Top Banner
Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Zimní semestr 2009/2010 Ing. Zdeněk Burda zdenek.burda@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta stavební 1
23

Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Jan 30, 2016

Download

Documents

zev

Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon. 126 EMM-Ekonomika a management Zimní semestr 2009/2010 Ing. Zdeněk Burda zdenek.burda@fsv.cvut.cz. Stavebnictví EU 2008. Stavební průmysl EU 27 1.305 mld EUR 33.277 mld CZK - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

126 EMM-Ekonomika a managementZimní semestr 2009/2010

Ing. Zdeněk Burdazdenek.burda@fsv.cvut.cz

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

1

Page 2: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavebnictví EU 2008 Stavební průmysl EU 27 1.305 mld EUR 33.277 mld CZK 10,4 %HDP

16,3 mil.zam., 7,5% EU zam.,30%průmysl.zam.

Největší průmyslový zaměstnavatel v Evropě

USA 18.615 mld CZK (56% EU)Japonsko 13.540 mld CZK (41% EU)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2

Page 3: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavebnictví EU 2008Největší stavební trhy v Evropě :

1. Německo 6.400 mld CZK2. Španělsko 4.921 mld CZK3. Francie 4.386 mld CZK4. Velká Britanie 3.925 mld CZK5. Itálie 3.900 mld CZK celkem 71 % trhu EU

14. ČR 536 mld CZK (1,61%) 20. SR 153 mld CZK (0,46%)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 3

Page 4: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavebnictví ČR 2008

Stavebnictví se podílí na HDP ČR 14,5 %.

Počet zaměstnaných ve stavebnictví činí 465 tisíc osob,

to je 9,3 % všech zaměstnaných osob.

Počet zaměstnanců ve stavebnictví činí 355 tisíc osob,

cca 110 tisíc osob jsou podnikatelé a živnostníci.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 4

Page 5: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavebnictví ČR 2008

Nová výstavba 387 mld CZK

Byty ČR 76 mld CZK

Nebytové (obchod,kanceláře,průmysl..) 144 mld CZK

Inž.stavby (silnice,železnice,sítě,voda..) 167 mld CZK

Opravy a rekonstrukce 134 mld CZK

Ostatní (včetně zahraničí) 16 mld CZK

Celkem 536 mld CZK

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 5

Page 6: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavebnictví ČR 2008

Největší průmyslové podniky ČR :

ŠKODA AUTO (200 mld CZK), ČEZ (182 mld CZK),

RWE Transgas (108 mld CZK), Agrofert (101 mld CZK)

Největší stavební firmy ČR :

Skanska CS (37 mld CZK), Metrostav (30 mld CZK),

Eurovia (23 mld CZK), Strabag (18 mld CZK),

OHL ŽS (12 mld CZK), Hochtief CZ (9 mld CZK)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 6

Page 7: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavebnictví ČR 2008

Další stavební firmy ( 2-8 mld CZK) :

TCHAS (Eiffage), Syner, PSJ Holding, Gemo Olomouc,

Unistav, Colas (Buygues), SMP (Vinci),M Silnice,

Průmstav (Vinci), Vces (Buygues), Dálniční stavby

Praha (H+W, Strabag), atd.

Zastoupena celá evropská špička

V ČR velmi aktivní slovenské firmy :

Doprastav, Váhostav, IS Košice (Buygues), ZIPP (Strabag)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 7

Page 8: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavebnictví ČR 2009

Vývoj stavebnictví ČR 2006 až 2009 :2006 – růst oproti předchozímu roku o 6,6 %2007 – růst 6,7 %2008 – růst 0,6 %

Za leden až červenec 2009 klesl výkon stavebnictví ČRoproti roku 2008 o 4,3 %.Klesá podíl pozemního a stoupá podíl inženýrského stavitelství.Podobně se vyvíjí i EU27 stavebnictví.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 8

Page 9: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Krize 2008-2009

Finanční krize tlačí vývoj světové ekonomiky do záporných

čísel (HDP v průměru klesá o 5%).

Klesá počet a objem objednávek ve službách a průmyslu

v průměru o 15 %.

V USA a EU byl masivně sanován bankovní sektor a vlády

zavádějí prorůstová (protikrizová) opatření.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 9

Page 10: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Krize 2008-2009

Jsou registrovány známky oživení (USA,Čína,EU), zlepšujese sentiment trhů a hráčů.

Fázové zpoždění USA-EU 6 měsíců,EU-ČR dalších 6 měs.

Diskuze o U nebo W vývoji.

Klíčový pro vývoj v ČR je trh Německa.

Komplikovaná situace ekonomiky ČR.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 10

Page 11: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Účastníci výstavby

Přímí účastníci a jejich role ve výstavbě :

Investor – vkládá finanční kapitál (soukromý,veřejný)

Stavebník – subjekt,který plánuje, objednává a vlastní stavbu, je vlastníkem práv ze stavebního povolení

Projektant – pro stavebníka a/nebo dodavatele vypracovává projektovou dokumentaci

Dodavatel stavby (zhotovitel) – realizuje stavbu pro stavebníka

Uživatel – bude stavební dílo užívat, provozovat

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 11

Page 12: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Účastníci výstavby

Nepřímí účastníci výstavby :

Stavební úřady – stanovují podmínky pro umístění a povolení staveb

Banky – financují přímé účastníky výstavby

Pojišťovny – zajišťují rizika výstavby

Justice – právní poradci, advokáti, obecné a obchodní soudy, rozhodci a rozhodčí soudy

Inženýrské a konzultační firmy – obstaravatelé, zařizovatelé, mandatáři

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 12

Page 13: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Účastníci výstavby

Role účastníků se často kumulují :• investor/stavebník/uživatel• dodavatel/projektant • stavebník/projektant

Velké projekty mají vždy mimořádně komplikovanou objednavatelskou a dodavatelskou strukturu a smluvní vztahy. Vždy je třeba ji porozumět, dokonale ji znát a umět ji používat.

Vztahy účastníků výstavby se řídí převážně Obchodním zákoníkem tj. Zákonem č.513/1991 Sb.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 13

Page 14: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Typy projektů

Některé důležité typy projektů z pohledu stavební firmy a hlediska struktury a četnosti zajišťovaných služeb:

SUB (Subdodávka),

VD (Vyšší dodávka stavebních prací),

GDS (Generální dodávka, postav včetně technologie)

D.B. (Design and Build, vyprojektuj a postav)

Development (Projektuj, postav a nes riziko prodeje)

DFBOO (Projektuj, financuj, postav, vlastni, provozuj) .

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 14

Page 15: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavební zákon

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu, ve znění novel, zejména č.191/2008 Sb.

Provází a ovlivňuje celý životní cyklus stavby: •záměr•umístění•architekturu•projekt•povolení•realizaci•kolaudaci•užívání•opravy•zbourání

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 15

Page 16: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavební zákon

Územní plánování

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 16

Page 17: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavební zákon

Nástroje územního plánování :

• Politika územního rozvoje – pořizuje MMR (2008), schvaluje vláda 1x za 4 roky

• Územní plán – pořizují kraje, regiony a obce• Regulační plán – podrobnosti• Územní rozhodnutí – test proveditelnosti stavby

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 17

Page 18: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 18

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Zdroj: www.mmr.cz

Page 19: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavební zákonStavební řád:Definuje stavby: • bez ohlášení (drobné stavby)• s ohlášením (domy do 150 m2…)• se stavebním povolením

Účastníci stavebního řízení: stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, vlastníci sousedních pozemků, oprávnění z věcných břemen, společenství vlastníků.

Účastníky nejsou nájemci!

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 19

Page 20: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavební zákon

Stavební řízení (stavební úřad) zkoumá soulad projektu s územním plánem, příp. územním rozhodnutím a s obecnými požadavky na výstavbu, opatřuje stanoviska dotčených. Je-li vše v pořádku, vydá stavební povolení.

Užívá se také zkrácené stavební řízení za účasti autorizovaného inspektora a změna stavby před jejím dokončením.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 20

Page 21: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavební zákon

Užívání staveb

Stavby se stavebním povolením se mohou užívat jen po kolaudačním souhlasu, kde se zkoumá soulad stavby se stavebním povolením.

Změna v užívání stavebStavby se mohou užívat jen tak, jak je uvedeno ve

stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí.

Vlastník stavby má povinnost stavbu udržovat.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 21

Page 22: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Stavební zákon

Stavební úřad

Dbá na dodržování pravidel a ochranu veřejných zájmů (stavební dozor).

Komplikovaná role, směs státní správy a samosprávy.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 22

Page 23: Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon

Závěr

Podívejte se na :

www.czso.cz ČSÚ, statistiky stavebnictví

www.vlada.cz NERV, krize

www.business.center.cz Zákony

www.mmr.cz Politika územního rozvoje ČR

a na webové stránky vaší obce, územní plán.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 23