Top Banner
Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber www.fec.hgk.hr FRANCHISING EXHIBITION CROATIA Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih usluga The Fair of Franchising, Financial and Consulting Services 2. - 3. 6. 2016., Hotel Royal, Opatija Partneri / Partners: Organizator/ Organiser: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber Zemlja partner/ Partner Country: Republika Srbija The Republic of Serbia Pokrovitelj/ General Sponsor: Medijski pokrovitelji/ Media sponsors: Sponzor / Sponsor:
64

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Oct 24, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Hrvatska gospodarska komoraŽupanijska komora Rijeka

Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber

www.fec.hgk.hr

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA

Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih uslugaThe Fair of Franchising, Financial and Consulting Services

2. - 3. 6. 2016., Hotel Royal, Opatija

Partneri / Partners:

Organizator/Organiser:

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber

Zemlja partner/ Partner Country:

Republika Srbija The Republic of Serbia

Pokrovitelj/ General Sponsor:

Medijski pokrovitelji/ Media sponsors:

Sponzor / Sponsor:

Page 2: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber

Hrvatska gospodarska komoraŽupanijska komora Rijeka

www.hgk.hr

Page 3: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA

Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih uslugaThe Fair of Franchising, Financial and Consulting Services

2. - 3. 6. 2016., Hotel Royal, Opatija

Page 4: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

4

POČASNI ODBOR / HONORARy COmmIttee:

Luka Burilović

Vesna Bartolović

Marko Čadež

Ivo Dujmić

Zlatko Komadina

Lazarela Komlen

Dalibor Kratohvil

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANISING COmmIttee:

Vidoje Vujić

Ana Brumnjak Iličić

Andrija Čolak

Željko Dimitrić

Dražen Holmik

Ljiljana Kukec

Damir Malenica

Sandro Medan

Goran Pavlović

Irena Peršić Živadinov

Perica Šolić

Vesna Torbarina

Organizator/Organiser:

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber

Zemlja partner/ Partner country:

Republika Srbija The Republic of Serbia

Pokrovitelj/ General Sponsor:

Medijski pokrovitelji/ Media sponsors:

Sponzor / Sponsor:

Page 5: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA 2016

KATALOGCATALOGUE

Page 6: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

6

Za franšizno se poslovanje može reći da je tip modela poduzetništva, koji obuhvaća više od polovice cjelokupne svjetske maloprodaje. Iako je prisutno i u Hrvatskoj, takvo poslovanje relativno je skromno, ali ima velik potencijal za rast i razvoj domaćih inovativnih poslovnih modela i rješenja te, samim time, i potencijal za izvoz i zapošljavanje.

U Hrvatskoj je, prema dostupnim podacima, trenutno prisutno oko 170 franšiznih marki, na tisuću prodajnih mjesta koja zapošljavaju gotovo 17 tisuća ljudi. Hrvatska gospodarska komora radi na oblikovanju Udruže-nja franšiznog poslovanja HGK čiji će prvi korak biti uvođenje obveznog registra franšiza, nakon čega ćemo imati cjelovit uvid u utjecaj fran-šiznog poslovanja na hrvatsko gospodarstvo.

Time bi se franšizi u Hrvatskoj dala jednaka važnost koju ona ima u svim razvijenim zemljama jer se franšizno poslovanje smatra generatorom zapošljavanja i održivim poduzetništvom. Naime, franšizno poslovanje ima veliki utjecaj na globalno gospodarstvo i najbrže je rastući oblik po-slovanja u svijetu. Postoji oko 28.000 franšiznih sustava koji posluju u jednoj ili više zemalja. U SAD-u posluje više od 2.500 davatelja franši-ze, prema podacima Europske franšizne federacije, čiji franšizni sustavi posluju na 900.000 lokacija, zapošljavaju više od osam milijuna ljudi te ostvaruju promet od 850 milijardi USD. U Europi je u franšiznim sustavi-ma zaposleno više od 2,5 milijuna ljudi i ostvaruje se više od 145 milijar-di eura prometa godišnje. Iz navedenog je vidljivo da u Hrvatskoj postoji golem prostor za rast gospodarstva na temelju franšiznog poslovanja.

Hrvatska gospodarska komora podupire franšizni koncept poslovanja te nastoji Sajmom franšiza, financijskih i konzultantskih usluga uputiti poduzetnike na mogućnost učinkovita načina poslovanja i širenja plat-forme rasta gospodarstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Iskreno želim da Sajam uspije u svojoj osnovnoj nakani, a to je potica-nje rasta poduzetništva u Hrvatskoj putem franšiznog poslovanja. Ono treba služiti kao oruđe za širenje i rast domaćih poslovnih koncepata, odnosno za bolju internacionalizaciju poslovanja.

Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore

Luka Burilovićpredsjednik Hrvatske gospodarske komore

Page 7: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

6 7

It can be said that franchise business is a type of entrepreneurial model, which covers more than half of all global retail sales. Although it is present in Croatia, franchising is not widespread, but it has great potential for growth and deve-lopment of domestic innovative business models and solutions and, thus, the potential for exports and employment.

According to available data, there are around 170 franchise brands currently present in Croatia, on a thousand selling points, which employ nearly 17 tho-usand people. Croatian Chamber of Economy is working on formation of the Franchising Business Association at CCE whose first step will be the introdu-ction of a mandatory registry of franchisees, which will enable us to have a comprehensive understanding of the impact of franchising on the Croatian economy.

This would make franchising in Croatia important as it is in all the developed co-untries because franchising is considered a generator of employment and su-stainable entrepreneurship. In fact, franchising has a huge impact on the global economy and it is the fastest growing type of business in the world. There are about 28,000 franchise systems operating in one or more countries. In the US, more than 2,500 franchisors operate according to the European Franchise Fede-ration, whose franchise systems operate in 900,000 locations, employing more than eight million people and achieving a profit of 850 billion USD. In Europe, franchise systems employ more than 2.5 million people and generate more than 145 billion euros of profit annually. Therefore it is obvious that there’s a tremen-dous potential for economic growth in Croatia on the basis of franchising.

Croatian Chamber of Economy supports the franchise business concept and seeks to direct entrepreneurs to the possibility of effective ways of doing busi-ness and expansion of the platform for economic growth at national and inter-national level by organising franchising fairs, financial and consulting services.

I sincerely wish that the Fair succeeds in its primary intention, and that is enco-uraging entrepreneurial growth in Croatia through franchising. It should serve as a tool for expansion and growth of domestic business concepts, or for impro-ved business internationalization.

Luka Burilović, president of the Croatian Chamber of Economy

Page 8: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

8 9

Pod kišobranom velikog branda

U Beograd su posljednjih nekoliko mjeseci ušli, jedan za drugim, veliki svjetski hotelski brandovi: najprije je, tik uz Narodno kazalište, otvoren Marriott, po-tom je na Slaviji počela gradnja Hiltona, a nekako istovremeno, s pogledom na beogradske rijeke, počinje se graditi Kula budućeg Beograda na vodi u kojoj će se udobno smjestiti St. Regis iz Starwood lanca.

Što im je zajedničko, što ih povezuje u Srbiji? Uz činjenicu da, bolje od svake statistike, njihov dolazak govori o novim perspektivama na ovim prostorima, Beograd je postao još jedna karika u njihovim franšiznim lancima.

Pod kišobranom uspješnih, krovnih stranih i domaćih brandova, sve je više ve-likih, ali i onih manjih biznisa: u industriji hrane i pića, tekstila, ljepote i zdravl-ja, financija i konzaltinga, nekretnina, turizma i zabave. Regiji se na ovoj sa-jamskoj manifestaciji predstavljaju tri franšizne tvrtke od više desetina takvih uspješnih tvrtki koje posluju u Srbiji – FLY FLY Travel, Arcushealth i Mini Pani.

Nažalost, franšizni koncept koji je bio američki specijalitet i koji u posljednjih deset godina doživljava bum u Njemačkoj gdje danas posluje 950 franšiznih sustava čiji se godišnji prihod približava brojci od sto milijardi eura, u ovoj regiji još je u povoju, iako su prošla gotovo tri desetljeća otkad je na beo-gradskoj Slaviji otvoren prvi McDonald’s u središnjoj i jugoistočnoj Europi. Nasreću, posljednjih godina broj se franšiznih tvrtki povećava i franšizno se poslovanje sve više prepoznaje kao izvor novog zapošljavanja, rasta, širen-ja i većeg izvoza. Prepoznaje se kao način razvoja poduzetništva, pokretanja samostalnog poslovanja (čak i kada presuše nove ideje), prevladavanje prob-lema financiranja i nezaposlenosti, zatim kao način otporniji na krizu – i na rizike i na neuspjehe, oslonjen na dokazane, uspješnije poslovne sustave.

Srbija je u 2016., takozvanoj godini poduzetništva, franšizno poslovanje označila kao jedan od modela za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Privredna komora Srbije, lider u promociji kvalitetnoga franšiznog poslovan-ja u Srbiji, nastavlja svoje aktivnosti na predstavljanju primjera dobre prakse, obrazovanju, podizanju svijesti o prednostima i potencijalima za razvoj MSP sektora i sigurnog poduzetništva, unapređenju konkurentnosti, proizvodnih kapaciteta i izvoznih mogućnosti, i to uključivanjem malih i srednjih tvrtki u franšizne lance. Franšiza je ujedno i najbolji primjer kako u poduzetništvu jed-ni ne moraju izgubiti da bi drugi dobili. Dokaz je da obje strane mogu prof-itirati: oni koji daju, šireći mrežu i prepoznatljivost svog branda, ali i oni koji primaju posao, počinju se razvijati u okviru provjerenih poslovnih modela.

Franšizno poslovanje postaje još jedna točka spajanja u ovoj regiji – otvara nove mogućnosti regionalnog povezivanja i unapređenja suradnje za koju se zalažu gospodarske komore s prostora bivše Jugoslavije.

Uvjeren sam da će ovogodišnji Međunarodni sajam franšiznog poslovanja u Opati-ji, čiji je partner Privredna komora Srbije, naslonjen na uspjeh i iskustva prethod-nog, pridonijeti još većoj primjeni i razvoju ovoga oblika poslovanja u regiji, oso-bito među malim i srednjim tvrtkama, čvršćim integracijama u europsku i svjetsku ekonomiju, uspješnijem nastupu naših tvrtki na sve zahtjevnijemu međunarod-nom tržištu. Vjerujem da će pomoći prijenosu znanja, inovacija i uspostavljanju kontakata za nove uspješne franšizne poslove te širenju mreže franšiznih tvrtki.

Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije

Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije

Page 9: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

8 9

Under the umbrella of a large brand

During the last few months in Belgrade, came in, one after the other, major world hotel brands: the first was opened close to the National Theatre, Marriott, after that began the construction of the Hilton on Salvija, and around the same time, with a view of the Belgrade rivers, began the construction of the tower of the future Belgrade on the water which will accommodate the St. Regis from the Starwood chain. What do they have in common, what connects them in Serbia? Besides the fact that their arrival tells the world about new perspectives in the region better than any statistics,, Belgrade has become another link in their franchise chains.

Under the umbrella of successful foreign and domestic brands, there is an increasing number of large, but also of smaller businesses in the fields of: food and beverages, tex-tiles, beauty and health, finance and consulting, real estate, tourism and entertainment. Three out of many dozens of successful franchise companies operating in Serbia – FLY FLY Travel, Arcushealth and Mini Pani are being presented at this event.

Unfortunately the franchise concept, which was an American specialty, and which has boomed during the last ten years in Germany, where 950 franchise systems operate and whose annual revenue is approaching the figure of one hundred billion euros, in this region is still in its infancy. Although it has been almost three decades since the first McDonald’s in Central and Southeastern Europe was opend on Belgrade Slavija. Fortu-nately, in recent years the number of franchise companies is growing and franchising is increasingly recognized as a source of new employment, growth, expansion, higher exports. Identified as a type of entrepreneurial development, start up of independent business, and in lack of new ideas, overcoming the problems of financing and unem-ployment. Resistant to the crisis, risks and failures. Relying on proven, successful, busi-ness systems.

Serbia in 2016 – the Year of Entrepreneurship, labeled franchising as one of the models for SME development. Serbian Chamber of Commerce, a leader in promoting quali-ty franchise business in Serbia, continues its activities in the presentation of examples of successful practice, education, raising awareness about the benefits and potentials for the development of the SME sector and secure enterprise, improving competitive-ness, production capacity and export opportunities – the inclusion of small and medi-um-sized businesses in the franchise chains. The franchise is also the best example of how one does not have to lose in order for the other to get. The proof is that both sides can benefit: those who give – expanding their network and getting recognition of their brand and those who receive the licence – begin to develop in the context of proven business models.

Franchising is becoming another point of connection in this region – opening up new possibilities for regional networking and promoting cooperation advocated by the chambers of economy from the region of former Yugoslavia.

I am convinced that this year’s International Franchise Exhibition in Opatija, which part-ner is Chamber of Commerce and Industry of Serbia, is leaning on the success and ex-perience of the last year’s event, will contribute to even greater application and devel-opment of franchising in the region, particularly among SMEs, strong integration into the European and world economy, more successful performance of our companies in an increasingly demanding international market. I believe that the event will enhance the transfer of knowledge, innovation and establishment of contacts for new successful franchise operations and expansion of the network franchise business.

Marko Čadež, president of Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Page 10: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

10 11

Pozdravljam sve sudionike i izlagače drugog Sajma franšiza, konzul-tantskih i financijskih usluga koji se na inicijativu Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, prošle godine prvi put održao u Opatiji i Primorsko-goranskoj županiji. Dobar odaziv i zadovoljstvo izla-gača i posjetitelja potvrđuju opravdanost nastavka ove sajamske mani-festacije koja će, vjerujem, prerasti u tradicionalno događanje upravo ovdje u Opatiji, perjanici turizma naše regije.

Primorsko-goranska županija gospodarski je među najrazvijenijim regi-jama u RH, jakog poduzetničkog i investicijskog potencijala, ali i regija znanja i obrazovanih kadrova, što je ujedno i naš najveći razvojni poten-cijal. Županija smo koja sustavno potiče poduzetništvo , inovatorstvo i poslovne ideje, a ovaj Sajam, gdje se na jednome mjestu može dobiti cjelovit paket usluga, savjeta i informacija, vidimo kao priliku za nove poslovne poduhvate. Za dobre ideje i dobro osmišljene projekte na tr-žištu uvijek ima dovoljno prostora, a franšizno poslovanje koje se temelji na znanju, iskustvu i inovacijama koncept je odavno prepoznat i tržišno sve prisutniji. Stoga smo, kao regionalna samouprava, i dali potporu or-ganizaciji ovoga sajamskog događanja.

Svim sudionicima želim puno uspjeha u predstavljanju i razmjeni po-slovnih ideja i informacija!

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije

Zlatko Komadinažupan Primorsko- goranske županije

Page 11: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

10 11

I welcome all participants and exhibitors to the second Fair of Franchising, Financial and Consulting Services which is being held on the initiative of the Croatian Cham-ber of Economy - County Chamber of Rijeka, and which was held for the first time in Opatija, Primorje-Gorski Kotar County last year. A good response and satisfaction of exhibitors and visitors confirm the validity of continuing this manifestation that will, I believe, become a traditional event right here in Opatija, the capital of tourism in our region.

Primorje-Gorski Kotar County is economically speaking among the most developed regions in the Republic of Croatia, with a strong business and investment potential, but also a region of knowledge and educated people, which is also our greatest development potential. We are the county that systematically encourages entrepre-neurship, innovation and business ideas, and we look at this Fair as an opportunity for new business ventures where one can get a complete package of services, ad-vice and information in one place. There’s always plenty of space on the market for good ideas and well-designed projects, and a franchise business that is based on knowledge, experience and innovation concept has been recognized long ago and is increasingly present on the market. Therefore we, as a regional self-government, gave our support to the organization of this exhibition event.

I wish all participants a lot of success in presenting and exchanging business ideas and information!

Zlatko Komadina,County Prefect

Page 12: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

12 13

Pozdravljam organizaciju drugog Sajma franšiza, konzultantskih i finan-cijskih usluga, koji se i ove godine održava u našoj Opatiji, zbog čega smo posebno zadovoljni.

Poznato je da je Opatija jedan od centara kongresnog turizma i cilj nam je kvalitetna profilacija sadržaja koji se ostvaruju u našem gradu u sva-kom segmentu, a osobito u segmentu kongresa.

Sajam franšiza, konzultantskih i financijskih usluga okuplja i pomaže u povezivanju predstavnika više gospodarskih grana i pruža priliku za po-vezivanje, ali pritom olakšava poduzetnicima priliku za stvaranje novih, pa i kvalitetnijih iskoraka.

Cilj je Opatije da kao specijalna turistička destinacija, koja je po mno-gočemu prva u sektoru, u modernom vremenu u poslovnome svijetu stasa kao mjesto poticanja izvrsnosti i tako bude sinonim za kvalitetu. Vjerujem da i održavanje ovog sajma pomaže u našem nastojanju.

Želim puno uspjeha svim sudionicima u radu na ovogodišnjem Sajmu i ugodan boravak u našem gradu!

Ivo Dujmović, gradonačelnik Opatije

Ivo Dujmovićgradonačelnik Opatije

Page 13: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

12 13

I welcome the organization of the second Fair of Franchising, Financial and Consulting Services. It represents a great pleasure to us that it is being held in Opatija once again this year.

It is well known that Opatija is one of the centers of congress tourism and our goal is quality profiling of contents realized in our city in every aspect, especially in the congress segment.

The Fair of Franchising, Financial and Consulting Services brings together and helps in connecting representatives of multiple industries and provides an opportunity to connect, but also to facilitate entrepreneurs the opportu-nity to create new and even better business steps.

Opatija’s aim, as a specialized tourist destination, with a leading place in many segments in this sector, is to become a point which encourages excel-lence and as such become a synonym in the business world in modern time. I believe that with the Fair continuing to be held aids our efforts.

I wish lot of success to all the participants in this year’s Fair and a pleasant stay in our city!

Ivo Dujmovic, Mayor of Opatija

Page 14: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

14 15

Poštovani sudionici i posjetitelji,

osam tisuća obrtnika, članova Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, od kojih se znatan broj bavi intelektualnim uslugama, značaj-na su snaga na tržištu ponude financijskih i intelektualnih usluga naše županije, a s druge strane, predstavljaju potencijal u mogućnosti kori-štenja franšiza, financijskih i intelektualnih usluga.

Sudjelujući drugi put u suorganizaciji sajma, željeli smo omogućiti i jed-nima i drugima da u kontaktu s posjetiteljima i izlagačima daju i dobiju potrebne informacije i prošire obujam svoga poslovanja. Nadamo se da će se naša želja u znatnoj mjeri i ostvariti putem brojnih poslovnih kon-takata koji će imati za posljedicu i dogovorene poslove.

Vjerujemo da će naše partnerstvo s Hrvatskom gospodarskom komo-rom –Županijskom komorom Rijeka u organizaciji ovog sajma biti do-bar nastavak nedavno uspostavljene uske suradnje naših institucija, u korist obrtnika i poduzetnika članova naših komora.

Na kraju, pozivam sve posjetitelje sajma da posjete info-punkt Obrtnič-ke komore Primorsko-goranske županije gdje će moći dobiti sve po-trebne informacije u vezi s obrtničkim poslovanjem.

Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore

Obrtničke komore Primorsko-goranske županije

Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske Obrtničke komore – Obrtničke komore Primorsko-goranske županije

Page 15: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

14 15

Dear participants and visitors,

eight thousand craftsmen, members of the Chamber of Trades and Crafts of Primorje-Gorski Kotar County, of which a substantial number provides in-tellectual services, are a significant market force in the offer of financial and intellectual services of our county, and on the other hand, they represent a potential for the use of franchising, financial and intellectual services.

Participating in the organization of the Fair for the second time, we wanted to allow both sides to provide and obtain all the necessary information and to expand the volume of their business through contacts with visitors and exhibitors. We hope that our desire will be achieved through many of busi-ness contacts that will result in closed deals.

We believe that our partnership with the Croatian Chamber of Economy - County Chamber Rijeka in the organization of this event will be a good con-tinuation of the recently established close cooperation of our institutions, in favor of crafts and entrepreneurs that are members of our chambers.

Finally, I invite all the visitors of the Fair to visit the information desk of the Chamber of Trades and Crafts of Primorje-Gorski Kotar County where they can get all the necessary information related to the craft business.

Dalibor Kratohvil, President of Croatian Chamber of Trades and Crafts –

Chamber of Trades and Crafts of Primorje-Gorski Kotar County

Page 16: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

16 17

Franšizno poslovanje jedno je od najraširenijih poslovnih strategija eko-nomski najstabilnijih zemalja u svijetu, temeljeno na znanju i iskustvu. Franšiza je vrlo često ulaznica u svijet poduzetništva, čak i u kriznom razdoblju, te ostvaruje porast poslovanja.

Franšizno poslovanje model je poduzetništva pomoću kojeg se uspješ-no vodi više od 50 posto cjelokupne svjetske maloprodaje temeljene na suradnji vlasnika i korisnika franšize. U Republici Hrvatskoj franšiznim je poslovanjem zaposleno oko 16 tisuća ljudi, a brojka nije mjerljiva s fran-šizno razvijenijim zemljama. Upravo stoga taj poslovni model potrebno je širiti i približiti korisniku. Potrebno je učiniti napor ka internacionali-zaciji poslovanja.

U Hrvatskoj je slaba razina informiranosti o prednostima primjene fran-šiznog poslovanja među potencijalnim davateljima i primateljima fran-šize. Franšizno poslovanje ima veliki utjecaj na gospodarstvo u svijetu, na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, stjecanje novih vještina i spo-sobnosti, utječe na razvoj tehnologija i poslovnih metoda.

Odabirući ovakav model poslovanja, prihvaćanja odgovornosti i napret-ka vlastitog pokretanja posla, svakako imperativom postaje oslanjanje na brand koji distribuirate već provjerenim sistemom.

HGK – Županijska komora Rijeka drugu godinu zaredom organizira specijalizirani međunarodni Sajam franšiza, financijskih i konzultant-skih usluga - FEC (Franchising Exhibition Croatia), s vjerom u bolji razvoj poduzetništva i inoviranje znanja u franšiznom poslovanju.

prof. dr. sc. Vidoje Vujićpredsjednik Hrvatske gospodarske komore –

Županijske komore Rijeka

prof. dr. sc. Vidoje Vujićpredsjednik Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka

Page 17: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

16 17

Franchising is one of the most widespread business strategies of econom-ically stable countries in the world, based on knowledge and experience. Franchising business is very often the ticket to the world of entrepreneur-ship, and even during a crisis period, achieves an increase in business results.

Franchising is a model of entrepreneurship which successfully results in more than 50 percent of total global retail sales based on the cooperation of owners and franchisees. In The Republic of Croatia franchise is a business that employs about 16 thousand people, although that figure is not a ba-sis for comparison with the developed countries. This is the reason why the franchising business model should be expanded and brought closer to the user. It is necessary to make an effort towards internationalization.

In Croatia there is a poor level of information about the benefits of applying the franchise business among potential givers and franchisees. Franchising has a great impact on the economy in the world, development of SMEs, ac-quiring of new skills and abilities, effects on the development of technolo-gies and business methods.

By selecting such a business model, acceptance of responsibility and prog-ress of starting-up one’s own business, relying on a brand which is being distributed through a proven system certainly becomes an imperative.

CCE - County Chamber of Rijeka for the second year in a row is organizing specialized international Fair of Franchising, Financial and Consulting Ser-vices - FEC (Franchising Exhibition Croatia), with faith in a better entrepre-neurial development and innovation of knowledge in franchising.

prof. Vidoje Vujic, Ph. D. President of Croatian Chamber of Economy -

County Chamber Rijeka

Page 18: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

18 19

PROGRAM SAJMA I KONFERENCIJE

ČETVRTAK, 2. 6.

08:30 - 08:50 Registracija sudionika konferencije

08:50 - 09:00 Uvodna riječ organizatora

KONFeReNCIJA: VRIJeDNOSt FRANŠIZINGA U INteRNACIONALIZACIJI POSLOVANJA

09:00 – 09:30 FINANCIRANJe RAStA I IZVOZA StVARANJem FRANŠIZNe mReŽe mr. sc. Ljiljana Kukec, potpredsjednica Europske franšizne federacije

09:30 - 10:00 PRImJeR DOBRe PRAKSe: USPJeH DOBRO POZNAtOG FRANŠIZNOG BReNDA NA SVJetSKOm tRŽIŠtU

Rod Hindmarsh, Senior Partner, HOW2FRANCHISE, Velika Britanija

10:00 - 10:45 DANI BJeLORUSIJe – uvodna obraćanja

10:45 - 12:00 DANI BJeLORUSIJe – POSLOVNI SUSRetI

10:45 - 11:15 DOmAĆI KRUmPIRIĆI NA GLOBALNOm tRŽIŠtU Andrija Čolak, Surf’n’Fries, suosnivač

11:30 – 11:45 SVeČANO POtPISIVANJe SPORAZUmA O SURADNJI U ReALIZACIJI “mINI FRANŠIZNe AKADemIJe” – OG ZRINSKI I HGK – ŽK RIJEKA

12:00 – 13:00 SVeČANOSt OtVOReNJA I OBILAZAK SAJmA

13:00 – 16:00 B2B – POSLOVNI SUSRetI U ORGANIZACIJI eUROPSKe PODUZetNIČKe mReŽe HRVAtSKe

14:00 – 14:30 SAmOZAPOŠLJAVANJe - OD IDeJe DO POKRetANJA VLAStItOG POSLA

Tea Butorac i Gordan Radović, savjetnici Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka

14:30 – 15:00 mIKRO FRANŠIZA BODy CReAtOR ZA SAmOZAPOŠLJAVANJe ŽeNA mr. sc. Ljiljanja Kukec, utemeljitelj

15:00 – 16:00 PANeL 1. VRIJeDNOSt FRANŠIZINGA U INteRNACIONALIZACIJI POSLOVANJA

Moderator: Nikola Oršanić, Expense reduction analysts

Sudionici: * Andrija Čolak, CEO - Sur’n’Fries * Nermin Merdžanović, Pek-Snack franšiza * Damjana Domanovac, Place2go magazine * Eric Warren, Eco-Mist Biotechnics, Velika Britanija * Igor Pavlin, suosnivač Slovenske Franšizne Zbornice

16:00 – 16:30 HRVAtSKA INOVACIJA U PRIPRemANJU PIZZe Antonio Prstec, FAT CAT pizzerija

16:30 – 17:00 Predstavljanje izlagača

(dvorana II.)

(dvorana II.)

(radni jezik: engleski)

Page 19: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

18 19

PROGRAM SAJMA I KONFERENCIJE

PETAK, 3. 6.

09:00 – 10:00 PANeL 2. ReGIONALNI IZAZOVI RAZVOJA FRANŠIZNOG POSLOVANJA

Moderatorica: Ljiljana Kukec , potpredsjednica Europske franšizne federacije Sudionici: * Mario Martinek, CEO Bijeli svijet, LG Laundry Lounge, praonice rublja * Milan Ristić, Privredna Komora Srbije * Katalin Mandel, CEO Mađarska franšizna asocijacija * Igor Pavlin, suosnivač Slovenske Franšizne Zbornice * dr. sc.Ivica Katavić, dekan Visoke škole Nikola Šubić Zrinski

10:00 – 10:45 OKRUGLI StOL: FRANCHISING I ŽeNe U PODUZetNIŠtVU Moderatorica: Iva Ćulumović, Intellectus capitalis d.o.o. Sudionici: Predstavnice Udruge poslovnih žena KRUG

Anita Bušić - Live good, BodyRecog Matrics, Ljiljana Kukec - osnivač Body creator franšize

10:45 – 11:30 SAmOUSLUŽNA FRANŠIZA – NOVI SVJetSKI tReND Mario Martinek, CEO Bijeli svijet, franšiza LG Laundry Lounge, praonice rublja

11:30 – 12:30 PANeL 3. eU FONDOVI I IZVORI FINANCIRANJA Moderatorica: Goranka Crnković Trivić, voditeljica Erste EU deska Sudionici: * HBOR: “Uloga i proizvodi HBOR-a za poticanje korištenja eU fondova”,

Vesna Bartolović, voditelj Područnog ureda za Primorje i Gorski kotar * eBRD: “Financiranje proizvodnih kompanija i ekonomska uloga u

Hrvatskoj“, Tajana Mrkić, pomoćnica direktora * eRSte BANKA: “Dokumenti banke u natječajima za mSP - ažurne

informacije”, Goranka Crnković Trivić, voditeljica Erste EU deska

12:30 – 13:00 Predstavljanje izlagača

Sudjelovanje na konferenciji, panel raspravi je besplatno i nije potrebno izvršiti prijavu dolaska

(radni jezik: engleski)

Napomena: Organizator zadržava pravo promjene rasporeda, tema i predavača konferencije i stručnih skupova

Hotel Royal

Page 20: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

20 21

PROGRAM OF THE FAIR AND CONFERENCE

THURSDAY, 2.6.

08:30 - 08:50 Registration of conference participants

08:50 - 09:00 Introduction by the organizerConference: VALUe OF FRANCHISING IN INteRNAtIONALIZAtION OF BUSINeSS09:00 – 09:30 FINANCING OF DeVeLOPmeNt AND eXPORt WItH FRANCHISING

NetWORK mr. sc. Ljiljana Kukec, - Vice-President of the European Franchise Federation

09:30 - 10:00 AN eXAmPLe OF SUCCeSSFUL PRACtICe OF WeLL - KNOWN FRANCHISe BRAND PeNetRAtING tHe GLOBAL mARKet Rod Hindmarsh, Senior Partner, HOW2FRANCHISE, Velika Britanija

10:00 - 10:45 BeLARUS DAyS - introductory remarks

10:45 - 12:00 BeLARUS DAyS - BUSINeSS meetINGS

10:45 - 11:15 HOme - mADe FRIeS ON GLOBAL mARKet Andrija Čolak, Surf’n’Fries, Co-Founder

11:30 – 11:45 SIGNING CeRemONy OF COOPeRAtION AGReemeNt IN ReALIZAtION OF tHe “mINI FRANCHISe ACADemy” – OG ZRINSKI AND CCE – CC RIJEKA

12:00 – 13:00 OPeNING CeRemONy AND tOUR OF tHe FAIR

13:00 – 16:00 B2B – BUSINeSS meetINGS ORGANISeD By CROAtIAN eNteRPRISe eUROPe NetWORK

14:00 – 14:30 FRANCHISING AS AN IDeA FOR StARtING yOUR OWN BUSINeSS AND SeLF-emPLOymeNt Tea Butorac i Gordan Radović, advisors Croatian Employment Service - Regional office Rijeka

14:30 – 15:00 mICRO FRANCHISe BODy CReAtOR FOR SeLF-emPLOymeNt OF WOmeN mr. sc. Ljiljanja Kukec, founder

15:00 – 16:00 PANeL 1. VALUe OF FRANCHISING IN INteRNAtIONALIZAtION OF tHe BUSINeSS Moderator: Nikola Oršanić, Expense reduction analysts, President of the Association of franchising at CCC

Participants: * Andrija Čolak, CEO - Sur’n’Fries * Nermin Merdžanović, Pek-Snack franchise network * Damjana Domanovac, Place2go magazine * Eric Warren, Eco-Mist Biotechnics, Great Britain * Igor Pavlin, Co-founder of Slovenian Chamber of Franchises

16:00 – 16:30 CROAtIAN INNOVAtION IN PIZZA mAKING Antonio Prstec, FAT CAT pizzeria

16:30 – 17:00 Presentation of fair FEC’s exhibitors

Page 21: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

20 21

FRIDAY, 3.6.

09:00 – 10:00 PANeL 2. ReGIONAL CHALLeNGeS OF FRANCHISING DeVeLOPmeNt Moderator: Ljiljana Kukec , Vice-president of the European Franchise Federation

Participants: * Mario Martinek, CEO Bijeli svijet, LG Laundry Lounge,laundry * Milan Ristić, Chamber of Commerce and Industry of Serbia * Katalin Mandel, CEO Hungary Franchise Association * Igor Pavlin, co-founder of Slovenian Chamber of Franchises * dr.sc. Ivica Katavić, Dean of the University College Nikola Šubić Zrinski

10:00 – 10:45 ROUND tABLe: FRANCHISING AND WOmeN IN eNtRePReNeURSHIP Moderator: Iva Ćulumović, Intellectus capitalis d.o.o.

Participants: * Representatives of the Association of business women KRUG * Anita Bušić - Live good, BodyRecog Matrics * Ljiljana Kukec- Founder of Body Creator franchise

10:45 – 11:30 SeLF - SeRVICe FRANCHISe – NeW WORLD tReND Mario Martinek, CEO Bijeli svijet, franchise LG Laundry Lounge, laundry

11:30 – 12:30 PANeL 3. eU FUNDS AND OtHeR SOURCeS OF FINANCING Moderator: Goranka Crnković Trivić, Head of Erste EU desk

Participants: * HBOR (Croatian Bank for Reconstruction and Development): “Role and

products of CBRD for encouragement of usage of eU funds” Vesna Bartolović, head at Primorje and Gorski kotar Regional Office * eBRD: “Financing of production companies and economic role in Croatia“ Tajana Mrkić, assistant director * eRSte BANK: “Banks‘ documents in tenders for Smes – updated information Goranka Crnković Trivić, Erste EU desk manager

12:30-13:00 Presentation of the fair FEC’s exhibitors

Participation in the conference and panel discussion is free and is not necessary to apply

PROGRAM OF THE FAIR AND CONFERENCE

Napomena: Organizator zadržava pravo promjene rasporeda, tema i predavača konferencije i stručnih skupova

Hotel Royal

Page 22: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

23

Page 23: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

23

IZLAGAČIExHIBITORS

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA 2016

Page 24: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

24 25

1. ARCUSHEALTH d.o.o. Novi Sad, Srbija

2. CAMMEO GRUPA d.o.o. Zagreb – TAxI CAMMEO FRANŠIZA

3. CRNI MAČAK d.o.o. Koprivnica

4. ECO MISTBIOTECHNICS INT. Cumbria, UK

5. ECO POINT – AURORA MARKETING OPREMA d.o.o. Rijeka

6. FARMAVITA REGULANET d.o.o. Samobor

7. FLY FLY TRAVEL – POSITIVE GROUP d.o.o. Rijeka

8. FLY FLY TRAVEL D.O.O., Beograd, Srbija

9. GRAD OPATIJA Opatija

10. HOW2FRANCHISE Banbury, UK

11. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK PODRUČNI URED ZA PRIMORJE I GORSKI KOTAR Rijeka

12. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKA Rijeka

13. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Rijeka

14. HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE Zagreb

15. INTELLECTUS CAPITALIS d.o.o. Rijeka

16. MILENIJ HOTELI d.o.o. Opatija

17. MINI PANI d.o.o. Subotica, Srbija

18. PLACE2DESIGN Zagreb

19. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Rijeka

20. PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Beograd, Srbija

21. PROFIT FRANCHISE SERVICES d.o.o. Beograd, Srbija

22. SENSUM d.o.o. Rijeka

23. SURF’N’FRIES ADRIA d.o.o. Rijeka

24. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJE Opatija

25. TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNER Opatija

26. VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE POLJSKE ODJEL ZA PROMOCIJU TRGOVINE I ULAGANJA Zagreb

27. VISOKA ŠKOLA N.Š. ZRINSKI Zagreb

28. ZAJEDNICA FRANŠIZNOG POSLOVANJA PRI HGK Zagreb

POPIS IZLAGAČA / ExHIBITOR LIST

Page 25: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

24 25

AUSTRIJA/AUSTRIA1. ISTMOBIL GMBH, Graz

HRVATSKA/CROATIA1. AGERATUM j.d.o.o., Kastav 2. ALTIN USLUGE d.o.o., Zagreb 3. BIJELI ZEC d.o.o., Zagreb 4. CAMMEO GRUPA d.o.o., Zagreb 5. DELECTUS d.o.o., Kostrena 6. DESTRADE d.o.o., Rijeka 7. ECO POINT (Aurora marketing oprema) d.o.o., Rijeka 8. FARMAVITA REGULANET d.o.o. , Samobor 9. FLY FLY TRAVEL d.o.o., Rijeka 10. INTELLECTUS CAPITALIS d.o.o., Rijeka 11. MINI PANI d.o.o., Zagreb 12. SURF’N’FRIES d.o.o., Rijeka 13. VARTEKS d.d., Varaždin 14. VENETO BANKA d.d., Rijeka15. WEB STUDIO - SWPAY d.o.o., Rijeka

ITALIJA/ITALY 1. 21 TRADING SRL, San Vito Al Tagliamento 2. ASSIxTO srl, Udine 3. NET3 RETAIL, Tavagnacco 4. SARTI, Buttrio

MONACO/MONACO1. MY SUSHI Ltd., Monaco

SLOVENIJA/SLOVENIA 1. PRIMORSKI SEJEM d.o.o., Koper2. SOJER d.o.o., Ljubljana

SRBIJA/SERBIA1. FLY FLY TRAVEL d.o.o., Beograd2. TEHNICOM SOLUTIONS d.o.o., Beograd

VELIKA BRITANIJA/UNITED KINGDOM1. ECO-MIST BIOTECHNICS Ltd., Lindale

POPIS IZLAGAČA / ExHIBITOR LIST POPIS B2B UČESNIKA / LIST OF B2B PARTICIPANTS

Page 26: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

26 27

ARCUSHeALtH d.o.o. Novi Sad SrbijaBulevar patrijarha Pavla 5521 000 NOVI SAD - SRBIJATel.: +381 63 500 014E-mail: [email protected]

ARCUSHEALTH je tvrtka koja se bavi prodajom masažnih fotelja i fitness opreme najviše svjetske kvalitete. Prisutni smo na tržištu cijele Europe pružajući svojim klijentima najbolju uslugu, visoku garanciju i dugoročnu tehničku podršku. Vlasnici smo robne marke Arcus, franšize Arcushealth Club, i ovlašteni smo distributeri najjače svjetske marke u masažnom programu, japanskog brenda Inada. Opremamo hotele, aerodrome, spa i wellness centre, beauty salone, privatne stanove, kuće i vile, trgovačke centre, benzinske pumpe, itd.

ARCUSHEALTH is a company that provides massage chairs and fitness machines of the highest world quality. We are present throughout the European market providing customers with our best services, high warranty and long term technical support. We are owners of the brand Ar-cus, franchises of ARCUSHEALTH club and we are authorized distributors of the strongest global brand in massage programs, Japanese brand Inada. We supply hotels, airports, spa and wellness centers, beauty salons, private villas, shopping malls, gas stations with our equipment.

Page 27: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

26 27

CAmmeO GRUPA d.o.o.TAxI CAMMEO FRANŠIZARadnička cesta 2710 000 ZAGREBTel.. : +385 99 227 1381E-mail: starcevic.ivan@taxi-cammeo.hrwww.taxi-cammeo.hrwww.cammeo-fransiza.com

Vodeća hrvatska taksi kompanija, Cammeo grupa svoju lidersku poziciju ostvarila je zahva-ljujući implementaciji inovativnog franšiznog modela. Trenutno su najbrojnija franšiza u državi sa 100 partnera, te više od 700 zaposlenika koji svakodnevno koriste potporu uprav-ljanja taksi-servisom. Brend Taxi Cammeo franšiza planira širenje diljem cijele Hrvatske a do kraja godine zaposliti će više od 1000 novih djelatnika.

The leading Croatian taxi-company Cammeo Group has achieved its leading position on the market thanks to the implementation of an innovative franchise model. At the moment, Taxi Cammeo is the biggest franchise in the country, with 100 partners and more than 700 em-ployees, who receive daily support in taxi-service management. The brand Taxi Cammeo franc-hise is planning expansion on the entire Croatian market. By the end of year, they are planning to hire over 1000 new employees.

Page 28: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

28 29

CRNI mAČAK d.o.o.FAT CATČarda 60A48 000 KoprivnicaTel.: 091/554 3841E-mail: [email protected]

FAT CAT na tržište donosi vrhunsku pizzu kao zdraviju varijantu fast food-a. To je fast food koji to nije. Bogatim prethodnim iskustvom, osluškivanjem tržišta, znanjem o kulinarstvu te neiscrpnim idejama, klasično jelo poput pizze podignuto je na novu razinu. Osnovni koncept branda temelji se inovativnosti u svijetu pizza te inzistiranju na korištenju što prirodnijih sastojaka, birajući samo provjereno dobru kvalitetu. Bazu FAT CAT pizze čine četiri različite vrste tijesta; standardno sa dodatkom suhomesnatih proizvoda, crno sa dodatkom sipinog crnila, zeleno tijesto sa dodatkom blitve i tijesto od 100% integralnog pšeničnog brašna, a koji su sa velikim oduševljenjem prihvaćeni i među među ljubiteljima pizze.Nastojimo pružiti pravu eksploziju okusa i nezaboravno iskustvo za svakog kupca pazeći na detalje i iskreno uživajući u tome što radimo. Zadovoljstvo i stalni porast kupaca koji prepoznaju naš trud i kvalitetu, dokazuju nam naš uspjeh. Veselimo se svakoj novoj suradnji te stjecanju i razmjeni iskustava, a to nas sve obo-gaćuje ne samo na poslovnom već i na privatnom planu.

FAT CAT delivers the ultimate pizza on the market as a healthy version of fast food. It is fast food but it is not junk food. As a result of great experience, listening to the market, knowledge of cu-linary art and inexhaustible ideas, a classic dish such as a pizza has been raised to a new level.The basic concept of the brand is based on innovation in the world of pizza and persistance in using more natural ingredients, choosing only verified quality of goods.FAT CAT pizza base consists of four different types of dough; standard with the addition of dried meat products, with the addition of black cuttlefish ink, green dough with the addition of spina-ch and a paste of 100% whole wheat flour, which was accepted with great enthusiasm among the pizza lovers.We strive to provide an explosion of flavors and unforgettable experience for each customer paying attention to every detail while genuinely enjoying it.Satisfaction and a steady increase in customers who recognize our effort and quality is the proof of our success. We look forward to all types of new cooperation and exchange of experiences, and this enriches us, not only on the business but also on the private plan.

Page 29: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

28 29

eCO mISt BIOteCHNICS INt.Unit 7,Alnat Industrial Estate, Grange Road, Lindale, CumbriaUK LA11 6PQ Tel.: +44 1539 536 856E-mail: [email protected]

eCO POINtAurora marketing oprema Franje Čandeka 3251 000 RIJEKATel.: +385 51 262700Mob.: +385 92 282 8888E-mail: [email protected]

Implementiranjem vlastitoga inovativnog, izrazito ekološkog proizvoda u stambene zgrade, razvili smo poslovni sustav koji stanovanje u stambenim zgradama urbane sredine podiže na višu razinu uz puno pogodnosti, snažno utječe na očuvanje okoliša i recikliranje papira iz kućanstva, raznim servisima i uslugama pruža mogućnost povoljnog i vrlo učinkovitog oglašavanja.

By implementing our own innovative, highly ecological product in residential buildings, we have developed a business system that leads to a higher level of living in residential buildings settled in an urban environment with many benefits, witch has a strong impact on environmental pro-tection and household paper recycling, by using a variety of services and commodities provides the possibility of favorable and very effective advertising.

Page 30: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

30 31

FARmAVItA ReGULANet d.o.o.Okicka desni odvojak 210 430 Samobor Tel.: +385 1 33 77 058 E-mail: [email protected]

FarmavitaR+ je međunarodna mreža eksperata i savjetnika koji pružaju usluge tvrtkama vezano uz brigu o zdravlju. FarmavitaR+ je razvio ekspertna znanja vezano uz sljedeće pro-izvode: lijekove, biološke lijekove, medicinska sredstva, medicinske aplikacije, in-vitro dija-gnostiku, biljne lijekove, dodatke prehrani, kozmetiku i biocide. Lepeza usluga koje nudimo:

• Razvoj lijekova, pre-klinički razvoj, klinički razvoj• Upravljanje međunarodnim projektima• Regulatorna strategija i primjena, strateško savjetovanje• Procjene rizika, sigurnost, farmakovigilancija• Analiza i upravljanje portfeljom, • Upravljanje kvalitetom, kontrola

FarmavitaR+ trenutno pruža usluge za oko 30-tak kompanija na 70-tak međunarodnih pro-jekata. Mrežom lokalnih eksperata i savjetnika pokrivamo oko 90 zemalja u svijetu.

FarmavitaR+ is an international network of experts and consultants, providing services to com-panies in the healthcare field. FarmavitaR+ has developed expertise in following fields: medici-nes, biopharmaceuticals, medical devices, medapps, in-vitro diagnostics, herbal medicines, food supplements, cosmetics and biocides. Scope of services offered:

• Pharmaceutical Development, Pre-clinical Development, Clinical Development• International Project Management• Regulatory Strategy & Implementation, Strategic Advice• Risk Analysis, Safety, Pharmacovigilance• Market Access, Health Technology Assessment, Pricing and Reimbursement • Portfolio Analysis & Life Cycle Management, Due Diligence• Quality Management, Auditing

FarmavitaR+ is currently providing services to about 30 companies on about 70 international projects. We are covering 90 countries worldwide through the network of local experts and con-sultants.

Page 31: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

30 31

Fly Fly travelPositive Group d.o.o.S. V. Čiče 651 000 RijekaTel.: +385 51 860 185E-mail: [email protected] www.flyflytravel.hr

Tvrtka Fly Fly Travel postala je sinonim za najbrže rastuću franšizu u području turizma na cijelom Balkanu, jer je kvalitetnim širenjem svog brenda i konstantnim povećanjem broja poslovnica privukla mnoge zainteresirane poslovne partnere.

Fly Fly Travel company has become a synonym for the fastest growing franchise in the area of tourism on the Balkans, due to the quality spreading of its brand and constant increase in the number of offices, which has attracted many business partners.

GRAD OPAtIJA the City of OpatijaMaršala Tita 351 410 OPATIJATel.: +385 51 680 114Fax.: +385 51 701 316E-mail: [email protected] www.opatija.hr

Page 32: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

32 33

HOW2FRANCHISe.co.ukBarford Road, Bloxham, BanburyOx15 4FF OxON-UKTel.: ++44 1925 722846E-mail: [email protected]

(NV napomena: orginal tekst ili KM ?)

HRVAtSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVItAKHBOR – Područni ured za Primorje i Gorski kotarFrana Kurelca 851 000 RIJEKATel.: +385 51 206 508E-mail: [email protected]

Aktivnosti HBOR-a ponajprije su usmjerene na poticanje utemeljenja i razvitak malog i sred-njeg poduzetništva, inovacija, korištenje dostupnih sredstava EU fondova te zaštitu okoliša. HBOR ima ključnu ulogu u poticanju hrvatskog izvoza i to putem financiranja ulaganja u modernizaciju proizvodnje i nove proizvode, obrtnih sredstava za pripremu izvoza, krediti-ranja kupaca hrvatskih roba i usluga u inozemstvu, izdavanje činidbenih garancija te osigu-ranja naplate izvoznih poslova.

The activities of HBOR are primarily directed towards the promotion of business startups and development of SMEs, innovations, utilisation of available proceeds of the EU funds and environ-mental protection. HBOR plays a key role in the promotion of Croatian exports through the finan-cing of investments into the modernisation of production and new products, working capital for pre-export financing, financing of buyers of Croatian goods and services abroad, issuing of perfor-mance-related bank guarantees and the insurance of export transactions.

Page 33: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

32 33

HRVAtSKA GOSPODARSKA KOmORACroatian Chamber of economyRooseveltov trg 210 000 ZAGREBTel.: +385 1 456 15 55E-mail: [email protected]

HGK – ŽUPANIJSKA KOmORA RIJeKACroatian Chamber of economy - Rijeka County ChamberBulevar oslobođenja 2351 000 RIJEKATel.: +385 51 209 111Fax.: +385 51 216 033E-mail: [email protected]

eUROPSKA PODUZetNIČKA mReŽA HRVAtSKeenterprise europe Network Croatia E-mail: [email protected]

Hrvatska gospodarska komora samostalna je stručno-poslovna organizacija koja zastupa, pro-miče i štiti interese hrvatskoga gospodarstva u zemlji i inozemstvu. HGK predstavlja pouzdan izvor informacija svim hrvatskim tvrtkama i njihovim inozemnim partnerima. Članice Komore svoje djelovanje i interese ostvaruju strukovnim povezivanjem u udruženja i zajednice. Europska poduzetnička mreža (EEN) pruža potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Eu-rope te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske Unije i jedinstvenog europ-skog tržišta.

Croatian Chamber of Economy is an independent professional and business organization which represents promotes and protects the interests of Croatian economy, both within the country and abroad. CCE presents a reliable source of information for all Croatian companies and their foreign partners.Members of the Chamber actualize their activities and interests by connecting in professional associations.Enterprise Europe Network (EEN) provides support and advice to business people all around the Europe and helps them use opportunities of the European Union and the European single market.

Page 34: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

34 35

HOK - OBRtNIČKA KOmORA PRImORSKO-GORANSKe ŽUPANIJe HOK - Chamber of trades and Crafts of Primorje-Gorski kotar CountyZanonova 151000 RIJEKATel.: +385 51 325 599Fax.: +385 51 325 590E-mail: [email protected]

HOK - Obrtnička komora Primorsko-goranske županije samostalna je, stručno-poslovna or-ganizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca i ostalih dobrovoljnih članova. Članovi se Komore udružuju u više od 11 udruženja obrtnika koja djeluju na području obuhvata Komore. Ko-mora danas okuplja oko 8000 članova koji upošljavaju oko 7000 radnika.

HOK - Chamber of Trade and Crafts of Primorsko-Goranska County is an independent, professi-onal business organization of craftsmen and merchants, individuals and other voluntary mem-bers. Chamber’s members join in over 11 craftsmen associations that operate in the region of the Chamber of trade and crafts of Primorsko-Goranska County. Chamber of Trade and Crafts of Primorsko-Goranska County today gathers around 8,000 members who employ about 7,000 workers.

Page 35: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

34 35

HRVAtSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJe Listopadska 1110 000 ZAGREBTel.: +385 1 492 0625Fax.: +385 1 492 0624E-mail: [email protected]

Hrvatska udruga za franšizno poslovanje je neprofitna, nevladina udruga osnovana krajem 2002. godine sa ciljem promocije i popularizacije franšiznog poslovanja u Hrvatskoj, okuplja-nja tvrtki franšizodavaca radi izmjene iskustava i uvođenje regulative i standarda u franšizno poslovanje u Hrvatskoj. Misija udruge je promicanje i popularizacija franšiznog poslovanja, njegova zaštita putem promicanja Europskog etičkog kodeksa, edukacija i strukovnog udru-živanja te uspostavljanje regulative i certifikacije franšiznog poslovanja u Hrvatskoj. Udruga je članica Europske franšizne federacije i Svjetskog franšiznog vijeća od 2006. godine. Od 2014. godine, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje mr.sc. Ljiljana Kukec jest i potpredsjednica Europske franšizne federacije.

Croatian Franchise Association is a nonprofit, nongovernmental organization established in 2002 in order to promote and popularize franchise sector in Croatia, gathering of franchising companies and to establish policies and standards for franchising in Croatia. Its mission is to promote and to popularize franchising and regulate it through the promotion of European Code of Ethics. Croatian Franchise Association is a member of the European Franchise Federation and the World Franchise Council from 2006. From 2014 President of the Croatian Franchise Associati-on, Ljiljana Kukec MSc, is also the Vice-president of the European Franchise Federation.

Page 36: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

36 37

INteLLeCtUS CAPItALIS d.o.o.Tihovac 1 51 000 RIJEKATel.: +385 98 981 8777E-mail: [email protected]/intelektualnikapital

Specijalizirani smo za mjerenje i savjetovanje po pitanju intelektualnog kapitala (nemateri-jalne imovine koja nije računovodstveno iskazana npr. vrijednost branda, znanja i sl.) Održavamo edukacije o mogućnostima unaprjeđenja poslovnih procesa, klime, kulture, ra-dionice samorazvoja, za žene poduzetnice, početnike i potencijalne poduzetnike.Radimo on-line marketing, marketing na društvenim mrežama, prijave EU projekata.

We are specialized in measuring and consulting on intellectual capital (intangible assets eg. va-lue of the brand, knowledge, etc.)We educate about possibilities in improvement of business processes, business climate, culture, self-development workshops for women entrepreneurs, beginners and potential entrepreneurs.We also offer on-line marketing, marketing on social networks, EU projects applications.

Page 37: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

36 37

mILeNIJ HOteLI d.o.o.milenij hotelsV. Cara Emina 651410 OPATIJATel.: +385 51 278 007Fax: +385 51 278 021 E-mail: [email protected]

Milenij hoteli iz Opatije jedna su od vodećih hrvatskih hotelskih tvrtki koja upravlja hotelima s 4 i 5 zvjezdica. Posebni su po tome što gostima nude široku paletu usluga: smještaj u hote-lima s četiri i pet zvjezdica, organizaciju kongresa, vjenčanja i posebnih evenata, opuštanje u wellness centrima, bogatu gastronomsku ponudu te vlastiti čokoladni brand Milenij Choco.  Milenij hotels are leading 4&5* hotels located in the heart of Opatija. Croatian well-known hotel brand Milenij Hotels is known for its wide selection of services: rooms and apartments in four and five star hotels, congress, wedding and special events organization and services, wellness and spa relaxation and treatments, a wide variety of gastro delicacies and their own chocolate brand Milenij Choco.

Page 38: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

38 39

mINI PANI d. o. o. Hipodromska bb, PF224107 SUBOTICA - SRBIJATel.: +381 24 621 521Fax: +381 24 621 522E-mail: [email protected]

Djelatnost Mini Pani d. o. o. je proizvodnja, skladištenje i distribuiranje duboko smrznutoga polugotovog peciva u sklopu franšiznog sustava, čiji je cilj formiranje spot-pekare (in-sto-re bakery) u samom prodajnom prostoru primatelja franšize. Dobro strukturirana i vođena franšiza, poput MiniPanija, garancija je primateljima franšize za kontinuiran i siguran profit.

Activity of Mini Pani Ltd. is manufacturing, storage and distribution of deep-frozen semi-finished pastries within the franchise system, whose aim is to create the in-store bakery in the sales area of the franchisees. Well-structured and well-guided franchise such as the Mini Pani franchise is a guarantee to the franchisees for continuous and secure profits.

PLACe2DeSIGNAndrijevićeva 1210 000 ZagrebTel.: +385 1 4618 898E-mail: [email protected]

Tvrtka Place2design vlasnik je licence za magazin Place2go koji, uz matično hrvatsko, po-sjeduje još 5 franšiznih izdanja (francusko, njemačko, slovensko, srpsko i bosansko-herce-govačko). Time su sadržaji koje proizvodi predstavljeni dobrom dijelu Europe. Uz to, tvrtka se bavi izradom pripreme magazina i vizualnih materijala za niz drugih klijenata, od kojih su najpoznatiji Arena Centar i hotelski lanac Valamar.

The company Place2design is the owner of the license for the magazine Place2go that, with the domicile Croatian, owns 5 franchise editions (French, German, Slovenian, Serbian and Bosnian and Herzegovinian) . This insure the produced contents are represented in a good part of Euro-pe. In addition, the company is developing preparations of magazines and visual material for a number of other clients, most notably the Arena Center and hotel chain Valamar.

Page 39: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

38 39

PRImORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAPrimorje-Gorski Kotar CountyAdamićeva 1051000 RIJEKATel.: +385 51 351 600Fax: +385 51 212 948E-mail: [email protected]

Djelatnost Primorsko–goranske županije definirana je Zakonom o lokalnoj i područnoj (re-gionalnoj) samoupravi. U svom samoupravnom djelokrugu Primorsko–goranska županija obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, osobito poslove koji se odnose na ob-razovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i pro-metnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdrav-stvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata povezanih s gradnjom i provedbom dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada te ostale poslove u skladu s posebnim zakonima.

The activity of the Primorje-Gorski Kotar County is defined by the Act on Local and Regional Se-lf-government. Primorje-Gorski Kotar County’s self-government covers an array of activities of regional significance; in particular the activities regarding education, health, physical and urban planning, economic development, transport and its infrastructure, maintenance of public roads, planning and development of network of educational, health, social and cultural institutions. Furthermore, it includes the issuing of building and location permits, as well as other acts in re-lation to construction, the implementation of physical planning documents for the area of the county outside the area of the larger city, and all other activities in line with special laws.

Page 40: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

40 41

PRIVReDNA KOmORA SRBIJeChamber of Commerce and Industry of SerbiaResavska 13-1511000 BEOGRAD - SRBIJATel.: + 381 11 330 0900 Fax.: + 381 11 323 0949E-mail: [email protected]

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - Centar za mala i srednja privredna društva• zastupa zajednički interes članica MSPD na nacionalnom nivou• koordinira rad Foruma MSPD• predlaže donošenje novih zakonskih propisa iz sektora MSPD• implementira Akcijski plan za eliminaciju administrativnih prepreka u poslovanju• prati 10 indikatora Akta o malom poduzetništvu „SBA“• organizira Europski tjedan malih i srednjih poduzeća „SME Week“• organizira konferencije i susrete gospodarstvenika „B2B“• organizira nastupe MSPD na sajmovima• pruža podršku u izradi poslovnih planova• EFQM - ocjena stanja tvrtki• pruža stručnu pomoć MSPD u pronalaženju partnera i investitora• sekcija za početnike u poduzetništvu „Start-up“• franšizno poslovanje kao siguran vid samozapošljavanja• savjet za klastere PKS• ured za žensko i socijalno poduzetništvo, poduzetništvo mladih.

Chamber of Commerce and Industry of Serbia - Centre for Small and Medium Sized Enterprises• represents interests of small and medium-sized enterprises• carries out the policy of development of the sector• participates and coordinates in the projects of importance for this sector• organizes educational seminars and workshops• organizes promotions on fairs• implements and supports the mechanisms for development of the sector• is the member of the Eurochambres for SBA• cooperates with domestic and international institutions both at the national and local

level• franchise business (education, off er/demand)• stimulates the private – public partnership• participates in forums, seminars and conferences• B2B meetings, Serbian Cluster Committee

Page 41: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

40 41

PROFIt FRANCHISe SeRVICeS d.o.o.Veselina Čajkanovića 4311000 BEOGRAD - SRBIJATel.: +381 63 222 859 Fax.: +381 11 344 4784 E-mail: [email protected] www.franchising.hr

PROFIT system je firma osnovana 1998. godine, specijalizirana za pružanje usluga iz obla-sti franšizinga u centralnoj i istočnoj Europi. Nudimo: izradu poslovnog modela, izradu ili prilagođavanje franšiznog ugovora, pripremu ili doradu operativnog priručnika, regrutaci-ju primalaca, marketing i PR podršku za franšizodavce. Izdavač smo medija o franšizingu u Češkoj, Poljskoj, Ukrajini, Srbiji, Hrvatskoj (Franchising.hr), Sloveniji, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Rusiji.

PROFIT system is a consulting company specialized in franchise consultancy in Central and Ea-stern European countries. We offer: creation of business model, drafting or adjusting franchise agreement, preparation (or adjustment) of operations manual, recruitment of franchisees, mar-keting and public relations support for franchisers. We are the publisher of the leading franchise media in Czech Republic, Poland, Ukraine, Hungary, Romania, Russia, Serbia, Croatia, Slovakia and Slovenia.

Page 42: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

42 43

SeNSUm d.o.o. Nikole Tesle 9 51000 RIJEKATel.: +385 51 618 787Mob.: +385 91 324 5255E-mail: [email protected]

SENSUM savjetodavne usluge za MSP obuhvaćaju područje upravljanja poslovnim proce-sima i investicijskim projektima. Svojim klijentima dajemo kompletnu poslovnu podršku iz slijedećih područja: vođenje, izrada i evaluacija EU projekata, izrada poslovnog plana, in-vesticijskih studija i cost-benefit analiza, analiza tržišta, izrada marketinškog plana i jačanje prodaje.

SENSUM consultancy services for SME’s in business process management and investment pro-jects provide our clients with complete business support in the following areas: management, creation and evaluation of European funded projects, development of business plans, feasibility studies and cost-benefit analysis, market analysis, development of marketing plan and sales im-provement.

Page 43: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

42 43

SURF’N’FRIeSAdria d.o.o.Laginjina 1351000 RIJEKA Tel.: +385 91 418 25 26E-mail: [email protected]

Surf’n’Fries je najbrže rastuća QSR franšiza iz Hrvatske, specijalizirana za krumpiriće. Kon-cept se ističe po kreativnoj ambalaži, brandingu te tehnologiji pripreme krumpirića bez ulja. Surf’n’Fries nudi više različitih koncepata prodajnih mjesta, od mobilnih štandova pa do fik-snih objekata. U proteklih 6 godina Surf’n’Fries je narastao na više od 40 objekata u 11 ze-malja. Investicija potrebna za otvaranje Surf’n’Fries franšize iznosi od 10,000 do 70,000 eura.

Surf’n’Fries is the fastest growing QSR franchise concept from Croatia. The concept is specialized for potato fries and it is known for creative packaging, branding and technology that enable oil free fries. Surf’n’Fries has a few different types of franchise, from mobile stores to fixed stores. In past six years Surf’n’Fries grew to 40 stores in 11 countries. Investment required for Surf’n’Fries franchise is from 10,000 to 70,000 Euros.

Page 44: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

44 45

tURIStIČKA ZAJeDNICA GRADA OPAtIJetOURISt BOARD OPAtIJATURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJAOpatija Tourism OfficeVladimira Nazora 351410 OPATIJATel.: + 385 51 271 710Fax: + 385 51 271 699E-mail: [email protected]

Opatija, elegantna turistička destinacija, središte je rivijere s najdužom tradicijom u turizmu Hrvatske. Građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće, do danas je zadržala sklad s prirodom. Nje-govani parkovi, osvijetljeno obalno šetalište (10 km dugo Lungomare), uređena kupališta i fontane okvir su za vile i hotele u koje se može smjestiti do 8.000 gostiju.

Opatija, this elegant tourist destination, lies at the centre of the Riviera with the longest tradition of tourism in Croatia. Built mainly at the turn of the 20th century, Opatija has remained in com-plete harmony with Nature right up until the present day. Well-maintained public gardens, the illuminated 10-km-long coastal promenade known as the “Lungomare”, well-kept beaches and fountains provide a stunning backdrop for the villas and hotels that cater comfortably for up to 8,000 guests.

Page 45: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

44 45

tURIStIČKA ZAJeDNICA KVARNeRAKVARNeR ReGION tOURISm OFFICeNikole Tesle 251 410 OPATIJA Tel: +385 51 272 988E-mail: [email protected]

Regija Kvarner drugi je naziv za Primorsko-goransku županiju, a obuhvaća zemljopisno i kul-turološki jedinstven spoj primorja, otoka i gorja. Atraktivna i moderna turistička destinacija s mediteranskom klimom, destinacija je zdravlja, mirisa i okusa, dobre hrane, vina i vrhunske gastronomije, bogate prirodne i kulturne baštine, idealna za odmor svih generacija.

Kvarner region is a geographically and culturally unique blend of coastland, islands and moun-tains. This attractive tourist destination with a long tradition of health tourism is known for its Mediterranean climate, superb cuisine, excellent wine, and both natural and cultural heritage. It’s an ideal holiday destination for visitors of all ages.

Page 46: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

46 47

Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasady Rzeczypospolitej Polskiejw Zagrzebiu

Odjel za promocijutrgovine i ulaganjaVeleposlanstvo Republike Poljskeu Zagrebu

Trade and InvestmentPromo�on Sec�onEmbassy of the Republic of Polandin Zagreb

VeLePOSLANStVO RePUBLIKe POLJSKe – ODJeL ZA PROmOCIJU tRGOVINe I ULAGANJAVijenac 1510 000 ZAGREBTel.: +385 01 4684 202E-mail: [email protected]

Odjel za promociju trgovine i ulaganja Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu pruža podršku poljskim tvrtkama u procesu internacionalizacije. Naša je misija pomagati poljskim tvrtkama i pružati podršku stranim tvrtkama zainteresiranim trgovinskom razmjenom i ula-ganjem u Poljskoj.

Trade and Investment Promotion Section of Polish Embassy in Zagreb has been created to su-pport Polish companies in their internationalization process. Our mission is not only to assist Polish companies but also to support foreign companies interested in buying Polish goods and services as well as interested in investing.

Page 47: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

46 47

VISOKA ŠKOLA N.Š. ZRINSKI

Selska cesta 11910110 Zagrebwww.zrinski.org/[email protected] 442 44201 3695 706099 4400 150

PRVI ONLINe StUDIJ U HRVAtSKOJ!Novi i inovativni programi koje nudi Visoka škola Nikola Šubić Zrinski,   podrazumijevaju fleksibilnost studiranja u malim grupama, interaktivnu i projektno orijentiranu nastavu, vrhunsko i motivirano nastavno i administrativno osoblje te praktičnu primjenu znanja i vještina.

Moderni studijski programi s individualnim pristupom prilagođeni su potrebama korisni-ka. Osim redovnog i izvanrednog načina studiranja, putem ONLINE studija Visoka škola N.Š. Zrinski daje mogućnost za studiranje i onima koji zbog nedostatka vremena ne mogu po-hađati klasična predavanja.  

– Z-student - svi studenti su uključeni u sustav informatičke podrške nastavnom procesu

– programi usklađeni s Bolonjskom deklaracijom te imaju dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– redovni, studij uz rad (izvanredni studij) ili online –

• preddiplomski stručni studij eKONOmIJA PODUZetNIŠtVA – 6 semestara (180 ECTS) – stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije, bacc. oec. – studenti na prvoj godini studija osnivaju vlastito poduzeće koje po završetku

studija ostaje u njihovom vlasništvu –

• diplomski specijalistički studij mANAGemeNt mALIH I SReDNJIH PODUZeĆA – 4 semestra (120 ECTS) – stručni naziv: stručni specijalist ekonomije –

• diplomski specijalistički studij PODUZetNIČKI meNADŽmeNt – 4 semestra (120 ECTS) – stručni naziv: stručni specijalist projektnog menadžmenta

Page 48: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

48 49

UNIVeRSIty COLLeGe NIKOLA ZRINSKI

FIRSt ONLINe StUDy IN CROAtIA

New and innovative programs offered by the University College Nikola Subic Zrinski, include the flexibility to study in small groups, interactive and project-oriented work, superior and motivated teaching, administrative staff and practical application of knowledge and skills.

Modern study programs with an individual approach is tailored to the needs of users. In ad-dition, to the ordinary and extraordinary modes of study, through online study High School NS Zrinski has given the opportunity to study for those who lack of time and can not attend lectures.

– Z-students - all students are involved in the information support system of teaching process

– Programs harmonized with the Bologna Declaration and have accreditation from the Ministry of Science, Education and Sports

– Full time, part time courses (part-time study) or online

UNDeRGRADUAte PROFeSSIONAL StUDy eCONOmy eNtRePReNeURSHIP – 6 semesters (180 ECTS) – Scientific name: Professional Bachelor (baccalaureus) economy, bacc. Econ. – Students in the first year of study established their own company. After comple-

tion of their studies, company remains in their ownership.

GRADUAte SPeCIALISt StUDIeS IN mANAGemeNt SmALL AND meDIUm eNteRPRISeS – 4 semesters (120 ECTS) – Scientific name: expert in economics

GRADUAte SPeCIALISt StUDIeS IN eNtRePReNeURIAL mANAGemeNt – 4 semesters (120 ECTS) – Scientific name: professional specialist project management

Page 49: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

48 49

ZAJeDNICA FRANŠIZNOG POSLOVANJAHrvatska gospodarska komoraSektor za trgovinuRooseveltov trg 2 10 000 ZAGREBTel.: 01/4561-735E-mail: [email protected]://www.hgk.hr/category/zajednice/zajednica-fransiznog-poslovanja

Zajednica franšiznog poslovanja pri HGK osnovana je 17. studenog 2015. godine, radi okup-ljanja primatelja i davatelja franšiza u RH, kao i onih koji će to tek postati, a u cilju pribavljanja svih potrebnih informacija i pomoći oko pokretanja, odnosno unaprjeđenja svog poslova-nja. Osnovni je cilj edukacijama, radionicama i prezentacijama promovirati ovaj način po-slovanja, kao i putem zajedničkih nastupa na specijaliziranim domaćim i inozemnim sajmo-vima pomoći našim članicama u ostvarivanju kvalitetnih poslovnih kontakata i rezultata jer smatramo da ovakav način poslovanja ima veliki potencijal u rastu i razvoju, kao i u novom zapošljavanju.

Franchise Business Association at the CCE was established on November 17th, 2015, to gather together the recipients and givers of franchisees in Croatia, as well as those who are about to become, and to obtain all necessary information and assistance to launch or improve their busi-ness. The main goal of training, workshops and presentations is to promote franchise business, as well as through joint appearances at specialized national and international fairs to help our members in achieving high-quality business contacts and results because we believe that this type of business has great potential in growth and development, as well as in new employment.

Page 50: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

5050

Partneri / Partners:

Izdavač / Hrvatska gospodarska komoraPublisher / Croatian Chamber of Economy

Pripremila / Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Prepared by / CCE Rijeka County ChamberBulevar oslobođenja 23, 51000 Rijekatel.: + 385 51 209 116fax: + 385 51 216 033e-mail: [email protected]

Priprema i tisak / INTERGRAFIKA TTŽ, ZagrebLayout and Printed by

Naklada / 750 primjeraka /copiesPrint run

Izdavač ne odgovara za sadržaj tekstova i tiskarske pogreške. Izdavač za-država pravo ustupanja i autorsko pravo na oglase izrađene za potrebe oglašavanja u katalogu.

The publisher is not responsible for the content of the text, nor for any typographical errors. The publisher also reserves the right to cede and the copyright of the advertisements made with the purpose of adverti-sing in this Catalog.

Page 51: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

50 51

BILJEŠKE / NOTES

Page 52: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

52 53

BILJEŠKE / NOTES

Page 53: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

52 53

HRVAtSKA GOSPODARSKA KOmORA

Hrvatska gospodarska komora samostalna je stručno-poslovna organizacija svih pravnih subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Kao institucija koja zastupa, promiče i štiti interese hrvatskoga gospodarstva u zemlji i inozemstvu, uteme-ljena je 1852. godine na europskoj tradiciji tzv. komora kontinentalnog tipa s obvezatnim članstvom što znači da manji plaćaju manje, veći više, a svi imaju pravo na jednak pristup informacijama i uslugama. Djelovanje HGK obuhvaća niz područja određenih Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori, Statutom, kao i brojnim posebnim propisima kojima je pre-neseno izvršavanje javnih ovlasti.

Sustav HGK obuhvaća Središnjicu, Komoru Zagreb i 19 županijskih komora: Bjelovar, Ča-kovec, Dubrovnik, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Otočac, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar, Zadar, kao i Ured za područja po-sebne državne skrbi u Kninu te predstavništva u Bruxellesu i Moskvi.

Članice Komore svoje djelovanje i interese ostvaruju strukovnim povezivanjem u udruženja i zajednice unutar kojih se raspravlja o svim aspektima poslovanja te se priprema nastup prema kreatorima gospodarske politike s ciljem stvaranja uvjeta za što uspješnije poslovanje.

Komori je, pored brojnih javnih ovlasti , između ostalog povjereno da:

• pruži podršku Vladi RH u stvaranju povoljnijeg okružja za poslovanje u okviru uku-pnoga gospodarskog sustava;

• sudjeluje u procesu kreiranja zakonodavne regulative od interesa za članice; • priprema i organizira gospodarske delegacije te razne međunarodne gospodarske

aktivnosti poput konferencija, foruma, prezentacija, individualnih susreta sa stranim tvrtkama;

• širi mrežu predstavništava u inozemstvu, odnosno hrvatskih gospodarskih ureda;• pruža pomoć u izboru i stručnoj pripremi gospodarske diplomacije;• promovira gospodarstvo Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu;• radi podizanja konkurentnosti članica Komore organizira stalni proces stručnog i po-

slovnog obrazovanja, profesionalne edukacije i unapređenja rada i poslovanja članica;• radi na unapređenju i internacionalizaciji poslovanja malih i srednjih tvrtki te na stva-

ranju povoljnijih uvjeta za njihovo poslovanje;• poduzima aktivnosti na kvalitetnijem informiranju javnosti i članica o radu Komore.

BILJEŠKE / NOTES

Page 54: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

38163222859

Pretvorite svoj posao u franšizni ili partnerski sustav!

„PROFIT system je kreirao ili razvio više od 200 franšiznih i partnerskih sustava koji posluju u centralnoj i istočnoj Europi, u sektorima gastrono-mije, mode, bankarstva, prodaje robe široke potrošnje, usluga, itd. "

Michal Wisniewskidirektor za kozalting u franšiznom poslovanju

Zatražite kontakt ili sastanaksa PROFIT system konzultantima

• Kreiramo poslovni model• Pripremamo franšizni ugovor • Razvijamo operativni priručnik• Pomažemo da pronađete partnere• Olakšavamo širenje u centralnoj i istočnoj Europi!

[email protected]

Franchise experts > Poland > Czech Republic > Croatia > Hungary > Slovenia > Romania > Russia > Serbia > Slovakia > Ukraine

FranšiznosavjetovanjeFranšizno savjetovanje

„PROFIT system je kreirao ili razvio više od 200 franšiznih i partnerskih sustava koji posluju u centralnoj i istočnoj Europi,

Page 55: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

turistička zajednica kvarnerakvarner region tourism officehr-51410 opatija, nikole tesle 2t +385 (0)51 623 333, 272 988e [email protected]

Diversity is beautiful

Page 56: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Mjerimo vaš kapacitet za rast i širenje te vas savjetujemo o

najboljem načinu da to postignete.

Povezujemo vas sa partnerima u inozemstvu koji vam mogu pomoći u

širenju putem franšize.

ŽELITE PROŠIRITISVOJE POSLOVANJE? HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE PREKO SVOJIH ČLANICA JE VAŠ PRAVI PARTNER ZA TO:

SAVJETOVANJE ZA RASTPOSLOVANJA:

Naši konzultanti kreirat će vašu franšizu i pomoći vam u nacionalnom i internacionalnom širenju poslovanja. Tu spada i evaluacija već postojeće vaše dokumentacije te njezina prilagodba za potrebe franšiziranja.

PROJEKTIRANJE VAŠE FRANŠIZE:

POVEZIVANJE SASTRANIM PARTNERIMA:

Zastupamo franšize koje se žele širiti po Hrvatskom tržištu kao i hrvatske franšize koje se žele širiti u inozemstvu.

PRODAJA FRANŠIZA ZAHRVATSKU I INOZEMSTVO:

Zajedno s našim pravnicima pomažemo vam da napravite najbolji franšizini ugovor te vas savjetujemo oko pravnog aspekta franšizinga u Hrvatskoj i Europi.

PRAVNA STRANA FRANŠIZIRANJA:

HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE Listopadska 11 , Zagreb, 01/3097926, tel. 098/1697427www.�p.com.hr

ČLANICA :

Page 57: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Mjerimo vaš kapacitet za rast i širenje te vas savjetujemo o

najboljem načinu da to postignete.

Povezujemo vas sa partnerima u inozemstvu koji vam mogu pomoći u

širenju putem franšize.

ŽELITE PROŠIRITISVOJE POSLOVANJE? HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE PREKO SVOJIH ČLANICA JE VAŠ PRAVI PARTNER ZA TO:

SAVJETOVANJE ZA RASTPOSLOVANJA:

Naši konzultanti kreirat će vašu franšizu i pomoći vam u nacionalnom i internacionalnom širenju poslovanja. Tu spada i evaluacija već postojeće vaše dokumentacije te njezina prilagodba za potrebe franšiziranja.

PROJEKTIRANJE VAŠE FRANŠIZE:

POVEZIVANJE SASTRANIM PARTNERIMA:

Zastupamo franšize koje se žele širiti po Hrvatskom tržištu kao i hrvatske franšize koje se žele širiti u inozemstvu.

PRODAJA FRANŠIZA ZAHRVATSKU I INOZEMSTVO:

Zajedno s našim pravnicima pomažemo vam da napravite najbolji franšizini ugovor te vas savjetujemo oko pravnog aspekta franšizinga u Hrvatskoj i Europi.

PRAVNA STRANA FRANŠIZIRANJA:

HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE Listopadska 11 , Zagreb, 01/3097926, tel. 098/1697427www.�p.com.hr

ČLANICA :

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije osnovana je davne 1986. godine pod nazivom Savez udruženja samostalnih privrednika riječke re-gije, u okviru tadašnje Privredne komore, a od 1994. godine obnovom rada Hrvatske obrtničke komore posluje pod današnjim nazivom.

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije danas broji oko 8.000 članova u djelatnosti proizvodnje, ugostiteljstva, prijevozništva, trgovi-ne, građevinarstva, ribarstva i raznorodnih usluga, koje se obavljaju kroz obrtnički način registracije poduzetničke djelatnosti.

Osim po cehovima koji obuhvaćaju obrtnike određenih djelatnosti, član-stvo je organizirano i po teritorijalnom načelu u 11 udruženja obrtnika: Udruženje obrtnika Cres-Lošinj, Čabar, Delnice, Krk, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka, Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje i Vrbovsko.

Ciljevi udruživanja i zadaci Komore su mnogostruki, a naročito se odnose na:

• Zaštita interesa obrtništva pred tijelima jedinica lokalne i re-gionalne samouprave i drugim tijelima

• Davanje inicijativa i predlaganja donošenja propisa i mjera u gospodarskom sustavu koji utječu na poboljšanje uvjeta poslo-vanja obrtnika

• Praćenje i analiziranje stanja kretanja u obrtništvu• Prezentacija i promocija mogućnosti obrtništva• Promicanje, organiziranje i sudjelovanje u sustavu obrazovanja

za obrtništvo• Informiranje i savjetovanje u svezi s poslovanjem u obrtništvu

51000 Rijeka, Bulevar oslobođenja 23tel.: 051/325-599 • fax: 051/325-590

e-mail: [email protected] Internet: www.obrtnicka-komora-rijeka.hr

Page 58: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

OPATIJATurističko informativni centarHR-51410 Opatija, M.Tita 128t: + 385 (0)51 271 310f: +385 (0)51 712 290 e: [email protected]

10.05. – 19.06.GOURMET PRIČA OPATIJSKERIVIJERE I RIJEKE

04.06. – 31.08.LJETO NA LJETNOJ,ciklus koncerata i ljetno kino

25.06.FESTIVAL VATROMETA

01. – 03.07.LIBURNIA JAZZ FESTIVAL

09.07.RETROPATIJA,glazbeno scenski spektakl

13. – 25.07.EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE

16.07.OPATIJA – CARSKI GRAD,glazbeno scenski spektakl

01. – 06.08.SOLO POSITIVO FILM FESTIVAL,

međunarodni festival glazbenogdokumentarnog fi lma

27. – 28.08.MANDRAĆ 2016.,međunarodno natjecanje slikara, Volosko

04.09. 10.UČKARSKI SAJAM,Poklon, PP Učka

19. – 24.09.BEČKI TJEDAN U OPATIJI

23.09. – 03.12.FESTIVAL KVARNER,ciklus koncerata klasične glazbe

20. – 23.10. SENIORSKO EUROPSKO PRVENSTVO

U INLINE HOKEJU (NA ROLAMA)

11. – 12.11.RETROPATIJSKI FESTIVAL

24. – 27.11.11. JAZZ EX TEMPORE

02. – 04.12.FESTIVAL ČOKOLADE

www.visitOpatija.com

Page 59: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

City of Opatija

www.visitOpatija.com

Page 60: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Mobile UnitSURF’N’FRIES

INVESTICIJ

E

+385 91 218 2525 + 385 91 418 [email protected]

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

40+ lokacija u 12 zemalja

Investicija već od 10.000 €

Sistem ključ u ruke

Kompletna podrška

Brzi povrat investicije

Standardizirani proizvodi

2015WINNER

THE NEXT IN FRANCHISINGBig Thing

Page 61: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Biznis info servis PKS – informativno savetodavni servis Privredne komore Srbije, koji obezbeđuje razne stručne informacije neophodne u svakodnevnom poslovanju, jednostavno i brzo – odgovor u roku od 48 sati od upita upućenog telefonom ili elektronskom poštom. [email protected] +381 11 33 00 910

Biznis Web Portal Poslovanje – Poslovni portal Privredne komore Srbije u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). www.poslovanje.rs www.pks.rs

Godina preduzetništva 2016 u Srbiji je veliki paket različitih programa države čiji je cilј da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha. www.godinapreduzetnistva.rs

Page 62: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka
Page 63: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka
Page 64: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

www.pgz.hr

Primorsko-goranska županijaAdamićeva 1051000 Rijeka

+385 51 351 600 (tel)+385 51 351 613 (fax)[email protected]