Top Banner
Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij i redoviti i izvanredni studij u trajanju od 6 seme Predmet : Ekologija, 3 ECTS 5. semestar Proizvodno inženjerstvo Red. prof. dr. sc. Julijan Dobrinić dr.sc. Davorin Medaković
30

Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Feb 08, 2016

Download

Documents

cybele

Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij. Proizvodno inženjerstvo. Stručni redoviti i izvanredni studij u trajanju od 6 semestara. Predmet : Ekologija, 3 ECTS. 5. semestar. Red. prof. dr. sc. Julijan Dobrinić. dr.sc. Davorin Medaković. Opis predmeta: - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Stručni redoviti i izvanredni studij u trajanju od 6 semestara

Predmet : Ekologija, 3 ECTS

5. semestar

Proizvodno inženjerstvo

Red. prof. dr. sc. Julijan Dobrinićdr.sc. Davorin Medaković

Page 2: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Ekologija

Opis predmeta:

Uvodno o okolišu, ekologija, predmet ekologije. Modeli funkcioniranja okoliša, izloženost okoliša zagađivačima, opteretivost okoliša. Održivi razvoj, ekološki zahtjevi postizanju održivog razvoja gospodarstvenih djelatnosti. Sustavi upravljanja okolišem prema ISO normama o zaštiti okoliša. Moralni i etički zahtjevi. Zakonodavstvo zaštite okolišau Hrvatskoj i međunarodne norme. Onečišćenje tla, vode, atmosfere, radnog i životnog okoliša. Mjerenje stanja i utjecaja na okoliš. Mjerne metode i tehnike. Interakcija gospodarstvenih djelatnosti i okoliša: energetika, brodogradnja, pomorstvo, zemljoradnja, turizam. Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša. Izrada studija utjecaja na okoliš.Zajedničke konzultacije u svezi s projektnim zadacima, posjeti komunalnim i gospodarstvenim subjektima. Izrada koncepta i sadržaja projektnog zadatka, individualne konzultacije, odabir literature za projektne zadatke.

Page 3: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Obavezna literatura1. Prelec, Z.: "Energetika u procesnoj industriji", Školska knjiga, Zagreb, 1994. 2. R. Klepac: "Osnove ekologije", JUMENA, Zagreb, 1980. 3. M. Črnjar: "Ekonomija i zaštita okoliša", Školska knjiga, Zagreb, Glosa, Rijeka, 1997. 4. Hlača, V., Stanković, G.: "Pravo zaštite morskog okoliša", Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 1997. 5. Radanović, B.: "Fizikalne štetnosti buke", IPROZ, Zagreb, 1999.Preporučena literatura

1. Časopis "EGE", odabrani članci2. Časopis "Priroda", odabrani članci3. J. Dobrinić, L. Mandić: "Fizika 1", Tehnički fakultet, Rijeka, 2002.4. Capar, R.: "Međunarodno pravo mora", Pomorski fakultet, Rijeka, 1994.5. Mayer, D.: "Kvaliteta i zaštita podzemnih voda", Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora, Zagreb, 1993.6. Matić, M.: "Gospodarenje energijom", Školska knjiga, Zagreb, 1995.7. Milanović, Z.: "Deponij, trajno odlaganje otpada"?, ZGO, Zagreb, 1992.8. J. Dobrinić: Fizika (valovi, optika, struktura tvari), Tehnički fakultet, Rijeka, 1998.

Page 4: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Dr.sc.Davorin Medaković Dr.sc.Davorin Medaković

NASTAVNA JEDINICANASTAVNA JEDINICA

SUSTAVI KVALITETE I SUSTAVI SUSTAVI KVALITETE I SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEMUPRAVLJANJA OKOLIŠEM

ISO 9001; ISO 14001ISO 9001; ISO 14001EMAS; OHSAS 18001EMAS; OHSAS 18001

HACCP; BRC i IFSHACCP; BRC i IFS

Page 5: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Literatura:

1. Botkin, D. B. et all., Environmental Science, John Wiley and Sons, New York (2000.)

2. Črnjar, M., Ekonomika i politika zaštite okoliša, Ekonomsko fakultet sveučilišta u Rijeci,

Rijeka (2002.)

4. Glavač, V., Uvod u globalnu ekologiju, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2001.)

5. Krakar, Z. i Črnjar, M., Metodološke osnove sustava gospodarenja okolišem i prostorom, primorsko goranska županija i Zavod za

informatičku djelatnost Hrvatske, Rijeka (1998.)

6. Nacionalna strategija zaštite okoliša (nn 46/02)

7. Http://kvaliteta.Inet.Hr/14000/14000_knjige.Htm

8. Http://iso14000.Com

Page 6: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

-Norme, zahtjevi, zakonske regulativeNorme, zahtjevi, zakonske regulative

- Kvaliteta - kakvoća -- Kvaliteta - kakvoća - sveobuhvatnost osobina entiteta koje se odnose na sveobuhvatnost osobina entiteta koje se odnose na sposobnost zadovoljavanja utvrđenih ili očekivanih potrebasposobnost zadovoljavanja utvrđenih ili očekivanih potreba

- Entitet-- Entitet- cjelovitost koja ima osobine koje se mogu cjelovitost koja ima osobine koje se mogu pojedinačno opisati ili razmatratipojedinačno opisati ili razmatrati

Sustav upravljanja kakvoćomSustav upravljanja kakvoćom mjere koje se poduzimaju za dosizanje mjere koje se poduzimaju za dosizanje

optimalnih uvjeta za određeni entitet. Korištenje optimalnih uvjeta za određeni entitet. Korištenje metoda i alata osiguravanja i upravljanjametoda i alata osiguravanja i upravljanjakvalitetom u jedinstven sustav može se ostvaritikvalitetom u jedinstven sustav može se ostvaritiučinkovit sustav cijelog entitetaučinkovit sustav cijelog entiteta

Page 7: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

CertifikacijaCertifikacija

Certifikacija ili registracija za određenu Certifikacija ili registracija za određenu normu normu

- predstavlja rezultat uspješne procjene dobivene od neovisne predstavlja rezultat uspješne procjene dobivene od neovisne organizacije (npr. Det Norske Veritas – organizacije (npr. Det Norske Veritas – DNV- DNV- neovisna fondacija neovisna fondacija svjetski poznati pružatelj usluga iz područja upravljanja rizicima) svjetski poznati pružatelj usluga iz područja upravljanja rizicima)

Akreditirana certifikacija Akreditirana certifikacija - potvrđivanje usuglašenosti sa - potvrđivanje usuglašenosti sa normomnormom

Page 8: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Integrirani sustavi upravljanjaIntegrirani sustavi upravljanjaIMSIMS

Integrated Management SystemIntegrated Management System

IMS – se uvodi u poduzeća i IMS – se uvodi u poduzeća i organizacije kada se želi postići organizacije kada se želi postići sukladnost više normi čime se sukladnost više normi čime se smanjuje: smanjuje:

opseg dokumentacije opseg dokumentacije vrijeme z prosudbuvrijeme z prosudbu troškovi i održavanje sustavatroškovi i održavanje sustava

Integriranje sustava upravljanja okolišem Integriranje sustava upravljanja okolišem (Environment Management System – (Environment Management System – EMS) u sustav upravljanja kakvoćom EMS) u sustav upravljanja kakvoćom (Quality Management System – QMS)(Quality Management System – QMS)

Page 9: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

A Kvaliteta1) ISO 9001:2000

1.1) Automobilska industrija1.2) Zrakoplovna industrija1.3) Telekomunikacije1.4) Tick IT1.5) Zavarivanje1.6) Medicinski uređaji

B Okoliš1) ISO 14001

2) EMAS

C Upravljanje zdravljem i sigurnošću

1) OHSAS 18001

2) SCC

D Hrana

Page 10: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Upravljanje kvalitetom

1) Svijest o kvaliteti proizvoda postaje kod klijenata sve prisutnija

2) Klijenti se žele uvjeriti da će poslovanje zadovoljiti njihove potrebe

3) Certificirani Sustav upravljanja kvalitetom dokazuje brigu okvaliteti i zadovoljstvu klijenata

Primjena Sustava upravljanja kvalitetom osigurava:- postojanost - unapređuje poslovne procese - smanjuje rizike

U svakoj djelatnosti postoje radni procesi koji su “kritični” za strateške ciljeve

Pristupom Risk Based Certification™, DNV auditori procjenjuju: - usuglašenosti s odabranim normama - uspješnost sustav upravljanja kvalitetom

Page 11: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

ISO 9001:2000ISO 9001:2000

Certifikat ISO 9001:2000 Certifikat ISO 9001:2000

-I-Izdaje nezdaje nezazavisna certifikacijska kuća visna certifikacijska kuća -D-Dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom sukladan okazuje da je sustav upravljanja kvalitetom sukladan svim svim zahtjevima iz zahtjevima iz

norme i da je usklađen sa propisima. norme i da je usklađen sa propisima. -C-Certifikat klijentima daje ertifikat klijentima daje do znanja da tvrtka ima implementirane nužne do znanja da tvrtka ima implementirane nužne

interne procese radi ispunjavanja interne procese radi ispunjavanja svih svih obveza normeobveza norme..

Međunarodno priznata norma ISO 9001:2000 je općenita. Međunarodno priznata norma ISO 9001:2000 je općenita. To nije norma nekog određenog proizvoda, već se primjenjuje na To nije norma nekog određenog proizvoda, već se primjenjuje na

sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnostisve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti Uvela ju je Organizacija za standardizaciju (ISO) sa ciljem uspostave Uvela ju je Organizacija za standardizaciju (ISO) sa ciljem uspostave

međunarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetommeđunarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetom

Glavne točke norme su:Glavne točke norme su: Sustav upravljanja kvalitetom Sustav upravljanja kvalitetom Odgovornost upraveOdgovornost uprave Upravljanje sredstvimaUpravljanje sredstvima Realizacija proizvodaRealizacija proizvoda Mjerenje, analiza i poboljšanjaMjerenje, analiza i poboljšanja

Page 12: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

1.1. Automobilska industrija1.1. Automobilska industrija

dodatni zahtjevi za certifikaciju sustava kvalitete integrirani u dodatni zahtjevi za certifikaciju sustava kvalitete integrirani u ISO 9000ISO 9000

a - ISO / TS 16949a - ISO / TS 16949b - ISO/TS 16949:2002 b - ISO/TS 16949:2002

c - QS 9000 c - QS 9000

Primjenjuju se na : Primjenjuju se na : - dobavljače u automobilskim kućama- dobavljače u automobilskim kućama

- organizacije za akreditiranje i za certifikaciju- organizacije za akreditiranje i za certifikaciju

a - ISO / TS 16949a - ISO / TS 16949- - racionalizacija tehničkih specifikacija koje su prihvatili svjetski proizvođači automobila - racionalizacija tehničkih specifikacija koje su prihvatili svjetski proizvođači automobila - International Automotive Task Force ( IATF). International Automotive Task Force ( IATF). - dobavljači neće biti obvezni pribavljati višestruke certifikate- dobavljači neće biti obvezni pribavljati višestruke certifikate

b - ISO/TS 16949:2002 b - ISO/TS 16949:2002 - - verzija norme ISO/TS 16949 razrađena u partnerstvu između IATF (International Automotive Task verzija norme ISO/TS 16949 razrađena u partnerstvu između IATF (International Automotive Task Force) i Japan Automobile Manufacturer Association ( JAMA), te uz podršku tehničkoga komiteta Force) i Japan Automobile Manufacturer Association ( JAMA), te uz podršku tehničkoga komiteta ISO/TC 176 koji je odgovoran za razradu standarda iz obitelji ISO 9000ISO/TC 176 koji je odgovoran za razradu standarda iz obitelji ISO 9000

c - QS 9000c - QS 9000 - certifikacija sustava kvalitete američke automobilske industrije certifikacija sustava kvalitete američke automobilske industrije - razvijena u suradnji Chrysler-Forda-General Motorsarazvijena u suradnji Chrysler-Forda-General Motorsa- definirana na temelju standarda iz obitelji ISO 9000 , uz posebne zahtjeve američke industrije- definirana na temelju standarda iz obitelji ISO 9000 , uz posebne zahtjeve američke industrije

Page 13: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

1.2) Zrakoplovna industrija – norma AS 9000

- osnova za upravljanje sustavima kvalitete u zrakoplovnoj industriji

- Temelji se na normi ISO 9001 i definira zrakoplovnu verziju primjene sustava upravljanja- Sadrži sve zahtjeve ISO 9001, dodatnih 27 pojašnjenja ili ’qualifiers-a’, te 8 napomena

- Normu je pod nadzorom ’Aerospace and Defense Division’ u sklopu ’American Society for Quality Control’ razvio konzorcij vodećih tvrtki zrakoplovne industrije i njihovih suradnika

Page 14: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

1.3.) Telekomunikacije – norma TL 9000

- uspostavljena radi: - globalizacije industrije telekomunikacija- definiranja zajedničkih zahtjeva i mjerila za sustave kvalitete pružatelja telekomunikacijskih usluga i njihovih dobavljača

- telekomunikacijske industrije (Alcatel, SBC, Bell Atlantic, BellSouth, Lucent Technologies, Motorola) razvili hardware i software i na pripadajuće usluge i potakli razvoj norme

- najznačajnija obilježja TL 9000: - omogućuje povezivanje unapređenja kvalitete s poslovanjem- dopušta upravi organizacije da ocijeni vrijednost sustava upravljanja kvalitete - omogućuje lakše ostvarivanje:

‘numbers of system failures’ ‘billing errors’ ‘delivery problems’

koji znatno utječu na pružatelje telekomunikacijskih usluga i na njihove dobavljače.

Page 15: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

1.4.) Norma TickIT

- dokazuje da je Sustav upravljanja kvalitetom usuglašen sa najboljim praktičnim saznanjima o sustavu upravljanja kvalitetom software-a

svrha TickIT: -stimuliranje proizvođača da poboljšaju kvalitetu i razvitak software-a te

- Inicijativa za TickIT - potaknuta nakon izvješća britanskoga Ministarstva trgovine i industrije koje je pokazalo da postoji jak otpor među proizvođačima software-a prema ISO 9001, jer smatraju da je preopćenit

- British Computer Society (BSC) predvodi inicijativu nazvanu TickIT. Glavni cilj je bio izraditi preciznu metodu za organizaciju, pravila i postupke za shemu certifikacije sektora software-a (SSCS).

Page 16: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Svrha certifikacije :

- određivanje smjernica osobama koje obavljaju poslove zavarivanja- procjena sposobnosti proizvođača za proizvodnju zavarenih proizvoda

sukladno zahtjevima norme

Kvaliteta proizvoda, prilagođena upotrebi i primjeni sustava kvalitete, jamči postojanost zahtjeva norme i osigurava radnike i korisnike proizvoda

Svrha usluge- Provjeriti korištenu metodu za projektiranje, realizaciju i kontrolu zavarenih proizvoda

na toplinu, sa i bez metala za unos topline; - Osigurati da faza realizacije proizvoda bude ostvariva i u skladu s projektom;

- Izraditi komponente sa sigurnošću za osobe zaposlene u fazi realizacije i za konačne korisnike;

- Realizirati konstrukcije na vrijeme; - Primijeniti odgovarajuće tehnike koje trajno osiguravaju dobru kvalitetu proizvoda;

1.5)Zavarivanje – EN 729

Page 17: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

utvrđuje posebne zahtjeve sustava kvalitete za proizvođače na području medicinskih uređaja

temelji se na normi ISO 9001:2000 i zamjenjuje verziju iz 1996. Ciljevi:

- usklađenost zahtjeva u proizvodnji i prodaji medicinskih uređaja- primjenjiva u svim tvrtkama koje sudjeluju u projektiranju, proizvodnji,

montiranju i dobavljanju medicinskih uređaja ili s njima povezanim uslugama

1.6) Medicinski uređaji ISO 13485:2003

Page 18: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

B Okoliš1) ISO 140012) EMASUpravljanje okolišem: - Održivi razvoj - ekološka kompatibilnost- sprječavanje zagađenja

Prednosti certifikacije upravljanja okolišem:- omogućuje tvrtkama uključivanje i integraciju u određeno područje-unapređuje odnose sa javnim službama, lokalnim organizacijama i zajednicom- razumno ulaganje kojim se ostvaruje znatna ekonomska korist za organizaciju- upravljanje okolišem znatno utječe na odabir ponuđenih proizvoda ili usluga

Spriječavanjem ili ograničavanjem ekoloških incidenata smanjuju se troškovi:

- poboljšanja zemljišta i voda- raspolaganja otpadom- nadoknada šteta nanesenih osobama i dobrima- ekonomske štete koja može proizići iz negativnog dojma na potrošače

Page 19: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Održiva organizacija i razvoj Pravilno upravljanje okolišem organizacijama omogućuje: - planiranje, ulaganje i usklađivanje organizacijske strukture novim zakonima- potiče poduzetnike i organizacije na uvođenje varijable ‘OKOLIŠ’

Certifikacija Sustava upravljanja okolišem jamči: - nadzor upravljanja okolišem

Sustav upravljanja okolišem javnoj upravi, općinama i lokalnim ustanovama omogućuje

korištenje ‘objektivnih’ i mjerljivih instrumenata upravljanja

Page 20: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

1)ISO 14001- međunarodne norme - dobrovoljno se mogu primijeniti na sve pravne osobe - razvijaju učinkoviti sustav upravljanja okolišem

Sustav upravljanja okolišem se temelji na :poštivanju propisa

trajnim poboljšanjima sprječavanju zagađivanja.

Prednosti:- bolji način upravljanja okolišem odražava se na ekonomskom planu- udovoljavanje zahtjevima potrošača - dokazuje pouzdanost primijenjenoga sustava- azijska i japanska tržišta obavezno posluju po normi ISO 14001

1.1.Revizija ISO 14001:1996 FDIS verzija norme iz 1996. Konačni nacrt Međunarodnoga standarda

Izmjena se ograničava na:- poboljšanje kompatibilnosti između ISO 14001 i ISO 9001:2000 - pojednostavljenje norme temeljem prijašnjeg iskustva bez povećanja ili smanjenja broja zahtjeva

Page 21: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

2) Eco Management and Audit Scheme EMAS

Pravilo 761/2001- dobrovoljna norma primjenjiva na razini EU i EEZ na sve javne ili privatne organizacije koje žele procijeniti i poboljšati svoje upravljanje okolišem

-pravilo 761/2001 dio EMAS-a i norme ISO 14001

EMAS se temelji na: - ‘ V Programu politike i akcija za očuvanje okoliša i održivi razvoj’ (1993.)- boljem reguliranju odnosa između Organizacije i Okoliša

Deklaracija o čuvanju okoliša - ovjerava je ovlaštena osoba na razini države- omogućuje transparentno prezentiranje poslovanja organizacije - ima presudan značaj za EMAS - omogučuje obavještavanje zainteresiranih o upravljanju okolišem

Page 22: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

C Upravljanje Zdravljem i Sigurnošću

1)OHSAS 180012)SCC- certificiran sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću - zaštitita zaposlenika od opasnih incidenata

Uvođenje sustava upravljanja pomaže pri: - upravljanju rizicima štetnim za zdravlje i sigurnost zaposlenika

Risk Based Certification™ : - sustav procjene upravljanja kvalitetom

- uspoređuje usuglašenost s odabranim normama- sigurnost radnika doprinosi vrijednosti tvrtke

Page 23: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

1)OHSAS 18001- certifikat izdaje neovisne certifikacijska ustanova - pokazuje da je sustav upravljanja pod nadzorom i u skladu sa normama - pokazuje dioničarima i zaposlenicima da se provodi zaštita zdravlja zaposlenika i njihova sigurnost na radnom mjestu

Serija OHSAS - Sustav zaštita zdravlja i sigurnosti na radu iz serije 18001

- osigurava ostvarivanje ciljeva iz područja zdravlja i sigurnosti na radu

Otklanjanje rizika i opasnosti - primjena OHSAS 18001 ovisi: - o načinu provođenja zaštite zdravlja i zaštite na radu - o aktivnostima tvrtke i uvjetima u kojima se one provode

Uspješan sustav upravljanja podrazumijeva:- prikladno upravljanje zdravljem i zaštitom na radu - određivanje rizika i zakonskih zahtjeva - opće i pojedinačne ciljeve i programe koji osiguravaju stalno poboljšavanje - aktivnosti upravljanja i osiguravanje nadzora nad rizicima zdravlja i

sigurnosti na radu - praćenje provođenja mjera povezanih sa zdravljem i sigurnošću na radu

Page 24: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

2)SCC (Sigurnosne liste za dobavljače)

- norma koja se primjenjuje za procjenu sustava sigurnosti na radu- SCC certifikat dokazuje da su interni procesi dobavljača mjereni i

nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima, te da su sukladni s njima

- SCC certifikacija je razvijena za tvrtke koje podugovaraju svoj posao

- razvijena u petrokemijskoj industriji, a kasnije i u ostalim industrijskim

djelatnostima- dobavljači (posebno u kemijskoj industriji) trebaju imati važeći SCC 2000/03 certifikat

SCC certifikat dokazuje:

- da opasni posao obavlja organizacija s obučenim zaposlenicima - profesionalno upravljanje i garanciju sigurnosti.

Poboljšana sigurnost na tržištu dobavljača i smanjenje nesreća može spasiti ljudske živote i spriječiti štetu u okolišu

SCC sustav je usklađen prema certifikacijskim pravilima (npr. EN 45012).

Page 25: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

D Hrana

- sigurnost prehrambenih proizvoda je obaveza prehrambene industrije - od velikog značaja za sve u prehrambenom proizvodnom lancu(epidemije BSA u Europi; benzen u mineralnoj vodi; dioksin u peradarstvu)

Sve se veća pažnja posvećuje: - kvaliteti sastojaka

- količini i vrsti dodataka i aditiva - načinu proizvodnje

- porijeklu - utjecaju proizvodne djelatnosti na okoliš i društvo u cijelini

Risk Based Certification –pristup:-procjena uspješnosti sustava sigurnosti prehrambenih proizvoda -podržava najvažnija područja i uspoređuje ih s odabranim normama.

Page 26: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

1)Hazard Analysis Critical Control Point

HACCP - sustavna metoda analiziranja postupaka pripreme

hrane i pića - omogućava prepoznavanje rizika od kemijskih,

fizikalnih i bioloških zagađenja- utvrđuje kritične kontrolne točk nužne za spriječavanje

prodaje nesigurnih (zagađenih) proizvoda na tržište

Primjena HACCP sustava pokazuje:

- da su proizvodi proizvedeni na siguran način i u higijenskim uvjetima - da su poduzete sve razumne mjere opreza- higijensku proizvodnju hrane - potreban manji broj provjera od strane klijenata i uštede troškova i

vremena - smanjenje količine odbačene robe i smanjenje reklamacija - smanjenje troškova prehrambenih proizvoda - povećanu učinkovitost

Page 27: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

“British Retail Consortium” (BRC)

“BRC Global Standard – Food” - najprošireniji međunarodni postupak u kojem

sudionici u prehrambenom lancu procjenjuju vlastite dobavljače

BRC - Tijelo koje predstavlja sve britanske veće trgovce na malo- Dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom; - Kontrolu proizvodnog prostora, proizvoda, postupaka i osoblja;- Za svako se područje utvrđuje opći cilj koji treba postići (Statement of Intent) te zahtjeve trgovine koji se dijele na tri stupnja:

Temeljna razina Viša razina

Preporuke glede dobre prakseIzvješća o pregledu podrobno opisuju poslovanje tvrtke, bilježeći procese poboljšanja i dopuštajući sudionicima u prehrambenom lancu da procjene pouzdanost potencijalnih dobavljača počevši od posjedovanja certifikata o usklađenosti.Većina britanskih trgovaca na malo je utvrdila da će registracija prema BRC postati nužan uvjet za uvrštenje među njihove dobavljače

Page 28: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

IFS – International Food Standard- operativni instrument za procjenu vlastitih dobavljača prema

zahtjevima kvalitete, sigurnosti i usuglašenosti sa normativima o prehrambenim proizvodima

Federalna unija njemačkih trgovačkih udruženja (BDH) izdala je normu IFS kako bi pružila temelj njemačkom GDO za provjeru dobavljača prehrambenih proizvoda s oznakom, a njemu se pridružilo i francusko udruženje Fédération du Commerce et de la Distribution(FDC).

Norma IFS postavlja niz zahtjeva koji se odnose na:Upravljanje kvalitetom (uključuje HACCP)

Upravljanje ljudskim resursima Proizvodne procese

Procese za mjerenje, analizu i poboljšanja

Većina njemačkih i francuskih trgovaca na malo je utvrdila da će registracija prema IFS biti jedan nužan uvjet za uvrštenje među njihove dobavljače.

Trgovci na malo iz Poljske, Austrije, Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Velike Britanije i Italije podržavaju IFS normu

Page 29: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

Proizvodi s oznakom GDO

- predstavljaju veliki dio svih prehrambenih proizvoda koji se prodaju u Europi

- koriste oznaku distributera prenoseći na njega brojne odgovornosti proizvođača

Trgovci na malo i pružatelji usluga povezanih s namirnicama dužni su poduzeti sve razumne mjere predostrožnosti i

postupati savjesno kako bi izbjegli incidentne situacije u razvijanju, proizvodnji, distribuciji, oglašavanju ili prodaji

prehrambenih proizvoda potrošaču

Ta obveza, u kontekstu proizvoda s oznakom trgovca na malo, uključuje i provjeru tehničkih usluge u pogonima za

proizvodnju hrane

Prije usvajanja GDO norme svaki trgovac na malo je pojedinačno poduzimao te kontrolne mjere, provjeravajući

proizvodne pogone prema vlastitim normama, koje je interno utvrdio i razvio

Page 30: Visoka tehnička škola u Puli Politehnički studij

EUREPGAP ‘Euro Retailer Produce Working Group’

Certifikacija pozitivne prakse u poljoprivredi- suvremena poljoprivreda suočena je s izazovima na području održivog razvoja - očekije se i zahtjeva da proizvede i opskrbi tržište kvalitetnim proizvodima

- očekuje se da zadovolji i ekološke norme koje neposredno utječu na cjelokupno društvo

-potrošač postaje sve svjesniji ekoloških, zdravstvenih i društvenih utjecaja te za sebe traži sve veću sigurnost proizvoda koje konzumira

- posrednici između poljoprivrednih proizvođača i potrošača su trgovci na malo- obavezni su poduzimati sve mjere opreza i primjenjivati norme zaštite radi

sprječavanja mogućih opasnosti za zdravlje potrošača

– EUREP – udruženje najznačajnijih europskih trgovaca na malo

- okuplja trgovce i poljoprivredne proizvođače, sa ciljem donošenja zajedničkog pravilnika o uzgoju poljoprivrednih proizvoda, koji odgovara suvremenim zahtjevima održive poljoprivrede

-Rezultat je shema za certifikaciju ‘Good Agricultural Practices – GAP’, EUREPGAP.

Zašto provjere prema normi EUREPGAP?- trgovci na malo svježim poljoprivrednim proizvodima zahtijevaju osiguranje uvjeta da

njihovi dobavljači budu usklađeni sa zahtjevima sigurnosti prehrambenih proizvoda - potrošači zahtijevaju i proizvode ‘sa niskim ekološko-socijalnim utjecajem’

- tehničke norme EUREPGAP osiguravaju višestruke ugovorne osnove za lakši pristup proizvođača tržištu