Top Banner
24

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

Jan 12, 2016

Download

Documents

ward

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego to:. 1.Koszty sądowe 2. Koszty przejazdów do sądu strony i pełnomocnika 3. Równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO
Page 2: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

1.Koszty sądowe2. Koszty przejazdów do sądu strony i pełnomocnika3. Równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie

(w p.p.s.a obowiązuje zasada odpłatności wymiaru sprawiedliwości)

[email protected]

Page 3: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

1. wpis 2.opłata kancelaryjna 3. zwrot wydatków

*** OPŁATY SĄDOWE to wpis i opłata kancelaryjna.

Page 4: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

W KAŻDYM piśmie wszczynającym postępowanie W DANEJ INSTANCJI należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wysokości zależy wysokość opłaty.Brak oznaczenia wpz jest brakiem formalnym, który podlega usunięciu na stosowne wezwanie przewodniczącego.

Page 5: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

WPIS

Wysokość zależna od RODZAJU SPRAWY, a także od WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA.

Rozporządzenie RM z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad popierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

OPŁATA KANCELARYJNA

Pobiera się za wykonanie określonych czynności, a więc zależy ona od rodzaju czynności, a nie rodzaju sprawy

Rozporządzenie RM z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Page 6: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

1.WPIS STOSUNKOWY w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne.

2.Zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia i jest ustalana jako procent(od 1 do 4%) wpz.

3.Istnieje obowiązek pisemnego podania wpz.

4.Stanowi ją należność główna, liczona bez należnych odsetek i kosztów z nią związanych, chyba że odsetki stanowią przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności. Wówczas odsetki stanowią wpz.

Page 7: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

-wpis nie może być niższy niż 100 zł;

-wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4 % wpz i nie może przekroczyć 100 000 zł

Page 8: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

zgodnie z rozp. powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

wpis stały nie może być wyższy niż 10 000 zł (od 100 do 10000 zł)

Page 9: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

ZWROT WYDATKÓW-rzeczywiście poniesione wydatki w konkretnej sprawie.

Do wydatków zalicza się w szczególności (nie jest to katalog zamknięty):

-należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie,

- koszty ogłoszeń - diety i koszty podróży

(należne sędziom i pracownikom sądowym z powodu wykonywania czynności sądowych poza budynkiem sądowym, określone w przepisach odrębnych)+ np. koszty doręczeń

Page 10: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

Zwolnienie z mocy ustawy:

-zakres przedmiotowy

-zakres podmiotowy

Prawo pomocy przyznawane na wniosek:

a) zwolnienie od kosztów;

b) instytucja ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (zob. formularz PPF i PPPr).

Page 11: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

Art. 239 p.p.s.a

WAŻNE! stronom korzystającym z

ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych może być ponadto przyznane PRAWO POMOCY w zakresie dotyczącym zastępstwa procesowego, jeżeli spełnioną przesłanki, o których mowa w art. 262.

Page 12: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

1. Związane jest z prawem do sądu. 2. Nie przysługuje w razie oczywistej

bezzasadności skargi.

Zakres: zgodnie z 244 ppsa - obejmuje 2 instytucje procesowe:

1.Zwolnienia od kosztów2.Ustanowienie profesjonalnego

pełnomocnika (a,rp,dp,rp).

Page 13: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie:

I. Całkowitym - obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie a, rp, dp lub rzp.

II.Częściowym1. zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w

części;2. albo tylko od wydatków3. albo od opłat sądowych i wydatków4. lub obejmuje tylko ustanowienie a, rp, dp lub rzp.

Częściowe zwolnienie: zwol. od poniesienia ułamkowej ich części bądź określonej kwoty pieniężnej

Page 14: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

OSOBY FIZYCZNE „przyznanie pp następuje”

W zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania(strona ma obowiązek ponoszenia kosztów jeżeli posiada jakikolwiek majątek, nawet jak poniesienie kosztów spowoduje uszczerbek..)

W zakresie częściowym- gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

Syt. materialna przesądza, obligatoryjne przyznanie.

Page 15: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ „pp może być przyznane”

W zakresie całkowitym- gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania;

W zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Przykładowo odmowę ustanowienia pełnomocnika dla osoby prawnej uzasadnia nieskomplikowany stan faktyczny sprawy (jednakże za każdym razem jest to uznanie organu sądowego).

Page 16: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

1. Oczywista bezzasadność skargi -z przyczyn procesowych i

materialnoprawnych (bez najmniejszych wątpliwości nie

może zostać ona uwzględniona) SĄD –postanowienie.

2. Strona zatrudnia lub pozostaje w innym stosunku prawnym z a,rp,dp lub rzp.

 

Page 17: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

1.Wniosek strony złożony na urzędowym formularzu (pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania)przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania

2.Oświadczenie strony obejmujące stosowne dane (art. 252 p.p.s.a),

3.W razie wątpliwości strona, na wezwanie sądu, zobowiązana jest złożyć dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe (związane z jej stanem majątkowym, dochodami lub stanem rodzinnym).

Page 18: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

Tryb: ciąg dalszy

4. Przyznanie pp nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów postępowania, jeżeli obowiązek taki wynika z innych przepisów.

5. PP może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć ( art. 249 p.p.s.a)

Page 19: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

6. Zasada, iż rozpatruje go wsa, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy;

7.Czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi*(zob. art. 258);

8.Od wydanych przez referendarzy sądowych zarządzeń, postanowień przysługuje sprzeciw w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. (art. 259-262);

Page 20: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

9. Sąd jest związany żądaniem strony zawartym we wniosku o przyznanie prawa pomocy;

10. Przyznanie prawa pomocy wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała (art. 251)

***Postanowienie w sprawie przyznania prawa pomocy doręcza się jedynie tej stronie, która złożyła wniosek. Zażalenie na to postanowienie przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.

Page 21: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

ZASADA:

Strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 199).

Page 22: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

1.Zasada odpowiedzialności za wynik postępowania (art.200 oraz 201);

2.Zasada zwrotu kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia ochrony interesu prawnego (art. 200 oraz 205);

3.Zasada stosunkowego rozdzielenia kosztów (art. 206);

4. Zasada zawinienia (art. 208);5.Zasada koncentracji kosztów

postępowania*(art. 209, zob. także art. 210).

(Katalog zasad zaproponowany przez B. Adamiak)

Page 23: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

1. Sąd rozstrzyga o zwrocie kosztów w każdym orzeczeniu kończącym postępowanie .

2. Utrata uprawnienia do żądania zwrotu kosztów: jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenie strona nie zgłosi stosownego wniosku.

Page 24: KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

POWODZENIA NA ZALICZENIU!