Top Banner
OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ -Oriovac šk.god. 2018/19. KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA 3. RAZRED (HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA, PRIRODA I DRUŠTVO, LIKOVNA KULTURA, GLAZBENA KULTURA , TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA MŠ ORIOVAC PŠ BRODSKI STUPNIK PŠ SLAVONSKI KOBAŠ
54

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Sep 02, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ -Oriovac

šk.god. 2018/19.

KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA 3. RAZRED

(HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA, PRIRODA I DRUŠTVO, LIKOVNA KULTURA, GLAZBENA KULTURA ,

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

MŠ ORIOVAC

PŠ BRODSKI STUPNIK

PŠ SLAVONSKI KOBAŠ

Page 2: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

HRVATSKI JEZIK

NASTAVNO PODRUČJE – JEZIK

TEME – Imenice; Glagoli; Pridjevi

Nedovoljan(1)-ne poznavati, ne razumjevati ,ne primjenjivati ni uz pomoć, netočno odgovarati,rješavati,primjenjivati naučene sadržaje

ne imenuje vrste rijeĉi ne prepoznaje imenice,glagole,pridjeve u reĉenici i tekstu ni uz pomoć ne razumije nastavne sadržaje dopunjavanja reĉenica odgovarajućom imenicom,glagolom,pridjevom

Dovoljan (2) samo uz pomoć,na početnoj razini, djelomično točno,spor imenuje vrste riječi prisjeća se i navodi neke imenice-predmete oko sebe ,radnje-glagole ,opisuje predmete-pridjevi opisuje određeni predmet odgovarajući na pitanja kakvo je što? čije je što? dopunjava rečenicu odgovarajućom imenicom,glagolom,pridjevom

Dobar (3) na prosječnoj razini,s pogrješkama,ponekad uz pomoć identificira imenicu kao vrstu riječi prepoznaje glagol u rečenici prema pitanjima što netko radi, što se događa izdvaja pridjeve kao vrstu riječi koje odgovaraju na pitanja kakvo je što? čije je što? razlikuje imenice, glagole i pridjeve međusobno

Vrlo dobar (4) gotovo u cjelosti ( s manjim pogrješkama ) ili uglavnom točno i samostalno objašnjava razlike između općih i vlastitih imenica, jednina/množina,uočavati i pronalaziti imenice u rečenici uočavat i pronalazi glagole u rečenici uočavat i pronalazi pridjeve u rečenici razvrstava glagole u radnju, stanje i zbivanje

Odličan (5) s lakoćom, samostalno,sigurno,točno,s neznatnim grješkicama,na najvišoj razini,kreativno,temeljito,opširno izdvojiti i grupira imenice prema broju (jednina i množina), opće i vlastite imenice razlikuje, izdvaja i grupira glagole kao riječi kojima izričemo što tko radi i što se događa, davati primjere preoblikuje imenice u pridjeve povezuje imenice, glagole i pridjeve u smislenu cjelinu analizira rečenicu prema vrstama riječi

Page 3: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

TEME – Veliko početno slovo; Umanjenice i uvećanice; Izgovor i pisanje č i ć u umanjenicama i uvećanicama; Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama; Dvotočje i zarez u

nabrajanju; Kratice Nedovoljan(1) ne poznavati, ne razumjevati ,ne primjenjivati ni uz pomoć, netočno odgovarati,rješavati,primjenjivati naučene sadržaje ne prisjeća se pravila o pisanju velikoga početnoga slova na početku rečenice, u imenima i prezimenima ljudi, te u imenu mjesta u kojem učenik živi ne identificira i označava imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta ne navodi umanjenicu i uvećanicu

ne označava i uz pomoć pravilno izgovara č , ć ,ije , je u umanjenicama i uvećanicama ne prepoznaje dvotočje i zarez u zadanom tekstu ne prepoznaje i označava kraticu

Dovoljan (2) samo uz pomoć,na početnoj razini, djelomično točno,spor prisjeća se pravila o pisanju velikoga početnoga slova na početku rečenice, u imenima i prezimenima ljudi, te u imenu mjesta u kojem učenik živi identificira i označava imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta navodi umanjenicu i uvećanicu

označava i uz pomoć pravilno izgovara č , ć ,ije , je u umanjenicama i uvećanicama prepoznaje dvotočje i zarez u zadanom tekstu prepoznaje i označava kraticu

Dobar (3) na prosječnoj razini,s pogrješkama,ponekad uz pomoć uočava jednočlana i višečlana imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela i naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazive ustanova i poduzeća, škola, kazališta odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici označava dvotočje i zarez u zadanom tekstu,

identificirat nabrajanje razlikuje i pravilno izgovara č , ć ,ije , je u umanjenicama i uvećanicama

izriče pravilo o pisanju općih kratica Vrlo dobar (4) gotovo u cjelosti ( s manjim pogrješkama ) ili uglavnom točno i samostalno

primjenjuje pravilo pisanja višečlana imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela i naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazive ustanova i poduzeća, škola, kazališta odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć

izdvaja č i ć, skupova ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama i razumije od koje imenice je nastala umanjenica ili uvečanica pravilno primjenjuje dvotočje i zarez u nabrajanju preoblikuje ime u kraticu i obrnuto

Odličan (5) s lakoćom, samostalno,sigurno,točno,s neznatnim grješkicama,na najvišoj razini,kreativno,temeljito,opširno

preoblikuje u mala pisana slova imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela i naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazive ustanova i poduzeća, škola, kazališta preoblikuje imenicu u umanjenicu i uvećanicu primjenjujući pravilo o pisanju i izgovoru č i ć i skupova –ije, -je, -e, -i preformulira zadani tekst u nabrajanje i pravilno odabrati interpunkcijske znakove (dvotočje i zarez) preoblikuje kraticu u ime i obrnuto

Page 4: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE – JEZIĈNO IZRAŢAVANJE

TEME: Slušanje i govorenje; Sporazumijevanje hrvatskim književnim jezikom; Pripovijedanje; Čitanje po ulogama; Rasprava Nedovoljan(1) ne poznavati, ne razumjevati ,ne primjenjivati ni uz pomoć, netočno odgovarati,rješavati,primjenjivati naučene sadržaje Dovoljan (2)

prepoznaje i razlikuje samostalni govor (monolog) od razgovora (dijaloga) prepoznaje razgovor u tekstu prisjeća se stvarnog događaja iz vlastitog života, izdvojiti nestvaran događaj u priči i stvarni

zna pripovijedati o stvarnome i zamišljenome događaju vrlo kratko i uz pomoć, nepovezano, ne zapaža bitno čita još uvijek sporo, pogrešno iščitava većinu riječi, ne poštuje interpunkcijske znakove

prepoznaje raspravu kao oblik verbalne komunikacije

Dobar (3) izriče definiciju samostalnog govora (monologa) i razgovora (dijaloga) razumije pojmove govornik, sugovornik, slušatelj, razgovor, poruka

izvještava o događaju, sastavlja popis događaja čita po ulogama poštujući rečeničnu intonaciju, prisjeća se pročitanog, čita prosječnom brzinom, zastajkuje u isčitavanju duljih riječi, netočno pročitane riječi ne ispravlja,pročitano djelomičn razumije iznosi prema planu o stvarnome i zamišljenome događaju uz pomoć,

razlikuje sugovornike u raspravi, iskazuje prijedloge u skupini Vrlo dobar (4)

oblikuje kraći samostalni govorni nastup (monolog) i dijalog razvrstava govornike i sugovornika u tekstu i razgovoru

čita tečno i izražajno s rijetkim pogreškama naglas i u sebi s osnovnom logičkom izražajnošću umjetnički i neumjetnički tekst vezanom uz razumijevanje pročitanog,- pripovijeda samostalno o stvarnom i zamišljenom budućem događaju

razumije i objašnjava pročitano, povezati verbalnu i neverbalnu komunikaciju daje primjer, identificira problem u raspravi, pridržavati se teme

Odličan (5)

prepoznaje ulogu neverbalne komunikacije određuje govornika i sugovornika i demonstrirati razgovor hrvatskim književnim jezikom čita tečno i izražajno, vrlo brzo, točno i razumljivo intonacijski oblikuje izgovornu cjelinu, u potpunosti razumije pročitano priča događaje samostalno (stvaran događaj, događaj na osnovu slike, događaj na osnovu niza slika),

piše sastavak o stvarnom i nestvarnom događaju daje primjer dramske improvizacije raspravlja poštujući uljudbena pravila, iznosi vlastito mišljenje poštujući tuđe

Page 5: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

TEME: Stvaranje zajedničke priče prema poticaju; Obavijest; Izvješćivanje o obavljenome zadatku; Stvaralačko pisanje – oblikovanje kraćeg sastavka; Pisanje – poštivanje pravopisne norme

Nedovoljan(1) ne poznavati, ne razumjevati ,ne primjenjivati ni uz pomoć, netočno odgovarati,rješavati,primjenjivati naučene sadržaje Dovoljan(2)

navodi likove iz priče prepoznaje obavijest kao vrstu teksta prisjeća se bitnih sastavnica zadatka

navodiosnovne dijelove teksta/sastavka, sastavlja kratke rečenice, ali izostaju djelovi sastavka,opis kratak i nepotpun ,veoma se teško pismeno izražava, i stilski i sadržajno loše formira rečenice, izostaje logičnost u slijedu misli;

prisjeća se pravopisnih normi pri pisanju jednočlanih vlastitih imena, skupova ije/je i č i ć u poznatim umanjenicama i uvećanicama (u pisanom izražavanju česte su pravopisne i gramatičke pogreške)

Dobar (3) nabraja dijelove priče navodi odrednice obavijesti priča o dijelu obavljenog zadatka

identificira, imenuje, objašnjava dijelove teksta/sastavka i temu, sastavlja rečenice na osnovu slike ili riječi,u stvaralačkom pismenom izražavanju obraća pozornost na sadržaj ali često stilski i sadržajno griješi u formiranju rečenice;ili dijelova sastavka prisjeća se pravopisnih normi pri pisanju višečlanih vlastitih imena i poznatijih kratica, česte su gramatičke i pravopisne pogreške , rukopis nedovoljno čitak i prilično neuredan

Vrlo dobar (4)

piše i prepričava dio priče prema poticaju oblikuje kraću obavijest prema zadanim odrednicama navodi i objašnjava slijed događaja

oblikuje i piše sastavak uz poticaj, sastavlja i piše rečenice o predmetu, slici ili zadanim riječima, stvaralački pisani radovi tematski su korektni, pazi na kompoziciju sastavka,-ponekad griješi u stilskom formiranju rečenice primijenjuje pravilo o pravopisnoj normi u pojedinačnim zadacima , -piše uredno, čitljivim rukopisom, pravopisno i gramatički uglavnom točno

Odličan (5)

prepričava priču poštujući uzročno-posljedične veze oblikuje kraću obavijest bez zadanih odrednica poštujući pravopisne norme ,trajno usvaja osnovne obavijesti u tekstu, kreativno piše na osnovu određenog glazbenog poticaja, likovnih motiva i slično,u stvaralačkom pisanom izražavanju logičan u slijedu misli, pravilno stilski i sadržajno formira rečenice ,kompoziciju sastavka oblikuje i piše sastavak bez poticaja izviještava o obavljenome zadatku držeći se kronološkog slijeda događaja primijeniti pravilo o pravopisnoj normi u svim pisanim oblicima i vrstama primjenjuje pisanje uredno, čitljivim rukopisom, pravopisno i gramatički točno

Page 6: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE - KNJIŢEVNOST

TEME: Tema u poeziji i prozi; Ponavljanje u stihu, kitici i pjesmi; Šaljiva pjesma; Povezanost događaja s vremenom, mjestom i likom; Izgled i ponašanje lika; Usporedba Nedovoljan(1) ne poznavati, ne razumjevati ,ne primjenjivati ni uz pomoć, netočno odgovarati,rješavati,primjenjivati naučene sadržaje Dovoljan (2) prepoznaje temu prepoznaje ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi prepoznaje i prisjeća se šaljivih događaja --

identificira i imenuje likove, teško usvaja književnoteorijske pojmove i otežano ih prepoznaje , naučene nastavne sadržaje reproducira bez razumijevanja i kratkoročno ih pamti

navodi likove navodi obilježja nekog predmeta

Dobar (3) iskazuje temu, označava dio teksta ili stihove u kojima je tema izrečena identificira i navodi riječi koje se ponavljaju i rimuju u stihu, kitici i pjesmi

-prepoznaje pjesmu kao književnu vrstu zapaža i izdvaja riječi i skupove riječi kojima pjesnik izražava ono što čuje, -prisjeća se događaja, vremena i mjesta radnje, zapaža uz veću koncentraciju i poticaj redoslijed događaja u tekstu, razumije tekst ali ne u potpunosti, književnoteorijske pojmove usvaja na razini reproduciranja ali ih u tekstu rijetko kad uočava, u interpretaciju književnih tekstova rijetko se uključuje -navodi osnovna obilježja lika prema izgledu, ponašanju i govoru

nabraja zajednička obilježja dvaju predmeta Vrlo dobar (4) izražava temu svojim riječima objašnjava pojam i daji primjer rime, navodi ideju koja se naglašava

-izdvaja i razlikuje šaljivu pjesmu od ostalih pjesama -reda događaje po kronološkom redu, -određuje mjesto i vrijeme radnje ,shvaća radnju kao povezan niz događaja u tekstovima, primjenjuje pojmove (termin) radnje, mjesta i vremena radnje, slikovito i točno prepričava tekst i razlučuje osobine likova, i uspješno karakterizira likove na osnovi njihovih postupaka -prema zadacima u čitanju samostalno pronalazi važnije podatke (odgovorima na pitanja), usvaja književnoteorijsk pojmove i prepoznaje ih u tekstu -razvrstava osobine lika na pozitivne i negativne -opisuje jedan predmet uz pomoć drugih predmeta koristeći se riječima kao i poput

Odličan (5)

-objašnjava glavnu ideju u pjesmi ili proznom tekstu

-daje primjere rime naglašavajući zadanu ili vlastitu ideju

-piše šaljivu pjesmu

-objašnjava uzročno-posljedičnu povezanost događaja s mjestom, vremenom i likovima razumije i izražava poruku u basni, poruke u lirskoj pjesmi,prepričava

točno, po slijedu događaja, jasno i slikovito književna djela,

-izvrsno prosuđuje tematski sadržaj i odnose među likovima u književnom tekstu

-raspravlja i objašnjava postupke iz kojih saznajemo obilježja lika

-grupira i uspoređuje pojmove po sličnosti

Page 7: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

TEMA: Pripovijetka; Basna; Dječji roman( lektira)

Dovoljan (2) -prepoznaje pripovijetku prepoznaje basnu

- prisjeća se jedne dječje pustolovine - ----prepoznje dječji roman poticati urednost u pisanju lektire i nadopunu zabilješki -rijetko sudjeluje interpretaciji lektire čita zadana lektirna djela ali uglavnom površno, bez razumijevanja -teško uočava poruku lektirnog djela i odnose među likovima -nesigurno rješava zadatke vezane za lektirno djelo

Dobar (3) - prepoznaje osnovna obilježja pripovijetke - prepoznaje osnovna obilježja basne - imenuje likove - prepoznaje osnovna obilježja dječjeg romana - imenuje likove -lektira manje uredna, djelomično sadržajna uz nužnu pomoć sudjeluje u interpretaciji lektire redovito čita lektiru, ali često površno, bez udubljavanja -u interpretaciju se uključuje na poticaj , teško izražava svoje mišljenje , osjećaje i doživljaje

Vrlo dobar (4) - izdvaja osnovna obilježja pripovijetke - izdvaja osnovna obilježja basne - navodi ljudske osobine pridodane drugim živim bićima i stvarima - izdvaja i prepričava događaj - pustolovinu iz dječjeg romana, --izdvojiti likove i objasniti njihove postupke, izreći pouku -lektira uredna, napisana prema naputcima, manje sadržajna i detaljna -sudjeluje u interpretaciji lektire čita propisanu lektiru , ponekad izostaje sigurnost u iznošenju zaključaka

Odličan (5)

- uspoređuje pripovijetku i bajku - objašnjava sličnosti i razlike - uspoređuje basnu s drugim književnim vrstama, objašnjava sličnosti i razlike - uspoređuje dječji roman s drugim proznim tekstovima objašnjava sličnosti i razlike lektira uredna, napisana prema naputcima, detaljna i sadržajna -aktivno sudjeluje u interpretaciji lektire i nadopunjuje je dodatnim sadržajima- izvrsno interpretira i analizira lektirna djela -ističe se u otkrivanju poruka i karakterizaciji likova

Page 8: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME: Dječji film; Radijska emisija; Knjižnica – korištenje enciklopedije Nedovoljan(1) Nerazvijene sposobnosti za komunikaciju s medijskom kulturom Ne prepoznavati kljuĉne pojmove iz teme Dovoljan (2) ) samo uz pomoć,na početnoj razini, djelomično točno,spor , Prepoznati djelomiĉno kljuĉne pojmove prepoznaje dječji film prepoznaje radijsku emisiju locira školsku i mjesnu knjižnicu imenuje likove dječjeg filma Ispriĉati uz pomoć filmsku priĉu,djelomiĉno imenovati likove u filmu,djelomiĉno toĉno poredati slijed dogaĊaja u film

Dobar (3) ) na prosječnoj razini,s pogrješkama,ponekad uz pomoć, Uoĉiti veĉim dijelom i primijeniti u zadatcima kljuĉne pojmove

navodi osnovna obilježja dječjeg filma, izriče definiciju Iznositi uglavnom toĉno slijed dogaĊaja u filmu,kadkad uz poticajna pitanja navodi obilježja radijske emisije, izriče definiciju navodi razlike između mjesne i školske knjižnice navodi način i razloge učlanjenja u knjižnicu

Vrlo dobar (4) ) gotovo u cjelosti ( s manjim pogrješkama ) ili uglavnom točno i samostalno, Upotrijebiti toĉno kljuĉne pojmove

prepričava sadržaj filma objašnjava glavnu ideju ---

prepričava sadržaj emisije navodi temu rješava zadatke vezane uz filmsku priču objšnjava način traženja informacija u knjižnici Odrediti slijed dogaĊaja u filmu,odrediti likove,ispriĉati filmsku priĉu samostalno uz manje nesigurnosti

Odličan (5) s lakoćom, samostalno,sigurno,točno,s neznatnim grješkicama,na najvišoj razini,kreativno,temeljito,opširno , Analizirati,objasniti,razlikovati i samostalno,toĉno primijeniti kljuĉne pojmove

-uspoređuje dječji film s animiranim filmom navodi razlike i sličnosti uspoređuje radijsku s televizijskom emisijom navodi sličnosti i razlike

-analizira dječji film,radijsku emisiju,filmsku priču locira traženu obavijest u dječjoj enciklopediji služeći se kazalom i abecednim redom Prikazati toĉno i samostalno slijed dogaĊaja u filmu,razlikovati likove,sažeti filmsku priĉu

Page 9: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

ELEMENTI ODLIČAN(5) VRLO DOBAR(4( DOBAR(3) DOVOLJAN(2) NEDOVOLJAN(1)

PISANA PROVJERA 90-100% 77-89% 64-76% 51-63% 0-50%

DOMAĆA ZADAĆA - domaće zadaće piše

redovito, samostalno,

izrazito uredno i

točno.

domaće zadaće piše

re dovito,uredno i

pretežno točno( 1 ne

napisana zadaća u

mj)

- domaće zadaće piše

redovito ali ne uvijek

točno i temeljito ili 2

ne napisane zadaće u

mj.

- ponekad zaboravlja

napisati domaću

zadaću zadaće su

često površne i

netočne.

(3 ne napisane zadaće)

ne piše redovito domaće

zadaće zadaće

su površne, često netočne i

neuredne.

Više od tri zadaće nema u

mj.Ne zna kako je riješio

zadatke.

AKTIVNOSTI

izuzetno pažljiv, marljiv, usredotočen, zainteresiran i aktivan u svim oblicima rada

savjestan je i

vrijedan u

izvršavanju

zadataka, zalaže se i

trudi

- pokazuje interes za

lakše sadržaje -

izostaju temeljitost,

odgovornost i

istrajnost u radu

- povremeno

zanemaruje

izvršavanje zadataka

ili ih uradi površno

ne poštuje uvijek

zadane rokove

izostaju motivacija i

interes za rad

teško se koncetrira

pri poteškoćama odustaje

od rada

pasivan je nedovoljno

zainteresiran

Page 10: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

LIKOVNA KULTURA

NASTAVNO PODRUĈJE – Oblikovanje na plohi - crtanje

TEME – Točka i crta – ornament (narodni ukras), Točka i crta – crtačka tekstura

Dobar (3) )-…,ali crteži nepotpuni,često nedovršeni,prostor neorganiziran,djelomično ostvaruje zadani likovni problem,motiv,kopira,ako radi drugom tehnikom

prepoznaje i imenuje točku i crtu, niz i ritam, smjer, preplet, ornament

uočava niz i ritam, smjer, preplet, ornament

uočava i razlikuje skupljeno-raspršeno,crtačku teksturu

Vrlo dobar (4) )-…,ali crteži nepotpuni, ,prostor neorganiziran,uglavnom ostvaruje zadani likovni problem,motiv,uredno

opisuje i objašnjava niz i ritam, smjer, preplet, ornament

daje primjer crtačke teksture

dovršava niz i ritam na predlošku

Odličan (5) izrazito uspješan,kreativan,originalan,detaljan, uredan,temeljit

izražava ,stvara ornament (narodni ukras)

izražava crtačku teksturu

Page 11: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE – Oblikovanje na plohi - slikanje

TEME – Boja – kontrast kromatsko-akromatsko, Boja-komplementarni kontrast, Ploha- modelacija i modulacija, Površina- slikarska tekstura

Dobar (3) )-…,ali slika nepotpuna,često nedovršena,neuredno,prostor neorganiziran,djelomično ostvaruje zadani likovni problem,motiv,kopira,ako radi

drugom tehnikom

prepoznaje i imenuje boje i neboje

definira kontrast

prepoznaje plohu

uočava izvor svjetlosti na djelima kolorističkog i tonskog slikanja

opisuje karakter površine

Vrlo dobar (4) )-…,ali slike nepotpuna, ,prostor neorganiziran,slika uredna,uglavnom ostvaruje zadani likovni problem,motiv, -prepoznaje i objašnjava kontrast kromatsko-akromatsko

razvrstva boje u komplementarne parove

uočava i razvrstava hladne i tople boje s obzirom na izvor svjetlosti

slaže svjetlije i tamnije tonove s obzirom na izvor svjetlosti

objašnjava povezanost između karaktera površine na slici i načina na koji slikar miješa i nanosi boju

Odličan (5) izrazito uspješan,kreativan,originalan,detaljan, uredan,temeljit

izražava kromatsko-akromatski kontrast

prikazuje komplementarni kontrast

izražava plohu tonskim i kolorističkim slikanjem

izražava slikarske teksture bojom, potezom i mrljom

Page 12: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE – Oblikovanje na plohi – grafika

TEME: Ritam – omjeri veliĉina likova

Dobar (3) )-…,ali rad nepotpun,često nedovršen,prostor neorganiziran,djelomično ostvaruje zadani likovni problem,motiv,kopira,ako radi drugom tehnikom

prisjeća se i prepoznaje ritam

uočava omjere veličina likova

Vrlo dobar (4) )-…,ali rad nepotpuni, ,prostor neorganiziran,uglavnom ostvaruje zadani likovni problem,motiv,uredno

objašnjava postupak monotipije

Odličan (5) izrazito uspješan,kreativan,originalan,detaljan, uredan,temeljit

primjenjue monotipiju

izražava ritam i omjere veličina likova monotipijom

Page 13: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE – Prostorno oblikovanje – modeliranje i graĊenje

TEME: Površina- plastiĉka tekstura, Površina- visoki, niski i udubljeni reljef, Volumeni i masa u prostoru – kontrast punog i praznog prostora, Volumen i

masa u prostoru – plošno istanjena masa, ravnoteţa

Dobar (3) )-…,ali uradak nepotpun,često nedovršen,prostor neorganiziran,djelomično ostvaruje zadani likovni problem,motiv,kopira,ako radi drugom tehnikom

prisjeća se i opisuje karaktere površina – tekstura predmeta u učionici

uočava i razlikuje izdubljeno – ispupčeno

uočava i razlikuje puni i prazni prostor, definirati kontrast

prepoznaje ravnotežu u prostoru

Vrlo dobar (4) )-…,ali uradak nepotpun,prostor neorganiziran,uglavnom ostvaruje zadani likovni problem,motiv,uredno

navodi materijale različitog karaktera – teksture

prepoznaje plastičke teksture

objašnjava razlike između visokog, niskog i uleknutog reljefa

navodi primjere kontrasta punog i praznog prostora

navodi primjere ravnoteže u prostoru i plošno istanjene mase, objasniti izradu mobila

Odličan (5) izrazito uspješan,kreativan,originalan,detaljan, uredan,temeljit

izražava plastičke teksture

stvara doživljaj mase i prostora u niskom, visokom i uleknutom reljefu

izražava kontrast punog i praznog prostora

izražava i objašnjava ravnotežu u prostoru izradom mobila

Page 14: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Izborne teme:

NASTAVNO PODRUĈJE – Primijenjeno oblikovanje – dizajn

TEME: Toĉka i crta – kadar, odnos slike i teksta, Ploha – ritam i niz likova, Boja – kadar, simbolika boja, Površina – scenografija, Volumeni i masa u

prostoru – udubljeno- izboĉena masa

Dobar (3) )-…,ali dizajn nepotpuni,često nedovršeni,prostor neorganiziran,djelomično ostvaruje zadani likovni problem,motiv,kopira,ako radi drugom tehnikom

prepoznaje kadar u nizu u stripu, filmu

prepoznaje ritam i lik u pokretu

uočiti boje u kadru, opisati kadar,prepoznaje simboliku boja u kadru

navodi i opisuje oblike u prostoru,rabi različite materijale u oblikovanju scene

prepoznaje i navodi udubljenu i izbočenu masu,uočava različite tipove lutaka,njihov izgled i pokretanje

Vrlo dobar (4) )-…,ali dizajn nepotpuni, ,prostor neorganiziran,uglavnom ostvaruje zadani likovni problem,motiv,uredno

objašnjava odnos slike i teksta

objašnjava ritam na liku u pokretu

objašnjava simboliku boja u kadru

opisuje scenu, objašnjava pojmove scenografija i scena

opisuje različite tipove lutki i njihove oblike-udubljene i izbočene mase, objašnjava povezanost oblika i načina pokretanja

Odličan (5) izrazito uspješan,kreativan,originalan,detaljan, uredan,temeljit

izražava kadar kao isječak cjeline, kadrove u nizu u stripu i filmu

stvara lik u pokretu, plohu u prostoru

izražava pokret i simboliku boja u kadru

istražuje i izražava oblike u prostoru uporabom različitih materijala u oblikovanju scene

Page 15: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

istražuje i izražava,stvara različite tipove lutki i njihove oblike-udubljene i izbočene mase

Ove ocjene treba izbjegavati.

Ocjenu nedovoljan uĉenik moţe dobiti ako rad zguţva,baci,bez razloga odbija raditi.

Ocjenu dovoljan uĉenik moţe dobiti ako je samo zapoĉeo raditi,cijeli sat slaba aktivnost ili gotovo nikakva.

Aktivnosti

Odliĉan-izrazito zainteresiran i aktivan,vrlo strpljiv

Vrlo dobar-zainteresiran,aktivan,strpljiv

Dobar-djelomiĉno zainteresiran,ne donosi redovito pribor

Page 16: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

ODLIČAN ( 5 )

VRLO DOBAR ( 4 ) DOBAR ( 3 ) DOVOLJAN ( 2 ) NEDOVOLJAN ( 1 )

Lako i točno vizualno opaža

. U potpunosti razumije

likovni jezik, likovne i

kompozicijske elemente.

Izrazito vješto radi

likovno-tehničkim

sredstvima i likovnim

tehnikama.

Kreativno primjenjuj

usvojene vještine u

rješavanju likovnog

problema.

Samostalan i ustrajan u

radu.

Pokazuje izrazit interes i

sklonost za likovno

izražavanje.

Dobro vizualno opaža ,

razlikuje i rješava likovne

probleme.

Vješto se izražava svim

tehničkim sredstvima i

likovnim tehnikama.

Samostalan, ali mu

nedostaje kreativnosti u

radu.

Primjenjuje znanje točno i

bez pomoći učitelja.

Temeljit pri dovršavanju

radova.

Povremeno teže vizualno

opaža i razlikuje likovne

probleme.

Likovni jezik usvaja u

manjoj mjeri.

Nesiguran u izražavanju

pojedinim likovnim

tehnikama.

Često nesamostalan i ne

dovršava radove.

U radu mu je ponekad

potrebna podrška.

Znanje primjenjuje na

jednostavnim primjerima.

Interes i aktivnost varira.

Otežano vizualno opaža i

razlikuje likovne probleme.

Ima poteškoća u

razumijevanju likovnog

jezika i primjeni likovnih

tehnika i sredstava.

Nedovoljno brine o kvaliteti

svoga rada.

Neorganiziran i

nesamostalan.

Potrebno ga je stalno

poticati na rad.

Pokazuje slab interes.

Izrazito teško vizualno

opaža i razlikuje likovne

probleme.

Ne vlada likovnim

tehnikama niti se trudi

savladati ih.

Nema interesa za rad ni uz

učiteljev poticaj.

Odbija se likovno

izražavati.

Page 17: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

GLAZBENA KULTURA

PJEVANJE¸

U pravilu ocjene nedovoljan i dovoljan u odgojnim predmetima nema,osim u iznimnim sluĉajevima kad uĉenik nametljivo odbija bez razloga raditi.

Nedovoljan(1)

odbija pjevati Dovoljan(2)

ponoviti za učiteljom točno barem jedan redak pjesme ponoviti za učiteljom,cd-om tekstualno,melodijski,ritmički netočno dio pjesme prisjetiti se samo u skupini teksta,melodije i ritma pjesme,ali ne pjeva stalno nego samo se povremeno uključi u rad

Dobar (3)

interpretirati jasno tekst određenih pjesama(recitirati) interpretirati pjesmu pjevajući nesigurno,s melodijskim ili ritmičkim,tekstualnim učestalim grješkama interpretirati pjesmu točno i sigurno,ali samo uz cd ili u skupini,samostalno ne

Vrlo dobar (4)

prepoznati, percipirati i izvoditi pjesme u različitom tempu i dinamici,visini i trajanju tona primijeniti pjevanje pjesme uglavnom točno ,čisto,razgovijetno,kadkad pogriješiti u melodiji,ritmu ili tekstu,odrediti samostalno gdje je pogriješio i

ispraviti se Odličan (5)

prepoznati i slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike prepoznati i razlikovati visine i trajanje tonova primijeniti pjevanje pjesme točno ,čisto,samostalno,sigurno,ritmički i melodijski točno,opseg glasa proširen,lako ibrzo pamti

Page 18: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

SVIRANJE

Nedovoljan(1)

odbija raditi Dovoljan(2)

ponoviti dobe ili ritam samo kad učitelj uzme ruke učenika i zajednički sviraju ponoviti za učiteljom točno ritam ili dobe barem jednog takta pjesme

Dobar (3)

prisjetiti se, ponoviti i svirati samo ritam obrađenih brojalica i pjesama prisjetiti se, ponoviti i svirati ritam ili dobe obrađenih brojalica i pjesama samo u skupini prisjetiti se, ponoviti i svirati ritam i dobe obrađenih brojalica i pjesama s poteškoćama prepoznati, razlikovati i imenovati ritam i dobe

Vrlo dobar (4)

prepoznati, prisjetiti se i svirati doba kao pratnju određenim brojalicama i pjesmama primijeniti sviranje doba i ritma uglavnom točno na određene brojalice i pjesme ili sa zastajkivanjem,samostalno,kad pogriješi sam se ispravi Odličan (5)

primijeniti sviranje ritma i dobe obrađenih pjesama i brojalica točno, s lakoćom,samostalno,pratiti i pjevanjem prepoznati, razlikovati i imenovati ritamsku pratnju od sviranja doba kao pratnje

Page 19: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

SLUŠANJE GLAZBE

Nedovoljan(1)

odbija raditi Dovoljan(2)

prepoznati i imenovati 2-3 skladbe uz pomoć učitelja prema individualnim sposobnostima učenika po izboru učitelja,ali ne i sastavnice skladbe prepoznati i imenovati djelomično glazbeno izražajne sastavnice skladbe (naziv skladbe,izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj)

Dobar (3)

prepoznati i imenovati 5 novih skladbi prema individualnim sposobnostima učenika po izboru učitelja prepoznati i imenovati s grješkama glazbeno izražajne sastavnice skladbe (naziv skladbe,izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj)i oblik skladbe

Vrlo dobar (4)

prepoznati i imenovati 10 novih skladbi slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (naziv skladbe ,izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj),i oblik skladbeuglavnom točno i

samostalno Odličan (5)

prepoznati i slušno percipirati sve upoznate skladbe prepoznati, razlikovati i imenovati s lakoćom,točno,brzo,samostalno glazbeno izražajne sastavnice skladbe (naziv skladbe ,izvodilački sastav, tempo,

dinamika, ugođaj)i oblik skladbe

Page 20: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI

Dobar (3)

improvizirati, izmišljati i izvoditi male ritamske cjeline, govorom,udaraljkama,pokretom uz pomoć učitelja Vrlo dobar (4)

slobodno improvizirati dijaloge ili igre glasom melodijske i meloritamske cjeline ili male dogovorene glazbene igre uz pokret Odličan (5)

prepoznati ili obilježavati pojedine riječi ili fraze zvukom nekih glazbala prema izboru učenika oponašati zvukove neposrednog okoliša spontano ili dogovorenom improvizacijom

odličan-izrazito zainteresiran za glazbene aktivnosti

vrlo dobar-uglavnom razvijen interes za glazbene aktivnosti

dobar-pokazuje osrednji interes za glazbene aktivnosti

Page 21: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

ODLIČAN ( 5 )

VRLO DOBAR ( 4 ) DOBAR ( 3 ) DOVOLJAN ( 2 ) NEDOVOLJAN ( 1 )

Samostalno izražajno i točno

pjeva te jasno izgovara tekst

obrađenih pjesama.

Posjeduje naročito dobro

glazbeno pamćenje. Slušno

razlikuje pjesme različitog

tempa i dinamike lako i točno

izvodi melodijsko ritamske

cjeline glasom i udaraljkama.

Lako slušno percipira glazbeno

izražajne sastavnice skladbe.

Naročito zainteresiran za

glazbene aktivnosti. Vrlo

kreativan pri improviziranju i

izvođenju male ritamske,

melodijske i meloritamske cjeline

glasom, udaraljkama i pokretom

Sigurno i izražajno pjeva većinu

obrađenih pjesmica. Posjeduje

vrlo razvijeno glazbeno

pamćenje. Bez većih

poteškoća samostalno izvodi

dijelove skladbe različitom

glasnoćom i tempom (glasno i

tiho, polagano i brzo)

Slušno razlikuje većinu pjesama

različitog tempa i dinamike

Točno i umjereno brzo percipira

visine i trajanja tonova.

Bez učiteljeve pomoći točno i

umjereno brzo samostalno svira i

razlikuje ritam i dobe obrađenih

pjesama i brojalica Improvizira i

izvodi male ritamske, melodijske

i meloritamske cjeline glasom,

udaraljkama i pokretom.

Razvijen interes za glazbeno

izražavanje. U radu je

samostalan i temeljit .

Donekle samostalno točno pjeva i

izgovara tekst obrađenih

pjesama Slabije je razvijeno

glazbeno pamćenje. Polako i

uglavnom točno izvodi dijelove

skladbe različitom glasnoćom i

tempom (glasno i tiho polagano i

brzo) Djelomično slušno

razlikuje pjesme različitog

tempa i dinamike .

Sporije percipira visine i trajanja

tonova . Slabije osjeća

ritam. Donekle samostalno i

polako(uz učiteljevu pomoć)

uspijeva razlikovati ritam i dobe

obrađenih pjesama i brojalica.

Slabije slušno percipira glazbeno

izražajne sastavnice skladbe.

Pokazuje samo osrednji interes

za glazbene aktivnosti.

Dosta teško samostalno točno

pjeva i izgovara tekst obrađenih

pjesama (uz učiteljevu pomoć i

upute) Izrazito

slabo razvijeno glazbeno

pamćenje. Teže izvodi

dijelove skladbe različitom

glasnoćom i tempom (glasno i

tiho, polagano i brzo)

Djelomično slušno razlikuje

pjesme različitog tempa i

dinamike (uz učiteljevu pomoć i

upute). Slabo pamti

slušane skladbe i njezine

sastavnice,. Teško i sporije

improvizira i izvodi male

ritamske cjeline

glasom,udaraljkama i pokretom.

Pokazuje slab interes za

glazbeno izražavanje.

Potrebno ga je stalno poticati na

rad.

Nje svladao nastavni sadržaj.

Ne može sigurno i točno

otpjevati niti jednu pjesmu.

Izrazito teško samostalno točno

pjeva i izgovara tekst obrađenih

pjesama (uz učiteljevu pomoć i

upute) Slušno ne

razlikuje pjesme različitog

tempa i dinamike .Potpuno

nezainteresiran za slušanje

glazbe te ne može slušno

percipirati glazbeno izražajne

sastavnice skladbe.

Ne pokazuje interes ni uz poticaj

učitelja. U radu je nesamostalan i

vrlo spor .

Page 22: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

MATEMATIKA

NASTAVNO PODRUĈJE: Brojevi do 1000

TEME –Brojevi do 1000, UsporeĊivanje brojeva do 1000, Slovo kao znak za broj, Pisanje dvoznamenkastih i troznamenkastih brojeva

Nedovoljan (1) izrazito teško,niti uz pomoć,nesuvislo i bez razumijevanja(stupanj prisjećanja)

ne navodi čitanje i pisanje brojeva do 1000

ne označava matematičkim zapisom odnos( uspoređuje) višekratnike broja 100

ne povezuje zbrajanje i oduzimanje , množenje i dijeljenje brojeva do 100

ne piše dvoznamenkaste brojeve u obliku zbroja desetica i jedinica

Dovoljan (2) dosta teško usvaja,rješava polako,nesigurno i uz pomoć,nepotpuno,površno,pravi pogrješke,ali uz pomoć uspjeva riješiti(stupanj

prepoznavanja) ---------primjenjuje čitanje i pisanje brojeva do 1000

označava matematičkim zapisom odnos( uspoređuje) višekratnike broja 100

rješava zbrajanje i oduzimanje , množenje i dijeljenje brojeva do 100

piše dvoznamenkaste brojeve u obliku zbroja desetica i jedinica

Dobar (3) rješava polako, donekle samostalno(ponekad potrebna pomoć),s manjim brojem grješaka(stupanj reprodukcije-kako je naučeno)

nabraja brojeve do 1000

poznaje mjesnu vrijednost znamenaka u brojevima do 1000

poznaje upotrebu slova kao znak za broj

razlikuje uspoređivanje brojeva do 1000

iznosi prema planu pisanja višekratnike broja 10 i 100 u obliku umnoška (30 =3 · 10, 300=3 · 100),ali i 73=7*10+3 ; 205=2*100+0*10+5

Page 23: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Vrlo dobar (4) )-bez većih teškoća usvaja i prenosi znanje na zadatak(stupanj operativnosti),umjereno brzo,večim dijelom točno,samostalno

određuje redom brojeve do 1000 (od manjeg prema većem i obratno)

navodi prethodnik i sljedbenik zadanog broja;primjenjuje pravilo uspoređivanja brojeva do 1000

objašnjava i riješava vezu zbrajanja i oduzimanja do100 u zadacima u kojima slovo zamjenjuje broj

izražava dvoznamenkaste brojeve u obliku b·10+a i troznamenkaste brojeve u obliku c ·100 + b·10+a

Odličan (5) )-lako,brzo usvaja sadržaje na najvišem stupnju,izrazito točno,primjenjuje znanje samostalno i u novim situacijama

razlikuje brojeve do 1000,tisućicu,četveroznamenkasti broj

objašnjava ,povezuje i analizira slovo kao oznaku za broj

objašnjava pravilo uspoređivanja brojeva

objašnjava i rješava vezu zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja u zadacima do 100 u kojima slovo zamjenjuje broj

navodi primjere dvoznamenkastih i troznamenkastih brojeva u obliku c ·100 + b·10+a

Page 24: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE: Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000

TEME: Zbrajanje i oduzimanje višekratnika broja 100, Zbrajanje i oduzimanje troznamenkastoga broja i jednoznamenkastoga broja, Pisano zbrajanje i

oduzimanje brojeva do 100, Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000.

Nedovoljan (1) izrazito teško,niti uz pomoć,nesuvislo i bez razumijevanja(stupanj prisjećanja

imenuje višekratnik broja 100,ali nije ovladao postupkom zbrajanja i oduzimanja višekratnika broja 100

prepoznaje zbrajanje,oduzimanje,jednoznamenkasti i troznamenkasti broj,ali nije ovladao računskim radnjama

ne označava pravilno zapis postupka pisanog zbrajanja i oduzimanja brojeva do 100 i 1000 ni u tablici mjesnih vrijednosti

Dovoljan (2) dosta teško usvaja,rješava polako,nesigurno i uz pomoć,nepotpuno,površno,pravi pogrješke,ali uz pomoć uspjeva riješiti(stupanj prepoznavanja)

ovladao zbrajanjem i oduzimanjem višekratnike broja 10, navesti višekratnike broja 100, - zbraja i oduzima višekratnike broja 100

prepoznaje i zbraja i oduzima troznamenkasti i jednoznamenkasti broj u i izvan desetice (primjer: 252+4 ;126 + 7)

ovladao(pravilno piše i zbraja )brojeve do 100 u tablici mjesnih vrijednosti,ali i pisano bez tablice bez prijelaza(primjer 21+36)

ovladao zbrajanjem i oduzimanjem dvoznamenkastih brojeva s prijelazom desetice samo uz pomoć tablice mj. vrijednosti

definira(pravilno piše i zbraja )brojeve do 1000 u tablici mjesnih vrijednosti bez prijelaza desetica i stotica (primjer: 234 + 241)

Dobar (3) rješava polako, donekle samostalno(ponekad potrebna pomoć),s manjim brojem grješaka(stupanj reprodukcije-kako je naučeno)

poznaje pojam višekratnik,interpretira postupak zbrajanja i oduzimanja višekratnika broja 100 -

-izračunava zadatke zbrajanja i oduzimanja troznamenkasti i jednoznamenkasti broj unutar desetice i s prijelazom desetice uz postupne radnje (primjer 226+7= 226 + 4

+3= 230 +3= 233)

izražava se pravilno potpisujući brojeve, pisano zbraja i oduzima brojeve do 100 bez prijelazom desetica ili sa prijelazom desetice bez tablice

izražava se pravilno potpisujući brojeve, pisano zbraja i oduzima brojeve do 1000 bez prijelaza desetica bez tablice

izračunava zadatke potpisujući brojeve, pisano zbraja i oduzima brojeve do 1000 s pribrajanjem desetica i stotica (primjer: 234 + 238) ali uz pomoć tablice i

pokazati postupak rješavanja zadataka zadanih rijeĉima

Page 25: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Vrlo dobar (4) bez većih teškoća usvaja i prenosi znanje na zadatak(stupanj operativnosti),umjereno brzo,večim dijelom točno,samostalno

riješava zbrajanje i oduzimanje višekratnika broja 100 sa slovom kao oznakom za broj ili dopunjavanjem broja (veza zbrajanja i oduzimanja)

riješava umjereno brzo,večim dijelom točno,samostalno sve zadatke zbrajanja i oduzimanja troznam. I jednozn. Br. i veza zbrajanja i oduzimanja(dopunjavanje)

pokazati postupak rješavanja zadatka uz i bez uporabe zagrada

primjenjuje znanje pisanog zbrajanja i oduzimanja brojeva do 100 bez i s pribrajanjem desetice ( 36+48) ,kadkad pogriješi ,ali se ispravi

primjenjuje znanje pisanog zbrajanja i oduzimanja brojeva do 1000 bez i s pribrajanjem desetica i stotica (primjer 267 + 298) , kadkad pogriješi ,ali se ispravi

Odličan (5) lako,brzo usvaja sadržaje na najvišem stupnju,izrazito točno,primjenjuje znanje samostalno i u novim situacijama

prikazuje zbrajanje , oduzimanje i zapisuje višekratnike broja 100 na različite načine ( 1S + 200=3S)

objasniti postupak rješavanja zadatka uz i bez uporabe zagrada

primijeniti znanje lako,brzo,izrazito točno pri rješavanju svih zadataka zbrajanja i oduzimanja i usmeno i pisano ----

upotpunjuje brojeve koiji nedostaju u zadatcima pisanog zbrajanja i oduzimanja -

objašnjava pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 100 s pribrajanjem više desetica (primjer: 19 + 29 + 8 + 17)

objašnjava pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000 s pribrajanjem više desetica i stotica (primjer: 199 + 298 +188)

Page 26: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE:Pravac u ravnini

TEME: Ravnina, likovi u ravnini, Pravac, polupravac i duţina kao dijelovi pravca, Mjerenje duţine.

Nedovoljan (1) izrazito teško,niti uz pomoć,nesuvislo i bez razumijevanja(stupanj prisjećanja-,kad vidi prisjeti se

navodi ravne plohe u učionici ,ne shvaća ravninu kao ravnu plohu

imenuje likove , ne shvaća ih kao dio ravnine

prisjeća se kad vidi i pročita,miješa pravac, polupravac i dužinu na crtežu

prisjeća se crtanja,ne označavanja pravaca, polupravaca i dužine kad vidi drugi crtež-kopira

ne navodi mjerne jedinice za mjerenje dužine

ne rabi mjerne jedinice za mjerenje dužine u smislu da izmjeri,prenosi ,crta dužinu

Dovoljan (2)

navodi ravne plohe u učionici

imenuje likove u ravnini

prepoznaje pravac, polupravac i dužinu na crtežu

crta i označava pravac, polupravac i dužinu uz pomoć

navodi mjerne jedinice za mjerenje dužine

rabi mjerne jedinice za mjerenje dužine :izmjeri,prenosi ,crta u mjeri samo uz pomoć

Page 27: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Dobar (3)

shvaća ravninu kao ravnu plohu

prepoznaje i imenuje, razvrstava geometrijska tijela i likove kao dio ravnine

razvrstava pravce, polupravce i dužine

crta i označava pravac, polupravac i dužinu kao dio pravca

rabi mjerne jedinice za mjerenje dužine :izmjeri,prenosi ,crta u mjeri

uočava preračunavanje mjernih jedinica iz većih u manje i obrnuto, ali rabi uz pomoć

uočava preračunavanje mjernih jedinica za mjerenje dužine jednoimene u dvoimene i obrnuto , ali ih ne rabi

Vrlo dobar (4)

objašnjava razliku između pravca, polupravca i dužine kao dio pravca

rabi preračunavanje mjernih jedinica iz većih u manje i obrnuto točno

rabi preračunavanje mjerne jedinice za mjerenje dužine jednoimene u dvoimene i obrnuto,kadkad uz grješke,ali se ispravlja

utvrđuje odnose mjernih jedinica za mjerenje dužine

Odličan (5)

uspoređuje ravnine i dati primjere dijelova ravnine

objašnjava sličnosti i razlike između pravca, polupravca i dužine kao dip pravca, predlaže primjere

preračunava lako, brzo i točno mjerne jedinice, crtati i prenositi zadane duljine

povezuje mjerne jedinice u zadatcima riječima i sa stvarnom životom

Page 28: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE: Mnoţenje i dijeljenje u skupu brojeva do 1000

TEME: Mnoţenje zbroja brojem, Mnoţenje i dijeljenje brojeva s 10 i 100, Mnoţenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim, Pisano mnoţenje

dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim

Nedovoljan (1)

navodi nazive brojeva i rezultata u računskim operacijama zbrajanja i množenja

prisjeća se načina i množi jednoznamenkaste brojeve sa 10 i 100

rastavlja zbroj na pribrojnike-desetice i jedinice

nije ovladao postupkom množenja zbroja brojem

ovladao je postupkom množenja i dijeljenja s 10 i 100,ali uz pomoć

nije ovladao postupkom množenja i dijeljenja jednozn. br. s višekratnikom broja 10 i 100

nije ovladao postupkom množenja dvozn . br. jednoznamenkastim

nije ovladao postupkom pisanog množenja dvozn . br. jednoznamenkastim ni uz pomoć tablice mj. vrijednosti – problem u predznanju

Dovoljan (2) dosta teško usvaja,rješava polako,nesigurno i uz pomoć,nepotpuno,površno,pravi pogrješke,ali uz pomoć uspjeva riješiti(stupanj prepoznavanja)

ovladao postupkom množenja zbroja brojem

ovladao je postupkom množenja i dijeljenja dvozn. br,s 10 i 100

ovladao postupkom množenja i dijeljenja jednozn. br. s višekratnikom broja 10 i 100

ovladao postupkom množenja dvozn . br. jednoznamenkastim

pravilno potpisuje i množi dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim u tablici mjesnih vrijednosti bez pribrajanja desetica (primjer:23· 4)

Page 29: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Dobar (3) rješava polako, donekle samostalno(ponekad potrebna pomoć),s manjim brojem grješaka(stupanj reprodukcije-kako je naučeno)

množi jednoznamenkasti zbroj brojem uglavnom točno

množi i dijeli dvoznamenkaste brojeve sa 10 i 100 točno

ponavlja svojstvo raspodjele množenja prema zbrajanju , uz grješke množi dvoz. br. s jedn. tako da rastavi na desetice i jedinice

pravilno potpisuje i množi dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim bez prijelaza

potpisuje brojeve i pisano množiti dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim kada je umnožak J veći od 9,uz pomoć tablice

potpisuje brojeve i pisano množiti dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim kada je umnožak D veći od 9, uz pomoć tablice

potpisuje brojeve i pisano množiti dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim kada je umnožak J i D veći od 9,i uz pomoć tablice netočno

Vrlo dobar (4) bez većih teškoća usvaja i prenosi znanje na zadatak(stupanj operativnosti),umjereno brzo,večim dijelom točno,samostalno

rješava množenje zbroja brojem točno

riješava dijeljenje višekratnike broja 10 brojem 10 i višekratnike broja 100 brojem 100 točno

množi dvoznamenkaste brojeve jednoznamenkastim brojem primjenjujući svojstvo distributivnosti množenja

primjenjuje pravilan postupak potpisivanja brojeve i pisanog množenja dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim bez prijelaza, kada je umnožak J veći od 9

,kada je umnožak D veći od 9,kada je umnožak J i D veći od 9 uglavnom točno i bez pomoći

Odličan (5) lako,brzo usvaja sadržaje na najvišem stupnju,izrazito točno,primjenjuje znanje samostalno i u novim situacijama

objašnjava svojstvo raspodjele množenja prema zbrajanju

objašnjava način množenja brojem 10 i 100

objašnjava način množenja dvoznamenkastog broja i jednoznamenkastog broja, distributivnost množenja

povezuje, uspoređuje i objašnjava distributivnost množenja i pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

Page 30: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

TEME: Dijeljenje zbroja brojem, Dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim, Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja

jednoznamenkastim brojem.

Nedovoljan (1)

navodi nazive brojeva i rezultata u računskim operacijama zbrajanja i dijeljenja

prisjeća se načina i dijeli jednoznamenkaste brojeve sa 10 i 100

rastavlja zbroj na pribrojnike-desetice i jedinice

ovladao je postupkom dijeljenja zbroja brojem

ovladao je postupkom dijeljenja dvozn . br. jednoznamenkastim bez ostatka

nije ovladao postupkom dijeljenja dvozn . br. jednoznamenkastim s ostatkom-predznanje tablice množenja i dijeljenja

nije ovladao postupkom pisanog dijeljenja dvozn . br. jednoznamenkastim ni uz pomoć tablice mj. vrijednosti – problem u predznanju

nije ovladao postupkom pisanog dijeljenja trozn.. br. jednoznamenkastim ni uz pomoć tablice mj. vrijednosti

Dovoljan (2) dosta teško usvaja,rješava polako,nesigurno i uz pomoć,nepotpuno,površno,pravi pogrješke,ali uz pomoć uspjeva riješiti(stupanj prepoznavanja

ovladao je postupkom dijeljenja zbroja brojem uz pomoć

riješava dijeljenje dvozn . br. jednoznamenkastim bez ostatka točno, a sa ostatkom uz pomoć

riješava pisano dijeljenje dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim brojem bez ostatka u tablici mj. vrijednosti

riješava pisano dijeljenje troznamenkasti broj jednoznamenkastim brojem bez ostatka u tablici mj. vrijednsti

uočava kada S D J djeljenika nisu djeljive s djeljiteljem, ali ne izračunava približnu vrijednost količnika

Page 31: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Dobar (3) rješava polako, donekle samostalno(ponekad potrebna pomoć),s manjim brojem grješaka(stupanj reprodukcije-kako je naučeno)

dijeli zbroj (višekratnik broja 10) brojem 10 uglavnom točno

dijeli dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim bez ostatka uglavnom točno

riješava dijeljenje dvozn . br. jednoznamenkastim sa ostatkom s čestim grješkama

izračunava pisano dijeljenje dvoznamenkaste i troznamenkaste brojeve jednoznamenkastim brojem kada su sve znamenke djeljive bez ostatka bez pomoći tablice

dovršava pisano dijeljenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem s ostatkom uz pomoć

razlikuje kada je vrijednost desetica ili stotica djeljenika troznamenkatog br. veća od vrijednosti djeljitelja

razlikuje kada je vrijednost desetica ili stotica djeljenika troznamenkatog br. manja od vrijednosti djeljitelja

dovršava pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem s ostatkom uz pomoć , a samostalno uz česte grješke

Vrlo dobar (4) bez većih teškoća usvaja i prenosi znanje na zadatak(stupanj operativnosti),umjereno brzo,večim dijelom točno,samostalno

objašnjava dijeljenje zbroja brojem

riješava dijeljenje dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim bez ostatka i s ostatkom samostalno

određuje količnik pisanog dijeljenja dvoznamenkaste i troznamenkaste brojeve jednoznamenkastim brojem kada su sve znamenke djeljive i s ostatkom

dovršava pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem kada je vrijednost desetica ili stotica djeljenika troznamenkatog br. veća od vrijednosti

djeljitelja ,kadkad pogriješi

dovršava pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem kada je vrijednost desetica ili stotica djeljenika troznamenkatog br. manja od vrijednosti

djeljitelja , kada pogriješi

razlikuje kada je vrijednost desetica djeljenika manja od vrijednosti djeljitelja i uočava da u količnik trebamo zapisati 0

primjenjuje provjeravanje pisanog dijeljenja dvoznamenkastog i troznamenkastog broja množenjem

Page 32: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Odličan (5) lako,brzo usvaja sadržaje na najvišem stupnju,izrazito točno,primjenjuje znanje samostalno i u novim situacijama

navodi primjee dijeljenje zbroja brojem

objašnjava dijeljenje dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim i provjeriti množenjem

objašnjava i dokazuje vezu računskih radnji

pisano dijeli dvoznamenkaste i troznamenkaste brojeve jednoznamenkastim brojem s ostatkom i provjeriti množenjem,objasniti vezu računskih radnji

zaključuje kada i kako primijeniti dijeljenje u svakodnevnom životu

primijeniti znanje lako,brzo,izrazito točno pri rješavanju svih zadataka

Page 33: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

NASTAVNO PODRUĈJE: MeĊusobni odnosi dvaju pravaca u ravnini

TEME: Pravci koji se sijeku i usporedni pravci, Okomiti pravci.

Nedovoljan (1)

ne prepoznaje usporedne i okomite pravce , pravce koji se sijeku ,miješa ih

crta pravce koji se sijeku samo uz asistenciju

označava sjecište pravaca kada mu se pokaže gdje

ne crta, usporedne i okomite pravce,ukočeno drži pribor i ne miče ruke s geom. priborom zajedno sa asistentom

Dovoljan (2)

prepoznaje na crtežu usporedne i okomite pravce , pravce koji se sijeku

imenuje usporedne i okomite pravce

crta pravce koji se sijeku

označava sjecište pravaca

crta, usporedne i okomite pravce samo uz pomoć

Dobar (3)

razlikuje usporedne i okomite pravce , pravce koji se sijeku

crta pravce koji se sijeku usporedne i okomite pravce neprecizno ,ali samostalno

ističe samostalno bez traženja da to napravi sjcište pravaca i označava slovom

Vrlo dobar (4)

objašnjava razliku između, usporednih i okomitih pravaca i pravce koji se sijeku

definira pojmove ukrštenih, usporednih i okomitih pravaca

rabi geom. pribor u crtanju s velikom sigurnošću

Page 34: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Odličan (5)

izdvaja i pokazuje ukrštene, usporedne i okomite pravce u neposrednoj blizini

predočava primjerom međusobne odnose pravaca iz neposredne blizine

primjenjuje geom. pribor u crtanju pravaca sigurno i samostalno

NASTAVNO PODRUĈJE: Krug i kruţnica

TEME: Krug i kruţnica

Nedovoljan (1) Dovoljan (2)

ne prepoznaje i ne imenuje krug od kružnice prepoznaje i imenuje krug i kružnicu na crtežu

ne prepoznaje i ne imenuje središte ,polumjer i promjer prepoznaje i imenuje središte ,polumjer i promjer

ne prenosi dužinu šestarom ni uz asistenciju jer ukoči ruke prenosi uz pomoć dužinu šestarom neprecizno i uz pomoć

crta krug i kružnicu šestarom neprecizno, samo uz asistenciju

Dobar (3)

prenosi dužinu šestarom

crta krug i kružnicu šestarom neprecizno,

razlikuje krug i kružnicu

razlikuje i označava polumjer i promjer kružnice i kruga

crta i kružnicu šestarom sa zadanim polumjerom ili promjerom nesigurno,neprecizno

Vrlo dobar (4)

definira krug i kružnicu, objašnjava razliku između kruga i kružnice

crta kružnicu šestarom sa zadanim polumjerom ili promjerom gotovo točno i precizno

označava krug, kružnicu, središte, polumjer i promjer brzo i s lakoćom

Page 35: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Odličan (5)

izdvaja i pokazuje krugove i kružnice na geometrijskim tijelima i izmjeriti promjere i polumjere.

definira i objašnjava razliku između promjera i polumjera kruga i kružnice.

primjenjuje s lakoćom šestar u crtanju kružnice, uredno,precizno

NASTAVNO PODRUĈJE: Mjerenje obujma tekućine i Mjerenje mase

TEME: Mjerenje obujma tekućine i Mjerenje mase

Nedovoljan (1)

ne navodi mjerne jedinice za mjerenje obujma i mase

ne rabi mjerne jedinice za mjerenje

Dovoljan (2)

navodi kome mjerimo obujam, a kome masu

navodi mjerne jedinice za obujam tekućine i mjerenje mase

uspoređuje mjerne jedinice

Dobar (3)

navodi mjerne jedinice za obujam tekućine i mjerenje mase

rabi mjerne jedinice za mjerenje

uočava preračunavanje mjernih jedinica iz većih u manje i obrnuto, ali rabi uz pomoć

uočava preračunavanje mjernih jedinica za mjerenje dužine jednoimene u dvoimene i obrnuto , ali ih ne rabi

Page 36: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Vrlo dobar (4)

rabi mjerne jedinice u zadacima s izračunima obujma tekućine i mjerenja mase

preračunava mjerne jedinice

rabi preračunavanje mjernih jedinica iz većih u manje i obrnuto točno

rabi preračunavanje mjerne jedinice za mjerenje jednoimene u dvoimene i obrnuto,kadkad uz grješke,ali se ispravlja

utvrđuje odnose mjernih jedinica za mjerenje obujma i mase

Odličan (5)

mjeri masu i obujam u različitim mjernim jedinicama

preračunava lako, brzo i točno mjerne jedinice,

povezuje mjerne jedinice u zadatcima riječima i sa stvarnom životom

ELEMENTI ODLIĈAN(5) VRLO DOBAR(4( DOBAR(3) DOVOLJAN(2) NEDOVOLJAN(1)

PISANA PROVJERA 90-100% 77-89% 64-76% 51-63% 0-50%

DOMAĆA ZADAĆA Zadaće su

redovite,izrazito

uredne i toĉno

napisane.Sve

zadatke je sam

sposoban objasniti.

Zadaće su

redovite(1ne

napisana u

mj).Ponekad

netoĉno objašnjava

ili ima po 1 netoĉno

riješeni zadatak.

Ne posvećuje pažnju

urednosti,ĉesto

zadatci netoĉni ili 2

ne napisane zadaće

u mj.

Zadaće su u pravilu

neuredne,netoĉne,ne

zna objasniti rješenje.

(3 ne napisane

zadaće)

Zadaće uĉestalo

neuredne,netoĉne,površne.

Više od tri zadaće nema u

mj.Ne zna kako je riješio

zadatke.

Page 37: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

PRIRODA I DRUŠTVO

TEME – Strane svijeta, Stajalište i obzor, Plan mjesta, Zemljovid

Nedovoljan(1)-za sve teme

-učenik nije dosegao minimalni standard znanja pa ga ne primjenjuje,samo se prisjeća sadržaja kad čuje,pročita ,vidi

-zadatke ne rješava ni uz pomoć učitelja

-pri poteškoćama odustaje od promatranja i opisivanja(riječima i crtežom)ključnih značajki promatranog procesa,objekta ili pojave

- nesuvislo,netočno i bez razumijevanja daje odgovore na postavljena pitanja

Dovoljan (2)

nepotpuno usvojio nastavne sadržaje,usvojio ih na stupnju prepoznavanja,obrazlaže samo uz pomoć,vrlo mala mogućnost primjene znanja u

praksi

Dobar (3)-usvojio na prosječnoj razini (stupanj raprodukcije)djelomično može ga u manjoj mjeri primjeniti u praksi,potrebna kadkad manja

pomoć,nije uvijek točno

Vrlo dobar (4)-usvojio gotovo u cjelosti,bez većeg napora(operativno znanje),sigurno vlada znanjem,primjenjuje ga u praksi,uglavnom samostalno

objašnjava,

Odličan (5)-u cjelosti usvojio (stvaralačko znanje),uspješno povezuje,potkrepljuje vlastitim primjerima,izrazito temeljito i opširno izlaže

Nedovoljan (1)

Dovoljan (2)

ne nabraja glavne i sporedne strane svijeta nabraja glavne i sporedne strane svijeta,ali im ne definira položaj

ne imenuje mjesto na kojem stoji kao stajalište navodi mjesto na kojem stoji

ne prepoznaje plan mjesta prepoznaje plan mjesta

ne navodi što znače boje na zemljovidu navodi koje se boje vide na zemljovidu i što znače

Page 38: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Dobar (3)

navodi i raspoređuje glavne isporedne strane svijeta, piše strane svijeta kraticama

izriče definicije stajališta i obzora

izriče definiciju plana mjesta

nabraja čime se može snalaziti u prostoru

izriče definiciju zemljovida i reljefa

pokazuje prema tonovima boja planinu,niinu,vodu,naselje ili prometnicu

Vrlo dobar (4)

primjenjuje strane svijeta s obzirom na vrijeme i položaj Sunca

određuje stajalište, opisuje obzor

locira bitne građevine na planu mjesta služeći se tumačem znakova

određuje strane svijeta uz pomoć kompasa ili nekih znakova na zemlji

određuje strane svijeta na zemljovidu, objasniti značenje tonova boja na zemljovidu,rabi tumač znakova

Odličan (5)

primjenjuje strane svijeta s obzirom na svoje stajalište

daje primjer snalaženja u prostoru uz pomoć kompasa i prirodnih pojava

navodi i objašnjava razlike između obzora s obzirom na stajalište

ilustrira plan poznatog dijela grada

locira planine, nizine, vode, naselje, prometnice, objasniti tumač znakova

Page 39: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

TEME: Izgled zaviĉaja, Podneblje, vremenska obiljeţja zaviĉajne regije, Gospodarske djelatnosti zaviĉajne regije, Gospodarstvo i kvaliteta okoliša, Moja ţupanija

Nedovoljan (1)

ne prepoznaje i ne pokazuje zavičajnu regiju na zemljovidu

ne imenuje tipične biljke i životinje zavičaja

ne prepoznaje glavne značajke zavičajne regije

ne prepoznaje i ne navodi vezu između djelatnosti ljudi i onečišćenja okoliša

ne imenuje svoju županiju i županijsko središte

Dovoljan (2)

prepoznaje i pokazuje zavičajnu regiju na zemljovidu

imenuje tipične biljke i životinje zavičaja

prepoznaje glavne značajke zavičajne regije

prepoznaje i navodi vezu između djelatnosti ljudi i onečišćenja okoliša

imenuje svoju županiju i županijsko središte

Dobar (3)

opisuje izgled zavičajne regije

prati i prikazuje promjene u prirodi i povezati ih s godišnjim dobom

opisuje gospodarske djelatnosti zavičaja

navodi zakonom zaštićene biljke i životinje

uočava vezu između ljudi i onečišćenja

navodi veće gradove u županiji, imenuje i pokazuje županiju na zemljovidu i županijsko središte, navodi bitne kulturno-povijesne i prosvjetne ustanove te kulturno-

povijesne spomenike

Page 40: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Vrlo dobar (4)

objašnjava posebnosti zavičajne regije

uspoređuje vremenske pojave pojedinih godišnjih doba

povezuje i objašnjava vezu djelatnosti ljudi s izgledom zavičaja i prirodnim uvjetima

predviđa i istražuje „životni vijek“ otpada, reciklirati neki otpad

objašnjava značaj središta županije za život ljudi

Odličan (5)

istražuje nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji

dovodi u vezu i objašnjava međusobnu povezanost podneblja i životne zajednice

istražuje zastupljenost pojedinih zanimanja i gospodarskih djelatnosti u svom zavičaju i izrađuje plakat

predlaže rješenja i mjere zaštite, istražuje nove mogućnosti reciklaže

istražuje podatke o kulturnim ustanovama, povijesnim spomenicima, zdravstvenim prosvjetnim ustanovama, poznatim osobama, prometnoj povezanosti, diskutira o razlikama života u maloj sredini I u središtu županije

TEME: Vode zaviĉaja, Znaĉenje vode za ţivot ljudi, Pokus, Jadransko more

Nedovoljan (1) ne poznavati, ne razumjevati ,ne primjenjivati ni uz pomoć, netočno odgovarati,rješavati,primjenjivati naučene sadržaje

Dovoljan (2)

izriče što su vode tekućice i stajačice

navodi razlike između čiste i pitke vode navodi pribor za pokus, mjernu jedinicu za temperaturu, stanja vode

prepoznaje more,obalu, otok i poluotok

Page 41: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Dobar (3)

razlikuje vode tekućica i vode stajaćica, navodi vode u svom zavičaju, biljke i životinje u vodama

navodi različite načine vodoopskrbe, objasniti utjecaj čovjeka na onečišćenje i potrošnju vode

opisuje/piše svojim riječima pokus i izvodi jednostavniji pokus

navodi svojstva mora,živi svijet , imenuje i pokazuje na karti neke otoke i poluotoke Vrlo dobar (4)

grupira vode u svom zavičaju na tekućice i stajaćice, dovodi u vezu životnu zajednicu sa vrstom vode

dokazuje pokusom razliku između čiste i pitke vode

provodi i objašnjava pokus o pojavnim oblicima vode

objašnjava razliku između mora i od ostalih voda prema izgledu, okusu, veličini i različitom biljnom i životinjskom svijetu koji ga obogaćuje

Odličan (5)

istražuje utjecaj voda stajaćica i tekućica na život u zavičaju

istražuje načine vodoopskrbe u svom zavičaju u prošlosti i sadašnjosti, predlaže načine očuvanja voda u zavičaju

istražuje kako su ljudi stvarali led prije izuma hladnjaka

diskutira o razlozima i načinima zaštite mora i njegova okoliša

TEME: Sadašnjost, prošlost i budućnost, predci i potomci, Vremenska crta, Moj zaviĉaj u prošlosti

Nedovoljan (1)

ne navodi događaje iz sadašnjosti, prošlosti i budućnosti ne navodi tko su predci, a tko potomci ne prepoznaje desetljeće, stoljeće i tisućljeće na vremenskoj lenti ne nabraja važne kulturno-povijesne spomenike zavičaja ne dopunjava ponuđene podatke na vremensku crtu

Page 42: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

Dovoljan (2)

navodi događaje iz sadašnjosti, prošlosti i budućnosti navodi tko su predci, a tko potomci prepoznaje desetljeće, stoljeće i tisućljeće na vremenskoj lenti nabraja važne kulturno-povijesne spomenike zavičaja dopunjava ponuđene podatke na vremensku crtu

Dobar (3)

razlikuje pretke i potomke imenuje svoje pretke razlikuje sadašnjosti, prošlosti i budućnosti na temelju događaja z vlastite prošlosti i prošlosti svojih predaka razvrstava desetljeće, stoljeće,tisućljeće na lenti vremena opisuje kulturno- povijesni spomenik zavičaja

Vrlo dobar (4)

razvrstava (na pretke i potomke) i dovesti u vezu članove obitelji objašnjava povezanost desetljeća, stoljeća i tisućljeća određuje koje je stoljeće i tisućljeće prema zadanoj godini objašnjava značenje kulturno-povijesnih spomenika utvrđuje vremensko podrijetlo kulturno povijesnih spomenika

Odličan (5)

istražuje podatke o prošlosti svojih predaka, (predvidjeti budućnost)

izrađuje plakat-obiteljsko stablo

rangira pretke prema rodoslovlju.

smišlja i izrađuje vremensku lentu prema važnim događajima/godinama u svojoj obitelji ili zavičaju

istražuje, povezuje, uspoređuje kulturno-povijesne spomenike na temelju povijesnih izvora (predmeti, fotografije, mape, karte...)

Page 43: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

TEME: Promet, Zdravlje Nedovoljan (1) ne poznavati, ne razumjevati ,ne primjenjivati ni uz pomoć, netočno odgovarati,rješavati,primjenjivati naučene sadržaje

Dovoljan (2)

definira promet navodi vrste prometa prisjeća se prometnih pravila navodi zarazne bolesti nabraja kako se brinemo za svoje zdravlje, prepoznaje zlostavljanje i navodi tko ,kada ,gdje , traži pomoć

Dobar (3) razlikuje kopneni, zraĉni i vodeni promet navodi i objašnjava podvrste- cestovni, željezniĉki, rijeĉni, pomorski, zraĉni promet, objasniti razlike meĊumjesnog i gradskog prometa objašnjava važnost održavanja vlastite higijene opisuje naĉine prijenosa bolesti, uoĉava fiziĉko i psihiĉko zlostavljanje , poznaje gdje potražiti pomoć

Vrlo dobar (4)

povezuje prijevozna sredstva s vrstama prometa, odrediti važnost prometne povezanosti povezuje bolest s naĉinima prijenosa bolesti daje primjere zlostavljanja povezuje dogaĊaje s vrstama zlostavljanja (fiziĉko, emocionalno, seksualno, ekonomsko)

Odličan (5)

na zemljovidu zaviĉajne regije istraţuje najkraću cestovnu prometnicu od mjesta stanovanja do zadanoga grada

istraţuje prava djece

predlaţe naĉine pomaganja žrtvi zlostavljanja

odreĊuje koja se prava krše zlostavljanjem

Page 44: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova
Page 45: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

MOTORIĈKA ZNANJA MOTORIĈKA DOSTIGNUĆA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

provjeravaju se kontinuirano tijekom čitave

školske godine

razine usvojenosti motoričkog znanja u kineziologiji određene na ovakav način:

provjeravati kontinuirano tijekom čitave školske

godine provjeravamo i ocjenjujemo pomoću

mjerenja pri čemu kao rezultat dobijemo

konkretne vrijednosti izražene brojkom i

jedinicom mjere (metar, minuta, broj postignutih

ponavljanja) Orijentacijske vrijednosti za ocjenu

motoričkoga postignuća izračunava

učiteljica/učitelj temeljem vrijednosti svih

učenika koje registrira tijekom mjerenja. Ocjene

za motoričko postignuće određuju se tako da se

izračuna aritmetička sredina i standardna

devijacija rezultata mjerenja određenogarazreda,

nakon čega se odrede rangovi od ocjene dobar (3)

do ocjene odličan (5).

provjeravaju i ocjenjuju na temelju ispitanih sposobnosti i osobnom

napretku učenika

dovoljan –učenik najčešće odbija izvesti motoričko

gibanje ili odbija suradnju na satu

dobar - svi rezultati u trećoj po vrijednosti trećini dobar - bit će ocjenjeno napredovanje u 2 segmenta

-je ocjena za umjereno napredovanje u rezultatu dobar – učenik izvodi motoričko gibanje u kojemu

pojedine dijelove gibanja izvodi pravilno, a kod

preostalih bitno odstupa od idealnih trajektorija gibanja

(bitne - velike pogreške)

vrlo dobar - učenik pravilno izvodi motoričko gibanje, ali

postoje nebitna

odstupanja od idealnih trajektorija (nebitne - male

pogreške)

vrlo dobar - rezultat druge trećine dobivenih rezultata vrlo dobar - bit će ocjenjeno napredovanje u 3 segmenta

-je ocjena za značajan napredak u rezultatu

odličan - učenik pravilno izvodi motoričko gibanje odličan - rezultat koji se nalazi u prvoj trećini po

vrijednosti dobivenih rezultata

odličan - bit će ocjenjeno napredovanje u četiri i više segmenata motoričkih

sposobnosti

-bit će ocjenjena prva, najbolja trećina po vrijednosti postignutih rezultata

bez obzira na vrijednost napredovanja

Page 46: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

3. RAZRED učenici

IZVRSNO IZNAD –

PROSJEČNO PROSJEČNO

ISPOD –

PROSJEČNO LOŠE

Opseg podlaktice

(AOP)

22,6 i više 22,5-19,5 19,4-18,5 18,4-16,5 16,4 i niže

Poligon natraške

(MNP)

20,4 i niže 20,5-22,4 22,5-24,4 24,5-28,0 28,1 i više

Taping rukom

(MTR)

24 i više 23-22 21-20 19-16 15 i niže

Pretklon raznožno

(MPR)

49 i više 48-44 43-39 38-34 33 i niže

Podizanje trupa

(MPT)

37 i više 36-32 31-27 26-23 22 i niže

Skok udalj s mjesta

(MSD)

175 i više 174-160 159-145 144-130 129 i niže

Izdržaj u visu zgibom

(MIV)

52 i više 51-40 39-28 27-17 16 i niže

Trčanje tri minute

(F3)

630 i više 629-580 579-530 529-480 479 i niže

Page 47: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

3. RAZRED učenice

IZVRSNO IZNAD –

PROSJEČNO PROSJEČNO

ISPOD –

PROSJEČNO LOŠE

Opseg podlaktice

(AOP)

20,6 i više 20,5-18,5 18,4-17,5 17,4-16,5 16,4 i niže

Poligon natraške

(MNP)

22,4 i niže 22,5-24,4 24,5-26,4 26,5-30,0 30,1 i više

Taping rukom

(MTR)

24 i više 23-22 21-20 19-16 15 i niže

Pretklon raznožno

(MPR)

59 i više 58-54 53-49 48-44 43 i niže

Podizanje trupa

(MPT)

33 i više 32-28 27-23 22-19 18 i niže

Skok udalj s mjesta

(MSD)

160 i više 159-150 149-140 139-130 129 i niže

Izdržaj u visu zgibom

(MIV)

39 i više 38-29 28-19 18-10 9 i niže

Trčanje tri minute

(F3)

610 i više 609-560 559-510 509-460 459 i niže

Page 48: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA TJELESNO ZDRAVSTVENU KULTURU

Motorička znanja

Odličan:izvoditi gibanja samostalno,spretno,pravilno-beu odstupanja od zadanog(nema grešaka u izvedbi),motorička znanja iznad prosjeka

Vrlo dobar:izvoditi s nebitnim odstupanjem od zadane tehnike gibanja(s manjim greškama),kadkad i uz malu pomod učitelja,u potpunosti savladava motorička znanja

Dobar:izvoditi s vedim greškama gibanja,u stanju je pravilno izvesti pojedine dijelove dok u preostalim dijelovima bitno odstupa od zadane tehnike,motorička znanja

dobra,u granicama svladanosti

Dovoljan:izvoditi s velikim greškama,izvodi vježbu ,ali su kretnje nekordinirane,grube,nespretne,variraju od uspješnog do neuspješnog pokušaja izvedbe,svaka izvedba

opterečena nepotrebnim pokretima

Nedovoljan:motoričko gibanje se ne može izvesti niti uz pomod učitelja

TEME OCJENJIVANJE

ODLIČAN(5) VRLO DOBAR(4) DOBAR(3) DOVOLJAN(2) NEDOVOLJAN(1)

HODANJA I TRČANJA

1..Ciklička kretanja

različitim tempom do 3

min

izvoditi bez pogrešaka Izvoditi s manjim greškama

u držanju tjiela i

glave(pogrbljeno)

Izvoditi s manjim greškama u držanju

tijela(pogrbljeno),rad

ruku(neusklađeno,rad rukama u

stranu),gubitak ritma

Poznavati strukturu cikl.kretanja,ali

ima vede greške u držanju

tijela(pogrbljeno),rad rukui

nogu(neusklađeno),nepravilno

postavljena stopala-trči punim

stopalima,gubi ritam

Izvesti nije u stanju u

potpunosti do 3 min

2..Brzo trčanje do 40 m

iz visokog starta

izvoditi bez pogrešaka Izvoditi s manjim greškama

u držanju tjiela i

glave(pogrbljeno,zaklon

tijela,uspravan položaj))

Izvoditi s manjim greškama u držanju

tjiela i glave(pogrbljeno,zaklon

tijela,uspravan položaj)) rad

ruku(neusklađeno,rad rukama u

stranu) gubitak ritma

Izvoditi s vedim greškama greške u

držanju tijela(pogrbljeno),rad rukui

nogu(neusklađeno),nepravilno

postavljena stopala-trči punim

stopalima,gubi ritam,nije u stanju

pretrčati tri prepreke uzastopno

Izvesti nije u stanju u

potpunosti

3.Ritmično

pretrčavanje prepreke

do 30 cm visine ( 5

Prepreka s tri

međukoraka)

izvoditi bez pogrešaka Izvoditi s manjim

greškama u držanju tjiela i

glave(pogrbljeno,zaklon

tijela,uspravan položaj))

Izvoditi s manjim greškama u

držanju tjiela i

glave(pogrbljeno,zaklon

tijela,uspravan položaj)) rad

ruku(neusklađeno,rad rukama u

stranu) gubitak ritma

Izvoditi s vedim greškama greške u

držanju tijela(pogrbljeno),rad rukui

nogu(neusklađeno),nepravilno

postavljena stopala-trči punim

stopalima,gubi ritam,nije u stanju

pretrčati tri prepreke uzastopno

Izvesti nije u stanju u

potpunosti preko dvije

prepreke

4.Hodanje u usponu po bez pogrešaka hoda u Izvoditi s manjim greškama Izvoditi s vedim odstupanjima u Izvoditi punim stopalompotpuno Izvesti nije u stanju ni uz

Page 49: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

niskoj gredi usponu po niskoj gredi u dinamičnosti, ,manja

nestabilnost i neravnoteža

ritmu,pogled u stopala,veda

nestabilnost i gubitak ravnoteže,veda

opuštenost,stopalo postavlja po

dužini sprave ,a ne otvoreno prema

van,nepotpuni uspon na prednji dio

stopala

nedinamično,postavlja nogu do

noge-ne korača,pada sa sprave,uz

pomod

pomod

SKAKANJA

5.Skok u vis iz ravnog

zaleta odrazom lijevom

i doskokom desnom

izvoditi bez pogrešaka

zadane kretnje

Izvoditi s manjim grčenjem

zamašne noge

Izvoditi zapinjanjem o gumu

odraznom nogom prije doskoka

Poznavati strukturu ,ali ima pogreške

u početnom i završnom položaju,

velike poteškode u izvedbi Izvoditi

zapinjanjem o gumu odraznom

nogom nakon doskoka,izvodi doskok

na dvije noge

Izvesti nije u stanju niti

sunožnim doskokom

6.Preskakanje duge

vijače

izvoditi bez pogrešaka Izvoditi s manjim greškama

u opuštenost muskulature

trupa i ruku,nije zategnut

Izvoditi s vedim greškama u držanju

tijela i međuposkocima

Izvoditi koračnom tehnikom,zapinje Izvesti nije u stanju niti

koračnom tehnikom

7.Naskok u upor čučedi

na povišenje do

60cm,saskok pruženi

Izvoditi bez pogrešaka

naskok u upor čučeći na

povišenje,saskok

pruženo i sunožni

doskok

Izvoditi s manjim

odstupanjem u povezanosti

dijelova izvedbe,nešto

manja visina skoka,manja

nesigurnost doskoka

Izvoditi s većom nepovezanošću

izvedbe,odraz samo prema

naprijed,ne i uvis,doskok pogrešan-

posrtanje

Izvedba u bilo kojem dijelu uz

pomoć,nepovezano,grčenje nogu-iz

čučnja,odraz naizmjeničan,pad u

doskoku, odraz samo prema

naprijed,ne i uvis,

Izvesti nije u stanju ni uz

pomoć

BACANJA

8.Bacanje loptice udalj

iz zaleta

Bez tehničkih pogrešaka Manje odstupanje od

tehnike izvedbe,u držanju

tijela u poč. I završnom

položaju

Izvoditi u pogrešnom poč)-paralelni stav i

završnom položaju,vede odstupanje u

izvedbi-nemaiskorak,prijenosa

težine,neusklađenost gibanja ruke i

noge,rukagubitak smjera loptice više

zgrčena u laktu pri izbačaju,prijestup u

trenutku izbačaja

Poznavati strukturu ali s velikim

pogreškama u položaju,bacanje

loptice s prsiju,samo s boljom

rukomnemaiskorak,prijenosa

težine,neusklađenost gibanja ruke i

noge,bacanje loptice s istoimene

noge,preciznost,broj pogodaka

Izvesti pogodak niti

lijevom niti desnom

rukomnije u stanju

9.Bacanje medicinke

od 1 kg objema

rukama-suvanjem

Izvesti bez pogrešaka Manje pogreške u poč. I

završnom položaju

vedim pogreškama u poč. I završnom

položaju,bez potpunog prijenosa

težine tijelena prednju nogu,manje

grčenje ruku pri izbačaju,manji

gubitak smjera kretanja medicinke

Velike pogreškama u poč. I završnom

položaju,uzima zamah trupom,izvodi

iz sunožnog stava,ne ispruža ruke do

kraja,ne ispruža prste pri

izbačaju,baca van smjera,samo u

vis,a ne u dalj

Izvesti nije u stanju

suvanjem

Page 50: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

KOLUTANJA

10..Kolut natrag

Izvesti bez pogrešaka Izvesti s nedovoljno

naglašenim poč. I završnim

položajem,slabijim

odgurivanjem dlanovima

od kosine,manji

odstupanjem u

dinamičnosti

Izvesti s pogrešnim pod. I završnim

položajem,minimalnim

odgurivanjem dlanovima od

kosine,nestabilnim

doskokom,završava u čučnju

Izvesti samostalno ili uz pomod i

griješi u poč. I završnim

položajem,odgurava se jednom pa

drugom rukom ili preko jedne

podlaktice,kolutanje ne završava na

stopalima

Izvesti nije u stanju ni uz

pomod

11. Kolut naprijed s

mjesta preko niske

prepreke

Izvesti bez pogrešaka Izvesti s nenaglašenim poč. I

završnim položajem,manjim

grčenjem nogu prilikom

postavljanja dlanova na tlo

Izvesti s pogrešnim poč. I završnim

položajem, manjim grčenjem nogu

prilikom postavljanja dlanova na tlo

nedovoljno zadržavanje glave na prsima

za vrijeme rotacije,nepružanjem nogu

prilikom rotacije

Izvesti samostalno ili uz pomod,ali s pogrešnim

poč. I završnim položajem, postavljanjem ruku

blizu preprekena tlo,nedovoljnim

nezaobljivanjem leđa za vrijeme

rotacije,zaostajanjem glave,neobuhvadanjem

koljena tijekom rotacije,nepodizanjem kroz

čučanj,uz malu pomod

Izvesti nije u stanju ni uz

pomod

PENJANJA I PUZANJA

12.Povlačenje po kosini

Duž cijele kosineIzvesti

bez pogrešaka

Izvesti s manjom

opuštenosti muskulature

trupa i nogu-duž cijele

kosine

Izvesti do polovine kosine s vedom

opuštenosti muskulature trupa i

nogu,ruku,sa zastojima,vedom

nesigurnošdu

Izvesti do polovine kosine uz pomod i

povremeno se pomaže odgurivanjem

nogama,velika nesigurnost

Izvesti nije u stanju ni uz

pomod

13.Penjanje po

kvadratnim ljestvama

Izvesti bez pogrešaka Izvesti s manjom

nesigurnošdu pri uspinjanju

i silaženju

Izvesti s vedomnesigurnošdu pri

uspinjanju(pogled u stopala) i

silaženju

Ima veliku nesigurnost ,izvodi

sporo,postavlja uvijek istu ruku i

nogu u oslonac na pritku,otežano

silazi

Izvesti nije u stanju ni uz

pomod

UPIRANJA

14.Naskoko na nisku

pritku u upor

prednji,smak

Izvesti bez pogrešaka Izvesti s manjom

opuštenosti muskulature

tijela,manjom

nesigurnošću pri

naskakanju

Izvesti s pogreškeme u poč. I

završnom položaju, s manjom

opuštenosti muskulature

tijela,manjom nesigurnošću pri

naskakanju,kroz pasivan upor

prednji(propadanje na kukove),

Izvesti s pogreškeme u poč. I

završnom položaju, velikom

nesigurnošću pri

naskakanju,grčenjem nogu u smaku

ili ruku ,prebrzom izvedbom smaka

Izvesti nije u stanju ni uz

pomoć

15.Premet strance Izvesti bez pogrešaka Izvesti s manjom

opuštenosti muskulature

tijela i manjom

nesigurnošdu pri doskoku

Izvesti s pogreškama u poč. I

završnom položaju,vedom

opuštenosti muskulature tijela i

vedom nesigurnošdu pri

doskoku,doskoku izvan linije

Izvesti ga uz pomod ili samostalno niz

kosinu s vedim pogreškama u poč. I

završnom položaju,itovremenim

postavljanjem ruku u oslonac,grčenjem

ruku i nogu,sklanjanjem ili uvijanjem pri

Izvesti nije u stanju ni uz

pomod stoj niti niz kosinu

Page 51: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

kretanja prolasku tijela kroz okomicu,bez

naizmjeničnog odraza rukama pri

podizanju trupa,doskok u čučanj

VUČENJA I

POTISKIVANJA

16.Vučenje i

potiskivanje suvježbača

na različite načine

OCJENJUJU SE ZALAGANJE I MOTIVACIJA

RITMIČKE STRUKTURE

17.Dječji poskoci

Izvesti bez grešaka

dječje poskoke

Izvesti s manjim grčenjem

koljena odrazne

noge,manjom opuštenišdu

muskulature tijela

Izvesti s vedim grčenjem koljena

odrazne noge,vedom opuštenišdu

muskulature tijela,manjom

neusklađenošdu nogu i ruku,krivim

položajem natkoljenice i potkoljenice

u prednoženju(potkoljenica ispod

natkoljenice)

Izvesti s vedim grčenjem koljena

odrazne noge, opuštenišdu

muskulature tijela, krivim položajem

natkoljenice i potkoljenice u

prednoženju(potkoljenica ispod

natkoljenice),pogledom u

stopala,opuštenomnogom i

stopalom u prednoženju,manji broj

ponavljanja

Izvesti nije u stanju

uskladiti rad ruku i nogu,i

izvesti dj. poskoke

18.Kretanje parova uz

glazbu u različitim

smjerovima

Izvesti bez pogrešaka

.osnovnei oblikei

kretanja uz glazbu u

razl. smjerovima

Izvesti s manjim greškama

u držanju tijela

Izvesti s vedim greškama u držanju

tijela,manjim gubitkom

ritma,manjim greškama u izvedbi

tehnike:koraka,poskoka,skoka,okreta

Izvesti s velikim greškama u držanju

tijela,velikim gubitkom ritma,vedim

greškama u izvedbi

tehnike:koraka,poskoka,skoka,okreta

Izvesti

nijestanjosnovneoblike

kretanja niti uz glazbu niti

bez nje

19.Dječji ples po izboru Izvesti bez pogrešaka Izvesti pless manjim

gubitkom ritma

Izvesti ples s vedim gubitkom

ritma,manjom neprepoznatljivošdu

zadanog plesa

Izvesti ples s velikim gubitkom

ritma,vedom neprepoznatljivošdu

koraka,veliki gubitak ritma,

Izvesti nije u stanju niti u

jednom segmentu

IGRE

20.Dodavanje i

hvatanje lopte u

mjestu( R )

Izvodi s vedim brojem

ponavljanja

Manje odstupanje od

tehnike

Vidljivo vede odstupanje u

izvedbi,veda nesigurnost u hvatanju

lopte

Poznaje izvedbu , ali izvodi s

greškama u bacanju i hvatanju

lopte

Nije u stanju izvesti

-

Page 52: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

21.Slobodna igra®

22.Vođenje lopte

lijevom i desnom

rukom umjestu i

pravocrtnom

kretanju(K )

Izvesti bez pogrešaka

vođenje lopte lijevom i

desnom rukom u

mjestu i pravocrtnom

kretanju razl. brzinom

Izvesti s manjim gubitkom

kontrole nad

loptom,manjim gubitkom

brzine

Izvesti s vedim gubitkom kontrole

nad loptom,vedim gubitkom brzine-(

bržim koracima i laganim trčanjem-

kretanje prevelikim koracima,tijelo

uspravno,udaranje dlanom

Izvesti s velikim gubitkom kontrole

nad loptom,vedim gubitkom brzine-

kretanje prevelikim koracima,tijelo

uspravno,udaranje loptom o

nogu,vođenje samo boljom rukom

Izvesti nije u stanju niti

jednom rukom niti u

mjestu

23.Osnovno dodavanje

i hvatanje lopte s dvije

ruke u mjestu( K)

Izvodi s vedim brojem

ponavljanja

Manje odstupanje od

tehnike

Vidljivo vede odstupanje u

izvedbi,veda nesigurnost u hvatanju

lopte

Poznaje izvedbu , ali izvodi s

greškama u bacanju i hvatanju lopte

Nije u stanju izvesti

-

24. Dodavanje i

hvatanje lopte s dvije

ruke u kretanju-

košarkaški dvokorak(

K)

Izvodi s vedim brojem

ponavljanja

Manje odstupanje od

tehnike

Vidljivo vede odstupanje u

izvedbi,veda nesigurnost u hvatanju

lopte-neprecizno

dodavanje:prenisko,previsoko,iza ili

prevše ispred učenika

Poznaje izvedbu , ali izvodi s

greškama u bacanju i hvatanju

lopte,vedem broju koraka pri

nošenju lopte,nepravilan položaj

trupa tijekom hvatanja lopte-okrenut

bočno

Niti dodavanje niti

hvatanje lopte u kretanju

25.;26..Vođenje lopte

rolanjem donjom

stranom stopala( N )

Izvesti bez pogrešaka

Vođenje lopte rolanjem

donjom stranom

stopala(N) L i D nogom

Izvesti s manjim gubitkom

kontrole nad loptom,

Izvesti s vedim gubitkom kontrole

nad loptom

Izvesti s velikim gubitkom kontrole

nad loptom-,samo boliom nogom

Izvesti nije u stanju niti

jednom nogom

27.Dodavanje i

zaustavljanje lopte u

kretanju N)

Izvesti bez pogrešaka

Dodavanje i

zaustavljanje lopte u

kretanju (N) L i D

nogom

Izvesti s manjim gubitkom

kontrole nad loptom,

Izvesti s vedim gubitkom kontrole

nad loptom,- prejako udaranje lopte

odskače od podloge,ne udara loptu

ved gura

Izvesti s velikim gubitkom kontrole

nad loptom-lopta leti na sve

strane,odskače od podloge,ne udara

loptu ved gura,samo boljom nogom

Izvesti nije u stanju niti

jednom nogom

28.Zaustavljanje lopte

donjom stranom

stopala nakon

odbijanja od

podloge(N)

Izvesti bez pogrešaka

zaustavljanje lopte

donjom stranom

stopala(N) L i D nogom

Izvesti s manjim gubitkom

kontrole nad loptom,-

prejako bacanje lopte

Izvesti s vedim gubitkom kontrole

nad loptom-lopta leti na sve strane

Izvesti s velikim gubitkom kontrole

nad loptom-lopta leti na sve

strane,nema zaustavljanja nakon

odbijanja u letu lopte,samo boljom

nogom ,

Izvesti nije u stanju niti

jednom nogom

Page 53: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

MOTORIČKA DOSTIGNUĆA

Odličan:motorička dostignuda iznad prosjeka,rezultati u svim dostignudima bolji od prethodnih

Vrlo dobar:u motoričkim dostignudima pokazuje napredak

Dobar:dostignuda u granicama prosječnosti

Dovoljan::rezultati slabiji od prethodnih

2..Brzo trčanje do 40m iz

visokog starta

Prva najbolja četvrtina

mjerenja u sekundama

Druga četvrtina Treda četvrtina Četvrta četvrtina Ne želi,odbija

6..Preskakivanje duge vijače Izvrsno >16=16 Iznad prosjeka 11-16 Prosječno 6-10 Zadovoljavajude 2-5 Nezadovoljavajude 0

20..Dodavanje i hvatanje

lopte u mjestu

Izvrsno 15 i više Iznad prosjeka 11-14 Prosječno6-10 Zadovoljavajude 3-5 Nezadovoljavajude 0-2

8.Bacanje loptice udalj iz

zaleta

izvrsno12m(bolja ruka)

10m(slabija ruka)

Iznad prosjeka10-12m

8-10m

Prosječno

8-10m

6-8m

Zadovoljavajude

4-8m

3-6m

Nezadovoljavajude

4m

3m

FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI-utvrđuje se učenikov osobni napredak ovisno o početnom stanju

Odličan:ima izvanredne sposobnosti

Vrlo dobar:pobojšane sve sposobnosti,postignuti napredak

Dobar:u granicama koje odgovaraju dobi učenika,dobre

Dovoljan:nije došlo do promjena

Page 54: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - os-silijasevic-oriovac ... · odabire i izdvaja umanjenice i uvećanice u rečenici sa skupovima ije/je/e/. č , ć č , ć izdvaja č i ć, skupova

ODGOJNI UČINCI RADA

AKTIVNOST UČENIKA

STEČENE ZDR.-HIGIJENSKE

NAVIKE

SUDJELOVANJE U INI TZK

TEORIJSKA ZNANJA

Aktivno sudjeluje na

svakom satu,razvijenog

suradničkog

ponašanja,pridržava se svih

pravila,pozitivnog odnosa

prema predmetu

Redovito nosi propisanu

opremu opremu,redovito

uredan,

Posebno uspješan

odlična

Uglavnom aktivno

sudjeluje na satu,uglavnom

surađuje,nenasilnog

ponašanja,uglavnom

pozitivnog odnosa

Jedanput na mjesec ne

donese opremu,uglavnom

uredan

Vedinom Uspješan

Vtlo dobra

Sudjeluje na satu ali nema

interesa,surađuje ali ne

pokazuje interes za

rješavanjem

konflikta,povremeno se

pridržava pravila,sve mu je

svejedno

Dva puta na mjesec ne

donese opremu,povremeno

uredan

Uspješan

dobra

Povremeno sudjeluje u

radu,slabog

interesa,povremeno

surađuje,desto u verbalnom

sukobu s drugima,uglavnom se

pridržava pravila,povremeno

pozitivan odnos prema

predmetu

Tri puta na mjesec ne donese

opremu,uglavnom neuredan

Nije uspješan

slaba

Ne sudjeluje u

radu i nema

interesa,ne

surađuje i sklon

konfliktnim

situacijamaa,ne

pridržava se

pravila,negativan

odnos prema

svemu

Više puta ne nosi

opremu,neuredan

TEST INICIJALNIH MJERENJA TEST ZA PROCJENU BRZINE-MTR ; TEST ZA PROCJENU EKSPLOZIVNE SNAGE-MSD;

TEST ZA PROCJENU REPETATIVNE SNAGE –MPT; TEST ZA PROCJENU STATIČKE SNAGE-SNAGA RUKU I RAMENOG POJASA-MIV;

TEST ZA PROCJENU KOORDINACIJE-MPN, TEST ZA PROCJENU FUNK.SPOSOBNOSTI-F3 TEST ZA PROCJENU FLEKSIBILNOSTI-MPR