Top Banner

Click here to load reader

Pokolenie cyfrowe ... Pokolenie cyfrowe W ramach projektu DigiGen gromadzona jest wiedza o tym, jak dzieci i młodzież korzystają z transformacji cyfrowej w swoim życiu codzi-ennym

Mar 24, 2021

ReportDownload

Documents

others

 • Wpływ transformacji cyfrowej na dzieci i młodzież -

  Pokolenie cyfrowe

  W ramach projektu DigiGen gromadzona jest wiedza o tym, jak dzieci i młodzież korzystają z transformacji cyfrowej w swoim życiu codzi- ennym oraz jaki ma ona na nie wpływ. Projekt odsłania zarówno szkodliwy, jak i korzystny wpływ technologii na codzienne życie dzieci i młodzieży. Dotyczy to kontekstu rodzinnego, instytucji edukacyjnych, czasu wolnego oraz aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży.

  DigiGen dostarcza nowych informacji na temat trudności i możliwości, z jakimi w kon- tekście technologii mają do czynienia dzieci z różnych środowisk. We współpracy z kra- jowymi i międzynarodowymi interesariuszami opracowuje się w ramach projektu skuteczną politykę społeczną, edukacyjną, zdrowotną i dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, a także skuteczne praktyki.

  DigiGen ma potencjał, by w znaczący sposób przyczynić się do powstania modeli wyjaśnia- jących, które będą źródłem informacji dla in- teresariuszy i praktyków na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój dziecka, ze szczególnym uwzględnie- niem:

  a) czynników ryzyka; b) czynników odporności; c) czynników wzmacniających.

  Projekt wykorzystuje różne metody badaw- cze w celu opracowania nowych, rzetelnych metodologii partycypacyjnych, służących włączeniu dzieci i młodzieży jako badaczy współprowadzących badanie, współtwórców i współautorów projektu. Zróżnicowane i in- nowacyjne metody gromadzenia danych obe- jmują projekt badania metodą mieszaną i tri- angulację metodologiczną, wielostanowiskowe i porównawcze badania etnograficzne, pode- jście multimodalne, wywiady i dzienniki ob- serwacji. Interdyscyplinarny zespół badawczy projektu prowadzonego w ramach programu „Horyzont 2020” pochodzi z dziewięciu eu- ropejskich państw.

  NAJWAŻNIEJSZE SZCZEGÓŁY

  METODYPROJEKT

  CZŁONKOWIE KONSORCJUM

  @DigiGenEuropewww.digigen.eu

  Data rozpoczęcia: grudzień 2019

  Czas trwania: 36 miesięcy

  Finansowany przez: Umowa o udzielenie dotacji w ramach pro- gramu „Horyzont 2020” nr 870548

  Wkład UE: 3 mln EUR

 • RODZINA

  Wpływy ekosystemu na pokolenie cyfrowe

  Relacje i interakcje z rodziną i w rodzinie dziecka, edukacja, czas wolny oraz aktywność obywatelska mają wpływ na ich rozwój

  CZAS WOLNY

  Wpływ transformacji technologicznej na pokolenie cyfrowe

  www.digigen.eu

  Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz badań i rozwoju „Horyzont 2020” w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 870548.

  DigiGen wykorzystuje teorię systemów ekologicznych (Bronfenbrenner), a także podsystemu technologicznego (Johnson i Puplampu).

  Czas wolny

  Jak codzienne czynności powiązane z czasem wolnym zmieniają się pod wpływem

  korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

  oraz jak można usprawniać interakcje społeczne i

  nabywanie umiejętności społecznych?

  Aktywność obywatelska

  Jakie czynniki społeczno- ekonomiczne, polityczno- kulturowe oraz związane z

  płcią mają wpływ na polityczne zaangażowanie

  młodzieży w sieci?

  TECHNOLOGIA

  AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

  CZAS

  Rodzina

  Jak zmiany technologiczne wpływają

  na codzienne życie europejskich rodzin?

  Edukacja

  Jak dzieci postrzegają swoją edukację w

  kontekście przygotowania ich do dorosłego życia w

  erze cyfrowej?

  EDUKACJA

  PL - DigiGen leaflet.pdf BG - DigiGen leaflet.pdf HR - DigiGen leaflet.pdf ES - DigiGen leaflet.pdf NL - DigiGen leaflet.pdf DigiGen leaflet EN.pdf DigiGen infographic_Vert incl. ref Bronfenbrenner model.pdf

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.