Top Banner

of 14

Karakteristike Vlasine.docx

Jul 07, 2018

Download

Documents

teodora_teca93
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  1/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  Sadržaj

  Uvod................................................................................................................................................ 2

  Vlasinsko jezero............................................................................................................................. 4

  Reka Vlasina................................................................................................................................... 6

  Vlasinska visoravan....................................................................................................................... 8

  Flora i Fauna Vlasine.................................................................................................................. 10

  Klima Vlasine............................................................................................................................... 12

  Zaključak ...................................................................................................................................... 1!i"era"ura...................................................................................................................................... 14

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  2/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  UV#$

   

  Slika 1- Mapa Vlasinskog jezera i okoline Slika 2- Vlasina(visoravan)

  Vlasina je visoravan na oko 126% m nadmorske visine, na jugoistoku Srbije, okružena planinama &ramada' Vardenik i (emernik . Nalazi se na 320 km od Beograda, aod Surdulice je udaljena 20 km i u blizini je granice sa Bugarskom. bog prirodni! lepota i

   bogatstva biljnog i životinjskog sveta, progla"ena je za za"ti#eni  predeo izuzetni! odlika.

  $entralni deo Vlasinske visoravni zauzima Vlasinsko jezero, najve#e i najvi"e ve"ta%ko jezero u Srbiji, na &230 m nadmorske visine, povr"ine &' km2. Nastalo je izgradnjom brane nanekada"njoj tresavi, Vlasinskom blatu. (spod brane izvire reka Vlasina. )ezero %ija boja vodevarira od sivo plave pored obale do zatvoreno plave na sredini jezera, sa zelenim priobalnim povr"inama daje poseban koloritet vlasinskom pejzažu.

    )ezero je posebno i po svojim jedinstvenim plove#im tresetnim ostrvima' na kojima se ponekad mogu videti i krave kako pasu dok plove. *va ostrva su +enomen jedinstven u ovomdelu sveta. Nastala su nakon punjenja jezera, tako "to su se dugogodi"nje taloženi ostaci razni! biljaka iz tada"njeg Vlasinskog blata, kako se ovaj predeo zvao, podigli na povr"inu jezera. Najve#e meu njima je -ob/ ick-, dužine %ak i do 100 metara. *braslo je maljavim brezama,vrbama i drugom vegetacijom, a na njemu se nalazi i osulja, trava mesožderka- koja gutainsekte. 

  Vlasinsko jezero oivi%ava zatalasana visoravan u vidu prostranog zelenog #ilima i"aranoglivadama, pa"njacima i "umama koje kriju raznovrstan biljni i životinjski svet ,dok jezero

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  3/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  nadvisuju planinski masivi, na %ijim padinama je grupisano nekoliko vlasinski! naselja izmeukoji! teku bistri i žuborni potoci i re%ice sa "umovitim klisurama.

  Visoravan je okružena planinama zaobljeni! vr!ova i blago nagnutim padinama, pogodnim za skija"e rekreativce)

  4rirodne lepote i retkosti ovog podru%ja koje %ine5 planine, klisure, vodopadi, izvori,reke, +lora i +auna, kao i blagonakloni uticaj klime i ti"ina planinske prirode %ine ovo mestoidealnim za boravak u razli%itim periodima godine. bog ovi! odlika podru%ja u toku suistraživanja avoda za za"titu prirode radi za"tite ovog podru%ja kao parka prirode.

  6lima na Vlasini je subplaninska, sa suvim i svežim letima i suvim zimama. Na svestrane se pružaju livade, pa"njaci i brezove "ume, a posebno je zanimljiva traga%imaza pe%urkama)

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  4/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  Vlasinsko jezero

  Slika 3- Plutajuca ostrva na Vlasinskom jezeru

  7kumulaciono jezero na jugoistoku Srbije sa povr"inom od &8 km9 i dubinom do 38 m. : jezero svakog minuta priti%e dva kubika vode prvog kvaliteta. Vlasina, Vrla, )erma, Boži%kareka, ;isinska reka, i ;jubotenska reka sa nji!ovim pritokama

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  5/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  )ezero je pretežno mirno, retko talasi dostižu pola metra, spada u pro!ladna jezera jer jesrednja godi"nja temperatura vode ⁰$, a maksimalna srednja mese%na u avgustu je &C⁰$ iminimalna srednja mese%na u januaru 0,⁰$.

   Najtopliji mesec je avgust sa srednjom temperaturom od &8⁰$, a naj!ladniji je januar sa

  srednjom mese%nom 1,8⁰$. bog ovi! temperatura u letnjim mesecima je mogu#e kupanje, azimi klizanje jer je debljina leda na jezeru %ak i do 10 cm koji se zadržava 10 @ '0 dana.

  )ezero je veoma bogato ribom5 o!ridska, poto%na, kali+ornijska pastrmka, amur, "aran,grge%, jegulja, sun%ica, som, babu"ka, kara", klen.

  : daljoj pro"losti na mestu ovog jezera bila je Vlasinska tresava najve#a u Srbiji samestimi%no vidljivom vodenom povr"inom. :sled subplaninske klime, pri niskim temperaturamavazdu!a, dolazilo je do isparavanja i oticanja vode, koja je akumulirala od padavina i priticala iz potoka sa ostali! brda. bog toga je najpre nastala mo%vara koja je zara"#ivanjem i truljenjemorganskog sveta preobra#ena u tresavu. bog toga se mogu videti naslage treseta pored obale

  Reka Vlasina

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  6/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  Slika 4- Reka Vlasina

  Vlasina je reka u jugoisto%noj Srbiji. (zvor je ispod brane Vlasinskog jezera. Najvažnije pritoke su5 ;užnica,Aego"nica i 4usta reka. *stale pritoke su >radska reka i Bistrica. užinaVlasine je oko D0 km posle koji! se ona kao desna pritoka uliva u )užnu oravu, &0 kmnizvodno od Vlasotinca. bog svog planinskog okruženja, a i zbog manjka industrijski!

  zagaiva%a Vlasina se ra%una u jednu od naj%istiji! reka Srbije.

   Na prole#e, usled otapanja snega u planinskom predelu, koji okružuje korito rekeVlasine, dolazi %e"#e do pove#anog vodostaja. : ki"nim periodima tokom cele godine dogaa seisto, da se Vlasina na nekim mestima izlije. : Vlasotincu je korito reke sanirano i nasipomograni%eno nakon poplave &CC. g. Au je isto izgraeno i malo akumulaciono jezero za potrebenapajanja gradskog vodovoda.

  bog pove#ane erozije koje Vlasina i njene pritoke donose planiskom kraju, planirane sudalje sanacione mere u smislu izgradnje akumulacije kod Svoa. 6rajem jeseni 2008. g. zbog

  veliki! ki"a sru"io most na Vlasini kod Svoa, gde se ;juberaa uliva u Vlasinu. Aako je jedini put u vlasinskom koritu, koji povezuje Vlasinsko jezero sa Svoem i Vlasotincem, bio prekinut.

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  7/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  eka Vlasina se klasi+icira u tri dela5

  • gornji tok

  nogi stanovnici naselja u okrugu Vlasine ne obra#aju pažnju na ekolo"ku ispravnostokoline, tako da se na jesen 2008. u $rnoj Aravi izlila na+ta u Vlasinu. bog toga su graaniVlasotinca, koji se snabdevaju pitkom vodom isklju%ivo iz Vlasine, morali da piju vodu koja je putem cisterni dovožena iz drugi! delova )ablani%kog okruga. Nepažnja i neosetljivost, pretežnostanovnika seoski! neselja u okolini vlasinskog vodotoka, dovodi do toga, da se voda Vlasine bakteriolo"ki zagadi i to toliko, da republi%ke inspekcije tokom leta povremeno zabranjuju

  graanima plivanje u Vlasini. 7 leto na Vlasini je tradicionalna rekreacija svi! graana uokruženju.

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  8/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  Vlasinska visoravan

  Slika $- Pejza% vlasinske visoravni

  Vlasina je visoravan na jugoistoku Srbije, blizu granice sa Bugarskom. Sme"tena jeizmeu planinski! venaca ?emernika, na zapadu, i 4lane ramade= i 6oluni%kog ida, naistoku. 4redstavlja plitko udubljenje izduženog oblika, koje je prili%no zaravnjeno +luvijalnomerozijom reke Vlasine i njeni! pritoka u izvori"nom delu, te se kao povr", na nadmorskoj visini&&'0 @&.1'0 m, može ozna%iti vlasinskom visoravni. 4ruža se u dužini

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  9/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  stvaraju#i velike smetove, visine i do tri metra. 4rose%na debljina snežnog pokriva%a je 18 cm ion traje prose%no dana u godini. 4rvi nastaje u novembru, a poslednji u aprilu, sa ekstremimau oktobru, maju i junu. ( za vreme leta na Vlasini nastupe nagle vremenske promene. 6atkad se udanu smene tri godi"nja doba.

   Naj!ladniji meseci su5 januar

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  10/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  Flora i Fauna Vlasine

  4osebno treba ukazati na bogatstvo raznog cve#a i lekovitog bilja. : okolini Vlasinskog jezera, posebno na planini ?emernik, ima raznog divljeg vo#a5 jagoda, malina, "ipuraka, kupina, borovnica... *d retke +lore kao izuzetne treba pomenuti rosulju i lovor@vi"nju, koje su posebni botani%ki +enomeni.

   

  Slika - elicaste !reze

  4oseban ukras Vlasinskog jezera su beli%aste breze. 4ored Vlasinskog jezera dekorativnodeluju i me"ovite sastojine belog i crnog bora i smreke, nastale po"umljavanjem terena nazapadnoj obali.

  *bodni deo Vlasinskog jezera opasuje ve#i "umski kompleks od pretežno stari! i visoki! bukovi! stabala. 4osebno je zanimljiva žuta bukva

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  11/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  krupni masla%ak, nana i "evar. Na suvom i ocednijem zemlji"tu su livadske trave5 divlja detelina

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  12/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  Klima Vlasine

  Slika +-Vremenske prilike na Vlasini u toku go#ine

  *dmor na Vlasinskom jezeru pogoduje organizmu i zimi i leti @ u prole#e kad se priroda budi, i zimi @ kada ve# miri"e na sneg. Vlasina pod snegom je izvanredno lep zimski pejzaž. NaVlasinskom jezeru i okolini vlada subplaninska klima sa kratkim suvim i svežim letima i

  !ladnim zimama. 7psolutna maksimalna temperatura vazdu!a zabeležena je od 3&,' K$, aapsolutna minimalna temperatura od @3&,8.

  )anuar je naj!ladniji sa prose%nom temperaturom od @3 stepena, a najtopliji je avgust sa prose%ni! O&' stepeni. Aada se voda u jezeru zagreje i na 2& stepen, kada je prijatna za kupanje.imi se na jezeru stvori ledena kora debljine od 30@D0 cm. aleeno jezero preko cele zime je pod debelim snežnim pokriva%em, koji je naj%e"#e visok od jednog do dva metra. Snežni nametiu uvalama pored jezera mogu biti visoki i po nekoliko metara.

   Na ovoj planini je klima subplaninska, sa kratkim, suvim, svežim letima i !ladnim

  zimama. Najtopliji meseci su u avgustu &'K$, julu &8,CK$ i junu &1K$, a temperatura vode uletnjem periodu iznosi oko 22K$, pa je mogu#e kupanje. Naj!ladniji meseci su u januaru @3,'K$,+ebruaru @2,'K$, decembru @0,DK$. bog niske temperature sneg se zadržava preko 3 meseca sadebljinom iznad 30 cm. aksimalna visina snežnog pokriva%a je D cm, a broj padavina je 81.*va izuzetno niska temperatura vazdu!a omogu#ava i pojavu leda na jezeru, prose%ne debljine10 cm, koji se zadržava 18 dana.

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  13/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  Zaključak 

  : okolini Vlasinskog jezera nalaze neverovatni vodopadi, prekrasne klisure, brzi vijugavi potoci, "umska prostranstva, izuzetno raznovrstan svet +lore i +aune, bistri izvori %iste i zdravevode, reke *d izuzetnog zna%aja jeste lepota krajeva u kojem se nalazi to %uveno Vlasinsko jezero.

  Vlasinko jezero je +ormirano na mestu gde je u pro"losti postojala jedna od najve#i!

   planinski! tresava Balkanskog poluostrva, poznatija kao Vlasinsko blato, odnosno gde je isticalareka Vlasina. )ezero %ija boja vode varira od od sivo plave pored obale do zatvoreno plave nasredini jezera, sa zelenim priobalnim povr"inama, razuenom obalom, dva ostrva i vi"eizduženi! poluostrva sa tresavama, daje poseban koloritet vlasinskom pejzažu.

  Vlasinsko jezero oivi%ava blago zatalasano pobre i"arano livadama, pa"njacima i brezovim "umama. )ezero nadvisuju planinski masivi, na %ijim padinama je grupisano nekolikovlasinski! naselja izmeu koji! teku bistri i žuborni potoci i re%ice sa "umovitim klisurama.

   agija boja na Vlasinskom jezeru, njegov neobi%ni izgled i živa ostrvaF, kao i mo#ne

   planine u okolini, pruži#e Vam utisak da ste otputovali u neko nestvarno mesto, neko mesto koje je mnogo dalje od )ugoisto%ne Srbije.

 • 8/18/2019 Karakteristike Vlasine.docx

  14/14

  Prirodne turističke vrednosti Vlasine

  !i"era"ura

  &. !ttp5JJsr.Pikipedia.org

  2. A. . arjanovi#5 Sliv Vlasine, Vlasotince, 2000,

  3. ladi istraživa%i Srbije5 Vlasinsko jezero, Beograd, &D

  http://sr.wikipedia.org/http://sr.wikipedia.org/