Top Banner
Udržitelnost z pohledu kvality územního rozvoje Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Ministerstvo životního prostředí 9.9.2010 Ing. Pavla Žáčková Odbor analýz a strategie Ministerstvo pro místní rozvoj
19

Udržitelnost z pohledu kvality územního rozvoje

Jan 02, 2016

Download

Documents

yael-kirby

Udržitelnost z pohledu kvality územního rozvoje. Ing. Pavla Žáčková Odbor analýz a strategie Ministerstvo pro místní rozvoj. Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Ministerstvo životního prostředí 9.9.2010. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Udritelnost z pohledu kvality zemnho rozvojeKonference k aktulnmu stavu udritelnho rozvoje na mstn rovniMinisterstvo ivotnho prosted9.9.2010Ing. Pavla kovOdbor analz a strategieMinisterstvo pro mstn rozvoj

 • Pracovn skupina pro UR region, obc a zem Je pracovnm orgnem RVURVznikla z pvodn Pracovn skupiny pro koordinaci krajskch koncepc UR (2003) zajiovala informovanost kraj o otzkch UR, usilovala o koordinaci zpracovn krajskch koncepc UR V r. 2007 MMR navrhlo jej zruen, pozdji odsouhlasena RVUR jej transformace Zmna nzvu PS - Pracovn skupina pro udriteln rozvoj region, obc a zem Rozen pedmtu innosti PS - zamen na zapojen region a obc do ppravy a implementace SUR R, projednvn strategickch dokument ji od fze jejich ppravy, Zmna sloen PS - leny PS jsou zstupci vech kraj, zstupce SMO, AK, STMO, NSZM, TIMUR, Institutu komunitnho rozvoje, UK, MMR, MP, MV a S (35 len + 15 stlch host a pozorovatel)

  PS pro udriteln rozvoj region, obc a zem

 • Hlavn pedmt innosti PS:

  Tvorba Aktualizace Strategie udritelnho rozvoje R ve vazb na SRR, PR, Zsady urbnn politiky, programy rozvoje kraj, zsady zemnho rozvoje kraj, strategick rozvojov dokumenty municipalit apod.Provzanost udritelnho rozvoje, kohezn politiky EU a zemn agendy EU.Spoluprce s kraji a obcemi pi innostech vyplvajcch ze stavebnho zkona.Podl na tvorb indiktor udritelnho rozvoje na regionln a mstn rovniIdentifikace hlavnch problm rozvoje region, mikroregion a obc prezentace rozvojovch dokument a zpsob jejich implementace

  Nov zaazen tmata:Zajitn implementace SRUR na regionln a mstn roveinnost Koordinanch vbor NSRR

  PS pro udriteln rozvoj region, obc a zem

 • Zasedn pracovn skupiny:4 x ron, dosud probhlo 8 zasedn pracovn skupiny, 9. zasedn je plnovno na z/jen 2010

  Dosud projednvan konkrtn tmata:Pravideln projednvn ppravy aktualizace Strategie udritelnho rozvoje R zameno na prioritn osu 3 Rozvoj zem a indiktory tto prioritn osyPolitika zemnho rozvoje R 2008.Projednn postupu hodnotc zprvy ke Strategii regionlnho rozvojeZsady urbnn politiky Rmcov pozice R ke kohezn politice EU.1. akn program k implementaci zemn agendy EU.PS pro udriteln rozvoj region, obc a zem

 • Pedsednictv R v Rad EU v psobnosti MMR.Provdc dokument ke Koncepci sttn politiky cestovnho ruchu v R na obdob 2007-2013Program mstn Agenda 21 v obcch a regionechIndiktory udritelnho rozvoje na regionln a mstn rovniVyhodnocovn udritelnho rozvoje v zemn plnovac dokumentaciStrategick a rozvojov dokumenty kraj kraj Vysoina, Krlovhradeck kraj, Libereck kraj, msto ChabaoviceAkn pln ke Strategii vzdlvn pro udriteln rozvojKoordinan vbory NSRR

  PS pro udriteln rozvoj region, obc a zem

 • Zjitn a hodnocen souladu priorit a cl SRUR se strategickmi dokumenty na krajsk a mstn rovniNa regionln rovni se pedpokld provdn tohoto hodnocen u vech krajNa mstn rovni bude hodnocen provdno vbrov (po dohod s PS MA21a pslunou obc)Vytvoen 2 sad indiktor na regionln a mstn rovniPS bude spolugestorem spolen s PS MA21 a PS pro indiktory URImplementace SRUR na regionln a mstn rove

 • Finln podoba bez textOd jna 2009 je v provozu webov portl pracovn skupiny.

  Adresa webovho portlu:http://psur.mmr.cz

  Mono rovn pes strnky MMR (www.mmr.cz) pes banner Udriteln rozvoj

 • Oddly:

  vodn informace o udritelnm rozvojiZkladn pojet konceptu URZkladn dokumenty URRVURNejdleitj akceOdkazy

  Udriteln rozvoj a MMRv oblasti kohezn politiky EUv oblasti zemnho plnovnv oblasti regionln politikyv oblasti cestovnho ruchuv oblasti bydlen

  Webov portl PS pro udriteln rozvoj region, obc a zem Pracovn skupina pro udriteln rozvoj region, obc a zemPln innostiSeznam lenZpisy z jednnNeveejn stPrezentace ze zasednMaterily k projednnDiskuseUdriteln rozvoj v regionech a obcchStrategie udr. rozvoje krajUdriteln rozvoj ve strategickch dokumentech kraj, obc a mikroregion

 • Zkladn vazby strategickch dokumentStrategick rmec udritelnho rozvoje R

  Nzev tmu

  Nzev spolecnosti

  Nzev spolecnostiNzev oddelen

  Obnoven strategie udritelnho rozvoje EUESDP dc principy udritelnho rozvoje zemzemn agenda EU/Lipsk charta/zemn soudrnostStrategick obecn zsady Spoleenstv - Hospodsk a sociln soudrnost

  Programy rozvoje obc

  Sektorov strategie

  Politika zemnho rozvoje R

  Strategie regionlnho rozvoje R

  Strategie udritelnho rozvoje R

  Nrodn strategick referenn rmec R

  Zsady zemnho rozvoje

  zemn plny

  Programy rozvoje kraj

  Integrovan plny rozvoje mst--------------------------Program rozvoje venkova

  Evropsk prostor

  Rozvoj zem

  Stt (NUTS 0)

  NUTS IIKraj (NUTS III)

  Obec (LAU 2)

  Regionln operan programy

 • Systm strategickch dokument: Regionln politika a politika zemnho rozvoje

  Politika zemnho rozvoje R 2008(PUR)Zkon . 183/2006 Sb., ve znn pozdjch pedpisZsady zemnho rozvoje(ZUR) zemn pln obce

  Strategie regionlnho rozvoje R(SRR)Zkon . 248/2000 Sb., ve znn pozdjch pedpisProgram rozvoje kraje(PRK)Rozvojov dokumenty mst a obc

 • Nstroje regionlnho rozvoje a) Existence systmu strategickch dokument: evropsk rove Strategick obecn zsady Spoleenstv

  nrodn rove Strategie regionlnho rozvoje, Strategie udritelnho rozvoje, Strategie hospodskho rstu, Regionln programy rozvoje, Sektorov politiky Nrodn rozvojov pln, Nrodn strategick referenn rmec, Zsady urbnn politiky

  krajsk rove Strategie rozvoje kraje, Program rozvoje kraje, apod.

  b) Finann nstroje (zdroje EU, veejn zdroje, soukrom zdroje) Evropsk unie (strukturln fondy ad.) nrodn rove (nrodn programy) kraj, msta (doplkov programy)

  c) Metodick nstroje metodick pokyny konzultace a poradenstv vzkumn koly

 • Projekt . 219 - Elektronick metodick podpora tvorby rozvojovch dokument obcZamen projektu : prezentace textovch dat na webuelektronick vzorov formule slouc pro ppravu rozvojovch dokument obc

  Ze zkona o obcch m zastupitelstvo obce prvo schvalovat program rozvoje obce, kter formuluje a provazuje veker rozvojov aktivity obce. Nleitosti a procesy s tm souvisejc nejsou v zkon upraveny a vychz z praxe.

  Obsah projektu:Metodika tvorby rozvojovch dokumentUchovvn rozvojovch dokumentkolen pracovnk obcDiskusn fra tvrc dokumentProjekt Smart Administration v psobnosti MMR

 • Nstroje zemnho plnovn

  Stavebn zkon (zkon . 183/2006 Sb.)vyhodnocen vliv na udriteln rozvoj zem (ZUR, UP)zemn analytick podklady (rozbor udritelnho rozvoje zem)

  Politika zemnho rozvoje R 2008

 • 19kolem zemnho plnovn je tak vyhodnocen vliv politiky zemnho rozvoje, zsad zemnho rozvoje nebo zemnho plnu na vyven vztah zemnch podmnek pro pzniv ivotn prosted, pro hospodsk rozvoj a pro soudrnost spoleenstv obyvatel zem (dle jen vyhodnocen vliv na udriteln rozvoj zem); Cle a koly zemnho plnovn 18 (1) Clem zemnho plnovn je vytvet pedpoklady pro vstavbu a pro udriteln rozvoj zem, spovajc ve vyvenm vztahu podmnek pro pzniv ivotn prosted, pro hospodsk rozvoj a pro soudrnost spoleenstvobyvatel zem a kter uspokojuje poteby souasn generace, ani by ohrooval podmnky ivota generac budoucch.

  Stavebn zkon

 • 36 ZR(1) Soust zsad zemnho rozvoje je i vyhodnocen vliv na udriteln rozvoj zem. Ve vyhodnocen vliv na ivotn prosted se popou a vyhodnot zjitn a pedpokldan zvan vlivy zsad zemnho rozvoje na ivotn prosted a pijateln alternativy naplujc cle zsad zemnho rozvoje.

  53 Nvrh P(5) Soust odvodnn zemnho plnu, zpracovanho poizovatelem je:

  vsledek pezkoumn zemnho plnu podle odstavce 4,vyhodnocen vliv na udriteln rozvoj zem,stanovisko krajskho adu kvyhodnocen vliv na ivotn prostedse sdlenm, jak bylo zohlednno

  Stavebn zkon

 • 26 zemn analytick pokladyJsou podkladem pro zemn plny a regulan plny, pro zsady zemnho rozvoje kraj

  Soust AP je rozbor udritelnho rozvoje zem a uren problm k een v zemn plnovac dokumentaci (podrobn vyhlka . 500/2006 Sb.)

  Stavebn zkon

 • Politika zemnho rozvoje R 2008

  Koordinuje zemn rozvoj v mezinrodnch, republikovch a nadregionlnch souvislostechKoordinuje zemn plnovac innosti kraj a obcKoordinuje resortn koncepce, politiky a strateghie majc dopad do zemJe zvazn pro poizovn a vydvn zsad zemnho rozvoje, zemnch pln, regulanch plnu a rozhodovn v zem

 • Metodick pomcky

  Metodick pomcky pro tvorbu AP (RRU)Metodick pomcky pro uplatovn PR R 2008

  Webov strnky stavu zemnho rozvoje: www.uur.cz

 • Dkuji za pozornostKonference k aktulnmu stavu udritelnho rozvoje na mstn rovniMinisterstvo ivotnho prosted9.9.2010Pavla.Zackova@mmr.cz