Top Banner
U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S U N I V E R Z I T E T U Z E N I C I UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T - SENAT - Broj:01-02-1-1997/16. Zenica, 25.05.2016.godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka m) i 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (2) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016. godine, donio je PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju Plana upisa studenata u I (prvu) godinu integrisanog studija (integrisani I i II ciklus) studijskog programa Opća medicina Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu Član 1. Ovom Odlukom usvaja se Plan upisa studenata u I (prvu) godinu integrisanog studija (integrisani I i II ciklus) studijskog programa Opća medicina Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu, kako slijedi: Studij Prijedlog broja studenata REDOVNI 40 REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI 20 UKUPNO 60 Član 2. Senat Univerziteta u Zenici će objaviti Konkurs/Natječaj za upis studenata I (prvu) godinu integrisanog studija (integrisani I i II ciklus) studijskog programa Opća medicina Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu, po dobijenoj saglasnosti Osnivača. Član 3. Odluku dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta Zeničko–dobojskog kantona, na saglasnost. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK 1x OJ/Fakultet Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x a/a
21

R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

Jan 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1997/16. Zenica, 25.05.2016.godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka m) i 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (2) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016. godine, donio je

PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju Plana upisa studenata u I (prvu) godinu integrisanog studija (integrisani I i

II ciklus) studijskog programa Opća medicina Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu

Član 1. Ovom Odlukom usvaja se Plan upisa studenata u I (prvu) godinu integrisanog studija (integrisani I i II ciklus) studijskog programa Opća medicina Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu, kako slijedi:

Studij Prijedlog broja studenata

REDOVNI 40 REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI 20

UKUPNO 60

Član 2. Senat Univerziteta u Zenici će objaviti Konkurs/Natječaj za upis studenata I (prvu) godinu integrisanog studija (integrisani I i II ciklus) studijskog programa Opća medicina Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu, po dobijenoj saglasnosti Osnivača.

Član 3.

Odluku dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta Zeničko–dobojskog kantona, na saglasnost. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK 1x OJ/Fakultet Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x a/a

Page 2: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

I VE

RS

IT

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z I T E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- S E N A T- Broj:01-02-1-1998/16. Zenica, 25.05.2016.godine Na osnovu 53. stav (2) tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (1) tačka v) i 364. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta), Senat Univerziteta u Zenici, na 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

PRIJEDLOG ODLUKE o visini troškova školarine za I (prvu) godinu integrisanog studija (integrisani I i II

ciklus) studijskog programa Opća medicina medicina Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se troškovi školarine za I (prvu) godinu integrisanog studija (integrisani I i II ciklus), studijskog programa Opća medicina Zdravstvenog fakulteta (Medicinskog fakulteta) Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu, kako slijedi: a) Redovni studij (finansira Osnivač) Prvi upis u prvu godinu studija 100,00 KM b) Redovni samofinansirajući studij Prvi upis u prvu godinu studija 3.000,00 KM b) Studenti strani državljani Prvi upis u prvu godinu studija 6.000,00 KM

Član 2.

Prijedlog odluke primjenjivat će se u akademskoj 2016/2017. godini po dobijanju saglasnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x OJ/Fakultet 1x Senat

Page 3: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-2001/16. Zenica, 25.05.2016.godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka g) i 149. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (2) tačka k) i člana 368. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije

Član 1. Imenuje se Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom: „UTICAJ TRŽIŠNE ORIJENTACIJE I ORIJENTACIJE U PRODAJI NA PERFORMANSE PRODAJNIH SNAGA KOMPANIJE – PRIMJER FARMACEUTSKE INDUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI " kandidata mr.sc. Amera Klopića, u slijedećem sastavu:

1. Dr.sc. Mustafa Sinanagić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzla, naučna oblast: Marketing, predsjednik,

2. Dr.sc. Nenad Brkić, redovni profesor Ekonoskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast: Marketing, mentor i član,

3. Dr.sc. Ishak Mešić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Marketing, komentor i član,

4. Dr.sc. Beriz Čivić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naučna oblast: Marketing, član,

5. Dr.sc. Ermina Smajlović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naučna oblast: Marketing, član.

- Dr. sc. Hasan Mahmutović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Ekonomska teorija i politika, zamjenik člana.

Član 2.

Komisija iz člana 1. ove Odluke pregleda doktorsku disertaciju i podnosi Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta i Senatu Univerziteta pismeni izvještaj o ocjeni disertacije sa prijedlogom, u roku koji ne može biti duži od 6 (šest) mjeseci od njenog imenovanja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: 6x Komisija 1x Ekonomski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Mr.sc. Amer Klopić 1x Dosije imenovanog Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x a/a

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Page 4: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-2003/16. Zenica, 25.05.2016.godine

Na osnovu članova 53. stav (2) tačka f), 74. stav (1) tačka a), 75. stav (1) tačka f) i 80. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 4/15), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 36/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), članova 63. stav (2) tačka h), 278., 279. stav (1), 287. stav (1) tačka f) i 298. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

O D L U K U o izboru dr.sc. Ishaka Mešića u naučno-nastavno zvanje redovni profesor

(izbor u više zvanje-napredovanje)

Član 1. Dr.sc. Ishak Mešić, bira se u zvanje redovnog profesora (izbor u više zvanje-napredovanje) za užu naučnu oblast: "Marketing", na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 23.09.2016.godine. O b r a z l o ž e nj e

Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 02.03.2016. godine za izbor nastavnika na Ekonomskom fakultetu u zvanje redovni profesor, 1 izvršilac, (izbor u više zvanje-napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblasti: "Marketing", prijavio se jedan kandidat dr.sc. Ishak Mešić. Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, Odlukom broj: 06-200-001-0249/16. od 18.03.2016. godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast „Marketing”. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Ishak Mešić izabere u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast „Marketing". Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na svojoj 04/16. sjednici održanoj 12.05.2016.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru dr.sc. Ishaka Mešića u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast "Marketing". Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta je na 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x dr.sc. Ishak Mešić PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ekonomski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x a/a

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Page 5: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-2004/16. Zenica, 25.05.2016. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), raspisanog Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici, dana 02.03.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 02.03.2016. godine za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (izbor u više zvanje - napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa, 1 izvršilac) za užu naučnu oblast: "Marketing", te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru u zvanje redovnog profesora dr.sc. Ishaka Mešića za užu naučnu oblast: "Marketing", zadužuje se rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj: 26/16), Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), Statuta Univerziteta (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se rektor Univerziteta, dekan i sekretar Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Ekonomski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovanog 1x a/a Prof.dr.sc.Damir Kukić

Page 6: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-2005/16. Zenica, 25.05.2016.godine

Na osnovu članova 53. stav (2) tačka f), 74. stav (1) tačka a), 75. stav (1) tačka f) i 80. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 4/15), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 36/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), članova 63. stav (2) tačka h), 278., 279. stav (1), 287. stav (1) tačka f) i 298. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za metalurgiju i materijale, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

O D L U K U o izboru dr.sc. Diane Ćubela u naučno-nastavno zvanje redovni profesor

(izbor u više zvanje-napredovanje)

Član 1. Dr.sc. Diana Ćubela, bira se u zvanje redovnog profesora (izbor u više zvanje-napredovanje) za naučnu oblast: "Tehničke nauke", polje: „Materijali”, grana: „Metalni materijali” na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e nj e

Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 02.03.2016. godine za izbor nastavnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale u zvanje redovni profesor, 1 izvršilac, (izbor u više zvanje-napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: "Tehničke nauke", polje: „Materijali”, grana: „Metalni materijali”, prijavila se jedna kandidatkinja: dr.sc. Diana Ćubela. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale, Odlukom broj: 02-200-001-0310/16. od 14.04.2016. godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor (napredovanje) nastavnika u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast: "Tehničke nauke", polje: „Materijali”, grana: „Metalni materijali”. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja dr.sc. Diana Ćubela izabere u zvanje redovni profesor za naučnu oblast: "Tehničke nauke", polje: „Materijali”, grana: „Metalni materijali”. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale je na svojoj 08. sjednici održanoj 12.05.2016.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru dr.sc. Diane Ćubela u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast: "Tehničke nauke", polje: „Materijali”, grana: „Metalni materijali”. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta je na 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x dr.sc. Diana Ćubela PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Fakultet za metalurgiju i materijale 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x a/a

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Page 7: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-2006/16. Zenica, 25.05.2016. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), raspisanog Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici, dana 02.03.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 02.03.2016. godine za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (izbor u više zvanje - napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa, 1 izvršilac) za naučnu oblast: "Tehničke nauke", polje: „Materijali”, grana: „Metalni materijali”, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru u zvanje redovnog profesora dr.sc. Dijane Ćubela za naučnu oblast: "Tehničke nauke", polje: „Materijali”, grana: „Metalni materijali”, zadužuje se rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj: 26/16), Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), Statuta Univerziteta (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se rektor Univerziteta, dekan i sekretar Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Fakultet za metalurgiju i materijale PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovane 1x a/a Prof.dr.sc.Damir Kukić

Page 8: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-2007/16. Zenica, 25.05.2016. godine

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 36/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13) i člana 63. stav (2) tačka cc) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta, broj: 11-200-320-0151/16. od 16.05.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016. godine donio je

O D L U K U o usvajanju Izmjena i dopuna Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) I (prvog)

ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) I (prvog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini.

Član 2. Sastavni dio ove Odluke čine Izmjene i dopune Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) I (prvog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini.

Član 3.

U skladu sa usvojenim Izmjenama i dopunama Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) I (prvog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini, Fakultet je dužan izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2015/2016. godinu prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se prodekan za nastavu i studentska pitanja i dekan Fakulteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Politehnički fakultet 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja 1x a/a Prof. dr. sc. Damir Kukić

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Page 9: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-2008/16. Zenica, 25.05.2016. godine

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 36/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13) i člana 63. stav (2) tačka cc) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Zdravstvenog fakulteta, broj: 05-200-001-0107/16. od 22.04.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016. godine donio je

O D L U K U o usvajanju Izmjena i dopuna Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) I (prvog)

ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) I (prvog) ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini.

Član 2. Sastavni dio ove Odluke čine Izmjene i dopune Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) I (prvog) ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini.

Član 3.

U skladu sa usvojenim Izmjenama i dopunama Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) I (prvog) ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini, Fakultet je dužan izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2015/2016. godinu prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se prodekan za nastavu i studentska pitanja i dekan Fakulteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Zdravstveni fakultet 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja 1x a/a Prof. dr. sc. Damir Kukić

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Page 10: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

-SENAT- Broj:01-02-1-2009/16. Zenica, 25.05.2016. godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) i 76. stav (1), (2) i (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), članova 63. stav (2) tačka h), 292. i 293. stav (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a na prijedlog Naučno-nastavnih vijeća Fakulteta za metalurgiju i materijale i Ekonomskog fakulteta, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

O D L U K U

o raspisivanju Konkursa za izbor saradnika na Univerzitetu u Zenici

Član 1. Ovom Odlukom raspisuje se konkurs za izbor saradnika na Univerzitetu u Zenici, kako slijedi: FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE Saradnik

- Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučno polje: „Fizika“ 1 izvršilac

EKONOMSKI FAKULTET Saradnik

- Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: „Menadžment i organizacija“ 2 izvršioca

- Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: „Menadžment i organizacija“ 2 izvršioca

Član 2.

Konkurs će se raspisati u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta (Prečišćeni tekst).

Član 3.

Postupak po raspisanom Konkursu provodit će Naučno-nastavna vijeća Fakulteta za metalurgiju i materijale i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 2x Fakulteti 1x a/a Prof.dr.sc. Damir Kukić

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z I T E T U ZEN

ICI

Page 11: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

ENI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z I T E T U ZEN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T -SENAT- Broj:01-02-1-2010/16. Zenica, 25.05.2016. Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), članova 4. stav (3) i 15 stav (3) Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016. godine, donio je

PRIJEDLOG ODLUKE o visini novčane naknade za Nagradu rektora i Nagradu dekana

u akademskoj 2015/16. godini na Univerzitetu u Zenici

Član 1. Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade za Nagradu rektora i Nagradu dekana u akademskoj 2015/16. godini na Univerzitetu u Zenici, kako slijedi: 1. Nagrada rektora 1000 KM 2. Nagrada dekana 200 KM

Član 2. Prijedlog Odluke uputiti Upravnom odboru Univerziteta u Zenici na konačno odlučivanje.

Član 3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za ekonomsko-finansijske poslove Univerziteta u Zenici.

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA Prof. dr. sc. Damir Kukić

Dostavljeno: 1 x Upravni odbor 1 x a/a Senat Univerziteta 1 x a/a

Page 12: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

IVE

RS

IT

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-2012/16. Zenica, 25.05.2016.godine Na osnovu članova 53. Stav (2) tačka n) i 49. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09, 9/13, 13/13 i 4/15), članova 63. stav (2) tačka ii) i 49. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici, održanoj 25.05.2016.godine, donio je

PRIJEDLOG ODLUKE o izboru jednog kandidata iz reda studenata na poziciju člana Upravnog odbora

Univerziteta u Zenici

Član 1. Dženana Smajić, student III (treće) godine Fakulteta za metalurgiju i materijale, bira se za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici.

Član 2. Izbor imenovane iz člana 1. ove Odluke vrši se na period do isteka mandata Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, imenovanog Rješenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-11478/14. od 03.06.2014. godine.

Član 3. Prijedlog Odluke o izboru jednog kandidata iz reda studenata na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici dostavlja se Vladi Zeničko-dobojskog kantona, putem Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport, radi konačnog imenovanja. PREDSJEDAVAJUĆI SENATA Prof. dr. sc. Damir Kukić Dostavljeno: 1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1x a/a Senat Univerziteta 1 x a/a

Page 13: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

I VE

RS

IT

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ I T E T U ZEN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-2011/16. Zenica, 25.05.2016.godine

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici, na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

ODLUKU o odbijanju davanja odobrenja za dodatno radno angažovanje prof.dr.sc. Amira Denjalića na

drugoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2015/16.godini

Član 1. Ovom Odlukom odbija se davanje odobrenja za dodatno radno angažovanje prof.dr.sc. Amira Denjalića, zaposlenika Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, na Odsjeku za zdravstvenu njegu Univerziteta u Vitezu, za predmet Anatomija i histologija u ljetnjem semestru na maksimalno 30 sati za akademsku 2015/16. godinu, traženog Prijedlogom odluke o odobrenju angažmana nastavnika/saradnika Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici na drugim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2015/16.godini, broj: 05-200-001-0114/16. od 22.04.2016. godine.

Član 2.

Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici je za Senat Univerzita u Zenici dostavio Prijedlog odluke o odobrenju angažmana nastavnika/saradnika Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici na drugim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2015/2016.godini, broj: 05-200-001-0114/16 od 22.04.2016. godine. Cijeneći činjenicu da Univerzitet u Zenici nema zaključen protokol o međusobnoj saradnji sa Univerzitetom u Vitezu, te da Prijedlog odluke o odobrenju angažmana nastavnika/saradnika Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici na drugim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2015/2016.godini, broj: 05-200-001-0114/16 od 22.04.2016. godine nije donesen u skladu s odredbama člana 315. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), člana 2. stav (1) Pravilnika o dodatnom radnom angažovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili kod drugog pravnog lica, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Zdravstveni fakultet 1x Prof.dr.sc. Amir Denjalić Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x Prorektor za nastavu i studentska pritanja 1x a/a

Page 14: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

-SENAT- Broj: 01-02-1-2014/16. Zenica, 25.05.2016.godine

Na osnovu članova 53. stav (2) tačkan n) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (2) tačka ii) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), člana 11. Pravilnika o ECT(A)S-u (European Credit Transferand Accumulation System) Univerziteta u Zenici, na prijedlog Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1985/15. od 25.05.2016. gosine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2012.godine, donio je

ODLUKU o imenovanju ECT(A)S koordinatora Univerziteta u Zenici

Član 1. Ovom Odlukom se Mirza Oruč, magistar zdravstvene njege i menadžmenta, imenuje za ECT(A)S koordinatora Univerziteta u Zenici.

Član 2. Mandat imenovanog iz člana 1. traje 4 (četiri) godine od dana donošenja ove Odluke.

Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA

Prof.dr.sc. Damir Kukić

Dostavljeno: 1x imenovani 1x Senat 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove 1x a/a

Page 15: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVERZ IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T - SENAT - Broj:01-02-1-2017/16. Zenica, 25.05.2016.godine

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici, na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

ODLUKU

Ne prihvata se Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-091/16. od 05.04.2016. godine, o usvajanju Izvještaja i utvrđivanju prijedloga Komsije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika s prijedlogom za izbor mr.sc. Zinaide Karavdić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici (bez zasnivanja radnog odnosa).

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 08.01.2016. godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu u zvanje viši asistent, 1 izvršilac, (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, prijavili su se slijedeći kandidati: Anela Jarić-Bašić, magistrica humanističkih nauka iz područja lingvistike, Merjem Mujkanović, magistrica bosanskog jezika i književnosti, Edina Klimentić, doktor humanističkih nauka iz oblasti lingvistike, Zenaida Karavdić, magistrica humanističkih nauka iz oblasti lingvistike. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta, Odlukom broj: 04-200-001-0043/16. od 09.02.2016. godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja mr.sc. Zinaida Karavdić izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na svojoj 07. sjednici održanoj 05.04.2016.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru mr.sc. Zinaide Karavdić u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik. Nakon rasprave o navedenom Prijedlogu odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanki/Hrvatski/Srpski jezik s prijedlogom za izbor mr.sc. Zinaide Karavdić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici (bez zasnivanja radnog odnosa), te zauzetom stavu većine članova Senata Univerziteta u Zenici da Komisija za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, navedeni prijedlog za izbor mr.sc. Zinaide Karavdić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, nije donijela u skladu s odredbama člana 294. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Dostavljeno: 2x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x a/a Prof.dr.sc. Damir Kukić

Page 16: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

I VE

RS

IT

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVERZ IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj:01-02-1-2002/16. Zenica, 25.05.2016.godine

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici, na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-091/16. od 05.04.2016. godine, o usvajanju Izvještaja i utvrđivanju prijedloga Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika s prijedlogom za izbor mr.sc. Zinaide Karavdić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici (bez zasnivanja radnog odnosa) zbog neusklađenosti Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje viši asistent za naučnu oblast B/H/S jezik sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) vraća se Naučno-nastavnom vijeću Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici radi preispitivanja i usklađivanja istog s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

2. Za relaizaciju ovog Zaključka zadužuju se dekan i Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Dostavljeno: 2x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x a/a Prof.dr.sc. Damir Kukić

Page 17: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-2000/16. Zenica, 25.05.2016.godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka g) i 149. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (2) tačka k) i člana 368. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016. godine, donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nerme Čolaković-Prguda, broj: 01-02-1-888/16. od 24.02.2016. godine

Član 1. Ovom Odlukom se član 1. Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-888/16. od 24.02.2016.godine, o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nerme Čolaković-Prguda, mijenja i glasi: „Ovom Odlukom Imenuje se Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nerme Čolaković-Prguda, pod naslovom: „EKONOMSKA KRIZA: IZAZOV ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU" u slijedećem sastavu:

1. Dr.sc. Hasan Mahmutović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Ekonomska teorija i politika", predsjednik,

2. Dr.sc. Azra Hadžiahmetović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast: "Ekonomska teorija i politika" mentor i član,

3. Dr.sc. Jasmin Helebić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Ekonomska teorija i politika", komentor i član,

4. Dr.sc. Halid Kurtović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Ekonomska teorija i politika", član,

5. Dr.sc. Aida Mulalić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Državno i međunarodno javno pravo", član.

- Zamjenik člana: Dr.sc. Željko Rička, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Finansije".

Član 2. Ostale odredbe Odluka broj: 01-02-1-888/16. od 24.02.2016.godine ostaju nepromijenjene.

Član 3. Odluka stupa na snagu danom odnošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Kandidat 6x Članovi Komisije 2x Ekonomski fakultet Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove 1x a/a

Page 18: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVERZ IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj:01-02-1-2017/16. Zenica, 25.05.2016.godine

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i članova 63. i 298. stav (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici, na svojoj 05. sjednici održanoj 25.05.2016.godine, donio je

ODLUKU

Član 1.

Ne prihvata se Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-091/16. od 05.04.2016. godine, o usvajanju Izvještaja i utvrđivanju prijedloga Komsije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika s prijedlogom za izbor mr.sc. Zinaide Karavdić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici (bez zasnivanja radnog odnosa).

Član 2.

Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-091/16. od 05.04.2016. godine, o usvajanju Izvještaja i utvrđivanju prijedloga Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika s prijedlogom za izbor mr.sc. Zinaide Karavdić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici (bez zasnivanja radnog odnosa), zbog neusklađenosti Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje viši asistent za naučnu oblast B/H/S jezik sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), vraća se Naučno-nastavnom vijeću Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici radi preispitivanja i usklađivanja istog s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

O b r a z l o ž e nj e

Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 08.01.2016. godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu u zvanje viši asistent, 1 izvršilac, (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, prijavili su se slijedeći kandidati: Anela Jarić-Bašić, magistrica humanističkih nauka iz područja lingvistike, Merjem Mujkanović, magistrica bosanskog jezika i književnosti, Edina Klimentić, doktor humanističkih nauka iz oblasti lingvistike, Zenaida Karavdić, magistrica humanističkih nauka iz oblasti lingvistike. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta, Odlukom broj: 04-200-001-0043/16. od 09.02.2016. godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja mr.sc. Zinaida Karavdić izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na svojoj 07. sjednici održanoj 05.04.2016.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru mr.sc. Zinaide Karavdić u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik.

Page 19: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

Nakon rasprave o navedenom Prijedlogu odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanki/Hrvatski/Srpski jezik s prijedlogom za izbor mr.sc. Zinaide Karavdić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici (bez zasnivanja radnog odnosa), te zauzetom stavu većine članova Senata Univerziteta u Zenici da Komisija za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, navedeni prijedlog za izbor mr.sc. Zinaide Karavdić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, nije donijela u skladu s odredbama člana 294. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Dostavljeno: 2x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x a/a Prof.dr.sc. Damir Kukić

Page 20: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1999/16. Zenica, 25.05.2015.godine

Na osnovu članova 53. i 149. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09, 9/13 i 13/13), člana 63. stav (2) tačka k) i 368. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni teskt), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 05. sjednici održanoj 25.05.2015.godine, donio je

O D L U K U

Član 1. Prihvata se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata dr.sc. Dženana Skelića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom „Kult tijela u svjetskoj kinematografiji“ s prijedlogom da kandidat dr.sc. Dženan Skelić ne ispunjava uslove za sticanje naučnog stepena doktora nauka za prijavljenu temu jer imenovani kandidat nema najmanje tri objavljena naučna rada iz naučne oblasti iz koje se radi disertacija.

Član 2. Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata dr.sc. Dženana Skelića i podobnosti teme doktorske disertacije i prihvatanju Izdvojenog mišljenja zamjenika člana Komisije doc.dr.sc. Esada Delibašića, broj: 04-200-004-0307/15. od 10.11.2015. godine, Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata dr.sc. Dženana Skelića i podobnosti teme doktorske disertacije, protokol broj: 04-103-020-1438/15. od 04.11.2015. godine i Izdvojeno mišljenje doc.dr.sc. Esada Delibašića, protokol broj: 04-104-020-1431/15. od 04.11.2015.

Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta, broj: 04-200-004-0273/14. od 09.12.2014.godine, Senat Univerziteta u Zenici donio je Odluku o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata dr.sc. Dženana Skelića i podobnosti teme doktorske disertacijepod nazivom: „Kult tijela u svjetskoj kinematografiji", broj: 01-02-1-3879/14. od 24.12.2014. godine. Naprijed navedena Komisija sačinila je Izvještaj i isti dostavila Naučno-nastavnom vijeću Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. U svom prijedlogu Komisija navodi: “Imajući u vidu da kandidat nije dostavio radove iz oblasti iz koje je prijavljena doktorska disertacija, Komisija je, na temelju člana 375. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), broj: 01-101-701-1890/14. od 13.06.2014. godine, a u vezi sa članom 96. i članom 99. Pravila Univerziteta u Zenici, broj: 902-1/05, od 01.11.2005. godine, utvrdila da kandidat nema objavljene naučne radove iz odgovarajuće naučne oblasti (nema najmanje tri objavljena naučna rada iz naučne oblasti iz koje se

Page 21: R Z I T U E Z V EN IC U I U S I N S I V N E R A S I C IT E ...ci.pdf · u n i v e r s i t a s st udio r u m z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici

radi disertacija), te ocijenila da kandidat dr.sc. Dženan Skelić ne ispunjava opće uvjete za stjecanje naučnog stepena doktora nauka za prijavljenu temu: “Kult tijela u svjetskoj kinematografiji”. Razmatrajući Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata dr.sc. Dženana Skelića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: „Kult tijela u svjetskoj kinematografiji" Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici je donijelo Prijedlog odluke, broj: 04-200-004-0307/15. od 10.11.2015. godine, kojim je prihvatilo navedeni Izvještaj i iste uputilo Senatu Univerziteta u Zenici na konačno odlučivanje. Nakon rasprave o navedenom Prijedlogu odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i o Izvještaju Komisije za ocjenu uslova kandidata dr.sc. Dženana Skelića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: „Kult tijela u svjetskoj kinematografiji", Senat Univerziteta u Zenici je odlučio kao u dispozitivu. Pravna pouka: Protiv ove Odluke kandidat ima pravo prigovora Senatu Univerziteta u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema odluke. Dostavljeno: 1x Prof.dr.sc. Dženan Skelić PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 5x Komisija 1x Filozofski fakultet Prof.dr.sc. Damir Kukić 1x a/a