraz udzia w

  koach jakoci.

  Wpywa pozytywnie na stan techniczny

  infrastruktury, co wprost przekada si

  na utrzymywanie stabilnej zdolnoci

  jakociowej procesw, a ponadto

  zmniejsza moliwo powstawania

  opnie w realizacji zobowiza wobec

  klientw.

 • Instrumentarium zarzdzania jakoci

  -zasady

  -metody

  -narzdzia

 • Zasady zarzdzania jakoci

  -Oddziaywanie dugotrwae okrelaj strategi rozwoju firmy

  -Wykraczaj poza ramy przedsibiorstwa

  -Nie daj wytycznych operacyjnych

  -Rezultaty stosowania s trudne do oceny biecej

 • -zasada Deminga (PDCA),

  -zasada cigego doskonalenia procesw (KAIZEN),

  -zasada zera defektw,

  -zasada pracy zespoowej (koa jakoci, burza mzgw),

  -zasada unikania bdw Poka - Yoke

  Zasady zarzdzania jakoci

 • Zasada Deminga (PDCA)

 • KOO DEMINGA CYKL DEMINGA

  CYKL PDCA

 • 1. Planowanie (PLAN) - Planuj popraw swoich dziaa.

  Naley si skoncentrowa nad tym co nie funkcjonuje

  prawidowo (co jest problemem). Opracuj pomysy, ktre

  mog ten problem rozwiza

  2. Wykonanie (DO) - Wprowad zaplanowane zmiany na

  ma skal (eksperyment). To pozwoli na pniejsze

  przetestowanie pomysu bez wprowadzania zaburze w

  caej organizacji jeeli pomys nie bdzie dobry

  3. Sprawdzenie (CHECK) - w tym etapie bada si wyniki

  wczeniej podjtych dziaa. Sprawdza si stopie

  wykonania celw zawartych w planie.

  4. Poprawienie (ACT) - Wprowad zmiany na pen skal

  jeeli eksperyment si uda. Podziel si take pomysem z

  innymi osobami w organizacji, ktre mog na tej zmianie

  skorzysta i czego si nauczy

 • Zasada cigego doskonalenia procesw

  KAIZEN

  Nawet najwikszy gupiec jest w stanie zwikszy wydajno

  pracy, jeli powici na to odpowiedni ilo rodkw.

  Prawdziw sztuk jest zwikszenie efektywnoci bez

  dodatkowych inwestycji w nowe urzdzenia i technologie

  Massaki Ima

  Filary kaizen: standaryzacja, organizacja miejsca pracy,

  usunicie marnotrawstwa

 • Kaizen w jzyku japoskim oznacza cige doskonalenie, czyli filozofi wprowadzania prostych, niewielkich zmian za

  pomoc maych krokw.

  Sukcesu kaizen naley upatrywa w tym, e nie wie si on z

  wprowadzaniem drogich technologii czy okrzyknitych

  "przebojem miesica" nowych metod zarzdzania, a jednak

  pozwala na obnienie kosztw i zwikszenie wydajnoci pracy

  W ramach kaizen inicjatywa zmian wychodzi nie "z gry",

  ale z samego miejsca pracy gemba.

 • W jzyku japoskim gemba oznacza "miejsce akcji". W kontekcie firmy oraz procesu zarzdzania gemba

  oznacza miejsce, gdzie tworzy si produkt oraz wytwarza

  nowa warto.

  W przemyle gemba oznacza zwykle fabryk lub

  laboratorium. W dziedzinie usug gemba jest miejscem

  kontaktu klientw z wykonawc usugi. Na przykad w

  hotelu bdzie to hol, pokoje recepcja lub inne

  pomieszczenie, w ktrym gocie stykaj si z obsug

  hotelow

 • produkcja bezusterkowa, bez brakw i koniecznoci poprawiania

  Dziaania, pozwalajce na osignicie tego celu :

  - pomiar jakoci i przedstawienie wynikw w postaci pozwalajcej na

  obiektywn ocen i podejmowanie dziaa korekcyjnych,

  - zachcanie pracownikw do pracy w maych grupach i do formuowania w

  ich ramach wasnych lub grupowych celw poprawy jakoci i podkrelenie,

  e program doskonalenia praktycznie nie ma koca,

  - stworzenie systemu komunikacji pozwalajcego pracownikom na atwe

  komunikowanie si midzy sob i z przeoonymi.

  Praktyczna realizacja zasady jest moliwa, gdy eliminowane s przyczyny

  niezgodnoci, a nie tylko ich skutki

  Zasada zero defektw (Crosbyego)

 • Zasada pracy zespoowej

  Do zalet pracy zespoowej zaliczamy:

  wiksz efektywno grupy ni pojedynczo pracujcych

  jednostek,

  sprzyjanie lepszemu wykrywaniu bdw w grupie,

  wystpowanie wikszej obiektywizacji wynikw w grupie,

  sprzyjanie wikszej twrczoci,

  wikszy stopie humanizacji pracy w grupie,

  nauka wsppracy i wspdziaania uczestnikw grupy.

  Formy pracy zespoowej:

  - burza mzgw

  - koa jakoci (Quality Circles)

 • BURZA MZGW (brainstorming lub brainstorm

  session)

  niekonwencjonalny sposb zespoowego poszukiwania nowych

  pomysw dotyczcych metod rozwizywania problemw

  Myl przewodni burzy mzgw - pobudzanie uczestnikw sesji

  (zebrania), aby swobodnie zgaszali du liczb pomysw.

  Podstawowe zaoenie - dua liczba pomysw zawiera

  przynajmniej kilka dobrych.

  Statystycznie 12-15% zgoszonych pomysw ma warto

  praktyczn, pomysy zakwalifikowane do realizacji stanowi 2-3%.

 • Podstawowe zasady Burzy mzgw:

  1.Niczym nie skrpowana wyobrania.

  2.Podanie moliwie duej liczby pomysw.

  3.Zero krytyki.

 • W burzy mzgw uczestnicz dwa zespoy:

  1. Zesp pomysowoci (twrczy),

  2. Zadaniowy zesp oceniajcy

  Funkcje uczestnikw:

  PRZEWODNICZCY jego zadaniem jest przygotowanie:

  -spotkania,

  -pomieszczenia, w ktrym odbywa si sesja,

  -przedstawienie problemu czonkom zespou,

  -prowadzenie sesji twrczej w sposb sprawny i efektywny,

  -przypomnienie zasad burzy mzgw oraz pilnowanie przestrzegania ich,

  -zachcanie biernych uczestnikw do aktywnoci twrczej np. przez

  zadawanie

  pyta stymulujcych (np. jak inaczej zastosowa, a moe co dostosowa,

  zmniejszy, zwikszy, poczy, zastpi co czym innym, odwrci).

 • SEKRETARZ do jego obowizkw naley:

  -biece notowanie zgaszanych pomysw w sposb czytelny dla

  wszystkich czonkw zespou twrczego,

  -ewidencjonowanie zgaszanych pomysw, tzn. przeniesienie

  pomysw z tablic na odpowiednie formularze,

  -ewidencjonowanie pomysw zgaszanych po sesji twrczej,

  -zgaszanie wasnych pomysw.

  CZONKOWIE ich zadaniem jest zgaszanie jak najwikszej liczby

  pomysw

 • Zadaniowy zespl oceniajcy powinien skada si z okoo 3

  osb. Ich zadaniem jest ocena pomysw wypracowanych przez

  zesp pomysowoci. Osoby te powinny by specjalistami -

  powinny si doskonale orientowa w problemie. Ponadto

  czonkowie tego zespou powinni bardzo dobrze zna organizacj,

  jej moliwoci techniczne, finansowe i organizacyjne. Pomysy

  wykorzystywane dalej nie mog by sprzeczne z moliwociami

  firmy, jak rwnie jej celami i strategi. Czonkowie zespou

  oceniajcego powinni charakteryzowa si otwartoci na nowe

  pomysy; umiejtnoci odrnienia pomysw nowatorskich od

  tradycyjnych, moliwych do zastosowania od niemoliwych.

 • Przebieg burzy mzgw

  1.Faza przygotowawcza

  -sprecyzowanie problemu,

  -zebranie i posegregowanie informacji o problemie,

  -ustalenie skadu osobowego zespou

  W skad zespou w czasie pierwszej sesji powinno wchodzi ok.12

  osb, w tym 1/3 stanowi powinni laicy. Nie moe by osb

  pozostajcych w zwizkach przeoony-podwadny. Naley

  zapewni, aby poziom inteligencji i zdolnoci komunikacyjnych by

  jednakowy. Sesja nie powinna trwa duej ni godzin. W drugiej

  sesji uczestnicz 3 osoby, ktre znaj strategi firmy, potencja

  brany i nie s zbyt konserwatywne

  -przygotowanie pomieszczenia i rodkw materialnych do sesji

  twrczej

 • 2.Faza tworzenia

  -spotkanie nieformalne stworzenie klimatu dla pracy twrczej,

  -sesja twrcza: przedstawienie problemu, przypomnienie zasad

  burzy mzgw, generowanie pomysw,

  -podsumowanie sesji twrczej: przeniesienie pomysw na

  specjalne karty, przypisanie im znakw ewidencyjnych,

  -ewentualnie uzupeniajca sesja twrcza; zgaszanie pomysw

  powstaych po zakoczeniu sesji

 • 3.Faza oceny

  -ustalanie kryteriw oceny,

  -analiza i ocena zebranych pomysw,

  -wybr pomysw do szczegowego rozwinicia projektowego

  4.Przekazanie wybranych pomysw do dalszego projektowania

  przez zespoy projektowe

 • Koa jakoci

  Koo jakoci( (ang. quality circles) - grupa pracownikw rnych szczebli

  hierarchicznych, ktrych celem jest analizowanie procesw produkcyjnych

  ze wzgldu na kryterium jakoci; take cay proces grupowania - tworzenia

  ww. k jako metody podnoszenia jakoci w organizacji.

  Koa jakoci to mae zespoy pracownikw (5-8 osb) odbywajce regularne

  spotkania w celu analizowania metod i organizacji swojej pracy oraz

  poszukiwania drg ich poprawy. To wanie koa jakoci realizuj w

  praktyce zasad cigego doskonalenia.

  W japoskich fabrykach firmy Nissan istnieje 3 tys. k. Kade z nich

  rozwizuje rednio 3 problemy rocznie. W japoskich fabrykach firmy

  Toyota dziaa 6,8 tys. k. W roku 1997 zgosiy one ponad 700 tys.

  wnioskw naprawczych (rednio 10,3 na pracownika), z czego 98 proc.

  wnioskw zostao wdroonych. Obecnie wprowadza si koa jakoci w 12

  tys. japoskich szpitali, stwierdzono bowiem, e poowa zych wynikw

  leczenia ma swoje rdo w bdach popenianych przez lekarzy.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski

 • O czym mylisz kiedy kierujesz samochodem?

  Czy przez cay czas jeste skupiony na prowadzeniu

  samochodu i bacznie zwracasz uwag na innych

  uczestnikw ruchu drogowego?

  Podobnie jest z pracownikiem (operatorem) na linii

  produkcyjnej. Nie jest moliwe aby by on przez cay

  czas pracy skupiony na tym co robi i nie popenia

  bdw.

  Bdy ludzkie wina pracownika (operatora) a nie menadera???

  NIC BARDZIEJ MYLNEGO

  Przyczyna bdw nie tkwi w ludziach a w SYSTEMIE (metodzie pracy, narzdziach, procedurach postpowania)

  Zasada Poka Yoke

  - unikania bdw (ang. mistake-proofing)

 • Twrca Japoski inynier Shigeo Shingo (1909-1990)

  W 1960r zastosowa pierwsze rozwizanie

  Poka Yoke przy montau wycznika elektrycznego

  w fabryce Yamada Electric

  Urzdzenia Poka-Yoke Su do tego, aby wykry pomyk operatora i przez to zapobiec powstaniu wady

  lub jak najwczeniej ostrzec operatora jeeli taka wada ju powstaa.

  Rodzaje urzdze Poka Yoke

  Funkcje regulacyjne ("regulatory functions")

  Metody kontroli / sterowania ("control methods")

  Metody ostrzegania ("warning methods")

  Funkcje ustawiajce ("setting functions")

  Metody kontaktu ("contact methods")

  Metody ustalonej wartoci ("value methods")

  Metody koniecznego kroku ("motion step methods")

 • Metody kontroli / sterowania

  Metoda kontroli / sterowania polega na zatrzymaniu maszyny / procesu w przypadku

  wystpienia wady. Wadliwy element naley nastpnie poprawi (lub usun) i ponownie

  uruchomi maszyn. Najczciej spotykamy taki system gdy maszyna ktra wykonuje

  jak operacje ma wbudowane funkcje kontrolne i zatrzymuje si jeeli stwierdzi wad

  w wyrobie / procesie. Taki system jest efektywny z punktu widzenia eliminacji wad, ale

  czasem zatrzymywanie procesu moe mie negatywny wpyw na wydajno (bo

  ponowne uruchomienie maszyny jest czasochonne itp.) Wtedy naley rozway inne

  rozwizania

  Metody ostrzegania

  Ta metoda polega na ostrzeganiu operatora, e wystpia wada za pomoc alarmu

  dwikowego, wietlnego itp. Wad tej metody jest to, e jeeli operator nie bdzie

  reagowa na alarm to wady bd nadal powstaway. T metod naley stosowa wtedy

  gdy nie moemy uy pozostaych rozwiza.

 • Metody kontaktu

  Ta metoda polega na wykrywaniu okrelonych nieprawidowoci (zmian ksztatu, koloru,

  wagi, temperatury itp.). Detekcja jest realizowana przez czujnik lub inny mechaniczny

  element urzdzenia Poka-Yoke. Przykadowo moe to by odpowiednio zaprojektowane

  oprzyrzdowanie, w ktrym s zamontowane elementy mechaniczne (wypustki, bolce,

  itp.) uniemoliwiajce niepoprawne zaoenie elementu. Mog by take wykorzystane

  rnego rodzaju czujniki (wyczniki kracowe, czujniki zblieniowe, fotokomrki,

  detektory metalu, koloru itp.), ktre uniemoliwiaj wykonanie przez operatora bdnych

  dziaa

  Metody ustalonej wartoci

  Ta metoda polega na wykrywaniu bdw przez sprawdzenie iloci ruchw i/lub

  elementw w operacjach gdzie jest wymagane aby wykona odpowiedni ilo ruchw lub

  uycia okrelonej iloci elementw. W tym celu stosuje si rnego rodzaju liczniki

  wykonanych ruchw (np. iloci wywierconych otworw) lub przekazuje si do danej

  operacji okrelon (wyliczon) liczb elementw (np. ilo rub do wkrcenia do wyrobu)

 • Metody koniecznego kroku

  Ta metoda polega na wykrywaniu nieprawidowoci w przypadku gdy dany ruch ma by

  wykonany w okrelonym czasie lub okrelonej kolejnoci wzgldem kolejnych operacji.

  Przykadowo zamy, e wymagane jest aby operator pobra element z pojemnika w

  okrelonym czasie (lub w okrelonej sekwencji) i zamontowa go w wyrobie zanim

  wyrb opuci jego stanowisko pracy (na linii montaowej o wsplnym transporcie). W

  takim przypadku mona wstawi czujnik pobrania elementu (fotokomrka, licznik, waga

  itp.) i jeeli element nie zostanie pobrany od momentu wjazdu wyrobu na stanowisko a

  do jego wyjazdu (w okrelonym czasie) to wcza si alarm i zatrzymuje transport.

  Podsumowanie

  Urzdzenia Poka-Yoke pozwalaj na znaczc popraw jakoci procesw produkcyjnych

  i eliminacje bdw. Ta metoda jest o wiele bardziej efektywna ni jakakolwiek kontrola

  wyrobu lub SPC.

  Naley tak projektowa proces, aby operacje poprawne byy wykonywane atwo a

  wykonanie operacji bdnej byo utrudnione.

 • Andon - Wizualny sposb komunikacji przy uyciu sygnaw wietlnych

  Jidoka - System powodujcy automatyczne zatrzymanie maszyny jeeli

  zosta wyprodukowany wadliwy produkt

 • -Oddziaywanie rednioterminowe ,

  -Pozwalaj ksztatowa jako projektow i jako wykonania,

  -Opieraj si na oglnie przyjtych algorytmach postpowania

  Metody zarzdzania jakoci

 • Metody zarzdzania jakoci

  -metoda FMEA wyrobu/konstrukcji,

  -metoda FMEA procesu,

  -metoda QFD,

  -metoda Just in Time

  -metoda 5S

  -metoda DOE (Taguchiego)

 • 5 S

  Nazwa pochodzi od 5 japoskich wyrazw:

  -seiri,

  -seiton,

  -seiso,

  -seiketsu,

  -shitsuke

 • -seiri - oznacza uporzdkowanie przez odrnienie przedmiotw koniecznych od zbdnych i pozbycie si tych

  ostatnich;

  -seiton odnosi si do uoenia koniecznych przedmiotw w sposb uporzdkowany tak, aby zezwala on na atwy do

  nich dostp. Umieszczenie i pooenie przedmiotu jest

  zalene od czstotliwoci jego uywania i musi jednoczenie

  umoliwi atwo uoenia na swoim miejscu;

  -seiso - utrzymanie czystoci. Dotyczy to zarwno maszyn i urzdze, jak te podogi i otoczenia;

  -seiketsu - utrzymanie poziomu higieny, zapewnienie waciwych warunkw zdrowotnych na stanowisku pracy;

  -shitsuke dyscyplina pracownikw w realizacji zada ujetych czteroma S

 • Technika 5 S najczciej jest stosowana do :

  -przedmiotw podlegajcych procesowi, a wic: materiaw

  zaopatrzeniowych, pproduktw, produktw gotowych;

  -przedmiotw bdcych pozostaoci poprocesow, takich

  jak: odrzuty, braki, wiry, nieuyty materia itp.;

  -fizycznych rodkw produkcji, jak: maszyny, obrabiarki,

  urzdzenia transportowe, przyrzdy i uchwyty, narzdzia, regay

  i pojemniki do przechowywania czci i zespow, stoy

  warsztatowe, skrzynie narzdziowe itp.;

  -materiaw i przedmiotw szybko zuywalnych: oleje

  smarujce, ciecze chodzce, rkawice ochronne itp.;

  -budynkw (cian, sufitw, okien, podg, toalet), ktrych

  dotyczy zwaszcza utrzymanie czystoci i waciwych

  warunkw zdrowotnych;

  -przyborw i urzdze biurowych;

  -rzeczy osobistych

 • JIT (Just in Time) i KANBAN

  Istot JIT jest takie planowanie i sterowanie ruchem materiaw

  oraz czci, aby zminimalizowa czas oczekiwania, by dostarczy je

  w odpowiednie miejsce w ostatnim momencie.

  Celem jest cakowite zaspokojenie wymaga klienta (wewntrznego

  lub zewntrznego) w momencie, gdy one powstan. Moliwe to jest

  wwczas, gdy w prowadzcych do tego procesach nie powstaj

  odpady , unika si marnotrawstwa i przestojw.

  Osigniciu celw JIT sprzyja stosowanie metody KANBAN,

  polegajcej na sterowaniu iloci i czasem przepywu materiaw

 • Kanban (z jz. jap. Kan - widoczny, Ban - kartka papieru)

  Kanban jest to opracowana w Japonii w latach 50 ubiegego stulecia metoda

  zarzdzania produkcj. Sowo Kanban pochodzi z jzyka japoskiego i

  oznacza kartk papieru. W wolnym tumaczeniu znaczy "widoczny opis

  Cele systemu Kanban mona przedstawi za pomoc hasa "7 x adnych":

  1. - adnych brakw,

  2. - adnych opnie,

  3. - adnych zapasw,

  4. - adnych kolejek - gdziekolwiek i po cokolwiek,

  5. - adnych bezczynnoci,

  6. - adnych zbdnych operacji technologicznych i kontrolnych,

  7. - adnych przemieszcze.

 • Podstawowym elementem systemu s karty Kanban. Karta Kanban peni rol

  zlecenia produkcyjnego i dokumentu opisujcego zawarto pojemnikw. Jej

  gwnym zadaniem jest przekazywanie informacji o potrzebie przepywu materiau

  podczas produkcji.

  FIFO (ang. First In First Out - np. materia ktry jako pierwszy przyby do

  magazynu, jako pierwszy go opuszcza)

 • Narzdzia zarzdzania jakoci

  -Krtkotrwae (operacyjne),

  -Wyniki stosowania widoczne prawie natychmiast, ale

  efektywne,

  -Wykorzystanie wymaga poczenia z metodami zarzdzania

  jakoci

 • Narzdzia zarzdzania jakoci

  Narzdzia tradycyjne:

  -schemat blokowy,

  -arkusze kontrolne

  -diagram Ishikawy,

  -diagram Pareto,

  -histogram,

  -diagram rozproszenia (wykresy korelacji)

  -karty kontrolne Shewharta

  Nowe narzdzia

 • Schemat blokowy Przedstawia w sposb graficzny cig

  dziaa realizowanych w danym procesie,

  przepywy informacji, materiaw (schemat

  przepywu, algorytm)

  Stanowi punkt wyjcia do analizy procesu.

  Pozwala uchwyci zalenoci pomidzy jego

  skadowymi i wskaza sabe punkty

  Przejrzysto schematu zapewniaj oglnie

  przyjte symbole

 • Arkusze kontrolne

  Pomagaj w zbieraniu i porzdkowaniu informacji dotyczcych

  konkretnego wyrobu lub procesu. Na arkusze nanosi si dane o zdarzeniach

  zwizanych z rozpatrywanym wyrobem lub procesem, w szczeglnoci o

  czstoci i miejscu ich wystpowania

 • Diagram Ishikawy

  Pozwala rozpozna wpyw czynnikw skadowych na ostateczny wynik procesu.

  Wskazane jest tworzenie go w zespole wykorzystujc burz mzgw, jako jedn

  z zasad pracy zespoowej

 • Diagram Pareto

  Przedstawia nierwnomierno

  rozkadu skutek-przyczyna,

  wskazujc, e stosunkowo

  niewielka liczba przyczyn decyduje

  o znacznym udziale skutkw.

  Pozwala skupi si na

  najwaniejszych problemach.

 • Histogram

  Stanowi graficzne przedstawienie

  czstoci wystpowania mierzonej

  cechy w okrelonych przedziaach

  wartoci. Ilustruje posta rozkadu

  i jego usytuowania w stosunku do

  wartoci nominalnej i tolerancji

 • Wykresy korelacji

  Stanowi graficzn ilustracj

  zwizku midzy dwoma zmiennymi

 • Karty kontrolne Shewharta

  Karty kontrolne s podstawowym

  narzdziem w statystycznym

  nadzorowaniu i sterowaniu

  procesw.

  Obrazuj zmienno wartoci

  wybranych parametrw rozkadu

  badanej cechy. Pozwalaj ocenia

  stabilno procesu oraz zdolno do

  speniania jakociowych wymaga

 • SIX SIGMA

  Bazujca na realnych danych metodologia

  eliminacji defektw, strat i wszelkich

  problemw jakociowych

 • SIX SIGMA

  7060504030

  USL

  Process Data

  Sample N 60

  StDev (Ov erall) 10,6236

  LSL *

  Target *

  USL 24,09

  Sample Mean 48,1001

  Ov erall Capability

  Cpm *

  Pp *

  PPL *

  PPU -0,75

  Ppk -0,75

  Observ ed Perf ormance

  PPM < LSL *

  PPM > USL 1000000,00

  PPM Total 1000000,00

  Exp. Ov erall Perf ormance

  PPM < LSL *

  PPM > USL 988091,31

  PPM Total 988091,31

  Process Capability of Downtime [%]

  HO

  UR

  S

  Pe

  rce

  nt

  SPECYFICATION

  Count 0,0

  Percent 34,8 20,9 10,0 9,1 8,1 6,9 6,7 3,5

  76,5

  0,0

  Cum % 34,8 55,7 65,7 74,8 82,9 89,8 96,5 100,0

  45,8

  100,0

  22,0 20,0 17,7 15,2 14,7 7,7

  Other

  LACK

  SPAR

  E P

  ARTS

  ELEC

  TRIC

  AN P

  AUS

  E

  LACK

  STOCK

  WORK

  ON

  OTH

  ER M

  ACHI

  NE

  WAI

  TING

  FOR

  TAPE

  TECHN

  ICAL

  PAUS

  E

  MEC

  HAN

  ICAL

  PAUS

  E

  SET-

  UP T

  IME

  250

  200

  150

  100

  50

  0

  100

  80

  60

  40

  20

  0

  PARETO ANALYSIS (MARCH 2006) W-4 LINE

  Techniki statystyczne Systematyczne szkolenie

  caego personelu

  Residual

  Pe

  rce

  nt

  10-1

  99

  90

  50

  10

  1

  Fitted Value

  Re

  sid

  ua

  l

  2,952,902,852,802,75

  1

  0

  -1

  Residual

  Fre

  qu

  en

  cy

  1,51,00,50,0-0,5-1,0

  8

  6

  4

  2

  0

  Observ ation Order

  Re

  sid

  ua

  l

  302520151051

  1

  0

  -1

  Normal Probability Plot of the Residuals Residuals Versus the Fitted Values

  Histogram of the Residuals Residuals Versus the Order of the Data

  Residual Plots for data

 • SIX SIGMA

  Zmiany kultury i strategii w celu

  przyspieszania procesw

  poprawy. Stosowanie DIMAC

  dla poprawy kosztw, jakoci

  i czasw cyklu.

  Rozwizywanie problemw Przedsibiorstwo Lean

  Inynieria wartoci Globalna jako

  -Mapowanie procesw

  -Wykres przyczyn i skutkw

  -Analiza Pareto

  -Analiza przyczyn

  -5 x dlaczego

  Zdyscyplinowane rozwizywanie

  problemw, skierowanie na

  doskonalenie produktu.

  Dziaania zorientowane na zespoy

  wielofunkcyjne

  -Organizacja stanowisk pracy wg 5S

  -Fabryka z przejrzystym przepywem

  -Eliminacja marnotrawstwa

  -Standaryzacja pracy

  -Przepyw pojedynczego elementu

  -Powszechna strategia

  -Standardowe systemy mierzenia

  -Ujednolicone systemy raportowania

  -Rozpowszechnianie najlepszych

  praktyk

 • Poziom 6 Sigma

  Wykres 6 sigma (zdolno procesu)

 • Strategia 6 Sigma proponuje nowatorsk,

  odmienn od dotychczasowych koncepcji

  rozwoju trwajce kilka miesicy projekty

  doskonalenia uruchamiane kolejno

  w kluczowych obszarach (procesach)

  organizacji.

  METODOLOGIA

  PODNOSZENIA

  JAKOCI

 • SIX SIGMA SYSTEMY JAKOCI

  PLAN

  PRACA

  KONTROLA

  DZIAANIE

  DEFINIUJ

  MIERZ

  ANALIZUJ

  POPRAWIAJ

  SPRAWDZAJ

 • FAZY SIX SIGMA

  DEFINIUJ (DEFINE) MIERZ (MEASURE)

  ANALIZUJ (ANALYZE) POPRAWIAJ (IMPROVE) KONTROLA (CONTROL)

 • FAZA DEFINICJI

  Primary Metric: Example

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  Jan-

  04

  Feb-

  04

  Mar-

  04

  Apr-

  04

  May-

  04

  Jun-

  04

  Jul-

  04

  Aug-

  04

  Exam

  ple

  Baseline

  Target

  Actual

  Example

  - Zdefiniowanie projektu

  - Metryka procesu

 • FAZA DEFINICJI

  - Ustalenie poziomu trudnoci

  i wpywu na proces

  - Mapa procesu

 • FAZA POMIARW

  Co

  un

  t

  Pe

  rce

  nt

  Process_1Count

  76,6 92,0 100,0

  29476 5928 3089

  Percent 76,6 15,4 8,0

  Cum %

  ElectricalSupplierSMT

  40000

  30000

  20000

  10000

  0

  100

  80

  60

  40

  20

  0

  Pareto Chart of Process_1

  - Wykresy Pareto

  - Analiza Zdolnoci Procesu

  - Diagram YX

 • FAZA POMIARW

  - Analiza Systemu Pomiarowego

  - MSA dane atrybutowe

 • FAZA ANALIZY

  - Wykresy Multi Vari

  - Analiza wariancji

 • FAZA ANALIZY

  - Testowanie hipotez

 • FAZA POPRAWY Te

  rm

  Standardized Effect

  E

  D

  B

  C

  AD

  A

  6543210

  2.018Factor

  weld hold time

  E off time

  Name

  A air pressure

  B squeeze time

  C weld current

  D

  Pareto Chart of the Standardized Effects(response is torque, Alpha = .05)

  Me

  an

  of

  to

  rq

  ue

  6.04.53.0

  45

  40

  35

  30

  25

  2.01.51.0 333027

  1.41.21.0

  45

  40

  35

  30

  25

  1.41.21.0

  air pressure squeeze time weld current

  weld hold time off time

  Point Type

  Corner

  Center

  Main Effects Plot (data means) for torque

  1.4

  1

  1.41

  33

  27

  2

  1

  63

  off time

  weld hold time

  weld current

  squeeze time

  air pressure

  41.0000

  20.6667

  37.0000

  29.6667

  44.6667

  21.6667

  45.6667

  20.0000

  52.3333

  29.0000

  44.3333

  33.6667

  54.0000

  8.0000

  48.3333

  21.3333

  39.0000

  Centerpoint

  Factorial Point

  Cube Plot (data means) for torque

  - Planowanie i przeprowadzenie eksperymentw

 • FAZA KONTROLI

  - Korelacja i Regresja

  Sample

  EWM

  A

  28252219161310741

  31,0

  30,5

  30,0

  29,5

  29,0

  __X=29,984

  UCL=30,898

  LCL=29,069

  EWMA Chart of C1

  - Karty SPC

 • ZNAJOMO STATYSTYCZNYCH

  NARZDZI SIX SIGMA

 • STOSOWANIE SIX SIGMA

  OSZCZDNOCI W WYNIKU

  WYSZEGO POZIOMU JAKOCI

  SKRACA DUGO CYKLU

  PROCESU

 • INFRASTRUKTURA SIX SIGMA

  Naczelne kierownictwo

  Champion

  Master Black Belt

  Black Belt

  Green Belt

 • Diagram Ishikawy - diagram przyczynowo-skutkowy (ang. cause-effect diagram)

  - diagram rybiej oci" (ang. fishbone diagram)

  -suy do badania przyczyn wadliwego przebiegu procesu lub

  zjawisk towarzyszcych defektom produktw

  -pozwala zgromadzi i usystematyzowa wiedz, ktra umoliwia

  rozwaenie potencjalnych przyczyn wystpowania problemu

  -w oparciu o wiedz eksperck prowadzi do uporzdkowania

  potencjalnych przyczyn i sformuowania roboczych hipotez na

  temat zwizkw przyczynowo-skutkowych

  -poprzedza planowe zbieranie danych i ich analiz, ktra ma

  doprowadzi do wykrycia rzeczywistych przyczyn

 • Diagram Ishikawy, zwany jest rwnie wykresem rybiej oci,

  dlatego te kada jego cze suy do innych celw, a mianowicie:

  -gowa - analizowany problem,

  -krgosup - skupia promienicie rozmieszczone oci,

  -oci - grupy przyczyn powodujce dan niedogodno.

 • Etapy budowania diagramu Ishikawy

  Sporzdzenie diagramu wymaga pracy zespoowej

  -precyzyjne okrelenie rozwaanego zagadnienia SKUTEK (PROBLEM)

  -objanienie regu prowadzenia dyskusji

  -wyznaczenie sekretarza - notuje kolejne wersje diagramu

  -swoboda wprowadzania nowych propozycji PRZYCZYNA

  -systematyzacja propozycji na bieco

  -wyczerpanie wszystkich pomysw

  -dyskusja i podsumowanie

 • Najczstsze kategorie przyczyn

  5M + M + E Maszyna

  Method

  Metoda

  Material

  Materia

  Management

  Zarzdzanie

  Kierownictwo

  Man

  Czowiek

  Environment

  Otoczenie

  Idea diagramu Ishikawy

  Machine

  Measurement

  Pomiar

 • SKUTEK

  Maszyny Materiay Metody

  Otoczenie Ludzie Mierniki

  *- kolejno kategorii

  jest zwizana z ich

  wanoci

  Zarzdzanie

 • Wykorzystanie wynikw

  Wykres Ishikawy mona wykorzysta jako

  dane wejciowe do metod:

  FMEA

  QFD

 • FMEA Failure Mode and Effects Analysis

  Analiza przyczyn i skutkw wad

  Metodologia FMEA oficjalnie zostaa opracowana w USA i wydana 9 listopada 1949 roku jako

  procedura MIL-P 1629 Procedure for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality

  Analysis.

  Analiza FMEA stosowana bya w przemyle zbrojeniowym, podczas opracowywania i budowy

  rakiet.

  Take NASA stosowaa FMEA w swoich programach kosmicznych, miedzy innymi w programie

  Apollo (ldowania czowieka na Ksiycu).

  W pnych latach 70-tych firma Ford zastosowaa pierwszy raz FMEA do analizy swych

  samochodw pod ktem bezpieczestwa i wymogw prawnych.

  Procedura MIL-P 1629 oczywicie z biegiem lat ewoluowaa i staa si podstaw do opracowania

  przez Departament Obrony USA kolejnego ju, bardziej znanego standardu MIL-STD 1629 (w

  1974 roku) oraz jego kolejnego wydania MIL-STD 1629A w 1980 roku

 • Poza aspektem militarnym jednoczenie w wielu innych sektorach przemysu

  oraz orodkach akademickich dyskutowano nad zastosowaniami FMEA.

  powstao wiele standardw

  Powstao wiele standardw FMEA dopasowanych do rnych gazi

  przemysu:

  SAEJ-1739 - Standard opracowany przez Society of Automotive Engineers

  (SAE) w 1994 roku, opisujcy zasady prowadzenia analizy FMEA projektu,

  procesu i maszyn. Zawiera take zalecany format formularzy do

  dokumentowania tych analiz.

  IEC 60812 - Standard opublikowany w 1985 roku przez International

  Electrotechnical Commission, opisuje metody prowadzenia analizy FMEA i

  FMCA (C - Criticality), definiuje zalecane formularze do analiz itp. Ten

  standard jest czasem stosowany podczas analiz FMEA dla oprogramowania

  SWFMEA (SW Software).

 • W 1994 producenci z brany samochodowej (Ford, Chrysler, GM), zwani

  potocznie The Big Three, opracowali standard QS9000 okrelajcy, jakie

  wymagania musz spenia dostawcy komponentw do fabryk Wielkiej Trjki.

  Wraz ze standardem QS-9000 wydano te kilka podrcznikw referencyjnych:

  -APQP - Advanced Product Quality Planning

  -FMEA - Failure Mode and Effect Analysis

  -SPC - Statistical Process Control

  -PPAP - Production Part Approval Process

  -MSA - Measurement System Analysis

 • W ramach APQP wymaga si przeprowadzenia dwch rodzajw analizy.

  FMEA projektu (w fazie projektowania wyrobu i budowy prototypu) oraz

  FMEA procesu (w fazie uruchomienia produkcji partii prbnej).

 • Przeprowadzanie FMEA wyrobu/konstrukcji jest zalecane w sytuacjach:

  - wprowadzania nowego wyrobu,

  - wprowadzania nowych lub w duym stopniu zmienionych czci lub

  podzespow,

  - wprowadzania nowych materiaw,

  - zastosowania nowych technologii,

  - otwarcia si nowych moliwoci zastosowania wyrobu,

  - duego zagroenia dla czowieka lub otoczenia w przypadku wystpienia

  awarii wyrobu (nie jest dopuszczalne wystpienie jakichkolwiek wad),

  - eksploatacji wyrobu w szczeglnie trudnych warunkach,

  -znacznych inwestycji

  FMEA procesu jest stosowana:

  - w pocztkowej fazie projektowania procesw technologicznych,

  - przed uruchomieniem produkcji seryjnej,

  w produkcji seryjnej w celu doskonalenia procesw, ktre s niestabilne lub

  nie zapewniaj uzyskania wymaganej wydajnoci.

 • Etapy analizy FMEA:

  - planowanie i przygotowanie,

  - analiza potencjalnych bdw ,

  - okrelenie ryzyka ,

  - planowanie dziaa zapobiegawczych,

  - oszacowanie ryzyka dla poprawionej konstrukcji,

  - wdroenie dziaa zapobiegawczych i badanie ich skutecznoci.

 • Planowanie i przygotowanie FMEA:

  Wdroenie metody FMEA wymaga przeszkolenia zespou, ktry

  takie analizy ma przeprowadzi. Zesp powinien skada si z 2

  3 osb, najczciej przedstawicieli dziaw : konstrukcyjnego,

  przygotowania produkcji i zapewnienia jakoci, uzupenionych

  ewentualnie odpowiednimi ekspertami.

  Dysponujc odpowiednim zespoem naley wybra cel analizy.

  rdem problemw mog by uwagi klientw, reklamacje,

  zestawienia brakw. W pierwszej kolejnoci powinny by

  analizowane problemy bdce rdem najwikszych strat,

  problemy w ktrych wystpuj wysokie wymagania jakociowe,

  a take problemy dotyczce nie w peni opanowanych procesw.

  Do prac przygotowawczych naley take opracowanie

  harmonogramu dziaa i sposobu dokumentowania wynikw.

 • Grupa robocza

  1)moderator FMEA

  2)pracownik produkcji (operator)

  3)technolog (inynier produktu, inynier procesu)

  4)projektant

  5)kupiec (logistyk)

  6)dostawca

 • Analiza potencjalnych bdw :

  W zalenoci od tego, czy analiza dotyczy konstrukcji czy

  procesu wykonania, jej przedmiotem jest funkcja czci lub cel

  operacji. Dla nich okrela si moliwe :

  -rodzaje bdw,

  -skutki bdw,

  -przyczyny bdw.

  W okreleniu moliwych rodzajw bdw mog by

  pomocne informacje klientw, reklamacje, karty brakw,

  protokoy bada, katalogi wad, dowiadczenie zdobyte przy

  produkcji podobnych wyrobw, intuicja czonkw zespou, itp.

  Dla kadego rodzaju wady okrela si jej skutki i przyczyny.

  Wyniki tej analizy notuje si najczciej w odpowiednich

  tabelach.

 • Okrelenie ryzyka:

  Dla kadego bdu, jego przyczyny i skutku okrela si w

  skali 1 10:

  -prawdopodobiestwo wystpienia bdu W,

  -znaczenie bdu dla klienta Z,

  -prawdopodobiestwo wykrycia bdu O.

  Wartoci W, Z oraz O okrelaj czonkowie zespou kierujc

  si dostpnymi informacjami i wasnym dowiadczeniem.

  Iloczyn tych liczb zwany jest liczb ryzyka R:

  R = W* Z* O

 • Skala

  Kryteria

  Punkty

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Wystpowanie

  W

  nie wystpuje wystpuje

  Znaczenie

  Z

  Niewielkie bardzo powane

  Wykrywalno

  O

  wykrywa si nie wykrywa si

 • Prawdopodobiestwo

  wystpienia

  W (LPW)

  Kryteria

  0cena

  Bardzo sabe

  Bardzo sabe prawdopodobiestwo wystpienia

  bdu, ktry dotychczas nie wystpi

  Wspczynnik zdolnoci (Cpk>lub=1,33)

  1 - 2

  Sabe

  Moe wystpi w skali roku, incydentalnie

  Wspczynnik zdolnoci (1

 • Prawdopodobiestwo

  nie wykrycia

  O (LPO)

  Kryteria

  Ocena

  Bardzo sabe

  Bardzo sabe prawdopodobiestwo przedostania si

  bdu do klienta

  Kontrola automatyczna lub systematyczna w 100%

  1 - 2

  Sabe

  Sabe prawdopodobiestwo przedostania si bdu

  do klienta

  Bd ewidentny. Czasem bd moe si przelizgn

  kontroli

  3 - 4

  Umiarkowane

  Umiarkowane prawdopodobiestwo nie wykrycia na

  linii lub przedostania si bdu do klienta

  Kontrola trudna lub wyrywkowa

  5 - 6

  Silne

  Due prawdopodobiestwo przedostania si bdu do

  klienta

  Kontrola subiektywna lub niewaciwa

  7 - 8

  Bardzo silne

  Bardzo due prawdopodobiestwo niewykrycia

  bdu przed wysaniem do klienta

  Brak kontroli lub bd niewidoczny

  9 - 10

 • Znaczenie dla klienta

  (wano)

  Z (LPZ)

  Kryteria

  Ocena

  Bardzo mae

  Wpyw zerowy lub bardzo may

  Brak uwag ze strony klienta

  1 - 2

  Sabe

  Mao przeszkadza klientowi

  Rzadkie uwagi ze strony klienta

  Rzadko wywouje konsekwencje

  3 - 4

  Umiarkowane

  Niezadowolenie klienta

  Perturbacje u klienta

  Krtki postj u klienta

  5 - 6

  Silne

  Negatywny obraz naszej marki

  Brak u klienta, odszkodowanie

  Przerwa w zaopatrywaniu si u nas

  7 - 8

  Bardzo silne

  Wywouje konsekwencje prawne

  Bd ma wpyw na bezpieczestwo wyrobu i

  wiarygodno klienta

  wobec swoich odbiorcw

  postj u klienta moe opni realizacj zamwie

  9 - 10

 • Planowanie dziaa zapobiegawczych:

  Dla bdw o najwikszej liczbie ryzyka, proponuje si dziaania

  zapobiegawcze opierajc si na dowiadczeniu i ewentualnie

  przeprowadzonych badaniach. Okrela si rwnie realizatorw i

  szacuje skuteczno dziaa przez ponowne wyznaczenie liczby

  ryzyka.

 • Wdroenie dziaa zapobiegawczych i badanie ich

  skutecznoci:

  - sprecyzowanie dziaa,

  - okrelenie odpowiedzialnoci,

  - opracowanie harmonogramu wdroenia,

  - okrelenie kosztw,

  - realizacj dziaa,

  - sprawdzenie skutecznoci osignicia celu

 • ANALIZA PARETO ABC

  DIAGRAM PARETO-LORENZA

  20/80

  Pozwala zidentyfikowa czynniki (zdarzenia i przyczyny) majce najwikszy wpyw

  na wybrane wielkoci opisujce wynik procesu lub charakterystyk produktu.

  Ilustruje nierwnomierno rozkadu skutek czynnik, wskazujc, e stosunkowo

  niewielka ilo czynnikw decyduje o znacznym udziale skutkw

  Opiera si na stwierdzonej empirycznie prawidowoci, e 20-30% czynnikw

  (przyczyn) decyduje o okoo 70-80% skutkw

  Pomaga w okreleniu 20% przyczyn, odpowiedzialnych za 80% skutkw.

  Pomaga w ukierunkowaniu dziaa korygujcych i zapobiegawczych

 • Wytyczne do tworzenia diagram Pareto-Lorenza

  1)Zebra cakowite dane o badanym zjawisku jako jego charakterystyki

  2)Uszeregowa przyczyny od najbardziej do najmniej znaczcej

  3)Wyznaczy skumulowane wartoci kadej przyczyny, tj udziay procentowe w

  stosunku do caoci zjawiska

  4)Narysowa lew o pionow i oznaczy od 0 do wysokoci oglnej sumy (lub nieco

  wyej)

  5)Narysowa i oznaczy o poziom. Nanie na niej od lewej do prawej strony

  skadniki od najwikszego do najmniejszego.

  6)Narysowa praw o pionow i oznaczy j od 0 do 100%. Ustawi 100% na

  poziomie oglnej sumy zaznaczonej uprzednio na lewej osi.

  7)Narysowa wykresy supkowe (histogramy) dla kadej przyczyny tzw. wykres

  Pareto

  8)Narysowa procentowy udzia oglnej sumy w postaci wykresu liniowego tzw.

  krzywa Lorenza

  9)Przeanalizowa wykres. Poszuka punktu przeomu na wykresie procentowego

  udziau oglnej sumy

  10)Sformuowa wnioski dotyczce poprawy badanego zjawiska. W miar potrzeby

  wprowadzi dziaania korygujce

 • L.p Przyczyna

  usterki

  Liczba

  usterek

  (na

  1000

  aut)

  Udzia

  usterki w

  oglnej

  liczbie

  usterek

  [%]

  Skumulowana

  liczba usterek

  Skumulowany

  udzia usterek

  [%]

  1 Zawieszenie 477 48.14 477 48.14

  2 Hamulce 269 27.14 746 75.28

  3 Owietlenie 92 9.28 838 84.56

  4 Ukad

  wydechowy 69 6.96 907 91.52

  5 Ukad

  kierowniczy 40 4.04 947 95.56

  6 Napd 23 2.32 970 97.88

  7 Silnik 21 2.12 991 100

 • 48,14

  27,14

  9,28 6,964,04 2,32 2,12

  48,14

  75,28

  84,56

  91,5295,56 97,88

  100

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  1 2 3 4 5 6 7

  Przyczyny

  Usz

  ko

  dze

  nia

  [%]n

  ia

 • Zadanie

  Lp. Rodzaj wady Ilo

  Liczba wzgldna

  [%]

  Liczba

  wzgldna

  skumulowana

  [%]

  1 Pkanie w zczu podczas

  operacji produkcyjnych 6378

  2 Opiki wewntrz rury, brak

  ogratowania 6223

  3 Rury, zaoliwione,

  zanieczyszczone wirami,

  pozagniatane krawdzie 3016

  4 Niezgodne wymiary rury 2921

  5 Za perforacja 1596

  6 Niezgodna ilo 1095

  7 Pkanie w materiale 416

  8 Nadmierna owalizacja rur 13

  9 Nieszczelno rur 8

  10 Prki po giciu 7

 • Siedem narzdzi tradycyjnych

 • Siedem nowych narzdzi

 • Siedem narzdzi statystycznych

 • Kryteria podziau narzdzi

  1.Cel stosowania

  2.Charakter narzdzia ze wzgldu na:

  a)rodzaj danych wyjciowych

  -jakociowe werbalne,

  -ilociowe liczbowe

  b)sposb przetwarzania danych wejciowych

  -opisowe opisujce stan obiektu (procesu, zjawiska, populacji)

  -kreatywne poszukujce i opisujce skojarzenia oraz zwizki midzy

  waciwociami obiektu,

  -statystyczne opisujce zwizki ilociowe z uwzgldnieniem

  czynnika niepewnoci (prawdopodobiestwa i poziomu istotnoci)

 • Narzdzia jakociowe ilociowe

 • Prezentowanie danych Spisywanie danych w rzdzie

  6, 5, 7, 4, 8, 11, 8, 6, 9, 7, 6, 7, 4, 6, 7, 10, 8, 7, 6, 5, 7, 8, 9, 5, 9, 7, 8, 5, 8,

  7, 6, 5, 9, 10,

  Tabela czstoci wystpie (lic

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.