Top Banner
Z A T W I E R D Z A M Gdynia, dnia .................... Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kolna 8 b 81-301 Gdynia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa kontenerów mieszkalnych Sygnatura sprawy: 5/VI/2019 str. 1
38

rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Oct 16, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Z A T W I E R D Z A M

Gdynia, dnia ....................

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kolna 8 b

81-301 Gdynia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa kontenerów mieszkalnych

Sygnatura sprawy: 5/VI/2019

str. 1

Page 2: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Rozdział I. Zamawiający

Nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

Adres do korespondencji: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyniul. Jana z Kolna 8b81-301 Gdynia

Faks do korespondencji: 261-26-62-40, 261-26-60-70

Adres strony internetowej: http://www.rzigdynia.wp.mil.pl

Godziny urzędowania pn. – pt. 7:30 – 15:30 (kancelaria czynna w godz. 7:30-10:30 oraz 13:00-15:00).

Nr rachunku bankowego 68 1010 1140 0172 6813 9120 1000

Rozdział II. Uwagi ogólne

1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy i załączników zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy i załączników sporządzonych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że treść formularzy i załączników sporządzonych przez Wykonawcę musi odpowiadać treści formularzy i załączników zawartych w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej www.rzigdynia.wp.mil.pl, na której udostępni SIWZ wraz z załącznikami.

Rozdział III. Oznaczenie i tryb postępowania.

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 5/VI/2019.Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą.

3. Wartość postępowania nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Tj. wyrażonej w złotych równowartość kwoty 144.000 euro.

4. Na podstawie art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako

str. 2

Page 3: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział IV. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:Dostawa kontenerów mieszkalnych.

2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w:1) Formularzu cenowym– załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,2) Wymaganiach ekploatacyjno- technicznych – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

3. Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem według CPV: 44211100-3

4. Jeżeli w „wymaganiach eksploatacyjno- technicznych” wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji okaże się, że nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia.

6. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowej dostawy kontenerów mieszkalnych rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym.

7. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

8. Umowa na realizację zamówienia będzie obejmowała łączne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i obejmującej taką część zamówienie objętego prawem opcji, na którą Zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. W przypadku zamówienia pozostałej części zamówienia objętego prawem opcji, zostanie zawarty aneks do umowy.

9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia (przedmiot zamówienia podstawowy oraz przedmiot zamówienia objęty prawem opcji) na okres 1) od 24 do 36 miesięcy (przedłużony okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny

ofert i zostanie ustalony na podstawie złożonej oferty) licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy na kontener mieszkalny oraz na wszystkie elementy w nim zabudowane lub zamontowane

2) 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy na trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych.

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia (przedmiot zamówienia podstawowy oraz przedmiot zamówienia objęty prawem opcji) na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy.

str. 3

Page 4: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Rozdział V. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie do dnia 06.12.2019 r.

2. Miejsce wykonania dostaw: Wydział Gospodarki Sprzętem Infrastruktury RZI w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97

Rozdział VI. Oferty częściowe i wariantowe.

1. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział VII. Zamówienia dotyczące umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział VIII. Zaliczki.

Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania usługi.

Rozdział IX. Informacja o kluczowej części zamówienia.

Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia

Rozdział X. Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy kontenerów biurowych, mieszkalnych, sanitarnych lub hotelowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.

2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć do oferty: 1) oświadczenie o spełnieniu wymagań - załącznik nr 4 do SIWZ,

str. 4

Page 5: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

2) oświadczenie o oznakowaniu kodem kreskowym – załącznik nr 5 do SIWZ3) oświadczenie o dostarczeniu kart wyrobu – załącznik nr 6 do SIWZ4) oświadczenie, że wszystkie dostarczone wyroby pochodzą z produkcji 2019 roku –

załącznik nr 16 do SIWZ

3. Zgodnie z treścią art. 22d ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może,

na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit. a niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału nastąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnego z treścią załącznika nr 7 do SIWZ oraz wykaz określający zakres dysponowania zasobami podmiotów trzecich w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 11 do SIWZ.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 oraz ust. 5.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3 rozdziału X SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które dotyczą w szczególności:1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego,

str. 5

Page 6: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale XI ust. 5 pkt 3) niniejszej SIWZ.

9. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14 art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 z:a) Zamawiającym,b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,c) członkami komisji przetargowej,d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub kare grzywny nie niższą niż 3.000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandyto – akcyjnej lub prokurenta skazano za przekroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

str. 6

Page 7: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 art. 24 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności.

Rozdział XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 i 9 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie wskazanym w załączniku nr 12 do SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) wykazu wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy kontenerów biurowych, mieszkalnych, sanitarnych lub hotelowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto

2) dowodu określającego czy te dostawy zostały wykonane należycie , a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie pozyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

str. 7

Page 8: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz Zamawiającego,

Ważna informacja:Wstęp Obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie Pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz.18). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT – Obcokrajowcy będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/w Pozwoleń.W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Gdyni o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:- imię i nazwisko osoby,- datę i miejsce urodzenia,- obywatelstwo,- numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego

oraz daty wydania i terminu ważności,- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy Jednorazowego pozwolenia uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie Jednorazowego pozwolenia jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania wezwie Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie

str. 8

Page 9: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

13. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w §7 oraz w § 8 Rozporządzenia

str. 9

Page 10: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) i Wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy PZP.

1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) musi oddzielnie złożyć:

a) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 2 niniejszej SIWZ. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c) oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodne z treścią załącznika nr 10 do SIWZ.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy wśród Wykonawców składających wspólną ofertę.

3. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów to oferta ta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa - stosowny dokument, tj. oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

str. 10

Page 11: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Rozdział XIII. Ważne informacje dotyczące formy (składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania) dokumentów.

1. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział XIV. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Ocena spełniania warunków określonych w Rozdziale X - XII niniejszej SIWZ zostanie dokonana w systemie zero-jedynkowym, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszych rozdziałach.

2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki.

Rozdział XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:1) pisemnie na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b,

81-301 Gdynia oraz2) faksem – numer faksu 261-26-62-40 lub 261-26-60-70 lub3) drogą elektroniczną na adres: [email protected]

str. 11

Page 12: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku nie potwierdzenia otrzymania korespondencji przesłanej faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za potwierdzenie doręczenia uznaje się raport/dowód potwierdzający nadanie faksu/ wysłania wiadomości drogą elektroniczną.

4. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Pytania należy kierować na adres Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-301 Gdynia oraz faksem na nr 261-26-62-40 lub 261-26-60-70 lub na podany adres e – mail: [email protected]. Pisma przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane przez umocowane osoby, pożądane jest również przesyłanie pytań do niniejszego postępowania w formie edytowalnej, w formacie Word.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Każda taka modyfikacja staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o treści wprowadzonych zmian wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. mgr Marta Jakubowska.

10. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

Rozdział XVI. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia i odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

str. 12

Page 13: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,2) oświadczenia wymienione w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ stanowiące

załączniki nr 8 i 9,3) oświadczenie, o spełnieniu wymagań – załącznik nr 4 do SIWZ4) oświadczenia o oznakowaniu kodem kreskowym – załącznik nr 5 do SIWZ5) Oświadczenie o dostarczeniu kart wyrobu – załącznik nr 6 do SIWZ6) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy upoważnienie do

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

7) zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku, polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – załącznik nr 7 do SIWZ.

8) wykaz określający zakres dysponowania zasobami podmiotów trzecich w trakcie realizacji zamówienia – załącznik nr 11 do SIWZ,

9) dokument KRS lub CEIDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli,

10) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,11) wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ,12) oświadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ,13) oświadczenie Wykonawcy – RODO załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ.14) oświadczenie, że wszystkie dostarczone wyroby pochodzą z produkcji 2019

stanowiące załącznik nr 16 do SIWZ

Uwaga* W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji - Oryginał dokumentu

gwarancyjnego należny złożyć wraz z ofertą.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

str. 13

Page 14: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

7. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.

8. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie dołączone do oferty obcojęzyczne dokumenty muszą być bezwzględnie tłumaczone na język polski. Oferty z dołączonymi w języku obcym, nie tłumaczonymi na język polski dokumentami będą odrzucone.

10. W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone za zgodność przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

12. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.

13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami można przesłać pocztą na adres wskazany w Rozdziale I niniejszej SIWZ lub złożyć w kancelarii RZI w Gdyni (kancelaria RZI, I piętro – pokój 106 czynna w godz. 7:30-10:30 oraz 13:00-15:00) w zamkniętej białej kopercie.

14. Oferta musi być złożona w dwóch nieprzeźroczystych, zamkniętych białych kopertach z zaznaczeniem na zewnętrznej kopercie nazwy zamówienia publicznego:

„Oferta na przetarg nieograniczony:

Dostawa kontenerów mieszkalnychSygnatura sprawy 5/VI/2019

Nie otwierać przed godz. 12.00 do dnia 03.09.2019 r.”

15. Wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy.

16. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

str. 14

Page 15: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

18. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec i w ofercie wykazać, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

19. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

21. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej, z napisem „ZMIANA”.

22. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

23. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie w kancelarii Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

24. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne – pełnomocnictwo).

25. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XV niniejszej SIWZ.

Rozdział XVII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert(art. 85 ust.5 ust. PZP).

str. 15

Page 16: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Zgoda Wykonawcy musi być wyrażona na piśmie. Brak pisemnej zgody w terminie wskazanym w piśmie, w którym Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą będzie traktowane przez Zamawiającego, jako jego odmowa.

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium.

6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2019 r. o godz. 10:30. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, w pok. 408.

3. Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące: kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach zostaną udostępnione niezwłocznie po otwarciu na stronie internetowej Zamawiającego: www.rzigdynia.wp.mil.pl

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział XIX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

str. 16

Page 17: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 17 500,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

3. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

4. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 68 1010 1140 0172

6813 9120 1000 z adnotacją: "wadium sprawa 5/VI/2019 Dostawa kontenerów mieszkalnych”

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank dokonał rzeczywistego przetworzenia operacji zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak posiadania przed upływem terminu składania ofert kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę.

6. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego zostanie załączony do oferty i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert.

7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach o których mowa w ust. 4 pkt 2-5) Wykonawca składa wraz z ofertą.

8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty.

9. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia,2) precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie

o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

str. 17

Page 18: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

11. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP.

12. Gwarancja wadialna musi w swojej treści zawierać informację o Wykonawcy jako zobowiązanym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie o wszystkich Wykonawcach jako zobowiązanych lub chociażby informację, że strona stosunku „gwarancyjnego„ jest uczestnikiem konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz drugiego uczestnika jako Wykonawcy – którzy wspólnie złożyli w postępowaniu przetargowym ofertę.

13. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą uzależniać wypłaty zabezpieczenia Zamawiającemu od oświadczenia woli Wykonawcy w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty.

14. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku.

15. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.

16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

18. W przypadku gdy gwarancja wadialna zawierać będzie informację, że wygasa ona w przypadku zwrotu jej oryginału do Gwaranta, Zamawiający wymaga aby wskazane było, że gwarancja wadialna wygasa dopiero gdy wszystkie wydane egzemplarze oryginałów gwarancji wadialnej zostaną zwrócone do Gwaranta.

Rozdział XX. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Ceną oferty jest kwota (suma ceny brutto za wykonanie zamówienia podstawowego oraz ceny brutto zamówienia objętego prawem opcji) podana w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny całkowitej brutto Zamawiający przyjmuje za prawidłową wartość zapisu liczbowego.

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z

str. 18

Page 19: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu i transportu sprzętu.

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XXI. Opis kryteriów ich znaczenie i sposób oceny ofert.

1. Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg następujących kryteriów: 1) cena oferty - 60%2) przedłużony okres gwarancji na kontener mieszkalny – 30 % (od 0-12 miesięcy)3) zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10 %

2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofertC= ------------------------------------------------------------------ x 60 pkt. cena brutto oferty badanej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Zamawiający ostateczny wynik powyższego działania matematycznego zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według następującej zasady zaokrąglania: jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4 wówczas zaokrąglamy z niedomiarem, co oznacza, że wartości dziesiętne pozostają bez zmian, natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9 wówczas zaokrąglamy z nadmiarem.Przykład: w przypadku wartości 1,322 ostateczny wynik to 1,32; w przypadku wartości 1,355 ostateczny wynik to 1,36.

Jako cenę oferty służąca do wyliczenia kryterium „cena” przyjmuje się całkowitą cenę podaną w formularzu ofertowym, która stanowi sumę ceny brutto za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia oraz ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji.

3. Kryterium „Przedłużony okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty przedłużonego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru usługi.

Liczba punktów w kryterium „Przedłużony okres gwarancji” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

XPg = ------------ x 100 x 30%

str. 19

Page 20: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Y

Pg – obliczone punkty za kryterium „przedłużony okres gwarancji”X – przedłużony okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)Y – Maksymalny przedłużony okres gwarancji spośród badanych ofert (w miesiącach)

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Zamawiający ostateczny wynik powyższego działania matematycznego zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według następującej zasady zaokrąglania: jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4 wówczas zaokrąglamy z niedomiarem, co oznacza, że wartości dziesiętne pozostają bez zmian, natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9 wówczas zaokrąglamy z nadmiarem.

Przykład: w przypadku wartości 1,322 ostateczny wynik to 1,32; w przypadku wartości 1,355 ostateczny wynik to 1,36.

Wykonawca może zaproponować przedłużenie okresu gwarancji tylko w pełnych miesiącach tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 miesiące, co odpowiadać będzie odpowiednio okresowi gwarancji wynoszącemu 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 miesięcy licząc od daty popisania protokołu odbioru dostawy na kontener mieszkalny oraz wszystkie elementy w nim zabudowane lub zamontowane,

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy.

Wykonawca może zaproponować przedłużony okres gwarancji tylko w pełnych miesiącach.

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie „Przedłużony okres gwarancji” (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania przedłużonego okresu gwarancji lub wskazanie błędnego przedłużonego okresu gwarancji) jako deklarowany przedłużony okres gwarancji zostanie przyjęta wartość 0 miesięcy.Zadeklarowany okres gwarancji odnosić się będzie również do gwarancji na przedmiot zamówienia objętego prawem opcji.

4. Kryterium „Zatrudnienie osoby bezrobotnej” będzie oceniane na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Pz – punkty za kryterium zatrudnienie bezrobotnego

Potwierdzenie zatrudnienia osoby bezrobotnej poprzez przedłożenie do oferty oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 13 do SIWZ, będzie skutkować przyznaniem Wykonawcy 10 pkt. W przypadku nie załączenia do oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Zatrudnienie osoby bezrobotnej”. Przedmiotowe oświadczenie nie podlega uzupełnieniu.

str. 20

Page 21: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Ocena punktowa oferty (L) będzie sumą punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach:

L= Pc + Pg +Pz

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.Rozdział XXII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy PZP.

Rozdział XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie.

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4. W przypadku gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązują się do przedłożenia Zamawiającemu danych takich jak: numer identyfikacyjny PESEL oraz adres zamieszkania jeżeli jest inny niż adres prowadzonej działalności.

Rozdział XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

str. 21

Page 22: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 ze zm.)

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.2 ustawy PZP.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.Niedostosowanie się w gwarancji/poręczeniu do powyższych wymogów spowoduje odmowę jej przyjęcia.

7. Składane tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku.

8. Zwrot zabezpieczenia odbędzie się na zasadach i w terminach określonych w umowie.

9. Nie wniesienie ZNWU lub wniesienie po terminie podanym w zawiadomieniu skutkować będzie wybraniem Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z pozostałych zgodnie art. 94 ust. 3 PZP.

10. W przypadku gdy gwarancja wadialna zawierać będzie informację, że wygasa ona w przypadku zwrotu jej oryginału do Gwaranta, Zamawiający wymaga aby wskazane było, że gwarancja wadialna wygasa dopiero gdy wszystkie wydane egzemplarze oryginałów gwarancji wadialnej zostaną zwrócone do Gwaranta.

Rozdział XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 15 do niniejszej SIWZ.

str. 22

Page 23: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

Rozdział XXVI. Informacja dotycząca podwykonawstwa.

1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców.

2. Zamawiający wymaga aby podwykonawca, któremu powierzono wykonanie zamówienia spełniał warunek odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej: wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie naprawy motopomp pożarniczych.

Rozdział XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,3) odrzucenia oferty odwołującego,4) opisu przedmiotu zamówienia,5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

Rozdział XXVIII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

2) z powodu wystąpienia zamówień dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

str. 23

Page 24: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

2. Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, które nie są zmianami istotnymi, i dotyczą:

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian w aktach wykonawczych, normach resortowych związanych z przedmiotem zamówienia;

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

3) zmiany podwykonawcy dostaw wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

4) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, a także zmiany danych teleadresowych;

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:1) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, gdy nie była znana na dzień podpisania

umowy i będzie opłacona po otrzymaniu środków na ten cel przez Zamawiającego,2) ustawowe zmiany podstawowego wynagrodzenia pracowników powyżej 10% lub

zmiana stawki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne określone w art. 142 ust. 5) ustawy pzp.

4. Zmiany inne:wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w

Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-301 Gdynia,2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

str. 24

Page 25: rzigdynia.wp.mil.pl  · Web viewJeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przedkłada do zatwierdzenia ……………………….. mgr Marta Jakubowska

Sporządziła

……………………….. Justyna Szostak

Sygnatura sprawy: 5/VI/2019

Załączniki:

1. Formularz ofertowy wraz z upoważnieniem.2. Wymagania eksploatacyjno- techniczne3. Formularz cenowy4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań5. Oświadczenie o oznakowaniu kodem kreskowym 6. Oświadczenie o dostarczeniu kart wyrobu7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.9. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.10. Informacja o grupie kapitałowej. 11. Wykaz określający zakres dysponowania zasobami podmiotów trzecich.12. Wykaz podwykonawców.13. Oświadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej.14. Oświadczenie RODO.15. Projekt umowy. 16. Oświadczenie, że wszystkie dostarczane wyroby pochodzą z produkcji 2019 roku17. Karta wyrobu

str. 25