Top Banner
WriteUpCafe.com Posted By : Posted On : Views : Category : Description : Take Print PANCHA PAKSHI SASTRA WriteUp Information Thillai Jun 13, 2012 8185 Arts & Culture COMPILATION OF PANCHA PAKSHI SASTRA (114) (பசப சார114) PANCHA PAKSHI SASTRAM 1 சாமய மாைறத வாைல தாைய தாெச பத ெதா வா ள வகைள க ேத ரசனமா றகண பைய ேபா சாத பைடத வ ைப யாேல சராசரக ளான சகல வாெயற ேபெபேறா மைமயாேல வசேப பசப கா தாேனத ஞான அைடய ேவ, அைதயைடய ய வையபாஎ வடக ஒ அகாைல எ நாத நா சார க ெகாக கேய ற ேபா ரசாசன தைலழாக ெகா அவ ெசான ெசாக இைவக. “Pancha pakshi sastram”, before writing on this, I always used to skip this sastra many times on many requests from readers due it’s highly connected with yogis. This totally belongs to yogis due to its hidden arts and enormous energy generated by humans who knows this sastra and those energy which can controls the universe and its powerful than nature in every respects, its well known to be yogi’s sastra due to yogis followed this system of pancha pakshi sastra and saram of pranayama for million of years in tamilnadu. த அபக இத சாரைத பல தக இ எ ெகாளலா. நா த தவமாக ஆல எவ ந தக ேயாக அயாசக உலக கராக எத மைறெபா இைல எபைத ஆரமாக மற ெமா ேபபக வத ேவ ம ல த தவமாக எவைத க யாக மக ஆ ேவ ல பகைள பர ைவேற. ஞானமாக ெநயாக பவேக ப சார பைடய கதான ேதாெமபா. தேளா எ ெகாள. One in crore knows these roots of sastra. He can activate and use it perfectly and cut the major root of any human or anything in nature superior or dire. I used a word here “he”. It’s true, except mahayogi “OVVAIYAAR” AMMAL who
14

Pancha Pakshi Sastra

Sep 17, 2015

Download

Documents

balatn

Pancha Pakshi sastra
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 1/14

  WriteUpCafe.com

  PostedBy:PostedOn:Views:Category:Description:TakePrint

  PANCHAPAKSHISASTRA

  WriteUpInformation

  ThillaiJun13,20128185Arts&CultureCOMPILATIONOFPANCHAPAKSHISASTRA

  (114)(114)

  PANCHAPAKSHISASTRAM1

  ,.Panchapakshisastram,beforewritingonthis,Ialwaysusedtoskipthissastramanytimesonmanyrequestsfromreadersdueitshighlyconnectedwithyogis.Thistotallybelongstoyogisduetoitshiddenartsandenormousenergygeneratedbyhumanswhoknowsthissastraandthoseenergywhichcancontrolstheuniverseanditspowerfulthannatureineveryrespects,itswellknowntobeyogissastraduetoyogisfollowedthissystemofpanchapakshisastraandsaramofpranayamaformillionofyearsintamilnadu.....Oneincroreknowstheserootsofsastra.Hecanactivateanduseitperfectlyandcutthemajorrootofanyhumanoranythinginnaturesuperiorordire.Iusedawordherehe.Itstrue,exceptmahayogiOVVAIYAARAMMALwho

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 2/14

  hadwrittenaboutSARAMinovvaiyarkuralotherthannootherladyconnectedwithspiritualandwrittenaboutyogasastras.NowIherebyskipthetopicsaram,onceaftercompletingthistopic,iwilltrytostartonthetopicsaram.Because,itsalwaysoneinotherinterrelated.Thereisnocomparisonandequaltothispanchapakshisastraintheworld.Yogiscalledsiddharsintamilnaduusedonlypanchapakshisastra?Thereisastrongreasonbehindthis.WhoeverattainedthestageofSamadhiisabletocontrolthesepakshis.Ayogialwaysdealswithpanchaboothasandworkingabovetheatoms.Theyusedtoalwayscontroltheatomsinallrespects.Somemaylaughwhilereadingthis.Whyyogiscontrolatoms?Forexample,ifucontrolsanymovableandactivationthingsintheuniverseinsidethegalaxy,yourequirenonactivationspaceorvacuumtocontrolactivationandmovablethingsinsidethezoneofatomsorcirclewherehumanstolive.SotheyraisedtheirlevelabovetheatomslevelandstartscontrolallthemovablethingsintheuniverseafterreachedSamadhistage.SomeyogisusedtocomeagainfromtheSamadhifortheirdisciplestohelpthemtocompletetheirbirth.

  Yogisalwaysadvisesdontdiscloseaboutthepanchapakshisastratounqualifiedperson.Ifthedisciplesstayedwithyoufortwelveyearsalsodonttellhimifheisobservedasanunqualified.Ifyoudisclosethissecretstoanypersonmentionedaboveitbringsstrengthencursetotheguruanditwillstandtocontinueforyourfamilyfortwentyonegenerations.Inmanypoemsithasbeenmentionedlikethosethreelinesindicatedabove,alltheyogisstronglycondemnedaboutthattheyshouldnotdisclosesecretbehindthissastra.Itrytogiveheresomeofthebriefsandoutlineofthepanchapakshisastraforeasyunderstanding.Itrytowritehereabouttheimportanceofyogisfromtamilnadu,whowrittenaboutthehighlysecretsintheuniverse.BeforewritingtheseIwanttogiveabriefaboutsastradealingwith,inwhatwaywecanuseit,howitworksintheuniverse.Readersshouldnotreadunknowinglylikethepreviousposts.Themantra,yantraandtantraallthesethreehiddenartsareworkingonlyonthispanchapakshisastra.Unknowinglyamagicianusedtotouchtheuniversalenergyandbringsthesinstohumansandthemselves.Ifanypersondoesntknowthissastrabuthepracticesblackmagicsandpoojawiththehumansexposesclearlyheisnotconnectedwithholypowerandunfitforyogi.Heisspoilinghisgenerationsbydoingallmantras.Ifheknowthepanchapakshisastraheneverdoallotherblackmagicalthings,itsnotnecessaryalso.Becauseonceheknowsthissastra,hehimselfattachedwithuniverseandtraveltoomnipresence.

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 3/14

  Panchapakshisastramajorlydealswithpanchaboothasbutitsindirectlythroughthehumanbody.Yogiscalculatedthepanchaboothasforeachplanetintheuniverse.Thentheyanalyzedthepanchaboothasinhumanbeingswithdifferenttimingstoactivateforspiritualandusedonthehumansformanypurposes.Afterthistheyhavefixedforeachdayandeachnakshathiraandrasionthehumans.Thegreatsiddhars,yogislikeAgasthiyar,Bogar,Kagapusundar,Romarishirishi,matchamuniandmanypeoplewrittenaboutthispanchapakshisastraindetail.Alltheseyogispublishedbookswereeasilyavailableinmarkets.

  .

  .Theversesexposesonceinacrorewhoblessedwithlordshivaandstayingwithfamily,whoknowsaboutthispanchapakshisastra.

  PANJAPAKSHISASTRAM2(2)

  .Beforewritingthissecondpostonthissastra,veryhugeobservationIhavegivenbelowforsomequickreference.Readersareadvisedtoreadandunderstandtheimportanceofhiddenthingsinpanjapakshisastrafirstotherwiseitwillleadtobringtheproblemfromotherkarmas.IdontwanttocriticizeaboutotherblogmemberswhoeverwritinginEnglishaboutthissastra.Thebasicthingeveryoneshouldunderstandbehindthissastra,itsnevereverproperlyunderstoodbycommonpersonotherthanmahayogis.Tilltoday,plentyofpeoplewhofollowtheastrologyasprofessionistryingtograspthepanjapakshisastraaremostlyfailureinallcases.Thisisbecauseoflackingofyogaknowledgeinsiddharsyogaprincipleandwhowasnotreallyfollowedbysiddharsandyogisintamilnadutoattaintheextremeendofspirituality.Allyogiswhoeverwrittenonthissastrawerekeptcursealongthemajorversesinsideoneverysentencesoftheirpoems.Yogiskepthighlyhiddenmantrastoactivatetheelementsbutina

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 4/14

  mystifiedwayandeverywherekeptthekeysurreptitiouslyforwhoevertryingtocrackoutinawrongway.Theyhaveseparatetechniquestocracktheverseswhoeverwellversedwithyogasastrasconnectedwithyogisintamilnadu.Onceinacrorewhoknowsthelinkofgod,whocanabletocontrolpanjaboothas(fiveboothas/fiveelements),cancalculatethepakshitimingsforothers.Ifanypersonisabletoreadtheversesandpoemsofpanjapakshisastrawrittenbyyogis,theycanabletograsptheessencefromyogis.Pakshineverdealswithonlytimingsalsoitdealswiththeuniverseandalmighty.Itdealswithherbs,itcontainsmostlythehiddentimings,anditdealswithsupremenature.Itdealswithalchemyitdealswithmantrasrelatedtopanjaboothas.Yogisandgreatsiddharsoftamilnaduhavecalculatedthissastraattachedonlyforyogis.Allmantrasarecontrolledbylordshiva.Themantrasweredealwithpanjaboothasnevereverwritteninanysastrasanywhereintheworld.Everyoneshouldunderstandthatthepanjaboothascancontroltheplanetsandentireuniversewhenayogioperatesthekeyfromhisenergythroughpanjapakshisastra.Wheneverayogigetsintotroublebyexternalsourcesortosolvetheproblemsforneedypeople,theythemselvesadvisedtousethissastraforworldpeace.Inbogar12000verseswerewrittenbymahayogibogargraphedoutseparatelywrittenthistopicaboutpanjapakshisastra.InAgasthiyar12000,agasthiyardividedtheelementsintodifferentwaysandhecalculatedthetimingsintofourdivisionstoconfusetheunqualifiedpersons.Kagapusundarwrittenthetimingsverysimplywithhiddenkeysandnotesforcalculatetheelements.Romarishicalculatedtheelementsinamethodofseconds.Romarishi,thegreatpersonmasteredinpanjapakshisastraconsideredalltimingsintoaccuratesecondsaccordingtoscalesusedbyancienttamilians.Romarishidividedtheelementsintosubtleenergiesandcalculatedintosecondsbyseconds.Otherthantheseversesandpoemsbygreatyogistherearesomemahayogisfromtheirowndiscipleslikematchamuniandothersmakethispakshiintootherwayoffastcalculations.AllIhavementionedherewithdetailsarewritteninbooksareeasilyavailableinmarketstounderstandtheoutline.IrequestedBlogpeoplewhoeverusedtowriteinotherlanguagesshouldnotmisguidereadersinawrongwaywithoutknowingthevalueofsiddharsintamilnaduanddontmisguidethepeoplewhoeverunabletounderstandtheTamilbooks.Peoplearerequesteddonttrustanycalculationspublishedinthenetespeciallyonthissastras.Itistotallywrongcalculationsanditsveryfarfromsiddharprinciples.Onenthusiasmifyoufollowunknowinglyfromthebookwithoutanyguruorfromtheinternetitwillbringlotoffamilyproblemsfromothersanditmakeunnecessaryconnectiontounqualifiedpersonsand

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 5/14

  bringspainfulthings.Onceyoutouchthekarmaofothersyouhavetofacetheresultsofpainfor21birthsasimentionedinpreviousposts.Itsmypersonalexperiences,whenIhelpedoneofmyfriendswiththissastratocrossovertheobstaclestoachievewhentheyfacedtroublesintheirlifetopurchaseaflatduringrecentyears.ThenIgotstuckupcontinuouslyonmyworkandunabletocomeoutfromtheirkarmaswhatihavetakenforconsideration.Ittakeslongtimetorecover.After,Icametoknowthesecretsthatthefinalstageofpanjapakshisastraworkingonlyonkarmasandsecretlinkconnectedtouniverse.Itsveryunsafetotouchtheelements.Hence,readersarerequestedtoreadthisblogonceortwicetoknowthevalueofthissastrawhichIwaslearnedpersonallyfromguruswhowereattainingSamadhi,andthenafterpleaserefertheavailablebookswhichIwasmentionedhereabovetofollowupeasilytoavoidunnecessarythings.Iassuresomeofthegiftedpersonsurelyunderstandwhatallyogishiddenthesecretsinpanjapakshisastra.ManythingsIskippedhereanderasingthesentencesmanytimesduetosomeblogsihaveobservedrecentlythattheyareregularlycopiedfrommyblogevenerroneouswordsandpublishedasbythem.WhereverIdidmistakesinlanguagestheyalsodidnotchangedintheirsentences.Readersarerequestedtoreadcompletelyandtrytounderstandthemajoroutlineofthissastraandwritethedoubtstomyemailforclarifications.

  PanjapakshisastrataughttolordsubramaniyarbyhismotherLordsakthi.Lordsubramaniyartaughtthissastratohisdisciplesgurumuni.Mahayogigurumunitaughtthissastratoeighteensiddhars.Thissastrawerewrittenonlybyyogisandsiddharsoftamilnadu.ButallyogisstronglyinformedthatlordShivataughttheminconcernedbirths.AlltheworksandelementsinpanjapakshisastramarecommandingbylordShiva.WithoutlordShivathereistheabsenceofthissastra.SoalwaystheyhavementionedinallpoemsandtheyinsisttopraytolordShivaonanyyogicsastras.Siddharsaredifferentfrommaharishis.Thereare18siddharsintamilnadu.Allthosesastrasareaccumulatedwiththesesiddharsdisciples.Initiallymanycontroversieswerehappenedbetweenthosepeoplewhofollowedthissastraduetotimings.Butlateritisunderstoodithasbeenhidebysiddharscontinuouslyformillionofyearsandlaterdisciplesbroughtintoafinalframeonthissastra.Panjapakshisastramisanextraordinaryandhiddensystemofsastrasinastrologywasdevelopedintamilnadu.Itsmajorlydealswithfivepanjaboothasasreferredinpreviousposts.Thefiveelementsareappu,theyu,vaayu,agayam,neer.Thecalculationofthischangingoffiveelementsisthemajorsecretsinthissastraandhowitinfluencesthepersontopersononeveryday,

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 6/14

  hour,minute,secondwillcometounderstandafterthispost.Peopleshouldgetconfusedwiththeseelements,sosiddharsfixedelementsasfivebirdswithoutanyconnectionontheelements?.SomesaysthebirdslookslikeTamilwordslike.Thefivebirdsarevulture,owl,crow,cock,peacockforeasyunderstanding.

  Vultureowlcrowcock

  peacockThesefivelettersofTamilisaddedwiththispanjapakshisastraforallpurposesusedinthissastra.ReadersiftheydontknowTamil,trytoaskthepronunciationofthesefivewords.Thisisveryimportantinthissastratounderstandthedoingofblackmagics.Nakshathirapakshi

  .

  Starsarementionedabovebykagapusundarinhisversesoneachnakshathiraforthefivebirdsforeasyreference.ThePanjapakshisystemdividesallrashi/star/naksthiraintofiveelements,characteristicallyrepresentingthemwithafivebirds.Eachbirdasasymbolforaparticularelement,panchaboothaswhichwasreferredintamilwords.Aswini,barani,karthikai,rogini,mirugaseeridamvultureThiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magma,pooramOwlUthiram,Astham,chithirai,Jothi,VisagamcrowAnusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam,thiruvonam,cockAvittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathipeacockYogisobservedthatpanchaboothascontrolstheuniverseinallaspects.Inthehighlevelstateofyogatheyfoundthepanchaboothasystemworkinginsidethehumanbodybychangesthetimetotimeforeverysecond.Theytestedthemselvesandcalculatedandbroughtthepanchaboothas,elementsundertheircontrolwithstrongconclusions.Theyfoundthattheycanmakeanythingintheworldandcontroltheuniversewhentheyattainthehighlevelyogicstagewiththissastra.Iftheelementsareinhigherlevelononeindividual

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 7/14

  itshouldnotindicatethattheyareonthehighestlevelofenergyandtheycandoanythingaccordingly.Itsafalsestatement.Panjapakshineversayswhentheelementsareworkingonhigherleverinsidethebodytheycangetsuccessintheirwork.Pakshisaysthatthetimingsofthehigherlevelcorrespondingtotheelements.Howitconnectsthelinkfromhumanbodytheyneversaidinanyverses.Peopleshouldnotgetconfusedwithrulingpartyalwaysgetssuccessonpanjapakshisastra.IobservedmanytimesinmylifewheneverItrytohelpsomeofmyfriendsaresufferinginfrontofmeformarriagepurposesorforpersonalobligations.UnknowinglyIusedtodohelp,butthetimingsandsituationsbringtheelementsintoneutralandneverallowustocompletingit.Themajorthingbehindthisworkistheworksofmastersneverallowyoutogetintootherkarmastosufferourselves.Theyerasethecirclewhateveryoucreatedfortohelpfriendswithyouryogicpracticeandsastras.Readersonceagainreadthisparagraphandrememberthiswordtillendofthispost.

  TheaboveversesdescribesthatWhoknowsthispanjapakshisastraheisayogisaidbylordshiva.

  PANJAPAKSHISASTRAM3(3)

  intamilThereareproverbsinTamilwhichwarnsthatoneshouldnotdevelopenmitywithamanwhoknowsthissastra('Panjapakshisastram').Hecutstherootsofthegenerationsandalsoheisayogiandhehadbeencrossedthegenerationsofbirth.Acompleteyogiknowstheentiresecretsofthissastra.MostofthepanjapakshisastrawerewrittenbydisciplesofAgasthiyar.Ifreferthissastrawrittenbymagamuni,romarishi,bogar,kagapusundar,matchamuniandothers,theymostlyreferagasthiyarsversesandpoems.Alltheeighteensiddharsreferonlyagasthiyarpanjapakshisastra.

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 8/14

  (agasthiyar)

  TheaboveversesandpoemsofAgasthiyarspecifyabout,howthemajorfivebirdsmadeconnectionwithelements.Thesearealwaysunderstoodbydeepmeditationduringthejourneytowardsomnipresencewithdifficultandsecretyogicpractices.Onceagain,IrepeatedthefiveTamilwordsforeasyunderstandingforfixingthemantraanditwillbeusefulintheadvancedstageofpakshisastraaregivenbelowforfurtherremembrances.ThisisthehighlysecretTamilwordsinpanjapakshisastraworkingwithelementsandgod.Withoutthesefivewordstherewillbeabsenceofpanjapakshisastra.

  Vultureowlcrowcock

  peacockAswritteninpreviouspoststhepakshioperatingintwodurationsoftimingswithsunandmoon.Soyogisconsideredaswaxingmoonandwaning.Wecantakeassuklapakshaandkrishnapakshaforoureasyuse.ThebelowstarsarequotedforwaxingmoondaysinTamilandEnglish

  Aswini,barani,karthikai,rogini,mirugaseeridamvultureThiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magam,pooramOwlUthiram,Astham,chithirai,Jothi,VisagamcrowAnusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam,thiruvonam,cockAvittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathipeacockAssameastheabove,thestarsarefixedtowaningmoondaysaregivenbelow

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 9/14

  Aswini,barani,karthikai,rogini,mirugaseeridampeacockThiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magam,pooramcockUthiram,Astham,chithirai,Jothi,VisagamcrowAnusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam,OwlThiruvonam,Avittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathivultureNowreaderscaneasilyfixtheirownbirdaccordingtothenakshathirasduringthewaxingandwaningmoonperiodsforeasyreference.Whytheyogisfixedthewaxingandwaningmovementsonlytomoonandthesun?ManyastrologersusedtothinkthattheHinduastrologybasedonmoonrelativewiththecalculationofsun.AllAstrologersareprofessionaltomakemoneyasabusiness.Onceinlakhayogibecameastrologerandpredictwithconnectionofnature.Thosepersonscaneasilyusepanjapakshisastra.Otherthannakshathiras,thefivebirdsarealsofixedfordailypanchangaaccordinglyThithi,predhamai,sasti,yaegathesi,referredtothebirdvulturethudhigai,sapthami,thuvadhasi,referredtothebirdowlthiruthigai,ashtami,thirayodhasi,referredtothebirdcrowsadhurthi,navami,sadhurthathisi,referredtothebirdcockpanjami,thasami,pooranireferredtothebirdpeacockBirdsarealsofixedtocolorsduringwaxingandwaningmoondays.

  .

  Itrytoexplainwithsomeversesaboutthecolorswheneveritsrequiredtounderstandbetweentheposts...soiskiphere,itsnotimportanthere.Howthiscolorisusefultoapplyfordays.Itwillbeusefulonlyformeditationpurposeswhenapersongoforblackmagics,soIskiphere.Afterfixingthebird,oneshouldunderstandthebasicworkingofeachbird.Howthebirdworksdailyorhowtheelementschangeseverysecondindividuallyinnature.Howtheyindicated.Therearefivestagesofabird'sactivityintheorderofstrengthscomparedtoelements.ThecodesareEating,walking,ruling,sleeping,dying.Itscodewordsforpanjapakshisastraanditseasytorememberinapplyingthetimingsthroughoutthesastraforeasycalculations.Amongtheabovelistedfiveactivities,everybird

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 10/14

  willeat,thenitwillwalk,itrulesthenature,sleepforsometime,thenitwilldie.Thisisasymbolandworkingofeachelementinnature.Readersshouldunderstandsiddharsaremakinggradationsinthefivebirdsaselements.

  (strengthofeachwork/gradeofbirdsintamil)

  AccordingtothegradationthehighestactivityandstrengthofthebirdisRuling.Becauseithasbeenconsideredthattheparticulartimeelementsarerulingallotherpanjaboothas.Wheneverthisrulinggradationontheparticulartimemakesthebirdintotoppriorityandalsofixedtohumansaccordingly.Secondplaceisgradeofeating,itsonethirdvalueoftherulinggradebird.Thirdplaceisthewalkinggradethiswalkingvalueisthehalfoftheeatinggradevaluebird.Sleepinggradevalueisthehalfvaluefromwalkinggradebirdandfinallydyinggradevalueisthehalfofsleepinggradevaluebirds.Sotheworkofabirdisconsideredashighestfortofollowupeasilyasruling,eating,walking,sleeping,anddying.Theabovefiveworksarecarriedoutbyeachbirddailyfor12hoursinfirstsessionand12hoursinsecondsession.Siddharstheymadeseparatecalculationstoconfuseunqualifiedpeople.Sotheyfixedthebirdsinasystematicgradationinalltheirverses.Forexample:Eating,walking,ruling,sleeping,anddying.Theysaysverysimplytounderstandasabirdwilleatfirst,thenitwillgoforrelaxationbywalking,thenitgoesforsomediscussionsasruling,thenitbecomestiredandmaygotosleep,afterattheenditwilldie(dyingshouldnottakenasconsideration,theykepthideinthisgrade,someoftheblackmagicalworksonindividualsonlyonthisdyinggrade,readersshouldnotgetconfusedwithdyinggradehere)itrytoexplainlater.Eating,walking,ruling,sleeping,anddyingthesefiveworkswillbecarriedoutbyeverybirdonaweekandbeginswiththisworkandcompleteitonthedayitselffortwelvehoursinthefirstsession.Nowthequestionarisesveryeasilyhowtheelements,panchaboothasworkexternallyandinternallyonthehumansconnectedwithuniverse.Howitsgetalteredwhencontinuoususeofpanjapakshisastra.Butactually,itsneverrelatedwithanyenergyorpoweroranyvibrationsfromexternalforces.Whatispanchaboothas,howitworks.Whatisanelement?Howitdisturbstheindividualregularlifecycle?Somedaysbackayogifrompalani,tamilnadu

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 11/14

  explainedabouttheplaceofpalaniwherehewantstoattainjeevasamadhi.Soheconstructedasmallbuildingandgivenforotheryogistillhisattainingofsamadhi.HealsoexplainedwhymahayogiBogarconsideredpalaniisthecentreoftheearthinthreedimensionalways.Hefixedaplacewithascalecomparedtohumanbody.TheskullofahumancentreistheglandofmanonmanibyTamilsastras.Thatstheplacewherethedoorisclosedforallhumansfromthechildhood.Somechildrenwerebornasyogistocompletethebirth.Theyhavebornasyogis.Theyneverconnectedwithmaterialworldinternally.Majorly,allyogisgotSamadhiatpalanioraroundpalani.HowpeopleusedtosaysChidambaramtempleisoneoftheplaceforpanjaboothaagayamandanotherplacefixedforfireboothaattiruvannamalai.Themajorreasonwasverycriticaltounderstandbehindallthesepanjaboothasareworkingbelowtheregionofatoms.Thesepanjaboothasneverrelatedwithhumanswhentheyattainthestageofsamadhi.SomepersonsalwayssaythattheSivastatueattiruvannamalaitempleisthehottestplaceintheearth.Ifayogideclarethisitmaybethetruth.Sometimestheyusedtoopentheyogicsecretsfromtheiryogicpower.Topicstartedjumping.Ibringtoanendhere.Readersshouldknowthehoroscopesoftheindividualneverconnectedwithpanjapakshisastras.Horoscopesareworkingontherepresentativeoftheplanetsfromtheindividualbirths.Humanswereborntodissolvethekarmabytakingthecycleoflifeinthisbirth.Theelements,panjaboothasisworkingaccordingtotheprinciplesofnatureandgod.Itneverfails.Humansarerunninginsidethepanchaboothas.Asvethathirimaharishiexplainedmanytimesabouttheelementsthathowhumansapproachwithpanchaboothasunknowingly.Healsoquotedasjeevakanthamandrosetoabovebetheextremeendofvaankanthamwherethekarmaswillbedissolvedabovethelevelofatoms.Manytimeshewasexplainedinecstasythatassivakalaminfrontofeveryone.Anyhumansneverescapefromthenatureandtheirkarma.Theycannotadjusttheirkarmasorskipthedifferencesinlifeproblemsfacingregularlyarisedaybyday.PanjapakshineverhelpthemuntilunlesstheyshouldimprovethemselvesasayogiorbydoingrightwayofyogicpracticesformulatedbyTamilsiddharsandyogis.Fromthebeginning,istronglysaidintheseposts,thatreadersshouldnottrustthepeoplewhosaysthispanjapakshisastraorpublishedinthenet.Iadvicereadersreadthissastraifuhavegiftedandabletounderstand100times,500timesorabovethousandtimes.Youwillcometoknowhowtodothissastra.Whatisthemajorkeyroletoactivatethissastra?Howmygurusaidassameas,Iexplainedherewiththesamewords.OnceIstartedtocalculateandwritteninallthebookscalculations

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 12/14

  withtimingsandseconds,hesaidallarewrong.HegiventhepanjapakshisastrainonlyonepageofA4sizesheet,andalsohesaidwiththosecalculationswecancalculateforallpakshis.Withoutsiddharsblessingsorfollowthesiddharsprinciplesnooneintheworldcantopenthekeyofpanjapakshisastras.Questionseasilyarisesthatifthepeopleisunabletofollowtheiryogicpracticesindaytodaylifehowtheyusetheirpanjapakshisastraforthemselves.Iftheyarenotabletoapplythissastraforself,howtheyapplyforothers.Thisisthemajorreasonbehindthissastraswhymostofthepeoplefailedinthissastraotherthanyogis.Ifplentyofbooksforreference,buthowtobringoutinacommonwayusefordaytodaylifelikepanchangamorhoroscopesandthemovementofmoonandsunindailycalculations?.Whereisthekeyinpanjapakshisastra?Readersareadvisedtoreadthissastraandfindoutthekeyfirst.Allthesiddharsarewellquotedthekeyintheirwritingsanditspublishedalso.Whoeverstartstoreadpanjapakshisastraindepth,hemayjumpintospiritualityandattaintheSamadhiiftheyhavetheirgiftinthisbirthitself.Mostoftheyogissaidaboutthis.Allcorporateyogisneveropenedthissastra,becausetheywellknownitsverydifficultyogicpracticesofancientsiddhars.Iftheyopenwithbusinesstheygetiteasilylockedthemselvesbypakshisastrasthroughsiddhars.SoIrequestreaderstrytoimprovetheknowledgeonspiritualityguidedbysiddharsandyogisoftamilnadu.WedontrequireanynewcorporateguruswehaveplentyofspiritualthingswrittenbyTamilsiddharsandyogisformillionsofyears.Wehaveplentyofbookstoopenandcracktheverses.Readersshouldunderstandthisinaproperwayandtrytounderstandwhoisguru.AproverbinTamilsaysalwaysdiscipleswillbeatguru.ItsfalsestatementmastersarealwaysmastersAlldisciplesarealwaysbelowthesupportfootsofmasters.Disciplescanovertakeguru,Ihaveseeninmylifeplentyofdiscipleswithmasters,butitbringsintofailureateverystageuntilunlesswiththemercyfromguru.Thegreatmastersonlyknowtheextremeendofyogicpractices.Onceheknowstheextremeend,hebecamesilent.isit

  correct?Yogialwayssaysendofanyextremeartisthesilence

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 13/14

  .

  (Agasthiyar)

  ,,,ItsgoldenKey?Withthisgoldenkeywecanseethegod.

  PANJAPAKSHISASTRAM44

  .

  Readersarerequestedtoreadalltheobservationswhicharegivenbelowforeasydiscerning.Donotconcentrateonlyonthetechniquesandrelatedbriefswhichwerementionedaboutpanjapakshisastra.Trytoreadcompletelyandthoroughly,sothatyoucanunderstandtheoutlineofthesastrawithoutanyconfusion.Thereforeitiseasyforanyreadercanreferbookswrittenbysiddharsforfurtherreadingsorclarificationswithgurusmaybeuncomplicated.TheworksofbirdsareEating,walking,ruling,sleeping,anddying.Thesefiveworkswillbecarriedoutbyeverybirdroundtheclockthroughouttheweek.Itbeginswiththisworksandcompletesonthesamedayitselfbetweentwelvehoursandnextdayinthefirstandsecondsession.Onceifitsstartedtounderstandthecomputationwhichisgivenbelow,thenafteritwillbeeasytorecognizeinaprescribedformatforothercalculations.Siddharsarefixedwithhiddentimingsoneachsessionthroughouttwelvehours.But,theywerefollowedtheoldestcalculationsfortimingsinsecondswhichwerepracticedbyancienttamilians,soalltimingsmostlyinTamil.Alltheoldestbooksarereferredwhichiseasilyavailableinthemarketanditsgenerallymorethanhundredyears.Timingsaregivenbelowforreference.Anybodycanconverttheoldtimingsintonewoneandbringoutintorecenttypeoftimephasecalculations.Siddharsoftamilnadufixedtheirtimingsinpanjapakshisastraanditsmajorlywhatevertheywereobservedfromtheiryogicpracticesandtheywerealsowellknownabouthowthephysicalandchemicalbodyofthehumanbeingsresponsewithnatureandelements.Accordinglytheywerefixedthetimingsforeachbirdworksintheuniverse.Theywerefixedseparatetimingsforanimalsalso.Itscomingunderdifferenttopic.Itmaydiscussattheendifitsrequired.Fromthesunrisetosunsettheydividedintotwoperiods.Allthehoroscopesintamilnaduaredifferingalwaysitsnotparticularly

 • 5/19/2015 WriteUpCafe.com

  http://www.writeupcafe.com/Writeups/print/2173 14/14

  ontimingsorcoordinates.Theyhavetheirownpanchangasindifferentdistrictsaccordingtotheirancestorsinparticulardistricts.Buttheyhaveexperiencedandwellknownthathowtointerpretandhowtochangethecalculationsintoanotherpanchangas.ForexampleapersonbornatCoimbatore,tamilnadufollowsatypeofcalculations,butifwegotoMaduraiortirunelvelidistrictstheyhavetheirowncalculationsaccordingtopanchanga.Italwaysvariesandmakesconfusiononpredictionsduetolackingofknowledgeonconversion.But