Top Banner

Click here to load reader

PSM Briefing

Jun 26, 2015

ReportDownload

Education

Explain the various aspects of Project Sarjana Muda implementation in FSKSM, UTM.

 • 1. BACHELOR DEGREE PROJECT FSKSM, UTM (Sem 2 2008/09)

2. Content

 • Introduction
 • Objective
 • Type of Project
 • Student Roles
 • Project Format
 • Schedule

3. Introduction

 • Satu komponen utama dlm kurikulum Sarjana Muda di UTM
 • Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dlm bidang masing-masing (mengenal pasti masalah dan mengkaji penyelesaian)

4. Objectives

 • Berkeupayaan mengolah dan menggunakan pengetahuan akademik serta pengalaman amali dalam melaksanakan projek;
 • Berkemampuan berfikir secara objek tif, analitik dan kritikal dalam mengenalpasti dan menyelesaikan masalah secara bersistematik;
 • Berkebolehan berdikari dalam melaksanakan dan menyelesaikan projek;
 • Berkebolehan membentangkan hasil projek secara lisan dan bertulis.

5. Type of Project 6. Research-based Project

 • To train and expose the students on the problem solving methods using technology
 • Problem identifications, objective setting, methodology design, result analysis, technical writing
  • Kajian Infrastruktur Teknologi Maklumat di IPTA
  • Pembangunan Rangka Kerja Pengurusan Perhubungan Pelanggan di Pasaraya Bersatu Jaya, Taman Universiti
  • Kajian Perbandingan Teknik Pengelompokan Data Hirarki ke atas Data Taburan Hujan di Jabatan Kaji Cuaca Malaysia

7. Application Development-based

 • Mengasah kemahiran pelajar dan membangunkan sistem maklumat berkomputer
 • Menyediakan laporan yang mengandungi perancangan, analisa keperluan, spesifikasi dan rekabentuk sistem serta perlaksanaan dan pengujian sistem
  • Sistem Maklumat Pengurusan Projek Sarjana Muda FSKSM
  • Sistem Pemilihan dan Pendaftaran Kursus MARA Johor
  • Aplikasi e Dagang Pasaraya GIANT

8. Type of IS in Organisation 9. Functional IS 10. Roles - Student

 • Mendaftar subjek SCU3032
 • Melantik penyelia
 • Mengenalpasti tajuk dan organisasi kajian
 • Berjumpa dan berbincang dgn penyelia (sekurang-kurangnya 6 kali/ semester)
 • Menyediakan perancangan (carta Gantt)
 • Merekodkan kesemua aktiviti projek (Buku Log)
 • Menyediakan laporan cadangan projek

11. Roles - Student

 • Membentang cadangan projek mengikut jadual pembentangan yang ditetapkan
 • Memastikan semua borang-borang berkaitan di hantar kepada penyelia dan penilai
 • Menghadiri sebarang bentuk taklimat berkaitan PSM dari masa ke semasa

12. Format Laporan PSM 1

 • Bab 1: Pengenalan
 • Bab 2: Kajian Literatur
 • Bab 3: Perancangan Kerja
 • Bab 4: Hasil Awalan
 • Bab 5: Perbincangan
 • Rujukan dan Bibliografi

13. Format Laporan PSM 2

 • Penghargaan
 • Abstrak
 • Abstract
 • Bab 1: Pengenalan
 • Bab 2: Kajian Literatur
 • Bab 3: Perancangan Kerja
 • Bab 4: Analisis Sistem
 • Bab 5: Perlaksanaan Sistem
 • Bab 6: Pengujian dan Penilaian Sistem
 • Bab 7: Kesimpulan
 • Rujukan dan Bibliografi
 • Lampiran

14. Grading PSM 1 No Perkara Penyelia Penilai Jumlah 1 Pembentangan 15% 15% 2 Kemajuan (Buku Log - Blog) 10% 10% 3 Cadangan Projek (Laporan) 45% 45% 4 Cadangan Tajuk 5% 5% 5 Hasil Projek 25% 25% JUMLAH 60% 40% 100% 15. Grading PSM 2 No Perkara Penyelia Penilai Jumlah 1 Pembentangan 15% 15% 2 Kemajuan (Buku Log - Blog) 15% 15% 3 Penulisan Laporan 15% 15% 4 Kandungan Laporan 20% 20% 5 Hasil Projek 10% 25% 35% JUMLAH 60% 40% 100% 16. Schedule Bil Aktiviti Minggu Tindakan 1 Taklimat PSM 3 Penyelaras 2 Pemilihan dan Perlantikan Penyelia 3 Pelajar dan Penyelia 3 Penyerahan Tajuk Cadangan 4 Pelajar (PSM 1) 4 Pengesahan Tajuk Projek 5 Penyelia dan Penyelaras 5 Penghantaran Draf Laporan11 Pelajar (PSM 1 & 2) 6 Penghantaran Laporan 14 Pelajar (PSM 1 & 2) 7 Pembentangan dan Penilaian Projek 14 Pelajar (PSM 1 & 2) dan Penilai 8 Mesyuarat Penilaian Projek 15 Penilai, Penyelia dan Penyelaras

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.