Top Banner
SARS-CoV-2 IgG DIAGNOSTICS THÔNG SỐ KỸ THUẬT Phương pháp Thời gian trả kết quả đầu �ên Công suất Biện luận kết quả Index (S/C) Độ chính xác (Trong phòng xét nghiệm) Độ tương hợp dương (Độ nhạy) Độ tương hợp âm (Độ đặc hiệu) Thể �ch mẫu Loại mẫu Lưu trữ mẫu Lưu trữ thuốc thử ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG 1,2 Xét nghiệm miễn dịch định �nh 2 bước vi hạt hóa phát quang (CMIA) 29 phút Lên đến 200 xét nghiệm/ giờ trên i2000 SR Lên đến 100 xét nghiệm/ giờ trên i1000 SR < 1.4 - Âm �nh ≥ 1.4 - Dương �nh Mẫu chứng âm: 5.9% CV Mẫu chứng dương: 1.2% CV 100% (≥ 14 sau khi khởi phát triệu chứng) 99.63%; yêu cầu chạy theo nhóm mẫu Ưu �ên: 75 μL; Thường quy: 150 μL; 25 μL đối với mỗi xét nghiệm bổ sung Huyết thanh và huyết tương người (EDTA) Nhiệt độ phòng (15 - 30°C) - lưu trữ tối đa 2 ngày. 2 - 8°C - lưu trữ tối đa 7 ngày Mở nắp/ Chưa mở nắp: 2 - 8°C - đến khi hết hạn sử dụng Trên hệ thống: Nhiệt độ hệ thống - lưu trữ tối đa 7 ngày PRODUCT NAME CONFIGURATION LIST NUMBER SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit 100 Test Kits 06R86-22 500 Test Kits 06R86-32 SARS-CoV-2 IgG Calibrator Kit 1 Vial x 1 Level 06R86-02 SARS-CoV-2 IgG Control Kit 1 Vial Each, Positive and Negative 06R86-12 ARCHITECT SARS-CoV-2 e-Assay files are available on www.corelaboratory.abbott Tài liệu tham khảo: 1. Abbott ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG Instructions for Use. H07891R02. April 2020. 2. ARCHITECT Systems Operations Manual. 96211-118. © 2020 Abbott Laboratories ADD-00071261.
1

SARS-CoV-2 IgG

Apr 06, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Công sut
chính xác (Trong phòng xét nghim)
tng hp dng ( nhy)
tng hp âm ( c hiu)
Th ch mu
Lu tr thuc th
ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG 1,2
Xét nghim min dch nh nh 2 bc vi ht hóa phát quang (CMIA)
29 phút
< 1.4 - Âm nh ≥ 1.4 - Dng nh
Mu chng âm: 5.9% CV Mu chng dng: 1.2% CV
100% (≥ 14 sau khi khi phát triu chng)
99.63%; yêu cu chy theo nhóm mu
u ên: 75 μL; Thng quy: 150 μL; 25 μL i vi mi xét nghim b sung
Huyt thanh và huyt tng ngi (EDTA)
Nhit phòng (15 - 30°C) - lu tr ti a 2 ngày. 2 - 8°C - lu tr ti a 7 ngày
M np/ Cha m np: 2 - 8°C - n khi ht hn s dng Trên h thng: Nhit h thng - lu tr ti a 7 ngày
PRODUCT NAME CONFIGURATION LIST NUMBER
SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit 100 Test Kits 06R86-22
500 Test Kits 06R86-32
SARS-CoV-2 IgG Calibrator Kit 1 Vial x 1 Level 06R86-02
SARS-CoV-2 IgG Control Kit 1 Vial Each, Positive and Negative 06R86-12
ARCHITECT SARS-CoV-2 e-Assay files are available on www.corelaboratory.abbott
Tài liu tham kho: 1. Abbott ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG Instructions for Use. H07891R02. April 2020. 2. ARCHITECT Systems Operations Manual. 96211-118.
© 2020 Abbott Laboratories ADD-00071261.