Top Banner
HRVATSKE CESTE d.o.o. Voncinina 3, Zagreb GodiSnji financijski izvjestaji i Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu 1800 Croatia d.o.o.
54

Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

Dec 29, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o. Voncinina 3, Zagreb

GodiSnji financijski izvjestaji i Izvjesce neovisnog revizora

za 2013. godinu

"---~-------------------'~

1800 Croatia d.o.o.

Page 2: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o. Vončinina 3, Zagreb

S A D R Ž A J

Stranica Odgovornost za financijske izvještaje 1 Izvješće neovisnog revizora 2 – 4 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 5 Bilanca/Izvještaj o financijskom položaju 6 – 7 Izvještaj o promjenama kapitala 8 Izvještaj o novčanim tokovima 9

Bilješke uz financijske izvještaje 10 – 49

Financijski izvještaji javnog dobra 50 - 52

Page 3: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja
Page 4: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

.­Tel: 385 1 2395-741 BOO Croatia d.o.o. Fax: 385 1 2303·691 10000 ZAGREBBOO E-mail: [email protected] Trg J. F. Kennedya 6b

IZVJESCE NEOVISNOG REVIZORA

Vlasniku drustva HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

1. Obavili smo reviziju prilozenih godiSnjih financijskih izvjestaja drustva HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Voncinina 3 ("Drustvo") za godinu koja je zavrsila 31. prosinca 2013., koji se sastoje od Bilance/Izvjestaja 0 financijskom polozaju na 31. prosinca 2013., Izvjestaja 0 sveobuhvatnoj dobiti, Izvjestaja 0 promjenama kapitala i Izvjestaja 0 novcanim tokovima za tada zavrsenu godinu, kao i pripadajuCih Biljeski uz financijske izvjestaje u kojima je iznijet sazetak znacajnih racunovodstvenih politika i ostalih objasnjenja.

Odgovornost Uprave Drustva

2. Uprava Drustva je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju prilozenih financijskih izvjestaja u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvjestavanja koji su na snazi u Europskoj uniji, te Zakona 0 cestama i za one interne kontrole za koje Uprava Drustva odredi da su potrebne za omogucavanje sastavljanja financijskih izvjestaja koji su bez znacajnog pogresnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreske.

Odgovornost revizora

3. Nasa odgovornost je izraziti misljenje 0 prilozenim financijskim izvjestajima na osnovi obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Medunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa zahtjevima etike i reviziju planiramo i obavimo kako bismo stekli razumno uvjerenje 0 tome jesu li financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja.

Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza 0 iznosima i objavama u financijskim izvjestajima. Izbor odabranih postupaka ovisi 0 revizorovoj prosudbi, ukljucujuci procjenu rizika znacajnih pogresnih iskaza u financijskim izvjestajima uslijed prijevara ili pogresaka. Pri tom procjenjivanju rizika, revizor razmatra interne kontrole, koje su vazne Drustvu za sastavljanje i fer prezentiranje financijskih izvjestaja, kako bi obavio revizijske postupke prikladne u postojeCim okolnostima, ali ne i u svrhu izrazavanja miSljenja 0 uspjesnosti internih kontrola. Revizija takoder obuhvaca procjenu prikladnosti primijenjenih racunovodstvenih politika i razboritost racunovodstvenih procjena Uprave Drustva, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financijskih izvjestaja.

Vjerujemo da revizijski dokazi koje smo prikupili jesu dostatni i prikladni kao osnova za izrazavanje naseg miSljenja.

Registrirano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem 080044149 2 OIB 76394522236

Page 5: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

• BOO Croatia d.o.o.IBOO

MiSljenje

4. Prema nasem miSljenju, prilozenl flnandjskl lzvjestajl, u svlm znacaJmm odrednkama, lstlnlto 1 fer prikazuju flnandjskl polozaj Drustva na 31. proslnca 2013., te flnandjsku uspjesnost 1novcane tljekove Drustva za 2013. godinu sukladno Zakonu 0

racunovodstvu 1Medunarodnim standardima finandjskog izvjestavanja koji su na snazi u Europskoj unlji, te Zakonom 0 cestama.

Isticanje pitanja

5. Bez uvjetovanja naseg miSljenja iznijetog u tocki 4. gore, skrecemo pozornost na Biljeske 2.8.c) i 12. uz finandjske izvjestaje u kojima je objasnjeno da su finandjskl izvjestaji sastavljeni u skladu sa Medunarodnim standardima finandjskog izvjestavanja uz odredena odstupanja uvjetovana Zakonom 0 cestama.

6. Bez uvjetovanja naseg miSljenja iznijetog u tocki 4. gore, skrecemo pozornost na Biljesku 14. uz finandjske izvjestaje u kojoj je objasnjeno da Drustvo nema u cijelosti rasciScene imovlnsko - pravne odnose, odnosno vlasniStvo nad nekretninama. Postupd rasciScavanja i upisa vlasniStva nad nekretninama su u tijeku.

7. Bez uvjetovanja naseg miSljenja iznijetog u tocki 4. gore, skrecemo pozornost na Biljesku 38. uz finandjske izvjestaje u kojoj se utvrduje da se protiv Drustva kao tuzenika vodi znacajan broj sudskih sporova.

8. Bez uvjetovanja naseg miSljenja iznijetog u tocki 4. gore, skrecemo pozornost da je Drustvo u cilju utvrdivanja sto kvalitetnijih informadja 0 vrijednostima javnih cesta pokrenulo inkijativu izrade metodologije procjene vrijednosti javnih cesta. U tom cilju pokrenuta je komunikadja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, kako bi se donio Pravllnik 0 metodologiji procjene, te nakon toga napravlla procjena vrijednosti javnih cesta.

9. Revlziju godiSnjih finandjskih izvjestaja Drustva za 2012. godinu obavlla je revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, koja se u svom Izvjescu neovlsnog revlzora od 20. lipnja 2013. suzdrZala od izrazavanja miSljenja 0 istima.

MiSljenje 0 uskladenosti s ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima

10. Uprava Drustva odgovorna je za sastavljanje godiSnjih finandjskih izvjestaja Drustva za godinu koja je zavrsila 31. prosinca 2013. u propisanom obliku temeljem Pravllnika 0 strukturi i sadrZaju godisnjih finandjsklh izvjestaja (NN 38/08, 12/09, 130/10), te u skladu s ostalim propisima koji ureduju poslovanje Drustva ("Standardni godiSnji finandjski izvjestaji n

). Finandjske informacije iznijete u standardnim godiSnjim finandjskim izvjestajima Drustva u skladu su sa informadjama iznijetim u godiSnjim finandjskim izvjestajima Drustva prikazanih na stranicama 5. do 49. na koje smo iskazali miSljenje kao sto je iznijeto u odjeljku MiSljenje gore.

3

Page 6: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

BOO Croatia d.o.o.1800

MiSljenje 0 uskladenosti s GodiSnjim izvjescem

11. Uprava Drustva odgovorna je za sastavljanje GodiSnjeg izvjesea Drustva. Slijedom odredbi <:lanka 17. Zakona 0 racunovodstvu u obvezi smo izraziti misljenje 0

uskladenosti GodiSnjeg izvjesea Drustva s godiSnjim financijskim izvjestajima Drustva. Prema nasem misljenju, na temelju obavljene revizije godiSnjih financijskih izvjestaja Drustva i usporedbe s GodiSnjim izvjeseem Drustva za godinu koja je zavrsila 31. prosinca 2013., financijske informacije iznijete u GodiSnjem izvjeseu Drustva u skladu su sa financijskim informacijama iznijetim u godiSnjim financijskim izvjestajima Drustva prikazanih na stranicama 5. do 49. na koje smo iskazali miSljenje kao sto je iznijeto u odjeljku MiSljenje gore.

BDO Croatia d.o.o., Zagreb

Darko Karie, ovlasteni revizor IBDO Zdenko Balen, clan Uprave ROO Croatia <1.0.",

Zagreb, 20. lipnja 2014. godine ZIl pruzalljt· rt'YiLllrs(,ih.kon:lllltinll

i l1\cun(l\ mbtYl'uih lIsluga Zag"cb, J."'. KClll1l~ly 6/b

4

Page 7: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o, Zagreb IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

5

POZICIJA Bilješka 2012. 2013.

HRK HRK POSLOVNI PRIHODI 3. Prihodi od prodaje 36.562.908 38.272.920 Ostali poslovni prihodi 137.892.108 172.066.382

Ukupno poslovni prihodi 174.455.016 210.339.302 POSLOVNI RASHODI Materijalni troškovi 4. (13.050.291) (12.809.256) Troškovi usluga 5. (39.464.339) (64.620.246) Troškovi osoblja 6. (85.270.182) (84.638.413) Amortizacija 7. (21.954.369) (22.628.478) Rezerviranja 8. (8.259.504) (17.551.743) Ostali troškovi poslovanja 9. (5.931.113) (6.148.479) Ukupno poslovni rashodi (173.929.798) (208.396.615) DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA 525.218 1.942.687 FINANCIJSKI PRIHODI 10. 1.440.889 1.682.734 FINANCIJSKI RASHODI 11. (1.966.107) (3.625.421)

GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (525.218) (1.942.687) UKUPNI PRIHODI 175.895.905 212.022.036 UKUPNI RASHODI (175.895.905) (212.022.036) DOBIT/(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA 0 0

Porez na dobit 12. (1.401.219) (431.364)

DOBIT/(GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0

Ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak )razdoblja 0 0

SVEOBUHVATNA DOBIT/(GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0

Računovodstvene politike i bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih

financijskih izvještaja.

Page 8: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o, Zagreb BILANCA/IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU Na dan 31. prosinca 2013. godine

6

POZICIJA Bilješka 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK IMOVINA Dugotrajna imovina Nematerijalna imovina 13. 13.647.244 13.941.359 Nekretnine, postrojenja i oprema 14. 69.251.559.556 69.939.934.515 Dugotrajna financijska imovina 15. 15.438.188 16.602.988 Potraživanja 16. 4.909.748 4.375.225

Ukupno dugotrajna imovina 69.285.554.736 69.974.854.087 Kratkotrajna imovina Zalihe 17. 15.591.669 18.412.157 Potraživanja od povezanih poduzetnika 18. 68.445.999 50.015.390 Potraživanja od kupaca 19. 4.338.118 10.457.408 Potraživanja od zaposlenika i članova pod. 20. 303.341 211.712 Potraživanja od države i drugih institucija 21. 201.774.907 9.344.966 Ostala potraživanja 22. 33.056.224 10.640.314 Kratkotrajna financijska imovina 23. 20.672.994 0 Novac u banci i blagajni 24. 477.939.829 196.451.552

Ukupno kratkotrajna imovina 822.123.081 295.533.499

UKUPNA IMOVINA 70.107.677.817 70.270.387.586

IZVANBILANČNI ZAPISI 25. 18.421.149 705.507

Page 9: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o, Zagreb BILANCA/IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (NASTAVAK) Na dan 31. prosinca 2013. godine

7

POZICIJA Bilješka 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK KAPITAL I OBVEZE Kapital 26. Temeljni (upisani) kapital 107.384.800 107.384.800 Javni kapital 61.375.693.581 60.793.642.998 Dobit / gubitak tekuće godine 0 0

Ukupno kapital 61.483.078.381 60.901.027.798 Rezerviranja 27. 135.499.504 136.451.247 Dugoročne obveze 28. 6.966.563.775 7.960.631.614 Kratkoročne obveze Obveze prema povezanim poduzetnicima 29. 32.050.804 16.989.826 Obveze za zajmove, depozite i slično 1.367.038 1.194.194 Obveze prema bankama i drugim fin. Institucijama 30. 797.341.000 879.492.300

Obveze prema dobavljačima 31. 621.249.414 310.959.302 Obveze prema zaposlenicima 32. 5.095.206 4.220.496 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

33. 8.674.075 6.765.182

Ostale kratkoročne obveze 34. 0 32.974.207

Ukupno kratkoročne obveze 1.465.777.537 1.252.595.507

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

35. 56.758.620 19.681.420

UKUPNO KAPITAL I OBVEZE 70.107.677.817 70.270.387.586

IZVANBILANČNI ZAPISI 25. 18.421.149 705.507

Računovodstvene politike i bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 10: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

8

POZICIJA Temeljni

(upisani) kapital Javni kapital iz

rezultata UKUPNO

HRK HRK HRK

Stanje 1. siječnja 2012. godine 107.384.800 65.017.658.509 65.125.043.309

Povećanje kapitala - naknada iz goriva 0 1.404.412.409 1.404.412.409 Povećanje kapitala - sufinanciranje javnih dobara 0 11.076.736 11.076.736

Povećanje kapitala - tečajne razlike, kamate i drugo 0 17.198.412 17.198.412 Smanjenje kapitala - rezerviranja za otpremnine 0 (77.000.000) (77.000.000) Smanjenje kapitala - prijenos za pokriće troškova i porez na dobit 0 (139.293.327) (139.293.327) Smanjenje kapitala - amortizacija, koncesija i kategorizacija cesta 0 (3.681.546.732) (3.681.546.732)

Smanjenje kapitala - prijenos za ŽUC- eve 0 (240.000.000) (240.000.000) Smanjenje kapitala - tečajne razlike, kamate i drugo 0 (363.443.244) (363.443.244)

Smanjenje kapitala - trošak održavanja – redovno 0 (414.244.639) (414.244.639)

Smanjenje kapitala - trošak održavanja – investicijsko 0 (157.001.063) (157.001.063)

Smanjenje kapitala - istraživanje i razvoj 0 (2.123.480) (2.123.480)

Stanje 31. prosinca 2012. godine 107.384.800 61.375.693.581 61.483.078.381

Povećanje kapitala - naknada iz goriva 0 1.370.259.092 1.370.259.092 Povećanje kapitala - sufinanciranje javnih dobara 0 4.967.926 4.967.926

Povećanje kapitala - tečajne razlike, kamate i drugo 0 4.278.976 4.278.976

Povećanje kapitala - prodaja soli žup.upravama za ceste 20.586.201 20.586.201

Povećanje kapitala - rezerviranja za sudske sporove 0 16.600.000 16.600.000

Smanjenje kapitala - prijenos za pokriće troškova i porez na dobit 0 (172.497.746) (172.497.746)

Smanjenje kapitala - amortizacija, koncesija i kategorizacija cesta 0 (428.718.161) (428.718.161)

Smanjenje kapitala - prijenos za ŽUC- eve 0 (123.210.000) (123.210.000) Smanjenje kapitala - tečajne razlike, kamate i drugo 0 (442.161.246) (442.161.246)

Smanjenje kapitala - trošak održavanja – redovno 0 (441.562.637) (441.562.637)

Smanjenje kapitala - trošak održavanja – investicijsko 0 (368.681.648) (368.681.648)

Smanjenje kapitala - istraživanje i razvoj 0 (1.325.139) (1.325.139) Smanjenje kapitala - nab.vrijed. prodane soli ŽUC-evima 0 (20.586.201) (20.586.201)

Stanje 31. prosinca 2013. godine 107.384.800 60.793.642.998 60.901.027.798

Računovodstvene politike i bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih

financijskih izvještaja.

Page 11: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

9

OPIS 2012. 2013.

HRK HRK

Novčani tok od poslovnih aktivnosti

Novčani primici od kupaca 41.671.933 38.826.869

Novčani primici od tantijema, nak., provizija i sl. 1.395.400.000 1.388.202.408

Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 995.895 982.892

Novčani primici s osnove povrata poreza 293.962.416 434.269.033

Ostali novčani primici 12.785.983 16.946.619

Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti 1.744.816.227 1.879.227.821

Novčani izdaci dobavljačima (976.444.089) (1.143.642.540)

Novčani izdaci za zaposlene (87.800.754) (90.933.437)

Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta (678.438) (481.547)

Novčani izdaci za kamate (295.772.703) (314.401.280)

Novčani izdaci za poreze (1.427.308) (2.031.799)

Ostali novčani izdaci (36.213.695) (25.812.222)

Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (1.398.336.987) (1.577.302.825)

Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti 346.479.240 301.924.996

Novčani tok od investicijskih aktivnosti

Novčani primici od prodaje dug. mat. i nemater. imovine 2.810.764 594.919

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 2.810.764 594.919

Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine (1.200.386.693) (1.541.543.017)

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (1.200.386.693) (1.541.543.017)

Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (1.197.575.929) (1.540.948.098)

Novčani tok od financijskih aktivnosti

Novčani primici od glavnice kredita 1.912.407.519 1.711.592.363

Ostali primici od financijskih aktivnosti 11.267.613 2.534.875

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 1.923.675.132 1.714.127.238

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita (993.410.000) (657.224.524)

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti (26.084.924) (99.367.889)

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (1.019.494.924) (756.592.413)

Neto novčani tok od financijskih aktivnosti 904.180.208 957.534.825

UKUPAN NETO NOVČANI TOK 53.083.519 (281.488.277)

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 1. SIJEČNJA 424.856.310 477.939.829

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 31. PROSINCA 477.939.829 196.451.552

POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

53.083.519 (281.488.277)

Računovodstvene politike i bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih

izvještaja.

Page 12: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

10

1. OPĆI PODACI 1.1. Pravni okvir, djelatnost i zaposlenici

Društvo Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3 (''Društvo'''), osnovano je temeljem Izjave o osnivanju 6. travnja 2001. godine i Odluke o podjeli i preoblikovanju Hrvatske uprave za ceste u društva Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb i Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb koju je donijela Republika Hrvatska i Izjave o osnivanju Društva od 9. travnja 2001. godine Klasa 340-03/01-01/02, Urbroj 5030116-01-5 kao jedini osnivač Društva. Rješenjem Tt-01/2163-2 od 11. travnja 2001. godine obavljen je upis osnivanja Društva nastalog podjelom i preoblikovanjem ustanove.

Dana 3. lipnja 2004. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjenama Odluke o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu zaposlenika Hrvatske uprave za ceste, Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva Hrvatske ceste d.o.o. i Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Hrvatske ceste temeljem koje se vrijednost temeljnog kapitala smanjuje za 21.513.400 kuna i utvrđuje u iznosu od 107.384.800 kuna. Predmet poslovanja – djelatnost:

• obavljanje operativnih poslova tehničko-tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta prema Strategiji, kroz temeljna prostorna, prometna, tehnička i ekonomska istraživanja i analize,

• programiranje i planiranje razvitka javnih cesta, ukupno projektiranje za državne ceste i projektiranje s istražnim radovima, te izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu za autoceste,

• građenje državnih cesta osim autocesta što obuhvaća: • otkup zemljišta i objekata, • ustupanje radova građenja, • organizacija stručnog nadzora i kontrola građenja, • organizacija tehničkog pregleda i primopredaju državnih cesta, osim autocesta,

te dijelova državnih cesta osim autocesta na korištenje i održavanje, • održavanje državnih cesta osim autocesta koje obuhvaća: • planiranje održavanje i mjera zaštite, • redovno i izvanredno održavanje, • ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja, • planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja radova održavanja, • odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na

državnim cestama osima autocesta i drugo.

Page 13: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

11

Opći podaci o zaposlenicima: Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenih na 31. prosinca 2013. godine i 31.

prosinca 2012. godine prikazana je kako slijedi:

Stručna 31. prosinca 2012. 31. prosinca 2013. sprema Broj % Broj %

MR 12 2,8% 11 2,7% VSS 215 50,7% 213 51,7% VŠS 63 14,9% 61 14,8% VKV 116 27,3% 111 26,9% SSS 2 0,5% 2 0,5% KV 9 2,1% 8 1,9% Ostalo 7 1,7% 6 1,5% UKUPNO 424 100,0% 412 100,0%

1.2. Tijela Društva Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Republika Hrvatska kao osnivač ostvaruje svoja prava preko Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa resorni ministar. Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova koje bira Skupština Društva, a jednog od njih biraju radnici sukladno odredbama Zakona o radu. Svakih 1.000.000 kuna temeljnog uloga daje članu Društva pravo na jedan glas. Uprava Društva ima po jednog do tri člana koje imenuje Skupština Društva svojom odlukom, na prijedlog Ministra mora, prometa i infrastrukture. Mandat članova je 4 godine, a Skupština Društva može u svako doba opozvati članove Uprave. Članovi Nadzornog odbora:

Irena Miličević, predsjednik

Ivica Martinić, zamjenik predsjednika

Tihomir Barišić, član

Ingo Kamenar, član

Zlatko Rugan, član

Članovi Uprave: Edo Kos, predsjednik Jurica Krleža, član Nenad Maljković, član

Page 14: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

12

2. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Sažetak najvažnijih računovodstvenih politika izložen je u nastavku.

2.1. Izjava o usklađenosti i osnova prikaza

Financijski izvještaji Društva za 2013. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (''MSFI'') (NN 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11, 140/11), u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08, 12/09, 130/10) te Zakonom o cestama (NN 84/11).

Financijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu temeljne računovodstvene pretpostavke nastanka poslovnog događaja po kojem se učinci transakcija priznaju kada su nastali i iskazuju u financijskim izvještajima za razdoblje na koje se odnose, te uz primjenu temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja.

Dana 8. srpnja 2011. godine na snagu je stupio novi Zakon o cestama (NN 84/11) u kojem je u člancima 94., 95. i 96. izrijekom definirana primjena kapitalnog pristupa. Kapitalni pristup obuhvaća evidentiranje pojedinih poslovnih događanja na slijedeći način:

• Sredstva iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, korisničke naknade i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta kojima Republika Hrvatska financira građenje, održavanje i ostale poslove upravljanja javnim cestama te javne ceste, čine imovinu Republike Hrvatske (javni kapital), koja se vodi izdvojeno u poslovnim knjigama pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

• Pravna osoba koja upravlja javnom cestom u rashode poslovanja uključuje amortizaciju javnih cesta kojima upravlja. Dio amortizacije koji nije pokriven iz vlastitih prihoda obračunava se na teret sredstava javnog kapitala.

• Javni kapital čine i prihodi po osnovi tečajnih razlika, kamate i drugi prihodi ostvareni po osnovi gospodarenja novcem koji čini javni kapital, a javni kapital se umanjuje za kamate i druge naknade povezane s financiranjem građenja i održavanja javnih cesta, te za negativne tečajne razlike.

• Razlika između vlastitih prihoda i rashoda ostvarenih u poslovnoj godini nadoknađuje se na teret javnog kapitala sukladno odobrenom planu poslovanja Društva.

• Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koju plaćaju proizvođači i uvoznici naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe, uplaćuje se na račun Društva i predstavlja kapital kojim Republika Hrvatska financira građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje državnih cesta te dokapitalizaciju Društva, u skladu s programom.

• Javni kapital uvećava se za dobit koju ostvari Društvo dok je Republika Hrvatska jedini član Društva.

• Sredstva prikupljena iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koju plaćaju proizvođači i uvoznici naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe, koriste se za namjene sukladno godišnjim planovima građenja i održavanja državnih cesta koje uz suglasnost Vlade donosi Društvo.

Page 15: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

13

2.2. Ključne procjene i neizvjesnost procjena

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja korištene su određene procjene koje utječu na iskaz imovine i obveza Društva, prihode i rashode Društva i objavljivanje potencijalnih obveza Društva.

Budući događaji i njihovi utjecaji ne mogu se predvidjeti sa sigurnošću, slijedom čega se stvarni rezultati mogu razlikovati od procijenjenih. Procjene korištene pri sastavljanju financijskih izvještaja su podložne izmjenama nastankom novih događaja, stjecajem dodatnog iskustva, dobivanjem dodatnih informacija i spoznaja i promjenom okruženja u kojima Društvo posluje.

Ključne procjene korištene u primjeni računovodstvenih politika prilikom sastavljanja financijskih izvještaja odnose se na obračun amortizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine, umanjenje vrijednosti imovine,ispravak vrijednosti zaliha, ispravak vrijednosti potraživanja i rezerviranja, te objavu potencijalnih obveza.

2.3. Izvještajna valuta

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u hrvatskim kunama kao funkcionalnoj i izvještajnoj valuti Društva.

2.4. Politika priznavanja i mjerenja prihoda

a) Poslovni prihodi

Prihodi iz poslovnih aktivnosti i ostali prihodi iskazuju se po vrijednosti primljene naknade ili nastalog potraživanja.

Prihod se priznaje na datum njegove realizacije tj. na dan isporuke proizvoda i robe, odnosno prema stupnju dovršenosti usluge kad je moguće procijeniti ishod.

Danom isporuke proizvoda i robe smatra se dan kada je na kupca prenijet veći dio rizika i koristi vlasništva, te ne postoji neizvjesnost glede naplate, povezanih troškova i reklamacije proizvoda i robe.

Prihod od pružanja usluga priznaje se prema stupnju njihove dovršenosti. Stupanj dovršenosti mjeri se udjelom nastalih troškova u ukupno očekivanim troškovima potrebnima za izvršenje usluge. Iznimno, u slučaju kada je ugovoren fizički pregled obavljenih poslova u pojedinim fazama dovršenosti, stupanj dovršenosti usluge mjeri se fizičkom dovršenošću ugovorene usluge. Ukoliko je konačni ishod usluge teško procijeniti (npr. zbog neizvjesnosti naplate) prihod se priznaje do iznosa koji se očekuje naplatiti, ali ne više od ukupno nastalih troškova po takvom ugovoru.

Prihodi se priznaju samo kada je vjerojatno da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u Društvo. Kada se ishod transakcije, koja obuhvaća pružanje usluga, ne može pouzdano procijeniti, prihod će se priznati samo u visini priznatih rashoda koji se mogu nadoknaditi.

U slučaju nesigurnosti naplate iznosa uključenog u prihod, nenaplativi iznos priznaje se kao rashod, a ne ispravlja se iznos izvorno priznatog prihoda.

b) Financijski prihodi

U okviru financijskih prihoda iskazuju se prihodi od kamata nastali temeljem financijske imovine. Prihodi od kamata smatraju se realiziranima u razdoblju stjecanja prava na kamate, a iskazuju se kao obračunati prihodi do datuma izvještajnog datuma. Zatezne kamate koje se obračunavaju na dospjela potraživanja koja su neblagovremeno plaćena, priznaju se u prihode kada naplata postane izvjesna, što je često povezano i s njihovom stvarnom naplatom.

Page 16: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

14

Preračunavanje monetarnih stavaka (novčanih sredstava, te potraživanja i obveza) izraženih u stranim sredstvima valutama u kune obavlja se po spot tečaju na datum bilance, a koji odgovara ugovorenom tečaju iz pojedinih poslova (najčešće srednji tečaj Hrvatske narodne banke).

Tečajne razlike odvojeno se knjiže kao pozitivne i negativne u glavnoj knjizi, a zbog njihove značajnosti odvojeno prezentiraju u dobiti i gubitku.

Prihodi od dividendi priznaju se danom donošenja Odluke Skupštine trgovačkog društva koje raspoređuje dobit iz poslovanja. 2.5. Politika priznavanja i mjerenja rashoda

a) Poslovni rashodi

Rashodi se priznaju na osnovi izravne povezanosti između nastalih troškova i ostvarenih određenih stavki prihoda (načelo sučeljavanja). Temeljem navedenog poslovni rashodi predstavljaju sve rashode u odnosu na fakturirane prihode od pružanja usluga.

Priznavanje rashoda se odlaže za naredna obračunska razdoblja ukoliko se očekuje ostvarenje prihoda u više narednih obračunskih razdoblja.

Poslovni rashodi obuhvaćaju troškove materijala, sitnog inventara i usluga, usluge održavanja, troškove bruto plaća i naknada, amortizaciju vlastitih sredstava, amortizaciju javnog dobra (cesta) i ostale poslovne rashode pokrivene izravno na teret poslovnih prihoda.

b) Rashodi održavanja

Izdaci za popravke ili održavanje nekretnine, postrojenja i opreme nastaju radi obnavljanja ili održavanja budućih ekonomskih koristi koje se mogu očekivati od izvorno procijenjenog standarda uspjeha sredstava. Ovi se izdaci priznaju kao rashod prilikom nastanka.

c) Troškovi bruto plaća i naknada

Primanja zaposlenih uključuju nadnice, plaće i doprinose socijalnom osiguranju, naknade za korištenje godišnjeg odmora i naknade za vrijeme bolovanja, sudjelovanje u dobiti i bonuse i nenovčana primanja sadašnjih zaposlenika te primanja poslije prestanka zaposlenja, kao što su otpremnine i životna osiguranja, a iskazuju se kao rashod razdoblja kada su nastali bez razlike da li je tekuća obveza namirenja obavljena, u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, unutar pozicija poslovnih rashoda.

Sva pripadajuća porezna davanja neposredno vezana za obračunate nadnice i naknade uključuju se u rashode osoblja i predstavljaju njihov sastavni dio.

Davanja radnicima temeljem kolektivnih ugovora, uključuju se u rashode osoblja i njihov su sastavni dio u razdoblju stjecanja prava. Ukoliko je razdoblje stjecanja određenog prava različito od razdoblja plaćanja više od godine dana (dugoročna primanja), obveza se diskontira prosječnom kamatnom stopom na državne obveznice sličnog roka dospijeća.

d) Amortizacija

Amortizaciji podliježe nematerijalna imovina, te nekretnine, postrojenja i oprema.

Page 17: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

15

Svota ulaganja u dugotrajnu imovinu nadoknađuje se amortiziranjem prema ugovorenom ili primjerenom roku korištenja pojedinog prava odnosno nekretnina, postrojenja i opreme. Prilikom procjene amortizirajućeg iznosa utvrđuje se očekivani ostatak vrijednosti na kraju vijeka upotrebe. Ukoliko je ovaj ostatak neznačajan u odnosu na ukupnu vrijednost imovine, ne uvažava se prilikom obračuna amortizacije. Očekivani ostatak vrijednosti kod imovine koja se odnosi na ceste obično je nula.

Vijek upotrebe procjenjuje se za svaku stavku imovine zasebno, i ovisan je o tehničkim obilježjima imovine, brzini njezinog ekonomskog zastarijevanja, kao i očekivanoj namjeni. Uobičajeno, očekivani vijek upotrebe imovine je:

O P I S 2012. 2013. godina godina

Građevinski objekti 20 20 Ceste i građevinski objekti na cesti 66,6 – 142,8 66,6 – 142,8 Oprema 2- 5 2- 5 Nematerijalna imovina 4 4

Obračun amortizacije obavlja se metodom koja odgovara ostvarenju ekonomskih

koristi od imovine. Za ceste i nekretnine očekuje se podjednaka korist tijekom cijele godine stoga se primjenjuje linearna metoda amortizacije ove imovine. Obračun amortizacije obavlja se pojedinačno za sva sredstava.

U tijeku godine amortizacija se obračunava privremeno na temelju godišnjeg predračuna korigiranog za promjenu u tijeku godine. Amortizacija se počinje obračunavati nakon proteka mjeseca u kojem je otpočelo korištenje sredstava.

Amortizacija javnog dobra (cesta), kao i pripadajuće opreme, u dijelu koji se može pokriti vlastitim prihodima tereti rashode poslovanja, dok se razlika nepokrivenog dijela amortizacije pokriva na teret javnog kapitala.

e) Financijski rashodi

U okviru financijskih rashoda iskazuju se rashodi od kamata nastali temeljem obveza iz poslovnih odnosa priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastale, a iskazuju se kao obračunati rashodi do izvještajnog datuma.

Obavlja se preračun novčanih sredstava te potraživanja i obveza izraženih u stranim sredstvima plaćanja u njihovu kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na izvještaji datum.

Preračunavanje monetarnih stavaka (novčanih sredstava, te potraživanja i obveza) izraženih u stranim sredstvima valutama u kune obavlja se po spot tečaju na izvještajni datum, a koji odgovara ugovorenom tečaju iz pojedinih poslova (najčešće srednji tečaj Hrvatske narodne banke).

Tečajne razlike odvojeno se knjiže kao pozitivne i negativne u glavnoj knjizi, a zbog njihove značajnosti odvojeno prezentiraju u dobiti i gubitku.

Page 18: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

16

2.6. Politika iskazivanja imovine

a) Zalihe

Zalihe se mjere po trošku. Pored toga, provodi se krajem svake godine, umanjenje zaliha (zbog oštećenja, umanjenja vrijednosti ili drugih opravdanih razloga, a na prijedlog osoba zaduženih za zalihe), kako bi se na izvještajni datum mjerile po trošku ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža.

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma iskazuju se po stvarnoj vrijednosti koja obuhvaća fakturnu vrijednost dobavljača uvećanu za sve zavisne troškove nabave koji su nastali dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje (carine, poreze, prijevozne troškove te sve druge troškove koji se mogu pripisati nabavi) primjenom metode ponderiranog prosječnog troška. Trgovački popusti i slične stavke oduzimaju se kod određivanja troška nabave.

Stvari se evidentiraju kao sitni inventar, kada im je rok uporabe kraći od jedne godine, a pojedinačna vrijednost manja od 3.500 kuna. Prilikom stavljanja sitnog inventara, ambalaže i auto-guma u uporabu isti se otpisuju jednokratno.

Utrošak zaliha mjeri se metodom ponderiranog prosječnog troška.

Viškovi i manjkovi utvrđeni godišnjim popisom (inventurom) evidentiraju se u poslovnim knjigama u okviru ostalih prihoda, odnosno ostalih rashoda.

Prihodi od prodaje nekurentne robe evidentiraju se u okviru ostalih prihoda.

b) Financijska imovina

Društvo klasificira financijsku imovinu u sljedeće kategorije: (a) financijska imovina po fer vrijednosti u dobiti ili gubitku uz odvojeni prikaz (i) financijske imovine koja je kao takva određena pri prvom priznavanju i (ii) financijske imovine svrstane u kategoriju imovine namijenjene trgovanju (b) ulaganja koja se drže do dospijeća (c) zajmovi i potraživanja (d) financijska imovina raspoloživa za prodaju Klasifikacija ovisi o svrsi za koju je financijska imovina stečena. Uprava klasificira

financijsku imovinu kod početnog priznavanja. Financijska imovina po fer vrijednosti Financijska imovina po fer vrijednosti u dobiti i gubitku predstavlja financijsku

imovinu namijenjenu trgovanju. Financijska imovina se klasificira u ovu kategoriju ako je stečena prvenstveno u svrhu prodaje u kratkom roku. Imovina u ovoj kategoriji klasificirana je kao kratkotrajna imovina.

Financijska imovina iskazana po fer vrijednosti u dobiti i gubitku početno se

priznaje po fer vrijednosti, a trošak transakcije iskazuje se u računu dobiti i gubitka. Dobici i gubici nastali iz promjena u fer vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka iskazuju se u dobiti i gubitku u okviru financijskih prihoda ili rashoda u razdoblju u kojem su nastali.

Financijska imovina raspoloživa za prodaju Financijska imovina raspoloživa za prodaju predstavlja nederivativnu imovinu koja

je iskazana u ovoj kategoriji ili nije klasificirana u neku drugu kategoriju. Uključena je u

Page 19: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

17

dugotrajnu imovinu, osim ako Uprava ima namjeru prodati ulaganje unutar 12 mjeseci od datuma bilance. Financijska imovina raspoloživa za prodaju iskazuje se po fer vrijednosti, osim u slučaju ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, tada se ulaganje iskazuje po trošku stjecanja.

Dobici ili gubici nastali iz promjene fer vrijednosti ulaganja raspoloživih za prodaju

priznaju se izravno kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Prilikom prodaje ili umanjenja vrijednosti kumulativni dobitak ili gubitak - koji predstavlja razliku između troška stjecanja i sadašnje fer vrijednosti se uklanja iz glavnice i iskazuje u dobiti i gubitku.

Sva kupljena ulaganja priznaju se na datum transakcije, tj. na datum na koji se

Društvo obvezalo kupiti ili prodati sredstvo. Ulaganja se početno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj za troškove transakcije za financijsku imovinu koja nije iskazana po fer vrijednosti u dobiti i gubitku. Ulaganja se prestaju priznavati kada isteknu ili su prenesena prava na primitak novčanih tokova od ulaganja ili kada je Društvo prenijelo sve bitne rizike i koristi vlasništva.

Udjeli kod povezanih poduzetnika Ovisna društva su društva u kojima Društvo ima kontrolu nad donošenjem i

provođenjem financijskih i poslovnih politika. Ulaganja u ovisna društva iskazana su po metodi troška. Ulaganja u pridružena društva Ulaganja u pridružena društva u kojima Društvo ima značajan utjecaj, a nema

kontrolu iskazuju se u odvojenim financijskim izvještajima po trošku stjecanja umanjenom za gubitke od umanjenja vrijednosti, ako postoje. Smatra se da Društvo ima značajan utjecaj ako izravno ili neizravno ima između 20% i 50% glasačkih prava. Osim glasačkih prava Društvo može imati značajan utjecaj kada ima moć sudjelovanja u odlukama o financijskim i poslovnim politikama pridruženog društva.

Godišnje se provjerava postojanje mogućeg umanjenja troška ulaganja kada događaj ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost možda nije nadoknadiva. Ulaganja u pridružena društva za koja je iskazan gubitak od umanjenja vrijednosti, provjerava se na svaki izvještajni datum radi mogućeg ukidanja umanjenja vrijednosti. Dobici od dividendi i udjela iskazuju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u trenutku donošenja odluke o njihovoj isplati

c) Nekretnine, postrojenje i oprema

Dugotrajnu materijalnu imovinu čine:

− zemljišta i građevinski objekti − postrojenja i oprema

Pod pojmom nekretnine, postrojenja i oprema razumijevaju se građevinski objekti svih namjena, postrojenja i oprema (strojevi) te alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva), kako su definirani Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim standardima.

Oprema i inventar evidentiraju se kao nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno dugotrajna materijalna imovina, sukladno zakonskim propisima, ako im je vijek trajanja

Page 20: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

18

duži od jedne godine, a pojedinačna nabavna vrijednost veća od 3.500 kuna na dan nabave.

Nabava nekretnina, postrojenja i opreme tijekom godine evidentira se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturirana vrijednost nabavljene imovine uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu (uvozne carine, troškovi isporuke i prijenosa, troškovi instaliranja, honorari, troškovi posudbe) odnosno do trenutka korištenja imovine.

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu imovinu dodaje se knjigovodstvenom iznosu tog sredstava kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi dotjecati u poduzeće u većem iznosu od prvobitno utvrđenog standarda korištenja imovine. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u razdoblju u kojem je i nastao. Povećanje vrijednosti imovine uzrokuje produženi vijek trajanja imovine, povećani kapacitet uporabe odnosno povećanu kvalitetu proizvoda. Imovina za koju se očekuje zamjena pojedinih dijelova koji imaju različit vijek upotrebe razdvaja se za potrebe financijskog izvještavanja na odgovarajuće amortizirajuće jedinice za koje se određuje vijek upotrebe prema obilježjima ove imovine.

Nakon početnog priznavanja dugotrajne imovine, pojedinu nekretninu, postrojene i opremu iskazujemo po Modelu troška, odnosno po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja.

Knjigovodstvenu vrijednost pojedine nekretnine, postrojenja i opreme prestaje se priznavati u trenutku otuđenja ili kada se buduće ekonomske koristi ne očekuju od uporabe ili otuđenja ove imovine. Dobici ili gubici proizašli od prestanka priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme uključuju se u dobit ili gubitak razdoblja u kojem je prestalo njihovo priznavanje, a klasificiraju se kao prihod u visini razlike između neto iznosa potraživanja od otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti imovine.

Dugotrajna materijalna imovina izrađena u vlastitoj režiji iskazuje se prema cijeni koštanja (stvarnoj vrijednosti), ukoliko cijena koštanja ne prelazi neto tržišnu vrijednost.

Ceste, kao javno dobro nad kojima se ne može stjecati pravo vlasništva, a koje su dane na upravljanje Društvu, evidentiraju se u okviru dugotrajne imovine Društva i iskazuju kao javni kapital. U vrijednost javnog dobra (cesta) uključuju se troškovi projektiranja, izvlaštenja, građenja, nadzora i drugi troškovi vezani uz izgradnju novih cesta, te troškovi investicijskog i sanacijskog održavanja, koji se odnose na obnovu i zamjenu dijela ceste ograničenog vijeka uporabe.

Izgradnja i obnova javnog dobra (cesta) financira se od naknade koja se uplaćuje iz državnog proračuna po litri naplaćene trošarine na energente, viška vlastitih prihoda, sredstava amortizacije javnog dobra (cesta), kredita i namjenskih donacija.

Troškovi posudbe koji se mogu mjeriti i pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine pripisuju se vrijednosti imovine i kapitaliziraju kao dio troškova nabave.

d) Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina zadovoljava uvjetima za priznavanje ukoliko je zasebna i proizlazi iz ugovornih ili drugih zakonskih prava. Sukladno odredbama MRS-a 38, nematerijalnu imovinu čine prava, čijim će korištenjem ekonomske koristi pritjecati u društvu u razdoblju duljem od jedne godine, te čija se pojedinačna nabavna vrijednost može pouzdano mjeriti.

Page 21: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

19

Amortizacija nematerijalne imovine obračunava se prema procijenjenom vijeku upotrebe, odnosno ugovornom trajanju prava korištenja pojedine imovine. U slučaju nematerijalne imovine neograničenim vijekom upotrebe osobita se pozornost pridaje testu umanjenja koji se za svu imovinu provodi prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja.

Nematerijalna imovina mjeri se po trošku umanjeno za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja.

Knjigovodstvenu vrijednost nematerijalne imovine prestaje se priznavati u trenutku otuđenja ili kada se buduće ekonomske koristi ne očekuju od uporabe ili otuđenja ove imovine. Dobici ili gubici proizašli od prestanka priznavanja nematerijalne imovine uključuju se u dobit ili gubitak razdoblja u kojem je prestalo njihovo priznavanje, a klasificiraju se kao prihod u visini razlike između neto iznosa potraživanja od otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti imovine.

2.7. Politika priznavanja i mjerenja obveza

Obveze Društva dijele se u:

(a) financijske obveze po fer vrijednosti u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, uz odvojen prikaz

(b) financijske obveze mjerene po amortiziranom trošku.

Financijske obveze koje se mjere po amortiziranom trošku, u izračun amortiziranog troška uključuju sve naknade, premije, diskonte i slično koji se uključuju u izračun efektivne kamatne stope putem koje se ovi iznosi uključuju u dobit ili gubitak razdoblja.

2.8. Politika iskazivanja kapitala

a) Temeljni kapital

Temeljni kapital predstavlja dio ukupnog kapitala Društva. Temeljni kapital registrira se kod nadležnog Trgovačkog suda.

b) Javni kapital

Javni kapital predstavlja vrijednost imovine državnih cesta, mostova, tunela i drugih objekata na cestama koje su dane Društvu na upravljanje i iskazane u poslovnim knjigama Društva, ali nisu upisane u temeljni kapital Društva.

Javni kapital uvećava se prihodima od naknade iz goriva. Sukladno Zakonu o cestama čl. 91. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente na račun Društva iz državnog proračuna. Ona predstavlja kapital (dalje u tekstu: javni kapital) kojim Republika Hrvatska financira građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje državnih cesta, tunela, mostova i drugih objekata na cestama te dokapitalizaciju Društva u skladu s programom iz članka 21. Zakona o cestama.

Javni kapital uvećava se za ostale prihode i primitke koji se mogu izravno pripisati javnom kapitalu kao što su namjenske donacije i dotacije za izgradnju javnog dobra, pozitivne tečajne razlike vezane uz javno dobro i kamate na namjenske depozite formirane sredstvima javnog kapitala.

Javni kapital umanjuje se za ispravak vrijednosti (amortizaciju) javnog dobra (cesta) za razliku iznosa amortizacije nepokrivene vlastitim prihodima Društva.

Page 22: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

20

Javni kapital umanjuje se za iznose koji se mogu izravno pripisati javnom kapitalu, kao što su troškovi održavanja državnih cesta, financijski rashodi ( troškovi obrade kredita, kreditne naknade i jamstva, tečajne razlike, troškovi kamate u razdoblju otplate, troškovi kamate do početka razdoblja otplate, zatezne kamate i dr.), a koji se ne uključuju u nabavnu vrijednost javnog dobra.

Razlika između vlastitih prihoda i rashoda ostvarenih u poslovnoj godini nadoknađuje se na teret javnog kapitala u skladu s odobrenim planom poslovanja Društva.

Dobit koju ostvari Društvo, dok je Republika Hrvatska jedini član Društva, uvećava javni kapital.

c) Dobit tekuće godine

Dobit tekuće godine je preostali iznos nakon što su rashodi bili odbijeni od prihoda i umanjeni za obračunati porez na dobit. Ako rashodi prelaze prihode, preostali je iznos neto gubitak tekuće godine.

Društvo ne prikazuje rezultat poslovanja niti kao dobit niti kao gubitak, već kapitalnim pristupom rasknjižava stavke prihoda i rashoda koje se odnose na javne ceste, javni kapital, a razlika koja se pojavljuje između prihoda i rashoda nadoknađuje se iz javnog kapitala i prikazuje u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti kao prihod razdoblja.

2.9. Porez na dobit

Oporeziva dobit je dobit razdoblja određena u skladu s poreznim propisima, a prema kojem postoji obveza plaćanja poreza na dobit. Porezni gubitak je gubitak razdoblja određen u skladu s poreznim propisima, po kojem ne postoji obveza plaćanja poreza na dobit. Rashod za porez je zbrojni iznos tekućeg i odgođenog poreza koji je uključen u određivanje neto dobiti ili gubitka razdoblja.

Odgođene porezne obveze jesu iznosi poreza na dobit plativi u budućim razdobljima koji se odnose na oporezive privremene razlike.

Odgođena porezna imovina jesu iznosi poreza na dobit za povrat u budućim razdobljima, a odnose se na:

(a) privremene razlike koje se mogu odbiti

(b) prenesene neiskorištene porezne gubitke i

(c) prenesene neiskorištene porezne olakšice.

Tekuća porezna obveza mjeri se trenutnom poreznom stopom, sukladno prijavi poreza na dobit.

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se po stopi poreza na dobit koja se očekuje da će se primjenjivati u razdoblju ukidanja razlike.

2.10. Najmovi

Najam se klasificira kao financijski najam ako se korisniku prenose gotovo svi rizici i koristi povezani s vlasništvom. Najam se klasificira kao poslovni najam ako se ne prenose gotovo svi rizici i koristi povezani s vlasništvom.

Page 23: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

21

Financijski najam priznaje se na početku razdoblja najma kao imovine i obveze po iznosima jednakim fer vrijednosti iznajmljene nekretnine, postrojenja ili oprema, odnosno po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma, određenih na početku najma, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

Svi početni izravni troškovi najmoprimca dodaju se iznosu koji je priznat kao imovina.

Sredstvo u financijskom najmu amortizira se na isti način definiran za nematerijalnu imovinu, odnosno za nekretnine, postrojenja i opremu. No, ukoliko postoji neizvjesnost da će najmoprimac steći vlasništvo na završetku trajanja najma, imovina se u cijelosti amortizira u razdoblju kraćem od razdoblja najma.

Poslovni najmovi priznaju se kao rashod po pravocrtnoj osnovi tijekom razdoblja najma.

Vozila koja se koriste radi nadzora gradilišta, a koja za trajanje građenja osiguravaju izvođači u okviru pripremnih radova priznaju se u visini tržišne vrijednosti kao imovina društva na dan dovršetka radova, a po preuzimanju imovine. Ukupna vrijednost najma jednaka je razlici između nabavne vrijednosti vozila od strane izvođača radova i procijenjene vrijednosti vozila na dan preuzimanja vozila. Vrijednost najma priznaje se kao imovina Društva u obračunskom razdoblju u kojem je ta vrijednost postala mjerljiva, odnosno na dan preuzimanja.

2.11. Državne potpore i objavljivanje državne pomoći

Zbog specifične uloge Društva, te zbog specifičnog načina vrednovanja, zaračunavanja i financiranja temeljnih aktivnosti društva Hrvatske ceste d.o.o., osnovanog temeljem Zakona o cestama s ciljem izgradnje i održavanja državnih cesta, dio priliva potrebnih za financiranje aktivnosti osigurano je iz primitaka od naknada iz goriva, iz kojih se financira prvenstveno izgradnja javnog dobra, odnosno povrat posuđenih sredstava.

Ceste, kao javno dobro nad kojima se ne može stjecati pravo vlasništva, a koje su dane na upravljanje Društvu, evidentiraju se u okviru dugotrajne imovine Društva i iskazuju kao javni kapital.

Izgradnja i obnova javnog dobra (cesta) financira se od naknade iz naftnih derivata, viška vlastitih prihoda, sredstava amortizacije javnog dobra (cesta), kredita i namjenskih donacija.

Javni kapital uvećava se primicima od naknade iz goriva. Sukladno Zakonu o cestama čl. 91. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente na račun Društva. Primici od naknada iz goriva koriste se za pokriće dijela ili ukupne amortizacije javnog dobra ( cesta ), ukoliko vlastiti prihodi Društva nisu dostupni za njihovo pokriće te za financiranje izgradnje i održavanja cesta u širem smislu. Javni kapital uvećava se za ostale prihode i primitke koji se mogu izravno pripisati javnom kapitalu kao što su namjenske donacije i dotacije za izgradnju javnog dobra, pozitivne tečajne razlike vezane uz javno dobro i kamate na namjenske depozite formirane sredstvima javnog kapitala.

Javni kapital uvećava se za ostale prihode i primitke koji se mogu izravno pripisati javnom kapitalu kao što su namjenske donacije i dotacije za izgradnju javnog dobra, pozitivne tečajne razlike vezane uz javno dobro i kamate na namjenske depozite formirane sredstvima javnog kapitala.

Javni kapital umanjuje se za ispravak vrijednosti (amortizaciju) javnog dobra (cesta) za razliku iznosa amortizacije nepokrivene vlastitim prihodima Društva.

Page 24: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

22

Javni kapital umanjuje se za iznose koji se mogu izravno pripisati javnom kapitalu, kao što su financijski rashodi (troškovi obrade kredita, kreditne naknade i jamstva, tečajne razlike, troškovi kamate u razdoblju otplate, troškovi kamate do početka razdoblja otplate, zatezne kamate i dr.), a koji se ne uključuju u nabavnu vrijednost javnog dobra.

2.12. Rezerviranja

Rezerviranje se priznaje onda i samo onda ako Društvo ima sadašnju obvezu kao rezultat prošlog događaja i ako je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima i ako se pouzdanom procjenom može utvrditi iznos obveze.

Rezerviranja se preispituju na svaki izvještajni datum i usklađuju prema najnovijim najboljim procjenama.

Rezerviranja su utvrđena za troškove sudskih sporova i troškove nagrada zaposlenicima za dugogodišnje zaposlenje i umirovljenje (redovite jubilarne nagrade i otpremnine) i troškove stimulativnih otpremnina temeljem plana kadrovskog restrukturiranja Društva.

Rezerviranja za troškove koji se odnose na primanja radnika temelje se na očekivanim primanjima sukladno važećem Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu.

Rezerviranje troškova nagrada zaposlenicima za dugogodišnje zaposlenje i umirovljenje (redovite jubilarne nagrade i otpremnine) utvrđeno je kao sadašnja vrijednost budućih odljeva novca koristeći diskontnu stopu koja odgovara prosječnoj stopi zaduživanja Društva.

2.13. Potencijalne obveze i imovina

Potencijalne obveze se ne priznaju u financijskim izvještajima, nego se samo objavljuju u bilješkama uz financijske izvještaje.

Potencijalna imovina se ne priznaje u financijskim izvještajima, već se priznaje u trenutku kada postane vjerojatan priljev gospodarskih koristi.

2.14. Događaji nakon datuma izvještavanja

Događaji nakon datuma izvještavanja koji pružaju dodatne informacije o položaju Društva na datum izvještavanja (događaji koji imaju za učinak usklađenja) priznaju se u financijskim izvještajima prije odobrenja Uprave za izdavanje financijskih izvještaja. Oni događaji koji nemaju za posljedicu usklađenja objavljuju su u bilješkama uz financijske izvještaje ako su od materijalnog značaja kao dodatna pojašnjenja o okolnostima koje su nastale istekom poslovne godine. 2.15. Fer vrijednost financijskih instrumenata

Uprava Društva je uvjerena da se fer vrijednost imovine i obveza iskazanih u izvještaju o financijskom položaju ne razlikuje značajno od njihovih knjigovodstvenih iznosa.

2.16. Informacije o operativnim segmentima

Društvo nije organizirano po proizvodnim segmentima, već Društvo koristi kapitalni pristup koji podrazumijeva postojanje dvije paralelne evidencije javnog dobra i vlastitih prihoda i rashoda, kao i imovine, obveza i kapitala proizašlih iz tih promjena. U bilješci 39. uz financijske izvještaje su prikazani su financijski izvještaji Društva i financijski izvještaji javnog dobra. Pojedine pozicije financijskih izvještaja reklasificirane su odnosu na financijske izvještaje prikazane na stranicama 5 do 9.

Page 25: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

23

2.17. Usporedni iznosi

Usporedne informacije su po potrebi reklasificirane kako bi bile u skladu s prikazom tekuće godine.

Page 26: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

24

3. POSLOVNI PRIHODI

2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Prihodi od izdanih dozvola i suglasnosti 19.467.154 19.838.948

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih djelatnosti

12.109.154 12.382.450

Prihodi od usluga strojeva i vozila 510.467 724.158

Prihodi od vozila registriranih izvan RH 37.428 34.853 Prihodi od zakupnina i najamnina 3.805 71.542 Ostali poslovni prihodi 4.434.900 5.220.969

Prihodi od prodaje u zemlji 36.562.908 38.272.920

Prijenos dijela javnog kapitala za pokriće troškova

137.892.108 172.066.382

UKUPNO 174.455.016 210.339.302

Prihodi od izdanih dozvola i suglasnosti iskazani u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za 2013. godinu u iznosu od 19.838.948 kuna (2012. godine 19.467.154 kuna) predstavljaju vlastite prihode Društva kako je to izrijekom definirano u čl. 86. Zakona o cestama, a nastale su obračunom naknada za izvanredni prijevoz. Prihodi od naknada za korištenje zemljišta i pratećih uslužnih djelatnosti iskazani u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za 2013. godinu u iznosu od 12.382.450 kuna (2012. godine 12.109.154 kuna) nastali su ustupanjem prava korištenja zemljišta uz javne ceste. Uvjeti i način korištenja cestovnog zemljišta, uvjeti i postupak povjeravanja korištenja cestovnog zemljišta, te prava i obveze pri obavljanju pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu utvrđeni su Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07, 91/08 i 39/11). Pravilnikom o mjerilima za izračun visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/07, 91/08 i 39/11) utvrđena su mjerila za izračun naknada za njihovo korištenje. Prihodi od vozila registriranih izvan Republike Hrvatske iskazani u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za 2013. godinu u iznosu od 34.853 kuna (2012. godine 37.428 kuna) odnose se na prihode od naplate naknade za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske sukladno čl. 86. Zakona o cestama i Pravilniku o naknadi za ceste za strano vozilo. Naime, carinska uprava obračunava i naplaćuje naknadu za strano vozilo koje obavlja cestovni prijevoz, a koje nije registrirano u Republici Hrvatskoj i vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj koje koristi strani prijevoznik pri ulasku stranog vozila u Republiku Hrvatsku, odnosno na mjestu gdje se obavlja carinski nadzor. Carinska uprava ne dostavlja Društvu obračune na temelju kojih se sredstva uplaćuju na račune Društva.

Page 27: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

25

Ostali poslovni prihodi

2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Prihodi od naplaćenih šteta s temelja osiguranja

995.895 982.892

Prihodi po obračunu casa-sconto 912.923 1.107.352 Prihodi od naplaćenih penala, naknada i šteta 643.158 273.551 Naplaćena otpisana potraživanja 558.986 1.220.795 Naplaćeni prihodi iz prošlih godina 383.129 750.650 Otpis obveza 214.503 - Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 114.532 9.100 Prihodi od viškova 4.850 501 Prihodi od prodaje građevinskog otpada - 31.560 Ostali nespecificirani prihodi 606.924 844.568

Ostali poslovni prihodi 4.434.900 5.220.969

4. MATERIJALNI TROŠKOVI

2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Potrošena energija 11.234.077 11.290.512 Utrošene sirovine i materijal 1.447.605 1.212.650 Otpis sitnog inventara i autoguma 368.609 306.094

UKUPNO 13.050.291 12.809.256

Page 28: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

26

5. TROŠKOVI USLUGA

OPIS 2012. 2013.

HRK HRK

Troškovi održavanja zgrada i opreme 6.140.484 4.976.182 PTT usluge 3.223.764 2.457.032 Usluge zakupa 2.496.886 2.302.234 Troškovi oglašavanja 1.584.377 1.095.417 Intelektualne usluge 1.485.772 601.333 Komunalne usluge 1.010.472 1.291.585 Prijevozne usluge 732.901 757.089 Premije osiguranja imovine 678.438 481.547 Zdravstvene usluge 490.409 267.826 Usluge student servisa i ostale usluge 458.792 795.820 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa 275.790 253.210 Naknade za ceste i tehničke preglede vozila 190.335 128.821 Troškovi reklame i propagande 163.511 251.178 Premije osiguranja zaposlenika 79.483 48.459 Ostale usluge 822.499 984.374 Ostali rashodi 19.630.426 47.928.139

UKUPNO 39.464.339 64.620.246

Ostali rashodi prikazani su kako slijedi: 2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Otpisana potraživanja 10.126.045 36.741.676 Kazne, penali i naknade šteta 9.135.426 10.540.166 Naknadno utvrđeni rashodi 150.034 298.895 Neotpisana vrijednost rashodovane imovine 47.235 154.034 Manjkovi 0 0 Ostali nespecificirani rashodi 171.686 193.368

Ukupno 19.630.426 47.928.139

6. TROŠKOVI OSOBLJA

2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Neto plaće i nadnice 46.980.111 47.024.414 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 26.639.063 26.450.099 Doprinosi na plaće 11.651.008 11.163.900

UKUPNO 85.270.182 84.638.413

Page 29: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

27

7. AMORTIZACIJA

2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine - Prijenos na pozicije kapitala

511.897.715 466.980.387

(489.943.346) (444.351.909)

UKUPNO 21.954.369 22.628.478

Amortizacija javnog dobra za 2013. godinu obračunata je na teret javnog kapitala u iznosu od 444.351.909 kuna (2012. godine 489.943.346 kuna), sukladno čl. 96. Zakona o cestama. Amortizacija javnih cesta (građevinskih objekata niskogradnje s donjim strojem) obračunava se primjenom amortizacijskih stopa u rasponu od 0,70% do 1,50%. Obzirom da Društvo nije vlasnik javnih cesta, prilikom sastavljanja financijskih izvještaja primijenjen je kapitalni pristup u iskazivanju troška amortizacije javnih cesta. Prema kapitalnom pristupu, amortizacija javnih cesta iskazuje se kao trošak u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti i pokriva se iz vlastitih prihoda u dijelu u kojem je to moguće. Ukoliko su vlastiti prihodi nedostatni za pokriće ukupne amortizacije, razlika manje pokrivene amortizacije vlastitim prihodima, pokriva se na teret javnog kapitala i to prijenosom troška amortizacije na javni kapital. 8. REZERVIRANJA 2012. 2013.

OPIS HRK HRK Rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade

1.259.504 151.743

Rezerviranja po započetim sudskim sporovima 7.000.000 17.400.000

UKUPNO 8.259.504 17.551.743

Rezerviranja po započetim sudskim sporovima terete izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za one sporove koji se odnose na Društvo, (sporovi po pitanju vlasništva, troškova upravljanja, radni sporovi i slično), a za sve sporove kojima je uzrok gradnja ili održavanje državnih cesta rezerviranja se provodi na teret javnog kapitala (propusti u održavanju državnih cesta, naknade šteta zbog prometnih nezgoda uslijed gradnje ceste, sporovi oko zemljišta za gradnju cesta i slično).

Page 30: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

28

9. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Troškovi prijevoza na posao i s posla 1.840.035 1.791.301 Ostale naknade 810.300 166.800 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

549.164 428.291

Sudski troškovi i takse 387.477 192.686 Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu

346.029 282.585

Naknade troškova za rad Nadzornog odbora 329.153 381.274 Troškovi stručnog usavršavanja 272.968 173.035 Reprezentacija 236.475 169.118 Prigodne nagrade, darovi i potpore 376.986 245.200 Terenski dodatak i naknade 190.665 303.996 Fond dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 1.490.400 Porezi neovisni o poslovnom rezultatu 187.149 174.280 Troškovi stručne literature i tiska 134.241 146.757 Otpremnine 120.000 40.000 Članarine udrugama 78.681 80.409 Doprinosi za šume 53.550 61.237 Troškovi zaštite okoliša 4.390 Nagrade za praktični rad i stipendije 18.240 16.720

UKUPNO 5.931.113 6.148.479

10. FINANCIJSKI PRIHODI 2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Prihodi od kamata 1.101.059 154.802 Prihodi od dividendi 338.248 303.257 Pozitivne tečajne razlike 1.582 59.875 Ostali financijski prihodi 0 1.164.800

UKUPNO 1.440.889 1.682.734

11. FINANCIJSKI RASHODI

OPIS 2012. 2013.

HRK HRK

Rashodi od kamata s nepovezanim društvima 1.966.107 3.625.421

UKUPNO 1.966.107 3.625.421

Page 31: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

29

12. POREZ NA DOBIT

Svođenje računovodstvene dobiti na oporezivu dobit obavljeno je, kako slijedi:

POZICIJA Porezna bilanca 2012. Porezna bilanca 2013.

HRK HRK

Ukupni prihodi 175.895.905 212.022.036

Ukupni rashodi (175.895.905) (212.022.036)

Dobit/gubitak tekuće godine 0 0

Povećanje dobiti / smanjenje gubitka

Amortizacija 29.877 29.957 70% troškova reprezentacije 30% troškova za osobni prijevoz

165.533 118.383

30% troškova za osobni prijevoz 1.690.482 1.730.528 Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja 5.721.867 971.694

Ukupna povećanja dobiti/smanjenja gubitka 7.607.759 2.850.562

Smanjenje dobiti / povećanje gubitka

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (338.248) (303.257) Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja (204.151)

Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (263.416) (186.336)

Ukupna smanjenja dobiti/povećanje gubitka (601.664) (693.744)

Porezna osnovica 7.006.095 2.156.818

Porez na dobit – stopa 20% 20%

Porezna obveza 1.401.219 431.364

Uplaćeni predujmovi 765.336 1.266.532

Razlika za uplatu / (Povrat) 635.883 (835.168)

Predujmovi za slijedeće porezno razdoblje 116.768 35.947

Važeća stopa poreza na dobit za 2012. i 2013 . godinu bila je 20%. Društvo sastavlja izvještaje i iskazuje dobit u skladu s Međunarodnim standardima

financijskog izvještavanja uz odstupanja određena primjenom Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13). Primjena Zakona uvjetuje odstupanje u iskazivanju dobiti Društva.

Navedenim Zakonom propisano je da se negativni rezultat poslovanja razdoblja prenosi na teret javnog kapitala. U suprotnom, gubitak Društva za 2013. godinu iznosio bi 172.066.382 kune, a gubitak u 2012. godini iznosio bi 137.892.108 kuna.

Page 32: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

30

13. NEMATERIJALNA IMOVINA

OPIS

Koncesije, patenti, licencije, robne i

uslužne marke, softver i ostala prava

Nematerijalna imovina u pripremi

HRK HRK

NABAVNA VRIJEDNOST

Stanje 1. siječnja 2012. g 59.732.065 0

Povećanje 0 5.454.272

Prijenos u uporabu 5.454.272 (5.454.272)

Rashodovanje, otuđenje i manjkovi (38.285.499) 0

Stanje 31. prosinca 2012. g 26.900.838 0

Povećanje 0 7.018.829

Prijenos u uporabu 7.018.829 (7.018.829)

Rashodovanje, otuđenje i manjkovi (905.000) 0

Stanje 31. prosinca 2013. g 33.014.667 0

Stanje 1. siječnja 2012. g 45.715.362 0

Amortizacija 5.823.730 0

Rashodovanje, otuđenje i manjkovi (38.285.498) 0

Stanje 31. prosinca 2012. g 13.253.594 0

Amortizacija 6.724.714 0

Rashodovanje, otuđenje i manjkovi (905.000) 0

Stanje 31. prosinca 2013. g 19.073.308 0

Stanje 1 .siječnja 2012. g. 14.016.703 0

Stanje 31. prosinca 2012. g. 13.647.244 0

Stanje 31. prosinca 2013. g. 13.941.359 0

Page 33: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

31

14. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

OPIS Zemljište Građevinski objekti

Postr. i opr,,alati, namještaj i trans. sred.

Predujmovi za materijalnu

imovinu

Materijalna imovina u pripremi

Ostala materijalna

imovina

Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema

HRK HRK

HRK HRK HRK HRK

NABAVNA VRIJEDNOST

Stanje 1. siječnja 2012. g 27.995.560 72.309.458.832 85.548.818 253.015.952 5.430.465.607 66.679 78.106.551.448 Povećanje 0 398.433.829 167.825 80.653.910 1.317.665.078 0 1.796.920.642 Prijenos u uporabu 0 966.824.015 4.800.415 0 (971.624.430) 0 0 Prijenos cesta u ŽUC i gradove (4.021.954.800) (4.021.954.800) Rashod, otuđenje i manjkovi 0 (3.669.093) (2.434.837) (235.997.083) 0 (600) (242.101.613) Stanje 31. prosinca 2012. g 27.995.560 69.649.092.783 88.082.221 97.672.779 5.776.506.255 66.079 75.639.415.677 Povećanje 273.056 789.933.548 3.522.596 73.480.049 1.174.537.147 0 2.041.746.396 Prijenos u uporabu 0 1.248.609.003 (1.264.678.054) 0 (16.069.051) Prijenos cesta u ŽUC i gradove 0 (568.101.100) 0 0 0 0 (568.101.100) Rashod, otuđenje i manjkovi -140.122 (1.814.773) (3.416.415) (101.452.900) 0 (106.824.211) Stanje 31. prosinca 2013. g 28.128.494 71.117.719.460 88.188.402 69.699.928 5.686.365.348 66.079 76.990.167.711

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI

Stanje 1. siječnja 2012. g 0 6.250.323.229 69.470.423 0 0 0 6.319.793.652 Amortizacija 0 497.362.911 8.678.853 0 0 0 506.041.764 Prijenos cesta u ŽUC i gradove (431.916.895) (431.916.895) Rashod, otuđenje i manjkovi 0 (3.669.094) (2.393.306) 0 0 0 (6.062.400) Stanje 31. prosinca 2012. g 0 6.312.100.151 75.755.970 0 0 0 6.387.856.121 Amortizacija 0 702.986.024 7.994.019 0 0 0 710.980.043 Prijenos cesta u ŽUC i gradove 0 (44.729.793) 0 0 0 0 (44.729.793) Rashod, otuđenje i manjkovi 0 (462.510) (3.410.665) 0 0 0 (3.873.175) Stanje 31. prosinca 2013. g 0 6.969.893.872 80.339.324 0 0 0 7.050.233.196

NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST

Stanje 1. siječnja 2012. g. 27.995.560 66.059.135.603 16.078.395 253.015.952 5.430.465.607 66.679 71.786.757.796

Stanje 31. prosinca 2012. g. 27.995.560 63.336.992.632 12.326.251 97.672.779 5.776.506.255 66.079 69.251.559.556

Stanje 31.prosinca 2013. g. 28.128.494 64.147.825.588 7.849.078 69.699.928 5.686.365.348 66.079 69.939.934.515

Page 34: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

32

Društvo nema raščišćene imovinsko-pravne odnose, odnosno vlasništvo nad nekretninama nije upisano u korist Društva. Postupci raščišćavanja i upisa vlasništva nad nekretninama su u tijeku. Kretanje materijalne imovine u pripremi tijekom 2013. godine prikazano je kako slijedi:

OPIS 31.12.2012. Povećanje Smanjenje 31.12.2013.

HRK HRK HRK HRK Upravne i montažne zgrade i ostali objekti

18.971.457 3.016.645 4.757.722 17.230.380

JK - DC - brze ceste - otkup zemljišta

712.134.488 142.214.561 119.699.725 734.649.324

JK - DC - brze ceste - studije i projekti

426.582.390 22.992.984 25.132.010 424.443.364

JK - DC - brze ceste - građenje 3.410.495.281 572.929.888 783.047.584 3.200.377.585

JK - DC - ostali troškovi 134.962.004 11.890.769 0 146.852.773

JK - DC - konzultantske usluge 4.429.560 2.041.041 0 6.470.601 Državne ceste - brze ceste ukupno

4.688.603.723 752.069.243 927.879.319 4.512.793.647

JK - Mostovi - otkup zemljišta 25.066.342 1.285.811 0 26.352.153 JK - Mostovi - studije i projektiranje

56.530.053 5.629.019 0 62.159.072

JK - Mostovi - građenje 262.813.541 0 0 262.813.541

Mostovi ukupno 344.409.936 6.914.830 0 351.324.766

JK - Tuneli - otkup zemljišta 0 0 0 0 JK - Tuneli -studije i projektiranje

902.356 82.699 0 985.055

JK - Tuneli - građenje 24.713.050 112.513 0 24.825.563

Tuneli ukupno 25.615.406 195.212 0 25.810.618

JK Betterment II - zemljište 25.787.130 13.360.034 5.381.886 33.765.278 JK Betterment II - projektiranje

27.098.105 0 12.270.970 14.827.135

JK Betterment II - građenje 338.323.789 252.783.696 282.777.804 308.329.681 JK Betterment II - konzultantske usluge

851.649 0 788.096 63.553

JK Betterment II - studije i ostali troš.

5.721.220 201.862 4.006.962 1.916.120

JK Betterment II - nadzor 11.369.341 8.017.262 9.366.017 10.020.586 JK Betterment II - kapitalizacija kamata

9.493.777 8.566.186 6.908.353 11.151.610

Betterment II ukupno 418.645.011 282.929.040 321.500.088 380.073.963

Investicijski ciklus ŽUC 280.260.722 118.871.352 0 399.132.074

Postrojenja i oprema 0 3.281.613 3.281.613 0

Alati, pogonski inventar i transportna sredstva

0 7.259.311 7.259.311 0

UKUPNO 5.776.506.255 1.174.537.246 1.264.678.053 5.686.365.448

Page 35: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

33

15. FINANCIJSKA IMOVINA

31.12.2012. 31.12.2013.

OPIS HRK HRK

Udjeli u društvima 14.793.451 15.958.251

Ulaganja u udjele 14.793.451 15.958.251

Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire - stara devizna štednja

644.737 644.737

Ulaganja u vrijednosne papire 644.737 644.737

UKUPNO 15.438.188 16.602.988

Ulaganja u dionice i udjele:

31.12.2012. 31.12.2013.

OPIS HRK HRK

PZC Varaždin d.d. Varaždin 3.126.444 3.126.444 Ceste d.d. Bjelovar 1.725.000 1.725.000 Ceste Karlovac d.d., Karlovac 1.759.165 1.759.165 PBZ d.d. 61.275 61.275 Istarska kreditna banka d.d. Umag 506.267 506.267 Pevec d.d. - 2.800

a) Ukupno dionice u društvima 7.178.151 7.180.951

Via tel d.o.o. Zagreb 3.472.300 3.472.300 Istarske ceste d.d. Pula 990.000 990.000 Ceste Zadarske županije d.o.o. Zadar 676.000 676.000 Cesting d.o.o. Osijek 2.477.000 2.477.000 Ceste Sisak d.o.o. 1.162.000

b) Ukupno udjeli u društvima 7.615.300 8.777.300

c) Ukupno dionice i udjeli u društvima 14.793.451 15.958.251

Društvo ima kontrolu nad ovisnim društvom VIA TEL d.o.o., Zagreb, tj. vlasnik je 100% udjela u kapitalu društva VIA TEL d.o.o. Društvo smatra da financijski položaj i uspješnost poslovanja ovisnog poduzetnika, VIA TEL d.o.o., nema značajan utjecaj na financijski položaj i uspješnost poslovanja Društva.

Via tel d.o.o. Hrvatske ceste

d.o.o. Utjecaj

OPIS HRK HRK HRK

Ukupni prihodi 4.421.187 212.022.036 2,09%

Ukupna imovina 8.315.723 70.270.387.586 0,01%

Page 36: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

34

16. DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Potraživanja od kupaca za stanove sa stanarskim pravom

4.909.748 4.375.225

UKUPNO 4.909.748 4.375.225 17. ZALIHE

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Zalihe sirovine i materijala 15.591.669 18.412.157 Sitan inventar u uporabi 538.773 341.214 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi (538.773) (341.214) Autogume u uporabi 442.935 617.670 Ispravak vrijednosti autoguma u uporabi (442.935) (617.670)

UKUPNO 15.591.669 18.412.157

18. POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Potraživanja od povezanih društava za naknadu za gorivo

68.445.999 50.015.390

UKUPNO 68.445.999 50.015.390

19. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Potraživanja od kupaca u zemlji 4.338.118 10.457.408 Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca 13.766.273 13.016.395 Ispravak vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja

(13.766.273) (13.016.395)

UKUPNO 4.338.118 10.457.408

Page 37: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

35

20. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Potraživanja za manjkove 243.001 204.562 Potraživanja za akontacije 500 500 Ostala potraživanja od zaposlenika 59.840 6.650

UKUPNO 303.341 211.712

21. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Potraživanje za porez na dodanu vrijednost 201.663.225 9.330.323 Potraživanje od HZZO 111.682 14.643

UKUPNO 201.774.907 9.344.966

Page 38: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

36

22. OSTALA POTRAŽIVANJA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Ostala potraživanja Hrvatske vode 3.387.738 3.387.738 Ostala potraživanja Grad Čakovec 992.994 742.994 Ostala potraživanja ŽUC Ličko-senjska 825.061 0 Ostala potraživanja Grad Novi Vinodolski 804.573 804.573 Ostala potraživanja ŽUC Splitsko-dalmatinska 690.173 0 Ostala potraživanja ŽUC Koprivničko-križevačka 542.936 542.936 Ostala potraživanja Grad Mali Lošinj 401.013 0 Ostala potraživanja Montmontaža-N.E.P. d.o.o. 389.087 389.087 Ostala potraživanja Općina Vrpolje 386.833 386.833 Ostala potraživanja Grad Ivanec 289.886 0 Ostala potraživanja Grad Garešnica 173.857 143.857 Ostala potraživanja Grad Dubrovnik 130.706 0 Ostala potraživanja Grad Novalja 100.000 130.706 Ostala potraživanja Miljana - most Sutla 66.030 0 Ostala potraživanja Grad Novska 18.983 18.983 Ostala potraživanja Ministarstvo prometa 1.937 0 Ostala potraživana Vodovod Pula 0 1.523.758 Ostala potraživanja Grad Labin 0 1.000.000 Ostala potraživanja Grad Trogir 0 615.419 Ostala potraživanja Grad Vodnjan 0 859.408 Ostala potraživanja Grad Krapina 0 63.865 Potraživanja za povrat sredstava 30.157 Potraživanja po garancijama Požeško-slavonska županija

23.854.417 23.854.417

Potraživanja za naplaćen komunalni doprinos 0 11.021.201 Potraživanja o utuženim preplatama 2.493.162 2.493.162 Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja (2.493.162) (37.368.780)

UKUPNO 33.056.224 10.640.314

23. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

31.12.2012. 31.12.2013.

OPIS HRK HRK

Dani krediti 20.605.756 0 Potraživanja za dane predujmove 67.238 0

UKUPNO 20.672.994 0

Page 39: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

37

24. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 31.12.2012. 31.12.2013. OPIS HRK HRK

Devizni račun 339.262.776 121.235.142 Žiro račun 76.047.280 44.510.800 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 62.605.968 30.674.115 Blagajna 23.805 31.495 Devizna blagajna 0 0

UKUPNO 477.939.829 196.451.552

25. IZVANBILANČNI ZAPISI

31.12.2012. 31.12.2013.

OPIS HRK HRK

Garancije za ŽUC 18.421.149 705.507

UKUPNO 18.421.149 705.507

26. KAPITAL

Upisani kapital iskazan u bilanci / izvještaju o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 107.384.800 kuna (31. prosinca 2012. godine 107.384.800 kuna) predstavlja vlastite trajne izvore imovine za poslovanje Društva i obuhvaća temeljnu glavnicu registriranu kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Javni kapital iz rezultata iskazan u izvještaju o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 60.901.027.798 kuna (31. prosinca 2012. godine 61.483.078.381 kuna) predstavlja neamortiziranu vrijednost javnog dobra – cesta danih Društvu na upravljanje u trenutku osnivanja i razliku između primitaka (prihoda) i izdataka (rashoda i investicija) javnog dobra u razdoblju nakon osnivanja društva.

• Primici ili povećanje javnog kapitala U okviru javnog kapitala iz drugih izvora financiranja iskazani su primici, kao što su neto tečajne razlike po kreditima za izgradnju državnih cesta, danim predujmovima za izgradnju državnih cesta i ostalim obvezama vezanim uz izgradnju državnih cesta; kamate na oročene depozite iz javnog kapitala i drugo. Povećanja javnog kapitala u 2013. godini prikazana su kako slijedi:

Page 40: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

38

OPIS 31.12.2013.

% udio HRK

Povećanje kapitala - naknada iz goriva 1.370.259.092 96,72% Povećanje kapitala - sufinanciranje javnih dobara 4.967.926 0,35% Povećanje kapitala - tečajne razlike, kamate i drugo

4.278.976 0,30%

Povećanje kapitala - prodaja soli ŽUC-evima 20.586.201 1,45% Povećanje kapitala - ispravak rezerviranja 16.600.000 1,17%

UKUPNO 1.416.692.195 100,00%

Sukladno čl. 86. i 91. Zakona o cestama, naknada za financiranje građenja i

održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,60 kuna na račun Društva iz državnog proračuna (vidi Bilješku 2.8.b).

• Izdaci ili smanjenje javnog kapitala U okviru javnog kapitala iz drugih izvora financiranja iskazani su i izdaci, kao što su kamate na dugoročne kredite, naknade banaka za odobrenje kredita, naknade po izdanim državnim jamstvima, troškovi sufinanciranja drugih javnih dobara i ispravak vrijednosti (amortizacija) državnih cesta (u dijelu koji nije pokriven vlastitim prihodima Društva) koji umanjuju javni kapital. Smanjenja javnog kapitala u 2013. godini prikazana su kako slijedi:

OPIS 31.12.2013.

% udio HRK

Smanjenje kapitala - prijenos za pokriće troškova i porez na dobit

(172.497.746) 8,63%

Smanjenje kapitala -amortizacija i kategorizacija cesta

(428.718.161) 21,45%

Smanjenje kapitala - prijenos za ŽUC-eve (123.210.000) 6,16% Smanjenje kapitala - tečajne razlike, kamate i drugo

(442.161.246) 22,12%

Smanjenje kapitala - trošak održavanja - redovno (441.562.637) 22,09% Smanjenje kapitala - trošak održavanja - investicijsko

(368.681.648) 18,45%

Smanjenje kapitala - istraživanje i razvoj (1.325.139) 0,07% Smanjenje kapitala - nab.vrijed.prodane soli ŽUC-u

(20.586.201) 1,03%

UKUPNO (1.998.742.778) 100,00%

Dobit tekuće godine iskazana u bilanci / izvještaju o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 0 kuna (31. prosinca 2012. godine 0 kuna) predstavlja rezultat poslovanja zbog primjene kapitalnog pristupa opisanog u bilješci 2.8. c) uz financijske izvještaje, kao i bilješci 12. uz financijske izvještaje. .

Page 41: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

39

27. REZERVIRANJA

HRK

Dugoročna rezerviranja na dan 31. prosinac 2011. godine

43.048.505

Dug.rezerviranja za otpremnine 325.375

Dug.rezerviranja za jubilarne nagrade 625.624

Dug.rezerviranja po započetim sudskim sporovima 91.500.000

Dugoročna rezerviranja na dan 31. prosinac 2012. godine

135.499.504

Dug.rezerviranja za otpremnine 63.170

Dug.rezerviranja za jubilarne nagrade 88.573

Dug.rezerviranja po započetim sudskim sporovima 800.000

Dugoročna rezerviranja na dan 31. prosinca 2013. godine

136.451.247

28. DUGOROČNE OBVEZE

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Obveze prema bankama u zemlji 5.991.632.995 6.977.021.329

Obveze prema bankama u inozemstvu 1.681.130.780 1.750.110.285

Tekuće dospijeće dugoročnih obveza (vidi Bilješku 30. )

(706.200.000) (766.500.000)

UKUPNO 6.966.563.775 7.960.631.614

Banke u zemlji Kamatna 31.12.2013. Tekuće dospijeće Dugoročni dio

Stopa HRK HRK HRK

< 2% 73.671.267 (49.000.000) 24.671.267 2%-4% 1.412.060.078 (139.395.238) 1.272.664.840 4%-6% 5.491.289.984 (460.704.762) 5.030.585.222

UKUPNO 6.977.021.329 (649.100.000) 6.327.921.329

Page 42: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

40

Banke u inozemstvu Kamatna 31.12.2013. Tekuće dospijeće Dugoročni dio

Stopa HRK HRK HRK

< 2% 476.997.943 (70.000.000) 406.997.943 2%-4% 305.505.720 0 305.505.720 4%-6% 967.606.622 (47.400.000) 920.206.622

UKUPNO 1.750.110.285 (117.400.000) 1.632.710.285

Promjene u obvezama bankama i drugim financijskim institucijama prikazane su kako slijedi: 2013. 2012.

OPIS HRK HRK

1. siječnja 7.672.763.775 6.753.766.256

Otplate kredita (657.224.524) (993.410.000)

Novi krediti 1.616.271.522 1.897.255.514

Tečajne razlike 95.320.841 15.152.005

31. prosinca 8.727.131.614 7.672.763.775

Tekuće dospijeće glavnice (vidi Bilješku 30)

(766.500.000) (706.200.000)

31. prosinca 7.960.631.614 6.966.563.775

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama dospijevaju na plaćanje, kako slijedi:

Dospijeće po godinama Iznos

HRK 2014. (tekuće dospijeće)

766.500.000

2015. 1.034.336.704

2016. 1.215.490.279

2017. 1.222.967.315

2018. 1.034.188.884

Nakon 2018. 3.453.648.432

UKUPNO 8.727.131.614

Page 43: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

41

Pregled obveza prema bankama u zemlji prikazan je kako slijedi:

Domaće banke Godina

dospijeća Valuta

Ugovoreni iznos u valuti

Otplata Kamatna stopa

31.12.2013. Tekuće dospijeće

Dugoročni dio

HRK HRK HRK

Privredna Banka Zagreb d.d. , Zagreb ("PBZ”) 2015. EUR 26.560.425 Polugodišnje < 2% 38.036.071 (25.300.000) 12.736.071

Zagrebačka banka d.d., Zagreb ("ŽABA") 2015. EUR 27.994.394 Polugodišnje < 2% 35.635.197 (23.700.000) 11.935.197

PBZ d.d. i ZABA d.d. 2025. EUR 66.000.000 Polugodišnje 2-4% 373.998.131 (32.400.000) 341.598.131 ZABA d.d., PBZ d.d. i SG - Splitska Banka d.d., Split

2019. KN 524.000.000 Polugodišnje 4-6% 299.428.572 (49.904.762) 249.523.810

ZABA d.d. 2023. EUR 85.000.000 Polugodišnje 2-4% 536.295.367 (56.995.238) 479.300.129

PBZ d.d. i ZABA d.d. 2023. EUR 75.551.000 Polugodišnje 2-4% 501.766.580 (50.000.000) 451.766.580 Banca infrastrutture innovazione e sviluppo SpA, PBZ d.d., RBA d.d., SG-Splitska banka d.d. i ZABA d.d.

2017. EUR 120.000.000 Polugodišnje 4-6% 666.557.935 (166.000.000) 500.557.935

Klupski dugoročni kredit 1 2022. EUR 155.000.000 Polugodišnje 4-6% 1.183.834.664 0 1.183.834.664

Klupski dugoročni kredit II 2019. EUR 110.000.000 Polugodišnje 4-6% 840.140.730 (152.000.000) 688.140.730

Klupski dugoročni kredit III 2019. EUR 134.000.000 Polugodišnje 4-6% 1.023.444.162 (92.800.000) 930.644.162

PBZ d.d. i SG-Splitska banka d.d. 2021 EUR 53.000.000 Polugodišnje 4-6% 404.795.079 0 404.795.079

ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 2023 EUR 66.000.000 Polugodišnje 4-6% 504.084.437 0 504.084.437 BKS Banka d.d.,Croatia Banka d.d., HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.,IKB Umag d.d.,OTP banka d.d. ZABA d.d.

2020 EUR 74.500.000 Polugodišnje 4-6% 569.004.404 0 569.004.404

Ukupno obveze prema bankama u zemlji

6.977.021.329 (649.100.000) 6.327.921.329

Page 44: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

42

Pregled obveza prema bankama u inozemstvu prikazan je kako slijedi:

Inozemne banke Godina

dospijeća Valuta

Ugovoreni iznos u valuti

Otplata Kamatna stopa

31.12.2013. Tekuće

dospijeće Dugoročni dio

HRK HRK HRK

Europska Investicijska Banka I ("EIB") 2027. EUR 60.000.000 Polugodišnje 4-6% 381.440.849 (25.600.000) 355.840.849

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) 2018. EUR 76.200.000 Polugodišnje < 2% 261.894.778 (58.000.000) 203.894.778 Europska Investicijska Banka II (betterment II/A)

2030. EUR 60.000.000 Polugodišnje 4-6% 451.018.355 (19.300.000) 431.718.355

Europska Investicijska Banka III (Splitska obilaznica)

2036. EUR 42.900.000 Polugodišnje 4-6% 135.147.418 (2.500.000) 132.647.418

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 2031. EUR 33.347.054 Polugodišnje < 2% 215.103.165 (12.000.000) 203.103.165 Europska Investicijska Banka IV (betterment ll/B)

2034. EUR 60.000.000 Polugodišnje 2-4% 305.505.720 0 305.505.720

Ukupno obveze prema bankama u inozemstvu

332.447.054 1.750.110.285 (117.400.000) 1.632.710.285

Page 45: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

43

29. OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Obveze prema ŽUC-evima za održavanje javnih cesta 32.050.804 16.989.926

UKUPNO 32.050.804 16.989.926

30. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Obveze za kamate po kreditima 91.141.000 112.992.300

Tekuća dospijeća dugoročnih kredita (vidi Bilješku 28.) 706.200.000 766.500.000

UKUPNO 797.341.000 879.492.300

31. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

31.12.2012. 31.12.2013.

OPIS HRK HRK

Obveze prema dobavljačima za investicije 392.747.759 149.613.037 Obveze prema dobavljačima za robu i usluge 211.932.109 134.317.975 Obveze po cesijama 13.621.391 16.297.923 Obveze za faktoring 2.948.155 10.730.367

UKUPNO 621.249.414 310.959.302

32. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

31.12.2012. 31.12.2013.

OPIS HRK HRK

Obveze prema zaposlenima 4.875.059 4.031.159

220.147 189.337

UKUPNO 5.095.206 4.220.496

Page 46: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

44

33. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Obveze za otkup društvenih stanova 65% 3.165.397 2.764.546

Obveze za doprinose na plaće 1.269.646 970.753

Obveze za doprinose iz plaća 1.648.968 1.277.301

Obveze za poreze i prireze iz plaća 1.828.100 1.105.949

Obveze za porez na dodanu vrijednost 658 1.346.385

Obveze za doprinose neovisne o rezultatu poslovanja 53.550 18.648

Obveze za porez na dobit 707.756 (718.400)

UKUPNO 8.674.075 6.765.182

34. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE

OPIS 31.12.2012. 31.12.2013.

HRK HRK

Obveze po naplaćenim garancijama 0 32.974.207

UKUPNO 0 32.974.207

35. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

Pasivna vremenska razgraničenja dan 31.prosinca 2013. godine u iznosu od 19.681.420 kn (31. prosinca 2012. godine u iznosu od 56.758.620 kn) odnose se na odgođeno plaćanje troškova u iznosu od 16.119.237 kn i prihod budućeg razdoblja u iznosu od 3.562.183 kn (31. prosinca 2012. godine na odgođeno plaćanje troškova u iznosu od 19.378.962 kn i prihod budućeg razdoblja u iznosu od 37.379.658 kn).

Odgođeno plaćanje troškova odnosi se na sredstva koja su Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 78/13 i Izmjenama i dopunama istog NN 4/14) te Odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu (NN 91/13) raspoređena za pokriće troškova održavanja javnih cesta, odnosno županijskih i lokalnih cesta, a za koje ŽUC-evi do 31. prosinca 2013. godine nisu dostavili dokumente o izvršenim radovima.

Odgođeno priznavanje prihoda u iznosu od 3.562.183 kn odnosi na prihod od naknada za cestovno zemljište.

Page 47: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

45

36. PRIMANJA UPRAVE Primanja Uprave prikazana su kako slijedi: 2012. 2013.

OPIS HRK HRK

Bruto plaće 843.747 1.112.056

UKUPNO 843.747 1.112.056

37. FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizikom kapitala

Uprava Društva upravlja svojim kapitalom kako bi osigurala da Društvu bude omogućen vremenski neograničen nastavak poslovanja, uz istovremenu realizaciju najvećeg mogućeg povrata za interesne strane kroz optimiranje stanja između dužničkog i vlasničkog kapitala. Struktura kapitala Društva se sastoji od novca i novčanih ekvivalenata te vlasničke glavnice koju drže vlasnici Društva i koja obuhvaća temeljni i javni kapital.

Koeficijent financiranja

Uprava Društva pregledava strukturu kapitala. U sklopu pregleda, Uprava promatra troškove i rizike povezane sa svakom klasom kapitala. Ostvareni koeficijent financiranja Društva je 14,01% za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., (11,70 % za godinu koja završava 31. prosinca 2012.). 31.12.2012. 31.12.2013.

OPIS HRK HRK

Obveze za dugoročne i kratkoročne kredite 7.672.763.775 8.727.131.614

Financijske obveze 7.672.763.775 8.727.131.614

Minus: Novac u banci i blagajni (477.939.829) (196.451.552)

Neto dug 7.194.823.946 8.530.680.062

Kapital 61.483.078.381 60.901.027.798

Omjer duga i kapitala 11,70% 14,01%

'Kapital uključuje sav kapital Društva.

Page 48: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

46

Kategorije financijskih instrumenata

31.12.2012. 31.12.2013.

OPIS HRK HRK

Dugotrajna financijska imovina 644.737 644.737

Dugotrajna potraživanja 4.909.748 4.375.225

Kratkotrajna potraživanja 307.918.589 80.669.789

Kratkotrajna financijska imovina 20.605.756 0

Novac u banci i blagajni 477.939.829 196.451.552

Financijska imovina 812.018.659 282.141.303

Obveze po kreditima 7.672.763.775 8.727.131.614

Ostale obveze 744.441.216 440.941.128

Financijske obveze 8.417.204.991 9.168.072.742

Ciljevi upravljanja financijskim rizikom

Uprava Društva prati i upravlja financijskim rizicima koji se odnose na poslovanje Društva, kroz interne izvještaje koji analiziraju izloženost prema stupnju i veličini pojedinog rizika.

Financijski rizici uključuju tržišni rizik (uključujući valutni rizik, i rizik cijena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka kamata. Društvo nastoji svesti učinke spomenutih rizika na najmanju moguću razinu. Društvo ne zaključuje ugovore o financijskim instrumentima, uključujući derivacijske financijske instrumente, niti njima trguje za spekulativne namjene.

Upravljanje valutnim rizikom

Službena valuta Društva je hrvatska kuna (''kuna''). Međutim, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na izvještajni datum, te je, slijedom toga, Društvo potencijalno izloženo rizicima promjena valutnih tečajeva. Kako Društvo ima značajan broj kredita ugovorenih s valutnom klauzulom (u pravilu su vezani uz EUR-o), Društvo je značajno izloženo ovom riziku.

Upravljanje cjenovnim rizikom

Društvo pruža usluge na tržištu Republike Hrvatske. Uprava Društva uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske utvrđuje cijene za svoje usluge.

Page 49: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

47

Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja.

Zbog činjenice da Društvo koristi kredite s promjenjivim kamatnim stopama, Društvo je izloženo riziku promjene kamatnih stopa.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da jedna strana financijskih instrumenata neće izvršiti obvezu čime će uzrokovati drugoj strani financijski gubitak. Kreditni rizik vezan za naplatu kratkotrajnih potraživanja relativno je nizak, budući da se potraživanja od države naplaćuju u zakonskim okvirima. Potraživanja od kupaca su usklađena za iznos ispravka sumnjivih i spornih potraživanja.

Page 50: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine

48

Upravljanje rizikom likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze drugoj ugovornoj strani.

Krajnju odgovornost za upravljanje kreditnim rizikom snosi Uprava Društva, koja je postavila kvalitetan okvir za upravljanje rizikom likvidnosti po kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama Društva i definirala zahtjeve koji se odnose na upravljanje likvidnošću.

Društvo je, tijekom izvještajnog razdoblja, obveze prema kreditorima, dobavljačima, zaposlenicima i državi ispunjavalo u zadanim zakonskim rokovima. Kao što je iskazano u bilješci 28. uz financijske izvještaje, nakon 2016. godine dospijeva najznačajniji dio financijskih obveza.

Društvo upravlja svojom likvidnošću kroz kontinuirano praćenje prognoziranih i ostvarenih novčanih tokova, te usklađivanjem dospijeća financijske imovine i financijskih obveza.

38. SUDSKI SPOROVI l POTENCIJALNE OBVEZE

Društvo vodi sustavnu evidenciju sudskih sporova u kojima je Društvo tužitelj i tuženik. Rad Sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova pomažu eksterni odvjetnici, ali se evidencija o sporovima koji vode odvjetnici nalazi u Društvu. Na dan 31. prosinca 2013. godine protiv Društva se vodi 1.259 sporova čiji tužbeni zahtjevi iznose približno 314.163.705 kuna (31. prosinca 2012. godine: 1.088 spora čiji su tužbeni zahtjevi iznosili približno 328.299.038 kuna).

Sudski se sporovi, kao ni ostale potencijalne koristi i obveze ne iskazuju se u bilanci / izvještaju o financijskom položaju, budući da su ishodi, kao i priljevi i odljevi sredstava po toj osnovi neizvjesni. U trenutku kada ishod potencijalnih koristi i obveza postanu izvjesni, uključuju se kao izvanredni prihodi, odnosno u slučaju šteta kao rezerviranja troškova.

Kao što je opisano u bilješki 27. uz financijske izvještaje Društvo je na dan 31. prosinca 2013. godine, u skladu s profesionalnim pravnim savjetom, formiralo pripadajuća rezerviranja za započete sudske sporove.

39. DOGAĐAJI POSLIJE DATUMA BILANCE / IZVJEŠTAJA O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Nakon datuma Bilance/Izvještaja o financijskom položaju nije bilo događaja koji bi značajno utjecali na godišnje financijske izvještaje Društva za 2013. godinu, koji bi, slijedom toga, trebali biti objavljeni.

Page 51: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja
Page 52: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

50

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI JAVNOG DOBRA

Kako kapitalni pristup podrazumijeva postojanje dvije paralelne evidencije

javnog dobra i vlastitih prihoda i rashoda, kao i imovine, obveza i kapitala proizašlih iz tih promjena u nastavku su prikazani financijski izvještaji Društva i financijski izvještaji Javnog dobra. Pojedine pozicije financijskih izvještaja reklasificirane su odnosu na financijske izvještaje prikazane na stranicama 5 do 7.

Page 53: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

51

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2013.GODINE kune

P O Z I C I J A Društvo Javno dobro Ukupno

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Materijalna i nematerijalna imovina 167.122.187 69.786.753.687 69.953.875.874

Financijska imovina 16.602.988 0 16.602.988

Potraživanja 4.375.225 0 4.375.225

Ukupno dugotrajna imovina 188.100.400 69.786.753.687 69.974.854.087

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Zalihe 21.811 18.390.346 18.412.157

Potraživanja

Potraživanja od kupaca 10.457.408 0 10.457.408

Potraživanja za dane predujmove 0 0 0

Ostala potraživanja 9.586.835 60.625.547 70.212.382

Ukupno potraživanja 20.044.243 60.625.547 80.669.790

Novac 134.985.995 61.465.557 196.451.552

Ukupno kratkotrajna imovina 155.052.049 140.481.450 295.533.499

UKUPNA AKTIVA 343.152.448 69.927.235.138 70.270.387.586

PASIVA

KAPITAL I REZERVE

Upisani temeljni kapital 107.384.800 107.384.800

Javni kapital iz rezultata 0 61.407.927.330 61.407.927.330

Dobit (gubitak) tekuće godine (172.497.746) (441.786.586) (614.284.332)

Ukupno kapital i rezerve (65.112.946) 60.966.140.744 60.901.027.798

REZERVIRANJA 136.451.247 136.451.247

DUGOROČNE OBVEZE 133.265.968 7.827.365.646 7.960.631.614

KRATKOROČNE OBVEZE

Obveze prema dobavljačima 9.813.824 301.145.478 310.959.302

Obveze za poreze i doprinose 6.765.182 0 6.765.182

Obveze prema zaposlenima 4.220.495 0 4.220.495

Obveze po kratkoročnim kreditima 112.992.300 766.500.000 879.492.300

Ostale obveze 1.194.195 49.964.033 51.158.228

Ukupno kratkoročne obveze 134.985.996 1.117.609.511 1.252.595.507

OBRAČUNATI TROŠKOVI I ODGOĐENI PRIHODI 3.562.183 16.119.237 19.681.420

UKUPNA PASIVA 343.152.448 69.927.235.138 70.270.387.586

Page 54: Izvjesce neovisnog revizora za 2013. godinu · 2018-06-26 · financijski izvjestaji bez znacajnih pogresnih prikazivanja. Revizija ukljucuje obavljanje postupaka radi pribavljanja

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

52

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

kune

Planirano 2013. realizacija odstupanje

P O Z I C I J A 2013. Društvo Javno dobro Ukupno plana % od plana

POSLOVNI PRIHODI

Prihodi od goriva 1.387.872.000 0 1.370.259.091 1.370.259.091 -1,27% (17.612.909)

Prihodi od prodaje (sol) 0 0 20.586.200 20.586.200 0,00% (20.586.200) Ostali prihodi osnovne djelatnosti 35.900.000 33.297.483 33.297.483 -7,25% (2.602.517)

Prihodi od sufinanciranja 5.000.000 4.967.926 4.967.926 -0,64% (32.074)

Ukupno poslovni prihodi 1.428.772.000 33.297.483 1.395.813.218 1.429.110.700 0,02% 338.700

POSLOVNI RASHODI Nab.vrijed. prodane robe (sol) 0 20.586.201 20.586.201 0,00% 20.586.201

Tranfer sredstava ŽUC-evima 123.210.000 0 123.210.000 123.210.000 0,00% 0

Redovno održavanje 405.000.000 0 431.793.406 431.793.406 6,62% 26.793.406

Izvanredno održavanje 418.377.000 0 368.681.648 368.681.648 -11,88% (49.695.352)

Studije i razvojne pripreme 3.500.000 0 1.325.140 1.325.140 -62,14% (2.174.861)

Troškovi osoblja 93.457.000 84.638.413 0 84.638.413 -9,44% (8.818.587)

Amortizacija 510.000.000 22.628.478 444.351.909 466.980.387 -8,44% (43.019.613)

Ostali troškovi poslovanja 55.291.000 35.649.842 9.769.231 45.419.073 -17,85% (9.871.927)

Rezerviranja 17.551.743 17.551.743 17.551.743

Ukupno poslovni rashodi 1.608.835.000 160.468.476 1.399.717.535 1.560.186.011 -3,02% (48.648.989)

FINANCIJSKI PRIHODI 8.200.000 1.682.734 4.278.977 5.961.711 -27,30% (2.238.289)

FINANCIJSKI RASHODI 422.500.000 3.625.421 442.161.246 445.786.668 5,51% 23.286.668

IZVANREDNI PRIHODI 4.600.000 4.975.438 0 4.975.438 8,16% 375.438

IZVANREDNI RASHODI 13.320.000 47.928.139 0 47.928.139 259,82% 34.608.139

UKUPNI PRIHODI 1.441.572.000 39.955.654 1.400.092.195 1.440.047.849 -0,11% (1.524.151)

UKUPNI RASHODI 2.044.655.000 212.022.036 1.841.878.781 2.053.900.817 0,45% 9.245.817

Dobit/Gubitak prije oporezivanja (603.083.000) (172.066.382) (441.786.586) (613.852.968) 1,79% (10.769.968)

Porez na dobit 0 (431.364) 0 (431.364) - (431.364)

DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GODINE (603.083.000) (172.497.746) (441.786.586) (614.284.331) 1,86% (11.201.331)