Top Banner
[OLSKO LETO 2009 – 2010
56

[OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

Feb 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

[OLSKO LETO2 0 0 9 – 2 0 1 0

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 1

Page 2: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

2

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANAI`anska c. 12N. C. 059 074 300

01/2521 919faks: 01/2521 932E-po{ta: info@kgbl.sihttp://www.kgbl.si

GLASBENA [OLAVegova 7tel. 01/2521 275faks 01/2521 275

SREDNJA GLASBENA IN BALETNA [OLAI`anska c. 12 referat za dijake 059 074 300tajni{tvo 059 074 303ra~unovodstvo 059 074 305zbornica 059 074 310zbornica baletne {ole 059 074 322svetovalna slu`ba 059 074 309knji`nica 059 074 353faks 01/2521 932

VI[JA BALETNA [OLAI`anska c. 12tajni{tvo 059 074 303faks 01/2521 932

Izdal: KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANAUredili: Toma` Buh, Nata{a Hladnik, Tinka Majaron, Helena PanjanTisk: Offset tisk Ver~nik s.p. Dom`aleNaklada: 1200 izvodovLjubljana, november 2009

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 2

Page 3: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

3

Dragi u~enci, dijaki in star{i!

V oktobru 2009 je zavod dobil nov Akt oustanovitvi in s tem tudi novo ime Konservatorijza glasbo in balet Ljubljana. S tem so uresni~enena{e `elje po ve~ji prepoznavnosti v {ir{em evrop-skem prostoru. S pridobitvijo novih prostorov naI`anski 12 so se izpolnile na{e dolgoletne `elje pozagotovitvi ustreznih pogojev za izobra`evanjebodo~ih glasbenikov in plesalcev. Pri~ujo~a pub-likacija Vas seznanja s programi in delom na{e-ga zavoda tako na osnovni kot tudi na srednjistopnji glasbenega in plesnega izobra`evanja.Posku{ali smo Vam v strnjeni obliki predstavitiosnovne podatke o zgodovini {ole, o pedagogih inostalih delavcih, o programih, pomembnej{ih na-stopih, vpisnih pogojih, izpitnih rokih ter pravi-cah in dol`nostih u~encev oz. dijakov. Upam, daVam bodo te informacije v pomo~ pri spremljanjudela na {oli in pri uravnavanju svojih obveznosti.@elimo si, da bi se dobro po~utili v na{i srediniin pridobljeno znanje koristno uporabili pri nadaljnjem {tudiju in kasneje v `ivljenju.

v. d. Direktor KGBLToma` Buh, prof.

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 3

Page 4: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

KRONOLO[KI PREGLED RAZVOJA GLASBENEGA IN BALETNEGA[OLSTVA V LJUBLJANI, KI JE POVEZANO Z USTANOVITVIJOKONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

1807 – 1810 Dr`avna glasbena {ola pri Ljubljanski stolnici

1815 – 1875 Glasbena {ola pri Ljubljanski normalki

1821 – 1919 Glasbena {ola pri Filharmoni~ni dru`bi

1882 – 1945 [ola Glasbene matice

1919 – 1939 Konservatorij

1939 – 1946 Glasbena akademija

1944 – 1948 Operna baletna {ola

1945 – 1963 Dr`avna ni`ja glasbena {ola / Glasbena {ola Ljubljana – Center

1946 – Akademija za glasbo

1948 – 1951 Dr`avna ni`ja baletna {ola

1951 – 1963 Srednja baletna {ola

1953 – 1963 Srednja glasbena {ola

1963 – 1983 Zavod za glasbeno in baletno izobra`evanje

1983 – 2009 Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

2009 – Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

4

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 4

Page 5: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

Organizacijske programi smer/modulienote

GLASBENA [OLA 787GLASBA 419

PRED[OLSKA 11GLASBENA VZGOJA

GLASBENA 32PRIPRAVNICA

PLESNA 100PRIPRAVNICA

PLES balet 112sodobni ples 113

SREDNJA UMETNI[KA 387GLASBENA GIMNAZIJAIN BALETNA glasba[OLA A – glasbeni stavek 24

B – petje in{trument 271C – jazz-zabavna glasba 56

plesA – balet 36

VI[JA BALETNA VI[JE[OLSKI 10[OLA PROGRAM BALET

SKUPAJ 1184

5

{t. u~encev/dijakov/{tudentov

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 5

Page 6: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

ORGANI [OLE, VODSTENO IN PEDAGO[KO OSEBJE TER KOMISIJE,V [OLSKEM LETU 2009/2010

Svet {ole:predstavniki delavcev {ole:

predsednik sveta: prof. Igor Saje~lani: prof. Leonida Lebar

prof. Peter [avlipredstavniki ustanoviteljev:

gospod Tadej Gabri~ – M[[gospod Peter Minodra{ – M[[gospod dr. Jo`ef Kuni~ – MOL

predstavniki star{ev:gospa Kata Budimir Kri{togospa Barbara Hrovatgospa Anka Potokar

Svet star{ev:gospa Kata Budimir Kri{to – G[gospa Barbara Majcen – G[gospod Ale{ Kostanj{ek – G[gospod Bojan Popovi~ – 1.a SG[gospa Tamara Tr~ek Pe~ak – 1.b SG[gospod Davor Pecman – 2.a SG[gospa Olga Zakraj{ek – 2.b SG[gospa Barbara Hrovat – 3.a SG[gospod Marko Horvat – 3.b SG[gospa Jelena Sitar Cvetko – 4.a SG[gospa Mojca Trstenjak Prebanda – 4.b SG[gospa Anka Potokar – balet SB[

Vodstvo {ole:v. d. Direktor prof. Toma` Buhv. d. Ravnateljica G[ prof. Nata{a Hladnik

Strokovni kolegij:v. d. Direktor prof. Toma` Buhv. d. Ravnateljica G[ prof. Nata{a Hladnik

6

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 6

Page 7: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

7

Komisija za vpis S[ravnatelj – predsednikprof. Toma` Habe – ~lanprof. Matej Selan – ~lanprof. Darinka Marolt – ~lang. Bla` Horvat – ~lan

Komisija za vpis G[ravnatelj – predsednikpomo~nica ravnatelja – ~lanicaprof. Tatjana [porar Bratu` – ~lanicaprof. Jo`e Kregar – ~lanprof. Jana Kova~ Valdés – ~lanica

Odbor za podeljevanje [kerjan~evihdiplom, priznanj in nagradprof. Toma` Habeprof. Tatjana [porar Bratu`prof. Matej Selanprof. Igor Sajeprof. Franc @ugelj

Komisija za prito`be:prof. Jerko Novak – predsednikprof. Tinka Majaron – ~lanprof. Elizabeta Klari~ – BIC

[olski skladUpravni odbor:predstavniki star{ev:

gospa Jelena Sitar Cvetkogospod Ale{ Kostanj{ekgospod Davor Pecman

predstavniki zaposlenih:prof. Suzana Ro`manecprof. Jerko Novakgospod Bla` Horvat

predstavnica dijakov:Eva Kopriv{ek 4.b

[olska maturitetna komisijaravnatelj – predsednikprof. Darinka Marolt – tajnicaprof. ^rt Sojar Voglar – ~lanprof. Jana Kocjan~i~ – ~lanicaprof. Tinka Majaron – ~lanicazunanji ~lani [MK

Vodje oddelkov:· oddelek za balet prof. Matej Selan B[ / SB[· oddelek za glasb. - teor. predmete prof. Toma` Habe G[ / SG[· oddelek za godala prof. Tatjana [pragar G[ / SG[· oddelek za harmoniko prof. Ernö Sebastian G[ / SG[· ddelek za jazz in zabavno glasbo prof. Matev` Smerkol SG[· oddelek za kitaro prof. Igor Saje G[ / SG[· oddelek za klavir prof. Tatjana [porar Bratu` G[· oddelek za klavir prof. Marija Kocijan~i~ SG[· oddelek za pihala prof. Dejan Pre{i~ek G[ / SG[· oddelek za petje prof. Marjan Tr~ek G[ / SG[· oddelek za splo{.- izobr. predmete prof. Darinka Marolt SG[· oddelek za trobila in tolkala prof. Franc @ugelj G[ / SG[

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 7

Page 8: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

8

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

1. Andreeva Olga – – – kl. podr`ka in repertoar –2. An`ej Matic – – violina – –3. Arli~ Ur{ka petje – – – –4. Arne` Vol~an{ek Mateja – – petje – –5. Avbelj Du{a klavir – klavir, klavir d.p. – –6. Avsec Vitja – – solf., glas. stavek – –7. A`man Draga flavta – flavta – –8. Bajec Tilen – – klavir d.p. – –9. Bajt Mateja – – kljunasta flavta, – –

kom. igra10. Bajuk Marcos petje – petje, kom. igra – –11. Bal`alorsky Volodja violina – violina – –12. Bite`nik Marko – – viola – –13. Bizjak Kotnik Betka klj. flavta, saksofon – saksofon – –14. Bla`i~ Primo`i~ Jasna – – zgod. glasbe – –15. Bolha Miran oboa – – – –16. Brence Jernej violina – violina, viola – –17. Brlek @iga tolkala – – – –18. Buci~ Mladen kitara – kitara – –19. Cestnik Spasi} Doroteja – – petje – –

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A - balet

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 8

Page 9: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

9

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

20. Cestnik Vesna – balet – balet, zg. plesa –21. Cvetko Damjana klavir – klavir, klavir d.p. – –22. ^eh Fran~i{ka – – zdravstvena vzgoja –23. ^e{arek Polona violina, ork. – – – –24. ^rnugelj Anton kitara – kitara, kom. igra – –25. Damjanovi~ Damjan – – trobenta – –26. Dekleva Alenka – – klavir d.p. – –27. Dole`al Rus Vlasta – – korepeticije – –28. Diallo Dalauda – – matematika –29. Dolgan Ana – – sloven{~ina –30. Dreven{ek Matja` – – saksofon – –31. Dvorjak Gregor – – rog – –32. Faganel Maja – – klavir d.p. – –33. Ferrini Luca – – ~embalo, korep. –34. Fleischman Primo` – – jazz saksofon – –35. Gaberc Anja harfa – – – –36. Gabri~ Janez – – jazz bobni – –37. Gad`ijev Sijavu{ klavir – klavir – –38. Gar~evi} Ko`elj Edita petje – petje – –39. Glodi} Veljko – – jazz klavir – –

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 9

Page 10: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

10

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

40. Gomba~ Zim{ek Neva – – klavir d.p. – –41. Gori~ar Slavko – – klarinet – –42. Grahek Matej – – flavta – –43. Gu{tin Andrej – – fizika44. Habe Toma` – – solf., gl.st., – –

orkester45. Hawlina Pre{i~ek Liza – – flavta – –46. Hladnik Nata{a klj. flavta, flavta, – piccolo d. p. – –

korepeticije47. Horvat Bla` – – svetovalno delo –48. Horvat Tadej – – korepeticije, – –

klavir d.p.49. Hortvati~ Sandra – – angle{~ina –50. Hren Eva kitara – kitara – –51. Hribar Tina – – klavir d.p. klavir d.p., kor. –52. Hrup Bo`ena korep., klavir – klavir d.p., kor. – –53. Hudnik Hermina korepeticije – korepeticije – –54. Hudnik Milan violon~elo – violon~elo – –55. Ignjatovi} @arko kitara – kitara – –56. Jagodic Mihela gl. pripravnica – – – –

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 10

Page 11: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

11

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

57. Jan~ar Alenka klj. flavta, flavta, – flavta – –58. Jarh David – – jazz trobenta – –59. Jela~i} Jasenka flavta – flavta – –60. Jeron~i~ Luka harmonika – – – –61. Jev{nikar Peter – – trobenta – –62. Jure{ Damjan – – tuba – –63. Juvan Marko – – jazz bobni – –64. Keller Petrej Gordana violon~elo – – – –65. Kipi} Janja klj. flavta, flavta – – – –66. Kocijan~i~ Marija klavir – klavir, klavir d.p. – –67. Kocjan~i~ Jana – – nem{~ina –68. Kojc Maja oboa – oboa, angl. rog d.p. – –69. Kolari~ Sa{ka petje – – – –70. Kopa~ Andrej violina – violina – –71. Kosma~ Andreja por. klavir – klavir, klav. d.p., – –

korep.72. Kotar Jo`e – – klarinet – –73. Kotar Klemen – – osnove improvizacije, –

skupinska igra, jazz saksofon

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 11

Page 12: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

12

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

74. Kova~ Valdés Jana – ples. pripravnica – – –sod. ples, nog.

75. Kova~i~ Jani – – filozofija –76. Krape` Sonja – – biologija –77. Kregar Jo`e klarinet, kljunasta – – – –

flavta, pih. ork.78. Krivokapi} Igor – – tuba – –79. Kri`nik Zupan Ur{ka harfa – – – –80. Krsti~ Ivan – – viola d. p. – –81. Laznik Oskar saksofon – saksofon – –82. Lebar Leonida klavir – – – –83. Lenar~i~ Irena – – {portna vzgoja –84. Lipov{ek Milena – – flavta –85. Lomov{ek Kaja – – klavir d.p. korepeticije, korepeticije

klavir d.p.86. Lopati~ Rok – – jazz klavir, klavir d.p. – –87. Lorenz Matija violon~elo – kom. igra – –88. Lorenz Toma` – – komorna igra – –89. Lunder Igor – – kitara, osn. improv., – –

skupinska igra

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 12

Page 13: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

13

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

90. Majaron Tinka – – matematika –91. Malahodky Haas Lidija klavir – klavir, kom. igra – –92. Markovi} Zoran kontrabas – kontrabas – –93. Markun Andreja klavir, korep. – korep., klavir d.p. – –94. Marolt Darinka – – zgodovina, geografija, tajnik [MK –95. Masla~ Milan – – informatika –96. Matkovi} Igor trobenta – jazz trobenta – –97. Mauko Tina – korepeticije klavir d.p. korepeticije –98. Megu{ar Helena klavir – klavir – –99. Meljnikov Vasilij – – violina – –100. Milovanovi} Jelena – sod. ples – – –101. Mitev Zoran – – fagot – –102. Mlakar Darja por. klavir, korep. – korep., klavir d.p. – –103. Mlakar Marjan – – klavir d.p., solf. – –104. Mlejnik Milo{ – – violon~elo – –105. Movrin Marta NOG, PGU, GP – – – –106. Nadles Jasna flavta – flavta – –107. Natek Katarina klavir – – – –108. Neubauer Henrik – – – – zgod. plesa,

koreografija

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 13

Page 14: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

14

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

109. Novak Jerko kitara, kit. ansam. – kitara, kom. igra – –110. Ober`an Kristina – – jazz petje – –111. Paller Karina – – nem{~ina –112. Panjan Helena knji`nica113. Pavli~ Tanja, por. – – – kl. balet, karakt. plesi, sod. ples

klas. pod. in repert.114. Pe~ar Karmen – – violon~elo – –115. Pe~ari~ Podobnik Karmen – – psihologija –116. Perigoj Tja{a – – jazz saksofon – –117. Perko Neda klavir – klavir d.p., korep. – –118. Pervanje So~a klavir – – – –119. Peter Krivokapi} korepeticije – korepeticije – –

Katalin klavir d. p.120. Peter Zoltan – – korepeticije – –121. Peternel Marjan – korepeticije – korepeticije –122. Pfeifer Lidija klavir – – – –123. Podboj Alenka klavir – – – –124. Podlesek Janez – – violina – –125. Poga~nik Jo`e – – flavta – –126. Prednik Robert – – rog – –

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 14

Page 15: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

15

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

127. Prem Kolar Mateja harmonika – harmonika, – –kom. igra

128. Pre{i~ek Dejan – – saksofon, kom. igra – –129. Pro{ek Adrijana por. NOG, GP, PGV, – – – –130. Pupis Lev saksofon – saksofon – –131. Pustinek Katarina – – solfeggio – –132. Radman Ingrid – – – sod. pl. tehnike –133. Rendla Ale{ – – jazz bobni – –134. Rep{e Darka nauk o glas., – – – –

splgeggio135. Rep{e Sanja – – violon~elo – –136. Ribi~ Marinka – – – kl. balet –137. Rihter Matej – – trobenta – –138. Risti~ Sofia harfa – – – –139. Rizmal Franc – – komorna igra – –140. Rogelja Bo`o – – oboa – –141. Ro`manec Suzana klj. flavta, flavta – – – –142. Rublyova Ljudmyla – korepeticije – klavir d. p., korep. –143. Rus Ljubo – – klavir d.p. – –144. Saje Igor – – kitara – –

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 15

Page 16: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

16

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

145. Sebastian Darja – balet – stilni plesi –146. Sebastian Ernö harmonika – harmonika – –147. Schwenner Sabina – sodobni ples – – –148. Selan Matej – – – klas. balet metodika bal.149. Selan Sabina – plesna pripr. – – –150. Seli{kar Mojca – – sloven{~ina –151. Semi~ Karmen korepeticije – klavir d.p., korep. – –152. Se{ek Armin violina – violina – –153. Sever Jan korepeticije, klavir – klavir d.p., – –

korepeticije154. Sever Toma` – – komorna igra – –155. Sikur Martin violon~elo, kom. igra – – – –156. Sinkovi~ Katja korepeticije – klavir d.p., korep. – –157. Smerkol Matev` – – jazz kontrabas, – –

zgod. jazza, osn. arr. big - band

158. Sodja Du{an – – klarinet – –159. Sojar Voglar ^rt – – glasbeni st., solfeggio – –160. Sojar Voglar Marta nauk o gl., solfeggio – – – –161. Sraka Andrej pozavna – pozavna – –

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 16

Page 17: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

17

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

162. Strajnar Ale{ – – jazz kitara, solf. – –163. Suhadolnik Jelka klavir – – – –164. [arc Matej – – oboa – –165. [avli Peter – – solfeggio, zbor – –166. [najder Huterer Milica – – klavir d.p. – –167. [nofl Ale{ – – pozavna – –168. [pacapan Ivan – – jazz petje – –169. [porar Bratu` Tatjana klavir – klavir – –170. [pragar Tatjana violina – violina – –171. [talekar Nina orgle – orgle – –172. [urbek Boris – – tolkala, kom. igra – –173. [urbek Jernej – – tolkala, kom. igra – –174. [vagan Milan fagot – kom. igra – –175. Tomac Metod – – rog – –176. Tomc Alenka – – – – psih. u~enja177. Tom{i~ ^erkez Beatriz – – likovno snovanje –178. Tr~ek Marjan – – petje, kom. igra – –179. Trstenjak Senja – – – – zdavje180. Urbanc Primo` – korepeticije – – –

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 17

Page 18: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

18

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

181. Urbanek Irena – – angle{~ina –182. Valen~i~ Zuljan Milena – – – – teorija vzgoje

in izobra`.183. Vasle Tatjana petje – petje – –184. Venier Matej violina – – – –185. Venier Zalokar Nina violina – – – –186. Vi~enti} Igor korepeticije – klavir d.p., korep. – –187. Vo~anec Jure – korepeticije klavir d. p. korepeticije –188. Vol~an{ek Janko petje – petje – –189. Vrsajkov Milan violon~elo – violon~elo – –190. Zemljak Primo` – – rog – –191. Zlobko Vajgl Mojca – – harfa – –192. Zorko Suzana klavir, korep. – klavir, klavir d.p., – –

korepeticije193. Zorn Nada – balet – – –194. Zupan Alojz – – klarinet – –195. Zupan Andrej klarinet – klarinet – –196. Zupan Bla` kontrabas – kontrabas – –197. Zupan Damjana – – klavir d.p. – –

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 18

Page 19: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

19

ADMINISTRATIVNO IN TEHNI^NO OSEBJE

priimek in ime del. mesto sede`1. Tekavec Vanda poslovna sekretarka SGB[ I`anska 122. Grom Ore{i~ Sabina ra~unovodstvo I`anska 123. Be~an Milena knjigovodja OD I`anska 124. Bosni} Amela poslovna sekretarka G[/B[ Vegova 75. Keber Janja administrator SG[/ SB[ I`anska 126. Radovi} Branko hi{nik, vzdr. u~ne tehnologije I`anska 127. Suhadolec Marjan hi{nik Vegova 7, I`anska 128. Zabret Branko hi{nik I`anska 129. Ba{i} Aida sna`ilka I`anska 12

priimek in ime del. mesto sede`10. Ba{i} Tehvida sna`ilka I`anska 1211. Ba{i} Zemira sna`ilka I`anska 1212. ]uski} Almaze sna`ilka I`anska 1213. Hafizovi} Esma sna`ilka Vegova 714. Halilovi} Hava sna`ilka Vegova 715. Jane`i~ Jo`e ~istilec, vratar I`anska 1216. Novak Marija sna`ilka I`anska 1217. Pjani} Sanda sna`ilka I`anska 1218. Veli} Ramzija sna`ilka I`anska 12

in{trumentglasbena priprav.pred{ol. gl. vzgoja

baletsodobni plesplesna pripravnica

A – glasbeni stavekB – petje - in{trum.C – jazz - zabavna glasba

A – balet

Srednja glasbena in baletna {ola Ljubljana

Pedagogi: Glasbena {ola Umetni{ka gimnazija Vi{ja baletna{ola

Zap. Priimek in ime G[ B[ SG[ SB[ VB[{t. Glasba Ples: Glasba Ples:

198. @efran Lidija – korep., – korepeticije, –nauk o gl. klavir d.p.

199. @gur Nada – – jazz petje – –200. @itnik @iva – balet – – –201. @ugelj Franc – – trobenta – –202. @vab Marija – – {portna vzgoja –

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 19

Page 20: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

Organizacijska enota GLASBENA [OLAVegova 7, 1000 Ljubljanatel.: 01/2521-275E-mail: info@kgbl.sihttp://www.kgbl.si

Programi:

Osnovno glasbeno in baletno izobra`evanje poteka glede na starost otrok in vrstoprogramov na ve~ stopnjah: pred{olska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pri-pravnica ter izobra`evanje na ni`ji in vi{ji stopnji. V mesecu maju {ola objavi raz-pis za vpis za naslednje {olsko leto, ki je v skladu s kadrovskimi in prostorskimizmogljivostmi {ole. Vpis se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizku-sa, pri katerem se ugotavljajo otrokove glasbene in fizi~no-motori~ne sposobnos-ti. Vpis v program pred{olske glasbene vzgoje ter v program glasbene in plesnepripravnice je mogo~ brez opravljanja sprejemnega preizkusa.

Program: PRED[OLSKA GLASBENA VZGOJA

Pred{olsko glasbeno vzgojo obiskujejo otroci stari 5 let. Pri pouku spoznavajo glas-beni svet ob raznih didakti~nih igrah, glasbenih pravljicah in petju otro{kih pesmi.

Program: GLASBENA PRIPRAVNICA

V glasbeni pripravnici se otroci, stari 6 let ob petju `e seznanijo z nekaterimi glas-bili in spoznavajo lastnosti tonov. Program pred{olske glasbene vzgoje in glasbenepripravnice traja eno leto, njun smoter pa je prav gotovo tudi usmerjanje glasbe-nih `elja najmlaj{ih in razvijanje njihovih sposobnosti.

Program: GLASBA

[oloobvezni otroci praviloma `e obiskujejo pouk in{trumenta. Na {oli pou~ujemonaslednje in{trumente: klavir, harfo, harmoniko, orgle,violino, violo, violon~elo,kontrabas, kitaro, kljunasto flavto, flavto, klarinet, saksofon, oboo, fagot, troben-to, rog, pozavno, tubo, tolkala in petje. Ob in{trumentalnem individualnem po-uku /dvakrat tedensko/ u~enci obiskujejo enkrat tedensko tudi skupinski pouknauka o glasbi. U~enci lahko svoje znanje uporabljajo in bogatijo v komornih sku-pinah in godalnem orkestru.

20

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 20

Page 21: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

Program: PLESNA PRIPRAVNICA

Program plesne pripravnice obsega tri starostne skupine od 6 do 8 let. U~enci vprvem in drugem letu spoznavajo svoje telo, prostor okoli sebe in skozi igro od-nos do okolja, posameznikov ali skupine. Tretje leto u~enci `e zavestno izvajajo gi-be in dejavnosti, ki njihovo telo usposabljajo za nadaljevanje izobra`evanja v t. i.plesnem programu. Plesni program se deli na balet in sodobni ples. Otroci, stari9 let, se vanj vpi{ejo na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

Program: PLES

BALET

Po kon~ani plesni pripravnici se u~enci po opravljenem sprejemnem preizkusulahko vpi{ejov prvi razred baleta (9 let) Ta obsega npr.: izgled celotne figure, mehkost in odpr-tost kol~nega sklepa, gibljivost in odprtost stopala, gibljivost hrbtenice, muzikal-nost itd. V prvi razred se lahko izjemoma vpi{ejo tudi starej{i u~enci, ki poka`ejopri sprejemnem preizkusu veliko nadarjenost. Pouk baleta od 3. razreda naprejpoteka na dveh zahtevnostnih stopnjah: osnovni program ter obse`nej{i in zahtev-nej{i program. Slednji je namenjen nadarjenim otrokom, ki `elijo baletno {olo na-daljevati na srednji {oli. U~enec se lahko vklju~i v obse`nej{i in zahtevnej{i pro-gram po predhodnem preizkusu sposobnosti in nadarjenosti. Med samim {ola-njem je kadarkoli mo`en prehod iz zahtevnej{ega v osnovni program, obratno pale izjemoma. Pouk baleta traja {est let. Po kon~ani osnovni stopnji lahko u~enciopravljajo sprejemni izpit za srednjo baletno {olo.

SODOBNI PLES

Po kon~ani plesni pripravnici se u~enci po opravljenem sprejemnem preizkusulahko vpi{ejov prvi razred sodobnega plesa (9 let). U~enci spoznavajo in utrjujejo osnovno ples-no tehnikoin s tem razvijajo gibalno in plesno disciplino, koordinacijo, telesno mo~ in giblji-vost. Pri u~encih vzpodbujamo plesno ustvarjalnost in vrednotenje plesa. Pouk so-dobnega plesa traja {est let. Po kon~ani osnovni stopnji se lahko u~enci vklju~ijov oddelek za sodobni ples v programu umetni{ke gimnazije.

21

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 21

Page 22: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

22

PREDMETNIK

predmet TRAJANJE IZOBRA@EVANJA V LETIH

stari program novi program

priporo~ljiva starost za vpis

v 1. razredopombe

klavir, violina, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 7 – 9violon~elo

harmonika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 7 – 9

viola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 11 – 13 predznanje 4.raz. violine

kontrabas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 11 – 18

harfa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 7/9 – 11 mala ped. harfa 7pedalna harfa 9

kitara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 – 10

klj. flavta 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 7 – 9

flavta, klarinet, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 10 – 12oboa, saksofon

fagot 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 10/12 – 18 otro{ki fagot 10fagot 12

ni`ja stopnja vi{ja stopnja ni`ja stopnja vi{ja st.

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 22

Page 23: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

23

PREDMETNIK

predmet TRAJANJE IZOBRA@EVANJA V LETIH

stari program novi program

priporo~ljiva starost za vpis

v 1. razredopombe

trobenta 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9 – 11

rog 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9 – 11

pozavna 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9 – 11 alt. pozavna 9pozavna 11

tuba 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 11 – 18

tolkala 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9 – 18

orgle klavir 4.r. 1 2 klavir 4.r. 1 2 3 4 11 – 18 predzn. 4. r. klavirja

petje 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 17/18 – 24

pred. gl. vzgoja 1 5

glasbena pripr. 1 6

plesna 1 2 3 6 – 8 pripravnica

balet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 9 – 11

sodobni ples 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9 – 11

ni`ja stopnja vi{ja stopnja ni`ja stopnja vi{ja st.

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 23

Page 24: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

24

zap. predmet I II III IV V VI VII VIII IX X skupaj{t.

1 BALET 30 18 17 18 14 15 0 0 0 0 112

2 FAGOT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

3 FLAVTA 5 3 7 4 7 3 0 0 0 0 29

4 GLASBENA PR. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

5 HARMONIKA 5 2 1 2 0 3 1 3 0 0 17

6 HARFA 4 2 2 2 0 2 3 1 0 0 16

7 KITARA 8 6 11 3 3 4 2 1 1 4 43

8 KLAVIR 20 25 26 17 20 12 6 3 6 2 137

9 KLJ. FLAVTA 10 8 3 1 1 1 1 0 0 0 25

10 KLARINET 3 0 1 4 3 3 0 0 0 0 14

11 KONTRABAS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

12 OBOA 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3

13 ORGLE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

14 PETJE 8 7 4 9 5 0 0 0 0 0 33

15 PRED. GLAS. V. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

16 SODOB. PLES 18 29 22 15 19 10 0 0 0 0 113

17 POZAVNA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

18 PLESNA PR. 38 30 32 0 0 0 0 0 0 0 100

19 SAKSOFON 2 4 5 4 2 3 0 0 0 0 20

20 TOLKALA 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9

21 TROBENTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

22 VIOLINA 6 6 6 10 7 5 4 1 4 3 52

23 VIOLON^ELO 0 1 4 4 1 1 1 2 0 0 14

SKUPAJ 207 147 142 95 83 64 18 11 11 9 787

GLASBENA [OLA KGBL 2009/2010Razporeditev po in{trumentih oz. predmetih

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 24

Page 25: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

[OLSKI KOLEDAR

OCENJEVALNA OBDOBJA:1. ocenjevalno obdobje 1. 9. 2009 – 29. 1. 20102. ocenjevalno obdobje 1. 2. 2010 – 24. 6. 2010

REDNI POUKIndividualni in skupinski pouk 1. 9. 2009 – 10. 6. 2010Letni izpiti 11. 6. 2010 – 18. 6. 2010

POUKA PROSTI DNEVI25. 12. 2009 – bo`i~ 8. 2. 2010 – kulturni praznik26. 12. 2009 – dan samostojnosti 5. 4. 2010 – velikono~ni ponedeljek

PO^ITNICE ZA U^ENCEjesenske po~itnice 26. 10. 2009 – 30. 10. 2009novoletne po~itnice 25. 12. 2009 – 2. 1. 2010zimske po~itnice 15. 2. 2010 – 19. 2. 2010prvomajske po~itnice 26. 4. 2010 – 2. 5. 2010

LETNI IZPITIjesenski rok 15. 9. 2009januarski rok 28. 1. 2010majski rok 21. 5. 2010 /osmi, deveti raz.O[, {ola v naravi ipd./junijski rok 11. 6. – 18. 6. 2010

POPRAVNI IZPITIspomladanski rok 29. 6. 2010jesenski rok 24. 8. 2010

LETNI IZPITI ZA ZUNANJE KANDIDATE (privatni izpiti): 11. 6. 2010 – 18. 6. 2010 – rok za prijave: do 24. 5. 2010

SPREJEMNI PREIZKUSI za vpis v {olsko leto 2008 / 2009:Glasbena {ola 21. 5. 2010 ob 17.00 uri

22. 5. 2010 ob 9.00 uri25. 8. 2010 ob 9. in 16.00 uri /samo za prosta mesta/

Balet / Sodobni ples 21. 5. 2010 ob 17.00 uri22. 5. 2010 ob 9.00 uri25. 8. 2010 ob 9. in 16.00 uri /samo za prosta mesta/

LETNA SPRI^EVALA24. 6. 2010 ob 11.00 ali ob 16.00 uri

25

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 25

Page 26: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

26

NASTOPI

INTERNI G[ – praviloma ob ~etrtkih v Dvorani slovenskih skladateljev, Vegova 7 ob 18.00 uriSG[ – praviloma ob ~etrtkih v Mali dvorani I, I`anska 12 ob 18.00 uri

Organizacija: profesorji po abecednem redu.

JAVNIG[/SG[ 17. 11. 2009 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12

org. prof. Mladen Buci~, prof. Lidija Malahotky HaasG[/SG[ 8. 12. 2009 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12

org. prof. Helena Megu{ar, prof. Andrej ZupanG[/SG[ 22. 12. 2009 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12

org. prof. Leonida Lebar Russo, prof. Lev PupisG[ 28. 1. 2010 ob 19.00 uri Dvorana slovenskih skladateljev, Vegova 7

Nastop ob 100 letnici rojstva skladatelja Marjana Lipov{kaorg. prof. Tatjana [porar Bratu`, prof. So~a Pervanje

SGB[ 5. 2. 2010 ob 19.30 uri v Slovenski filharmonijiProslava ob Kulturnem dnevu – podelitev [kerjan~evih nagradSimfoni~ni orkester SGB[org. prof. Toma` Habe, prof. Nata{a Hladnik

G[ 9. 3. 2010 ob 19.00 uri v DSS, Vegova 7Javni nastop godalnega oddelka G[org. prof. Nina Zalokar Venier, prof. Polona ^e{arek

G[ 10. 3. 2010 ob 19.00 uri v DSS. Vegova 7Javni nastop pihalnega oddelka G[org. prof. Janja Kipi}, prof. Lev Pupis

G[ 27. in 28. 3. 2010 ob 18.30 uri V Cankarjevem domuLetna predstava oddelka za sodobni plesorg. prof. Jana Kova~ Valdes

G[ 30. 3. 2010 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12Koncert orkestrov G[org. prof. Jo`e Kregar, prof. Polona ^e{arek, prof. Jerko Novak

B[/SB[ 18. in 19. 4. 2010 ob 19.30 uri v Cankarjevem domuLetni predstavi baletne {oleorg. prof. Marinka Ribi~, prof. Darja Sebastian, prof. Matej Selan

G[/SG[ 20. 4. 2010 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12Javni nastop oddelka za petjeorg. prof. Marjan Tr~ek, prof. Tatjana Vasle, prof. Janko Vol~an{ek

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 26

Page 27: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

G[ – matineja 16. 5. 2010 ob 11.00 uri v Slovenski filharmonijiorg. prof. Damjana Cvetko, prof. Mihela Jagodic, prof. Betka Kotnik,prof. Jo`e Kregar, prof. Eva Hren, prof. Mateja Prem Kolar, prof. Marta Mourin prof. Suzana Ro`manec, prof. Nina Venier, prof. Polona ^e{arek, prof. Nata{a Hladnik

G[ /SG[ 25. 5. 2010 ob 19.30 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12org. prof. Suzana Zorko, prof. Dejan Pre{i~ek

G[ /SG[ 1. 6. 2010 ob 19.30 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12org. prof. Betka Kotnik Bizjak, prof. Marija Kocijan~i~

TEKMOVANJARegijsko tekmovanje mladih glasbenikov Ljubljane /TEMSIG/: 9. 2. – 19. 2. 2010Dr`avno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov /TEMSIG/: 15. 3. – 19. 3. 2010

KONFERENCE IN RODITELJSKI SESTANKI

OCENJEVALNE DAN URA DATUMI:KONFERENCEGLASBENA [OLA sreda 8.30 27. 1. 2010 Vegova 7

ponedeljek 10.00 21. 6. 2010 Vegova 7balet/sodobni ples sreda 11.00 27. 1. 2010 I`anska 12

ponedeljek 11.30 21. 6. 2010 I`anska 12

PEDAGO[KE DAN URA DATUMI:KONFERENCEG[ sreda 9.30 21. 10. 2009

ZAKLJU^NA KONFERENCA ZA [OLSKO LETO 2009/2010: PONEDELJEK, 28. JUNIJA 2010 ob 10. uri, I`anska 12

UVODNA KONFERENCA ZA [OLSKO LETO 2010/2011: PONEDELJEK, 16. AVGUSTA 2010 ob 9. uri, I`anska 12

GOVORILNE URE:skupinski pouk: enkrat tedensko po objavljenem urniku individualni pouk in balet: pri rednem pouku, po internih in javnih nastopih

27

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 27

Page 28: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

IZPOSOJA IN[TRUMENTOVUrnik izposoje godalnih in{trumentov G[: sreda 19.30 – 20.30 /prof. Polona ^e{arek / soba 21, Vegova 7

Urnik izposoje pihalnih in{trumentov G[: ~etrtek16.30 – 18.00 /prof. Jo`e Kregar / soba 41, Vegova 7

KNJI@NICAga. Helena Panjan, vi{ja knji`ni~arka

Urnik izposoje v knji`nici /soba {t. 152, I`anska 12/

PONEDELJEK 9.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00TOREK 9.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00SREDA 9.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00 ^ETRTEK 9.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00PETEK 9.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00

28

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 28

Page 29: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

PRISPEVKI ZA MATERIALNE STRO[KE [OLANJA

V skladu s 83. ~lenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`eva-nju {ola dolo~a prispevke za kritje materialnih stro{kov.Vi{ino prispevkov vsako leto dolo~i Svet {ole.

Vpisnina:20,00 EUR / – kritje stro{kov {olske dokumentacije – prijavnice za vpis, vpisni list, mati~-ni list, prijavnice k izpitu, glasbene bele`ke, spri~evala, pohvale, tiskana publikacija itd.

Prispevek za materialne stro{ke {olanja:Celotni prispevek je razdeljen na 8 enakih mese~nih obrokov.

1. Plesna pripravnica 29.21 EUR Pred{olska glasbena vzgoja 29.21 EURGlasbena pripravnica 29.21 EUR

2. Sodobni ples 1. – 4. r. 31,82 EUR Sodobni ples 5. – 6.r. 32,96 EUR

3. Balet 1. – 4. r 34,95 EUR 4. Balet 5. – 6. r 35,99 EUR5. Pouk in{trumenta / 2 x 30 min / 34,95 EUR

Pouk in{trumenta / 2 x 45 min / 35,99 EUR

Prispevek za izposojo in{trumentov:58,00 EUR – celotni znesek za izposojen in{trument (dva najvi{ja prispevka za ma-terialne stro{ke {olanja) je razdeljen na dva obroka.

Priprava iz NOG za sprejemni izpit na SG[: 28,79 EUR /za u~ence drugih G[/

Privatni izpiti: – in{trument ali nauk o glasbi: 41,73 EUR – in{trument in nauk o glasbi: 62,59 EUR – izpit ~ez dva razreda: 62,59 EUR – balet, sodobni ples: 20,86 EUR

Izpisi iz evidence:– za izpise izgubljenih spri~eval zadnjih pet let: 11,82 EUR – za izpise starej{ih spri~eval: 22,22 EUR – za stro{ke dela izdaje sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda: 11,82 EUR – stro{ki upravnih taks: po tarifni skupini 5

Op.: 1 EUR = 239,64 SIT (prera~unano po centralnem paritetnem te~aju)

29

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 29

Page 30: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

PRAVICE IN DOL@NOSTI U^ENCEV

1. [ola zagotavlja u~encem: – obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobra`evalnega dela,– razvijanje njihovih sposobnosti,– pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,– upo{tevanje individualnih in razvojnih posebnosti,– prilagoditev dela za zelo nadarjene u~ence, ki se pripravljajo na dr`avno oziro-

ma mednarodno tekmovanje,– dodatni pouk za zelo nadarjene u~ence za seznanjanje z obse`nej{im in zahtev-

nej{im programom,– varnost in za{~ito pred vsemi oblikami nasilja na {oli,– pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,– varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi

2. Dol`nosti u~encev so:– redno in pravo~asno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobra-

`evalnega dela,– nastopanje na {olskih in drugih nastopih, dolo~enih z izobra`evalnim progra-

mom, letnim delovnim na~rtom, {olskim koledarjem in drugimi predpisi,– vnaprej{nje obve{~anje {ole o drugih javnih zunaj{olskih nastopih in pridobi-

tev soglasja {ole,– spo{tovanje drugih in vedenje v skladu s splo{no sprejetimi civilizacijskimi nor-

mami,– prispevanje k ugledu {ole,– varovanje ter ohranjanje premo`enja {ole, lastnine u~encev in delavcev {ole,– upo{tevanje pravil {olskega reda in hi{nega reda

3. Obiskovanje pouka in opravi~evanje odsotnosti:– U~enec mora prisostvovati organiziranemu izobra`evalnemu delu v skladu z iz-

obra`evalnim programom in letnim delovnim na~rtom {ole.– ^e u~enec ne more priti k pouku v prvih petih dneh po za~etku {olskega leta,

mora sporo~iti zadr`anost. ^e tega ne stori, {ola obvesti star{e in jih pozove, dav treh dneh obvestijo {olo o vzroku odsotnosti, sicer u~encu preneha statusu~enca glasbene {ole.

– U~en~evo odsotnost od organiziranih oblik izobra`evalnega dela morajo star-{i ustrezno opravi~iti in to v petih dneh po prihodu u~enca v {olo v pisni obli-ki. ^e {ola v tem roku ne sprejme opravi~ila je odsotnost neopravi~ena.

30

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 30

Page 31: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

4. Varnost u~encev:[ola poskrbi za varnost u~encev s tem da:– oblikuje oddelke in skupine u~encev v skladu z normativi in standardi za glas-

bene {ole,– skrbi, da so objekti, u~ila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi

in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje pouka,– v {olskih prostorih prepoveduje in prepre~uje u`ivanje in raz{irjanje alkohola

in drog.

5. Pohvale in nagrade– Za uspe{no in prizadevno delo v {oli lahko u~enec dobi pohvalo. O tem odlo-

~a u~iteljski zbor na predlog u~itelja predmeta.– Za izredno uspehe na dr`avnih in mednarodnih tekmovanjih lahko u~enec

dobi [kerjan~evo nagrado. Podrobnosti o tem dolo~a Pravilnik o podeljevanju[kerjan~evih nagrad, diplom in priznanj.

6. Vzgojni ukrepiZa neizpolnjevanje obveznosti, kr{itve dol`nosti in pravil, dolo~enih s tem pravil-

nikom, se u~encem izrekajo vzgojni ukrepi:– opomin u~itelja posameznega predmeta,– opomin ravnatelja,– izklju~itev iz {ole, ki jo izre~e u~iteljski zbor.

Podrobnosti o izrekanju vzgojnih ukrepov dolo~a Pravilnik o {olskem redu za glas-bene {ole.

7. Izpis in izklju~itev u~enca:Med letom se lahko u~enec izpi{e iz {ole le na podlagi pisne vloge star{ev. U~enec,ki ne izpolnjuje svojih obveznosti je lahko izklju~en iz {ole. O tem odlo~a u~itelj-ski zbor. U~enec je lahko izklju~en iz glasbene {ole tudi, ~e ne pla~uje prispevka,ki ga za poravnavanje materialnih stro{kov dolo~i svet {ole.

(Povzeto iz Pravilnika o {olskem redu za G[)

31

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 31

Page 32: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

Organizacijska enota SREDNJA GLASBENA IN BALETNA [OLAI`anska 12, 1000 LjubljanaTel. 01 2521 919, 059 074 300, Faks: 01 2521 932e-mail: info@kgbl.sihttp://www.kgbl.si

Program: UMETNI[KA GIMNAZIJA

Program umetni{ke gimnazije je usmerjen v pripravo na maturo in nadaljnje iz-obra`evanje na univerzi. Vezan je na sistemati~no razvijanje, poglabljanje in raz{ir-janje strokovne – glasbene, plesne – in splo{ne izobrazbe.

Gimnazija ima nalogo, da:– na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, potrebno za nadaljevanje

izobra`evanja v visokem {olstvu, – vsakemu posamezniku zagotovi optimalen razvoj njegovih sposobnosti, ustvar-

jalnosti in njegove specifi~ne nadarjenosti,– razvija samostojno in kriti~no presojanje in odgovorno ravnanje; vzgaja mlade-

ga ~loveka k strpnosti, humanosti, za skupinsko delo, za sodelovanje in `ivlje-nje v pluralni dru`bi,

– razvija zavest o narodni identiteti in vzpodbuja kulturne in civilizacijske vred-note, ki temeljijo na slovenski in evropski tradiciji,

– vzbuja zavest odgovornosti za okolje, naravno in kulturno dedi{~ino ter lastnozdravje.

V strokovnem smislu so naloge usmerjene v:– usposabljanje za obvladovanje glasbenih podro~ij, ki se nana{ajo na ustvarjalne,

poustvarjalne, zgodovinske in teoreti~ne sestavine glasbene umetnosti (glasbe-na smer),

– pridobivanje plesnega znanja in fizi~nih sposobnosti ter {ir{ih strokovno-teore-ti~nih znanj, razvijanje individualnih kvalitet dijaka in s tem postavljanje pod-lage za formiranje umetnika (plesna smer).

Za vklju~itev v program je potrebna uspe{no kon~ana osnovna {ola ter posebnanadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja.

32

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 32

Page 33: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

Program omogo~a pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slov. jezik, matemati-ka, tuji jezik I) in izbirnih predmetov (glasba, tuji jezik II, zgodovina). Z uspe{noopravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba.Na Srednji glasbeni in baletni {oli Ljubljana izvajamo program umetni{ke gimnazijev dveh smereh:

I. glasbena smer – modul A – glasbeni stavek– modul B – petje – in{trument– modul C – jazz – zabavna glasba

II. plesna smer– modul A – balet

33

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 33

Page 34: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

34

PREDMETNIKI – Zaradi razlik v strokovnem delu v posameznih smereh so oblikovani modularni predmetniki:

GLASBENA SMER: MODUL A – GLASBENI STAVEK GLASBENA SMER: MODUL B – PETJE – IN[TRUMENT

Zap. Predmet 1. 2. 3. 4. Skupaj{t. ur letnoI. Obvezni {tiriletni predmeti1. Sloven{~ina 4 4 4 4 5602. Matematika 4 4 4 4 5603. Tuji jezik I 3 3 3 3 4204. Tuji jezik II 2 3 3 2 3505. [portna vzgoja 3 3 3 3 420

Obvezni predmeti6. Zgodovina 2 2 2 2107. Geografija 3 1058. Biologija, fizika 4 4 2809. Psihologija, filozofija 2 2 14010. Likovnost 1 3511. Informatika 2 7012. Solfeggio 3 2 2 2 31513. Zgodovina glasbe 3 3 21014. Glasbeni stavek z oblikoslovjem 4 4 4 4 56015. Klavir 2 2 2 210II. Ure za izbirne predmete 4 140III. Druge oblike samostojnega

ali skupinskega dela16. Zbor – orkester 1 2 3 21017. Klavir 2 70IV. Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300

SKUPAJ VSEH UR NA TEDEN 34 34 35 36 5165

Zap. Predmet 1. 2. 3. 4. Skupaj{t. ur letnoI. Obvezni {tiriletni predmeti1. Sloven{~ina 4 4 4 4 5602. Matematika 4 4 4 4 5603. Tuji jezik I 3 3 3 3 4204. Tuji jezik II 2 3 3 2 3505. [portna vzgoja 3 3 3 3 420

Obvezni predmeti6. Zgodovina 2 2 2 2107. Geografija 3 1058. Biologija, fizika 4 4 289. Psihologija, filozofija 2 2 14010. Likovnost 1 3511. Informatika 2 7012. Solfeggio 3 2 2 2 31513. Zgodovina glasbe 3 3 21014. Glasbeni stavek z oblikoslovjem 2 2 2 21015. Klavir 1 1 1 1 14016. Petje – in{trument 3 3 3 3 420II. Ure za izbirne predmete 1 2 105III. Druge oblike samostojnega

ali skupinskega dela17. Zbor – orkester 3 1 2 21018. Komorna igra 2 2 14019. Dopolnilni in{trument 1 35VI. Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300

SKUPAJ VSEH UR NA TEDEN 33 36 36 36 5235

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 34

Page 35: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

35

GLASBENA SMER: MODUL C – JAZZ – ZABAVNA GLASBA PLESNA SMER: MODUL A – BALET

Zap. Predmet 1. 2. 3. 4. Skupaj{t. ur letnoI. Obvezni {tiriletni predmeti1. Sloven{~ina 4 4 4 4 5602. Matematika 4 4 4 4 5603. Tuji jezik I 3 3 3 3 4204. Tuji jezik II 2 3 3 2 3505. [portna vzgoja 3 3 3 3 420

Obvezni predmeti6. Zgodovina 2 2 2 2107. Geografija 3 1058. Biologija, fizika 4 4 2809. Psihologija, filozofija 2 2 14010. Likovnost 1 3511. Informatika 2 7012. Solfeggio 3 2 2 2 31513. Zgodovina glasbe 1 3 3 24514. Glasbeni stavek z oblikoslovjem 2 2 2 21015. Klavir 1 1 1 1 14016. Jazz petje – in{trument 3 3 3 3 420II. Ure za izbirne predmete 2 70III. Druge oblike samostojnega

ali skupinskega dela17. Skupinska igra 1 1 1 2 17518. Osnove improvizacije 1 1 1 10519. Osnove aran`iranja 1 1 2 140IV. Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300

SKUPAJ VSEH UR NA TEDEN 34 36 36 36 5270

Zap. Predmet 1. 2. 3. 4. Skupaj{t. ur letnoI. Obvezni {tiriletni predmeti1. Sloven{~ina 4 4 4 4 5602. Matematika 4 4 4 4 5603. Tuji jezik I 3 3 3 3 4204. Tuji jezik II 2 3 3 2 350

Obvezni predmeti5. Zgodovina 2 2 2 2106. Geografija 3 1057. Biologija, fizika 4 4 2808. Psihologija, filozofija 2 2 1409. Likovnost 1 3510. Informatika 2 7011. Klasi~ni balet 10 8 8 8 119012. Klasi~na podr`ka in repertoar 2 2 4 28013. In{trument 1 1 7014. Sodobne plesne tehnike 3 3 21015. Zgodovina plesa in glasbe 1 1 70II. Ure za izbirne predmete 2 70III. Druge oblike samostojnega

ali skupinskega dela16. Klasi~ni balet – skupinske vaje 2 2 2 21017. Stilni plesi 2 7018. Karakterni plesi 1 1 1 105IV. Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300

SKUPAJ VSEH UR NA TEDEN 35 36 36 36 5305

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 35

Page 36: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

SREDNJA GLASBENA IN BALETNA [OLA 2009/2010Razporeditev po in{trumentih oz. predmetih

36

Zap. predmet smer I.L. I.LD II.L II.LD III.L III.LD IV.L. IV.LD skupaj skupaj{t. vsi vsi vsi vsi vsi delni

1. FAGOT B 0 0 0 0 1 0 0 0 1 02. FLAVTA B 8 2 4 3 8 5 5 1 25 113. GLASBENI ST. A 8 3 10 4 4 1 2 0 24 84. HARFA B 0 0 0 0 1 1 3 2 4 35. HARMONIKA B 1 1 5 2 3 2 1 0 10 56. JAZZ BOBNI C 3 3 2 2 1 1 1 1 7 77. JAZZ KITARA C 3 2 2 2 2 2 1 1 8 78. JAZZ KLAVIR C 3 2 4 3 2 2 2 2 11 99. JAZZ KONTRABAS C 2 1 0 0 1 1 1 1 4 39. JAZZ PETJE C 5 4 2 2 4 4 2 2 13 129. JAZZ SAKSOFON C 2 1 2 2 3 1 1 1 8 59. JAZZ TROBENTA C 2 1 1 1 1 1 1 1 5 49. KITARA B 3 1 6 3 5 3 4 1 18 89. KLARINET B 6 2 4 1 4 1 2 1 16 510. KLAS. BALET A 7 6 14 11 7 6 8 3 36 2611. KLAVIR B 10 5 7 5 7 2 6 1 30 1313. KLJ. FLAVTA B 2 2 2 1 2 1 1 0 7 414. KONTRABAS B 2 2 1 1 0 0 1 1 4 416. OBOA B 0 0 1 1 2 1 3 0 6 217. ORGLE B 1 1 0 0 0 0 0 0 1 118. PETJE B 11 11 10 10 5 4 3 3 29 2819. POZAVNA B 3 3 1 1 1 1 2 1 7 620. ROG B 5 2 3 2 4 3 2 0 14 721. SAKSOFON B 6 3 6 1 1 0 4 2 17 623. TOLKALA B 1 1 3 1 1 0 3 1 8 324. TROBENTA B 5 2 4 2 4 2 3 0 16 626. TUBA B 2 1 2 0 0 0 4 2 8 327. VIOLA B 1 1 1 0 1 1 3 0 6 228. VIOLINA B 11 6 7 3 8 3 4 1 30 1330. VIOLON^ELO B 4 3 6 4 2 1 2 0 14 8

SKUPAJ 117 72 110 68 85 50 75 29 387 219

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 36

Page 37: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

[OLSKI KOLEDAR

OCENJEVALNA OBDOBJA:1. ocenjevalno obdobje 1. 9. 2009 – 15. 1. 20102. ocenjevalno obdobje 18. 1. 2010 – 24. 6. 2010

REDNI POUKSG[ 4. l. 1. 9. 2009 – 20. 5. 2010SG[ 1. – 3.l 1. 9. 2009 – 24. 6. 2010

POUKA PROSTI DNEVI25. 12. 2009 – bo`i~26. 12. 2009 – dan samostojnosti8. 2. 2010 – kulturni praznik5. 4. 2010 – velikono~ni ponedeljek

PO^ITNICE ZA U^ENCEjesenske po~itnice 26. 10. 2009 – 30. 10. 2009novoletne po~itnice 25. 12. 2009 – 2. 1. 2010zimske po~itnice 15. 2. 2010 – 19. 2. 2010prvomajske po~itnice 26. 4. 2010 – 2. 5. 2010

LETNI IZPITISG[ /SB[ 1. – 3.l. dopolnilni predmeti 7., 8. in 9. 6. 2010

glavni predmeti 11. – 18. 6. 2010SG[/SB[ 4. l. dopolnilni predmeti 10. – 11. 5. 2010

POPRAVNI IZPITISG[/SB[ 1. – 4. l. 29. 6. do 2. 7. 2010

17. do 20. 8. 2010

IZPITI OB^ANOVSG[/SB[ 1. in 2. 10. 2009, 3. in 4. 12. 2009, 1. in 2. 4. 2010,

7. do 9. 6. 2010, 11. – 18. 6. 2010, 17. in 20. 8. 2010Rok za prijave je {tirinajst dni pred posameznim izpitom.

37

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 37

Page 38: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

INFORMATIVNI DNEVI12. in 13. 2. 2010

SPREJEMNI PREIZKUSISG[/SB[ 5. in 6. 3. 2010 / po razporedu /

MATURASG[ / SB[ 4. l. predmaturitetni preizkus /tuji jezik / 6. 3. 2010

priprave na maturo 17. 5. do 28. 5. 2010

spomladanski roki 4. 5. 2010 – 20. 6. 2010slovenski jezik I.– esej 4. 5. 2010nastopi glasba, balet 13., 14. in 15. 5. 2010glasbeni stavek /pisno, pola A/ 13. 5. 2010angle{~ina 29. 5. 2010sloven{~ina /2. pol. 31. 5. 2010matematika 5. 6. 2010zgodovina 7. 6. 2010nem{~ina 9. 6. 2010glasba – pisno 10. 6. 2010ustni del mature 13. 6. – 23. 6. 2010

jesenski rok 25. 8. – 3. 9. 2010sloven{~ina 25. 8. 2010matematika 26. 8. 2010nem{~ina 27. 8. – 31. 8. 2010angle{~ina 27. 8. – 31. 8. 2010zgodovina 27. 8. – 31. 8. 2010glasbeni stavek /izpitna pola A/ 27. 8. – 31. 8. 2010glasba 1. 9. – 3. 9. 2010ustni del mature 25. 9. – 3. 9. 2010

SPRI^EVALASG[/SB[ 4.l. 21. 5. 2010SG[/SB[ 1. – 3. l. 24. 6. 2010 ob 9.00 uri

Maturitetna spri~evala spomladanski rok 14. 7. 2010 ob 10. urijesenski rok 17. 9. 2010 ob 10. uri

[PORTNI DNEVISG[/SB[ 1. – 4. l. 26. 9. 2008

20. 1. 2009

38

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 38

Page 39: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

KULTURNI DNEVIKoncert simfoni~nega orkestra v Slovenski filharmoniji 5. 2. 2010podelitev [kerjan~evih nagradLiterarno zgodovinska ekskurzija 8. 10. 2009Strokovna ekskurzija 5. 3. 2010Ogled operne predstave (datum bo dolo~en kasneje)Ogled predstave v Mestnem gledali{~u ali v SNG Drami (datum bo dolo~en kasneje)

[PORTNI DNEVISG[/SB[ 1. – 4. l. 25. 9. 2009

19. 1. 2010

NASTOPI

INTERNI

SG[ – praviloma ob ~etrtkih v Mali dvorani I, I`anska 12 ob 18.00 uri

JAVNI

G[/SG[ 17. 11. 2009 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12org. prof. Mladen Buci~, prof. Lidija Malahotky Haas

SG[ 19. 11. 2009 ob 19.00 uri Mala dvorana I. I`anska 12Godalni oddelek SG[org. prof. Tatjana [pragar, prof. Jernej Brence

SG[ 24. 11. 200926. 11. 200927. 11. 20091. 12. 2009 Velika koncertna dvorana, I`anska 12 /3 koncerti/2. 12. 2009 Velika koncertna dvorana, I`anska 12 /3 koncerti/Koncerti simfoni~nega orkestra SGB[ v okviru cikla Orkestrskaolimpijada v organizaciji Glasbene mladine Slovenija

G[/SG[ 8. 12. 2009 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12org. prof. Helena Megu{ar, prof. Andrej Zupan

G[/SG[ 22. 12. 2009 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12org. prof. Leonida Lebar Russo, prof. Lev Pupis

SG[ 2. 2. 2010 ob 19.00 uri na JesenicahSimfoni~ni orkester SGB[

SG[ 5. 2. 2010 ob 19.30 uri v Slovenski filharmonijiProslava ob Kulturnem dnevu – podelitev [kerjan~evih nagradSimfoni~ni orkester SGB[org. prof. Toma` Habe, prof. Nata{a Hladnik

39

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 39

Page 40: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

SG[ 24. 2. 2010 ob 19.00 uri Mala dvorana I. I`anska 12Pihalni oddelek SG[org. prof. Liza Hawlina Pre{i~ek, prof. Jasna Nadles, prof. Andrej Zupan

SG[ 2. 3. 2010 ob 19.00 uri, Mala dvorana I. I`anska 12klavirski oddelek SG[org. prof. Marija Kocijan~i~, prof. Lidija Malahotky Haas

SG[ 23. 3. 2010 ob 19.00 uri Mala dvorana I. I`anska 12Godalni oddelek SG[org. prof. Milan Vrsajkov, prof. Armin Se{ek

SG[ 25. 3. 2010 ob 19.00 uri Mala dvorana I. I`anska 12Oddelek za trobila in tolkala SG[org. prof. Franc @ugelj, prof. Igor Krivokapi~

SG[ 1. 4. 2010 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12Koncert zborov SGB[org. prof. Toma` Habe, prof. Peter [avli, prof. Marjan Tr~ek

SG[ 8. 4. 2010 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12Komorni ansambliorg. prof. Milan [vagan, prof. Franci Rizmal

SG[ 15. 4. 2010 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12Ansambli jazz oddelka in Big band SGB[org. prof. Matev` Smerkol, prof. Nada @gur, prof. Klemen Kotar

B[/SB[ 18. in 19. 4. 2010 ob 19.30 uri v Cankarjevem domuLetni predstavi baletne {oleorg. prof. Marinka Ribi~, prof. Darja Sebastian, prof. Matej Selan

SG[ 20. 4. 2010 ob 19.00 uri v Ko~evjuSimfoni~ni orkester SGB[org. prof. Toma` Habe, prof. ^rt Sojar Voglar

G[/SG[ 20. 4. 2010 ob 19.00 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12Oddelek za petje org. prof. Marjan Tr~ek, prof. Tatjana Vasle, prof. Janko Vol~an{ek

SG[ 22. 4. 2010 ob 19.30 uri v Slovenski filharmonijiSimfoni~ni orkester SGB[org. prof. Toma` Habe, prof. ^rt Sojar Voglar

G[ /SG[ 25. 5. 2010 ob 19.30 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12org. prof. Suzana Zorko, prof. Dejan Pre{i~ek

G[ /SG[ 1. 6. 2010 ob 19.30 uri Velika koncertna dvorana, I`anska 12org. prof. Betka Kotnik Bizjak, prof. Marija Kocijan~i~

TEKMOVANJARegijsko tekmovanje mladih glasbenikov Ljubljane /TEMSIG/: 9. 2. – 19. 2. 2010Dr`avno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov /TEMSIG/: 15. 3. – 19. 3. 2010

40

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 40

Page 41: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

41

KONFERENCE IN RODITELJSKI SESTANKI SG[/SB[

OCENJEVALNE DAN – URA DATUMI:KONFERENCE

kitara, harfa SR 8.00 13. 1. 2010godala SR 8.30 13. 1. 2010petje SR 9.15 13. 1. 2010SB[ SR 10.00 13. 1. 2010klavir, harmonika, orgle SR 11.00 13. 1. 2010pihala, trobila, tolkala SR 13.15 13. 1. 2010jazz/zabavna glasba ^E 9.30 14. 1. 2010

SG[/SB[ splo{noizobra`evalni predm. ^E 17.00 14. 1. 2010strokovnoteoreti~ni predm. ^E 17.00 14. 1. 2010

SKUPNA KONFERENCA SG[/SB[^E 18.30 14. 1. 2010, ^E 20. 5. 2010 ob 12.00 (4. letnik)PO 21. 6. 2010 ob 8.30 (1. – 3. l)

PEDAGO[KE KONFERENCESG[/SB[/B[ SR 18.30 14. 10. 2009, 9. 12. 2009, 24. 3. 2010, 20. 5. 2010

ZAKLJU^NA KONFERENCA ZA [OLSKO LETO 2009/2010: Ponedeljek, 28. JUNIJA 2010 ob 10. uri

UVODNA KONFERENCA ZA [OLSKO LETO 2010/2011: Ponedeljek, 16. AVGUSTA 2010 ob 9. uri

RODITELJSKI SESTANKISG[/SB[ PETEK, 18. SEPTEMBRA 2009 ob 17.00 uri

PETEK, 11. DECEMBRA 2009 ob 17.00 uriPETEK, 15. JANUARJA 2010 ob 17.00 uriPETEK, 26. MAREC 2010 ob 17.00 uri

RAZREDNIKIprof. Irena Lenar~i~ 1.a prof. Irena Urbanek 1.bprof. Darinka Marolt 2.a prof. Ana Dolgan 2.bprof. Tinka Majaron 3.a prof. Jana Kocjan~i~ 3.bprof. Karina Paller 4.a prof. Mojca Seli{kar 4.b

GOVORILNE URE:skupinski pouk: enkrat tedensko po objavljenem urnikuindividualni pouk in balet: pri rednem pouku, po internih in javnih nastopih

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 41

Page 42: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

42

SPLO[NO-IZOBRA@EVALNI PREDMETIprof. Tinka Majaron /MAT/ torek, 12.10 – 12.55 zbornicaprof. Jana Kocjan~i~ /NEM/ ~etrtek, 8.50 – 9.35, zbornicaprof. Karina Paller /NEM/ torek, 12.10 – 12.55, zbornicaprof. Mojca Seli{kar /SLO/ ~etrtek, 10.30 – 11.15, zbornicaprof. Irena Lenar~i~ /[V/ ~etrtek, 11.20 – 12.05, zbornicaprof. Irena Urbanek /ANG/ petek, 8.50 – 9.35, zbornica prof. Darinka Marolt /ZG/ ponedeljek, 11.20 – 12.05, zbornicaprof. Ana Dolgan /SLO/ ponedeljek, 9.40 – 10.25, zbornica prof. Dalanda Diallo /MAT/ ponedeljek, 11.20 – 12.05, zbornica

(telefonska {tevilka zbornice je 0590-74310)

STROKOVNO-TEORETI^NI PREDMETIprof. Vitja Avsec ponedeljek, 14.00 – 14.45, u~ilnica 147prof. Toma` Habe petek, 9.30 – 10.15, u~ilnica 155prof. Katarina Pustinek Rakar torek, 14.40 – 15.25, u~ilnica 156 prof. Jasna Bla`i~ Primo`i~ ponedeljek, 13.00 – 13.45, u~ilnica 132 prof. Ale{ Strajnar ~etrtek, 18.00– 18.45, soba 237prof. Peter [avli sreda, 15.30 – 16.15, u~ilnica 157 prof. ^rt Sojar Voglar ~etrtek, 17.00 – 18.45, zbornicaprof. Marjan Mlakar sreda, 16.20 – 17.05, zbornica

GOVORILNE URE OSTALIH PROFESORJEV, KI U^IJO NA SGB[prof. Andrej Gu{tin (FIZ) ponedeljek 11.55 – 12.40 Vegova 4 (zbornica)

telefon: 01/244-43-72prof. Sonja Krape` (BIO) ponedeljek 14.25 – 15.10 Vegova 4 (zbornica)

telefon: 01/244-43-72prof. Karmen Pe~ari~ Podobnik(PSI) petek 10.30 – 11.15 Vegova 4 (zbornica)

telefon: 01/244-43-72prof. Marija @vab ([VZ) ponedeljek 11.20 – 12.05 BIC-I`anska 10 (zbornica)

telefon: 01/280-76-15prof. Milan Masla~ (RAI) ponedeljek 12.00 – 12.45 BIC-I`anska 10 (zbornica)

telefon: 01/280-76-15 prof. Sandra Horvati}/ANG/ ponedeljek 10.50 – 11.35 BIC-I`anska 10 (zbornica)

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 42

Page 43: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

KNJI@NICAga. Helena Panjan, vi{ja knji`ni~arka

Urnik izposoje v knji`nici /soba {t. 152, I`anska 12/PONEDELJEK 9.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00TOREK 9.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00SREDA 9.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00 ^ETRTEK 9.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00PETEK 9.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00

IZPOSOJA IN[TRUMENTOVUrnik izposoje pihalnih in trobilnih in{trumentov SG[:sreda 17.00 – 18.00 /prof. Milan [vagan/ soba 159, I`anska 12

SVETOVALNA SLU@BAg. Bla` Horvat, dipl. soc. del. sreda 15.00 – 17.00soba 115 /I`anska 12/ pon., tor., ~et., pet. 11.30 – 15.00

PRISPEVKI ZA MATERIALNE STRO[KE [OLANJA

V skladu s 83. ~lenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`eva-nju {ola dolo~a prispevke za kritje materialnih stro{kov.Vi{ino prispevkov vsako leto dolo~i Svet {ole.

Vpisnina:20 EUR – kritje stro{kov {olske dokumentacije – prijavnice za vpis, vpisni list, ma-ti~ni list, prijavnice za izpite, glasbene bele`ke, spri~evala, pohvale, tiskana publi-kacija itd.

Privatni izpiti za ob~ane: 37,56 EUR – vsak izpit

Izpisi iz evidence:– za izpise izgubljenih spri~eval zadnjih pet let: 11,82 EUR – za izpise starej{ih spri~eval: 22,22 EUR – za stro{ke dela izdaje sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda:

11,82 EUR

Op.: 1 EUR = 239,64 SIT (prera~unano po centralnem paritetnem te~aju)

43

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 43

Page 44: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

[OLSKA PRAVILA

1. ~len (hi{ni red)S {olskimi pravili ravnatelj dolo~i hi{ni red, na~in zagotavljanja varnosti in zdravjadijakov, merila in postopek podeljevanja pohval in nagrad ter druga pravila, za ka-tere Pravilnik o {olskem redu v srednjih {olah (Ur. list RS {t. 43/2007) predvide-va, da jih lahko {ola podrobneje dolo~i. Pri vseh ostalih dolo~bah je potrebnoupo{tevati [olska pravila v srednjih {olah (M[[, 8. izdaja, 2007).

2. ~len (obve{~anje o odsotnosti)Izostanek dijaka od pouka sporo~ajo star{i razredniku praviloma pisno oziromaosebno na govorilnih urah. Obve{~anje o odsotnosti po telefonu ali elektronskipo{ti je mo`no le ob predhodnem dogovoru med razrednikom in star{i, pri ~emermorajo star{i zagotoviti verodostojnost sporo~ila. Sporo~anje po telefaksu ni dovo-ljeno.

3. ~len (neopravi~ena odsotnost)Zamuda na prvo {olsko uro se enkrat v {olskem letu opravi~i, vse nadaljnje zamu-de so neopravi~ene, razen za dijake voza~e.Zamujanje na ostale u~ne ure je neopravi~eno.

Neopravi~ena odsotnost dijaka od pouka, ki presega 4 neopravi~ene ure, se obrav-nava kot la`ja kr{itev {olskega reda.

Neopravi~ena odsotnost dijaka od pouka, ki presega 9 neopravi~enih ur, se obrav-nava kot te`ja kr{itev {olskega reda.

Za 5 – 9 neopravi~enih ur izostanka se izre~e vzgojni ukrep opomin razrednika, za10 – 19 neopravi~enih ur izostanka od pouka vzgojni ukrep ukor razrednika, za 20– 29 neopravi~enih ur izostanka od pouka vzgojni ukrep ukor oddel~nega u~itelj-skega zbora, za 30 – 35 neopravi~enih ur izostanka od pouka pa vzgojni ukrepukor celotnega u~iteljskega zbora.

44

Organizacijska enota VI[JA BALETNA [OLAI`anska 12, 1000 Ljubljanatel.: 059 074 303faks: 01/2521 932E-mail: info@kgbl.sihttp://www.kgbl.si

V {tudijskem letu 2009/2010 ima absolventski sta` 10 {tudentov, ki se pripravljajona diplomski nastop in zagovor diplomskih nalog. Vpis novih {tudentov v 1. letnik{tudija bo v letu 2010.

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 44

Page 45: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

Neopravi~ena odsotnost dijaka od pouka, ki presega 35 ur, se {teje kot najte`ja kr-{itev {olskega reda.

Alternativnih ukrepov zaradi neopravi~ene odsotnosti od pouka ni, razen pogoj-ne izklju~itve.

4. ~len (za~asna prepoved prisotnosti pri pouku)Dijaku, ki izkazuje neprimeren odnos do dijakov, delavcev {ole in drugih ljudi, kiizkazuje neprimeren odnos do {olskega in drugega premo`enja, ki poseduje pred-mete in sredstva, ki ogro`ajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premo`enja in kine upo{teva predpisov o varnosti in zdravju pri delu, lahko u~e~i u~itelj prepoveprisotnost pri teko~i uri pouka.

V primeru prepovedi prisotnosti pri pouku je dijak dol`an upo{tevati u~iteljevanavodila.

5. ~len (alternativni ukrepi)Alternativni ukrepi so:– pobotanje oziroma poravnava,– poprava {kodljivih posledic ravnanja,– premestitev v drug oddelek,– pogojna izklju~itev.

Evidenco o opravljanju alternativnih ukrepih vodi razrednik z vpisovanjem v dnevnik.

6. ~len (pohvale, priznanja, nagrade)Pohvala se podeljuje za uspe{no delo na strokovnem, kulturnem ali raziskovalnempodro~ju.

Priznanje se podeljuje za izjemen u~ni uspeh, za prizadevnost pri u~enju, zaizjemno prizadevnost v oddelku in za vestno opravljanje dodatnih zadol`itev vokviru vzgojno-izobra`evalnega dela.

Za izjemne dose`ke je dijak lahko nagrajen s [kerjan~evo nagrado. Podeljevanjenagrad dolo~a pravilnik o podeljevanju [kerjan~evih diplom, priznanj in nagrad.

7. ~len (ponovitev pisnega ocenjevanja)^e je 40% ali ve~ pisnih izdelkov ocenjenih negativno, se negativne ocene neupo{tevajo, ocenjevanje pa se ponovi v skladu s 13. ~lenom Pravilnika o ocenjeva-nju v srednjih {olah.

8. ~len (veljavnost)[olska pravila veljajo od 1. novembra 2008 dalje.

45

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 45

Page 46: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

HI[NI RED

1. ~len (organizacija pouka)Organizacija pouka pri skupinskih predmetih:

1. ura: 8.00 – 8.45 8. ura: 13.50 – 14.352. ura: 8.50 – 9.35 9. ura: 14.40 – 15.253. ura: 9.40 – 10.25 10. ura: 15.30 – 16.154. ura: 10.30 – 11.15 11. ura: 16.20 – 17.055. ura: 11.20 – 12.05 12. ura: 17.10 – 17.556. ura: 12.10 – 12.55 13. ura: 18.00 – 18.457. ura: 13.00 – 13.45 14. ura: 18.50 – 19.35

2. ~len (bolezen, slabo po~utje)V primeru bolezni, slabega po~utja ali po{kodbe v ~asu pouka dijak ne sme samo-voljno zapustiti {olske stavbe. O tem mora (v huj{ih primerih pa njegovi so{olci)takoj obvestiti u~e~ega profesorja, razrednika ali vodstvo {ole. Le-ti obvestijo dija-kove star{e oziroma poi{~ejo zdravni{ko pomo~. V ustrezne zdravstvene institucijelahko dijak odide le v spremstvu odrasle osebe.

V dneh, ko zdravstveni razlogi onemogo~ajo prisotnost pri pouku, mora dijakostati v primerni zdravstveni oskrbi. Do ozdravitve dijak ne sme priti v {olo, niti vprimeru napovedanega ocenjevanja.

3. ~len (izpolnjevanje u~nih obveznosti)Dijaki morajo izpolnjevati obveznosti, povezane s posameznim predmetom, kot so:prina{ati predpisane u~benike, delovne zvezke, u~ni material ter delati doma~e na-loge. V nasprotnih primerih se dijaku ob ponavljajo~ih se kr{itvah izre~e vzgojniukrep ali dolo~i dodatno delo, ki je ob predhodnem opozorilu lahko ocenjeno.

Dijaki so dol`ni tudi redno obiskovati pouk, razen v primeru opravi~ene odsotnosti.

Dijaki med u~no uro ne hodijo iz razreda.

Dijaki sami skrbijo, da ob izpolnjevanju razli~nih glasbenih obveznosti ne prese`e-jo tretjine odsotnosti pri posameznem predmetu.

4. ~len (elektronske naprave)V ~asu u~ne ure in med drugimi dejavnostmi ni dovoljena uporaba telefonov,MP3 predvajalnikov, piskajo~ih ur, raznih igric in drugih podobnih naprav. Vseelektronske naprave morajo biti izklju~ene.

46

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 46

Page 47: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

5. ~len (skrb za red in disciplino)Za red in disciplino na Srednji glasbeni in baletni {oli Ljubljana skrbijo vsi zapos-leni in dijaki, posebno odgovornost pa imajo de`urni dijaki (reditelji) in de`urniprofesorji (8. in 9. ~len).

Dijaki so dol`ni skrbeti za ~isto~o {olske stavbe in okolice.

6. ~len (nadzorna slu`ba)Nadzorno de`urno slu`bo, ki je neposredno odgovorna za vzdr`evanje reda, se-stavljajo:– de`urni profesorji,– reditelji v vsakem oddelku.

Dijaki so dol`ni, da na zahtevo receptorja, hi{nika, profesorjev ali drugih uslu`-bencev doka`ejo svojo identiteto.

8. ~len (de`urstvo profesorjev)De`urstvo profesorjev, ki praviloma poteka med dopoldanskim odmorom, dolo~iravnatelj v dogovoru s profesorji.

De`urni profesorji pregledajo prostore, za katere so zadol`eni, in opozarjajo dija-ke na nepravilnosti. Neizpolnjevanje obveznosti ter kr{itve dol`nosti in pravil ob-na{anja takoj sporo~ijo razredniku ali pomo~nici ravnatelja.

Vsebina de`urstva se oblikuje v dogovoru med de`urnimi profesorji in ravnateljem.

9. ~len (reditelji)Reditelje v oddelkih dolo~i razrednik, dva vsak teden. Reditelji so odgovorni zared in disciplino v oddelku, kadar ni prisoten profesor.

Dol`nosti rediteljev:1. Ob prihodu v u~ilnico pregledajo inventar in morebitne po{kodbe sporo~ijo

profesorju, ki jih takrat pou~uje. ^e najdejo pozabljene predmete, jih odnese-jo v tajni{tvo {ole.

2. Po potrebi prezra~ijo u~ilnice, pri`gejo oziroma ugasnejo lu~i, o~istijo tablo inprinesejo kredo (dobijo jo v zbornici ali v tajni{tvu {ole).

3. Reditelji so dol`ni ob za~etku vsake ure obvestiti profesorje o vseh odsotnih so{olcih.4. Odsotnost profesorjev, dalj{o od 10 minut po zvonjenju, so dol`ni javiti v tajni{t-

vo {ole.5. V primerih uni~evanja {olske imovine in neprimernega obna{anja svoje so{ol-

ce opozorijo, v primeru neuspeha pa poi{~ejo pomo~ u~e~ih profesorjev.6. Na koncu u~ne ure pospravijo u~ilnico (poberejo papir~ke in plastenke, porav-

najo klopi in pobri{ejo tablo).7. Na koncu odmora za malico pospravijo jedilnico.

47

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 47

Page 48: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

10. ~len (malica)Dijaki malicajo v dopoldanskem odmoru, 1. in 2. letnik 3. {olsko uro, 3. in 4. let-nik pa 4. {olsko uro.

Na za~etku odmora se dijaki mirno postavijo v vrsto in po~akajo, da dobijo malico.

Vsak dijak je dol`an pospraviti za seboj.

Na koncu odmora reditelji poravnajo stole in mize in z miz pospravijo morebitneostanke.

Prehranjevanje med u~nimi urami ni dovoljeno.

11. ~len (hrana in pija~a)Topli napitki in hrana se zau`ijejo v jedilnici, prena{anje hrane in pija~e v ostaleprostore {ole je, z izjemo vode, strogo prepovedano.

12. ~len (uporaba omaric)Dijaki sproti zaklepajo omarice in skrbijo za njihovo ~isto~o. V ~asu letnih po~it-nic morajo garderobne omarice izprazniti.

13. ~len (uporaba {olskih prostorov)Dijaki voza~i po~akajo na pouk v {olski pritli~ni avli.

Dijaki spo{tujejo navodila profesorjev za posamezne prostore {ole.

V primeru prostih ur znotraj pouka se dijaki lahko zadr`ujejo v {olski pritli~ni avliali v ~italnici in se mirno pripravljajo na nadaljevanje pouka. V teh primerih zadr-`evanja v garderobah ne dovolimo, odsvetujemo pa tudi odhod iz {ole.

14. ~len (vadnice)Vadnice so namenjene izklju~no vadenju instrumenta.

Posamezno vadnico sme naenkrat uporabljati le en dijak oziroma najve~ dva, ~evadita duet, komorni igri so namenjeni drugi prostori.

Vadnice nikakor niso namenjene dru`enju dijakov.

Hrana in pija~a sta, z izjemo vode, tudi v vadnicah prepovedani.

15. ~len (orkester)Na za~etku vaje dijaki v dvorano vstopajo v zaodrju. Dijaki zamudniki vstopajo sko-zi odrski vhod.

Hrana in pija~a sta, z izjemo vode, tudi v dvorani prepovedani.

48

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 48

Page 49: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

49

16. ~len (prepoved kajenja)V prostorih {ole in na vseh {olskih povr{inah je kajenje prepovedano vsem, tudiobiskovalcem.

17. ~len (uporaba kolesarnice)Dijaki, ki se v {olo vozijo s kolesi ali motorji, morajo le-te postaviti v kolesarnico na{olskem dvori{~u. Pu{~anje koles in motorjev kjerkoli drugje na obmo~ju {ole jeprepovedano.

18. ~len ({koda)Dijaki so dol`ni ~uvati {olsko premo`enje, skrbeti za urejenost in ~isto~o {ole terprepre~evati namerno uni~evanje opreme in vsega, kar se nahaja v prostorih stav-be in njeni okolici.

Pisanje po {olskih klopeh, stenah, garderobnih omaricah, hodnikih, fasadi {ole indrugem inventarju je prepovedano.

Prepovedano je tudi nepoobla{~eno ravnanje dijakov s {olskimi ra~unalniki (sa-moiniciativno dodajanje ali odstranjevanja ra~unalni{kih programov, pregledova-nje moralno spornih spletnih strani itd.). [kodo, nastalo zaradi neupo{tevanjaprej{njih dolo~il, so dol`ni poravnati dijaki.

Kdor povzro~i {kodo, jo mora poravnati. ^e se povzro~itelj {kode ne javi, pa jeugotovljeno, da je krivec v oddelku ali {oli, morajo {kodo poravnati vsi dijaki od-delka oziroma {ole.

[kodo, ki bi nastala ob nasilnih vlomih, {ola prijavi policiji in zavarovalnici.

19. ~len (objave)Informacije za dijake so objavljene na oglasnih deskah.Dijaki so dol`ni spremljati obvestila.

Izjemoma sporo~amo dijakom informacije tudi z okro`nico.

20. ~len (govorilne ure in roditeljski sestanki)Govorilne ure za star{e in vzgojitelje so objavljene ob za~etku pouka, o roditeljskihsestankih pa {ola star{e obve{~a v vsakem ocenjevalnem obdobju sproti.

O vseh odprtih vpra{anjih naj se dijaki najprej pogovorijo z u~e~im profesorjem vrazredu, zatem z razrednikom in po potrebi {e z vodstvom {ole.

Za dalj{e razgovore dijakov s profesorji so namenjene govorilne ure. Dijaki se lah-ko v ~asu pouka udele`ijo govorilnih ur le s soglasjem u~e~ega profesorja oziromarazrednika.

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 49

Page 50: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

21. ~len (uradne ure) • Uradne ure v referatu za dijake so od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, v

sredo pa {e od 15. do 17. ure.• Uradne ure v tajni{tvu {ole so od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, v ~etr-

tek pa {e od 15. do 17. ure.• Uradne ure svetovalne slu`be so v ponedeljek od 15. do 17. ure, od torka do

petka od 12. do 14. ure in po dogovoru.

22. ~len ({olska knji`nica in ~italnica) [olska knji`nica je za dijake odprta v ponedeljek, torek, ~etrtek in petek od 9. do12. ure in od 13. do 14. ure, v sredo pa od 9. do 12. ure in od 14. do 17. ure.

Zaradi obiska knji`nice dijaki ne smejo zamujati pouka. V knji`nici in ~italnici di-jaki ne smejo motiti drugih obiskovalcev.

23. ~len (pri~etek veljavnosti)Hi{ni red Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana velja od 1. novembra 2008dalje.

KNJI@NI^NI RED

^LANSTVO:Ob vpisu v Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana vsi u~enci, dijaki in {tudentipostanejo ~lani {olske knji`nice. ^lani knji`nice so tudi vsi profesorji in ostali de-lavci {ole. ^lanarine ni.U~enci in dijaki si knji`ni~no gradivo izposojajo brezpla~no z glasbeno knji`ico.Izposoja zunanjim ~lanom ni mogo~a.

DELOVNI ^AS KNJI@NICE IN ^ITALNICE:Knji`nica in ~italnica sta odprti vsak dan od 9. do 12. ure in od 13. do 14. ure terob sredah od 14. do 17. ure.

IZPOSOJA KNJI@NI^NEGA GRADIVA IN ROKI IZPOSOJE:Uporabniki knji`nice si lahko izposojajo gradivo na dom ali pa ga uporabljajo v ~i-talnici.

Izposojevalni roki:Knjige (strokovne in leposlovne): 14 dniKnjige za doma~e branje: 14 dniNotno gradivo (odvisno od zaloge): ^e je na voljo ve~ izvodov, je mo`na izposojado izpitov, druga~e pa 3 dni.Neknji`no gradivo (DVD, CD, VHS): 7 dni

50

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 50

Page 51: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

Referen~no gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije) se uporablja samo v ~ital-nici. Izjemoma je mo`na izposoja ~ez vikend.Mo`na je rezervacija gradiva.

Dijaki in u~enci si lahko izposojajo gradivo do konca maja 2009. Ob koncu pouka(do 24. junija 2009) pa morajo poravnati vse svoje obveznosti do {olske knji`nice.

Dijaki 4. letnikov si lahko izposojajo gradivo, ki je potrebno za opravljanje matu-re in ga morajo vrniti najkasneje do razglasitve rezultatov mature (julij).

Dijaki, ki imajo popravne izpite, si lahko izposodijo gradivo tudi za ~as med po~it-nicami.

OD[KODNINE ZA PO[KODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO:Po{kodovano ali izgubljeno gradivo u~enec oz. dijak nadomesti z novim, ~e je leto mogo~e. Za gradivo, ki ga ni mogo~e nadomestiti, pla~a od{kodnino.

^ITALNICA:^italnica je namenjena individualnemu delu dijakov, zato se v njej zahteva discip-lina. Periodiko in gradivo, ki ga u~enec oz. dijak vzame s police, mora vrniti na is-to mesto ali pa ga da knji`ni~arki, da gradivo ne bi odlo`il na napa~no mesto. Mes-to izposoje gradiva si lahko dijak ozna~i s kazalkami, ki jih dobi pri knji`ni~arki.V ~italnici ni dovoljeno glasno govorjenje.Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov.Vstop v knji`nico z malico ni dovoljen.

UPORABA RA^UNALNIKA V KNJI@NICIPred uporabo ra~unalnika je obvezna najava pri knji`ni~arki.Dijaki lahko uporabljajo ra~unalnik za pridobivanje informacij, ki jih potrebujejoza izobra`evanje, za pisanje in oblikovanje besedil. Podatki se ne shranjujejo, dija-ki pa si jih lahko shranijo na svoje USB klju~e.

PREPOVEDANA je:– uporaba ra~unalni{kih iger– obiskovanje spornih strani na internetu– uporaba MSN-a– vna{anje osebnih podatkov– nakupovanje– brisanje name{~enih programov– name{~anje programov– uni~evanje strojne opremeUporabnik, ki prekr{i pravila, izgubi pravico do uporabe ra~unalnikov. Pri delu zahte-vamo disciplino, saj je ~italnica namenjena u~enju, individualnemu delu in branju.

51

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 51

Page 52: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

INFORMACIJA KANDIDATOM ZA VPIS V PROGRAM UMETNI[KE GIMNAZIJE

za {olsko leto 2010 / 2011

SPLO[NI PODATKI O PROGRAMU UMETNI[KE GIMNAZIJE in smereh,ki se izvajajo na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.

Program umetni{ke gimnazije traja 4 leta.

I. GLASBENA SMERA – Glasbeni stavekB – Petje – in{trumentC – Jazz – zabavna glasba

II. PLESNA SMERA – Balet

POGOJI ZA VPIS1. Uspe{no kon~ana osnovna {ola.2. Posebna glasbena (A, B, C) oz. plesna (A) nadarjenost, ki se ugotavlja s preiz-

kusom znanja po programu glasbene oz. baletne {ole in obsega:

I. GLASBENA SMERA – Glasbeni stavek– znanje klavirja v obsegu prvih {tirih razredov in nauka o glasbi v obsegu {estih

razredov glasbene {ole;

B – Petje – in{trument– znanje nauka o glasbi v obsegu {estih razredov glasbene {ole;

za petje: znanje v obsegu dveh razredov glasbene {ole, zdravni{ko potrdilo, s ka-terim se ugotovi zdravstveno stanje pevskega organa, potrebna starost za dekle-ta je vsaj 17 let, za fante pa vsaj 18 let z zaklju~eno mutacijo; za posamezne in-strumente {e:

– violina, viola, violon~elo, kitara, klavir, harmonika, kljunasta flavta: znanjeustreznega instrumenta v obsegu {estih razredov glasbene {ole;

– flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, kontrabas,tolkala: znanje ustreznega instrumenta v obsegu {tirih razredov glasbene {ole;za skupino instrumentov pihal in trobil mora kandidat prilo`iti {e zdravni{kospri~evalo;

– harfa: znanje harfe v obsegu prvih {tirih razredov glasbene {ole;– orgle: znanje orgel v obsegu 2 razredov in klavirja v obsegu 6 razredov glasbe-

ne {ole.

52

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 52

Page 53: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

C – Jazz – zabavna glasba– znanje nauka o glasbi v obsegu {estih razredov glasbene {ole;– znanje petja v obsegu dveh razredov glasbene {ole ter zdravni{ko potrdilo o

zdravstvenem stanju pevskega organa, starost za dekleta je praviloma 17 let inza fante 18 let z zaklju~eno mutacijo;

– znanje ustreznega instrumenta – klavir, kitara v obsegu {estih razredov glasbe-ne {ole; saksofon, trobenta, kontrabas, tolkala v obsegu {tirih razredov glasbe-ne {ole.

II. PLESNA SMERA – BaletPosebna nadarjenost za ples, ki se ugotavlja s preizkusom znanja, s katerim kandi-dat doka`e:– znanje klasi~nega baleta v obsegu {tirih razredov baletne {ole;– znanje stilnih plesov v obsegu enega razreda baletne {ole;– znanje nauka o glasbi v obsegu treh razredov baletne {ole;– znanje in{trumenta v obsegu dveh razredov baletne {ole;– zdravni{ko spri~evalo, s katerim se ugotavlja splo{no zdravstveno stanje, anatom-

ske zna~ilnosti (gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, oblika postave innog, posebnosti stopala), antropometri~ne meritve (sorazmerja med deli telesa).

V program umetni{ke gimnazije glasbene oz. plesne smeri se lahko izjemoma vpi-{e u~enec, ki izka`e izredno nadarjenost in ne izpolnjuje vseh pogojev za vklju~i-tev v program (npr. kon~ana osnovna {ola, znanja dopolnilnih predmetov pri ba-letu /stilni plesi, NOG, in{trument/,). V takih primerih {ola s posebno pogodbodolo~i pogoje vpisa.

Dijaki, ki `e obiskujejo, bodo obiskovali ali so `e kon~ali srednje{olski vzgojno-iz-obra`evalni program, se lahko na podlagi 18. ~lena Zakona o gimnazijah vklju~i-jo vzporedno tudi v program umetni{ke gimnazije. Posebnosti takega izobra`eva-nja dolo~a {ola.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE– V drugi oziroma naslednje letnike lahko napredujejo dijaki, ki so pozitivno oce-

njeni iz vseh predmetov v predhodnem letniku.– Dijak kon~a izobra`evanje po programu, ko uspe{no kon~a 4.letnik, opravi vse

po programu dolo~ene obveznosti ter uspe{no opravi maturo.– Program omogo~a pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slov. jezik, ma-

tematika, tuji jezik I) in izbirnih predmetov (glasba, tuji jezik II, zgodovina). Zuspe{no opravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba.

– Matura se opravlja v skladu s Pravilnikom o maturi.

53

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 53

Page 54: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

NADALJNJE IZOBRA@EVANJEPo uspe{no opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo univerzitetni {tudij na Aka-demiji za glasbo in na drugih fakultetah, razen na tistih, ki dolo~ajo posebne po-goje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.

VPIS ZA [OLSKO LETO 2010/2011V program umetni{ke gimnazije se bo lahko vklju~ilo 60 dijakov (2 oddelka) ter{e 60 dijakov, ki bodo vzporedno obiskovali program umetni{ke gimnazije(18. ~len Zakona o gimnazijah).

Prijave za opravljanje preizkusa znanja in nadarjenostiObrazci so na voljo na spletni strani Ministrstva za {olstvo in {port, na naslovu:http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903

Rok prijave za opravljanje preizkusa znanja in nadarjenosti je 18. FEBRUAR 2010.U~enci se morajo prijaviti na {olo, na katero se `elijo vpisati.

PRIPRAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS ZNANJA IN NADARJENOSTINa {oli bo (neobvezna) priprava na sprejemni preizkus iz nauka o glasbi v sobo-to, 27. FEBRUARJA 2010 od 9.30 do 13.30 ure, ki jo bo vodil prof. Toma` Habe/Velika koncertna dvorana I`anska 12/

O rezultatu sprejemnega preizkusa bodo kandidati obve{~eni v tednu dni po spre-jemnih preizkusih.Ker bomo vsakemu kandidatu dvakrat pisali, prosimo, da prijavi za vpis prilo`itetudi dve kuverti s svojim naslovom in prilo`enima znamkama.

Preizkusi znanja in nadarjenosti bodo 5. in 6. marca 2010.Podrobni razpored bomo poslali vsem prijavljenim kandidatom na dom.

Prijave za vpis (obrazec M[[-2-1,20/08)Obrazci bodo na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za {olstvo in {port, na naslovu:http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903

Rok prijave za vpis v 1. letnik je 23. marec 2010.Prijavijo se lahko le tisti kandidati, ki so uspe{no opravili preizkus znanja in nadar-jenosti na na{i {oli.Dijaki, ki se vpisujejo po 18. ~lenu ZG (vzporedno izobra`evanje), morajo samioddati prijavo za vpis! Na prijavi mora biti napisano, da se vpisujejo poleg druge {ole tudi v programumetni{ke gimnazije po 18. ~lenu ZG.

54

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 54

Page 55: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

Pri programu UMETNI[KA GIMNAZIJA mora biti vpisana SMER (Glasbenasmer: A oz. B oz. C ali Plesna smer: A) ter za Glasbeno smer B in C tudi in{tru-ment (npr. klavir, flavta, kitara itd.!)

INFORMATIVNI DANInformativna dneva na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana bosta

v petek, 12. februarja 2010 ob 9. in 15. uri inv soboto, 13. februarja 2010 ob 9.uri.

DIJA[KI DOMOVI – PRIJAVEZa sprejem v dija{ki dom je treba izpolniti vpra{alnik (Obrazec DZS 1,74) in gaskupaj z rojstnim listom (lahko je prepis) poslati na naslov dija{kega doma. Po raz-poredu so za na{e dijake predvideni Dija{ki dom Ivana Cankarja, Poljanska 26,Ljubljana, Dija{ki dom Vi~, Gerbi~eva 51a, Ljubljana, in Dija{ki dom Tabor, Vi-dovdanska 7, Ljubljana.

PODROBNEJ[E INFORMACIJEPodrobnej{e informacije glede pogojev za vklju~itev v program UMETNI[KEGIMNAZIJE boste dobili pri vodjih oddelkov po skupnem delu informativnegadne (12. in 13. februarja 2010) ali po telefonu: 01/252-19-19 vsak dan od 8. do15. ure, ob ponedeljkih in ob sredah pa do 17. ure.internet: http://www.kgbl.sie-mail: info@kgbl.si

BELE@KE

55

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 55

Page 56: [OLSKO LETO 2009 – 2010 - KGBLreferat za dijake 059 074 300 tajni{tvo 059 074 303 ra~unovodstvo 059 074 305 zbornica 059 074 310 zbornica baletne {ole 059 074 322 svetovalna slu`ba

56

ura PON TOR SRE ^ET PET SOB

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

URNIK

ura PON TOR SRE ^ET PET SOB

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PRELOM november 2009 12/15/09 7:50 AM Page 56