Top Banner
Facultatea de Horticultură din Bucureşti este cea mai veche instituţie de învăţământ superior horticol din ţară, fiind înfiinţată în anul 1948, în cadrul Institutului Agronomic (azi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară) din Bucureşti.
82

Licenţă HORTICULTURĂ

Feb 01, 2017

Download

Documents

buithuan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Licenţă HORTICULTURĂ

Facultatea de Horticultură din Bucureşti este cea mai veche instituţie de învăţământ superior horticol din ţară, fiind înfiinţată în anul 1948, în cadrul Institutului Agronomic (azi Universitatea

de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară) din Bucureşti.

Page 2: Licenţă HORTICULTURĂ

Situată în campusul universitar

agronomic din imediata apropiere a

Pieţei Presei,Facultatea de

Horticultură din Bucureşti

organizează studii de licenţă cu o durată de 4 ani, cursuri de zi, pentru specializările

Horticultură şi Peisagistică, în

următoarele domenii:

Page 3: Licenţă HORTICULTURĂ

Specializarea HORTICULTURĂ:- Arboricultură ornamentală şi

Arhitectură peisageră;- Floricultură şi Artă florală;

- Legumicultură;- Pomicultură;

- Viticultură şi Vinificaţie.

Specializarea PEISAGISTICĂ:Planificarea, amenajarea, întreţinerea şi gestionarea diferitelor categorii de

peisaje din localităţi şi din afara acestora.

Page 4: Licenţă HORTICULTURĂ

Arboricultură ornamentală Arboricultură ornamentală şşi Arhitectură i Arhitectură peisagerăpeisageră

Vă plac arborii Vă plac arborii şşi arbui arbuşştii tii ornamentali?ornamentali?

Credem că raspunsul Credem că raspunsul este, cu siguraneste, cu siguranţţăă, DA., DA.

Page 5: Licenţă HORTICULTURĂ

VreVreţţi să i să şştitiţţi totul despre i totul despre ei? Cum se ei? Cum se îînmulnmulţţesc, esc,

cum se cum se îîngrijesc ngrijesc şşi cum i cum se utilizează se utilizează îîn decorul n decorul

parcurilor parcurilor şşi grădinilori grădinilor??

Page 6: Licenţă HORTICULTURĂ

Dacă daDacă da, ve, veţţi i găsi toate găsi toate

răspunsurile răspunsurile la noi !la noi !

Domeniul de specializare Domeniul de specializare ArboriculturăArboriculturăornamentalăornamentală şşi i

ArhitecturăArhitectură peisagerăpeisageră vă vă oferă soluoferă soluţţiile de care iile de care

aveaveţţi nevoie !i nevoie !

Page 7: Licenţă HORTICULTURĂ

Floricultură Floricultură şşi Artă floralăi Artă florală

VenimVenim pe lume pe lume îînsonsoţţiiţţi de flori, ne i de flori, ne

petrecem viapetrecem viaţţa a printre flori printre flori şşi i

plecăm din lume plecăm din lume îînconjuranconjuraţţi de i de

floriflori, , nunu ??

Page 8: Licenţă HORTICULTURĂ

PriviPriviţţi i imaginile, imaginile, nu avem nu avem

dreptate ?dreptate ?

Page 9: Licenţă HORTICULTURĂ

VreVreţţi să aflai să aflaţţi i totul despre totul despre

flori? Cum se flori? Cum se îînmulnmulţţesc, cum esc, cum se se îîngrijesc ngrijesc şşi i

cum se cum se utilizează utilizează îîn n aranjamente aranjamente florale florale şşi i îîn n

decorul decorul locuinlocuinţţelor elor şşi i

spaspaţţiilor iilor publice, al publice, al

parcurilor parcurilor şşi i grădinilorgrădinilor??

Page 10: Licenţă HORTICULTURĂ

Suntem Suntem convinconvinşşi că i că

da !da !

Domeniul de specializare Domeniul de specializare FloriculturăFloricultură şşi i Artă floralăArtă florală

vă oferă răspunsurile pentru vă oferă răspunsurile pentru toate toate îîntrebările voastre ntrebările voastre

despre despre flori flori şşi aranjamentele i aranjamentele floraleflorale !!

Page 11: Licenţă HORTICULTURĂ

LegumiculturăLegumicultură

ŞŞtiatiaţţi că atât medicii cât i că atât medicii cât şşi gastronomii spun că i gastronomii spun că

nici o masă fără legume nici o masă fără legume nu este completă nu este completă ??

VreVreţţi să i să şştitiţţi cum se i cum se produc, cum sproduc, cum se conservă e conservă şşi cum se utilizează i cum se utilizează

acesteaceste produse ?produse ?

Page 12: Licenţă HORTICULTURĂ

Dacă daDacă da, , răspunsurile răspunsurile le vele veţţi găsi tot i găsi tot

la noi !la noi !

Page 13: Licenţă HORTICULTURĂ

Colegii de la Colegii de la Colectivul de Colectivul de

LegumiculturăLegumicultură vă avă aşşteaptă să teaptă să vă vă destăinuiedestăinuietoate tainele toate tainele culturilor culturilor şşi i produselor produselor

legumicole !legumicole !

Page 14: Licenţă HORTICULTURĂ

PomiculturăPomicultură

Suntem convinSuntem convinşşi că vă i că vă plac fructele ! plac fructele ! ŞŞi i probabil că probabil că şştitiţţi i şşi i faptul că pe lângă faptul că pe lângă gustul delicios gustul delicios şşi i

sortimentul foarte sortimentul foarte variat, ele rvariat, ele reprezintăeprezintă, ,

îîmpreună cu legumele mpreună cu legumele şşi strugurii,i strugurii, principala principala

sursă de vitamine a sursă de vitamine a unei alimentaunei alimentaţţii ii

sănătoasesănătoase. .

Page 15: Licenţă HORTICULTURĂ

VreVreţţi să i să şştitiţţi totul despre i totul despre fructe fructe şşi despre livezi ?i despre livezi ?

Cum se conservă fructele Cum se conservă fructele şşi cum se i cum se îîngrijesc pomii ngrijesc pomii şşi arbui arbuşştii fructiferi ?tii fructiferi ?

Page 16: Licenţă HORTICULTURĂ

Dacă daDacă da, , vă vă invităm la Catedra invităm la Catedra de de PomiculturăPomicultură, , să să

aflaaflaţţi cum să i cum să devenideveniţţi i

pomicultori pomicultori profesioniprofesionişşti !ti !

Page 17: Licenţă HORTICULTURĂ

Viticultură Viticultură şşi Vinificai Vinificaţţieie

Vă plac strugurii Vă plac strugurii şşi i vinul?vinul?

Nu credem că există cineva Nu credem că există cineva căruia să nucăruia să nu--i placă i placă

strugurii sau care să nu fi strugurii sau care să nu fi băut măcar obăut măcar o dată dată îîn vian viaţţă ă

un pahar cu vinun pahar cu vin……

Page 18: Licenţă HORTICULTURĂ

VreVreţţi să discutai să discutaţţi i despre struguri despre struguri şşi i

vin ca un vin ca un profesionist cu profesionist cu

prietenii? prietenii? VreVreţţi să i să şştitiţţi i

suficient despre suficient despre struguri struguri şşi vin i vin îîncât ncât

să putesă puteţţi lucra i lucra îîn n plantaplantaţţii viticole ii viticole

crame, crame, hoteluri hoteluri şşi i restaurante?restaurante?

Page 19: Licenţă HORTICULTURĂ

Nimic mai simplu: la Catedra de Nimic mai simplu: la Catedra de ViticulturăViticultură şşiiVinificaVinificaţţieie veveţţi găsi i găsi toate răspunsuriletoate răspunsurile!!

De la vie ..De la vie ... . la la

prelucrarea prelucrarea strugurilor, strugurilor, industrială industrială

sau sau artizanală artizanală

......

Page 20: Licenţă HORTICULTURĂ

conservare ...conservare ...la analizare ...la analizare ...

comercializare ...comercializare ... prezentare prezentare şşi degustare ...i degustare ...

Page 21: Licenţă HORTICULTURĂ

PeisagisticăPeisagistică

Vă plac imaginile Vă plac imaginile alăturatealăturate??

Page 22: Licenţă HORTICULTURĂ

ŞŞtitiţţi cum putei cum puteţţi i îînvănvăţţa totul despre a totul despre

proiectarea, proiectarea, îînfiinnfiinţţarea area şşi i

îîntrentreţţinerea micro inerea micro şşi i macropeisajelormacropeisajelor??

Page 23: Licenţă HORTICULTURĂ

Devenind studenDevenind studenţţi i ai specializării ai specializării Peisagistică Peisagistică !!

Page 24: Licenţă HORTICULTURĂ

CE PERSPECTIVE PROFESIONALE AVECE PERSPECTIVE PROFESIONALE AVEŢŢI CA I CA ABSOLVENABSOLVENŢŢI AI FACULTĂI AI FACULTĂŢŢII NOASTRE ?II NOASTRE ?

▪ firme de producţie private sau publice, româneşti sau străine;

▪ instituţii de cercetare – proiectare;▪ instituţii de învăţământ mediu şi universitar;▪ firme şi organisme de consultanţă proprii,

publice sau particulare;▪ firme şi organisme destinate asigurării şi

controlului produselor horticole şi protecţiei mediului;

▪ firme de proiectare şi amenajări peisagere▪ administraţiile domeniului public – spaţii verzi.

Page 25: Licenţă HORTICULTURĂ

Ce spune un fost absolvent al facultăţii noastre (descendent al familiei care a înfiinţat primele

sere din România) tinerilor studenţi despre profesia aleasă?

TINERI STUDENŢI! AŢI ALES CEA MAI

NOBILĂ PROFESIE CA RĂSPLATĂ, VEŢI FI

PLĂTIŢI ÎN AUR!

Page 26: Licenţă HORTICULTURĂ

Deveniţi studenţii noştri şi vă veţi

convinge de acest ADEVĂR atunci când

veţi practica unul dintre domeniile acestei minunate

profesii!

Page 27: Licenţă HORTICULTURĂ

Oferta noastră educaţională este facilitată de existenţa unei baze materiale moderne,

incluzând câmpuri, sere, colecţii didactice, amfiteatre, laboratoare, bibliotecă, ateliere de

proiectare, sală şi teren de sport, cantină şi cămine proprii precum şi de relaţiile foarte bune

de parteneriat cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate.

PRIVIŢI IMAGINILE ŞI CONVINGEŢI-VĂ !

Page 28: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din amfiteatrul Nicolae Aspect din amfiteatrul Nicolae ConstantinescuConstantinescu

Page 29: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din laboratorul de Fiziologia plantelorAspect din laboratorul de Fiziologia plantelor

Page 30: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din laboratorul de culturi de Aspect din laboratorul de culturi de ţţesuturi in vitroesuturi in vitro

Page 31: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din camera climatică de Aspect din camera climatică de îînmulnmulţţire a ire a plantelor prin culturi de plantelor prin culturi de ţţesuturi in vitroesuturi in vitro

Page 32: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din laboratorul de Biologie moleculară Aspect din laboratorul de Biologie moleculară (I)(I)

Page 33: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din laboratorul de Biologie moleculară Aspect din laboratorul de Biologie moleculară (II)(II)

Page 34: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din laboratorul de Biologie moleculară Aspect din laboratorul de Biologie moleculară (III)(III)

Page 35: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din casa de vegetaAspect din casa de vegetaţţie (I)ie (I)

Page 36: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect Aspect din casa din casa

de de vegetavegetaţţie ie

(II)(II)

Page 37: Licenţă HORTICULTURĂ

Producerea containerizată a arborilor Producerea containerizată a arborilor şşi arbui arbuşştilor ornamentalitilor ornamentali

Page 38: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din grădina botanică Aspect din grădina botanică (I)(I)

Page 39: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din grădina botanică Aspect din grădina botanică (II)(II)

Page 40: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspecte din grădina botanică Aspecte din grădina botanică (III)(III)

Page 41: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din sectorul floricol – cultură de tuberoze obţinute din bulbi înmulţiţi in vitro

Page 42: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din sectorul floricol – cultură de Lisianthus

Page 43: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din sectorul floricol – experienţe ale studenţilor pentru proiectul de absolvire (I)

Page 44: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din sectorul floricol – experienţe ale studenţilor pentru proiectul de absolvire (II)

Page 45: Licenţă HORTICULTURĂ

Demonstraţii de artă florală cu ocazia expoziţiei Zilele Horticulturii Bucureştene (I)

Page 46: Licenţă HORTICULTURĂ

Demonstraţii de artă florală cu

ocazia expoziţiei Zilele Horticulturii Bucureştene (II)

Page 47: Licenţă HORTICULTURĂ

Demonstraţii de artă florală cu

ocazia expoziţiei Zilele Horticulturii Bucureştene (III)

Page 48: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din sectorul legumicol Aspect din sectorul legumicol –– solar solar cultivat cu conopidăcultivat cu conopidă

Page 49: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din sectorul legumicol Aspect din sectorul legumicol –– experienexperienţţe ale e ale studenstudenţţilor pentru proiectul de absolvireilor pentru proiectul de absolvire

Page 50: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din sectorul legumicol Aspect din sectorul legumicol –– coleccolecţţia de plante ia de plante legumicole rarelegumicole rare

Page 51: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din livadă – forma de conducere tufă vas la măr

Page 52: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din livadă – plantaţie modernă de cireş pitic

Page 53: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din livadă – fructe de Ziziphus şi Actinidia

Page 54: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din livadă – demonstraţii de lucrări de întreţinere cu ocazia expoziţiei Zilele Horticulturii Bucureştene (I)

Page 55: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din livadă – demonstraţii de lucrări de întreţinere cu ocazia expoziţiei Zilele Horticulturii Bucureştene (II)

Page 56: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din livadă – demonstraţii de lucrări de întreţinere cu ocazia expoziţiei Zilele Horticulturii Bucureştene (III)

Page 57: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din livadă – sistemul de protecţie antigrindină

Page 58: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din plantaţia de măr de la Moara Domnească

Page 59: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din colecţia de soiuri de viţă de vie (I)

Page 60: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din colecţia de soiuri de viţă de vie (II)

Page 61: Licenţă HORTICULTURĂ

Aspect din laboratorul de analiză a vinurilor

Page 62: Licenţă HORTICULTURĂ

Degustări de vinuri

Page 63: Licenţă HORTICULTURĂ

Demonstraţii practice ale studenţilor de la specializarea Peisagistică (I)

Page 64: Licenţă HORTICULTURĂ

Demonstraţii practice ale studenţilor de la specializarea Peisagistică (II)

Page 65: Licenţă HORTICULTURĂ

Expoziţii organizate de studenţii specializării Peisagistică cu ocazia Zilelor Horticulturii Bucureştene (I)

Page 66: Licenţă HORTICULTURĂ

Expoziţii organizate de studenţii specializării Peisagistică cu ocazia Zilelor Horticulturii Bucureştene (II)

Page 67: Licenţă HORTICULTURĂ

Standuri ale expozanţilor la Zilele Horticulturii Bucureştene (I)

Page 68: Licenţă HORTICULTURĂ

Standuri ale expozanţilor la Zilele Horticulturii Bucureştene (II)

Page 69: Licenţă HORTICULTURĂ

Standuri ale expozanţilor la Zilele Horticulturii Bucureştene (III)

Page 70: Licenţă HORTICULTURĂ

Standuri ale expozanţilor la Zilele Horticulturii Bucureştene (IV)

Page 71: Licenţă HORTICULTURĂ

Standuri ale expozanţilor la Zilele Horticulturii Bucureştene (V)

Page 72: Licenţă HORTICULTURĂ

Structura administrativă a facultăţii:- Decan - Prof. Univ. Dr. DOREL HOZA;- Prodecan - Conf. Univ. Dr. FLORIN TOMA;

-Secretar ştiinţific - Conf. Univ. Dr. ELENA DELIAN;

Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice proprii, specialişti de renume pentru fiecare dintre domeniile de

specializare oferite.Dintre acestea, 6 sunt membre ale Academiei de Ştiinţe

Agricole şi Silvice, un membru al Academiei Române şi 27 sunt membri ai diferitelor societăţi profesionale din ţară şi

străinătate (ISHS; OIV; Societatea europeană de tehnici noi în agricultură – ESNA; Ordinul Arhitecţilor; Consiliul european

al şcolilor de arhitectură peisageră – ECLAS).

Facultatea este reprezentată la nivelul conducerii universităţii de Prof. Dr. FLORIN STĂNICĂ, în calitate de Prorector.

Page 73: Licenţă HORTICULTURĂ

Structura ciclurilor de studii universitare în cadrul Facultăţii de Horticultură Bucureşti:

Anul I – 60 ECTS

Anul II – 60 ECTS

Anul III – 60 ECTS

Anul IV – 60 ECTS

Anul V – 60 ECTS

Anul VI – 60 ECTS

Ciclul I Ciclul I –– Cursuri de LicenCursuri de Licenţţă ă –– 240 ECTS240 ECTS

Ciclul II Ciclul II –– Cursuri de Masterat Cursuri de Masterat –– 120 ECTS120 ECTS

Ciclul III Ciclul III –– Cursuri de Doctorat (3 ani)Cursuri de Doctorat (3 ani)

Anul I Anul I –– 60 ECTS60 ECTS

Page 74: Licenţă HORTICULTURĂ

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea la studiile de LICENŢĂ – cursuri de zi

în anul 2011 sunt:

○Specializarea HORTICULTURĂ- 65 locuri de la buget

- 80 locuri cu taxă○Specializarea PEISAGISTICĂ

- 40 locuri de la buget- 60 locuri cu taxă

Page 75: Licenţă HORTICULTURĂ

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea la studiile de LICENŢĂ – ID

în anul 2011 sunt:

○Specializarea HORTICULTURĂ

- 100 locuri cu taxă

Page 76: Licenţă HORTICULTURĂ

CRITERIILE PE BAZA CĂRORA SE CRITERIILE PE BAZA CĂRORA SE DESFĂDESFĂŞŞOARĂ ADMITEREAOARĂ ADMITEREA::

▪ media de la bacalaureat – 100 %;▪ interviu apreciat cu ADMIS /

RESPINS(la specializarea Peisagistică acest

interviu include şi o probă de aptitudini pentru desen)

Page 77: Licenţă HORTICULTURĂ

CALENDARUL DESFĂCALENDARUL DESFĂŞŞURĂRII URĂRII ADMITERII PENTRU STRUDIILE DE ADMITERII PENTRU STRUDIILE DE

LICENLICENŢŢĂ Ă –– CURSURI DE ZI:CURSURI DE ZI:

► 11 – 22 iulie – înscrierea şi, concomitent, susţinerea interviului;

►27 iulie – afişarea rezultatelor parţiale;► 28 – 31 iulie – încasarea taxelor

(înmatriculare + tranşa I a taxei de studii pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă)►5 august – afişarea rezultatelor finale.

Page 78: Licenţă HORTICULTURĂ

CALENDARUL DESFĂCALENDARUL DESFĂŞŞURĂRII URĂRII ADMITERII PENTRU STRUDIILE DE ADMITERII PENTRU STRUDIILE DE

LICENLICENŢŢĂ Ă –– ID:ID:

Pentru forma de învăţământ la distanţă calendarul admiterii este 11 iulie – 30

septembrie; detalii suplimentare pe site-ul:www.horticultura-bucuresti.ro

Page 79: Licenţă HORTICULTURĂ

Adresa noastră este:

U.Ş.A.M.V. BUCUREŞTIFACULTATEA DE HORTICULTURĂ BUCUREŞTI

Bd. Mărăşti 59, sector 1, cod 011464 Bucureşti, Tel/Fax: 318.36.36, 318.25.64 / 289

www.horticultura-bucuresti.roemail: [email protected]

[email protected]

VĂ AŞTEPTĂM SĂ DEVENIŢI STUDENŢII NOŞTRI !

IAR DUPĂ ABSOLVIRE COLEGII NOŞTRI !

Page 80: Licenţă HORTICULTURĂ

Absolvenţi şi cadre didactice după festivitatea de încheiere a cursurilor

Page 81: Licenţă HORTICULTURĂ

Schimb de păreri între generaţii de horticultori şi peisagişti cu ocazia simpozionului ştiinţific aniversar “60 de ani de la

înfiinţarea Facultăţii de Horticultură şi 10 ani de la înfiinţarea Specializării Peisagistică din Bucureşti”

Page 82: Licenţă HORTICULTURĂ

Fotografie “de familie” la aniversarea a 60 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Horticultură şi a 10 ani de la înfiinţarea specializării Peisagistică din Bucureşti