Top Banner
Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť predstavujeme Vám modul Systém manažérstva BOZP
56

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Jan 21, 2016

Download

Documents

lexine

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť. predstavujeme Vám. modul Systém manažérstva BOZP. Spoločnosť BE-SOFT vyvinula modul SM BOZP , umožňujúci podniku vlastnými silami zavádzať systém manažérstva BOZP. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

predstavujeme Vám

modul Systém manažérstva BOZP

Page 2: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Spoločnosť BE-SOFT vyvinula modul SM BOZP, umožňujúci podniku vlastnými silami zavádzať systém manažérstva BOZP.

Modul vychádza z STN OHSAS 18001, aby zavedenie systému bolo certifikovateľné domácimi a zahraničnými akreditovanými certifikačnými spoločnosťami.

Zavedenie systému manažérstva znamená vlastne - popísať fungovanie jednotlivých prvkov riadenia, ich vzájomného prepojenia a zabezpečiť trvalé dodržiavanie prijatých postupov s cieľom trvalého zlepšovania.

Page 3: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Štruktúra programu je rozdelená do jednotlivých

prvkov systému manažérstva

v zmysle OHSAS 18001

Page 4: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Každý prvok má takmer rovnakú

štruktúru : Zásady, Vstupy, Dokumenty,

Opatrenia

Page 5: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Zásady :v tejto časti sú uvedené hlavné princípy a zásady, z ktorých sa má vychádzať pri zavedení daného prvku manažérstva a pri spracovaní jednotlivých dokumentov

Page 6: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Vstupy nájdete:Odporúčania z akých dokumentov amateriálov sa má vychádzať priimplementácii daného prvku systému manažérstva BOZP a prinávrhu opatrení.

Page 7: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Dokumenty nájdete :vzory alebo osnovy dokumentov, ktoré je potrebné vytvoriť pre daný prvok systému manažérstva BOZP.

Page 8: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Opatrenia sa nachádza sumár opatrení, ktoré je potrebné vykonať po vytvorení požadovaných postupov a dokumentov.

Page 9: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

0. Úvodná analýza

Oproti OHSAS 18001 zavádza SM BOZP na začiatok celého procesu jeden prvok naviac (podľa vzoru BS 8800) a tým je Úvodná analýza.

Úvodná analýza umožňuje poznať východzí stav v podniku, identifikovať nezhody a tým adresnejšie formulovať ciele, a potrebné opatrenia.

Popis funkcie jednotlivých prvkov modulu SM BOZP

Page 10: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Dokumenty je možné vyplniť Dotazník úvodnej analýzy

0. Úvodná analýza

Page 11: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Po úvodnej analýze softvér vytvorí prehľadný súbor opatrení z úvodnej analýzy pre jednotlivé prvky systému.

0. Úvodná analýza

Page 12: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Na základe vyplneného dotazníka modul SM BOZP poskytne ďalej v časti Opatrenia „Analýzu silných a slabých stránok“ s možnosťou dvoch foriem výstupov

0. Úvodná analýza

Page 13: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

1.    Politika BOZP Hlavným cieľom tohto prvku je vypracovať, schváliť a prijať dokument „Politika BOZP“.

Politika BOZP musí byť schválená, vyhlásená a podporovaná najvyšším vedením organizácie. Je to záväzok organizácie a najvyššieho vedenia, reprezentujúci zámery, základnú orientáciu v oblasti BOZP, ciele, ktoré chce firma dosiahnuť.

Politika BOZP je kľúčovým dokumentom, od ktorého sa odvíja celá podniková filozofia manažérstva BOZP a smerovanie opatrení na zlepšovanie BOZP a pracovných podmienok.

Page 14: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Vstupom k vytvoreniu Politiky BOZP sú nasledovné dokumenty:- vstupné opatrenia z Úvodnej analýzy- posúdenie rizík- správa z preskúmania manažmentom

1. Politika BOZP

Page 15: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V prvku Politika BOZP je v časti Dokumenty možné vytvoriť:- algoritmus tvorby, schvaľovania a hodnotenia Politiky BOZP - samotnú Politiku BOZP organizácie.

1. Politika BOZP

Page 16: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Opatrenia prvku Politika BOZP možno nájsť : - výstupné opatrenia z úvodnej analýzy a tvoriť:- vlastné opatrenia.

1. Politika BOZP

Page 17: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

  2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

  Proces identifikácie nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie

a riadenie rizík a ich výstupy sú základom celého systému manažérstva BOZP.

Cieľom tohto prvku je identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia, vyhodnotiť závažnosť rizík, navrhnúť opatrenia na elimináciu rizík a stanoviť postupy pre využitie výsledkov posudzovania rizík

v iných prvkoch riadenia BOZP.

Page 18: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Vstupmi v tomto prvku sú:-opatrenia z úvodnej analýzy-register právnych a iných požiadaviek-štatistika pracovných úrazov a iných nebezpečných udalostí- záznamy z kontrol

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

Page 19: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Dokumenty možno vytvárať: - Algoritmus riadenia rizík- Posudzovanie rizík s opatreniami- Register neakceptovateľných rizík- Zoznam OOPP

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

Page 20: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Opatrenia nájdete:- opatrenia z Úvodnej analýzy ako aj - opatrenia vlastné

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

Page 21: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

3.  Právne a iné požiadavky  Účelom tohto prvku je zabezpečiť, aby v podniku bol stály prístup

k aktuálnym bezpečnostným predpisom.

Je nutné v podniku zabezpečiť zodpovedajúci prehľad a plné znenia, trvalú dostupnosť a aktuálnosť takýchto dokumentov.

Page 22: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

K Vstupom v časti Právne a iné požiadavky patria:-opatrenia z Úvodnej analýzy

3. Právne a iné požiadavky

Page 23: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Dokument máte možnosť vytvárať: -Algoritmus tvorby Registra právnych a iných požiadaviek a -samotný Register právnych a iných požiadaviek v členení na : - základné predpisy - STN - interné predpisy - zahraničné predpisy

3. Právne a iné požiadavky

Page 24: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Opatrenia sa členia na :- opatrenia z Úvodnej analýzy- vlastné opatrenia

3. Právne a iné požiadavky

Page 25: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

4.   Ciele BOZP

Stanovenie cieľov je dôležité pre jasnú orientáciu v tom, čochce firma dosiahnuť.

Ciele musia byť v súlade s politikou BOZP a majú podporovaťtrvalé zlepšovanie. Mali by byť, pokiaľ možno, merateľné.

Page 26: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Medzi Vstupy v prvku Ciele BOZP patria:- Opatrenia z Úvodnej analýzy- Politika BOZP-Register neakceptovateľných rizík-Štatistika pracovnej úrazovosti- Správy z preskúmania manažmentom- Zoznam vlastných opatrení- Opatrenia na zlepšenie

4. Ciele BOZP

Page 27: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Dokumenty sa vytvára : - Algoritmus cieľov BOZP- samotné Ciele BOZP

4. Ciele BOZP

Page 28: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Opatrenia sa členia na :- Opatrenia z Úvodnej analýzy- Vlastné opatrenia

4. Ciele BOZP

Page 29: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

5. Program riadenia BOZP

Organizácia musí vytvoriť a udržiavať program riadenia BOZP na dosahovanie cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Program musí obsahovať dokumentáciu :

• určenia zodpovednosti a právomoci pre dosiahnutie cieľov BOZP na

príslušných funkciách a úrovniach organizácie,

• časový plán a prostriedky na dosiahnutie cieľa.

Page 30: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Medzi Vstupy v prvku Program riadenia BOZP patria:- Opatrenia z úvodnej analýzy - Ciele BOZP- Register neakceptovateľných rizík - Zoznam vlastných opatrení - Opatrenia na zlepšenie

5. Program riadenia BOZP

Page 31: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Dokumenty nájdete :- Algoritmus tvorby Programu riadenia BOZP- a samotný Program riadenia BOZP.

5. Program riadenia BOZP

Page 32: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Medzi Opatreniami možno nájsť : -Opatrenia z úvodnej analýzy- Vlastné opatrenia

5. Program riadenia BOZP

Page 33: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

5. Program riadenia BOZP

Názorná ukážka z možností pri tvorbe samotného Programu riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Page 34: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

6.    Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP  Súčasťou pracovných procesov sú ľudia. Úspešnosť a efektivita riadenia závisí práve od toho, či títo ľudia

majú jasne stanovené svoje zodpovednosti, či oblasť ich pôsobenia je jasne vymedzená, v jasnej systémovej štruktúre, ktorá zabezpečuje, aby sa právomoci neprekrývali.

Všetci s manažérskou zodpovednosťou musia preukázať svoju angažovanosť za neustále zlepšovanie výkonnosti BOZP.

Page 35: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V prvku medzi Vstupy patria:-Opatrenia z úvodnej analýzy-Register právnych a iných požiadaviek BOZP

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP

Page 36: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Dokumenty máte možnosť vytvárať:-Algoritmus tvorby štruktúry a zodpovednosti-Smernicu štruktúry a zodpovedností v oblasti BOZP

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP

Page 37: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Opatrenia sa členia na :-Opatrenia z Úvodnej analýzy - Vlastné opatrenia

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP

Page 38: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

7.    Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie  Vzdelávanie a výcvik zamestnancov je základným princípom

bezpečnostných opatrení.

Spôsobilosť je podmienená príslušnou odbornou prípravou, výchovou, vzdelávaním, získaním skúseností a zručností.

Pre vykonávanie školení v oblasti BOZP a riadenia BOZP má byť vypracovaný a implementovaný ucelený program poskytovaných školení.

Page 39: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Medzi Vstupy v prvku patria :- Opatrenia z úvodnej analýzy - Register právnych a iných požiadaviek- Politika BOZP- Posúdenie rizík s opatreniami- Havarijný a traumatologický plán- Záznamy pracovnej úrazovosti- Ciele BOZP

7. Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie

Page 40: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V časti Dokumenty máte možnosť vytvárať :- Algoritmus zabezpečenia školení- Plán školení- Smernicu školení- Rámcové osnovy školení

V Opatreniach sa nachádzajú :- Opatrenia z Úvodnej analýzy- Vlastné opatrenia

7. Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie

Page 41: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

8.    Komunikácia  Bez zabezpečenia komunikácie nemôže fungovať žiadny systém.

Komunikácia je nutná pre vytvorenie komunikačných kanálov medzi jednotlivými prvkami systému manažérstva, na sprostredkovanie informácií pri zabezpečovaní úloh a jednotlivých opatrení, na vykonávanie osvety – pozitívne ovplyvňovanie všetkých zamestnancov k BOZP, aby bola pochopená politika BOZP a strategické ciele, aby bola zabezpečená možnosť zainteresovania a motivovania všetkých zamestnancov.

Page 42: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Medzi Vstupy v prvku Komunikácia patria:- Opatrenia z Úvodnej analýzy- Štruktúra a zodpovednosti

V časti Dokumenty vytvárate:- Algoritmus pre komunikáciu v organizácii- Smernicu pre vnútornú a vonkajšiu komunikáciu

Opatrenia pozostávajú z : - Opatrení z Úvodnej analýzy- Vlastných opatrení

8. Komunikácia

Page 43: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

9.  Dokumentácia, riadenie dokumentov a záznamov 

Rozsah dokumentov a záznamov, ktoré je potrebné vypracovať a riadiť v rámci systému manažérstva BOZP zodpovedá dokumentom uvedeným v kapitolách jednotlivých prvkov manažérstva v časti DOKUMENTY.

Page 44: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Vstupy sa členia na: - Opatrenia z úvodnej analýzy- Register právnych a iných požiadaviek

V časti Dokumentácia je potrebné vytvárať :- Algoritmus riadenia dokumentácie- Algoritmus tvorby dokumentácie- Register formulárov- Príručka systému manažérstva BOZP- Zásady pre tvorbu a riadenie dokumentácie

Opatrenia sa členia na : -Opatrenia z Úvodnej analýzy- Vlastné opatrenia

9. Dokumentácia, riadenie dokumentov a záznamov

Page 45: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

10.  Riadenie prevádzky

Zásadou systémového prístupu pri operatívnom riadení zmien je prijatie príslušných opatrení ešte pred zavedením týchto zmien.

V rámci systému riadenia má organizácia identifikovať tie prevádzky a činnosti, pri ktorých sa vyskytuje osobitný režim práce, pri ktorých je zvýšené riziko, kde sa predpokladá prítomnosť cudzích osôb a ďalšie, pri ktorých sa predpokladá operatívne riadenie.

Page 46: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

V prvku Riadenie prevádzky predstavujú Vstupy :- Opatrenia z Úvodnej analýzy V časti Opatrenia je

potrebné zohľadniť:-Opatrenia z Úvodnej analýzy - Vlastné opatrenia

10. Riadenie prevádzky

V časti Dokumenty vytvárate :-Algoritmus spôsobu riadenia prevádzky- Algoritmus pracovných činností

Page 47: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

11. Pripravenosť na núdzový stav a reakcia

Dôležitou zásadou prevencie je nielen vykonať opatrenia, aby k nežiaducej udalosti nedošlo, ale zároveň sa pripraviť na to, čo je potrebné vykonať, ak k nežiaducej udalosti dôjde, aby následky boli čo najmenšie.

Opatreniami havarijnej pripravenosti sa majú dopredu stanoviť všetky postupy na zvládnutie prípadnej nežiaducej udalosti (úrazu, havárie, prevádzkovej poruchy a pod.) v nadväznosti na možné ohrozenia.

Page 48: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Medzi Vstupy v prvku patria :-Opatrenia z Úvodnej analýzy-Register neakceptovateľných rizík-Register právnych a iných požiadaviek-Evidencia pracovnej úrazovosti

Dokumenty sa členia na:- Algoritmus havarijnej pripravenosti-Havarijný a traumatologický plán- Záznamy z nácvikov, zo skúšok pohotovostných zariadení

Opatrenia pozostávajú z:- Opatrení z Úvodnej analýzy - Vlastných opatrení

11. Pripravenosť na núdzový stav a reakcia

Page 49: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

12. Úrazy, incidenty, nezhody

Cieľom tohto prvku je :

- zaviesť systém vyšetrovania a spracovania dokladov z pracovných úrazov, incidentov, nezhôd;

- prijať zodpovedajúce opatrenia proti opakovaniu takýchto udalostí, nápravná a preventívna činnosť musí zodpovedať dôležitosti problémov a byť úmerná rizikám, ktorým je potrebné čeliť;

- zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov o príčinách udalosti;

- vyhodnocovať pracovné úrazy a havárie, preveriť efektívnosť prijatých opatrení.

Page 50: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Vstupy v prvku Úrazy, incidenty, nezhody sa členia na :-Opatrenia z Úvodnej analýzy-Register právnych a iných požiadaviek

V Dokumentoch možno vytvárať :- Algoritmus riadenia nežiaducich incidentov- Postup pri vyšetrovaní pracovných úrazov, incidentov- Evidenciu registrovaných pracovných úrazov- Evidenciu neregistrovaných pracovných úrazov- Evidenciu nebezpečných udalostí- Štatistiky a vyhodnotenie pracovnej úrazovosti

Opatrenia sa členia na : -Opatrenia z Úvodnej analýzy - Vlastné opatrenia

12. Úrazy, incidenty, nezhody

Page 51: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

13.  Kontrola, monitorovanie, posudzovanie zhody

Kontrolou sa preveruje fungovanie a výkonnosť systému riadenia a jeho jednotlivých prvkov.

Kontrolou sa zisťuje tiež aktuálny stav a celková úroveň BOZP v

organizácii.

Kontrola stavu BOZP znamená zabezpečiť systematické vykonávanie predpísaných prehliadok, skúšok, revízií a meraní, aby bola sústavne kontrolovaná technická spôsobilosť strojov, zariadení, objektov, technológie a bezpečnosť pracovných činností, aby bola tiež trvale zabezpečená kontrola zamestnancov pri dodržiavaní zásad BOZP.

Page 52: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Medzi Vstupy v prvku Kontrola patria :-Opatrenia z úvodnej analýzy-Register právnych a iných požiadaviek-Posúdenie rizík s opatreniami-Havarijný a traumatologický plán

V Dokumentoch vytvárate:-Algoritmus kontroly a monitoringu-Plán kontrolnej činnosti stavu BOZP-Záznamy z kontrol, skúšok, meraní a monitoringu

V časti Opatrenia sú : -Opatrenia z Úvodnej analýzy- Vlastné opatrenia

13. Kontrola, monitorovanie, posudzovanie zhody

Page 53: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

14.  Interný audit

Audit je viac ako klasická kontrolná činnosť, previerka.

Umožňuje spoznať silné a slabé stránky systému manažérstva, dáva odpoveď nielen na to, čo je v oblasti BOZP a riadenia nedostatočné, ale aj to, prečo je tomu tak a ako dosiahnuť nápravu.

Page 54: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Vstupom k tvorbe prvku Interný audit sú:- Opatrenia z Úvodnej analýzy

Dokumenty pozostávajú z možnosti tvorby :- Algoritmu pre výkon interného auditu- Ročného plánu auditov- Smernice interných auditov-Správ z auditu-Evidencie nápravných a preventívnych opatrení

Opatrenia sú členené na:- Opatrenia z Úvodnej analýzy - Vlastné opatrenia

14. Interný audit

Page 55: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

15.  Preskúmanie manažmentom

Vrcholový manažment organizácie musí v stanovených intervaloch preskúmať systém manažérstva BOZP, aby sa zabezpečila jeho trvalá vhodnosť, adekvátnosť a efektívnosť.

Proces preskúmania manažmentom musí zabezpečovať zhromažďovanie

potrebných informácií na vykonanie tohto vyhodnotenia.

Page 56: Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Vstupy v prvku Preskúmanie vedením predstavujú:- Opatrenia z Úvodnej analýzy- Správy z auditu- Záznamy z kontrol- Evidencia prac. úrazovosti- Štatistika prac. úrazovosti- Politika BOZP- Ciele BOZP- Program riadenia BOZP

V Dokumentoch máte možnosť vytvárať :- Algoritmus Preskúmania manažmentom- Správy z Preskúmania manažmentom- Opatrenia na zlepšenie

15. Preskúmanie manažmentom

Opatrenia sú členené na:- Opatrenia z Úvodnej analýzy - Vlastné opatrenia