Top Banner
 SASTAV I SASTAV I ULOGE KRV I ULOGE KRVI
12

Krv i krvne stanice

Jan 07, 2016

Download

Documents

SandraMacek

Biologija - krv i krvne stanice
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 1/12

 

SASTAV ISASTAV I

ULOGE KRVIULOGE KRVI

Page 2: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 2/12

 

KRVNA PLAZMA

KRVNA TJELEŠCA

HEMATOKRIT

Zadatak 1. Pročitaj tekst pod naslovom “sastav krvi” na 36. str udžbenikate A) opiši i!led krvi prema vlastitom iskustvu ( s obzirom na boju,( s obzirom na boju,prozirnost, okus, gustoću, koi!ina kr"i u o#rasog !o"j$ka%&prozirnost, okus, gustoću, koi!ina kr"i u o#rasog !o"j$ka%& 

")#d koji$ se dijelova sastoji krv%

&''()

&'()

Page 3: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 3/12

 

Zadatak *. +amostalno pročitaj tekst u udžbeniku, 36. str., podnaslovom “krvna plama” te ramotri od koji$ je dijelova i!ra-enakrvna plama%

KRVNA PLAZMA- Hranjive tvari,hormoni,dišni!inovi,otad,roteini, "o!i i ioni#

KRVNA TJELEŠCA-eritro$iti,!e%&o$iti,trom'o$iti

Page 4: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 4/12

 

'a#atak & U#)b& *&str& +Kr"n$ stani$ i kr"n$ po!i$-.a"$#$nu tabiu pr$rtaj'a#atak & U#)b& *&str& +Kr"n$ stani$ i kr"n$ po!i$-.a"$#$nu tabiu pr$rtaju bij$)niu t$ ju popuni tako #a objasni/ ponu0$n$ pojmo"$& ( pojmo"$ iz o"$u bij$)niu t$ ju popuni tako #a objasni/ ponu0$n$ pojmo"$& ( pojmo"$ iz o"$tabi$ .E 1RE1ISIVATI, "$ć i2 zamij$niti o#go"arajućim obja/nj$nj$m%& S"akatabi$ .E 1RE1ISIVATI, "$ć i2 zamij$niti o#go"arajućim obja/nj$nj$m%& S"aka

grupa obja/nja"a SA3O s"oju koonu4grupa obja/nja"a SA3O s"oju koonu4 1o j$#an u!$nik iz s"ak$ grup$ iza)$1o j$#an u!$nik iz s"ak$ grup$ iza)$

rj$/$nja #ok ga ostai u!$ni iz grup$ mogu na#opunja"ati&rj$/$nja #ok ga ostai u!$ni iz grup$ mogu na#opunja"ati&GRU1A AGRU1A A & /022& /0224#52 +500 # Z2A)4#52 +500 # Z2A)

GRU1A 5GRU1A 5 & /022& /0224#52 +500 4#52 +500

+70508 70)+70508 70)

GRU1A 6GRU1A 6 & /022& /0224#52 +500 704#52 +500 70# P7#Z#7A)# P7#Z#7A)

07297#29207297#292 2:22:2

 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;  ;;  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;  ;; 

:04#292:04#292 2:22:2 

 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

97#8"#29297#8"#292 2:22:2 

 ;;;  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  ;;;  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

<< n$maju 777777777777 n$maju 777777777777 8brojnost u itri kr"i ( 9:; %8brojnost u itri kr"i ( 9:; %8koji pigm$nt sa#r)$8koji pigm$nt sa#r)$8koji s$ m$ta naazi u8koji s$ m$ta naazi u

sasta"u kr"nog pigm$ntasasta"u kr"nog pigm$nta8uoga kr"nog pigm$nt8uoga kr"nog pigm$nt8art$rijska kr"8<=STR 8art$rijska kr"8<=STR 8"$nska kr"8"$nska kr"8an$mija8an$mija 

-5rojnost u itri kr"i5rojnost u itri kr"i- uogauoga- g#j$ nastajug#j$ nastaju- po#j$a $ukoitapo#j$a $ukoita

(u#)b$nik, =&str&, sika 8(u#)b$nik, =&str&, sika 8>- SASTAV KRVI-%>- SASTAV KRVI-%-L$uk$mijaL$uk$mija

-5ro jnost u itri kr"i5ro jnost u itri kr"i-Kako nastajuKak o nastaju-uogauoga-Tko im poma)$ uTko im poma)$ u

oba"janju nji2o"$ uog$?oba"janju nji2o"$ uog$?-2$mo@iija2$mo@iija

Page 5: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 5/12

 

GRU1A AGRU1A A

07297#292 2:2 7=0A 47=A950:0>A

<nemaju 50Z?7< <brojnost@ 6(<brojnost@ 6(

<sadrže Bemo!lobin<sadrže Bemo!lobin<Bemo!lobin ranosi plinove<Bemo!lobin ranosi plinove<Arterijska krv<prenosi kisik,Arterijska krv<prenosi kisik,svijetloCrvenasvijetloCrvena<venska krv< prenosi u!ljikov dioksid,venska krv< prenosi u!ljikov dioksid,

tamnoCrvenatamnoCrvena< Anemija<nedostatak željea u krviAnemija<nedostatak željea u krvi

Page 6: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 6/12

 

GRU1A 5GRU1A 5

:04#292:04#292 2:22:2 "250:0 47=0 +9A20"250:0 47=0 +9A20

<brojnost@ D 1(<brojnost@ D 1(obrana or!anima od bolestiobrana or!anima od bolesti A+9A5 4#>9A#5 +7E2 A+9A5 4#>9A#5 +7E2 podjela leukoCita@ podjela leukoCita@>&Granuoiti>&Granuoiti &eoinoFili,baoFili, neutroFili) G&eoinoFili,baoFili, neutroFili) G je!ra u se!mentima je!ra u se!mentima&dijelovima), rnCa u&dijelovima), rnCa u

itoplami.itoplami.< *. A!ranuloCiti*. A!ranuloCiti<  & limFoCiti, monoCiti) GCjelovita& limFoCiti, monoCiti) GCjelovita<  je!ra, nemaju rnCa u Citoplami je!ra, nemaju rnCa u Citoplami:040825A< rak koštane srži:040825A< rak koštane srži

Page 7: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 7/12

 

GRU1A 6GRU1A 6

97#8"#292 2:2 47=097#8"#292 2:2 47=0P:#/20P:#/20

"rojnost@ 3HHI 1H J :"rojnost@ 3HHI 1H J :<nastaju raspadom veliki$ staniCa<nastaju raspadom veliki$ staniCa

3EGAKARIO6ITA3EGAKARIO6ITA< sudjeluju u !rušavanju krvisudjeluju u !rušavanju krvi<  u obavljanju ulo!e pomaže imu obavljanju ulo!e pomaže im

I5RI.OGE. ( bj$an!$"inaI5RI.OGE. ( bj$an!$"inau kr"noj pazmi%u kr"noj pazmi%

< BE3OILICA8 smanj$naBE3OILICA8 smanj$na

mogućnost zgru/a"anja kr"imogućnost zgru/a"anja kr"i

Page 8: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 8/12

 

KRV.I .ALA'KRV.I .ALA'KAKO IDITAVATI KRV.I .ALA'?

Page 9: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 9/12

 

1O.OVI3O&&&&1O.OVI3O&&&&

  pojmove u lijevom stupCu upiši od!ovarajuKa slova u desnom stupCu. 7edoslijed pojmove u lijevom stupCu upiši od!ovarajuKa slova u desnom stupCu. 7edoslijed

slova u lijevom stupCu apiši u bilježniCuslova u lijevom stupCu apiši u bilježniCu

 ;;;tromboCiti A) sadrži željeo ;;;tromboCiti A) sadrži željeo

 ;;;0ritroCiti ") stvaranje krvno! u!ruška ;;;0ritroCiti ") stvaranje krvno! u!ruška

 ;;;leukoCiti ) brane or!aniam od bolesti ;;;leukoCiti ) brane or!aniam od bolesti ;;;$emo!lobin ) nemo!uKnost !rušavanja krvi ;;;$emo!lobin ) nemo!uKnost !rušavanja krvi

  0) sadrži bjelančevinu Fibrino!en0) sadrži bjelančevinu Fibrino!en

  L) čini !a H( vodaL) čini !a H( voda

Page 10: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 10/12

 

To!ni o#go"oriTo!ni o#go"ori

  ") tromboCiti A) sadrži željeo") tromboCiti A) sadrži željeo

)0ritroCiti ") stvaranje krvno! u!ruška)0ritroCiti ") stvaranje krvno! u!ruška

  )leukoCiti ) brane or!aniam od bolesti)leukoCiti ) brane or!aniam od bolesti

  A)$emo!lobin ) Crvene su bojeA)$emo!lobin ) Crvene su boje

0) sadrži bjelančevinu Fibrino!en0) sadrži bjelančevinu Fibrino!en

L) čini !a H(L) čini !a H( vodavoda

Page 11: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 11/12

 

Fo#atni za#atak Fo#atni za#atak 

7amisli, ašto muškarCi imaju veKi broj eritroCita po litri krvi7amisli, ašto muškarCi imaju veKi broj eritroCita po litri krvine!o žene%ne!o žene%

#d!ovor poveži s pravilom da žene mo!u darivati krv 3 puta#d!ovor poveži s pravilom da žene mo!u darivati krv 3 puta!odišnje, a muškarCi puta.!odišnje, a muškarCi puta.

Zašto je to tako%Zašto je to tako%

Page 12: Krv i krvne stanice

7/17/2019 Krv i krvne stanice

http://slidepdf.com/reader/full/krv-i-krvne-stanice 12/12

 

B=A:A A PAE52MB=A:A A PAE52M

 

+andra 8aček, proF.+andra 8aček, proF.