Top Banner
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC K U N O V E C KLASA: 602-02/14-01/02 URBROJ: 2137-96-06-14-01 Temeljem članka 28. stavka 5. i članka 118. stavka 2. podstavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i 94/13) te članaka 10. i 35. Statuta Osnovne škole Koprivnički Ivanec, Povjerenstvo koje zamjenjuje Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća i v.d. ravnatelja, te danog mišljenja Vijeća roditelja, na sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine d o n o s i ŠKOLSKI KURIKULUM
112

OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Feb 25, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC K U N O V E C

KLASA: 602-02/14-01/02URBROJ: 2137-96-06-14-01

Temeljem članka 28. stavka 5. i članka 118. stavka 2. podstavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i

94/13) te članaka 10. i 35. Statuta Osnovne škole Koprivnički Ivanec, Povjerenstvo koje zamjenjuje Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća i v.d. ravnatelja, te danog mišljenja Vijeća roditelja, na sjednici održanoj

15. rujna 2014. godine d o n o s i

ŠKOLSKI KURIKULUM

Kunovec, 15. rujna 2014.

Page 2: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički IvanecUvod

Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika. Uz službeni program, kurikulum sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum škole, zaštitni znak njenog imidža.

Školskim kurikulumom utvrđen je dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte prema smjernicama HNOS – a.

Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

Školski kurikulum je razrađen po odgojno – obrazovnim područjima. Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole.

Školski kurikulum 2014./2015. 2

Page 3: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Dugoročni plan škole osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski,

društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog

identiteta odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i

pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva

osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća

osposobiti učenike za cjeloživotno učenje

Kratkoročni plan školeKratkoročni plan škole razrađen je kroz sljedeće sadržaje:

nastavni plan izborne nastave nastavni plan dopunskog rada s učenicima nastavni plan dodatnog rada s učenicima nastavni plan izvannastavnih aktivnosti projekte i programe nastavni plan izvanučioničke nastave (terenska nastava, izleti, ekskurzije)

Page 4: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN

PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJACILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE

CILJEVANUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA

ĆE SE CILJ OSTVARITIOSOBE ODGOVORNE

ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI

OSTVARIVANJA CILJEVA

1. SURADNJA S LOKALNOM

ZAJEDNICOM

bolja povezanost škole i lokalne

zajednice upoznavanje s institucijama koje postoje u zajednici

suradnja s različitim

ustanovama ljudski Do kraja nastavne

godine stručna služba

razrednici broj zajedničkih radionica, posjeta

2. RADNO OZRAČJE Poboljšati odnose

učitelja u školi Kvalitetnija komunikacija

Team building Svečana božićna

sjednica Druženja (izleti, sportski susreti...)

ljudski Do kraja nastavne godine

stručna služba učitelji

klima u školi, osobno

zadovoljstvo djelatnika škole

3. MATERIJALNI UVJETI RADA I

OPREMLJENOST ŠKOLE

bolja opremljenost škole

bolji uvjeti rada

nabava nove informatičke opreme

za informatičku učionicu

urediti okoliš i igralište škol

napraviti prilaz za osobe s invaliditetom

Potpora osnivača projekti

Do kraja nastavne godine

Ravnateljica Djelatnici škole

Zadovoljstvo djelatnika uvjetima

rada i načinima poučavanja putem

skala procjene

Školski kurikulum 2014./2015. 4

Page 5: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava pruža svakom pojedinom učeniku mogućnost izbora nastavnog predmeta iz ponuđenih odgojno – obrazovnih sadržaja u školi.

Svrha je izborne nastave omogućavanje učeniku da slobodno kreira odgojno – obrazovni proces na način da već usvojena znanja proširi ili, u području koje ga posebno zanima ili za što ima određenu sklonost, produbi.

Sukladno Zakonu o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik izborni predmet koji odabere na početku školske godine mora polaziti do kraja iste. Jedina mogućnost odustajanja od izabranog predmeta izborne nastave je zahtjev i obrazloženje u pisanom obliku od strane roditelja učenika predan Učiteljskom vijeću prije početka školske godine. Obveza je učenika da satnicu od koje je odustao zamijeni drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi.

U našoj školi učenici mogu odabrati izbornu nastavu iz njemačkog jezika, informatike i vjeronauka. Izbornom nastavom iz njemačkog jezika obuhvaćeni su učenici od 4. do 8. razreda. Nastava se izvodi sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu unutar 2 sata tjedno.

Izbornom nastavom iz informatike obuhvaćeni su učenici viših razreda. Nastava se realizira po 2 sata tjedno po skupini, također prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu.

Izborna nastava iz vjeronauka organizirana je za učenike 1. – 8. r. Svaka grupa ima po 2 sata tjedno nastave vjeronauka. Nastava se realizira prema Programu katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi.

Školski kurikulum 2014./2015. 5

Page 6: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

R. b

r.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sa

ti

Bro

j sa

ti

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

1.

KA

TOLI

ČK

I V

JER

ON

AU

K

2 70

Ivanec1R 2R 3R 4R Kunovec 1R2R3R 5R 6R 7R 8R

150 uč.

Andriana Oštrkapa

Razvijanje temeljnih općeljudskih i vjerničkih sposobnosti. Susret s

glavnim činjenicama kršćanske vjere i razvijanje njihove spremnosti za

djelovanje u skladu s kršćanskom vjerom. Pomoći vjeroučenicima da

bolje upoznaju ljude različitih: kultura, religija, svjetonazora te poticati međusobno uvažavanje i

poštivanje.Kroz čitav program katoličkog

vjeronuaka protežu se teme koje su dio građanskog odgoja te će kao

takve biti i obrađene.

troškovi zadodatne

materijale za rad,

fotokopiranje i

printanjenastavnih

listića

fotokopirni papir i kopiranje materijala,

boja za printer, hamer papiri, papiri u boji, flomasteri, ljepilo…

Postignuća će se vrednovati kroz različite

oblike ispitivanja (usmenog i pismenog), a rezultati vrednovanja će

biti korišteni za dobivanje konačne ocjene

za svakog pojedinog učenika.

2.

Info

rmat

ika

2 705., 6., 7. i 8. razred

Mihajlo Obranović

Dijana Kapus

Naučiti učenike upotrebljavati računalo i primjenske programe;

upoznati ih s osnovnim načelima na kojima se temelje računala, te informacijska i komunikacijska tehnologija. Poticati interes za

stjecanjem informatičkog znanja. Znanje stečeno na nastavi informatike

primijeniti u svakodnevnom životu

troškovi zadodatne

materijale za rad,kopiranje

i printanjenastavnih

listića

fotokopirni papir i kopiranje materijala,

boja za printer, hamer papiri, papiri u boji, flomasteri, ljepilo…

Postignuća će se vrednovati kroz različite

oblike ispitivanja (usmenog, pismenog,

rad na računalu), a rezultati vrednovanja će

biti korišteni za dobivanje konačne ocjene

za svakog pojedinog učenika.

Školski kurikulum 2014./2015. 6

Page 7: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

R. b

r.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sa

ti

Bro

j sa

ti

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

3.

Nje

mač

ki je

zik

2 70

4.r.-105.r.-8

6.r.-127.r.-88.r.-6

Danijela Fičko

Kristina Kolarić Varga

Susreti i upoznavanje: pozdravi pri susretu i opraštanju na neformalnoj i formalnoj razini.

Obitelj: imenovanje osoba, predstavljanje članova uže obitelji. Imenovanje godišnjih

doba, dani u tjednu, mjeseci. Školsko okruženje. Osnovni leksik uz blagdane,

čestitanje rođendana. Primjena nastavnih sadržaja naučenih u 4. razredu. Izricanje aktivnosti u slobodno vrijeme, imenovanje

prostorija u kući/stanu, imenovanje nekih vrsta jela, imenovanje dijelova tijela, zdravlje, odjeća i kupovanje, imenovanje i opis nekih domaćih životinja i onih u zoološkom vrtu, imenovanje

osnovnih prometnih sredstava, izricanje radnje u sadašnjosti. Imenovanje nekih važnijih

objekata u mjestu, imenovanje nekih zanimanja, imenovanje i opis odredišta putovanja, opisivanje načina i mjesta

provođenja praznika, kupovanje namirnica, priroda i zaštita okoliša, osobna higijena i

aktivnosti u kući, slobodno vrijeme i osobni raspored dana. Izricanje radnje u prošlosti.

Život u obitelji, društveno okruženje, problemi mladih, život i problemi u školi, korištenje medija u svakodnevici, kultura stanovanja i

način življenja..., Pozdravljanje, oslovljavanje, predstavljanje sebe i drugih, postavljanje

pitanja, odgovaranje na pitanja, prepričavanje situacija i događaja, prepričavanje slijeda

događaja, iznošenje rezultata individualnoga i/ili skupnoga rada,

interpretativno čitanje kraćih književnih formi, izgovaranje specifičnih glasova njemačkoga jezika u riječima, reprodukcija i produkcija

rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom..

troškovi zadodatne

materijale za rad,

fotokopiranje i

printanjenastavnih

listića

fotokopirni papir i kopiranje materijala,

boja za printer, hamer papiri, papiri u boji, flomasteri, bojice, ljepilo, škare, CD- i

DVD player, riječnici

Postignuća će se vrednovati kroz različite

oblike ispitivanja (usmenog i pismenog), a rezultati vrednovanja će

biti korišteni za dobivanje konačne ocjene

za svakog pojedinog učenika

Školski kurikulum 2014./2015. 7

Page 8: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

DOPUNSKA NASTAVA

Dopunska nastava predstavlja posebni odgojno-obrazovni program koji se odnosi na učenika i/ili skupinu učenika koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njega/njih organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju vještina i sposobnosti iz određenih nastavnih područja, više nastavnih predmeta ili samo jednoga nastavnog predmeta. Dopunski se rad može organizirati za sve nastavne predmete izuzevši likovnu, glazbenu, tehničku i tjelesnu kulturu i izborne predmete.

R. b

r.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

je

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

1.

Mat

emat

ika

i H

rvat

ski j

ezik

K

unov

ec i

K.I

vane

c

1 35 3 + 3

Đurđica PrlokIvana CapekNikola Vukić

Andreja Šprem

Karmela Pajan

Melany Ferčec

Željka KodrićLjubica Gaži

Uspješno svladavanje sadržajanastave matematike (usvojiti temeljne nastavne sadržaje) i

hrvatskog jezika.

GO: Poticati na odgovoran odnos prema radu. Ukazivati na nužnost ulaganja dodatnih napora kako bi

se postigao uspjeh.

U okviru redovnih troškova

Nastavni listići,dopunski materijali

za vježbu;fotokopirni papir, pisač,

fotokopirni uređaj, računalo

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja,planiranih sadržaja –

usmeno i pisano

Školski kurikulum 2014./2015. 8

Page 9: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

R. b

r.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

je

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

2.

Hrv

atsk

i je

zik,

5.-

8.r. 1 35 8 - 12 Renata

GlavicaPomoć pri uspješnome svladavanje

nastavnih sadržaja iz hrvatskog jezika.

Po učeniku 10 kn

nastavni listići, kreda u boji, papir za fotokopiranje

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja,planiranih sadržaja – usmeno i pismeno.

3.

Engl

eski

je

zik,

5.-8

. r.

1 35 8-10Branka Stančin-Levanček

Pomoći učenicima u svladavanju i povezivanju nastavnih sadržaja koje nisu usvojili na redovnoj nastavi. Sustavno raditi na

razvijanju svih četiriju jezičnih vještina: slušanja, govorenja,

čitanja i pisanja.

50 kn

Nastavni listići, dopunski materijali pogodni za vježbu,

fotokopirni papir, CD player

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja – usmeno i pismeno.

4.

Mat

emat

ika

5

. –

8. r 1 35 15 - 20 Mirjana

Kedmenec

Svladavanje sadržaja nastave matematike propisane nastavnim

planom i programom u minimalnoj mjeri te stjecanje osnovnog

matematičkog znanja.

40 kn po učeniku

Nastavni listići, dopunski materijali pogodni za vježbu,

olovka, papir.

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja – usmeno i pismeno.

Školski kurikulum 2014./2015. 9

Page 10: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

DODATNA NASTAVA

Dodatna je nastava u školi organizirana za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet. Sadržaji dodatne nastave temelje se na sadržajima redovne nastave, tako da se omogućuje darovitim učenicima brže i temeljitije uvođenje u svijet znanosti, te priprema učenika za natjecanja.

RAZREDNA NASTAVA Matematika Hrvatski jezik Priroda i društvo

PREDMETNA NASTAVA Matematika Hrvatski jezik Engleski jezik Fizika

Školski kurikulum 2014./2015. 10

Page 11: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

R. b

r.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

1.

Hrv

atsk

i jez

ik 1

., 4.

Kun

ovec

i K

.Iva

nec

i 2.

.r. K

unov

ec

1 35 3-4

Đurđica PrlokIvana CapekNikola Vukić

Andreja Šprem

Željka KodrićLjubica Gaži

Stjecati novo i proširivati postojeće znanje, dodatno poticati na čitanje i

pisanje te razvijati zanimanje za istraživanjem jezika. Poticati na točnost i urednost, na strpljivost, upornost i znatiželju u radu, na

timski rad i međusobnu suradnju između učitelja i učenika; poticati

učenike na primjenu stečenih znanja u svakodnevnom životu.

30 kn

Nastavni listići,dodatni materijali

za vježbu;fotokopirni papir , pisač, fotokopirni uređaj, računalo

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja,

planiranih sadržaja – usmeno i pisano; učenikovo samovrednovanje i

samoocjenjivanje rada.

2.

Mat

emat

ika

1 35 5-7(3.r. KI i KU)

Melany Ferčec

Karmela Pajan

Usvojiti dodatna matematička znanja;razvijati

pažnju,mišljenje,pamćenje i zaključivanje;poticati na točnost i urednost,na strpljivost,upornost i znatiželju u radu,na timski rad i međusobnu suradnju između

učitelja i učenika;poticati učenike na primjenu stečenih znanja u

svakodnevnom životu.

40 kn

Nastavni listići,dodatni materijali za

vježbu,fotokopirni papir,računalo,bilj

ežnica,olovka

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja-usmeno i pismeno; učenikovo

samovrednovanje i samoocjenjivanje rada;

sudjelovanje na natjecanju Klokan bez granica; natjecanje

parova/skupina

Školski kurikulum 2014./2015. 11

Page 12: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

R. b

r.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

3.

Hrv

atsk

i jez

ik

1 35 5 NikolaVukić

Učenicima koji mogu i žele više od predviđenoga nastavnog programa omogućiti stjecanje dodatnih znanja

i razvoj dodatnih sposobnosti.Osposobiti učenike za kvalitetnu

jezičnu komunikaciju koja omogućuje ovladavanje sadržajima

svih nastavnih predmeta.

GO: Poticati na točnost i urednost, na strpljivost, upornost i znatiželju u

radu, na timski rad i međusobnu suradnju između učenika te između

učitelja i učenika (društveno komunikacijske vještine).

U okviru redovnih troškova

Fotokopirni papir, računalo, pisač, dodatni nastavni

materijali

Različitim oblicima praćenja i procjene učenikovih postignuća u

planiranim aktivnostima (samostalan rad, rad u paru i

skupini, istraživački rad, projekti i sl.)

Radi veće motivacije, zdravoga natjecateljskog i poticajnog

ozračja i bolje suradnje među učenicima, učiteljem i

roditeljima, uspjeh i interes učenika prezentirat će se na

razrednom plakatu. Najboljem učeniku dodijelit će se prigodno

priznanje.

4.

Mat

emat

ika

5. –

8. r

1 35 5 Mirjana Kedmenec

Razvijanje interesa prema matematičkim sadržajima, sposobnostima logičkog

razmišljanja i zaključivanja te uključivanje u cjeloživotno učenje. Osposobljavati učenike za uspješno

snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama. Osvješćivati

potrebu za matematičkim znanjem i matematičkim spoznajama.

50 kn po učeniku

papir za fotokopiranje, nastavni listići,

kreda u boji, geometrijski

nastavni pribor, materijali

potrebni za pripremu učenika za natjecanje iz

matematike

Uspjeh na školskom i županijskom natjecanju,

postotak riješenosti zadataka objektivnog tipa tijekom godine,

učenikovo samovrednovanje i samoocjenjivanje rada

Školski kurikulum 2014./2015. 12

Page 13: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

R. b

r.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

5.

Hrv

atsk

i jez

ik, 5

.-8.

r.

1 35 5-10 Renata Glavica

Osposobiti učenike za kvalitetnu jezičnu komunikaciju koja omogućuje

ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta te uključivanje u cjeloživotno

učenje. Osposobljavati učenike za uspješno snalaženje u svakodnevnim

priopćajnim situacijama. Razvijati kulturu čitanja, utjecati na pozitivne

stavove prema čitanju što većeg broja književnih djela. Proučavati i istraživati te analizirati GLAGOLJICU kao pismo,

glagoljaške tekstove, učiti pisati glagoljicom, primjenjivati informatička

znanja. Učenici će se i kreativno izražavati kroz pisane literarne

ostvaraje proznog i poetskog karaktera.

GOO - ostvarivanje prava na identitet i prava na izražavanje, izbor književnih djela u kojima se tematizira nepravda i

diskriminacija razvoj jezično-komunikacijskih sposobnosti pri

govorenoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima, razvoj literarnih sposobnosti, čitateljskih

interesa i kulture, stvaranja zanimanja za sadržajima medijske kulture te upoznavanje i poštovanje hrvatske

kulture, kultura nacionalnih manjina u Republici

Hrvatskoj i drugih kultura.

300 - 400 kn

papir za fotokopiranje, nastavni listići,

materijali potrebni za

pripremu učenika za sve oblike

navedenih aktivnosti.

S ciljem poboljšanja suradnje učenika, prezentiranja zavidne

razine znanja učenika te sagledavanja uspješnosti

područja i eventualne korekcije nekih područja u kojima smo

manje uspješni postignuća ćemo vrednovati na natjecanjima u poznavanju hrvatskog jezika,

sudjelovanjem u projektu Oštarijskih glagoljaša -

GLAGOLJAM, osmišljenog od učenika PŠ Oštarije. Sudjelovat će na literarnim natječajima, na čitalačkom kvizu „Čitanjem do

zvijezda“…

Školski kurikulum 2014./2015. 13

Page 14: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

R. b

r.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

6.

Engl

eski

jezi

k, 5

.-8.

1 35 8-15Branka Stančin-

Levanček

Razvijati komunikacijske sposobnosti i jezična umijeća

potrebna za međunarodnu komunikaciju. Upoznati zemlje engleskog govornog područja, različite kulture koje se služe

engleskim jezikom te ih usporediti s Hrvatskom. Razvijati sposobnost izražavanja, čitanja, pisanja te

slušanja.

Potrošni materijal

za posebne listiće i zadatke

100,00 kn

Nastavni listići, dopunski

materijali pogodni za vježbu, hameri,

flomasteri, fotokopirni papir, CD player, laptop, projektor, internet

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja –

usmeno i pismeno.

7.

Fizi

ka 1 35 5 - 10 Ivan Hapavel

Osposobiti učenike za kvalitetno shvaćanje fizike i fizikalnih

problema.

troškovi zadodatne

materijale za rad,

fotokopiranje i

printanjenastavnih

listića

fotokopirni papir i kopiranje materijala

Uspjeh na školskom i županijskom natjecanju, postotak riješenosti zadataka objektivnoga

tipa tijekom godine, učenikovo samovrednovanje i

samoocjenjivanje rada skalom ocjena.

Školski kurikulum 2014./2015. 14

Page 15: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Izvannastavne aktivnosti obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obaveza u organizaciji škole i u njenim prostorijama. U ovim aktivnostima postoje različiti organizacijski oblici odgojno-obrazovnog rada, kojima se žele zadovoljiti stvarne potrebe i interesi učenika, proširiti i produbiti njihova motorička znanja, razvijati humani odnosi među učenicima, te zbližavati učenike i nastavnike.

Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do osmog razreda. Smisao i rad izvannastavnih aktivnosti nije samo u pružanju mogućnosti "najsposobnijima", već u poticajima omogućavanja i stvaranja uvjeta da se što više učenika uključi u razne organizacijske oblike u kojima će naći smisao i zadovoljstvo i shvatiti njihovu potrebu.

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji

troškovi po

grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

1.

Čuv

ari b

ašti

ne

1 35 12 Đurđica Prlok

Upoznati i naučiti izrađivati ivanečki vez i izvorni hrvatski suvenir; naučiti izvorne

pjesme i plesove; očuvati kulturno naslijeđe s područja naselja župe

Koprivnički Ivanec; prenijeti znanje na mlade naraštaje; razvijati interes i ljubav

prema zavičajnoj kulturnoj baštini.Obradit će se elementi iz GOO.

400 knPlatno, igle, konac, škarice, CD player,

narodna nošnja Koprivničkog Ivanca

Izložbe učeničkih radova u školi i izvan nje; sudjelovanje na školskim priredbama i programima u mjestu i šire..

Page 16: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji

troškovi po

grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

2.

Pjev

ački

zbo

r ni

žeg

uzra

sta

1 35 46 Ivana Capek

Razvijati pozitivan stav prema glazbenom izričaju, naučiti pjevati različite dječje pjesme, poticati kod

učenika izražavanje kroz glazbu, kroz nastupe na školskim priredbama poticati dječju neposrednost i samostalnost bez

straha od publike... Obogatiti dječji glazbeni izričaj, poticati učenike na «glazbeno uređenje» njihovih malih života, poticati kod učenika razvoj

glazbene mašte, razvijanje ritma kao osnove muziciranja, razvijanje

sposobnosti pamćenja što većih glazbenih rečenica, proširivanje opsega

glasa, poticati uživanje u glazbenoj interpretaciji...

Obradit će se elementi građanskog odgoja.

50,00 knGlazbene matrice,

električni prijenosnik zvuka, fotokopirni papir, notni zapisi pjesama...

Postignuća ćemo vrednovati glasnoćom

pljeska naše publike na školskim priredbama, a naučene pjesme pjevat

ćemo kad god za to bude prilike...

3.

Rec

itat

orsk

a gr

upa

1 35 4/5 Andreja Šprem

Kroz stihove i prozu doživjeti radost blagdana, pojedinog godišnjeg doba, radost dječjeg života, radost slobode. Razvijati želju za čitanjem, te stjecati

sposobnost izražajnog govorenja i dikcije. Stjecati i podizati samopouzdanje učenika.

- Časopisi, knjige, inetrnet

Postignuća ćemo vrednovati individualnim

praćenjem izražajnog čitanja i recitiranja, te kroz nastupe unutar

škole prilikom obilježavanja blagdana.

Školski kurikulum 2014./2015. 16

Page 17: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji

troškovi po

grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

4.

Dra

msk

o-re

cita

tors

ka s

kupi

na

1 3510

10

Željka Kodrić

Ljubica Gaži

Osposobiti učenike za samostalnu i sigurnu jezičnu komunikaciju. Poticati

interes za dramsko stvaralaštvo. Razvijanje sposobnosti govornog

izražavanja i interpretacijskih vještina. Usklađivanje govora i pokreta tijela. Sudjelovanje učenika u obilježavanju značajnih datuma tijekom šk.godine.

100 knČasopisi i knjige s

dramskim tekstovima i recitacijama, CD player,

CD, fotokopirni papir

Opisno praćenje interesa za rad i sudjelovanje na

razrednim i školskim priredbama.

5.

RIT

MIČ

KA

SK

UPI

NA

1 35 12Melany Ferčec,

Karmela Pajan

Vježbanjem uz glazbu razvijati stvaralaštvo, ritmičnost, dinamičnost,

harmoničnost, ljepotu i izražajnost pokreta, te pravilno držanje tijela. Razvijanje pozitivnih crta ličnosti i

smanjenje anksioznosti. Razvijati ljubav i interes za glazbu i ples. Razvijati izražajnost i koordinaciju pokreta,

koncentraciju, mišljenje i pamćenje. Utjecati na pravilno držanje tijela.

Poticati kreativnost, glazbeni i plesni ukus.

50 knCD player, zvučnici,

tajice, kratke majice, tenisice.

Individualno praćenje i vrednovanje rada, te

praćenje rezultata rada kroz skupne nastupe na

svečanostima u školi.

Školski kurikulum 2014./2015. 17

Page 18: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji

troškovi po

grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

6.

PRO

-PO

-LI-

S

po potreb

i

do70 5-10 Renata

Glavica

Razvijanje literarnih i jezičnih sposobnosti, interesa za čitanje,

razvijanje interesa za dijalektalno stvaralaštvo, upoznavanje sa zavičajnim

pjesnicima i piscima, poticanje na literarni izričaj.

Razvoj jezično- komunikacijskih sposobnosti pri govorenoj i pisanoj

uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima, razvoj literarnih sposobnosti, čitateljskih interesa i kulture, stvaranja

zanimanja za sadržajima medijske kulture

te upoznavanje i poštovanje hrvatske kulture, kultura nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i drugih kultura

(GOO)

200,00 kn

Hamer papir, kolaž papir, papir za fotokopiranje, prijenosno računalo, Internet, cd player

Izložbama radova na školskim panoima,

objavljivanjem u javnim tiskovinama, stvaranjem vlastite zbirke radova,

sudjelovanjem na nacionalnim i

međunarodnim natječajima,

krasnoslovom na prigodnim svečanostima

Školski kurikulum 2014./2015. 18

Page 19: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji

troškovi po

grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

7.

SPO

RTS

KA

GR

UPA

2 70 30 Igor Sedlanić

Razvoj sporta i sportskih postignuća. Sudjelovanja na natjecanjima.

Sudjelovanje i provedba aktivnosti u slobodno vrijeme učenika.

Zadovoljavanje potreba za kretanjem i osposobljavanje za timski rad. Poticati

samostalno vježbanje. Razvoj domoljublja,odgojnih i kulturnih

vrijednosti.

GOOPravedno sportsko ponašanje.

Poštovanje suca i prihvaćanje pravila igre i poraza.

Poticanje suradničkog ponašanja i usvajanje nenasilnog rješavanja

konflikata.

3.000,00 kn

Nogometne, košarkaške, rukometne lopte

Sudjelovanje u sportskim natjecanjima, aktivnost u

radu.

Školski kurikulum 2014./2015. 19

Page 20: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji

troškovi po

grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

8.

Mod

elar

ska

grup

a

1 35 14 Marijo Oštrkapa

Razvijati djelatni i poduzetnički način mišljenja kod učenika. Osposobiti

učenike da prepoznaju materijal te pribor i alate za izradu modela

Razvijanje radnih navika, međusobne suradnje te urednosti i ekonomičnosti na

radnom mjestu

Šperploča – 170

knAkrilne boje – 100 kn

Turpije – 63 kn

Kistovi – 80 knBrusni papir – 35 kn

Ljepilo za drvo – 59

knLjepilo za salvete –

51kn

Stroj Unimat BasicSkalper Turpije

Brusni papirKistovi Ljepila

Postignuća će se vrednovati kroz različite

oblike praćenja i ispitivanja, a rezultati

vrednovanja će biti korišteni za dobivanje

konačne ocjene za svakog pojedinog učenika

Školski kurikulum 2014./2015. 20

Page 21: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji

troškovi po

grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

9.

Liko

vna

radi

onic

a

1 35 10 Nikola Vukić

Omogućiti učenicima da istražuju i likovno izražavaju vlastite ideje, misli, spoznaje i doživljaje njima dostupnim

vizualnim medijima, materijalima i sredstvima likovnog rada. Njegovati samopouzdanje u vlastiti kreativni likovno-izražajni i oblikovni rad, upornost, urednost i dosljednost. Razvijati interes i ljubav prema

zavičajnoj kulturnoj baštini.

GO: Poticati na aktivno sudjelovanje uz iznošenje vlastitog mišljenja i ideja na

demokratski način, uvažavajući mišljenja i ideje drugih.Razvijati kreativan i

suradnički pristup u radu.

30 kn po učeniku

Hamer papir u boji, kolaž papir, tempere, vodene

boje, pastele, drvene boje, flomasteri u boji, likovne mape, pribadače, ljepilo,

glinamol, plastelin, prirodni materijali,

didaktički neoblikovani materijali, žica…

Izložbama učeničkih radova u školi i izvan nje;

sudjelovanjem i postignutim uspjesima na

likovnim natječajima, smotrama, objavljivanjem radova u školskom listu i

dječjim časopisima.

10.

Dje

čji z

bor

niže

g uz

rast

a

1 35Kunovec

5-8.r.30

Kristina Bunić Lovrek

Razviti pjevačke sposobnosti učenika – njegovanje ljepote glasovne izražajnosti,

točnosti, čiste dikcije i radosti muziciranja. Uvidjeti važnost pravilnog držanja, disanja, izgovora i intonacije.

Troškovi prijevoza, matrice

prigodnih skladbi

oko 400,00kn

Kabinet glazbene kulture, glasovir, notni zapisi

Osjećaj vlastitog zadovoljstva učenika potvrđenog osobnim

radom i angažmanom u stvaranju i ostvarivanju

glazbe kao takve

Školski kurikulum 2014./2015. 21

Page 22: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Naz

iv

skup

ine

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji

troškovi po

grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

11.

Dje

čja

glaz

bena

ra

dion

ica

2 704-

8.r.20

Kristina Bunić Lovrek

Razviti učenikove sposobnosti za umjetničkim stvaranjem, muziciranjem, stvaranje glazbe, osjećaj za kvalitetnu

glazbu.Njegovati osobnost učenika i

usmjeravati kreativnost prema uspješno izrađenom umjetničkom djelu.

Potrošni materijal,

Orffov instrume

ntarij,Oko

1000,00kn

Učionica glazbene kulture, glasovir, Orffov

instrumentarij, notni papir, notni zapisi, cd

player

Osjećaj vlastitog zadovoljstva učenika potvrđenog osobnim

radom i angažmanom u stvaranju i ostvarivanju

glazbe kao takve

12.

Liko

vna

grup

a

1 35 8-16 Lovorka Ivanković

Dodatno senzibilizirati učenike za likovnu umjetnost i likovno izražavanje.

Prepoznati djela odabranih domaćih i stranih likovnih umjetnika;

Prezentirati svoj likovni rad;Izraditi uporabne predmete od

neoblikovanog likovnog materijala;Izraditi likovna djela u različitim likovnim

tehnikama prema zadanim likovnim pojmovima i motivima.

750,00 KN

Likovni materijal i pribor, prostor za rad i izlaganje

radova, informatička oprema za prezentacije,

podrška tajništva za natječaje, knjižnična građa

iz područja likovne umjetnosti

Prema broju dolazaka, odnosno izostanaka

pratim zainteresiranost učenika za likovne sadržaje, a prema

uspjesima na natječajima kvalitetu likovnih radova.

13.

Info

rmat

ička

rad

ioni

ca

1 35 4.-8. raz. Dijana Kapus

Učenici će naučiti pravilno komunicirati korištenjem računala ili mobilnih uređaja, pronalaziti različite

informacije, kritički obraditi iste, naučit će stvoriti određene informacije, objaviti

ih, znat će se pravilno koristiti tuđim uradcima, a najvažnije od svega - naučit

će pravila o dijeljenju osobnih podataka te o komunikaciji s drugim osobama na društvenim mrežama.

troškovi za

dodatnematerijal

e za rad,kopir

anje i printanjenastavnih

listića

Laptop, projektor, zvučnici, fotokopirni papir

i kopiranje materijala, boja za printer, hamer papiri, papiri u boji, flomasteri, ljepilo…

Svaki učenik će se moći samovrednovati i postići digitalnu kompetenciju

koja se odnosi na osposobljenost za sigurnu

i kritičku upotrebu informacijsko-

komunikacijske tehnologije za rad u

osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji

PROJEKTI / PROGRAMI

Školski kurikulum 2014./2015. 22

Page 23: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

proj

ekt

aPl

anir

ani

bro

j

Bro

j uč

enik

aV

rem

ensk

i

Ime i prezime voditelja/

suvoditelja

Ciljevi i zadaci projekta/Način realizacije

Troš

kov

nik Potrebna sredstva i

pomagalaNačin

vrjednovanja rada učenika

1.

Rad

ioni

ce z

a uč

itel

je/u

čite

ljice

6 sa

ti

8

Tije

kom

šk.

g.

Pedagog/injapsihoedukacija učitelja, podrška osobnoj

samoaktualizaciji, iskustvene radionica za učitelje

/ laptop, projektorcd-player

evaluacija radionice po kriterijima

korisnosti za unaprjeđenje rada

te osobni razvoj

2.

Podr

ška

djec

i s

pose

bnim

odg

ojno

-ob

razo

vnim

36 45

Tije

kom

nas

tavn

e go

dine

Pedagog/inja

1.osigurati optimalno napredovanje učenika s razvojnim teškoćama

2. edukacija o teškoćama djeteta te podrška roditeljima

3. povećanje kompetencija učitelja za rad s tom kategorijom djece

4. izrada dodatnog radnog materijala za početno učenje matematike i čitanje

20.000 kn

troškovi tiskanja radnog materijala

evaluacija radionica prema kriteriju procjene osobne koristi sudionika, školski napredak i uspjeh uključene djece, pomaci u socijalizaciji na

temelju procjene razrednih učitelja i vršnjaka iz razreda

Školski kurikulum 2014./2015. 23

Page 24: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

proj

ekt

aPl

anir

ani

bro

j

Bro

j uč

enik

aV

rem

ensk

i

Ime i prezime voditelja/

suvoditelja

Ciljevi i zadaci projekta/Način realizacije

Troš

kov

nik Potrebna sredstva i

pomagalaNačin

vrjednovanja rada učenika

3.

Tjed

an c

jelo

živo

tnog

uče

nja

10 sviStručna služba i zainteresirani

razrednici

- Obilježavanje Dana učenja- Radionice za učenike- Radionice za učitelje- Dan otvorenih vrata

Papiri za printanje, fotokopiranje, hamer,

flomasteri,cd-player, papiri u boji, škare, ljepilo, laptop i

projektor, ostali potrošni materijal

Evaluacijske liste za provedene aktivnosti

4.

Nis

i sam

20 250

Tije

kom

nas

tavn

e go

dine

Suradnja s djelatnicima

MUPa Koprivnica

Upozoriti na opasnosti zlouporabe elektronskih medija. Osvijestiti dobre strane i

opasnosti uporabe mobitela i interneta. Osvijestiti vlastito ponašanje i usvojiti sigurno ponašanje u korištenju interneta. Osvijestiti

pojam e-nasilja.

Radionice za učenike na SR (4. i 7. razred)

/ Laptop i projektor Reakcije učenika.

Školski kurikulum 2014./2015. 24

Page 25: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

proj

ekt

aPl

anir

ani

bro

j

Bro

j uč

enik

aV

rem

ensk

i

Ime i prezime voditelja/

suvoditelja

Ciljevi i zadaci projekta/Način realizacije

Troš

kov

nik Potrebna sredstva i

pomagalaNačin

vrjednovanja rada učenika

5.

Stop

nas

ilju

- Uni

cef

Svi u

čeni

ci i

djel

atni

ci š

kole

Tije

kom

nas

tavn

e go

dine

Svi učitelji i stručne

suradnice

Povećati razinu osviještenosti o problemu nasilja kod djece, zaposlenika škole, roditelja i

lokalne zajednice. Povećati razinu znanja o načinima i mehanizmima djelovanja u školi.

Potaknuti spremnost na akciju i promjene kod svih zaposlenih, djece, roditelja i čimbenika u društvenoj sredini. Stvoriti sustav podrške i zaštite žrtvama i djeci koja pokazuju nasilno

ponašanje.

- radionice na SR u svakom razr. odjelu tijekom godine

- Izrada razrednih vrijednosti, pravila i posljedica

- Vršnjaci pomagači - radionice vršnjačkih skupina podrške (4 grupe 5.-8.r.)

- Sustavno provođenje restitucije, vođenje dokumentacije

500,00 kn

Papiri za printanje, fotokopiranje, hamer,

flomasteri,cd-player, papiri u boji, škare, ljepilo, laptop i

projektor, ostali potrošni materijal

Praćenje broja intervencija nasilja

među djecom po razrednim odjelima.Evaluacija na kraju nastavne godine.

6.

Pošt

ujte

naš

e zn

akov

e

15 160

Ruj

an –

list

opad

20

14. Djelatnici

prometne policije

-edukativna predavanja djeci 1.r. (Pravilan način sudjelovanja u prometu)

-edukativna predavanja roditeljima 1.r. (Sigurnost djece u prometu)

-edukativna predavanja učenicima 2.r.

/ / Ponašanje učenika u prometu

PROJEKTI RAZREDNIH ODJELAŠkolski kurikulum 2014./2015. 25

Page 26: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv s

kupi

ne

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj u

čeni

kaIme i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

1.

Moj

kuć

ni lj

ubim

ac /

Dom

aća

živo

tinj

a1.

r. 5

1.r.Kop.Ivanec-

8 učenika1.r.Kunovec-10 učenika

Đurđica PrlokIvana Capek

Samostalno proučiti, istražiti i predstaviti svog kućnog ljubimca ili domaću životinju. Upoznati različite

životinjske vrste i naučiti više o njihovom načinu života, prehrani te

suživotu s ljudima.Uključiti roditelje, rodbinu i poznanike

u anketu o kućnim ljubimcima / domaćim životinjama. Provesti anketu,

intervjue i predstavljanje projekta.Obradit će se elementi iz GOO

20 kn

Fotografije, fotoaparat, papir u boji, novine, časopisi, računalo,

internet, hamer papir, bojice

Crteži, opisi, fotografije, mišljenja i zaključci.Prezentacija projekta

putem plakata, oglednih mapa, Power point

prezentacija na računalu.

Školski kurikulum 2014./2015. 26

Page 27: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv s

kupi

ne

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj u

čeni

ka

Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

2.

Zani

man

ja lj

udi u

zav

ičaj

u

- 3 23Nikola Vukić

Andreja Šprem

Samostalno proučiti, istražiti i predstaviti zanimanja ljudi u zavičaju.

Upoznati najčešća zanimanja u zavičaju, naučiti više o

najzastupljenijim zanimanjima. Uključiti obitelju u anketu. Provesti anketu, intervjue i predstavljanja.

GO: Prepoznati zanimanja u svojoj okolini te uvidjeti da se samo radom stvaraju nove vrijednosti. Ukazati na

važnost štednje i odgovornog upravljanje zarađenim novcem.

U okviru redovnih troškova

fotokopirni papir, hamer-papir, flomasteri, foto-

aparat, materijal za izradu fotografija, računalo

Prezentacija anketnim listićima, plakatima i sl. Organiziranje  kvizova 

znanja, igara na predstavljenu tematiku.

3.

Zdra

vo i

fino

proj

ekt,

3.r

K

unov

ec

3 10 13 Melany Ferčec

Istraživati, bilježiti, uočiti povezanost raznolike, redovite prehrane sa zdravljem.

Razvojem svijesti o važnosti zdrave, umjerene i raznolike prehrane utjecati na stvaranje pravilnih prehrambenih navika.

Razvijati odgovorno ponašanje prema svojem zdravlju. Osmisliti i prezentirati zdravi ručak za 1 dan, uključiti članove

obitelji u osmišljavanje i pripremu zdravog obroka

50,00 knpapir, olovka, vlastite

bilješke, bojice, flomasteri, Internet, enciklopedije...

Prezentacija učenika u paru – izrada razredne kuharice od prikupljenih učeničkih

materijala

Školski kurikulum 2014./2015. 27

Page 28: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv s

kupi

ne

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj u

čeni

ka

Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

4.

Slič

ice

iz p

rošl

osti

zav

ičaj

a

6 13 Karmela Pajan

Istraživati, bilježiti, povezivati i predstaviti prošlost zavičaja: važne

kulturno – povijesne spomenike zavičaja, narodne običaje, zavičajne

nošnje, pjesme zavičaja, priče o životu predaka u prošlosti, te posebnosti

zavičajne kuhinje temeljem povijesnih izvora (osobni predmeti, usmena

predaja, fotografije, knjige, karte…).Promicati ponos i ljubav prema obitelji, zavičaju i domovini. U

projektu će biti obrađeni elementi iz GOO.

300kn

Bilježnica (dnevnik rada), fotografije, fotoaparat,

fotokopirni papir, novine, časopisi, knjige sa

zavičajnom tematikom, računalo, internet, hamer

papir

Vođenje dnevnika rada – «slikovnica»: sustavno sastavljeni crteži, opisi,

podaci, fotografije, mišljenja i zaključci.Prezentacija projekta

putem plakata, oglednih mapa, Power point

prezentacija na računalu.

5.

Nac

iona

lni

park

ovi G

OO

6

4.r. Koprivnički Ivanec11

Željka Kodrić

Detaljnije upoznati nacionalni park RH po izboru. Istraživati, unositi podatke

te kompletirati znanje o pojedinom nacionalnom parku. Razumjeti važnost zaštićenog krajolika i zaštitu biljaka i

životinja. Uočavati i spoznavati ljepotu domovine i njezinu raznolikost.

200 kn

Bilježnica (dnevnik rada), fotografije, fotoaparat,

fotokopirni papir, časopisi, knjige sa

tematikom o nacionalnim parkovima, računalo, internet, hamer papir

Prezentacija projekta putem plakata, oglednih

mapa, Power point prezentacije na računalu.

Školski kurikulum 2014./2015. 28

Page 29: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv s

kupi

ne

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj u

čeni

ka

Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

6.

Moj

kom

adić

ze

mlje

GO

O

10

4.r.Kunovec

13

Ljubica Gaži

Samostalno proučiti, istražiti i predstaviti biljku po svom izboru.

Praktičnim radom utvrditi poznavanje života biljaka, razvijati zanimanje za

uzgoj biljaka i oplemenjivanje prostora zelenilom.

200 kn

Bilježnica (dnevnik rada), fotografije, fotoaparat,

hamer papir, flomasteri, priručnici vezani za život biljaka, internet, izrada

fotografija

Prezentacija projekta putem vlastite skripte ili Power point prezentacije

na računalu.

7.

Ekol

oška

osv

ješt

enos

t i

zašt

ita

okol

iša

1 6 14 Igor Sedlanić

- Razvijati ekološku svijest i potrebu za recikliranjem

- Razvijati i poticati kreativnost- Poticanje i razvijanje svijesti o

potrebi štednje energije- Posjet hidroelektrani Donja

Dubrava

GOO- Ekološka dimenzija, zaštita

okoliša i održivi razvoj

50 kn po učeniku

Škare, ljepilo, hamer, računalo, projektor, novine, otpad, fotoaparat, kante za recikiliranje

Prezentacija projekta putem plakata, oglednih

mapa, powerpoint prezentacija na računalu. Organiziranje  kvizova 

znanja, igara .

Školski kurikulum 2014./2015. 29

Page 30: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv s

kupi

ne

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj u

čeni

ka

Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

8.

Mal

i kor

ak z

a ve

liku

dem

okra

ciju

periodično

30

24(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza)

Renata Glavica,

razrednica, Marija Mraz,

vanjska suradnica

Educirati učenike o osnovama građanskoga odgoja, (Razred, škola,

lokalna zajednica–demokratske zajednice, Prava,

slobode, dužnosti i odgovornosti, Socijalne vještine i društvena

solidarnost, Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog, ) .

100,00 knhamer papir, nastavni

listići, bojice,škare, ljepilo, računalo,

projektor

Sudjelovanjem u online kvizu Što znam o

Hrvatskom saboru (GOO), u suradnji s OSI

„Bolje sutra“, grada Koprivnice, posjetom

Hrvatskom saboru

Školski kurikulum 2014./2015. 30

Page 31: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv s

kupi

ne

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj u

čeni

ka

Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

9.

Otv

oren

i kiš

obra

n

2 mjesečno

20 24 pedagog, razrednica

Informirati učenike o etiologiji i razvoju najraširenijih oblika

ovisnosti. Razvoj preventivnih strategija za razvoj ovisnosti -

unaprjeđenjekomunikacijskih vještima, razvoj

samopoštovanja i pozitivne slike o sebi.

- sastanak s roditeljima učenika 6. razreda

u svim 6. razrednim odjelima održavaju se 4 iskustvene radionice na satovima razrednika: 1. upoznavanje –

komunikacija 2.alkohol 3. pušenje 4.kako reći ne

100,00 knPapir za fotokopiranje,

papir u boji, flomasteri, cd player

Na početku rada: upitnik o iskustvima i stavovima

učenika vezanim uz sredstva ovisnosti; evaluacija svake

radionice od strane učenika. Upitnik za

roditelje.Na kraju projekta – završno anketiranje učenika i roditelja o korisnosti projekta.

Rezultati se koriste za daljnje planiranje rada

10.

Raz

redn

i lek

siko

n

Periodično na SR

5 24 Renata Glavica

Samostalno proučiti, istražiti i predstaviti svoj razred putem fotografija, šaljivih anegdota,

izleta, događaja koji su obilježili njihovo školovanje u višim

razredima osnovne škole. Provesti istraživanja, intervjue i

predstavljanja. Poticati ljubav prema prijateljima i zajedništvu, poticati istraživačke radove te

razvijati interes za informacijske tehnologije.

100,00 knPapir u boji, ljepilo, škare,

bilježnica razredni leksikon

Samoprocjena i samovrednovanje, te

prezentacijom roditeljima na posljednjem

roditeljskom sastanku

Školski kurikulum 2014./2015. 31

Page 32: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv s

kupi

ne

Bro

j sat

i tj

edno

Bro

j sat

i go

dišn

jeB

roj u

čeni

ka

Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveGodišnji troškovi po grupi

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

11.

8. R

AZR

EDG

OO

1 1 15

Članovi Udruge

branitelja Domovinskog

rata,Irena Stunja

- Upoznavanje učenika s događajima od 1990.- 1995. u

Hrvatskoj- Prezentacija statističkih,

slikovnih i kartografskih materijala za našu županiju

- Razgovor učenika i članova Udruge, te učenička evaluacija

viđenog projekta- Natjecanje u poznavanju gradiva vezanog uz Domovinski

rat za dio učenika

/ - Laptop,- Projektor

- Na redovnoj nastavi poovijesti

Školski kurikulum 2014./2015. 32

Page 33: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

1.

Dan

opć

ine

(GO

O)

Tije

kom

god

ine

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

- Izvijestiti javnost o radu škole

- Razvijati ljubav i poštovanje prema

općini u kojoj živimo- Razvijati interes za

napredak općine i boljitak građana

Prijevoz,

potrošni

materijal

U naknadnom dogovoru s čelnicima općine

U naknadnom dogovoru s

čelnicima općine

Učenikovo i učiteljevo samovrjednovanje i

samoprocjenjivanje te javnim rasprava na satu razrednika, razrednim

vijećima

2.

Dan

žup

anije

(GO

O)

Tije

kom

god

ine

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

- Izvijestiti javnost o radu škole

- Razvijati ljubav i poštovanje prema

županiji u kojoj živimo- Razvijati interes za

napredak županije i boljitak građana

Prijevoz,

potrošni

materijal

U naknadnom dogovoru s čelnicima općine

U naknadnom dogovoru s

čelnicima općine

Učenikovo i učiteljevo samovrjednovanje i

samoprocjenjivanje te javnim rasprava na satu razrednika, razrednim

vijećima

Školski kurikulum 2014./2015. 33

Page 34: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

3.

Dan

ško

le

Tije

kom

god

ine

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Prigodnim programom obilježiti Dan škole i kraj

školske godine500kn

Plesno, recitatorsko, glumački program. Odabir

i proglašenje najboljeg razreda, najboljih učenika,

dodjela Ravnateljičine nagrade. Izložba

projekata. Sportski susreti.

Prostor, plakati, razglas,

projektori, laptop, nagrade

učenicima…

Zadovoljstvo svih sudionika.

4.

Euro

pski

tje

dan

kret

anja

Ruj

an, 2

014.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Obilježiti Tjedan kretanja, poticati učenike na kretanje i

zdravi život.Osvijestiti učenike o važnosti kretanja: pješice i biciklom za zdravlje i zaštiti okoliša.

Vožnja biciklom do škole i do kuće, pješačenje do škole i do kuće, razgovor s ukućanima i na SR o dobrobiti kretanja za

zdravlje i okoliš.

Potrošni

materijal

Šetnja, vožnja biciklom, izrada plakata

Fotografski aparat, hamer

papir, flomasteri

Usmeno prepričavanje, izrada plakata, foto zapis

5.

Olim

pijs

ki d

an

Ruj

an, 2

014.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Upoznati učenike sa poviješću i značenjem olimpijskog

pokreta u svijetu. Upoznati se sa olimpijskim dostignućima

RH.

- Sportske igre učenika

Lopte,čunjevi, uže, vreće za rganizaciju

međurazrednih natjecanja u štafetnim i

elementarnim sportskim igrama

Predstavljanje učenika na nivou škole

Školski kurikulum 2014./2015. 34

Page 35: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

6.

Dje

čji t

jeda

n

List

opad

, 201

4.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Promicanje prava djeteta koja proizlaze iz temeljnog prava

svakog čovjeka da se optimalno razvije na osnovu

svojih sposobnosti i intelektualno-emocionalnih

potencijala.

50 kn Parlaonica, izrada plakata s dječjim porukama

Hamer, papir, škare, ljepilo,

boje…

Učenikovo samovrjednovanje i

samoocjenjivanje skalom ocjena, prezentacija

putem plakata

7.

Dan

i kru

ha i

zahv

alno

sti z

a pl

odov

e ze

mlje

(G

OO

)

List

opad

, 201

4.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Imenovati žitarice od kojih možemo umijesiti kruh.

Prepoznati proces nastajanja kruha (ratar, mlinar, pekar).

Poticati učenike na razmišljanje o vrijednosti kruha i kulturi ophođenja

prema kruhu.Razvijati moralne osobine

učenika: skromnost, nesebičnost, osjećaj

zahvalnosti na plodovima zemlje i kruha.

Potrošni

materijal

Izrada likovnih radova, recitiranje pjesmica i

pjevanje pjesama, prikupljanje plodova, pisanaje sastavaka

Časopis „Prvi izbor“, udžbenici

i vježbenice, olovke, boje,

nastavni listići

Likovni i pisani radovi učenika (sastavak),

rješavanje zadataka u radnim listićima

Školski kurikulum 2014./2015. 35

Page 36: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

8.

Mje

sec

knjig

e

Stud

eni,

2014

.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Promoviranje književnosti i čitanja, odgoj aktivnog čitatelja, motivacija za izvanškolsko čitanje,

formiranje učenika kao samostalnih i slobodnih

osoba, zauzimanje pozitivnog stava prema knjizi i knjižnici.

- Učitelji s učenicima čitaju knjige u svojim razredima knjige

Učenikovo samovrjednovanje i

samoocjenjivanje skalom ocjena

9.

Sv. N

ikol

a

Pros

inac

, 201

4.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Obilježiti blagdan Sveti Nikola pričanjem o narodnim

običajima, njegovu životu, poticati učenike na

razmišljanje o lijepom načinu ponašanja, prijateljstvu,

dijeljenju...

Potrošni

materijal

Čitati pjesmice o svetom Nikoli, pjevati pjesmice,

izraditi ili naslikati čizmicu. Razmisliti o vlastitom ponašanju

prema drugima.Njegovati narodne običaje.

Tematski ukrasiti pano, rješavati radne listiće,

izraditi plakat.

čitankaudžbenik

radni listićCD player,CD

likovni materijal

Likovni i pisani radovi učenika (sastavak),

rješavanje zadataka u radnim listićima

Školski kurikulum 2014./2015. 36

Page 37: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

10.

Bož

ić (

GO

O)

Pros

inac

, 201

4.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Odrediti godišnje doba i datum kada slavimo Božić –

rođenje Isusa Krista. Doživjeti blagdansku radost kroz

božićne običaje. Recepcija književno-umjetničkih

tekstova o Božiću, naučiti pjevati božićne pjesme,

samostalno oblikovati božićnu čestitku. Njegovati slavlje

Božića bez petardi.

Potrošni

materijal

Izraditi božićnu čestitku. Usmeno i pisano

izražavanje (sastavak – božićni običaji u obitelji).

Slikovni materijal,

udžbenici i vježbenice, CD player, olovke,

boje, tuš

Likovni i pisani radovi učenika (sastavak),

rješavanje zadataka u radnim listićima

11.

Fašn

ik

Velja

ča, 2

015.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Obilježiti Fašnik dolaskom u školu pod maskama razvijati

govornu kulturu. Stvoriti veselo ozračje u razredu,

plesati pod maskama, njegovati narodne običaje.

Potrošni

materijal

Birati najljepšu masku, predstavljati svoju masku, sudjelovati na školskom izboru naj maski. Čitati pjesmice i tekstove o maškarama, naslikati

masku, rješavati zadatke,

udžbenii i vježbenica HJ, dječji časopisi

likovni materijal, didaktičko

neoblikovani materijal, CD player, CD,

olovke, boje, maske, radni

listići

Izrađivanje maske, biranje i predstavljanje

najljepše maske, recitiranje prigodnih

recitacija.

Školski kurikulum 2014./2015. 37

Page 38: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

12.

Val

enti

novo

Velja

ča, 2

015.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Obilježiti Valentinovo razgovorom i čitanjem

pjesmica i tekstova o Danu zaljubljenih, razvijati osjećaj

poštovanja i ljubavi prema drugima, stvoriti veselo

ozračje u razredu, njegovati običaje.

Potrošni

materijal

likovno se izraziti na tu temu te pjevati pjesmice o

ljubavi, pisati pisma za valentinovsku poštu te rješavati matematičke

zadatke s tom tematikom,

udžbenikčitanka

CD player, CDtempere

radni listići

Tematsko ukrašavanje učionica i škole, plakati,

recitiranje, literarni radovi, likovni radovi.

13.

Dan

pla

neta

Zem

lje(G

OO

)

Trav

anj,

2015

.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Povezivanjem sadržaja hrvatskog jezika, tjelesne i

zdravstvene kulture, prirode i društva i sata razrednika

obilježiti Dan planeta Zemlja, ponoviti životne uvjete i načine zaštite okoliša, te razvijati ekološku svijest.

Potrošni

materijal

Pisanje sastavaka, čitanje zanimljivih tekstova,

rasprava na temu, izrada likovnih radova, plakata ili

mapa

Slikovni materijal, udžbenik i

vježbenica PID-a, početnica,

časopis „Prvi izbor, nastavni

listici, prezentacije

računalo, projektor.

Prezentacija putem plakata ili priloga u

radnim mapama, organiziranje ekološke akcije čišćenja okoliša

škole.

Školski kurikulum 2014./2015. 38

Page 39: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

14.

Maj

čin

dan

i dan

ob

itel

ji(G

OO

)

Svib

anj,

2015

.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

Druženjem s roditeljima, zajedničkim štafetnim igrama

u prirodi kao i suradnjom u likovnom izražavanju

produbiti obiteljske odnose, poticati na ugodno ozračje, razvijati obostranu ljubav

djeteta i roditelja kao i pozitivan utjecaj suradnje

roditelja i učitelja na razvoj djetetove osobnosti.

Potrošni

materijal

pisanje sastavaka, recitiranje pjesmica,

izrada likovnih radova

Rekviziti za štafetne igre, likovni pribor,

udžbenik i vježbenica HJ,

Rezultati prijateljskih sportskih natjecanja, likovni radovi kojima ćemo urediti školske

panoe, evluacija roditelja i učenika na kraju

zajedničkog druženja.

15.

Spor

tski

dan

Lipa

nj, 2

015.

90

Svi učenici i učitelji razredne nastave

- razvijati ljubav prema sportu- prepoznati važnost bavljenja

sportskim aktivnostima-Razvijanje pozitivnog ozračja među učenicima i učiteljima

0kn Štafetne igre, momčadske igre

Rekviziti za igre, slobodan

nogometni teren

Rezultati prijateljskih sportskih natjecanja, zadovoljstvo učenika i

učitelja

Školski kurikulum 2014./2015. 39

Page 40: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

16.

Dje

čji t

jeda

n

List

opad

201

4

20 Zainteresirani učenici

Promicati prava djeteta koja proizlaze iz temeljnog prava

svakog čovjeka da se optimalno razvije na osnovu

svojih sposobnosti i intelektualno-emocionalnih potencijala. Takav učenik moći ce doseći optimalni i

željeni stupanj obrazovanja, doprinijeti svojoj socijalnoj

sredini, aktivno se uključiti u cijelo društvo, znati se

oduprijeti životnim nedaćama te biti sposoban prihvatiti

raznovrsnost kultura i stilove življenja i sa znatiželjom

uvijek usvajati nova znanja potrebna za prilagođivanje svim životnim situacijama.

50 kn Parlaonica, izrada plakata s dječjim porukama

Hamer, papir, škare, ljepilo,

boje…

Učenikovo samovrjednovanje i

samoocjenjivanje skalom ocjena, prezentacija

putem plakata

17.

Gal

ović

eva

jese

n

List

opad

201

4

25Učenici i učitelji 5.-

8. r

Sudjelovanje u natječaju za najbolji pjesnički i prozni

uradak30 kn

Pisanje literarnih radova za natječaj.

Pano u školi.Papir, Galovićeve

zbirkeRezultati natječaja „Mali

Galović“

Školski kurikulum 2014./2015. 40

Page 41: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

18.

Dan

i zah

valn

osti

za

plod

ove

zem

lje

– D

ani k

ruha

List

opad

201

4

20Zainteresirani učenici

i učitelji

Obilježiti Dane zahvalnosti za plodove zemlje.

Upoznati tradicionalan način proizvodnje hrane u našem

zavičaju.Posjetiti Muzej prehrane.

Sudjelovati u izradi kruha i peciva u suradnji s lokalnim udrugama. Poticati učenike na razmišljanje o vrijednosti

kruha i kulturi ophođenja prema kruhu.

Razvijati moralne osobine učenika: skromnost, nesebičnost, osjećaj

zahvalnosti na plodovima zemlje i kruha.

Učenici će razgledati etnografsku zbirku

različitih alata i slušati izlaganje kustosa o

tradicionalnom načinu proizvodnje hrane u Podravkinom muzeju

prehrane.Učenici će sudjelovati u izradi kruha i peciva te u

izlaganju gotovih proizvoda.

Stručno vodstvo, izradu fotografija,

kuhinju u Vatrogasnom

domu

Usmena rasprava, pismeni radovi učenika

19.

Svje

tski

dan

uči

telja

List

opad

201

4

25Učenici 5.-8. razreda, razrednici i

učitelji

Poticati ljubav i poštovanje prema učiteljima i učiteljskom

zvanju. Poboljšati odnose učenika i učitelja.

50 kn

Prikupljanje mudrih misli o učiteljima, pisanje

pisama svojim učiteljima, prikupljanje fotografija, razgovor o učiteljskoj

profesiji, uređivanje panoa u učionici. Čitanje proze i

poezije na SR o učiteljskom zanimanju, te

razgovor na tu temu i uređivanje panoa u

učionici.

Članke iz novina, knjige vezane uz temu učiteljske

profesije, pjesme o učiteljima i sl.,

fotografije, hamer papir,

flomastere i sl.

Zaključak na SR o učiteljskom zvanju te uređenje centralnog

školskog panoa

Školski kurikulum 2014./2015. 41

Page 42: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

20.

Vuk

ovar

ska

veče

r

Stud

eni 2

014.

50Učenici 5.-8. razreda, razrednici,

učitelji

Obilježiti sjećanja na pad Vukovara. Iskazivanje

zajedništva i zahvalnosti vukovarskim žrtvama i svim stradalima u Domovinskom

ratu.

100 kn

Organizirati zajedničko paljenje svijeća i čitanje tekstova o Vukovaru te o tom događaju snimiti film

u suradnji s učiteljem informatike.

Svijeće, prigodne tekstove,

informatičku tehnologiju

Izrada tematskog plakata, izložba

fotografija i video uratka, usmeno i pisano

izražavanje

21.

Dan

as ig

ranj

e, s

utra

vo

lont

iran

je

Pros

inac

201

4.

20-30

Zainteresirani učenici

1.-8.r., zainteresira

ni učitelji

Razvijati svijest o volonterstvu, upoznati

učenike s osnovnim pojmovima VOLONTER;

VOLONTIRATI, organizirati manje volonterske inicijative.

200,00 kn

Predavanje o volonterizmu, susret s iskusnim volonterima,

istraživanje, organizacija i provedba volonterskih inicijativa (oslikavanje

kamenih oblutaka).

Računalo, projektor, papir, kameni oblutci,

boje, kistoviIzložba

22.

Bož

ićno

-no

vogo

dišn

ja

prir

edba

pros

inac

201

4.

110 učitelji RN i PN, učenici

Poticati na ujedinjenost svih oblika izvannastavnih

aktivnosti (zbor, ritmika, recitiranje, gluma).

/ Plesno, recitatorsko, glumački program.

Prostor, plakati, razglas,

projektori, laptopVrjednovanje kroz prigodni program

Školski kurikulum 2014./2015. 42

Page 43: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

23.

Bož

ić u

src

u(b

ožić

na r

adio

nica

)

Pros

inac

201

4

50

s. Damjana Barbarić, učitelji, učenici i roditelji

Iskusiti osjećaj božićne radosti i blizine pri izradi

božićnih ukrasa.Razvijati osjećaj ljubavi i dobrote prema bližnjemu.

Produbiti osobni doživljaj Božića.

300 kn

Izrada božićnih čestitki i raznih božićnih ukrasa.

Vježba meditativnog uživljavanja u smisao

Božića.

Materijale koji su potrebi za izradu

božićnih ukrasa(razni

papiri, lijepila, ukrasne vrpce,

konci, igle, glina, tempere…)

Usmene povratne informacije učenika, roditelja i učitelja.

24.

Ves

ela

boži

ćna

radi

onic

a

Pros

inac

201

24

24

Učenici 6.r.,

razrednica Renata Glavica

zainteresirani učenici, učitelji i roditelji

Poticati ljubav prema obitelji, vjeri i zajedništvu, poticati

razvoj suradništva. Razvijati empatiju i humanost.

300,00 kn

Kićenje bora i uređivanje učionice povodom Sv. Nikole i Božića, izrada

nakita i ukrasa s božićnom tematikom. Tematska

radionica izrade anđela, za Udrugu Jak kao Jakov.

Papir, materijal za nakit, tkanina,

ukrasi.

Razgovor o uspješnosti provedenih aktivnosti. Izložba nakita i ukrasa. Prodajna izložba anđela.

25.

Kad

se

voli

u šk

oli

Velja

ča 2

015.

110

Svi učenici i učitelji, RN i PN povodom

Valentinova

Osvješćivati kod učenika potrebu za ljubavlju,

primanjem i davanjem osjećaja.

100,00 kn

Izrada ljubavnih pisama, razmjena valentinovskih

kutijica (poklončića).

Papir, ljepilo, škare, hamer

papir, kutija za ljubavnu poštu

Razgovor o uspješnosti provedbe, ukrašavanje

razrednih panoa.

Školski kurikulum 2014./2015. 43

Page 44: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika

Sudionici Ciljevi i zadaci

Troš

kovn

ik AktivnostiŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovanja

26.

Ivan

jska

vuz

men

ka

Trav

anj

2015

.

30Zainteresirani učenici

i učitelji

Naučiti ukrašavati pisanice u etno stilu. Njegovati tradiciju

zavičaja (radionica).Prigodni recital i izložba slika,

priprema za Vuzmenu košaricu.

200 knBojanje pisanica, njihova

prodaja, aranžiranje košarica.

Košarice, boja, jaja. Prodajna izložba

27.

Maj

čin

i oče

v da

n

Svib

anj 2

015.

70Učenici 5.-8. razreda, razrednici

Obilježiti Majčin dan i Dan očeva . Razvijati osjećaj

poštovanja i ljubavi prema drugima.

Obilježiti Majčin dan i Dan očeva kroz razgovor i

čitanje pjesama i tekstova, likovno se izraziti na tu temu, napisati pismo

roditeljima.

Prigodne tekstove, papir, ljepilo, škare,

boje

Usmena rasprava, pismeni radovi učenika

28.

Zavr

šna

škol

ska

prir

edba

Lipa

nj 2

015.

110 učitelji RN i PN, učenici

Poticati na ujedinjenost svih oblika izvannastavnih

aktivnosti (zbor, ritmika, recitiranje, gluma).

/ Plesno, recitatorsko, glumački program

Prostor, plakati, razglas,

projektor, laptop

Učenikovo samovrjednovanje i

samoocjenjivanje skalom ocjena, vrjednovanje kroz

prigodni program

Školski kurikulum 2014./2015. 44

Page 45: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

Integrirani dani

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

1.

Jese

n/ Z

ima/

Pr

olje

će/L

jeto

, 3.r

. ,

4.r. 4 39

listo

pad,

sije

čanj

, ožu

jak,

Lipa

nj 2

014.

/201

5

Melany Ferčec,Karmela PajanLjubica GažiŽeljka Kodrić

Uočiti vremenske promjene u biljnom i životinjskomsvijetu, te njihov utjecaj na život i rad ljudi. Recepcija

književno-umjetničkih tekstova , pjesama i iskladbi o godišnjim dobima.

Razvijati sposobnost motrenja, uočavanja, opisivanja, uspoređivanja,

zaključivanja i primjene u životu. Njegovati pravilan stav prema

očuvanju i zaštiti prirode.

20 knSlikovni materijal,

udžbenici i vježbenice , CD player, olovke, boje,

nastavni listići

Izrada kalendara prirode, likovni i pisani radovi

učenika (izražajno čitanje, sastavak, rad na

tekstu), rješavanje zadataka u radnim

listićima.

2.

Dan

i kru

ha i

zahv

alno

sti z

a pl

odov

e ze

mlje

- 3

..r.

(GO

O)

4 26

listo

pad,

201

4.

Melany Ferčec,

Karmela Pajan

Imenovati žitarice od kojih možemo umijesiti kruh. Prepoznati proces nastajanja kruha (ratar, mlinar,

pekar). Poticati učenike na razmišljanje o vrijednosti kruha i kulturi ophođenja prema kruhu.Razvijati moralne osobine učenika: skromnost, nesebičnost, osjećaj

zahvalnosti na plodovima zemlje i kruha.

Potrošni materijal

Časopis „Prvi izbor“, udžbenici i vježbenice, olovke, boje, nastavni

listići

Likovni i pisani radovi učenika (sastavak),

rješavanje zadataka u radnim listićima.

Školski kurikulum 2014./2015. 45

Page 46: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

3.

Svet

i Nik

ola

3 26

pros

inac

201

4.

Melany Ferčec,Karmela Pajan

Obilježiti blagdan Sveti Nikola pričanjem o narodnim običajima,

njegovu životu, poticati učenike na razmišljanje o lijepom načinu

ponašanja, prijateljstvu, dijeljenju...Čitati pjesmice o svetom Nikoli,

pjevati pjesmice, izraditi ili naslikati čizmicu. Razmisliti o vlastitom

ponašanju prema drugima.Njegovati narodne običaje.

Potrošni materijal

čitankaudžbenik

radni listićCD player,CD

likovni materijal

. Tematski ukrasiti pano, rješavati radne listiće,

izraditi plakat.

4.

Bož

ić,

4 26

pros

inac

, 201

4.

Melany Ferčec,

Karmela Pajan

Odrediti godišnje doba i datum kada slavimo Božić – rođenje Isusa Krista.

Doživjeti blagdansku radost kroz božićne običaje. Recepcija književno-umjetničkih tekstova o Božiću, naučiti

pjevati božićne pjesme, samostalno oblikovati božićnu čestitku. Njegovati

slavlje Božića bez petardi.

10 kn

Slikovni materijal, udžbenici i vježbenice, CD player, olovke, boje,

tuš

Izraditi božićnu čestitku. Usmeno i pisano

izražavanje (sastavak – božićni običaji u obitelji).

Školski kurikulum 2014./2015. 46

Page 47: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

5.

Moj

a ž

upan

ija,

3. r

.

4 26

ožuj

ak, 2

015.

Melany FerčecKarmela Pajan

Imenovati središte županije i značajnije građevine, te objasniti

njihovu namjenu. Razumjeti značaj središta za život ljudi. Razvijati

sposobnost promatranja, uočavanja, zaključivanja. Njegovati ljubav prema

zavičaju.

Potrošni materijal

Slikovni materijal, udžbenici i vježbenice, CD player, olovke, boje,

nastavni listići

Izrada tematskog plakata, izložba

fotografija, usmeno izražavanje, pisani i

likovni radovi učenika

6.

Usk

rs

4 26

ožuj

ak, 2

015.

Melany FerčecKarmela Pajan

Odrediti godišnje doba i datum kada slavimo Isusovo uskrsnuće. Spoznati značenje Uskrsa za kršćane. Doživjeti

blagdansku radost kroz uskrsne običaje. Recepcija književno-

umjetničkih tekstova o Uskrsu. Samostalno oblikovati uskrsnu

čestitku.

10 knSlikovni materijal,

udžbenici i vježbenice, časopis „Prvi izbor“, olovke, boje, pisanice

Izraditi uskrsnu čestitku / obojati pisanicu. Pisani rad (sastavak – uskrsni

običaji u obitelji).

Školski kurikulum 2014./2015. 47

Page 48: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

7.

Dan

pla

neta

Zem

lje(G

OO

)

4 26

trav

anj,

2015

.

Melany Ferčec,

Karmela Pajan

Povezivanjem sadržaja hrvatskog jezika, tjelesne i zdravstvene kulture,

prirode i društva i sata razrednika obilježiti Dan planeta Zemlja, ponoviti životne uvjete i načine zaštite okoliša, te razvijati ekološku svijest. Pisanje

sastavaka, čitanje zanimljivih tekstova, rasprava na temu, izrada likovnih

radova, plakata ili mapa

Potrošni materijal

Slikovni materijal, udžbenik i vježbenica

PID-a, početnica, časopis „Prvi izbor,

nastavni listici, prezentacije

računalo, projektor.

Prezentacija putem plakata ili priloga u

radnim mapama, organiziranje ekološke akcije čišćenja okoliša

škole.

8.

Vod

e u

zavi

čaju

, 3. r

.

5 26

svib

anj,

2015

.

Melany Ferčec,Karmela Pajan

Uočavati, razlikovati i imenovati vode u zavičaju( rijeka Drava, jezero

Šoderica i Jegeniš, potoci Koprivnica i Gliboki). Prepoznati najpoznatije biljke

i životinje u vodama i uz vode. Čitati tekstove i pjesme o rijeci Dravi . Bojom

i crtežom prikazati doživljaj vode. Boraviti i igrati se pored vode i ojačati

zdravlje.

20 kn

Likovni materijal, prirodni materijali uz

vodu-kamenčići, biljke, školjke, puževe kućice,

tekstovi i narodne pjesme o

Dravi

Izrada tematskog plakata, izložba

fotografija i likovnih radova, izrada herbarija, čitanje pisanih radova na

temu voda u zavičaju.

Školski kurikulum 2014./2015. 48

Page 49: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

9.

Ja u

pro

met

u –

Tjed

an k

reta

nja,

1.r

.

4

1.r.Kop.Ivanec-

81.r.Kunovec-10

Ruj

an 2

014.

Đurđica PrlokIvana Capek

Obilježiti Tjedan kretanja. Razlikovati i objasniti značenje prometnih

znakova važnih za pješake. Razvijati prometnu kulturu učenika i osposobljavati ih za aktivno

sudjelovanje u prometu. Poticati učenike na kretanje i zdravi život.

Obradit će se elementi iz GOO

-

Slikovni materijal, udžbenik i vježbenica

„Pogled u svijet“, početnica i vježbenica,

udžbenik i CD „Razigrani zvuci 1“, CD

player, olovke, boje, nastavni listići, laptop,

projektor

Usmeno prepričavanje, izrada plakata, likovni ostvaraji, foto zapis,

rješavanje zadataka na nastavnim listićima,

praktične vježbe.

10.

Jese

n/

Zim

a/Pr

olje

će/L

jeto

, 1.

r. 16

1.r.Kop.Ivanec-

81.r.Kunovec-10 Li

stop

ad 2

014.

Sije

čanj

, ožu

jak,

lipa

nj

2015

.

Đurđica PrlokIvana Capek

Uočiti vremenske promjene u biljnom i životinjskom svijetu, te njihov

utjecaj na život i rad ljudi. Recepcija književno-umjetničkih tekstova ,

pjesama i skladbi o godišnjim dobima. Razvijati sposobnost motrenja,

uočavanja, opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i primjene u životu.

Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.

Obradit će se elementi iz GOO

-

Slikovni materijal, udžbenik i vježbenica

„Pogled u svijet“, početnica i vježbenica,

udžbenik i CD „Razigrani zvuci 1“, CD

player, olovke, boje, nastavni listići, laptop,

projektor

Izrada slikovnog kalendara, likovni i

pisani radovi učenika, foto zapis, rješavanje zadataka na radnim

listićima

Školski kurikulum 2014./2015. 49

Page 50: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

11.

Dan

i kru

ha- D

ani

zahv

alno

sti z

a pl

odov

e ze

mlje

, 1

. r.

4

1.r.Kop.Ivanec-

81.r.Kunovec-10 Li

stop

ad 2

014.

Đurđica PrlokIvana Capek

Imenovati žitarice od kojih možemo umijesiti kruh. Prepoznati proces nastajanja kruha (ratar, mlinar,

pekar). Poticati učenike na razmišljanje o vrijednosti kruha i kulturi ophođenja prema kruhu.Razvijati moralne osobine učenika: skromnost, nesebičnost, osjećaj

zahvalnosti na plodovima zemlje i kruha.

Obradit će se elementi iz GOO

-

Časopis „Prvi izbor“, udžbenik i vježbenica

„Pogled u svijet“, početnica, olovke, boje, nastavni listići, laptop,

projektor.

Likovni i pisani radovi učenika, usmeno

prepričavanje, rješavanje zadataka u radnim

listićima.

12.

Svet

i Nik

ola

1. r

.

4

1.r.Kop.Ivanec-

81.r.Kunovec-10 Pr

osin

ac 2

014.

Đurđica PrlokIvana Capek

Obilježiti blagdan Svetog Nikole pričanjem o narodnim običajima,

njegovu životu, poticati učenike na razmišljanje o lijepom načinu

ponašanja, prijateljstvu, dijeljenju...Razmisliti o vlastitom ponašanju

prema drugima.Njegovati narodne običaje.

Obradit će se elementi iz GOO

-

Slikovni materijal, udžbenik i vježbenica

„Pogled u svijet“, početnica i vježbenica,

udžbenik i CD „Razigrani zvuci 1“, CD

player, olovke, boje, nastavni listići

Likovni radovi, izraditi plakat, napisati pismo sv.

Nikoli.

Školski kurikulum 2014./2015. 50

Page 51: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

13.

Bož

ić1.

r.

4

1.r.Kop.Ivanec-

81.r.Kunovec-10 Pr

osin

ac 2

014.

Đurđica PrlokIvana Capek

Odrediti godišnje doba i datum kada slavimo Božić – rođenje Isusa Krista.

Doživjeti blagdansku radost kroz božićne običaje. Recepcija književno-umjetničkih tekstova o Božiću, naučiti

pjevati božićne pjesme, samostalno oblikovati božićnu čestitku. Njegovati

slavlje Božića bez petardi.Obradit će se elementi iz GOO

10 kn

Slikovni materijal, udžbenik i vježbenica

„Pogled u svijet“, početnica i vježbenica,

udžbenik i CD s božićnim pjesmama,

CD player, olovke, boje, čestike.

Izraditi božićnu čestitku. Usmeno i pisano

izražavanje (božićni običaji u obitelji)

14.

Maš

kare

1. r

.

4

1.r.Kop.Ivanev-

81.r.Kunovec-10 Ve

ljača

201

5.

Đurđica PrlokIvana Capek

Obilježiti Fašnik dolaskom u školu pod maskama, birati najljepšu masku, predstavljati svoju masku, sudjelovati na školskom izboru naj maski. Čitati pjesmice i tekstove o maškarama, naslikati masku, rješavati zadatke, razvijati govornu kulturu. Stvoriti

veselo ozračje u razredu, plesati pod maskama, njegovati narodne običaje.

20 kn

Početnica i vježbenica, dječji časopisi

likovni materijal, didaktičko neoblikovani

materijal, CD player, CD „Razigrani zvuci 1“,

olovke, boje, maske, radni listići

Izrađivanje maske, biranje i predstavljanje

najljepše maske, recitiranje prigodnih

recitacija.

Školski kurikulum 2014./2015. 51

Page 52: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

15.

Dob

a da

na1.

r.

4

1.r.Kop.Ivanec-

81.r.Kunovec-10 Ve

ljača

201

5.

Đurđica PrlokIvana Capek

Snalaziti se u vremenu - razlikovati doba dana, razlikovati dan od noći i uočiti ritam njihove izmjene. Igrati

igrice u kojima se spominju doba dana, nacrtati aktivnosti u pojedinom dobu dana. Pravilno pozdravljati u skladu s

dijelom dana. Razvijati pozornost, točnost, sposobnost snalaženja u vremenu i organizaciju aktivnosti,

tijekom dana. Obradit će se elementi iz GOO

-

Slikovni materijal,udžbenik i vježbenica „Pogled u svijet“, početnica i

vježbenica udžbenik i CD „Razigrani zvuci 1“, CD player, olovke, boje, nastavni listići, laptop,

projektor

Likovni i pisani radovi, rješavane zadataka na u

radnim listićima, praktične vježbe

snalaženja u vremenu.

16.

Usk

rs 1

. r.

4

1.r.Kop.Ivanec-

81.r.Kunovec-10 Tr

avan

j 20

15.

Đurđica PrlokIvana Capek

Odrediti godišnje doba i datum kada slavimo Isusovo uskrsnuće. Spoznati značenje Uskrsa za kršćane. Doživjeti

blagdansku radost kroz uskrsne običaje. Recepcija književno-

umjetničkih tekstova o Uskrsu. Samostalno oblikovati uskrsnu

čestitku.Obradit će se elementi iz GOO

10 kn

Slikovni materijal, udžbenik i vježbenica

„Pogled u svijet“, početnica i vježbenica, dječji časopis, olovke,

boje, pisanice.

Izraditi uskrsnu čestitku / obojati pisanicu. Pričanje o uskrsnim običajima u

zavičaju.

Školski kurikulum 2014./2015. 52

Page 53: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

17.

Dan

pla

nete

Zem

lja

1. r

.

4

1.r.Kop.Ivanec-

81.r.Kunovec-10 Tr

avan

j , 2

015.

Đurđica PrlokIvana Capek

Povezivanjem sadržaja hrvatskog jezika, tjelesne i zdravstvene kulture,

prirode i društva i sata razrednika obilježiti Dan planeta Zemlja, ponoviti životne uvjete i načine zaštite okoliša,

te razvijati ekološku svijest.Obradit će se elementi iz GOO

-

Slikovni materijal, udžbenik i vježbenica

„Pogled u svijet“, početnica, časopis „Prvi

izbor, nastavni listici, prezentacije

računalo, projektor.

Prezentacija putem plakata ili priloga u

radnim mapama, organiziranje ekološke akcije čišćenja okoliša

škole.

18.

Jese

n/ Z

ima/

Pro

ljeće

/Lje

to,

2.r. 4 21

List

opad

, sije

čanj

201

4.O

žuja

k, li

panj

201

5.

Nikola VukićAndreja Šprem

Uočiti vremenske promjene u biljnom i životinjskomsvijetu, te njihov utjecaj na

život i rad ljudi. Recepcija književno-umjetničkih tekstova , pjesama i

iskladbi o jeseni. Razvijati sposobnost motrenja, uočavanja, opisivanja,

uspoređivanja, zaključivanja i primjene u životu. Njegovati pravilan stav prema

očuvanju i zaštiti prirode.

GOO:poticati na odgovorno ponašanje prema okolišu, te na odgovorno

ponašanje prema životinjama

U okviru redovnih troškova

Slikovni materijal,udžbenik i

vježbenica (PID), čitanka i vježbenica (HJ), udžbenik i CD

„Razigrani zvuci 2“, CD player, olovke, boje,

nastavni listići

Izrada slikovnog kalendara, likovni i

pismeni radovi učenika (sastavak, rad na tekstu), rješavanje

zadataka na radnim listićima

Školski kurikulum 2014./2015. 53

Page 54: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

19.

Dan

i kru

ha, 2

.r.

4 21

List

opad

201

4.

Nikola VukićAndreja Šprem

Imenovati žitarice od kojih možemo umijesiti kruh. Prepoznati proces nastajanja kruha (ratar, mlinar,

pekar). Poticati učenike na razmišljanje o vrijednosti kruha i kulturi ophođenja prema kruhu.

Razvijati moralne osobine učenika: skromnost, nesebičnost, osjećaj

zahvalnosti na plodovima zemlje i kruha.

GOO: Poticati i razvijati kulturu ophođenja i zahvalnosti prema kruhu

poštivati trud ljudi koji rade na procesu stvaranja kruha; poticati na podjelu viška hrane siromašnima i

gladnima.

U okviru redovnih troškova

Časopis „Prvi izbor“, udžbenik i vježbenica

(PID), čitanka i vježbenica (HJ), olovke,

boje, nastavni listići

Likovni i pisani radovi učenika (sastavak),

rješavanje zadataka na radnim listićima.

Školski kurikulum 2014./2015. 54

Page 55: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

20.

Vri

jem

e, 2

.r.

4 21

Stud

eni 2

014.

Nikola VukićAndreja Šprem

Usustavljivanje znanja o uri, mjesecima u godini (naziv mjeseca) i kalendaru. Znati odrediti i napisati

nadnevak (datum). Služiti se kalendarom u svakodnevnom životu.

Razvijanje osviještenog odnosa prema vremenu kao slijedu događanja, prema

vremenu koje teče. Upućivanje učenika na pravilno raspoređivanje

vremena.

GOO: Ukazivati na pravilan odnos prema korištenju vremena, na

odgovorno i učinkovito planiranje vremena.Ukazivati na kašnjenje kao

neodgovorno i neprihvatljivo ponašanje.

U okviru redovnih troškova

Ura, kalendar, slikovni kalendar, udžbenik i

vježbenica (PID), čitanka i vježbenica (HJ), udžbenik i CD

„Razigrani zvuci 2“, CD player, olovke, boje,

nastavni listići

Usavršavati vještinu očitavanja vremena na uri i vještinu snalaženja

na kalendaru. Osmišljavanje i izrada razrednog kalendara.

Školski kurikulum 2014./2015. 55

Page 56: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

21.

Bož

ić, 2

.r.

4 21

Pros

inac

2014

.

Nikola VukićAndreja Šprem

Odrediti godišnje doba i datum kada slavimo Božić – rođenje Isusa Krista.

Doživjeti blagdansku radost kroz božićne običaje. Recepcija književno-umjetničkih tekstova o Božiću, naučiti

pjevati božićne pjesme, samostalno oblikovati božićnu čestitku. Njegovati

slavlje Božića bez petardi.

GOO: Naučiti imenovati i čestitati blagdane,spoznati značenje Božića za

kršćane, upoznati tradicionalne božićne običaje. Razvijati kulturu proslave blagdana i svetkovina,

ukazivati na važnost prihvaćanja i tolerancije prema pripadnicima drugih

vjera i njihovih blagdanskih običaja.

U okviru redovnih troškova

Slikovni materijal,udžbenik i

vježbenica (PID), čitanka i vježbenica (HJ), udžbenik i CD

„Razigrani zvuci 2“, CD player, olovke, boje, tuš

Izraditi božićnu čestitku. Pisani rad (sastavak –

božićni običaji u obitelji).

Školski kurikulum 2014./2015. 56

Page 57: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

22.

Usk

rs, 2

.r.

4 21

Trav

anj

2015

.

Nikola VukićAndreja Šprem

Odrediti godišnje doba i datum kada slavimo Isusovo uskrsnuće. Spoznati značenje Uskrsa za kršćane. Doživjeti

blagdansku radost kroz uskrsne običaje. Recepcija književno-

umjetničkih tekstova o Uskrsu. Samostalno oblikovati uskrsnu

čestitku.

GOO: Naučiti imenovati i čestitati blagdane,spoznati značenje Uskrsa za

kršćane, upoznati tradicionalne uskrsne običaje, razvijati kulturu proslave blagdana i svetkovina.

Ukazivati na važnost prihvaćanja i tolerancije prema pripadnicima drugih

vjera i njihovih blagdanskih običaja.

U okviru redovnih troškova

Slikovni materijal,udžbenik i

vježbenica (PID), čitanka i vježbenica (HJ), časopis „Prvi

izbor“, olovke, boje, pisanice

Izraditi uskrsnu čestitku. Pisani rad (sastavak –

uskrsni običaji u obitelji).

Školski kurikulum 2014./2015. 57

Page 58: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

23.

Dan

i kru

ha, 4

.r.

GO

O

4

4.r. Kunovec 4.r.

Koprivničk

i Ivane

c24 uč.

List

opad

201

4.

Ljubica GažiŽeljka Kodrić

Povezivanjem sadržaja hrvatskog jezika, likovne kulture, prirode i

društva i sata razrednika obilježiti Dan zahvalnosti za plodove zemlje.

Obilježiti Dane zahvalnosti prigodnom izložbom, pjesmom i recitacijama.

Nastavni listici,dopunski materijalipogodni za vježbu,

papir, olovka.

Prezentacija putem plakata

24.

Zagr

eb-g

lavn

i gra

d R

H

4.r.

GO

O

5

4.r. Kunovec 4.r.

Koprivničk

i Ivane

c24 uč.

List

opad

201

4.

Ljubica GažiŽeljka Kodrić

Povezivanjem sadržaja hrvatskog jezika, likovne kulture, prirode i

društva i sata razrednikaupoznati glavni grad naše domovine i odrediti ga kao političko, upravno, kulturno, prosvjetno i zdravstveno središte. Upoznati povijest grada i prepoznati i imenovati značajnije

kulturno povijesne spomenike glavnog grada.

200 knUdžbenik,čitanka,

nastavni listići, fotografije,prezentacije

računalo

Prezentacija putem plakata,kviz znanja

Školski kurikulum 2014./2015. 58

Page 59: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

25.

Bož

ić 4

.r.

GO

O

4

4.r. Kunovec 4.r.

Koprivničk

i Ivane

c24 uč.

Pros

inac

201

4.

Ljubica GažiŽeljka Kodrić

Povezivanjem sadržaja hrvatskog jezika, likovne kulture ,vjeronauka i sata razrednika obilježiti blagdan

Božića, upoznati tradicijske vrijednosti i običaje vezane uz blagdan, razvijati potrebu za darivanjem i pomaganjem,

razvijanje moralnih vrijednosti (dobrote, poštenja, suosjećajnosti).Njegovati slavlje Božića bez petardi.

udžbenikčitanka

radna bilježnicaCD player, CD

kolaž papir, škarice, ljepilo

DVD player

Tematsko ukrašavanje učionice, sudjelovanje u školskim priredbama.

Organizacija zajedničke lik.radionice za roditelje i

učenike.

26.

Val

enti

novo

4.r

.

3

4.r. Kunovec 4.r.

Koprivničk

i Ivane

c24 uč.

Velja

ča 2

015.

Ljubica GažiŽeljka Kodrić

Obilježiti Valentinovo razgovorom i čitanjem pjesmica i tekstova o Danu zaljubljenih, likovno se izraziti na tu temu, pisati pisma za valentinovsku poštu, razvijati osjećaj poštovanja i

ljubavi prema drugima, stvoriti veselo ozračje u razredu, njegovati običaje.

udžbenikčitanka

CD player, CDlikovni priborradni listići

Tematsko ukrašavanje učionica i škole, plakati,

recitiranje, literarni radovi, likovni radovi

Školski kurikulum 2014./2015. 59

Page 60: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Plan

iran

i br

oj s

ati

Bro

j uč

enik

a/ra

zre

dV

rem

ensk

i ok

viri Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci /Način realizacije

Troškovnik

Potrebna sredstva i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

27.

Maš

kare

-Faš

nik

4.r.

4

4.r. Kunovec 4.r.

Koprivničk

i Ivane

c24 uč.

Velja

ča 2

015.

Ljubica GažiŽeljka Kodrić

Obilježiti Fašnik dolaskom u školu pod maskama, birati najljepšu masku, predstavljati svoju masku,sudjelovati na školskom izboru naj maski, čitati pjesmice i tekstove o maškarama, naslikati masku, rješavati zadatke, razvijati govornu kulturu, stvoriti

veselo ozračje u razredu, plesati pod maskama, poticati učenike na

maštovito razmišljanje, njegovati narodne običaje.

udžbenik,čitanka,

dječji časopisilikovni materijalCD player i CD

radni listić

Izrađivanje maske, biranje i predstavljanje

najljepše maske, recitiranje prigodnih

recitacija.

28.

Usk

rs 4

.r.

GO

O

4

4.r. Kunovec 4.r.

Koprivničk

i Ivane

c24 uč.

Ožu

jak

2015

.

Ljubica GažiŽeljka Kodrić

Spoznati značenje Uskrsa za kršćane. Doživjeti blagdansku radost

kroz uskrsne običaje. Recepcija književno-umjetničkih tekstova o

Uskrsu. Samostalno oblikovati uskrsnu čestitku.

čitanka,dječji časopisi

likovni materijal

Tematsko ukrašavanje učionice ,izrada čestitki, pisanica,literarni radovi.

Školski kurikulum 2014./2015. 60

Page 61: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva realizaciju planiranih programskih sadržaja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu. Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, te utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno – obrazovne skupine.

Pri organizaciji ovog oblika rada treba voditi računa o interesima, mogućnostima i sposobnostima učenika. Izvanučionička nastava treba koristiti mogućnost interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta. Pogodnost ovoga oblika nastave jest brže i lakše učenje. Važno je temeljito planiranje aktivnosti izvan učionice, s jasno osmišljenim ciljevima i zadaćama, sadržajno i metodički adekvatno pripremljeno.

U izvanučioničku nastavu spadaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta, galerije, i druge ustanove, terenska nastava, „škola u prirodi“ i drugi slični organizirani oblici poučavanja/učenja izvan škole.

Školski kurikulum 2014./2015. 61

Page 62: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

1.

Snal

ažen

je u

pr

osto

ru,

3. r

.

ruja

n, 2

014.

26Melany Ferčec

Karmela Pajan

Snalaziti se u prostoru, odrediti glavne i sporedne strane svijeta,

odrediti stajalište i obzor.-

Odlazak pješice na

najbližu uzvisinu u

blizini škole

Fotokopirni papir, kompas

Usmeno prepričavanje, praktične vježbe

snalaženja u prostoru, rješavanje zadataka u

radnim listićima.

2.

Prom

etni

zna

kovi

, 2.r

.

List

opad

201

4.

21Nikola VukićAndreja Šprem

Razlikovati i objasniti značenje prometnih znakova važnih za pješake. Razvijati prometnu kulturu učenika i

osposobljavati ih za aktivno sudjeovanje u prometu.

GOO:razvijati prometnu kulturu i odgovorno ponašanje u prometu te

pristojno ponašanje na javnom mjestu.

U okviru

redovnih

troškova

Odlazak pješice do prometnice

i prometnog raskrižja u

blizini škole u pratnji

razrednika.

Fotografski aparat, hamer papir, papir za

crtanje/slikanje, olovka, boje,

nastavni listići

Izvještavanje skupina/parova o rezultatima rada

(promatranje, opisivanje, zaključivanje), izrada tematskog plakata,

rješavanje radnih listića, likovni radovi učenika.

3.

Tjed

an k

reta

nja,

3.

r.

ruja

n, 2

014.

26

Melany Ferčec, Karmela

PajanAndreja Šprem

Obilježiti Tjedan kretanja, poticati učenike na kretanje i zdravi život. -

Šetnja zadanim pješačkim stazama u

okolici škole

Fotografski aparat, hamer

papir, flomasteriUsmeno prepričavanje,

izrada plakata, foto zapis.

Školski kurikulum 2014./2015. 62

Page 63: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

4.

Hrv

atsk

iol

impi

jski

dan

ruja

n, 2

014.

26

Melany Ferčec

Karmela Pajan

Andreja Šprem

Upoznati učenike sa poviješću i značenjem olimpijskog pokreta u

svijetu. Upoznati se sa olimpijskim dostignućima RH.

-Odlazak na

školsko igralište

Lopte,čunjevi, uže, vreće za rganizaciju

međurazrednih natjecanja u štafetnim i

elementarnim sportskim

igrama

Štafetne igre, elementarne igre

učenika, prezentacija prikupljenih materijala

5.

Jese

n/ Z

ima/

Pr

olje

će/L

jeto

, 3.r

. , 4

.r.

listo

pad,

sije

čanj

, ož

ujak

,lip

anj 2

014.

/201

5

39

Melany Ferčec

Karmela Pajan

Ljubica GažiŽeljka Kodrić

Andreja Šprem

Uočiti vremenske promjene u biljnom i životinjskomsvijetu, te njihov utjecaj

na život i rad ljudi. Recepcija književno-umjetničkih tekstova , pjesama i iskladbi o godišnjim dobima. Razvijati sposobnost

motrenja, uočavanja, opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i

primjene u životu. Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.

- Obilazak okolice škole

Slikovni materijal,

udžbenici i vježbenice , CD player, olovke, boje, nastavni

listići

. Izrada kalendara prirode, likovni i pisani

radovi učenika (izražajno čitanje, sastavak, rad na

tekstu), rješavanje zadataka u radnim

listićima.

6.

U g

rads

koj

knjiž

nici

3.r

. (G

OO

)

tijek

om š

kols

ke

godi

ne

26

Melany Ferčec

Karmela Pajan

Posjetiti gradsku knjižnicu povodom Mjeseca knjige, upoznati glavne

djelatnosti knjižnice, poticati čitateljske navike kod učenika i kulturno ponašanje na javnim

mjestima.

Prijevoz učenika

Posjetiti Gradsku

knjižnicu „Fran Galović“ u Koprivnici

Fotokopirni papir, izrada fotografija

Usmeno prepričavanje, izrada plakata, pisani i likovni radovi učenika,

foto-zapis.

Školski kurikulum 2014./2015. 63

Page 64: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

7.

Posj

et k

inu

/ kaz

ališ

tu,

3..r

. (G

OO

)

tijek

om š

kols

ke g

odin

e

26

Melany Ferčec

Karmela Pajan

Andreja Šprem

Poticanje navike odlaska u ustanove koje promiču kulturu, bogaćenje djetetovog iskustva i poticanje

njegove kreativnosti.Poticanje i usvajanje kulturnog

ponašanja prilikom posjete kazalištu ili kinu, uočavanje sličnosti i razlika u

projekcijama.

Zavisi o cijeni kino

projekcije ili cijeni

kazališne

predstave i

prijevoz učenika

Odlazak u kazalište ili

kino.

Prijevoz, kino karte ili

kazališne ulaznice.

Usmena rasprava, pismeni i likovni radovi

učenika

8.

Jese

n u

zavi

čaju

1., 2

., 3.

i 4.

r. P

Š K

op.I

vane

c

List

opad

201

4.

45

Đurđica PrlokNikola Vukić

Karmela Pajan

Željka Kodrić

Uočiti promjene u biljnom i životinjskom svijetu; vremense

promjene te njihov utjecaj na život i rad ljudi. Razvijati sposobnost

motrenja, uočavanja, opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i

primjene u životu. Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.

Obradit će se elementi iz GOO

20 knVožnja

autobusom od škole do šume

“Pesek”.

Fotoaparat, radni material

(mape, slikovne materijale,

olovke, boje, listići).

Izvještavanje o rezultatima rada

(promatranje, istraživanje,

uspoređivanje, opisivanje, zaključivanje); foto zapis, likovni i pisani

radovi učenika, izrada tematskog plakata.

9.

Podr

avin

a –

naš

zavi

čaj

1., 2

. i 3

.r. P

Š K

op.I

vane

c i

Svib

anj 2

015.

66

Đurđica PrlokNikola Vukić

Karmela Pajan Melani

Ferčec Andreja Šprem

Ivana Capek

Upoznati neke od prirodnih i kulturno povijesnih znamenitosti Podravine:

vode (jezero Šoderica), grad Đurđevac (stari grad – legenda o Picokima), đurđevačke peske i Galeriju naivne umjetnosti u

Hlebinama.Obradit će se elementi iz GOO

oko150 kn

Prijevoz autobusom:

Kunovec – Kop. Ivanec –

Šoderica – Hlebine - Đurđevac

Radni material (olovke,

flomasteri, boje, nastavni listići,

fotoaparat).

Usmena rasprava, izrada tematskog plakata,

priloga u radnoj mapi, pisani i likovni radovi učenika, rješavanje zadataka na radnim

listićima, Power Point prezentacija.

Školski kurikulum 2014./2015. 64

Page 65: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

10.

Plan

mje

sta,

3. r

.

listo

pad,

201

4.

26

Melany Ferčec

Karmela Pajan

Odrediti smjer kretanja, imenovati objekte, crtati, bilježiti, promotriti

izloženi plan grada u kvartu i snalaziti se na njemu.

Potrošni materija

lObilazak

okolice škole

Hamer papir, didatktičko

neoblikovani materijal,

fotoaparat,fotokopirni

papir, papir u boji, flomasteri

Izrada plakata, makete i plana okolice škole, foto

zapis, rješavanje zadataka u radnim

listićima

11.

Sred

ište

žup

anije

,3.

r.

(GO

O)

ožuj

ak, 2

014.

26

Melany Ferčec

Karmela Pajan

Upoznati grad Koprivnicu kao županijsko središte

Imenovati značajnije građevine, te objasniti njihovu namjenu. Razvijati sposobnost promatranja, uočavanja,

zaključivanja. Njegovati ljubav prema zavičaju.

Prijevoz učenika

Odlazak autobusom do

centra Koprivnice,

obilazak važnijih

građevina

Materijali turističke zajednice,

razglednice, izrada

fotografija

Prezentacija prikupljenih materijala na plakatima /

radnim mapama i korištenje istih za

proširivanje znanja.

12.

Vod

e u

zavi

čaju

, 3.

r(G

OO

)

svib

anj,

2015

.

26Melany Ferčec

Karmela Pajan

Promatrati i uočavati osobitost voda u zavičaju i njihovu ulogu u životu

čovjeka. Razlikovati vode tekućice od voda stajaćica. Osvijestiti problem

onečišćenja okoliša i upućivati učenike na potrebu očuvanja

prirodnog okoliša

20 kn

Odlazak autobusom do

voda stajaćica i tekućica

unutar naše županije

Radni materijal (mape, slikovni

materijal, olovke,

flomasteri, boje, nastavni listići),

fotografski aparat

Usmena rasprava, izrada tematskog

plakata/priloga u radnoj mapi, pisani i likovni

radovi učenika, rješavanje zadataka na

radnim listićima.

Školski kurikulum 2014./2015. 65

Page 66: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

13.

Škol

a pl

ivan

ja(G

OO

)

Tije

kom

ško

lske

go

dine

26

Melany FerčecKarmela Pajan

Osposobiti učenike za samostalno održavanje na vodi, poticanj i

usvajanje kulturnog ponašanja na bazenima

Prijevoz učenika

Odlazak autobusom do

gradskih bazena Cerine

Oprema za plivanje

Postignuća učenika, dodjela diploma

14.

Upo

znaj

emo

litur

gijs

ke

pred

met

eC

rkve

sve

te B

arba

re u

Kun

ovcu

Trav

anj i

li sv

iban

j 201

5

6 R 23 uč

Andriana Oštrkapa

Upoznati liturgijske predmete u crkvi „Svete Barbare“.

Imenovati liturgijske predmete koji se koriste u svetoj misi.

Izgrađivati osobni stav poštovanja prema liturgijskim predmetima.

0 knhamer papir,

izrada fotografija,

fotokopirni papir

Postignuća ćemo vrednovati izradom

plakata izvanučioničke nastave, a rezultate ćemo

koristiti u svrhu napredovanja učenika.

Školski kurikulum 2014./2015. 66

Page 67: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

15.

Sjeć

amo

se s

vojih

pok

ojni

kaG

robl

je u

Kop

rivn

ičko

m I

vanc

u

Kra

j lis

topa

da il

i poč

etak

st

uden

oga

2014

.

1 i2 RK.I

23 uč

Andriana Oštrkapa

Razvijanje potrebe suosjećanja s onima koji su tužni zbog smrti bliske

osobei moliti za njih.

Prigodom Dušnog dana usvojiti načine izraza poštovanja prema

pokojnicima .

0 knUsmena rasprava,

rješavanje zadataka u radnoj bilježnici.

16.

Upo

znaj

emo

mje

snu

crkv

u

Svib

anj 2

015

1 r K.I. iKn24

24 uč

Andriana Oštrkapa

Upoznati način ophođenja u crkvi kao prostoru gdje se okupljaju

Isusovi učenici.Imenovati najvažnije dijelove

unutrašnjosti crkve.Izgrađivati osobni stav poštovanja

crkve kao mjesta Božje prisutnosti.

0 knRješavanje nastavnog

listića, usmena rasprava, crtanje unutrašnjosti

crkve.

Školski kurikulum 2014./2015. 67

Page 68: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

17.

S

usre

t vj

erou

čeni

ka u

du

hovn

om

ce

ntru

„D

om s

v. A

nđel

e““

Vel

jača

ili t

rava

nj 2

015

20 Andriana Oštrkapa

Produbiti svoju vjeru.Razmjenjivanje iskustva vjere s

drugim sudionicima susreta.Razvijati osjećaj prijateljstva prema

drugim sudionicima susreta.

Cijena povratn

e željezni

čke karte za

vlakKoprivni

ca-Varaždi

n 30 kuna po učeniku

Koprivnica-Varaždin

Usmena povratna informacija učenika.

18.

Posj

et k

azal

ištu

u Z

agre

bu i

Muz

eju

suvr

emen

e um

jetn

osti

List

opad

/stu

deni

201

4.

Učenici 7. i 8.

razreda (34)

Branka Stančin-

LevančekMirjana

KedmenecRenata GlavicaLovorka

Ivanković

Upoznati učenike s kazalištem kao kulturnom ustanovom.

Razvijati sposobnosti doživljavanja dramskoga teksta kao umjetničkoga

djela. Probuditi zanimanje učenika za posjet muzeju. Razvijati estetski ukus učenika. Upoznati glavni grad naše domovine te prepoznati i imenovati

značajnije kulturno povijesne spomenike. Poštivati pravila

kulturnog ponašanja .

150 - 200 kn

Polazak u jutarnjim

satima ispred škole prema

Zagrebu, posjet kazališnoj

predstavi u kazalištu Trešnja i Muzeju

suvremene umjetnosti,

razgled grada.

Prijevoz, stručno vodstvo,

ulaznice za kazališnu

predstavu i muzej, nastavne

materijale za učenike, prvu

pomoć.

Izrada tematskog plakata, izložba

fotografija, literarni i likovni radovi učenika,

rješavanje radnih listića.

Školski kurikulum 2014./2015. 68

Page 69: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

19.

Naš

pla

vi p

lane

t –

tere

nska

mas

tava

po

vodo

m D

ana

plan

eta

Zem

ljeTr

avan

j 201

5.

Učenici 5.-8. razreda / Učenici 7. i 8.

razreda

Razrednici, predmetni

učitelji

Upoznati povijesne, prirodne i kulturne znamenitosti i ljepote zavičaja. Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj stvarnosti. Njegovati smisao za druženje, igru i zabavu, razvijati zajedništvo među

učenicima.Istaknuti važnost bioraznolikosti

vodenog staništa.Odlaskom na teren uočiti i povezati

bitne značajke voda na kopnu.

20-30 kn

Polazak u jutarnjim

satima ispred škole. Posjet i

razgled Hidroelektrane Donja Dubrava,

posjet ušća Mure u Dravu.

Prijevoz, stručno vodstvo, nastavna sredstva i

pomagala za terensku nastavu,

materijale za učenike, prvu

pomoć.

Usmena rasprava, rješavanje zadataka (prije, za vrijeme ili

nakon terenske nastave), izrada tematskih plakata, izložba fotografija i video

zapisa.

20.

Posj

et k

inu/

ka

zališ

noj

pred

stav

i

Tije

kom

ško

lske

go

dine

Učenici 5.-8. razreda

Razrednici, predmetni

učitelji

Razvijati kulturni život učenika, te pridonjeti razvoju duhovnih

vrijednosti. Iskazivati vlastiti doživljaj kazališne / kino predstave. Razvijati

kulturno ponašanje na javnim mjestima. Stvoriti ugodno ozračje među djecom, razvijati sposobnost

promatranja, zaključivanja i pamćenja u svrhu primjene u nastavi.

20-30 kn

Odlazak autobusom do

centa Koprivnice (Domoljub /

Dom mladih / Kino Velebit)

Prijevoz Usmena rasprava, pisani i likovni radovi učenika.

21.

Kak

o se

pon

ašam

u

prom

etu

1.r

Ruj

an 2

014.

Svib

anj 2

015.

1.r.Kop.Ivanec

-81.r.Kunovec-10

Đurđica PrlokIvana Capek

Razlikovati i objasniti značenje prometnih znakova važnih za pješake. Razvijati prometnu kulturu učenika i

osposobljavati ih za aktivno sudjelovanje u prometu.

Obradit će se elementi iz GOO

--

Odlazak pješice do prometnice

i prometnog raskrižja u

blizini škole u pratnji

razrednika.

-

Razgovor, izrada tematskog plakata,

rješavanje radnih listića, likovni radovi učenika,

praktične vježbe.

Školski kurikulum 2014./2015. 69

Page 70: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

22.

Kin

o i k

azal

išne

pr

edst

ave

1. r

.

Tije

kom

šk.

godi

ne 1.r.Kop.Ivanec

-81.r.Kunovec-10

Đurđica PrlokIvana Capek

Iskazivati vlastiti doživljaj kazališne i kino predstave. Razvijanje kulturno

ponašanja na javnim mjestima.Obradit će se elementi iz GOO

60 kn

Odlazak autobusom do

centra Koprivnice (Domoljub,

Dom mladih, Kino Velebit)

Prijevoz autobusom

Usmena rasprava, pisani i likovni radovi učenika.

23.

Dan

i kru

ha -

Posj

et p

ekar

i1.

r.

listo

pad

2014

. 1.r.Kop.Ivanec

-81.r.Kunovec-10

Đurđica PrlokIvana Capek

Obilježiti Dane zahvalnosti za plodove zemlje. Upoznati tradicionalan način proizvodnje hrane u našem zavičaju.

Obradit će se elementi iz GOO10 kn Odlazak

autobusom do pekare

Stručno vodstvo, fotoaparat

izrada fotografija

Usmena rasprava, pisani i likovni radovi učenika,

foto – zapis.

24.

Jese

n/ Z

ima/

Pro

ljeće

/ Lj

eto

1.r.

Ruj

an 2

014.

;si

ječa

nj, o

žuja

k, li

panj

20

15.

1.r.Kop.Ivanec

-81.r.Kunovec-10

Đurđica PrlokIvana Capek

Promatranje i uočavanje promjena u prirodi i njihov utjecaj na život i rad ljudi, te na biljni i životinjski svijet.Rrazlikovanje godišnjih doba prema

najvažnijim obilježjima.Razvijati sposobnost motrenja,

uočavanja, opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i primjene u životu.

Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.

Obradit će se elementi iz GOO

-

Odlazak pješice do obližnjeg polja, livade,

parka u pratnji razrednika

Hamer papir, fotografski

aparat,izrada

fotografija,fotokopirni

papir, papir za slikanje,

slikarski pribor

Usmeno prepričavanje, izrada tematskog

plakata, pisani i likovni radovi učenika, izrada

slikovnog kalendara, foto –zapis, , rješavanje zadataka na radnim

listićima.

Školski kurikulum 2014./2015. 70

Page 71: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

25.

Mje

sto

u ko

jem

živ

im

1.r.

Svib

anj 2

015.

1.r.Kop.Ivanec

-81.r.Kunovec-10

Đurđica PrlokIvana Capek

Upoznati izgled mjesta. Imenovati mjesto stanovanja. Šetnjom kroz selo

upoznati i imenovati značajnije građevine i objasniti njihovu namjenu.

Poticati sposobnost promatranja, uočavanja i logičkog zaključivanja.Poticati kreativnost i domišljatost u

radu. Njegovati ljubav prema mjestu u kojem živimo.

Obradit će se elementi iz GOO

- Obilazak sela

Fotografski aparat,izrada

fotografija,fotokopirni

papir.

Usmena rasprava, izrada tematskog

plakata/priloga u radnoj mapi, pisani i likovni

radovi učenika.

Školski kurikulum 2014./2015. 71

Page 72: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

26.

Pute

vim

a na

jsun

čani

jega

ot

oka

svib

anj 2

015.

30-35

Renata Glavica,

Igor Sedlanić, Branka Stančin-

Levanček

Učenici će upoznati prirodne i kulturne znamenitosti otoka Krka, posjetiti otočić Košljun i upoznati

nalazište početaka hrvatske pismenosti, crkvicu svete Lucije u

Jurandoru, te prošetati gradom Krkom.GOO

Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita

potrošača, Zaštita okoliša i održivirazvoj,

300,00 kn

(jednodnevni)

do 650,00

kn (dvodne

vni)

Polazak ispred škole u

Kunovcu, vožnja

autobusom do otoka Krka, posjet spilji Biserujki, otočiću

Košljunu, Jurandvoru

(crkvici svete Lucije), šetnja I

eventualno kupanje u

Baškoj, šetnja Krkom.

Također se predviđa i

trošak za ručak u restoranu.

Ukoliko će biti roditeljskog

pristanka isti bi se plan puta

samo razdijeljeno realizirao

dvodnevno, što bi uključivalo dodatni trošak

noćenja i polupansiona

Prikupiti ponude prema

PRAVILNIKUO IZVOĐENJU

IZLETA, EKSKURZIJA I

DRUGIH ODGOJNO-

OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

IZVAN ŠKOLE, suglasnosti roditelja, pripremiti nastavne

materijale za izvođenje

nastave na terenu,

osigurati troškove

dnevnica za pratitelje (prema

Pravilniku)

Nastavnim, edukativnim materijalimatijekom

same provedbe, prikupljanjem informatičkih

dokumenata, fotografija, nakon provedbe

vrednovanjem kroz evaluacijske dokumente.

Školski kurikulum 2014./2015. 72

Page 73: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

27.

Posj

et k

inu

Vel

ebit

ili

Cin

esta

r

tijek

om g

odin

e

30-35

Razrednici 5. i 6.r. i

predmetni učitelji

Upoznati filmsko djelo primjereno uzrastu učenika, razvijati dobre

suradničke odnose, njegovati pravila lijepoga ponašnja izvan prostora

Škole.

Cca 50,00

kn

Ovisno o raspoloživim projekcijama

igranih ili dokumentarnih

filmova primjerenih

učenicima ove dobi posjet i

gledanje filma

Ponude kina za realizaciju

posjeta, suglasnost roditelja za

provedbu ovog posjeta, autobus,

dnevnice za pratitelje učenika

Edukativnim materijalima nakon

projekcije filma, istraživanjem prije

gledanja filma.

28.

Prom

etni

zna

kovi

, 2.r

.

List

opad

201

4.

21Nikola Vukić

Andreja Šprem

Razlikovati i objasniti značenje prometnih znakova važnih za pješake. Razvijati prometnu kulturu učenika i

osposobljavati ih za aktivno sudjeovanje u prometu.

GOO:razvijati prometnu kulturu i odgovorno ponašanje u prometu te

pristojno ponašanje na javnom mjestu.

U okviru

redovnih

troškova

Odlazak pješice do prometnice

i prometnog raskrižja u

blizini škole u pratnji

razrednika.

Fotografski aparat, hamer papir, papir za

crtanje/slikanje, olovka, boje,

nastavni listići

Izvještavanje skupina/parova o rezultatima rada

(promatranje, opisivanje, zaključivanje), izrada tematskog plakata,

rješavanje radnih listića, likovni radovi učenika.

29.

Putu

jem

o, 2

.r.

List

opad

201

4.

21Nikola Vukić

Andrijana Šprem

Razlikovati autobusni i željeznički kolodvor. Upoznati važnost prometa u

zavičaju.GOO:Razvijati odgovornost za vlastito

ponašanje u prometu i kulturne navike tijekom putovanja.Poticati i ukazivati na važnost pristojnog i odgovornog ponašanja na javnom

mjestu.

Troškovi

prijevoza

Vožnja autobusom od

škole do autobusnog i željezničkog kolodvora i

natrag u pratnji

razrednika.

Prijevoz autobusom, fotografski

aparat, radni materijal (mape,

slikovni materijal, olovke)

Usmena rasprava, izrada tematskog

plakata/priloga u radnoj mapi, pismeni i likovni

radovi učenika.

Školski kurikulum 2014./2015. 73

Page 74: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

30.

Jese

n u

zavi

čaju

, 2.r

.

List

opad

201

4.

21Nikola Vukić

Andrijana Šprem

Uočiti vremenske promjene u biljnom i životinjskom svijetu, te njihov utjecaj

na život i rad ljudi. Razvijati sposobnost motrenja, uočavanja,

opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i primjene u životu.

GOO:Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.Poticati na zaštitu i pomoć životinjama. Poticati i ukazivati na važnost timskog rada i rada u paru (razvijanje društveno

komunikacijskih vještina).

Troškovi

prijevoza

Vožnja autobusom od

škole do Planinarskog

doma.

Prijevoz autobusom,radn

i materijal (mape, slikovni

materijal, olovke, boje,

listići), fotografski

aparat, slikovni kalendar

Izvještavanje o rezultatima rada

(promatranje, istraživanje,

uspoređivanja, opisivanje, zaključivanje),

izrada slikovnog kalendara, foto –zapis, likovni i pismeni radovi

učenika (sastavak, rješavanje zadataka na

radnim listićima..), izrada tematskog plakata.

31.

Kin

o/ k

azal

ište

, 2.r

.

Tije

kom

ško

lske

go

dine

21Nikola Vukić

Andrijana Šprem

Odgledati i doživljajno percipirati nekoliko primjerenih kazališnih

predstava i filmova za djecu (animirani i igrani). Razlikovati

pozornicu od gledališta, predstavu od filma.

GOO: Razvijati kulturu ponašanja u kulturnim ustanovama te pristojno

ponašanje na javnim mjestima.

Oko 20 kn po

učeniku

Odlazak u kino „Velebit“.

Prijevoz učenika autobusom

Usmena rasprava, pismeni i likovni radovi

učenika.

Školski kurikulum 2014./2015. 74

Page 75: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

32.

Zim

a u

zavi

čaju

, 2.r

.

Sije

čanj

201

5.

21Nikola Vukić

Andreja Šprem

Uočiti vremenske promjene u biljnom i životinjskomsvijetu, te njihov utjecaj

na život i rad ljudi. Razvijati sposobnost motrenja, uočavanja,

opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i primjene u životu.

GOO:Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.Poticati na zaštitu i pomoć životinjama. Poticati i ukazivati na važnost timskog rada i rada u paru (razvijanje društveno

komunikacijskih vještina).

U okviru

redovnih

troškova

Odlazak pješice do obližnjeg polja, livade,

parka u pratnji razrednika.

Fotografski aparat, radni

materijal (mape, slikovni

materijal, olovke, boje,

listići), slikovni kalendar

Izvještavanje o rezultatima rada

(prometranje, istraživanje,

uspoređivanja, opisivanje, zaključivanje),

izrada slikovnog kalendara, foto –zapis, likovni i pismeni radovi

učenika (sastavak, rješavanje zadataka na

radnim listićima..), izrada tematskog plakata.

33.

Naš

e m

jest

o, 2

.r.

Ožu

jak

201

5.

21Nikola Vukić

Andreja Šprem

Imenovati mjesto stanovanja i značajnije građevine, te objasniti

njihovu namjenu. Razvijati sposobnost promatranja, uočavanja,

zaključivanja.GO: Njegovati pozitivan odnos prema mjestu stanovanja i zavičaju, poticati

osjećaj pripadnosti (zavičajni identitet).

U okviru

redovnih

troškova

Šetnja gradom/selom,

odlazak do centra mjesta,

obilazak važnijih

građevina u pratnji

razrednika.

Fotografski aparat, radni

materijal (mape, slikovni

materijal, nastavni listići,

olovke)

Usmena rasprava, izložba pismenih i likovnih

radovi učenika, foto -zapis, tematsko uređenje

razrednog panoa.

Školski kurikulum 2014./2015. 75

Page 76: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

34.

Vod

e u

zavi

čaju

, 2.

r.

Ožu

jak

201

5.

23Nikola Vukić

Andreja Šprem

Promatrati i uočavati osobitost voda u zavičaju i njihovu ulogu u životu

čovjeka. Razlikovati vode tekućice od voda stajaćica.

GOO: Osvijestiti problem onečišćenja okoliša i ukazivati na važnost vode u

životu čovjeka.

U okviru

redovnih

troškova

Odlazak pješice do obližnjeg

potoka ili bare/jezera u

pratnji razrednika.

Radni materijal (mape, slikovni

materijal, olovke,

flomasteri, boje, nastavni listići),

fotografski aparat

Usmena rasprava, izrada tematskog

plakata/priloga u radnoj mapi, pismeni i likovni

radovi učenika, rješavanje zadataka na

radnim listićima.

35.

Prol

jeće

u z

avič

aju,

2.r

.

Trav

anj

2015

.

21Nikola Vukić

Andreja Šprem

Uočiti vremenske promjene u biljnom i životinjskomsvijetu, te njihov utjecaj

na život i rad ljudi. Razvijati sposobnost motrenja, uočavanja,

opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i primjene u životu.

Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.

GOO:Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.Poticati na zaštitu i pomoć životinjama. Poticati i ukazivati na važnost timskog rada i rada u paru (razvijanje društveno

komunikacijskih vještina).

U oviru redovni

h troškov

a

Odlazak pješice do obližnjeg polja, livade,

parka u pratnji razrednika.

Fotografski aparat, radni

materijal (mape, slikovni

materijal, olovke, boje,

listići), slikovni kalendar

Izvještavanje o rezultatima rada

(promatranje, istraživanje,

uspoređivanja, opisivanje, zaključivanje),

izrada slikovnog kalendara, foto –zapis, likovni i pismeni radovi

učenika (sastavak, rješavanje zadataka na

radnim listićima..), izrada tematskog plakata

Školski kurikulum 2014./2015. 76

Page 77: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

36.

Zašt

ita

od p

ožar

a,

2.r.

Svib

anj

2015

.

21Nikola Vukić

Andreja Šprem

Imenovati djelatnike vatrogasne službe. Upoznati se s vatrogasnom

opremom i vatrogasnim uređajima.Znati tel. broj vatrogasaca.GOO: Poticati i ukazivati na važnost odgovoranog odnosa prema vatri i čuvanju svoje i društvene imovine.

U okviru

redovnih

troškova

Odlazak pješice do Vatrogasnog doma, susret s vatrogascima, razgledavanje

vatrogasne opreme

Fotografski aparat, radni

materijal (papir, boje, olovke)

Usmena rasprava, izložba foto- zapisa, pisanih i

likovnih radova učenika

37.

Ljet

o u

zavi

čaju

, 2.r

.

Lipa

nj 2

015.

21Nikola Vukić

Andreja Šprem

Uočiti vremenske promjene u biljnom i životinjskomsvijetu, te njihov utjecaj

na život i rad ljudi. Razvijati sposobnost motrenja, uočavanja,

opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i primjene u životu.

GOO: Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.Poticati i ukazivati na važnost timskog rada i rada u paru (razvijanje društveno

komunikaciskih vještina).

U okviru

redovnih

troškova

Odlazak pješice do obližnjeg polja, livade,

parka u pratnji razrednika.

Fotografski aparat, radni

materijal (mape, slikovni

materijal, olovke, boje,

listići), slikovni kalendar

Izvještavanje o rezultatima rada

(promatranje, istraživanje,

uspoređivanja, opisivanje, zaključivanje),

izrada slikovnog kalendara, foto –zapis, likovni i pismeni radovi

učenika, izrada tematskog plakata

Školski kurikulum 2014./2015. 77

Page 78: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

38.

Podr

avin

a - n

aš z

avič

aj

(jed

nodn

evni

izle

t)

svib

anj ,

2014

.

(1., 2. i 3. raz.)

Nikola Vukić, Andreja

Šprem,Đurđica

Prlok,Karmela Pajan, , Melany Ferčec

(1., 2. i 3. razred)

Upoznati neke od prirodnih i kulturno povijesnih znamenitosti Podravine:

vode tekućice (rijeka Drava) i stajaćice (jezero Šoderica), grad Đurđevac (stari grad - legenda o

Picokima) i Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama.

GO: Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode i kulturne

baštine.Njegovati zavičajni i hrvatski domovinski identitet. Poticati na

odgovorno i pristojno ponašanje na putovanju i na javnom mjestu.

oko 100,00 kn/uč.

Prijevoz autobusom: Koprivnički

Ivanec- Đurđevac-

rijeka Drava – galerija u

Hlebinama – jezero Šoderica

Radni materijal (mape, slikovni

materijal, olovke,

flomasteri, boje, nastavni listići),

fotografski aparat

Usmena rasprava, izrada tematskog

plakata/priloga u radnoj mapi, pisani i likovni

radovi učenika, rješavanje zadataka na radnim listićima, PP -

prezentacija.

39.

Jese

n u

zavi

čaju

1., 2

., 3.

i 4.

r. P

Š K

op.I

vane

c

List

opad

201

4.

45

Đurđica PrlokNikola Vukić

Karmela Pajan

Željka Kodrić

Uočiti promjene u biljnom i životinjskom svijetu; vremense

promjene te njihov utjecaj na život i rad ljudi. Razvijati sposobnost

motrenja, uočavanja, opisivanja, uspoređivanja, zaključivanja i

primjene u životu. Njegovati pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.

Obradit će se elementi iz GOO

20 knVožnja

autobusom od škole do šume

“Pesek”.

Fotoaparat, radni material

(mape, slikovne materijale,

olovke, boje, listići).

Izvještavanje o rezultatima rada

(promatranje, istraživanje,

uspoređivanje, opisivanje, zaključivanje); foto zapis, likovni i pisani

radovi učenika, izrada tematskog plakata.

40.

Podr

avin

a –

naš

zavi

čaj

1., 2

. i 3

.r. P

Š K

op.I

vane

c i

Svib

anj 2

015.

66

Đurđica PrlokNikola Vukić

Karmela Pajan Melani

Ferčec Andreja Šprem

Ivana Capek

Upoznati neke od prirodnih i kulturno povijesnih znamenitosti Podravine:

vode (jezero Šoderica), grad Đurđevac (stari grad – legenda o Picokima), đurđevačke peske i Galeriju naivne umjetnosti u

Hlebinama.Obradit će se elementi iz GOO

oko150 kn

Prijevoz autobusom:

Kunovec – Kop. Ivanec –

Šoderica – Hlebine - Đurđevac

Radni material (olovke,

flomasteri, boje, nastavni listići,

fotoaparat).

Usmena rasprava, izrada tematskog plakata,

priloga u radnoj mapi, pisani i likovni radovi učenika, rješavanje zadataka na radnim

listićima, Power Point prezentacija.

Školski kurikulum 2014./2015. 78

Page 79: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

41.

Sadn

ja v

oćka

rica

List

opad

201

4.

Od 1. do

8. razreda

Antonio Stipan i

razrednici

Potaknuti kod djece razvoj ekološke svijeesti, upoznati učenike s

važnostima sakupljanjem sjemena voćkarica i drugog drveća te upoznati učenike s načinom sadnje starih sorti jabuka, krušaka… Aktivno sudjelovati

u projektu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima

na području KCKZZ i Hrvatskog šumarskog institute. Aktivno

sudjelovati u sadnji voćkarica u dvorištu škola u K.Ivancu I Kunovcu.

/ / Vrtni alat i voćkarice

Usmena rasprava, izrada tematskog plakata,

priloga u radnoj mapi, pisani i likovni radovi učenika, rješavanje zadataka na radnim

listićima, rast voćkarica i uživanje u njihovim

plodovima.

42.

Bre

žuljk

asti

kr

ajev

i RH

, 4.r

.G

OO

listo

pad

24 Ljubica Gaži, Željka Kodrić

Upoznati reljef, karakteristična obilježja naselja i prometnica u brežuljkastom kraju, kulturno –

povijesne spomenike kraja. Razvijati osjećaj za čuvanje kulturno –

povijesnih spomenika.

20 knOdlazak na

obronke obližnjeg vinogorja

Autobus za prijevoz

učenika, dodatni pribor i

materijali

Usmeno prepričavanje, izrada plakata, foto zapis.

43.

Zagr

eb –

gla

vni

grad

RH

, 4. r

.G

OO

stud

eni

24 Ljubica Gaži, Željka Kodrić

Posjetiti glavni grad naše domovine, upoznati najznačajnije kulturno –

povijesne spomenike glavnog grada.200 kn Odlazak u

ZagrebAutobus za

prijevoz učenikaUsmeno prepričavanje,

izrada plakata, foto zapis.

Školski kurikulum 2014./2015. 79

Page 80: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

44.

Prir

oda

nas

okru

žuje

, 4. r

.G

OO

velja

ča 24 Ljubica Gaži, Željka Kodrić

Razlikovati živu od nežive prirode, uočiti suodnos žive i nežive prirode i

uvjete života.Obilazak

okolice škole

Hamer papir, didatktičko

neoblikovani materijal,

fotoaparat,fotokopirni

papir, papir u boji, flomasteri

Izrada plakata, foto zapis, rješavanje

zadataka u radnim listićima.

45.

Vod

a –

uvje

t ži

vota

, 4.

r.

GO

O

ožu

jak

24 Ljubica Gaži, Željka Kodrić

Razumjeti utjecaj čovjeka na onečišćenje, čuvanje i potrošnju vode. 20 kn

Odlazak na obližnju vodu

stajaćicu i tekućicu

(Kunovec - Botinovec)

Autobus za prijevoz učenika,

dodatni pribor i materijali,

školski mikroskop,

laboratorijski pribor

Prezentacija prikupljenih materijala na terenu,

usmena rasprava, likovni radovi učenika.

46.

Kin

o i k

azal

išne

pr

edst

ave

4.r

.G

OO

tij

ekom

ško

lske

go

dine

24 Ljubica Gaži, Željka Kodrić

Iskazivati vlastiti doživljaj kazališne i kino predstave. Razvijanje kulturno

ponašanja na javnim mjestima.60 kn

Odlazak autobusom do

centra Koprivnice (Domoljub,

Dom mladih, Kino Velebit)

Autobus za prijevoz učenika

Usmena rasprava, pisani i likovni radovi učenika.

Školski kurikulum 2014./2015. 80

Page 81: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

aci

Bro

j uč

enik

a Ime i prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učenik

u

Detaljni plan puta

Što je potrebno osigurati

Način vrjednovanja

47.

Tlo

– uv

jet

živo

ta,

4.r.

GO

O

ožuj

ak

24 Ljubica Gaži, Željka Kodrić

Razlikovati vrste tla, razumjeti utjecaj čovjeka na nastanak i razvoj tla.

Obilazak okolice škole

Olovke, bojice, mape za rad,

nastavni listići

Izvještavanje o rezultatima rada

(promatranje, istraživanje,

uspoređivanja, opisivanje, zaključivanje),

foto –zapis, likovni i pisani radovi učenika,

izrada tematskog plakata.

48.

Živo

t bi

ljke,

4.

r.

GO

O

ožuj

ak

24Ljubica Gaži, Željka Kodrić Razlikovati glavne dijelove biljke i

razumjeti njihovu osnovnu ulogu.Obilazak

okolice škole

Radni materijal (mape, slikovni

materijal, olovke,

flomasteri, boje, nastavni listići),

fotografski aparat

Usmena rasprava, izrada tematskog

plakata/priloga u radnoj mapi, pisani i likovni

radovi učenika, rješavanje zadataka na

radnim listićima

49.

Trav

njak

,4.

r.G

OO

trav

anj

24 Ljubica Gaži, Željka Kodrić

Upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka, razumjeti

povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka.

20 knOdlazak na

obližnji travnjak i

livadu košanicu

Hamer papir,izrada

fotografija,fotokopirni

papir, papir za slikanje,

slikarski pribor

Usmeno prepričavanje, risanje, slikanje izrada

plakata, rješavanje zadataka u radnim

listićima, prezentacija prikupljenih materijala u

radnim mapama i plakatima, izrada

herbarija

Školski kurikulum 2014./2015. 81

Page 82: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

Ekskurzije

Školski kurikulum 2014./2015. 82

Page 83: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učeniku

Detaljni plan putaŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovan

ja

1.

Prir

odne

pos

ebno

sti R

H(I

stra

Bri

juni

),4.

r.

lipan

j

24Ljubica Gaži, Željka Kodrić

Upoznati jedan od nacionalnih parkova u RH, promicati ljubav i ponos prema domovini, uočavati i

spoznavati ljepotu domovine te važnost zaštite i očuvanja prirodnih posebnosti.Upoznati kulturno - povi

jesne spomenike posjećenog zavičaja.

1300 kn

Prijevoz turističkim autobusom u pratnji razrednika i vodiča.

Za usluge ugovaranja putovanja, nakon provedenog

pozivnog natječaja, članovi Povjerenstva za izbor

najboljeg ponuditelja izabrat će najpovoljniju turističku

agenciju od pristiglih ponuda.

Potrebno osigurati:Prijevoz, stručno vodstvo,

sportski rekviziti, prva pomoc, fotografski aparat

Prijevoz, smještaj, hranu, stručno vodstvo,

rekvizite za sportske

aktivnosti, prvu pomoć

Usmena rasprava, pismeni radovi

učenika, foto-zapis.

Školski kurikulum 2014./2015. 83

Page 84: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

R. b

r.

Naz

iv

Vri

jem

e re

aliz

acij

eB

roj

učen

ika Ime i

prezime voditelja

Ciljevi i zadaci nastaveTrošak

po učeniku

Detaljni plan putaŠto je

potrebno osigurati

Način vrjednovan

ja

2.

Viš

edne

vna

eksk

urzi

ja u

čeni

ka 7

. ra

zred

a (p

rim

orsk

a H

rvat

ska)

Lipa

nj- s

rpan

j 201

5.

15-20Branka Stančin-

Levanček

Razvijanje ljubavi i poštovanja prema domovini i njenim prirodnim

ljepotama, upoznavanje dijela jadranskog obalnog prostora,

razgledavanje kulturno-povijesnih znamenitosti, uočavanje važnosti Jadranskog mora u gospodarstvu

Hrvatske, uočavanje suživota i povezanosti čovjeka s morem,

uočavanje različitosti između raznih krajeva Hrvatske, razvijanje

zajedništva i povezanosti svih učenika i razrednice, razvijanje osjećaja za

očuvanjem ljepota Hrvatske, razvijanje pristojnog ponašanja na

javnim mjestima, razvijanje sportskog duha.

Ovisi o destinaciji

(1800-2000 kn)

Prijevoz turističkim autobusom i eventualno

trajektom ili brodom. Učenici će odsjesti u hotelu.

Odabir turističke agencije za provedbu ekskurzije provest će se sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih

aktivnosti izvan škole.

Prijevoz, smještaj, hranu, stručno vodstvo,

rekvizite za sportske

aktivnosti, prvu pomoć

Analiza uspješnosti provedenog maturalnog

putovanja od strane

učenika, roditelja i

razrednice. Usmena

rasprava, pismeni radovi

učenika.Prezentacija

u Power Pointu za roditelje.

Školski kurikulum 2014./2015. 84

Page 85: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“ · Web view(+ nekoliko učenika iz 7. i 8.r. zbog pravila online kviza) Renata Glavica, razrednica, Marija Mraz, vanjska suradnica Educirati učenike

Osnovna škola Koprivnički Ivanec

SADRŽAJ

Š K O L S K I K U R I K U L U M ....................................................................................................................................................................................................1Uvod..........................................................................................................................................................................................................................................................................2ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN....................................................................................................................................................................................................................................4IZBORNA NASTAVA............................................................................................................................................................................................................................................5DOPUNSKA NASTAVA.......................................................................................................................................................................................................................................8DODATNA NASTAVA........................................................................................................................................................................................................................................10IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI..................................................................................................................................................................................................................15PROJEKTI/PROGRAMI......................................................................................................................................................................................................................................22

Projekti na razini škole......................................................................................................................................................................................................................22 Projekti razrednih odjela...................................................................................................................................................................................................................25 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma..........................................................................................................................................................32 Integrirani dani.....................................................................................................................................................................................................................................45

IZVANUČIONIČKA NASTAVA.......................................................................................................................................................................................................................61 Ekskurzije................................................................................................................................................................................................................................................83

SADRŽAJ..................................................................................................................................................................................................................................................................85

v.d. ravnateljica: Predsjednica Povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor:__________________________ ___________________________Kristina Furkes, dipl.uč. M.P. Branka Cuki, dipl.pol.

Školski kurikulum 2014./2015. 85