Top Banner
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA Str. Mănăştur, Nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792 FACULTATEA DE HORTICULTURĂ RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul 2011 şi pentru perioada 2008-2011 Ş Ş edinţa lărgită a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticu edinţa lărgită a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticu ltur ltur ă ă , , 12 decembrie 2011 12 decembrie 2011
147

RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Nov 01, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂCLUJ-NAPOCA

Str. Mănăştur, Nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Româniatel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

RAPORT

al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca,pe anul 2011 şi pentru perioada 2008-2011

ŞŞedinţa lărgită a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticuedinţa lărgită a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticulturlturăă, , 12 decembrie 201112 decembrie 2011

Page 2: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

http://horticultura.usamvcj.ro/

Page 3: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

http://horticultura.usamvcj.ro/conducere

Conducerea Facultăţii de HorticulturăConducerea executiva; Consiliul Profesoral

Organigrama facultăţii

ComisiiComisia de admitereComisii de Licenţă şi DizertaţieComisia de etică şi integritate academicăComisiile de evaluare şi asigurare a calităţii programelor de studii

Responsabilii cu asigurarea calităţii pe facultate şi catedre/departamente

Şedinţe de Consiliu ale Facultăţii

Planul strategic al Facultăţii de Horticultură, 2008-2012Planul operaţional al Facultăţii de Horticultură, 2009Planul operaţional al Facultăţii de Horticultură, 2010Planul operaţional al Facultăţii de Horticultură, 2011

Page 4: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONAREAL CONSILIULUI FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ

(legislatura 2008-2012)

REGULAMENTPRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CATEDRELOR

(2008)

REGULAMENT - CADRU GENERAL - DE ASIGURARE A PRACTICILORDE AUDITARE INTERNĂ

CU PRIVIRE LA PRINCIPALELE DOMENII ALE ACTIVITĂŢII UNIVERSITARE,ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ DIN CLUJ-NAPOCA

(2008)

http://horticultura.usamvcj.ro/conducere

Page 5: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Cadrele didactice ale Facultăţii de HorticulturăLegislaţieResponsabilii cu asigurarea calităţii pe facultate şi catedreFormulare tipizateAnunţuriAdrese MECadre didactice asociateDecani de an (îndrumători, tutori)

http://horticultura.usamvcj.ro/cadre-didactice

Page 6: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

http://horticultura.usamvcj.ro/specializari/specializari-invatamant-de-licenta-master-doctorat

Studii universitare de licenţăDurata: 4 aniDiploma: Inginer

Forma de învăţământ: ZISpecializări:

Domeniul Horticultură:- HORTICULTURĂ- PEISAGISTICĂ

Domeniul Silvicultură:- SILVICULTURĂ

Domeniul Inginerie si Management:- INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ- INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM- INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUIDomeniul Geodezie:

- MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU

Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă (ID); Frecvenţă Redusă (FR)Specializări:Domeniul Horticultură: - HORTICULTURĂ (ID)Domeniul Inginerie si Management: - INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ (FR)

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

(ARACIS)

Page 7: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

http://horticultura.usamvcj.ro/specializari/specializari-invatamant-de-licenta-master-doctorat

Studii universitare de masteratDurata: 2 aniDiploma: Master

Specializări:Domeniul Horticultură (ZI):

- Managementul producţiei horticole în climat controlat (2 ani)- Ştiinţe horticole (2 ani)- Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (2 ani)- Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (2 ani)- Tehnologia producerii şi valorificărilor vinurilor speciale şi a produselor derivate (2 ani)- Biodiversitate şi bioconservare (2 ani)

Domeniul silvicultură (ZI):- Managementul ecosistemelor forestiere (2 ani)

Domeniul Inginerie si Management (ZI):- Agribusiness (limba engleză, 2 ani)- Economie agroalimentară (2 ani)

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

(ARACIS)

Page 8: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 9: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

132 / [email protected]

Prof. dr. MirceaORTELECANMăsurători Terestre şi CadastruGeodezie

Inginerie şi Management înAlimentaţie Publică şiAgroturism

380 / [email protected]

Conf. dr.Felix ARION

Inginerie Economică înAgricultură

Inginerie şiManagement

378 / [email protected]

Conf. dr.Liviu HOLONECSilviculturăSilvicultură

Peisagistică379 / [email protected]

Prof. dr.Viorel MITRE

HorticulturăHorticultură

Tel./E-mailNumele şi prenumele

Responsabil desemnatSpecializareaDomeniul

Inginerie Economică înAgricultură (FR)

Inginerie şiManagement

179 / [email protected]. dr.Vasile LAZĂR

Horticultură (ID)Horticultură

Responsabilii programelor de studii (specializărilor)de la Facultatea de HorticulturăLicenţă - zi

Licenţă – ID, FR

Page 10: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

378 / [email protected]

Conf. dr.Liviu HOLONEC

Managementul ecosistemului forestierSilvicultură

Economie agroalimentară380 / [email protected]

Conf. dr.Felix ARION

AgribusinessInginerie şiManagement

214 /[email protected]

Prof. dr.Nastasia POP

Tehnologia producerii şi valorificăriivinurilor speciale şi a produselorderivate

284/[email protected]

Conf. dr.Mirela CORDEA

Inginerie genetică în ameliorareaplantelor

247/[email protected]

Conf. dr.Corina CĂTANĂBiodiversitate şi bioconservare

151/[email protected]

Prof. dr.Maria CANTOR

Proiectarea, amenajarea şiîntreţinerea spaţiilor verzi

214 / [email protected]. dr. Nastasia POPŞtiinţe horticole

279/[email protected]

Prof. dr.Maria APAHIDEAN

Managementul producţiei horticoleîn climat controlat(zi + IFR*)

Horticultură

Tel./E-mailNumele şi prenumele

Responsabil desemnatSpecializăriDomeniul

Responsabilii programelor de studii (specializărilor)de la Facultatea de Horticultură

Master – zi*

Page 11: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

CercetareCare este situaţia învăţământului superior agronomic în România? Este

relevantă şi de impact cercetarea horticolă?Citiţi două articole excepţionale: 1. Două decenii de învăţământ superior agronomic în tranziţie de la

recluziunea comunistă la libertatea academică şi autonomia universitară (Acad. Păun Ion OTIMAN); 2. TiraniaFactorului de Impact (Professor Jules JANICK)

Prezentarea revistelor facultăţiiPrezentarea revistelor facultăţii; informaţii privind bazele de date internaţionale în care sunt indexateacestea

Publicarea rezultatelor cercetării în revistele facultăţiiPlan de cercetare al Facultăţii de Horticultură, pe perioada 2008-2012

Activitatea de cercetare - Raport de activitate: 2008, 2009, 2010Centralizator autoevaluare cadre didactice

Punctajele rezultate în urma autoevaluării C.D. în anul 2010. Situaţie publicată de către Departamentul pentruAsigurarea Calităţii a USAMV Cluj-Napoca

Centre de CercetareRaport de evaluare USAMVNewsCompetiţii proiecte, adrese, termene - informaţii furnizate de Secretarul Ştiinţific al facultăţii- Prof. dr. Maria CANTOR

Manifestări ştiinţifice organizate în facultate - 2011Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei (ICHAT)

Proiect: “Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei ” – ICHAT. Valoarea: aproximativ 55 de milioane lei. Finanţare: fonduri europene

http://horticultura.usamvcj.ro/cercetare

Page 12: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Studenţi

Studenţii Facultăţii de HorticulturăStructura anului universitarOrar - semestrul I, an univ. 2011-2012

Orarul Facultăţii de Horticultură, semestrul I, anul univ. 2011-2012 AnunţuriCămineBursePracticăChestionareDecani de anRegulamenteFestivităţi

Summer school 2011

http://horticultura.usamvcj.ro/studenti

http://horticultura.usamvcj.ro/admitere

Page 13: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Admitere 2011

Page 14: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Admitere 2011

Page 15: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Admitere 2011

Licenţă+ Master+ID

34,5%

35,6%

Page 16: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Accesări site facultate – nr.(24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor)

Page 17: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Accesări site facultate (nr.)/ţară – grafic/zile(24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor)

Page 18: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Rezultate căutare – după cuvinte cheie(24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor)

Page 19: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Accesări – ultima lună

Page 20: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Accesări – ultima lună – cuvinte “cheie” (de căutare)

Page 21: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

5205210Total spec.-34+1 R.M.35IV-4646III-40+2 R.M.42II581+1 R.M.87I

Horticultură

TaxăBugetTotalAnul destudiuSpecializarea

Numărul de studenţi la învăţământul de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anul universitar 2011/2012

Page 22: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

67233300Total1251+2 R.M.65IV

16+1 R.M.63+1 R.M.81III265+1 R.M.68II365086I

Peisagistică

TaxăBugetTotalAnul destudiuSpecializarea

Numărul de studenţi la învăţământul de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anul universitar 2011/2012

Page 23: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

106194300Total1252+1 R.M.65IV2344+1 R.M68III234669II485098I

Silvicultură

TaxăBugetTotalAnul destudiuSpecializarea

Numărul de studenţi la învăţământul de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anul universitar 2011/2012

Page 24: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

38285Total-2020IV-1818III11920II22527I

IEA

TaxăBugetTotalAnul destudiuSpecializarea

Numărul de studenţi la învăţământul de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anul universitar 2011/2012

Page 25: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

92133225Total114051IV3142+2RM75III262147II2425+3RM52I

IMAPA

TaxăBugetTotalAnul destudiuSpecializarea

Numărul de studenţi la învăţământul de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anul universitar 2011/2012

Page 26: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

174562Total---IV---III

6+1RM2027II9+1RM2535I

IMIT

TaxăBugetTotalAnul destudiuSpecializarea

Numărul de studenţi la învăţământul de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anul universitar 2011/2012

Page 27: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

241178419Total10852160IV6850118III6550+1RM116II-2525I

MTC

TaxăBugetTotalAnul destudiuSpecializarea

Numărul de studenţi la învăţământul de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anul universitar 2011/2012

Page 28: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură, în anul universitar 2011/2012

210

300 300

85

225

62

419

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Hort. Peis. Silv. IEA IMAPA IMIT MTC

Page 29: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anii universitari 2008/2011

225

1

226176

6

181 184

2

186205

5

210

0

50

100

150

200

250

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Horticultură

BugetTaxăTotal

Page 30: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură, în anii universitari 2008/2011

Peisagistică

184 181206

233

103118

10267

287 299 308 300

50

100

150

200

250

300

350

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Buget Taxă Total

Page 31: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anii 2008-2011

Silvicultură

204

163183 194

106

371

262284 300

167

93 10180

130

180

230

280

330

380

430

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Buget Taxă Total

Page 32: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anii 2008-2011

IEA

6 3 6 3

8178 81 82

86 8187 85

0102030405060708090

100

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Buget Taxă Total

Page 33: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

IMAPA

133

11192

238254

241225

124

124 130130

114

80

100

120140

160

180

200

220240

260

280

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Buget Taxă Total

Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anii 2008-2011

Page 34: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

IMIT

25

35

20

27

10

7

05

10152025303540

Buget Taxă Total

2010-2011 2011-2012

Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anii 2008-2011

Page 35: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

MTC

151 167192 178

397351

328

241

548518 520

419

0

100

200

300

400

500

600

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Buget Taxă Total

Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă, zi, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, în anii 2008-2011

Page 36: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Evoluţia numărului de studenţi la Facultatea de Horticultură,în anii 2008-2011

0

100

200

300

400

500

600

Hort. Peis. Silv. IEA IMAPA IMIT MTC

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Page 37: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Premianţii Facultăţii de Horticultură, anul universitar 2010/2011

Nr. Crt. Numele şi Prenumele Specializarea Anul Media

1. Prodan Corina Horticultură I 9,78 2. Bolog Andrada Larisa Horticultură II 9,94 3. Pup Teodora Alexandra Horticultură II 9,94 4. Csete Iudita Elisabeta Horticultură III 10 5. Maier Denisa Patricia Peisagistică I 9,92 6. Truţă Sidonia Gabriela Peisagistică II 9,82 7. Cotuna Brigitta Peisagistică III 9,85 8. Gănău Bogdan Costinel Silvicultură I 9,18 9. Ciurtin Octavian Petru Silvicultură I 9,18 10. Szazs Len Anna Maria Silvicultură II 9,23 11. Grigoraş Sebastian Silvicultură III 9,92 12. Paşcalău Lavinia Diana IEA I 8,70 13. Taşnadi Melinda IEA II 9,18 14. Martin Ionuţ Gabriel IEA III 9,15 15. Paşcalău Adriana Mihaela IMAPA I 9,58 16. Drăgan Ioana Raluca IMAPA II 9,52 17. Pop Lucia Lelia IMAPA III 9,66 18. Bodea Diana Camelia IMIT I 9,00 19. Moldovan Maria Olivia MTC I 10 20. Miron Florin Bogdan MTC II 9,73 21. Zeicu Silvia MTC III 9,62

Page 38: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Prof. dr. Ana CIOTLĂUŞIV

Asist. dr. Jutka DEAKIII

Conf. dr. Ioana POPII

Lector dr. Rodica SOBOLUI

MTC

Lector dr. Cristina POCOLIV

Lector drd. Mihai ORBANIII

Asist. dr. Iulia MUREŞANII

Lector dr. Alexandru TODEAI

IEA/IMAPA

Şef lucr. drd. Vasile ŞIMONCAIV

Şef lucr. drd. Horia VLAŞINIII

Şef lucr. dr. George MAZĂREII

Prep. dr. Alexandru COLIŞARI

Silvicultură

Asist. dr. Erzsebet BUTAIV

Asist. dr. Valentin SINGUREANUIII

Şef lucr. dr. Adrian ZAHARIAII

Conf. dr. Mirela CORDEAI

Horticultură/Peisagistică

Decan de anAnulSpecializarea

Decani de an (îndrumători, tutori)Anul universitar 2011/2012

Page 39: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi fizici,

învăţământ Master,

la Facultatea de Horticultură,

în anul universitar 2011/2012

Domeniul: Horticultură

194059Total

-4949IManagementul ecosistemelor forestiere

-4949Total

191837II

-2222IProiectarea, amenajarea şi întreţinereaspaţiilor verzi

-3030Total

-1818II

-1212IBiodiversitate şi bioconservare

-3535Total

-1515II

-2020ITehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate

-3232Total

-1818II

-1414IŞtiinţe horticole

23840Total

11617II

12223IManagementul producţiei horticole în climat controlat

-1010Total

-1010II

---IInginerie genetică în ameliorarea plantelor

TaxăBugetTotal

masteranzi

Anul destudiuSpecializarea

Page 40: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi fizici, învăţământ Master, la Facultatea de Horticultură,

în anul universitar 2011/2012

Domeniul: Inginerie şi Management

TaxăBugetTotal masteranzi

Anul destudiu

Specializarea

-3939Total

-1717II

-2222IEconomie agroalimentară

13637Total

-1414II

12223IAgribusiness (Engleză)

22309331Total General Facultate(Horticultură + Inginerie şi Management)

Page 41: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Situaţia studenţilor înmatriculaţi la Facultatea de Horticultură Cluj-Napoca, învăţământ de licenţă şi master, în perioada 2007-2011

120,6196230516572010/2011116,0188729715902009/2010119,319411851756*2008/2009

118,7193233116012011/2012

100,016271171510*2007/2008

Procent(%)

Total studenţi(licenţă şi master)

Nr. studenţi la înv. master

Nr. studenţi la înv. de licenţăAnul univ.

*Durata studiilor: 5 ani

Page 42: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Situaţia studenţilor înmatriculaţi la Facultatea de Horticultură, învăţământ de licenţă şi master, în perioada

2007-2011

1887 1962 1932

1590 1657 160117561510

117 185 297 305 331

1627

1941

100

600

1100

1600

2100

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Nr.stud.licenţă Nr.stud.master Total

Page 43: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi înmatriculaţi la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţăredusă (ID, FR), în anul universitar 2011/2012

52198817Inginerie Economică în Agricultură (FR)

1418931211522Horticultură (ID)

Total generalTotalIVIIIIII

Numărul de studenţi pe ani de studiiSpecializarea

Evoluţia numărului de studenţi la ID/FR în anii universitari 2008-2011

154

91

127

77

117

51

89

5250

70

90

110

130

150

170

2008 2009 2010 2011

Horticultură (ID) Inginerie Economică în Agricultură (FR)

Page 44: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Transparenţă, vizibilitate, facilitate

Criterii de calitate, consistenţă şi rigoare ştiinţifică, responsabilitate, originalitate

http://horticultura.usamvcj.ro/licenta

Page 45: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de studenţi înmatriculaţi în ultimul an de studiu (IV), în anul universitar 2010/2011 şi procentul de promovabilitate la examenul de

licenţă şi disertaţie - ZI, iulie 2011

380

138

242

83

34

16

37

47

25

Total înscrişi la Licenţă

89,274976037MTC6

93,8227312106206Total Licenţă

97,813514620126Total Master

95,3362458126332Total General

94,132532429IMAPA5

100,01621120IEA4

100,03749940Silvicultură3

96,045621250Peisagistică2

92,02330-30Horticultură1

Procent promovabili-

tate (%)

Total licenţiaţi

Total studenţi(anul IV)

Nr. studenţi

taxă(anul IV)

Nr. studenţi

buget(anul IV)

SpecializareaNr.crt.

Page 46: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Calendar - susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, ianuarie - februarie 2012

IMAPAIEASilvicultură

PeisagisticăHorticultură

26 ianuarie 201226 ianuarie 201230 ianuarie 2012

31 ianuarie 201230 ianuarie 2012

LICENŢĂ

Data susţinerii - licenţă/disertaţie (ian-febr., 2012)Specializarea

27 ianuarie 2012Economie agrară europeană

27 ianuarie 2012Agribusiness

1 februarie 2012Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale

1 februarie 2012Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

2 februarie 2012Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi

3 februarie 2012Ştiinţe horticole

1 februarie 2012Biodiversitate şi bioconservare

1 februarie 2012Managementul producţiei horticole în climat controlat

MASTER

Page 47: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Calendarul activităţilor prevăzute pentru studenţii din anul terminal (IV),semestrul II, anul universitar 2011/2012

Page 48: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

http://horticultura.usamvcj.ro/evenimente

Page 49: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

http://horticultura.usamvcj.ro/evenimente/ziua-cea-mai-trista-5-noiembrie-2008

Page 50: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Promovarea imaginii facultăţii pe internetÎntrucât internetul oferă posibilităţi imense pentru creşterea vizibilităţii

naţionale şi internaţionale a facultăţii şi cadrelor didactice, s-au efectuat următoarele:- Realizarea paginii de internet a facultăţii http://horticultura.usamvcluj.ro,

şi actualizarea CV-urilor cadrelor didactice (în română şi engleză), informaţiile fiind preluate şi de prestigioasa bază de date ProQuest - Central To Research Around The World www.proquest.com/.

- Realizarea paginii facultăţii şi cadrelor didactice ale facultăţii pe getCITED.- Actualizarea datelor facultăţii pe site-ul ISHS şi consolidarea prezenţei facultăţii în

principala organizaţie mondială a horticultorilor - ISHS (“International Society for Horticultural Science”), în care funcţionează comisii şi secţiuni diverse, reprezentative pentru toate specializările facultăţii, de la horticultură la silvicultură, economie şi cadastru. http://www.ishs.org/

- Completarea paginii facultăţii pe site-ul getCITED http://www.getcited.org/- Beneficiind de sprijinul şi recomandarea profesorului Jules Janick, de la Purdue

University (USA), personalitate ştiinţifică marcantă a horticulturii mondiale, “Doctor HonorisCausa” al USAMV Cluj-Napoca, "ISHS honorary members", precum şi membru de onoare al SHST (link + foto), două reviste ale facultăţii, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture şi Notulae Botanicae HortiAgrobotanici Cluj-Napoca au fost incluse pe pagina ISHS “Third-party publications of interest” http://www.ishs.org/pub/otherpub.php, cu menţiunea “Romania”.

Page 51: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Propuneri comisii - 2012Admitere

Licenţă

Disertaţie

Comisii de lucru (Consiliu)

Comisii de evaluare a programelor de studii

Alte comisii

Regulamente

Etc.

Page 52: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Situaţia cazărilor în anul univ. 2011/2012 la Facultatea de Horticultură(Prof. Dr. Marcel DÎRJA, prodecan al Facultăţii de Horticultură)

Repartiţia locurilor de cazare pe facultăţi

Situaţia locurilor de cazare în cadrul Facultăţii de HorticulturăTotal cereri: 498 → 82,5% din cereri soluţionate

Locuri în cămine pentru Facultatea de Horticultură:Căminul Agronomia = 152 locuriCăminul XV = 154 locuriCăminul XII = 30 locuriCăminul VIII = 75 locuri

TOTAL: 411 locuri

100,01273TOTAL23,5299Facultatea de Medicină Veterinară14,6186Facultatea de Zootehnie34,2411Facultatea de Horticultură27,7353Facultatea de Agricultură%Nr. locuriFacultatea

Page 53: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 54: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

CENTRALIZATORprivind situaţia burselor alocate studenţilor Facultăţii de Horticultură în

semestrul I al anului universitar 2011/2012

1. Repartizarea pe facultăţi la nivel de Universitate

171.190100,04142TOTAL38.93022,9950Medicină Veterinară25.67015,1625Zootehnie57.80033,31379Horticultură48.79028,71188Agricultură

Suma alocată pentru burse (lei)%Nr. studenţi

(buget)Facultatea

Page 55: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

10%Pe bază de cerere şi dosar cu acte doveditoare150 (200)Socială80%Media minimă 8,00200 Studiu (Merit II)

Media minimă 9,50250 Merit (Merit I)10%

Prin concurs (media >9,50 în ultimii doi ani)300Performanţă

Atribuirea din fondul totalCriterii de acordareSuma

lunară (lei)Tipul bursei

Cuantumul burselor

Repartizarea burselor în cadrul Facultăţii de Horticultură

57800284TOTALPe bază de dosar/condiţii200 x 69 = 13.80069Socială

200 x 199 = 39.800199Studiu250 x 12 = 3.00012Merit

Pe bază de dosar/concurs300 x 4 = 1.2004Performanţă

ObservaţiiSuma totală alocată/lună

Număr burse acordateTipul bursei

Page 56: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 57: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Caiete de practică elaborate pentru specializările Facultăţii de Horticultură

Page 58: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Conducătorii de doctorat, domeniile şi specializările care funcţionează în cadrul Facultăţii de Horticultură, anul universitar 2011/2012

BiofizicăCriveanu Horea19

Funar Sabina18Management şi marketing în agricultură

Merce Emilian17

Îmbunătăţiri funciareDîrja Marcel16

Ciotlăuş Ana15

Budiu Viorel14 Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor

Agronomie

Luca Emil13

Viticultură

Horticultură

Pop Nastasia12

Mitre Viorel11Pomicultură

Ropan Gavrilă10

Indrea Dumitru9

Măniuţiu Dănuţ Nicolae8

Apahidean Maria7Legumicultură

Apahidean Silviu6

Cantor Maria5Floricultură şi arboricultură ornamentală

Zaharia Dumitru4

Ardelean Marin3

Sestraş Radu 2 Genetică şi ameliorarea plantelor

Pamfil Doru1

SpecializareaDomeniulConducător de doctoratNr. crt.

Page 59: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Doctoranzii înmatriculaţi la doctorat cu frecvenţă în luna octombrie 2011,la Facultatea de Horticultură

ANDRIESCU R.C. IOANA15

HORT S. DENISA ANDREEA14 PROF. DR. MARIA CANTOR

GHEORGHIŢĂ V. CAMELIA MARIA13

DAN I.A. VALENTIN SEBASTIAN12

EREMEI O. ONIŞOR DOMIDE11 PROF. DR. RADU SESTRAŞ

PUSKAS C. MELINDA10

FEŞTILĂ M. ANGELA 9PROF. DR. DORU PAMIL

DAMIAN V. VASILICA LAURA8

PROF. DR. SABINA FUNARCHICIUDEAN I. IOAN DANIEL7

PROF. DR. ANA CIOTLĂUŞGOLGOTIU L. TIBERIU6

JOLDIŞ G. RODICA (căs. BĂDESCU)5PROF. DR. MARCEL DÎRJA

SĂLĂGEAN T. TUDOR4

COLCERIU S. PAUL-SIMION3

SÎNCRĂIAN I. IOAN2 PROF. DR. HORIA CRIVEANU

UGRUŢAN S.V FLORIN IONUŢ1Conducător ştiinţificNumele şi prenumele doctoranduluiNr. crt.

Page 60: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

PROF. DR. VIOREL MITRE

Total 19 doctoranzi cu frecvenţă

RADA D. MATEI DUMITRU19PROF. DR. DĂNUŢ MĂNIUŢIU

BOLBOACĂ G. VERONICA GRIGORETA (căs. MAXIM)

18

TRIPON V. FLAVIA ANDREEA17

PROF. DR. NASTASIA POPBACIU E.I. VLAD EMIL16

Conducător ştiinţificNumele şi prenumele doctoranduluiNr. Crt.

Doctoranzii înmatriculaţi la doctorat cu frecvenţă în luna octombrie 2011,la Facultatea de Horticultură

Page 61: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Doctoranzii care au susţinut public teza de doctorat, în anul 2011, având conducătoriştiinţifici cadre didactice din facultate (universitate) - II

Prof. Dr. Emil LucaChintoanu Şt. Mircea Ştefan Taxa28.09.2011

Prof. Dr. Viorel BudiuColişar Al. Alexandru Taxa26.09.2011

Prof. Dr. Silviu ApahideanDomokos T. Mariana Florica (Bei) Taxa15.07.2011

Prof. Dr. Dumitru IndreaMureşan I. Alina Olga15.07.2011

Prof. Dr. Viorel BudiuRészeg Al. Jutka Éva (Deák)08.07.2011

Prof. Dr. Emilian MerceTirpe Gh. Olivia Paula Taxa04.07.2011

Prof. Dr. Emilian MerceCoteţ A. Carmen Alina (Farcău)04.07.2011

Prof. Dr. Emilian MerceMureşan I. Iulia Cristina Taxa04.07.2011

Prof. Dr. Doru PamfilTrifan N. Daniela Silvia (Briciu) Zi10.06.2011

Prof. Dr. Marin ArdeleanBors V. Agnes Taxa30.05.2011

Prof. Dr. Doru PamfilDomokos I. Alice Zi Dorottya11.05.2011

Prof. Dr. Emil LucaColcear I. Ioan -Taxa04.05.2011

Prof. Dr. Radu SestraşBaciu I. Adriana Daniela - Zi31.03.2011

Prof. Dr. Emilian MerceMudura Gh. Valentin Mihai Taxa24.03.2011

Prof. Dr. Emilian MercePanea Gh. Ancuţa Simona (Rotaru)24.02.2011

Prof. Dr. Emilian MerceHorvat I. Anamaria Etelca (Vâtcă)24.02.2011

Prof. Dr. Viorel BudiuBabeş S. Anca Cristina Taxa11.02.2011

Conducător ştiinţificNumele şi prenumele doctoranduluicare a susţinut teza

Datasusţinerii

Page 62: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Doctoranzii care au susţinut public teza de doctorat, în anul 2011, având conducătoriştiinţifici cadre didactice din facultate (universitate) - II

Prof. Dr. Nastasia PopHodor I. Daniela-Maria (Popescu) Zi16.12.2011

Prof. Dr. Emil Luca Boloş Gh. Petru Taxa07.12.2011

Prof. Dr. Emil Luca Mare I. Felicia (Boar) Taxa21.11.2011

Prof. Dr. Marcel DîrjaHoble V. Adela Gabriela Zi21.11.2011

Prof. Dr. Marcel DîrjaBors-Oprişa I. Sonia Zi21.11.2011

Prof. Dr. Sabina FunarŢugui M. Olipia-Ramona Zi04.11.2011

Prof. Dr. Doru PamfilVescan C. Liviu Adrian Zi25.10.2011

Prof. Dr. Doru PamfilPop T.M. Tiberia Ioana Zi25.10.2011

Prof. Dr. Horia CriveanuSzabo I. Attila Zi21.10.2011

Prof. Dr. Nastasia PopCălugăr M. L. Anamaria Zi20.10.2011

Prof. Dr. Nastasia PopCorbean Gh. Gheorghe Dănuţ Taxa20.10.2011

Prof. Dr. Radu SestraşVîlcan T. Alina Maria (Truţă) Zi18.10.2011

Prof. Dr. Dănuţ MăniuţiuApahidean Al. S. Alexandru Ioan Zi07.10.2011

Prof. Dr. Silviu ApahideanSzabo M. Iolan-Anna (Varga) Zi07.10.2011

Prof. Dr. Zaharia DumitruCeuca V. Vasile Zi05.10.2011

Prof. Dr. Radu SestraşFloran V. Valentina Zi05.10.2011

Prof. Dr. Emilian MerceGiurgiu I. Mircia Taxa29.09.2011

Prof. Dr. Radu SestraşKantor M. Mihail Radu Taxa28.09.2011

Conducător ştiinţificNumele şi prenumele doctoranduluiData susţinerii

Page 63: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Posturi scoase la concurs şi candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Horticultură,în urma concursului din luna ianuarie 2009

APAHIDEAN Alexandru Ioan

1. Asistent II/25 Practică; Practică sol şiresurse; Practică mecanizare; Practicătehnologii horticole; Practică informatică; Practică tehnologii culinare; Practicătopografie; Practică geodezie

Tehnologiihorticole

Catedra2

SINGUREANU Valentin

2. Preparator I/28 – Proiectare asistată de calculator; Modelare 3D computer; Practică

ZAHARIA Adrian

1. Şef lucrări I/22 – Arboricultură şiarhitectura peisageră; Arboriculturăornamentală; Producerea materialului săditordendrofloricol; Amenajarea şi întreţinereaspaţiilor verzi; Practică

Horticulturăşipeisagistică

Catedra1

CandidatulADMIS

Postul scos la concurs,an univ. 2008/2009Catedra

Ocupare posturi didactice 2008-2001

Page 64: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Posturi scoase la concurs şi candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Horticultură,în urma concursului din luna ianuarie 2009

CEUCAVasile

3. Preparator III/17 – Cultura vânatului şisalmonicultură; Geologie şi pedologie; Asistenţă

COVRIGIlie

2. Şef lucrări III/12 – Exploatări forestiere; Transporturi forestiere; Tehnologia prelucrăriilemnului

MAZĂRE GeorgelConstantin

1. Şef lucrări III/9 – Dendrologie; Tehnologiaprelucrării lemnului; Transporturi forestiere

SilviculturăCatedra3

CandidatulADMIS

Postul scos la concurs,an univ. 2008/2009Catedra

Page 65: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Posturi scoase la concurs şi candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Horticultură,în urma concursului din luna ianuarie 2009

ORBANOana Maria

7. Asistent IV/24 – Ed. Fizică

MUREŞAN IuliaCristina

6. Preparator IV/22 – Proiect management; Management; Gestiunea proiectelor; Practicamanagement; Asistenţă cursuri

SIMU AlexandruVasile

5. Asistent IV/20 – Management forestier; Management în cadastru; Gestiunea proiectelor; Practică management; Management forestier

ORBANMihai Claudiu

4. Lector IV/9 – Ed. Fizică

SABĂUMarius Mircea

3. Lector IV/8 – Bursa de mărfuri şi valori; Marketing; Practică specialitate

MIHAI ValentinConstantin

2. Lector IV/7 – Bazele turismului; Economiaturismului; Dezvoltare rurală; Practică economiaturismului

DUMITRAŞ Diana Elena

1. Lector IV/6 – Management; Management încadastru; Gestiunea proiectelor; Practicamanagement

Administra-rea afacerilor

Catedra4

CandidatulADMIS

Postul scos la concurs,an univ. 2008/2009Catedra

Page 66: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Posturi scoase la concurs şi candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Horticultură,în urma concursului din luna ianuarie 2009

TODORANFiruţa Camelia

4. Asistent V/20 – Sisteme de agricultură şiculturi de câmp; Produse alimentare agricole; Plante medicinale şi aromatice; Tehnicăculinară şi produse de patiserie; Igiena şinutriţie; Sol şi resurse; Practica specialitate

TODEA Alexandru Dorel

3. Lector V/9 – Drept general; Drept funciar şilegislaţia mediului; Legislaţie în alimentaţie şiagroturism; Legislaţie funciară-cadastrală; Practica specialitate

JITEAIonel Mugurel

2. Lector V/8 – Finanţele întreprinderii; Finanţegenerale; Analiză economică şi financiară; Practică specialitate

ARMANCALucica

1. Lector V/7 – Contabilitate; Contabilitate(Legislaţie şi contabilitate); Contabilitate; Practica contabilitate

Analizăeconomică şigestiune

Catedra5

CandidatulADMIS

Postul scos la concurs,an univ. 2008/2009Catedra

Page 67: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Posturi scoase la concurs şi candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Horticultură,în urma concursului din luna ianuarie 2009

TOTHSzilard

2. Asistent VI/27 – Măsurătorigeodezice prin unde; Instrumentegeodezice şi metode de măsurare; Fotogrammetrie şi fotointerpretare; Topografie - practică

PUŞCAŞMircea

1. Şef lucrări VI/18 – Geodeziesatelitară; Automatizarea lucrărilor încadastru

Măsură-toriterestreşi ştiinţeexacte

Catedra6

CandidatulADMIS

Postul scos la concurs,an univ. 2008/2009Catedra

Page 68: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Candidaţii admişi pe postul de „Conferenţiar”* la Facultatea de Horticultură,în anul 2009

RodicaMaria SIMA

VacantPoziţiaII/10

Tehnologii legumicole, Legumicultură, Legumicultură generală

ConferenţiarCatedra 2 – Tehnologii horticole

Ioana MITRE

VacantPoziţiaI/12

Tehnologii pomi-viticole, Produse forestiere şi accesorii, Produse pomi-viticole

ConferenţiarCatedra 1 - Horticultură şi peisagistică

Candidat admis

Vacant/Transf.

Cod post(poziţia)Denumirea/conţinutul postuluiPostul

*OM 4694 din 13 august 2009http://horticultura.usamvcj.ro/cadre-didactice/adrese-meci/acordare-titluri-profesor-si-conferentiar-om-4694-din-13-august-2009/view

Page 69: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Prin OM 4697 din 14 august 2009*, patru cadre didactice ale facultăţii au primit calitatea de „Conducător de Doctorat”:

Prof. dr. Ciotlăuş Ana (Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor)

Prof. dr. Cantor Maria (Floricultură şi arboricultură ornamentală)Prof. dr. Mitre Viorel (Pomicultură)Prof. dr. Măniuţiu Dănuţ Nicolae (Legumicultură)

*http://horticultura.usamvcj.ro/cadre-didactice/adrese-meci/conferire-titlu-conducator-de-doctorat-om-4697-din-14-august-2009/view

Page 70: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

EXTRASdin

PROCESUL VERBALîncheiat la data de 20.09.2011, cu ocazia întrunirii Consiliului Profesoral al Facultăţii de

Horticultură

1. Validarea desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Domnul prof. dr. Viorel Mitre a prezentat situaţia concursului pentru postul de şeflucrări, Tehnologii Horticole, poziţia II/B/3. Concursul a avut loc în data de 19.09.2011 şi s-a desfăşurat după noul regulament. Comisia a fost compusă din:

•Prof. dr. Viorel Mitre, preşedinte comisie•Prof. dr. Nastasia Pop, membru•Prof. dr Dănuţ Măniuţiu, membru•Conf. dr. Vasile Lazăr, membru•Şef lucr. dr. Anca Babeş, membru

La concurs s-a înscris şi prezentat domnul asistent dr. Claudiu Bunea, acestaîntrunind toate cerinţele pentru postul scos la concurs. S-a constatat că concursul s-a derulat înconformitate cu prevederile legale. Domnul prof. dr. Viorel Mitre a propus aprobareaconcursului. S-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate.

Page 71: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

EXTRASdin

PROCESUL VERBALîncheiat la data de 20.09.2011, cu ocazia întrunirii Consiliului Profesoral al Facultăţii de

Horticultură

1. Validarea desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Domnul conf. dr. Liviu Holonec a prezentat situaţia concursului pentru postul de şefde lucrări, poziţia III/B/5. Concursul a avut loc în data de 15.09.2011. Comisia a fostcompusă din:• Conf. dr. Liviu Holonec, preşedinte• Conf. dr. Ioan Tăut, membru• Şef lucr. dr. Georgel Mazăre, membru• Şef lucr. drd. Horia Dan Vlasin, membru• Şef lucr. drd. Vasile Şimonca, membru

S-a înscris un singur candidat, dl dr. Covrig Ilie, care a obţinut un punctaj de 582 de puncte. S-a constatat că concursul s-a derulat în conformitate cu prevederile legale. Domnulconf. dr. Liviu Holonec a propus aprobarea concursului. S-a supus la vot şi s-a aprobat înunanimitate.

Page 72: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

EXTRASdin

PROCESUL VERBALîncheiat la data de 20.09.2011, cu ocazia întrunirii Consiliului Facultăţii de Horticultură

1. Validarea desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didacticeDomnul conf. dr. Felix Arion prezintă situaţia concursului pentru postul de lector, poziţia

IV/B/3 şi lector, poziţia IV/B/4. Concursul a avut loc la data de 15.09.2011. Comisia a fostcompusă din:

• Conf. dr. Felix Arion, preşedinte• Conf. dr. Cristian Merce, membru• Lector dr. Mărioara Ilea, membru• Lector dr. Ileana Andreica, membru• Lector dr. Diana Dumitraş, membru

Pentru postul de lector, poziţia IV/B/3 s-a încris o singură persoană, dna asist. dr. Cristina Pocol, obţinând un punctaj de 574 de puncte. S-a constatat că concursul s-a derulat în conformitate cu prevederile legale. Domnul conf. dr. Felix Arion a propus aprobarea concursului. S-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate.

Pentru postul de lector, poziţia IV/B/4 comisia a fost formată din:• Conf. dr. Felix Arion, preşedinte• Lector dr. Ileana Andreica, membru• Lector dr. Alexandru Todea, membru• Lector dr. Valentin Mihai, membru• Lector dr. Mariu Sabău, membru

Pentru post s-a înscris asist. dr. Mihai Cucerzan, obţinând un punctaj de 455 de puncte. S-a constatat că concursul s-a derulat în conformitate cu prevederile legale. Domnul conf. dr. Felix Arion a propus aprobarea concursului. S-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate.

Page 73: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

EXTRASdin

PROCESUL VERBALîncheiat la data de 20.09.2011, cu ocazia întrunirii Consiliului Profesoral al Facultăţii de

Horticultură

1. Validarea desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

D-na conf. dr. Ioana Pop prezintă situaţia concursului pentru postul de şef lucrări, poziţia VI/B/4. Concursul a avut loc la data de 15.09.2011. Comisia a fost compusă din:• Conf. dr. Ioana Pop, preşedinte• Prof. dr. Mircea Ortelecan, membru• Prof. dr. Ana Ciotlăuş, membru• Prof. dr. Marcel Dîrja, membru• Conf. dr. Nicolae Pop, membru

Pentru post s-a înscris dr. Diana Ficior, obţinând un punctaj de 467 de puncte. S-a constatat că concursul s-a derulat în conformitate cu prevederile legale. Doamna conf. dr. Ioana Pop a propus aprobarea concursului. S-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate.

Page 74: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Structura posturilor didactice pe facultate, conform statelor de funcţii,în anul universitar 2011/2012

-119312101121-221*-1*III

-44411253462571-14141*1415Total

---1431712618-33-55IV

-3353810414-55-11II

---1331614418-44-88I

Vacant

Ocupat

Total

Vacant

Ocupat

Total

Vacant

Ocupat

Total

Vacant

Ocupat

Total

Vacant

Ocupat

Total

PreparatorAsistentŞef lucrăriConferenţiarProfesorDept.

*Suspendare temporară a contractului de muncă

Page 75: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul de posturi didactice pe facultate, conform statelor de funcţii, în anul universitar 2011/2012

8869157Total facultate261743Departamentul IV201737Departamentul III151631Departamentul II271946Departamentul I

VacantOcupatTOTALTotal, din care:Departament/

Total posturi did.

Grad de ocupare: 69 posturi ocupate : 157 total posturi = 43,9%

Profesori şi conferenţiari = 28 (din 69 posturi ocupate = 40,6%)

Page 76: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Categoria universităţilor de cercetareavansată şi educaţie

-Universitatea din Bucureşti,-Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca,-Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi,-Academia de Studii Economice din Bucureşti,-Universitatea de Ştiinţe Agricole şiMedicină Veterinară din Cluj-Napoca,-Universitatea de Medicină şi Farmacie"Carol Davila" din Bucureşti,-Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi,-Universitatea de Medicină şi Farmacie"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca,-Universitatea Politehnică din Bucureşti,-Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi,-Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca-Universitatea "Politehnica" din Timişoara.

Page 77: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

CategoriaDOMENIUL

Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră

Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiţaE

Universitatea din Piteşti

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad CUniversitatea „Ovidius” din Constanţa

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava BUniversitatea din Craiova

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Universitatea din Oradea

Universitatea „Transilvania” din Braşov

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de La Brad" din Iaşi

A

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

IerarhizareaIerarhizarea programelorprogramelor de de studiistudii, 2011, 2011

Page 78: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şiMedicină Veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Universitatea Maritimă din Constanţa

Universitatea „Transilvania” din Braşov

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

B

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şiMedicină Veterinară din Bucureşti

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi

Universitatea din Oradea

Universitatea „Politehnica" din Timişoara

Universitatea Politehnică din Bucureşti

A

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Categ.DOMENIULInginerie și management

Universitatea de Nord din Baia Mare

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu JiuE

Universitatea „Hyperion” din București

Universitatea Bioterra din București

Universitatea din Piteşti D

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea din Petroşani

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Universitatea din Craiova

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară a Banatului din Timişoara

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi MedicinăVeterinară "Ion Ionescu de La Brad" din Iaşi

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân" din Constanţa

C

Universitatea Ecologică din București

Page 79: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

DAcademia Tehnică Militară din Bucureşti

Universitatea din Oradea

Universitatea „Transilvania” din Braşov

Universitatea din Craiova

Universitatea de Nord din Baia Mare

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

Universitatea „Politehnica" din Timişoara

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

C

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din BucureştiB

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti AUniversitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

CategoriaDOMENIULInginerie geologică, Inginerie geodezică

Page 80: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 81: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

“UBB are contribuţii şi în domenii de cercetare care nu sunt organizate înstructura sa academică, dar care pot reprezenta interese suplimentare ale UBB înactivitatea de cercetare. Prin prisma criteriului principal (SRII), UBB se prezintă astfelîn aceste domenii:

I. Ştiinţe agricole şi silvice-UBB se află pe poziţia 1

II. Medicină veterinară-UBB se află pe poziţia 2 (după USAMV Cluj-Napoca)”

“II. EVALUAREA UNIVERSITĂŢILOR ROMÂNEŞTI PE DOMENII SPECIFICE –SCImago RANKING

2. Ştiinţele Vieţii – „Life sciences” – (Agricultural and Biological Sciences, Neuroscience, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics, Immunology and Microbiology)

Universitatea Babeş-Bolyai este pe primul loc în ţară (1802 la nivelinternaţional)…”

http://danieldavidubb.wordpress.com/articole/

Page 82: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 83: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

2011: Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1/2011)Restructurarea catedrelor şi înfiinţarea de departamente

Măsurători terestre şi ştiinţe exacteConf. dr. Ioana POP

Catedra 6

Analiză economică şi gestiuneProf. dr. Emilian MERCE

Catedra 5

Administrarea afacerilorConf. dr. Felix ARION

Catedra 4

SilviculturăConf. dr. Liviu HOLONEC

Catedra 3

Tehnologii horticoleProf. dr. Maria APAHIDEAN

Catedra 2

Horticultură şi peisagisticăProf. dr. Viorel MITRE

Catedra 1

Catedre 2008-2011

Măsurători terestre şi ştiinţe exacteConf. dr. Ioana POP

Dept. 4

Ştiinţe economiceConf. dr. Felix ARION

Dept. 3

SilviculturăConf. dr. Liviu HOLONEC

Dept. 2

Horticultură şi peisagisticăProf. dr. Viorel MITRE

Dept.1

Departamente 2011

Page 84: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Singureanu Valentin

Mureşan IuliaButa Erzsebet

Toth SzilardMan AdrianaMicu Ioana

Bonda AdrianaTodoran FiruţaCeuca VasileBunea Claudiu

Deak IutkaSimu AlexandruColişar AlexandruZaharia Adrian

Roman IoanaPocol CristinaRusu Daniela BrânduşaBabeş Anca

Ficior DianaCucerzan VasileApahidean Alex.Pop Rodica

Rus CristinaDumitraş DianaRusu MihaelaSima Rodica

Sobolu RodicaMihai ValentinOrban OanaCordea Mirela

Puşcaş MirceaOrban MihaiCovrig IlieCătană Corina

Lupuţ IoanSabău MariusMazăre GeorgelLazăr Vasile

Matei FloricaArmanca LucicaŞimonca VasileMăniuţiu Dănuţ

Pop NicolaeJitea IonelVlaşin HoreaPop Nastasia

Luca EmilTodea AlexandruDumitraş AdelinaApahidean Maria

Ciotlăuş AnaIlea MărioaraMitre IoanaApahidean Al. Silviu

Criveanu HoreaAndreica IleanaTăut IoanCantor Maria

Ortelecan MirceaMerce CristianOroian ElviraSestraş Radu

Dîrja MarcelFunar SabinaStan RodicaPamfil Doru

Pop IoanaArion HoraţiuHolonec LiviuMitre Viorel

IVIIIIII

Page 85: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

19 membri în Consiliul Facultăţii7 membri CD în Senat

3 studenţi

27 membri în Consiliul Facultăţii9 membri CD în Senat

3 studenţi

20112008

Page 86: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Prof. dr. Doru PAMFILProf. dr. Radu SESTRAŞProf. dr. Marcel DÎRJAProf. dr. Emil LUCAProf. dr. Viorel MITREConf. dr. Ioana POPConf. dr. Felix ARIONProf. dr. Maria APAHIDEANProf. univ. dr. Marin ARDELEANProf. univ. dr. Viorel BUDIUProf. univ. dr. Mircea ORTELECANProf. univ. dr. Silviu Al. APAHIDEANProf. univ. dr. Remus IUORAŞProf. univ. dr. Rodica STANConf. univ. dr. Cristian MERCEConf. univ. dr. Vasile LAZĂRLector dr. Ileana ANDREICAAsist. univ. dr. Alexandru TODEAAsist. univ. drd. Mugurel JITEA

Dr. ing. Ioan PAVEN - reprez. TESA

Stud. Corneliu MOCANU - an I MasterStud. Alina VÂLCAN - an V SilviculturăStud. Iulia CONDRIUC - an IV IEAStud. Liana SABĂU - an II HorticulturăStud. Andreea LOVASZ - an III MTCStud. Adrian MORARIU - an I IMAPAStud. Rafael MARIAN - an I Peisagistică

Consiliul Profesoral al Facultăţii2008

Page 87: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Director Departament IProf. dr. Viorel MITRE

Student doctorand, an IAndreea Flavia TRIPON

Student, an I MSc AgribusinessGeorgeta Liana CORDOŞ

Student, an IV MTCBogdan Vasile SĂMĂRTINEAN

Student, an II MTCPetruţa Elvira OLTEAN

Student, an II MSc Peis, rep. FASTudor SĂLĂGEAN

Departament IVProf. dr. Mircea ORTELECAN

Departament IVProf. dr. Marcel DÎRJA

Departament IIILector dr. Ileana ANDREICA

Departament IIILector. dr. Mugurel JITEA

Departament IIConf. dr. Ioan TĂUT

Departament IProf. dr. Maria CANTOR

Departament IProf. dr. Radu SESTRAŞ

Director Departament IVConf. dr. Ioana POP

Director Departament IIIConf. dr. Felix ARION

Director Departament IIConf. dr. Liviu HOLONEC

Dept./Statut/FuncţiaNumele şi prenumele

Consiliul Profesoral al Facultăţii2011

Page 88: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 89: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Membri Senat – Facultatea de Horticultură

2008

9 CD + 3 Stud.

2011

7 CD + 3 Stud.

Cadre didactice:Prof. dr. Doru PAMFILProf. dr. Radu SESTRAŞProf. dr. Marcel DÎRJAProf. dr. Emil LUCAConf. dr. Ioana POPConf. dr. Felix ARIONProf. univ. dr. Silviu Al. APAHIDEAN Prof. univ. dr. Marin ARDELEANProf. univ. dr. Viorel BUDIU

Studenţi:Stud. Corneliu MOCANU - an I MasterStud. Alina VÂLCAN - an V SilviculturăStud. Andreea LOVASZ - an III MTC

Cadre didactice:Prof. dr. Radu SESTRAŞProf. dr. Maria CANTORConf. dr. Ioan TĂUTLector dr. Mugurel JITEALector dr. Alexandru TODEAProf. dr. Ana CIOTLĂUŞConf. dr. Florica MATEI

Studenţi:Timea HITTER – an II Peis.Diana COŢA – an III Peis.Adrian MORARIU – an I MSc AgrB

Page 90: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Nr. Crt. Denumirea postului Ocupat Vacant Total1 Profesor 8 - 82 Conferențiar 4 - 43 Șef de lucrări 4 14 184 Asistent 3 13 165 Total posturi 19 27 466 Doctoranzi cu frecvență 20 207 Posdoc 6 68 Personal didactic

auxiliar12 12

I - Horticultură şi peisagisticăProf. dr. Viorel MITRE

Page 91: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Analiza SWOT

Puncte tari:Administrează  două  programe  de  studii:  Horticultură  și PeisagisticăAct educațional de calitate (personal didactic cu o bună pregătire profesională  și reputație științifică în  domeniu,  19  cadre didactice (Profesori + Conferențiari: 63 %, Șefi de lucrări + Asistenți: 37 %, 8 conducători de doctorat, 2 prof. Membri ASAS, experti ARACIS, Asigurarea unui mediu de  învățarea  performant  (câmpuri experimentale,  puncte  de  practică,  laboratoare  didactice,laboratoare de cercetare)Editarea revistelor de specialitate;SHST

Departamentul I - Horticultură şi peisagistică

Prof. dr. Viorel MITRE

Page 92: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Analiza SWOT

Puncte slabe:Vizibilitate redusă prin numărul contractelor de cercetare depuse în ultimii doi ani;Neîndeplinirea criteriilor  de  eligibilitate  pentru  solicitanți în cadrul programelor de finanțare a cercetării;Numărul redus de publicații în reviste cotate ISI;Numărul  redus  de  publicații în  reviste  cotate  ISI  cu  scor  de influență;Număr  redus  de  manuale,  cursuri,  îndrumătoare  de  lucrări practice;Nr  redus  de  contracte  de  prestări  servicii  și a  parteneriatelorpublic private;Pondere  prea mare  a  posturilor  didactice mari  în  structura  de personal a catedrei.Numărul mare de posturi vacante.

Departamentul I - Horticultură şi peisagistică

Prof. dr. Viorel MITRE

Page 93: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

DEPARTAMENTULULII SILVICULTURĂ

AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII2011

Conf. dr. Liviu HOLONEC

Page 94: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

AC. TARNITA

AC. GILAUAC. SOMESUL CALD

RISCA

MARISEL

MAGURI

BELIS

MARCESTI

DEALU NEGRU

PLOPI

FINCIU

VALEA IERII

DEALU MARE

CERC

SOMESU RECE

DANGAU MARE

LAPUSTESTI

DANGAU MIC

FRASINE

MAGURI-RACATAU

SOMESU CALD

MUNTELE RECE

42

46

45

CAPRITA

DUMBRAVA

SOMESUL CALD

5 0 5 10 Kilometers

Departamentul II - SilviculturăConf. dr. Liviu HOLONEC

Page 95: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

95

1. Publicarea de articole în reviste I.S.I. cu factor mare de impact

2. Publicarea urgentă a unui număr ridicat de cursuri şi îndrumare de laborator

3. Depunerea unor proiecte de cercetare în competiţii naţionale

4. Ocuparea unor posturi vacante din categoria asistenţi şi şefi de lucrări

5. Elaborarea, în colectiv, a unui Caiet de practică pentru studenţii Specializării de Silvicultură

6. Continuarea procesului de dotare cu aparatură a laboratoarelor de specialitate

7. Organizarea unei pepiniere pentru puieţi forestieri8. Aplicarea unui management modern pentru F.V.45

Direcţii de acţiune şi dezvoltare:

Departamentul II - SilviculturăConf. dr. Liviu HOLONEC

Page 96: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

96

Raportal Directorului de Departament

III/H Ştiinţe Economice2011

Conf. Dr. Felix Arion06 decembrie 2011

Page 97: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

97

CUPRINS• Structura Departamentului• Studenţi• Infrastructuri• Autoevaluare

– Activitate didactică– Activitate ştiinţifică şi de cercetare– Prestigiu profesional– Implicare în dezvoltarea instituţională– Total

• SWOT

Departament III/H Ştiinţe Economice

Conf. dr. Felix ARION

Page 98: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

98

SWOT1. Puncte Tari

Colectivul: tânăr, limbi străine, specializat, validat, descentralizare

Programele de studii: IEA, IMAPA, IMIT, MSc Economia Agroalimentară, MScAgribusiness (engleză), acreditate

Relaţiile internaţionale: USA, Franţa, Italia, UK, Spania, Belgia etc.

Departament III/H Ştiinţe Economice

Conf. dr. Felix ARION

Page 99: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

99

SWOT2. Puncte Slabe

Logistica: Săli, Birouri, orar

Posturi vacante: atragerea tinerilor

Denumiri: IEA (MDAR?), Facultatea de Horticultură, USAMV (Ştiinţele Vieţii?)

FR/IDD: neatractivitatea

Doctorat: lipsă conducători, domeniu

Departament III/H Ştiinţe Economice

Conf. dr. Felix ARION

Page 100: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

100

SWOT3. Oportunităţi

Situaţia actuală: PAC, dezvoltare rurală, promovarea calităţii

Competiţiile granturi/proiecte: naţionale şi internaţionale

Dezvoltare internaţională: ERASMUS MUNDUS (Food Processing), IP, South-East Europe Transnational Cooperation Program

Departament III/H Ştiinţe Economice

Conf. dr. Felix ARION

Page 101: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

101

SWOT4. Ameninţări

Legislaţia: birocraţie, administraţie, instabilitate

Migrarea: studenţilor, cadre didactice

Departament III/H Ştiinţe Economice

Conf. dr. Felix ARION

Page 102: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

102102

RaportRaport al al DirectoruluiDirectorului de de DepartamentDepartament IVIV/H /H

MMăăsursurăătoritori terestreterestre şişi ştiinţeştiinţe exacteexacte22011011

Conf. Dr. Ioana Pop

Departament IV/H - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Page 103: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

103103

•• Structura DepartamentuluiStructura Departamentului•• StudenţiStudenţi –– cifracifra de de scolarizarescolarizare MTCMTC•• InfrastructurInfrastructura a –– birouribirouri, , spatiispatii didacticedidactice•• AutoevaluareAutoevaluare 20112011•• ObiectiveObiective 20122012

Departament IV/H - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Conf. dr. Ioana POP

Page 104: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

104104

Posturiocupate

16

Prof.5 posturi31,25%

Conf.3 posturi18,75%

Lector6 posturi

37,5%

Asist.2 posturi

12.5%

Posturivacante

26

Lector12

Asist14

50% 50%

42

Necesitateaangajariide cadre

didactice tinere

CD < 35 ani2

Departament IV/H - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Conf. dr. Ioana POP

Page 105: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

105105

ConducatoriConducatoride de doctoratdoctorat

44

ProfProf. . Dr.Dr.Ana Ana CiotlCiotlăăuşuş

22

ProfProf. . Dr.Dr.Luca EmilLuca Emil

22

ProfProf. . Dr.Dr.Marcel Marcel DîrjaDîrja

77

TT. G. GolgoţiuolgoţiuBeata Beata VlVlăădardar

Dorina Dorina TTăămaşmaşRezhenRezhen HarunHarun

JoldisJoldis RodicaRodicaTudor Tudor SSăăllăăjeanjeanCristian Cristian NistorNistor

PPăăuniţa Pop uniţa Pop

Andrei Pop Andrei Pop LauraLaura Luca Luca

Silvia Silvia AndrasAndras

ProfProf. . Dr.Dr.Horia Horia CriveanuCriveanu

55

Ioan Ioan SîncrăianSîncrăianPaul Paul ColceriuColceriuCezaraCezara MironMiron

Florin Florin UgruUgruţţananAlin Hapca Alin Hapca

DoctoranziDoctoranzi la la zizi1616

Departament IV/H - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Conf. dr. Ioana POP

Page 106: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

106106

USAMV Cluj-NapocaLocul 5 in top 10 universitati din tara

OBIECTIVE 2012

1) 1) AcreditareaAcreditarea specializspecializăăriiriiMMăăsursurăătoritori terestreterestre şşi i cadastrucadastru

Departament IV/H - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Conf. dr. Ioana POP

Page 107: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

107107

2) 2) IndeplinireaIndeplinirea conditiilorconditiilor pentrupentru AbilitareAbilitare: : LucrariLucrari in in revistereviste ISI cu IF Prim ISI cu IF Prim autorautor, , AutorAutor corespondentcorespondent, , CoautorCoautor, , CitariCitari

CCompetiompetiţţieiiei 2012 2012 GranturiGranturi de cercetare ale USAMV de cercetare ale USAMV ClujCluj--Napoca Napoca

AAsistensistenţţii -- ŞŞefiefi de lucr de lucrăăriri / / LectoriLectori

12.000 RonCheltuieli eligibile:

Taxe de publicare ISI cu IFSimpozioane, Consumabile

Primirea cererilor de finanţare

02.12.2011 – 09.01.2012

Departament IV/H - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Conf. dr. Ioana POP

Page 108: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Autoevaluare 2011 – Facultatea de Horticultură

(Raport în extenso – Prof. dr. Maria CANTOR)

http://www.usamvcluj.ro/calitate/dac/#

Page 109: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

2B2-3 Articole ştiinţifice publicate ca şi rezumat în reviste cotate ISI sau conferinţe ISI cu factor de impact

17B2-2 Co-autor la articol cotat ISI cu factor de impact

4B2-1 Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI/conferinţe ISI cu FI unic/prim autor

206 (385)B2. Publicarea de articole ştiinţifice ‘in extenso’

1B1-7 Editor (Coordonator) carte publicatăîn România

2B1-6 Cărţi publicate la edituri naţionale, recunoscute CNCSIS coautor

3B1-4 Cărţi publicate la edituri naţionale, recunoscute CNCSIS unic autor

1B1-1 Cărţi publicate la edituri internaţionale prim autor

7B1. Publicarea de carti , tratatec ştiinţifice/tehnice

19A 2-2 Conducători Doctorat

2A2-1 Activitate de coordonare doctoranzi-postdoc -Tutori

21A2. Activitatea de coordonare doctoranzi si postdoc

4A1-8 Indrumator ăpractice prim autor/co-autor

2A1-7 Indrumator lucrări practice autor unic

1A1-6 Cursuri publicate in edituri nationale recunoscute CNCSIS coautor

3A1-5 Cursuri publicate in edituri nationale recunoscute CNCSIS prim autor

2A1-4 Cursuri publicate in edituri nationale recunoscute CNCSIS autor unic

12A1. Publicarea de cursuri, îndrumătoare de lucrări, culegeri de probleme, ş.a.

Număr /rezultate

Criterii de evaluare pentru activitatea didactică, de cercetare, recunoaştere naţională şi internaţională etc.

Centralizator privind activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice* de laFacultatea de Horticultură, în anul 2011

Page 110: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

1B6-2 Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare în mediul de afaceri – contracte naţionale

1B6-1 Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare în mediul de afaceri -Contracte internaţionale

2B6. Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare în mediul de afaceri

5B5-4 Depuneri de proiecte –responsabil al USAMV al unor proiecte depuse in competiţii naţionale

1B5-3 Depuneri de proiecte –depuse in competiţii naţionale sau lab de prest servicii

3B5-2 Depuneri proiecte – director sau responsabil al USAMVde proiecte in competiţii internationale

1B5-1 Depuneri proiecte – director sau respons. de proiecteUSAMV in compeţii FP7

10B5.Depuneri de proiecte de cercetare

26B4-6 Membru activ in echipa proiectului (salarizat în anul de rapotare)

4B4-5 Responsabil la partenerul USAMV

7B4-4 Director proiect national

1B4-3 Membru activ in echipa proiectului salarizat in anul de raportare (proiect international)

6 B4-2 Responsabil proeict/contract la partenerul USAMV (proiect international)

44B4. Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale

2B3-6 Drepturi de proprietate – Co-autor la alte forme de proprietate

2B3-3 Drepturi de proprietate –Brevete de inventie inregistrate la OSIM unic/prim autor

4B3. Drepturi de proprietate intelectuală înregistrate

3B2-9 co-autor la articol publicat in revista B

3B2-8 Articole stiintifice publicate cotate CNCSIS in categoria B unic/prim autor

64 (252)B2-7 Co-autori la articol publicat în reviste BDI-B+

108B2-6 Articole stiintifice publicate in reviste internationale BDI – B+, unic/prim autor

4B2-5 Co-autor la articole indexate ISI fara factor de impact

1B2-4 Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI fara factor de impact, prim autor

Page 111: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

3C5-3 Expert evaluator ARACIS pentru programe de studii

2C5-2 Nominalizarea ca expert/evaluator în colective de evaluare naţionale (proiecte tip IDEI, proiecte PN II, etc. )

14C5-1 Expert evaluator în colective de evaluare internaţionala pentru proiecte/activităţi de cercetare

19C5. Calitatea de expert/evaluator al unor proiecte de cercetar

5C4-4 Co-autor la Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de POSTER la conferinţe naţionale cu comitet de program

2C4-3 Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de POSTER la conferinţe naţionale cu comitet de program-unic/prim autor

100C4-2 Co-autor la lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale şi publicate ca rezumat –POSTER

44C4-1 Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale şi publicate ca rezumat –POSTER-unic/prim autor

151C4. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe si publicate ca rezumat = POSTER

40C3-1Organizator al unor manifestari stiintifice din universitate

40C3. Organizator al unor manifestari stiintifice din universitat

4C2-6 Membru corespondent sau asociat al unei academii de stiinte (AR, ASAS,alte academii)

4C2-4 Membru în Comitetul de Publicare al unor reviste naţionale cotate CNCSI categoria B+, B

2C2-3 Membru în Comitetul Editorial al unor reviste naţionale cotate CNCSIS in categoria B

47C2-2 Membru în Comitetul Editorial al unor reviste incluse in baze internaţionale BDI;B+

5C2-1 Membru în Comitetul Editorial al unor reviste cotate ISI

62C2. Calitatea de membru în Comitete Editoriale, Comitete de Publicare al unor edituri sau reviste din tara si membru in Academii

8C1-5 Citarea in cărţi recunoscute CNCSIS

41C1-3 Citarea in reviste tip BDI, B+

2C1-2 Citarea in reviste indexate ISI fără FI

47C1-1 Citarea in reviste cotate ISI cu FI

98C1. Citarea articolelor şi lucrărilor ştiinţifice publicate, a brevetelor

Page 112: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

64D3-3 Reprezentant al universitatii la expozitii, targuri (ex: Agraria, Universitaria, etc.)

54D3-2 Referent oficial in comisii de doctorat

20D3-1 Membru în comisii naţionale (MECT, ANCS, Academie, CNCSIS, etc.)

138D3. Reprezentant al universitatii la nivel naţional sau regional

1D2-1 Aparatură pentru cercetare achizitionata in anul de raportare

1D2. Fonduri atrase (aparatură de cercetare in valoare de peste 10000 EURO)

2D1-4 Proiecte de dezvoltare instituţională APROBATE în competiţii naţionale (MAKIS PHARE, Fonduri structurale).

1D1-3 Proiecte de dezvoltare instituţională APROBATE în competiţii internaţionale (ex: Erasmus Mundus, Leonardo)

1D1-1 Proiecte de dezvoltare instituţională DEPUSE în competiţii internaţionale (raporteaza directorul de proiect)

4D1. Proiecte de dezvoltare instituţională depuse sau aprobate

6C8-1 Obţinerea titlului de doctor ştiinţă in anul curent

6C8 Titlul de doctor obtinut in 2011

4C7-7 Titluri onorifice câştigate

3C7-6 Premii naţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate de societati profesionale - co-autor

1C7-5 Premii naţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate de societati profesionale - unic autor/primautor

2C7-2 Premii naţionale (Academia Româna, ASAS) - co-autor

10C7. Premii obţinute

3C6-1 Visiting profesor/cercetator la universităţi din străinătate

3C6 Mobilitati internationale (profesor/cercetator la universităţi din străinătate)

*Situaţie elaborată pe baza datelor nevalidate, primite de la DEAC, 09 decembrie 2011

Page 113: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice de laFacultatea de Horticultură, în anul 2011

Criterii de evaluare pentru activitatea didactică, de cercetare, recunoaştere naţională şi internaţională

385

712

4

4410

2

9862

40

151

19 10 1

138

6 40

306090

120150180210240270300330360390420

A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 D1 D2 D3

Page 114: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Articole ISI - BDI

1237 25 28

120 125

229252

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011

ISI BDI

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice de laFacultatea de Horticultură pe parcursul anilor 2008 - 2011

Page 115: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

46

20

73

44

22

7

23

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011

Contracte Proiecte

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice de laFacultatea de Horticultură pe parcursul anilor 2008 - 2011

Page 116: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Calitatea de membru în Comitete Editoriale, Comitete de Publicare al unor edituri sau reviste din ţară şi membru în Academii

10

52

62 62

0

30

60

90

2008 2009 2010 2011

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice de laFacultatea de Horticultură pe parcursul anilor 2008 - 2011

Page 117: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicate ca rezumat = POSTER

139

115

166

151

100

110

120

130

140

150

160

170

2008 2009 2010 2011

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice de laFacultatea de Horticultură pe parcursul anilor 2008 - 2011

Page 118: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Visiting profesor/cercetator la universităţi din străinătate

11

43

29

30

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice de laFacultatea de Horticultură pe parcursul anilor 2008 - 2011

Page 119: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

19

8

27

10

1 1 1 10

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011

Premii naţionale şi internaţionale obţinute Fonduri atrase

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice de laFacultatea de Horticultură pe parcursul anilor 2008 - 2011

Page 120: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

456.0

2339.61996.8

1541.1

6333.5

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

A - Didactic B - Ştiinţific C - Prestigiu D - Dezvoltare Total (A-D)

Numărul punctelor obţinute la autoevaluarea din anul 2011 Departamentul I - Horticultură şi peisagistică

Page 121: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul punctelor obţinute la autoevaluarea din anul 2011 Departamentul II - Silvicultură

104.7

676.5

355.7

165.0

1301.9

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

A - Didactic B - Ştiinţific C - Prestigiu D - Dezvoltare Total (A-D)

Page 122: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul punctelor obţinute la autoevaluarea din anul 2011 Departamentul III – Ştiinţe economice

139.8

1988.7

1010.0

665.0

3803.4

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

A - Didactic B - Ştiinţific C - Prestigiu D - Dezvoltare Total (A-D)

Page 123: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul punctelor obţinute la autoevaluarea din anul 2011 Departamentul IV – Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

203.5

1019.8

423.7

225.0

1872.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1800.0

2000.0

A - Didactic B - Ştiinţific C - Prestigiu D - Dezvoltare Total (A-D)

Page 124: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Ponderea punctelor (%) obţinute la autoevaluarea din anul 2011 pe departamente (I, II, III, IV)

7.2

36.9

31.5

24.3

8.0

52.0

27.3

12.7

52.3

26.6

17.5

3.7

10.9

54.5

22.6

12.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

A - Didactic B - Ştiinţific C - Prestigiu D - Dezvoltare

I II III IV

Expectanţă (?): 10% + 65% + 15% + 10%

Page 125: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Numărul cadrelor didactice care au intrat în calculul punctajelor obţinute la autoevaluarea din anul 2011 şi procentul acestora pe facultăţi, din

totalul pe universitate (%)

Ex. Horticultură:

-Total cadre didactice = 66;

-Pondere pe universitate = 26,9%

75

30.6%

66

26.9%

38

15.5%

66

26.9%

10

20

30

40

50

60

70

80

Agricultură Horticultură Zootehnie Medicină Vet.

Page 126: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

137

31.6%

100

23.0%

69

15.9%

128

29.5%

434

100.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Agricultură Horticultură Zootehnie Medicină Vet. Total USAMV

Numărul cadrelor didactice şi doctoranzilor care au intrat în calculul punctajelor obţinute la autoevaluarea din anul 2011 şi procentul acestora

pe facultăţi, din totalul pe universitate (%)

Ex. Horticultură:

-Total cadre did. şi doctoranzi = 100;

-Pondere pe universitate = 23,0%

Page 127: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

28.1

19.716.4

35.9

100.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Agricultură Horticultură Zootehnie Medicină Vet. Total USAMV

Procentul facultăţii (%) la punctajul total obţinut pe universitate, la autoevaluarea din anul 2011

Page 128: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Punctajul mediu obţinut la autoevaluarea din anul 2011 de cadrele didactice, doctoranzii şi cercetătorii universităţii, pe facultăţi şi universitate

138.9

133.2

160.7

190.0

156.1

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

Agricultură Horticultură Zootehnie Medicină Vet. Total USAMV

Page 129: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Variaţia numărului de puncte obţinute la autoevaluarea din anul 2011 de cadrele didactice şi doctoranzii facultăţii

Page 130: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Măsurători terestre şi ştiinţe

exacte

Ştiinţe economiceSilviculturăHorticultură şi

Peisagistică

Conf. dr.Florica Matei

Lector dr.Ileana Andreica

Şef lucrări drd. Vasile Şimonca

Şef lucrări dr. Rodica PopExpert financiar

Conf. dr.Nicolae Pop

Lector dr. Alexandru Todea

Şef lucrări drd. Horia Ioan Vlasin

Conf. dr.Vasile Lazăr

Administrator departament

Lector dr.Rodica Sobolu

Conf. dr.Cristian Merce

Şef lucrări dr. Georgel Măzăre

Şef lucrări dr. Adrian Zaharia

Consilier în relaţiile cu studenţii

Prof. dr.Marcel Dîrja

Lector dr.Diana Dumitraş

Prof. dr.Rodica Stan

Şef lucrări dr. Anca BabeşCancelar ştiinţific

Prof. dr.Mircea Ortelecan

Lector dr. Mărioara Ilea

Conf. dr.Elvira Oroian

Conf. dr.Rodica SimaConsilier academic

Prof. dr.Horea Criveanu

Lector dr.Mugurel Jitea

Conf. dr.Ioan Tăut

Prof. dr.Dănuţ MăniuţiuDirector adj.

Conf. dr.Ioana Pop

Conf. dr.Felix Arion

Conf. dr.Liviu Holonec

Prof. dr.Viorel MitreDirector

IVIIIIII

Departamentul

Funcţia

Structura Consiliilor pe departamente – Facultatea de Horticultură2011

Page 131: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 132: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

http://shst.ro/

Page 133: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

11 noiembrie 2011 - şedinţa Societăţii de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (SHST)

http://shst.ro/

Page 134: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Reviste – coordonate de la nivelul facultăţii

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca Agricultura - Revista de Ştiinţă şi practică agricolăNotulae Scientia Biologicae

Page 135: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICESimpozionul Internaţional al USAMV Cluj-Napoca cu titlul

“Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”

În anii 2008-2011 manifestările ştiinţifice de la USAMV au avut o consistenţă deosebită, iar lucrările secţiunilor facultăţii (trei secţiuni: Horticulture and Forestry; Economics and Management; Miscellaneous) au fost publicate în Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture“

(denumirea abr. - Bulletin UASVM Horticulture)

Page 136: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 137: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Simpozionul Internaţional al USAMV Cluj-Napoca cu titlul“Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”

Cu ocazia simpozionului din anul 2009, la propunerea Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură, aprobată de Senatul USAMV Cluj-Napoca, renumitului profesoramerican Jules JANICK, i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa ca o recunoaştereacademică a meritelor deosebite în activitatea horticolă mondială.

Detalii:

‘Tribute to a Leading Personality

of World Horticultural Science’

Editorial publicat în

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici

Cluj-Napoca.

Lucrare plen – Professor J. Janick:

‘Art as a Source of Information on

Horticultural Technology’

Page 138: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Operatiunea

D2.2: Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative

Domeniul de interventie

AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE -DEZVOLTARE SI INOVAREAxa Prioritara

POS CCE Programul Operational

Page 139: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 140: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Pensionări Profesori 2011

Facultatea de Horticultură

Prof. dr.Dumitru ZAHARIA

Prof. dr.Gavrilă ROPAN

Prof. dr.Emilian MERCE

Prof. dr.Viorel BUDIU

Prof. dr.Marin ARDELEAN

Page 141: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 142: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 143: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 144: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 145: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 146: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Page 147: RAPORT al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca, pe anul ...horticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport... · UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ