of 20

Uvod u Farmakologiju

Oct 04, 2015

ReportDownload

Documents

ana

prezentacija

 • UVOD U FARMAKOLOGIJU

  Miroslav Savi

  Katedra za farmakologiju

  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

  ISPIT I LITERATURA

  Predavanja i vebe (4+1 i 4+1)

  Vebe: 15x0,5 ESPB; dva kolokvijuma: 20 i 25 pitanja, svako pitanje po 0,5 ESPB. Ukupno predispitne obaveze 30 ESPB

  Usmeni ispit 70 ESPB. Moe u celini ili u dva dela. Ispitna pitanja su svrstana u est grupa; pitanja iz prve tri grupe iz gradiva prvog, a iz druge tri grupe iz gradiva drugog semestra

  Praktikum iz farmakologije. Grupa autora sa Katedre za farmakologiju, Farmaceutski fakultet, drugo izdanje, 2011.

  Udbenici:

  Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Farmakologija. Srpski prevod (izdava Data status) petog izdanja udbenika Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Pharmacology, 2003, Churchill Livingstone, Edinburgh (poslednje izdanje na engleskom je sedmo, iz 2011. godine, a osmo izdanjeizlazi februara 2014)

  Varagi V, Miloevi M: Farmakologija (XXIII izdanje 2012.., Medika Graf i ranija izdanja, razliitih izdavaa)

 • FARMAKOLOGIJA

  Od grkog: , to znai lek i , to

  znai nauka

  Osnovne dve discipline farmakologije:

  farmakodinamija (ili farmakodinamika) i

  farmakokinetika

  Farmakodinamika: utvruje farmakoloki profil leka -

  mehanizam dejstva i farmakoloke efekte

  Dejstvo (akcija) = kako lek radi

  Po pravilu, poveanjem ili smanjenjem neke elijske funkcije; za veinu lekova danas se zna mehanizam dejstva lekova na molekularnom nivou

  Efek(a)t = posledica dejstva leka na neku funkciju: prati se (meri) promena nekog fiziolokog/ biohemijskog parametra ili ponaanja usled dejstva leka. Primeri: anksiolitiki, sedativni, hipnotiki, miorelaksantni, antikonvulzivni, amnezijski, ataksini efekat benzodiazepina; hipoglikemijski efekat bigvanida

  esto je mehanizam dejstva razjanjavan naknadno, kod lekova iji su farmakoloki efekti uveliko terapijski primenjivani. Primer: farmakoloki efekti aspirina (uveden 1898): analgetiki, antipiretiki, antiinflamatorni i antitrombocitni, nastaju usled smanjenja sadraja prostaglandina, zahvaljujui inhibiciji aktivnosti prvog enzima (prostaglandin G/H sintetaza) koji uestvuje u njihovoj sintezi (mehanizam dejstva otkriven tek 1971)

 • Farmakoterapija primena lekova u tretmanu bolesti; moe da bude kurativna ili specifina; palijativna ili simptomatska i supstituciona; pored toga, lekovi se koriste profilaktiki i u dijagnostike svrhe

  Farmakoepidemiologija praenje efekata primene lekova u populaciji

  Farmakoekonomija ispitivanje odnosa troak-korist kod primene lekova

  Farmakogenetika ispitivanje genetskih uticaja na odgovor na lek

  Farmakogenomika primena genetskih informacija u izboru farmakoterapije na individualnoj osnovi

  Posebna podruja farmakologije

  Lek

  Hemijska supstanca koja utie na fizioloku funkciju na (najee) specifian nain

  Veina lekova svoje efekte ostvaruje vezivanjem za proteine ili nukleinske kiseline - makromolekule u organizmu domaina ili mikroorganizmu: Corpora non agunt nisi fixata P. Ehrlich (1908)

  Termin specifinost odnosi se na mehanizam interakcije leka sa strukturom u organizmu za koju se vezuje: molekula leka i deo makromolekule proteina ili nukleinske kiseline koji se zove vezno mesto dobro se meusobno stereohemijski uklapaju, to omoguuje stvaranje hemijskih veza, najee reverzibilnih (elektrostatike, vodonine, van der Waals-ove i hidrofobne veze)

 • Lek

  Mali broj lekova deluje nespecifino, to znai da nije neophodno meusobno strukturno uklapanje sa (makro)molekulima organizma sa kojima stupaju u hemijsku interakciju; primer su osmotski aktivne supstance (elektroliti, eeri, eerni alkoholi), koje mogu da ostvare diuretiki, laksantni ili antiedemski efekat tako to - nespecifino - vezuju molekule vode

  Termin selektivnost odnosi se na izostanak uklapanja leka u druga - slina vezna mesta; osim toga, da bi lek bio to selektivniji potrebno je da struktura za koju se vezuje i preko koje deluje bude to ogranienije prisutna u organizmu - optimalno, u samo jednom tipu elija

  Ovakva idealna selektivnost podrazumeva postizanje iskljuive i apsolutne specifinosti dejstva (koncept maginog metka koji je Ehrlich primenio u opisu dejstva antitela): vrlo mali broj lekova se pribliava ovakvom idealu

  ProizvodnjaJedinstvena banka ivih elija;

  Nije verovatno da se dobiju iste kopije

  Predvidiva hemijska reakcija;

  Moe se postii identina kopija

  KarakterizacijaMnogi proizvodi su dobro karakterisani;

  Korelacija strukture i funkcije nije uvek jasnaPuna karakterizacija

  Stabilnost Osetljivi na uslove uvanja i rukovanja Stabilniji

  Imunogenost Vii potencijal Nii potencijal

  Struktura Kompleksna Jednostavna

  Stabilnost Kompleksna degradacija Stabilni

  Varijabilnost Heterogeni proizvodi Jedna definisana struktura

  Bioloki lekovi Hemijski lekovi

  Veliina Veliki Mali

  Osobine

 • Bioloki lekovi

  Biotehnoloki

  lekovi

  Biofarmaceutici

  Sve strukture, svi postupci

  neophodnost primene biolokih

  metoda za punu karakterizaciju

  Klasini

  Visoko-tehnoloki

  sofisticirane metode biotehnologije

  hemijska sinteza

  procedure genske terapije, somatske

  elijske terapije ili bioinenjeringa

  tkiva

  Uoava se potreba da se u klasifikaciju uvede i kategorija graninih proizvoda,

  koji pored osobina biolokih lekova imaju i osobine konvencionalnih hemijskih

  lekova

  Nazivi lekovi

  Hemijski (retko se koriste u farmakolokoj literaturi)

  Kodni naziv (slova i brojevi u fazi istraivanja novog leka, npr. St-71, SH-053-2N)

  Za farmakologiju najvaniji: meunarodni nezatieni (eng. International Nonproprietary Name, INN) i generiki (najee istovetni, npr. propranolol, diazepam...)

  Ponekad, jedan lek ima generike nazive koji se razlikuju od INN (primer: metamizol natrijum (INN) ima i generike nazive dipiron i noraminofenazon)

  Postoje i situacije kada optekorieni generiki termin nije i INN; npr. beraktant predstavlja BAN (British Adopted Name) i USAN (US Adopted Name), ali ne i INN (u INN sistemu klasifikacije kao pluni surfaktanti navode se kolfosceril palmitat, prirodni fosfolipidi i kombinacije)

  Zatieni fabriki (npr. Inderal); esto imaju ili u superskriptu

 • Isticanje patentne zatite inovativnih lekova

  pritisak generike konkurencije

 • Rivera SM, Goodman Gilman A. Drug Invention and the

  Pharmaceutical Industry. In: Goodman and Gilmans the

  Pharmacological Basis of Theraputics, 12th ed, 2011)

  In an ideal world, physicians would learn all they need to know about

  drugs from the medical literature, and good drugs would thereby sell

  themselves; we are a long way from the ideal. Instead we have print

  advertising and visits from sales people directed at physicians, and

  extensive so-called direct-to-consumer advertising aimed at the public (in

  print, on the radio, and especially on television). There are roughly

  100,000 pharmaceutical sales representatives in the U.S. who target 10

  times that number of physicians. It has been noted that college

  cheerleading squads are attractive sources for recruitment of this sales

  force. The amount spent on promotion of drugs approximates or perhaps

  even exceeds that spent on research and development. Pharmaceutical

  companies have been especially vulnerable to criticism for some of their

  marketing practices.

 • Put novog leka

  Godina 1 162 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Broj jedinjenjaDo 10.000 10-15 1-8 1-3 1

  Aplikacija prvogpatenta

  Aplikacija klinikogispitivanja

  Aplikacija za licenciranjeproizvoda

  Otkrie (invencija) leka Razvoj lekaIdentifikacija cilja i vodeeg molekula

  Optimizacijavodeeg molekula

  Testiranje konceptaRazvoj proizvoda Promet

  Kliniki razvojfaza I12-150ljudi

  Faza II50-1000ljudi

  Faza III500-5,000ljudi

  Faza IV studije se nastavljaju

  Podrka ivotnom ciklusu proizvoda

  Toksikoloke i farmakokinetike studije(apsorpcija, distribucija, metabolizam, ekskrecija)

  Farmaceutski i analitiki razvoj

  Procesna hemija i proizvodnja

  Registracija i regulatorni poslovi

  Prodaja i marketing

 • International

  Conference on

  Harmonisation

  International

  Conference on

  Harmonisation

  of Technical Requirements for the Registration of

  Pharmaceuticals for Human Use

  of Technical Requirements for the Registration of

  Pharmaceuticals for Human Use

  Preko 60 ICH vodiaPreko 60 ICH vodia

  Efikasnost 9 tema/ 21 vodi

  Bezbednost - 9 tema/14 vodia

  Kvalitet - 10 tema/36 vodia

  Medicinski renik - MedDRA

  Elektronski standardi- ESTRI, E2B

  Opti tehniki dokument (Common Technical

  Document - CTD)

  Efikasnost 9 tema/ 21 vodi

  Bezbednost - 9 tema/14 vodia

  Kvalitet - 10 tema/36 vodia

  Medicinski renik - MedDRA

  Elektronski standardi- ESTRI, E2B

  Opti tehniki dokument (Common Technical

  Document - CTD)

 • 19

  Modul 1

  Modul 3 Modul 4 Modul 5

  2.1

  2.2

  2.3

  2.4 2.5

  2.6 2.7

  1.0

  Kvalitet

  3.0Izvetaji ne-

  klinikih studija

  4.0

  Izvetaji

  klinikih studija

  5.0

  1.0 Regionalna administrativna informacija

  1.1 Sadraj modula 1 ili ukupni sadraj,

  ukljuujui modul 1

  2.1 Sadraj CTD-a (Mod 2,3,4,5)

  2.2 Uvod

  2.3 Saetak ukupnog kvaliteta

  2.4 Ne-kliniki pregled

  2.5 Kliniki pregled

  2.7 Kliniki saetak

  2.6 Ne-kliniki saetak

  Modul 2

  ICH CTD

  Dva pristupa otkriu n