Top Banner
Ročník 2020 SBÍRKA ZÁKONŮ Č ESKÁ REPUBLIKA Částka 223 Rozeslána dne 23. prosince 2020 Cena Kč 179,OBSAH: 542. Zákon o výrobcích s ukončenou životností 543. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
88

SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮČESKÁ REPUBLIKA

Částka 223 Rozeslána dne 23. prosince 2020 Cena Kč 179,–

O B S A H :

542. Zákon o výrobcích s ukončenou životností

543. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenouživotností

Page 2: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

542

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2020

o výrobcích s ukončenou životností

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-publiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné před-pisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímopoužitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vy-braných výrobků,

b) práva a povinnosti výrobců při uvedení vybra-ných výrobků na trh,

c) práva a povinnosti osob při nakládání s výrobkys ukončenou životností a

d) působnost správních orgánů v oblasti předchá-zení vzniku odpadu z vybraných výrobkůa v oblasti nakládání s výrobky s ukončenouživotností.

§ 2

Působnost zákona

(1) Tento zákon se vztahuje na vybrané vý-robky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděnysamostatně nebo jako součást či příslušenství jinýchvýrobků, od jejich výroby a uvedení na trh až pozpracování odpadu z nich vzniklého.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6194 Částka 223

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některýchsměrnic, ve znění nařízení Komise 1357/2014/EU, směrnice Komise 2015/1127/EU, nařízení Rady 2017/997/EUa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/851/EU.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektro-nických zařízeních (OEEZ), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/849/EU.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadníchbateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008//11/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/12/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/103//ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/849/EU.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice Evrop-ského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jdeo uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrovýchelektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise2009/603/ES.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností,ve znění rozhodnutí Komise 2002/525, rozhodnutí Komise 2005/63/ES, rozhodnutí Komise 2005/438/ES, rozhod-nutí Rady 2005/673/ES, rozhodnutí Komise 2008/689/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES,směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES, rozhodnutí Komise 2010/115, směrnice Komise 2011/37/EU,směrnice Komise 2013/28/EU, směrnice Komise 2016/774/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/849//EU.

2) Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočetrecyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentua Rady 2006/66/ES.Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/290 ze dne 19. února 2019, kterým se stanoví formát pro registraci a podávánízpráv výrobců elektrických a elektronických zařízení do registru.

Page 3: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

na předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobkůa na nakládání s výrobky s ukončenou životnostízákon o odpadech.

(3) Tento zákon se nevztahuje na

a) elektrozařízení nezbytná pro ochranu bezpeč-nostních zájmů České republiky, včetně zbraní,střeliva a munice určených pro potřeby bezpeč-nostních nebo ozbrojených sborů a dalšího vo-jenského materiálu určeného výlučně k bezpeč-nostním nebo vojenským účelům,

b) elektrozařízení navržená a nainstalovaná jakosoučást jiného zařízení, které nespadá do pů-sobnosti tohoto zákona, jestliže mohou plnitsvou funkci pouze jako součást tohoto zařízenía nejde-li o světelné zdroje nebo solární panely,

c) elektrozařízení určená pro vyslání do vesmíru,

d) velká stacionární průmyslová soustrojí,

e) velké pevné instalace, s výjimkou zařízení, kterénení specificky navrženo a nainstalováno jakosoučást těchto instalací,

f) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k pro-fesionálnímu použití,

g) elektrozařízení specificky určená výhradně proúčely výzkumu a vývoje, která nejsou běžnědostupná pro spotřebitele,

h) zdravotnické prostředky, pokud se očekává, žebudou před ukončením životnosti zdrojem ná-kazy, a aktivní implantabilní zdravotnické pro-středky,

i) výbušniny,

j) baterie nebo akumulátory používané v zaříze-ních

1. souvisejících s ochranou bezpečnostníchzájmů České republiky, včetně zbraní, stře-liva a munice určených pro potřeby bezpeč-nostních nebo ozbrojených sborů a v dalšímvojenském materiálu, s výjimkou výrobků,které nejsou určeny výlučně k bezpečnostnímnebo vojenským účelům, nebo

2. určených pro vyslání do vesmíru a

k) vozidla ozbrojených sil.

§ 3

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) vybraným výrobkem elektrozařízení, baterienebo akumulátor, pneumatika nebo vozidlo,

b) výrobkem s ukončenou životností vybraný vý-robek, který se stal odpadem,

c) elektrozařízením elektrické nebo elektronickézařízení, jehož správná funkce závisí na elek-trickém proudu nebo na elektromagnetickémpoli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měřeníelektrického proudu nebo elektromagnetickéhopole, které je určeno pro použití při napětínepřesahujícím 1 000 V pro střídavý prouda 1 500 V pro stejnosměrný proud,

d) odpadním elektrozařízením elektrozařízení,které se stalo odpadem, včetně všech jeho kom-ponentů, konstrukčních a spotřebních dílů,

e) odpadním elektrozařízením pocházejícím z do-mácností odpadní elektrozařízení pocházejícíz domácností nebo svým charakterem a množ-stvím jim podobná odpadní elektrozařízení po-cházející od právnických osob a podnikajícíchfyzických osob; o odpadní elektrozařízení po-cházející z domácností jde vždy, bylo-li elektro-zařízení předtím, než se stalo výrobkem s ukon-čenou životností, možné použít jak v domác-nostech, tak i jinými konečnými uživateli,

f) baterií nebo akumulátorem zdroj elektrickéenergie generované přímou přeměnou chemickéenergie, který se skládá z jednoho nebo víceprimárních článků neschopných opětovnéhonabití, nebo z jednoho nebo více sekundárníchčlánků schopných opětovného nabití,

g) odpadní baterií nebo akumulátorem baterienebo akumulátor, které se staly odpadem,

h) pneumatikou pružná součást sestavy kola, kteráje z přírodního nebo syntetického kaučuku a vy-ztužujících materiálů bez ráfku, s výjimkou ko-la k použití na zařízeních tažených či tlačenýchosobou, která jde pěšky, na jízdním kole nebona osobním zdravotnickém prostředku či na re-habilitační nebo kompenzační pomůcce,

i) odpadní pneumatikou pneumatika, která se stalaodpadem,

j) vozidlem silniční motorové vozidlo podle zá-kona o podmínkách provozu vozidel na pozem-ních komunikacích,

k) vozidlem s ukončenou životností vozidlo, kterése stalo odpadem,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6195

Page 4: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

l) výrobcem výrobce elektrozařízení, výrobce ba-terií nebo akumulátorů, výrobce pneumatiknebo výrobce vozidel,

m) výrobcem elektrozařízení

1. podnikatel usazený v České republice, kterýbez ohledu na způsob prodeje, včetně použitíprostředků komunikace na dálku3) pod jmé-nem, ochrannou známkou nebo jiným ozna-čením s ním nezaměnitelně spojeným (dálejen „vlastní značka“) vyrábí a uvádí na trhelektrozařízení nebo si elektrozařízení ne-chává vyrobit či navrhnout a uvádí je podvlastní značkou na trh,

2. podnikatel usazený v České republice, kterýbez ohledu na způsob prodeje, včetně použitíprostředků komunikace na dálku3) podvlastní značkou uvádí do oběhu elektrozaří-zení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje--li se na nich vlastní značka osoby podle bo-du 1; uvedení elektrozařízení výrobcem dooběhu podle tohoto ustanovení se považujepro účely tohoto zákona za jeho uvedení natrh,

3. podnikatel usazený v České republice, kterýbez ohledu na způsob prodeje, včetně použitíprostředků komunikace na dálku3) uvádíelektrozařízení nabytá z jiného státu na trh,nebo

4. podnikatel, který uvádí elektrozařízení na trhjejich dodáním prostřednictvím prostředkůkomunikace na dálku3) přímo konečnýmuživatelům do České republiky z jinéhostátu, kde je usazen,

n) výrobcem baterií nebo akumulátorů podnikatel,který bez ohledu na způsob prodeje, včetněpoužití prostředků komunikace na dálku3),uvádí na trh v rámci svého podnikání baterienebo akumulátory, včetně baterií nebo akumu-látorů zabudovaných do vozidel, elektrozaří-zení nebo do jiných výrobků nebo k nim při-ložených,

o) výrobcem pneumatik podnikatel, který bezohledu na způsob prodeje, včetně použití pro-středků komunikace na dálku3), uvádí na trhv rámci svého podnikání pneumatiky nebo

funkční celky, jejichž součástí nebo příslušen-stvím jsou pneumatiky; podnikatel není výrob-cem pneumatik ve vztahu k pneumatikám, kterépředává výlučně za účelem jejich uvedení na ja-kýkoliv trh, v České republice nebo mimo ni,jako součásti či příslušenství funkčního celku,

p) výrobcem vozidel osoba vyrábějící vozidla neboakreditovaný zástupce podle zákona o podmín-kách provozu vozidel na pozemních komunika-cích, kteří v rámci svého podnikání uvádějí vo-zidla na trh,

q) zpětným odběrem odebírání odpadních elektro-zařízení, odpadních baterií nebo akumulátorůnebo odpadních pneumatik od konečných uži-vatelů, popřípadě od jiných osob v místě urče-ném výrobcem nebo jejich odebírání poslednímprodejcem,

r) místem zpětného odběru místo určené výrob-cem, ve kterém jsou zpětně odebírány výrobkys ukončenou životností,

s) veřejným místem zpětného odběru místo zpět-ného odběru, které je celoročně bez omezenípřístupné každému konečnému uživateli v urče-nou provozní dobu,

t) zpracováním jakákoliv činnost prováděná popřevzetí výrobku s ukončenou životností zaúčelem využití, včetně přípravy k opětovnémupoužití, odstranění nebo úpravy před využitímnebo odstraněním výrobku s ukončenou život-ností, jeho součástí nebo látek a materiálů v němobsažených, v zařízení k tomu určeném,

u) zpracovatelem podnikatel, který je podle tohotozákona oprávněn ke zpracování výrobkůs ukončenou životností,

v) systémem zpětného odběru síť míst zpětnéhoodběru a zařízení ke zpracování výrobkůs ukončenou životností a smluvní vztahy mezijejich provozovateli a výrobci nebo provozova-teli kolektivního systému, jejichž cílem je zajiš-tění zpracování a využití zpětně odebranýchvýrobků s ukončenou životností,

w) individuálním systémem systém zpětného od-běru vytvořený a provozovaný samostatně,svým jménem a na vlastní náklady jedním vý-robcem,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6196 Částka 223

3) § 1820 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Page 5: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

x) kolektivním systémem systém zpětného odběruvytvořený výhradně výrobci elektrozařízení,výrobci baterií nebo akumulátorů, výrobcipneumatik nebo provozovateli solárních elek-tráren, jejichž součástí jsou solární panely uve-dené na trh do dne 1. ledna 2013, a provozovanýprávnickou osobou odlišnou od výrobce neboprovozovatele solární elektrárny, která je opráv-něna k provozování kolektivního systému,

y) provozovatelem kolektivního systému práv-nická osoba, která provozuje kolektivní systémna základě oprávnění vydaného podle tohotozákona.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) členským státem členský stát Evropské unienebo jiný smluvní stát Dohody o Evropskémhospodářském prostoru,

b) uvedením na trh první úplatné nebo bezúplatnédodání vybraného výrobku na území České re-publiky v rámci podnikání jeho výrobcem neboosobou, která jej nabyla z jiného členskéhostátu, k distribuci, spotřebě nebo použití nebodovoz výrobku za účelem podnikání; za uve-dení na trh se nepovažuje předání podle od-stavce 1 písm. o),

c) uvedením do oběhu každé úplatné nebo bez-úplatné dodání vybraného výrobku na územíČeské republiky k distribuci, spotřebě nebopoužití po jeho uvedení na trh,

d) dovozem propuštění vybraného výrobku zezemě mimo Evropskou unii na území Českérepubliky do celního režimu volného oběhu,

e) distributorem osoba, která v dodavatelském ře-tězci v rámci svého podnikání uvádí vybranývýrobek do oběhu,

f) posledním prodejcem osoba, která bez ohleduna způsob prodeje, včetně použití prostředkůkomunikace na dálku3), dodává v rámci svéhopodnikání konečnému uživateli na území Českérepubliky

1. vybrané výrobky,

2. vozidla, elektrozařízení, pneumatiky nebojiné výrobky, do nichž jsou zabudoványnebo k nimž jsou přiloženy baterie neboakumulátory, nebo

3. vozidla nebo jiné funkční celky, jejichž sou-částí nebo příslušenstvím jsou pneumatiky,

g) konečným uživatelem osoba užívající vybranývýrobek, než se stal odpadem a před jeho ode-vzdáním osobě oprávněné k jeho převzetí podletohoto zákona,

h) osobou usazenou v členském státě osoba, kterámá na území členského státu sídlo, organizačnísložku, pobočku, stálou provozovnu nebo stálézastoupení,

i) fotovoltaickým článkem článek tvořený polo-vodičovými nebo organickými prvky, kterémění energii slunečního záření v energii elek-trickou,

j) solárním panelem elektrozařízení tvořené foto-voltaickými články a určené k přímé výroběelektřiny ze slunečního záření,

k) odpadním solárním panelem solární panel, kterýse stal odpadem,

l) solární elektrárnou výrobna elektřiny, která vy-užívá k výrobě elektřiny solární panely,

m) provozovatelem solární elektrárny držitel li-cence na výrobu elektřiny podle energetickéhozákona v solární elektrárně nebo osoba, kteráv souladu s energetickým zákonem vyrábí elek-třinu v solární elektrárně bez takové licence,

n) velkým stacionárním průmyslovým soustrojímsoustava velkých rozměrů složená ze strojů, za-řízení nebo součástí, které fungují společněk určitému účelu, jsou trvale instalovány a de-montovány odbornými zaměstnanci na určitémmístě a jejich použití a údržba jsou vyhrazenyodborným zaměstnancům v prostorách proprůmyslovou výrobu nebo výzkum a vývoj,

o) velkou pevnou instalací soustava velkých roz-měrů složená z několika typů přístrojů a popří-padě dalších zařízení, které jsou montovány, in-stalovány a demontovány odbornými zaměst-nanci, jsou určeny ke stálému použití jako sou-část budovy nebo konstrukce na předemurčeném místě vyhrazeném k tomuto účelua mohou být nahrazeny pouze zařízením speci-ficky určeným k témuž účelu,

p) nesilničním pojízdným strojem určeným vý-lučně k profesionálnímu použití stroj s vlastnímzdrojem energie, jehož provoz vyžaduje připráci buď mobilitu, nebo souvislý či částečněsouvislý pohyb mezi sledem pevných pracov-ních míst a který je určen výlučně k profesionál-nímu použití,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6197

Page 6: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

q) ekomodulací zohlednění dopadu vybraného vý-robku na životní prostředí, zejména jeho trvan-livosti, opravitelnosti, opětovné použitelnosti,recyklovatelnosti, obsahu nebezpečných láteka plnění požadavků stanovených jinými práv-ními předpisy4), v rámci jeho životního cyklupři určování výše peněžního příspěvku provo-zovatelem kolektivního systému pro jednotlivývybraný výrobek nebo soubor podobných vy-braných výrobků, hrazeného výrobcem za úče-lem zajištění plnění povinností zpětného od-běru, zpracování a využití nebo odstranění vý-robků s ukončenou životností podle tohoto zá-kona.

HLAVA II

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Díl 1

Všeobecné povinnosti

§ 4

Předání výrobku s ukončenou životností

Každý, kdo se zbavuje výrobku s ukončenouživotností, je povinen jej předat pouze osobě opráv-něné k jeho převzetí. Jiným osobám smí být výrobeks ukončenou životností předán, pouze jde-li o pře-dání nezbytného množství kusů pro účely vědy a vý-zkumu, předání k muzejním účelům nebo pro účelyumělecké, tvůrčí nebo sběratelské činnosti.

§ 5

Podmínky týkající se ohlašovánípodle zákona o odpadech

Výrobky s ukončenou životností se nezapočítá-vají do objemu produkce a nakládání s odpady, kterýje rozhodný pro plnění ohlašovacích povinností po-dle zákona o odpadech5).

Díl 2

Předcházení vzniku odpadupři výrobě a uvedení vybraných výrobků na trh

§ 6

Povinnosti při výrobě vybraných výrobků

(1) Ten, kdo vyrábí vybrané výrobky, je povi-nen je navrhovat a konstruovat tak, aby

a) byly snadno demontovatelné,

b) nebezpečné látky v nich obsažené neunikaly dookolí,

c) bylo možné z nich nebezpečné látky vyjmout a

d) bylo usnadněno jejich využití po ukončení je-jich životnosti.

(2) Ten, kdo vyrábí vybraný výrobek, jej musídále při zohlednění jeho celého životního cyklu na-vrhovat a konstruovat tak, aby

a) z materiálů, použitých při jeho výrobě, bylo conejvíce materiálů recyklovatelných,

b) při jeho výrobě a spotřebě byl minimalizovánvznik odpadu, zejména nebezpečného,

c) po jeho použití byla umožněna jeho oprava,repase nebo renovace a opětovné použití, je-lito s ohledem na povahu výrobku možné, a

d) po ukončení jeho životnosti byla umožněnajeho recyklace nebo jiné využití, včetně využitíjeho součástí a získaných materiálů, v souladus tímto zákonem, zákonem o odpadech a jinýmiprávními předpisy na ochranu životního pro-středí a veřejného zdraví.

§ 7

Povinnosti při uvedení vybraných výrobků na trh

(1) Výrobce smí uvádět na trh pouze takovévybrané výrobky, které splňují požadavky tohotozákona. Požadavky na vybrané výrobky vyplývajícíz jiných právních předpisů upravujících technicképožadavky na výrobky a jejich bezpečnost4), práv-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6198 Částka 223

4) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejichuvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změněněkterých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 481/2012Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve zněnípozdějších předpisů.

5) § 94 až 96 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Page 7: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

ních předpisů upravujících požadavky na ekodesignvýrobků spojených se spotřebou energie6) a právníchpředpisů na ochranu životního prostředí a veřejnéhozdraví7) nejsou tímto zákonem dotčeny.

(2) Výrobce, který uvádí na trh vybrané vý-robky, je povinen uvádět v průvodní dokumentacivýrobku, na obalu, v návodu k použití nebo jinouvhodnou formou informace o způsobu zpětného od-běru nebo sběru, opětovného použití, využití neboodstranění výrobku s ukončenou životností.

ČÁST DRUHÁ

ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIENEBO AKUMULÁTORY A PNEUMATIKY

HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 8

Působnost

(1) Ustanovení této části upravují práva a povin-nosti výrobců a dalších osob týkající se zpětnéhoodběru, některá další navazující práva a povinnostia způsob plnění povinností výrobců stanovenýchtímto zákonem, pokud jde o odpadní elektrozaří-zení, odpadní baterie nebo akumulátory a odpadnípneumatiky.

(2) Ustanovení této části se nepoužijí na vý-robce vozidel, vozidla s ukončenou životností a elek-trozařízení, které jsou dopravními prostředky propřepravu osob nebo zboží, s výjimkou elektrickýchdvoukolových vozidel, pro která nebylo udělenoschválení typu podle zákona o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích.

(3) Zákon o odpadech se nepoužije při naklá-dání s výrobky s ukončenou životností od okamžiku

jejich zpětného odběru do okamžiku jejich předánízpracovateli nebo k přeshraniční přepravě podlepřímo použitelného předpisu Evropské unie o pře-pravě odpadů8).

§ 9

Způsoby plnění povinností výrobcem

Výrobce plní povinnosti stanovené tímto záko-nem pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstra-nění výrobků s ukončenou životností, informováníkonečného uživatele o zpětném odběru a další po-vinnosti s tím související

a) v individuálním systému, nebo

b) v kolektivním systému, a to na základě písemněuzavřené smlouvy o zajištění plnění povinnostízpětného odběru, zpracování a využití nebo od-stranění výrobků s ukončenou životností (dálejen „smlouva o kolektivním plnění“) s provozo-vatelem kolektivního systému; odpovědnost vý-robce za plnění těchto povinností nezaniká, po-kud provozovatel kolektivního systému jejichplnění nezajistí.

§ 10

Odpovědnost distributora

Nepochází-li vybraný výrobek od výrobce,který je zapsán v Seznamu výrobců, nebo namístokterého je v Seznamu výrobců zapsán pověřený zá-stupce, má práva a povinnosti výrobce stanovenétímto zákonem distributor tohoto výrobku.

§ 11

Pověřený zástupce

(1) Není-li výrobce usazen v České republice,je oprávněn si za účelem plnění povinností stanove-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6199

6) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

7) Například zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517//2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006, zákonč. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, v platnémznění.

Page 8: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

ných tímto zákonem určit pověřeného zástupce nazákladě písemné smlouvy.

(2) Pověřeným zástupcem může být pouzeosoba oprávněná k podnikání, která je usazenav České republice.

(3) Pověřeným zástupcem nelze určit provozo-vatele kolektivního systému. Plnění povinností vý-robce pověřeným zástupcem v kolektivním systémutím není dotčeno.

(4) Pověřený zástupce plní všechny povinnostivýrobce stanovené tímto zákonem.

HLAVA II

ZPĚTNÝ ODBĚR

§ 12

Zajištění zpětného odběru výrobkůs ukončenou životností

(1) Výrobce je povinen zajistit na vlastní ná-klady zpětný odběr výrobků s ukončenou životnostía jejich následné zpracování a využití nebo odstra-nění za podmínek stanovených tímto zákonem.V případě, že je zpětný odběr zajišťován ve spolu-práci s provozovatelem místa zpětného odběru, musímezi touto osobou a výrobcem být uzavřena pí-semná smlouva o zřízení místa zpětného odběru.

(2) Vyžaduje-li tento zákon, aby výrobce neboposlední prodejce zajistil zpětný odběr výrobkůs ukončenou životností bezplatně nebo bez nárokuna úplatu, nesmí být konečnému uživateli účtoványjakékoliv náklady či jiné platby, které přímo či ne-přímo souvisejí se zpětným odběrem. Tím není do-tčena možnost finanční motivace konečného uživa-tele ve formě úplaty nebo jiné pobídky, aby odevzdalvýrobek s ukončenou životností do systému zpět-ného odběru nebo jej odevzdal jiným způsobem,který tento zákon umožňuje.

(3) Výrobce nesmí vázat zpětný odběr výrobkus ukončenou životností na koupi nového výrobku.

(4) Odevzdává-li konečný uživatel, který jespotřebitelem, ke zpětnému odběru výrobek s ukon-čenou životností, u kterého je zjevné, že v důsledkudemontáže není kompletní, nebo odevzdává-li pouzečást, která byla z výrobku s ukončenou životnostídemontována, nesmí mu být za takový výrobek

nebo jeho část nabídnuta nebo poskytnuta úplatanebo jiná pobídka.

§ 13

Informování konečného uživatelea osvětová činnost

(1) Výrobce prostřednictvím distributorů za-jistí, aby byl konečný uživatel vhodným a účinnýmzpůsobem informován o způsobu provedení zpět-ného odběru výrobků s ukončenou životností.

(2) Výrobce je povinen provádět osvětovoučinnost zaměřenou na změnu spotřebitelského cho-vání za účelem většího zapojení konečných uživatelůdo systémů zpětného odběru a dosažení co nejvyššíúrovně zpětného odběru.

(3) Výrobce je v rámci osvětové činnosti povi-nen informovat konečné uživatele zejména prostřed-nictvím informačních kampaní o

a) předcházení vzniku odpadu z vybraných vý-robků,

b) možnostech přípravy vybraných výrobkůs ukončenou životností k opětovnému použití,

c) požadavku, aby výrobky s ukončenou život-ností byly odevzdávány na místech k tomuurčených v souladu s tímto zákonem, zejménaaby nebyly odstraňovány jako netříděný komu-nální odpad, a o negativních dopadech proti-právního zbavování se výrobků s ukončenouživotností mimo místa určená k jejich odkládánína životní prostředí,

d) způsobu zajištění zpětného odběru a

e) dalších skutečnostech, o nichž informují ko-nečné uživatele výrobci na základě § 63 nebo82.

(4) Ministerstvo životního prostředí (dále jen„ministerstvo“) stanoví vyhláškou minimální rozsaha způsob vedení informačních kampaní podle od-stavce 3 a jejich zaměření na konkrétní cílové sku-piny konečných uživatelů.

§ 14

Předání a převzetí výrobkus ukončenou životností

(1) Konečný uživatel smí předat výrobeks ukončenou životností pouze na místo zpětnéhoodběru nebo za podmínek stanovených tímto záko-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6200 Částka 223

Page 9: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

nem poslednímu prodejci, popřípadě jiné osoběurčené výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Zpětně odebraný výrobek s ukončenou ži-votností se stává vlastnictvím provozovatele kolek-tivního systému nebo výrobce, který místo zpětnéhoodběru zřídil, okamžikem jeho předání na místozpětného odběru. Pokud je provozovatelů kolektiv-ních systémů nebo výrobců, kteří zřídili místo zpět-ného odběru, více, řídí se nabývání vlastnictví jimipřevzatých výrobků s ukončenou životností jejichdohodou.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osobasmí předat zpětně odebraný výrobek s ukončenouživotností za podmínek stanovených tímto zákonempouze zpracovateli určenému výrobcem, nestanoví-litento zákon jinak. Do předání zpracovateli nesmíbýt výrobek s ukončenou životností předmětemúpravy, využití nebo odstranění.

(4) K převzetí výrobku s ukončenou životnostíjsou oprávněni za podmínek stanovených tímto zá-konem pouze provozovatel místa zpětného odběru,poslední prodejce nebo jiná osoba určená výrobcem,nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 15

Místa zpětného odběru

(1) Výrobce zřizuje za účelem splnění povin-nosti zpětného odběru výrobků s ukončenou život-ností místa zpětného odběru.

(2) Výrobce je povinen informovat vhodnýmzpůsobem o jím zřízených místech zpětného odběrukonečné uživatele. Tato povinnost se považuje zasplněnou, pokud jde o veřejná místa zpětného od-běru, o kterých výrobce vložil do Registru míst zpět-ného odběru (dále jen „Registr“) údaje podle § 19odst. 4.

(3) Veřejným místem zpětného odběru nemůžebýt místo dodávky vybraného výrobku u konečnéhouživatele.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavkyna shromažďovací prostředky a plochy v místechzpětného odběru a stavebně technické provedenímíst zpětného odběru podle odstavce 1, pokud jdeo výrobky s ukončenou životností s nebezpečnýmivlastnostmi nebo s jejichž nakládáním mohou býtspojena zdravotní či bezpečnostní rizika.

§ 16

Spolupráce s obcemi

(1) Výrobce a obec mohou za účelem zřízenímísta zpětného odběru uzavřít písemnou smlouvuo využití obecního systému odpadového hospodář-ství nastaveného touto obcí. Touto smlouvou nesmíbýt sjednáno výhradní právo na využití obecníhosystému odpadového hospodářství pouze pro určitévýrobce či výrobky s ukončenou životností; tím nenídotčena možnost, aby obec s výrobcem, ve spolu-práci s nímž zřídila místo zpětného odběru, sjednalanediskriminační podmínky pro umožnění využitíobecního systému odpadového hospodářství dalšímivýrobci.

(2) S výrobky s ukončenou životností, kterébyly zpětně odebrány v místě zpětného odběru zří-zeném ve spolupráci s obcí, musí být nakládánov souladu s tímto zákonem a odděleně od ostatníhokomunálního odpadu.

(3) Výrobce je povinen poskytnout obci, na je-jímž území místo zpětného odběru zřídil, informaceo množství zpětně odebraných výrobků s ukončenouživotností, včetně informací o jejich využití, pokudo to obec požádá.

§ 17

Způsob provedení zpětného odběru a nakládáníse zpětně odebranými výrobky

s ukončenou životností

(1) Způsob provedení zpětného odběru vý-robků s ukončenou životností, jejich přepravaa předání zpracovateli nesmí ztížit opětovné použitítěchto výrobků nebo jejich recyklaci, včetně jejichkomponentů.

(2) Provozovatel místa zpětného odběru je po-vinen

a) předat zpětně odebraný výrobek s ukončenouživotností pouze zpracovateli určenému výrob-cem, a to přímo nebo prostřednictvím dopravce,

b) nakládat s výrobky s ukončenou životností,které obsahují provozní kapaliny, náplně nebosoučásti mající negativní vliv na životní pro-středí nebo zdraví osob tak, aby nedošlo k jejichmechanickému poškození a úniku těchto látekdo životního prostředí,

c) soustřeďovat a přepravovat výrobky s ukonče-nou životností, včetně jejich dočasného uložení,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6201

Page 10: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

v souladu s požadavky stanovenými vyhláškouministerstva,

d) zabezpečit výrobky s ukončenou životností pocelou dobu jejich uložení v místě zpětného od-běru před nežádoucím znehodnocením,

e) nakládat s výrobky s ukončenou životností od-děleně od ostatních druhů odpadů, dochází-lik soustřeďování ostatních druhů odpadů v tom-též zařízení, ve kterém se nachází místo zpět-ného odběru,

f) vydat na požádání konečnému uživateli doklado převzetí výrobků s ukončenou životností,který obsahuje identifikační údaje provozova-tele, datum a místo převzetí a údaje o druhu,skupině a množství výrobků s ukončenou ži-votností, nejde-li o místo zpětného odběru cha-rakteru sběrné nádoby bez stálé obsluhy,

g) označit na náklady výrobce veřejné místo zpět-ného odběru nápisem upozorňujícím na mož-nost odevzdávání výrobků s ukončenou život-ností v rámci zpětného odběru, a to viditelněa čitelně na místě veřejně přístupném koneč-nému uživateli a s upřesněním výrobků s ukon-čenou životností, které jsou zpětně odebírány, a

h) vykázat údaje týkající se výrobku s ukončenouživotností pouze jednou tak, aby nedocházeloke zdvojování údajů, a vykazovat pouze vý-robky s ukončenou životností, které byly namístě zpětného odběru fyzicky odebrány.

(3) Provozovatel místa zpětného odběru, není--li zároveň zpracovatelem,

a) nesmí zpětně odebraný výrobek s ukončenouživotností rozebírat nebo do něj jinak zasaho-vat,

b) může odmítnout převzít výrobek s ukončenouživotností v případě, že z důvodu kontaminacenebo závažného poškození výrobek ohrožujezdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebopokud obsahuje přidaný odpad,

c) může odmítnout převzít ke zpětnému odběruvýrobky s ukončenou životností, jestliže vzhle-dem k množství a typu výrobků s ukončenouživotností či jiným okolnostem lze mít důvodnépochybnosti, že jde o výrobky s ukončenou ži-votností od konečného uživatele, a

d) může odmítnout převzít ke zpětnému odběruvýrobky s ukončenou životností v množství,

které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpět-ného odběru.

(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí seustanovení odstavce 1, odstavce 2 písm. a) až e) a od-stavce 3 písm. a) obdobně na každou osobu, která sezpětně odebraným výrobkem s ukončenou život-ností nakládá do okamžiku jeho předání zpracova-teli.

(5) Výrobce je povinen zajistit, aby konečnýuživatel měl možnost odevzdat výrobek s ukončenouživotností, jehož převzetí provozovatel místa zpět-ného odběru odmítl v souladu s tímto zákonem, a tov jiném místě zpětného odběru nebo jím určenémuzpracovateli. O této možnosti, včetně uvedení urče-ného místa nebo osoby, je provozovatel místa zpět-ného odběru povinen konečného uživatele bez zby-tečného odkladu informovat. Výrobce je povinenposkytnout provozovateli místa zpětného odběru in-formace o místech zpětného odběru nebo osobách,jimž lze takový výrobek s ukončenou životnostíodevzdat.

§ 18

Práva a povinnosti posledních prodejců

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, je posledníprodejce oprávněn zpětně odebírat pouze výrobkys ukončenou životností podobného typu a použitíjako vybrané výrobky, které dodává konečnému uži-vateli, ať už samostatně, nebo jako součást či příslu-šenství jiných výrobků. Zpětný odběr musí posledníprodejce vždy provádět bez nároku na úplatu odkonečného uživatele.

(2) Poslední prodejce, který provádí zpětný od-běr výrobků s ukončenou životností a není zároveňprovozovatelem místa zpětného odběru,

a) má práva a povinnosti provozovatele místazpětného odběru stanovená v § 17 odst. 2písm. b) až e) a v § 17 odst. 3,

b) je povinen předat bez zbytečného odkladuzpětně odebraný výrobek s ukončenou život-ností do systému zpětného odběru, není-li sta-noveno jinak, a

c) má právo požadovat, aby od něj zpětně ode-braný výrobek s ukončenou životností převzalten výrobce, který ho uvedl na trh.

(3) Poslední prodejce, který jakýmkoliv způso-bem, včetně použití prostředků komunikace na

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6202 Částka 223

Page 11: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

dálku3), prodává vybrané výrobky, je povinen pí-semně informovat konečného uživatele o způsobuzajištění zpětného odběru těchto výrobků po ukon-čení jejich životnosti.

§ 19

Registr

(1) Registr je informačním systémem veřejnésprávy, který slouží k vedení údajů o místech zpět-ného odběru. Správcem Registru je ministerstvo.

(2) Registr je veřejně přístupný způsobemumožňujícím dálkový přístup, pokud jde o údaje ve-dené o veřejných místech zpětného odběru.

(3) V Registru se vedou tyto údaje:

a) jméno a identifikační číslo osoby, bylo-li přidě-leno, provozovatele místa zpětného odběru,

b) adresa, číslo základní územní jednotky podleČíselníku obcí a Číselníku městských částí neboobvodů a zeměpisné souřadnice místa zpětnéhoodběru,

c) informace o výrobcích s ukončenou životností,které jsou zpětně odebírány, alespoň druh a sku-pinu vybraného výrobku, podskupinu podle§ 59 odst. 2, jde-li o elektrozařízení, popřípaděmaximální velikost nebo množství odebíranýchvýrobků s ukončenou životností,

d) indikativní údaj o provozní době místa zpět-ného odběru a

e) jméno, adresa sídla a identifikační číslo osoby,bylo-li přiděleno, výrobce nebo provozovatelekolektivního systému, který místo zpětného od-běru zřídil.

(4) Výrobce je povinen vkládat dálkovýmpřístupem do Registru údaje uvedené v odstavci 3písm. a) až d) a stejným způsobem tyto údaje aktua-lizovat, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdynastala skutečnost zakládající změnu údaje. V případěúdajů podle odstavce 3 písm. a) výrobce vkládáa aktualizuje pouze identifikační číslo osoby.

HLAVA III

SEZNAM VÝROBCŮ

§ 20

Zřízení Seznamu výrobců

(1) Seznam výrobců je informačním systémem

veřejné správy, v němž jsou obsaženy údaje o výrob-cích a pověřených zástupcích.

(2) Správcem Seznamu výrobců je ministerstvo.

(3) Seznam výrobců zahrnujea) Seznam výrobců elektrozařízení,b) Seznam výrobců baterií nebo akumulátorů ac) Seznam výrobců pneumatik.

(4) V rámci Seznamu výrobců elektrozařízeníjsou vedeny hypertextové odkazy na obdobné infor-mační systémy v jiných členských státech.

§ 21

Návrh na zápis do Seznamu výrobců

(1) Návrh na zápis do Seznamu výrobců je po-vinen podat ministerstvu každý výrobce nejpozdějiv den, kdy poprvé uvedl vybrané výrobky na trh,bez ohledu na to, zda samostatně, nebo jako součástči příslušenství jiného výrobku.

(2) Pověřený zástupce podává do 30 dnů odudělení pověření svým jménem návrh na zápis doSeznamu výrobců namísto výrobce, jehož povin-nosti podle tohoto zákona plní. Výrobce není povi-nen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců, jest-ližea) je v Seznamu výrobců zapsán pověřený zá-

stupce, nebob) pověřený zástupce podal návrh na zápis do Se-

znamu výrobců, na základě kterého dosud ne-byl do Seznamu výrobců zapsán; to neplatív případě, že bylo vydáno rozhodnutí podle§ 22 odst. 3.

(3) Návrh na zápis do Seznamu výrobců sepodáváa) v listinné podobě a současně na elektronickém

nosiči dat, nebob) v elektronické podobě.

(4) Návrh na zápis do Seznamu výrobců obsa-huje kromě obecných náležitostí stanovených správ-ním řádem

a) kontaktní údaje, a to telefonní spojení a adresuelektronické pošty, adresu internetových strá-nek, pokud existují, a daňové identifikační číslo,pokud bylo přiděleno, je-li navrhovatelem fy-zická osoba,

b) kontaktní údaje, a to telefonní spojení, adresuelektronické pošty a jméno kontaktní osoby,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6203

Page 12: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

adresu pracoviště kontaktní osoby, adresu inter-netových stránek, pokud existují, a daňovéidentifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-linavrhovatelem právnická osoba,

c) identifikační údaje zahraniční osoby, pokud žá-dost podává její pověřený zástupce, a písemnépověření, na jehož základě byl pověřený zá-stupce určen,

d) druh vybraných výrobků, které výrobce uvádína trh, a v případě elektrozařízení, baterií neboakumulátorů nebo pneumatik také jejich sku-piny,

e) jde-li o elektrozařízení, údaj o tom, zda je elek-trozařízení určeno k použití v domácnostechnebo mimo domácnosti,

f) značky vybraných výrobků,

g) použitý způsob prodeje,

h) podrobný popis způsobu zajištění zpětného od-běru, zpracování a využití nebo odstranění vý-robků s ukončenou životností a informováníkonečných uživatelů a doklady o něm, včetnědoložení zajištění plnění povinností výrobcestanovených tímto zákonem a

i) způsob zajištění financování činností podle pís-mene h) nejméně v rozsahu požadovaném tímtozákonem a doklady o něm.

(5) Povinnost podat návrh na zápis do Seznamuvýrobců podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na vý-robce nebo pověřeného zástupce, kteří plní své po-vinnosti pro všechny vybrané výrobky v kolektivnímsystému. Údaje o těchto výrobcích a pověřených zá-stupcích v rozsahu odstavce 4 písm. a) až g) vkládádo Seznamu výrobců dálkovým přístupem provozo-vatel kolektivního systému nejpozději do 30 dnů oduzavření smlouvy o kolektivním plnění.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou formulářpro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobcůa způsob zajištění dálkového přístupu pro vkládáníúdajů do Seznamu výrobců podle odstavce 5.

§ 22

Zápis do Seznamu výrobců

(1) Ministerstvo zapíše výrobce nebo pověře-ného zástupce do Seznamu výrobců do 30 dnů odedne doručení návrhu, který splňuje všechny náleži-tosti uvedené v § 21 odst. 4, a nejpozději do 15 dnů

od provedení zápisu oznámí tuto skutečnost navrho-vateli.

(2) Nesplňuje-li návrh na zápis do Seznamu vý-robců náležitosti uvedené v § 21 odst. 4 nebo údajenebo doklady podle § 21 odst. 4 písm. h) nebo i)nejsou dostačující pro posouzení, zda je navrhovate-lem zajištěno plnění povinností stanovených tímtozákonem, vyzve ministerstvo navrhovatele, aby velhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratšínež 15 pracovních dnů, návrh doplnil nebo upřesnil.Nedoplní-li nebo neupřesní-li navrhovatel svůj ná-vrh ve stanovené lhůtě, provede ministerstvo zápisdo Seznamu výrobců na základě dostupných údajůspolu s touto informací, a vznikne-li pochybnost,zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností sta-novených tímto zákonem, podá ministerstvo Českéinspekci životního prostředí (dále jen „inspekce“)podnět ke kontrole. Ustanovení odstavce 3 tím nenídotčeno.

(3) Nejsou-li splněny podmínky stanovenétímto zákonem, za nichž je možné pověřeného zá-stupce určit, nebo jestliže navrhovatel nedoložil pí-semné pověření, na jehož základě byl jako pověřenýzástupce určen, ministerstvo zápis pověřeného zá-stupce do Seznamu výrobců neprovede a vydáo tom rozhodnutí.

§ 23

Změny zapsaných údajů

(1) Osoba zapsaná v Seznamu výrobců provádídálkovým přístupem změny údajů uvedených v § 21odst. 4, s výjimkou údajů, jejichž změny provádíministerstvo podle odstavce 5. Má-li ministerstvopochybnost o správnosti, úplnosti nebo pravdivostizměněných údajů, vyzve do 30 pracovních dnů odprovedení změny zapsanou osobu, aby správnost,úplnost nebo pravdivost údajů doložila. Vznikne-liv případě změny údajů podle § 21 odst. 4 písm. h)nebo i) pochybnost, zda je zapsanou osobou zajiště-no plnění povinností stanovených tímto zákonem,ministerstvo o tom zapsanou osobu vyrozumí a podáinspekci podnět ke kontrole.

(2) Ministerstvo provádí změny údajů zapsa-ných v Seznamu výrobců na základě

a) oznámení zapsané osoby v případě, že tatoosoba nevyužila postupu podle odstavce 1,

b) dokladů předložených zapsanou osobou na vý-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6204 Částka 223

Page 13: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

zvu ministerstva podle odstavce 1 věty druhé,nebo

c) vlastního zjištění.

(3) Změnu údajů je osoba zapsaná v Seznamuvýrobců povinna provést podle odstavce 1 nebooznámit ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy nastalaskutečnost, která tuto změnu odůvodňuje.

(4) Ministerstvo provede změnu zápisu v Sezna-mu výrobců podle odstavce 2 do 30 dnů ode dnedoručení oznámení nebo dokladů zapsané osobynebo zjištění skutečností, které jsou důvodem kezměně zapsaných údajů. Provede-li ministerst-vo změny zápisu v Seznamu výrobců na základěvlastního zjištění nebo neprovede-li změny zápisuv Seznamu výrobců na základě oznámení nebo do-kladů předložených zapsanou osobou podle od-stavce 1, vydá o tom rozhodnutí.

(5) Ministerstvo provádí na základě údajů zís-kaných ze základních registrů9) změny údajů zapsa-ných v Seznamu výrobců podle § 21 odst. 4 písm. a)a b), s výjimkou kontaktních údajů.

(6) Změny údajů o výrobcích a pověřených zá-stupcích, kteří plní své povinnosti v kolektivním sy-stému, nebo jejich výmaz provede provozovatel ko-lektivního systému dálkovým přístupem do 30 dnůode dne, kdy mu byla skutečnost, která změnu nebovýmaz odůvodňuje, výrobcem oznámena. Výrobceje povinen změnu údajů provozovateli kolektivníhosystému oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdytato skutečnost nastala. Ustanovení odstavce 1, od-stavce 2 písm. a) a b) a odstavce 3 se v tomto případěnepoužijí.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob za-jištění dálkového přístupu do Seznamu výrobců proúčely provádění změn a výmazu zapsaných údajůpodle odstavců 1 a 6.

§ 24

Vyřazení osoby ze Seznamu výrobců

(1) Osoba zapsaná v Seznamu výrobců je po-vinna oznámit ministerstvu, že zanikly důvody projejí zápis v Seznamu výrobců, do 30 dnů ode dne,kdy tato skutečnost nastala. To platí i v případě, ževýrobce nebo pověřený zástupce, kteří dosud plnili

své povinnosti stanovené tímto zákonem v indivi-duálním systému, uzavřou smlouvu o kolektivnímplnění s provozovatelem kolektivního systému provšechny vybrané výrobky uváděné na trh.

(2) Zánik důvodů pro zápis v Seznamu výrobcůneoznamují ministerstvu výrobci a pověření zá-stupci, kteří plní své povinnosti pro všechny vybranévýrobky, které výrobce uvádí na trh nebo za kterépověřený zástupce převzal odpovědnost, v kolektiv-ním systému, nejde-li o případ podle odstavce 1 větydruhé.

(3) Ministerstvo na základě oznámení podle od-stavce 1 nebo na základě vlastního zjištění osobu,u které zanikly důvody pro její zápis v Seznamu vý-robců, ze Seznamu výrobců vyřadí. O vyřazení oso-by ze Seznamu výrobců na základě vlastního zjištěnívydá ministerstvo rozhodnutí; to neplatí, jde-lio osobu, která zemřela nebo zanikla. Ministerstvovydá rozhodnutí i v případě, že nevyřadí ze Seznamuvýrobců osobu, která učinila oznámení podle od-stavce 1.

§ 25

Řízení ve věcech Seznamu výrobců

(1) Vydání rozhodnutí podle § 22 odst. 3, § 23odst. 4 a § 24 odst. 3 je prvním úkonem v řízení.

(2) Účastníkem řízení o vydání rozhodnutí po-dle § 22 odst. 3 je pouze navrhovatel. Účastníkemřízení o vydání rozhodnutí podle § 23 odst. 4 nebo§ 24 odst. 3 je pouze osoba, které se změna nebovyřazení ze Seznamu výrobců týká.

§ 26

Zveřejnění Seznamu výrobců

Ministerstvo zveřejňuje aktuální Seznam vý-robců způsobem umožňujícím dálkový přístupv rozsahu

a) jméno a v případě právnické osoby též právníformu,

b) adresa sídla,

c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

d) druh vybraných výrobků a skupiny elektroza-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6205

9) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Page 14: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

řízení, baterií nebo akumulátorů nebo pneuma-tik,

e) údaj o tom, zda je elektrozařízení určeno k pou-žití v domácnostech nebo mimo domácnosti,

f) značky vybraných výrobků,

g) použitý způsob prodeje,

h) způsob plnění povinností výrobce podle § 9,včetně uvedení provozovatele kolektivního sy-stému, jehož prostřednictvím jsou tyto povin-nosti plněny,

i) údaj o tom, zda se jedná o výrobce nebo o po-věřeného zástupce,

j) jméno nebo název zahraniční osoby, je-li v Se-znamu výrobců zapsán její pověřený zástupce, a

k) evidenční číslo výrobce nebo pověřeného zá-stupce přidělené ministerstvem.

HLAVA IV

EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

§ 27

Evidence

(1) Výrobce je povinen vést evidenci

a) množství vybraných výrobků, které uvedl natrh, a to v hmotnostních jednotkách a kusech,

b) osob, které pro výrobce zajišťují zpětný odběr,přepravu, zpracování či jiné nakládání se zpětněodebranými výrobky s ukončenou životnostív obdobném rozsahu údajů, jaký je stanovenv § 26 písm. a) až c); u osob, které pro výrobcezajišťují zpracování, se vede také identifikačníčíslo a adresa zařízení ke zpracování výrobkůs ukončenou životností, a

c) toku zpětně odebraných výrobků s ukončenouživotností od místa zpětného odběru až po je-jich konečné využití, včetně přípravy k opětov-nému použití, nebo odstranění.

(2) Plní-li výrobce své povinnosti pro všechnyvybrané výrobky, které uvádí na trh, v kolektivnímsystému, vede pouze evidenci podle odstavce 1písm. a).

(3) Zajišťuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b)zpětný odběr, přepravu, zpracování či jiné nakládáníse zpětně odebranými výrobky s ukončenou život-ností pro výrobce a současně pro jiného výrobcenebo provozovatele kolektivního systému, je po-

vinna vykázat údaje týkající se výrobku s ukončenouživotností pouze jednou tak, aby nedocházelo kezdvojování údajů.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsaha způsob vedení evidencí podle odstavce 1.

§ 28

Roční zpráva

(1) Výrobce je povinen zpracovat roční zprávuo plnění povinností stanovených pro zpětný odběr,zpracování, využití a odstranění výrobků s ukonče-nou životností za uplynulý kalendářní rok (dále jen„roční zpráva o výrobcích s ukončenou životností“)a tuto zprávu do 31. března následujícího kalendář-ního roku zaslat ministerstvu.

(2) Výrobce nemá povinnost podle odstavce 1,jestliže plní své povinnosti pro všechny vybrané vý-robky, které uvádí na trh, v kolektivním systému.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsahovénáležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukon-čenou životností.

§ 29

Uchovávání a kontrola údajů

Výrobce je povinen

a) uchovávat údaje z evidencí a roční zprávu o vý-robcích s ukončenou životností po dobu 7 let a

b) předložit v rámci kontroly na požádání in-spekce dokumenty dokládající pravdivosta úplnost údajů uvedených v evidencích a v ročnízprávě o výrobcích s ukončenou životností.

§ 30

Zveřejňování údajů

Ministerstvo zveřejňuje souhrnné údaje získanéz ročních zpráv o výrobcích s ukončenou životnostízpůsobem umožňujícím dálkový přístup. Souhrnnéúdaje budou zveřejněny nejpozději do 18 měsíců poskončení kalendářního roku, kterého se tyto údajetýkají.

HLAVA V

INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉM

§ 31

Kauce

(1) Výrobce, který plní své povinnosti v indivi-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6206 Částka 223

Page 15: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

duálním systému, je povinen před uvedením vybra-ného výrobku na trh poskytnout dostatečnou kaucizajišťující nakládání s výrobky s ukončenou život-ností, nestanoví-li tento zákon jinak. Kauce je do-statečná, pokud dosahuje nejméně 20 % ročních ná-kladů daného výrobce na zajištění zpětného odběru,zpracování a využití nebo odstranění výrobkůs ukončenou životností. Jde-li o výrobce solárníchpanelů uvedených na trh ode dne 1. ledna 2013, musíkauce dosahovat minimálně výše určené způsobemstanoveným vyhláškou ministerstva.

(2) Výrobce poskytuje kauci složením peněž-ních prostředků na zvláštní vázaný účet, který jepovinen za tím účelem zřídit v České republiceu banky nebo u pobočky zahraniční banky se sídlemv členském státě Evropské unie.

§ 32

Použití peněžních prostředků kauce

(1) Peněžní prostředky tvořící kauci mohou býtpoužity pouze se souhlasem ministerstva k zajištěnífinancování zpětného odběru, zpracování a využitínebo odstranění výrobků s ukončenou životností,které výrobce uvedl na trh. Peněžní prostředky tvo-řící kauci nejsou součástí majetkové podstaty vý-robce podle zákona upravujícího úpadek a způsobyjeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhod-nutí a exekucí.

(2) Ministerstvo udělí na základě žádosti vý-robce souhlas k čerpání peněžních prostředků zezvláštního vázaného účtu podle § 31 odst. 2, pokudvýrobce prokáže, že kauce bude i po čerpání peněž-ních prostředků dostačovat k pokrytí financovánízpětného odběru, zpracování a využití nebo odstra-nění všech výrobků s ukončenou životností, kterévýrobce uvedl na trh a které nebyly dosud zpětněodebrány a využity nebo odstraněny.

(3) Žádost o souhlas k čerpání peněžních pro-středků ze zvláštního vázaného účtu lze podat nej-výše dvakrát za kalendářní rok za podmínky, že vý-robce splnil povinnost zpracovat a zaslat minister-stvu roční zprávu o výrobcích s ukončenou život-ností za uplynulý kalendářní rok. Údaje o stavua čerpání peněžních prostředků ze zvláštního váza-ného účtu za uplynulý kalendářní rok uvádí výrobcev roční zprávě o výrobcích s ukončenou životností.

(4) Žádost výrobce o souhlas k čerpání peněž-

ních prostředků ze zvláštního vázaného účtu obsa-huje

a) jméno, v případě právnické osoby též právníformu,

b) adresu sídla,

c) adresu elektronické pošty a telefon žadatele,

d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

e) evidenční číslo výrobce nebo pověřeného zá-stupce přidělené ministerstvem,

f) název a sídlo banky a sídlo její pobočky v Českérepublice,

g) číslo zřízeného zvláštního vázaného účtu,

h) číslo účtu, na který mají být dané prostředkypřevedeny,

i) celkovou výši čerpaných peněžních prostředkůze zvláštního vázaného účtu,

j) doklady o vynaložených nákladech na financo-vání zpětného odběru, zpracování, využití a od-stranění výrobků s ukončenou životností, a

k) výpis stavu peněžních prostředků uložených nazvláštním vázaném účtu, který není starší než1 měsíc.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou formulářpro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžníchprostředků ze zvláštního vázaného účtu.

§ 33

Ukončení plnění povinností výrobcev individuálním systému

(1) Výrobce je povinen v případě, že zaniklydůvody pro jeho zápis v Seznamu výrobců, předložitministerstvu spolu s oznámením podle § 24 odst. 1smlouvu o kolektivním plnění uzavřenou s provozo-vatelem kolektivního systému, na základě které pro-vozovatel kolektivního systému odpovídá za zajiště-ní splnění povinností zpětného odběru, zpracovánía využití nebo odstranění výrobků s ukončenou ži-votností, které výrobce uvedl na trh a které nebylydosud zpětně odebrány a využity nebo odstraněny.To neplatí, prokáže-li výrobce, že již zajistil splněnípovinností výrobce podle § 65 odst. 1 písm. c), § 85odst. 1 písm. b) nebo § 97 odst. 1 písm. b).

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobněpro pověřeného zástupce, je-li důvodem k jeho vy-řazení ze Seznamu výrobců skutečnost, že výrobcepřestal splňovat podmínky, na základě kterých se na

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6207

Page 16: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

něho podle tohoto zákona hledí jako na výrobce,nebo že pověřený zástupce uzavřel smlouvu o kolek-tivním plnění s provozovatelem kolektivního systé-mu.

(3) Ministerstvo současně s vyřazením výrobcenebo pověřeného zástupce ze Seznamu výrobců vy-zve banku nebo pobočku, která vede zvláštní vázanýúčet podle § 31 odst. 2, aby peněžní prostředky z nějpřevedla. Banka nebo pobočka na základě této výzvypřevede peněžní prostředky ze zvláštního vázanéhoúčtu provozovateli kolektivního systému, s nímž vý-robce nebo pověřený zástupce uzavřel smlouvu o ko-lektivním plnění podle odstavce 1, a to ve výši celéhozůstatku na účtu, není-li ve smlouvě o kolektivnímplnění uvedena částka nižší.

(4) Nesplní-li výrobce nebo pověřený zástupcepovinnost podle odstavce 1 ani na výzvu minister-stva ve lhůtě jím stanovené, vyzve ministerstvobanku nebo pobočku, která vede zvláštní vázanýúčet podle § 31 odst. 2, aby peněžní prostředkyz něj převedla. Banka nebo pobočka na základě tétovýzvy převede peněžní prostředky ze zvláštního vá-zaného účtu Státnímu fondu životního prostředíČeské republiky. Tyto peněžní prostředky se stávajípříjmem rozpočtu Státního fondu životního pro-středí České republiky a smějí být použity pouzeza účelem zlepšení systémů zpětného odběru a zpra-cování výrobků s ukončenou životností toho druhu,pro který výrobce plnil povinnosti podle tohoto zá-kona.

(5) Pokud výrobce přestal splňovat podmínky,na základě kterých se na něho podle tohoto zákonahledí jako na výrobce, požádá o převod peněžníchprostředků a současně prokáže, že zajistil splněnípovinností výrobce podle § 65 odst. 1 písm. c),§ 85 odst. 1 písm. b) nebo § 97 odst. 1 písm. b), vy-zve ministerstvo banku nebo pobočku, která vedezvláštní vázaný účet podle § 31 odst. 2, aby peněžníprostředky z něj převedla. Banka nebo pobočka nazákladě této výzvy převede peněžní prostředky zezvláštního vázaného účtu osobě podle věty první,a to ve výši celého zůstatku na účtu.

(6) Zanikne-li výrobce a jeho právní nástupcenení znám nebo neexistuje, banka nebo pobočka od-vede nevyčerpanou část peněžních prostředků zezvláštního vázaného účtu Státnímu fondu životníhoprostředí České republiky, příjmem jehož rozpočtu

se tím stávají, a informuje o tom ministerstvo. Usta-novení odstavce 4 věty poslední se použije obdobně.

HLAVA VI

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

§ 34

Provozování kolektivního systému

(1) Provozovat kolektivní systém lze pouze nazákladě oprávnění vydaného ministerstvem.

(2) Provozovatel kolektivního systému můžeprovozovat pouze jeden kolektivní systém, a to proplnění povinností výrobců jednoho druhu vybra-ných výrobků.

§ 35

Podmínky vydání oprávnění k provozováníkolektivního systému

(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozováníkolektivního systému na základě žádosti osoby,která prokáže splnění podmínek stanovených tímtozákonem.

(2) Oprávnění k provozování kolektivního sy-stému lze vydat pouze za předpokladu, že

a) žadatel je společností s ručením omezenýmnebo akciovou společností,

b) společníky nebo akcionáři (dále jen „společ-ník“) žadatele jsou výhradně výrobci tohodruhu vybraných výrobků, pro který žadatelhodlá zajišťovat kolektivní plnění povinnostípodle tohoto zákona, s výjimkou elektrozaří-zení, v jejichž případě může být společníkemžadatele též osoba uvedená v § 61 odst. 2 větěprvní, a s výjimkou kolektivního systému prosolární panely podle § 57,

c) podíl žádného společníka žadatele nebo společ-níků žadatele jednajících ve shodě na základnímkapitálu žadatele nebo na hlasovacích právechžadatele nepřesahuje 34 %,

d) žadatel nepodniká v oblasti nakládání s výrobkys ukončenou životností toho druhu, pro kterýhodlá žadatel zajišťovat kolektivní plnění povin-ností výrobců podle tohoto zákona, s výjimkoujejich soustřeďování, třídění a přepravy před je-jich předáním zpracovateli,

e) výše základního kapitálu žadatele je v případě

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6208 Částka 223

Page 17: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

společnosti s ručením omezeným alespoň2 000 000 Kč, nebo v případě akciové společ-nosti alespoň 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR,

f) zakladatelské právní jednání žadatele, který jespolečností s ručením omezeným, vyžadujezřízení dozorčí rady s kontrolní působnostíobdobnou kontrolní působnosti dozorčí radyakciové společnosti podle zákona o obchodníchkorporacích,

g) podíly společníků žadatele nesmí být předsta-vovány kmenovými listy, je-li žadatel společ-ností s ručením omezeným,

h) ke dni podání žádosti o vydání oprávnění k pro-vozování kolektivního systému každý ze spo-lečníků žadatele uváděl na trh na území Českérepubliky nebo jiného členského státu nejméněpo dobu 3 předcházejících kalendářních let vy-brané výrobky toho druhu, pro který žadatelhodlá zajišťovat kolektivní plnění povinnostípodle tohoto zákona, přičemž za předcházející3 kalendářní roky uvedl na trh na území Českérepubliky nebo jiného členského státu tyto vy-brané výrobky v množství celkem nejméně

1. 500 tun, pokud jde o elektrozařízení; to ne-platí, jsou-li splněny podmínky podle bo-du 2,

2. 200 tun, pokud jde o elektrozařízení a žadatelhodlá zajišťovat kolektivní plnění povinnostípouze pro skupiny elektrozařízení 3, 4 nebo5 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,

3. 5 tun, pokud jde o přenosné baterie neboakumulátory,

4. 500 tun, pokud jde o automobilové neboprůmyslové baterie nebo akumulátory,

5. 1 000 tun, pokud jde o pneumatiky,

i) projekt zajišťování kolektivního plnění posky-tuje dostatečné záruky, že kolektivní plněníbude provozováno řádně a dostatečně dlouho-době,

j) žadatel doloží, že má dostatečné finanční zdrojena zajištění řádného a dlouhodobého financo-vání projektu zajišťování kolektivního plněnípodle odstavce 4, a

k) stanovy žadatele, který je akciovou společnostís monistickým systémem vnitřní struktury, vy-žadují, aby správní rada měla alespoň tři členy

a aby mezi jednotlivé členy správní rady bylarozdělena její řídící a kontrolní působnost.

(3) Oprávnění k provozování kolektivníhosystému nelze vydat, jestliže žadatela) je společníkem nebo členem jiné právnické oso-

by nebo členem orgánu jiné právnické osoby,s výjimkou právnické osoby, jejímiž společníkynebo členy jsou výlučně nebo převážně osobys obdobným předmětem činnosti, jako má ža-datel, nebo

b) se podílí na podnikání jiné osoby.

(4) Výše finančních zdrojů v zájmu řádnéhoa dlouhodobého financování projektu zajišťováníkolektivního plnění se považuje za dostatečnou, jest-liže odráží rozsah zamýšlené činnosti provozovatelekolektivního systému s ohledem na druh a skupinyvybraných výrobků, pro které žadatel hodlá zajišťo-vat kolektivní plnění povinností podle tohoto zá-kona. Výše finančních zdrojů musí vždy umožňovatžadateli pokrýt okamžitě alespoň 25 % předpoklá-daných ročních nákladů na provozování kolektiv-ního systému v plánovaném rozsahu, zejména s ohle-dem na předpokládané množství vybraných vý-robků uvedených výrobci na trh a předpokládanémnožství zpětně odebraných a zpracovaných vý-robků s ukončenou životností.

§ 36

Žádost o vydání oprávnění k provozováníkolektivního systému

(1) Žádost o vydání oprávnění k provozováníkolektivního systému podává žadatel ministerstvuv elektronické podobě.

(2) Žádost o vydání oprávnění k provozováníkolektivního systému musí obsahovat kromě obec-ných náležitostí stanovených správním řádem kon-taktní údaje, a to telefonní spojení, adresu elektro-nické pošty a jméno kontaktní osoby, a daňové iden-tifikační číslo osoby žadatele, pokud bylo přiděleno.

(3) Součástí žádosti o vydání oprávnění k pro-vozování kolektivního systému jsou

a) aktuální znění zakladatelského právního jed-nání, není-li uloženo ve sbírce listin veřejnéhorejstříku,

b) seznam společníků žadatele s uvedením jejichpodílu na základním kapitálu a na hlasovacíchprávech žadatele s uvedením společníků jedna-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6209

Page 18: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

jících ve shodě, je-li žadatel společností s ruče-ním omezeným a tento seznam s uvedenímpodílů nevyplývá ze zakladatelského právníhojednání,

c) výpis z evidence emise zaknihovaných cennýchpapírů nebo výpis z evidence imobilizovanýchcenných papírů, pokud jde o emisi akcií žada-tele, ne starší než 60 dní, nebo opis seznamuvšech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií najméno, ne starší než 60 dní, s uvedením akcio-nářů jednajících ve shodě, je-li žadatel akciovouspolečností,

d) poslední výroční zpráva žadatele, pokud exis-tuje,

e) čestné prohlášení žadatele o splnění podmínekuvedených v § 35 odst. 3, čestné prohlášení spo-lečníků žadatele o splnění podmínek uvedenýchv § 35 odst. 2 písm. b) a c) a podklady proka-zující splnění podmínek uvedených v § 35odst. 2 písm. h),

f) vzory smluv

1. o kolektivním plnění včetně sazeb pro výpo-čet jakýchkoliv peněžitých plnění na základěsmlouvy,

2. o zřízení místa zpětného odběru,

3. o využití systému nakládání s komunálnímodpadem stanoveného obcí v případě, žek zajišťování kolektivního plnění povinnostívýrobců bude využívána spolupráce s ob-cemi,

4. o spolupráci při zajištění plnění povinnostívýrobců elektrozařízení se zabudovanýminebo přiloženými bateriemi nebo akumulá-tory podle § 84 odst. 3, je-li předmětem žá-dosti vydání oprávnění k provozování kolek-tivního systému výrobců baterií nebo aku-mulátorů, a

5. uzavíraných za účelem zpracování zpětněodebraných výrobků s ukončenou život-ností,

g) seznam osob, se kterými žadatel již uzavřel ně-kterou ze smluv uvedených v písmenu f), s uve-dením, o jakou smlouvu jde,

h) dokumenty prokazující zřízení sítě veřejnýchmíst zpětného odběru v rozsahu požadovanémtímto zákonem,

i) projekt zajišťování kolektivního plnění, kterýzahrnuje alespoň

1. označení druhu a skupin vybraných vý-robků, pro které žadatel hodlá zajišťovat ko-lektivní plnění povinností výrobců, a v pří-padě elektrozařízení dále údaj o tom, zda jdeo elektrozařízení určená k použití v domác-nostech nebo mimo domácnosti,

2. předpokládaný počet uzavřených smluvo kolektivním plnění a předpokládaná množ-ství vybraných výrobků, pro něž bude zajiš-těno kolektivní plnění povinností výrobcův prvních 5 letech platnosti oprávnění,

3. předpokládané množství zpětně odebranýchvýrobků s ukončenou životností, pro kterébude zajištěno zpracování, využití, nebo od-stranění v prvních 5 letech platnosti opráv-nění,

4. popis technických, organizačních a finanč-ních opatření, kterými zajistí kolektivníplnění povinností výrobců,

5. podrobný popis předpokládaných finančníchzdrojů k zajištění kolektivního plnění povin-ností výrobců v jednotlivých letech platnostioprávnění k provozování kolektivního systé-mu a dokumenty prokazující jeho pravdi-vost, zejména poslední účetní závěrkua smlouvy o úvěru, pokud se jeho použitípředpokládá, alespoň pro období prvníhoroku platnosti oprávnění,

6. popis způsobu zajištění informování koneč-ného uživatele, osvětové činnosti a vedení in-formačních kampaní,

7. popis způsobu vedení evidencí podle § 50odst. 1 a

8. smlouvu s auditorem o provádění ověřováníúdajů podle § 53 odst. 2 a 3.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou formulářpro podání žádosti o vydání oprávnění k provozo-vání kolektivního systému.

§ 37

Rozhodnutí o žádosti o vydání oprávněník provozování kolektivního systému

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o vydáníoprávnění k provozování kolektivního systému do60 dnů od zahájení řízení. Ministerstvo žádost o vy-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6210 Částka 223

Page 19: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

dání oprávnění k provozování kolektivního systémuzamítne, pokud žadatel neprokáže splnění podmínekpodle § 35 odst. 2 a 3.

(2) Ministerstvo zašle podanou žádost o vydáníoprávnění k provozování kolektivního systému Mi-nisterstvu průmyslu a obchodu, které zašle své vy-jádření ministerstvu do 20 dnů ode dne obdržení žá-dosti. Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu ne-zašle své vyjádření ve stanovené lhůtě, může minis-terstvo vydat rozhodnutí bez jeho vyjádření.

(3) Rozhodnutí o vydání oprávnění k provozo-vání kolektivního systému obsahujea) označení druhu a skupin vybraných výrobků,

pro které bude zajišťováno kolektivní plněnípovinností výrobců, a v případě elektrozařízenídále údaj o tom, zda jde o elektrozařízeníurčená k použití v domácnostech nebo mimodomácnosti,

b) podmínky zajišťování kolektivního plnění sta-novené podle projektu zajišťování kolektivníhoplnění žadatele včetně hustoty sběrné sítě a

c) údaj o tom, zda je oprávnění k provozování ko-lektivního systému výrobců elektrozařízení vy-dáno též pro zajišťování plnění povinností pro-vozovatelů solárních elektráren, jejichž součástíjsou solární panely uvedené na trh do dne1. ledna 2013, podle § 72 odst. 1.

§ 38

Změny oprávnění k provozováníkolektivního systému

(1) Ministerstvo může změnit rozhodnutí o vy-dání oprávnění k provozování kolektivního systému

a) na žádost provozovatele kolektivního systému,b) z důvodu změny v právním předpise, která má

vliv na kolektivní plnění povinností výrobců,nebo

c) z důvodu změn v závazcích týkajících se plněnícílů v oblasti zpětného odběru a využití vý-robků s ukončenou životností vyplývajícíchpro Českou republiku z předpisů Evropskéunie.

(2) Ministerstvo požádá v souvislosti se změ-nou rozhodnutí podle odstavce 1 Ministerstvo prů-myslu a obchodu o vyjádření. Ministerstvo prů-myslu a obchodu zašle své vyjádření do 20 dnůode dne doručení žádosti. Vyjádření Ministerstvaprůmyslu a obchodu je podkladem pro rozhodnutí

ministerstva. Pokud Ministerstvo průmyslu a obcho-du nezašle své vyjádření ve stanovené lhůtě, můžeministerstvo vydat rozhodnutí bez jeho vyjádření.

§ 39

Společná ustanovení o oprávněník provozování kolektivního systému

(1) Seznam vydaných oprávnění k provozováníkolektivního systému a rozhodnutí o jejich změnáchnebo zrušení, jakož i obsah těchto oprávnění a roz-hodnutí, s výjimkou údajů, které jsou předmětemobchodního tajemství, nebo osobních údajů, zveřej-ňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkovýpřístup.

(2) Účastníkem řízení o vydání oprávněník provozování kolektivního systému je pouze žada-tel. Účastníkem řízení o změně nebo zrušení opráv-nění k provozování kolektivního systému je pouzeosoba, jíž bylo oprávnění vydáno.

(3) Přestane-li provozovatel kolektivního systé-mu nebo společník provozovatele kolektivního sy-stému splňovat některou z podmínek podle § 35odst. 2 a 3 nutných pro vydání oprávnění k provozo-vání kolektivního systému, s výjimkou podmínekpodle § 35 odst. 2 písm. h) až j), je provozovatelkolektivního systému povinen oznámit bez zbyteč-ného odkladu tuto skutečnost ministerstvu a sou-časně mu sdělit, jakým způsobem bude zjednána ná-prava.

§ 40

Předmět činnosti provozovatelekolektivního systému

(1) Předmětem činnosti provozovatele kolek-tivního systému smí být pouze

a) zajišťování kolektivního plnění povinností vý-robců na území České republiky v rozsahu jehooprávnění k provozování kolektivního systému,

b) informování konečného uživatele a osvětováčinnost,

c) poradenská, výzkumná a publikační činnostv oblasti zpětného odběru, opětovného použitía recyklace výrobků s ukončenou životnostítoho druhu, pro který zajišťuje kolektivníplnění povinností výrobců, a

d) správa vlastního majetku.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6211

Page 20: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

(2) Předmětem činnosti provozovatele kolek-tivního systému smí být dále zajišťování plnění po-vinností provozovatelů solárních elektráren, jejichžsoučástí jsou solární panely uvedené na trh do dne1. ledna 2013, podle § 72 odst. 1, bylo-li oprávněník provozování kolektivního systému výrobců elek-trozařízení vydáno též pro tuto činnost, nebo jde-lio provozovatele kolektivního systému pro solárnípanely podle § 57. V těchto případech se pro účely§ 36 až 39 kolektivním plněním povinností výrobcůči kolektivním plněním rozumí též zajišťování plněnípovinností provozovatelů solárních elektráren, je-jichž součástí jsou solární panely uvedené na trh dodne 1. ledna 2013, a smlouvou o kolektivním plněníse rozumí též smlouva podle § 72 odst. 1.

§ 41

Některá omezení provozovatelekolektivního systému

(1) Provozovatel kolektivního systému nesmísám nakládat se zpětně odebranými výrobky s ukon-čenou životností, s výjimkou jejich soustřeďování,třídění a přepravy před jejich předáním zpracovateli.

(2) Základní kapitál provozovatele kolektiv-ního systému lze zvýšit pouze převzetím vkladovépovinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebok novému vkladu, upsáním nových akcií nebo z vlast-ních zdrojů provozovatele kolektivního systému.Plnit vkladovou povinnost nepeněžitým vkladem sezakazuje. Provozovatel kolektivního systému nesmí,s výjimkou případu uvolněného podílu, snížit svůjzákladní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztrátynebo k plnění povinností stanovených zákonem.Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právníúčinky.

(3) Provozovatel kolektivního systému nesmísdělovat třetím osobám, včetně společníků provozo-vatele kolektivního systému, informace o množstvívybraných výrobků uvedených na trh jednotlivýmivýrobci, s nimiž uzavřel smlouvu o kolektivnímplnění, nebo o jejich podílu na trhu, a informaceo příspěvcích, které provozovateli kolektivního sy-stému hradí jednotliví výrobci; za sdělení třetí osoběnení považováno poskytnutí informací příslušné-mu správnímu orgánu a pro účely ověřování údajůpodle § 53.

(4) Provozovatel kolektivního systému nesmíuzavřít s osobou, která k němu má zvláštní vztah

podle § 43, smlouvu, která by vzhledem ke své po-vaze, účelu nebo riziku nebyla uzavřena při vynalo-žení péče řádného hospodáře, nesmí zajišťovat dluhytéto osoby ani na ni bezúplatně převádět majetek.Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právníúčinky.

(5) Provozovatel kolektivního systému nesmíjakkoliv zajišťovat dluhy jiných osob a dále nesmíposkytovat z vybraných příspěvků dar, zápůjčku,úvěr či jimi zajistit svůj dluh. Právní jednání, kteréje s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(6) Provozovatel kolektivního systému nesmíbýt neomezeně ručícím společníkem. Dále se nesmípodílet na založení nebo činnosti jiné právnické oso-by, s výjimkou právnické osoby sdružující osobys obdobným předmětem činnosti, jako má provozo-vatel kolektivního systému, nebo na podnikání jinéosoby. Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemáprávní účinky.

(7) Podíl v provozovateli kolektivního systémuje omezeně převoditelný. Lze jej převést pouze naosobu, která splňuje požadavky stanovené tímto zá-konem. V případě smrti nebo zániku společníkaspolečnosti s ručením omezeným může podíl přejítpouze na osobu, která splňuje požadavky stanovenétímto zákonem.

(8) Rozhodnutí příslušného orgánu provozova-tele kolektivního systému o jeho zrušení nebo pře-měně, o převodu, pachtu nebo zastavení obchodníhozávodu nebo o změně předmětu jeho podnikánínebo smlouva o převodu, pachtu nebo zastavení ob-chodního závodu provozovatele kolektivního systé-mu nenabudou účinnosti, nebyl-li k tomu udělensouhlas ministerstva po projednání s Ministerstvemprůmyslu a obchodu. Rozhodnutí příslušnéhoorgánu se ruší, není-li souhlas udělen do 6 měsícůode dne jeho přijetí.

§ 42

Povinnosti a omezení společníků provozovatelekolektivního systému

(1) Společník provozovatelekolektivního systé-mu je povinen uzavřít s provozovatelem kolektiv-ního systému, jehož je společníkem, smlouvu o ko-lektivním plnění, a to pro všechny vybrané výrob-ky, které tento společník uvádí na trh a pro kterézároveň bylo tomuto provozovateli kolektivního

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6212 Částka 223

Page 21: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

systému vydáno oprávnění k provozování kolektiv-ního systému.

(2) Se společníkem provozovatele kolektivníhosystému, s obchodní korporací jím ovládanou nebos osobou ovládající některého ze společníků provo-zovatele kolektivního systému je oprávněn provozo-vatel kolektivního systému uzavřít jinou smlouvunež smlouvu o kolektivním plnění nebo smlouvu,jejímž předmětem je plnění povinností podle § 13,pouze za podmínek upravených v § 41 odst. 4.

§ 43

Zvláštní vztah k provozovatelikolektivního systému nebo k jeho společníkovi

Osobami, které mají k provozovateli kolektiv-ního systému nebo ke společníkovi provozovatelekolektivního systému zvláštní vztah, jsou

a) členové statutárního orgánu provozovatele ko-lektivního systému nebo společníka provozova-tele kolektivního systému, členové dozorčí radya vedoucí zaměstnanci provozovatele kolektiv-ního systému nebo společníka provozovatelekolektivního systému v přímé řídící působnostistatutárního orgánu nebo jeho člena,

b) fyzické osoby zastupující právnické osoby,které jsou členy statutárního orgánu nebo do-zorčí rady provozovatele kolektivního systému,

c) osoby blízké10) osobám uvedeným v písmenu a)nebo b),

d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvede-ných v písmenu a) nebo b) má podíl na základ-ním kapitálu nebo na hlasovacích právech, a

e) společníci provozovatele kolektivního systémunebo společníka provozovatele kolektivníhosystému a jimi ovládané obchodní korporace.

§ 44

Povinnosti provozovatele kolektivního systému

(1) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen zajišťovat kolektivní plnění povinností výrobců,se kterými uzavřel smlouvu o kolektivním plnění,v souladu s podmínkami stanovenými tímto záko-

nem a v rozhodnutí o vydání oprávnění k provozo-vání kolektivního systému.

(2) Podmínky smluv o kolektivním plnění včet-ně výše příspěvků musí provozovatel kolektivníhosystému stanovit pro všechny výrobce jednotněa tak, aby žádní výrobci nebo skupiny výrobců urči-tého typu nebo značky vybraných výrobků nebylineodůvodněně zvýhodněni či znevýhodněni v hos-podářské soutěži. Ekomodulace přitom nepředsta-vuje neodůvodněné zvýhodnění či znevýhodněnív hospodářské soutěži.

(3) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen uzavřít smlouvu o kolektivním plnění pro všech-ny vybrané výrobky uváděné výrobcem na trh v roz-sahu svého oprávnění k provozování kolektivníhosystému, pokud o uzavření této smlouvy výrobceprojeví zájem a nemá vůči provozovateli kolektiv-ního systému nesplněné splatné dluhy. Projeví-li zá-jem o uzavření smlouvy o kolektivním plnění vý-robce, proti němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,je provozovatel kolektivního systému oprávněn tutoskutečnost zohlednit v podmínkách smlouvy o ko-lektivním plnění.

(4) Vzor smlouvy o kolektivním plnění včetněsazeb pro výpočet jakýchkoliv peněžitých plnění nazákladě této smlouvy je provozovatel kolektivníhosystému povinen zveřejnit na svých internetovýchstránkách nejpozději v den, kdy takový vzorsmlouvy poprvé použije.

(5) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromadynebo přijetí rozhodnutí per rollam předložit minis-terstvua) opis aktuálního znění seznamu společníků pro-

vozovatele kolektivního systému s uvedením je-jich podílu na základním kapitálu a na hlasova-cích právech, ke dni tohoto rozhodnutí, je-liprovozovatel kolektivního systému společnostís ručením omezeným,

b) výpis z evidence emise zaknihovaných cennýchpapírů nebo výpis z evidence imobilizovanýchcenných papírů, pokud jde o emisi akcií provo-zovatele kolektivního systému, k rozhodnémudni k učinění tohoto rozhodnutí valné hro-mady11), nebo opis seznamu všech akcionářů,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6213

10) § 22 odst. 1 občanského zákoníku.11) § 405 zákona o obchodních korporacích.

Page 22: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

kteří jsou vlastníky akcií na jméno, k rozhod-nému dni pro učinění tohoto rozhodnutí, je-liprovozovatel kolektivního systému akciovouspolečností,

c) zápis z jednání valné hromady, a to minimálněv rozsahu, v němž se jednání valné hromadytýkalo skutečností zapisovaných do obchod-ního rejstříku a rozhodování o schválení účetnízávěrky, o úhradě ztráty nebo o schválení pře-vodu, pachtu nebo zastavení obchodního zá-vodu, nebo text rozhodnutí přijatého per rol-lam.

(6) Provozovatel kolektivního systému je dálepovinen

a) provádět ekomodulaci u vybraných výrobků,u kterých je to možné, přičemž se přihlíží k je-jich životnímu cyklu, a

b) zveřejňovat na svých internetových stránkáchinformace o vlastnické struktuře s uvedenímpodílů společníků na základním kapitálu nebopoměru vkladu k základnímu kapitálu v procen-tech, jména a příjmení členů orgánů provozova-tele kolektivního systému, sazebníky peněžníchpříspěvků spojených se zajišťováním kolektiv-ního plnění povinností výrobců podle tohotozákona, hrazených výrobci za jednotlivý vy-braný výrobek nebo hmotnostní jednotku vy-braných výrobků uvedených na trh a informaceo postupu výběru osob poskytujících službyv oblasti nakládání s výrobky s ukončenou ži-votností; provozovatel kolektivního systému jepovinen zveřejňované údaje aktualizovat nej-později do 45 dnů od jejich změny.

§ 45

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění

(1) Výrobce, který plní povinnosti stanovenétímto zákonem v kolektivním systému, je povinen

a) vykazovat provozovateli kolektivního systémupravdivé a úplné údaje o množství vybranýchvýrobků, které uvedl na trh, a to v hmotnostníchjednotkách a kusech,

b) umožnit provozovateli kolektivního systémuprovedení ověření údajů podle § 53 odst. 2písm. a), zejména tím, že mu za tím účelemposkytne nezbytnou součinnost, a

c) poskytnout provozovateli kolektivního systé-

mu součinnost v souvislosti s plněním povin-ností provozovatele kolektivního systému v ob-lasti ekomodulace.

(2) Výrobce smí uzavřít smlouvu o kolektiv-ním plnění pro vybrané výrobky, které uvádí natrh, pouze s jedním provozovatelem kolektivníhosystému, pokud jde o

a) elektrozařízení náležející do jedné skupinypodle přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí,jde-li o solární panely,

b) baterie nebo akumulátory náležející do jednéskupiny podle § 76, nebo

c) pneumatiky.

(3) Výrobce, který plní povinnosti stanovenétímto zákonem v kolektivním systému pro určitýdruh vybraných výrobků, může podat výpověď zesmlouvy o kolektivním plnění uzavřené s provozova-telem kolektivního systému pouze jednou ročně.Výrobce je povinen doručit výpověď smlouvy o ko-lektivním plnění provozovateli kolektivního systémunejpozději do 30. září kalendářního roku, ve kterémmá být smluvní vztah ukončen.

§ 46

Hospodaření provozovatele kolektivního systému

(1) Provozovatel kolektivního systému zajišťu-je provoz a financování kolektivního systému nazákladě příspěvků výrobců, se kterými uzavřelsmlouvu o kolektivním plnění. Příspěvky jsou stano-veny provozovatelem kolektivního systému v závis-losti na typu, hmotnosti, objemu a ekomodulaci vy-braných výrobků, které výrobce uvádí na trh.

(2) Provozovatel kolektivního systému nesmírozdělovat zisk nebo jiné vlastní zdroje. Rozhodnutíučiněné s tím v rozporu nevyvolává právní účinky.

(3) Peněžní prostředky získané z příspěvků vý-robců podle odstavce 1 a výnosy z nich smí provo-zovatel kolektivního systému použít výhradně k fi-nancování zajišťování činností podle § 40 odst. 1písm. a) až c) a na tvorbu rezervy podle § 48.

(4) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen hospodařit s peněžními prostředky získanýmiz příspěvků výrobců a s výnosy z nich odděleněod jakýchkoliv jiných peněžních prostředků a tak,aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládánís nimi.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6214 Částka 223

Page 23: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

(5) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen zabezpečit, aby výše peněžních příspěvků stano-vovaných výrobcům za účelem zajištění kolektiv-ního plnění nepřesahovala náklady nezbytné na po-skytování služeb nakládání s výrobky s ukončenouživotností hospodárným způsobem, přičemž hospo-dárnost provozovatel kolektivního systému realizujezpůsobem umožňujícím kontrolu ze strany minister-stva. Provozovatel kolektivního systému zašle minis-terstvu zprávu o plnění této povinnosti za uplynulýkalendářní rok vyhotovenou jeho kontrolním orgá-nem nejpozději do 6 měsíců od skončení tohoto ka-lendářního roku.

§ 47

Vrácení příspěvku na zajištění nakládánís výrobkem s ukončenou životností

(1) Provozovatel kolektivního systému v pří-padě, že se vybraný výrobek nestane na území Českérepubliky odpadem, vrátí obdržený příspěvek vý-robce na zajištění nakládání s tímto výrobkem poukončení jeho životnosti osobě, která prokáže, ževybraný výrobek po uvedení na trh v České repu-blice dodala do jiného členského státu nebo vyvezlado jiného než členského státu. Není-li touto osobouvýrobce, může provozovatel kolektivního systémuvyžadovat doložení souhlasu výrobce s vrácenímpříspěvku.

(2) Požádat o vrácení příspěvku lze nejpozdějido konce února kalendářního roku následujícího pokalendářním roce, v němž byl příspěvek uhrazen,jinak právo na vrácení příspěvku zaniká.

(3) Osoba, která žádá o vrácení příspěvku, jepovinna poskytnout provozovateli kolektivníhosystému součinnost nezbytnou k ověření podmínekpro vrácení obdrženého příspěvku a umožnit mu,aby provedl ověření splnění podmínek pro vráceníobdrženého příspěvku, a to přímo nebo prostřednic-tvím auditora. Účelně vynaložené náklady na totoověření je osoba, která žádá o vrácení příspěvku,povinna uhradit provozovateli kolektivního systémupouze v případě, že ověření prokázalo nesplněnípodmínek pro vrácení obdrženého příspěvku.

§ 48

Rezerva

(1) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen vytvořit rezervu určenou na krytí budoucích ná-

kladů na kolektivní plnění povinností výrobců, zo-hledňující finanční rizika s tím spojená, jejímž cílemje zajistit kontinuitu a dostupnost poskytování slu-žeb ze strany provozovatele kolektivního systému(dále jen „rezerva“).

(2) Provozovatel kolektivního systému vytvářírezervu ukládáním peněžních prostředků na zvláštnívázaný účet vedený v České republice u banky nebou pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném člen-ském státě Evropské unie. Úroky z peněžních pro-středků rezervy jsou její součástí.

(3) Provozovatel kolektivního systému rezervuvytváří a v případě jejího čerpání doplňuje tak, abypo uplynutí 5 let od udělení oprávnění k provozováníkolektivního systému dosahovala její výše k posled-nímu dni každého účetního období nejméně 50 %celkovýchnákladů provozovatele kolektivního systé-mu podle schválené účetní závěrky za předcházejícíúčetní období. Do nákladů provozovatele kolektiv-ního systému se pro účely tohoto ustanovení neza-počítávají zaplacená daň z příjmů a náklady natvorbu rezervy.

(4) Nedosažení minimální výše rezervy stano-vené v odstavci 3 je přípustné za podmínky, žea) v předcházejícím účetním období byla mini-

mální výše rezervy dosažena ab) provozovatel kolektivního systému zajistí dosa-

žení minimální výše rezervy v následujícímúčetním období.

(5) Peněžní prostředky, které tvoří rezervu,mohou být použity pouze za účelem zajištění kolek-tivního plnění povinností výrobců, s nimiž provozo-vatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o kolek-tivním plnění. Peněžní prostředky rezervy nejsousoučástí majetkové podstaty provozovatele kolektiv-ního systému podle zákona upravujícího úpadeka způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonemrozhodnutí a exekucí.

(6) Údaje o stavu a čerpání peněžních pro-středků ze zvláštního vázaného účtu uvádí provozo-vatel kolektivního systému v roční zprávě o výrob-cích s ukončenou životností.

§ 49

Vzájemná spolupráce mezi provozovatelikolektivních systémů

(1) Provozovatel kolektivního systému může

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6215

Page 24: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

uzavřít s jedním nebo více provozovateli kolektiv-ních systémů pro tentýž druh vybraných výrobkůpísemnou smlouvu o

a) sdílení míst zpětného odběru,

b) sdílení nákladů na zajišťování zpětného odběrua dalších způsobů nakládání s výrobky s ukon-čenou životností,

c) sdílení nákladů nebo jiné spolupráci v oblastiinformační a osvětové činnosti, nebo

d) převodu určitého množství zpětně odebranýchvýrobků s ukončenou životností.

(2) Smlouvu podle odstavce 1 písm. d) lze uza-vřít pouze, pokud provozovatel kolektivního systé-mu na straně nabyvatele je oprávněn k zajišťováníkolektivního plnění povinností výrobců pro vybranévýrobky dané skupiny.

(3) Smluvní strany smlouvy podle odstavce 1jsou povinny předložit stejnopis nebo úředně ověře-nou kopii této smlouvy ministerstvu do 30 dnů odedne jejího uzavření; postačí, splní-li tuto povinnostjedna ze smluvních stran.

(4) Ve smlouvě podle odstavce 1 písm. d) musíbýt uvedeno,

a) zda převáděné množství zpětně odebraných vý-robků s ukončenou životností bude předánoprovozovateli kolektivního systému na straněnabyvatele, který v takovém případě odpovídáza zajištění jejich zpracování a využití nebo od-stranění, nebo zda zpracování a využití neboodstranění převáděného množství zpětně ode-braných výrobků s ukončenou životností jiždříve zajistil převodce, a

b) výše úplaty za převod určitého převáděnéhomnožství zpětně odebraných výrobků s ukonče-nou životností.

(5) V případě uzavření smlouvy podle od-stavce 1 písm. d) mají obě smluvní strany povinnostpřevedené množství zpětně odebraných výrobkůs ukončenou životností uvést v evidenci podle § 50odst. 1 písm. e) a v roční zprávě o výrobcích s ukon-čenou životností.

§ 50

Evidence

(1) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen vést evidenci

a) výrobců, s nimiž má uzavřenou smlouvu o ko-lektivním plnění, v rozsahu údajů podle § 26písm. a) až g),

b) množství vybraných výrobků uvedených na trhvýrobci, s nimiž má uzavřenou smlouvu o ko-lektivním plnění, a to v hmotnostních jednot-kách a kusech,

c) osob, které pro provozovatele kolektivního sy-stému zajišťují zpětný odběr, přepravu, zpraco-vání či jiné nakládání se zpětně odebranými vý-robky s ukončenou životností v obdobném roz-sahu údajů, jaký je stanoven v § 26 písm. a) ažc); u osob, které pro provozovatele kolektiv-ního systému zajišťují zpracování, se vede takéidentifikační číslo a adresa zařízení ke zpraco-vání výrobků s ukončenou životností,

d) míst zpětného odběru vykazovaných v Registrupodle § 19 a příslušných smluv uzavřenýchmezi provozovatelem kolektivního systémua provozovateli míst zpětného odběru a

e) toku zpětně odebraných výrobků s ukončenouživotností od místa zpětného odběru až po je-jich konečné využití, včetně přípravy k opětov-nému použití, nebo odstranění.

(2) Jde-li o kolektivní systém výrobců bateriínebo akumulátorů, zahrnuje evidence podle od-stavce 1 písm. a) rovněž ty výrobce, pro které za-jišťuje plnění povinností na základě smluv podle§ 84 odst. 3 s provozovateli kolektivních systémůvýrobců elektrozařízení.

(3) Zajišťuje-li provozovatel kolektivního sy-stému výrobců elektrozařízení kolektivní plnění po-vinností zpětného odběru, zpracování, využití a od-stranění odpadních elektrozařízení pocházejícíchz domácností, která byla uvedena na trh do dne13. srpna 2005, vede v rámci evidence podle od-stavce 1 písm. d) údaje o množství těchto elektroza-řízení zjištěné na základě rozboru reprezentativníhovzorku zpětně odebraných elektrozařízení.

(4) Zajišťuje-li osoba podle odstavce 1 písm. c)zpětný odběr, přepravu, zpracování či jiné nakládáníse zpětně odebranými výrobky s ukončenou život-ností pro provozovatele kolektivního systému a sou-časně pro jiného výrobce nebo provozovatele kolek-tivního systému, je povinna vykázat údaje týkající sevýrobku s ukončenou životností pouze jednou tak,aby nedocházelo ke zdvojování údajů.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6216 Částka 223

Page 25: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

(5) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen poskytnout ministerstvu na jeho vyžádání údajez evidencí podle odstavce 1.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsaha způsob vedení evidencí.

§ 51

Roční zpráva

(1) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen zpracovat roční zprávu o výrobcích s ukončenouživotností za všechny výrobce, s nimiž má uzavře-nou smlouvu o kolektivním plnění, a tuto zprávu do30. června následujícího roku zaslat ministerstvu.

(2) Součástí roční zprávy o výrobcích s ukonče-nou životností je přehled hospodaření provozovatelekolektivního systému v uplynulém kalendářnímroce.

(3) Součástí roční zprávy o výrobcích s ukonče-nou životností jsou informace o hmotnosti vybra-ných výrobků uvedených na trh v uplynulém kalen-dářním roce každým jednotlivým výrobcem, kterýmá s provozovatelem kolektivního systému uzavře-nou smlouvu o kolektivním plnění. U elektrozařízeníjsou tyto údaje dále rozděleny podle jednotlivýchskupin elektrozařízení a u pneumatik podle jednot-livých skupin pneumatik; u baterií nebo akumulá-torů jsou rozděleny podle toho, zda se jedná o pře-nosné, průmyslové nebo automobilové baterie neboakumulátory.

(4) Součástí roční zprávy o výrobcích s ukonče-nou životností je seznam provozovatelů solárníchelektráren, jejichž součástí jsou solární panely uve-dené na trh do dne 1. ledna 2013, pokud provozo-vatel kolektivního systému zajišťuje plnění povin-ností těchto provozovatelů solárních elektráren po-dle § 72 odst. 1.

(5) Pro zveřejnění souhrnných údajů získanýchz ročních zpráv o výrobcích s ukončenou životnostíse § 30 použije obdobně.

(6) Informace zaslané podle odstavců 2 a 3 tvo-ří obchodní tajemství provozovatele kolektivníhosystému.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah ročnízprávy o výrobcích s ukončenou životností.

§ 52

Uchovávání a kontrola údajů

Provozovatel kolektivního systému je povinen

a) uchovávat údaje z evidencí a roční zprávu o vý-robcích s ukončenou životností po dobu 7 let a

b) předložit v rámci kontroly na požádání inspek-ce nebo ministerstva dokumenty dokládajícípravdivost a úplnost údajů uvedených v eviden-cích a v roční zprávě o výrobcích s ukončenouživotností.

§ 53

Ověřování údajů

(1) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkuověřenou auditorem.

(2) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen zajistit, aby auditor provedl ověřenía) správnosti a úplnosti údajů o množství vybra-

ných výrobků uvedených na trh, které výrobcivykázali provozovateli kolektivního systémupodle § 45 odst. 1 písm. a),

b) správnosti a úplnosti vedení evidencí podle § 50odst. 1 písm. a) až c) a

c) správnosti a úplnosti údajů o množství zpětněodebraných výrobků s ukončenou životnostípodle § 50 odst. 1 písm. e).

(3) Provozovatel kolektivního systému je dálepovinen zajistit, aby auditor ověřil správnosta úplnost údajů o množství výrobků s ukončenouživotností, které byly zpětně odebrány, svezeny,zpracovány nebo s nimiž bylo jiným způsobem na-kládáno, včetně údajů o způsobu nakládání s těmitovýrobky s ukončenou životností, vykázaných pro-vozovateli kolektivního systému osobami uvede-nými v § 50 odst. 1 písm. c).

(4) Provozovatel kolektivního systému je povi-nen zajistit ověření podle odstavců 2 a 3 v každémkalendářním roce, ve kterém je oprávněn k provozo-vání kolektivního systému. Zprávu o ověření účetnízávěrky podle odstavce 1 a zprávu či zprávy o ově-ření podle odstavců 2 a 3 je provozovatel kolektiv-ního systému povinen ministerstvu zaslat nejpozdějido 6 měsíců od skončení ověřovaného období.

(5) Výrobci a osoby uvedené v § 50 odst. 1písm. c) jsou povinni poskytnout provozovateli ko-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6217

Page 26: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

lektivního systému nezbytnou součinnost za účelemsplnění jeho povinnosti stanovené v odstavcích 2 a 3.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimálnírozsah ověření podle odstavce 2 písm. a) a od-stavce 3.

§ 54

Kontrola nad činností provozovatelekolektivního systému

(1) Kontrolu nad činností provozovatele kolek-tivního systému provádí ministerstvo. V rámci kon-troly nad činností provozovatele kolektivního systé-mu je ministerstvo oprávněno kontrolovat rovněžplnění povinností a dodržování podmínek stanove-ných tímto zákonem společníkům provozovatelekolektivního systému. Provozovatel kolektivníhosystému je na vyžádání povinen předložit opisseznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akciína jméno, ne starší než 15 dní.

(2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozova-tele kolektivního systému nedostatky, podle závaž-nosti a povahy zjištěného nedostatku může uložitprovozovateli kolektivního systému, aby ve stano-vené lhůtě zjednal nápravu.

(3) Nedostatkem v činnosti provozovatele ko-lektivního systému se rozumí porušení povinnostinebo nedodržení podmínek, které tento zákon sta-noví provozovateli kolektivního systému, společní-kům provozovatele kolektivního systému nebo vý-robcům, kteří plní danou povinnost v kolektivnímsystému, nebo porušení podmínek stanovenýchv rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování ko-lektivního systému.

(4) Zjistí-li ministerstvo, že provozovatel ko-lektivního systému nebo společník provozovatelekolektivního systému přestal splňovat některouz podmínek podle § 35 odst. 2 a 3 nutných pro vy-dání oprávnění k provozování kolektivního systému,s výjimkou podmínek podle § 35 odst. 2 písm. h)až j), uloží provozovateli kolektivního systému,aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu.

§ 55

Zánik oprávnění k provozováníkolektivního systému

(1) Oprávnění k provozování kolektivníhosystému zaniká dnem

a) zrušení provozovatele kolektivního systému,

b) účinnosti přeměny provozovatele kolektivní-ho systému, pokud provozovatel kolektivníhosystému mění právní formu na osobní společ-nost nebo družstvo,

c) účinnosti smlouvy o převodu nebo pachtu ob-chodního závodu provozovatele kolektivníhosystému,

d) nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlá-šení právnické osoby, která je provozovatelemkolektivního systému, za neplatnou, nebo

e) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení opráv-nění k provozování kolektivního systému.

(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení oprávněník provozování kolektivního systému, pokud

a) bylo vydáno na základě nepravdivých údajůuvedených v žádosti nebo v dokladech připoje-ných k žádosti,

b) provozovatel kolektivního systému nebo spo-lečník provozovatele kolektivního systémupřestal splňovat některou z podmínek podle§ 35 odst. 2 a 3 nutných pro vydání oprávněník provozování kolektivního systému, s výjim-kou podmínek podle § 35 odst. 2 písm. h) až j),a provozovatel kolektivního systému nezjednalnápravu tohoto nedostatku uloženou podle § 54odst. 4 ve stanovené lhůtě, nebo

c) ze strany provozovatele kolektivního systémudošlo k závažnému porušení povinnosti a pro-vozovatel kolektivního systému nezjednal vestanovené lhůtě nápravu, která mu byla uloženapodle § 54 odst. 2.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle svévyjádření do 15 dnů ode dne obdržení podkladů vevěci podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2. Vy-jádření Ministerstva průmyslu a obchodu je podkla-dem pro rozhodnutí ministerstva. Pokud Minister-stvo průmyslu a obchodu nezašle své vyjádření vestanovené lhůtě, může ministerstvo vydat rozhod-nutí bez jeho vyjádření.

(4) V řízení o zrušení oprávnění k provozováníkolektivního systému z důvodů podle odstavce 2písm. c) ministerstvo zohlední důvody, které k poru-šení povinností vedly, zda se jedná o opakované po-rušení téže povinnosti, popřípadě další okolnosti, zanichž k porušení povinnosti došlo. Porušením po-vinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí po-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6218 Částka 223

Page 27: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

rušení povinnosti, kterou tento zákon stanoví pro-vozovateli kolektivního systému, společníkům pro-vozovatele kolektivního systému, nebo porušenípodmínek stanovených v rozhodnutí o vydáníoprávnění k provozování kolektivního systému.

(5) Za závažné porušení povinnosti provozova-tele kolektivního systému se považuje zejména

a) vykonávání činnosti, kterou tento zákon nedo-voluje provozovateli kolektivního systému vy-konávat,

b) použití peněžních prostředků získaných z pří-spěvků výrobců nebo provozovatelů solárníchelektráren podle § 72 odst. 1 nebo zisku z čin-nosti v rozporu s tímto zákonem,

c) nesplnění povinnosti vytvořit a doplňovat re-zervu podle § 48 nebo její použití v rozporus tímto zákonem,

d) nesplnění povinnosti mít účetní závěrku ověře-nou auditorem podle § 53 odst. 1 nebo ne-splnění povinnosti zajistit ověření údajů podle§ 53 odst. 2 a 3,

e) opakované nesplnění povinnosti dosáhnout mi-nimální úrovně zpětného odběru, nebo

f) nesplnění povinnosti vytvořit síť veřejných místzpětného odběru podle požadavků stanovenýchtímto zákonem.

(6) Pokud se provozovatel kolektivního systé-mu rozhodne, že jej nadále nebude provozovat, jepovinen bezodkladně podat žádost o zrušení opráv-nění k provozování kolektivního systému. Minister-stvo na základě této žádosti rozhodne o zrušeníoprávnění k provozování kolektivního systému nej-dříve 30 dní poté, co mu provozovatel kolektivníhosystému prokázal, že o zamýšleném ukončení čin-nosti informoval nejméně 6 měsíců předem výrobce,s nimiž uzavřel smlouvu o kolektivním plnění, obce,s nimiž uzavřel smlouvu o využití systému nakládánís komunálním odpadem stanoveného obcí, a dalšíosoby, které pro provozovatele kolektivního systé-mu zajišťují zpětný odběr nebo zpracování výrobkůs ukončenou životností.

(7) Účastníkem řízení o zrušení oprávněník provozování kolektivního systému je pouze pro-vozovatel kolektivního systému.

(8) Po zániku oprávnění k provozování kolek-tivního systému nesmí právnická osoba, jejíž opráv-nění k provozování kolektivního systému zaniklo,

převést žádné peněžní prostředky ani jiný majetekna své společníky, s výjimkou toho, co nebylo pře-vedeno podle § 56.

§ 56

Převod peněžních prostředků při zánikuoprávnění k provozování kolektivního systému

(1) Právnická osoba, jejíž oprávnění k provozo-vání kolektivního systému zaniklo, je povinna pře-vést všechny dosud nevyužité peněžní prostředkyzískané z příspěvků výrobců včetně výnosů z nicha prostředky tvořící rezervu provozovateli kolektiv-ního systému, který plnění povinností těchto vý-robců převzal. Je-li více takových provozovatelů ko-lektivních systémů, převede se každému z nich po-měrná část těchto peněžních prostředků, která od-povídá poměru příspěvků uhrazených za výrobkyuvedené na trh za období posledních 24 měsícůpřede dnem zániku oprávnění provozovatele kolek-tivního systému každým výrobcem, který měl ke dnizániku oprávnění s provozovatelem kolektivní-ho systému, jehož oprávnění zaniklo, uzavřenousmlouvu o kolektivním plnění. Provozovatel kolek-tivního systému, který převzal plnění povinností vý-robců, není oprávněn po těchto výrobcích vyžadovatopětovnou úhradu příspěvků za výrobky jimi uve-dené na trh do dne zániku oprávnění provozovatelekolektivního systému, s nímž měl výrobce před pře-vzetím povinností uzavřenou smlouvu o kolektivnímplnění.

(2) Povinnost stanovenou v odstavci 1 musíprávnická osoba splnit do 180 dnů ode dne, kdy jejíoprávnění k provozování kolektivního systému za-niklo, a to způsobem, který schválí ministerstvo nanávrh této právnické osoby; ministerstvo rovněž po-skytne této právnické osobě informace o tom, s kte-rými provozovateli kolektivních systémů a pro jakémnožství vybraných výrobků s ukončenou život-ností jednotlivé osoby uzavřely smlouvu o kolektiv-ním plnění ve smyslu odstavce 1.

(3) Nelze-li peněžní prostředky převést v sou-ladu s odstavcem 1 z důvodu, že výrobce neuzavřelsmlouvu o kolektivním plnění s provozovatelem ko-lektivního systému, převede právnická osoba odpo-vídající část peněžních prostředků do 180 dnů odedne, kdy její oprávnění k provozování kolektivníhosystému zaniklo, výrobci, který se rozhodl plnit po-vinnosti dle tohoto zákona v individuálním systému,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6219

Page 28: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

a je zapsán v Seznamu výrobců. V případě zbývají-cích nerozdělených peněžních prostředků se tyto pe-něžní prostředky převedou do 180 dnů ode dneuplynutí lhůty podle věty první poměrně jednotli-vým provozovatelům kolektivních systémů zajištují-cích povinnosti pro ty druhy a skupiny vybranýchvýrobků, které zajišťovala právnická osoba, jejížoprávnění k provozování kolektivního systému za-niklo.

(4) Návrh na výmaz právnické osoby z veřej-ného rejstříku nemůže být podán dříve, než budousplněny povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 3. Mi-nisterstvo vydá po doložení splnění těchto povin-ností na žádost právnické osoby podle věty prvníosvědčení o jejich splnění, které je povinnou součástínávrhu na výmaz právnické osoby z veřejného rej-stříku.

(5) V případě přeměny provozovatele kolektiv-ního systému, v jejímž důsledku oprávnění k provo-zování kolektivního systému zaniká, se odstavec 4použije obdobně.

(6) Zaniká-li oprávnění k provozování kolek-tivního systému účinností smlouvy o převodu nebopachtu obchodního závodu provozovatele kolektiv-ního systému a nebude-li splněna povinnost převéstpeněžní prostředky ve lhůtě podle odstavce 2 nebo3, smlouva se od počátku ruší.

§ 57

Kolektivní systém pro solární panely

(1) Oprávnění k provozování kolektivníhosystému pro solární panely uvedené na trh do dne1. ledna 2013 lze vydat žadateli, jehož společníci ne-splňují podmínky stanovené v § 35 odst. 2 písm. b)až d) a h), jestliže žadatel hodlá zajišťovat pouzeplnění povinností provozovatelů solárních elektrá-ren, jejichž součástí jsou solární panely uvedené natrh do dne 1. ledna 2013, podle § 72 odst. 1.

(2) Předmětem činnosti provozovatele kolek-tivního systému, jemuž bylo vydáno oprávněník provozování kolektivního systému pro solárnípanely podle odstavce 1 (dále jen „provozovatel ko-lektivního systému pro solární panely“), smí býtpouze činnost podle § 40 odst. 2.

(3) Rozhodnutí o vydání oprávnění k provozo-vání kolektivního systému pro solární panely obsa-huje údaj o tom, že oprávnění je vydáno pouze pro

zajišťování plnění povinností provozovatelů solár-ních elektráren, jejichž součástí jsou solární panelyuvedené na trh do dne 1. ledna 2013; ustanovení § 37odst. 3 písm. a) a b) se nepoužije.

(4) V případě provozovatele kolektivníhosystému pro solární panely se ustanovení § 44 odst. 1až 4, § 46 odst. 1 věty první, § 50 odst. 1, § 55 odst. 5a § 56 použijí obdobně s tím, že se rozumí

a) smlouvou o kolektivním plnění smlouva podle§ 72 odst. 1,

b) výrobcem provozovatel solární elektrárny, jejížsoučástí jsou solární panely uvedené na trh dodne 1. ledna 2013, a

c) vybranými výrobky uvedenými výrobcem natrh solární panely uvedené na trh do dne1. ledna 2013, které jsou součástí solárníelektrárny provozovatele podle písmene b).

(5) Provozovatel kolektivního systému pro so-lární panely má povinnosti, které tento zákon sta-noví výrobci elektrozařízení pro zajištění zpětnéhoodběru, zpracování, využití a odstranění odpadníchelektrozařízení ve vztahu k odpadním solárním pane-lům, pro které uzavřel smlouvu podle § 72 odst. 1.

(6) Údaje z evidencí podle § 50 odst. 1 je pro-vozovatel kolektivního systému pro solární panelypovinen zpracovat v podobě roční zprávy o plněnípovinností provozovatelů solárních elektráren podle§ 72 odst. 1 za uplynulý kalendářní rok a tutozprávu zaslat do 30. června ministerstvu.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsahovénáležitosti a rozsah roční zprávy.

HLAVA VII

ELEKTROZAŘÍZENÍ

§ 58

Působnost

Tato hlava se použije na všechna elektrozaří-zení, s výjimkou

a) dopravních prostředků pro přepravu osob nebozboží, kromě elektrických dvoukolových vozi-del, pro která nebylo uděleno schválení typupodle zákona o podmínkách provozu vozidelna pozemních komunikacích, a

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6220 Částka 223

Page 29: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

b) elektrozařízení uvedených v § 2 odst. 3 písm. a)až i).

§ 59

Skupiny elektrozařízení

(1) Každé elektrozařízení se zařadí do jedné zeskupin uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou podskupinyelektrozařízení, které spadají do skupin elektrozaří-zení uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

§ 60

Vymezení některých pojmův oblasti elektrozařízení

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) úrovní zpětného odběru odpadních elektrozaří-zení podíl vyjádřený v procentech vypočítanýtak, že se celková hmotnost odpadních elektro-zařízení získaných výrobcem elektrozařízenízpětným odběrem v daném kalendářním roce,vynásobená počtem let, během nichž v rámcitříletého období ukončeného předcházejícímkalendářním rokem uváděl elektrozařízení natrh, dělí celkovou hmotností elektrozařízení,která výrobce uvedl na trh v předchozích třechkalendářních letech a která nebyla vyvezenanebo dodána do jiného členského státu; pokudvýrobce v předchozích třech kalendářních le-tech neuvedl na trh žádná elektrozařízení, ro-zumí se úrovní zpětného odběru odpadníchelektrozařízení procentuální podíl celkovéhmotnosti odpadních elektrozařízení získanýchtímto výrobcem zpětným odběrem v daném ka-lendářním roce a celkové hmotnosti elektroza-řízení, která výrobce v daném kalendářním roceuvedl na trh a která nebyla vyvezena nebo do-dána do jiného členského státu, a

b) zpracovatelem odpadních elektrozařízení pro-vozovatel zařízení určeného pro nakládání s od-pady, ve kterém je oprávněn zpracovávat od-padní elektrozařízení (dále jen „zařízení kezpracování odpadních elektrozařízení“).

§ 61

Pověřený zástupce

(1) Výrobce elektrozařízení uvedený v § 3odst. 1 písm. m) bodě 4 je povinen určit si za účelemplnění povinností stanovených tímto zákonem pově-řeného zástupce podle § 11.

(2) Osoba usazená v jiném členském státě, kteránení současně usazena v České republice a prostřed-nictvím jiných dodavatelů uvádí na trh elektrozaří-zení, si může určit svého pověřeného zástupce podle§ 11. Tato osoba je povinna informovat své odběra-tele o určení, změně a odvolání pověřeného zástupce.

(3) Osoba usazená v České republice, která do-dává elektrozařízení prostřednictvím prostředků ko-munikace na dálku3) přímo konečným uživatelůmv jiném členském státě, je povinna v souladu s práv-ními předpisy tohoto členského státu určit si na zá-kladě písemného pověření svého pověřeného zá-stupce za účelem plnění povinností ve vztahu k to-muto elektrozařízení vyplývajících z právních před-pisů tohoto členského státu.

§ 62

Označování elektrozařízení

(1) Výrobce elektrozařízení je povinen zajistit,aby při uvedení na trh bylo elektrozařízení označenopro účely zpětného odběru stanoveným grafickýmsymbolem. Není-li možné elektrozařízení taktooznačit vzhledem k jeho velikosti nebo funkci,označí se grafickým symbolem obal, návod k použitía záruční list elektrozařízení.

(2) Výrobce elektrozařízení zajistí, aby z ozna-čení elektrozařízení bylo patrné, že elektrozařízeníbylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzor grafického symbolu pro označení elektro-zařízení pro účely zpětného odběru podle od-stavce 1 a

b) způsob označení elektrozařízení uvedených natrh po 13. srpnu 2005 podle odstavce 2.

§ 63

Informace pro konečné uživatele

Výrobce elektrozařízení určených k použitív domácnostech je povinen prostřednictvím posled-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6221

Page 30: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

ních prodejců na vlastní náklady písemně informovatkonečné uživatele o

a) požadavku, aby odpadní elektrozařízení nebylaodstraňována jako netříděný komunální odpad,ale byla odevzdána na místech k tomu určenýchv souladu s tímto zákonem,

b) způsobu zajištění zpětného odběru,

c) úloze konečných uživatelů v opětovném použitíelektrozařízení a recyklaci nebo jiném využitíodpadních elektrozařízení,

d) možných škodlivých vlivech nebezpečných lá-tek obsažených v elektrozařízení na životníprostředí a zdraví lidí a

e) významu grafického symbolu pro zpětný odběrpodle § 62 odst. 1.

§ 64

Předání odpadních elektrozařízeníkonečným uživatelem

Konečný uživatel smí předat odpadní elektroza-řízení pouze na místo zpětného odběru, zpracovateliodpadních elektrozařízení nebo poslednímu prodejcipodle § 66.

§ 65

Zpětný odběr odpadních elektrozařízení

(1) Výrobce elektrozařízení je povinen

a) zajistit bez vazby na koupi nových výrobkůa bez nároku na úplatu zpětný odběr odpadníchelektrozařízení pocházejících z domácností,

b) zajistit zpětný odběr jiných odpadních elektro-zařízení než odpadních elektrozařízení pochá-zejících z domácností (dále jen „odpadní elek-trozařízení nepocházející z domácností“),

c) dosáhnout v každém kalendářním roce mini-mální úrovně zpětného odběru odpadních elek-trozařízení v rozsahu stanoveném v příloze č. 2k tomuto zákonu; tato povinnost se nevztahujena výrobce elektrozařízení, kteří plní povinnostipodle tohoto zákona výhradně pro solárnípanely.

(2) Za účelem splnění povinností podle od-stavce 1 písm. a) a c) je výrobce elektrozařízení urče-ných k použití v domácnostech povinen zřídit navlastní náklady nejméně jedno veřejné místo zpět-ného odběru

a) v každé obci, městském obvodě nebo městské

části s počtem více než 2 000 obyvatel, a to prokaždou skupinu elektrozařízení podle pří-lohy č. 1 k tomuto zákonu, ve které uvádíelektrozařízení na trh,

b) v každé obci, která o zřízení veřejného místazpětného odběru projeví zájem, a to za podmí-nek obdobných jako pro ostatní obce, a

c) v každém prodejním místě posledního prodejcenebo v jeho bezprostřední blízkosti, kde jsouelektrozařízení určená k použití v domácnos-tech, jež výrobce uvádí na trh, prodávána, po-kud poslední prodejce projeví o zřízení veřej-ného místa zpětného odběru zájem, a to za pod-mínek obdobných jako u ostatních posledníchprodejců.

(3) Výrobce solárních panelů zajistí zpětný od-běr solárních panelů, které jsou součástí solárníchelektráren s celkovým instalovaným výkonem do30 kWp, prostřednictvím sítě míst zpětného odběruo dostatečné četnosti a dostupnosti. Tyto podmínkyse považují za splněné, pokud nejpozději k 31. pro-sinci 2024 je zřízeno alespoň jedno veřejné místozpětného odběru, kde jsou takové solární panelyodebírány, v každé obci, městském obvodě neboměstské části s počtem více než 10 000 obyvatel, vekterých se nachází alespoň jedna solární elektrárnas celkovým instalovaným výkonem do 30 kWp.

§ 66

Povinnosti posledních prodejců

(1) Poslední prodejce elektrozařízení zajistí,aby konečný uživatel měl při nákupu elektrozařízenímožnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběruodpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo do-dávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtukusů prodávaného elektrozařízení podobného typua použití.

(2) Poslední prodejce elektrozařízení určenýchk použití v domácnostech dále zajistí, aby konečnýuživatel měl možnost odevzdat bezplatně ke zpět-nému odběru odpadní elektrozařízení pocházejícíz domácností, u něhož žádný z vnějších rozměrůnepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značkua bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje novéhoelektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkos-ti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodej-ní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň400 m2.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6222 Částka 223

Page 31: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

(3) Poslední prodejce elektrozařízení je povinenpísemně informovat konečného uživatele o možnos-tech zpětného odběru podle odstavců 1 a 2. Jsou-liodpadní elektrozařízení zpětně odebírána v místěprodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezpro-střední blízkosti, je poslední prodejce povinen ozna-čit tato místa viditelně a čitelně informací o možnostiodevzdání odpadních elektrozařízení.

(4) Poslední prodejce elektrozařízení určenýchk použití v domácnostech, u kterého výrobce nezří-dil veřejné místo zpětného odběru a který nemá po-vinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozaří-zení podle odstavce 1 nebo 2, je povinen umístit vi-ditelně a čitelně ve svém prodejním místě informacio tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházejícíz domácností odevzdat ke zpětnému odběru naúzemí obce, městské části nebo městského obvodupodle místa prodeje. Pokud se na jejich území místozpětného odběru nenachází, informuje o místě zpět-ného odběru v nejbližší obci, městské části neboměstském obvodě od svého místa prodeje.

(5) Poslední prodejce je povinen předat bezzbytečného odkladu odpadní elektrozařízení do sy-stému zpětného odběru nebo zpracovateli odpadníchelektrozařízení.

§ 67

Opětovné použitízpětně odebraného elektrozařízení

(1) Výrobce elektrozařízení je povinen umožnitoddělené soustřeďování zpětně odebraných odpad-ních elektrozařízení za účelem jejich přípravy k opě-tovnému použití v jím určeném místě zpětného od-běru.

(2) Opatření v místech zpětného odběru podleodstavce 1 se týkají zejména odpadních elektrozaří-zení, která byla odevzdána ke zpětnému odběru jakofunkční a se všemi součástmi potřebnými pro použitíelektrozařízení ke stejnému účelu, k jakému bylo pů-vodně určeno. Tím není dotčeno právo výrobcestanovit konkrétní podmínky a kritéria pro určení,zda zpětně odebrané odpadní elektrozařízení budeurčeno k přípravě k opětovnému použití.

(3) Držitel zpětně odebraného elektrozařízeníjej smí předat k opětovnému použití, jestliže

a) poté, co bylo podrobeno procesu přípravyk opětovnému použití, splňuje podmínky sta-novené zákonem o odpadech, za nichž odpadpřestává být odpadem,

b) obsahuje všechny součásti potřebné pro jehopoužití ke stejnému účelu, k jakému bylo pů-vodně určeno, a

c) jeho funkčnost a bezpečnost použití byla ově-řena způsobem, který stanoví ministerstvo vy-hláškou.

(4) Výrobce zajistí přednostně opětovné pou-žití elektrozařízení jako celku, jsou-li splněny pod-mínky stanovené v odstavci 3 a je-li to vhodné z hle-diska zásad stanovených zákonem o odpadech prouplatnění hierarchie odpadového hospodářství.

(5) Na osobu, která provádí přípravu odpad-ních elektrozařízení k opětovnému použití a uvádívýrobek do oběhu, se vztahují povinnosti výrobceelektrozařízení podle tohoto zákona.

(6) Odpadní elektrozařízení, které nebylopředáno k opětovnému použití za podmínek stano-vených tímto zákonem, nepřestává být odpadem.Nedošlo-li k předání odpadního elektrozařízeník opětovnému použití do 1 roku od provedení pří-pravy k opětovnému použití, má výrobce povinnostzajistit jeho jiné využití nebo odstranění v souladus tímto zákonem. Při tom upřednostní přípravuk opětovnému použití komponentů, konstrukčníchnebo spotřebních dílů odpadního elektrozařízenítam, kde je to vhodné z hlediska zásad stanovenýchzákonem o odpadech pro uplatnění hierarchie odpa-dového hospodářství.

§ 68

Zpracování odpadních elektrozařízení

(1) Výrobce elektrozařízení je povinen v rámcisvého systému zajistit

a) zpracování odpadních elektrozařízení, kterázpětně odebral, za použití nejlepších dostup-ných technik12),

b) využití nebo odstranění zpětně odebraných od-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6223

12) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změněněkterých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Page 32: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

padních elektrozařízení nejpozději do konce ka-lendářního roku následujícího po roce, v němžbyla odebrána,

c) využití zpětně odebraných odpadních elektro-zařízení minimálně v rozsahu stanoveném v pří-loze č. 3 k tomuto zákonu a

d) znovuzískávání fluorovaných skleníkovýchplynů a jejich recyklaci, regeneraci nebo zne-škodnění za podmínek stanovených přímo pou-žitelným předpisem Evropské unie o fluorova-ných skleníkových plynech13), jsou-li tyto látkyv elektrozařízení obsaženy.

(2) Odpadní elektrozařízení může být převe-zeno přes hranice ke zpracování v souladu s přímopoužitelnými předpisy Evropské unie upravujícímipřepravu odpadů14) a se zákonem o odpadech. Od-padní elektrozařízení, která byla zpětně odebránav České republice a vyvezena ke zpracování v sou-ladu s ustanovením věty první do země, která neníčlenským státem, lze zahrnout do plnění požadavkůna zajištění minimální úrovně využití podle od-stavce 1 písm. c), je-li prokázáno, že zpracování a vy-užití proběhlo za podmínek rovnocenných požadav-kům stanoveným tímto zákonem.

(3) Výrobce elektrozařízení poskytne zpraco-vatelům odpadních elektrozařízení bezplatně veškeréinformace, které jsou nutné ke zpracování odpad-ního elektrozařízení včetně přípravy k opětovnémupoužití, především údaje o obsažených konstrukč-ních částech a materiálech, nebezpečných látkách,možnostech opětovného použití elektrozařízení a re-cyklace odpadního elektrozařízení, popřípadě způ-sobu jejich odstranění. Tyto informace výrobce elek-trozařízení poskytne pro každý typ nového elektro-zařízení do jednoho roku od data uvedení výrobkuna trh. Informace poskytne v návodech na použitínebo na technickém nosiči dat nebo prostředky ko-munikace na dálku3).

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob vý-počtu úrovně využití odpadních elektrozařízení pro

účely plnění povinnosti stanovené v odstavci 1písm. c).

§ 69

Povinnosti zpracovatele odpadních elektrozařízení

(1) Zpracovávat odpadní elektrozařízení jeoprávněn pouze zpracovatel odpadních elektrozaří-zení. Slouží-li zařízení ke zpracování odpadníchelektrozařízení výhradně k přípravě k opětovnémupoužití odpadních elektrozařízení, nevztahují se nazpracovatele odpadních elektrozařízení povinnostipodle odstavce 2 písm. b) a c) a povinnosti podle§ 18 a § 95 odst. 4 zákona o odpadech.

(2) Zpracovatel odpadních elektrozařízení jekromě povinností stanovených zákonem o odpadechpovinen

a) přednostně vyjmout z odpadního elektrozaří-zení všechny látky a součásti stanovené vyhláš-kou ministerstva,

b) provádět demontáž, soustřeďovat, skladovat,zpracovávat nebo jinak nakládat s odpadnímelektrozařízením v souladu s technickými poža-davky a vybranými technickými normamiÚřadu pro technickou normalizaci, metrologiia státní zkušebnictví,

c) zajistit ověření plnění povinnosti podle písme-ne b) odborně způsobilou třetí osobou, která jedržitelem akreditace vydané Českým institutempro akreditaci podle technických norem stano-vených vyhláškou ministerstva, a na vyzvánípředložit ministerstvu písemnou zprávu o tomtoověření, která nebude starší tří let,

d) vést průběžnou evidenci o odpadech a způso-bech nakládání s nimi a zasílat příslušnémusprávnímu úřadu hlášení o druzích a množstvíodpadů a o způsobech nakládání s nimi, pokudjde o převzatá odpadní elektrozařízení a o jinéodpady, za podmínek stanovených zákonemo odpadech, a

e) zajistit využití zpětně odebraných odpadních

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6224 Částka 223

13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014/EU.14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití,uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí,na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice, v platném znění.

Page 33: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

elektrozařízení minimálně v rozsahu stanove-ném v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(3) Povolení provozu zařízení ke zpracováníodpadních elektrozařízení musí obsahovat

a) podmínky nezbytné ke splnění požadavků po-dle odstavce 2 písm. a) až c) a

b) požadavek použití nejlepších dostupných tech-nik12) v případě využití odpadního elektrozaří-zení.

(4) Ustanoveními tohoto zákona nejsou do-tčeny povinnosti zpracovatele odpadních elektroza-řízení stanovené jinými právními předpisy pro za-cházení s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu,a s fluorovanými skleníkovými plyny15).

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) technické požadavky na demontáž, soustřeďo-vání, skladování a zpracování odpadních elek-trozařízení a seznam vybraných technickýchnorem podle odstavce 2 písm. b),

b) rozsah vedení průběžné evidence a hlášenípodle odstavce 2 písm. d) a

c) obsah provozního řádu zařízení ke zpracováníodpadních elektrozařízení.

§ 70

Financování nakládání s odpadnímelektrozařízením pocházejícím z domácností

(1) Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni13. srpna 2005, je výrobce elektrozařízení povinenfinancovat zpětný odběr a následné zpracování, vy-užití a odstranění odpadního elektrozařízení pochá-zejícího z domácností, pokud jde o elektrozařízení,jehož je výrobcem podle tohoto zákona.

(2) Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh dodne 13. srpna 2005, jsou k zajištění zpětného odběrua následného zpracování, využití a odstranění od-padního elektrozařízení pocházejícího z domácnostívýrobci elektrozařízení povinni vytvořit jeden nebovíce kolektivních systémů, do kterých všichni vý-robci elektrozařízení, kteří jsou podnikateli v oka-mžiku vzniku příslušných nákladů, přispívají po-

měrně podle jejich podílu na trhu v dané skupiněelektrozařízení.

§ 71

Financování nakládání s odpadnímelektrozařízením nepocházejícím z domácností

(1) Financování zpětného odběru a následnéhozpracování, využití a odstranění elektrozařízení ne-pocházejícího z domácností zajistí,

a) je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni13. srpna 2005 a jde-li o elektrozařízení, jehožje výrobcem, výrobce elektrozařízení,

b) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne13. srpna 2005 a je-li nahrazováno elektrozaří-zením stejného typu nebo elektrozařízením,které plní stejnou funkci, výrobce takového no-vého elektrozařízení při jeho dodávce, nejvýševšak v počtu dodávaných elektrozařízení, nebo

c) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne13. srpna 2005, avšak není nahrazováno elektro-zařízením stejného typu nebo elektrozařízením,které plní stejnou funkci, konečný uživatel,který není spotřebitelem.

(2) Výrobce elektrozařízení a konečný uživatel,který není spotřebitelem, mohou nejpozději při do-dání nového elektrozařízení konečnému uživateliuzavřít písemnou formou dohodu o zajištění finan-cování zpětného odběru, zpracování, využití a od-stranění odpadního elektrozařízení nepocházejícíhoz domácností odchylně od způsobu stanovenéhov odstavci 1 písm. a). Ostatní ustanovení tohoto zá-kona zůstávají takovou dohodou nedotčena. Infor-maci o uzavření dohody a základních dohodnutýchpodmínkách financování zašle výrobce elektrozaří-zení ministerstvu jako součást roční zprávy za kalen-dářní rok, v němž byla tato dohoda uzavřena.

§ 72

Financování nakládánís některými odpadními solárními panely

(1) Pro solární panely uvedené na trh do dne1. ledna 2013 zajistí předání ke zpracování, využitía odstranění odpadních solárních panelů provozova-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6225

15) Zákon č. 73/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, v platném znění.Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014/EU, v platném znění.

Page 34: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

tel solární elektrárny, jejíž jsou solární panely sou-částí, prostřednictvím provozovatele kolektivníhosystému, který je k zajišťování plnění těchto povin-ností oprávněn. Splnění těchto povinností zajistíprovozovatel solární elektrárny prostřednictvím pří-spěvků k těmto účelům uhrazeným, na základěsmlouvy uzavřené s provozovatelem kolektivníhosystému.

(2) Po zajištění zpětného odběru, zpracování,využití a odstranění odpadních solárních panelův rozsahu jedné třetiny celkové hmotnosti všech so-lárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013a instalovaných v solární elektrárně předloží provo-zovatel kolektivního systému provozovateli solárníelektrárny průběžné finanční vypořádání, ve kterémuvede přehled nákladů spojených se splněním těchtopovinností na jedné straně a poměrnou výši peněž-ních příspěvků přijatých od provozovatele solárníelektrárny včetně výnosů z nich, pokud jich bylodosaženo, na straně druhé. Případný rozdíl mezi se-bou provozovatel kolektivního systému a provozo-vatel solární elektrárny vypořádají do 1 měsíce odpředložení průběžného finančního vypořádání. Stej-ným způsobem provedou provozovatel kolektivníhosystému a provozovatel solární elektrárny následujícíprůběžné finanční vypořádání po zajištění splněnípovinností podle věty první v rozsahu dvou třetincelkové hmotnosti všech solárních panelů uvedenýchna trh do dne 1. ledna 2013 a instalovaných v solárníelektrárně, stejně tak závěrečné finanční vypořádánípo úplném zajištění splnění těchto povinností.

(3) Při zajišťování plnění povinností podle od-stavce 1 se použijí přiměřeně ustanovení tohoto zá-kona o povinnostech provozovatele kolektivníhosystému při zajišťování kolektivního plnění povin-ností výrobců.

(4) S peněžními prostředky získanými z pří-spěvků podle odstavce 1 včetně výnosů z nich jeprovozovatel kolektivního systému povinen hospo-dařit odděleně od jiných peněžních prostředků a tak,aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládání s nimi.Tyto peněžní prostředky a výnosy z nich mohou býtpoužity výhradně na zajištění financování předání kezpracování, využití a odstranění těch odpadních so-lárních panelů, na které byly určeny. Křížové finan-cování mezi činností nakládání s odpadními solár-ními panely uvedenými na trh do dne 1. ledna 2013a ostatními činnostmi provozovatele kolektivníhosystému není přípustné. Pro převedení peněžních

prostředků a výnosů z nich v případě ukončení čin-nosti provozovatele kolektivního systému se použijeobdobně § 56, pokud jde o kolektivní systém, kterýpřevezme plnění povinností provozovatele solárníelektrárny podle odstavce 1.

(5) Provozovatel kolektivního systému uložíveškeré příspěvky podle odstavce 1 včetně výnosůz nich na zvláštní účet vedený v České republiceu banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlemv členském státě Evropské unie. Přehled o stavu to-hoto účtu je součástí roční zprávy o výrobcíchs ukončenou životností nebo roční zprávy o plněnípovinností provozovatelů solárních elektráren podle§ 57 odst. 6. Peněžní prostředky na zvláštním účtumohou být před jejich použitím v souladu s odstav-cem 4 dočasně investovány.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou výčet inves-tičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovatpeněžní prostředky získané z příspěvků podle od-stavce 1 a výnosy z nich.

§ 73

Oddělené uvádění nákladů

(1) Výrobce elektrozařízení, distributor a po-slední prodejce jsou povinni při prodeji nového elek-trozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízenínáklady na zpětný odběr, zpracování, využití a od-stranění odpadního elektrozařízení, které připadajína jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden ki-logram nových elektrozařízení, a to zejména formousamostatného údaje na daňovém dokladu podle zá-kona o dani z přidané hodnoty.

(2) Odděleně uváděné náklady podle od-stavce 1 nesmějí převýšit náklady známé výrobcielektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektro-zařízení na trh nebo prokazatelný odhad předpoklá-daných nákladů v případě, že náklady výrobci elek-trozařízení vzniknou až po tomto okamžiku. Plní-livýrobce elektrozařízení povinnosti stanovené tímtozákonem v kolektivním systému, určí se nákladyznámé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedenínového elektrozařízení na trh podle výše příspěv-ku hrazeného provozovateli kolektivního systémupodle § 46 odst. 1.

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou do-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6226 Částka 223

Page 35: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

tčeny povinnosti posledního prodejce podle ceno-vých předpisů16).

§ 74

Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení

(1) Při přepravě použitých elektrozařízení doČeské republiky, z ní nebo přes ni je jejich držitelpovinen prokázat na výzvu celního úřadu nebo in-spekce, že přepravovaná použitá elektrozařízení ne-jsou odpadem. Za tímto účelem je držitel přepravo-vaných použitých elektrozařízení povinen zajistit,aby při přepravě byly celním úřadům nebo inspekcik dispozici

a) kopie daňového dokladu podle zákona o daniz přidané hodnoty, je-li jejím plátcem, a kopiesmlouvy o převodu vlastnictví k přepravova-nému použitému elektrozařízení, v níž je uve-deno, že elektrozařízení jsou určena k přímémuopětovnému použití a že jsou plně funkční,

b) dokumentace podle odstavce 3 o každém jedno-tlivém kusu přepravovaného použitého elektro-zařízení a

c) prohlášení držitele, že přepravovaná použitáelektrozařízení nejsou odpadem.

(2) Odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 3 se ne-použijí, pokud držitel přepravovaného použitéhoelektrozařízení prokáže, že k přepravě docházív rámci smluvního vztahu mezi podnikateli a že

a) použitá elektrozařízení jsou zasílána jako vadnázpět osobě, která je vyrobila, nebo si je nechalavyrobit a uvádí na nich vlastní značku, nebotřetí osobě jednající jejím jménem na opravuv rámci záruky za jakost za účelem opětovnéhopoužití,

b) použitá elektrozařízení určená k profesionál-nímu použití jsou zasílána na renovaci neboopravu za účelem opětovného použití na zá-kladě smlouvy osobě, která elektrozařízení vy-robila, nebo si je nechala vyrobit a uvádí na nichvlastní značku, nebo třetí osobě jednající jejímjménem do zemí, na něž se vztahují předpisyOrganizace pro hospodářskou spolupráci a roz-

voj o kontrole přeshraničního pohybu odpadůurčených k využití17), nebo

c) vadná použitá elektrozařízení určená k profesio-nálnímu použití, jako jsou zdravotnické pro-středky nebo jejich součásti, jsou na základěsmlouvy zasílána osobě, která je vyrobila, nebosi je nechala vyrobit a uvádí na nich vlastníznačku, nebo třetí osobě jednající jejím jménemza účelem analýzy hlavní příčiny závady v pří-padě, že analýzu může provést pouze uvedenáosoba nebo třetí osoba jednající jejím jménem.

(3) Ke každému jednotlivému kusu přepravo-vaného použitého elektrozařízení musí být vypraco-vána dokumentace, která prokazuje, že byla ověřenajeho funkčnost a zjištěna přítomnost nebezpečnýchlátek. Doklad o ověření funkčnosti použitého elek-trozařízení nesmí být starší než 6 měsíců. V případědůvodných pochybností o funkčnosti přepravova-ných použitých elektrozařízení jsou celní úřad neboinspekce oprávněny jejich držitele vyzvat, abyfunkčnost elektrozařízení na vlastní náklady proká-zal.

(4) Odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 3 se dálenepoužijí v případě, že povaha a množství přepravo-vaných použitých elektrozařízení prokazují, že majísloužit výhradně k soukromému nebo osobnímupoužití osob, které je přepravují, nebo jejich rodin-ných příslušníků nebo mají sloužit jako dar.

(5) Při přepravě použitých elektrozařízení doČeské republiky, z ní nebo přes ni musí být zajištěnaochrana elektrozařízení před poškozením v průběhupřepravy, nakládky a vykládky, zejména prostřed-nictvím dostatečných obalů a vhodného uspořádánínákladu.

(6) Přepravované použité elektrozařízení se po-važuje za odpadní elektrozařízení a jeho přeprava zanedovolenou přepravu odpadů podle přímo použi-telného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů8),a) neprokáže-li jeho držitel na základě dokladů

uvedených v odstavcích 1 a 3, popřípadě téžpostupem uvedeným v odstavci 3 větě třetí, žepřepravované použité elektrozařízení není od-padem, nebo

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6227

16) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.17) Rozhodnutí Rady OECD C(2001) 107 v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92) 39 v konečném znění o kontrole

přeshraničního pohybu odpadů určených k využití.

Page 36: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

b) není-li zajištěna ochrana elektrozařízení předpoškozením v souladu s odstavcem 5.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) způsob ověřování a prokazování funkčnostipoužitých elektrozařízení,

b) rozsah dokumentace podle odstavce 3 a seznamdalších dokladů přikládaných k nákladu přepra-vovaných použitých elektrozařízení, včetnězpůsobu jejich přiložení, a

c) výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečnýchlátek, která nesmějí být přepravována jako pou-žitá podle odstavce 1.

HLAVA VIII

BATERIE NEBO AKUMULÁTORY

§ 75

Působnost

Tato hlava se použije na všechny typy bateriínebo akumulátorů bez ohledu na jejich tvar, objem,hmotnost, materiálové složení a použití a bez ohleduna to, zda jsou na trh nebo do oběhu uváděny samo-statně nebo jako součást či příslušenství jiných vý-robků, s výjimkou baterií nebo akumulátorů uvede-ných v § 2 odst. 3 písm. j).

§ 76

Skupiny baterií nebo akumulátorů

Baterie nebo akumulátory se dělí do těchto sku-pin:

a) přenosné baterie nebo akumulátory,

b) automobilové baterie nebo akumulátory a

c) průmyslové baterie nebo akumulátory.

§ 77

Vymezení některých pojmův oblasti baterií nebo akumulátorů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) přenosnou baterií nebo akumulátorem baterie,knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulá-tor, které jsou hermeticky uzavřeny a mohoubýt ručně přenášeny, pokud nejsou zároveňprůmyslovou baterií nebo akumulátorem neboautomobilovou baterií nebo akumulátorem,

b) automobilovou baterií nebo akumulátorem ba-

terie nebo akumulátor používané pro automo-bilové startéry, osvětlení nebo zapalovacísystémy motorových vozidel a baterie neboakumulátory používané ke stejným účelům v ji-ných výrobcích, pokud zároveň nejsou průmys-lovou baterií nebo akumulátorem,

c) průmyslovou baterií nebo akumulátorem jaká-koliv baterie nebo akumulátor určené výlučněk průmyslovému nebo profesionálnímu použitínebo používané v jakémkoliv druhu elektric-kých vozidel,

d) baterií nebo akumulátorem s obsahem lithiajakákoliv baterie či akumulátor, jejichž zdrojelektrické energie je závislý na přítomnosti ko-vového lithia, jeho slitin nebo jiných chemic-kých sloučenin lithia,

e) trakční baterií průmyslová baterie schopná opě-tovného nabití, která slouží pro pohon elektro-motorů určených pro pohyb vozidel,

f) napájecí sadou soubor baterií nebo akumulá-torů, které jsou propojeny či zabudovány dovnějšího obalu tak, aby tvořily celistvou jed-notku, jejíž používání nepředpokládá, že by jikonečný uživatel rozděloval nebo otevíral,

g) knoflíkovým článkem malá okrouhlá přenosnábaterie nebo akumulátor s průměrem větším nežvýškou, které se používají v zařízeních prozvláštní účely, jako jsou zejména pomůckypro nedoslýchavé, hodinky, malá přenosná za-řízení a zálohové zdroje elektrického proudu,

h) bezšňůrovým elektrickým nástrojem ruční za-řízení s bateriovým nebo akumulátorovým na-pájením určené pro řemeslnické, stavební nebozahradnické činnosti,

i) úrovní zpětného odběru odpadních přenosnýchbaterií nebo akumulátorů podíl vyjádřený v pro-centech vypočítaný tak, že se celková hmotnostodpadních přenosných baterií nebo akumulá-torů získaných výrobcem baterií nebo akumu-látorů zpětným odběrem v daném kalendářnímroce vynásobená počtem let, během nichžv rámci tříletého období ukončeného danýmrokem uváděl přenosné baterie nebo akumulá-tory na trh, dělí celkovou hmotností přenos-ných baterií nebo akumulátorů, které výrobceuvedl na trh v daném kalendářním roce a v před-chozích dvou kalendářních letech a které nebylyvyvezeny nebo dodány do jiného členskéhostátu,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6228 Částka 223

Page 37: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

j) zpracovatelem odpadních baterií nebo akumu-látorů provozovatel zařízení určeného k naklá-dání s odpady, ve kterém je oprávněn zpraco-vávat odpadní baterie nebo akumulátory (dálejen „zařízení ke zpracování odpadních bateriínebo akumulátorů“).

§ 78

Podmínky uvedení baterií nebo akumulátorůna trh nebo do oběhu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osobanesmí uvádět na trh nebo do oběhu

a) baterie nebo akumulátory, které obsahují vícenež 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohleduna to, zda jsou či nejsou zabudované do elek-trozařízení nebo do jiných výrobků, a

b) přenosné baterie nebo akumulátory, které ob-sahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia,včetně baterií a akumulátorů zabudovaných doelektrozařízení nebo do jiných výrobků.

(2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) senevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory,které jsou určené pro použití v

a) nouzových nebo poplašných systémech, včetněnouzového osvětlení, nebo

b) zdravotnických přístrojích.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,která uvedla po 26. září 2008 na trh baterie neboakumulátory, na které se vztahuje zákaz podle od-stavce 1, musí zajistit stažení těchto baterií nebo aku-mulátorů z trhu. To neplatí, pokud jde o

a) knoflíkové články, které obsahují více než0,0005 % a méně než 2 % hmotnostních rtuti,uvedené na trh do 1. října 2015, nebo

b) přenosné baterie nebo akumulátory určené propoužití v bezšňůrových elektrických nástrojích,které obsahují více než 0,002 % hmotnostníchkadmia, uvedené na trh do 31. prosince 2016.

(4) Baterie nebo akumulátory, na které se vzta-huje zákaz podle odstavce 1, avšak není vyžadovánojejich stažení z trhu podle odstavce 3, mohou býtuváděny do oběhu až do vyčerpání zásob.

§ 79

Prokazování splnění podmínek uvedení bateriínebo akumulátorů na trh nebo do oběhu

(1) Výrobce baterií nebo akumulátorů je povi-nen na požádání předložit České obchodní inspekcitechnickou dokumentaci prokazující, že byly do-drženy podmínky stanovené v § 78 odst. 1.

(2) Distributor baterií nebo akumulátorů, včet-ně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do elek-trozařízení nebo jiných výrobků, je povinen na po-žádání předložit orgánům provádějícím kontrolu po-dle tohoto zákona technickou dokumentaci proka-zující, že byly dodrženy podmínky stanovené v § 78odst. 1.

(3) Výrobce, který dováží baterie nebo akumu-látory, nebo deklarant, je povinen dodržení podmí-nek stanovených v § 78 odst. 1 prokázat celnímuúřadu. Dodržení těchto podmínek se celnímu úřaduprokazuje předložením technické dokumentace.

§ 80

Označování baterií nebo akumulátorů

(1) Výrobce baterií nebo akumulátorů je povi-nen zajistit, aby při uvádění na trh

a) baterie nebo akumulátory a napájecí sady bylyoznačeny stanoveným grafickým symbolem,

b) přenosné baterie nebo akumulátory a automobi-lové baterie nebo akumulátory byly viditelně,čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své ka-pacitě a

c) baterie nebo akumulátory obsahující vícenež 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než0,004 % hmotnostních olova byly označenychemickým symbolem pro tento kov.

(2) Ministerstvo vyhláškou

a) stanoví podrobnosti způsobu označování bate-rií nebo akumulátorů podle odstavce 1 a

b) může stanovit výjimky z požadavků na označo-vání baterií nebo akumulátorů s ohledem na je-jich rozměr a způsob prodeje.

§ 81

Požadavky na bezpečné vyjímání bateriínebo akumulátorů

(1) Výrobce elektrozařízení nebo jiných vý-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6229

Page 38: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

robků, které vyžadují zabudování baterií nebo aku-mulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat tak,aby z nich mohl použité nebo odpadní baterie neboakumulátory snadno a bezpečně vyjmout konečnýuživatel, popřípadě kvalifikovaný profesionál nezá-vislý na výrobci.

(2) K elektrozařízením nebo jiným výrobkům,v nichž jsou zabudovány baterie nebo akumulátory,je výrobce povinen připojit návod, jak může baterienebo akumulátory bezpečně vyjmout konečný uži-vatel nebo kvalifikovaný profesionál nezávislý na vý-robci, včetně informace o typu zabudovaných bateriínebo akumulátorů. Výrobce, distributor a posledníprodejce jsou povinni zajistit, aby byl tento návodpředáván společně s výrobkem.

(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 senevztahují na výrobce elektrozařízení nebo jinýchvýrobků, pro které je z důvodu bezpečnosti, vý-konu, léčebných důvodů nebo z důvodu uchováníúdajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávkuelektrického proudu vyžadující stálé spojení mezielektrozařízením nebo jiným výrobkem a bateriínebo akumulátorem.

§ 82

Informace pro konečné uživatele

Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinenprostřednictvím posledních prodejců na vlastní ná-klady písemně informovat konečné uživatele oa) požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulá-

tory nebyly odstraňovány jako netříděný ko-munální odpad, ale byly odevzdány na místechk tomu určených nebo osobám k tomu opráv-něným v souladu s tímto zákonem,

b) způsobu zajištění zpětného odběru,c) úloze konečných uživatelů v recyklaci odpad-

ních baterií nebo akumulátorů,d) možných škodlivých vlivech nebezpečných lá-

tek obsažených v bateriích nebo akumulátorechna životní prostředí a zdraví lidí a

e) významu grafického symbolu pro zpětný odběra chemických symbolů podle § 80 odst. 1písm. a) a c).

§ 83

Předání odpadních baterií nebo akumulátorůkonečným uživatelem

(1) Konečný uživatel smí předat přenosné bate-

rie nebo akumulátory pouze na místo zpětného od-běru nebo poslednímu prodejci podle § 88.

(2) Konečný uživatel smí předat odpadní auto-mobilové nebo průmyslové baterie nebo akumulá-tory pouze na místo zpětného odběru nebo osoběoprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpa-dech.

§ 84

Baterie nebo akumulátory zabudovanénebo přiložené k elektrozařízení

(1) Výrobce elektrozařízení, jehož součástí jsouzabudované nebo přiložené baterie nebo akumulá-tory, má povinnosti výrobce baterií nebo akumulá-torů podle této hlavy. Právnická nebo podnikajícífyzická osoba, která uvedla na trh baterie nebo aku-mulátory samostatně před jejich zabudováním nebopřiložením k elektrozařízení, nemá povinnosti vý-robce těchto baterií nebo akumulátorů stanovenépro zpětný odběr, zpracování a recyklaci odpadníchbaterií nebo akumulátorů, jestliže tyto povinnosti mápodle věty první výrobce elektrozařízení.

(2) Výrobce přenosných baterií nebo akumulá-torů zabudovaných do elektrozařízení nebo k nimpřiložených plní své povinnosti stanovené prozpětný odběr, zpracování a recyklaci ve vztahuk těmto bateriím nebo akumulátorům v kolektivnímsystému.

(3) Provozovatel kolektivního systému vý-robců baterií nebo akumulátorů uzavře s provozova-teli kolektivních systémů výrobců elektrozařízenísmlouvy, jejichž předmětem je spolupráce při zajiš-tění plnění povinností výrobců elektrozařízení se za-budovanými nebo přiloženými bateriemi nebo aku-mulátory, stanovených pro zpětný odběr, zpraco-vání a recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů.Tuto smlouvu uzavře s každým provozovatelem ko-lektivního systému výrobců elektrozařízení, kterýo uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči němunesplněné splatné dluhy, a to za stejných podmínekjako s ostatními provozovateli kolektivních systémů.

(4) V rámci systému zpětného odběru odpad-ních elektrozařízení mohou být odebírány odpadníbaterie nebo akumulátory zabudované do elektroza-řízení nebo k nim přiložené pouze za podmínky, že

a) provozovatel kolektivního systému výrobců

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6230 Částka 223

Page 39: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

elektrozařízení má uzavřenou smlouvu podleodstavce 3, nebo

b) výrobce elektrozařízení, který plní povinnostistanovené tímto zákonem v individuálním sy-stému, zajišťuje zpětný odběr pouze odpadníchautomobilových nebo průmyslových bateriínebo akumulátorů jako výrobce baterií neboakumulátorů těchto skupin podle odstavce 1.

(5) Odpadní baterie nebo akumulátory zabudo-vané do elektrozařízení nebo k nim přiložené, kterébyly zpětně odebrány v rámci systému zpětného od-běru odpadních elektrozařízení, musejí být po jejichvyjmutí v souladu s tímto zákonem předány ke zpra-cování pouze zpracovateli odpadních baterií neboakumulátorů určenému provozovatelem kolektiv-ního systému výrobců baterií nebo akumulátorů.

§ 85

Zpětný odběr odpadních přenosných bateriínebo akumulátorů

(1) Výrobce přenosných baterií nebo akumulá-torů je povinen

a) zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpad-ních přenosných baterií nebo akumulátorů odkonečného uživatele, a to bez ohledu na vý-robní značku, bez ohledu na datum jejich uve-dení na trh, bez vazby na koupi nového vý-robku a bez nároku na úplatu za tento odběr, a

b) dosáhnout v každém kalendářním roce mini-mální úrovně zpětného odběru odpadních pře-nosných baterií nebo akumulátorů v rozsahustanoveném v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Za účelem splnění povinností podle od-stavce 1 je výrobce přenosných baterií nebo akumu-látorů povinen zřídit na vlastní náklady nejménějedno veřejné místo zpětného odběru v

a) každé obci, městském obvodě nebo městskéčásti s počtem více než 1 500 obyvatel,

b) každé obci, která o zřízení veřejného místazpětného odběru projeví zájem, a to za podmí-nek obdobných jako pro ostatní obce, se kte-rými má uzavřenou smlouvu,

c) každém prodejním místě posledního prodejcepřenosných baterií nebo akumulátorů, jehožekonomická činnost je uvedena v příloze č. 4k tomuto zákonu, a kde jsou přenosné baterienebo akumulátory uváděné výrobcem na trh

nabízeny jako stálá součást prodejního sorti-mentu, pokud poslední prodejce projeví o zří-zení veřejného místa zpětného odběru zájem,a to za podmínek obdobných jako u ostatníchposledních prodejců, a

d) každém prodejním místě posledního prodejcepřenosných baterií nebo akumulátorů, kde jsoupřenosné baterie nebo akumulátory uváděnévýrobcem na trh prodávány a kde bylo za před-chozí kalendářní rok uvedeno do oběhu nej-méně 2 000 kusů nebo alespoň 50 kg přenos-ných baterií nebo akumulátorů, pokud posledníprodejce projeví o zřízení veřejného místa zpět-ného odběru zájem, a to za podmínek obdob-ných jako u ostatních posledních prodejců.

(3) Náklady na zpětný odběr, zpracování a re-cyklaci odpadních přenosných baterií nebo akumu-látorů nesmějí být při prodeji nových přenosnýchbaterií nebo akumulátorů uváděny odděleně.

§ 86

Zpětný odběr odpadních automobilových bateriínebo akumulátorů

(1) Výrobce automobilových baterií nebo aku-mulátorů je povinen zajistit na vlastní nákladyzpětný odběr odpadních automobilových bateriínebo akumulátorů od konečného uživatele nebo odprovozovatele zařízení ke zpracování vozidel s ukon-čenou životností, a to bez ohledu na výrobní značku,bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazbyna koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu zatento odběr. V případě odpadních automobilovýchbaterií nebo akumulátorů z vozidel, která jsou pou-žívána v rámci podnikání, tuto povinnost zajistí vý-robce automobilových baterií nebo akumulátorů navlastní náklady nebo uzavřením dohody s konečnýmuživatelem o jiném způsobu financování.

(2) Za účelem splnění povinnosti podle od-stavce 1 je výrobce automobilových baterií neboakumulátorů povinen zřídit nejméně jedno veřejnémísto zpětného odběru v každé obci pověřenýmobecním úřadem a v případě územně členěných sta-tutárních měst a hlavního města Prahy v každémměstském obvodě nebo městské části.

(3) Výrobce automobilových baterií nebo aku-mulátorů, který plní povinnosti stanovené tímto zá-konem v individuálním systému, není povinen po-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6231

Page 40: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

skytovat kauci podle § 31; to neplatí pro baterie neboakumulátory s obsahem lithia.

§ 87

Zpětný odběr odpadních průmyslových bateriínebo akumulátorů

(1) Výrobce průmyslových baterií nebo aku-mulátorů je povinen zajistit zpětný odběr odpadníchprůmyslových baterií nebo akumulátorů stejnéhotypu a určení, jaké uvedl na trh, a to bez ohledu najejich chemické složení, bez ohledu na datum jejichuvedení na trh a bez vazby na koupi nového vý-robku. Tuto povinnost zajistí výrobce průmyslo-vých baterií nebo akumulátorů na vlastní nákladynebo uzavřením dohody s konečným uživatelem o ji-ném způsobu financování.

(2) Výrobce průmyslových baterií nebo aku-mulátorů, který plní povinnosti stanovené tímto zá-konem v individuálním systému, není povinen po-skytovat kauci podle § 31. To neplatí pro průmys-lové baterie nebo akumulátory s obsahem lithia,u kterých je výrobce povinen kauci poskytnout, s vý-jimkou výrobce vozidel, který plní povinnosti stano-vené tímto zákonem ve vztahu k trakčním bateriímv individuálním systému.

§ 88

Povinnosti posledních prodejců

(1) Poslední prodejce přenosných baterií neboakumulátorů je povinen zpětně odebírat odpadnípřenosné baterie nebo akumulátory od konečnéhouživatele přímo v prodejním místě po celou provoznídobu, bez nároku na úplatu za tento odběr, bezohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum je-jich uvedení na trh a bez vazby na koupi novéhovýrobku, pokud

a) jde o prodejní místo posledního prodejce, jehožekonomická činnost je uvedena v příloze č. 4k tomuto zákonu, a přenosné baterie nebo aku-mulátory jsou nabízeny jako stálá součást pro-dejního sortimentu, nebo

b) umožní konečnému uživateli odevzdání odpad-

ních přenosných baterií nebo akumulátorůa není u něho zřízeno místo zpětného odběru.

(2) Poslední prodejce, který prodává baterienebo akumulátory a u kterého výrobce baterií neboakumulátorů nezřídil místo zpětného odběru, je po-vinen umístit ve svých prodejních místech viditelněa čitelně informaci o možnosti odevzdání odpadníchbaterií nebo akumulátorů nebo o tom, kde lze od-padní baterie nebo akumulátory odevzdat ke zpět-nému odběru na území obce, městské části neboměstského obvodu podle místa prodeje. Pokud sena jejich území místo zpětného odběru nenachází,informuje o místě zpětného odběru v nejbližší obci,městské části nebo městském obvodě od svého místaprodeje.

§ 89

Zpracování odpadních baterií nebo akumulátorů

(1) Výrobce baterií nebo akumulátorů je povi-nen v rámci svého systému na vlastní náklady zajistit

a) zpracování a recyklaci odpadních baterií neboakumulátorů, které zpětně odebral, za použitínejlepších dostupných technik12) v zařízeních,která dosahují minimální recyklační účinnostiprocesů recyklace stanovené v příloze č. 5 k to-muto zákonu, vypočtené podle přímo použitel-ného předpisu Evropské unie o prováděcíchpravidlech pro výpočet recyklační účinnostiprocesů recyklace odpadních baterií a akumulá-torů18), a

b) využití nebo odstranění zpětně odebraných od-padních baterií nebo akumulátorů nejpozději dokonce kalendářního roku následujícího po roce,v němž byly zpětně odebrány.

(2) Odpadní baterie nebo akumulátory nesmějíbýt spalovány nebo ukládány na skládky všech sku-pin. Tento zákaz se nevztahuje na odstranění odpad-ních přenosných baterií nebo akumulátorů na zá-kladě povolení vydaného ministerstvem podle od-stavce 6 a na spalování

a) odpadních přenosných baterií nebo akumulá-torů, u kterých není možné před jejich zpraco-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6232 Částka 223

18) Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočetrecyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentua Rady 2006/66/ES.

Page 41: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

váním vizuálně určit jejich elektrochemický typnebo jejich značku,

b) odpadních přenosných baterií nebo akumulá-torů stažených z trhu na základě jiného práv-ního předpisu19),

c) odpadních přenosných baterií s obsahem kovo-vého lithia a

d) odpadu, který vznikl zpracováním a recyklacíodpadních baterií nebo akumulátorů v souladus tímto zákonem a se zákonem o odpadech.

(3) Odpadní baterie nebo akumulátory mohoubýt převezeny přes hranice ke zpracování a recyklaciv souladu s přímo použitelnými předpisy Evropskéunie upravujícími přepravu odpadů14) a se zákonemo odpadech. Odpadní baterie nebo akumulátory,které byly zpětně odebrány v České republice a vy-vezeny ke zpracování a recyklaci v souladu s ustano-vením věty první do země, která není členským stá-tem, lze zahrnout do plnění povinností a dosahováníúčinnosti podle odstavce 1 písm. a), je-li prokázáno,že proces recyklace proběhl za podmínek rovnocen-ných požadavkům stanoveným tímto zákonem.

(4) Ministerstvo na žádost výrobce baterií neboakumulátorů nebo na žádost provozovatele kolektiv-ního systému výrobců baterií nebo akumulátorů po-volí po přechodnou dobu odstranění odpadních pře-nosných baterií nebo akumulátorů postupem uvede-ným v žádosti. Povolení ministerstvo vydá, pokudžadatel prokáže, že

a) neexistuje skutečná nabídka využití odpadníchpřenosných baterií nebo akumulátorů, kterýchse žádost týká, ani žádná skutečná možnost je-jich odbytu a

b) žadatelem navržený způsob odstranění by mělbýt s ohledem na aktuální situaci, konkrétníokolnosti a na jeho environmentální, ekono-mické a sociální dopady upřednostněn před re-cyklací.

(5) Žádost podle odstavce 4 musí obsahovat

a) podrobné hodnocení environmentálních, eko-nomických a sociálních dopadů navrženéhozpůsobu odstranění, které tvoří přílohu žádosti,

b) označení zařízení určeného pro nakládání s od-pady, v němž budou odpadní přenosné baterienebo akumulátory odstraněny,

c) vymezení množství a typu odpadních přenos-ných baterií nebo akumulátorů, na něž se žádostvztahuje, a vymezení požadavků na tyto od-padní přenosné baterie nebo akumulátory,

d) technologie odstranění odpadních přenosnýchbaterií nebo akumulátorů a

e) návrh doby, na kterou má být povolení vydáno.

(6) Ministerstvo v povolení podle odstavce 4vymezí

a) zařízení určené pro nakládání s odpady, v němžmohou být odpadní přenosné baterie nebo aku-mulátory odstraněny,

b) množství a typ odpadních přenosných bateriínebo akumulátorů, na něž se povolení vztahuje,

c) požadavky na odpadní přenosné baterie neboakumulátory vstupující do procesu odstranění,

d) povolené technologie odstranění odpadníchpřenosných baterií nebo akumulátorů a

e) dobu platnosti povolení.

(7) Účastníky řízení podle odstavce 4 jsou ža-datel a provozovatel zařízení určeného pro nakládánís odpady.

(8) Na základě povolení podle odstavce 6 můžeprovozovatel zařízení určeného pro nakládání s od-pady vymezeného v tomto povolení převzít odpadnípřenosné baterie nebo akumulátory a provést jejichodstranění v souladu s tímto povolením i v případě,kdy mu takové nakládání s odpady neumožňuje po-volení provozu zařízení. Žadatel je oprávněn od-padní přenosné baterie nebo akumulátory vymezenév povolení podle odstavce 6 do zařízení podle větyprvní předat.

§ 90

Povinnosti zpracovatele odpadních bateriínebo akumulátorů

(1) Zpracovávat odpadní baterie nebo akumulá-tory je oprávněn pouze zpracovatel odpadních bate-rií nebo akumulátorů.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6233

19) Například zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním právduševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlast-nictví a ochraně obchodního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

Page 42: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

(2) Zpracovatel odpadních baterií nebo akumu-látorů je kromě povinností stanovených zákonemo odpadech povinen

a) vyjmout z odpadních baterií nebo akumulátorůvšechny kapaliny a kyseliny,

b) při zpracování nebo jakémkoli jiném nakládánív zařízení ke zpracování odpadních baterií neboakumulátorů soustřeďovat nebo skladovat od-padní baterie nebo akumulátory na plocháchs nepropustným povrchem a vhodným nepro-pustným pokrytím nebo ve vhodných nádo-bách,

c) při recyklaci odpadních baterií nebo akumulá-torů dosáhnout minimální recyklační účinnostiprocesů recyklace stanovené v příloze č. 5 k to-muto zákonu,

d) průkazně doložit uplatnění výjimky pro spalo-vání odpadních přenosných baterií nebo aku-mulátorů a

e) zaslat ministerstvu zprávu o recyklační účin-nosti procesů recyklace odpadních baterií neboakumulátorů podle přímo použitelného před-pisu Evropské unie o prováděcích pravidlechpro výpočet recyklační účinnosti procesů recy-klace odpadních baterií a akumulátorů18).

(3) Povolení provozu zařízení ke zpracováníodpadních baterií nebo akumulátorů musí obsahovatpodmínky nezbytné ke splnění požadavků podle od-stavce 2 písm. a) až c).

HLAVA IX

PNEUMATIKY

§ 91

Působnost

Tato hlava se použije na všechny typy pneuma-tik bez ohledu na jejich rozměry a použití a bezohledu na to, zda jsou na trh uváděny samostatněnebo jako součást či příslušenství vozidel nebo ji-ných funkčních celků.

§ 92

Skupiny pneumatik

(1) Každá pneumatika se zařadí do jedné zeskupin uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(2) Výrobce pneumatik plní povinnosti stano-vené tímto zákonem pro zpětný odběr, využití a od-stranění odpadních pneumatik, informování koneč-ného uživatele a další povinnosti s tím souvisejícívždy společně pro všechny skupiny pneumatik.

§ 93

Vymezení některých pojmů v oblasti pneumatik

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) protektorovanou pneumatikou pneumatika, je-jíž opotřebované části byly obnoveny studenounebo teplou metodou protektorování,

b) výrobcem protektorovaných pneumatik podni-katel, který v České republice provádí protek-torování pneumatik a bez ohledu na způsobprodeje, včetně použití prostředků komunikacena dálku3), uvádí protektorované pneumatikyna trh,

c) úrovní zpětného odběru odpadních pneumatikpodíl vyjádřený v procentech vypočítaný tak, žese celková hmotnost odpadních pneumatik zís-kaných výrobcem pneumatik zpětným odběremv daném kalendářním roce, vynásobená počtemlet, během nichž v rámci tříletého období ukon-čeného daným rokem uváděl pneumatiky natrh, dělí celkovou hmotností pneumatik, kterévýrobce uvedl na trh v daném kalendářním rocea v předchozích dvou kalendářních letech a kterénebyly vyvezeny nebo dodány do jiného člen-ského státu,

d) zpracovatelem odpadních pneumatik provozo-vatel zařízení určeného k nakládání s odpady, vekterém je oprávněn provádět úpravu nebo vy-užití odpadních pneumatik.

§ 94

Protektorované pneumatiky

(1) Výrobce protektorovaných pneumatik plnípovinnosti výrobce pneumatik podle tohoto zákonapouze k protektorovaným pneumatikám, které předprovedením protektorování pocházely ze zpětnéhoodběru nebo byly dovezeny ze zahraničí, popřípaděk novým pneumatikám, které současně uvádí na trh.

(2) Výrobce protektorovaných pneumatik,který současně uvádí na trh nové pneumatiky, vedeevidenci podle § 27 odst. 1 písm. a) zvlášť pro novéa pro protektorované pneumatiky podle odstavce 1.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6234 Částka 223

Page 43: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osobasmí předat protektorované pneumatiky k opětov-nému použití, jestliže byly opotřebované části pneu-matik obnoveny studenou nebo teplou metodouprotektorování a splňují podmínky stanovené záko-nem o odpadech, za nichž odpad přestává být od-padem.

§ 95

Informace pro konečné uživatele

Výrobce pneumatik je povinen prostřednictvímposledních prodejců na vlastní náklady písemně in-formovat konečné uživatele o

a) požadavku, aby odpadní pneumatiky nebylyodstraňovány jako netříděný komunální odpad,ale byly odevzdány na místech k tomu urče-ných v souladu s tímto zákonem, a

b) způsobu zajištění zpětného odběru.

§ 96

Předání odpadních pneumatikkonečným uživatelem

Konečný uživatel smí předat odpadní pneuma-tiku pouze na místo zpětného odběru, osobě opráv-něné k jejímu převzetí podle zákona o odpadechnebo za podmínek uvedených v § 97 odst. 3 na místourčené obcí.

§ 97

Zpětný odběr odpadních pneumatik

(1) Výrobce pneumatik je povinen

a) zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpad-ních pneumatik od konečného uživatele, a tobez ohledu na výrobní značku, bez ohledu nadatum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupinového výrobku a bez nároku na úplatu zatento odběr, a

b) dosáhnout v každém kalendářním roce mini-mální úrovně zpětného odběru odpadníchpneumatik v rozsahu stanoveném v přílozeč. 2 k tomuto zákonu.

(2) Za účelem splnění povinností podle odstav-ce 1 je výrobce pneumatik povinen zřídit na vlastnínáklady nejméně jedno veřejné místo zpětného od-běru

a) v každé obci s pověřeným obecním úřadema v případě územně členěných statutárních města hlavního města Prahy v každém městském ob-vodě nebo městské části a

b) v každé obci, která o zřízení veřejného místazpětného odběru projeví zájem, a to za podmí-nek obdobných jako pro ostatní obce; to ne-platí, pokud ve vzdálenosti do 10 km od ní jižtento výrobce zřídil jiné veřejné místo zpětnéhoodběru odpadních pneumatik.

(3) V případě, že výrobce pneumatik nemá po-dle odstavce 2 povinnost zřídit v obci veřejné místozpětného odběru, nebo tuto povinnost navzdoryprojevenému zájmu obce nesplnil, je obec oprávněnaurčit v rámci obecního systému odpadového hospo-dářství nastaveného touto obcí na svém území místo,kde mohou být odděleně soustřeďovány odpadnípneumatiky. Obec je v takovém případě oprávněnapřevzít odpadní pneumatiky od konečných uživatelůza podmínek stanovených zákonem o odpadech pronakládání s komunálním odpadem.

(4) Výrobce pneumatik, který plní své povin-nosti v individuálním systému, je ve výroční zprávěpodle zákona o účetnictví, je-li vyhotovena, povinenuvést

a) evidenční číslo v Seznamu výrobců,

b) dosaženou úroveň zpětného odběru odpadníchpneumatik,

c) seznam zřízených míst zpětného odběru odpad-ních pneumatik,

d) výši nákladů na zpětný odběr, zpracování a vy-užití odpadních pneumatik,

e) výši kauce poskytnuté podle tohoto zákona a

f) způsob uvádění odděleně uváděných nákladůna zpětný odběr, zpracování a využití odpad-ních pneumatik a jejich výši.

§ 98

Zpracování odpadních pneumatik

(1) Výrobce pneumatik je povinen zajistit

a) na vlastní náklady v rámci svého systému vy-užití odpadních pneumatik, které zpětně ode-bral, a to nejpozději do konce kalendářníhoroku následujícího po kalendářním roce, v němžbyly odpadní pneumatiky zpětně odebrány, a

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6235

Page 44: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

b) v každém kalendářním roce využití zpětně ode-braných odpadních pneumatik minimálně v roz-sahu stanoveném v příloze č. 7 k tomuto zá-konu.

(2) Odpadní pneumatiky nesmějí být odstraňo-vány spalováním nebo ukládáním na skládky všechskupin.

(3) Zpracovávat odpadní pneumatiky je opráv-něn pouze zpracovatel odpadních pneumatik.

§ 99

Oddělené uvádění nákladů

(1) Výrobce pneumatik, distributor a posledníprodejce jsou povinni při prodeji pneumatik uvádětodděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětnýodběr, zpracování a využití odpadních pneumatik,které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejménaformou samostatného údaje na daňovém dokladupodle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Odděleně uváděné náklady podle od-stavce 1 nesmějí převýšit náklady známé výrobcipneumatik v okamžiku uvedení pneumatiky na trhnebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladův případě, že náklady výrobci pneumatik vzniknouaž po tomto okamžiku. Plní-li výrobce pneumatikpovinnosti stanovené tímto zákonem v kolektivnímsystému, určí se náklady známé výrobci pneumatikv okamžiku uvedení pneumatiky na trh podle výšepříspěvku hrazeného provozovateli kolektivníhosystému podle § 46 odst. 1.

§ 100

Přeshraniční přeprava použitých pneumatik

(1) Při přepravě použitých pneumatik do Českérepubliky, z ní nebo přes ni je jejich držitel povinenprokázat celnímu úřadu nebo inspekci, že přepravo-vané pneumatiky nejsou odpadem. Za tímto účelemje povinen zajistit, aby při přepravě byly celním úřa-dům a inspekci k dispozici

a) kopie daňového dokladu podle zákona o daniz přidané hodnoty, je-li jejím plátcem, a kopiesmlouvy o převodu vlastnictví k přepravovanýmpoužitým pneumatikám, v níž je uvedeno, žepneumatiky jsou určeny k opětovnému použití,nebo doklad o tom, že pneumatiky jsou určenyk protektorování, a

b) prohlášení držitele přepravovaných použitýchpneumatik, že přepravované použité pneuma-tiky nejsou odpadem.

(2) K přímému opětovnému použití mohousloužit pouze přepravované použité pneumatiky, je-jichž míra opotřebení umožňuje jejich použití jakovýbavy vozidla při provozu na pozemních komuni-kacích v souladu s požadavky stanovenými právnímpředpisem upravujícím schvalování technické způso-bilosti a technické podmínky provozu vozidel napozemních komunikacích20), a stáří pneumatiky nenívětší než 10 let. Pneumatiky nesmí vykazovat jaké-koliv poškození. Celní úřad nebo inspekce jsouoprávněny zkontrolovat míru opotřebení přepravo-vaných pneumatik na vybraném vzorku zásilky.

(3) Při přepravě použitých pneumatik do Českérepubliky, z ní nebo přes ni musí být náklad zajištěna uspořádán tak, aby nedošlo ke znehodnocení pneu-matik pro opětovné použití.

(4) Přepravované použité pneumatiky se pova-žují za odpad a jejich přeprava za nedovolenou pře-pravu odpadů podle přímo použitelného předpisuEvropské unie o přepravě odpadů14) v případě, že

a) jejich držitel neprokáže na základě dokladůuvedených v odstavci 1, že přepravované pneu-matiky nejsou odpadem,

b) přepravované pneumatiky ve vybraném vzorkuzásilky podle odstavce 2 přesahují přípustnoumíru opotřebení pro účely možnosti jejich pří-mého opětovného použití,

c) přepravované pneumatiky ve vybraném vzorkuzásilky podle odstavce 2 jsou starší 10 let,

d) přepravované pneumatiky ve vybraném vzorkuvykazují poškození, nebo

e) nejsou splněny podmínky zajištění a uspořádánínákladu podle odstavce 3.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6236 Částka 223

20) Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel napozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Page 45: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

ČÁST TŘETÍ

VOZIDLA

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 101

Působnost

Tato část se použije na všechna vozidla a vozidlas ukončenou životností, včetně jejich částí a odpadůz nich vzniklých, a nakládání s nimi, s výjimkou vo-zidel uvedených v § 2 odst. 3 písm. k).

§ 102Vymezení některých pojmů v oblasti vozidel

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) vybraným vozidlem vozidlo kategorie M1 neboN1 nebo tříkolové motorové vozidlo, s výjim-kou motorových tříkolek, podle právních před-pisů upravujících schvalování technické způso-bilosti a technické podmínky provozu vozidelna pozemních komunikacích20),

b) vybraným vozidlem s ukončenou životností vy-brané vozidlo, které se stalo odpadem,

c) zpracováním vozidel s ukončenou životností ja-kákoli činnost prováděná po převzetí vozidlas ukončenou životností v zařízení ke zpracovánívozidel s ukončenou životností za účelem od-stranění nebezpečných látek, demontáže, hru-bého rozdělení, drcení, využití nebo přípravyna odstranění odpadu z drcení a všechny dalšíoperace prováděné za účelem využití nebo od-stranění vozidla s ukončenou životností a jehočástí,

d) zpracovatelem vozidel s ukončenou životnostíprovozovatel zařízení určeného pro nakládánís odpady, ve kterém je oprávněn zpracovávatvozidla s ukončenou životností,

e) opětovně použitelnými díly části, které bylyz vozidla s ukončenou životností vyjmuty pokvalifikované demontáži zpracovatelem vozidels ukončenou životností nebo po dohodě s ním

konečným uživatelem za účelem opětovnéhopoužití; za opětovně použitelný díl se nepova-žuje karoserie nebo její část, pokud je na ní vy-značené identifikační číslo vozidla (VIN),

f) podstatnou částí vozidla karoserie nebo rám vo-zidla vybavený identifikačním číslem vozidla(VIN), dveře, blatníky a kapoty, hnací a převo-dový mechanismus s příslušenstvím, nápravy,kola včetně pneumatik, autobaterie, elektroin-stalace včetně ovládacích a bezpečnostníchprvků a dalších přístrojů, sedadla, katalyzátora vnější osvětlení podle homologace.

(2) Pro účely této části se rozumí

a) ostatním vozidlem silniční motorové vozidlopodle zákona o provozu vozidel na pozemníchkomunikacích, nejde-li o vybrané vozidlo,

b) ostatním vozidlem s ukončenou životnostíostatní vozidlo, které se stalo odpadem,

c) odstaveným vozidlem vozidlo, které je pro zá-vady v technickém stavu zjevně technicky ne-způsobilé k provozu na pozemních komunika-cích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo vý-měnu, doplnění nebo opravu podstatných částímechanismu nebo konstrukce vozidla a které senachází mimo pozemní komunikaci na místě,kde může poškodit nebo ohrozit životní pro-středí nebo zdraví lidí, nebo na veřejně přístup-ném místě, kde narušuje vzhled obce,

d) neúplným vozidlem vozidlo, které obsahuje ale-spoň karoserii nebo rám vozidla vybavený iden-tifikačním číslem vozidla (VIN), převážnou částvybavení interiéru a motor,

e) vlastníkem osoba, která je zapsána v registru sil-ničních vozidel podle zákona o podmínkáchprovozu vozidel na pozemních komunikacíchjako vlastník vozidla,

f) nebezpečnou látkou jakákoliv látka klasifiko-vaná jako nebezpečná podle přímo použitel-ného předpisu Evropské unie o klasifikaci,označování a balení látek a směsí21), kterásplňuje kritéria pro zařazení do některé z třída kategorií nebezpečnosti uvedených v přílo-ze I tohoto předpisu Evropské unie v

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6237

21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balenílátek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platnémznění.

Page 46: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

1. části 2 oddílech 2.1 až 2.4 nebo 2.6 až 2.8,pokud jde o typ A nebo B, 2.9, 2.10, 2.12nebo 2.13, pokud jde o kategorii 1 nebo 2,2.14, pokud jde o kategorii 1 nebo 2, nebo2.15, pokud jde o typy A až F,

2. části 3 oddílech 3.1 až 3.6, 3.7, pokud mánepříznivé účinky na sexuální funkci a plod-nost nebo na vývoj, 3.8, pokud má jiné nežnarkotické účinky, 3.9 nebo 3.10,

3. části 4 oddíle 4.1, nebo4. části 5 oddíle 5.1.

HLAVA II

POVINNOSTI VÝROBCŮ VYBRANÝCHVOZIDEL A VÝROBCŮ DÍLŮ

POUŽÍVANÝCH VE VYBRANÝCHVOZIDLECH, POVINNOSTI

PŘI ZBAVOVÁNÍ SE VOZIDELS UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

A ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA

§ 103

Povinnosti výrobců vybraných vozidel a výrobcůdílů používaných ve vybraných vozidlech

(1) Pokud by převzetí vybraného vozidlas ukončenou životností, s výjimkou tříkolového mo-torového vozidla, obsahujícího všechny podstatnéčásti osobou oprávněnou ke sběru vozidel s ukonče-nou životností bylo pro konečného uživatele zpo-platněno v důsledku toho, že má nulovou nebo zá-pornou tržní hodnotu, je výrobce vybraných vozidelpovinen

a) hradit zpracovateli vozidel s ukončenou život-ností veškeré náklady nebo jejich podstatnoučást spojené s převzetím vybraných vozidels ukončenou životností vlastní značky nebo je-jich částí, nebo

b) bezplatně odebírat vybraná vozidla s ukončenouživotností vlastní značky a za tím účelem zajistitpřiměřeně dostupnou síť sběrných míst.

(2) Ke splnění povinností stanovených v od-stavci 1 uzavře výrobce vybraných vozidel písem-nou smlouvu s osobou oprávněnou ke sběru vozidels ukončenou životností.

(3) Výrobce vybraných vozidel je povinen do6 měsíců od uvedení každého nového typu vybra-ného vozidla na trh poskytnout zpracovatelům vo-zidel s ukončenou životností veškeré informace ne-zbytné pro demontáž a správné zpracování vybra-ného vozidla s ukončenou životností šetrné vůči ži-votnímu prostředí, zejména s ohledem na obsaženénebezpečné látky, a to ve formě příruček, na tech-nickém nosiči dat nebo prostřednictvím k tomutoúčelu vytvořeného informačního systému. Tím nenídotčena ochrana obchodního tajemství a průmyslo-vého vlastnictví výrobce vybraných vozidel podlejiných právních předpisů22).

(4) Výrobce vybraných vozidel je povinen přiuvedení nového typu vybraného vozidla na trh zve-řejnit a zpřístupnit formou propagačních materiálůkonečným uživatelům informace o

a) konstrukci vybraných vozidel a jejich částís ohledem na možnost jejich využití,

b) zpracování vybraných vozidel s ukončenou ži-votností způsobem šetrným k životnímu pro-středí, zejména o odčerpání všech kapalin a po-stupech pro demontáž,

c) vývoji a optimalizaci způsobů opětovného pou-žití vybraných vozidel a jejich částí a využitívybraných vozidel s ukončenou životností a je-jich částí a

d) pokroku dosaženém v oblasti využití vybra-ných vozidel s ukončenou životností s cílemsnížit množství odpadu k odstranění a zvýšitmíru jeho využití.

(5) Výrobce systému vozidla, konstrukční částivozidla nebo samostatného technického celku vozid-la23) určených pro vybraná vozidla je povinen po-skytovat zpracovatelům vybraných vozidel s ukonče-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6238 Částka 223

22) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 527/1990 Sb., o vy-nálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve zněnípozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů.

23) § 2 odst. 9 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákonač. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejícíchzákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů.

Page 47: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

nou životností na jejich vyžádání přiměřené infor-mace pro demontáž, skladování a zkoušky dílů,které lze opětovně použít. Tím není dotčena ochranaobchodního tajemství a průmyslového vlastnictvívýrobce dílů používaných ve vybraných vozidlechpodle jiných právních předpisů22).

§ 104

Předání vozidel s ukončenou životností

(1) Každý, kdo se zbavuje vozidla s ukončenouživotností nebo jeho části, je smí předat pouze osoběoprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností.Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která pro-vádí činnosti, jejichž výsledkem je vznik částí vozidels ukončenou životností, může takto vzniklé části vo-zidel s ukončenou životností také předat přímo neboprostřednictvím dopravce odpadu do zařízení urče-ných pro nakládání s daným druhem a kategorií od-padu. Části vozidla s ukončenou životností, kteréjsou elektrozařízením, baterií nebo akumulátoremnebo pneumatikou, mohou být rovněž odevzdányv rámci zpětného odběru za podmínek stanovenýchtímto zákonem.

(2) Před předáním podle odstavce 1 je vlastníkpovinen umístit vozidlo s ukončenou životnostínebo jeho podstatné části na místo, kde nepoškodínebo neohrozí životní prostředí nebo zdraví lidía v případě veřejně přístupného místa nenarušívzhled obce.

(3) Vlastník ostatního vozidla s ukončenou ži-votností je povinen zpracovat ostatní vozidlo s ukon-čenou životností nebo jeho části v souladu se záko-nem o odpadech a jinými právními předpisy naochranu životního prostředí a veřejného zdraví7),pokud je k takovému způsobu nakládání s odpadyoprávněn, nebo se ostatního vozidla s ukončenouživotností či jeho části zbavit v souladu s odstav-cem 1.

(4) Při předání vozidla s ukončenou životnostíosobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou ži-votností je předávající osoba povinna předložit prů-kaz totožnosti, technický průkaz předávaného vo-zidla a plnou moc udělenou jeho vlastníkem, pokudjím není sama. To neplatí při předání odstaveného

vozidla podle § 105 odst. 3 nebo vraku podle zákonao pozemních komunikacích.

(5) Nikdo nesmí bez povolení provozu zařízeníke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou ži-votností nebo bez smlouvy se zpracovatelem vozidels ukončenou životností o zapůjčení vozidla s ukon-čenou životností držet nebo přechovávat více než3 vybraná vozidla s ukončenou životností, kteránejsou evidována v registru silničních vozidel vČeskérepublice, s výjimkou osob, které nabývají vozidlas ukončenou životností ze zákona nebo rozhodnu-tím správního orgánu. To neplatí, jde-li o historickávozidla24), vozidla testovaná na historickou původ-nost25) nebo vozidla starší 30 let, která jsou uchová-vána pro sběratelské účely nebo pro účely registracehistorického vozidla.

§ 105

Odstranění odstaveného vozidla

(1) Obecní úřad, v jehož správním obvodu senachází odstavené vozidlo, bezodkladně vyzve vlast-níka k jeho odstranění a současně tuto výzvu zve-řejní na úřední desce. Není-li možné identifikovatodstavené vozidlo nebo jeho vlastníka, obecní úřadpouze zveřejní výzvu k odstranění odstaveného vo-zidla na úřední desce.

(2) V případě, že odstavené vozidlo bezpro-středně ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí,přemístí obecní úřad takové odstavené vozidlo navybrané parkoviště a informaci o umístění vozidlauvede ve výzvě podle odstavce 1.

(3) Po marném uplynutí 1 měsíce od zveřejněnívýzvy k odstranění odstaveného vozidla zajistí obec-ní úřad předání odstaveného vozidla osobě opráv-něné ke sběru vozidel s ukončenou životností.

(4) Osoba pověřená obecním úřadem je v sou-vislosti s přemístěním odstaveného vozidla podle od-stavce 2 nebo zajištěním jeho předání oprávněnéosobě podle odstavce 3 oprávněna vstoupit na poze-mek na dobu nezbytnou k provedení úkonu; vlast-níci nebo uživatelé těchto pozemků jsou povinniosobě pověřené obecním úřadem vstup umožnit.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6239

24) § 2 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.25) § 79b a 79c zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Page 48: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

(5) Náklady spojené s postupem podle od-stavců 2 a 3 je povinen uhradit obci vlastník odsta-veného vozidla; to neplatí, pokud prokáže, že mubylo vozidlo odcizeno. Při správě placení těchto ná-kladů se postupuje podle daňového řádu.

HLAVA III

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ VOZIDELS UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

§ 106

Zařízení ke sběru nebo zpracování vozidels ukončenou životností

(1) K převzetí vozidla s ukončenou životnostíje oprávněn pouze provozovatel zařízení ke sběruvozidel s ukončenou životností, nestanoví-li tentozákon jinak.

(2) Ke zpracování vozidel s ukončenou život-ností je oprávněn pouze zpracovatel vozidel s ukon-čenou životností. Zařízení ke zpracování vozidels ukončenou životností musí být vždy zároveň za-řízením ke sběru vozidel s ukončenou životností.

(3) Zařízení ke sběru vozidel s ukončenou ži-votností a zařízení ke zpracování vozidel s ukonče-nou životností lze provozovat pouze na základě po-volení provozu zařízení určeného pro nakládánís tímto druhem odpadu (dále jen „povolení provozuzařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukonče-nou životností“).

(4) Provozovatel zařízení ke sběru nebo zpra-cování vozidel s ukončenou životností musí zajistit,aby s vozidly s ukončenou životností a jejich částmibylo nakládáno na oddělených plochách, a musí véstoddělenou evidenci pro vozidla s ukončenou život-ností podle § 108 odst. 1 písm. k) a § 109 odst. 2písm. f).

(5) Provozovatel zařízení, kterému bylo vy-dáno pouze povolení provozu zařízení ke sběru vo-zidel s ukončenou životností, nesmí provádět jaké-koli demontážní práce, včetně narušení karoserienebo demontáže dílů k opětovnému použití.

§ 107

Povolení provozu zařízení ke sběrunebo zpracování vozidel s ukončenou životností

(1) Žadatel o vydání povolení provozu zařízení

ke sběru vozidel s ukončenou životností, včetně mo-bilního zařízení, musí k žádosti přiložit smlouvuo přijímání vozidel s ukončenou životností se zpra-covatelem vozidel s ukončenou životností. Žadatelo vydání povolení provozu zařízení ke zpracovánívozidel s ukončenou životností tuto smlouvu doklá-dat nemusí.

(2) Žadatel o vydání povolení provozu zařízeníke zpracování vozidel s ukončenou životností musísoučasně požádat o vydání povolení provozu zaří-zení ke sběru vozidel s ukončenou životností; to ne-platí, pokud žadatel disponuje platným povolenímprovozu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou ži-votností.

(3) V řízení o vydání povolení provozu zařízeníke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou ži-votností se vždy provede ohledání zařízení nebo ob-jektu, v němž má být umístěno.

(4) Povolení provozu zařízení ke zpracovánívozidel s ukončenou životností musí obsahovat pod-mínky nezbytné ke splnění požadavků podle § 109odst. 1, § 109 odst. 2 písm. a), b) a d) a § 109 odst. 3.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah pro-vozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenouživotností a zařízení ke zpracování vozidel s ukonče-nou životností.

§ 108Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru vozidel

s ukončenou životností

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidels ukončenou životností je kromě povinností stano-vených zákonem o odpadech povinen

a) převzít veškerá vozidla s ukončenou životnostía jejich části,

b) převzít vozidla s ukončenou životností bez-platně, pokud obsahují všechny podstatné částia neobsahují přidaný odpad,

c) vystavit potvrzení o převzetí vozidla s ukonče-nou životností nebo neúplného vozidla, byla-liporovnáním údajů uvedených v technickémprůkazu vozidla se skutečnými údaji odevzdá-vaného vozidla s ukončenou životností zjištěnashoda v identifikačním čísle vozidla (VIN); toneplatí v případě převzetí odstaveného vozidlanebo vraku podle zákona o pozemních komu-nikacích,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6240 Částka 223

Page 49: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

d) odmítnout vystavit potvrzení o převzetí podlepísmene c), jsou-li odevzdávány pouze části vo-zidla, které nelze označit za neúplné vozidlo,

e) v případě, že jsou odevzdávány pouze části vo-zidla, které nelze označit za neúplné vozidlo,informovat předávající osobu o tom, že zápiszániku silničního vozidla v registru silničníchvozidel je možné provést pouze podle § 13odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona o podmínkáchprovozu vozidel na pozemních komunikacích,

f) v případě, že vozidlo s ukončenou životností,které převzal, bylo nalezeno v databázi odcize-ných vozidel vedené Policií České republiky,zdržet se jakéhokoliv nakládání s tímto vo-zidlem po dobu nejméně 5 pracovních dní, ne-stanoví-li Policie České republiky jinak,

g) odpojit autobaterii, neprovádět žádné další de-montážní práce, včetně jakéhokoliv narušení ka-roserie nebo demontáže dílů k opětovnémupoužití, není-li zároveň zpracovatelem vozidels ukončenou životností, a zajistit, aby nedošlok neoprávněné manipulaci nebo rozebírání vo-zidla s ukončenou životností nebo k úniku ne-bezpečných látek,

h) znehodnotit identifikační číslo vozidla (VIN)způsobem, který umožní identifikaci vozidlas ukončenou životností při jeho předání zpra-covateli vozidel s ukončenou životností a v prů-běhu celého procesu zpracování,

i) soustřeďovat a skladovat vozidla s ukončenouživotností v souladu s technickými požadavky,

j) zajistit předání vozidla s ukončenou životnostíke zpracování pouze zpracovateli vozidels ukončenou životností, pokud jím není sám,

k) vést průběžnou evidenci o odpadech a způso-bech nakládání s nimi a zasílat příslušnémusprávnímu úřadu hlášení o druzích a množstvíodpadů a o způsobech nakládání s nimi, pokudjde o převzatá vozidla s ukončenou životnostía vozidla s ukončenou životností předaná kezpracování a o jiné odpady, za podmínek stano-vených zákonem o odpadech a v rozsahu stano-veném vyhláškou ministerstva,

l) pořizovat fotodokumentaci přijímaných vybra-ných vozidel s ukončenou životností,

m) předložit v rámci kontroly na požádání in-spekce nebo krajského úřadu dokumenty do-

kládající pravdivost a úplnost údajů uvedenýchv evidenci a hlášení podle písmene k),

n) zapojit se do informačního systému pro vedeníinformací o vozidlech s ukončenou životnostípodle § 110 a

o) po dobu platnosti povolení provozu zařízení kesběru vozidel s ukončenou životností mít uza-vřenou platnou smlouvu o přijímání vozidels ukončenou životností se zpracovatelem vozi-del s ukončenou životností.

(2) Provozovatel zařízení ke sběru vozidels ukončenou životností nesmí vybírat úplatu zavystavení potvrzení o převzetí podle odstavce 1písm. c).

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukon-čenou životností nebo neúplného vozidla podleodstavce 1 písm. c),

b) technické požadavky na zařízení ke sběru vozi-del s ukončenou životností a na soustřeďovánía skladování vozidel s ukončenou životnostípodle odstavce 1 písm. i) a

c) způsob vedení průběžné evidence a ohlašovánívozidel s ukončenou životností a jiných odpadůpodle odstavce 1 písm. k).

§ 109

Povinnosti zpracovatele vozidels ukončenou životností

(1) Zpracovatel vozidel s ukončenou životnostíje před zahájením demontážních operací povinen

a) zbavit vozidlo s ukončenou životností provoz-ních kapalin a zajistit jejich oddělené soustřeďo-vání,

b) demontovat stanovené části vozidel s ukončenouživotností před jejich dalším zpracováním tak,aby se omezily negativní dopady na životníprostředí, a

c) vyjmout z vozidel s ukončenou životností částia materiály obsahující olovo, rtuť, kadmiumnebo šestimocný chrom a zajistit jejich samo-statné využití nebo odstranění.

(2) Zpracovatel vozidel s ukončenou životnostíje dále kromě povinností stanovených zákonem o od-padech povinen

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6241

Page 50: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

a) provést demontáž vozidla s ukončenou život-ností alespoň na podstatné části vozidla, s výjim-kou demontáže karoserie, nebo vozidlo s ukon-čenou životností předat dalšímu zpracovatelivozidel s ukončenou životností,

b) demontovat, soustřeďovat a skladovat opětovněpoužitelné díly tak, aby je bylo možné v maxi-mální míře opětovně použít nebo za tím účelempředat jiné osobě,

c) je-li na vozidle nebo jeho části identifikační čí-slo vozidla (VIN), které nebylo znehodnocenopostupem podle § 108 odst. 1 písm. h), znehod-notit identifikační číslo způsobem, který umož-ní identifikaci vozidla s ukončenou životností,jinak nelze díl opětovně použít; znehodnoceníidentifikačního čísla provede zpracovatel vozi-del s ukončenou životností i tehdy, předává-livozidlo s ukončenou životností nebo jeho částidalšímu zpracovateli podle písmene a),

d) při konečném zpracování vozidla s ukončenouživotností zničit identifikační číslo vozidla(VIN) způsobem, který vylučuje jakékoliv jehodalší použití,

e) zpracovávat vozidla s ukončenou životnostív souladu s technickými požadavky,

f) vést průběžnou evidenci o odpadech a způso-bech nakládání s nimi a zasílat příslušnémusprávnímu úřadu hlášení o druzích a množstvíodpadů a o způsobech nakládání s nimi, pokudjde o převzatá vozidla s ukončenou životnostía o jiné odpady, za podmínek stanovených zá-konem o odpadech a ve stanoveném rozsahu,

g) vést samostatnou evidenci materiálů a částík opětovnému použití, která není zasílána s hlá-šením podle písmene f), ale na vyžádání se před-kládá orgánům provádějícím kontrolu podle to-hoto zákona, a

h) předložit v rámci kontroly na požádání in-spekce nebo krajského úřadu dokumenty do-kládající pravdivost a úplnost údajů v evidencia hlášení podle písmene f).

(3) Zpracovatel vozidel s ukončenou životností,který provedl první zpracovatelskou operaci (dálejen „první zpracovatel“), je povinen zajistit, nejde-lio ostatní vozidla a tříkolová motorová vozidla20),v každém kalendářním roce

a) opětovné použití a využití převzatých vybra-ných vozidel s ukončenou životností a jejich

částí v rozsahu nejméně 95 % jejich průměrnéhmotnosti a

b) opětovné použití a recyklaci převzatých vybra-ných vozidel s ukončenou životností a jejichčástí v rozsahu nejméně 85 % jejich průměrnéhmotnosti.

(4) Zpracovatelé vozidel s ukončenou život-ností, kterým první zpracovatel předal částečně de-montovaná vozidla, jsou povinni předat prvnímuzpracovateli údaje, na jejichž základě první zpraco-vatel může doložit, že byly splněny cíle podle od-stavce 3. V případě, že další zpracovatelé vozidels ukončenou životností tyto údaje nepředají nebocíle nesplní, povinnost prvního zpracovatele podleodstavce 3 tím není dotčena.

(5) Zpracovatel vozidel s ukončenou životnostímůže nabídnout jiné osobě k opětovnému použitípouze opětovně použitelný díl. Opětovně použi-telný díl musí poté, co byl podroben procesu pří-pravy k opětovnému použití, splňovat podmínkystanovené zákonem o odpadech, za nichž odpadpřestává být odpadem. Opětovně použitelné dílyz vybraných vozidel s ukončenou životností předanék opětovnému použití se započítávají do plnění po-vinností stanovených v odstavci 3.

(6) Vozidlo s ukončenou životností, ze kteréhobyly způsobem stanoveným prováděcím právnímpředpisem demontovány všechny nebezpečné částia odčerpány všechny provozní kapaliny, lze zařaditdo kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocenínebezpečných vlastností odpadů podle zákona o od-padech.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) technické požadavky na zpracování vozidels ukončenou životností a na zařízení ke zpraco-vání vozidel s ukončenou životností,

b) části vozidel s ukončenou životností, které mu-sejí být před jejich dalším zpracováním demon-továny podle odstavce 1 písm. b),

c) způsob demontáže nebezpečných částí vozidels ukončenou životností a způsob odčerpáníprovozních kapalin z vozidel s ukončenou ži-votností,

d) rozsah a způsob vedení průběžné evidencea ohlašování vozidel s ukončenou životností a ji-ných odpadů podle odstavce 2 písm. f),

e) rozsah a způsob vedení evidence materiálů

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6242 Částka 223

Page 51: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

a částí k opětovnému použití podle odstavce 2písm. g),

f) způsob výpočtu úrovně opětovného použitía recyklace nebo jiného využití vybraných vo-zidel s ukončenou životností a jejich částí proúčely plnění povinností stanovených v od-stavci 3,

g) podmínky přípravy k opětovnému použití opě-tovně použitelných dílů a jejich skladování.

§ 110

Informační systém pro vedení informacío vozidlech s ukončenou životností

(1) Informační systém pro vedení informacío vozidlech s ukončenou životností (dále jen „Infor-mační systém“) je informačním systémem veřejnésprávy, který slouží k vedení údajů o vozidlechs ukončenou životností, jejich sběru, o zařízeníchke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou ži-votností a informací poskytovaných výrobci vozidelpodle § 103 odst. 3.

(2) Správcem Informačního systému je minis-terstvo.

(3) V Informačním systému se vedou

a) jméno, adresa sídla a identifikační číslo osoby,bylo-li přiděleno, provozovatele zařízení kesběru nebo zpracování vozidel s ukončenou ži-votností,

b) adresa, identifikační číslo zařízení, číslo zá-kladní územní jednotky podle Číselníku obcía Číselníku městských částí statutárních města zeměpisné souřadnice zařízení ke sběru nebozpracování vozidel s ukončenou životností,

c) informace o vydaném povolení provozu zaří-zení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukonče-nou životností, zejména údaje o typu zařízení,jeho kapacitě a způsobech nakládání s odpady,

d) údaje o vozidlech s ukončenou životností při-jatých do zařízení ke sběru vozidel s ukončenouživotností a o osobách, od kterých byla vozidlas ukončenou životností převzata, a to v rozsahuzahrnujícím jméno, adresu trvalého pobytunebo sídla a identifikační číslo osoby, bylo-lipřiděleno.

(4) Informační systém je veřejně přístupný způ-sobem umožňujícím dálkový přístup, pokud jdeo údaje podle odstavce 3 písm. a) a b).

(5) Do Informačního systému jsou povinniprovozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování vo-zidel s ukončenou životností dálkovým přístupemvkládat a aktualizovat údaje podle odstavce 3 písm.d) bez zbytečného odkladu poté, co nastala skuteč-nost zakládající vložení údaje či jeho změnu.

(6) Krajské úřady jsou povinny dálkovým pří-stupem vkládat a aktualizovat údaje podle odstavce 3písm. a), b) a c) bez zbytečného odkladu poté, conastala skutečnost zakládající vložení údaje či jehozměnu do Informačního systému odpadového hos-podářství podle zákona o odpadech.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsahúdajů vedených v Informačním systému podle od-stavce 3 písm. c) a d).

§ 111

Poskytnutí vozidla s ukončenou životnostíke zvláštním účelům

(1) Vozidlo s ukončenou životností zbavenénebezpečných látek může být poskytnuto k nácvikuzáchranných prací složkám integrovaného záchran-ného systému26) nebo k výuce na školách v oborechsouvisejících s konstrukcí a opravami automobilů.

(2) Poskytnutí vozidla s ukončenou životnostízbaveného nebezpečných látek je možné pouze nazákladě písemné smlouvy mezi zpracovatelem a oso-bou, které je vozidlo s ukončenou životností posky-továno. Osoba, které bylo vozidlo s ukončenou ži-votností poskytnuto, je povinna ho po naplnění čiodpadnutí účelu, pro který jí bylo poskytnuto, vrátitzpět zpracovateli.

HLAVA IV

PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVAPOUŽITÝCH VOZIDEL A JEJICH ČÁSTÍ

§ 112

(1) Při přepravě použitých vozidel nebo jejich

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6243

26) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Page 52: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

částí do České republiky, z ní nebo přes ni je jejichdržitel povinen prokázat na výzvu celního úřadunebo inspekce, že přepravovaná použitá vozidlanebo jejich části nejsou odpadem. Za tímto účelemje držitel povinen předložit

a) kopii daňového dokladu podle zákona o daniz přidané hodnoty, je-li jejím plátcem,

b) doklad nebo své prohlášení, že přepravovanépoužité vozidlo nebo jeho část nejsou odpadem;doklad nebo prohlášení držitele se nepředkládá,pokud vozidlo nebo jeho část převážejí osobyna základě zákona nebo správního rozhodnutí,

c) kopii dokladu nebo smlouvy prokazující způ-sob nabytí přepravovaných použitých vozidelnebo jejich částí a

d) dokumenty prokazující způsobilost přepravo-vaného použitého vozidla k provozu na pozem-ních komunikacích7) nebo funkčnost přepravo-vané části vozidla.

(2) Přeshraniční přeprava použitého vozidla ne-způsobilého k provozu na pozemních komunikacíchje možná,

a) pokud jeho předpokládaná cena spolu s cenoujeho opravy nepřesáhne obvyklou hodnotu ob-dobného vozidla bezprostředně schopnéhoprovozu na pozemních komunikacích; v případědůvodných pochybností o technickém stavupřepravovaného vozidla nebo ceně opravy vo-zidla jsou celní úřad nebo inspekce oprávněnyjeho držitele vyzvat, aby technický stav vozidlanebo cenu opravy na vlastní náklady prokázal,nebo

b) pokud je starší 30 let a má být testováno nahistorickou původnost za účelem registrace vo-zidla v registru historických a sportovních vo-zidel podle zákona o podmínkách provozu vo-zidel na pozemních komunikacích nebo ucho-váváno pro sběratelské účely; na požádání cel-ního úřadu nebo inspekce je jeho držitel připřepravě povinen předložit dokumenty proka-zující stáří vozidla a prohlášení držitele o tom,že přepravované použité vozidlo bude testo-váno na historickou původnost za účelem regis-

trace historického vozidla v registru historic-kých a sportovních vozidel nebo uchovávánopro sběratelské účely.

(3) Ověření způsobilosti vozidla k provozu napozemních komunikacích podle odstavce 1 písm. d)provádí a dokumentaci, která nesmí být starší 2 let,vystavuje stanice technické kontroly nebo osobas obdobnou činností v zemi odeslání použitého vo-zidla na základě technické prohlídky.

(4) Ověření funkčnosti části vozidla podle od-stavce 1 písm. d) a opravitelnosti vozidla podle od-stavce 2 písm. a) provádí a dokumentaci vystavujeosoba oprávněná k podnikání v oboru opravy mo-torových vozidel, osoba oprávněná vykonávat zna-leckou činnost, samostatný likvidátor pojistnýchudálostí27) nebo osoba s odpovídající kvalifikacív zemi odeslání. Dokumentace musí být vystavenav českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

(5) Při přepravě použitých vozidel nebo jejichčástí do České republiky, z ní nebo přes ni musíjejich držitel zajistit, aby byl náklad uspořádán, za-jištěn, popřípadě zabalen tak, aby přepravovaná pou-žitá vozidla nebo jejich části byly chráněny před po-škozením v průběhu přepravy, nakládky a vykládkya aby byly zabezpečeny proti únikům nebezpečnýchlátek.

(6) Přepravovaná použitá vozidla nebo jejichčásti se považují za odpad a jejich přeprava za nedo-volenou přepravu odpadů podle přímo použitelnéhopředpisu Evropské unie o přepravě odpadů14) v pří-padě, že

a) jejich držitel neprokáže na základě dokladůuvedených v odstavci 1, že přepravovaná vozid-la nebo jejich části nejsou odpadem,

b) při přepravě nejsou splněny podmínky podleodstavce 1 nebo 2, nebo

c) nejsou splněny podmínky zajištění a uspořádánínákladu podle odstavce 5.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitostidokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti částívozidla a kritéria pro posouzení opravitelnosti vo-zidla.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6244 Částka 223

27) Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Page 53: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

HLAVA V

EMISNÍ POPLATEK

Díl 1

Poplatek

§ 113

Subjekt poplatku

Poplatníkem emisního poplatku je ten, kdo jezapsán do registru silničních vozidel v České re-publice jako

a) vlastník vozidla,

b) nový vlastník vozidla, jde-li o změnu vlastníka,nebo

c) nový provozovatel vozidla, jde-li o změnu pro-vozovatele.

§ 114

Předmět poplatku

(1) Předmětem emisního poplatku je způsobi-lost vozidla kategorie M1 nebo N1 vypouštět emiseve výfukových plynech.

(2) Poplatková povinnost vzniká podáním žá-dosti o zápis

a) silničního vozidla kategorie M1 nebo N1 doregistru silničních vozidel v České republice,

b) změny vlastníka silničního vozidla kategorieM1 nebo N1 v registru silničních vozidel v Čes-ké republice, nebo

c) změny provozovatele silničního vozidla katego-rie M1 nebo N1 v registru silničních vozidelv České republice.

(3) Poplatková povinnost nevzniká, pokud jižu vozidla vznikla dříve poplatková povinnost po-platníkovi, který nebyl osvobozen.

§ 115

Osvobození od poplatku

(1) Od emisního poplatku je osvobozeno

a) vozidlo, které splňuje minimálně mezní hod-noty emisí EURO 3,

b) historické vozidlo, nebo

c) vozidlo, pro které je vydán platný doklado uznání testování silničního vozidla na histo-rickou původnost.

(2) Od emisního poplatku je osvobozen

a) držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P a jeho zá-konný zástupce, opatrovník nebo jiná fyzickáosoba, kterým byl držitel průkazu ZTP neboZTP-P svěřen do péče na základě rozhodnutípříslušného orgánu,

b) žadatel o zápis vozidla do registru silničníchvozidel, u něhož k zápisu vozidla dochází v dů-sledku

1. nabytí dědictví nebo odkazu,

2. převodu mezi osobami blízkými, nebo

3. zániku společného jmění manželů, nebo

c) stát, jestliže mu vozidlo připadlo na základěrozhodnutí

1. o propadnutí nebo zabrání věci v trestním,přestupkovém nebo jiném obdobném řízení,

2. v dědickém řízení, nebo

3. o odúmrti.

§ 116

Výše poplatku

(1) Výše emisního poplatku činí v závislosti nasplnění mezních hodnot emisí ve výfukových ply-nech v souladu s předpisy Evropské unie

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnotemisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnotemisí EURO 1, nebo

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnotemisí EURO 1.

(2) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně sepro účely určení výše poplatku prokazuje zápisemv technickém průkazu vozidla nebo v registru silnič-ních vozidel.

§ 117

Rozpočtové určení poplatku

Výnos emisního poplatku je příjmem rozpočtuStátního fondu životního prostředí České republikya použije se na

a) podporu sběru, zpracování, využití a odstraněnívozidel s ukončenou životností a jejich částí a

b) podporu infrastruktury a nákupu vozidel naalternativní pohon.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6245

Page 54: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Díl 2

Správa poplatku

§ 118

Správce poplatku

Správcem emisního poplatku je obecní úřadobce s rozšířenou působností.

§ 119

Placení poplatku

(1) Emisní poplatek je splatný při zápisu podle§ 114 odst. 2.

(2) Nebyl-li poplatek zaplacen, správce po-platku zastaví řízení o zápisu podle § 114 odst. 2.

(3) U nedoplatku na emisním poplatku úrokz prodlení nevzniká.

(4) Správce poplatku vystaví po zaplacení po-platku poplatníkovi doklad o uhrazení poplatku.Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vo-zidla (VIN) nebo číslo karoserie, popřípadě pod-vozku. Záznam o zaplacení poplatku a jeho výši za-píše správce poplatku do registru silničních vozidela do technického průkazu silničního vozidla.

§ 120

Zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost k emisnímu poplatkuzaniká v případě vydání dokladu o uznání testovánísilničního vozidla na historickou původnost pro totovozidlo.

(2) Poplatková povinnost podle odstavce 1 za-niká pouze tehdy, pokud poplatník do 1 roku odvzniku poplatkové povinnosti podá správci poplatkužádost o zánik poplatkové povinnosti a doloží v nískutečnost podle odstavce 1.

(3) Poplatková povinnost podle odstavce 1 za-niká ke dni, kdy správci poplatku došla žádost podleodstavce 2.

(4) Vznikne-li v důsledku zániku poplatkovépovinnosti vratitelný přeplatek, vrátí jej správce po-platku bez žádosti do 30 dnů od zániku poplatkovépovinnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§ 121

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) se zbaví výrobku s ukončenou životností nebo

jeho části v rozporu s § 4,

b) v rozporu s § 14 odst. 4 převezme výrobeks ukončenou životností,

c) umístí vozidlo s ukončenou životností nebojeho podstatné části v rozporu s § 104 odst. 2,

d) v rozporu s § 104 odst. 5 drží nebo přechovávávíce než 3 vybraná vozidla s ukončenou život-ností, která nejsou evidována v registru silnič-ních vozidel v České republice, nebo

e) v rozporu s § 105 odst. 4 neumožní osobě po-věřené obecním úřadem vstup na pozemek.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložitpokutu do 100 000 Kč.

§ 122

Přestupky výrobce

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba sejako výrobce, pověřený zástupce nebo za podmínekstanovených v § 10 jako distributor vybraných vý-robků dopustí přestupku tím, žea) nesplní některou z povinností při výrobě vybra-

ných výrobků stanovených v § 6 nebo povin-ností při uvedení vybraných výrobků na trh sta-novených v § 7,

b) v rozporu s § 12 odst. 1 nezajistí na vlastní ná-klady zpětný odběr výrobků s ukončenou ži-votností a jejich následné zpracování a využitínebo odstranění za podmínek stanovenýchtímto zákonem,

c) neinformuje stanoveným způsobem konečnéuživatele o skutečnostech podle § 13 odst. 1,§ 15 odst. 2, § 63, 82, 95 nebo § 103 odst. 4nebo neprovádí osvětovou činnost podle § 13odst. 2 nebo 3 splňující stanovené minimálnípožadavky,

d) jako výrobce, který zřídil místo zpětného od-běru na území obce, neposkytne obci informaceo množství zpětně odebraných výrobků s ukon-čenou životností podle § 16 odst. 3,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6246 Částka 223

Page 55: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

e) nezajistí konečnému uživateli možnost ode-vzdat výrobek s ukončenou životností podle§ 17 odst. 5,

f) v rozporu s § 19 odst. 4 nevloží požadovanéúdaje do Registru nebo tyto údaje neaktuali-zuje,

g) nepodá žádost o zápis do Seznamu výrobců po-dle § 21 nebo v ní uvede nepravdivé údaje,

h) v rozporu s § 23 odst. 3 nebo § 24 odst. 1 ne-provede nebo neoznámí ministerstvu změnuúdajů zapsaných v Seznamu výrobců nebo ne-oznámí ministerstvu, že zanikly důvody pro jejívedení v Seznamu výrobců,

i) nevede stanoveným způsobem a ve stanovenémrozsahu evidenci podle § 27 odst. 1,

j) v rozporu s § 28 odst. 1 nezpracuje nebo neza-šle ministerstvu ve stanovené lhůtě roční zprávuo výrobcích s ukončenou životností obsahujícívšechny součásti požadované tímto zákonem,

k) v rozporu s § 29 písm. a) neuchovává údajea roční zprávu o výrobcích s ukončenou život-ností po stanovenou dobu nebo v rozporus § 29 písm. b) nepředloží inspekci dokumentydokládající jejich pravdivost a úplnost,

l) neposkytne dostatečnou kauci prokazující, ženakládání s výrobky s ukončenou životnostíbude finančně zajištěno podle § 31 odst. 1 ne-bo 2, nebo použije peněžní prostředky tvořícíkauci bez souhlasu ministerstva podle § 32odst. 1,

m) nepředloží podle § 33 odst. 1 ministerstvu spolus oznámením uvedeným v § 24 odst. 1 smlouvuo kolektivním plnění uzavřenou s provozovate-lem kolektivního systému,

n) nesplní některou z povinností výrobce při ko-lektivním plnění stanovených v § 45,

o) nesplní při uvedení vybraných výrobků na trhněkterou z povinností pro jejich označování sta-novených v § 62 odst. 1 nebo 2 nebo v § 80odst. 1,

p) nesplní některou z povinností opětovného pou-žití zpětně odebraného odpadního elektrozaří-zení stanovených v § 67,

q) v rozporu s § 68 odst. 3 neposkytne zpracova-telům informace nutné ke zpracování odpad-ního elektrozařízení, včetně přípravy k opětov-nému použití,

r) nezajistí financování nakládání s elektrozaříze-ním podle § 70 nebo 71,

s) jako výrobce protektorovaných pneumatik,který současně uvádí na trh nové pneumatiky,nevede zvlášť evidenci pro nové a pro protekto-rované pneumatiky podle § 94 odst. 2,

t) jako výrobce pneumatik neuvede ve výročnízprávě údaje podle § 97 odst. 4, nebo

u) jako výrobce vybraných vozidel nesplní někte-rou z povinností stanovených v § 103.

(2) Za přestupky lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1písm. e) až h),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-stavce 1 písm. a), d), j) až o), s) nebo t), nebo

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-stavce 1 písm. b), c), i), p) až r) nebo u).

§ 123

Přestupky posledního prodejce

(1) Poslední prodejce se dopustí přestupku tím,že

a) zpětně neodebírá výrobky s ukončenou život-ností podle § 18 odst. 1,

b) nepředá bez zbytečného odkladu zpětněodebraný výrobek s ukončenou životností dosystému zpětného odběru podle § 18 odst. 2písm. b),

c) nesplní některou z povinností týkajících se in-formování konečného uživatele o zpětném od-běru výrobků s ukončenou životností nebooznačování míst, kde je možné výrobky s ukon-čenou životností odevzdat, stanovených v § 18odst. 3, § 66 odst. 3 nebo 4 nebo v § 88 odst. 2,

d) v rozporu s § 66 odst. 1 nebo 2 nezajistí koneč-nému uživateli možnost bezplatně odevzdat kezpětnému odběru odpadní elektrozařízení,nebo

e) zpětně neodebírá odpadní přenosné baterienebo akumulátory od konečného uživatele po-dle § 88 odst. 1.

(2) Za přestupky lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1písm. a) nebo b), nebo

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6247

Page 56: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-stavce 1 písm. c) až e).

§ 124

Přestupky provozovatele kolektivního systému

(1) Provozovatel kolektivního systému se do-pustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 21 odst. 5 nevloží do Seznamuvýrobců údaje o výrobcích a pověřených zá-stupcích nebo v rozporu s § 23 odst. 6 nepro-vede v Seznamu výrobců změny nebo výmazúdajů o výrobcích a pověřených zástupcích,

b) nesplní povinnost oznámit ministerstvu skuteč-nosti nebo mu zaslat nebo předložit některýz dokumentů anebo nezveřejní dokumentynebo informace podle § 39 odst. 3 nebo § 44odst. 4 nebo 5,

c) v rozporu s § 40 vykonává činnost, která nesmíbýt předmětem činnosti provozovatele kolek-tivního systému,

d) poruší některou z povinností týkajících se ome-zení provozovatele kolektivního systému stano-vených v § 41 odst. 1, 2, 5 nebo 6 nebo v § 42odst. 2,

e) v rozporu s § 41 odst. 3 sdělí třetí osobě infor-mace o množství vybraných výrobků uvede-ných na trh výrobcem, s nímž uzavřel smlouvuo kolektivním plnění, nebo o jeho podílu natrhu nebo informace o příspěvku, který výrobcehradí provozovateli kolektivního systému,

f) v rozporu s § 41 odst. 4 uzavře smlouvu s oso-bou, která k němu má zvláštní vztah, nebo tétoosobě zajišťuje dluhy nebo na ni bezúplatněpřevádí majetek,

g) nesplní některou z povinností provozovatelekolektivního systému stanovených v § 44odst. 1 až 3 nebo 6,

h) nesplní některou z povinností při hospodařeníprovozovatele kolektivního systému stanove-ných v § 46,

i) v rozporu s § 47 odst. 1 nevrátí obdržený pří-spěvek od výrobce v případě, že se vybraný vý-robek nestane na území České republiky odpa-dem,

j) nesplní některou z povinností týkajících se re-zervy stanovených v § 48,

k) v rozporu s § 49 odst. 3 nepředloží ministerstvu

stejnopis nebo úředně ověřenou kopii uzavřenésmlouvy, v rozporu s § 49 odst. 4 neuvede vesmlouvě požadované údaje nebo v rozporus § 49 odst. 5 neuvede v evidenci nebo v ročnízprávě množství zpětně odebraných výrobkůs ukončenou životností,

l) nevede stanoveným způsobem a ve stanovenémrozsahu evidence podle § 50 odst. 1 nebo v roz-poru s § 50 odst. 5 neposkytne údaje z těchtoevidencí ministerstvu,

m) v rozporu s § 51 odst. 1 nebo § 57 odst. 6 ne-zpracuje roční zprávu o výrobcích s ukončenouživotností nebo zprávu o plnění povinností pro-vozovatelů solárních elektráren nebo ji nezašledo 30. června ministerstvu,

n) neuchovává údaje nebo nedoloží jejich pravdi-vost nebo úplnost podle § 52,

o) poruší některou z povinností týkajících se ově-ření údajů auditorem stanovených v § 53 odst. 1až 4, nebo

p) v rozporu s § 84 odst. 3 neuzavře s provozova-telem kolektivního systému výrobců elektroza-řízení smlouvu, jejímž předmětem je spoluprácepři zajištění plnění povinností výrobců elektro-zařízení se zabudovanými nebo přiloženými ba-teriemi nebo akumulátory.

(2) Za přestupky lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1písm. a) nebo b),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-ce 1 písm. k) nebo l),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-ce 1 písm. e), i) nebo m) až p), nebo

d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-ce 1 písm. c), d), f) až h) nebo j).

§ 125

Další přestupky právnickýcha podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba sedopustí přestupku tím, že

a) se zbaví výrobku s ukončenou životností v roz-poru s § 4,

b) v rozporu s § 14 odst. 3 předá zpětně odebranývýrobek s ukončenou životností osobě, kterépodle tohoto zákona nesmí být předán, nebo

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6248 Částka 223

Page 57: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

do předání zpracovateli výrobek s ukončenouživotností upraví, využije nebo odstraní, nebo

c) v rozporu s § 14 odst. 4 převezme výrobeks ukončenou životností.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba sedále dopustí přestupku tím, žea) jako provozovatel místa zpětného odběru ne-

splní některou z povinností stanovenýchv § 17 odst. 2 písm. a) až g) nebo v rozporus § 17 odst. 3 písm. a) rozebírá zpětně odebranývýrobek nebo do něj jinak zasahuje,

b) jako provozovatel místa zpětného odběru ne-splní některou z povinností stanovenýchv § 17 odst. 2 písm. h),

c) v rozporu s § 27 odst. 3 nebo § 50 odst. 4 vy-káže údaje týkající se výrobků s ukončenou ži-votností, které zpětně odebrala, svezla, zpraco-vala nebo s nimiž jinak nakládala, současně vícenež jednou,

d) v rozporu s § 34 odst. 1 provozuje kolektivnísystém bez oprávnění,

e) jako společník provozovatele kolektivníhosystému neuzavře s provozovatelem kolektiv-ního systému smlouvu o kolektivním plnění po-dle § 42 odst. 1,

f) neposkytne provozovateli kolektivního systé-mu nezbytnou součinnost podle § 53 odst. 5,

g) jako právnická osoba, jejíž oprávnění k provo-zování kolektivního systému zaniklo, nepře-vede všechny dosud nevyužité peněžní pro-středky získané z příspěvků výrobců včetně vý-nosů z nich nebo prostředky tvořící rezervupodle § 56 odst. 1 až 3,

h) v rozporu s § 61 odst. 1 nebo 3 si neurčí pově-řeného zástupce nebo si určí pověřeného zá-stupce v rozporu s požadavky stanovenýmitímto zákonem,

i) jako výrobce, distributor nebo poslední pro-dejce1. neuvádí při prodeji nového elektrozařízení

nebo pneumatiky odděleně náklady na zpět-ný odběr, zpracování, využití a odstraněníodpadního elektrozařízení nebo zpětný od-běr, zpracování a využití odpadní pneuma-tiky podle § 73 odst. 1 nebo § 99 odst. 1,nebo

2. uvádí odděleně náklady v rozporu s § 73odst. 2 nebo § 99 odst. 2,

j) uvádí na trh nebo do oběhu baterie nebo aku-mulátory v rozporu s § 78 odst. 1 nebo nezajistístažení takových baterií nebo akumulátorůz trhu podle § 78 odst. 3,

k) nesplní některou z povinností pro zajištěnísnadného a bezpečného vyjmutí baterií neboakumulátorů z elektrozařízení nebo jiného vý-robku, v němž jsou zabudovány, stanovenýchv § 81 odst. 1 nebo 2,

l) v rozporu s § 85 odst. 3 uvádí při prodeji no-vých přenosných baterií nebo akumulátorů od-děleně náklady na zpětný odběr, zpracovánía recyklaci odpadních přenosných baterií neboakumulátorů,

m) poruší některou z povinností při zpracování vý-robků s ukončenou životností nebo v souvislostis ním stanovených v § 69 odst. 1 nebo 2, § 89,§ 90 odst. 1, § 90 odst. 2 písm. a) až d) nebo§ 98,

n) jako zpracovatel odpadních baterií nebo aku-mulátorů nesplní povinnost zaslat ministerstvuzprávu o recyklační účinnosti procesů recyklaceodpadních baterií nebo akumulátorů podle § 90odst. 2 písm. e),

o) jako provozovatel solární elektrárny v rozporus § 72 odst. 1 nezajistí předání ke zpracování,využití a odstranění odpadních solárních pa-nelů, včetně splnění povinností s tím spojených,

p) nesplní některou z povinností při přeshraničnípřepravě

1. použitého elektrozařízení stanovenýchv § 74,

2. použité pneumatiky stanovených v § 100,nebo

3. použitého vozidla nebo jeho částí stanove-ných v § 112,

q) neprokáže splnění podmínek uvedení bateriínebo akumulátorů na trh nebo do oběhu podle§ 79,

r) předá protektorované pneumatiky k opětov-nému použití v rozporu s § 94 odst. 3,

s) jako výrobce systému vozidla, konstrukční částivozidla nebo samotného technického celku vo-zidla určených pro vybraná vozidla v rozporus § 103 odst. 5 neposkytne zpracovatelům vy-braných vozidel s ukončenou životností na je-jich vyžádání přiměřené informace pro demon-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6249

Page 58: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

táž, skladování a zkoušky dílů, které lze opě-tovně použít,

t) poruší některou z povinností při předání vozi-del s ukončenou životností stanovenýchv § 104,

u) v rozporu s § 105 odst. 4 neumožní osobě po-věřené obecním úřadem vstup na pozemek,

v) nesplní některou z povinností stanovenýchv § 106 odst. 1 až 3, nebo

w) jako provozovatel zařízení ke sběru nebo zpra-cování vozidel s ukončenou životností nesplníněkterou z povinností stanovených v § 106odst. 4 nebo 5, § 108 odst. 1, § 109 odst. 1až 3 nebo 5 nebo § 110 odst. 5.

(3) Za přestupky lze uložit pokutu doa) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2

písm. i), l) nebo n),b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-

stavce 1, odstavce 2 písm. a), f), k), s) nebo t),c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-

stavce 2 písm. b), e), h), j), m), o) až r), u) ažw), nebo

d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-stavce 2 písm. c), d) nebo g).

§ 126

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednáváa) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li

o přestupky podle § 121,b) inspekce, jde-li o přestupky podle § 122 odst. 1

písm. a) až n) a p) až u), § 123 písm. b) a d),§ 124, § 125 odst. 1 a § 125 odst. 2 písm. a) až g)a l) až s),

c) inspekce nebo krajský úřad, jde-li o přestupkypodle § 125 odst. 2 písm. t) až w),

d) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupkypodle § 122 odst. 1 písm. o) a § 125 odst. 2písm. h) až k),

e) inspekce nebo Česká obchodní inspekce, jde-lio přestupky podle § 123 odst. 1 písm. a), c) a e).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osobaneodpovídá za přestupek podle § 122 odst. 1písm. b) nebo c), jestliže k porušení povinnosti došlodo 3 měsíců ode dne, kdy provozovateli kolektiv-ního systému, s nímž právnická nebo podnikající fy-zická osoba uzavřela smlouvu o kolektivním plnění,

zaniklo oprávnění k provozování kolektivního sy-stému. Má se za to, že povinnosti podle § 12 odst. 1,§ 13, § 15 odst. 2, § 63, 82 a 95 ve vztahu k vybranýmvýrobkům, které právnická nebo podnikající fyzickáosoba uvedla na trh nebo do oběhu do 3 měsíců odedne zániku oprávnění k provozování kolektivníhosystému podle věty první, jsou splněné.

(3) Správní orgán, který zahájí řízení, informujeo této skutečnosti ostatní příslušné správní orgány.

(4) Pokuty uložené obecním úřadem obce s roz-šířenou působností nebo krajským úřadem vybíráa vymáhá správní orgán, který je uložil. Pokuty ulo-žené Českou obchodní inspekcí vybírá Česká ob-chodní inspekce.

(5) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kte-rého je hrazena činnost správního orgánu, který po-kutu uložil, s výjimkou pokut uložených inspekcí,které jsou příjmem rozpočtu Státního fondu život-ního prostředí České republiky. Byla-li pokuta ulo-žena inspekcí za porušení povinnosti při činnosti vy-konávané na území obce, je příjem z pokuty z 50 %příjmem rozpočtu této obce a z 50 % příjmem roz-počtu Státního fondu životního prostředí Českérepubliky. Pokud došlo k porušení povinnosti naúzemí více obcí, podíl na pokutě se mezi jednotlivéobce rozdělí stejným dílem.

(6) Od uložení správního trestu lze upustit,jestliže pachatel přestupku zajistil odstranění ná-sledků porušení povinnosti, přijal faktická opatřenízamezující dalšímu trvání nebo obnově protipráv-ního stavu a uložení pokuty by vzhledem k nákla-dům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřenétvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujícíchvzniku dalších nepříznivých následků lze řízenío přestupku přerušit.

ČÁST PÁTÁ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 127

Správní orgány vykonávající státní správuv oblasti výrobků s ukončenou životností

(1) Státní správu na úseku předcházení vznikuodpadu z vybraných výrobků a nakládání s výrobkys ukončenou životností vykonávajía) ministerstvo,

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6250 Částka 223

Page 59: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

c) inspekce,

d) Česká obchodní inspekce,e) orgány Celní správy České republiky,f) krajské úřady a

g) obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(2) Správní orgány uvedené v odstavci 1vzájemně spolupracují a poskytují si odbornou po-moc při výkonu státní správy na úseku předcházenívzniku odpadu z vybraných výrobků a nakládánís výrobky s ukončenou životností.

§ 128

Ministerstvo

(1) Ministerstvo řídí výkon státní správy naúseku předcházení vzniku odpadu z vybraných vý-robků a nakládání s výrobky s ukončenou životnostía rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekcea krajského úřadu.

(2) Ministerstvo vykonává kontrolu na úsekustátní správy vykonávané podle tohoto zákona, s vý-jimkou ochrany veřejného zdraví při nakládání s od-pady z vybraných výrobků po ukončení jejich život-nosti; kontroluje, jak správní orgány vykonávajícístátní správu na úseku předcházení vzniku odpaduz vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukon-čenou životností dodržují ustanovení tohoto zákonaa právních předpisů vydaných k jeho provedení.

(3) Ministerstvo

a) spravuje

1. Seznam výrobců,2. Registr a

3. Informační systém,b) rozhoduje

1. ve věcech zápisu do Seznamu výrobců podle§ 22 odst. 3, § 23 odst. 4 a § 24 odst. 3 a

2. o souhlasu k čerpání peněžních prostředkůze zvláštního vázaného účtu podle § 32odst. 2,

c) rozhoduje o

1. žádosti o vydání oprávnění k provozováníkolektivního systému,

2. změně rozhodnutí o vydání oprávnění k pro-vozování kolektivního systému,

3. souhlasu k přeměně provozovatele kolektiv-ního systému,

4. souhlasu k převodu, pachtu nebo zástavě ob-chodního závodu provozovatele kolektiv-ního systému a

5. zrušení oprávnění k provozování kolektiv-ního systému,

d) vede seznam rozhodnutí o vydání oprávněník provozování kolektivního systému a rozhod-nutí o jejich změnách nebo zrušení,

e) shromažďuje a zpracovává údaje

1. obsažené v žádostech o zápis do Seznamuvýrobců, v oznámeních změn a v dalšíchdokladech předložených osobou zapsanouv Seznamu výrobců,

2. obsažené v žádostech o vydání oprávněník provozování kolektivního systému a v žá-dostech o změnu oprávnění k provozováníkolektivního systému,

3. zaslané v ročních zprávách o výrobcíchs ukončenou životností,

4. vložené do Registru,

5. poskytnuté provozovatelem kolektivníhosystému podle § 44 odst. 5, § 48 odst. 6a § 50 odst. 5,

6. obsažené ve zprávách o ověření podle § 53,

7. o recyklačních účinnostech procesů recy-klace odpadních baterií nebo akumulátorů a

8. vložené do Informačního systému,

f) zveřejňuje v rozsahu a způsobem stanovenýmtímto zákonem

1. Seznam výrobců,

2. Registr,

3. Informační systém,

4. seznam vydaných oprávnění k provozováníkolektivního systému a rozhodnutí o jejichzměnách nebo zrušení a

5. souhrnné údaje získané z ročních zpráv o vý-robcích s ukončenou životností,

g) kontroluje činnost provozovatele kolektivníhosystému,

h) ukládá opatření a lhůty pro zjednání nápravyprovozovateli kolektivního systému nebo vý-robci plnícímu povinnosti v individuálním sy-stému,

i) poskytuje orgánům Evropské unie v požadova-ném rozsahu a formátu a v požadovaných in-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6251

Page 60: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

tervalech údaje o zpětném odběru a nakládánís výrobky s ukončenou životností a s odpady zezpracování výrobků s ukončenou životnostív České republice,

j) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasí-lání zpráv o recyklační účinnosti procesů recy-klace odpadních baterií nebo akumulátorů po-dle přímo použitelného předpisu Evropské unieo prováděcích pravidlech pro výpočet recy-klační účinnosti procesů recyklace odpadníchbaterií a akumulátorů18) a

k) zajišťuje pravidelný dialog v každé příslušné ob-lasti zpětného odběru podle druhu vybranéhovýrobku mezi provozovateli kolektivních systé-mů, výrobci, zpracovateli, územními samo-správnými celky a spolky, jejichž činnost setýká tohoto zákona.

(4) Ministerstvo poskytuje údaje ze Seznamuvýrobců, Registru a Informačního systému, kterénejsou veřejně přístupné způsobem umožňujícímdálkový přístup,

a) správním orgánům vykonávajícím státní správuna úseku předcházení vzniku odpadu z vybra-ných výrobků a nakládání s výrobky s ukonče-nou životností a

b) Policii České republiky při plnění jejích úkolůvyplývajících z jiných právních předpisů28).

(5) Ministerstvo dále poskytuje údaje z Infor-mačního systému, které nejsou veřejně přístupnézpůsobem umožňujícím dálkový přístup,

a) obecním úřadům obcí s rozšířenou působnostípro účely zápisu skutečností do registru silnič-ních vozidel a

b) Státnímu fondu životního prostředí České re-publiky.

§ 129

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu podává vy-jádření z hlediska své působnosti v řízení o

a) žádosti o vydání oprávnění k provozování ko-lektivního systému,

b) změně rozhodnutí o vydání oprávnění k provo-zování kolektivního systému,

c) zrušení rozhodnutí o vydání oprávnění k provo-zování kolektivního systému,

d) udělení souhlasu k přeměně provozovatele ko-lektivního systému a

e) udělení souhlasu k převodu, pachtu nebo zá-stavě obchodního závodu provozovatele kolek-tivního systému.

§ 130

Inspekce

(1) Inspekce

a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, pod-nikajícími fyzickými osobami a obcemi dodržo-vána ustanovení právních předpisů a rozhodnutísprávních orgánů ve všech oblastech působnostitohoto zákona, s výjimkou oblastí, v nichž jepodle § 131 odst. 1 písm. a) až d) ke kontrolepříslušná Česká obchodní inspekce,

b) může uložit opatření a lhůty pro zjednání ná-pravy.

(2) Inspekce spolupracuje s orgány ochrany ve-řejného zdraví, Policií České republiky a orgányCelní správy České republiky, popřípadě dalšímisprávními orgány, kraji a obcemi a poskytuje jimodbornou pomoc.

§ 131

Česká obchodní inspekce

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje, jakjsou právnickými a podnikajícími fyzickými oso-bami dodržována ustanovení tohoto zákona a práv-ních předpisů vydaných k jeho provedení, kteráupravují

a) označování elektrozařízení a baterií nebo aku-mulátorů při jejich uvedení na trh,

b) podmínky uvádění baterií nebo akumulátorů natrh nebo do oběhu, pokud jde o povolený obsahtěžkých kovů,

c) požadavky na snadné a bezpečné vyjímání ba-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6252 Částka 223

28) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Page 61: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

terií nebo akumulátorů zabudovaných do elek-trozařízení nebo jiných výrobků,

d) oddělené uvádění nákladů na zpětný odběr a na-kládání s odpadními elektrozařízeními nebo od-padními pneumatikami, s výjimkou způsobustanovení jejich výše, nebo zákaz oddělenéhouvádění těchto nákladů u přenosných bateriínebo akumulátorů,

e) povinnosti posledních prodejců informovat ko-nečného uživatele o způsobu zajištění zpětnéhoodběru odpadních elektrozařízení, odpadníchbaterií nebo akumulátorů a odpadních pneuma-tik,

f) povinnosti posledních prodejců zajistit zpětnýodběr odpadních elektrozařízení nebo odpad-ních přenosných baterií nebo akumulátorů a

g) povinnosti posledních prodejců označit místa,kde je možné odpadní elektrozařízení nebo od-padní baterie nebo akumulátory odevzdat.

(2) Česká obchodní inspekce dále

a) může uložit opatření a lhůty pro zjednání ná-pravy,

b) může zakázat až do zjednání nápravy uvádět natrh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory,které nesplňují požadavky stanovené tímto zá-konem, nebo uvedení takových baterií neboakumulátorů na trh nebo do oběhu pozastavit;uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebodo oběhu zakáže vždy, jestliže nejsou splněnypožadavky stanovené v § 78 odst. 1,

c) může současně s opatřením podle písmene b)uložit výrobci, aby zajistil stažení baterií neboakumulátorů z trhu, jestliže hrozí poškozenízdraví lidí nebo životního prostředí nebok němu již došlo, a

d) ukládá povinnost zajistit stažení baterií neboakumulátorů z trhu podle § 78 odst. 3.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opa-tření podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) nemá od-kladný účinek.

§ 132

Orgány Celní správy České republiky

(1) Celní úřad při dovozu vybraných výrobkůkontroluje, zda

a) pro dovážené vybrané výrobky, s výjimkou vo-

zidel, je v Seznamu výrobců zapsána osoba,která odpovídá za plnění povinností výrobcestanovených tímto zákonem,

b) dovážené vybrané výrobky jsou označeny údajiv souladu s požadavky tohoto zákona a

c) dovozem baterií nebo akumulátorů není poru-šován zákaz stanovený v § 78 odst. 1.

(2) Celní úřad nepropustí dovážené zboží docelního režimu volného oběhu, jestliže

a) dovážené vybrané výrobky nejsou označenyúdaji v souladu s požadavky tohoto zákona,

b) je dovozem baterií nebo akumulátorů porušenzákaz stanovený v § 78 odst. 1, nebo

c) není pro dovážené vybrané výrobky, s výjimkouvozidel, v Seznamu výrobců zapsána osoba,která odpovídá za plnění povinností výrobcestanovených tímto zákonem; o této skutečnostineprodleně informuje ministerstvo.

(3) Celní úřad dále kontroluje, zda při přeshra-niční přepravě použitých elektrozařízení, vozidela jejich částí nebo pneumatik jsou splněny podmínkystanovené tímto zákonem a právními předpisy vy-danými k jeho provedení.

(4) Celní úřad si při kontrole podle odstavců 1a 3 může vyžádat odbornou pomoc inspekce.

(5) Generální ředitelství cel poskytuje minister-stvu, inspekci a České obchodní inspekci údaje zesvých evidencí a informačních systémů o

a) výrobcích s ukončenou životností, které bylyvyvezeny z České republiky do zemí, kterénejsou členskými státy Evropské unie, nebokteré byly z těchto zemí dovezeny do Českérepubliky, a

b) vybraných výrobcích, na které se vztahuje po-vinnost zpětného odběru a které byly dovezenydo České republiky ze zemí, které nejsou člen-skými státy Evropské unie.

(6) Údaje podle odstavce 5 se poskytují v roz-sahu:

a) identifikační údaje deklaranta, vývozce nebodovozce, a to jméno, adresa sídla a identifikačníčíslo, bylo-li přiděleno,

b) číslo celního prohlášení,

c) datum dovozu nebo vývozu,

d) popis zboží,

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6253

Page 62: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

e) sazební zařazení,

f) stát, z něhož bylo zboží dovezeno, nebo doněhož bylo vyvezeno,

g) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebopočtu jednotek,

h) registrační značky vozidel nebo identifikačníznačky kontejnerů a

i) v případě potřeby i dostupné kopie dokladůvztahujících se k přepravě elektrozařízení, bate-rií nebo akumulátorů a pneumatik.

(7) Poskytnutí informací podle odstavců 5 a 6není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňo-vého řádu.

§ 133

Krajský úřad

(1) Krajský úřad kontroluje, jak jsou právnic-kými a podnikajícími fyzickými osobami dodržo-vána ustanovení tohoto zákona a předpisů vydanýchk jeho provedení, která se týkají sběru nebo zpraco-vání vozidel s ukončenou životností.

(2) K provedení kontroly podle odstavce 1 jemístně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu jeprovozováno zařízení nebo činnost, které se kon-trola týká.

§ 134

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) kontroluje, jak jsou fyzickými osobami dodržo-vána ustanovení právních předpisů a rozhodnutísprávních orgánů ve všech oblastech působnostitohoto zákona,

b) může uložit opatření k nápravě a lhůty prozjednání nápravy a

c) je správcem emisního poplatku a provádí zá-znam o jeho zaplacení a jeho výši do registrusilničních vozidel a technického průkazu.

§ 135

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpaduz vybraných výrobků a nakládání s výrobky

s ukončenou životností

Inspektoři a pověření zaměstnanci správníchorgánů vykonávající kontrolu v oblasti předcházení

vzniku odpadu z vybraných výrobků a nakládánís výrobky s ukončenou životností podle tohoto zá-kona se při výkonu své činnosti prokazují průkazemvydaným příslušným kontrolním orgánem, který jesoučasně jejich pověřením ke kontrole, osvědčuje, žejeho držitel je zaměstnancem příslušného kontrol-ního orgánu a držitel průkazu a příslušný kontrolníorgán jsou v něm dostatečně identifikováni.

ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ,PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení

§ 136

(1) Ohlašovací nebo oznamovací povinnostvůči ministerstvu podle § 28 odst. 1, § 50 odst. 5,§ 51 odst. 1 a § 57 odst. 6 se plní prostřednictvímintegrovaného systému plnění ohlašovacích povin-ností v oblasti životního prostředí nebo datovéschránky ministerstva určené k plnění ohlašovacíchpovinností v oblasti životního prostředí podle zá-kona o integrovaném registru znečišťování životníhoprostředí a integrovaném systému plnění ohlašova-cích povinností v oblasti životního prostředí.

(2) Žádosti a návrhy podle tohoto zákona, prokteré prováděcí právní předpis upravuje formulář,lze podat pouze na tomto formuláři.

§ 137

Pro účely ustanovení tohoto zákona o povin-nostech výrobce zřizovat veřejná místa zpětného od-běru se počet obyvatel posuzuje na základě bilancepočtu obyvatel České republiky zpracované Českýmstatistickým úřadem každoročně k 1. lednu.

§ 138

Působnost stanovená krajskému úřadu, obecní-mu úřadu obce s rozšířenou působností a obecnímuúřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesenépůsobnosti.

§ 139

Výkon působnosti orgánů Celní správy Českérepubliky podle tohoto zákona se považuje za výkonsprávy daní, s výjimkou řízení o přestupcích.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6254 Částka 223

Page 63: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Přechodná ustanovení

§ 140

(1) Povinnosti výrobce ve vztahu k vybranýmvýrobkům, které uvedl na trh přede dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona, stanovené zákonemč. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některýchdalších zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona, se považují za povinnostipodle tohoto zákona v rozsahu, v jakém jsou tímtozákonem stanoveny.

(2) Záruka poskytnutá výrobcem elektrozaří-zení nebo výrobcem přenosných baterií nebo aku-mulátorů podle § 31g odst. 1 písm. c), § 37n odst. 2nebo § 37p odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve zněníúčinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-kona, se považuje za kauci podle tohoto zákona.Kauce takového výrobce musí splňovat požadavkystanovené § 31 odst. 1 a 2 nejpozději do 90 dnů odedne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Pro výrobce a provozovatele kolektivníchsystémů, kterým bylo vydáno oprávnění k provozo-vání kolektivního systému podle tohoto zákona,platí pro zpracování roční zprávy za rok 2020 a jejízaslání ministerstvu povinnosti stanovené v § 31fodst. 1, § 31o odst. 2 písm. c), § 37h odst. 2, § 38odst. 10 a § 38f odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnostitohoto zákona. Ustanovení § 28, 51 a § 57 odst. 6tohoto zákona se poprvé použijí pro zpracováníroční zprávy o výrobcích s ukončenou životnostítěmito osobami za rok 2021.

(4) Pro osoby oprávněné provozovat kolektivnísystém podle § 142 odst. 1 platí pro zpracování ročnízprávy za rok 2020 a 2021 a její zaslání ministerstvupovinnosti stanovené v § 31o odst. 2 písm. c), § 37hodst. 2 a § 38f odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnostitohoto zákona. Tyto osoby zpracují roční zprávuo výrobcích s ukončenou životností podle § 51 to-hoto zákona poprvé za rok 2022.

(5) Peněžní prostředky získané z rovnoměrnýchdílčích plateb příspěvků provozovatelů solárníchelektráren podle § 37p odst. 2 zákona č. 185/2001Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnostitohoto zákona, určené k zajištění financování pře-dání odpadních solárních panelů uvedených na trhdo dne 1. ledna 2013 ke zpracování, využití a odstra-

nění, včetně plnění těchto povinností, se považují zapříspěvky provozovatelů solárních elektrárenk těmto účelům uhrazeným podle § 72 odst. 1 to-hoto zákona.

(6) Pokud provozovatel solární elektrárny ne-zajistil podle § 37p odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-hoto zákona, financování předání odpadních solár-ních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013ke zpracování, využití a odstranění, včetně plněnítěchto povinností, do dne nabytí účinnosti tohotozákona, je povinen jej zajistit podle § 72 odst. 1 to-hoto zákona. Způsob výpočtu příspěvků na financo-vání nakládání s odpadními solárními panely uvede-nými na trh do dne 1. ledna 2013 a jejich minimálnívýše se řídí vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnos-tech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadya o bližších podmínkách financování nakládání s nimi(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektro-odpady), ve znění účinném přede dnem nabytí účin-nosti tohoto zákona.

(7) Zpětný odběr solárních panelů uvedenýchna trh do dne 1. ledna 2013, které jsou součástí so-lárních elektráren s celkovým instalovaným výko-nem do 30 kWp, zajistí provozovatel solární elek-trárny po dni nabytí účinnosti tohoto zákona pro-střednictvím sítě míst zpětného odběru vytvořenépodle § 37k odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., ve zněníúčinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-kona, a to minimálně ve stejném rozsahu jako kedni 31. prosince 2020.

§ 141

(1) Registr míst zpětného odběru podle zákonač. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnostitohoto zákona považuje za Registr.

(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sepovažuje

a) Seznam výrobců elektrozařízení podle zákonač. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnemnabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu,v němž nezahrnuje údaje o právnických oso-bách podle § 37h odst. 1 písm. c) zákonač. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnemnabytí účinnosti tohoto zákona, za Seznam vý-robců elektrozařízení podle § 20 odst. 3písm. a),

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6255

Page 64: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

b) Seznam výrobců baterií a akumulátorů podlezákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném pře-de dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaSeznam výrobců baterií nebo akumulátorů po-dle § 20 odst. 3 písm. b) a

c) Seznam povinných osob v oblasti zpětného od-běru pneumatik podle zákona č. 185/2001 Sb.,ve znění účinném přede dnem nabytí účinnostitohoto zákona, za Seznam výrobců pneumatikpodle § 20 odst. 3 písm. c).

(3) Výrobce nebo pověřený zástupce, kterýbyl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsánv Seznamu výrobců elektrozařízení nebo v Seznamuvýrobců baterií a akumulátorů podle zákona č. 185//2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-nosti tohoto zákona, a povinná osoba, která bylake dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsánav Seznamu povinných osob v oblasti zpětného od-běru pneumatik podle zákona č. 185/2001 Sb., veznění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona, jsou povinni postupem stanoveným tímtozákonem pro změny údajů zapsaných v Seznamuvýrobců přizpůsobit zapsaný stav stavu požadova-nému tímto zákonem, a to ve lhůtě 120 dnů odedne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Návrh na zápis do Seznamu výrobců elek-trozařízení, Seznamu výrobců baterií a akumulátorůnebo Seznamu povinných osob v oblasti zpětnéhoodběru pneumatik podle zákona č. 185/2001 Sb.,ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-hoto zákona, který podal výrobce elektrozařízenínebo pověřený zástupce, výrobce baterií nebo aku-mulátorů nebo povinná osoba uvádějící na trh pneu-matiky a o němž nebylo pravomocně rozhodnuto dodne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje zažádost o zápis do Seznamu výrobců podle § 21odst. 1. Řízení o této žádosti se dokončí podle to-hoto zákona. Žadatel je povinen doplnit žádost do15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tak,aby vyhovovala požadavkům stanoveným v § 21odst. 3 a 4.

(5) Řízení o návrhu na zápis do Seznamu vý-robců elektrozařízení podaném právnickou osoboupodle § 37h odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-hoto zákona, které nebylo pravomocně skončeno dodne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona zastavuje.

(6) Informační systém sledování toků vybra-ných autovraků podle zákona č. 185/2001 Sb., veznění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona po-važuje za Informační systém.

§ 142

(1) Kolektivní systém může být provozován nazákladě oprávnění vydaného podle zákona č. 185//2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-nosti tohoto zákona, nebo na základě zápisu práv-nické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c) zákonač. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona, do Seznamu výrobců elek-trozařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., ve zněníúčinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-kona, jestliže toto oprávnění nebo zápis byly platnév den předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zá-kona, a to do dne 31. prosince 2022 nebo do nabytíprávní moci rozhodnutí o žádosti o vydání opráv-nění k provozování kolektivního systému podle to-hoto zákona, jejímž předmětem je provozování té-hož kolektivního systému, pokud byla žádost po-dána do dne 31. prosince 2022. To neplatí v případěprávnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c) zákonač. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona, zajišťující výhradně plněnípovinností provozovatelů solárních elektráren, je-jichž součástí jsou solární panely uvedené na trh dodne 1. ledna 2013, která může provozovat kolektivnísystém bez časového omezení.

(2) Ministerstvo vede údaje o oprávněních pro-vozovat kolektivní systém podle odstavce 1 v se-znamu podle § 39 odst. 1 v rozsahu údajů uvedenýchv § 37 odst. 3, a to po dobu, po kterou oprávněníplatí.

(3) Pro osobu oprávněnou provozovat kolek-tivní systém podle odstavce 1 a její společníky platípo dobu platnosti tohoto oprávnění povinnostia omezení stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., veznění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona. To neplatí pro nakládání s výrobky s ukon-čenou životností, které je nutné zajišťovat v souladus tímto zákonem. Ve vztahu k osobě zajišťující vý-hradně plnění povinností provozovatelů solárníchelektráren, jejichž součástí jsou solární panely uve-dené na trh do dne 1. ledna 2013, se použije prozpracování roční zprávy o výrobcích s ukončenouživotností § 51 tohoto zákona a pro financování na-

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6256 Částka 223

Page 65: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

kládání s odpadními solárními panely uvedenými natrh do 1. ledna 2013 se použijí § 72 tohoto zákonaa vyhláška č. 352/2005 Sb., ve znění účinném předednem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Oprávnění provozovat kolektivní systém nazákladě zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinnémpřede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, můžeministerstvo zrušit z důvodu, že osoba oprávněnáprovozovat kolektivní systém podle odstavce 1 do-datečně přestala splňovat podmínky pro vydáníoprávnění k provozování kolektivního systému sta-novené zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění účinnémpřede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebopro zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení podlezákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném předednem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Pokud smlouva o kolektivním plnění nebojiná smlouva o zajištění plnění povinností zpětnéhoodběru, zpracování a využití nebo odstranění vý-robků s ukončenou životností, kterou uzavřeli osobaoprávněná provozovat kolektivní systém podle od-stavce 1 a výrobce přede dnem nabytí účinnosti to-hoto zákona, neodpovídá požadavkům tohoto zá-kona, zejména § 44 odst. 2 věty prvé, jsou osobaoprávněná provozovat kolektivní systém podle od-stavce 1 a výrobce povinni uvést tuto smlouvu nej-později do 31. prosince 2022 do souladu s tímto zá-konem.

§ 143

(1) Zařízení ke sběru nebo zpracování vozidels ukončenou životností může být provozováno nazákladě souhlasu k provozování zařízení k využívání,odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, vydanéhopodle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinnémpřede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jestližetento souhlas byl platný v den předcházející dni na-bytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 1 rokuode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže byl

souhlas vydán na dobu kratší. Byla-li před uplynu-tím doby, po kterou lze podle věty první provozovatzařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukonče-nou životností, podána žádost o vydání povoleníprovozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidels ukončenou životností podle § 107 odst. 1, jejímžpředmětem je provozování téhož zařízení, platí totooprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutío takové žádosti.

(2) Pro poplatkové povinnosti u poplatku napodporu sběru, zpracování, využití a odstranění vy-braných autovraků vzniklé přede dnem nabytí účin-nosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnostis nimi související, se použije zákon č. 185/2001 Sb.,ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-hoto zákona.

(3) Poplatková povinnost u emisního poplatkunevzniká, pokud již u vozidla dříve vznikla poplat-ková povinnost u poplatku na podporu sběru, zpra-cování, využití a odstranění vybraných autovrakůpoplatníkovi, který nebyl osvobozen.

§ 144

Oznámení technického předpisu

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicíEvropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 zedne 9. září 2015 o postupu při poskytování informacív oblasti technických předpisů a předpisů pro službyinformační společnosti.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 145

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna2021, s výjimkou ustanovení § 69 odst. 2 písm. c),které nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r..

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6257

Page 66: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Příloha č. 1 k zákonu č. 542/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6258 Částka 223

Page 67: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Příloha č. 2 k zákonu č. 542/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6259

Page 68: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Příloha č. 3 k zákonu č. 542/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6260 Částka 223

Page 69: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Příloha č. 4 k zákonu č. 542/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6261

Page 70: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Příloha č. 5 k zákonu č. 542/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6262 Částka 223

Page 71: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Příloha č. 6 k zákonu č. 542/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Částka 223 Strana 6263

Page 72: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Příloha č. 7 k zákonu č. 542/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 542 / 2020Strana 6264 Částka 223

Page 73: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

543

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2020,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadecha zákona o výrobcích s ukončenou životností

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. I

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, veznění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb.,zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zá-kona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákonač. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákonač. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákonač. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákonač. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákonač. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákonač. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákonač. 170/2017 Sb. a zákona č. 278/2019 Sb., se měnítakto:

1. V § 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

2. V § 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuječárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) poplatky za komunální odpad.“.

3. V části druhé se hlava VI včetně nadpisu zru-šuje.

Dosavadní hlava VII se označuje jako hlava VI.

4. V části druhé se za hlavu VI vkládá nováhlava VII, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA VII

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Díl 1

Obecné ustanovení

§ 10d

(1) Poplatky za komunální odpad jsou

a) poplatek za obecní systém odpadového hospo-dářství a

b) poplatek za odkládání komunálního odpaduz nemovité věci.

(2) Obec může zavést pro poplatkové obdobípouze jeden z poplatků podle odstavce 1.

Díl 2

Poplatek za obecní systémodpadového hospodářství

§ 10e

Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpa-dového hospodářství je

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinnýdům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, vekteré není přihlášena žádná fyzická osoba a kteráje umístěna na území obce.

§ 10f

Předmět poplatku

Předmětem poplatku za obecní systém odpado-vého hospodářství je jednotlivá možnost využívatobecní systém odpadového hospodářství, která jedána

a) přihlášením v této obci,

b) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnourekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzickáosoba a která se nachází na území této obce.

§ 10g

Osvobození od poplatku

Od poplatku za obecní systém odpadovéhohospodářství je osvobozena osoba, které poplatkovápovinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a kteráje

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunál-

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Částka 223 Strana 6265

Page 74: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

ního odpadu z nemovité věci v jiné obci a máv této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 letvěku, školského zařízení pro výkon ústavnínebo ochranné výchovy nebo školského zaří-zení pro preventivně výchovnou péči na základěrozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující oka-mžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou pů-sobností, zákonného zástupce dítěte nebo ne-zletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotnímpostižením, domově pro seniory, domově sezvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svoboděs výjimkou osoby vykonávající trest domácíhovězení.

§ 10h

Výše poplatku

(1) Poplatek za obecní systém odpadového hos-podářství činí nejvýše 1 200 Kč.

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povin-nost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osobyv obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí ob-dobí, na jehož konci

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povin-nost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemo-vité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbupro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, sni-žuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, najehož konci

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fy-zická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Díl 3

Poplatek za odkládání komunálního odpaduz nemovité věci

§ 10i

Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za odkládání komunál-ního odpadu z nemovité věci je

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliš-tě, nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydlištěžádná fyzická osoba.

§ 10j

Předmět poplatku

Předmětem poplatku za odkládání komunál-ního odpadu z nemovité věci je odkládání směsnéhokomunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci za-hrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnourekreaci, která se nachází na území obce.

§ 10k

Základ poplatku

(1) Základem dílčího poplatku za odkládání ko-munálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je

a) hmotnost odpadu odloženého z nemovité věciza toto dílčí období v kilogramech připadajícíhona poplatníka,

b) objem odpadu odloženého z nemovité věci zatoto dílčí období v litrech připadajícího na po-platníka, nebo

c) kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemo-vitou věc na odpad za toto dílčí období v litrechpřipadající na poplatníka.

(2) Obec zvolí pro poplatkové období jeden zezákladů podle odstavce 1.

(3) Hmotností nebo objemem odpadu odlože-ného z nemovité věci za dílčí období nebo objedna-nou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro ne-movitou věc na dílčí období připadající na poplat-níka je

a) podíl

1. hmotnosti nebo objemu odpadu odloženéhoz této nemovité věci za dílčí období neboobjednané kapacity soustřeďovacích pro-středků pro tuto nemovitou věc na dílčí ob-dobí a

2. počtu fyzických osob, které v této nemovitévěci mají bydliště na konci dílčího období,nebo

b) hmotnost nebo objem odpadu odloženého z tétonemovité věci za dílčí období nebo kapacitasoustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitouvěc na dílčí období v případě, že v nemovité věcinemá bydliště žádná fyzická osoba.

(4) Obec může určit minimální základ dílčíhopoplatku, který činí nejvýše

a) 10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu,

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Strana 6266 Částka 223

Page 75: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

b) 60 l, pokud je základem objem odpadu nebokapacita soustřeďovacích prostředků.

§ 10l

Sazba poplatku

Sazba poplatku za odkládání komunálního od-padu z nemovité věci činí nejvýše

a) 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost od-padu,

b) 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadunebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

§ 10m

Výpočet poplatku

(1) Poplatek za odkládání komunálního odpaduz nemovité věci se vypočte jako součet dílčích po-platků za jednotlivá dílčí období, na jejichž konci

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzickáosoba v případě, že poplatníkem je vlastník tétonemovité věci.

(2) Dílčí poplatek za dílčí období se vypočtejako součin základu dílčího poplatku zaokrouhle-ného na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazbypro tento základ.

§ 10n

Plátce poplatku

(1) Plátcem poplatku za odkládání komunál-ního odpadu z nemovité věci je

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro důmvzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

(2) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatekod poplatníka.

Díl 4

Společná ustanovení

§ 10o

Poplatkové období a dílčí období

(1) Poplatkovým obdobím poplatků za komu-nální odpad je kalendářní rok.

(2) Dílčím obdobím poplatků za komunálníodpad je kalendářní měsíc.

§ 10p

Solidární poplatková povinnost

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, ro-dinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsoupovinni plnit poplatkovou povinnost společně a ne-rozdílně.

§ 10q

Jednotky

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobněi na jednotku, která je vymezena podle zákonao vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojenýmpodílem na společných částech domu, a pokud je s níspojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílemna tomto pozemku.

§ 10r

Nemovitá věc vložená do fondu

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fondobhospodařovaný penzijní společností, do kterýchje vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků zakomunální odpad hledí jako na vlastníka této nemo-vité věci.“.

5. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-vec 4, který zní:

„(4) Pokud obec zavedla poplatek za odkládáníkomunálního odpadu z nemovité věci a zvolilav obecně závazné vyhlášce základ dílčího poplatkupodle § 10k odst. 1 písm. a) nebo b), vyměří správcepoplatku plátci poplatek platebním výměrem nebohromadným předpisným seznamem. Není-li takovýplátce, vyměří poplatek správce poplatku poplatní-kovi. Poplatek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dnedoručení platebního výměru nebo hromadnéhopředpisného seznamu. Pokud plátce neodvede nebopoplatník nezaplatí tento poplatek včas, může jimsprávce poplatku vyměřit platebním výměrem nebohromadným předpisným seznamem zvýšení neodve-deného nebo nezaplaceného poplatku, nebo jejichčásti, až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušen-stvím poplatku a je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dnedoručení platebního výměru nebo hromadnéhopředpisného seznamu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Obec v obecně závazné vyhlášce, kterouzavádí poplatek za odkládání komunálního odpaduz nemovité věci, zvolí jeden z dílčích základů tohotopoplatku a může určit minimální dílčí základ tohotopoplatku.“.

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Částka 223 Strana 6267

Page 76: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

7. V § 16a se slova „podle § 10b“ nahrazujíslovy „za obecní systém odpadového hospodářství“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro poplatkové povinnosti u poplatku zaprovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních od-padů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi sou-visející se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecnězávazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění,ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-hoto zákona.

2. Obec může za poplatkové období roku 2021vybírat poplatek za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováníkomunálních odpadů, který zavedla přede dnem na-bytí účinnosti tohoto zákona. Pro poplatkové povin-nosti u tohoto poplatku, jakož i pro práva a povin-nosti s nimi související, vzniklé v poplatkovém ob-dobí roku 2021, se použije zákon č. 565/1990 Sb., veznění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona, a obecně závazné vyhlášky vydané na zá-kladě jeho zmocnění, účinné ke dni nabytí účinnostitohoto zákona.

3. Od poplatku za obecní systém odpadovéhohospodářství podle zákona č. 565/1990 Sb., ve zněníúčinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sev dílčím období osvobozuje fyzická osoba, která mána konci tohoto dílčího období bydliště v jiné obci,je v této obci poplatníkem poplatku za komunálníodpad podle § 156 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb.,o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účin-nosti tohoto zákona, a které poplatková povinnostvznikla z důvodu přihlášení v obci.

4. Obec nemůže zavést poplatky za komunálníodpad podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účin-ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za po-platkové období roku 2021, ve kterém

a) má podle § 156 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb.,o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytíúčinnosti tohoto zákona, zaveden poplatek zakomunální odpad, nebo

b) má podle bodu 2 zaveden poplatek za provozsystému shromažďování, sběru, přepravy, tří-dění, využívání a odstraňování komunálníchodpadů, nebo

c) vybírá podle § 156 odst. 1 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne na-

bytí účinnosti tohoto zákona, úhradu za shro-mažďování, sběr, přepravu, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů.

5. Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováníkomunálních odpadů se pro účely jeho placení po-važuje za poplatek za obecní systém odpadovéhohospodářství.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o živnostenském podnikání

Čl. III

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-tenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněnízákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zá-kona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákonač. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15//1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356//1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363//1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123//2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158//2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256//2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281//2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38//2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257//2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 253//2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109//2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130//2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230//2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285//2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160//2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428//2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 199//2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 241//2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127//2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 188//2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304//2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261//2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 255//2019 Sb., se na konci písmene al) tečka nahrazuječárkou a doplňuje se písmeno am), které zní:

„am) činnost provozovatelů kolektivních systémůpodle zákona o výrobcích s ukončenou život-ností.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. IV

V § 19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Strana 6268 Částka 223

Page 77: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

z příjmů, ve znění zákona č. 267/2014 Sb., písme-no zc) zní:

„zc) příspěvky provozovatelů solárních elektrárennebo výrobců podle zákona upravujícího vý-robky s ukončenou životností plynoucí provo-zovateli kolektivního systému podle zákonaupravujícího výrobky s ukončenou životností,pokud jsou použity na zajištění plnění povin-ností zpětného odběru, zpracování a využitínebo odstranění výrobků s ukončenou život-ností s výjimkou nákladů na zřízení sběrnéhomísta provozovatele solární elektrárny, a pří-spěvky osob, které uvádějí na trh nebo dooběhu obaly, plynoucí autorizované obalovéspolečnosti, pokud jsou použity na zajištěníplnění povinnosti zpětného odběru a využitíodpadu z obalů,“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zda-ňovací období započatá přede dnem nabytí účinnostitohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimisouvisející se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve zněníúčinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-kona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o rezerváchpro zjištění základu daně z příjmů

Čl. VI

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištěnízákladu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb.,zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zá-kona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákonač. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákonač. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákonač. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákonač. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákonač. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákonač. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákonač. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákonač. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákonač. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344//2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 221//2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258//2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 170//2017 Sb. a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 se za slovo „škod15)“ vkládají

slova „ , rezerva na zajištění rekultivace a následnépéče o skládku podle zákona upravujícího odpady“.

2. V § 10a odst. 1 větě první se slova „v bance sesídlem na území České republiky nebo v případěrezerv vymezených v § 10 odst. 2 se souhlasem pří-slušného obvodního báňského úřadu, příslušnéhokrajského úřadu nebo Správy úložišť radioaktivníhoodpadu také na samostatný účet v bance se sídlem naúzemí jiného členského státu Evropské unie“ nahra-zují slovy „vedený v České republice u banky nebopobočky zahraniční banky se sídlem v jiném člen-ském státě Evropské unie“ a za slova „prostředkůrezerv tvořených podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezervvymezených v § 10 odst. 2“ se vkládá čárka.

3. V § 10a odst. 4 písm. b) se slova „pro rekul-tivace a sanace skládek25)“ nahrazují slovy „na zajiš-tění rekultivace a následné péče o skládku podle zá-kona upravujícího odpady“.

Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u rezerv za zdaňovacíobdobí započatá přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona, jakož i práva a povinnosti s nimi souvisejícíse použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinnémpřede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. VIII

V § 19b odst. 4 a 8 a v § 19c odst. 2 zákonač. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněnízákona č. 268/2015 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., seslova „ , výkupu, zpracování, využívání nebo odstra-ňování autovraků37)“ nahrazují slovy „vozidels ukončenou životností podle zákona o výrobcíchs ukončenou životností“.

Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna veterinárního zákona

Čl. IX

V § 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péčia o změně některých souvisejících zákonů (veteri-nární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zá-kona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákonač. 308/2011 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Částka 223 Strana 6269

Page 78: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

č. 243/2016 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákonač. 368/2019 Sb., se odstavec 5 včetně poznámkypod čarou č. 7b zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstav-ce 5 a 6.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidelna pozemních komunikacích

Čl. X

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zá-kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti zaškodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákonač. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-kona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákonač. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákonač. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákonač. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákonač. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákonač. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákonač. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákonač. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákonač. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákonač. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákonač. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákonač. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákonač. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákonač. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona

č. 52/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se měnítakto:

1. V § 13 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slovo „auto-vraků23)“ nahrazuje slovy „vozidel s ukončenouživotností podle zákona o výrobcích s ukončenouživotností“.

2. Poznámka pod čarou č. 23 zní:

„23) Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou život-ností.“.

3. V § 13 odst. 1 písm. c) a v § 13 odst. 2 seslovo „autovraků“ nahrazuje slovy „vozidel s ukon-čenou životností podle zákona o výrobcích s ukon-čenou životností“.

4. Poznámka pod čarou č. 24 zní:

„24) § 105 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukon-čenou životností.§ 19b odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.“.

5. V § 13 odst. 5 se slova „evidenci podlezvláštního právního předpisu23)“ nahrazují slovy„informačním systému pro vedení informací o vozi-dlech s ukončenou životností podle zákona o výrob-cích s ukončenou životností“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XI

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správníchpoplatcích, položka 122 zní:

„Položka 122

a) Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle zákona o od-padech Kč 1 000

b) Vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo povoleník obchodování s odpady podle zákona o odpadech Kč 500

c) Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle zákonao odpadech Kč 1 000

d) Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu podle zákona o odpadech Kč 10 000

e) Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí v přeshraniční přepravě odpadupodle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravěodpadů a podle zákona o odpadech Kč 6 000

Osvobození

Od poplatku podle písmen d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho jménem podlečl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.“.

Poznámka pod čarou č. 72 se zrušuje.

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Strana 6270 Částka 223

Page 79: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

ČÁST DEVÁTÁ

Změna chemického zákona

Čl. XII

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkácha chemických směsích a o změně některých zákonů(chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb.,zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zá-kona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zá-kona č. 45/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se věta čtvrtánahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o per-zistentních organických znečišťujících látkách.“.

2. V § 22 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Dovozce nebo následný uživatel23), kterýjako první uvádí na trh Evropské unie na území Čes-ké republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně--chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnostiovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedenímtéto směsi na trh poskytnout Ministerstvu zdravot-nictví prostřednictvím portálu spravovaného Evrop-skou agenturou pro chemické látky informace o jejímvlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanovenýmv příloze VIII přímo použitelného předpisu Evrop-ské unie o klasifikaci, balení a označování láteka směsí21).

(2) Distributor, který na území České repu-bliky uvádí na trh směs, která má nebezpečné fyzi-kálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlast-nosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uve-dením této směsi na trh poskytnout Ministerstvuzdravotnictví prostřednictvím portálu spravovanéhoEvropskou agenturou pro chemické látky informaceo jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stano-veným v příloze VIII přímo použitelného předpisuEvropské unie o klasifikaci, balení a označování láteka směsí21), pokud tyto informace nebyly poskytnutypodle odstavce 1 nebo distributor mění označenítéto směsi. Povinnost podle předchozí věty můžeza distributora splnit dodavatel, pokud se tak dohod-nou; odpovědnost za splnění této povinnosti má na-dále distributor.“.

3. V § 22 odstavec 5 zní:

„(5) Dovozce, následný uživatel nebo distribu-tor podle odstavců 1 a 2 je v případě, že dojde kezměně podle oddílu 4.1 části B přílohy VIII přímopoužitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci,balení a označování látek a směsí21), povinen provéstpřed uvedením směsi v pozměněné podobě na trh

aktualizaci informací poskytnutých podle odstav-ce 1 nebo 2 v rozsahu a způsobem stanoveným v tétopříloze. Výrobce nebo distributor podle odstavců 3a 4 je povinen každou změnu informací poskytnu-tých Ministerstvu zdravotnictví oznámit ve lhůtě45 dnů od změny informací.“.

4. V § 22 odst. 6 se slova „1 až 4“ nahrazujíslovy „3 a 4“.

5. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který včetněpoznámek pod čarou č. 29 a 30 zní:

„(7) Dodavatel předmětu je povinen před uve-dením předmětu na trh poskytovat informace podlečl. 33 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropskéunie o registraci, hodnocení, povolování a omezováníchemických látek29) do databáze vedené Evropskouagenturou pro chemické látky30).

29) Čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,hodnocení, povolování a omezování chemických látek,zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změněsměrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrniceRady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93//67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

30) Čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadecha o zrušení některých směrnic, ve znění směrnice Evrop-ského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne30. května 2018.“.

6. V § 25 odst. 1 se na začátek písmene b) vklá-dají slova „přijímá a“.

7. V § 34 odst. 5 písm. e) se za slovo „neuvede“vkládají slova „příslušné třídy nebo kategorie nebez-pečnosti v nabídce nebezpečné látky nebo“ a slova„nebezpečné látky nebo“ se zrušují.

8. V § 34 odst. 12 se slovo „dodavatel“ nahra-zuje slovem „distributor“ a za slovo „neposkytne“ sevkládají slova „ve stanoveném rozsahu a stanovenýmzpůsobem“.

9. V § 34 odst. 14 se slovo „dodavatel,“ zrušujea za slovo „neoznámí“ se vkládají slova „ve stanove-ném rozsahu a stanoveným způsobem“.

10. V § 34 se za odstavec 20 vkládají nové od-stavce 21 až 23, které včetně poznámky pod čarouč. 25 znějí:

„(21) Dodavatel předmětu se dopustí přestupkutím, že neposkytne informace do databáze Evropskéagentury pro chemické látky podle § 22 odst. 7.

(22) Osoba se dopustí přestupku tím, že jako

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Částka 223 Strana 6271

Page 80: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

zaměstnavatel v rozporu s čl. 35 přímo použitelnéhopředpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, po-volování a omezování chemických látek20) neumožnízaměstnancům a jejich zástupcům přístup ke stano-veným informacím.

(23) Osoba se dopustí přestupku tím, že v roz-poru s čl. 5 odst. 2 přímo použitelného předpisuEvropské unie o perzistentních organických zneči-šťujících látkách25) neposkytne Ministerstvu život-ního prostředí informace o zásobách obsahujícíchlátky uvedené v příloze I nebo II tohoto předpisu.

25) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019//1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organic-kých znečišťujících látkách.“.

Dosavadní odstavec 21 se označuje jako odstavec 24.

11. V § 34 odst. 24 písm. e) se slovo „nebo“nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se do-plňují slova „nebo odstavců 21 až 23.“.

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1. V případě směsi, která byla uvedena na trhpo dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytujídovozce, následný uživatel nebo distributor odedne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvuzdravotnictví informace podle § 22 odst. 1, 2 a 5 zá-kona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném ode dne na-bytí účinnosti tohoto zákona.

2. V případě směsi, která byla uvedena na trhpřede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a infor-mace o této směsi nebo jejich změny nebyly ke dniúčinnosti tohoto zákona poskytnuty podle § 22odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve zněníúčinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-kona, poskytnou dovozce, dodavatel nebo následnýuživatel Ministerstvu zdravotnictví informace podle§ 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., veznění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona, do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti tohotozákona.

3. V případě směsi, která byla uvedena na trhpřede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a infor-mace o této směsi nebo jejich změny byly ke dniúčinnosti tohoto zákona poskytnuty podle § 22odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve zněníúčinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-kona, poskytnou dovozce, následný uživatel nebodistributor Ministerstvu zdravotnictví informacepodle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-hoto zákona, do dne 1. ledna 2025, pokud je směsk tomuto datu stále na trhu. Změny týkající se tétosměsi, které nastaly po dni nabytí účinnosti tohotozákona, poskytují dovozce, následný uživatel nebodistributor ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonaMinisterstvu zdravotnictví podle § 22 odst. 5 zákonač. 350/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytíúčinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákonač. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákonač. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a nálezuÚstavního soudu, vyhlášeného pod č. 309/2019 Sb.,se mění takto:

1. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který včetněpoznámky pod čarou č. 52 zní:

„(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zá-kona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hod-nocení nabídek a výběru dodavatele, povinen zapředpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smysluzakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpo-vědného zadávání, environmentálně odpovědnéhozadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůjpostup je zadavatel povinen řádně odůvodnit52).

52) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EUze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázeka o zrušení směrnice 2004/18/ES.Usnesení vlády č. 531 ze dne 24. července 2017 o pravi-dlech uplatňování odpovědného přístupu při zadáváníveřejných zakázek a nákupech státní správy a samo-správy.Pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při za-dávání veřejných zakázek a nákupech státní správya samosprávy, část III materiálu čj. 781/17, schválenávládou na základě návrhu Ministerstva práce a sociálníchvěcí a Ministerstva životního prostředí.“.

2. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuječárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

„p) sociálně odpovědným zadáváním postup podletohoto zákona, při kterém má zadavatel povin-nost zohlednit například pracovní příležitosti,sociální začlenění, důstojné pracovní podmínkya další sociálně relevantní hlediska spojená s ve-řejnou zakázkou,

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Strana 6272 Částka 223

Page 81: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

q) environmentálně odpovědným zadáváním po-stup podle tohoto zákona, při kterém má zada-vatel povinnost zohlednit například dopad naživotní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, ži-votní cyklus dodávky, služby nebo stavebnípráce a další environmentálně relevantní hledis-ka spojená s veřejnou zakázkou,

r) inovaci implementace nového nebo značnězlepšeného produktu, služby nebo postupusouvisející s předmětem veřejné zakázky.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna2021.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 543 / 2020Částka 223 Strana 6273

Page 82: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Sbírka zákonů 2020Strana 6274 Částka 223

Page 83: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Sbírka zákonů 2020Částka 223 Strana 6275

Page 84: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Sbírka zákonů 2020Strana 6276 Částka 223

Page 85: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Sbírka zákonů 2020Částka 223 Strana 6277

Page 86: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Sbírka zákonů 2020Strana 6278 Částka 223

Page 87: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Sbírka zákonů 2020Částka 223 Strana 6279

Page 88: SBÍRKA ZÁKON - smocr.cz

Sbírka zákonů 2020

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemnéobjednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,e-mail: [email protected]. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícíhoroku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletníhoročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podlepotřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – [email protected]. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelstvía nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZTISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: [email protected]; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribučnípodmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizoványdo 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době odzaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelstvív Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 6280 Částka 223

8591449 223010

20

ISSN 1211-1244