Top Banner
POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SÍDLEM V PRAZE 4
38

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB …

Mar 19, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
OBSAH:
B) DENNÍ STACIONÁE str. 2
C) TÝDENNÍ STACIONÁE str. 3
D) DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM str. 4
E) DOMOVY PRO SENIORY str. 5
F) CHRÁNNÉ BYDLENÍ str. 6
G) AZYLOVÉ DOMY str. 7
H) DOMY NA PL CESTY str. 8
I) ZAÍZENÍ PRO KRIZOVOU POMOC str. 9
J) NÍZKOPRAHOVÁ ZA ÍZENÍ PRO D TI A MLÁDE str. 10
K) SOCIÁLNÍ PORADNY str. 11
L) SOCIÁLN TERAPEUTICKÉ DÍLNY str. 12
M) CENTRA SOCIÁLN REHABILITA NÍCH SLUEB str. 13
N) ZA EÍZENÍ NÁSLEDNÉ PÉ str. 14
O) SOCIÁLN AKTIVIZA NÍ SLUBY PRO RODINY S D TMI str. 15
P) OSOBNÍ ASISTENCE str. 16
Q) SOCIÁLN AKTIVIZA NÍ SLUBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM str. 17
R) ÚSTAV SOCIÁLNÍ SLUEB V PRAZE 4, p. o. str. 18
S) RZNÉ str. 19
1. ABL, a.s. K) Sociální poradny - par. 37 str. 11
2. A DOMA o.s. P) Osobní asistence - par. 39 str. 16
3. Asistence o.s. M) Centra soc. rehab. Slueb - par. 70 str. 13
4. Asociace rodi a pátel zdravotn postiených dtí o.s. - Klub Hornomlýnská P) Osobní asistence - par. 39 str. 16
5. B.P.T. - Dílna na výrobu cínového skla L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
B.P.T. - Kavárna L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
B.P.T. - Keramická dílna L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
B.P.T. - Korálkáská dílna L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
B.P.T. - Laserová dílna L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
B.P.T., s.r.o. L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
6. Baobab o.s. - Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér) M) Centra soc. rehab. slueb - par. 70 str. 13
Baobab o.s. - Case management M) Centra soc. rehab. slueb - par. 70 str. 13
Baobab o.s. - Kurz zdravého ivotního stylu S) Rzné str. 19
Baobab o.s. - Podpora nezávislého bydlení M) Centra soc. rehab. slueb - par. 70 str. 13
Baobab o.s. - Rekondiní pobyty S) Rzné str. 19
Baobab o.s. - Student M) Centra soc. rehab. slueb - par. 70 str. 13
Baobab o.s. - Volnoasové aktivity S) Rzné str. 19
Baobab o.s. - Vzdlávací kurzy S) Rzné str. 19
7. Bydlení POHODA F) Chránné bydlení - par. 51 str. 6
8. ÁP Milan L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
9. eská katolická charita - Charitní domov Kr E) Domovy pro seniory - par. 49 str. 5
10. lovk lovku, o.s. - Sdruení pro sociální práci a prevenci patologických jev O) Soc. aktivizaní sluby - par. 65 str. 15
11. Denní stacioná DOMOVINKA B) Denní stacionáe - par. 46 str. 2
12. Dtské krizové centrum, o.s. I) Zaízení pro krizovou pomoc - par. 60 str. 9
13. Diakonie CE G) Azylové domy - par. 57 str. 7
Diakonie CE I) Zaízení pro krizovou pomoc - par. 60 str. 9
Diakonie CE F) Chránné bydlení - par. 51 str. 6
Diakonie CE L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
Diakonie CE A) Centra denních slueb - par. 45 str. 1
Diakonie CE D) Domovy pro osoby se ZP - par. 48 str. 4
Diakonie CE - Life Tool K) Sociální poradny - par. 37 str. 11
14. Doléovací centrum Magdaléna o.p.s. N) Zaízení následné pée - par. 64 str. 14
15. Domov na pl cesty MAJÁK - Ekumenická sí pro aktivity mladých ENYA o.s. H) Domy na pl cesty - par. 58 str. 8
16. Domov pro osoby se zdravotním postiením Sulická D) Domovy pro osoby se ZP - par. 48 str. 4
17. Domov pro seniory Kr E) Domovy pro seniory - par. 49 str. 5
18. Domov Sue Ryder, o.p.s. B) Denní stacionáe - par. 46 str. 2
Domov Sue Ryder, o.p.s. E) Domovy pro seniory - par. 49 str. 5
19. Dm senior Michle s.r.o. E) Domovy pro seniory - par. 49 str. 5
20. Elpida, o.p.s. - Seniorcentrum Elpida - vzdlávací poradenské a volnoasové centrum pro seniory
Q) Soc. aktiv. sluby pro seniory a osoby se ZP - par. 66 str. 17
21. Fokus - Chránná dílna Hvzdái L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
Fokus - Chránná dílna Jinan L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
Fokus - Chránná dílna Výtvarná L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
22. Green Doors o.s. - Tréninková kavárna Café na pl cesty a úklidová dílna - kancelá M) Centra soc. rehab. slueb - par. 70 str. 13
23. Hospic Dm senior Štrasburk - Roztylské námstí E) Domovy pro seniory - par. 49 str. 5
24. Hospic Štrasburk - Malovická E) Domovy pro seniory - par. 49 str. 5
25. Klub POHODA B) Denní stacionáe - par. 46 str. 2
26. Lahe have o.s. - Domino O) Soc. aktivizaní sluby - par. 65 str. 15
Lahe have o.s. - NZDM Rozhledna J) Nízkoprah. zaízení pro dti - par. 62 str. 10
27. MUDr. Martin Jarolímek - Denní psychoterapeutické sanatorium F) Chránné bydlení - par. 51 str. 6
MUDr. Martin Jarolímek - Denní psychoterapeutické sanatorium K) Sociální poradny - par. 37 str. 11
28. OBZOR - výrobní drustvo invalid L) Sociáln terapeutické dílny - par. 67 str. 12
29. OKAMIK - sdruení pro podporu nejen nevidomých - Dobrovolnické centrum pomoci zrakov postieným
Q) Soc. aktiv. sluby pro seniory a osoby se ZP - par. 66 str. 17
OKAMIK - sdruení pro podporu nejen nevidomých - Osobní asistence pro dti se zrakovým postiením (neregistrovaná sluba)
P) Osobní asistence - par. 39 str. 16
OKAMIK - sdruení pro podporu nejen nevidomých - Poradenské centrum K) Sociální poradny - par. 37 str. 11
30. Rodie o.s. K) Sociální poradny - par. 37 str. 11
31. ROSA - azylový dm s utajenou adresou G) Azylové domy - par. 57 str. 7
ROSA - informaní a poradenské centrum pro eny - obti domácího násilí K) Sociální poradny - par. 37 str. 11
ROSA - SOS linka - telefonická krizová pomoc I) Zaízení pro krizovou pomoc - par. 60 str. 9
32. Roska Praha - regionální organizace Unie Roska R M) Centra soc. rehab. slueb - par. 70 str. 13
33. Slunení domov, MO Sdruení pro podporu lidí s mentálním postiením o.s. C) Týdenní stacionáe - par. 47 str. 3
34. Toulavé tlapky o.s. S) Rzné str. 19
35. Ústav sociálních slueb v Praze 4 R) ÚSS4 str. 18
36. VIDA centrum Praha K) Sociální poradny - par. 37 str. 11
A) CENTRA DENNÍCH SLUEB - par. 45 Zákona o sociálních slubách . 108/2006 Sb.
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD Telefon: Email: WWW:
Diakonie CE - stedisko Zvonek v Praze 4 ambulantní
osoby s kombinovaným postiením, osoby s mentálním postiením, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "IKEM" - bus . 114, 193, 332, 335, 337, 339, 606
739 244 771 stredisko@diakonie- zvonek.cz
http://www.diakonie- zvonek.cz
osoby s kombinovaným postiením, osoby s mentálním postiením, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "IKEM" - bus . 114, 193, 332, 335, 337, 339, 606
739 244 771 lifetool@diakoniecce.cz www.lifetool.cz
(1) V centrech denních slueb se poskytují ambulantní sluby osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy, c) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, d) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, e) sociáln terapeutické innosti, f) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 1
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Domov Sue Ryder, o.p.s. ambulantní senioi mladší senioi (65- 80 let), starší senioi (nad 80 let)
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 - Michle
Zastávka "MICHELSKÁ" - bus . 106, 124, 139, 150, 182, tram . 11
244 029 113 dc@sue-ryder.cz WWW.sue-ryder.cz
Klub POHODA ambulantní osoby s kombinovaným postiením, osoby s mentálním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let), mladší senioi (65-80 let)
Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4 - Braník
Zastávka "ZELENÝ PRUH" nebo "NA PLANIN" - bus 124, 205
. 241 400 672, 777 913 000 klubpohoda@pohoda-help.cz http://pohoda-help.cz
Denní stacioná DOMOVINKA ambulantní senioi
dosplí (27-64 let), mladší senioi (65-80 let), starší senioi (nad 80 let)
Branická 65/46, 147 00 Praha 4 - Braník
Zastávka "U STARÉ POŠTY" - bus . 192, 196, 197, 198
244 462 523 ps4@uss4.cz www.ussp4.cz
(1) V denních stacionáích se poskytují ambulantní sluby osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu vku nebo zdravotního postiení, a osobám s chronickým duševním onemocnním, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) pomoc pi zvládání bných úkon pée o vlastní osobu, b) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy, d) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, e) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, f) sociáln terapeutické innosti, g) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 2
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Slunení domov, MO Sdruení pro podporu lidí s mentálním postiením o.s.
pobytové osoby s jiným zdravotním postiením osoby s mentálním postiením
mladší dti (7 –10 let) starší dti (11 – 15 let) dorost (16 – 18 let) mladí dosplí (19 – 26 let) dosplí (27 – 64 let)
Na vrstvách 970/23b, 140 00 Praha 4
Zastávka "POD PEKAKOU" - bus . 118
281-860-827, 233-324-363 dslunecni@iol.cz www.spmpcr.cz
(1) V týdenních stacionáích se poskytují pobytové sluby osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu vku nebo zdravotního postiení, a osobám s chronickým duševním onemocnním, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc pi zvládání bných úkon pée o vlastní osobu, e) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, f) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, g) sociáln terapeutické innosti, h) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 3
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Diakonie CE - stedisko Zvonek v Praze 4 pobytové
osoby s kombinovaným postiením, osoby s mentálním postiením, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19- 26 let), dosplí (27-64 let)
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "IKEM" - bus . 114, 193, 332, 335, 337, 339, 606
739 244 771 stredisko@diakonie- zvonek.cz
http://www.diakonie- zvonek.cz
Domov pro osoby se zdravotním postiením Sulická
pobytové osoby s mentálním postiením bez omezení vku Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "VIŠOVÁ" - bus . 121, 203 241 721 601 usp.sulicka@seznam.cz www.uspsulicka.wz.cz
1) V domovech pro osoby se zdravotním postiením se poskytují pobytové sluby osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc pi zvládání bných úkon pée o vlastní osobu, d) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, f) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, g) sociáln terapeutické innosti, h) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
(3) Nezaopateným dtem se v domovech pro osoby se zdravotním postiením poskytuje osobní vybavení, drobné pedmty bné osobní poteby a nkteré sluby s pihlédnutím k jejich potebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; nkterými slubami se rozumí stíhání vlas, holení a pedikúra. Nezaopatenost dítte se pro úely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoe.
(4) V domovech pro osoby se zdravotním postiením me být vykonávána ústavní výchova nebo pedbné opatení podle zvláštních právních pedpis. Pro výkon ústavní výchovy nebo pedbného opatení v domovech pro osoby se zdravotním postiením platí s ohledem na specifické poteby osob se zdravotním postiením pimen ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaízeních o a) právech a povinnostech dtí umístných ve školských zaízeních pro výkon ústavní výchovy, b) právu editele takového zaízení povolit dítti pobyt mimo zaízení, zakázat nebo perušit návštvu osob odpovdných za výchovu nebo jiných osob v zaízení, být pítomen pi otevení listovní nebo balíkové zásilky díttem, pevzít od dítte do doasné úschovy cenné pedmty, finanní hotovost nebo pedmty ohroující výchovu, zdraví nebo bezpenost dítte, povolit dtem starším 15 let cestovat do místa pobytu bez dozoru a zastoupit dít v bných záleitostech, c) povinnosti editele takového zaízení seznámit dít s jeho právy a povinnostmi, dát píslušnému soudu podnt ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li dvody pro její naízení, podat soudu podnt na prodlouení ústavní výchovy, vyaduje-li to zájem dítte, podávat informace o dítti zákonným zástupcm a orgánu sociáln-právní ochrany dtí na jejich ádost, projednat pedem opatení zásadní dleitosti se zákonnými zástupci dítte, nehrozí-li nebezpeí z prodlení, informovat o nadcházejícím propuštní dítte ze zaízení píslušný obecní úad obce s rozšíenou psobností, propustit dít mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovdných za výchovu, d) nároku na kapesné a jeho výši.
Str. 4
-
E) DOMOVY PRO SENIORY - par. 49 Zákona o sociálních slubách . 108/2006 Sb.
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
eská katolická charita - Charitní domov Kr pobytové senioi
mladší senioi (65-80 let), starší senioi (nad 80 let)
Hornokrská 709/3, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "ROSESKÁ" - bus . 192 261 263 502 charita-krc@seznam.cz www.ckch.cz
Domov pro seniory Kr pobytové senioi
mladší senioi (65-80 let), starší senioi (nad 80 let)
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SULICKÁ" - bus . 106, 117, 121, 139, 170, 196, 203, 205, 510
241 091 921 info@dskrc.cz www.dskrc.cz
Domov Sue Ryder, o.p.s. pobytové senioi
mladší senioi (65-80 let), starší senioi (nad 80 let)
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 - Michle
Zastávka "MICHELSKÁ" - bus . 106, 124, 139, 150, 182, tram . 11
244-029-202, 774-377-124
mladší senioi (65-80 let), starší senioi (nad 80 let)
apkova 400/13, 140 00 Praha 4 - Michle
Zastávka "POD JEZERKOU" - tram . 11
261 223 842, 261 223 000 info@dumseniorumichle.cz www.dumseniorumichle.cz
Hospic Dm senior Štrasburk - Roztylské námstí
pobytové §44 respitní pée
osoby s jiným zdravotním postiením osoby se zdravotním postiením senioi
mladší senioi (65 – 80 let) starší senioi (nad 80 let)
Roztylské nám. 2772/44, 141 00 Praha 4 - Zábhlice
Zastávka "SEVEROZÁPADNÍ" - bus 121, 170, 203
. 272 656 694 Dum- senioru.strasburk@sezna m.cz
www. Hospice.cz
osoby s jiným zdravotním postiením osoby se zdravotním postiením senioi
mladší senioi (65 – 80 let) starší senioi (nad 80 let)
Malovická 3304/2, 140 00 Praha 4
Zastávka "SÍDLIŠT SPOILOV" - bus . 118, 121, 136
272-191-054 272-191-051
hospic.strasburk@cmail.cz www. Hospice.cz
(1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluby osobám, které mají sníenou sobstanost zejména z dvodu vku, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc pi zvládání bných úkon pée o vlastní osobu, d) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, f) sociáln terapeutické innosti, g) aktivizaní innosti, h) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 5
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Diakonie CE - stedisko Zvonek pobytové
osoby s kombinovaným postiením, osoby s mentálním postiením, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "IKEM" - bus . 114, 193, 332, 335, 337, 339, 606
739 244 771 stredisko@diakonie- zvonek.cz www.diakonie-zvonek.cz
MUDr. Martin Jarolímek - Denní psychoterapeutické sanatorium
pobytové osoby s chronickým duševním onemocnním
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Nuselská 1496/66, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "KLOBOUNICKÁ" - bus . 106, 124, 139, 182, 188,
241 444 530 zuzana.piskacova@ondrej ov.cz www.ondrejov.cz
Bydlení POHODA pobytové osoby s kombinovaným postiením, osoby s mentálním postiením, osoby s tlesným postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let), mladší senioi (65-80 let)
Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4 - Braník
Zastávka "ZELENÝ PRUH" nebo "NA PLANIN" - bus 124, 205
. 241 400 748, 296 303 000
lucie.mervardova@pohod a-help.cz www.pohoda-help.cz
(1) Chránné bydlení je pobytová sluba poskytovaná osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu zdravotního postiení nebo chronického onemocnní, vetn duševního onemocnní, jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chránné bydlení má formu skupinového, popípad individuálního bydlení.
(2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc pi zajištní chodu domácnosti, d) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, e) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, f) sociáln terapeutické innosti, g) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 6
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
ROSA - azylový dm s utajenou adresou pobytové eny - obti domácího násilí bez omezení vku
utajena, kontaktní adresa: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 - Podolí
Zastávka "PODOLSKÁ VODÁRNA" - bus . 148 241 432 466 info@rosa-os.cz www.rosa-os.cz
Diakonie eskobratrské církve evangelické pobytové
obti obchodu s lidmi, obti trestné innosti, osoby komern zneuívané, osoby v krizi, pachatelé trestné innosti, etnické menšiny
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
242 487 816 mutlova@diakoniecce.cz www.diakonie.cz
(1) Azylové domy poskytují pobytové sluby na pechodnou dobu osobám v nepíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 7
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Domov na pl cesty MAJÁK - Ekumenická sí pro aktivity mladých ENYA o.s.
pobytové osoby do 26 let vku opouštjící školská zaízení pro výkon ústavní pée, rodiny s díttem/dtmi
mladí dosplí (18-26 let)
724 830 823 plevova.majak@centrum.c z www.enyamajak.cz
(1) Domy na pl cesty poskytují pobytové sluby zpravidla pro osoby do 26 let vku, které po dosaení zletilosti opouštjí školská zaízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popípad pro osoby z jiných zaízení pro péi o dti a mláde, a pro osoby, které jsou propuštny z výkonu trestu odntí svobody nebo ochranné léby. Zpsob poskytování sociálních slueb v tchto zaízeních je pizpsoben specifickým potebám tchto osob. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) poskytnutí ubytování, b) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, c) sociáln terapeutické innosti, d) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a obstarávání osobních záleitostí.
Str. 8
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Telefonická krizová pomoc - SOS linka ROSA terénní obti domácího násilí bez omezení vku Podolská 242/25,
147 00 Praha 4 - Podolí Zastávka "PODOLSKÁ VODÁRNA" - bus . 148
602-246-102, 241-432-466 info@rosa-os.cz www.rosa-os.cz
Diakonie eskobratrské církve evangelické pobytové
obti obchodu s lidmi, obti trestné innosti, osoby komern zneuívané, osoby v krizi, pachatelé trestné innosti, etnické menšiny
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
242 487 816 mutlova@diakoniecce.cz www.diakonie.cz
Dtské krizové centrum, o.s.
ambulantní, terénní
dti a mláde ve vku od 6 do 26 let ohroené spoleensky neádoucími jevy, obti domácího násilí, obti trestné innosti, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový zpsob ivota nebo jsou tímto zpsobem ivota ohroeny, rodiny s díttem/dtmi
bez omezení vku V zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle
Zastávka "V ZÁPOLÍ" - bus . 118, 121 241 480 511 dkc@ditekrize.cz www.ditekrize.cz
(1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová sluba na pechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohroení zdraví nebo ivota, kdy pechodn nemohou ešit svoji nepíznivou sociální situaci vlastními silami. Na základ rozhodnutí o vykázání ze spoleného obydlí nebo zákazu vstupu do nj vydaného podle zvláštního právního pedpisu, je osob ohroené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doruení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto pípad je souástí sluby koordinace pomoci poskytované orgány veejné správy a dalšími právnickými a (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy, c) sociáln terapeutické innosti, d) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí. Formy poskytování sociálních slueb:
Str. 9
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
NZDM Rozhledna (o.s. Lahe have)
ambulantní, terénní dti a mláde, cizinci, etnické menšiny
mladší dti (6-10 let) starší dti (10-15 let)
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
Zastávka "Sídlišt Písnice" bus . 113, 197, 198, 331, 333
723-293-601 info@lache-chave.cz www.lache-chave.cz
(1) Nízkoprahová zaízení pro dti a mláde poskytují ambulantní, popípad terénní sluby dtem ve vku od 6 do 26 let ohroeným spoleensky neádoucími jevy. Cílem sluby je zlepšit kvalitu jejich ivota (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, b) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, c) sociáln terapeutické innosti, d) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 10
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
ABL, a.s. terénní osoby v krizi bez omezení vku Pod višovkou 1662/23, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "NEMOCNICE KR" - bus . 113, 114, 117, 157, 189, 196, 215
724 286 121 p.hanus@abl.cz www.abl.cz
Life Tool - Diakonie CE ambulantní, terénní
senioi, osoby s chronickým onemocnním, osoby s jiným zdravotním postiením, osoby s kombinovaným postiením, osoby s mentálním postiením, osoby s tlesným postiením, osoby se sluchovým postiením, osoby se zrakovým postiením,
bez omezení vku Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "IKEM" - bus . 114, 193, 332, 335, 337, 339, 606
776 264 536 moravcova@diakoniecce. cz www.diakonicecce.cz
MUDr. Martin Jarolímek - Denní psychoterapeutické sanatorium
ambulantní, terénní
mladí dosplí (19- 26 let), dosplí (27-64 let)
Klánova 300/62, 147 00 Praha 4 - Hodkoviky
Zastávka "FILOSOFSKÁ" - bus . 121 241 444 530 zuzana.piskacova@ondrej
ov.cz www.ondrejov.cz
OKAMIK - sdruení pro podporu nejen nevidomých - Poradenské centrum
ambulantní, terénní osoby se zrakovým postiením bez omezení vku Na Stri 40, 140
00 Praha 4 Zastávka "PANKRÁC" - metro "C" 233 371 277 poradna@okamzik.cz www.okamzik.cz
Rodie o.s. ambulantní, terénní
dosplí (27 – 64 let)
Nám. Bí Synk 5/1, 140 00 Praha 4
Zastávka "NÁM. BÍ SYNK" - bus . 193, tram . 11, 18
271-726-565, 605-584-363
ROSA - informaní a poradenské centrum pro eny - obti domácího násilí
ambulantní obti domácího násilí bez omezení vku Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 - Podolí
Zastávka "PODOLSKÁ VODÁRNA" - bus . 148 241 432 466 info@rosa-os.cz www.stopnasili.cz,
www.rosa-os.cz
starší dti - starší senioi
Zastávka "HORKY" - tram . 11
775-585-153, 775-585-000 praha@vidacentrum.cz www.ivida.cz
1) Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství. (2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potebné informace pispívající k ešení jejich nepíznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní inností pi poskytování všech druh sociálních slueb; poskytovatelé sociálních slueb jsou vdy povinni tuto innost zajistit. (3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamením na poteby jednotlivých okruh sociálních skupin osob v obanských poradnách, manelských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postiením, poradnách pro obti trestných in a domácího násilí; zahrnuje té sociální práci s osobami, jejich zpsob ivota me vést ke konfliktu se spoleností. Souástí odborného poradenství je i pjování kompenzaních pomcek. (4) Sluba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní innosti: a) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, b) sociáln terapeutické innosti, c) pomoc pi uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záleitostí. Str. 11
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
B.P.T., s.r.o. ambulantní osoby se zdravotním postiením dosplí Bohuslava ze Švamberka 1686/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "PRASKÉHO POVSTÁNÍ" - metro "C", bus . 148, 193, tram . 18
241-405-172, 724-116-289 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz
B.P.T. - Keramická dílna ambulantní osoby se zdravotním postiením dosplí
Bohuslava ze Švamberka 1686/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "PRASKÉHO POVSTÁNÍ" - metro "C", bus . 148, 193, tram . 18
241-405-172, 724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz
B.P.T. - Korálkáská dílna ambulantní osoby se zdravotním postiením dosplí
Bohuslava ze Švamberka 1686/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "PRASKÉHO POVSTÁNÍ" - metro "C", bus . 148, 193, tram . 18
241-405-172, 724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz
B.P.T. - Dílna na výrobu cínového skla ambulantní osoby se zdravotním postiením dosplí
Bohuslava ze Švamberka 1686/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "PRASKÉHO POVSTÁNÍ" - metro "C", bus . 148, 193, tram . 18
241-405-172, 724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz
B.P.T. - Laserová dílna ambulantní osoby se zdravotním postiením dosplí Bohuslava ze Švamberka 1686/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "PRASKÉHO POVSTÁNÍ" - metro "C", bus . 148, 193, tram . 18
241-405-172, 724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz
B.P.T. - Kavárna ambulantní osoby se zdravotním postiením dosplí Bohuslava ze Švamberka 1686/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "PRASKÉHO POVSTÁNÍ" - metro "C", bus . 148, 193, tram . 18
241-405-172, 724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz
ÁP Milan ambulantní osoby se zdravotním postiením dosplí ateckých 24, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "PALOUEK" - bus . 193, tram . 18 241-405-809 info@kniharstvi-cap.cz www.kniharstvi-cap.cz
DIAKONIE CE - stedisko ZVONEK ambulantní osoby se zdravotním postiením dosplí Šípková 1838/1,
142 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "IKEM" - bus . 114, 193, 332, 335, 337, 339, 606
241-729-986, 739-244-771
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Roztylské nám. 2772, 140 00 Praha 4 - Spoilov
Zastávka "SEVEROZÁPADNÍ" - bus 121, 170, 203
. 272-769-115 sporilov@fokus-praha.cz www.fokus-praha.cz
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Nad Ondejovem 36, 140 00 Praha 4 - Pankrác
Zastávka "NOVÉ PODOLÍ" - bus . 118 241-444-200 ondrejov@fokus-praha.cz www.fokus-praha.cz
Fokus - Chránná dílna Hvzdái ambulantní
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Nad Ondejovem 36, 140 00 Praha 4 - Pankrác
Zastávka "NOVÉ PODOLÍ" - bus . 118
241-444-200, 777-800-514 ondrejov@fokus-praha.cz www.fokus-praha.cz
140 00 Praha 4 - Michle
Zastávka "MICHELSKÁ" - bus . 106, 124, 139, 150, 182, tram . 11
241-485-176, 241-482-408
www.obzorpraha.cz
(1) Sociáln terapeutické dílny jsou ambulantní sluby poskytované osobám se sníenou sobstaností z dvodu zdravotního postiení, které nejsou z tohoto dvodu umístitelné na oteveném ani chránném trhu práce. Jejich úelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyk a dovedností prostednictvím sociáln pracovní terapie. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy, c) nácvik dovedností pro zvládání pée o vlastní osobu, sobstanosti a dalších inností vedoucích k sociálnímu zalenní, d) podpora vytváení a zdokonalování základních pracovních návyk a dovedností.
Str. 12
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Asistence o.s. ambulantní, terénní
mladí dosplí (19-26 let) dosplí (27-64 let)
Na Topolce 1a, 140 00 Praha 4
Zastávka "Jedlikv ústav" - bezbariérový bus, Metro C "VYŠEHRAD"
605-700-205 stredisko@asistence.org www.asistence.org
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Pujmanové 1220/6, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁC" - bus . 148, 193
241 734 050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz
Baobab o.s. - Student ambulantní osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
dorost (16-18 let), mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁC" - bus . 148, 193
241 734 050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz
Baobab o.s. - Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér)
ambulantní osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁC" - bus . 148, 193
241 734 050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz
Baobab o.s. - Podpora nezávislého bydlení pobytová
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Pujmanové 1220/6, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁC" - bus . 148, 193
241 734 050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz
Green Doors o.s. - Tréninková kavárna Café na pl cesty a úklidová dílna - kancelá
ambulantní osoby s chronickým duševním onemocnním
mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27- 64 let)
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁC" - bus . 148, 193
261 211 085 cafe.vedouci@greendoors .cz www.greendoors.cz
Roska Praha - regionální organizace Unie Roska R
ambulantní, terénní
osoby s tlesným postiením osoby se sluchovým postiením osoby se zdravotním postiením osoby se zrakovým postiením osoby v krizi senioi
mladí dosplí (19 – 26 let) dosplí (27 – 64 let) mladší senioi (65 – 80 let)
Ohnivcova 1334/16, 147 00 Praha 4 - Braník
Zastávka "PSOHLAVC" bus . 106
-241-728-619, 602-833-471 roska@roska-praha.cz www.roska-praha.cz
(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických inností smujících k dosaení samostatnosti, nezávislosti a sobstanosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyk a nácvikem výkonu bných, pro samostatný ivot nezbytných inností alternativním zpsobem vyuívajícím zachovaných schopností, potenciál a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a (2) Sluba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních slueb obsahuje tyto základní innosti: a) nácvik dovedností pro zvládání pée o vlastní osobu, sobstanosti a dalších inností vedoucích k sociálnímu zalenní, b) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, c) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, d) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
(3) Sluba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových slueb v centrech sociáln rehabilitaních slueb obsahuje vedle základních inností, obsaených v odstavci 2 tyto základní innosti:
a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Str. 13
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Doléovací centrum Magdaléna o.p.s. ambulantní osoby ohroené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
dorost (16-18 let), mladí dosplí (19-26 let), dosplí (27-64 let)
Pod Vyšehradem 104/1, 147 00 Praha 4 - Podolí
Zastávka "PODOLSKÁ VODÁRNA" - bus . 148 241 409 838 info@magdalena-ops.cz www.magdalena-ops.cz
(1) Sluby následné pée jsou ambulantní nebo pobytové sluby poskytované osobám s chronickým duševním onemocnním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní lébu ve zdravotnickém zaízení, absolvovaly ambulantní lébu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) sociáln terapeutické innosti, b) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, c) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí. (3) Sluba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových slueb v zaízeních následné pée obsahuje vedle základních inností uvedených v odstavci 2 tyto základní innosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy
Str. 14
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Domino (o.s. Lahe have)
rodiny s díttem/dtmi etnické menšiny
dti pedškolního vku (1 - 6 let) mladší dti (7 –10 let) dosplí (27 – 64 let)
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
Zastávka "SÍDLIŠT PÍSNICE" - bus . 113, 197, 198, 331, 333
723-293-601 info@lache-chave.cz www.lache-chave.cz
lovk lovku, o.s. - Sdruení pro sociální práci a prevenci patologických jev
ambulantní rodiny s díttem/dtmi
dti pedškolního vku (1 - 6 let) mladší dti (7 –10 let) dosplí (27 – 64 let)
Dkanská vinice I. 16, 140 00 Praha 4
Zastávka "PRASKÉHO POVSTÁNÍ" - metro C, tram . 18, bus . 148, 193
224-261-683, 736-280-146
kontakt@clovek- cloveku.cz www.clovek-cloveku.cz
1) Sociáln aktivizaní sluby pro rodiny s dtmi jsou terénní, popípad ambulantní sluby poskytované rodin s díttem, u kterého je jeho vývoj ohroen v dsledku dopad dlouhodob krizové sociální situace, kterou rodie nedokáí sami bez pomoci pekonat, a u kterého existují další rizika ohroení jeho vývoje. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, b) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, c) sociáln terapeutické innosti, d) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 15
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
Asociace rodi a pátel zdravotn postiených dtí o.s. - Klub Hornomlýnská
ambulantní, terénní
osoby s jiným zdravotním postiením osoby s kombinovaným postiením osoby s mentálním postiením osoby s tlesným postiením osoby se sluchovým postiením osoby se zdravotním postiením osoby se zrakovým postiením rodiny s díttem/dtmi
Sluba se poskytuje pro vkovou kategorii 3 - 15 let vetn.
Hornomlýnská 1255, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Zastávka "U KUNRATICKÉHO LESA" - bus . 177, 197, 293
271-910-328, 733-553-105 adamik@hornomlynska.cz www.hornomlynska.cz
A DOMA o.s. terénní osoby se zdravotním postiením, senioi bez omezení vku
Na Stri 1683/40, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastávka "PANKRÁC" - metro "C" 733-194-952 info@adoma-os.cz www.adoma-os.cz
OKAMIK - sdruení pro podporu nejen nevidomých - Osobní asistence pro dti se zrakovým postiením (neregistrovaná sluba)
ambulantní, terénní dti se zrakovým postiením do 18 let Na Stri 40,
140 00 Praha 4 Zastávka "PANKRÁC" - metro "C" 233 371 277 detska.asistence@okamzi
k.cz www.okamzik.cz
(1) Osobní asistence je terénní sluba poskytovaná osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluba se poskytuje bez asového omezení, v pirozeném sociálním prostedí osob a pi innostech, které osoba potebuje. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní innosti: a) pomoc pi zvládání bných úkon pée o vlastní osobu, b) pomoc pi osobní hygien, c) pomoc pi zajištní stravy, d) pomoc pi zajištní chodu domácnosti, e) výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, f) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, g) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 16
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
OKAMIK - sdruení pro podporu nejen nevidomých - Dobrovolnické centrum pomoci zrakov postieným
ambulantní, terénní osoby se zrakovým postiením bez omezení vku Na Stri 40,
140 00 Praha 4 Zastávka "PANKRÁC" - metro "C" 233 371 277 dc@okamzik.cz www.okamzik.cz
Elpida, o.p.s. - Seniorcentrum Elpida - vzdlávací poradenské a volnoasové centrum pro seniory
ambulantní senioi 65+ Na Stri 40, 140 00 Praha 4
Zastávka "PANKRÁC" - metro "C" 272-701-335 info@elpdida.cz www.elpida.cz
1) Sociáln aktivizaní sluby jsou ambulantní, popípad terénní sluby poskytované osobám v dchodovém vku nebo osobám se zdravotním postiením ohroeným sociálním vylouením. (2) Sluba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní innosti: a) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, b) sociáln terapeutické innosti, c) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záleitostí.
Str. 17
Název: Formy pée: Cílová skupina: Vková
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUEB V PRAZE 4
pobytová, ambulantní, terénní
Podolská 208/31, 140 00 Praha 4
Zastávka "PODOLSKÁ VODÁRNA" - bus . 148 241 434 160 info@uss4.cz www.uss4.cz
Mstská ást Praha 4 je zizovatelem Ústavu sociálních slueb v Praze 4, píspvkové organizace. Hlavním úelem organizace, k nmu je zízena, je poskytování sociálních slueb ve smyslu píslušných ustanovení zákona . 108/2006 Sb. v platném znní. Ústav sociálních slueb v Praze 4 vznikl z pvodní rozpotové organizace Obvodní ústav sociálních slueb Praha 4 na základ usnesení Zastupitelstva mstské ásti Praha 4 . 12-Z-23/2000 ke dni 1. 12. 2000 a jeho zizovací listina byla novelizována usnesením Zastupitelstva mstské ásti Praha 4 . 2Z-31/2007 s úinností od 18. 4. 2007 v návaznosti na nové podmínky v oblasti sociálních slueb a usnesením Zastupitelstva mstské ásti Praha 4 . 18Z-4/2009 ze dne 17. 9. 2009.
Pedmtem innosti organizace je zajišování základního sociálního poradenství, peovatelské sluby, odlehovacích slueb, sociáln aktivizaních slueb pro seniory a osoby se zdravotním postiením (vetn provozu klub senior) a slueb denního stacionáe. Organizace té vykonává na základ rozsudku píslušného soudu funkci opatrovníka osob zbavených nebo omezených ve zpsobilosti k právním úkonm. Veškeré sluby poskytuje v souladu s platnou zizovací listinou na území mstské ásti Praha 4 a s pedchozím souhlasem zizovatele i v jiném územním samosprávném celku.
Str. 18
kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:
O.s. Baobab - Vzdlávací kurzy ambulantní
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let) dosplí (27-64 let)
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁCE" - bus . 148, 193
241-734-050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let) dosplí (27-64 let)
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁCE" - bus . 148, 193
241-734-050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let) dosplí (27-64 let)
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁCE" - bus . 148, 193
241-734-050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz
osoby s chronickým duševním onemocnním, osoby se zdravotním postiením
mladí dosplí (19-26 let) dosplí (27-64 let)
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 - Kr
Zastávka "SÍDLIŠT PANKRÁCE" - bus . 148, 193
241-734-050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz
Toulavé tlapky o.s. zvíata Bojanovická 2715/11, 141 00 Praha 4
Zastávka "SÍDLIŠT SPOILOV" - bus . 118, 121
776-083-090 toulave.tlapky@email.cz www.utulek-kocky.cz
E) DOMOVY PRO SENIORY
K) SOCIÁLNÍ PORADNY
N) ZAÍZENÍ NÁSLEDNÉ PÉE
P) OSOBNÍ ASISTENCE
R) ÚSS4
S) RZNÉ