Top Banner
Moderní kartografické metody modelování měst Autor: Bc. Lukáš HERMAN Vedoucí práce: RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
12

Moderní kartografické metody modelování měst

Jan 23, 2016

Download

Documents

usoa

Moderní kartografické metody modelování měst. Autor: Bc. Lukáš HERMAN Vedoucí práce: RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D. Geografický ústa v , P ř írodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Obsah. 3D v geoinformatice – obecný přehled CityGML Analýza OGC specifikace - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Moderní kartografické metody modelování měst

Moderní kartografické metody modelování měst

Autor: Bc. Lukáš HERMANVedoucí práce: RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D.

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta,Masarykova univerzita, Brno

Page 2: Moderní kartografické metody modelování měst

Obsah• 3D v geoinformatice – obecný přehled• CityGML

– Analýza OGC specifikace– Rozšíření a praktické aplikace

• Tvorba modelu– Shrnutí východisek (data, software, požadavky na modely)– Model pro hlukové mapování– Model pro vizualizaci

• Diskuze dosažených výsledků• Závěr

2

Page 3: Moderní kartografické metody modelování měst

3D v geoinformatice

• Datové modely• Formáty• Pořizování dat• Zobrazování 3D a virtuální realita• Modely měst, jejich dělení, využití a příklady

3

Page 4: Moderní kartografické metody modelování měst

CityGML• Vývoj zahájen v roce 2002 • V říjnu 2008 bylo CityGML ve verzi 1.0 uznáno jako oficiální

standard organizace OGC • Založeno na GML 3.1.1 a standardech ISO• Klíčový princip: sémantické modelování • Víceúrovňová reprezentace (LOD0 – LOD5)• Geometrie (GML 3 + specifické koncepty)• Topologie (XLink)• Textury a materiály

4

Page 5: Moderní kartografické metody modelování měst

CityGML

• Tematický model:– Terén (GRID, TIN, zlomy)– Budovy– Dopravní objekty– CityFurniture (světla, semafory, …)– Hydrografie– Vegetace– LandUse

5

Page 6: Moderní kartografické metody modelování měst

CityGML

• Rozšiřitelnost– Generické elementy a atributy– ADE (rozšíření, které mají vlastní XSD schéma)

• NOISE ADE (součást OGC specifikace CityGML 1.0)• Bridge ADE, Tunnel ADE• UtilityNetwork ADE• CAFM ADE, GeoBIM ADE• Hydro ADE• Kadaster3D• ADE ENC

6

Page 7: Moderní kartografické metody modelování měst

Postup zpracování• Volba území: Brno, Nový Lískovec• Návrh konceptuálních schémat• Získání vhodných dat• Výběr software• Rozdělení samotného zpracování:– Předzpracování– Tvorba modelu pro hlukové mapování– Tvorba modelu pro vizualizaci– Export modelů

7

Page 8: Moderní kartografické metody modelování měst

Použité technologie a data• Data:

– Model zástavby – GEODIS– ZABAGED– Hluková mapa– Ortofoto 2009 (z WMS)– Vlastní mapování– Sčítání dopravy 2005

• Software:– FME 2010 (SafeSoftware)– ArcGIS 10– Adobe Photoshop

8

Page 9: Moderní kartografické metody modelování měst

Model pro hlukové mapování

9

GenericCityObject TINRelief

LandUse

BreaklineRelief

Building

Road(NoiseRoadSegment)

CityFurniture(NoiseCityFurnitureSegment)

Page 10: Moderní kartografické metody modelování měst

Model pro vizualizaci

10

PlantCover

TINRelief

Building(RoofSurface, WallSurface)

Page 11: Moderní kartografické metody modelování měst

Závěr

• Poznatky z tvorby modelů:– Komplexní formát (integruje data různé povahy)– Náročné na data (a jejich harmonizaci)– Při tvorbě nutno dbát na sémantickou část– Velké objemy dat – dělení na části podle tematických tříd

• Budoucnost CityGML:– Konec roku 2011 – CityGML 1.1– Kombinace s dalšími OGC standardy– CityGML a datové specifikace INSPIRE

11

Page 12: Moderní kartografické metody modelování měst

Děkuji za pozornost

Více informací o CityGML:www.citygml.org

www.citygmlwiki.org