Top Banner

of 59

Islami Bidhan o Adhunik Biggan

May 29, 2018

Download

Documents

Books for Islam
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  1/59

  books4islam.comLargest Islamic library.

  Download more than 1200 Islamic books free in many languages. Click here: www.books4islam.com

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  2/59

  Bmjvg cPvi eyiv, iveIqvwiqv`, mw`Avie

  20091430

  Bmjvgx weavb I AvaywbK wevb(c_g L)

  evsjv- Bengali

  gv. Imgvb Mwb

  mv`bv :mvbvDjvn bwRi Avng`

  Gi mKj Z mevi Rb Dy

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  3/59

  www.islamhouse.com

  f~wgKv

  Avj vni gbvbxZ agBmjvg| me hy Mi k Zg Ges mevay wbK wevb mZ agBmjvg| Bmjvg kvw Pvq, Bmjvg AMMwZ Pvq, Bmjvg Pvq gvbe RvwZi Rb mgy j fwelr|Bmjvgi AvBb Kvbyb, Av`k, wb`k, AbymiY, AbyKiY gvbe Rxebi ewMZ, mgwMZ,cvwievwiK, iv xq Ges RvZxq, me w`K _K kvw Ges k Ljv eq Avb hv Avay wbK hyMi

  evwbK hyw ZKwePvi weklYmn GKwU cixwZ mZ wnmve mycgvwYZ nqQ|eZgvb `ywbqvq cvwievwiK, mvgvwRK, RvZxq Ggb wK AvRvwZK chvq h Akvw weivRgvbiqQ Zvi g~j KviY njv cwe KziAvbi wkv gb bv Pjv I ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvgi gnvb Av`kAbymiY bv Kiv|Avjvn iveyj Avjvgxb GB KziAvb vb fvvi wnmve AeZxYKib Ges wKqvgZ ch GBvb gvbyli Rb Pvj wnmve iqQ| Avjvn Avgv`iK GK_v Rvwbq w`qQb h, GBKziAvb Ggb wKQyvb iqQ hv wKQzw`b ci cKvk cve|

  A_t GUv (Kz iAvb) Zv wek evmxi Rb GK Dc`k gv| Zvgiv wKQzKvj ci Gi msev`AekB RvbZ cvie| (m~iv Qvqv`, 38t87 AvqvZ)

  ) (A_t Avcwb ejyb, mg cksmv Avjvni; mZiB wZwb Zuvi wb`kb mg~n Zvgv`iK `Lveb|ZLb Zvgiv Zv wPbZ cvie| (m~iv bvgj, 27t 93 AvqvZ)|

  ) (A_t eis hv Zu viv ey SZ Ag Zv Zviv wg_v cwZcb KiZ Avi KiQ| A_P GLbI Zv`i KvQ Gi wek lY Avmwb| (m~ iv BDby m, 10t 39 AvqvZ)|Avjvn iveyj Avjvgxb ejbt

  A_t Zvgiv hv `L Ges hv `L bv Avwg Zvi kc_ Ki ejwQ| (m~iv nvvn, 69t 38I 39AvqvZ)|Avj vn iveyj Avjvgxb G AvqvZ kc_ w`q i KiQb, hv Zvgiv `LZ cvQ bv| GB

  me wRwbmi wekl iZ eySvbvi Rb Zvi Kmg Kiv nQ| GLvb Ggb GK RMZi cwZBwZ Kiv nQ, hv Lvwj PvL `Lv hvq bv| GB m~ RMZi ga evKUwiqv, fvBivmBZvw` iqQ| Gjv GZ z` I m~ Rxevbyhv Lvwj PvL `Lv hvq bv| wK Gjvi mv_gvbyli ^vi weivU mKiqQ| cM ivM j j gvbyl asm Ki `q| Ggb aibiasmvZK AbK ivM iqQ hvi KviY nQ GB evKUwiqv A_ev fvBivm|GB mg z` RxevbyAvgiv Lvwj PvL `LZ cvB bv| G`i cwiPq AvM KD RvbZ bv|

  Avgiv Rvwb bv KLb Avgv`i kixi Iiv cek Ki Ges KLb Avgv`i kixi _K ei nq|gvbyl Gjvi cwiPq jvf KiQ AvVviv kZvxZ|GLb ck njv, gynvv` ivm~jyj vn mvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vg G RMZ Ges Zvi ewk

  mK wK Kvb Awf wQjb? h RMZi mv_ gvby li Rxeb I ^v i wbweo mK, nv`xm I Kz iAvbi h AvqvZwji mv_ GB RMZi hvMvhvM iqQ, Avgiv hw` HwjGKwZ Kwi Zvnj Avgv`i KvQ my ne t hnZz mB nv`xm I AvqvZ wb`kvejx

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  4/59

  www.islamhouse.com

  cvjbi gvag GB mg Rxevbymsv ivM _K gvby l myY gy _vKZ cvi mnZzwbtm`n GUvB cgvY Ki h, gynvv` mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg Zuvi wbRi c _KG K_v ev xb eYbv Kibwb, eis wZwb mwKZvi c _K cwiZ ivm~j|

  Avgv`i G K_v fvj fve iY ivLv c qvRb h, ivm~ j mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvgiAMgY NUwQj gvby l`iK Avj vni `vm cwiYZ Kivi Rb, Ro RMZi inm D`NvUbiRb bq| cvKwZK RMZi fvv Mov wK fve nq Zvi evwbK evLv `qv ivm~j mvjvjvAvjvBwn Iqv mvj vgi `vwqZ wQj bv, eis Kb nq, G Ae vq gvby li wK KZe Zv eYbvKivB wQj ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi KvR|ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi beyqZ I wimvjvZ mKxq welq ewYZ nv`xmi DrmAnx| G mKAvjvni wb`k nQt

  ) (A_t ivm~j hv wKQz Zvgv`iK wb`k Kib Zv gb bvI| Avi hv _K wbla Kib Zv_K weiZ _vK| (m~iv nvki, 59 t 7 AvqvZ)| Kbbv-

  A_t wZwb cewi Zvobvq K_v ejb bv, KziAvb nQ Anx hv Zvi cwZ cZv`k nq| (m~ivbRg, 53t 3 I 4 AvqvZ)|ivm~j mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvgi MvUv Rxeb cwiPvwjZ nqQ gyjZt wbfyj vb Anxigvag| ZvB GB wbfyj vb eo DVv cv I gavi gvag elwqK Rxeb mwKZ welqievcvi nv`xm wbfyj ey w I hywi `vex ivL| ivm~j mvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vgi AmsLnv`xm h me elwqK welq ewYZ nqQ Zv mB mgqi gvbyli Rb hZUv bv evaMg wQj,AvR wevbi be be Avwevii dj KziAvb I nv`xmi h_v_Zv I mZZv ay^xKviB bqeis AvR Zv evwbK vb I Z_i Drm wnme weewPZ nQ| AvRKi wevbxMY cweeyiAvb I nv`xmi mZZv I MfxiZvq ayAevKB nQb bv, eis be Avwevii Drm wnmve

  MnY KiQb|gvbyl bZzb D`g fveZ i KiQ Avjvni wKZve I ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi nv`xm| PjQ mvabv I MelYvi RMZ GK weqKi RvMiY| Ze AvR eo cqvRbKziAvbK Mfxifve Dcjw Kiv I ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi cwe evYxK eywI wevbi wbic Dj AvjvK weklY Kiv|

  Ze iY ivLv `iKvi h, Bmjvgx weavb Kvb evwbK jvf wZi Dci Av` wbfkxj bq|Avjvni weavb Kvb evwbK MelYvi gyLvcx bq| Avjvni weavY wPib|Avj vn ivey j Avjvgxb ^ xq m w RMZi ga wb` k, Kz g I Bev`Zi gvag hv wKQzAZvekK KiQb ZvZ iqQ wnKgZ, Mvcb ZZ I mvweK KjvY hv ^xq ev`v`i Rb

  `y wbqv I AvwLivZi mKj mdjZv eq wbq Avm| AvjgMY DjL KiQb h, Bev`Zmg~ni gvag Avjvni Bev`Z KivB njv g~j ev Avmj, hw`I mB Bev`Zwji wnKgZ Ig~j inm D`NvUb bv nvK| AZGe gy mwjg`i DwPr ne Avj vni Bev`Zi Dk ZuviAv`kwj cvjb Kiv, Avi wZwb hv wbla KiQb Zv _K weiZ _vKv| hw` Bev`Z mg~niwnKgZ I g~j inm ev`vi KvQ cKvwkZ nq Zvnj Zvi BqvKxb ew cve Ges Cgvb gheyZne G Rb h, Avj vni c wZwU wb` k iqQ ev`vi mvweK mdjZv, mfvM, Kvwgqvex Igj|G cy K wKQz Bmjvgx weavb hv Dy j Kz iv wek we`vjq, gv gy Kviivgv, m`x Avie

  AavqbiZ Aevq Avgvi `q AvKlb mw KiwQj mwj wewfb wKZve, c cwKvi Z

  I ez evei mnhvwMZv wbq wevbi ` wZ weklY Ki Bmjvgx weavb I AvaywbKwevb bvg Gi c_g L cvVKe`i nvZ Zzj w`wQ|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  5/59

  www.islamhouse.com

  Abvb AvnKvg MelYvaxb iqQ| gvby l wnmve fyj wU nIqvB ^ vfvweK| ZvB mvwbZcvVKMYi wbKU Avgvi AvKz j Ave`b, Kv_vI Kvb fy j wU cwijwZ nj A_ev

  mshvRb weqvRbi c qvRb gb Kij `qv Ki AvgvK Rvbveb| Avcbv`i mycivgkmv`i MnY Kiv ne BbkvAvjvn|cwikl H me mnhvMx I fvKvsLx`i cwZ KZZv RvbvB hviv AvgvK meKvR mvnvh

  KiQb| Zviv AbKB Avj vni m w ARbi RbB KiQb weavq bvg cKvk AwbQzK|Avjvn Zv`iK mevg cwZ`vb w`b| Avgxb|

  gynvv` Imgvb Mwb

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  6/59

  www.islamhouse.com

  ) :(Bnv Ggb M hvi ga Kvb m`n bB|

  (m~iv evKviv t 2 AvqvZ)|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  7/59

  www.islamhouse.com

  Avj KziAvb wPib gywRhv

  gnvb Avj vn iveyj Avjvgxb gvbe RvwZK m w Ki ini RMZ mg in _K AxKvi wbqwQjb| wZwb ejwQjbt (Avwg wK Zvgv`i cfybB?) Zviv cwZDiKiwQjt (AekB)|Zvi ci gv^ q gvbe RvwZi c w_exZ AvMgb NU| gvby l hLb kqZvbi Kzg bvq mB AwKvii K_v fy j wMq c_ nZ _vK ZLb mwKZ v ^ xq `qv I KiYvq Zv`iwn`vqZi Rb bex ivm~j ciY Kib| Kvb eywgvb ew hLb Kvb ew, mc`vq A_ev`ji KvQ Kvb `~Z ciY Kib ZLb Ggb wKQz AvjvgZ Zvi mv_ cvVvb hvZ Zviv AvknZ cvi h, m mwZB Zvi c _K GmQ| Kvb ew hw` Zvi msev` evnKi mZZvI Zvi cwiPqi Rb AvjvgZ wbaviY KiZ cvi, Avi whwb AvnKvgyj nvKgxb wZwb wK Zvi

  ^xq ivm~jMYi cwiPqi Rb AvjvgZ wbaviY Kieb bv?GLvb Avj vni c _K ivm~ jMYi nvZ w`q Ggb wKQz AvjvgZ cKvk cvq hv GKgv

  mwKZvi ewk| mw RMZi Kn Abyic KiZ AcviM| AZtci Zviv `p wek vmi mv_RvbZ cvi h, GUv Avjvn Qvov KD KiZ cvi bv| GUvB nQ gywRhv, Avi gywRhv cKvkcvq Avjvni nK bexMYi gvag Zv`i mZZv Ges Zv`i wimvjvZ mve Kivi Rb| Cmv(Avt) Gi Revb Gikv` nQt

  A_t Avi ebx BmivBj`i Rb ivm~j wnmve ZvK gbvbxZ Kijb| wZwb ejjbt wbqBAvwg Zvgv`i cvjbKZ vi c _K wb`k b mg~n wbq GmwQ| Avwg Zvgv`i Rb gvwU

  viv cvwLi AvK wZ Zix Ki `B, Zvici ZvZ hLb dzrKvi c`vb Kwi, ZLb Zv AvjvniKz g Do cvwLZ cwiYZ nq hvq| Avi Avwg my Ki Zz wj RbvK Ges kZKzivMxK| Avwg Avj vni Kz g gZK RxweZ Ki `B Ges Avwg Zvgv`iK ej `B hvZvgiv Lq Avm Ges hv Zvgiv Ni iL Avm| GZ Zvgv`i Rb wb`kb iqQ hw`Zvgiv wekvmx nI| (m~iv Avj Bgivb, 3t 89 AvqvZ)|c ZK hy Mi bex ivm~ jK wZwb m hy Mi RbMYi mvaviY c ebZv AbycvZ gywRhv `vb

  KiQb| Cmv (Avt) Gi hyM wPwKrmv wevb Pig wkLi DcbxZ nqwQj| ZvK gywRhv `qvnqwQj RbvK `w mb Ki `qv Ges Kz ivMMK myKi Zvjv|

  )(A_t Avwg g~mvK cKvk bqwU gywRhv `vb KiwQ| (m~iv ebx BmivCj, 17t 101 AvqvZ)|Zvi ga jvwVK mvc cwiYZ Kiv Ges nvZK eMji wfZi _K ei Ki Kiv wQjcavb; hnZz mB hyM Rv`ygi ej cPjb I cPzi cfve wQj|

  ivm~j Kvixg mvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vg Ggb GK hyM Avie c wiZ nqwQjb h hyMAviex mvwnZi DrKlmvwaZ nqwQj| Avjvn ZvAvjv Zuvi k bexi k I wPib gywRhv wnmve Avj-Kz iAvbK wba viY KiQb hvi iqQ eY bv bc~Y, cwiwa wbicY, AwZ A wekvj eY bv, Acic c Kvk fx, AwZ DPvi Dcgv, fvei Mvxh, Z_i weZv,wPvKlK mywekvj mvewjj Mv_ybx| bB ZvZ AmsMwZ ev Amvgm|

  A_t GZ wg_vi Kvb cfve bB; mvgbi w`K _KI bB Ges wcQbi w`K _KI bB|GUv c v, c kswmZ Avj vni c _K AeZxY| (m~ iv dz mwmjvZ, 41t 42 AvqvZ)|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  8/59

  www.islamhouse.com

  ZvB GB KziAvb ayAvie RvwZi Rb bq, eis mviv `ywbqvi mehyMi gvbyli Rb Pvjnq iqQ| mB hyMi I eo eo Kwe mvwnwZK KziAvbi Pvji gvKvejvq bwZ ^xKvi KiZ eva nqwQj| gvi Kvwdi`i mvgb Kz iAvb my Pvj NvlYv KiQ| GmKGikv` nqQt

  A_t ejyb! hw` gvbe I wRb RvwZ GB KziAvbi Abyic iPbv Ki Avbvqbi Rb GKwZ nq Ges Zviv ciii mvnvhKvix nq ZeyI Zviv KLbI Gi Aby ic iPbv Ki AvbZcvie bv| (m~iv Bmiv, 17t 88 AvqvZ)|

  A_t GZ` mK hw` Zvgv`i Kvb m`n _vK, hv Avwg Avgvi ev`vi c wZ AeZxYKiwQ, Zvnj Gi gZ GKwU m~iv iPbv Ki wbq Gmv| GK AvjvnK Qvov, Zvgv`i mB

  me mvnvhKvix`iKI m bvI hw` Zvgiv mZev`x nq _vK| Avi hw` Zv bv cvi, AekZv Zvgiv KLbI cvie bv, Zvnj mB Rvnvbvgi AvbK fq Ki hvi Rvjvbx ne gvbyl Icv_i, hv cZ Kiv nqQ Kvwdi`i Rb| (m~iv evKviv 2t 23I24 AvqvZ)| Ab ewYZ

  nqQt

  A_t Zviv wK ej, Kz iAvb Zz wg Zix KiQ? Zz wg ej, Zvnj ZvgivI Aby ic `kwU m~iv Zix Ki wbq Gmv Ges Avj vn Qvov hvK cvi WK bvI, hw` Zvgiv mZev`x nI|AZtci Zviv hw` Zv`i K_v c~iY KiZ AcviM nq Zvnj Rb iL, GwU Avjvni Bj&g

  viv AeZxYnqQ, Avi BqvKxb Ki bvI h, Avjvn eZxZ Ab Kvb gvey` bB| AZGeGLb wK Zvgiv AvZmgvcb Kie? (m~iv `, 11t 13 I 14 AvqvZ)|

  Kz iAvbx Pvji mvgb mKj nq Mj| Aviei Kvwdi gy kwiKiv ivm~ j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvj vgi GB `vex wg_v c gvwYZ Kivi Ggb Kvb c Pv bB hv Aej^b Kiwb| GB c_ Zviv Zv`i Rvb gvj me wewjq w`qQ| wc q Ges wbKURb`iKwbtmsKvP ZvM KiQ| wbR`i cvY ch wemRb w`qQ| Zv`i hyevRiv gq`vb ZveyMoQ| c vY evwR iL jovB KiQ| m`kvjxiv Zv`i mg ab fvvi DRvo Ki

  w`qQ| Kwe, mvwnwZK Ges Abj el x eviv Aviei gif~ wgK D Abj cwiYZKiQ| G me wKQzB Zviv KiQ| wK hv cviwb Zv nj cwe KziAvbi Qv GKwU m~ivi

  Abyic wKQz iPbv Ki D Pvji Reve w`Z| Zviv GK evK ^xKvi KiZ eva nqQh, GUv Kvb gvbyli Zix nZ cvi bv|

  Avi GB KziAvb Ggb Kvb wRwbm bq hv Avjvni Anx I wkv eZxZ iPbv Ki jIqv menZ cvi; eis GZv c~ehv GmQ Gi mZZvi ^xKwZ I Avj-wKZvei wevwiZ ic| GUvh wekwbq vi Zid nZ Avmv wKZve, ZvZ Kvb m`n bB| (m~ iv BDby m, 10t 37

  AvqvZ)|

  A_t GB (KziAvb) gnv civgkvjx gnvvbx Avj vni c nZB AeZxYM| (m~iv g~wgb,40t AvqvZ)|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  9/59

  www.islamhouse.com

  GB KvjRqx M hgb iqQ vbi cmvi, hywi `oZv I Z_i wbfyjZv, Zgwb iqQ

  mgM m wi me Kvji c qvRb Ges gvbe Rxebi c ZK w`Ki cwic~Y AvjvPbv| wekcwiPvjbvq my `iZg wbqg Ges ewMZ I mgwMZ Rxeb _K mgvR I ivxq Rxebi

  wbf~j weavb| G QvovI Rxe-wevb, GgbwK ivRbxwZ I mgvR bxwZi mKj w`Ki wbfyj c_wb`k| GK K_vq ejZ cvwi h, Rxebi iZc~YmKj w`K hv gvbyli Kbvq De nZcvi, me wKQzB G MiqQ|

  )(A_t Avwg Kvb wKQz wjLZ ev` w`Bwb| (m~iv AvbAvg, 6t 38 AvqvZ)|Avj vni GB weavbwj hLbB Mfxi fve m~ ` wZ wP v Kiv nq ZLbB my fvecwiz wUZ nq h, Avj vn iveyj Avjvgxb Gwj GKgv gvbe RvwZi mvweK KjvYi RbB

  wba viY KiQb, Avi mB gyn~ZB Avgvi gv_v gnvb Avjvni RbB gbi ARv GgwbZBbyq Avm|

  wevb wkv Kivi cwZ KziAvbi Drmvn

  gnvb iveyj Avjvgxb Avjvn ZvAvjvB nQb mgM weki GKgv mv, wbqK I cwiPvjK|Avj vnB me gq I mKj gZvi Drm| gvbeKz ji wbqY I mve wYK kvw i Rb wZwb Zv`iK w`qQb wek ^xK Z KvjRqx gnvb Av`kKy iAvb, hvi ga iqQ meKvjbgvbyli Rb c~Yv Rxeb-weavb, ew, cwievi, mgvR, iv Ges AvRvwZK my ImveRbxb w`K wb`kbvi cvkvcvwk vb wevbi welq mg~ni AmsL AvjvPbv| e RMZivbB wevb| Avj KyiAvb agxq welqvewji mv_ mv_ cvw_e vb jvfi Rb cw_exi eRMZ Z_v wevb welqK e AvjvPbv KiQ| GfveB Kz iAvbi mv_ wevbi mK|AvR wevbi AfyZc~eDbwZZ PgK DVv gvbyl KziAvbx Rxeb eevK eZgvb hyMi RbAbychy ej gb KiQ| ZvB Kz iAvbi evcvi wevb wfwK AvjvPbv Kiv GKvc qvRb iqQ| Avj vn c ` Bmjvg gvby li KvQ _K nvwiq hvIqvi ci Avevi hLb

  gnvbex gynvv` mvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vgi KvQ Zv wReivCj Av. Gi gvag KziAvbAvKvi bvwhj nZ i Kij ZLb Zvi c_g evK wQj co|

  A_t cvV Kib Avcbvi iei bvg, whwb mw KiQb| wZwb gvbylK mw KiQb RgvU evav i _K| cvV Kib, gnv `qvjyAvcbvi cvjbKZ vi bvg, whwb Kjgi mvnvh wkvw`qQb| Ggb wkv w`qQb, gvbyl hv RvbZ bv| (m~iv AvjvK, 96t 1-5 AvqvZ)|Bmjvg Avgv`iK hgb Bjg ev vb ARb Kivi Rb Av`k I Drmvn c`vb KiQ ZgwbAbyc iYv hy wMqQ hvZ Avgiv RMZ mg~ nK wbq wP v MelYv Kwi| Ggb wK Avgv`i`q h mg welq wbq fvebvi De nq mB mg welq wbq Avgiv hb MelYv Kwi|Avjvn ZvAvjv ejbt

  )(A_t AvKvk I c w_exZ Avj vn hv wKQz m w KiQb Zv wK Zviv `Lwb? (m~iv Avivd, 7t

  185 AvqvZ)| )(

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  10/59

  www.islamhouse.com

  A_t Zviv wK Avjvn mwRZ emg~n `L bv? (m~iv bvnj 16 t 48 AvqvZ)| )(

  A_t Avmgvb mg~n I hgxb wK iqQ Zvgiv Pq `L| (m~iv BDbym, 10t 101 AvqvZ)| )(

  A_t AZGe Zvgiv Avjvni ingZi wb`kb j Ki, wKfve wZwb cw_exi gvwUK gZzi ci

  RxweZ Kib| (m~iv ig, 30t 50 AvqvZ)| A_t gvbyl Zvi Lv`i cwZ j KiK| m~iv Avevmv, 80 t 24 AvqvZ)|

  A_t gvbyl`i Lqvj Kiv DwPZ, wK e _K Zv`iK mw Kiv nqQ| (m~iv ZvwiK, 86t5 AvqvZ)|

  Dci Dj wLZ AvqvZwjZ vbx jvK`iK gnvb Avj vn wevb PP vi c wZ Drmvn c`vbKiQb Ges Avnevb RvwbqQb| Aci w`K hviv wPv I MelYv Ki Zv`i cksmv Ki

  Avjvn ZvAvjv ejbt ) (A_t hviv `u vwoq, em I kvwqZ Ae vq Avj vnK iY Ki Ges Avmgvb I hgxbi mwmK wP v I MelYv Ki| (m~ iv Avj Bgivb, 3t 191 AvqvZ)| GB AvqvZ vbxjvK`i cwiPq `qv nqQ| Zviv m w inm m^ wP v I MelYv Kib| Avjvni

  Kz`iZi ewk gy nq AvjvnK mevevq iY Kib|G QvovI Avjvn gvbyli ga hviv vbx, wevb I wPvkxj Zv`i wbKU wewfb ei eYbv I

  hyw ck Ki cwikl ejQbt

  GZ ey wgvb jvK`i Rb iqQ e wb`kb| Avevi KLbI ejQb wPvkxj ewi Rb

  vbx mc`vqi Rb Ges `w mb jvK`i Rb BZvw`|Avjvn ZvAvjv Aviv ejbt

  )(A_t AvKvkgjx I cw_exZ hv wKQz AvQ mgB Zvgv`i KjvYi Rb wbqvwRZ KiQb

  Ges Zvgv`i cwZ Zuvi cKvwkZ I AcKvwkZ AbyMn myYKiQb| (m~iv jyKgvb, 31t 20AvqvZ)|

  A_t c~enZ Avjvni Gic weavb Pj AvmQ| Zzwg Avjvni weavbi Kvb cwieZb `LZcve bv| (m~iv dvZ&n, 48t 23 AvqvZ)|

  A_t Ze wK Avwg Avjvn eZxZ Ab Kvb wePviK Abymvb Kie, A_P wZwbB Zvgv`icwZ wevwiZ MAeZxYKiQb? Avwg hv`iK Mc`vb KiwQ Zviv wbwZ Rvb h,

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  11/59

  www.islamhouse.com

  GwU Avcbvi cwZcvjKi c _K mZmn AeZxYnqQ| AZGe Avcwb mskqKvix`iAfy neb bv| (m~iv AvbAvg, 6t 114 AvqvZ)|

  A_t Avcbvi iei evK c~Y mZ I my mg| Zu vi evKi Kvb cwieZ bKvix bB| wZwbBkeYKvix, gnvvbx| (m~iv AvbAvg, 6t 115 AvqvZ)|

  Avjvn Acv wekvmx`i Rb Dg Kzg`vZv K iqQ? (m~iv gvwq`v, 5t 50 AvqvZ)|Kb Bmjvg c wZwU e wbq MelYvi Av`k KiQ? Zv G Rb h, Bmjvg nQ mwVK ImZ aghv cKZ mvi c _K cwiZ| Avjvni mg gvLjyKvZi vb Zuvi cwZ Ges Zuviagi cwZ CgvbK kwkvjx Kivi GKwU cv|

  mwVK agAekB mwVK vbi cwZ Drmvn c`vb Ki| Abyic fve mwVK vb mwVK agicwZ Drmvn c`vb Ki|

  cweZvq jvf wK?

  cwivi cwiQbZv njv Bmjvgi Ggb GKwU ewkc~YAvgj hv Ab Kvb agcwijwZnq bv| Bmjvg cweZv Cgvbi A wnmve eYbv Kiv nqQ| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg ejQbt )( cweZv Cgvbi A| (gymwjg)| Aci GK nv`xmewYZt )( cweZv Qvov bvgvh MwnZ ne bv| (gymwjg)Avjvn iveyj Avjvgxb Bikv` Kibt

  )(

  A_t In hviv Cgvb GbQ! hLb Zvgiv bvgvhi Rb `vqgvb nI ZLb Zvgv`i gyLgjI nmg~n KbyB ch aZ Ki Ges Zvgv`i gv_v gvQn Ki Ges Zvgv`i cvwj wMivch aZ Ki| (m~iv gvq`v, 5: 6 AvqvZ)|GB cwZ ch vjvPbv Kij `Lv hvq h, GK w`K hgb Gi gvag Bev`Z Kiv nQ,

  mvIqve ARb nQ Ges bvn gvd nQ Aci w`K iqQ myZvmn mvweK KjvY| ivm~jmvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt

  : )(

  A_t Avwg wK Zvgv`iK Ggb GK wRwbmi mvb w`e bv hvi viv Avjvn bvn gyQ w`ebGes mvb ew Ki w`eb? Zviv ejjbt nuv Bqv ivm~jyjvn! wZwb ejjbt my`i I fvjfveAh~Kiv, ekx ekx gmwR` Mgb Kiv Ges GK mvjvZi ci Ab mvjvZi Rb Acvq_vKv| Gwj AekB Zvgiv wbqwgZfve cvjb Kie| (gy mwjg) Aci GK nv`xm ewYZ

  nqQ:

  ) (A_t hLb Kvb gymwjg A_ev gywgb ev`v Ah~Ki, AZtci Zvi gyL gj aZ Ki, cvwbimv_ Zvi Pz w`q h bvn msNwVZ nqQ mB mKj bvn Pnviv _K ei nq; Ggb wKm bvn _K cwe nq hvq| ( gyqvv Bgvg gvwjK)

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  12/59

  www.islamhouse.com

  wevb chy w hZB GwMq hvQ Bmjvgx wewa weavb ZZB wbfyj, mZ I mvweK KjvYKiwnmve cwiMwbZ nQ| AvaywbK wevb cKvk h, evKUwiqv, fvBivm I Abvb Ggb mez` RxebyAvKvk evZvm wePiY KiQ hv me mgq gvby li gyL, PvL, bvK, Kvb, GgbwKjvgKzcmn wewfb c_ w`q kixi cek Ki wZ Kivi Pv KiQ|

  Wvt gynv` ZviK gvngy ` eY bv KiQbt Ah~i viv kixii H Ask cwivi nq h Askkixi ivM ew I mcmviYi cavb gvag|1 ivM evwa wbqY ivLvi mnR cwZ GUvBh, H Awji msiY KiZ ne| Ah~`n ivM evwa ceki ivv mg~ni AZ cnix|

  Ah~i cwZ eYbv KiZ wMq DjL Kiv nqQ Dmgvb web Avd&dvb iv. Gi nv`xmt :

  :

  ) (A_: wZwb Ah~i cvwb AvbZ ejjb| AZtci Ah~Kijb| wZwb `yB nvZi KewR wZbevi

  Ki aZ Kijb| Zvici wZbevi gyLgj aZ Kijb| Zvici Wvb nvZ Kby B chwZbevi aZ Kijb| Ggwb fve evg nvZ aZ Kijb| AZtci Zvi gv_v gvQn Kijb | Zvici Zvi Wvb cv UvLbych wZbevi aZ Kijb Zvici Ggwb fve evg cv aZKijb| AZtci ejjbt Avwg ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgK Avgvi GB Ah~i bvqAh~KiZ `LwQ| (gymwjg)|DcivwjwLZ nv`xm ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi wkv Abyhvqx gyL cvwb w`evi c~e`yB nvZi KewR fvj Ki aZ KiZ nq| ^v wevb eYbv KiQ h, nvZ mvaviYZtgqjv I Rxevby_vK| gyL cvwb w`evi c~eZv hw` fvj Ki cwivi bv Kiv nq Zvnj mBRxevbygyLi gvag kixi cek Ki ^vi wZ KiZ cvi| wPwKrmv wevb AviI eYbv

  KiQ h, ekx ekx Kz wj Kiv ^v i Rb DcKvix| gvbyl hLb Lv` Lvq ZLb Lv`vsk`uvZi duvK Aewk _vK| G w`K evKUwiqv bvgK asmvZK z` RxevbyevZvmi mv_ Hmg Lv` Kbvq cek Ki cfve wevi Ki| Rxevbyi esk wevi GZ ekx h, GK GKwURxevbycwZ wk mK mgqi ga `yBwU Ki evPv Rb w`Z cvi| GgbwK mB beRvZevPvwUI Avevi 30 mK ci evPv `qvi gZv ivL| A_P GB me z` RxevbyAbywebh Qvov Lvjx PvL `Lv hvq bv| ` ivMi WvviMY ejb, ` ivMi cavb KviY nQ`u vZi du vK AvUK _vKv Lv`vsk| Gi gvag RxevbyZvi esk we vi Ki `u vZ I `uvZigvoxi Pig wZ mvab Ki| ayZvB bq, eis _yZzi mvnvh cvKjxZ cek Ki wewfbivM evwai m w Ki| Avgiv gy mwjg, Avgv`i KvQ iqQ PkZ eQi c~e gnvbexi

  wkv, hvi ga iqQ xb, `ywbqvi Kvwgqvex| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg bvgvRic~e Ah~ i mgq Ny g _K DV, evoxZ c eki mgq, w`bi c_g I kl fvM, AvnviiAvM I ci gmIqvK eenvi KiZb| hgbt

  : ) (

  A_t AveyivqBiv iv. nZ ewYZt wbqB ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQb, AvgviDZi hw` K bv nZv Zvnj AekB Avwg Zv`iK cZK bvgvRi c~egmIqvK KiviKzg KiZvg| (eyLvix I gymwjg) Ab eYbvq iqQ, cZK Ah~i c~e|

  ) (

  1gvwmK Kvevi c_, g 1998|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  13/59

  www.islamhouse.com

  A_t Avqkv iv. nZ ewYZ, wZwb ejQbt ivm~ j mvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vg hLb ^xqevoxZ cek KiZb ZLb wZwb gmIqvK KiZb| (gymwjg)|

  ) (A_t RvBdv iv. nZ ewYZ, wZwb ejQbt ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg hLb Zvnvy`bvgvRi Rb RvMZb ZLb gmIqvK eenvi KiZb| (eyLvix I gymwjg)|

  : ) (

  Avqkv ivt nZ ewYZ, ivm~j mvjvj v AvjvBwn Iqvmvj vg ejQbt gmIqvK gyLK cweivL Ges Avjvni mw Avbvqb Ki| (bvmvC, evBnvKx)|

  : ) (A_t Aveyg~mv Avj-Avkqvix iv. nZ ewYZ, wZwb ejQbt Avwg bex Kixg mvjvjv AvjvBwnIqv mvj vgi KvQ c ek Kijvg, ZLb Zvi gy L gmIqvK wQj| (gymwjg)| Ggb AviI

  AbK nv`xm cvIqv hvq, hvi gvag gnv bex mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi Av`kAbymvbKij `Lv hve h, gvbe RvwZi mvweK myZvi Rb m`v me`v wZwb wgmIqvK Kivi cwZiZ Avivc KiQb| mv_ mv_ Ah~i mgq I LvIqvi ciI Kzwj Kivi wb`k w`qQb|

  ) (

  A_t AveyivBiv iv. nZ ewYZ, ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg Kzwj Kiv I bvK cvwbw`Z Av`k KiQb| (`vi KzZbx)eZ gvb wPwKrmv wevb eY bv KiQ h, MoMov Ki Kz wj Kivi gvag Ubwmjmn MjviAmsL ivM _K iv cvIqv hvq| GgbwK evi evi Mjvq cvwb cuQvbvq MjvK Kvbmvi

  _K iv Ki| Dciv nv`xm Kz wj Kivi mv_ mv_ bvK cvwb `qvi Av`k KiQb| Ab wZwbejQbt

  : ) (

  A_: Zvgv`i Kn hLb Ah~Kie m hb AekB Zvi bvK cvwb `q, Zvici Zv ei Kidj| (eyLvix I gymwjg)|

  : ) (

  A_t Beb Avevm iv. nZ ewYZ, wZwb bex Kixg mvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vg nZ eYbvKiQbt Zvgiv fvj fve `yBevi A_ev wZbevi bvK cvwb w`e| (Ave~`vD`, Avng`)|bvK gvbyli GKwU iZc~YA| Avjvn iveyj Avjvgxb GB bvKi ga Ggb GKwU h mwKi iLQb hvi gvag gvbe `ni wPi k evKUwiqv, fvBivm I Abvb z` Rxevby hLb k vm ck vmi mv_ kixi c eki Pv Ki ZLb mjvK AvUK `q| nvgjvcwZnZ Ki I asm Ki `q| Gw`K ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi wkv Abyhvqx

  gymjx ew Kg c `wbK cuvP evi D bvK cwivi Ki| Gi dj gymjx ew`i vqxmw`, Kvkx wKsev bvK gvivZK evwa cwijwZ nq bv|kvqL Avyj gRx` Sv`vbx DjLKibt RbK wgmix gwnjv Wvvi wgmii GKwU GjvKvi

  Rwic Pvwjq Z_ cKvk Kib h, gymj x ew`i gvS bvK gvivZK ewa cwijwZ nqbv|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  14/59

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  15/59

  www.islamhouse.com

  bvgvR nj GK Dg kixi PP v| AjmZv, welbZv I e-Avgji GB hyM mwY aygvbvgvRB Ggb GK eqvg, hw` GK mvweK cwZZ Av`vq Kiv nq Zvnj Gi viv BnKvjxbmKj e_vi Dcmg me| bvgvRi eqvg hgbfve evwnK A cZi m`he w KiZgwb AvfixY A cZ hgb rwc, hKZ, g~vkq, dzmdzm, gw, bvwofywo, cvKjx,gi`, M`vb, mxbv I mecKvi Glands ( `ni imMw) AvewZZ Ki kixiK myVvg I

  m`h evb Ki Zvj| Avi GB eqvgwj Ggb hvi viv nvqvZ e w cvq| e wcvq GKAmvaviY kw| RbK ew (G, Avi Kgi) Zvi BDivc gY KvwnbxZ wjLQbt GKw`b Avwg bvgvR Av`vq KiwQjvg| Avgvi bvgvR kl nj GK Agy mwjg wekl AvgvK ejZ jvMjteqvgi GB cwZ Avgvi eBq wjLwQ Ges DjL KiwQ, h ew G cwZZ eqvg Kiem KLbv `xNgqv`x gvivZK I RwUj evwaZ Avv ne bv| AZtci Gi evLv Gfve

  w`j h, `vqgvb ew hw` ZrYvr eqvg Mgb Ki Zvnj Zvi mvqyI `wci Dci Gicfve gj RbK nq bv| ZvB Avwg ^ xq cy K G K_v wekl fve Zzj aiwQ h, c_g

  `uvwoq eqvg Kie ZLb nvZ euvav evbxq (A_vr wKqvg) AZtci gv_v gvwUZ VwKq eqvg

  KiZ ne| G eqvg Kejgv weklMYB KiZ cvie| Zvi g e b gymj x ewejZ jvMjt Avi! Avwg Avcbvi cyK GLbI cwowb; Avwg GKRb gymwjg, Avgvi BmjvgAvgvK Gic Kivi wb`k w`qQ| Avwg cZn Kgc cuvPevi G iKg Ki _vwK| G K_vbZB mB BsiR ew wKsKZ e wegyo nq Zvi KvQ _K Bmjvgx vb mKaviYvwbZ jvMj|cvwKvbi GKRb `wci ivMx ^xq ivMi wPwKrmv KivZ Aekl hLb Awjqv wMqcQjb ZLb mLvbKvi GKRb `wc wekl ZvK c~Ycwi`k bi ci Zvi Rb wKQz&Jla I GKwU eqvg wba viY Ki w`q ejjbt Avcwb Avgvi wdwRI IqvWAvgviB

  ZZveavb AvU w`b ch D eqvg Kieb| ZvK eqvg Kivbvi ci `Lv Mj Zv wQj Ly

  LyhyI mvlRbK GK c~Yv bvgvh| Gevi cvwKvbx ivMx mB eqvgUvK cwic~YI mwVKcwZZ mnRB Av`vq KiZ jvMj| GZkb Wvvi ejjbt Avcwb Avgvi c_g ivMx hGZ ` Z Avgvi GB eqvgUv wkL Dgfve Zv Av`vq KiZ cvijb| eZt GLvb AvU

  w`b ivMx a~G cwZUv wkL| G K_v b ivMx ejj, Avwg nwQ GKRb gymwjg, Avi GcwZ nj Avgv`i c~Yv bvgvh| ZvB GUv wkLZ Avgvi gvUB eM cZ nqwb| AZtci

  wZxq w`bB Wvvi ZvK Jla I eqvg mKwekl wKQz w`K wb`kbv w`q we`vq w`qw`jb|3

  3gvwmK Kvevi c_, Ryb 1998|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  16/59

  www.islamhouse.com

  ivhvi weavb Kb? ivhv wK kixii Rb wZKi?

  Bmjvg kvw I wbivcvi ag| Bmjvg hLvb ^xq Abymvix`iK wKQz wewa wbla w`q _vKmLvb ndvhZi welqI mieivn Ki _vK| Bmjvg hgb fve Avgv`iK bvgvhi wb`k w`qQ Zgwb mv_ mv_ ZvZ iL w`qQ GK my `i wR`Mx, hLvb iqQ Avjvni

  wb`k Zgwb Zvi ga iqQ AmsL, AMwYZ cvw_e KjvY| ighvb gvmi mxqvg mabvK Avj vn ZvAvjv gy mwjg ev`v`i Rb dih KiQb| wZwbejbt

  A_t In hviv Cgvb GbQ! Zvgv`i Dci ivhv dih Kiv nqQ hgb Zvgv`ic~eewZ`i Dci dih Kiv nqwQj, hvZ Zvgiv cinhMvi nZ cvi| (m~iv evKviv, 2t 183

  AvqvZ)|my en mv`K _K m~hv ch cvbvnvi I x mnevm _K weiZ _vKvi gvag GB ivhvcvwjZ nq _vK| GB ivhv cvjb GKwU Bev`Z| Ze ck nj, gvbyl ivhv _K wK DcKvi

  jvf Ki? h Dnv Qo `q mBev KZUzKz wZMnq? Zvnj Avjvn wK ^ xq ev`v`iKK w`Z BQv Kib? A_ev Avjvn wK Avgv`i ivhvi gyvcx? Avjvn ejbt ) (

  A_t Zvgv`i ivhv Zvgv`i Rb KjvYKi| (m~iv evKviv, 2 t 184 AvqvZ)|

  A_t wZwb wK Rvbb bv whwb mw KiQb? wZwb m~ vbx, mgK vZ| (m~iv gyjK, 67t 14AvqvZ)|Avj vn ZvAvjv GKgv wbLuy Z fve AeMZ AvQb h, Kvb wRwbm gvbe RvwZi KjvYiqQ Ges Kvb wRwbm AKjvY iqQ| Kvb wRwbm Zvi myZv iqQ Ges Kvb wRwbmiqQ Zvi AmyZv|ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQb t ) ( A_t ivhv Xvj ^ic| (dvZj evix, 104)| A_ vr Xvj hgb hy hvvK mvweKAvNvZ _K iv Ki, ivhvI Zgwb ivhv`viK kvixwiK I gvbywmK evwa _K iv Ki|A kYxi AbKB aviYv Ki h, ivhv iL mvivw`b Dcevm _vKj kixi AwZKvq xY IRxebxkw `yej nq hvq Ges wewfb ivM gvby lK AvgY Ki| NbNb Lv` M nY Kij^v AUzU I mej _vKvi aviYvI Avay wbK wPwKrmv wevbx`i ` wZ wbZv fyj I Aeviej cgvwYZ|

  gvbe Rxeb Lv` I cvbxq eyAZv cqvRbxq| Kbbv Lv` I cvbxq kixi MVbi g~j evcavb DcKiY Ges euP _vKviI Dcv`vb|gvbyl Zvi kixi I AvZv wbq MwVZ| cw_exi h mKj Dcv`vb iqQ (cvwb, gvwU I nvIqv)Zvi cwigvbyw`q gvbyli kixi MwVZ| Avjvn ZvAvjv ejbt

  (A_ t Avwg Zvgv`iK G gvwU _KB m w KiwQ, GZB Zvgv`iK wdwiq w`e| Gescybivq G _KB Zvgv`iK DwZ Kie| (m~iv Zv-nv, 20t55 AvqvZ)|c i Avgiv h Lv` LvB Zvi gaI iqQ nvIqv, cvwb I gvwU| evZvm cvIqv hvq

  AwRb, bvBUvRb I Kveb-WvB-AmvBW| cvwbZ iqQ AwRb I nvBWvRb| Ges

  gvwUZ cvIqv hvq jn avZz, ` v, AvqvwWb, mvwWqvg, cUvwmqvg, gMbwmqvg, dmdivm, mvjdvi BZvw`| GB mg Dcv`vbi cigvby mg q MwVZ nQ c vwUb, Pwe, wfUvwgbBZvw`|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  17/59

  www.islamhouse.com

  gvbyli Lv` Zvi kixi cavb `yBwU KvR Ki (1) kixi cqvRbxq kw hvMvb `q GesZvcgvv iv Ki (2) Kvli Kvhg iv Ki Ges Kvl wefvRb mnvqZv Ki| Lv`kixii gvS wewfb cwieZ bi gvag `nK kw hvMvb w`q _vK| `ni ga mRxe Dcv`vbi h ivmvqwbK cwieZ b NU ZvK ejv nqMetabolism| GB wecvK cwqvi gvag h kw mq nq Zv Kvli KvR eenvi nq _vK Ges Lv` Dcv`vbwj m~

  c`c I avivevwnKfve Dvci gvag Zix nq wfUvwgb, PweI mvweK kw| mLvbiqQ GgvBbv GwmW, AvjvK kw I we`yr kw| GB mg kwi gvag kixi Zvi wewfbh cwiPvjbv Ki hgb `wc, dzmdzm, i cwiPvjbv, cvKjx BZvw`| Rxeb cwiPvjbvqmvweK KvRKgI bovPovq h_vchvMx GB kw eenvi nq _vK Ges cqvRbi AwZwiDrcvw`Z kw wekl fvvi mwZ I msiwZ _vK| mLvb _K cqvRbi mgq eenvinq _vK GB msiwZ kw|gvbyl hw` Lvevi LvIqv _K weiZ _vK Zvnj KZ w`b ch GB mwZ kw D gvbylicqvRb wgUvZ cvi? wPwKrmv wevb eYbv KiQt gvbyl hw` Lvevi LvIqv _K weiZ _vK

  m~Yic wbRK weiZ ivL Zv nj Zvi kw fvvi _K Zvi Pvwn`v I cqvRb Abyhvqx

  KvRi cwicwZ Kg c GKgvm Ges DawZb gvm kw mieivn KiZ cvi|

  4

  A_P Bmjvg gy mwjgK `wbK gv 12 _K 14 NUv cvbvnvi _K weiZ _vKvi wb`kw`qQ, GB mvgvb mgq cvbvnvi _K weiZ _vKv wevbi `wZI m~Ywbivc` ZvB Zvi kixi GB ivhvi gvag Kvb aibi wZ nq bv, eis GB ivhvi ga iqQ AmsLDcKvi| GB Bev`ZwUi ga aybwZK DbwZ I Yvejx ARbi gZvB bB, eis Gwjimv_ iqQ gvbe `ni myZvi mK|Avjvni ivm~ j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQb t

  ) (A_t ivhv ivL, Zvnj (mIqve QvovI) v jvf Kie| (Zvevivbx)|

  ivm~j mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvgi G Qv nv`xmwUZ jyKvwqZ iqQ ^v wevbi GKweivU inm| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi hyM gvbyli KvQ h evwbK Z_ wQj ARvbv, AvR wevb mxqvgi DcKvwiZv eY bv Ki gvby lK mxqvg mvabvi Rb DrmvwnZKiQ| DZi wevb gbZvi Drmvni Rb G nv`xm cPzi f~wgKv ivL|Avay wbK wevb ejQ t Kjij (Cholesterol) gvbe kixii GKwU c qvRbxq wjwcW(lipid) GwU `n Kvli cvZjv AveiY MVbi I nRgi wcim eeZ nq| GwU mvqyKvlK myI wbivc` ivLZ mvnvh Ki| G Qvov gvbe `ni BRb I GvRb bvgKcRbb nigvb ZixZ Gi f~ wgKv cavb| GwU mKj cKvi iqW(Steroid)mskvabi

  g~L f~ wgKv cvjb Ki| wK Gi cwigvb cqvRbi AwZwi nj DP i Pvc I `wc

  ivM cf wZ m w nq gvby lK gZz i Kvj Vj `q| wK Avay wbK wevb ejQ kixiKjij gvv mxwgZ ivLZ ivhv I ivhvi gvmi cwiwgZ Lv` MnY Ges AwZwi bvgvRh_ mnvqK| mxqvg gvby lK WvqvewUm, yjKvqZ I wewfb ivM _K iv KiZ mvnvh Ki| gvbe`ni AMvkq Drcb Bbmywjb bvgK nigvb i wgk ii kKivK RxeKvl cek I

  KvhKix KiZ mvnvh Ki| Bbmywjbi Afve nj kixi kKiv KvR jvMZ cvi bv| Gidj PweI cvwUb _K cqvRbxq kw msMn Ki| dj WvqewUm ivMx `yej I Kv nqGes wewfb ivM `Lv `q| eZ gvb wevb ej h, igRvbi GKgvm mxqvg cvjb Ges

  eQii Abvb mgq AwZwi ivhv WvqewUm ivMxi ivM wbq Yi Rb AZdjcmy|

  GKgvm mxqvg mvabvi KviY AMvkq c~Ywekvg cvq Ges w`bi ejvq AMvkq _K Bbmywjb

  4

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  18/59

  www.islamhouse.com

  wbMZ Kg nq weavq Zv wekl DcKvwiZv jvf Ki| GQvov yjKvqZ(obesity)hv gvbe`ni wewfb ivMi KviY Zv _K gy KiZ cvi ighvbi ivhv I eQii Abvb ivhv|GfveB wevbxiv LyR cqQb ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi evYx ivhv ivLvi ga

  ^v jvfi cKZ inm5|gvbyli kixi wZKi welv Dcv`vbi Rb nq hvi AwaKvsk Lv` I cwiek `ywlZ nIqvi

  KviY nq _vK| wekl Ki eZgvb hyM h PvwjZ hvbevnbi KviY cwiek `~wlZ nIqvidj gvbyl wewfb aiYi bZzb bZzb ivM Avv nq| Zba Kvvi, evW cmvi, dzmdzm,nvUI eb wUDgvi BZvw`| `vk wbK I wPwKrmvwe`MY gy K ^ xKvi KiQb h, mxqvgmvabv kixi I gb Dfqi Rb AZ DcKvix| cLvZ MScience calls For fasting-G ejv nqQ t mwVKfve ivhv ivLj gb ne hb `n be Rb jvf KiQ(After a fastproperly taken, the body is literally born afresh)| wPwKrmv wevbx gvK dvWb

  ejQb t mxqvg mvabv Kij eywewK DrKlmvwaZ nq| (The longer one fasts thegreter becomes his intellectual power and the clearer his intellectual

  vision).

  RbK Wvvi ejbt cwZwU gvbyl ivhvi gyLvcx, hw` m iMx bv nq| Kbbv Lv`i welvAsk kixii ga Rgv nZ _vK Ges ZvK Av Av iMx evwbq `q Ges Zvi IRbevwoq `q, Gi dj Zvi KvRi AvMn Dxcbv jvc cvq| AZtci D gvbylwU hw` ivhv_vK Zvnj GB mg welv Dcv`vb _K gy nq Avevi m kw I Dxcbv Abyfe Ki|

  ^v wevbx G K Gg Ave`yi inxg wjLQbt mg kixi mviv eQi h Re wel `ni mvqyI Acvici Rxe KvlK `yej Ki `q| ivhv mg i cevnK cwikvab Ki mgM cevncbvjxK beic `vb Ki| ivhv DaiPvc RwbZ evwamg~n `~i KiZ mvnvh Ki|

  mevi KvQ my h, wewfb gwkb `xN w`b KvR Kivi dj Zvi gvS gqjv Rgvi KviYkw wKQz Uv Kg hvq| cieZ xZ AvAv wewfb Amy weav `Lv `q| ZvB mvwf wms Gi

  gvag D gqjvjv cwivi KijB c~ei kw Avevi wdi cvq| Avi hw` Zv bv Kiv nqZvnj cwikl D gwkbwU AKRv nq hvq| gvby li kixiUvI Avj vni m w Ges ZuviKzg cwiPvwjZ GKUv AjwKK gwkb| GB gwkb hnZz Avjv`v Ki mvwfwms Kiv hvq bv,whwb gvbe RvwZK mw KiQb wZwbB fvj Rvbb h, GB AjwKK gwkbwU myivLZ njwK cwZ Aej^b KiZ ne| mB mwKZv GB ivhvi cwZ Aej^bi gvag mvweK my_vKvi wb` k w`qQb| Wvt Ry qjm, Wvt wWDB, Wvt Gj wnD cgyL cLvZ wPwKrmv

  wevbxMY ^xKvi KiQb h, ivhv kixi ivM cwZiva gZv ew Ki| Gi dj `niRxevbyea K A wj asm nq, BDwiK GwmW e w evavc v nq| ivhv Pg ivM, WvqvewUm,`ivM, DP iPvc, MvwK Avjmvi BZvw`i Rb AZ DcKvix weewPZ nqQ| g` I

  Kvjij Kgvbvq ivhvi Rywo bB| mevcwi ivhv gb kvw Avb, Kzcew ckwgZ Ki,`xNRxeb `vb Ki| AvR DbZ wek wewfb RwUj ivMi ckgbi ee v c wPwKrKMYivhv ivLvi civgkw`Qb|PkZ eQi AvM ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg Avgv`i Rb h wK ingZ, eiKZ,

  dhxjvZ I gvMwdivZi c_ `wLq MQb, w`b w`b Avgiv Zvi h_vZvi ARm cgvY cvwQ|Avgv`i wbR`i KjvYi RbB Bmjvgi gaB wbwnZ iqQ gvbe RvwZi mvweK KjvY Igyw|

  5`wbK msMvg, 4Vv Ryb 1999|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  19/59

  www.islamhouse.com

  gZ cvYxi Mvk&Z nvivg Kb?

  Avj vn ZvAvjv mgM gvby li mwKZ v| wZwb gvby lK GZ Agyj wbqvgZ `vb KiQb hviKvb wnmve wbKvk Kiv m e bq| ZvB ^ fveZB Zvi AwaKvi iqQ, gvby li Rb Kvb

  wKQzK nvivg ev nvjvj NvlYv Kivi| G evcvi Kviv Kvb ck Kivi ev Avcw Rvbvevi

  Kvb AwaKvi _vKZ cvi bv| wZwb ie, G wnmveB Zu vi G AwaKvi| gvby l Zu viB ev`v|ev`v wnmveB gvbyl Zuvi G AwaKvi gb PjZ eva| wVK hgb ie wnmveB wZwb gvbylKwbRi ev`v evwbqQb Ges cvjb Ki Pjvi Rb w`qQb wReb weavb I wbqg bxwZ| ZeAvjvn hnZz Zuvi ev`v`i cwZ Acwimxg `qvevb G KviY wZwb G evcvi Kvb Rei`wIhgb Kibwb Zgwb AhwK ev weeKeyw cwicx Kvb weavbI `bwb| wZwb AZ hyw

  mZ fveB GK weivU wRwbmK nvjvj ev nvivg NvlYv KiQb| mvweK fve mgM gvbeZvigwjK KjvY mvabB Gi g~j j| G KviYB wZwb gvbyli Rb Kej cvK-cwe, Dg-

  DrK wRwbmB nvjvj KiQb Ges nvivg KiQb hveZxq wbK,Lvivc, wZKi `evw`|6RvwnwjqvZ hyM Avieiv gZ c vYx Avnvi KiZ Ges RevBKZ c vYxi Pq gZ c vYxi Avnvi

  KiZ cvavb w`Z| gZ cvYxi G fveB cksmv KiZ h, Avgiv hv gi djwQ A_vr RevBKiwQ Zvi Pq Dg Avjvn hv wbR nvZ giQb| A_P Avjvn iveyj Avjvgxb ejbt ) (

  A_t Zvgv`i Dci nvivg Kiv nqQ gZ cvYx, i I Kii gvsm| (m~iv gvq`v, 5t 3AvqvZ)|G nQ Kz iAvbi Kz g I AvqvZ| vb wevbi hZ AMMwZ nQ, Bmjvgi gvb ZZ

  evoQ| AZvaywbK hcvwZi Avwevi nQ Avi mw RMZ mKmy Z_ cKvk cvQ|ck nQ, Kb Avjvn gZ cvYx Avnvi KiZ wbla ev nvivg Kijb? wevbxiv ejQb h,cvYxi kixi njv GKUv `yM| hZY Rxeb _vK ZZY Rxebx kw z` Rxevbyi wei hy

  KiZ _vK Ges Rxevbyi c wZiva kw e w cZ _vK| Zviv G aibi h Kvb kKcwZnZ Ki civwRZ KiZ _vK| ZvB wfZi Zvi Mv fvj, Zvi i fvj, m fvj Aevq_vK| wK hw` gviv hvq, aygv G Rxeb kl nIqvi KviY cvu P Qq NUv ciB GB gZcvYxwUi kixi y` Rxevbyi GKUv `vg cwiYZ nq| Kb Ggb nq? KviY njv kixi cvPxi

  iqQ, hv `nK msiY Ki| GKUv cvPxi bq, eis AbK cvPxi cvKjxZ z` Rxevbyinvgjv _K kixiK wndvhZ KiZ _vK| mLvb wKfve GB me z` Rxevby_K kixiKiv Ki?cvYxi kixi wewfb vb ek wKQz RxevbyiqQ| enr Abvjx, Ggb wK cvYx _K h gjei nq Avm mjvI GB evKUwiqv ev z` Rxevbyi eo `vg| cvYx nZ h gj ei nq

  Zv hw` cixv Kiv nq Zvnj Avgiv `LZ cvB h, GB gjjv z` Rxevbyw`q ficyi,hb Gjv z` Rxevbyi GK GKUv eo `vg| AZGe GUv cZxqgvb nq, GB gj h vbnZ ei nq GmQ mB vbI GB me z` Rxevbywe`gvb| wK GB me Rxevby mLvb_vKv mI Zviv GB cvKjxi c`v Q` Ki AwZg KiZ mg bq|Gi KviY nQ, mLvb GB cvPxi Ggb kwkvjx hv z` RxevbyK kixi cek KiZ evavc`vb KiQ| Gi cwZiva kw cej| ZvB Zviv AwZg KiZ mg nQ bv| GB cwZiva

  kw cvYxi ga mw Kij K? AekB ejZ ne, mB gnvb KiYvgq Avjvn| hLb KvbcvYx gviv hvq, Zvi Avi Rxeb _vK bv, ZLb Zvi GB cvPxii cwZiva kw nvwiq hvq|

  dj GB asmvZK z` Rxevbykixii Afi _K mB me c`v I cvPxi f` Ki kixii

  mej cek Ki| ii vb wgwjZ nq, me kixi `Lj Ki| AmsL Rxevbyi Rb `q hv

  6Bmjvg nvjvj nvivgi weavb|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  20/59

  www.islamhouse.com

  gvbyli ^vi eo aiYi wZ KiZ cvi| iM I ii Aci GKwU cvPxi iqQ hv iiga GK aiYi RxevbyiqQ Zv Mv cek KiZ evavi mw Ki| c wZwU gvskckxZcek KiZ cwZiva KiQ| cvYx hLb gviv hvq, GB cvPxi I `yMf co Ges Rxevby

  mekixi `Lj Ki dj| GgbwK kixii h ZK Rxevbycek evav c`vb KiZ, wK cvYxgviv hvIqvi mv_ mv_ mB c_ Rxevbyi Rb Dby nq hvq| Ggwb fve bvK, Kvb I gyLw`q cek Ki giv cvYx Rxevbyi `vg cwiYZ nq gvbyqi vi wZi KviY nq hvq|RbK BDivcxq Wvvi Rb nvbdvi jviQvb ejbt eZgvb Avgv`i BDivcxq AvBb mecKvi giv cvYxi Mv LvIqv wbla, ZvB KD Lvq bv| KLb Zviv GUv RvbZ ciQ? nuv

  Zviv RvbZ ciQ ZLbB, hLb GB Rxevbyi cwiPq jvf KiQ|

  i cvb Kiv wbla Kb?

  gnvb agBmjvgi mKj wewawbla h wevb I ^v mZ Ges KjvYKi Zv hZB w`b

  hvQ ZZB Zi nQ| GLvb i cvb Kivi K_v AvjvPbv Kiv hvK| Avj vn iveyjAvjvgxb i cvb Kiv nvivg Kijb Kb? RevBKZ cvYxi Mv LvIqv ea, Avi i AeaKb? RevBKZ GKB cvYx _K hw` GKUz Mv I i wbq cixv Kiv nq Zvnj Avgv`i

  KvQ my ne h, i AwZ mnR I ` Z Drcb nZ cvi Rxevby| i nQ RxevbyDrcv`bi Dei | A mgqi eveavb m~Yi `Lj Ki GB me z` RxevbygvcuvP-Qq NUvi ga Rxevbyi `vg cwiYZ nq| Aci w`K MvwU Ggb nZ cvi bv, KviY

  wK?KviY nj, Mvi Dci c`v iqQ| gvsmckxZI c`v iqQ| GB c`vwj KwVb I k|mnR RxevbyZv f` KiZ cvi bv| Aci w`K Rxevbyjvi Lv` _vK bv weavq Rxevbyew

  cvq bv| AZGe Mv ^v i c wZi KviY bq| wK i cvb Kiv ^v i Rbwec`RbK, A_P D i I Mv GKB cvYxi| AZGe Mv nvjvj, Avi i nvivg|

  KwjRv Avnvi Kiv nvjvj Kb?i LvIqv hw` nvivg nq Zvnj ck njvt KwjRv Kb nvjvj? KwjRvi ewki fvMB Zvi? ivm~j mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt

  ) (A_t Avgv`i Rb `ywU gZ cvYx Ges `yB cKvi i nvjvj Kiv nqQ| `ywU gZ cvYx nQgvQ I ccvj, Avi `yB cKvi i nQ KwjRv I c xnv| (Avngv`)| GB nv`xm ivm~jmvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vg `y B c Kvi i ea KiQb| KwjRv I c xnv| KviY njv, KwjRvi gvS h i iqQ Zv Rxevbygy , Aby ic fve c xnvZ h i iqQ ZvIRxevbygy| GB `ywU hi ga Ggb h iqQ hvi `vwqZ nQ i we KiY, RxevbygyKiv I cwivi ivLv| GLvb h i iqQ Zv Rxevbygy I we|gy nvv` mvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vgK K wkv w`jb Ges K Zu vK GB Z Rvwbqw`jb?

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  21/59

  www.islamhouse.com

  Bmjvg hen Kivi cwZ wK wbziZv?

  evY gZv`k wekvmx Ges Kvb Kvb `vkwbK gZvj^ x`i ` wZ c hevB Kiv I LvIqvZv`i wbR`i Rb nvivg| Dw` ev kvK mewRB Zv`i GKgv Lv`| Kbbv Zv`i gZc hevB Kiv wbZvB ggvwK I wb`qZvi KvR| I`i euvPvi AwaKvi AvQ Ges m AwaKvi

  _K ewZ Kiv hZ cvi bv|wK wek cKwZi Dci `wcvZ Kij I m~ `wZ weePbv Kij B eySZ cviv hvq h,c hevB Kiv GKv B wb` vl KvR| Kbbv `y wbqvi Gme R Rvbvqvi Kvb wbR^ ^Z

  Dk g~ jK m w bq| I`i ey w weeK I wbR^ BQv I evQvB Kivi kw ejZ wKQzBbB| Iiv g~ jZt gvby li wL`gZi KvR mymb Kivi DkB m I wbqvwRZ| gvbylIjvK wbq Y Gb AbK Kvhmv`b Ki| Aby icfve I`iK hevB Ki Lv`

  wnmve MnY Kiv nj ZvZ Avcwi wKQzB _vKZ cvi bv| m wjvK m`v KvhKi Avjvnc ` wbqg nQ wbK I bxP m w Rxe Dg I DPZi m wi Rb AvZwZ w`Q| meyR

  DwZvw` R Rvbvqvii Lv` wnmve eeZ nQ wbib| AbyicB R Rvbvqvi gvbyli

  Lv` cwiYZ nQ| ay ZvB bq, gvbe mgwi wbivcvi Rb ewK nZv Kiv GKUv^vfvweK evcvi nq iqQ| gvbyli Rb c hevB Kiv bv nj Iiv gZz I asm _K ivcZ cviQ Ggb Zv bq| Abvb AwaK kwkvjx wnsm R Rvbvqvi KZK wQb wfb nqI`i Lv` cwiYZ nIqv Zv AeavwiZ| A_ev Iiv ^fvweK gZz eiY KiZ eva ne| Avi

  Zv I`i Mj`k kvwbZ A Pvwjq hen Kivi Zzjbvq AwaK K`vqK nIqv wbwZ|7Bmjvg cvYx mg~nK LvIqvi DchvMx evbvbvi Rb h gwjK kZw`qQ Zv nQ kixiimg i ei nq hvIqv| G Rb ^vfvweKfve Nvoi mvgbi w`KUvi i cevni PviwUicavb iM (jugulanvcins Carotid Arteries) Gi m KbvjxI KvUZ ne| DcvYxi Mjv, mvgbiArtery/agYx/iMwj KU djvi KviY ii mv_ Rxevbymn mKj

  cKvi eRc`v_BZvw` gvskckxmn AbvborganA cZ vbvwiZ nIqvi myhvM cvqbv| Avi G KviYB henKZ cYxi Pwe, MvkZ I Awgv Z_v Abvb A Rxevbygy _Khvq|8GK mgq weUb cYx`i cwZ m`q KwgwU gymwjg`i wei Av`vjZ GB AwfhvM gvgjv

  `vqi Ki h, gy mwjgMY wbz i| Kbbv, Zviv R K RevB Ki Zv`iK K `q| GRevBK Ryjyg AvLv w`qwQj| KvUgymwjg`iK RevB Kiv _K weiZ _vKvi wb`k `q|gymwjgMY Gi KviY hyjg wbhvZb fvM KiZ eva nQ| cwgv `kjvZ gymwjg`iKeZ gvbI Ggb ` wZ `Lv nQ| Avgv`i Djvgv I wP vwe``i DwPr wevbi hywigvag D ivqi wei Avwcj Kiv|

  GKRb gvbyl hw` Zvi `yB nvZ w`q Ab GKRbi M`vb Pc ai Ges M`vbi `ywU I`RvbvgK iMi Dci KqK mK Pvc mw Ki ivL Zvnj `Lv hve, D jvKwU Avb nqMQ Zvi Abyf~wZ kw nvwiq hve|ck njv Kb Ggb nq?

  KviY njv, gMR me mgq AwRbi aivevwnK mvnvh wbq _vK| gMR i cek hLbevavi m w Kiv nq, gv KqK mK hw` i mieivn e _vK, mv_ mv_ vb nvwiqhvq|hw` Kn Kvb cvYxi h mg iMi gvag gMR mvnvh cuQ _vK H mg iMjv Pcai Zvnj m c vYxiI Abyfy wZ nvwiq hvq| Avi hw` hen Kivi gvag jKz gmn Zvi

  7Bmjvg nvjvj nvivgi weavb|8gvwmK g`xbv, Avei 2000, cv 43|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  22/59

  www.islamhouse.com

  Avkcvk I`vRv bvgK iMjv nVvr KU djv nq Zvnj mv_ mv_ vb I AbyfywZ kwnvwiq hvq| hnZz mvgvb mgq Pvc mw KijB vbnviv nq hvq, ZvB hen Kivi mv_mv_ vb I Abyfy wZ h nvwiq hvq ZvZ Kvb m`n bB| Zvici hw` D RK KUUzKiv UzKiv Kiv nq Zvnj Dnv wK Kvb ev_v Abyfe Ki? bv, Kvb aibi ev_v Abyfe mKi bv| KviY D iMjv KvUv I i ei gvag Abyf~wZi h K` iqQ Zvi wejywNU| Zv nj ck _K hvq, Kb c vYxwU Ren Kivi ci AbK mgq ch bov Pov I cuvw`q Rvi Rvi bvov w`Z _vK? Zvi Reve nQ t gMR hLb ib nq co ZLb gMR_K `wc evZv cvwVq `q h, Avwg gnv wec` AvwQ, Avgvi i Kg nqQ, Zvgiv icvVvI| Ggwb fve bvox f~ wo A cZ I mg kixi evZ v cvwVq i cvVvbvi wb`k`q| G Lei cvVvq h, ii Afve gMRi KvhgZv nvwiq hvQ, Zvgiv i cvVvI|

  AZtci D cvYxwU bovPov KiZ _vK Ges h mg A cZ i iqQ Zv GB niKZ Ibov Povi gvag `wc D ijv cvwVq `q| wK Zv mLvb cuQZ cvi bv eismB KvUv iM w`q evwni ei nq Avm| Ggwb fve kixii mg i evBi ei nq Mv

  igy nq hvq| Ges cwivi I cwe nq hvq, hv wfZi _vKj gvby li ^vi wZiKviY nZv| GB i wfZi _vKj RxevbymcmviY mvnvh KiZv|Avi gnvb mwKZ v gvby li ^v i wZ I wec` _K iv Kivi Rb GB cwZi eevKiQb| myenvbvKv Bqv ie!GB wbqgi Ljvd h Kvb wbqg hen Kij, D cvYxi `nvfi RxevbyGes Abvb

  AveRbv _K hvq, hvi MvmZ PweBZvw`i mv_ fYi dj RwUj ivM nZ cvi| fviZ Dcgnv`k wn`y iv c vYxK `u vo Kwiq Zvi Nvoi Dci Zievixi AvNvZ Ki kixi _Kgv_v wewQb Ki djZ| Zv`i fvlvq GK SUKv ejv nq| Gic Mv K gnvcmv` ejvnq| SUKvKvj cvYxi gi` KU hvIqvi `ib gwi mv_ kixii mKwbtkl nqhvq, dj Zvi KvUv vb _K H cwigvY iB ei nq hv KvUv vbi Avkcvk _vK|cvYxi kixii wfZi h_ cwigvY i _K hvq|

  BDivci `kjvZ `xN w`b ch SUKv cwZZ c vYx ea Kiv nq| AZtci Zviv GKbZzb AvKwZ c`vb KiGoilatimevbvj| A_vr cvYxK KvVi dg `uvo Kwiq Dci _KGKwU fvix Qviv dj kixi _K gv_v Avjv`v Ki djZ| eve AwfZv viv Rvbv MQh, Gfve gwkb KvUv Mv Lye ZvovZvwo b nq hvq, hnZz Zvi wfZi i _K hvq|

  Zvici Zviv c Revqi Avay wbK cwZ Avwevi KiQ| cwUi gv_vq we`yZi kU`qvnq Ges cwU hLb ek nq hvq ZLb Zvi cvq wkKj jvwMq D Ki jUK `qv nq|AZtci H ek c vYxi Mjvq avivj gwkb Pvwjq RevB Kiv nq| GB Avay wbK cwZZRevB Kivi cK ek Kivi Rb we`yrkUjvMvbv nq| Gi KviY wnvwgbi mw

  nq hv fY gvbe kixii wZi KviY nq _vK| ZvB RevB Kiv Bmjvgx cwZ cvYxi RbAvivg`vqK Ges AvnviKvix`i Rb AwaK wbivc`|

  Kii gvsm nvivg Kb?

  Avjvni gbvbxZ agBmjvgi myksLj wbqg bxwZ, wewa wbla, cw_exi mgvR eev I gvbeRvwZK asmi nvZ _K iv Ki Pig I cig kvw w`Z cvi|Avjvn ZvAvjv gvbe RvwZi Rb Kii gvsm LvIqvK m~Ywbla NvlYv KiQb| cwe

  KziAvb G mKAvj vn iveyj Avjvgxb AviI wKQz wb`ki mv_ Kzii gvsm LvIqvKnvivg NvlYv Ki ejbt

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  23/59

  www.islamhouse.com

  ) (wZwb Zvgv`i Dci nvivg KiQb gZ cvYx, i I Kii gvsm| ( myiv evKviv, 2t 173AvqvZ)|

  ) (A_t gZ A_ev cevwnZ i A_ev Kii gvsm Acwe| (myiv AvbAvg, 6t 145 AvqvZ)|GLvb ck njv, Avjvn iveyj Avjvgxb Kb Kii gvsm nvivg Kijb? KviY njv, RMZ hZ cKvi wZKi RxevbyiqQ Zba mePq Lvivc Rxevby fvvi njv Kii gvsm|

  ZvZ iqQ GK c Kvi asmvZK Ges gvbe nZvKvix welv I me vcv wZKviKevKUwiqv I fvBivm| Kii gvsmUvB gvbyli ^vi Rb Pig wZKi| mc wZ cixv wbixv I evwbK MelYv viv c gvwYZ nqQ h, Kii gvsm kixi Kvvi mwZmnvqK| ZvB wPwKrmKMY GB wZKi cvYxwUi gvsm LvIqvi evcvi gvbylK RvivjvfvemZKKi w`qQb| eZgvb BDivcI Kii gvsm Avnvi Kiv _K weiZ _vKvi Rbkwkvjx `vex DVQ| Zviv evwbK Z_ I evLv mvc Kii gvsm _K wUwPwbqvwmm(Trichineosis) bvgK GK c Kvi K wgi Rb `q, hvi KviY Kvb Kvb gvbyli

  gZzI NU|wU wPbjv vBivwjmTrichinella spiralis bvgK m~ Zvi gZ GK c Kvi K wgi gyKKxU(Larva)ivMvv Kii gvsm Aevb Ki|

  Kii gvsmi gvag (Taenia Solium) wUwbqv mvwjqvg bvgK Ab GK aibi KwgImnR gvbyli ga we vi jvf Ki| KqK dzU j^ v GB wdZv K wg Kii gvsmi wfZiAe vb Ki| Kii gvsm fYKvix ew Kii gvsm LvIqvi mgq GB K wg mnRBgvby li cU cek Ki| KviY GB K wgi KKxU (Larva) GB gvsm cvIqv hvq| h_mveavbZv I mZKZv Aej^b Kiv mI GB ivM Avv jvKi msLv cvvZ `kmg~nme vwaK| G Qvov GK cwimsLvb Abyhvqx Kvb Kvb cwZ ew AwfgZ cKvk Kib h,Kii gvsm AvnviKvix jv kig nvwiq dj| Kii gvsm Aea nIqvi KviY mg~niga GUvI nZ cvi hv Rxe wevbxMY eYbv KiQb| h cYxi gvsm LvIqv nq mB cvYxi^fve, h Zvi gvsm Lvq, Zvi gaI mB ^fvei wKQz Uv c wZdjb NU| Kii ^fveiga wbK Zi fve nQ msMg cwZ| Kii hLb msMgi cqvRb nq ZLb mB `jhZwU cyil Ki iqQ mejvB GKi ci GK avivevwnK fve KiYxK eenvi KiZ_vK| GgbwK D `j hw` `kwU KiI _vK Zvnj GKUvi ci Avi GKUv Acv KiZ_vK| m Pj hvevi ci, Avi GKwU Avm, Ggwb fve mevi hb Pvwn`v wgwUq bq| Mfxi

  fve ch eY, cixv I wbixv Kij `Lv hvq, hviv Kii gvsm Avnvi Ki Zv`igvSI Ggb fve cZxqgvb I cwZdwjZ nZ `Lv hvq|G cwic wZ Avgiv wekl fve DjLKiZ cvwi AvgwiKv I BDivc `kjvi K_v|mLvb Kii gvsm Avnvi Kiv ea| Zv`i AwaKvsk jvK Kii gvsm Lvq| Avgvi gb

  nq, m KviYB mB `kjv hb-^vaxb `k cwiYZ nqQ| GKRb hyeZx GKvwaK eqd wbq NyiQ| hLb BQv ZLb Zv`i hb Pvwn`v wgwUq wbQ| jv kig I agxq Kvb

  Abyf~ wZ Zv`i bB| bvBU K ve, weevnc~e hb wgjb, bi-bvixi Aeva hb gjvgkv GesDj K ve BZvw` Avay wbK m mfZvi hb Ak xjZvi Dj RNb wb`kb| weevni c~eGKRb evwjKv Ab ez evei mnPh jvf Ki Ges weevni mgq Zvi weMZ Rxebi

  NUbvejx NUKi wbKU AcKvk ivLvi c qvRb eva Ki bv| Zvi ^RbMYI Zvi Ab mjvfi Rb wKQzB gb Ki bv| weevni mgq ^vgx h ayxi weMZ Rxeb mKB AewnZnq ZvB bq, eis h mg ezeMZvi `n DcfvM KiQ, ZvI vgx RvbZ cvi| GesGgb KvhKjvci cwZ Zvi Kvb ic Avcw _vK bv|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  24/59

  www.islamhouse.com

  Ggb wK Zviv weq Qvov GK emevm Kiv Dg gb Ki| Dfqi gbi mva cwic~YnIqvici GK Aci nZ wewQb nq Ab Kv_vI cg wbe`b Kivi c~YAwaKvi Zv`i _vK|GgbwK gv Qji mv_, wcZv gqi mv_, evb fvBqi mv_ hb Pvwn`v wgUvZ Zv`iKvb wav ` bB| hLb Avwg gvq AavqbiZ wQjvg ZLb GK gvwmK cwKvq `Ljvg,

  RbK e wUk mvsevw`K wjLQbt GK hy eZx GK hy eKi mv_ mg ivZ GK ig AevbKivi ci mKvj ejv we`vqi mgq hyeZx ZvK ejQt fvB! ZvgvK Akl abev`, ZzwgAvRK h Avb` AvgvK w`j Ggb Avb` evevI AvgvK w`Z cvi bv| Di m ejjtevb! Zzwg wVKB ejQ! gvI AvgvK ZvB ej|

  Avgv`i `k mvIZvj DcRvwZiv mvaviYZt Kii gvsm Lq _vK| Zv`i gq`iKKD hw` alb Ki Ges Zv cKvk cvq Zvnj wKQz Rwigvbv ^ic UvKv w`q GKUv LvIqvi

  eev Ki| Gici Avi Kvb Amyweav KD Abyfe Ki bv| Ab w`K hw` Avgiv GKUz AvjvPbv Kwi Zvnj `LZ cvB gy mwjgiv Mii Mv Lvq|mwKZv Zv`i Rb nvjvj ev ea KiQb|hLb Kvb Mvfxi msMgi BQv RvM ZLb cyil Mi wewfb AvjvgZi gvag eySZ cviGes Mvfxi KvQ QzU Avm| mLvb hw` gv `yBwU cyil Mii DcwwZ NU ZLb Avgiv wK`LZ cvB? Avgiv `LZ cvB mLvb MvfxK eenvi Kiv ev` w`q DfqB cii hb

  hy NvlYv Ki| Dfqi GKwU civwRZ bv nIqv ch Ggb PjZB _vK| GKwU Mi GKwUMvfx eenvi Kie, Avi AciwU ZvZ Ask MnY Kiv Zv `~ii K_v, PvL w`q `Le GUvIMi mn KiZ cvi bv| G nQ Mii ^fve|

  hviv cKZ gymwjg Zv`i Rxeb euP _vKZ ^xq x A_ev gv A_ev evbi cwZ Aci cyilkKiv Zv `~ ii K_v, eis Kz` w wbc KiK GUvI Zviv mn KiZ cvi bv| agxqwewaweavb Zv eUB| fveMZ w`K w`qI GUvB mZ|nuv, bvg gymjvg AbK iqQ| nvjvj nvivg wePvi bB, agxq wewaweavb bB, Zv`i ^fvegymwjg fvei ewZg nIqvB vfvweK|G cm KzKzii fvei GKwU eYbv Zzj aiZ PvB| Avgvi GK Dv` BwZnvm _K GKwUM ejwQjb| Aviei RvwnwjqvZ hyM Ggb jvK wQj hviv c~eeZxagi Abymib KiZ|GK ewi PviRb Qj wQj| gZz i mgq PviRbK WK ejjt Avwg gviv hvIqvi ciZvgv`i gvS hw` m` wbq SMov m w nq Zvnj wbR`i gvS SMov bv Ki AgyK

  vb RbK agRvhK iqQ, Zvi KvQ wMq Avjvni weavb Abyhvqx Zvgiv K KZUzKz cveZv Rb wbe| Zv`i wcZvi gZzi ci PviRb civgkKi mB agRvhKi Dk iIqvbvnj| cw_ga hLb ivZ nj ZLb Zviv ZveyLvwUq ivw hvcb Kij| fvii w`K KZKwjjvK `o AvmZ `L Zviv Zv`iK wRm Kijt Zvgv`i wK nqQ, Zvgiv `ovQKb? Zviv ejjt Avgv`i GKwU DU QzU MQ, gb nq GB c_ Pj MQ| ZLb jvKwj

  wRm Kijt Zvgiv Kviv, Kv_v _K GmQ Ges wK Rb I Kv_vqB ev hvQ? Zviv Revew`jt Avgiv cw_K, Avie _K GmwQ, AgyK agRvhKi KvQ hve| jvKwj wRm KijtZvgiv wK Avgv`i DUwUK `LQ? Zv`i GKRb ejj t bv Avgiv `wLwb; AvQv Zvgv`i

  DUi GKwU cvqi Lyi wK fsvMv ? Zv`i DUwUi GKwU cvqi Lyi AvmjB fvsMv wQj| ZvBZviv fvej, GivB DUwU RevB Ki LqQ| Avi Lyi fvsMvi K_v ZvB Zv Zviv Rvb| Zviv ejjt nu v, Avgv`i mB DUwUi Ly i fvsMv wQj| ZvgivB RevB Ki LqQ,Zvgv`iK AekB Rwigvbv w`Z ne|

  Zv`i Ab fvB ejjt Avj vni Kmg! Avgiv Zvgv`i DU `wLwb| AvQv, Zvgv`i DUiGKwU PvL wK Kvbv?

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  25/59

  www.islamhouse.com

  AvmjB Zv`i DUi GKwU Pz Kvbv wQj| Gevi Zv`i wekvm Aviv eo Mj h, GivBDUwU RevB Ki LqQ Zv bv nj wK Ki Zviv RvbZ cvij h, Zv`i DUi GK PvLKvbv|Zviv ejjt nuv, Avgv`i DUi GK PvL Kvbv| AZGe ZvgivB DUwUK RevB Ki LqQZvZ Kvb m`n bB|Zv`i Avi GK fvB ejj t Avjvni Kmg Ki ejwQ! Avgiv Zvgv`i DU RevB Ki LvBwb|Ggb wK Zv Avgiv Avgv`i PvLI Kvb w`b `wLwb| AvQv Zvgv`i DUwUi gb nq jRbB ZvB bv?Gevi Zv`i wekvm AviI GKUz Mvp njv h, ZvivB Avmj DUwU RevB Ki LqQ| wK

  Rwigvbvi fq ^xKvi KiQ bv| KviY bv `L DUi Ggb m~ wUi K_v wK Ki Rvbjv?Zviv ejjt nuv, Avgv`i DUi jR bB, Avgiv Zvgv`i Kmg eywS bv, GLb evcyZvgivAvgv`i DU Kv_vq jy wKq iLQ, ZvovZvwo ei Ki `vI| bZz ev Zvgv`i KwVb kvw`qv ne|

  Zv`i mevi eo fvB ejjt Avj vni Kmg Ki Avgiv ejwQ h, Avgiv Zvgv`i DUwU`wLwb| Kv_vI jy wKq ivwLwb| Avi bv RevB Ki LqwQ| AvQv Zvgv`i DUwU `ZMwZZ QzUZ wQj? AvmjB Zv`i DUwU ` Z MwZZB cvwjq MQ| Gevi Zviv Zv`iK

  ejjt Avgiv Zvgv`iK Avgv`i DU bv `qv ch Kvb gB QvoZ cvwi bv| Avi bv nq AgyK RvqMvq GKRb agi iqQ, Zvi KvQ Pjv| wZwb hv dvqmvjv Ki `b ZvBne|Gevi mevB mB ag ii KvQ wMq AwfhvM Kijv| Aviei gngvb`vix c eYZv mB

  hy MI wQj| ZvB Zv`i KvQ _K we vwiZ kvbvi AvM Zv`i Rb gngvb`vixi eevKijb| Zv`i Rb wKQz Avyi, `ya, iwUi eev Kijv|Zviv Avyi gy L w`qB ejjt Avn! GB Avyijv hw` Kei vbi bv nZ, Zvnj KZB bvfvj nZ!iwU LvIqvi mgq Zviv ejjt iwU KZB-bv fvj nZ hw` mjv nvqRIqvjx igYx Zix bvKiZ!`ya cvb Ki Zviv ejjt `yai mKhw` KzKzii mv_ bv _vKZ Zvnj KZB bv my^v`ynZ!Gw`K agi cvk_K Zv`i K_vjv b Zvi PvKiK wMq Mvcb wRm Kijt ZzwgKv_v _K, Kvb MvQi Avy i GbQ? m ejjt Avwg evMvbi cvk GKwU Avy ii MvQ

  AvQ hv GKwU Kei _K DVQ, mLvb _K GbwQ|Gevi wZwb ivLvji KvQ wMq wRm Kijbt AvQv Zz wg Kvb eKixi `ya gngvb`iK

  w`qQ? m ejjt H mB eKix hv Rbi ci Zvi gv gviv hvq| ZvB ZvK KzKzii `ya cvbKwiq cvjb Kiv nqwQj| Gevi agi Avhnq h gwnjv iwU evwbqQ Zvi KvQ wMq wRm Kijbt Zz wg wK eZ gvb gvwmK Ae vq AvQ? m Di w`jvt nu v, Avwg nvqRAevq AvwQ| Gjv Rvbvi ci agi gngvb`i LvIqv kl nj AwfhvMKvix`iK wbqAvjvPbvq emjb|AfxhvMKvixiv Zv`i mg NUbv eY bv w`q ejjt Avgv`i DU hw` Zviv bv `L _vKZvnj wKfve Ziv Avgv`i DUi wUwj RvbZ cvijv?agi Zv`i wRm Kijbt Zvgiv hw` Zv`i DU bv `L _vK Zvnj wK Ki ejj h,

  Zv`i DUi Wvb cvqi GKwU Ly i fvsMv? Zv`i GK fvB ejjt Rbve! Zviv hLbAvgv`iK Zv`i DUi K_v wRm KiwQj ZLb Avm cvk bRi Kijvg| Kvb DU G

  c_ MQ wKbv? Avwg `LZ cjvg h, GKwU DU Mgbi cvqi wP

  iqQ| Ze Wvbcvqi LyiwU fvOvi wP iqQ| ZvB Avwg wRm KiwQ h, Zv`i DUwUi Wvb cvqi LyifvsMv wK bv?

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  26/59

  www.islamhouse.com

  wZwb ejjbt GUv eySjvg, wK wKfve GUv eySZ ciQ h, DUwU Kvbv?Zv`i GKRb ejjt Avwg j Kijvg h, mLvb wKQz Nvm iqQ| GK cvk LqQ AviAb cvk Lvqwb| ZvB Zv`iK wRm Kijvg, Zv`i DUwU Kvbv wKbv?wZwb ejjbt GUvI bv nq eySjvg wK wKfve GUv RvbZ ciQ h, h Zv`i DUi jRbB?GKRb ejjt Rbve! DUi GKUv fve AvQ h, gj ZvM Kivi mgq jR bvovPvov Ki|Gi dj Zvi gj GK RvqMvq _vK bv| Avwg `Ljvg h, DUi gj GK RvqMvq iqQ|

  ZvB Zv`i ejjvg, Avgvi gb nq Zv`i DUi jR bB|Zv`i DU h `Z wMqQ Zvgiv hw` bv `L _vK Zv nj wK Ki Rvbj? Zv`i GKRb ejjt Zviv hLb K_vevZ v ejwQj Avwg `Ljvg h, iv vi Nvmjv GLvb GKUz LvIqvILvb GKUz LvIqv| ZvB Zv`iK ejwQjvg h, Zv`i DUwU gb nq `Z cvwjq MQ|Gevi ag hvRK AwfhvMKvix`i ejjt Avmj Zviv Zvgv`i DU `Lwb, eis eve

  AwfZv _K Zviv Ggb K_v ejQ; Zvgiv GLb Pj hZ cvi| AwfhvMKvix Pj hvevici agi Zv`iK ck Kijbt Zvgiv wK Ki RvbZ cvij h, iwUjv nvqRIqvjx

  gwnjv Zix KiQ? Avsijv Keivb _K Avbv nqQ Ges `yai mKKzKzii mv_iqQ? Zviv ejjt Rbve! gwnjviv hLb cwe _vK ZLb Zviv wVKfve emZ cvi GesZv`i KvRjv wbcyYZvi mv_ KiZ cvi| Avi hw` gvwmK nq ZLb fvjfve emZ cvi bv Ges KvR gbvwbek wVKfve w`Z cvi bv| ZvB iwUi Ae v `L Avgiv G K_vejwQ|Avi mvaviY gvwU _K h Avsi nq mB Avsi nq wgw| Kei ev Keivb _K h MvQnq Zvi Avsi nq UK| Avi `ya Lq Avgv`i ga Ggb fve m w nqwQj h, AvcbviAv`i I gngvb`vix cq AvcbvK wRnv w`q PU Zvi e`jv `B| GB Abyf~ wZ RvMviKviY Avgiv gb KiwQjvg h, GUvZv KzKzii ^fve| nqZv Avgiv h `ya LqwQ mB`yai mKKvb KzKzii mv_ iqQ| ZvB Rxe wevbxMY ejb, h cYxi Mv A_ev `yaLvIqv nq mB cvYxi fve wKQzUv Zv`i Dci cwZdwjZ nq|

  gybLvwbKv wK Ges nvivg Kb?

  m~iv gvq`vi wZb bs AvqvZ gybLvwbKv Avnvi Kiv nvivg ejv nqQ| gybLvwbKv H cvYxKejv nq hvK Mjv wUc nZv Kiv nqQ A_ev kvm i nq gviv MQ| ck njvt Kb Gaibi cvYxi gvsm Avnvi Kiv nvivg Kiv nqQ?

  Avay wbK wPwKrmv wevbi ` wZ k vmi nq gi hvIqv c vYx gZ c vYxi bvq| GUv hbGKUv weivU Rxevbyfvvi cwiYZ nq| Kbbv k vm i Ae vq hLb gZz nq ZLb kixiivM RxevbycwZiva gZv asm nq hvq, cwZiva kw _vK bv| ZvB ivM Rxevbyi mnvqK

  nq Ges kixii A cZ cek Ki| cwikl G cvYxwU AvnviKvixi Rb gnv wec`RbKnq _vK|

  gvIKz`vn wK I nivg Kb?

  gvIKz `vn H R K ejv nq, hv jvwV A_ev cv_ii c P AvNvZ wbnZ nq| G aiYi

  AvNvZRwbZ gZ cvYxi gvsm Avnvi Kiv Bmjvg nvivg Kiv nqQ|Gi KviY njt cP AvNvZ iMwj dU hvq| i gvsmi mv_ wgk welv eZ cwiYZ nq| GB welv e dz j hvIqv vb cvIqv hvq| Avgiv `LZ cvB h, k AvNvZi

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  27/59

  www.islamhouse.com

  KviYB H vb dzj hvq| iM dU hvIqvi djB GB ev_v gvsm ii mv_ wgk Aevim w nq| eZ gvb c Kvk cqQ h, k AvNvZRwbZ KviY c vYxi gZz NUj RxevbycwZiva kw jvc cvq, Aci w`K Zvi kixi iwj _K hvq| dj Rxevbyi Dei cwiYZ nq hvq GB kixi Ges mekixi `Lj Ki GB Rxevby|

  gyZvivwqv H cvYxK ej hv Kvb cvnvo, wUjv, DPz vb A_ev Kzc co gi hvq|bvZxnv H c vYxK ej hv Kvb c vYxi wks Gi AvNvZ gi hvq| Dfq cKvi c vYx Bmjvgnvivg KiQ G KviY h, `ni wfZi i _vKvi dj Rxevbycmvii Dei f~wgZ cwiYZnq Ges RxevbymnR mg `n `Lj Kivq GwU GKUv Rxevbyi fvvi cwiYZ nq, hv fYgvbe vi Pig wZi KviY nq hvq| AvjvnB fvj Rvbb|

  g` I bkvM e nvivg Kb?

  Avjvn ZvAvjvi cwiZ agmg~ni ga GKgv Bmjvgi G ewk iqQ h, gvbyli ^vI my Zvi c wZ j Ki LvIqv `vIqvi wRwbmK nvjvj A_ev nvivg wef Ki wek

  gvbeZvi cwZ GK weivU AbyMn KiQb|Kvb m`n bB h, ag, Bh&hZ, Rvb, gvj I AvKj GB cu vPwU gwjK welqi wbivcvB

  nQ cKZ wbivcv| gvbe iwPZ AvBb GB cuvPwU welq wbivcvi Kvb wbqZv w`Z cvibv|

  AvKjK msiY Kiv kixqZi wnKgZ| G K_vwU fve cwizwUZ nq bkvMeyjvnvivg Kiv I bkvLvi ewi kvwi eevi gvag| mevi KvQ mycwZwZ h, gvbe RvwZiKvQ Bmjvgi ci me Pq eo I k bqvgZ nQ AvKj hvi gvag gvbyl cv_K KiZcvi fvj I g` Ges DcKvix I AcKvix ei gvS|

  Bmjvg nvivg `ewji Dci hyM hyM ai wevbxiv cixv wbixv Pvwjq `LQb h, Giga asmvZK cwiYwZ Qvov gvbe RvwZi KjvYKi Kvb wKQzB bB| hvI ev mvgvb cwigvbiqQ Zv cyivcywifve asm nIqvi c~ejY| h `e vb eyw jvc Ki `q, bkv mwKi, asm Ki gvbexq Yvejx Ges asm Ki `q mgvR I mfZvK mwU nQ g`|Avjvn I Zuvi ivm~j mvjvjv AvjvByn Iqv mvjvg GB RvZxq me wRwbm wPiw`bi Rb nvivg

  KiQb| Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt

  A_t In hviv Cgvb GbQ! wbqB g`, Ryqv, c wZgv Ges fvM wba viK kimg~n kqZvbiAcwe KvR| AZGe Gjv _K euP _vK hvZ Zvgiv mdjZv ARb KiZ cvi| kqZvbPvq g` I Ryqvi gvag Zvgv`i ciii gvS kZv I wel mvwiZ Ki w`Z GesAvjvni iY I bvgvR _K Zvgv`iK weiZ ivLZ| AZGe Zvgiv GLbI wK wbeZ nebv? (m~iv gvq`v, 5t 90 I 91 AvqvZ)|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  28/59

  www.islamhouse.com

  Ab AvqvZ ejbt ) (

  Zvgiv wbR`iK nZv Kibv| (m~iv wbmv, 4t 29 AvqvZ)| ) (

  A_t Zvgiv wbR`i nvZ wbR`iK asmi ga wbc Kie bv| (m~iv evKviv, 2t 195

  AvqvZ)|Avjvn iveyj Avjvgxb gvbe RvwZK mg mw RMZi ga mvb I kZ `vb KiQb|Avjvn ejbt

  A_t wbqB Avwg Av`g mvbK ghv`v `vb KiwQ| Avwg Zv`iK j I cvwbZ PjvPjievnb `vb KiwQ Ges Zv`iK Dg wih&K `vb KiwQ Ges Zv`iK AbK m ei DcikZ `vb KiwQ| (m~iv Avj Bmiv, 17t 70 AvqvZ)|

  : ) (A_t ivm~jyj vn mvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vg gv`Kvk 10 aiYi ewi Dci jvbZKiQb| h_v (1) h ew g` RvZxq ei wbhvm ei Ki, (2) h ew g` cZ Ki, (3)h ew g` cvb Ki, (4) h ew g` cvb Kivq, (5) h ew g` Avg`vbx Ki, (6) hvi

  Rb g` Avg`vbx Kiv nq, (7) g` weZv, (8) g` Zv, (9) AbK mieivnKvix Ges(10) g`i jvfi Ask fvMKvix| (Beb gvRvn)|

  Bmjvgi gv`K weivaxZv Dcnvmi evcvi wQj cvvZi Abvb RvwZwji KvQ| Zvivbkvq euy ` nq Zz j aiQ Zv`i envqvcbv bvsivgx Ges bvbv aibi mfZv weewRZ

  AgvbywmK AvPiY Ges Akvjxb KgKv| Zviv Bmjvgi KjvYKi gnvb evYxK wg_v cwZcbKiZ PqwQj| wK AvR hLb mgvR mfZv me wKQzK asm I Mvm Kivi Rb gyL ev`vbKi AMmi nqQ, gv`K ivm ZLb gnv AvZsK DrKwZ nq coQ mviv wek| Avi GLbGK VKvevi Rb wek evcx PjQ evcK Awfhvb| GK c wZnZ Kivi jovBq eq Kiv

  nQ wewjqb wewjqb Wjvi, Gi wei RbgZ mw Kivi cPvibvq|g`i wZKi w`Kwj mKAvjvPbv KiZ nj c_g RvbZ ne kixii Kvb KvbAi Dci Gi cfve Ges Kb Avjvn iveyj Avjvgxb gvbe kixi G be h mw KiQbGes mwji KvR wK?

  wewfb A cZ g`i cwZwqvAvmyb, Zv nj c_gB j Kiv hvK mvqyhwUi cwZ| mvqyhwU gvbe RvwZi Rb AvjvniwbqvgZi ga GKwU eo g~jevb wbqvgZ hvi viv gvbyl wPv MelYv Ki `L I keY KiGes Zvi kixii c wZwU A c Zi Dci kvmb Ki| GB Abyf~ wZ h wU Avj vn GKwU

  wbivc` wm`y K msiY KiQb| GB h wUi iqQ 1300 KvwU KU vj ig Ges mBKUvj ig ev wbqY K _K MvUv `ni KvwU KvwU mbv I cnixK wbqY Ki|

  ) (A_t GB nQ Avj vni m w, Avj vn Qvov hviv iqQ Zviv wK m w KiQ AvgvK `LvI|(m~iv jyKgvb, 31t 11 AvqvZ)|c w_exi mek Avwevi KwDUvii Pq nvRvi KvwU b RwUj GB Qv gwkbwU| Gic wZwU Kg Zrci mji bvg nQ wbDiY| c wZ mK kZ kZ wbDiY Gm eBbi

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  29/59

  www.islamhouse.com

  cv_wgK i Rgv nZ _vK| Gjv kixii wewfb Aski mv_ hvMvhvM iv Ki, hvK ejv nq hvMvhvM g bvjq| g~ j wbq Ki Av`k cvIqvi mv_ mv_ nvRvi KvwU mjQwoq `q| Avi g`i cfve mec_g GB hi mvqyKvli Dci cwZZ nq _vK| mvqyKvli msLv nQ cvq 20 nvRvi wgwjqb| GB mvqyKvljvi ewk nQ GKevi b nqMj Avi wVK nq bv ev bZzb Ki Zix nq bv, hvi dj gvbyl AZxZi NUbv iY ivLvi

  kw nvwiq dj Ges Kvb KvR mwVK wmv wbZ cvi bv| g` e bi wUmymjwjiDci mivmwi cfve dj weavq g`cvqx ewi eywew, wnZvwnZ vb chvqg jvc cZ`Lv hvq|

  hyiv i Kvivwjbv gwWKj KjRi wkK Wt gvjwKb wKjx Ges Zvi mnKgxcgvYKiQb h, GK Mvm GvjKvnj gMRi wKQz Kvl asm Ki ev gi dj| gvbyl hZeviGB GvjKvnj cvb Ki ZZeviB GB mebvk / wZ ew cZ _vK|* AvgwiKvi Bwqvbv cy wjki msev` ms v Bwqvbv BDwbf vwmwU gwWKj c dmi Wvvijvni Rqi GKwU MelYv cKvk KiQ| ZvZ ejv nqQ h, g`i bkvi cfve mePqekx ebi Dci co| Dnv cvb Kivi KqK mKi gaB ii mv_ wgk gw chcuQ hvq| cwigvY A meb KijI Kz-cfve _K invB cvIqv hvq bv|cZK gvbyli ga iqQ ^qswq kw Drcv`b h hvi bvg Kvje ev nvU| gvbe `ni

  evg cvk mvgbi w`K cUi GKUz Dci GB Qv AskwU nQ gvbe `ni mevwaK RiixAsk|* Kvjei `NnQ 12.5 mwU wgUvi, cnQ 8.5 mwU wgUvi|* Rbi mgq Gi IRb _vK 20-25 Mvg| cyili heb ev evjM nIqvi mgq IRb nq

  310 Mvg Ges gwnjvi nq 225 Mvg|* `hwU cwZ wgwbU cvq 70wU `bi gvag 5 wjUvi i PvwjZ Ki| ZvZ `Lv hvq,cwZw`b GKj `bi gvag mvZ nvRvi `yBkZ wjUvi i PvwjZ Ki| Avjv AvKevi!* `wci `bi gvag i wkivi ga w`q h `yiZ AwZg Ki Zv `wbK GKj

  wKjv wgUvi mg cwigvY|`wc _K dymdzm, Zvici dzmdzm _K `wc i Avmv hvIqvi mgq jvM Qq mK| `wc _K e Bb, Zvici Avevi e Bb _K `wc AvmZ mgq jvM AvU mK|`wc _K cvqi Avyj w`q Avevi `wc wdi AvmZ mgq jvM AvVviv mK| GmsLv I mgq wbavwiZ I wbw`| `wci PvwjKv kw Rb _K gZz ch weiwZnxb fvePjQ| Avjvn ZvAvjv ejbt

  A_t Avwg cZK eK cwiwgZ ic mw KiwQ| (m~iv Kvgvi, 54t 49 AvqvZ)|

  ) (A_t GUv Avjvni KvwiMix, whwb me wKQzK mymsnZ KiQb| (m~iv bvgj, 27t 88 AvqvZ)|mB gnvb mw Kzkjx Avjvn iveyj Avjvgxb G mg Awfbe gwkb gvbyli gvS vcb Kic wZwUi `vwqZ w`qQb| Avi g` H h i `vwqZ cvjb evNvZ m w Ki| Wvt gynv`

  ZviK gvngy ` ^ xq wKZve DjL Kibt g` cvbi dj `wc me kl gyjevb Abyf~wZhi wgwjZ (Valancc)nIqvi vb QvKwbi KvR `q| wK kive ev GvjKvnj G bvRyKKvRwUKI evnZ Ki| gv`K `e Awa`ii GK wicvUejv nqQ h, gv`Kvkwi djgvivZ K ^v MZ wech q `Lv `q| bkvi gvvi ZviZg nj `h i wqv e nqZvrwYK fve bkvM ewi gZz NU| rwc hLb APj nq hvq ZLb `ni Abvb me

  KwU h Pvjy_vKjI g~j gvbylwUK Avi Rxe ejv hvq bv|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  30/59

  www.islamhouse.com

  g`i wZKi cfve KwjRvi Dci cwZZ nq| gvby li KwjRv H Abyf~ wZ MelYv K` hvkixii c wZwU z` z` we`y KI weli bvq Abyf~ wZ ceb Ki Zvj| Dfq A ciiGK Abi m mshy Ges D Aq bnvqZ KwVb KvR mv`b Ki|

  D A `y wUi Dci Abyf~ wZkxj wekl GK aibi Aveib _vK| GvjKvnj cvb Kivi KviY D AveibwUi Dci weic c fve co| dj Aq gv^ q `ye j nZ _vK| Aqi ga Kvvi m wi g~ j KviY wnmve g` ev GvjKvnji eenviKB ai bqvnqQ| kive cvbi KviY KwjRv msKywPZ nq| i Drcv`b gZv asm nq hvq| ZvQvov KwjRvi H kw hvi gvag `n ivKvix A c Z wnmve wewfb c Kvi M vweb Zix, wekl KiImmuno Globulin Zix nq| D g`cvqx`i `n Zv fqven fve nvmcvq| dj Gic nq h, g`cvqx`i ga ivM cwZiva gZv Lenq co| dj eZgvb

  weki mevcv fqven AvZ mwKvix giY evwa GBWm, g` cvb Kivi KviYI _vK| wPwKrmv wevb AviI cKvk, h g` cvb Ki Zvi cvK jxZ asmvZK evwai m w nq|Ggb wK Zvi cvKjx cvq AKRv nq co|

  dj Zvi zav jvM AZ Kg| m Rb ZvK A Avnvi m _vKZ nq| ZvB w`b w`b

  cy wnxbZvq fyMZ nq| kixi wKq hvq, Ihb Kg hvq, hv ivMi m w nq| wKWbxigvivZK wZ nq| evaK Zivw^Z Ki, hbkw jvc cvIqvmn hZ aibi `~ivivM evwaAvQ Zv g`i KviY nq _vK ej wPwKrmv wevbxMY AwfgZ e KiQb|eZgvb wek aygymwjg `kwj bq, eis Agymwjg `kwjI GB bkvMasmvZK ei wei fwelZ eskai`iK eu vPvbvi j hy NvlYv KiQ| Avgiv gy mwjg RvwZ|Avj vni wb`k `k I `kevmxK bkvi welcvb _K weiZ iL fqven ivMmg~n _Kiv Kiv Avgv`i bwZK `vwqZ|

  c`vi weavb Kb?Bmjvg GKwU eve Rxeb `kbi bvg| Rxebi cwZwU chvq cwZwU welqi Rb iqQ Gimy wewa wbla| Avj vn Avgv`iK m w KiQb, wZwbB mePq ekx Rvbb KvbwUAvgv`i Rb KjvYKi I KvbwU KjvYKi bq|Avjvn myenvbv ZvAvjv igYxK c`v Kiv I Zvi kixii h me A cKvk Kiv GKv Riixbq Zv XK ivLvi hLb Kzg KiQb ZLb GZ KvbB m`n bB h, GB KvR igYxiKjvY I gj iqQ| Avi Gi mv_ mv_ gj iqQ mgM mgvRi| Bmjvg AvbyMZiwfw cwic~Yic Cgvbi Dci c wZwZ Kiv nqQ| h ew Avj vn I Zuvi ivm~ji Dci

  Cgvb ivL, kixqZi Av`k wbla ZviB Rb|GKRb bvix hLb RvbZ cvi h, Avjvn I Zuvi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg mgvRiga Zvi Rb wK vb wbavib KiQb ZLb Zvi Cgvbi `vex GB nq h, m bvix hb mwP I AvMn mnKvi mB vb gb bq Ges wbRi wbavwiZ mxgv jsNb bv Ki|hviv c_ I Bmjvg ag_K ewnf~Z Ges Kvwdi`i wP v avivq c wZcvwjZ, Zviv m`vme`v AvaywbK mfZv _K gymwjgiv wcQ cv G iKg BwZ KiQ| Avi GgbUvB BmjvgicwZ Zv`i aviYv| Zviv G mg wbK K_v I KvR viv Bmjvgi icK weKZ KiQ Ges

  BwZnvmi cK Z mZK gy Q w`Z PvQ| gy mwjgiv hZw`b Zv`i `xbK Au vKo aiwQjZZw`b ch Zv`i mfZv, gvb, mvb I bZZ mK^v enb Ki BwZnvm| hZw`b

  Bmjvgx `kwj vb wevbi we`vwcV wQj ZZw`b Zviv cKZ c gymwjgB wQj|AvBqvg RvwnwjqvZi AKvi hy M hLb bvixi AwaKvi ejZ wKQzB wQj bv, ZLb GKgvBmjvgB ZvK w`qwQj AZzjbxq mvb I Clbxq AwaKvi| mgvR RxebK my`i, Kzjlgy

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  31/59

  www.islamhouse.com

  ivLvi ^v_, mvgvwRK Rxe wnmve gvbyli bwZK Pwi DbZ Kivi ^v_Avjvn cvKi c_K wewa wbla GmQ| mgvRi bwZK Aeq ivai Rb c` nqQ c`vi Av`k hv

  bvix cy il mKji Rb mgfve c hvR| bvix wbh vZbi me vP aRvavix eZ gvb mgqc w_exi wP vkxj vbx ew gvB gy K ^ xKvi KiZ eva h, bvix wbh vZb iva I

  bvixi mvgvwRK mvb cwZvq c`v c_vi weK bB|gvbe cK wZi ga jv cebZv GK AwZ ^ vfvweK cebZv| Zv`i kixi Ggb wKQz AskAvQ hv XK ivLvi BQv Avjvn ZvAvjv Zvi kvixwiK Dc`vbi ga mw Ki w`qQb| GkvixwiK msMVwbK BQvB gvbylK Avw`Kvj nZ Kvb bv Kvb cKvii e cwiavb KiZ eva KiQ| Kz iAvb DjL AvQ, gvbe kixii h mKj Ask bvix cy ili Rb hbAvKl b AvQ, Zv c Kvk jv eva Kiv Ges AvQvw`Z ivLvi Pv Kiv gvbe cKwZi^vfvweK Pvwn`v| Aek kqZvbi BQv, hb gvbyl G mg Lvjv ivL|

  ) (A_t AZtci kqZvb Av`g I Zvi xK civwPZ Kijv, hb Zv`i h Ask AvQvw`Z wQjZv Zviv Dby Ki| (m~iv Avivd, 7t 20 AvqvZ)|

  Bmjvgi me Pq iZc~Yewk GB h, hLb Kvb KvRK nvivg ev wbwl Kiv nq ZLbmB nvivg KvRi me wQ`c_, hv gvbylK nvivg KvR cu Q `q, Zv meB e Ki `qvGes mg KvRjvi djvdj ev cwiYvg ewMZ ev mgwMZ fve gvbe mgvR Kb Ges wKaibi wZKi c fve dje Zv evwbK evLv wek lY w`q nvivg NvlYv Ki `qv|

  AZGe h me KvR hb DRbv ew Ki, bvix ev cyilK bwZK AatcZbi w`K wbq hvq, wbj KvR Dy Ki wKsev Zvi KvQ cu Q `q ev m KvR mnRZi Ki `q,Bmjvg mB meB KVvi fve wbwl NvlYv KiQ, m~Y nvivg Ki w`qQ Ges KVvikvw weavbi eev KiQ| Kbbv nvivgi c_ _K iv cvIqv Kviv cB me nq bvGes Kvb gB wechq iva Kiv hvq bv| A_vr asm Awbevh, Zv iva Kiv m~YAme

  nq co|eZ gvb wek bvix`iK cY wnmve cwiMwYZ KiQ| Z_vKw_Z my wkwZ my mf RvwZi`vwe`vi Ges AMMwZ I cMwZi aRvavixiv Bmjvg bvix`iK `qv gvb mvb ayjvq jywUqw`q Zv`iK ayfvMi mvgMx wnmve wek mgvR cwZwZ KiQ| Gi dj bvbv aibibvix NwUZ Aciva ceYZv e Y ew cqQ| wewNZ nQ bvix RvwZi wbivcv|bvix`iK wmbgv, Uwjwfkb, w_qUvi, wevcb, c-cwKvq bM, AabM Aevq Dcvcb Kiv nQ| bvqK bvwqKv`i hb Ave`b g~ jK Ak xj, Akvfb Awfbq, bvP-Mvb,envqvcbv, kKvZi Mvcb A cZmn DRbv mwKvix `n c`kb Kivi dj mgvRi

  mKj kYxi gvby li ga KzrwmZ wP v PZbv RvM Z Kivi gvag Kvgvxcbv m w Ki

  bvixNwUZ Aciva e Y evwoq ZzjQ| bvix RvwZi G envj Ae v `kb Ki meii RbmvaviY nvwiq djQ bvix`iK gv evb`i gZ mvb Kivi gb gvbwmKZv, ZvivnvivZ eva nqQ Zv`i `qi cweZv| fveZ AvevK jvM, hviv bvix RvwZi evivUv eu vwRq QoQ ZvivB Avevi bvix gyw Av`vjbi Rb mfv-mwgwZ Ki AvKvk evZvk c KwZ Ki Zz jQ bvbv iKg v IAhwK ee w`q| bvixi Avi wK gyw Pvq Zviv? Zviv Zv Zv`i `ki bvix`iK gyfve Qo w`q kebvki kl mxgvq bvwgq w`qQ|cvvZ mgvR mvgi Ggb eY bv Kiv nj, h bvix I cy il bwZK gh v`v Ges gvbexq

  AwaKvii w`K w`q aymgvb bq, eis cyil h KvR Ki bvixI ZvB Kie| mvgi v

  aviYvi Rb Awdm, Av`vjZ Kj KviLvbvi PvKix, eemv evwYR I wk c wZvb cyilimv_ cwZhvwMZvi gvag Ask MnY Ki Zv`i `vZ Rxebi i`vwqZ, mvb cwZcvjb

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  32/59

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  33/59

  www.islamhouse.com

  AbveZ I Kvb Ask AveZ _vKe Zv wba viYKvix mgvR ee v cvvZ `k mg~ n bB|Avjvn ZvAvjv ejbt

  )A_ t n gvbe m vb! Avj vn ZvAvjv Zvgv`i kixi Ave Z Kivi Rb cvkvK AeZxYKiQb Ges Bnv Zvgv`i kvfveaK| ( m~iv Avivd, 7t 26 AvqvZ)|

  Avjvn ZvAvjv AviI ejb t )(

  A_t n bex! Avcbvi xMY, KbvMY Ges gymwjg bvixMYK ej w`b, Zviv hb Avcb Pv`iviv wbRi NvgUv Ub `q| G eevi viv Avkv Kiv hvq h, Zv`iK wPbZ cviv hve,AZtci Zv`iK wei Kiv ne bv| (m~iv Avnhve, 33t 59 AvqvZ)|Avjvn ZvAvjv kixqZi mxgviLv wbaviY Ki w`qQb hvZ gvbyli Kvhvejx GKUv wbqgkOLjvi Aaxb nq| Avi Gi gvag bvixi mwVK ghv`v wbaviY Kiv nqQ; GKUz KgI bq,ekxI bq|

  mgvR msvi I DbwZ weavbi Rb Dfqi gvbweK DbwZ, gw PP v, weeK I wPvkwiweKvk mgfve cqvRb hvZ mgvR mevq cZK Avcb Avcb f~wgKv c~Yfve MnY KiZcvi|

  bvix cy ili KvR Kie GUv Avj vn cQ` Kib bv| GZ gvbeZvi gj nZ cvibv|Avj vn ZvAvjv Dfq kYxi ga Kg eUb Ki w`qQb| h mgvR G Kg eUbK gb wbe bv, m mvgwqK fve elwqK Db wZ I RvKRgKi gnov c` kb KiZ cvi; wKcwiYvg asm Awbevh| KviY cyili mKj Avw_K I mvgvwRK `vwqZ hLb bvixi Dci bv

  Kiv ne ZLb m wbRi Dci b `vwqZ i evSv `~ i wbc Kie| dj Gi viv aymgvRB asm ne bv, gvbeZvI asm nq hve| GKwU mvaviY gwkbi Askwj viv hw`Kn Dnv`i cKZ KvR bv Kivq Ggb KvR jvMvq hvi Rb Dnv`iK Zix Kiv nqwb

  Zvnj mB ewK wbeva I Abwf ejv ne| Gi dj c_gZt G Pv wbj ne GeswbgvY KvR me ne bv| Avjvn iveyj Avjvgxb Bikv` Kibt

  ) (A_t Zvgv`i bvix Zvgv`i Rb km ic| (myiv evKviv, 2t 223 AvqvZ)|G AvqvZ KlK Ges km i m bvix cyili Dcgv `qv nqQ| GKRb KlK I Zvi

  km i ga h mK_vK Zv`i Dfqi gaI mB mK_vKv `iKvi|K lKi KvR ay gv Zvi f~ wgZ exR ecb KivB bq| GZ cvwb `qv, Z`viK Kiv,

  iYveY KiviI c qvRb AvQ| bvix Ggb km h, Kvb gvby l c_ PjZ PjZZvZ Kvb exR ecb Kijv, Zvici Zv nZ Avcbv Avcwb MvQ Drcb nq Mj| AvmjBhLb mB bvix MfaviY Ki ZLb m cKZ c KlKi gyLvcx nq co hvZ m ZvicwZcvjb, iYveY Ki Ges m~Y`vwqZ MnY Ki| cwe KziAvb ewYZ iqQt

  )(A_ t wZwb (Avj vn ) Zvgv`i Rb Zvgv`i ga nZ Rvov m w KiQb, hvZ Zvgivkvw jvf KiZ cvi Ges wZwb Zvgv`i gvS fvjevmv I Kibv vcb KiQb| (m~iv ig,30t 21 AvqvZ)| Ab ewYZ nqQt

  )(

  A_t Zviv (x) Zvgv`i cvkvK ic Ges Zvgiv Zv`i cvkvK ic| (m~iv evKviv, 2t187 AvqvZ)|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  34/59

  www.islamhouse.com

  ^vgx xi mKayhb wgjb bq, eis mB mKcg fvjevmvi| Zviv GK Acii myL`ytLi Askx`vi| Zv`i ga Ggb mnPvh I mshvM / msk ne hgb nq kixi Gescwiaq ei ga| Dfqi ga Ggb mKBmjvgx mgvRi wfw cii gZ| weevwnZv

  bvix hgb ^vgxi Aaxb, wVK Zgwb AweevwnZv bvix cwievii `vwqZkxj ewi Aaxb| wKG AaxbZvi A_GB bq h, Zvi BQv Ges KvRi Kvb vaxbZv bB, A_ev Zvi wbRi

  evcvi Zvi Kvb ^ vaxbZv bB| Gi Avmj ggnQ mvgvwRK ee vK dvUj I weksLjvnZ iv Kiv| cwievii Pwi I KvhKjvcK wfZi I evwnii wec` nZ iv Kivi `vwqZcyili| GB ksLjv ivi RbB bvixi AcwinvhKZe nj, GB ksLjv ivi `vwqZ hvi m

  Zvi AvbyMZ Kie| Zv m Zvi vgx nvK, wcZv nvK A_ev fvB nvK|Avi bvix Zvi Db wZ I mvdji DP wkLi AvivnY Kie| Ze Zvi Db wZ I mvdj hvwKQzB ne Zv bvix wnmve nZ ne| Zvi cyil mvRvi Kvb AwaKvi bB Ges cyilvwPZRxeb hvcbi Rb ZvK Mo Zvjv Zvi Rb wKsev mgvRi Rb gj bB|Kvb m`n bB h, gymwjg igYx Bmjvgx kixqZ _K cPz i mvb jvf KiQ hv Zvi

  mZxZ Ges mg ivi Rb h_ Ges hv ZvK DP ghv`v I kxlvb `vb Ki ab KiQ|

  Bmjvg Akxj KvR nvivg Kb Ges whbv Kivq `vl wK?

  Bmjvg njv mvweK myZvi c_ c`kK| myDcvq euvPvi MvivwUmn mg Rxebi kvw Iwbivcv AvQ GKgv Bmjvgi KjvYKi Rxeb weavb| KviY Bmjvg gvbe RvwZi KjvYiRb hZ cKvi Av`k wb`k c`vb KiQ Zv hgb gvbe Rxebi mKj eve cgvYKiQ, wPivqx mvdji hyMvKvix `v vcb KiQ, ZgbwU Kvb agev gZev` mdjZvARb KiZ cviwb| Bmjvgi GB cwic~Ymvdji KviYB cwe KziAvbK gvbe Rxebi

  cwic~YRxeb weavb ejv nq|Bmjvg kwUi gvbB nQ kvw| A_vr Gi AvBb Kvb~b, Av`k, wbla, Ab~miY I AbyKiYgvbe Rxebi ewMZ, mgwMZ, cvwievwiK, iv xq Ges RvZxq me kvw Ges ksLjveq Avb hv AvaywbK hyMi evwbK hyw-ZK, wePvi weklYmn GKwU cixwZ mZ wnmvec gvwYZ nqQ| KviY c w_exi mKj ag, gZev`, wP v-PZbv, hyw-ZK hLb e_ZvqchewmZ nqwQj, mgM c w_exi gvbe mgvR hLb weksLjZvq wbcwZZ nq Awbevhasmi

  myLxb nqwQj wVK ZLbB Bmjvg ag i AvMgb NU Ges wK fve mgvR kvw-ksLjvc wZv Kiv hvq Zvi wbqg Kvb~ b wkv w`q Bmjvg c w_exZ kvw-ksLjv cy bt cwZwZ

  KiQ, BwZnvm Zvi Rj ^vx|

  cwe KziAvbi gnvb wkv Z_v Bmjvgx Rxeb weavb I wPv PZbv _K gvbyl e `~i mi hvIqvi KviYB gvbe mfZvi AvR G AatcZb| ZvB AvR Zviv (gvbeZv) jvwZ,AcgvwbZ, c``wjZ nQ c` c`| evwbK Db wZ, AMMwZ I mg w cvvZ Z_v DbZwek K Hkh `vb KiQ, cPz i wekvjx KiQ, wK H mg Hkh myL mvgM x Zv`iKkvixwiK Ges gvbwmK kvw _K ewZ KiQ| AvR eoB cqvRb KziAvbK Mfxi fveDcjw Kiv I ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi cwe evYxK eyw I wevbi wbicD j AvjvK wek lY Ki wbR`i ga ev evqb Kiv| Avj vn ivey j Avjvgxb gvbeRvwZi Rb AkxjZv nvivg KiQb| whbv I AkxjZvi fqven cwiYvg mKwZwb ejb t

  Zvgiv whbv ewfPvii wbKUeZ x nqv bv, Kbbv Zv AZ wbj KvR Ges LyeB Lvivcc_| (m~iv Avj Bmiv, 17 t 32 AvqvZ)|Ab ewYZ nqQ t

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  35/59

  www.islamhouse.com

  )(A_t jvnxbZvi hZ cv AvQ, Dnvi wbKUI hve bv, Zv cKvkB nvK A_ev MvcbxqnvK| (myiv AvbAvg, 6t 151 AvqvZ)|

  ivm~jyjvn mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQbt

  ) (A_t cuvPwU wRwbm w`q Zvgv`iK cixv Kiv ne| mB wRwbmjvi mywLb nIqv _KAvwg Avj vni KvQ Avkq cv_bv KiwQ| hLb Kvb RvwZi gvS ewfPvi I Ak xjZv cKvkcvq GgbwK Zv Zviv NvlYv w`q cKvk KiZ _vK ZLb Zv`i gS gnvgvwi, cM I

  Rbc` weasmx evwa `Lv w`e hv Zv`i c~ecyil`i gvS wQj bv| A_vr whbv hw` Kvbmc`vqi ga ej cPwjZ nq co Zvnj Zv`i ga Ggb ivM `Lv w`e hv AvM wQjbv| (evBnvKx, Beb gvRvn)hw` Kvb kni whbv I my `i jb`b mvaviY fve cPwjZ nZ _vK ZLb H knievmxiDci Avj vni wewea cKvi Avhve Mhe bvwhj Kiv nvjvj nq hvq| (eyLvix I gymwjg) hLbKvb mgvR evcK fve ewfPvi cKvk cve ZLb Zv`i gvS wPwKrmvi AbychvMx evwamn

  gnvgvix AvKvi ivM evwa `Lv w`e| ( gyqvv)|

  mgKvwgZvi fqven cwiYwZ wK?Avgvi DZi ga hLb cu vPwU wRwbm Avi ne ZLb Zv`iK bvbv cKvi ivM evwa IAvhvei gvag asm Ki `qv ne| Zba GKwU nj bi bvixi ga mgg_y b cPwjZ

  nIqv| (Avng`)|GKw`b ivm~j mvjvj v AvjvBwn Iqvmvj vg GKvwaKg wZb evi ejQb, h ew KIgjyZi gZ mgKvgx KvR Ki Avjvn Zvi cwZ jvbZ elY Kib| (wZiwghx, Beb gvRvn)GB AvqvZ I nv`xmjvi gvag P kZ eQi AvM ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg h

  evYx c Pvi Ki MQb, AvR GKwesk kZvxi c_g cv Gm cwe ag i weavbi gvSwevbxiv cqQb mZi mvb I Avkq| eZgvb weki cwZ Avgiv hw` bRi `B Zvnj`LZ cvB h, AvgwiKv, BDivc I Abvb `k gv KqK eQi c~eGgb ivM `Lv

  w`qQ Ges Zvici Zv wewfb `k ` Z cmvi jvf Ki A mgq nvRvi nvRvi gvbylKgZzi w`K Vj w`Q| GB fqi ivMwUi msw bvg ( AIDS)BsiRxZAIDS Gi

  cy iv evK nQAccrued Immune Deficiency Syndrome (GKvqvW BwgDbvWwdwmqw wmg) AviexZ ejv nq A_t kixii ARb Kiv myiwZ ivM cwZiva gZvi AenwZ ev wejy nIqv|eZgvb wek i me vcv fqven AvZ m wKvix giY evwa GB GBWm, hvi cwiYvg wbwZgZz| 1981 mvji w`K wevbxiv G ivMi Lei cjb| wevbxiv G ivMi KviY wbYqKiZ wMq ejb h, GwU GKwU e`gvqkx ivM hv aygv e`gvqk`iK AvgY Ki|Wvt ievUiwWwd ejb, AIDS is a sexully transmitted disease.A_vr GBWm nQhb AbvPvi _K m ivM|iWwd ejbt Avgv`i mgvRi (gvwK b mgvRi) AwaKvsk bvix-cy ili bwZK Pwi

  ejZ wKQyB bB| Kg ekx Avgiv mKjB BZi iwZtc eY gvby l nq MwQ| GBWm nQmvi Zid _K Avgv`i Dci kvw I Ab`i Rb wkvI eU|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  36/59

  www.islamhouse.com

  AvgwiKvi cLvZ MelK wPwKrmK WbWm mvijvBm ejbt wewfb aibi cwZZv AviZv`i cyil mxiv GBWm ivM m w, jvjb cvjb Ki Ges Qovq| Wvt Rgm Pxb ejb,`ynvRvi mvji AvMB wkvbZ `kjvZ BZi iwZtceYZv cvavb jvf Kie| ckv`vicwZZv I mwLb cwZZv`i mskhviv hvq Ges WvM MnY Ki ZvivB GBWm Rxevbymw

  Ki Ges Zv Qovq| GK K_vq Aeva hbvPvi, cwZZv`i msk, mgKvwgZvi Kz-Afvm IWvM MnYKB GBWmi Rb `vqx Kiv nq|

  Wt bRij Bmjvg ejbt GBWm msgYi cavb c v hb wgjb| kZKiv 70-75 fvMAvv ewB G cwZZ Avv nqQ| mviv weki mgvR wevbxmn wek gvbevwaKviiceZKiv H mg fqven hb msvgK ewaZ Avv nIqv Ges Zv ` Z Qovevi cavb

  KviY wnmve mgKvwgZv, eMvwgZv Ges Aeva hbPviK wPw Z KiQb| hb msvgK ivMwj hgb GBWm, wmwdwmj, Mbvwiqv, kvsqW, wjvMvby jvgv, fbwiqvg,Wvbvfbvwmm I Abvb| Gi ga GBWm mePq fqven| GB ivMwjZ Avv ivMxi mv_ gjvgkv ev hb wgjbi gvag my jvK Avv nq| AZ AvZ I nZvkvm wKvix giY evwa GBWm AvgwiKvi wbDBqKkni 1979 Bs mvj mgKvgx GK ewi

  KvQ cKvk cvq| Zvici GB fqven ivM hviv Avv nZ _vK Zv`i AwaKvsk jvKBmgKvgx|Wvt gynvv` gbmyi Avjx ejb, eZgvb Kvji mePq fqven evwa GBP, AvB, wf| GBWmGgbB GK mgq mgM wek Pig AvZ Ges wbiwZkq nZvkv m w KiQ hLb wPwKrmv

  wevb Db wZi AZz wkLi Ae vb KiQ| GB giY evwai Drcw Ges we vii KviYwnmve `Lv MQ Pig AkxjZv, hb weKwZ I KziwPc~YmgKvg I eMvgxZvi gZ c myjfhb AvPiYi Dcw wZ| kZKiv c vq 95 fvM mgKvgx Ges eMvgx cy il I gwnjv`i

  gvag GBWm mgM wek `Z MwZZ Qwoq coQ Ges w`b w`b GBP, AvB, wf/ GBWm GAvvi msLvI eo hvQ| Rvcvbi evrmwiK wek cPvi msv DjL KiQ h, mLvb

  AbKi AwfgZ, wek GBWm ivM Qovbvi wcQb iqQ AvgwiKv| Zviv AviI DjL KiQ h, wekl Ki `wY Kvwiqvq GBWm ivM we vi KiQAvgwiKvevmx| m`v me `v `wY Kvwiqvq 40 nvRvi AvgwiKvb mb iqQ| i`e`j IZv`i mv_ mvvZ Kivi Rb cwZ eQi nvRvi nvRvi AvgwiKvb ILvb Mgb Ki|Avj Dvn gvwmK cwKvq cKvk, GB ivM enbKvix jvKi msLv 1406 wnRixi cwimsLvbAbyhvqxt *hyiv wQj cvq 10,00,000 (`k j)|* cwg Rvg vb wQj GK j, Avi kZKviv 98% Rb GB ivM Avv ivMx ARvbv

  Aevq wQj|GB GBWm ivM Avv nIqvi ci kZKiv 48 Rb ivMx mvaviYZt 1 eQii ga gviv

  hvq|

  9

  wekevcx GB evwa i _K evcK AvKvi `Lv `qv ch cvq 13 wgwjqb bvix, cyil Iwk GBP, AvB, wf, Z Avv nqQ hv GBWm ivMi KviY| wek ^v msvi AvbygvwbKwnmve Abyhvqx 2000 mvji ga GB msLv 30 _K 40 wgwjqb Ges GBWm ivMxi msLv12 _K 18 wgwjqb nZ cvi| c wZw`b c vq 5 _K 6 nvRvi jvK GBP AvB wf, Z

  Avv nQ|10GB fqsKi evwa Avj vni `qv wewa wbla AgvbKvix`i Dci Mhe wnmve `Lv w`qQ|

  eZgvb wek 1995 mvj ch 1 KvwU 70 jvLi ekx jvK GBWm G Avv nqQ ejwek msvi gvag wewfb `kx we`kx c cwKvq Lei cvIqv MQ| Ryb 1996 mvj ch

  9Avj Dvn cwKv, iweDj AvLi 1406 wnRix|10

  fqsKi gZz GBWm, cv 20|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  37/59

  www.islamhouse.com

  `yB KvwU cvk j c v eq jvK GBP, AvB, wf, mswgZ nqQ| Gi ga 15 _K49 eQi eqmi `yB KvwU `k j G ch GBP, AvB, wf, mswgZ iqQ Ges 45 jjvK GBWm ivM Avv nq gZz eiY KiQ|

  Avjvn iveyj Avjvgxb ejbt

  A_t Zv`i `yg Zv`iK wec` djQ, G`i ga hviv cvcx Zv`iKI AwZ miZv`i `yg wec` dje| Zviv Zv c wZnZ KiZ mg ne bv| (m~ iv Ry gvi, 39t 51AvqvZ)|

  )(A_t Avcwb ejy b, wZwb (Avj vn) Zvgv`i Dci w`K _K Ges Zvgv`i c`Zj _KZvgv`i Dci AvRve cvwVq w`Z mg| (m~ iv AvbAvg, 6 t 65 AvqvZ)|

  wbqB GB GBWm bvgK kvw hv eZgvb wekK wNi iLQ ZvZ kvixwiK I gvbwmK hkvw I e`bv iqQ Zv Avv ewK gZzi c~eB nvRvi evi nZv Ki _vK| wRg kvjxGBWm ivM Avv nq 1987 mvj 7B gvPgviv hvq| gZzi c~em ejQt Avgvi kixi

  GKUv fvBivm AvQ, mUv Avgvi me A cZ Lq djQ| gvS gvS Avwg RM DwV|ZLb Avwg Ii AwZ Ui cvB, AvgvK Kzi Kzi Lq djQ|Ggb wK c~iv mgvRB me mgq fxZ m, Akvw I AwiZvi ga Aevb KiQ| wK RvwbKvb mgq GB GBWm fvBivm Avv nq| AvjvncvK ejb t

  ) (A_t h Avgvi iY _K gyL wdwiq wbe Zvi RxweKv msKxY ne| (m~ iv Z vqv-nv, 20t124 AvqvZ)|

  A_t Avcbvi eqmi Kmg! wbqB Zviv Avcb bkvq nqivb I cikvb| (m~iv wnRi, 15t72 AvqvZ)| Ab wZwb ejbt

  A_t j I cvwbZ gvby li KZKgi Rb wechq Qwoq coQ, Avj vn Zv`i KZKgikvw Av^v`b KivZ Pvb hvZ Zviv wdi Avm| (m~iv ig, 30t 41 AvqvZ)|Avjvni ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg ejQb t

  ) (A_t cw_exZ hLb Akxj KvR cKvk cvq ZLb Avjvn `ywbqvi Awaevmxi cwZ `ytL `y`kv InZvkv bvwhj Kib| (Zveivbx)|

  1985 BsiRx Aci GK cwimsLvb ejv nqQ t 14,739 Rb GBWm ivM Avv iMxi ga 10653 Rb iMxB cy il mgKvgx A_ vr j~ Z Avt Gi mc `vq h ewfPvi KiwQj,gwnjv ev` w`q cyil-cyil AcKgwj nqwQj| m mKAvjvn ZvAvjv ejbt

  A_t Avwg j~ZK ciY KiwQ, hLb m ^xq mc`vqK ejjt Zvgiv wK Ggb Akxj KvRKiQ hv Zvgv`i c~e weki KD Kiwb| Zvgiv Zv bvix`i Qo KvgekZt cyil`iKvQ Mgb Ki| eis Zvgiv mxgv AwZg KiQ| (m~iv Avivd, 7 t 80-81 AvqvZ)|

  Aci GK AvqvZ ejv nqQ t

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  38/59

  www.islamhouse.com

  A_t mviv Rvnvbi gvby li ga ZvgivB wK cy il`i mv_ KzKg Ki? Avi Zvgv`icvjbKZ v Zvgv`i Rb h xMYK m w KiQb Zv`iK eR b Ki| eis Zvgiv mxgv

  jsNbKvix mc`vq| (m~iv Avkqviv, 26 t 165-166 AvqvZ)|Ggwb fve Abvb AvqvZ Zv`i mKDjL Kiv nqQ h, Zviv eei mc`vq, mxgvAwZgKvix, dvQv` mwKvix, cvwc I AZvPvix mc`vq| Gjvi h Kvb GKwU ewkBGKwU mgvR asmi Rb h_|

  AvgwiKvi gZ DP wkwZ m~mf Ges mew`K _K kZi `vex`vi nq mgKvgxZvi gZwbK N wYZ gvbeZv weivax Ak xjZvK hw` AvBb Ki ea Ki Zvnj wK fve meAkxjZvmn gvbe mfZv asmi mKj aiYi KgKvjv cwZiva cwZnZ Ki wek mgvRgvbe mfZv cy bt c wZv Kiv? Kvg ce w I jvf-jvjmvi Rvj Ave nq jv-kig Ifvj-g`i ^fveRvZ cv_K wemR b w`q cvj vgU mgKvwgZv wej cvk Ki iv xq fvec Kvk ea NvlYv KiQ| ewfPvi hLb cvj vgU ea NvlYv Kiv nq ZLb ^vfvweK

  fveB Zv mgvR evcK nvi ew cvq| Avi ZLbB mB mgvR Avjvni MRei Dchy nqhvq| Zviv Ggb cKwZi wei wbjZvq wj nq hv nvivg I Mvbvn Zv eUB, my^fveiKvQ NY nIqvi KviY mvaviY R RvbvqviI Gi wbKUeZ x nq bv| gvby li cvkweK IjvKi Akvfb AvPiY h KZ `Z mgvR mfZvK asmi c_ GwMq wbq hvq, AvaywbKwkwZ cvvZ mgvR eev wKfve fqven asmi gyLvgywL Gm `uvwoqQ Zv mg wekevmxAvR nvo nvo Dcjw KiZ cviQ| Avjvn ZvAvjv ejbt

  )(A_t hviv wbK e AR b KiQ Zvi e`jvI mB cwigvY wbK Ges Acgvb Zv`iPnvivK AveZ Ki dje| Zv`iK Avj vni nvZ _K eu vPvZ cvie Ggb KD bB|(m~iv BDbym, 10 t 27 AvqvZ)|

  AvR GBWm AvZsK mgM wek cKwZ, mg wPwKrmv ee v wech, mviv weki wPwKrmvwevbxMY GB fqven giYewa VKvZ e_nqQ| GB gnvgvix GBWm _K gvbe RvwZKiv Kivi Rb wewjqb wewjqb Wjvi eq KiQ Ges KiQ| wK mKj cPv mg~j e_nqQ Ges Zviv ejQ, GBWm ivMi Kvb wPwKrmv bB| KziAvb ewYZ iqQ t

  A_t Avjvni c _K Aekvex w`em Avmvi c~eZvgiv Zgv`i cvjbKZvi Av`k gvbKi| mw`b Zvgv`i Kvb Avkq j _vKe bv Ges Zv wbivaKvix KD _vKe bv| (m~iv

  iv, 42t 47 AvqvZ)|eZgvb `ywbqvq cvwievwiK, mvgvwRK, RvZxq, Ggb wK AvRvwZK chvq h Akvw weivRgvbiqQ Zvi KviY njv cwe KziAvbi wkv gb bv Pjv Ges wcq bex mvjvj v AvjvBwnIqv mvj vgi gnvb Av`kAbymiY bv Kiv| ZvB AvRKi Akv c w_exZ kvw Ges wewfb

  RwUj, `yivivM I asmvZK evwa _K gyw jvfi GKgv Dcvq nj cwe KziAvbi gnvb wkv M nY Ges hveZxq wewa wbla h_vh_ fve cvjb| Avi kvw i ~ Z ivm~ j Kvixgmvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi gnvb Av`ki evevqb|weki GB gnv `~hvMi mgq Bmjvgi GB ae mZ I wkqvix evYx Dcjw Ki wek ^vmsv (WHO) GBWm c wZiva ag xq Abykvmbi iZ Abyaveb KiZ eva nqQ| ZvB

  WHO G ggNvlYv KiQ tNothing can be more helful in this preventive effort than religiousteachings and the adoption of proper and decent behavior as advocated

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  39/59

  www.islamhouse.com

  and urged by all divine religions (The role of Religion and ethics in the

  prevention and control of AIDS. ( Page 3, Para 9, Published by WHO)A_t GBWm cwZiva cPvq agxq wkv`vb Ges h_vh_ wbgj AvPiY ceZbi Pq AviKvb wKQz B AwaK mnvqK nZ cvi bv hvi c wZ mKj Hk wiK agmg_b c`vb I iZ

  Avivc Kiv nqQ| (wek ^v msv KZK cKvwkZ w` ivj Ad wiwjwRqb G Gw_ Bb`v wcfbkb G KUvj Ad GBWm bvgK cywKvi ZZxq cvi beg AbyQ` DZ)|Wvt gvt gbmyi Avjx ejbt GLb ch GBWm fvBivm cwZiva ev cwZnZ Kivi Kvb Ilaev wUKv AvweZ nqwb| ZvB Avv ewi wbivgqiI Kvb mvebv bB| A_vr GBWm GicwiYvg wbwZ gZz | GB fqven giY evwa _K gy w cZ nj, eu vPZ nj AekBcwiQb Ges cwe eevwnK Rxeb hvcb KivB GKgv Dcvq| Gi Rb mwZKvi fve hv

  AZv iZc~YZv nj agxq Abykvmb KovKwo fve gb Pjv|Rbve Kwei Dxb Avng` Gi jLv fqi gZz GBWm _K gyw cvIqvi GKgv Dcvqkxl K M Z wZwb DjL KiQbt me hy Mi k Zg Ges mevay wbK wevb mZ agBmjvgi Abykvmb, AvPvi AvPiY, wewawbla gb Pjvi `ib gvbe RvwZi avb-aviYv, wPvPZbv, `bw`b KvhcYvjx I gvbweK Yvejxi GgbB DrKlmvab Ki hv RvwZ, ageY

  wbwe kl h Kvb ewi ga GKUv c P AvZwek vm I AvZkw m w Ki bwZKg~ jevai Rb `q, hvi ej ejxqvb nq m mKj c Kvi jvf jvjmv, c jvfb, hbAciva g~jK bvbv aibi wicyi Zvobv, wewfb iKgi cvkweK AvPvi AvPiYmn mKj cKviAbvq, AwePvi, AbyivM ev weivMi DaDVZ cvi, nZ cvi AvZ mPZb I `p mshgx|giY evwa GBWm hnZz m~Yfve cwZKvi I cwZiva wenxb Ges hnZz `p AvZ mshgBGLb ch G ivM _K cwivbi GKgv iv KeP, mnZz Bmjvg-mZ Rxeb hvcb

  eZxZ G asmvZK msgY VKvevi Avi Kvb Dcvq bB|G _K gyw cvevi Rb agxq g~jeva I bwZKZv RvwMq Aeva hbvPvi _K weiZ ivLvi

  gaB iqQ c wZweavb| Pwii Dg Yvejx w`q ag xq Aby kvmb gb Pj GBWmc wZiva Kivi AvRKi `vex cK Z c Avj vni evYx I ivm~ j mvjvj v AvjvBwn Iqv

  mvjvgi nv`xmi cwZawb gv| Avjvn ZvAvjv ejbt

  A_t hviv Cgvb Avb Ges ^xq wekvmK wkiKi mv_ wgwkZ Kibv, Zv`i RbB kvw Iwbivcv Ges ZvivB myc_Mvgx| (m~iv AvbAvg, 6 t 82 AvqvZ)|

  nvqh Ae vq x MgY wbla Kb?

  Avjvni weavb cZKwU ei Rb wbavwiZ iqQ GK AvbycvwZK cwigvc| Zvi mKj weavbAvgv`i vZ AvZ KjvY mvab Ki hvQ Ges Avgv`i ew I mvgwK Rxebi mKjmgmvi mgvavb w`q hvQ| Avjvn ZvAvjv ejbt

  A_t Zviv Zvgvi KvQ nvqh mK wRm Ki| ej `vI, GUv GK cKvi AmyZv|AZGe Zvgiv nvqh Aevq x MgY _K weiZ _vK| ZZY ch Zv`i wbKUeZxne bv hZY bv Zviv cwe nq hvq| AZtci hLb Zviv cweZv jvf Ki ZLb ZvgivZv`i KvQ MgY Ki, hfve Avj vn Zvgv`iK Kzg KiQb| wbqB hviv ZIevKvixGes AcweZv _K eu P _vK Zv`iK Avj vn cQ` Kib| (m~ iv evKviv, 2 t 222

  AvqvZ)|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  40/59

  www.islamhouse.com

  Avj vni weavb Abyhvqx GKRb gymwjg cyil I GKRb gymwjg gwnjv weevn ebi gvagcii nvjvj nq hvq| cvi hLb mB igbxi nvqh (FZz) i nq, GgZve vq ^vgx

  eenvi nvivg nq hvq| Ze ck nj nvqh Ae vq Kb Avj vn iveyj Avjvgxb x mnevmnvivg Kijb? GZ DcKvi ev wZ wK? Zvnj Avmyb G evcvi welqwU wbq AvjvPbv KivhvK|G wblavv nQ Avgv`i mwKZvi c _K| AZGe GZ h gvbe RvwZi KjvY wbwnZ

  iqQ ZvZ KvbB m`n bB|ev`v hLb `vZ Rxeb gayi wgjb gkj nq hve ZLb Avjvni K_v iY _vK wK bvm RbB GB wblai eev| Avjvn Pvb bv h, GK gyn~Zi RbI ev`v ZuvK fyj _vKzK|

  ivvq iW wmMbvji eev iLQb hvZ Pj Mvoxi PvjK mjv `L Zvi Mvox _vwgq`q|

  Avjvn ZvAvjv ay`vZ RxebB bq, eis c wZwU B wewa wblai ee v iLQb|hgb cvbvnvii ga nvjvj nvivg iLQb Zgwb iLQb Bev`Zi ga| GKRb ev`v

  Avjvni `qv wbqvgZ cwiZw mnKvi Avnvi Kie| wK ^xq mwKZvi K_v hvZ fyj bvhvq, eis c wZ gyn~Zmeve vq Zu vK iY Ki mRb Lv`i ga nvjvj nvivgi eeviLQb| Avevi nvjvj KvRwji wKQz wKQz ighvb gvm w`bi ejvq nvivg Ki w`qQb|

  bvgvR Av`vq Kiv Avjvni Kzg| Avevi Ggb wKQz mgq iqQ h mgq bvgvR cov nvivg| Ggyn~ZI ev`v weiZ _vKvi gvag AvjvnKB iY Kie|c~Yeqv c ZK myigYx c wZ Pvi mvn GKevi nvqh Ae vq _vK| KziAvb gq`i

  nvqh AevK AmyZv ejQ Ges nvqh Aevq mnevm _K weiZ _vKvi wb`k w`qQ|wKQz w`b c~eI wPwKrmv wevb GUvK ^ vfvweK I m~Y wbivc` gb Kiv nZv| AvaywbKwPwKrmv wevb eYbv KiQ h, GUv m~Ywbivc` bq|Wvt hvqvb Mvnvg wjLQb t FZzi mgq ivM Qovevi I ivMvv nevi Avkv _vK| KvRB

  GK m~Y^vfvweK I kixi we`v mZ (Physiological)

  ejv Pj bv| kixi ZZwe`MYich eYi viv Rvbv hvq h, gvwmK FZzKvj bvix`i ga wbg wjwLZ kvixwiK cwieZbNUZ `Lv hvqt1| kixi Zvc msiY kw Kg hvq| dj AwaK gvvq kvixwiK Zvc wbMZ nq Zvcgvv

  Kg hvq|2| bvox xY nq co, ii Pvc Kg hvq, kvm MnYi cv_K `Lv hvq|

  3| iY kw Kg hvq Ges Kvb welq GKvMZv _vK bv|4| mvqygjx Aemb I Abyf~wZ kw wkw_j nq|

  kixi wevbi Wvvi Gwgj by wWK ejbt FZz eZx xjvKi ga mvaviYZt h cwieZb

  `Lv hvq Zv wbgict gv_v ev_v, Aemv`, A c Z e_v, mvqy weK `ye j, ^ fvei iZv, gy YvwjZ hYv,nhgkw nvm cvIqv, Kvb Kvb Aevq Kv KvwVb, mgq mgq ewgi fve Ges Kvb Kvbbvixi G mgq Ki fvix nq hvq|Avevi KLbv nhg kw b nq hvq, kvm MnY K nq|Wvt gvnv` Mvjvg gyqvhhvg ^xq wKZve DjL KiQb, FZzi mgq x wgjb wbwl nIqvm~Y^v bxwZ mZ I hyw wfwK| FZzi mgq Rivqyi wbggyL vfvweK e Aevq _vKbv| ZLb Gi gyL Lvjv _vK, dj i ei nZ cvi| FZzi i Rivqyi Mv _K Si,KvRB mLvbI ^vfvweK AeiY ev wSwj ( Endometreum)AUzU _vK bv| dj G mgq

  Rivqy ev hvbx bvjxZ Kvb ivM Rxevby _vKj ZvI mnRB wfZi c ek Ki GesEndometritis (RivqywSwj c`vn) Salpingites (Rivqyi bvjxi c`vn), Peritonitis (AAveibx c`vn) I Pelivic Cellulite (ZjcUi c`vn) BZvw` KwVb ivM nIqvi AvksKv

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  41/59

  www.islamhouse.com

  _vK| G mgq x mnevm Kij Gme ivMi mvebv ekx| Avevi xi Mbwiqv, wmwdwjm, wmmUvBwUj (g~bvjx c`vn), ^Z c`vn(Leucorrhoea)BZvw` ivM _vKj ^ vgxi hbA ivM Rxevbyceki mvebv _vK| myZivs vMZ KviYB FZzi mgq mnevm wbwl|Zv Qvov hb wgjb bnvqZB DRbvc~YNUbv, m mgq me iKg v wewa cvjb me bq|myZivs hLb Rivqyi wSwj AUzU bq, ZLb cyil`i gvag ivM Rxevbyceki mvebv ekx|

  hw` KD h_ mveavbZv Agj^b Ki ZeyI gq`i imvei mgq mnevm Kiv RNb LybLvivexi gZ wbK gvbwmK Aevi cgvY w`e| ZvB Wvt Mvnvg ejb h, FZzi mgq wgjbwbla Kivi KviY gvbwmK bq, eis v wevb mZ|

  ZvjvKcvv bvixK wZb nvqhKvj Acv KiZ ne Kb?

  Bmjvg agbix`iK ZvjvKc vv nIqvi ci wZb nvqh (FZz) ch Avj vni Kz g BZcvjb KiZ nq| Avjvn ZvAvjv Bikv` Kibt ) (

  A_ t ZvjvKc vv bvix wbRK Acvq ivLe wZb nvqh (ev wZb Zi) ch| (m~ivevKviv, 2 t 228 AvqvZ) A_vr ZvjvKcvv gwnjv Ab weq KiZ BQv Kij weevn ebAve nIqvi c~ewZb nvqh ch Acv Kiv gnvb mwKZvi wb`k| dvi AvBb iqQh, weaev A_ev ZvjvKc vv gwnjv hw` weqi BQv Ki Zvnj ZvjvK A_ev ^ vgxi gZzi

  mgq _K wZb kZ w`b Acv Kiv AZvekK| Ze nuv, Gi Kg mgq hw` mvb f~wgnq Zvnj Zv Avjv`v K_v| G mgqwU cvq bq gvmiI AwaK|11

  AbKB ck Kit Kb wZb nvqh ch Acv KiZ ne? GK nvqh A_ev `yB nvqhch Acv KijB wK h_ bq?G cki Reve w`Z nj Avgv`iK bRi w`Z ne AvaywbK ^v wevbi w`K| eZgvb

  wPwKrmv wevb ejQ, bvix`i Mf eZx nIqvi mv_ mv_ nvqh e nq hvq| Ze KvbKvb gwnjvi Gi ewZgI j Kiv hvq| Zv nQ MfeZx nIqvi ciI GKevi A_ev

  `yevi nvqh nZ cvi, wK Mfvevq Kvb gB ci ci wZbevi nvqh nZ cvi bv|12AZGe Avgv`i KvQ GUv my h, Avj vni wb` k bvix`iK wZb nvqh ev wZb Zich Acv Kiv m~Y wevb wfwK Ges hy w mZ| GB weavbi cavb Dk cieZx

  Kvj m vbi wcZZi evcvi gZf` `Lv `qvi AvksKv `~i Kiv| Kbbv hw` ZvjvKi

  mgq x Mf eZx _vK Ges Zv c v_wgK Ae vq _vK Zvnj Zv FZz e nq MjB eySvhve| wK hw` ci ci wZb gvm FZzmve nq Zvnj wbqB MfKvb mvb wQj bv| AZGegvbyl GB BZi gvag mwVKfve RvbZ mg ne h, Zvi MfevPv _K gy|Wvt gynv` Mvjvg gyqvhhvg ^xq wKZve wjLQb t wZb FZzi Dk Mfm^ mKj m`n`~i Kiv| KviY Mfvevq c_g w`K GKevi wKsev `yevi mve nZ cvi, wK ZZxq mveici Avi Kvb mskq m`n _vK bv| Bnv m~Y^v we`v Abyhvqx hyw msMZ|13

  Avay wbK wevbi mvc wZK Avweviwji K_v wK Ki GZ wbLuyZfve AbK AvMB ej w`j Avj KziAvb? Gi viv G K_vB cgvY Ki h, G M wU mgM wek wbqYKvix, megq

  11 12

  13

  KziAvb wevb, cv 85|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  42/59

  www.islamhouse.com

  gZvi GKQ AwaKvix gnvb iei c _K GB wb` k ivm~ j mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvgi gvag AeZxY|

  Qjiv gq`i wb Ask cvq Kb?

  Bmjvg kvkZ mZ I kvwi ag| Avjvn ZvAvjv ejbt ) (A_t Bmjvg Avjvni GKgv gbvbxZ ag| Avi wek gvbeZv I wek bvix mgvRK GKgv BmjvgB cvi kvw w`Z Ges Zv`i AwaKvi wdwiq w`Z| Avj vni Kz iAvb I ivm~jmvjvj v AvjvBwn Iqv mvj vgi myb ZB cvi wek i wbh vwZZ, jvwZ I AenwjZ bvixmgvRK c~bt c vwZv KiZ| Bmjvg hnZz kvw I bvq wePvii agmnZz Bmjvg bvixcyil KviviB Agj Kvgbv KiZ cvi bv| KviI AwaKvi niY Ges KvDK Aegvbbv Kiv

  Bmjvg-weivax|eZgvb hyM wKQz v c_ ew iqQ, Zviv ej t Bmjvg gq`i AwaKvi _K ewZ

  KiQ, hnZz DivwaKvii evcvi Bmjvg aggq`iK Qj`i mgvb AwaKvi `qwb|Avmj gvbyli gvS wKQz PvjvK PZzi jvK iqQ hviv gq`iK wbq m`v me`v Zv`iKz-cew PwiZv_Kivi Rb Pv KiQ Ges Zv`iK avKv w`Q|Avmyb Zvnj `Lv hvK gqiv Qj`i Pq `yej I m`i ekx gyLvcx nIqv mIKb Bmjvg Qj`i Rb gq`i wb Ask wbaviY Kijv? Bmjvg kvkZ mZ I kvwiag| Avjvn iveyj Bh&hZ Bikv` Kib t

  ) (A_ t Avj vn Zvgv`iK Zvgv`i m vb`i mKAv`k Kibt GKRb cy ili Ask`yRb bvixi Aski mgvb| (myiv wbmv, 4 t 11 AvqvZ)|

  GB AvqvZi kl Ask Avjvn iveyj Avjvgxb Ki Avgv`i vbi Zv DjL Kiejb t

  A_t Zvgiv Zv Rvbv bv h, Zvgv`i wcZv I cy i ga K Zvgv`i Rb AwaKDcKvix| GUv Avjvn KZK wbavwiZ Ask| wbqB Avj vn me, inmwe`| (myiv wbmv, 4 t11 AvqvZ)|

  Bmjvgi m~hDw`Z nIqvi c~eZrKvjxb Avie mgvR wQj eei RvwnwjqvZi mgvR| mBmgq bvixiv wQj mePq ekx AenwjZ, jvwZ I c``wjZ| bvix mgvRK mvgvwRK fveg~jvqb Kiv nZv bv| Kvb cwievi Kbv mvb Rb MnY Kij jv I `yfvMi KviY gbKiv nZv| `wi` I Afvei fq f~wg wkK gi djv nZ| Rb`vZv hvwjg wcZv wk m vbi `q we`viK wPrKvi Dcv Ki ZvK gvwUZ cuy Z ivLZ| AbK wcZv `vwi` wegvPbi j Kbv m vbK wew Ki w`Z| mB hyM Ggb wK gq`iK wKQzB `qvnZv bv GB ej h, Zviv hy KiZ bv, Zviv Zjvqvi aviY KiZ bv Ges ki gvKvwejvKiZ bv| GB m~ ai Zviv wcZv gvZvi ab m`iI gvwjK nZv bv| Avi bv nZv Zv`i^vgxi Askx`vi| gqiv G fveB hyjyg I wbhvZbi wkKvi nZv|Avjvn iveyj Avjvgxb wekevmxi wn`vqZi j wPi kvkZ I kvwc~YwbfRvj weavb w`qwek gvbei gy wi `~ Z I Avjvi w`kvix bex gy nvv` mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvgKcw_exZ cvVvjb| wZwb P kZ eQi c~eAvjvni wb`k bvixi nK wbaviY Kijb hvZ

  Zviv BhhZi mv_ ^ mvb Zv M nY KiZ cvi| KiYv wKsev `vbi wfwZ bq, eisAvjvni c _K wbavwiZ|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  43/59

  www.islamhouse.com

  ) (A_t igYx`i wcZvgvZv I AvZxq Rb hv iL MQ Zvi ga Zv`i Rb Ask iqQ|(m~iv wbmv, 4t 7 AvqvZ)|

  mePq iZc~YI cqvRbxq welq, hvi viv mgvR gvby li gh v`v c wZwZ nq Ges hviviv m Zvi gh v`v Azb ivLZ cvi Zv njv A_bwZK c wZv| Bmjvg Qvov Ab mKj

  AvBb Kvbyb bvixK A_bwZK w`K w`q `yej Ki iLQ Ges mgvR bvixi `vmZi KviYB njv Zvi G Avw_ K `yM wZ| BDivc G Ae vi Aemvb PvBj Ges Zvi Rb bvixKDcvRbkxj wnmve Zix Kijv| DivwaKvi m jvf Kijv| Bmjvg bvixK DivwaKviiweivU AwaKvi `vb Kijv| wcZv, ^vgx, mvb I Abvb wbKU-AvZxqi DivwaKvi m jvfKijv| DivwaKvi AvBb bvixK cyili AaK Ask `qv nqQ| bvix Zvi ^vgxi wbKUnZ gvni I fiY cvlY cvq| cyil G mKj nZ ewZ| bvixi fiY cvlY ay^vgxiDci IqvwReB bq, eis ^ vgxi AeZgvb wcZv, fvB, mvb A_ev Abvb AvZxq Zvi fiYcvlY KiZ eva| gq`i m` jvf Kivi gvag Zvi Dci c~YgvwjKvbv I m Kvqg

  nq Ges Zv eq Kivi c~YAwaKvi Zvi, wcZv, vgx wKsev Ab KviI bB| Kvb eemvq

  g~jab wewbqvM Kij, A_ev wbR kg viv Kvb A_DcvRb Kij ZviI m gvwjK ne| G QvovI Zvi fiY cvlYi `vwqZ m~Y ^ vgxi| x hZ abkvjx nvK bv Kb, Zvi fiYcvlYi `vwqZ nZ ^vgx gy nZ cvie bv| Gfve Bmjvg agbvixi Avw_K AevK GZ

  my`p Ki `qv nqQ h, AbK mgq bvix cyil Acv ekx fvj Aevq _vK|

  Qjiv gq`i wb Ask cvIqvi KviY njv t* gq`i fiY cvlY BZvw` LiPi `vwqZ AwcZ nqQ Zv`i vgx, Qj`i Dci A_ev

  Zv`i wcZvi Dci A_ev Zv`i fvBqi Dci A_ev Zv`i Ab Kvb AvZxqi Dci|

  * gq`i Dci Ab Kviv fiY cvlYi `vwqZ AwcZ nqwb| A_P Qj`i Dci ZviAvZxq Rb I cwievi cwiRbi LiPi `vwqZ AwcZ nqQ|* Qj`i LiPi `vwqZ me vwaK| AZGe gq`i c qvRbi Zz jbvq Qj`i cqvRb

  mePq ekx|* Qj`i xK gni w`Z nq| x I m vbi evm vb, Lv` I cvlvKi LiPi `vwqZcyili DciB bv|* m vbi jLv covi LiP Ges ^ xq x I m vbi wPwKrmvi eq fvi cy il`iKB enb

  KiZ nq|gnvb KiYvgq Avjvn Av`k KiQbt

  ) (A_ t wekvjx ew Zvi we Abyhvqx eq Kie| h ew mxwgZ cwigvb wihK c v mAvjvn hv w`qQb Z`cv ekx eq Kivi Av`k KvDK Kib bv| (m~iv ZvjvK, 65t 7AvqvZ)|A_P bvixiv hZB gvj I m`i AwaKvwibx nvK bv Kb, Zvi ciI Zv`i gvj _K LiPKiv IqvwRe Kiv nqwb; bv Zv`i wbR`i Dci, Avi bv Zv`i mvbi Dci hZb chZvi ^ vgx euP _vKe| Kbbv Zvi ^vgxi DciB Zvi I Zvi mKj mvbi hveZxq LiPi`vq `vwqZ AwcZ nqQ| Avjvn Bikv` Kib t

  ) (A_ t wbqgvby hvqx gvZvi LvIqv civ BZvw`i ee v Kiv m vbi wcZvi `vwqZ| KvDKImvg_i DaKvb `vwqZ `qv nq bv| (m~iv evKviv, 2 t 233 AvqvZ)|

 • 8/8/2019 Islami Bidhan o Adhunik Biggan

  44/59

  www.islamhouse.com

  Ggb wK gq`i QvU _K weevn ch Zv`i eqfvi Zv`i wcZvi| Zv`i hLb weevn nqZLb _K Zv`i `vwqZ ^ vgxi Dci AwcZ nq Ges hLb evaK DcwbZ nq ZLb Zv`i mvb`i Dci Zv b nq| Ggwb fve Rb